ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn."

Transcripción

1 GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO OTSAILAREN 17AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE ASISTENTES PRESIDENTE Imanol Landa Jauregi jn. BATZARKIDEAK V O C A L E S Keltse Eiguren Alberdi and. Joseba Arregi Martínez jn. Ana Helguera Líbano and. Elena Coria Yanguas and. Kepa Miñambres Llona jn. Josu Loroño Goienetxe jn. IDAZKARI NAGUSIA SECRETARIO GENERAL Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. Getxo Udaletxean, bi mila eta hamabosteko otsailaren hamazazpian, Imanol Landa Jauregi alkate jauna bilerako buru dela, goizeko bederatzietan Tokiko Gobernuko Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko. Goian aipatutako zinegotziez gain, kontu-hartzaile nagusia, Nuria Hernández Soto andrea, izan da bertan. Alkateak, legeak eskatzen duen kidekopurua bildu dela ikusita, bilerari hasiera eman dio, eta jarraian, Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan da emaitza: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Getxo, a diecisiete de febrero de dos mil quince, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, don Imanol Landa Jauregi, se reunió a las nueve horas de este día, la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión ordinaria, con asistencia de los corporativos expresados, más la Interventora General, doña Nuria Hernández Soto. El Sr. Alcalde, visto que existía número legal suficiente, declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a despachar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria, con el resultado siguiente: 1

2 EKO OTSAILAREN 10EAN EGINDAKO OHIKO BILERAKO AKTA ONESTEA. Aurreko ohiko bilerako akta onartu dute, 2015eko otsailaren 10eko bilerakoa, hain zuzen APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA 49.- HERRITARREN SEGURTASUNEKO ERAIKINEAN KOKATUTAKO DATU- TRATAMENDUKO ZENTROA ARTATZEKO ZERBITZUA LUZATZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENENGOA: VYDEKTRA, S.L. enpresarekin (IFK: B ) izenpetutako HERRITARREN SEGURTASUNEKO ERAIKINEAN KOKATUTAKO DATUEN PROZESATZE-ZENTROA MANTENTZEKO ZERBITZUAREN kontratuaren indarraldia URTEBETEZ luzatzea (2. eta azken luzapena) 2014/04/05etik 2016/04/04ra arte. Urteko zenbatekoa euro izango da, gehi BEZaren %21ari dagozkion 4.441,5 euroak. BIGARRENA: Luzapen horri aurre egiteko behar den gastua, ,50 euro (BEZ barne), baimentzea eta xedatzea. HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA 49.- PRÓRROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Prorrogar durante UN AÑO (2ª y última prórroga), desde el 05/04/2015 hasta el 04/04/2016, la vigencia del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA suscrito con la empresa VYDEKTRA, S.L., con C.I.F. B por un importe de anuales, más 4.441,5.-euros correspondiente al 21% I.V.A. Incluido. SEGUNDO: Autorizar y disponer el gasto necesario, por importe de ,50.- I.V.A. Incluido, para hacer frente a la citada prórroga. 2

3 50.-DROGAMENPEKOTASUNAREN AURKA ERKIDEGOKO EKINTZAK GARATZEKO ZERBITZUA LUZATZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENENGOA: FUNDACIÓN ETORKINTZA ELKARGOAREKIN (IFK: G ) DROGAMENPEKOTASUNEN PREBENTZIO ERKIDERAKO ZERBITZUAREN kontratuaren indarraldia URTEBETEZ luzatzea (2. eta azken luzapena), 2015/06/07tik 2016/06/06ra arte. Urteko zenbatekoa ,00 euro izango da, BEZetik salbuetsita. BIGARRENA: Luzapen horri aurre egiteko behar den gastua, euro urteko, baimentzea eta xedatzea, BEZetik salbuetsita PRÓRROGA DEL SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Prorrogar durante UN AÑO (2ª y última prórroga), desde el 07/06/2015 al 06/06/2016, la vigencia del contrato suscrito con FUNDACIÓN ETORKINTZA ELKARGOA, con C.I.F.: G del SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS, por importe de ,00.-euros/anual, exento de IVA. SEGUNDO: Autorizar y disponer el gasto necesario, por importe de euros/anual, exento de IVA, para hacer frente a la citada prórroga GETXOKO UDALERRIKO KALE-ARGIETAKO INSTALAZIOAK ARTATZEKO LANPA HORNIKETA LUZATZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENENGOA: ELECTRICIDAD N. OSES, S.A. (IFK: A ) enpresarekin GETXOKO UDALEKO ARGITERIA PUBLIKOAREN INSTALAZIOAK MANTENTZEKO LANPARAK HORNITZEKO kontratuaren indarraldia URTEBETEZ luzatzea (2. eta azken luzapena), 2015/02/25etik 2016/02/24ra arte. 2014/06/03an egin zen 193. Udaleko 51.- PRÓRROGA DEL SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Prorrogar durante UN AÑO (2ª y última prórroga), desde el 25/02/2015 al 24/02/2016, la vigencia del contrato suscrito con ELECTRICIDAD N. OSES, S.A., con C.I.F.: A , para el SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE 3

4 Gobernu Batzarrean unitateko prezioak eguneratu ziren, gehienez ,19 euro urteko, gehi BEZaren %21ari dagozkion 6.538,81 euroak. BIGARRENA: GETXOKO UDALEKO ARGITERIA PUBLIKOAREN INSTALAZIOAK MANTENTZEKO LANPARAK HORNITZEKO luzapen horri aurre egiteko beharrezko gastua baimendu eta xedatzea, ,19 eurotan urteko, gehi BEZaren %21ari dagozkion 6.538,81 euro. GETXO, por los precios unitarios actualizados en Junta de Gobierno Local nº 193 de fecha 03/06/2014, hasta un máximo de ,19.-euros/anuales más 6.538,81.-euros correspondiente al 21% de I.V.A. SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto necesario para hacer frente a la citada prórroga del SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO por importe de ,19.- euros/anuales más 6.538,81.-euros correspondiente al 21% de I.V.A MENPEKO LANARIENTZAKO JANZKIEN HORNIKETA ESLEITZEKO HASITAKO PROZEDURA HUTS GELDITUA DELA ADIERAZTEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: BAKARRA.- GETXOKO UDALEKO MENDEKO LANGILEENTZAKO ARROPAREN HORNIDURA adjudikatzeko publizitaterik gabeko prozedura negoziatua EMAN GABEHUTSIK geratu dela adieraztea, lizitatzaileek ez dutelako proposamenik aurkeztu DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: ÚNICO.- Declarar DESIERTO el procedimiento negociado sin publicidad, para la adjudicación del SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, dado que ningún licitador ha presentado proposición al mismo TELEFONIA FINKOKO ETA TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUA ETA ZUNTZ ILUNEZKO ZIRKUITUETAKO ZERBITZUA BITARTERAKO ESLEITZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi 53.- ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL Y EL SERVICIO DE CIRCUITOS DE FIBRA OSCURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETXO. A propuesta del concejal responsable 4

5 arduradunak proposatuta, honako erabaki-proposamen hau onartu da: AURREKARIAK LEHENENGOA.- Getxoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 408. erabakiaren bitartez, an egindako aparteko bilkuran, arauzko izapidea hastea baimendu zen, prozedura irekiaren bidez GETXOKO UDALARENTZAT TELEFONIA FINKO ETA MUGIKORREKO ZERBITZUA ETA ZUNTZ ILUNEZKO ZIRKUITUEN ZERBITZUA adjudikatzeko ( DENBORALDIA). Zenbatetsitako aurrekontua, gehienez, eurokoa da, BEZ (% 21) barne, kontuan izanik bi lotetan banatzen dela eta kontratuak lau urte iraungo duela. Kontratuaren balio zenbatetsia, osatzen duten bi loteak kontuan izanik, eurokoa da. I. LOTERAKO (telefonia finkoko eta mugikorreko zerbitzua) gehieneko aurrekontua eurokoa izango da, BEZ (% 21) barne, kontratuak irauten duen lau urteetarako. Horrenbestez, I. loterako urteko gehieneko aurrekontua eurokoa izango da, BEZ (% 21) barne: euro gehi euro (BEZ, % 21). Lizitatzaileek lote honen prezio unitarioak hobetu ahal dituzte beren eskaintza ekonomikoetan. II. LOTEAREN (zuntz ilunezko zirkuituen zerbitzua) gehieneko prezioa eurokoa da, BEZ (% 21) barne, kontratuaren lau urteetarako. Ondorioz, II. lotearen urteko gehienezko prezioa eurokoa izango da, BEZ (% 21) barne: del Servicio de Contratación, se decidió aprobar la siguiente propuesta de acuerdo: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por Acuerdo nº 408 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Getxo, en sesión extraordinaria celebrada el día 06/11/2014 se autorizó el inicio de la tramitación reglamentaria para la adjudicación, mediante Procedimiento Abierto, del SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL Y DEL SERVICIO DE CIRCUITOS DE FIBRA OSCURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETXO (PERÍODO ), cuyo presupuesto máximo estimado asciende a euros, 21% de I.V.A. incluido, teniendo en cuenta los dos lotes en que se divide y los cuatro años de duración de contrato. El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta los dos lotes de los que se compone, asciende a euros. Para el LOTE I (Servicio de telefonía fija y móvil) el presupuesto máximo será de euros, 21% de I.V.A. incluido, para los cuatro años de duración del contrato. Por lo tanto, el presupuesto máximo anual para el Lote I ascenderá a la cantidad de euros, 21% de I.V.A. incluido: euros más euros del 21% de I.V.A. Los precios unitarios correspondientes a este lote podrán ser mejorados por los licitadores en sus ofertas económicas. El precio máximo del LOTE II (Servicio de circuitos de fibra oscura) asciende a euros, 21% de I.V.A. incluido, para los cuatro años de contrato. En consecuencia, el precio máximo anual del Lote II será de euros, 21% de I.V.A. incluido: euros más

6 euro gehi euro (BEZ, % 21). Lizitatzaileek zenbateko hori hobetu ahal dute beren eskaintzetan. Bi loteetarako, kontratuak 4 urteko balioa izango du funtzionamenduan jartzen denetik, eta ezin izango da luzatu. Zerbitzua martxan jartzeko epea, loteetako bakoitzerako, hau da: I. loterako, ezin da izan 60 egun baino luzeagoa, kontratua sinatzen den egunetik aurrera. Edozein kasutan ere, Telekomunikazioen maiatzaren 9ko 9/2014 Legeak, indarrean dagoen eta aplikatu behar den legeriak, eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (MLBNaren) ebazpen eta gomendioek exijitzen dituzten epeak betetzeko konpromisoa hartuko du lizitatzaileak. II. loterako, epe hori ezin da izan 20 urte baino luzeagoa, kontratua sinatzen den egunetik aurrera. BIGARRENA an lizitazioaren iragarkia argitaratu zen EBAOn eta 302. EAOn, ekoan. HIRUGARRENA an, kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudia eta aplikaziozko udal-xedapenak betez, eta espedientearen Administrazio Klausula Partikularren Pleguetan jasotakoaren arabera, erreferentziazko kontratua adjudikatzeko, aurkeztutako proposamenen dokumentazio orokorra daukaten gutun-azalak ireki dituzte jendaurrean, Getxoko Udaleko Kontratazio Zerbitzuaren Bulegoetan. Lizitazioan bi enpresek aurkeztu zituzten beren proposamenak: euros del 21% de I.V.A., cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores en sus ofertas. Para ambos lotes, el contrato tendrá un periodo de validez de cuatro años desde su puesta en funcionamiento, no siendo susceptible de prórroga alguna. El plazo de puesta en marcha del servicio, para cada uno de los lotes, es el siguiente: Para el Lote I, no podrá ser superior a 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato, comprometiéndose el licitador a respetar en cualquier caso los plazos máximos exigidos por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, la legislación vigente aplicable y resoluciones y recomen-daciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Para el Lote II, dicho plazo no podrá ser superior a 20 días a partir de la fecha de la firma del contrato. SEGUNDO.- Con fecha 18/11/2014 se publica el anuncio de licitación en el DOUE y el BOE número 302, de fecha 15/12/2014. TERCERO.- Con fecha 29/12/2014, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública, así como de las disposiciones municipales que resultan de aplicación y según lo contemplado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente para la adjudicación del contrato de referencia, se procede, en las Dependencias del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Getxo, a la Apertura, en acto público, de los sobres que contenían la Documentación General de las 6

7 1.-, S.A., I. LOTERA eta II. LOTERA aurkeztu zena. 2.- TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. ETA TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. EABa, I. LOTERAKO bakarrik aurkeztu zena. Bi enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, ekitaldi horretan bertan egiaztatu zen TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. eta TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. k osatutako EABaren dokumentazioan EABaren konpromisoa zegoela, ekoa, baina ez zela enpresetako bakoitzaren partaidetza portzentajea adierazten. Horregatik, hiru eguneko epea eman zitzaion aipatutako dokumentazioa ongitzeko. Biharamunean dokumentazioa ongitu zuten. LAUGARRENA an, zuzenketak egiteko epea amaitutakoan, Getxoko Udaleko Kontratazio Zerbitzuaren bulegoetan, jendaurrean ireki ziren aurkeztutako bi eskaintzetako AUTOMATIKOKI EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEAK dauzkaten gutun-azalak, emaitza honekin: proposiciones presentadas. Las empresas que presentaron proposiciones a la licitación fueron dos: 1.-, S.A., que se presentó tanto al LOTE I como al LOTE II. 2.- LA U.T.E. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., que se presentó únicamente al LOTE I. Examinada la documentación presentada por las dos empresas licitadoras en ese mismo acto se comprobó que en la documentación de la U.T.E. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. se presentaba el compromiso de U.T.E., de fecha 10/12/2014, no obstante, no se indicaba el porcentaje de participación de cada una de las empresas por lo que se le dio un plazo de tres días para que subsanase la documentación indicada. Al día siguiente la documentación fue subsanada. CUARTO.- Con fecha 09/01/2015 y finalizado el plazo para las subsanaciones se procede, en las Dependencias del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Getxo, a la Apertura, en acto público, de los sobres que contenían los CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA de las dos ofertas presentadas con el siguiente resultado: ENPRESA EMPRESA AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACION PRESENTADA. I. LOTEA LOTE I II. LOTEA LOTE II 7

8 , S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. ETA TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. EAB TEKNOLOGIA ETA ERAGIKETA HOBEKUNTZAK CD-a erantsita MEJORAS TECNOLÓGICAS Y DE OPERACIÓN Se acompaña CD. TEKNOLOGIA ETA ERAGIKETA HOBEKUNTZAK CD-a erantsita MEJORAS TECNOLÓGICAS Y DE OPERACIÓN Se acompaña CD. DAUDEN ARMARIOETAN INTEGRATZEA ZIRKUITUETAKO BARNE- LOTUNEEN KOPURUA ETA IZAERA CD-a erantsita INTEGRACIÓN EN ARMARIOS EXISTENTES NÚMERO Y NATURALEZA DE LOS EMPALMES INTERNOS EN LOS CIRCUITOS Se acompaña CD. Ez da aurkeztu No se presenta Jarraian, eta lizitazioa arautzen duten pleguekin adostasunean, aurkeztutako dokumentazioa foliotan banatu eta zenbakitu zen, eta aurkeztutako bi eskaintzak Informatika Sailari bidali zitzaizkion, automatikoki ebalua ezin daitezkeen irizpideen balorazio egin zezan. BOSGARRENA.- Getxoko Udaleko Telekomunikazioen ingeniariak, ean, automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideei buruzko txostena egin zuen. SEIGARRENA.- Kontratazio Mahaian Getxoko Udaleko Telekomunikazio ingeniariak an emandako txostena, goian aipatutako prozeduran modu ez automatikoan ebaluatu behar diren irizpideei buruzkoa, aztertu eta ontzat eman da. Mahaiburuak irakurri du zer puntuazio eman zaien modu ez automatikoan ebaluatu beharreko irizpideei balorazio txosten horretan. Hona hemen: Seguidamente, y de conformidad con los pliegos que rigen la licitación, se procedió a foliar y numerar la documentación presentada y se remitieron las dos ofertas presentadas al Departamento de Informática, a fin de que realizase la valoración pertinente de los criterios no evaluables de forma automática. QUINTO.- El Ingeniero de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Getxo, con fecha 21/01/2015, emitió informe sobre los criterios evaluables de forma no automática. SEXTO.- En la Mesa de Contratación de fecha 26/01/2015, es analizado y asumido el informe emitido por el Ingeniero de Telecomunicación del Ayuntamiento de Getxo sobre los criterios no evaluables automáticamente del procedimiento de referencia. Por el Presidente se procede a la lectura de la puntuación de los criterios no evaluables automáticamente señalados en el citado informe de valoración, y que a continuación se recoge: 8

9 I. LOTEA EZAUGARRIA PISUA (100etik) TELEFONICA Mugikorretarako indoor estaldura udal eraikinetan Faxak bidaltzeko sistema hobetzea Mezularitza sistema bateratua eta operadore automatikoak hobetzea Deiak erregistratzeko eta kostua zehazteko sistema hobetu eta eguneratzea Mugikorrak kudeatzeko konponbidea Linea mugikorretako datu kontsumoa denbora errealean kontrolatzeko web zerbitzua Terminal mugikorren geokokapenerako sistema 6,94 6,94 1,60 4,62 3,61 1,71 3,08 3,08 1,18 2,06 1,03 1,03 1,37 0,91 1,37 0,91 0,91 0,18 0,61 0,20 0,41 Eraikinak integratzea eta telefonogune zein terminalak eguneratzea 0,41 0,14 0,27 Guztira (100etik) 20,00 16,83 7,75 II. LOTEA 9

10 EZAUGARRIA UNITATEA PISUA (10etik) Lehendik dauden armairuetan integratzea Zirkuituetako barneloturen kopurua eta mota puntuak 5,00 5,00 puntuak 5,00 5,00 LOTE I CARACTERISTICA PESO SOBR E 100 TELEFONIC A Cobertura Móvil Indoor en Edificios Municipales Mejora del sistema de envío de faxes Mejora del sistema de mensajería unificada y operadoras automáticas Mejora y actualización del sistema de registro y tarificación de llamadas Solución de gestión del parque de dispositivos móviles Servicio Web para consumo de datos de las líneas móviles en tiempo real Sistema de geoposicionamiento de los terminales móviles Integración de edificios y actualización de centralitas y 6,94 6,94 1,60 4,62 3,61 1,71 3,08 3,08 1,18 2,06 1,03 1,03 1,37 0,91 1,37 0,91 0,91 0,18 0,61 0,20 0,41 0,41 0,14 0,27 10

11 terminales Totales (sobre 100) 20,00 16,83 7,75 LOTE II CARACTERISTICA UNIDAD PESO SOBR E 10 EUSKALT EL Integración en armarios existentes Número y naturaleza de los empalmes internos en los circuitos puntos 5,00 5,00 puntos 5,00 5,00 Ondoren, AUTOMATIKOKI EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEI dagokien gutun-azala ireki dute; hona hemen lortutako emaitza: Posteriormente se procede a la apertura del sobre correspondientes a los CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, con el siguiente resultado: I. LOTERAKO (TELEFONIA FINKOAREN ETA MUGIKORRAREN ZERBITZUA) 1) TELEFONO ZERBITZUAREN KOSTUA: TRAFIKO EREDUA. Prezio unitarioak: Altako kuota unitarioak: zerbitzuak, lineak, terminalak eta gailuak. Behin bakarrik egotzi daitezkeen karguak Gehieneko prezio unitarioa ( ) BEZik gabe Prezio unitarioa ( ) BEZik gabe Prezio unitarioa ( ) BEZik gabe TELEFONICA Telefonia FINKOA Linea analogikoaren alta Oinarrizko linea aurrez adjudikatzeko alta Oinarrizko ISDNrako sarbidearen alta SIP Trunk-erako sarbidearen alta (8 kanaleko tarte bakoitzeko) Zenbaki erantsiaren alta (ISDNrako/SIP Trunk-erako)

12 Ahots-postontziaren zerbitzuaren alta oinarrizko linearako SIP Trunk multzo digitalaren alta Zenbakiaren erreserba: zenbaki bat Zenbakiaren identifikazioaren alta (irteten diren deiak) Telefonia mugikorra Linearen alta Linea mugikorreko ahots-postontziaren alta Linea mugikorreko deien identifikazioaren alta ECHO txartelaren akta Roaming (ibiltaritza) zerbitzuaren alta Interneten sartzeko zerbitzuaren alta (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE/4 G ) Zerbitzu mugikor pertsonalaren alta (terminal berean erabilera pertsonalerako linea) SMSak bidaltzeko zerbitzuaren alta MMSak bidaltzeko zerbitzuaren alta Bideokonferentzia zerbitzuaren alta Trafikoaren kostua: dei nazionalen fakturazioa bonuen bitartez Bonuaren kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren gehieneko kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren minutuak Bonutik gorakoaren kostu unitarioa ( /minutuko) Bonutik gorakoaren gehieneko kostu unitarioa ( /minutuko) Linea finkoa 9,95 200,00 Linea mugikorra 7,98 300, , ,1500 4,00 6,00 Trafikoaren kostua: dei nazionalen fakturazioa bonuen bitartez Bonuaren kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren gehieneko kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren minutuak Bonutik gorakoaren kostu unitarioa Bonutik gorakoaren gehieneko kostu unitarioa 12

13 TELEFONICA ( /minutuko) ( /minutuko) Linea finkoa 6, ,00 Linea mugikorra 6, , , ,20 4,00 6,00 Trafikoaren kostua: fakturazioa, denboraren araberako tarifikazioarekin Hasitako deiaren kostu unitarioa ( ) Hasitako deiaren gehieneko kostu unitarioa ( ) Kostu unitarioa ( /minutuko) Gehieneko kostu unitarioa ( /minutuko) Trafikoaren kostua (telefono deiak) Finkoetatik: Sare adimendunera 0,1130 5,00 0, ,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0, ,00 0, ,00 Atzerrira 0,2500 5,00 0, ,00 Mugikorretatik: Sare adimendunera 0,1500 5,00 0, ,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0, ,00 0, ,00 Atzerrira 0,4500 5,00 0, ,00 Roaming-ean (ibiltaritza) jasotako deiak 0 15,00 0, ,00 Roaming-ean (ibiltaritza) igorritako deiak 0, ,00 0, ,00 Trafikoaren kostua: fakturazioa, denboraren araberako tarifikazioarekin TELEFONICA Hasitako deiaren kostu unitarioa ( ) Hasitako deiaren gehieneko kostu unitarioa ( ) Kostu unitarioa ( /minutuko) Gehieneko kostu unitarioa ( /minutuko) Trafikoaren kostua (telefono deiak) Finkoetatik: Sare adimendunera 0,00 5,00 0,024 10,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0,00 10,00 0, ,00 13

14 Atzerrira 0,00 5,00 0, ,00 Mugikorretatik: Sare adimendunera 0,2328 5,00 0, ,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0, ,00 0, ,00 Atzerrira 0,15 5,00 0,21 15,00 Roaming-ean (ibiltaritza) jasotako deiak 0,00 15,00 0,05 50,00 Roaming-ean (ibiltaritza) igorritako deiak 0,00 15,00 0,19 50, PRESTAZIOEN HOBEKUNTZA: : Zerbitzu mota SMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=8 Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMS mezuen kostua ( /mezuko) Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMSen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 60 Zerbitzu mota MMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=1 0,15 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen kostu unitarioa ( /mezuko) 1,00 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 10 0,60 1,00 Zerbitzu mota Linea mugikor bakoitzeko poltsa komuneko datu megabyteak >= 600 MB Poltsatik gorako megabyteen kostu unitarioa ( /MBko) Poltsatik gorako megabyteen gehieneko kostu unitarioa ( /MBko) Linea mugikorra , ,00 Zerbitzu mota SMS masiboen kostu unitarioa ( /SMSko) SMS masiboen gehieneko kostu unitarioa ( /SMSko) 14

15 SMS masiboa 0,08 2,00 - Linea mugikor bakoitzeko urteko kredituaren prezioa 60 izango da (25 edo gehiago eta 60 baino gutxiago urteko eta linea mugikorreko). TELEFONICA: Zerbitzu mota SMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=8 Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMS mezuen kostua ( /mezuko) Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMSen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 60 Zerbitzu mota MMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=1 0,00 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen kostu unitarioa ( /mezuko) 1,00 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 10 0,00 1,00 Zerbitzu mota Linea mugikor bakoitzeko poltsa komuneko datu megabyteak >= 600 MB Poltsatik gorako megabyteen kostu unitarioa ( /MBko) Poltsatik gorako megabyteen gehieneko kostu unitarioa ( /MBko) Linea mugikorra 4 GB. 0,00 2,00 Zerbitzu mota SMS masiboen kostu unitarioa ( /SMSko) SMS masiboen gehieneko kostu unitarioa ( /SMSko) SMS masiboa 0,053 2,00 - Linea mugikor bakoitzeko urteko kredituaren prezioa 60 izango da (25 edo gehiago eta 60 baino gutxiago urteko eta linea mugikorreko) MANTENTZE ZERBITZUA, KUDEAKETA, FAKTURAZIOA ETA ZERBITZUAREN KALITATEA: : - 100, TELEFONOGUNEAK KONFIGURATZEKO URTEKO ORDUEN KOPURUA. 15

16 - ARRETA ZERBITZU PERTSONALA, TELEFONOZ ETA WEBETIK, GAZTELANIAZ EZ EZIK EUSKARAZ ERE OSO-OSORIK: BAI. - EGINDAKO TERMINAL TRUKEEN HISTORIAL XEHAKATUA ESKURA IZATEA WEBEAN EDOTA FAKTURA ELEKTRONIKOAN: BAI. Zerbitzu mota Eskuraezintasun portzentajea hilean (<= %0,2) Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, eskuraezintasun portzentajea (aurreko zutabea) eskainitakoa baino handiagoa izateagatik, %0,1eko tarte bakoitzeko edo zatikiko Programatutako etenaldien gehieneko kop. hilean (gehienez 1) Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi programatuak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik Programatu gabeko etenaldien gehieneko kop. hilean (gehienez 1) Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi programatu gabeak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik (a)=linea finko analogikoak 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (b)=linea mugikorrak 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (c)= sarbide finkoko ISDN telefono zirkuituak (d)= sarbide finkoko SIP Trunk telefono zirkuituak (e)= Interneterako sarbideak mugikorretatik: 3G/4G/GPRS 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (f) = SMS zerbitzua 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (g) = MMS zerbitzua 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (h) = SMS masiboen zerbitzua 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 TELEFÓNICA: - 100, TELEFONOGUNEAK KONFIGURATZEKO URTEKO ORDUEN KOPURUA. - ARRETA ZERBITZU PERTSONALA, TELEFONOZ ETA WEBETIK, GAZTELANIAZ EZ EZIK EUSKARAZ ERE OSO-OSORIK: BAI. - EGINDAKO TERMINAL TRUKEEN HISTORIAL XEHAKATUA ESKURA IZATEA WEBEAN EDOTA FAKTURA ELEKTRONIKOAN: BAI. Zerbitzu mota Eskuraezintasun portzentajea hilean (<= Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, eskuraezintasun Programatutako etenaldien gehieneko kop. hilean (gehienez Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi Programatu gabeko etenaldien gehieneko kop. Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi 16

17 %0,2) portzentajea (aurreko zutabea) eskainitakoa baino handiagoa izateagatik, %0,1eko tarte bakoitzeko edo zatikiko 1) programatuak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik hilean (gehienez 1) programatu gabeak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik (a)=linea finko analogikoak 0,05 % % % 100 (b)=linea mugikorrak 0,01 % % % 100 (c)= sarbide finkoko ISDN telefono zirkuituak (d)= sarbide finkoko SIP Trunk telefono zirkuituak (e)= Interneterako sarbideak mugikorretatik: 3G/4G/GPRS 0,04 % % % 100 0,05 % % % 100 0,1 % % % 100 (f) = SMS zerbitzua 0,01 % % % 100 (g) = MMS zerbitzua 0,01 % % % 100 (h) = SMS masiboen zerbitzua 0,02 % % % 100 PARA EL LOTE I (SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL) 1) COSTE DEL SERVICIO TELEFONICO: PATRON DE TRAFICO. Precios Unitarios: Cuotas unitarias de alta: servicios, líneas, terminales y dispositivos. Cargos imputables una sola vez Importe Unitario máximo ( ) sin IVA Importe Unitario ( ) sin IVA Importe Unitario ( ) sin IVA TELEFONICA Telefonía FIJA Alta línea analógica Alta preasignación línea básica Alta acceso RDSI básico Alta acceso SIP Trunk (Cada 8 canales) Alta número adicional (para acceso RDSI/SIP Trunk) Alta Servicio de Buzón de Voz para línea básica Alta agrupación digital SIP Trunk Reserva de numeración: 1 número Alta Identificación de numeración (llamadas salientes) Telefonía Móvil Alta de línea Alta buzón de voz línea móvil

18 Alta Identificación de llamada línea móvil Alta tarjeta ECHO Alta servicio de roaming (itinerancia) Alta servicio de acceso a Internet 0 0 (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE/4 G ) 15 Alta servicio móvil personal (mismo terminal y línea para uso personal) Alta servicio envío SMS Alta servicio envío MMS Alta servicio videoconferencia Coste del Tráfico: facturación llamadas nacionales mediante bonos del bono por línea ( ) máximo del bono por línea ( ) Minutos incluidos en el bono Coste unitario /minuto exceso sobre bono Coste unitario máximo /minuto exceso sobre bono Línea Fija 9,95 200, ,0331 4,00 Línea Móvil 7,98 300, ,1500 6,00 Coste del Tráfico: facturación llamadas nacionales mediante bonos TELEFONICA del bono por línea ( ) máximo del bono por línea ( ) Minutos incluidos en el bono Coste unitario /minuto exceso sobre bono Coste unitario máximo /minuto exceso sobre bono Línea Fija 6, , ,20 4,00 Línea Móvil 6, , ,20 6,00 Coste del Tráfico: facturación mediante tarificación por tiempo establecimiento llamada ( ) máximo establecimiento llamada ( ) Coste unitario /minuto Coste unitario máximo /minuto Coste del tráfico (llamadas telefónicas) Desde fijos a: Red Inteligente 0,1130 5,00 0, ,00 Servicios de Tarificación Adicional 0, ,00 0, ,00 Internacional 0,2500 5,00 0, ,00 Desde móviles a: Red Inteligente 0,1500 5,00 0, ,00 Servicios de Tarificación Adicional 0, ,00 0, ,00 Internacional 0,4500 5,00 0, ,00 Recibidas en roaming (itinerancia) 0 15,00 0, ,00 Enviadas en roaming (itinerancia) 0, ,00 0, ,00 Coste del Tráfico: facturación mediante tarificación por tiempo TELEFONICA Coste del tráfico (llamadas telefónicas) establecimiento llamada ( ) máximo establecimiento llamada ( ) Coste unitario /minuto Coste unitario máximo /minuto 18

19 Desde fijos a: Red Inteligente 0,00 5,00 0,024 10,00 Servicios de Tarificación Adicional 0,00 10,00 0, ,00 Internacional 0,00 5,00 0, ,00 Desde móviles a: Red Inteligente 0,2328 5,00 0, ,00 Servicios de Tarificación Adicional 0, ,00 0, ,00 Internacional 0,15 5,00 0,21 15,00 Recibidas en roaming (itinerancia) 0,00 15,00 0,05 50,00 Enviadas en roaming (itinerancia) 0,00 15,00 0,19 50, MEJORA DE LAS PRESTACIONES: : Tipo de servicio Número de mensajes SMS incluidos por línea (número mensajes) >=8 Mensaje SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 60 0,15 1,00 Tipo de servicio Número de mensajes MMS incluidos por línea (número mensajes)>=1 Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 10 0,60 1,00 Tipo de servicio MBytes de datos por línea móvil aportados a la bolsa común>= 600 MBytes Mbyte en exceso bolsa ( /MByte) máximo MByte en exceso bolsa ( /MByte) Línea Móvil , ,00 Tipo de servicio SMS masivo ( /SMS) máximo SMS masivo ( /SMS) SMS masivo 0,08 2,00 - Importe de crédito anual por línea móvil sera de 60 (igual o superior a 25 e inferior a 60 por año y línea móvil). TELEFONICA: Tipo de servicio Número de mensajes SMS incluidos por línea (número mensajes) >=8 Mensaje SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 60 0,00 1,00 Tipo de servicio Número de mensajes MMS incluidos por línea (número mensajes)>=1 Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 10 0,00 1,00 Tipo de servicio MBytes de datos por línea móvil aportados a Mbyte en exceso máximo MByte en 19

20 la bolsa común>= 600 MBytes bolsa ( /MByte) exceso bolsa ( /MByte) Línea Móvil 4 GB 0,00 2,00 Tipo de servicio SMS masivo ( /SMS) máximo SMS masivo ( /SMS) SMS masivo 0,053 2,00 - Importe de crédito anual por línea móvil sera de 60 (igual o superior a 25 e inferior a 60 por año y línea móvil) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GESTION, FACTURACION Y CALIDAD DEL SERVICIO: : NÚMERO DE HORAS ANUALES PARA CONFIGURACIÓN DE CENTRALITAS. - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL, TELEFÓNICO Y VÍA WEB, ADEMÁS DE EN CASTELLANO, ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA: SI. - ACCESO WEB Y/O EN FACTURA ELECTRÓNICA AL HISTORIAL DETALLADO DE CANJES DE TERMINALES REALIZADO: SI. Tipo de Servicio Porcentaje de indisponibilidad mensual (<=0,2 %) % de Penalización en facturación mensual servicio por 0,1% o fracción de indisponibilidad en exceso al ofertado (columna anterior) Nº Máximo de cortes mensuales programados (menor o igual a 1) % de Penalización en facturación mensual servicio por corte mensual programado en exceso al ofertado (columna anterior) Nº Máximo de cortes mensuales no programados (menor o igual a 1) % de Penalización en facturación mensual servicio por corte mensual no programado en exceso al ofertado (columna anterior) (a)=líneas fijas analógicas 0 0,1% 0 1% 0 1% (b)=líneas móviles 0 0,1% 0 1% 0 1% (c)=circuitos de acceso fijo telefónicos RDSI 0 0,1% 0 1% 0 1% (d)=circuitos de acceso fijo telefónicos SIP 0 0,1% 0 1% 0 1% Trunk (e)=accesos a Internet desde móviles 0 0,1% 0 1% 0 1% 3G/4G/GPRS (f) = servicio SMS 0 0,1% 0 1% 0 1% (g) = Servicio MMS 0 0,1% 0 1% 0 1% (h) = Servicio SMS masivo 0 0,1% 0 1% 0 1% TELEFÓNICA: NÚMERO DE HORAS ANUALES PARA CONFIGURACIÓN DE CENTRALITAS. - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL, TELEFÓNICO Y VÍA WEB, ADEMÁS DE EN CASTELLANO, ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA: SI. - ACCESO WEB Y/O EN FACTURA ELECTRÓNICA AL HISTORIAL DETALLADO DE CANJES DE TERMINALES REALIZADO: SI. 20

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. V O C A L E S

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. V O C A L E S GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO EKAINAREN 2AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO EKAINARAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

4.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.

4.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. EL ILMO. SR. DON HILARIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CONCEJAL- SECRETARIO SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ---------------------------------------- CERTIFICA: Que la Junta

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZAK 2012.EKO URTARRILAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA.

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZAK 2012.EKO URTARRILAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZAK 2012.EKO URTARRILAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. Hartutako erabakiak izan dira: EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

135357.07. Vivienda unifamiliar en elevación en Carrer Romualdo 10

135357.07. Vivienda unifamiliar en elevación en Carrer Romualdo 10 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE TIRIG (CASTELLÓN) CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2008, A LAS 20.,00 HORAS. En Tirig (Castellón), a 11de Noviembre

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Con fecha 30 de octubre de 2014 la Alcaldía Presidencia ha dictado el Decreto nº 2410, cuyo contenido literal se reproduce a continuación:

Con fecha 30 de octubre de 2014 la Alcaldía Presidencia ha dictado el Decreto nº 2410, cuyo contenido literal se reproduce a continuación: Con fecha 30 de octubre de 2014 la Alcaldía Presidencia ha dictado el Decreto nº 2410, cuyo contenido literal se reproduce a continuación: DECRETO Adjudicación del contrato privado de las pólizas de los

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).-

D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).- D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).- CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diecisiete de abril de dos mil

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble sito en Calle Monte del Moro, nº 4, de la localidad de Viana de Jadraque, propiedad de

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PROCEDIMIENTO ABIERTO Unidad Tramitadora: CONTRATACION - JAL Datos Del Expediente: Numero expediente: Documento: Fecha: 2315/2014 CONZI078 18-06-2015 ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» 6H3P71175S5L2W4W07JM

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Área de Seguridad y Movilidad Departamento de Patrimonio Sección de Bienes Código VAL 2541 acordado lo siguiente: La Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado el 6 de marzo

Más detalles

GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES

GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES 1 GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES El carácter de Administración Pública de la Universidad de León le obliga, para la gestión

Más detalles

Ayuntamiento de la Villa de Mombeltrán

Ayuntamiento de la Villa de Mombeltrán (PLENO 06/2012) ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁN EL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. (24.04.2012). Sres. Asistentes: Alcalde Presidente:

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE BAKIO.

1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE BAKIO. CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE BAKIIO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 1. OBJETO

Más detalles

DOÑA MERCEDES HERNÁNDEZ GARCÍA, SECRETARIA GENERAL ACCTAL. DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

DOÑA MERCEDES HERNÁNDEZ GARCÍA, SECRETARIA GENERAL ACCTAL. DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES DOÑA MERCEDES HERNÁNDEZ GARCÍA, SECRETARIA GENERAL ACCTAL. DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES C E R T I F I C O : Que en el borrador de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO.

ANTECEDENTES DE HECHO. RESOLUCIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DOÑA CLARA ISABEL SEGURA DELGADO /// EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 25 DE ABRIL DE 2012. ASUNTO: EXPEDIENTE 06/12 RELATIVO A TRAMITACIÓN

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2009KO URTARRILAREN 19AN

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas:

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas: Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se adjudica el expediente de contratación de servicios de asistencia especializada al Ministerio

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 111496000039 Agiri zenbakia / Número documento 111496000039_adjudicacion Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2012, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANIPULADO Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA,

Más detalles

ACTA DE CALIFICACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS ( SOBRE A) DE NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

ACTA DE CALIFICACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS ( SOBRE A) DE NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTA DE CALIFICACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS ( SOBRE A) DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA FASE DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN

Más detalles

DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ,

DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ, DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ, CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria

Más detalles

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas.

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ( SPRI ) DE 10 de ABRIL de 2013 POR LA

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dos de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 3º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

3ª-. CONTENIDO OFERTA DEL CONTRATO.

3ª-. CONTENIDO OFERTA DEL CONTRATO. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR LA EPE PMVU DE UN CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 78 VPP, LOCAL, TRASTEROS Y GARAJES EN LA PARCELA RM-13

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 132/15, de fecha 2 de marzo, aprobó

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE Negociado: Contratación N/rfra.: HSM/fcs Asunto: Adjudicación Servicio Prevención Riesgos Laborales Excmo. Ayuntamiento Andújar RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos)

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS). CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 036/2012 Acuerdo 26/2012, de 13 de julio de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

Más detalles

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA. ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. Servicio de mantenimiento de los sistemas

Más detalles

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román.

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román. ACTA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA A FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA LA CONTRATACIÓN

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 296/2012 Resolución nº 301/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J. J. D. M.,

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores:

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores: OGASUN ETA FINANTZASAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 045/2011 Resolución nº 070/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 9 de marzo de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don J. D. B., en representación de MOLNLYCKE

Más detalles

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante enajenación

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015. ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015. SRES. ASISTENTES : PRESIDENTE. DON MARIANO MOLINA DEL PASO CONCEJALES DON CONSTANTINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DOÑA SUSANA MEGIAS MOLINA

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

GARAI ELIZATEKO UDALA San Migel auzoa, 20 48200 Garai e-mail: izabala.garai@bizkaia.org 946.816.393 Faxa 946.201.172

GARAI ELIZATEKO UDALA San Migel auzoa, 20 48200 Garai e-mail: izabala.garai@bizkaia.org 946.816.393 Faxa 946.201.172 EZ OHIKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO TOKIA / LUGAR Udalbatza aretoa Sala de Juntas EGUNA / FECHA 2012ko martxoaren 12an 12 de Marzo de 2012 AKTA Zkia. / ACTA Nº 1 Hasiera ordua Hora comienzo BERTARATUAK

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles