1. PROGRAMA DE DRET MERCANTIL II (CODI 2928) (GRUP 01 DEMATI) (CURS )

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. PROGRAMA DE DRET MERCANTIL II (CODI 2928) (GRUP 01 DEMATI) (CURS 2005-2006)"

Transcripción

1 1. PROGRAMA DE DRET MERCANTIL II (CODI 2928) (GRUP 01 DEMATI) (CURS ) 2. PROFESSOR RESPONSABLE: Prof. APOL LÒNIA MARTINEZ NADAL 3. TELÈFON: ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: 4. HORARI DE TUTORIES I LLOC DE LES MATEIXES: Presencials: Dilluns, 9 a 11 hores; Electròniques: direcció indicada 5. DESCRIPCIÓ DELS CREDITS TEÒRICS: A) OBJECTIUS: es pretén que l'alumne comprengui assimili els principis fonamentals informadors dels tres grans blocs temàtics de l'assignatura: dret dels títols valors, dret de la contractació mercantil i dret concursal, nucli de l'assignatura, i la seva regulació jurídica en el dret espanyol. Es pretén que l'alumne sigui capaç d'interpretar i aplicar les distintes institucions juridicomercantils incloses en l'assignatura de forma reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant les mateixes en cas de ser necessari. Es pretén que l'alumne demostri la comprensió i assimilació de les nocions bàsiques objecte d'explicació a través de la seva aplicació en distints exercicis (p.ex., casos pràctics, qüestionaris, exercicis d'autocomprovació, qüestions plantejades oralment al fil de les exposicions teòriques, comentari de sentències o resolucions, anàlisi de notícies d'actualitat, etc). Es pretén que l'alumne demostri la seva capacitat d'interpretar i aplicar tals nocions de forma reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant les mateixes en cas de ser necessari, i amb un enfocament eminentment pràctic. B) METODOLOGIA: la docència dels crèdits teòrics estarà basada, en general, i en principi, en l'exposició de les línies bàsiques de les distintes institucions jurídiques per part del professor, exposició amb què, a més d'introduir a l'alumne en la matèria, es pretén suscitar-li qüestions, dubtes o problemes que provoquen la seva intervenció i participació activa en les classes. C) CONTINGUTS: PART PRIMERA TÍTOLS VALORS TEMA 1: TEORIA GENERAL DELS TÍTOLS VALORS 1.- Concepte i característiques. 2.- La crisi dels títols valors en l'actualitat. 3.- El títol valor i la relació causal o subjacent. 4.- Classificació dels títols valors. 5.- El dret canviari. Sistemes legislatius canviaris. La Llei canviària i del Xec. -1-

2 TEMA 2: LLETRA DE CANVI; CREACIÓ DE LA LLETRA: LLIURAMENT 1.- Introducció, concepte i utilitat econòmica. 2.- La relació canviària i la relació causal. 3.- Lliurament de la lletra de canvi. A. Requisits formals d'existència de la lletra. B. Cláusules potestatives. Cláusules no permeses. C. La lletra en blanc. La lletra incompleta. D. La forma de la lletra de canvi. TEMA 3: L'ACCEPTACIÓ DE LA LLETRA DE CANVI. 1.- Concepte i efectes. 2.- Presentació a l'acceptació. 3.- Característiques i requisits de l'acceptació. 4.- Acceptació i provisió de fons. TEMA 4: LA CIRCULACIÓ DE LA LLETRA DE CANVI. EN ESPECIAL, EL SEU ENDÓS 1.- Introducció. Formes de circulació de la lletra. 2.- Circulació canviària: l'endós. A. Noció. B. Forma i requisits de l'endós. Endós de retorn. Endós al portador i endós en blanc. C. Efectes. Endós ple. Endossos limitats. 3.- Transmissió sense endós: la cessió ordinària. 1.- Introducció. 2.- Elements personals Forma i contingut. 4.- Efectes de l'aval. TEMA 5: L'AVAL DE LA LLETRA DE CANVI TEMA 6: EL PAGAMENT VOLUNTARI I FORÇÓS DE LA LLETRA. ACCIONS CANVIÀRIES I EXCEPCIONS 1.- Venciment de la lletra de canvi. 2.- Pagament de la lletra de canvi. 3.- Les accions canviàries. 4.- Les excepcions canviàries. TEMA 7: XEC 1.- Introducció, concepte i utilitat econòmica. 2.- Relacions entre els participants en el xec. 3.- La transmissió del xec. 4.- El pagament del xec. 5.- L'aval del xec. 6.- Les accions derivades del xec. 7.- Els xecs especials. TEMA 8 PAGARÉ -2-

3 1.- Introducció, concepte i utilitat econòmica. 2.- Elements del pagaré. 3.- Especialitats del règim jurídic del pagaré en relació a la lletra de canvi. PART SEGONA CONTRACTES MERCANTILS TEMA 9: TEORIA GENERAL DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES MERCANTILS 1.- Consideracions de caràcter preliminar 2.- Especialitats de les obligacions mercantils 3.- Normes generals sobre els contractes mercantils 4.- Les condicions generals dels contractes.. TEMA 10: COMPRAVENDA MERCANTIL 1.- El problema de la delimitació de la compravenda mercantil. 2.- Formació del contracte. 3.- Obligacions de les parts. 4.- El problema de la transmissió dels riscos en la compravenda mercantil. 5.- Règim d'incompliment de les obligacions. 6.- La compravenda mercantil internacional. La Convenció de Viena de 1980 sobre compravenda internacional de mercaderies i els termes comercials. 7.- Els contractes especials de compravenda. 8.- Contractes de Leasing i Renting. TEMA 11: EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA 1.- Introducció. 2.- Concepte, regulació, classes i caràcters del contracte d'assegurança. 3.- Elements fonamentals de l'assegurança. a) L'interés i la suma assegurada. b) El risc. c) El dany. 4.- Elements personals. a) L'assegurador. b) Beneficiari de l'assegurança, assegurat i beneficiari. c) Mediadors. 5.- Formació i documentació del contracte. 6.- Obligacions de les parts. a) Obligacions de l'assegurador. b) Obligacions de l'acceptant. 7.- Subrogació de l'assegurador. 8.- Les assegurances contra danys. 9.- Les assegurances de persones. TEMA 12: ALTRES CONTRACTES 1.- Contracte de comissió. 2.- Depòsit mercantil. 3.- Préstec mercantil. 4.- Compte corrent mercantil. 5.- Contractes de col laboració interempresarial. a) Contracte d'agència. -3-

4 b) Contractes de concessió i franquícia. c) Contracte de mediació o corretatge. d) Contracte de factoring. 6.- Contractes de transport. 7.- Contractes turístics (remissió). a) El contracte de viatge combinat. b) El contracte de reserva de places d'allotjament en règim de contingent. 8.- Contractació electrònica. El comerç electrònic. (remissió) 9.- Contractació bancària i borsari. (remissió) PART TERCERA DRET CONCURSAL TEMA 13: DRET CONCURSAL; INTRODUCCIÓ 1.- Introducció al concepte de dret concursal. Generalitats. Antecedents històrics. 2.- La reforma del dret concursal espanyol: la Llei 22/2003. TEMA 14: FASES DEL PROCEDIMENT CONCURSAL 1.- Declaració de concurs. a) Pressupostos del concurs. b) Procediment de declaració. 2.- L'administració concursal. 3.- Efectes de la declaració de concurs. 4.- L'informe de l'administració concursal. 5.- Determinació de la massa activa. 6.- Determinació de la massa passiva. 7.- Les solucions al concurs. 8.- Qualificació del concurs. 9.- Conclusió i reobertura del concurs Normes processals i recursos. 6. MATERIAL BIBLIOGRÀFIC: L'alumne haurà d'utilitzar per a l'estudi de l'assignatura una edició degudament actualitzada de textos legals mercantils (Codi de comerç i legislació complementària). Així mateix l'alumne pot utilitzar, com a material complementari de les classes, un manual de dret mercantil en versió degudament actualitzada; d'entre ells, per ajustar-se més al programa, es recomana el següent: Institucions de Dret Mercantil, t. II., del Prof. Fernando Sánchez Calero (disponibles en biblioteca). 7. CRITERIS D'AVALUACIÓ: Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la capacitat d'interrelacionarlos. Es realitzarà, com a regla general, un examen escrit en el que l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant amb una perspectiva teòrica com a pràctica. Així mateix, els alumnes que ho sol licitin expressament podran realitzar un examen oral de les mateixes característiques. -4-

5 -5-

6 1. PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II (CODIGO 2928) (GRUPO 01 MAÑANA) (CURSO ) 2. PROFESOR RESPONSABLE: Prof. APOL LÒNIA MARTINEZ NADAL 3. TELÉFONO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 4. HORARIO DE TUTORÍAS Y LUGAR DE LAS MISMAS: Presenciales: Lunes, 9 a 11 horas; Electrónicas: dirección indicada 5. DESCRIPCION DE LOS CREDITOS TEORICOS: A) OBJETIVOS: se pretende que el alumno comprenda y asimile los principios fundamentales informantes de los tres grandes bloques temáticos de la asignatura: derecho de los títulos valores, derecho de la contratación mercantil y derecho concursal, núcleo de la asignatura, y su regulación jurídica en el derecho español. Se pretende que el alumno sea capaz de interpretar y aplicar los distintas instituciones jurídico-mercantiles incluidas en la asignatura de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario. Se pretende que el alumno demuestre la comprensión y asimilación de los nociones básicas objeto de explicación a través de su aplicación en distintos ejercicios (p.ej., casos prácticos, cuestionarios, ejercicios de autocomprobación, cuestiones planteadas oralmente al hilo de las exposiciones teóricas, comentario de sentencias o resoluciones, análisis de noticias de actualidad, etc). Se pretende que el alumno demuestre su capacidad de interpretar y aplicar tales nociones de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario, y con un enfoque eminentemente práctico. B) METODOLOGIA: la docencia de los créditos teóricos estará basada, en general, y en principio, en la exposición de las líneas básicas de las distintas instituciones jurídicas por parte del profesor, exposición con la que, además de introducir al alumno en la materia, se pretende suscitarle cuestiones, dudas o problemas que provoquen su intervención y participación activa en las clases. C) CONTENIDOS: PARTE PRIMERA TÍTULOS VALORES TEMA 1: TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES 1.- Concepto y características. 2.- La crisis de los títulos valores en la actualidad. 3.- El título valor y la relación causal o subyacente. -1-

7 4.- Clasificación de los títulos valores. 5.- El derecho cambiario. Sistemas legislativos cambiarios. La Ley cambiaria y del Cheque. TEMA 2: LETRA DE CAMBIO; CREACIÓN DE LA LETRA: LIBRAMIENTO 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- La relación cambiaria y la relación causal. 3.- Libramiento de la letra de cambio. A. Requisitos formales de existencia de la letra. B. Cláusules potestativas. Cláusules no permitidas. C. La letra en blanco. La letra incompleta. D. La forma de la letra de canvi. TEMA 3: LA ACEPTACION DE LA LETRA DE CAMBIO. 1.- Concepto y efectos. 2.- Presentación a la aceptación. 3.- Características y requisitos de la aceptación. 4.- Acceptación y provisión de fondos. TEMA 4: LA CIRCULACION DE LA LETRA DE CAMBIO. EN ESPECIAL, SU ENDOSO 1.- Introducción. Formas de circulación de la letra. 2.- Circulación cambiaria: el endoso. A. Noción. B. Forma y requisitos del endoso. Endoso de retorno. Endoso al portador i endoso en blanco. C. Efectos. Endoso pleno. Endosos limitados Transmisión sin endoso: la cesión ordinaria. TEMA 5: EL AVAL DE LA LETRA DE CAMBIO 1.- Introducción. 2.- Elementos personales Forma y contenido. 4.- Efectos del aval. TEMA 6: EL PAGO VOLUNTARIO Y FORZOSO DE LA LETRA. ACCIONES CAMBIARIAS Y EXCEPCIONES 1.- Vencimiento de la letra de cambio. 2.- Pago de la letra de cambio. 3.- Las acciones cambiarias. 4.- Las excepciones cambiarias. TEMA 7: CHEQUE 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Relaciones entre los participantes en el cheque. 3.- La transmisión del cheque. 4.- El pago del cheque. 5.- El aval del cheque. 6.- Las acciones derivadas del cheque. 7.- Los cheques especiales. TEMA 8-2-

8 PAGARÉ 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Elementos del pagaré. 3.- Especialidades del régimen jurídico del pagaré en relación a la letra de cambio. PARTE SEGUNDA CONTRATOS MERCANTILES TEMA 9: TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 1.- Consideraciones de carácter preliminar 2.- Especialidades de las obligaciones mercantiles 3.- Normas generales sobre los contratos mercantiles 4.- Las condiciones generales de los contratos.. TEMA 10: COMPRAVENTA MERCANTIL 1.- El problema de la delimitación de la compraventa mercantil. 2.- Formación del contrato. 3.- Obligaciones de las partes. 4.- El problema de la transmisión de los riesgos en la compraventa mercantil. 5.- Régimen de incumplimiento de las obligaciones. 6.- La compraventa mercantil internacional. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y los términos comerciales. 7.- Los contratos especiales de compraventa. 8.- Contratos de Leasing y Renting. TEMA 11: EL CONTRATO DE SEGURO 1.- Introducción. 2.- Concepto, regulación, clases y caracteres del contrato de seguro. 3.- Elementos fundamentales del seguro. a) El interés y la suma asegurada. b) El riesgo. c) El daño. 4.- Elementos personales. a) El asegurador. b) Tomador del seguro, asegurado y beneficiario. c) Mediadores. 5.- Formación y documentación del contrato. 6.- Obligaciones de las partes. a) Obligaciones del asegurador. b) Obligaciones del tomador. 7.- Subrogación del asegurador. 8.- Los seguros contra daños. 9.- Los seguros de personas. TEMA 12: OTROS CONTRATOS 1.- Contrato de comisión. 2.- Depósito mercantil. 3.- Préstamo mercantil. 4.- Cuenta corriente mercantil. 5.- Contratos de colaboración interempresarial. a) Contrato de agencia. b) Contratos de concesión y franquicia. -3-

9 c) Contrato de mediación o corretaje. d) Contrato de factoring. 6.- Contratos de transporte. 7.- Contratos turísticos (remisión). a) El contrato de viaje combinado. b) El contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de contingente. 8.- Contratación electrónica. El comercio electrónico. (remisión) 9.- Contratación bancaria y bursátil. (remisión) PARTE TERCERA DERECHO CONCURSAL TEMA 13: DERECHO CONCURSAL; INTRODUCCION 1.- Introducción al concepto de derecho concursal. Generalidades. Antecedentes históricos. 2.- La reforma del derecho concursal español: la Ley 22/2003. TEMA 14: FASES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 1.- Declaración de concurso. a) Presupuestos del concurso. b) Procedimiento de declaración. 2.- La administración concursal. 3.- Efectos de la declaración de concurso. 4.- El informe de la administración concursal. 5.- Determinación de la masa activa. 6.- Determinación de la masa pasiva. 7.- Las soluciones al concurso. 8.- Calificación del concurso. 9.- Conclusión y reapertura del concurso Normas procesales y recursos. 6. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: El alumno deberá utilizar para el estudio de la asignatura una edición debidamente actualizada de textos legales mercantiles (Código de comercio y legislación complementaria). Asimismo el alumno puede utilizar, como material complementario de las clases, un manual de derecho mercantil en versión debidamente actualizada; de entre ellos, por ajustarse más al programa, se recomienda el siguiente: Instituciones de Derecho Mercantil, t. II., del Prof. Fernando Sánchez Calero (disponibles en biblioteca). 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se valorará la correcta comprensión de los conceptos básicos de la asignatura y la capacidad de interrelacionarlos. Se realizará, como regla general, un examen escrito en el que el alumno habrá de aplicar los conceptos explicados tanto con una perspectiva teórica como práctica. Asimismo, los alumnos que lo soliciten expresamente podrán realizar un examen oral de las mismas características. -4-

10 DERECHO MERCANTIL II. Parte 1ª, 2ª y 4ª- 2928/03. Programa de la asignatura para el curso Primer cuatrimestre. Quinto curso de Facultad de Derecho. Profesor D. Amador Antich Ferrá. Telf

11 DERECHO MERCANTIL II. QUINTO CURSO.- Parte 1ª, 2ª y 4ª- Profesor : Amador Antich Ferrá. MANUAL RECOMENDADO: -Apuntes de clase: Teórico y práctico. -Sánchez Calero, Fernando. Instituciones de Derecho Mercantil II -Repertorio de legislación mercantil. Se podrá emplear cualquiera de los publicados por las editoriales Civitas, Tecnos, Aranzadi a condición de que estén actualizados. PARTE I. INTRODUCCIÓN GENERAL. TEMA 1. Concepto del Derecho Mercantil. Formulación del concepto como Parte del Derecho privado y como Derecho de los empresarios. Las Fuentes del Derecho Mercantil. Leyes Mercantiles y muy en especial el Código de Comercio de Usos mercantiles. Evolución histórica del Derecho Mercantil. PARTE II. LOS TÍTULOS VALORES. TEMA 2. Los Títulos Valores. TEMA 3. ESTRUCTURA DE LA LETRA DE CAMBIO 1º.- Concepto 2º.- Requisitos 3º.- Libramiento 4º.- Aceptación

12 5º.- Endoso 6º.- Aval 7º.- Estructura de las obligaciones cambiarias TEMA 4. DINÁMICA DE LA LETRA DE CAMBIO 1º.- Pago 2º.- Acciones a) Acción cambiaria b) Acción causal 3º.- Excepciones a) Excepciones a la acción cambiaria b) Excepciones cambiarias a la acción causal. La acción de enriquecimiento TEMA 5. El cheque. El pagaré. PARTE IV. OBLIGACIONES Y CONTRATOS. TEMA 6. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mercantiles. Contratos mercantiles más importantes. TEMA 7. Las entidades de crédito. Los contratos bancarios. TEMA 8. El contrato de transporte. TEMA 9. El contrato de seguro.

13 HORARIO DE TUTORIAS Lunes 19 horas a 21 horas despacho DA 122. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: A. Objetivos: El alumno debe conocer los contenidos básicos del Derecho Mercantil para usarlos en la práctica diaria, además de las especialidades en las que tiene su aplicación. Se debe pues manejar los conceptos en relación a los títulos valores, letra de cambio, cheque, pagaré, obligaciones y contratos mercantiles más importantes en nuestro momento actual sin olvidad de una introducción histórica de esta disciplina. Además del ordenamiento concursal español como continuación de esta misma asignatura. B. Metodología: Una parte teórica importante como base de la asignatura combinada con la parte práctica de la misma basada en supuestos reales de la vida profesional diaria. C. CONTENIDOS: El temario en su mayoría de unidades didácticas, según el programa de esta asignatura, se basa en los manuales recomendados en el apartado de la bibliografía de esta asignatura. Se completará con las explicaciones y los apuntes de clase. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: A. Objetivos: El alumno maneje los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura. B. Metodología: Las explicaciones se irán apoyando en supuestos prácticos de la vida real y profesional. En unos determinados casos se deberán resolver por los alumnos en base al caso práctico propuesto siendo posteriormente informado por el profesor. C. Contenidos: Unidades teóricas y prácticas unidas en base al programa propuesto.

14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El examen será escrito, preguntas a desarrollar o bien tipo test. Tanto en un caso como en otro se planteará teoría y práctica. También a petición de algunos alumnos podrá haber examen oral. Se valorará el conocimiento y comprensión de los conceptos adquiridos a lo largo del curso. Las preguntas podrán se de extensión media, en las que se pretende que el alumno demuestre que ha entendido y recuerda la materia. Se valorará la expresión empleada, con el adecuado uso de los términos jurídicos que se manejen, la claridad y el orden expositivo. También la participación y resolución en las prácticas. Aprobar la asignatura será la media entre estas partes 1ª, 2ª y 4ªmínimo con un cinco- además de lo correspondiente a Derecho Concursal. RECOMENDACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS : Para la superación de la asignatura se deben tener conocimientos previos de civil, procesal, y evidentemente de la Introducción al Dº. Mercantil y Dº. Mercantil I. De lo contrario el esfuerzo individual del alumno para poder seguir su contenido puede influir negativamente en la misma. PRERREQUISITOS : Tener aprobados la Introducción al Dº. Mercantil y Dº. Mercantil I. FICHAS ALUMNOS : Se ruega su entrega al profesor.

15 2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 03 Profesor Julián Carnicero Isern TEMA 16 CONCEPTO Y SIGNIFICADO ACTUAL DEL DERECHO CONCURSAL a) El Juez del Concurso b) La administración concursal c) La Junta de acreedores d) El Ministerio Fiscal 1º.- Presupuestos del concurso. a) Presupuesto subjetivo b) Presupuesto objetivo c) Presupuestos formales TEMA 17 LOS ÓRGANOS DEL CONCURSO TEMA 18 LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 2º.- Aspectos procesales de la declaración del concurso a) Competencia judicial. b) Concurso voluntario c) Concurso necesario d) El auto de declaración del concurso e) El procedimiento abreviado 1º.- Efectos sobre el deudor a) Deudor persona física b) Deudor persona jurídica 2º.- Efectos sobre los acreedores 3º.- Efectos sobre los contratos TEMA 19 EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 4º.- Efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa: Su reintegración a) Acciones de rescisión y de impugnación b) Actos excluidos de la rescisión c) Legitimación activa TEMA 20 LA MASA ACTIVA DEL CONCURSO 1º.- El informe de la administración concursal 2º.- Bienes y derechos que integran la masa activa.

16 3º.- Reducción de la masa activa. TEMA 21 LA MASA PASIVA DEL CONCURSO 1º.- Créditos concursales y créditos contra la masa. 2º.- Procedimiento de determinación de la masa pasiva. 3º.- Clasificación de los créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados. 4º.- El concepto de <<personas especialmente relacionadas con el concursado>>. 1º.- Propuestas de convenio. a) Contenido de las propuestas b) Propuesta anticipada de convenio 2º.- Apertura de la fase de convenio. TEMA 22 LA FASE DEL CONVENIO 3º.- Mayorías necesarias para la aprobación de convenio 4º.- Oposición al convenio 5º.- Eficacia del convenio 6º.- Declaración judicial de cumplimiento del convenio TEMA 23 CALIFICACIÓN DEL CONCURSO 2. TUTORÍAS El profesor atenderá a los alumnos una vez finalizadas sus clases. 4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL Guillermo Alcover Garau Editorial Dilex, S.L. ISBN: Madrid 2.002

17 1. PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II (CODIGO 2928) (GRUPO 02 MAÑANA) (CURSO ) 2. PROFESOR RESPONSABLE: Prof. Dra. APOL LÒNIA MARTINEZ NADAL Prof. Dr. ANSELMO MARTÍNEZ CAÑELLAS 3. TELÉFONO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 4. HORARIO DE TUTORÍAS Y LUGAR DE LAS MISMAS: Presenciales: Lunes, 9 a 11 horas; Electrónicas: dirección indicada 5. DESCRIPCION DE LOS CREDITOS TEORICOS: A) OBJETIVOS: se pretende que el alumno comprenda y asimile los principios fundamentales informantes de los tres grandes bloques temáticos de la asignatura: derecho de los títulos valores, derecho de la contratación mercantil y derecho concursal, núcleo de la asignatura, y su regulación jurídica en el derecho español. Se pretende que el alumno sea capaz de interpretar y aplicar los distintas instituciones jurídico-mercantiles incluidas en la asignatura de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario. Se pretende que el alumno demuestre la comprensión y asimilación de los nociones básicas objeto de explicación a través de su aplicación en distintos ejercicios (p.ej., casos prácticos, cuestionarios, ejercicios de autocomprobación, cuestiones planteadas oralmente al hilo de las exposiciones teóricas, comentario de sentencias o resoluciones, análisis de noticias de actualidad, etc). Se pretende que el alumno demuestre su capacidad de interpretar y aplicar tales nociones de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario, y con un enfoque eminentemente práctico. B) METODOLOGIA: la docencia de los créditos teóricos estará basada, en general, y en principio, en la exposición de las líneas básicas de las distintas instituciones jurídicas por parte del profesor, exposición con la que, además de introducir al alumno en la materia, se pretende suscitarle cuestiones, dudas o problemas que provoquen su intervención y participación activa en las clases. C) CONTENIDOS: PARTE PRIMERA -1-

18 TÍTULOS VALORES TEMA 1: TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES 1.- Concepto y características. 2.- La crisis de los títulos valores en la actualidad. 3.- El título valor y la relación causal o subyacente. 4.- Clasificación de los títulos valores. 5.- El derecho cambiario. Sistemas legislativos cambiarios. La Ley cambiaria y del Cheque. TEMA 2: LETRA DE CAMBIO; CREACIÓN DE LA LETRA: LIBRAMIENTO 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- La relación cambiaria y la relación causal. 3.- Libramiento de la letra de cambio. A. Requisitos formales de existencia de la letra. B. Cláusules potestativas. Cláusules no permitidas. C. La letra en blanco. La letra incompleta. D. La forma de la letra de canvi. TEMA 3: LA ACEPTACION DE LA LETRA DE CAMBIO. 1.- Concepto y efectos. 2.- Presentación a la aceptación. 3.- Características y requisitos de la aceptación. 4.- Acceptación y provisión de fondos. TEMA 4: LA CIRCULACION DE LA LETRA DE CAMBIO. EN ESPECIAL, SU ENDOSO 1.- Introducción. Formas de circulación de la letra. 2.- Circulación cambiaria: el endoso. A. Noción. B. Forma y requisitos del endoso. Endoso de retorno. Endoso al portador i endoso en blanco. C. Efectos. Endoso pleno. Endosos limitados Transmisión sin endoso: la cesión ordinaria. TEMA 5: EL AVAL DE LA LETRA DE CAMBIO 1.- Introducción. 2.- Elementos personales. 3.- Forma y contenido. 4.- Efectos del aval. TEMA 6: EL PAGO VOLUNTARIO Y FORZOSO DE LA LETRA. ACCIONES CAMBIARIAS Y EXCEPCIONES 1.- Vencimiento de la letra de cambio. 2.- Pago de la letra de cambio. 3.- Las acciones cambiarias. 4.- Las excepciones cambiarias. TEMA 7: CHEQUE 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Relaciones entre los participantes en el cheque. 3.- La transmisión del cheque. -2-

19 4.- El pago del cheque. 5.- El aval del cheque. 6.- Las acciones derivadas del cheque. 7.- Los cheques especiales. TEMA 8 PAGARÉ 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Elementos del pagaré. 3.- Especialidades del régimen jurídico del pagaré en relación a la letra de cambio. PARTE SEGUNDA CONTRATOS MERCANTILES TEMA 9: TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 1.- Consideraciones de carácter preliminar 2.- Especialidades de las obligaciones mercantiles 3.- Normas generales sobre los contratos mercantiles 4.- Las condiciones generales de los contratos. TEMA 10: COMPRAVENTA MERCANTIL 1.- El problema de la delimitación de la compraventa mercantil. 2.- Formación del contrato. 3.- Obligaciones de las partes. 4.- El problema de la transmisión de los riesgos en la compraventa mercantil. 5.- Régimen de incumplimiento de las obligaciones. 6.- La compraventa mercantil internacional. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y los términos comerciales. 7.- Los contratos especiales de compraventa. 8.- Contratos de Leasing y Renting. TEMA 11: EL CONTRATO DE SEGURO 1.- Introducción. 2.- Concepto, regulación, clases y caracteres del contrato de seguro. 3.- Elementos fundamentales del seguro. a) El interés y la suma asegurada. b) El riesgo. c) El daño. 4.- Elementos personales. a) El asegurador. b) Tomador del seguro, asegurado y beneficiario. c) Mediadores. 5.- Formación y documentación del contrato. 6.- Obligaciones de las partes. a) Obligaciones del asegurador. b) Obligaciones del tomador. 7.- Subrogación del asegurador. 8.- Los seguros contra daños. 9.- Los seguros de personas. -3-

20 TEMA 12: OTROS CONTRATOS 1.- Depósito mercantil. 2.- Préstamo mercantil (remisión). 3.- Cuenta corriente mercantil. 4.- Contratos de colaboración interempresarial. a) Contrato de comisión. b) Contrato de agencia c) Contratos de concesión y franquicia. d) Contrato de mediación o corretaje. e) Contrato de factoring. 5.- Contratos de transporte. 6.- Contratos turísticos (remisión). a) El contrato de viaje combinado. b) El contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de contingente. 7.- Contratación electrónica. El comercio electrónico. (remisión) 8.- Contratación bancaria y bursátil. (remisión) PARTE TERCERA DERECHO CONCURSAL TEMA 13: DERECHO CONCURSAL; INTRODUCCION 1.- Introducción al concepto de derecho concursal. Generalidades. Antecedentes históricos. 2.- La reforma del derecho concursal español: la Ley 22/2003. TEMA 14: FASES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 1.- Declaración de concurso. a) Presupuestos del concurso. b) Procedimiento de declaración. 2.- La administración concursal. 3.- Efectos de la declaración de concurso. 4.- El informe de la administración concursal. 5.- Determinación de la masa activa. 6.- Determinación de la masa pasiva. 7.- Las soluciones al concurso. 8.- Calificación del concurso. 9.- Conclusión y reapertura del concurso Normas procesales y recursos. 6. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: El alumno deberá utilizar para el estudio de la asignatura una edición debidamente actualizada de textos legales mercantiles (Código de comercio y legislación complementaria). Asimismo el alumno puede utilizar, como material complementario de las clases, un manual de derecho mercantil en versión debidamente actualizada; de entre ellos, por ajustarse más al programa, se recomienda el siguiente: Instituciones de Derecho Mercantil, t. II., del Prof. Fernando Sánchez Calero (disponibles en biblioteca). -4-

21 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se valorará la correcta comprensión de los conceptos básicos de la asignatura y la capacidad de interrelacionarlos. Se realizará, como regla general, un examen escrito en el que el alumno habrá de aplicar los conceptos explicados tanto con una perspectiva teórica como práctica. Asimismo, los alumnos que lo soliciten expresamente podrán realizar un examen oral de las mismas características. -5-

Facultad de Derecho. Grado en Derecho

Facultad de Derecho. Grado en Derecho FACULTAD / Facultad de Derecho Grado en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DERECHO CIVIL III GRUPO 3 Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010 1. Datos Descriptivos de la Asignatura -- Centro:

Más detalles

Asignatura: Contratación Mercantil

Asignatura: Contratación Mercantil MDE Asignatura: Contratación Mercantil Primer Semestre 1. PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA Competencias específicas: CE6. Capacidad para redactar los diversos tipos de documentos

Más detalles

PROGRAMA DE ESTUDIOS. Ciencias Jurídicas Asignatura: Derecho Comercial II 1.2. Carácter: Semestral 1.3. Curso: Cuarto. 1.4. 1.5.

PROGRAMA DE ESTUDIOS. Ciencias Jurídicas Asignatura: Derecho Comercial II 1.2. Carácter: Semestral 1.3. Curso: Cuarto. 1.4. 1.5. PROGRAMA DE ESTUDIOS I- IDENTIFICACION 1.1. Carrera: Ciencias Jurídicas Asignatura: Derecho Comercial II 1.2. Carácter: Semestral 1.3. Curso: Cuarto. 1.4. 1.5. Carga horaria: Encargado de Cátedra: 1.6.

Más detalles

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS BÁSICOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS BÁSICOS CICLO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODULO PROFESIONAL: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS BÁSICOS I.E.S GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER CURSO 2.006-07 PROYECTO CURRICULAR PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Derecho Mercantil II Commercial Law II Grado en Administración y Dirección de Empresas Modalidad de enseñanza Presencial Índice Derecho mercantil II...3 Breve descripción de la asignatura...3

Más detalles

www.cef.es Máster en Dirección Económico-Financiera ÍNDICE PÁG. OBJETIVOS... 1 PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO... 1 SISTEMAS DE ENSEÑANZA...

www.cef.es Máster en Dirección Económico-Financiera ÍNDICE PÁG. OBJETIVOS... 1 PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO... 1 SISTEMAS DE ENSEÑANZA... ÍNDICE OBJETIVOS... 1 PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO... 1 SISTEMAS DE ENSEÑANZA... 2 PÁG. 1. Clases presenciales... 2 Material de estudio. Horas de trabajo. Diploma 2. Clases a distancia... 4 Material

Más detalles

II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DERECHO BANCARIO

II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DERECHO BANCARIO II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DERECHO BANCARIO GUÍA DIDÁCTICA DEL ALUMNO Dirección: Juan Ignacio Peinado Gracia. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga Codirección: Yolanda

Más detalles

CURSO SUPERIOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y LABORAL

CURSO SUPERIOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y LABORAL RECONOCIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID C/ Santa Cruz de Marcenado nº 31 1º 19. 28015. Telf. 91 549 03 09. Fax: 91 549 04 72. E-mail: info@ceij.org. www.ceij.org CURSO SUPERIOR DE ASESORIA

Más detalles

PROGRAMACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROGRAMACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CURSO 2013-2014 1.- INTRODUCCIÓN. El Departamento de la Familia Profesional de Administración, como parte integrante de la comunidad educativa

Más detalles

Orientación en Derecho Económico

Orientación en Derecho Económico Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho Oferta de Cursos CPO Segundo Cuatrimestre de 2013 Orientación en Derecho Económico 452 CONTRATACION MERCANTIL (Principal-Opcional) Puntaje: 4 (cuatro) /

Más detalles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA CFGM CURSO 2014-2015 Profesora: Consuelo Sánchez Gallardo 0 1.- UNIDADES DE TRABAJO Los contenidos, objetivos y realizaciones, establecidos

Más detalles

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS OPTATIVAS

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS OPTATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Campus Miguel de Unamuno, Edificio F.E.S. 37071 - Salamanca Tel. (34) 923 29 45 71 Fax. (34) 923 29 47 82 http://cienciassociales.usal.es GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

Más detalles

PROGRAMACIÓN DE PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1º CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PROGRAMACIÓN DE PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1º CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. PROGRAMACIÓN DE PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1º CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. IES SEVERO OCHOA DE ALCOBENDAS. CURSO 2012/13 PROFESOR: Emilio Lopez-Para Iruretagoyena

Más detalles

CREDITOS SUBORDINADOS: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION EN CUANTO TRATAMIENTO DESDE EL ANÁLISIS DE LA LEY CONCURSAL MIGUEL ANGEL ALARCÓN CAÑUTA

CREDITOS SUBORDINADOS: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION EN CUANTO TRATAMIENTO DESDE EL ANÁLISIS DE LA LEY CONCURSAL MIGUEL ANGEL ALARCÓN CAÑUTA MIGUEL ANGEL ALARCÓN CAÑUTA CREDITOS SUBORDINADOS: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION EN CUANTO TRATAMIENTO DESDE EL ANÁLISIS DE LA LEY CONCURSAL PROFESOR TUTOR DR. RAFAEL GUASCH MARTORELL TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Derecho Civil II: Teoría General de la contratación Civil Law II: General theory of the contracting Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Modalidad semipresencial Índice

Más detalles

GRADO : ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: DIRECCIÓN COMERCIAL

GRADO : ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: DIRECCIÓN COMERCIAL GUIA DOCENTE Curso Académico 2011/2012 GRADO : ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: DIRECCIÓN COMERCIAL FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA Módulo Materia Dirección e Investigación comercial

Más detalles

ANUNCIO. Las restantes plazas convocadas se encuentran vacantes y no afectadas por Plan de Consolidación de Empleo y son: DENOMINACIÓN DEL PUESTO

ANUNCIO. Las restantes plazas convocadas se encuentran vacantes y no afectadas por Plan de Consolidación de Empleo y son: DENOMINACIÓN DEL PUESTO ANUNCIO Por el presente se hace público que, con esta misma fecha, se ha dictado por la Concejalía Delegada del Area de Servicios Públicos, Decreto, cuya parte resolutiva dice: PRIMERO: Aprobar la convocatoria

Más detalles

PROPUESTA DE BASES PARA LA REFORMA DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO

PROPUESTA DE BASES PARA LA REFORMA DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones PROPUESTA DE BASES PARA LA REFORMA DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO Tercera parte: Título III Seguros de personas Febrero 2008 I. COMENTARIOS GENERALES

Más detalles

MÁSTER EN FINANZAS Y AUDITORÍA PRICEWATERHOUSECOOPERS- COMILLAS

MÁSTER EN FINANZAS Y AUDITORÍA PRICEWATERHOUSECOOPERS- COMILLAS MÁSTER EN FINANZAS Y AUDITORÍA PRICEWATERHOUSECOOPERS- COMILLAS (Aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 3 de julio de 2009 y modificado en la sesión de 27 de septiembre de 2010) 1.

Más detalles

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO MATERIA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL. MOD. 2. GESTIÓN FINANCIERA CGS. Administración y Finanzas

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO MATERIA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL. MOD. 2. GESTIÓN FINANCIERA CGS. Administración y Finanzas PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL MATERIA MOD. 2. GESTIÓN FINANCIERA CGS. Administración y Finanzas I.E.S. Pedro de Tolosa San Martín de Valdeiglesias (Madrid) Curso académico: 2010-2011

Más detalles

Programación del módulo. Productos y servicios Financieros y de Seguros, básicos PFS GRADO MEDIO. Ciclo formativo GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programación del módulo. Productos y servicios Financieros y de Seguros, básicos PFS GRADO MEDIO. Ciclo formativo GESTIÓN ADMINISTRATIVA Programación del módulo Productos y servicios Financieros y de Seguros, básicos PFS GRADO MEDIO Ciclo formativo GESTIÓN ADMINISTRATIVA Autor: Curso 2009/10 Felipe Escudero Ortiz de la Tabla Alcalá del

Más detalles

IMPORTANCIA DE LA LABOR DEL AUDITOR EN EL CONCURSO DE ACREEDORES.

IMPORTANCIA DE LA LABOR DEL AUDITOR EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. IMPORTANCIA DE LA LABOR DEL AUDITOR EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. Julián González Pascual Sonia Aranda Soria Dpto. Contabilidad y Finanzas Facultad de CC. EE. Y EE. Universidad de Zaragoza. Gran Vía 2

Más detalles

PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CURSO

PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CURSO PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CURSO SEMINARIOS DE ESPECIALIZACION 1.- DERECHO DE FAMILIA. (15 horas) 1.1 El Juicio de Incidentes de la LE. C. como proceso tipo en Derecho de Familia Objetivo:

Más detalles

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Grado Superior

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Grado Superior PROGRAMACIÓN DE MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Grado Superior PROFESORA :LUISA ESCOLANO ASENSI CURSO :2013-2014 1- INTRODUCCION La programación que se presenta se ha realizado teniendo

Más detalles

Máster Business en Administración y Finanzas

Máster Business en Administración y Finanzas Máster Business en Administración y Finanzas Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Máster Business en Administración y Finanzas Máster Business en Administración y Finanzas Duración: 700

Más detalles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CICLO FORMATIVO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CICLO FORMATIVO NOMBRE DEL CENTRO Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha CURSO 2012-2013 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS MATERIA / MÓDULO COD AUD AUDITORÍA

Más detalles

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL NOMBRE DEL CENTRO Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha CURSO ESCOLAR 2014 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CICLO Administración y Finanzas - LOE MATERIA/MÓDULO COD. PNG PROCESO INTEGRAL

Más detalles

Tesis del Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras

Tesis del Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras Estudio realizado por: Juan Antonio González Arriete Tutor: José Prieto Onieva Tesis del Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras Curso 2007/2008 Esta tesis es propiedad del autor. No

Más detalles

MASTER EN AUDITORIA Y CONTABILIDAD

MASTER EN AUDITORIA Y CONTABILIDAD MASTER EN AUDITORIA Y CONTABILIDAD 3.000 nuevas contrataciones anuales en el sector Nº1 en alumnos matriculados Matrícula abierta hasta octubre 2014 Dispensa de las pruebas de acceso al ROAC Homologado

Más detalles

COLECCIÓN TEXTOS LEGALES

COLECCIÓN TEXTOS LEGALES COLECCIÓN TEXTOS LEGALES TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Edición actualizada a enero de 2014 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TEXTO REFUNDIDO

Más detalles