ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn."

Transcripción

1 GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO OTSAILAREN 17AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE ASISTENTES PRESIDENTE Imanol Landa Jauregi jn. BATZARKIDEAK V O C A L E S Keltse Eiguren Alberdi and. Joseba Arregi Martínez jn. Ana Helguera Líbano and. Elena Coria Yanguas and. Kepa Miñambres Llona jn. Josu Loroño Goienetxe jn. IDAZKARI NAGUSIA SECRETARIO GENERAL Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. Getxo Udaletxean, bi mila eta hamabosteko otsailaren hamazazpian, Imanol Landa Jauregi alkate jauna bilerako buru dela, goizeko bederatzietan Tokiko Gobernuko Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko. Goian aipatutako zinegotziez gain, kontu-hartzaile nagusia, Nuria Hernández Soto andrea, izan da bertan. Alkateak, legeak eskatzen duen kidekopurua bildu dela ikusita, bilerari hasiera eman dio, eta jarraian, Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan da emaitza: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Getxo, a diecisiete de febrero de dos mil quince, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, don Imanol Landa Jauregi, se reunió a las nueve horas de este día, la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión ordinaria, con asistencia de los corporativos expresados, más la Interventora General, doña Nuria Hernández Soto. El Sr. Alcalde, visto que existía número legal suficiente, declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a despachar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria, con el resultado siguiente: 1

2 EKO OTSAILAREN 10EAN EGINDAKO OHIKO BILERAKO AKTA ONESTEA. Aurreko ohiko bilerako akta onartu dute, 2015eko otsailaren 10eko bilerakoa, hain zuzen APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA 49.- HERRITARREN SEGURTASUNEKO ERAIKINEAN KOKATUTAKO DATU- TRATAMENDUKO ZENTROA ARTATZEKO ZERBITZUA LUZATZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENENGOA: VYDEKTRA, S.L. enpresarekin (IFK: B ) izenpetutako HERRITARREN SEGURTASUNEKO ERAIKINEAN KOKATUTAKO DATUEN PROZESATZE-ZENTROA MANTENTZEKO ZERBITZUAREN kontratuaren indarraldia URTEBETEZ luzatzea (2. eta azken luzapena) 2014/04/05etik 2016/04/04ra arte. Urteko zenbatekoa euro izango da, gehi BEZaren %21ari dagozkion 4.441,5 euroak. BIGARRENA: Luzapen horri aurre egiteko behar den gastua, ,50 euro (BEZ barne), baimentzea eta xedatzea. HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA 49.- PRÓRROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Prorrogar durante UN AÑO (2ª y última prórroga), desde el 05/04/2015 hasta el 04/04/2016, la vigencia del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA suscrito con la empresa VYDEKTRA, S.L., con C.I.F. B por un importe de anuales, más 4.441,5.-euros correspondiente al 21% I.V.A. Incluido. SEGUNDO: Autorizar y disponer el gasto necesario, por importe de ,50.- I.V.A. Incluido, para hacer frente a la citada prórroga. 2

3 50.-DROGAMENPEKOTASUNAREN AURKA ERKIDEGOKO EKINTZAK GARATZEKO ZERBITZUA LUZATZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENENGOA: FUNDACIÓN ETORKINTZA ELKARGOAREKIN (IFK: G ) DROGAMENPEKOTASUNEN PREBENTZIO ERKIDERAKO ZERBITZUAREN kontratuaren indarraldia URTEBETEZ luzatzea (2. eta azken luzapena), 2015/06/07tik 2016/06/06ra arte. Urteko zenbatekoa ,00 euro izango da, BEZetik salbuetsita. BIGARRENA: Luzapen horri aurre egiteko behar den gastua, euro urteko, baimentzea eta xedatzea, BEZetik salbuetsita PRÓRROGA DEL SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Prorrogar durante UN AÑO (2ª y última prórroga), desde el 07/06/2015 al 06/06/2016, la vigencia del contrato suscrito con FUNDACIÓN ETORKINTZA ELKARGOA, con C.I.F.: G del SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS, por importe de ,00.-euros/anual, exento de IVA. SEGUNDO: Autorizar y disponer el gasto necesario, por importe de euros/anual, exento de IVA, para hacer frente a la citada prórroga GETXOKO UDALERRIKO KALE-ARGIETAKO INSTALAZIOAK ARTATZEKO LANPA HORNIKETA LUZATZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENENGOA: ELECTRICIDAD N. OSES, S.A. (IFK: A ) enpresarekin GETXOKO UDALEKO ARGITERIA PUBLIKOAREN INSTALAZIOAK MANTENTZEKO LANPARAK HORNITZEKO kontratuaren indarraldia URTEBETEZ luzatzea (2. eta azken luzapena), 2015/02/25etik 2016/02/24ra arte. 2014/06/03an egin zen 193. Udaleko 51.- PRÓRROGA DEL SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Prorrogar durante UN AÑO (2ª y última prórroga), desde el 25/02/2015 al 24/02/2016, la vigencia del contrato suscrito con ELECTRICIDAD N. OSES, S.A., con C.I.F.: A , para el SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE 3

4 Gobernu Batzarrean unitateko prezioak eguneratu ziren, gehienez ,19 euro urteko, gehi BEZaren %21ari dagozkion 6.538,81 euroak. BIGARRENA: GETXOKO UDALEKO ARGITERIA PUBLIKOAREN INSTALAZIOAK MANTENTZEKO LANPARAK HORNITZEKO luzapen horri aurre egiteko beharrezko gastua baimendu eta xedatzea, ,19 eurotan urteko, gehi BEZaren %21ari dagozkion 6.538,81 euro. GETXO, por los precios unitarios actualizados en Junta de Gobierno Local nº 193 de fecha 03/06/2014, hasta un máximo de ,19.-euros/anuales más 6.538,81.-euros correspondiente al 21% de I.V.A. SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto necesario para hacer frente a la citada prórroga del SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO por importe de ,19.- euros/anuales más 6.538,81.-euros correspondiente al 21% de I.V.A MENPEKO LANARIENTZAKO JANZKIEN HORNIKETA ESLEITZEKO HASITAKO PROZEDURA HUTS GELDITUA DELA ADIERAZTEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: BAKARRA.- GETXOKO UDALEKO MENDEKO LANGILEENTZAKO ARROPAREN HORNIDURA adjudikatzeko publizitaterik gabeko prozedura negoziatua EMAN GABEHUTSIK geratu dela adieraztea, lizitatzaileek ez dutelako proposamenik aurkeztu DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: ÚNICO.- Declarar DESIERTO el procedimiento negociado sin publicidad, para la adjudicación del SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, dado que ningún licitador ha presentado proposición al mismo TELEFONIA FINKOKO ETA TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUA ETA ZUNTZ ILUNEZKO ZIRKUITUETAKO ZERBITZUA BITARTERAKO ESLEITZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi 53.- ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL Y EL SERVICIO DE CIRCUITOS DE FIBRA OSCURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETXO. A propuesta del concejal responsable 4

5 arduradunak proposatuta, honako erabaki-proposamen hau onartu da: AURREKARIAK LEHENENGOA.- Getxoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 408. erabakiaren bitartez, an egindako aparteko bilkuran, arauzko izapidea hastea baimendu zen, prozedura irekiaren bidez GETXOKO UDALARENTZAT TELEFONIA FINKO ETA MUGIKORREKO ZERBITZUA ETA ZUNTZ ILUNEZKO ZIRKUITUEN ZERBITZUA adjudikatzeko ( DENBORALDIA). Zenbatetsitako aurrekontua, gehienez, eurokoa da, BEZ (% 21) barne, kontuan izanik bi lotetan banatzen dela eta kontratuak lau urte iraungo duela. Kontratuaren balio zenbatetsia, osatzen duten bi loteak kontuan izanik, eurokoa da. I. LOTERAKO (telefonia finkoko eta mugikorreko zerbitzua) gehieneko aurrekontua eurokoa izango da, BEZ (% 21) barne, kontratuak irauten duen lau urteetarako. Horrenbestez, I. loterako urteko gehieneko aurrekontua eurokoa izango da, BEZ (% 21) barne: euro gehi euro (BEZ, % 21). Lizitatzaileek lote honen prezio unitarioak hobetu ahal dituzte beren eskaintza ekonomikoetan. II. LOTEAREN (zuntz ilunezko zirkuituen zerbitzua) gehieneko prezioa eurokoa da, BEZ (% 21) barne, kontratuaren lau urteetarako. Ondorioz, II. lotearen urteko gehienezko prezioa eurokoa izango da, BEZ (% 21) barne: del Servicio de Contratación, se decidió aprobar la siguiente propuesta de acuerdo: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por Acuerdo nº 408 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Getxo, en sesión extraordinaria celebrada el día 06/11/2014 se autorizó el inicio de la tramitación reglamentaria para la adjudicación, mediante Procedimiento Abierto, del SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL Y DEL SERVICIO DE CIRCUITOS DE FIBRA OSCURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETXO (PERÍODO ), cuyo presupuesto máximo estimado asciende a euros, 21% de I.V.A. incluido, teniendo en cuenta los dos lotes en que se divide y los cuatro años de duración de contrato. El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta los dos lotes de los que se compone, asciende a euros. Para el LOTE I (Servicio de telefonía fija y móvil) el presupuesto máximo será de euros, 21% de I.V.A. incluido, para los cuatro años de duración del contrato. Por lo tanto, el presupuesto máximo anual para el Lote I ascenderá a la cantidad de euros, 21% de I.V.A. incluido: euros más euros del 21% de I.V.A. Los precios unitarios correspondientes a este lote podrán ser mejorados por los licitadores en sus ofertas económicas. El precio máximo del LOTE II (Servicio de circuitos de fibra oscura) asciende a euros, 21% de I.V.A. incluido, para los cuatro años de contrato. En consecuencia, el precio máximo anual del Lote II será de euros, 21% de I.V.A. incluido: euros más

6 euro gehi euro (BEZ, % 21). Lizitatzaileek zenbateko hori hobetu ahal dute beren eskaintzetan. Bi loteetarako, kontratuak 4 urteko balioa izango du funtzionamenduan jartzen denetik, eta ezin izango da luzatu. Zerbitzua martxan jartzeko epea, loteetako bakoitzerako, hau da: I. loterako, ezin da izan 60 egun baino luzeagoa, kontratua sinatzen den egunetik aurrera. Edozein kasutan ere, Telekomunikazioen maiatzaren 9ko 9/2014 Legeak, indarrean dagoen eta aplikatu behar den legeriak, eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (MLBNaren) ebazpen eta gomendioek exijitzen dituzten epeak betetzeko konpromisoa hartuko du lizitatzaileak. II. loterako, epe hori ezin da izan 20 urte baino luzeagoa, kontratua sinatzen den egunetik aurrera. BIGARRENA an lizitazioaren iragarkia argitaratu zen EBAOn eta 302. EAOn, ekoan. HIRUGARRENA an, kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudia eta aplikaziozko udal-xedapenak betez, eta espedientearen Administrazio Klausula Partikularren Pleguetan jasotakoaren arabera, erreferentziazko kontratua adjudikatzeko, aurkeztutako proposamenen dokumentazio orokorra daukaten gutun-azalak ireki dituzte jendaurrean, Getxoko Udaleko Kontratazio Zerbitzuaren Bulegoetan. Lizitazioan bi enpresek aurkeztu zituzten beren proposamenak: euros del 21% de I.V.A., cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores en sus ofertas. Para ambos lotes, el contrato tendrá un periodo de validez de cuatro años desde su puesta en funcionamiento, no siendo susceptible de prórroga alguna. El plazo de puesta en marcha del servicio, para cada uno de los lotes, es el siguiente: Para el Lote I, no podrá ser superior a 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato, comprometiéndose el licitador a respetar en cualquier caso los plazos máximos exigidos por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, la legislación vigente aplicable y resoluciones y recomen-daciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Para el Lote II, dicho plazo no podrá ser superior a 20 días a partir de la fecha de la firma del contrato. SEGUNDO.- Con fecha 18/11/2014 se publica el anuncio de licitación en el DOUE y el BOE número 302, de fecha 15/12/2014. TERCERO.- Con fecha 29/12/2014, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública, así como de las disposiciones municipales que resultan de aplicación y según lo contemplado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente para la adjudicación del contrato de referencia, se procede, en las Dependencias del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Getxo, a la Apertura, en acto público, de los sobres que contenían la Documentación General de las 6

7 1.-, S.A., I. LOTERA eta II. LOTERA aurkeztu zena. 2.- TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. ETA TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. EABa, I. LOTERAKO bakarrik aurkeztu zena. Bi enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, ekitaldi horretan bertan egiaztatu zen TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. eta TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. k osatutako EABaren dokumentazioan EABaren konpromisoa zegoela, ekoa, baina ez zela enpresetako bakoitzaren partaidetza portzentajea adierazten. Horregatik, hiru eguneko epea eman zitzaion aipatutako dokumentazioa ongitzeko. Biharamunean dokumentazioa ongitu zuten. LAUGARRENA an, zuzenketak egiteko epea amaitutakoan, Getxoko Udaleko Kontratazio Zerbitzuaren bulegoetan, jendaurrean ireki ziren aurkeztutako bi eskaintzetako AUTOMATIKOKI EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEAK dauzkaten gutun-azalak, emaitza honekin: proposiciones presentadas. Las empresas que presentaron proposiciones a la licitación fueron dos: 1.-, S.A., que se presentó tanto al LOTE I como al LOTE II. 2.- LA U.T.E. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., que se presentó únicamente al LOTE I. Examinada la documentación presentada por las dos empresas licitadoras en ese mismo acto se comprobó que en la documentación de la U.T.E. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. se presentaba el compromiso de U.T.E., de fecha 10/12/2014, no obstante, no se indicaba el porcentaje de participación de cada una de las empresas por lo que se le dio un plazo de tres días para que subsanase la documentación indicada. Al día siguiente la documentación fue subsanada. CUARTO.- Con fecha 09/01/2015 y finalizado el plazo para las subsanaciones se procede, en las Dependencias del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Getxo, a la Apertura, en acto público, de los sobres que contenían los CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA de las dos ofertas presentadas con el siguiente resultado: ENPRESA EMPRESA AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACION PRESENTADA. I. LOTEA LOTE I II. LOTEA LOTE II 7

8 , S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. ETA TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. EAB TEKNOLOGIA ETA ERAGIKETA HOBEKUNTZAK CD-a erantsita MEJORAS TECNOLÓGICAS Y DE OPERACIÓN Se acompaña CD. TEKNOLOGIA ETA ERAGIKETA HOBEKUNTZAK CD-a erantsita MEJORAS TECNOLÓGICAS Y DE OPERACIÓN Se acompaña CD. DAUDEN ARMARIOETAN INTEGRATZEA ZIRKUITUETAKO BARNE- LOTUNEEN KOPURUA ETA IZAERA CD-a erantsita INTEGRACIÓN EN ARMARIOS EXISTENTES NÚMERO Y NATURALEZA DE LOS EMPALMES INTERNOS EN LOS CIRCUITOS Se acompaña CD. Ez da aurkeztu No se presenta Jarraian, eta lizitazioa arautzen duten pleguekin adostasunean, aurkeztutako dokumentazioa foliotan banatu eta zenbakitu zen, eta aurkeztutako bi eskaintzak Informatika Sailari bidali zitzaizkion, automatikoki ebalua ezin daitezkeen irizpideen balorazio egin zezan. BOSGARRENA.- Getxoko Udaleko Telekomunikazioen ingeniariak, ean, automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideei buruzko txostena egin zuen. SEIGARRENA.- Kontratazio Mahaian Getxoko Udaleko Telekomunikazio ingeniariak an emandako txostena, goian aipatutako prozeduran modu ez automatikoan ebaluatu behar diren irizpideei buruzkoa, aztertu eta ontzat eman da. Mahaiburuak irakurri du zer puntuazio eman zaien modu ez automatikoan ebaluatu beharreko irizpideei balorazio txosten horretan. Hona hemen: Seguidamente, y de conformidad con los pliegos que rigen la licitación, se procedió a foliar y numerar la documentación presentada y se remitieron las dos ofertas presentadas al Departamento de Informática, a fin de que realizase la valoración pertinente de los criterios no evaluables de forma automática. QUINTO.- El Ingeniero de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Getxo, con fecha 21/01/2015, emitió informe sobre los criterios evaluables de forma no automática. SEXTO.- En la Mesa de Contratación de fecha 26/01/2015, es analizado y asumido el informe emitido por el Ingeniero de Telecomunicación del Ayuntamiento de Getxo sobre los criterios no evaluables automáticamente del procedimiento de referencia. Por el Presidente se procede a la lectura de la puntuación de los criterios no evaluables automáticamente señalados en el citado informe de valoración, y que a continuación se recoge: 8

9 I. LOTEA EZAUGARRIA PISUA (100etik) TELEFONICA Mugikorretarako indoor estaldura udal eraikinetan Faxak bidaltzeko sistema hobetzea Mezularitza sistema bateratua eta operadore automatikoak hobetzea Deiak erregistratzeko eta kostua zehazteko sistema hobetu eta eguneratzea Mugikorrak kudeatzeko konponbidea Linea mugikorretako datu kontsumoa denbora errealean kontrolatzeko web zerbitzua Terminal mugikorren geokokapenerako sistema 6,94 6,94 1,60 4,62 3,61 1,71 3,08 3,08 1,18 2,06 1,03 1,03 1,37 0,91 1,37 0,91 0,91 0,18 0,61 0,20 0,41 Eraikinak integratzea eta telefonogune zein terminalak eguneratzea 0,41 0,14 0,27 Guztira (100etik) 20,00 16,83 7,75 II. LOTEA 9

10 EZAUGARRIA UNITATEA PISUA (10etik) Lehendik dauden armairuetan integratzea Zirkuituetako barneloturen kopurua eta mota puntuak 5,00 5,00 puntuak 5,00 5,00 LOTE I CARACTERISTICA PESO SOBR E 100 TELEFONIC A Cobertura Móvil Indoor en Edificios Municipales Mejora del sistema de envío de faxes Mejora del sistema de mensajería unificada y operadoras automáticas Mejora y actualización del sistema de registro y tarificación de llamadas Solución de gestión del parque de dispositivos móviles Servicio Web para consumo de datos de las líneas móviles en tiempo real Sistema de geoposicionamiento de los terminales móviles Integración de edificios y actualización de centralitas y 6,94 6,94 1,60 4,62 3,61 1,71 3,08 3,08 1,18 2,06 1,03 1,03 1,37 0,91 1,37 0,91 0,91 0,18 0,61 0,20 0,41 0,41 0,14 0,27 10

11 terminales Totales (sobre 100) 20,00 16,83 7,75 LOTE II CARACTERISTICA UNIDAD PESO SOBR E 10 EUSKALT EL Integración en armarios existentes Número y naturaleza de los empalmes internos en los circuitos puntos 5,00 5,00 puntos 5,00 5,00 Ondoren, AUTOMATIKOKI EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEI dagokien gutun-azala ireki dute; hona hemen lortutako emaitza: Posteriormente se procede a la apertura del sobre correspondientes a los CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, con el siguiente resultado: I. LOTERAKO (TELEFONIA FINKOAREN ETA MUGIKORRAREN ZERBITZUA) 1) TELEFONO ZERBITZUAREN KOSTUA: TRAFIKO EREDUA. Prezio unitarioak: Altako kuota unitarioak: zerbitzuak, lineak, terminalak eta gailuak. Behin bakarrik egotzi daitezkeen karguak Gehieneko prezio unitarioa ( ) BEZik gabe Prezio unitarioa ( ) BEZik gabe Prezio unitarioa ( ) BEZik gabe TELEFONICA Telefonia FINKOA Linea analogikoaren alta Oinarrizko linea aurrez adjudikatzeko alta Oinarrizko ISDNrako sarbidearen alta SIP Trunk-erako sarbidearen alta (8 kanaleko tarte bakoitzeko) Zenbaki erantsiaren alta (ISDNrako/SIP Trunk-erako)

12 Ahots-postontziaren zerbitzuaren alta oinarrizko linearako SIP Trunk multzo digitalaren alta Zenbakiaren erreserba: zenbaki bat Zenbakiaren identifikazioaren alta (irteten diren deiak) Telefonia mugikorra Linearen alta Linea mugikorreko ahots-postontziaren alta Linea mugikorreko deien identifikazioaren alta ECHO txartelaren akta Roaming (ibiltaritza) zerbitzuaren alta Interneten sartzeko zerbitzuaren alta (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE/4 G ) Zerbitzu mugikor pertsonalaren alta (terminal berean erabilera pertsonalerako linea) SMSak bidaltzeko zerbitzuaren alta MMSak bidaltzeko zerbitzuaren alta Bideokonferentzia zerbitzuaren alta Trafikoaren kostua: dei nazionalen fakturazioa bonuen bitartez Bonuaren kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren gehieneko kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren minutuak Bonutik gorakoaren kostu unitarioa ( /minutuko) Bonutik gorakoaren gehieneko kostu unitarioa ( /minutuko) Linea finkoa 9,95 200,00 Linea mugikorra 7,98 300, , ,1500 4,00 6,00 Trafikoaren kostua: dei nazionalen fakturazioa bonuen bitartez Bonuaren kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren gehieneko kostu unitarioa lineako ( ) Bonuaren minutuak Bonutik gorakoaren kostu unitarioa Bonutik gorakoaren gehieneko kostu unitarioa 12

13 TELEFONICA ( /minutuko) ( /minutuko) Linea finkoa 6, ,00 Linea mugikorra 6, , , ,20 4,00 6,00 Trafikoaren kostua: fakturazioa, denboraren araberako tarifikazioarekin Hasitako deiaren kostu unitarioa ( ) Hasitako deiaren gehieneko kostu unitarioa ( ) Kostu unitarioa ( /minutuko) Gehieneko kostu unitarioa ( /minutuko) Trafikoaren kostua (telefono deiak) Finkoetatik: Sare adimendunera 0,1130 5,00 0, ,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0, ,00 0, ,00 Atzerrira 0,2500 5,00 0, ,00 Mugikorretatik: Sare adimendunera 0,1500 5,00 0, ,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0, ,00 0, ,00 Atzerrira 0,4500 5,00 0, ,00 Roaming-ean (ibiltaritza) jasotako deiak 0 15,00 0, ,00 Roaming-ean (ibiltaritza) igorritako deiak 0, ,00 0, ,00 Trafikoaren kostua: fakturazioa, denboraren araberako tarifikazioarekin TELEFONICA Hasitako deiaren kostu unitarioa ( ) Hasitako deiaren gehieneko kostu unitarioa ( ) Kostu unitarioa ( /minutuko) Gehieneko kostu unitarioa ( /minutuko) Trafikoaren kostua (telefono deiak) Finkoetatik: Sare adimendunera 0,00 5,00 0,024 10,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0,00 10,00 0, ,00 13

14 Atzerrira 0,00 5,00 0, ,00 Mugikorretatik: Sare adimendunera 0,2328 5,00 0, ,00 Tarifikazio erantsiko zerbitzuetara 0, ,00 0, ,00 Atzerrira 0,15 5,00 0,21 15,00 Roaming-ean (ibiltaritza) jasotako deiak 0,00 15,00 0,05 50,00 Roaming-ean (ibiltaritza) igorritako deiak 0,00 15,00 0,19 50, PRESTAZIOEN HOBEKUNTZA: : Zerbitzu mota SMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=8 Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMS mezuen kostua ( /mezuko) Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMSen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 60 Zerbitzu mota MMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=1 0,15 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen kostu unitarioa ( /mezuko) 1,00 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 10 0,60 1,00 Zerbitzu mota Linea mugikor bakoitzeko poltsa komuneko datu megabyteak >= 600 MB Poltsatik gorako megabyteen kostu unitarioa ( /MBko) Poltsatik gorako megabyteen gehieneko kostu unitarioa ( /MBko) Linea mugikorra , ,00 Zerbitzu mota SMS masiboen kostu unitarioa ( /SMSko) SMS masiboen gehieneko kostu unitarioa ( /SMSko) 14

15 SMS masiboa 0,08 2,00 - Linea mugikor bakoitzeko urteko kredituaren prezioa 60 izango da (25 edo gehiago eta 60 baino gutxiago urteko eta linea mugikorreko). TELEFONICA: Zerbitzu mota SMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=8 Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMS mezuen kostua ( /mezuko) Linea bakoitzeko poltsatik gorako SMSen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 60 Zerbitzu mota MMS mezuak linea bakoitzeko (mezuen kopurua) >=1 0,00 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen kostu unitarioa ( /mezuko) 1,00 Linea bakoitzeko poltsatik gorako MMS mezuen gehieneko kostu unitarioa ( /mezuko) Linea mugikorra 10 0,00 1,00 Zerbitzu mota Linea mugikor bakoitzeko poltsa komuneko datu megabyteak >= 600 MB Poltsatik gorako megabyteen kostu unitarioa ( /MBko) Poltsatik gorako megabyteen gehieneko kostu unitarioa ( /MBko) Linea mugikorra 4 GB. 0,00 2,00 Zerbitzu mota SMS masiboen kostu unitarioa ( /SMSko) SMS masiboen gehieneko kostu unitarioa ( /SMSko) SMS masiboa 0,053 2,00 - Linea mugikor bakoitzeko urteko kredituaren prezioa 60 izango da (25 edo gehiago eta 60 baino gutxiago urteko eta linea mugikorreko) MANTENTZE ZERBITZUA, KUDEAKETA, FAKTURAZIOA ETA ZERBITZUAREN KALITATEA: : - 100, TELEFONOGUNEAK KONFIGURATZEKO URTEKO ORDUEN KOPURUA. 15

16 - ARRETA ZERBITZU PERTSONALA, TELEFONOZ ETA WEBETIK, GAZTELANIAZ EZ EZIK EUSKARAZ ERE OSO-OSORIK: BAI. - EGINDAKO TERMINAL TRUKEEN HISTORIAL XEHAKATUA ESKURA IZATEA WEBEAN EDOTA FAKTURA ELEKTRONIKOAN: BAI. Zerbitzu mota Eskuraezintasun portzentajea hilean (<= %0,2) Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, eskuraezintasun portzentajea (aurreko zutabea) eskainitakoa baino handiagoa izateagatik, %0,1eko tarte bakoitzeko edo zatikiko Programatutako etenaldien gehieneko kop. hilean (gehienez 1) Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi programatuak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik Programatu gabeko etenaldien gehieneko kop. hilean (gehienez 1) Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi programatu gabeak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik (a)=linea finko analogikoak 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (b)=linea mugikorrak 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (c)= sarbide finkoko ISDN telefono zirkuituak (d)= sarbide finkoko SIP Trunk telefono zirkuituak (e)= Interneterako sarbideak mugikorretatik: 3G/4G/GPRS 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (f) = SMS zerbitzua 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (g) = MMS zerbitzua 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 (h) = SMS masiboen zerbitzua 0 % 0,1 0 % 1 0 % 1 TELEFÓNICA: - 100, TELEFONOGUNEAK KONFIGURATZEKO URTEKO ORDUEN KOPURUA. - ARRETA ZERBITZU PERTSONALA, TELEFONOZ ETA WEBETIK, GAZTELANIAZ EZ EZIK EUSKARAZ ERE OSO-OSORIK: BAI. - EGINDAKO TERMINAL TRUKEEN HISTORIAL XEHAKATUA ESKURA IZATEA WEBEAN EDOTA FAKTURA ELEKTRONIKOAN: BAI. Zerbitzu mota Eskuraezintasun portzentajea hilean (<= Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, eskuraezintasun Programatutako etenaldien gehieneko kop. hilean (gehienez Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi Programatu gabeko etenaldien gehieneko kop. Zigorra (%) zerbitzuaren hileko fakturan, hileko etenaldi 16

17 %0,2) portzentajea (aurreko zutabea) eskainitakoa baino handiagoa izateagatik, %0,1eko tarte bakoitzeko edo zatikiko 1) programatuak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik hilean (gehienez 1) programatu gabeak (aurreko zutabea) eskainitakoak baino gehiago izateagatik (a)=linea finko analogikoak 0,05 % % % 100 (b)=linea mugikorrak 0,01 % % % 100 (c)= sarbide finkoko ISDN telefono zirkuituak (d)= sarbide finkoko SIP Trunk telefono zirkuituak (e)= Interneterako sarbideak mugikorretatik: 3G/4G/GPRS 0,04 % % % 100 0,05 % % % 100 0,1 % % % 100 (f) = SMS zerbitzua 0,01 % % % 100 (g) = MMS zerbitzua 0,01 % % % 100 (h) = SMS masiboen zerbitzua 0,02 % % % 100 PARA EL LOTE I (SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL) 1) COSTE DEL SERVICIO TELEFONICO: PATRON DE TRAFICO. Precios Unitarios: Cuotas unitarias de alta: servicios, líneas, terminales y dispositivos. Cargos imputables una sola vez Importe Unitario máximo ( ) sin IVA Importe Unitario ( ) sin IVA Importe Unitario ( ) sin IVA TELEFONICA Telefonía FIJA Alta línea analógica Alta preasignación línea básica Alta acceso RDSI básico Alta acceso SIP Trunk (Cada 8 canales) Alta número adicional (para acceso RDSI/SIP Trunk) Alta Servicio de Buzón de Voz para línea básica Alta agrupación digital SIP Trunk Reserva de numeración: 1 número Alta Identificación de numeración (llamadas salientes) Telefonía Móvil Alta de línea Alta buzón de voz línea móvil

18 Alta Identificación de llamada línea móvil Alta tarjeta ECHO Alta servicio de roaming (itinerancia) Alta servicio de acceso a Internet 0 0 (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE/4 G ) 15 Alta servicio móvil personal (mismo terminal y línea para uso personal) Alta servicio envío SMS Alta servicio envío MMS Alta servicio videoconferencia Coste del Tráfico: facturación llamadas nacionales mediante bonos del bono por línea ( ) máximo del bono por línea ( ) Minutos incluidos en el bono Coste unitario /minuto exceso sobre bono Coste unitario máximo /minuto exceso sobre bono Línea Fija 9,95 200, ,0331 4,00 Línea Móvil 7,98 300, ,1500 6,00 Coste del Tráfico: facturación llamadas nacionales mediante bonos TELEFONICA del bono por línea ( ) máximo del bono por línea ( ) Minutos incluidos en el bono Coste unitario /minuto exceso sobre bono Coste unitario máximo /minuto exceso sobre bono Línea Fija 6, , ,20 4,00 Línea Móvil 6, , ,20 6,00 Coste del Tráfico: facturación mediante tarificación por tiempo establecimiento llamada ( ) máximo establecimiento llamada ( ) Coste unitario /minuto Coste unitario máximo /minuto Coste del tráfico (llamadas telefónicas) Desde fijos a: Red Inteligente 0,1130 5,00 0, ,00 Servicios de Tarificación Adicional 0, ,00 0, ,00 Internacional 0,2500 5,00 0, ,00 Desde móviles a: Red Inteligente 0,1500 5,00 0, ,00 Servicios de Tarificación Adicional 0, ,00 0, ,00 Internacional 0,4500 5,00 0, ,00 Recibidas en roaming (itinerancia) 0 15,00 0, ,00 Enviadas en roaming (itinerancia) 0, ,00 0, ,00 Coste del Tráfico: facturación mediante tarificación por tiempo TELEFONICA Coste del tráfico (llamadas telefónicas) establecimiento llamada ( ) máximo establecimiento llamada ( ) Coste unitario /minuto Coste unitario máximo /minuto 18

19 Desde fijos a: Red Inteligente 0,00 5,00 0,024 10,00 Servicios de Tarificación Adicional 0,00 10,00 0, ,00 Internacional 0,00 5,00 0, ,00 Desde móviles a: Red Inteligente 0,2328 5,00 0, ,00 Servicios de Tarificación Adicional 0, ,00 0, ,00 Internacional 0,15 5,00 0,21 15,00 Recibidas en roaming (itinerancia) 0,00 15,00 0,05 50,00 Enviadas en roaming (itinerancia) 0,00 15,00 0,19 50, MEJORA DE LAS PRESTACIONES: : Tipo de servicio Número de mensajes SMS incluidos por línea (número mensajes) >=8 Mensaje SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 60 0,15 1,00 Tipo de servicio Número de mensajes MMS incluidos por línea (número mensajes)>=1 Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 10 0,60 1,00 Tipo de servicio MBytes de datos por línea móvil aportados a la bolsa común>= 600 MBytes Mbyte en exceso bolsa ( /MByte) máximo MByte en exceso bolsa ( /MByte) Línea Móvil , ,00 Tipo de servicio SMS masivo ( /SMS) máximo SMS masivo ( /SMS) SMS masivo 0,08 2,00 - Importe de crédito anual por línea móvil sera de 60 (igual o superior a 25 e inferior a 60 por año y línea móvil). TELEFONICA: Tipo de servicio Número de mensajes SMS incluidos por línea (número mensajes) >=8 Mensaje SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo SMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 60 0,00 1,00 Tipo de servicio Número de mensajes MMS incluidos por línea (número mensajes)>=1 Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) máximo Mensaje MMS en exceso de la bolsa por línea ( /mensaje) Línea Móvil 10 0,00 1,00 Tipo de servicio MBytes de datos por línea móvil aportados a Mbyte en exceso máximo MByte en 19

20 la bolsa común>= 600 MBytes bolsa ( /MByte) exceso bolsa ( /MByte) Línea Móvil 4 GB 0,00 2,00 Tipo de servicio SMS masivo ( /SMS) máximo SMS masivo ( /SMS) SMS masivo 0,053 2,00 - Importe de crédito anual por línea móvil sera de 60 (igual o superior a 25 e inferior a 60 por año y línea móvil) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GESTION, FACTURACION Y CALIDAD DEL SERVICIO: : NÚMERO DE HORAS ANUALES PARA CONFIGURACIÓN DE CENTRALITAS. - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL, TELEFÓNICO Y VÍA WEB, ADEMÁS DE EN CASTELLANO, ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA: SI. - ACCESO WEB Y/O EN FACTURA ELECTRÓNICA AL HISTORIAL DETALLADO DE CANJES DE TERMINALES REALIZADO: SI. Tipo de Servicio Porcentaje de indisponibilidad mensual (<=0,2 %) % de Penalización en facturación mensual servicio por 0,1% o fracción de indisponibilidad en exceso al ofertado (columna anterior) Nº Máximo de cortes mensuales programados (menor o igual a 1) % de Penalización en facturación mensual servicio por corte mensual programado en exceso al ofertado (columna anterior) Nº Máximo de cortes mensuales no programados (menor o igual a 1) % de Penalización en facturación mensual servicio por corte mensual no programado en exceso al ofertado (columna anterior) (a)=líneas fijas analógicas 0 0,1% 0 1% 0 1% (b)=líneas móviles 0 0,1% 0 1% 0 1% (c)=circuitos de acceso fijo telefónicos RDSI 0 0,1% 0 1% 0 1% (d)=circuitos de acceso fijo telefónicos SIP 0 0,1% 0 1% 0 1% Trunk (e)=accesos a Internet desde móviles 0 0,1% 0 1% 0 1% 3G/4G/GPRS (f) = servicio SMS 0 0,1% 0 1% 0 1% (g) = Servicio MMS 0 0,1% 0 1% 0 1% (h) = Servicio SMS masivo 0 0,1% 0 1% 0 1% TELEFÓNICA: NÚMERO DE HORAS ANUALES PARA CONFIGURACIÓN DE CENTRALITAS. - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL, TELEFÓNICO Y VÍA WEB, ADEMÁS DE EN CASTELLANO, ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA: SI. - ACCESO WEB Y/O EN FACTURA ELECTRÓNICA AL HISTORIAL DETALLADO DE CANJES DE TERMINALES REALIZADO: SI. 20

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 2005eko maiatzak 17, asteartea N.º 91 ZK. BOPV - martes 17 de mayo de 2005 8737 ANDOAINGO UDALA IRAGARKIA, Andoaingo Bazkardo plazatik Rikardo Arregi kalerainoko obra zibila egiteko eta eskailera

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015).

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015). PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION.

1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION. 1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION. Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak 48. artikuluan ezartzen duenez, zergei eragiten dieten gastu

Más detalles

GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA.

GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129)

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129) Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 6126 244/2010 DEKRETUA, irailaren 21ekoa, Sareko informatika- sistemen administrazioko goi- mailako teknikariaren tituluari

Más detalles

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES PARA EL SENADO

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES PARA EL SENADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES PARA EL SENADO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ÍNDICE I. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO...3 CLÁUSULA

Más detalles

ABOKATUOK. Entrevista: Donato Larrañaga, Presidente de la Asociación de Jueces de Paz del Pais Vasco Epaile Artean

ABOKATUOK. Entrevista: Donato Larrañaga, Presidente de la Asociación de Jueces de Paz del Pais Vasco Epaile Artean 2009/41 año/urtea: 11 octubre/urria ABOKATUOK REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO ABOKATUEN KOLEGIO PRESTUAREN ALDIZKARIA Empleados Infi eles Entrevista: Donato Larrañaga, Presidente

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 2 3 AURKIBIDEA/ÍNDICE LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 II.1.1 Aurrekontua... 11 II.1.2 Langileria... 11 II.1.3 Ondasun erosketa eta zerbitzuak...

Más detalles

C L A U S U L A S. Dicho objeto corresponde al Código 66511000-0 del CPV 2008, denominada.servicios DE SEGUROS DE VIDA.

C L A U S U L A S. Dicho objeto corresponde al Código 66511000-0 del CPV 2008, denominada.servicios DE SEGUROS DE VIDA. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, VARIOS CRITERIOS, PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, TRAMITACION ORDINARIA, DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

Ayuntamiento de Murcia

Ayuntamiento de Murcia PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE RE- GIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE «GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE VISITANTES DE MONTEAGUDO» 1. OBJETO

Más detalles