1. PROGRAMA DE DRET MERCANTIL II (CODI 2928) (GRUP 01 DEMATI) (CURS )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. PROGRAMA DE DRET MERCANTIL II (CODI 2928) (GRUP 01 DEMATI) (CURS 2005-2006)"

Transcripción

1 1. PROGRAMA DE DRET MERCANTIL II (CODI 2928) (GRUP 01 DEMATI) (CURS ) 2. PROFESSOR RESPONSABLE: Prof. APOL LÒNIA MARTINEZ NADAL 3. TELÈFON: ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: 4. HORARI DE TUTORIES I LLOC DE LES MATEIXES: Presencials: Dilluns, 9 a 11 hores; Electròniques: direcció indicada 5. DESCRIPCIÓ DELS CREDITS TEÒRICS: A) OBJECTIUS: es pretén que l'alumne comprengui assimili els principis fonamentals informadors dels tres grans blocs temàtics de l'assignatura: dret dels títols valors, dret de la contractació mercantil i dret concursal, nucli de l'assignatura, i la seva regulació jurídica en el dret espanyol. Es pretén que l'alumne sigui capaç d'interpretar i aplicar les distintes institucions juridicomercantils incloses en l'assignatura de forma reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant les mateixes en cas de ser necessari. Es pretén que l'alumne demostri la comprensió i assimilació de les nocions bàsiques objecte d'explicació a través de la seva aplicació en distints exercicis (p.ex., casos pràctics, qüestionaris, exercicis d'autocomprovació, qüestions plantejades oralment al fil de les exposicions teòriques, comentari de sentències o resolucions, anàlisi de notícies d'actualitat, etc). Es pretén que l'alumne demostri la seva capacitat d'interpretar i aplicar tals nocions de forma reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant les mateixes en cas de ser necessari, i amb un enfocament eminentment pràctic. B) METODOLOGIA: la docència dels crèdits teòrics estarà basada, en general, i en principi, en l'exposició de les línies bàsiques de les distintes institucions jurídiques per part del professor, exposició amb què, a més d'introduir a l'alumne en la matèria, es pretén suscitar-li qüestions, dubtes o problemes que provoquen la seva intervenció i participació activa en les classes. C) CONTINGUTS: PART PRIMERA TÍTOLS VALORS TEMA 1: TEORIA GENERAL DELS TÍTOLS VALORS 1.- Concepte i característiques. 2.- La crisi dels títols valors en l'actualitat. 3.- El títol valor i la relació causal o subjacent. 4.- Classificació dels títols valors. 5.- El dret canviari. Sistemes legislatius canviaris. La Llei canviària i del Xec. -1-

2 TEMA 2: LLETRA DE CANVI; CREACIÓ DE LA LLETRA: LLIURAMENT 1.- Introducció, concepte i utilitat econòmica. 2.- La relació canviària i la relació causal. 3.- Lliurament de la lletra de canvi. A. Requisits formals d'existència de la lletra. B. Cláusules potestatives. Cláusules no permeses. C. La lletra en blanc. La lletra incompleta. D. La forma de la lletra de canvi. TEMA 3: L'ACCEPTACIÓ DE LA LLETRA DE CANVI. 1.- Concepte i efectes. 2.- Presentació a l'acceptació. 3.- Característiques i requisits de l'acceptació. 4.- Acceptació i provisió de fons. TEMA 4: LA CIRCULACIÓ DE LA LLETRA DE CANVI. EN ESPECIAL, EL SEU ENDÓS 1.- Introducció. Formes de circulació de la lletra. 2.- Circulació canviària: l'endós. A. Noció. B. Forma i requisits de l'endós. Endós de retorn. Endós al portador i endós en blanc. C. Efectes. Endós ple. Endossos limitats. 3.- Transmissió sense endós: la cessió ordinària. 1.- Introducció. 2.- Elements personals Forma i contingut. 4.- Efectes de l'aval. TEMA 5: L'AVAL DE LA LLETRA DE CANVI TEMA 6: EL PAGAMENT VOLUNTARI I FORÇÓS DE LA LLETRA. ACCIONS CANVIÀRIES I EXCEPCIONS 1.- Venciment de la lletra de canvi. 2.- Pagament de la lletra de canvi. 3.- Les accions canviàries. 4.- Les excepcions canviàries. TEMA 7: XEC 1.- Introducció, concepte i utilitat econòmica. 2.- Relacions entre els participants en el xec. 3.- La transmissió del xec. 4.- El pagament del xec. 5.- L'aval del xec. 6.- Les accions derivades del xec. 7.- Els xecs especials. TEMA 8 PAGARÉ -2-

3 1.- Introducció, concepte i utilitat econòmica. 2.- Elements del pagaré. 3.- Especialitats del règim jurídic del pagaré en relació a la lletra de canvi. PART SEGONA CONTRACTES MERCANTILS TEMA 9: TEORIA GENERAL DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES MERCANTILS 1.- Consideracions de caràcter preliminar 2.- Especialitats de les obligacions mercantils 3.- Normes generals sobre els contractes mercantils 4.- Les condicions generals dels contractes.. TEMA 10: COMPRAVENDA MERCANTIL 1.- El problema de la delimitació de la compravenda mercantil. 2.- Formació del contracte. 3.- Obligacions de les parts. 4.- El problema de la transmissió dels riscos en la compravenda mercantil. 5.- Règim d'incompliment de les obligacions. 6.- La compravenda mercantil internacional. La Convenció de Viena de 1980 sobre compravenda internacional de mercaderies i els termes comercials. 7.- Els contractes especials de compravenda. 8.- Contractes de Leasing i Renting. TEMA 11: EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA 1.- Introducció. 2.- Concepte, regulació, classes i caràcters del contracte d'assegurança. 3.- Elements fonamentals de l'assegurança. a) L'interés i la suma assegurada. b) El risc. c) El dany. 4.- Elements personals. a) L'assegurador. b) Beneficiari de l'assegurança, assegurat i beneficiari. c) Mediadors. 5.- Formació i documentació del contracte. 6.- Obligacions de les parts. a) Obligacions de l'assegurador. b) Obligacions de l'acceptant. 7.- Subrogació de l'assegurador. 8.- Les assegurances contra danys. 9.- Les assegurances de persones. TEMA 12: ALTRES CONTRACTES 1.- Contracte de comissió. 2.- Depòsit mercantil. 3.- Préstec mercantil. 4.- Compte corrent mercantil. 5.- Contractes de col laboració interempresarial. a) Contracte d'agència. -3-

4 b) Contractes de concessió i franquícia. c) Contracte de mediació o corretatge. d) Contracte de factoring. 6.- Contractes de transport. 7.- Contractes turístics (remissió). a) El contracte de viatge combinat. b) El contracte de reserva de places d'allotjament en règim de contingent. 8.- Contractació electrònica. El comerç electrònic. (remissió) 9.- Contractació bancària i borsari. (remissió) PART TERCERA DRET CONCURSAL TEMA 13: DRET CONCURSAL; INTRODUCCIÓ 1.- Introducció al concepte de dret concursal. Generalitats. Antecedents històrics. 2.- La reforma del dret concursal espanyol: la Llei 22/2003. TEMA 14: FASES DEL PROCEDIMENT CONCURSAL 1.- Declaració de concurs. a) Pressupostos del concurs. b) Procediment de declaració. 2.- L'administració concursal. 3.- Efectes de la declaració de concurs. 4.- L'informe de l'administració concursal. 5.- Determinació de la massa activa. 6.- Determinació de la massa passiva. 7.- Les solucions al concurs. 8.- Qualificació del concurs. 9.- Conclusió i reobertura del concurs Normes processals i recursos. 6. MATERIAL BIBLIOGRÀFIC: L'alumne haurà d'utilitzar per a l'estudi de l'assignatura una edició degudament actualitzada de textos legals mercantils (Codi de comerç i legislació complementària). Així mateix l'alumne pot utilitzar, com a material complementari de les classes, un manual de dret mercantil en versió degudament actualitzada; d'entre ells, per ajustar-se més al programa, es recomana el següent: Institucions de Dret Mercantil, t. II., del Prof. Fernando Sánchez Calero (disponibles en biblioteca). 7. CRITERIS D'AVALUACIÓ: Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la capacitat d'interrelacionarlos. Es realitzarà, com a regla general, un examen escrit en el que l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant amb una perspectiva teòrica com a pràctica. Així mateix, els alumnes que ho sol licitin expressament podran realitzar un examen oral de les mateixes característiques. -4-

5 -5-

6 1. PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II (CODIGO 2928) (GRUPO 01 MAÑANA) (CURSO ) 2. PROFESOR RESPONSABLE: Prof. APOL LÒNIA MARTINEZ NADAL 3. TELÉFONO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 4. HORARIO DE TUTORÍAS Y LUGAR DE LAS MISMAS: Presenciales: Lunes, 9 a 11 horas; Electrónicas: dirección indicada 5. DESCRIPCION DE LOS CREDITOS TEORICOS: A) OBJETIVOS: se pretende que el alumno comprenda y asimile los principios fundamentales informantes de los tres grandes bloques temáticos de la asignatura: derecho de los títulos valores, derecho de la contratación mercantil y derecho concursal, núcleo de la asignatura, y su regulación jurídica en el derecho español. Se pretende que el alumno sea capaz de interpretar y aplicar los distintas instituciones jurídico-mercantiles incluidas en la asignatura de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario. Se pretende que el alumno demuestre la comprensión y asimilación de los nociones básicas objeto de explicación a través de su aplicación en distintos ejercicios (p.ej., casos prácticos, cuestionarios, ejercicios de autocomprobación, cuestiones planteadas oralmente al hilo de las exposiciones teóricas, comentario de sentencias o resoluciones, análisis de noticias de actualidad, etc). Se pretende que el alumno demuestre su capacidad de interpretar y aplicar tales nociones de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario, y con un enfoque eminentemente práctico. B) METODOLOGIA: la docencia de los créditos teóricos estará basada, en general, y en principio, en la exposición de las líneas básicas de las distintas instituciones jurídicas por parte del profesor, exposición con la que, además de introducir al alumno en la materia, se pretende suscitarle cuestiones, dudas o problemas que provoquen su intervención y participación activa en las clases. C) CONTENIDOS: PARTE PRIMERA TÍTULOS VALORES TEMA 1: TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES 1.- Concepto y características. 2.- La crisis de los títulos valores en la actualidad. 3.- El título valor y la relación causal o subyacente. -1-

7 4.- Clasificación de los títulos valores. 5.- El derecho cambiario. Sistemas legislativos cambiarios. La Ley cambiaria y del Cheque. TEMA 2: LETRA DE CAMBIO; CREACIÓN DE LA LETRA: LIBRAMIENTO 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- La relación cambiaria y la relación causal. 3.- Libramiento de la letra de cambio. A. Requisitos formales de existencia de la letra. B. Cláusules potestativas. Cláusules no permitidas. C. La letra en blanco. La letra incompleta. D. La forma de la letra de canvi. TEMA 3: LA ACEPTACION DE LA LETRA DE CAMBIO. 1.- Concepto y efectos. 2.- Presentación a la aceptación. 3.- Características y requisitos de la aceptación. 4.- Acceptación y provisión de fondos. TEMA 4: LA CIRCULACION DE LA LETRA DE CAMBIO. EN ESPECIAL, SU ENDOSO 1.- Introducción. Formas de circulación de la letra. 2.- Circulación cambiaria: el endoso. A. Noción. B. Forma y requisitos del endoso. Endoso de retorno. Endoso al portador i endoso en blanco. C. Efectos. Endoso pleno. Endosos limitados Transmisión sin endoso: la cesión ordinaria. TEMA 5: EL AVAL DE LA LETRA DE CAMBIO 1.- Introducción. 2.- Elementos personales Forma y contenido. 4.- Efectos del aval. TEMA 6: EL PAGO VOLUNTARIO Y FORZOSO DE LA LETRA. ACCIONES CAMBIARIAS Y EXCEPCIONES 1.- Vencimiento de la letra de cambio. 2.- Pago de la letra de cambio. 3.- Las acciones cambiarias. 4.- Las excepciones cambiarias. TEMA 7: CHEQUE 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Relaciones entre los participantes en el cheque. 3.- La transmisión del cheque. 4.- El pago del cheque. 5.- El aval del cheque. 6.- Las acciones derivadas del cheque. 7.- Los cheques especiales. TEMA 8-2-

8 PAGARÉ 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Elementos del pagaré. 3.- Especialidades del régimen jurídico del pagaré en relación a la letra de cambio. PARTE SEGUNDA CONTRATOS MERCANTILES TEMA 9: TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 1.- Consideraciones de carácter preliminar 2.- Especialidades de las obligaciones mercantiles 3.- Normas generales sobre los contratos mercantiles 4.- Las condiciones generales de los contratos.. TEMA 10: COMPRAVENTA MERCANTIL 1.- El problema de la delimitación de la compraventa mercantil. 2.- Formación del contrato. 3.- Obligaciones de las partes. 4.- El problema de la transmisión de los riesgos en la compraventa mercantil. 5.- Régimen de incumplimiento de las obligaciones. 6.- La compraventa mercantil internacional. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y los términos comerciales. 7.- Los contratos especiales de compraventa. 8.- Contratos de Leasing y Renting. TEMA 11: EL CONTRATO DE SEGURO 1.- Introducción. 2.- Concepto, regulación, clases y caracteres del contrato de seguro. 3.- Elementos fundamentales del seguro. a) El interés y la suma asegurada. b) El riesgo. c) El daño. 4.- Elementos personales. a) El asegurador. b) Tomador del seguro, asegurado y beneficiario. c) Mediadores. 5.- Formación y documentación del contrato. 6.- Obligaciones de las partes. a) Obligaciones del asegurador. b) Obligaciones del tomador. 7.- Subrogación del asegurador. 8.- Los seguros contra daños. 9.- Los seguros de personas. TEMA 12: OTROS CONTRATOS 1.- Contrato de comisión. 2.- Depósito mercantil. 3.- Préstamo mercantil. 4.- Cuenta corriente mercantil. 5.- Contratos de colaboración interempresarial. a) Contrato de agencia. b) Contratos de concesión y franquicia. -3-

9 c) Contrato de mediación o corretaje. d) Contrato de factoring. 6.- Contratos de transporte. 7.- Contratos turísticos (remisión). a) El contrato de viaje combinado. b) El contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de contingente. 8.- Contratación electrónica. El comercio electrónico. (remisión) 9.- Contratación bancaria y bursátil. (remisión) PARTE TERCERA DERECHO CONCURSAL TEMA 13: DERECHO CONCURSAL; INTRODUCCION 1.- Introducción al concepto de derecho concursal. Generalidades. Antecedentes históricos. 2.- La reforma del derecho concursal español: la Ley 22/2003. TEMA 14: FASES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 1.- Declaración de concurso. a) Presupuestos del concurso. b) Procedimiento de declaración. 2.- La administración concursal. 3.- Efectos de la declaración de concurso. 4.- El informe de la administración concursal. 5.- Determinación de la masa activa. 6.- Determinación de la masa pasiva. 7.- Las soluciones al concurso. 8.- Calificación del concurso. 9.- Conclusión y reapertura del concurso Normas procesales y recursos. 6. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: El alumno deberá utilizar para el estudio de la asignatura una edición debidamente actualizada de textos legales mercantiles (Código de comercio y legislación complementaria). Asimismo el alumno puede utilizar, como material complementario de las clases, un manual de derecho mercantil en versión debidamente actualizada; de entre ellos, por ajustarse más al programa, se recomienda el siguiente: Instituciones de Derecho Mercantil, t. II., del Prof. Fernando Sánchez Calero (disponibles en biblioteca). 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se valorará la correcta comprensión de los conceptos básicos de la asignatura y la capacidad de interrelacionarlos. Se realizará, como regla general, un examen escrito en el que el alumno habrá de aplicar los conceptos explicados tanto con una perspectiva teórica como práctica. Asimismo, los alumnos que lo soliciten expresamente podrán realizar un examen oral de las mismas características. -4-

10 DERECHO MERCANTIL II. Parte 1ª, 2ª y 4ª- 2928/03. Programa de la asignatura para el curso Primer cuatrimestre. Quinto curso de Facultad de Derecho. Profesor D. Amador Antich Ferrá. Telf

11 DERECHO MERCANTIL II. QUINTO CURSO.- Parte 1ª, 2ª y 4ª- Profesor : Amador Antich Ferrá. MANUAL RECOMENDADO: -Apuntes de clase: Teórico y práctico. -Sánchez Calero, Fernando. Instituciones de Derecho Mercantil II -Repertorio de legislación mercantil. Se podrá emplear cualquiera de los publicados por las editoriales Civitas, Tecnos, Aranzadi a condición de que estén actualizados. PARTE I. INTRODUCCIÓN GENERAL. TEMA 1. Concepto del Derecho Mercantil. Formulación del concepto como Parte del Derecho privado y como Derecho de los empresarios. Las Fuentes del Derecho Mercantil. Leyes Mercantiles y muy en especial el Código de Comercio de Usos mercantiles. Evolución histórica del Derecho Mercantil. PARTE II. LOS TÍTULOS VALORES. TEMA 2. Los Títulos Valores. TEMA 3. ESTRUCTURA DE LA LETRA DE CAMBIO 1º.- Concepto 2º.- Requisitos 3º.- Libramiento 4º.- Aceptación

12 5º.- Endoso 6º.- Aval 7º.- Estructura de las obligaciones cambiarias TEMA 4. DINÁMICA DE LA LETRA DE CAMBIO 1º.- Pago 2º.- Acciones a) Acción cambiaria b) Acción causal 3º.- Excepciones a) Excepciones a la acción cambiaria b) Excepciones cambiarias a la acción causal. La acción de enriquecimiento TEMA 5. El cheque. El pagaré. PARTE IV. OBLIGACIONES Y CONTRATOS. TEMA 6. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mercantiles. Contratos mercantiles más importantes. TEMA 7. Las entidades de crédito. Los contratos bancarios. TEMA 8. El contrato de transporte. TEMA 9. El contrato de seguro.

13 HORARIO DE TUTORIAS Lunes 19 horas a 21 horas despacho DA 122. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: A. Objetivos: El alumno debe conocer los contenidos básicos del Derecho Mercantil para usarlos en la práctica diaria, además de las especialidades en las que tiene su aplicación. Se debe pues manejar los conceptos en relación a los títulos valores, letra de cambio, cheque, pagaré, obligaciones y contratos mercantiles más importantes en nuestro momento actual sin olvidad de una introducción histórica de esta disciplina. Además del ordenamiento concursal español como continuación de esta misma asignatura. B. Metodología: Una parte teórica importante como base de la asignatura combinada con la parte práctica de la misma basada en supuestos reales de la vida profesional diaria. C. CONTENIDOS: El temario en su mayoría de unidades didácticas, según el programa de esta asignatura, se basa en los manuales recomendados en el apartado de la bibliografía de esta asignatura. Se completará con las explicaciones y los apuntes de clase. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: A. Objetivos: El alumno maneje los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura. B. Metodología: Las explicaciones se irán apoyando en supuestos prácticos de la vida real y profesional. En unos determinados casos se deberán resolver por los alumnos en base al caso práctico propuesto siendo posteriormente informado por el profesor. C. Contenidos: Unidades teóricas y prácticas unidas en base al programa propuesto.

14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El examen será escrito, preguntas a desarrollar o bien tipo test. Tanto en un caso como en otro se planteará teoría y práctica. También a petición de algunos alumnos podrá haber examen oral. Se valorará el conocimiento y comprensión de los conceptos adquiridos a lo largo del curso. Las preguntas podrán se de extensión media, en las que se pretende que el alumno demuestre que ha entendido y recuerda la materia. Se valorará la expresión empleada, con el adecuado uso de los términos jurídicos que se manejen, la claridad y el orden expositivo. También la participación y resolución en las prácticas. Aprobar la asignatura será la media entre estas partes 1ª, 2ª y 4ªmínimo con un cinco- además de lo correspondiente a Derecho Concursal. RECOMENDACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS : Para la superación de la asignatura se deben tener conocimientos previos de civil, procesal, y evidentemente de la Introducción al Dº. Mercantil y Dº. Mercantil I. De lo contrario el esfuerzo individual del alumno para poder seguir su contenido puede influir negativamente en la misma. PRERREQUISITOS : Tener aprobados la Introducción al Dº. Mercantil y Dº. Mercantil I. FICHAS ALUMNOS : Se ruega su entrega al profesor.

15 2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 03 Profesor Julián Carnicero Isern TEMA 16 CONCEPTO Y SIGNIFICADO ACTUAL DEL DERECHO CONCURSAL a) El Juez del Concurso b) La administración concursal c) La Junta de acreedores d) El Ministerio Fiscal 1º.- Presupuestos del concurso. a) Presupuesto subjetivo b) Presupuesto objetivo c) Presupuestos formales TEMA 17 LOS ÓRGANOS DEL CONCURSO TEMA 18 LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 2º.- Aspectos procesales de la declaración del concurso a) Competencia judicial. b) Concurso voluntario c) Concurso necesario d) El auto de declaración del concurso e) El procedimiento abreviado 1º.- Efectos sobre el deudor a) Deudor persona física b) Deudor persona jurídica 2º.- Efectos sobre los acreedores 3º.- Efectos sobre los contratos TEMA 19 EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 4º.- Efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa: Su reintegración a) Acciones de rescisión y de impugnación b) Actos excluidos de la rescisión c) Legitimación activa TEMA 20 LA MASA ACTIVA DEL CONCURSO 1º.- El informe de la administración concursal 2º.- Bienes y derechos que integran la masa activa.

16 3º.- Reducción de la masa activa. TEMA 21 LA MASA PASIVA DEL CONCURSO 1º.- Créditos concursales y créditos contra la masa. 2º.- Procedimiento de determinación de la masa pasiva. 3º.- Clasificación de los créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados. 4º.- El concepto de <<personas especialmente relacionadas con el concursado>>. 1º.- Propuestas de convenio. a) Contenido de las propuestas b) Propuesta anticipada de convenio 2º.- Apertura de la fase de convenio. TEMA 22 LA FASE DEL CONVENIO 3º.- Mayorías necesarias para la aprobación de convenio 4º.- Oposición al convenio 5º.- Eficacia del convenio 6º.- Declaración judicial de cumplimiento del convenio TEMA 23 CALIFICACIÓN DEL CONCURSO 2. TUTORÍAS El profesor atenderá a los alumnos una vez finalizadas sus clases. 4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL Guillermo Alcover Garau Editorial Dilex, S.L. ISBN: Madrid 2.002

17 1. PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II (CODIGO 2928) (GRUPO 02 MAÑANA) (CURSO ) 2. PROFESOR RESPONSABLE: Prof. Dra. APOL LÒNIA MARTINEZ NADAL Prof. Dr. ANSELMO MARTÍNEZ CAÑELLAS 3. TELÉFONO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 4. HORARIO DE TUTORÍAS Y LUGAR DE LAS MISMAS: Presenciales: Lunes, 9 a 11 horas; Electrónicas: dirección indicada 5. DESCRIPCION DE LOS CREDITOS TEORICOS: A) OBJETIVOS: se pretende que el alumno comprenda y asimile los principios fundamentales informantes de los tres grandes bloques temáticos de la asignatura: derecho de los títulos valores, derecho de la contratación mercantil y derecho concursal, núcleo de la asignatura, y su regulación jurídica en el derecho español. Se pretende que el alumno sea capaz de interpretar y aplicar los distintas instituciones jurídico-mercantiles incluidas en la asignatura de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario. Se pretende que el alumno demuestre la comprensión y asimilación de los nociones básicas objeto de explicación a través de su aplicación en distintos ejercicios (p.ej., casos prácticos, cuestionarios, ejercicios de autocomprobación, cuestiones planteadas oralmente al hilo de las exposiciones teóricas, comentario de sentencias o resoluciones, análisis de noticias de actualidad, etc). Se pretende que el alumno demuestre su capacidad de interpretar y aplicar tales nociones de forma reflexiva, razonada y crítica, interrelacionando las mismas en caso de ser necesario, y con un enfoque eminentemente práctico. B) METODOLOGIA: la docencia de los créditos teóricos estará basada, en general, y en principio, en la exposición de las líneas básicas de las distintas instituciones jurídicas por parte del profesor, exposición con la que, además de introducir al alumno en la materia, se pretende suscitarle cuestiones, dudas o problemas que provoquen su intervención y participación activa en las clases. C) CONTENIDOS: PARTE PRIMERA -1-

18 TÍTULOS VALORES TEMA 1: TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES 1.- Concepto y características. 2.- La crisis de los títulos valores en la actualidad. 3.- El título valor y la relación causal o subyacente. 4.- Clasificación de los títulos valores. 5.- El derecho cambiario. Sistemas legislativos cambiarios. La Ley cambiaria y del Cheque. TEMA 2: LETRA DE CAMBIO; CREACIÓN DE LA LETRA: LIBRAMIENTO 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- La relación cambiaria y la relación causal. 3.- Libramiento de la letra de cambio. A. Requisitos formales de existencia de la letra. B. Cláusules potestativas. Cláusules no permitidas. C. La letra en blanco. La letra incompleta. D. La forma de la letra de canvi. TEMA 3: LA ACEPTACION DE LA LETRA DE CAMBIO. 1.- Concepto y efectos. 2.- Presentación a la aceptación. 3.- Características y requisitos de la aceptación. 4.- Acceptación y provisión de fondos. TEMA 4: LA CIRCULACION DE LA LETRA DE CAMBIO. EN ESPECIAL, SU ENDOSO 1.- Introducción. Formas de circulación de la letra. 2.- Circulación cambiaria: el endoso. A. Noción. B. Forma y requisitos del endoso. Endoso de retorno. Endoso al portador i endoso en blanco. C. Efectos. Endoso pleno. Endosos limitados Transmisión sin endoso: la cesión ordinaria. TEMA 5: EL AVAL DE LA LETRA DE CAMBIO 1.- Introducción. 2.- Elementos personales. 3.- Forma y contenido. 4.- Efectos del aval. TEMA 6: EL PAGO VOLUNTARIO Y FORZOSO DE LA LETRA. ACCIONES CAMBIARIAS Y EXCEPCIONES 1.- Vencimiento de la letra de cambio. 2.- Pago de la letra de cambio. 3.- Las acciones cambiarias. 4.- Las excepciones cambiarias. TEMA 7: CHEQUE 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Relaciones entre los participantes en el cheque. 3.- La transmisión del cheque. -2-

19 4.- El pago del cheque. 5.- El aval del cheque. 6.- Las acciones derivadas del cheque. 7.- Los cheques especiales. TEMA 8 PAGARÉ 1.- Introducción, concepto y utilidad económica. 2.- Elementos del pagaré. 3.- Especialidades del régimen jurídico del pagaré en relación a la letra de cambio. PARTE SEGUNDA CONTRATOS MERCANTILES TEMA 9: TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 1.- Consideraciones de carácter preliminar 2.- Especialidades de las obligaciones mercantiles 3.- Normas generales sobre los contratos mercantiles 4.- Las condiciones generales de los contratos. TEMA 10: COMPRAVENTA MERCANTIL 1.- El problema de la delimitación de la compraventa mercantil. 2.- Formación del contrato. 3.- Obligaciones de las partes. 4.- El problema de la transmisión de los riesgos en la compraventa mercantil. 5.- Régimen de incumplimiento de las obligaciones. 6.- La compraventa mercantil internacional. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y los términos comerciales. 7.- Los contratos especiales de compraventa. 8.- Contratos de Leasing y Renting. TEMA 11: EL CONTRATO DE SEGURO 1.- Introducción. 2.- Concepto, regulación, clases y caracteres del contrato de seguro. 3.- Elementos fundamentales del seguro. a) El interés y la suma asegurada. b) El riesgo. c) El daño. 4.- Elementos personales. a) El asegurador. b) Tomador del seguro, asegurado y beneficiario. c) Mediadores. 5.- Formación y documentación del contrato. 6.- Obligaciones de las partes. a) Obligaciones del asegurador. b) Obligaciones del tomador. 7.- Subrogación del asegurador. 8.- Los seguros contra daños. 9.- Los seguros de personas. -3-

20 TEMA 12: OTROS CONTRATOS 1.- Depósito mercantil. 2.- Préstamo mercantil (remisión). 3.- Cuenta corriente mercantil. 4.- Contratos de colaboración interempresarial. a) Contrato de comisión. b) Contrato de agencia c) Contratos de concesión y franquicia. d) Contrato de mediación o corretaje. e) Contrato de factoring. 5.- Contratos de transporte. 6.- Contratos turísticos (remisión). a) El contrato de viaje combinado. b) El contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de contingente. 7.- Contratación electrónica. El comercio electrónico. (remisión) 8.- Contratación bancaria y bursátil. (remisión) PARTE TERCERA DERECHO CONCURSAL TEMA 13: DERECHO CONCURSAL; INTRODUCCION 1.- Introducción al concepto de derecho concursal. Generalidades. Antecedentes históricos. 2.- La reforma del derecho concursal español: la Ley 22/2003. TEMA 14: FASES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 1.- Declaración de concurso. a) Presupuestos del concurso. b) Procedimiento de declaración. 2.- La administración concursal. 3.- Efectos de la declaración de concurso. 4.- El informe de la administración concursal. 5.- Determinación de la masa activa. 6.- Determinación de la masa pasiva. 7.- Las soluciones al concurso. 8.- Calificación del concurso. 9.- Conclusión y reapertura del concurso Normas procesales y recursos. 6. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: El alumno deberá utilizar para el estudio de la asignatura una edición debidamente actualizada de textos legales mercantiles (Código de comercio y legislación complementaria). Asimismo el alumno puede utilizar, como material complementario de las clases, un manual de derecho mercantil en versión debidamente actualizada; de entre ellos, por ajustarse más al programa, se recomienda el siguiente: Instituciones de Derecho Mercantil, t. II., del Prof. Fernando Sánchez Calero (disponibles en biblioteca). -4-

21 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se valorará la correcta comprensión de los conceptos básicos de la asignatura y la capacidad de interrelacionarlos. Se realizará, como regla general, un examen escrito en el que el alumno habrá de aplicar los conceptos explicados tanto con una perspectiva teórica como práctica. Asimismo, los alumnos que lo soliciten expresamente podrán realizar un examen oral de las mismas características. -5-

2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 (CAMPUS EXTENS PALMA) CURSO 2008/2009

2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 (CAMPUS EXTENS PALMA) CURSO 2008/2009 2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 (CAMPUS EXTENS PALMA) CURSO 2008/2009 Prof. Dr. JOSÉ LUIS MATEO HERNÁNDEZ Tel: 971171349 Correo electrónico: joseluis.mateo@uib.es 1. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS a) Objetivos:

Más detalles

Duración 1 er Cuatr. Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio Conde Tejón Edificio Jovellanos Despacho DA 006

Duración 1 er Cuatr. Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio Conde Tejón Edificio Jovellanos Despacho DA 006 DERECHO MERCANTIL II Observaciones: sin docencia Código: 2928 Duración 1 er Cuatr. Tipo Troncal Grupo: 1, 10, 11 Créditos Créditos Teòricos Pràcticos 6 0 Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría

Más detalles

Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría José Luis Mateo Hernández. Edificio Jovellanos Despacho DA 002 971.17.13.49

Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría José Luis Mateo Hernández. Edificio Jovellanos Despacho DA 002 971.17.13.49 DRET MERCANTIL II Idioma docente: castellano Código: 2928 Grupos: 3, 10 y 11 Duración Tipo Créditos 1 er C Troncal Teòricos 6 Créditos Pràcticos - Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría José Luis

Más detalles

Duración 1 er Cuatr. Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio Conde Tejón Edificio Jovellanos Despacho DA 006

Duración 1 er Cuatr. Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio Conde Tejón Edificio Jovellanos Despacho DA 006 DERECHO MERCANTIL II Idioma docente: castellano Código: 2928 Duración 1 er Cuatr. Tipo Troncal Grupo: 3, 10, 11 Créditos Créditos Teòricos Pràcticos 6 0 Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría

Más detalles

2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 CURSO 2003/2004. Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN PARTE PRIMERA TÍTULOS VALORES

2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 CURSO 2003/2004. Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN PARTE PRIMERA TÍTULOS VALORES 2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 CURSO 2003/2004 Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN PARTE PRIMERA TÍTULOS VALORES TEMA 1 TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES 1º.- Concepto y características. 2º.- La crisis

Más detalles

Duración: Cuatrimestral 971.259726

Duración: Cuatrimestral 971.259726 Código:2928 Grupo: 1 DERECHO MERCANTIL II Idioma docente: castellano/catalán Duración: Cuatrimestral Tipo: Troncal Créditos Teóricos 6 Créditos Prácticos 0 Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría

Más detalles

PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL- Asignatura de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.

PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL- Asignatura de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL- Asignatura de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Economía. Universidad de Valencia Curso 2014/2015 TEMARIO : I. INSTITUCIONES MERCANTILES

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATUA DERECHO MERCANTIL IV

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATUA DERECHO MERCANTIL IV GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATUA DERECHO MERCANTIL IV UNIVERSIDAD DE MURCIA CURSO ACADÉMICO 2009-2010 FACULTAD DE DERECHO TITULACIÓN: LICENCIATURA DE DERECHO 1. Identificación Identificación asignatura Nombre:

Más detalles

Títulos-Valores y Derecho Concursal

Títulos-Valores y Derecho Concursal GUÍA DOCENTE 2014-2015 Títulos-Valores y Derecho Concursal 1. Denominación de la asignatura: Títulos-Valores y Derecho Concursal Titulación Grado en Derecho Código 5970 2. Materia o módulo a la que pertenece

Más detalles

Titulación: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ON LINE

Titulación: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ON LINE Titulación: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ON LINE Órgano responsable de la docencia: Departamento de Derecho Privado (Área de Derecho Mecantil) Asignatura: Derecho Mercantil Tipo:

Más detalles

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria Curs Acadèmic 2006-2007 Codi i nom de l assignatura 2619-Derecho Mercantil Número de crèdits teòrics i pràctics 6 Créditos (4 teóricos + 2 prácticos) Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa,

Más detalles

Derecho Mercantil. Curso y duración: 5 (Grupo único) Anual. Carácter y créditos: Troncal 9 créditos

Derecho Mercantil. Curso y duración: 5 (Grupo único) Anual. Carácter y créditos: Troncal 9 créditos Universidad Rey Juan Carlos Facultad de CC. Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro Campus Virtual) Licenciatura en DERECHO ON LINE Asignatura: Derecho mercantil II Curso y duración: 5 (Grupo único)

Más detalles

Sumario... 5. Prólogo... 7. Unidad didáctica 1. Los títulos valores... 11. Objetivos de la Unidad... 13

Sumario... 5. Prólogo... 7. Unidad didáctica 1. Los títulos valores... 11. Objetivos de la Unidad... 13 ÍNDICE SISTEMÁTICO PÁGINA Sumario... 5 Prólogo... 7 Unidad didáctica 1. Los títulos valores... 11 Objetivos de la Unidad... 13 1. Planteamiento... 14 2. Función económica... 14 3. Concepto y caracteres...

Más detalles

PROGRAMA DE L ASSIGNATURA DERECHO MERCANTIL III. CURS 2008-2009

PROGRAMA DE L ASSIGNATURA DERECHO MERCANTIL III. CURS 2008-2009 PROGRAMA DE L ASSIGNATURA DERECHO MERCANTIL III. CURS 2008-2009 Cada professor pot elaborar el programa propi de la seva assignatura on, a més de les dades especificades en el Pla Docent comú, podrà especificar

Más detalles

Estudis de Dret. 2930 Dret Bancari Borsari. Programa

Estudis de Dret. 2930 Dret Bancari Borsari. Programa Estudis de Dret 2930 Dret Bancari Borsari Programa ÍNDEX Dades del professor/a... Presentació... Objectius generals... Índex general de continguts... Metodologia de treball... Criteris d avaluació... Recursos

Más detalles

2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 CURSO 2004/2005. Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN

2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 CURSO 2004/2005. Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN 2928 DERECHO MERCANTIL II GRUPO 01 CURSO 2004/2005 Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN 1. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS. A. OBJETIVOS: Se pretende aproximar al alumno al concepto de los títulos valores

Más detalles

2930 DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL GRUPO 01 CURSO 2004/2005. Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN

2930 DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL GRUPO 01 CURSO 2004/2005. Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN 2930 DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL GRUPO 01 CURSO 2004/2005 Prof. Dr. ANTONIO CONDE TEJÓN 1. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS. A. OBJETIVOS: Se pretende aproximar al alumno a la especial problemática

Más detalles

Derecho Mercantil II

Derecho Mercantil II Asignatura Derecho Mercantil II TERCER CURSO 2014-2015 DERECHO MERCANTIL II Código Versión Módulo Derecho Privado Materia Créditos 8 ECTS Presenciales No presenciales Derecho Mercantil 3 ECTS 5 ECTS Curso

Más detalles

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL CURSO ACADÉMICO 2010-11 MATERIA: CURSO: Formación Básica Primero Asignatura Materia 1.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN

Más detalles

Facultad de Derecho. Grado en Derecho

Facultad de Derecho. Grado en Derecho Grado en Derecho Facultad de Derecho Grado en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL II Curso Académico 2012/2013 La presente Guía Docente sustituye a la presentada con fecha 24/04/2012

Más detalles

Facultat de Dret. Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona Tel. 93 402 15 73 Fax 93 402 43 54 mid.dret@ub.edu

Facultat de Dret. Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona Tel. 93 402 15 73 Fax 93 402 43 54 mid.dret@ub.edu PROGRAMA DE L ASSIGNATURA. CURS 2008-2009 Cada professor pot elaborar el programa propi de la seva assignatura on, a més de les dades especificades en el Pla Docent comú, podrà especificar la següent informació:

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015. Grado: Derecho y Administración y Dirección de Empresa. 4. Instituciones Jurídicas II

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015. Grado: Derecho y Administración y Dirección de Empresa. 4. Instituciones Jurídicas II 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Doble Grado: Derecho y Administración y Dirección de Empresa Asignatura: Derecho Concursal Módulo: 4. Instituciones Jurídicas II Departamento: Derecho Privado Año

Más detalles

PROF. DR. JUAN FRANCH FLUXÀ PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS

PROF. DR. JUAN FRANCH FLUXÀ PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS ASIGNATURA: 2216 DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL LICENCIATURA DE ECONOMÍA. (CURSO 2009-2010) PROF. DR. JUAN FRANCH FLUXÀ PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS Objetivo: aprendizaje

Más detalles

Asignatura: Contratación Mercantil

Asignatura: Contratación Mercantil MDE Asignatura: Contratación Mercantil Primer Semestre 1. PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA Competencias específicas: CE6. Capacidad para redactar los diversos tipos de documentos

Más detalles

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO ALTAMIRA GRADO EN TURISMO. GRADO EN TURISMO 3 er curso. Guía docente de la asignatura: DERECHO EMPRESARIAL

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO ALTAMIRA GRADO EN TURISMO. GRADO EN TURISMO 3 er curso. Guía docente de la asignatura: DERECHO EMPRESARIAL 3 er curso Guía docente de la asignatura: DERECHO EMPRESARIAL Curso 2015/2016 DERECHO EMPRESARIAL-3º 1 / 8 1. DATOS GENERALES ASIGNATURA: MÓDULO: MATERIA: DERECHO EMPRESARIAL INTENSIFICACION INTENSIFICACION

Más detalles

Estudios de Derecho. Estudis. Codi Títol tema o mòdul. Derecho del Comercio Internacional. Programa. Prof.: Anselmo Martínez

Estudios de Derecho. Estudis. Codi Títol tema o mòdul. Derecho del Comercio Internacional. Programa. Prof.: Anselmo Martínez Estudios de Derecho Estudis Codi Títol tema o mòdul Derecho del Comercio Internacional Programa Prof.: Anselmo Martínez Autor: Anselmo Martínez Cañellas Primera edición: marzo 2009 Campus Extens Unitat

Más detalles

DERECHO MERCANTIL. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Diplomatura en CIENCIAS EMPRESARIALES.

DERECHO MERCANTIL. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Diplomatura en CIENCIAS EMPRESARIALES. Universidad Rey Juan Carlos Facultad de CC. Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro) Diplomatura en CIENCIAS EMPRESARIALES asignatura: DERECHO MERCANTIL curso y duración: 2º 2º semestre carácter y créditos:

Más detalles

GRADO: DOBLE GRADO EN DERECHO CURSO: 5 CUATRIMESTRE: 2. GRUPO (Marcar X) GRAN DE

GRADO: DOBLE GRADO EN DERECHO CURSO: 5 CUATRIMESTRE: 2. GRUPO (Marcar X) GRAN DE DENOMINACIÓNASIGNATURA:CONTRATACIÓNMERCANTIL GRADO:DOBLEGRADOENDERECHO CURSO:5 CUATRIMESTRE:2 PLANIFICACIÓNSEMANALDELAASIGNATURA DESCRIPCIÓNDELCONTENIDODELASESIÓN SE MA NA SE SIÓN 1 1 PRESENTACIÓN DE LA

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015. Relaciones Laborales y Recursos Humanos Doble Grado: Elementos jurídicos básicos para las relaciones laborales

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015. Relaciones Laborales y Recursos Humanos Doble Grado: Elementos jurídicos básicos para las relaciones laborales 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Relaciones Laborales y Recursos Humanos Doble Grado: Asignatura: Derecho de la Empresa Módulo: Elementos jurídicos básicos para las relaciones laborales Departamento:

Más detalles

Sumario... 5. Prólogo... 7. El Registro Mercantil... 11. Objetivos de la Unidad... 13

Sumario... 5. Prólogo... 7. El Registro Mercantil... 11. Objetivos de la Unidad... 13 ÍNDICE SISTEMÁTICO PÁGINA Sumario... 5 Prólogo... 7 Unidad didáctica 1. La empresa mercantil. El empresario individual. El Registro Mercantil... 11 Objetivos de la Unidad... 13 1. La empresa mercantil...

Más detalles

Facultad de Derecho. Grado en Derecho

Facultad de Derecho. Grado en Derecho Facultad de Derecho Grado en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: EMPRESA Y DERECHO MERCANTIL Curso Académico 2012/2013 La presente Guía Docente responde a la modificación del Plan de Organización Docente

Más detalles

DERECHO MERCANTIL TEMARIO

DERECHO MERCANTIL TEMARIO DERECHO MERCANTIL TEMARIO LECCIÓN 1.- EL CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL 1. Dualismo del Derecho patrimonial privado español 2. La legislación mercantil : actos de comercio, tráfico empresarial y Derecho

Más detalles

LECCIÓN 1ª.- LA CONTRATACIÓN MERCANTIL: ASPECTOS GENERALES

LECCIÓN 1ª.- LA CONTRATACIÓN MERCANTIL: ASPECTOS GENERALES 1. ASIGNATURA 1.1. Nombre 1.2. Tipo Troncal 1.3. Curso Cuarto 1.4. Semestre Primero 1.5. Número de créditos 7, 5 créditos según el plan de estudios vigente. 1.6. Contenidos del Programa LECCIÓN 1ª.- LA

Más detalles

ARBITRAJE INTERNO E INTERNACIONAL (2973)

ARBITRAJE INTERNO E INTERNACIONAL (2973) UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO Curso 2009/10 PROGRAMA DE ARBITRAJE INTERNO E INTERNACIONAL (2973) Dra. MARÍA NÉLIDA TUR FAÚNDEZ Profesora Titular de Derecho Civil Dr. FRANCISCO LÓPEZ

Más detalles

UNIVERSITAT DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II LICENCIATURA

UNIVERSITAT DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II LICENCIATURA UNIVERSITAT DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL II LICENCIATURA Grupo SD Curso 2014/2015 Profesor Dr. Francisco González Castilla Tutorías: Jueves,

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2014/15

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2014/15 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico: 2014/15 Identificación y características de la asignatura Código SEIS (6) Créditos ECTS Denominación Derecho Mercantil II Titulaciones Grado en Derecho Centro

Más detalles

Escuela Universitaria de Turismo Iriarte

Escuela Universitaria de Turismo Iriarte Escuela Universitaria de Turismo Iriarte Grado en Turismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Derecho privado Curso Académico 2014-2015 Fecha: 30-07-2014 1. Datos Descriptivos de la Asignatura - Centro: Escuela

Más detalles

DERECHO MERCANTIL PRIMERA PARTE: CONCEPTO, EVOLUCION HISTÓRICA Y FUENTES DEL

DERECHO MERCANTIL PRIMERA PARTE: CONCEPTO, EVOLUCION HISTÓRICA Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL PROFESORA REPONSABLE: Dra. María José Puyalto Franco DATOS DE CONTACTO: mjpuyalto@dpriv.udl.cat PRIMERA PARTE: CONCEPTO, EVOLUCION HISTÓRICA Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL TEMA 1: LA

Más detalles

PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL

PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL LECCIÓN 1ª. EL CONCEPTO DEL DERECHO MERCANTIL: su configuración como categoría histórica, y sus caracteres actuales. LAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. SECCIÓN SEGUNDA: ELEMENTOS

Más detalles

ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL II GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL II GUÍA DOCENTE Curso Académico 2014 2015 TITULACIÓN: LICENCIATURA DE DERECHO CURSO: CUARTO ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL II GUÍA DOCENTE 1.- Características de la asignatura Nombre de la Asignatura DERECHO MERCANTIL

Más detalles

Profesores. Concha Sánchez Salas. Margarita Jiménez Horwitz, Emilio Alegre Bayo. Departamento de Derecho Civil. Universidad de Granada

Profesores. Concha Sánchez Salas. Margarita Jiménez Horwitz, Emilio Alegre Bayo. Departamento de Derecho Civil. Universidad de Granada GRADO EN DERECHO Curso 2014-2015 Tercer curso. Grupos B y C Asignatura optativa: CONTRATACIÓN PRIVADA Profesores. Concha Sánchez Salas. Margarita Jiménez Horwitz, Emilio Alegre Bayo. Departamento de Derecho

Más detalles

Syllabus Asignatura: Derecho Laboral GRUPO (1º GRADEV) Programa en el que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas

Syllabus Asignatura: Derecho Laboral GRUPO (1º GRADEV) Programa en el que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas Syllabus Asignatura: GRUPO (1º GRADEV) Programa en el que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas Curso 2012 /2013 Profesor/es: Periodo de impartición: Tipo: Idioma en el que se imparte:

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE DERECHO Y LEGISLACION

GUÍA DOCENTE DE DERECHO Y LEGISLACION GUÍA DOCENTE DE DERECHO Y LEGISLACION 1 TITULACIÓN: GRADO DE TURISMO Y GRADO DE EMPRESA GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO Y LEGISLACIÓN. Coordinadores: César Tapias (Turismo) y Fernando Romero

Más detalles

Titulación: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Asignatura: DER103 DERECHO MERCANTIL. Semestre: Primero. Derecho Mercantil [1]

Titulación: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Asignatura: DER103 DERECHO MERCANTIL. Semestre: Primero. Derecho Mercantil [1] Titulación: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Asignatura: DER103 DERECHO MERCANTIL Semestre: Primero Derecho Mercantil [1] Asignatura: DER103 Derecho mercantil Formación: Optativa Créditos:

Más detalles

PROGRAMA Dº MERCANTIL (DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES) PRUEBA DE APTITUD PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

PROGRAMA Dº MERCANTIL (DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES) PRUEBA DE APTITUD PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS PROGRAMA Dº MERCANTIL (DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES) PRUEBA DE APTITUD PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS Prof. Dra. Lucía Alvarado Herrera Prof. Dra. Ángela Mª Pérez Rodríguez I. PROGRAMA

Más detalles

DIPLOMATURA EN EMPRESARIALES

DIPLOMATURA EN EMPRESARIALES DIPLOMATURA EN EMPRESARIALES PROGRAMA DE LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA EMPRESA CURSO 2009-10 ASIGNATURA: CURSO: TRONCAL PRIMERO 1 1.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PRIVADO CURSO 2010-2011

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PRIVADO CURSO 2010-2011 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PRIVADO CURSO 2010-2011 Asignatura Módulo El concurso de acreedores y sus soluciones 2 Especialidades del Derecho Privado Código Versión junio 2010 Materia Presenciales

Más detalles

FICHA DE ASIGNATURAS. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

FICHA DE ASIGNATURAS. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO FICHA DE ASIGNATURAS. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO UNIVERSIDAD DE HUELVA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 1º CUATRIMESTRE CURSO 2015-2016 A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: Derecho

Más detalles

Índice. Prólogo... 7. Capítulo 1. Introducción... 9. Capítulo 2. Aspectos básicos del concurso... 23. Capítulo 3. Solicitud... 29

Índice. Prólogo... 7. Capítulo 1. Introducción... 9. Capítulo 2. Aspectos básicos del concurso... 23. Capítulo 3. Solicitud... 29 Índice PÁGINA Prólogo... 7 Capítulo 1. Introducción... 9 1. Soluciones jurídicas vs soluciones financieras... 9 1.1. Medidas de tipo económico-financiero... 11 2. Necesidades de cambio en la normativa

Más detalles

Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Juan Franch Fluxà Edificio Jovellanos Despacho DA 121

Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Juan Franch Fluxà Edificio Jovellanos Despacho DA 121 Derecho Mercantil I 4º Derecho Idioma docente: castellano Código: 2922 Duración Anual 240.Camp us Extens Tipo Troncal Grupo: G 03,10,11 Créditos Créditos Teòricos Pràcticos 6 3 Profesor(es) Edificio/Despacho

Más detalles

MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería

MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería Duración: 90 horas Precio: 90 * Modalidad: A distancia * Materiales

Más detalles

CATEDRA: DERECHO II DEPARTAMENTO CIENCIAS JURIDICAS CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN TURNO NOCHE SEMESTRE

CATEDRA: DERECHO II DEPARTAMENTO CIENCIAS JURIDICAS CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN TURNO NOCHE SEMESTRE CATEDRA: DERECHO II DEPARTAMENTO CIENCIAS JURIDICAS CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN TURNO NOCHE SEMESTRE SEGUNDO - 2002 Asignaturas correlativas previas Asignaturas

Más detalles

CURSO 2011-2012. La superación de las asignaturas con la que Derecho mercantil pueda ser incompatible de acuerdo con la normativa vigente.

CURSO 2011-2012. La superación de las asignaturas con la que Derecho mercantil pueda ser incompatible de acuerdo con la normativa vigente. CURSO 011-01 FICHA DE ASIGNATURAS DE PARA GUÍA DOCENTE EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. UNIVERSIDADES ANDALUZAS DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: DERECHO MERCANTIL II AÑO DE PLAN DE ESTUDIO:

Más detalles

Facultad de Derecho. Grado en Derecho

Facultad de Derecho. Grado en Derecho Grado en Derecho Facultad de Derecho Grado en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO ADMINISTRATIVO II (GRUPOS 1, 2 y 3) Curso Académico 2012/2013 Fecha: 1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Más detalles

Máster en Administración Concursal y Viabilidad Empresarial. 2ª Edición. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Máster en Administración Concursal y Viabilidad Empresarial. 2ª Edición. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Máster en Administración Concursal y Viabilidad Empresarial. 2ª Edición. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA El Máster en Administración Concursal y Viabilidad Empresarial pretende dar una formación integral

Más detalles

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES Titulación: Asignatura: Código: Año: Periodo: Carácter: Nº de Créditos: Departamento: Área de Conocimiento(*): Curso: DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES DERECHO EMPRESARIAL II 41006 (1º) (Cuatrim 1º)

Más detalles

GRADO : ADE ASIGNATURA :CONTABILIDAD II

GRADO : ADE ASIGNATURA :CONTABILIDAD II GUIA DOCENTE FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA GRADO : ADE ASIGNATURA :CONTABILIDAD II Curso Académico 2011/2012 Módulo Materia CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIDAD FINANCIERA DE ENTIDADES PRIVADAS Créditos

Más detalles

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Grado en Contabilidad y Finanzas Asignatura: Derecho Mercantil Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL Curso Académico

Más detalles

INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ADE)

INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ADE) ASIGNATURA DE GRADO: INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ADE) Curso 2015/2016 (Código:65022107) 1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA A) Desde el nacimiento hasta la muerte, en la vida diaria, realizamos actos con trascendencia

Más detalles

FORMACIÓN. CURSO Gestión Operativa de Tesorería

FORMACIÓN. CURSO Gestión Operativa de Tesorería FORMACIÓN CURSO Gestión Operativa de Tesorería En un mercado laboral en constante evolución, la formación continua de los profesionales debe ser una de sus prioridades. En Galejobs somos conscientes de

Más detalles

Programa de la asignatura Curso: 2011 / 2012 (4939)DERECHO MERCANTIL II (4939)

Programa de la asignatura Curso: 2011 / 2012 (4939)DERECHO MERCANTIL II (4939) Programa de la asignatura Curso: 2011 / 2012 (4939)DERECHO MERCANTIL II (4939) PROFESORADO Profesor/es: MARIA DE LA OLIVA ALBA MARTIN - correo-e: moalba@ubu.es FICHA TÉCNICA Titulación: PROGRAMA CONJUNTO

Más detalles

Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Curso 1º Cuatrimestre 1º

Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Curso 1º Cuatrimestre 1º ASIGNATURA INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Curso 1º Cuatrimestre 1º GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Introducción al Derecho Civil Código:

Más detalles

prácticos: 1/0 8 CURSO: 5º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 2º

prácticos: 1/0 8 CURSO: 5º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 2º GUÍA DOCENTE EXPERIMENTAL DE DERECHO MERCANTIL IV LICENCIATURA EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. UNIVERSIDADES ANDALUZAS DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico 2012-2013

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico 2012-2013 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico 2012-2013 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA Código Créditos ECTS 6 Denominación Derecho Laboral Colectivo Titulación/es Ciencias del Trabajo (2º)

Más detalles

Duración Anual. Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio Conde Tejón Edificio Jovellanos Despacho DA 006

Duración Anual. Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio Conde Tejón Edificio Jovellanos Despacho DA 006 DERECHO MERCANTIL I Idioma docente: castellano Código: 2922 Duración Anual Tipo Troncal Grupo: 3, 10, 11 Créditos Créditos Teòricos Pràcticos 6 3 Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Antonio

Más detalles

5. o. ASIGNATURA: PRACTICUM (Información general) (Código: 515053) 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS

5. o. ASIGNATURA: PRACTICUM (Información general) (Código: 515053) 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS ASIGNATURA: PRACTICUM (Información general) (Código: 515053) 1. INTRODUCCIÓN La implantación del Practicum en la UNED está condicionada por las características de esta Universidad: su ámbito geográfico,

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES BADAJOZ

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES BADAJOZ ASIGNATURA: GESTIÓN DE LA EMPRESA FINANCIERA Y BANCARIA Titulación: DIPLOMATURA EN CIENCIAS Créditos: Curso: Temporalidad 1 : Totales Teóricos Prácticos 3º 1º CUATRIMESTRE 4,5 3 1,5 Profesorado: Apellidos,

Más detalles

DERECHO MERCANTIL II (Guía del curso, bibliografía y Programa de la asignatura)

DERECHO MERCANTIL II (Guía del curso, bibliografía y Programa de la asignatura) DERECHO MERCANTIL II (Guía del curso, bibliografía y Programa de la asignatura) Curso académico 2008 2009 Departamento de Derecho de la Empresa Facultad de Derecho Universidad de Zaragoza Prof. Dr. José

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Derecho Mercantil III Commercial Law III Grado en Derecho Presencial lf: Índice Derecho mercantil III...3 Breve descripción de la asignatura...3 Requisitos Previos...3 Objetivos

Más detalles

PRIMERA PARTE. LA CONTRATACIÓN MERCANTIL

PRIMERA PARTE. LA CONTRATACIÓN MERCANTIL Curso Académico 2010 2011 TITULACIÓN: DERECHO + ADE CURSO: 4º ASIGNATURA: Derecho Mercantil II 1.- Características de la asignatura Nombre de la Asignatura Derecho Mercantil II GUÍA DOCENTE Créditos Grupos

Más detalles

DERECHO MERCANTIL. I (Cuarto Curso - Primer Cuatrimestre)

DERECHO MERCANTIL. I (Cuarto Curso - Primer Cuatrimestre) DERECHO MERCANTIL. I (Cuarto Curso - Primer Cuatrimestre) Profesor: D. Francisco José MARTÍNEZ SEGOVIA INTRODUCCION AL DERECHO MERCANTIL LECCION 1. FORMACION Y EVOLUCION DEL DERECHO MERCANTIL I. Introducción.

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Derecho Mercantil III Commercial Law III Grado en Derecho Modalidad a distancia lf: Índice Derecho mercantil III... 3 Breve descripción de la asignatura... 3 Requisitos Previos...

Más detalles

Contratación internacional

Contratación internacional Guía Docente Modalidad Semipresencial Contratación internacional Curso 2013/14 Máster en Internacionalización de empresas y comercio exterior 1 Datos descriptivos de la Asignatura CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

Más detalles

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Relaciones Laborales y Recursos Humanos Doble Grado: Asignatura: Fundamentos de Derecho Público Módulo: Elementos jurídicos básicos para las relaciones laborales

Más detalles

Derecho de la Empresa

Derecho de la Empresa Página 1 de 9 Derecho de la Empresa 1. Datos generales Código UPM Créditos Carácter Especialidad Idioma 45001311 4,5 Común de ing. civil Común Español Nombre en inglés Materia Departamento Web asignatura

Más detalles

Asignatura: Derecho Concursal

Asignatura: Derecho Concursal MDE Asignatura: Derecho Concursal Primer semestre PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA CE28.- Capacidad para resolver los conflictos que se originan en el seno de la contratación

Más detalles

Derecho de la Empresa

Derecho de la Empresa Pág. 1 de 9 Derecho de la Empresa 1. Datos generales Código UPM Créditos Carácter Especialidad Idioma 43000421 4,5 Optativa Gestión y Financiación de Proyectos e Infraestructuras Español Nombre en inglés

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA Facultad de Derecho UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA Facultad de Derecho PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO Prof. Dr. Ignacio Arroyo Martínez Catedrático y coordinador del Área Derecho Mercantil CURSO 2000-2001 I. INTRODUCCION

Más detalles

Facultad de Derecho. Grado en Derecho

Facultad de Derecho. Grado en Derecho Grado en Derecho Facultad de Derecho Grado en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO ADMINISTRATIVO III Curso Académico 2012/2013 Fecha: 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Código: - Centro:

Más detalles

Actualización Máster en Administración Concursal.

Actualización Máster en Administración Concursal. FICHA TÉCNICA TÍTULO. Actualización Máster en Administración Concursal. PRESENTACIÓN La Escuela de Práctica Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional

Más detalles

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Escuela de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA Curso Académico 2012/2013 Fecha: Abril 2012 1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Doble Grado: Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos Asignatura: Prestaciones del Sistema de Seguridad Social Módulo: Marco normativo de las Relaciones

Más detalles

1. DATOS INFORMATIVOS. FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CARRERA: ADMINISTRSCION DE EMPRESAS Asignatura/Módulo: DERECHO SOCIETARIO Y

1. DATOS INFORMATIVOS. FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CARRERA: ADMINISTRSCION DE EMPRESAS Asignatura/Módulo: DERECHO SOCIETARIO Y . DATOS INFORMATIVOS FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CARRERA: ADMINISTRSCION DE EMPRESAS Asignatura/Módulo: DERECHO SOCIETARIO Y Código:07 MERCANTIL Plan de estudios: A 0 Nivel: Prerrequisitos

Más detalles

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS OPERADORES DEL MERCADO Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: 14/07/2014)

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS OPERADORES DEL MERCADO Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: 14/07/2014) GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS OPERADORES DEL MERCADO Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: 14/07/2014) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Derecho de la empresa

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Página 1 de 5 DESCRIPCIÓN DE LA Grado/Máster en: : Asignatura: Código: Tipo: Materia: Módulo: Experimentalidad: Idioma en el que se imparte: Curso: Semestre: Nº Créditos Nº Horas de dedicación del estudiante:

Más detalles

DERECHO MERCANTIL II Grupos C y D/Grupos 53 y 54 Prof. Dr. MARCO ARCALÁ

DERECHO MERCANTIL II Grupos C y D/Grupos 53 y 54 Prof. Dr. MARCO ARCALÁ DERECHO MERCANTIL II Grupos C y D/Grupos 53 y 54 Prof. Dr. MARCO ARCALÁ NORMAS SOBRE EXAMENES PARA EL CURSO 2009-10 La asignatura de Derecho Mercantil II constituye la segunda parte del contenido de la

Más detalles

PROCESOS CIVILES ESPECIALES Y ARBITRAJE

PROCESOS CIVILES ESPECIALES Y ARBITRAJE GUÍA DOCENTE 2014-2015 PROCESOS CIVILES ESPECIALES Y ARBITRAJE 1. Denominación de la asignatura: PROCESOS CIVILES ESPECIALES Y ARBITRAJE Titulación Grado en Derecho Código 4794 2. Materia o módulo a la

Más detalles

PROGRAMA DERECHO MERCANTIL II

PROGRAMA DERECHO MERCANTIL II PROGRAMA DERECHO MERCANTIL II 5º CURSO GRUPOS A, B, C, D y DADE PLAN DE ESTUDIOS DE 2000 Profesores: Quintana, Zubiri, Varea, Arpio y Marco. BIBLIOGRAFIA SUMARIA Para preparar este programa, es posible

Más detalles

1.5. Endoso. Concepto y naturaleza. Sujetos y formas. Efectos. Cláusulas limitativas. Oportunidad. Cesión de la letra de cambio. Jurisprudencia.

1.5. Endoso. Concepto y naturaleza. Sujetos y formas. Efectos. Cláusulas limitativas. Oportunidad. Cesión de la letra de cambio. Jurisprudencia. Programa de Examen Derecho Comercial II Bolilla 1 1.2. Letra de cambio. Concepto. Evolución histórica. Naturaleza jurídica. El rigor cambiario. Partes. Requisitos intrínsecos y extrínsecos. La letra incompleta

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALGECIRAS (ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ) PROGRAMA DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALGECIRAS (ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ) PROGRAMA DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALGECIRAS (ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ) PROGRAMA DE DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Dulcenombre de María Eliche Moral CURSO 2013/2014 Algeciras,

Más detalles

Código: 2922 Grupo: 3, 10, 11 DERECHO MERCANTIL I. Objetivos. Metodología docente. Idioma docente: castellano. 1. Objetivos de los créditos teóricos

Código: 2922 Grupo: 3, 10, 11 DERECHO MERCANTIL I. Objetivos. Metodología docente. Idioma docente: castellano. 1. Objetivos de los créditos teóricos DERECHO MERCANTIL I Idioma docente: castellano Código: 2922 Grupo: 3, 10, 11 Duración Anual Tipo Troncal Créditos Créditos Teòricos Pràcticos 6 3 Profesor(es) Edificio/Despacho Teléfono Tutoría Edificio

Más detalles

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA ...

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA ... UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.............................................................. DEPARTAMENTO DE DERECHO www.ucjc.edu TITULACIÓN: DERECHO ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL LABORAL CURSO: 4º DURACIÓN:

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MENDOZA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ABOGACÍA - ESCRIBANÍA Año 2006

UNIVERSIDAD DE MENDOZA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ABOGACÍA - ESCRIBANÍA Año 2006 UNIVERSIDAD DE MENDOZA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ABOGACÍA - ESCRIBANÍA Año 2006 PROGRAMA DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OTROS PAPELES DE COMERCIO CÁTEDRAS A, B y C Profesor Asociado: Dr. OSVALDO

Más detalles

Guía Docente. Práctica Laboral y Procesal Laboral. Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. Curso 2014/15. Modalidad Presencial

Guía Docente. Práctica Laboral y Procesal Laboral. Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. Curso 2014/15. Modalidad Presencial Guía Docente Modalidad Presencial Práctica Laboral y Procesal Laboral Curso 2014/15 Máster en Acceso a la Profesión de Abogado 1 Datos descriptivos de la Materia Nombre: Práctica laboral y procesal laboral

Más detalles

GRADO EN DERECHO DER114: Derecho de la contratación mercantil, Derecho bancario y Derecho bursátil

GRADO EN DERECHO DER114: Derecho de la contratación mercantil, Derecho bancario y Derecho bursátil GRADO EN DERECHO DER114: Derecho de la contratación mercantil, Derecho bancario y Derecho bursátil Asignatura: DER114 Derecho de la contratación mercantil, Derecho bancario y Derecho bursátil Carácter:

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2014/15

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2014/15 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico: 2014/15 Identificación y características de la asignatura Código SEIS (6) Créditos ECTS Denominación Derecho Mercantil I Titulaciones Grado en Derecho Centro

Más detalles

OBJETIVOS: COMPETENCIAS:

OBJETIVOS: COMPETENCIAS: TITULACIÓN: Grado en Turismo ASIGNATURA: Derecho Empresarial CURSO: Primero SEMESTRE: Primero TIPO ASIGNATURA: Formación Básica CRÉDITOS ECTS: 6 IDIOMA: Castellano OBJETIVOS: Se trata, de iniciar al alumno

Más detalles

GUÍA DOCENTE DERECHO DE LA EMPRESA GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

GUÍA DOCENTE DERECHO DE LA EMPRESA GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 1 GUÍA DOCENTE DERECHO DE LA EMPRESA GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Asignatura de 6 créditos, de Segundo Semestre de Primer Curso. EQUIPO DOCENTE: Coordinación: Lucía Alvarado Herrera Docencia:

Más detalles

PROGRAMA Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LA ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL II Grupo DADE (Curso 2013 2014)

PROGRAMA Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LA ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL II Grupo DADE (Curso 2013 2014) PROGRAMA Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LA ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL II Grupo DADE (Curso 2013 2014) Prof. Dr. D. José Antonio García Cruces Catedrático de Derecho Mercantil I.- Consideraciones previas.

Más detalles