Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015. [2014/6579] Consellería de Educación, Cultura y Deporte DECRETO 110/2014, de 11 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2014/2015. [2014/6579] PREÀMBUL La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d abril, establix en l article 81.3.b que els ingressos pels preus públics pels estudis conduents a l obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional els fixarà la comunitat autònoma, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària. El Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l àmbit educatiu, en l article 6, apartat cinc, punt 2, modifica el paràgraf primer de l apartat b de l article 81.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i disposa que els dits preus públics s establiran en relació amb els costos de prestació del servici, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària, en els termes següents: 1r. En els ensenyaments de grau, els preus públics cobriran entre el 15 per cent i el 25 per cent dels costos en la primera matrícula; entre el 30 per cent i el 40 per cent dels costos en la segona matrícula; entre el 65 per cent i el 75 per cent dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per cent i el cent per cent dels costos a partir de la quarta matrícula. 2n. En els ensenyaments de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya, els preus públics cobriran entre el 15 per cent i el 25 per cent dels costos en la primera matrícula; entre el 30 per cent i el 40 per cent dels costos en la segona matrícula; entre el 65 per cent i el 75 per cent dels costos en la tercera matrícula, i entre el 90 per cent i el cent per cent dels costos a partir de la quarta matrícula. 3r. En els ensenyaments de màster que no habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya, els preus públics cobriran entre el 40 per cent i el 50 per cent dels costos en la primera matrícula; i entre el 65 per cent i el 75 per cent dels costos a partir de la segona matrícula. El títol V, capítol VI, del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, regula les taxes per servicis acadèmics universitaris. L article 150, apartat dos, establix que, sense perjuí del que disposa en els articles 2, apartat 3, i 5 d esta llei, i a l efecte de l aplicació del quadro de tarifes de l apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els imports d este, dins dels límits assenyalats a este efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la present taxa. Així mateix, el Consell podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com els ensenyaments amb preu o grau d experimentalitat excepcional. En este context normatiu, este decret fixa els imports que han de satisfer els alumnes per la prestació del servici públic de l ensenyament universitari dins dels límits establits en la Resolució de 5 de juliol de 2013, de la Secretaria General d Universitats, que fa públic l Acord de 25 de juny de 2013, de la Conferència General de Política Universitària, en què es decidix, d una banda, no establir límits addicionals als establits en l article 81.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, per a la fixació dels preus públics dels ensenyaments universitaris oficials de grau i màster, i, d un altra banda, establir per als ensenyaments de primer i segon cicle els mateixos límits de preus que per als ensenyaments de grau. El Consell, una vegada oïdes les universitats, establix per als estudiants estrangers el mateix import que per als estudiants espanyols, de conformitat amb l annex d este decret. PREÁMBULO La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 81.3.b establece que los ingresos por los precios públicos por los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional los fijará la comunidad autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en su artículo 6, apartado cinco, punto 2, modifica el párrafo primero del apartado b del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y dispone que dichos precios públicos se establecerán en relación con los costes de prestación del servicio, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, en los siguientes términos: 1.º. En las enseñanzas de grado, los precios públicos cubrirán entre el 15 por ciento y el 25 por ciento de los costes en primera matrícula; entre el 30 por ciento y el 40 por ciento de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por ciento y el cien por cien de los costes a partir de la cuarta matrícula. 2.º. En las enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 por ciento y el 25 por ciento de los costes en primera matrícula; entre el 30 por ciento y el 40 por ciento de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por ciento y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 3.º. En las enseñanzas de máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes a partir de la segunda matrícula. El título V, capítulo VI, del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, regula las tasas por servicios académicos universitarios. El artículo 150, apartado dos, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, apartado 3, y 5 de esta ley, y a los efectos de la aplicación del cuadro de tarifas del apartado uno anterior, el Consell podrá fijar anualmente los importes del mismo, dentro de los límites a tal efecto señalados por la Conferencia General de Política Universitaria, así como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios susceptibles de ser retribuidos mediante la presente tasa. Asimismo, el Consell podrá fijar anualmente los incrementos aplicables en caso de segunda, tercera y posteriores matrículas, así como fijar las enseñanzas con precio o grado de experimentalidad excepcional. En este contexto normativo, este decreto fija los importes que han de satisfacer los alumnos por la prestación del servicio público de la enseñanza universitaria, dentro de los límites establecidos en la Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, que hace público el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se decide, de un lado, no establecer límites adicionales a los establecidos en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, para la fijación de los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Master y, de otro lado, establecer para las enseñanzas de primer y segundo ciclo los mismos límites de precios que para las enseñanzas de grado. El Consell, oídas las universidades, establece para los estudiantes extranjeros el mismo importe que para los estudiantes españoles, de conformidad con el anexo de este decreto.

2 En virtut d això, fent ús de l autorització atorgada per l article del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell; vist l acord adoptat per la Conferència General de Política Universitària, en la sessió de 25 de juny de 2013, pel qual es fixen els límits de preus per estudis conduents a l obtenció de títols universitaris oficials, i posat en coneixement del Ple del Consell Valencià d Universitats i de Formació Superior del dia 2 de juliol de 2014, a proposta de la consellera d Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de juliol de 2014, DECRETE Article 1. Abast i àmbit d aplicació 1. Les taxes a satisfer en el curs 2014/2015 per la prestació de servicis acadèmics d educació superior en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana conduents a l obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, seran els establits en els annexos I, II i III. 2. L import de les taxes pels ensenyaments universitaris de grau, així com pels ensenyaments amb plans d estudis estructurats en crèdits o pels ensenyaments amb plans d estudis no estructurats en crèdits, i dels ensenyaments de màster, es troba dins de l interval que determina a este efecte l article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, en la redacció que dóna el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l àmbit educatiu. 3. L import de les tarifes per la realització d estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel Consell Social de cada universitat, igual que l import de les taxes per la prestació de servicis no acadèmics per part de la universitat o per l ús o la cessió d instal - lacions universitàries. Article 2. Règim aplicable El règim aplicable a les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris serà l establit en el capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 3. Exempcions i bonificacions Els alumnes que reben beques i altres ajudes per a l estudi amb càrrec als Pressupostos Generals de l Estat o amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, els qui obtinguen matrícula d honor o premi extraordinari de Batxillerat, els qui siguen membres de famílies nombroses, els qui hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o en siguen familiars, i els altres que es troben en algun dels supòsits d exempció a què es referix l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, tindran d exempcions i bonificacions en els termes i les condicions establits en l esmentat article. En virtud de ello, en uso de la autorización otorgada por el artículo del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, visto el acuerdo adoptado por la Conferencia General de Política Universitaria, en sesión de 25 de junio de 2013, por el que se fijan los límites de precios por estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, y puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior del día 2 de julio de 2014, a propuesta de la consellera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 11 de julio de 2014, DECRETO Artículo 1. Alcance y ámbito de aplicación 1. Las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos de educación superior en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en el curso 2014/2015, conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán las establecidas en los anexos I, II y III. 2. El importe de las tasas por enseñanzas universitarias de grado, así como por enseñanzas con planes de estudios estructurados en créditos o por enseñanzas con planes de estudios no estructurados en créditos, y de las enseñanzas de máster, se encuentra dentro del intervalo que a tal efecto determina el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 3. El importe de las tarifas por la realización de estudios conducentes a títulos propios de las universidades será fijado por el Consejo Social de cada universidad, al igual que el importe de las tasas por la prestación de servicios no académicos por parte de la Universidad o por el uso o cesión de instalaciones universitarias. Artículo 2. Régimen aplicable El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios académicos universitarios será el establecido en el capítulo VI del título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 3. Exenciones y bonificaciones El alumnado que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, los que obtengan matrícula de honor o premio extraordinario de Bachillerato, los que sean miembros de familias numerosas, los que hayan sido víctimas de bandas armadas o elementos terroristas o sean familiares de aquellas, y los demás que se encuentren en alguno de los supuestos de exención a los que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, gozarán de exenciones y bonificaciones en los términos y condiciones establecidos en el citado artículo. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Centres adscrits a la universitat pública L import de les taxes a què es referix l article del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, abonades per l alumnat que es matricule en centres adscrits a la universitat pública, serà ingressat pels centres en la universitat corresponent en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada període de matrícula. Segona. Alumnes amb discapacitat Els alumnes que, en virtut del que establix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d Igualtat d Oportunitats, no-discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent tindran dret a l exempció total de taxes en els estudis conduents a l obtenció d un títol universitari, tal com determinen la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Centros adscritos a la Universidad pública El importe de las tasas a que se refiere el artículo del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, abonadas por el alumnado que se matricule en centros adscritos a la Universidad pública, será ingresado por los centros en la correspondiente Universidad en un plazo no superior a un mes desde la finalización de cada período de matrícula. Segunda. Alumnos con discapacidad El alumnado que, en virtud de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento tendrá derecho a la exención total de tasas en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, tal y como determina la disposición adicional

3 Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, i l apartat huit de l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. Tercera. Estudiants estrangers L import de les taxes aplicables als estudiants estrangers serà el mateix import que l aplicat per als estudiants de nacionalitat espanyola, de conformitat amb l annex I d este decret. vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el apartado ocho del artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. Tercera. Estudiantes extranjeros El importe de las tasas aplicables a los estudiantes extranjeros será el mismo importe que el aplicado para los estudiantes de nacionalidad española, de conformidad con el anexo I de este decreto. DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació per al desplegament i l execució Es faculta les persones titulars de les conselleries amb competències en matèria d universitats i amb competències en matèria de tributs per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l execució del que disposa este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 11 de juliol de 2014 La consellera d Educació, Cultura i Esport, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución Se faculta a las personas titulares de las consellerías con competencias en materia de universidades y con competencias en materia de tributos para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto. Segunda. Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 11 de julio de 2014 La consellera de Educación, Cultura y Deporte, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

4

5

6

7

8 ANNEX II Nivells d experimentalitat de les ensenyances de grau Nivell d experimentalitat 1: Dret, Filosofia, Història, Història i Patrimoni, Humanitats, Humanitats i Estudis Interculturals, Relacions Laborals i Recursos Humans, Sociologia, Treball Social. Nivell d experimentalitat 2: Administració i Direcció d Empreses, Administració d Empreses, Ciències Polítiques i de l Administració Pública, Ciències Polítiques i Gestió Pública, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Criminologia i Seguretat, Economia, Educació Social, Espanyol: Llengua i Literatures, Estadística Empresarial, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Francesos, Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures, Estudis Anglesos, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Finances i Comptabilitat, Geografia i Medi Ambient, Geografia i Ordenació del Territori, Gestió i Administració Pública, Història de l Art, Informació i Documentació, Llengües Modernes i les seues Literatures, Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Negocis Internacionals / International Business, Pedagogia, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Traducció i Mediació Interlingüística. Nivell d experimentalitat 3: Belles Arts, Ciències de l Activitat Física i de l Esport, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Física, Gestió Turística, Matemàtiques, Psicologia, Turisme. Nivell d experimentalitat 4: Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Disseny i Desenrotllament de Videojocs, Fonaments d Arquitectura, Geologia, Enginyeria Electrònica Industrial, Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria Civil, Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes, Enginyeria de l Energia, Enginyeria d Obres Públiques, Enginyeria d Organització Industrial, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge, Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial, Enginyeria en Geomàtica i Topografia, Enginyeria en Informàtica, Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Forestal i del Medi Natural, Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Multimèdia, Enginyeria Química, Enginyeria Telemàtica, Matemàtica Computacional, Òptica i Optometria, Química. Nivell d experimentalitat 5: Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Podologia, Teràpia Ocupacional. ANEXO II Niveles de experimentalidad de las enseñanzas de grado Nivel de experimentalidad 1: Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Patrimonio, Humanidades, Humanidades y Estudios Interculturales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Sociología, Trabajo Social. Nivel de experimentalidad 2: Administración y Dirección de Empresas, Administración de Empresas, Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Comunicación Audiovisual, Criminología, Criminología y Seguridad, Economía, Educación Social, Español: Lengua y Literaturas, Estadística Empresarial, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, Estudios Ingleses, Filología Catalana, Filología Clásica, Finanzas y Contabilidad, Geografía y Medio Ambiente, Geografía y Ordenación del Territorio, Gestión y Administración Pública, Historia del Arte, Información y Documentación, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Negocios Internacionales / International Business, Pedagogía, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción e Interpretación, Traducción y Mediación Interlingüística. Nivel de experimentalidad 3: Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Física, Gestión Turística, Matemáticas, Psicología, Turismo. Nivel de experimentalidad 4: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Biología, Bioquímica y CC. Biomédicas, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Fundamentos de Arquitectura, Geología, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Multimedia, Ingeniería Química, Ingeniería Telemática, Matemática Computacional, Óptica y Optometría, Química. Nivel de experimentalidad 5: Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Podología, Terapia Ocupacional. ANNEX III Nivells d experimentalitat de les ensenyances estructurades en crèdits primer i segon cicle Nivell d experimentalitat 1: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Ciències del Treball, Dret, Filosofia, Història, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Sociologia i Diplomat en Relacions Laborals, i Treball Social. Nivell d experimentalitat 2: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Administració i Direcció d Empreses, Antropologia Social i Cultural, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències Polítiques i de l Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Economia, Filologia Alemanya, Filologia Àrab, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Francesa, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Italiana, Geografia, Història de l Art, Investigació i Tècniques de Mercat, Traducció i Interpretació, Documentació, Pedagogia, Periodisme, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, i de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Ciències Empresa- ANEXO III Niveles de experimentalidad de las enseñanzas estructuradas en créditos primer y segundo ciclo Nivel de experimentalidad 1: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades, Sociología y Diplomado en Relaciones Laborales, y Trabajo Social. Nivel de experimentalidad 2: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias Actuariales y Financieras, Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual, Criminología, Economía, Filología Alemana, Filología Árabe, Filología Catalana, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Italiana, Geografía, Historia del Arte, Investigación y Técnicas de Mercado, Traducción e Interpretación, Documentación, Pedagogía, Periodismo, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas y de la diplomatura en Biblioteconomía y Docu-

9 rials, Gestió i Administració Pública, Educació Social i Mestre/a en les seues diferents especialitats. Nivell d experimentalitat 3: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Belles Arts, Ciències de l Activitat Física i de l Esport, Ciències i Tècniques Estadístiques, Física, Matemàtiques i Psicologia, i de la diplomatura en Estadística i Turisme. Nivell d experimentalitat 4: Estudis conduents a l obtenció dels títols d Arquitectura i Arquitectura Tècnica, Enginyeria i Enginyeria Tècnica, llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Química, Veterinària, i de la diplomatura en Òptica i Optometria. Nivell d experimentalitat 5: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Farmàcia, Medicina, Odontologia, i de la diplomatura en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica, Podologia i Teràpia Ocupacional. mentación, Ciencias Empresariales, Gestión y Administración Pública, Educación Social y Maestro/a en sus diferentes especialidades. Nivel de experimentalidad 3: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Física, Matemáticas y Psicología y de la diplomatura en Estadística y Turismo. Nivel de experimentalidad 4: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingeniería e Ingeniería Técnica, Licenciatura en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Química, Veterinaria, y de la diplomatura en Óptica y Optometría. Nivel de experimentalidad 5: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Farmacia, Medicina, Odontología y de la diplomatura en Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Podología y Terapia Ocupacional.

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2013-2014.

Más detalles

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. PREINSCRIPCIÓN. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Código de universidades: UA Universidad de Alicante UJI Universidad Jaume I Universidad Miguel Hernández de

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. Código de universidades: UA Universidad de Alicante UJI Universidad Jaume I Universidad Miguel Hernández de Elche Universidad Politécnica

Más detalles

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. PREINSCRIPCIÓN. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Código de universidades: UA Universidad de Alicante UJI Universidad Jaume I UMH Universidad Miguel Hernández

Más detalles

LLISTATS DE NOTES D'ACCES PER TITULACIÓ LISTADO DE NOTAS ACCESO POR TITULACIÓN

LLISTATS DE NOTES D'ACCES PER TITULACIÓ LISTADO DE NOTAS ACCESO POR TITULACIÓN UA Grado en Administración y Dirección de Empresas 301 Deportistas Alto Nivel 26 General 740 641 1 03 0 1 5,114 1 Mayor 25 Años 26 19 1 0 1 6,5 0 Mayor 40 Años 9 1 1 01 0 1 5,28 0 Mayor 45 Años 9 4 Titulados

Más detalles

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CÓDIGO TITULACIÓN 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

Informe 2013-2014. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2013-2014. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2013-2014 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 22/07/2013 2013-2014 1 Universidad : ALICANTE... 22/07/2013 2013-2014 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

Informe 2010-2011. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2010-2011. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2010-2011 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 19/07/2010 2010-2011 1 Universidad : ALICANTE 19/07/2010 2010-2011 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: / 4 Asignaturas Troncales Generales de 2º curso de bachillerato:

4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: / 4 Asignaturas Troncales Generales de 2º curso de bachillerato: Codis d / Códigos de : UA Universitat d Alacant UJI Universitat Jaume I UMH Universitat Miguel Hernández d Elx Universitat Politècnica de València Universitat de València Estudi General Codificació de

Más detalles

ARTES Y HUMANIDADES. Notas de Corte de la Comunidad Valenciana. Titulaciones de Grado

ARTES Y HUMANIDADES. Notas de Corte de la Comunidad Valenciana. Titulaciones de Grado Notas de Corte de la Comunidad Valenciana Titulaciones de Grado ARTES Y HUMANIDADES Bellas Artes UMH (Altea) 140 5,000 5,000 5,000 5,000 6,475 6,529 UPV 350 8,734 8,512 8,308 8,238 8,594 8,650 Conservación

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport DECRET 139/2015, d 11 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al

Más detalles

Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2010/2011 y 2011/2012

Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2010/2011 y 2011/2012 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos y De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), que regula las nuevas PAU,

Más detalles

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas PROYECTO DE DECRETO /2012, DE DE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE FIJAN LAS TASAS A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2012/2013. El artículo 81.3 de la Ley Orgánica

Más detalles

Informe 2014-2015. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2014-2015. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2014-2015 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 18/07/2014 2014-2015 1 Universidad : ALICANTE... 18/07/2014 2014-2015 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES RAMA: ARTES Y HUMANIDADES BELLAS ARTES X X X CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. BIENES CULTURALES X X

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES RAMA: ARTES Y HUMANIDADES BELLAS ARTES X X X CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. BIENES CULTURALES X X BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES RAMA: ARTES Y HUMANIDADES BELLAS ARTES CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. BIENES CULTURALES ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL ESTUDIOS FRANCESES

Más detalles

GRADOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA

GRADOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA Administración y Dirección de empresas Análisis Económico Antropología social y cultural Arquitectura Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima Bellas Artes? Biología Biomedicina Básica y Experimental Bioquímica

Más detalles

OFERTA DE PLAZAS DE CENTROS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Convocatoria :2014 - FASE A (JUNIO)

OFERTA DE PLAZAS DE CENTROS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Convocatoria :2014 - FASE A (JUNIO) OFERTA DE DE CENTROS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Convocatoria :2014 - FASE A (JUNIO) 801 MIGUEL HERNÁNDEZ Grado en Administración y Dirección de Empresas Centro adscrito Escuela Superior de Gestion

Más detalles

OFERTA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

OFERTA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID OFERTA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS GRADOS Administración de Empresas Administración de Empresas y Complemento en Comunicación Audiovisual

Más detalles

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA TITULACIONES DE ACCESO AL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES ESPECIALIDAD CIENCIAS

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 1 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2012/2013 y posteriores (PREINSCRIPCIÓN de 2012 y posteriores) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 1 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2013/2014 y posteriores (PREINSCRIPCIÓN de 2013 y posteriores) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2015/2016 y posteriores (PREINSCRIPCIÓN de 2015 y posteriores) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de 14

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2012-2013)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2012-2013) Antropología Social y Cultural (UAM) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Arqueología (UCM) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2013-2014 Ponderaciones de las materias de Bachillerato

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2013-2014 Ponderaciones de las materias de Bachillerato UNIVERSIDAD DE BURGOS Burgos A. y Hum Grado en Español: Lengua y Literatura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Burgos A. y Hum Grado en Historia y Patrimonio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 12 Viernes 14 de enero de 2011 Sec. I. Pág. 4643 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 694 Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2011 2012)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2011 2012) Arqueología (UCM) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 Artes Musicales y Danza (URJC) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Más detalles

BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA CURSO 2011 2012 TRINITARIAS DE VALENCIA BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EL BACHILLERATO TIENE CARÁCTER VOLUNTARIO 2 CURSOS DE DURACIÓN REQUISITO ACADÉMICO: TITULO DE GRADUADO

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2013-2014)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2013-2014) Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Antropología Social y Cultural (UAM) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Más detalles

Alumnos matriculados - 2013-2014

Alumnos matriculados - 2013-2014 TOTAL 29.087 11.167 17.920 DIPLOMATURA 54 17 37 Biblioteconomía y documentación 11 6 5 Ciencias Empresariales Educación Social Enfermería Fisioterapia 12 4 8 Gestión y Administración Pública 31 7 24 Logopedia

Más detalles

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES BACHILLERATO

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES BACHILLERATO UN MUNDO DE OPORTUNIDADES BACHILLERATO PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN EL BACHILLERATO. n n n n Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2014-2015)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2014-2015) UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Más detalles

TITULACIONES DE ORDENACIONES ANTERIORES AL RD 1393/2007

TITULACIONES DE ORDENACIONES ANTERIORES AL RD 1393/2007 Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués Grado en Estudios Alemanes Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas Grado en Traducción e Interpretación (dependiendo de las materias cursadas) Grado en

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Análisis Musical II. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia.

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Análisis Musical II. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia. RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Antropología Social y Cultural

Más detalles

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions

Más detalles

Informe 2015 2016. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2015 2016. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2015 2016 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 17/07/2015 2015 2016 1 Universidad : ALICANTE... 17/07/2015 2015 2016 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

D. G. de Universidades e Investigación 1 de 6 Servicio de Enseñanza Universitaria

D. G. de Universidades e Investigación 1 de 6 Servicio de Enseñanza Universitaria UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ingeniería y Arquitectura GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA Sin límite UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ingeniería y Arquitectura GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico MATERIAS DE MODALIDAD DE BACHILLERATO Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

Más detalles

Oferta de plazas Estudios universitarios de grado Curso 2010-2011

Oferta de plazas Estudios universitarios de grado Curso 2010-2011 UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ing. y Arq. Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural S.L. UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ing. y Arq. Grado en Ingeniería de Obras Públicas

Más detalles

Informe 2010 Fase B Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2010 2010 Fase B

Informe 2010 Fase B Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2010 2010 Fase B Informe 2010 Fase B Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2010 2010 Fase B 1 Universidad : ALICANTE 28/09/2010 2010 Fase B 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

TITULACIONES OFICIALES DE GRADO QUE SE IMPARTIRÁN EN EL CURSO 2013-2014.

TITULACIONES OFICIALES DE GRADO QUE SE IMPARTIRÁN EN EL CURSO 2013-2014. UBU Burgos Sociales y Jurídicas GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS UBU Burgos Sociales y Jurídicas GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA UBU Burgos Ciencias de la Salud GRADO EN CIENCIA

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Andalucia 450 UNIVERSIDAD TÍTULO Sevilla TIPO UNIV/ MEDIA S L Medicina

Más detalles

TITULACIONES PLAN BOLONIA ADMITIDAS

TITULACIONES PLAN BOLONIA ADMITIDAS G TITULACIONES PLAN BOLONIA ADMITIDAS Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing Doble Grado en Arquitectura y Arte

Más detalles

ANEXO I Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento y universidades:

ANEXO I Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ANEXO I Universidades civiles Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ARTES Y HUMANIDADES Universidad Alfonso X El Sabio Graduado o Graduada

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Murcia 103 Facultad de Medicina Medicina Pública / Propio 200 12,389 12,86 86 % 360 16,78 Facultad

Más detalles

I.3. Consejo de Gobierno (Acuerdos adoptados en la sesión del 17 de septiembre de 2004)

I.3. Consejo de Gobierno (Acuerdos adoptados en la sesión del 17 de septiembre de 2004) I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. I.3. Consejo de Gobierno (Acuerdos adoptados en la sesión del 7 de septiembre de 004) I.3.4. Vicerrectorado de Estudiantes

Más detalles

Cómo se organiza? Qué opciones tiene?

Cómo se organiza? Qué opciones tiene? Prueba de Acceso a la Universidad año 2012 Cómo se organiza? Qué opciones tiene? La Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se estructura en dos fases, denominadas fase general

Más detalles

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011 ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011 Según la ORDEN/3242/2010 de 9 de diciembre. Para la admisión a las enseñanzas de grado, cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 4 Martes 5 de enero de 2010 Sec. I. Pág. 724 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 201 Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se

Más detalles

Colegio Nova Hispalis. Bachillerato

Colegio Nova Hispalis. Bachillerato Colegio Nova Hispalis Bachillerato Esquema general de educación 01 02 Alternativas al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria 02 Bachillerato 03 Características Es una etapa no obligatoria de

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Aragon 81 TIPO UNIV/ Facultad de Medicina Medicina Pública / Propio 180 12,053 12,46 94 % 360 25,83

Más detalles

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. Código de universidades: Universidad de Alicante Universidad Jaume I Universidad Miguel Hernández de Elche Universidad Politécnica de

Más detalles

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. FASE GENERAL: Comprenderá los siguientes ejercicios: COMENTARIO DE TEXTO LENGUA CASTELLANA TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA Consistirá

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado 632 Autónoma Autónoma de Alcalá III TIPO UNIV/ Facultad de Medicina

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2015-2016 Ponderaciones de las materias de Bachillerato

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2015-2016 Ponderaciones de las materias de Bachillerato UNIVERSIDAD DE BURGOS Burgos A. y Hum Grado en Español: Lengua y Literatura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Burgos A. y Hum Grado en Historia y Patrimonio

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació (a (a (a (a 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i 41035 gestió

Más detalles

LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS, LIBRES Y NOTAS DE CORTE

LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS, LIBRES Y NOTAS DE CORTE 425528 ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE F. EDUC. Y HUMAN. (CEUTA) 70 58 1 2 2 4 3 15 5 0 1 2 4 3 5,320 5,000 5,000 5,000 5,000 EMPRESAS 425509 ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 271 232

Más detalles

LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS, LIBRES Y NOTAS DE CORTE

LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS, LIBRES Y NOTAS DE CORTE 425513 ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE F. CC. SOCIALES (ME) 70 58 1 2 2 4 3 30 19 0 2 2 4 3 5,000 6,500 5,000 5,000 5,000 EMPRESAS 425528 ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE F. EDUC. Y HUMAN. (CEUTA) 70 58 1 2

Más detalles

ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º DE ESO ( 09-10)

ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º DE ESO ( 09-10) Dpto. de Orientación ESO-Bachiller Colegio Ntra. Sra. de Loreto ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º DE ESO ( 09-10) SIN GRADUADO EN ESO Educación de personas adultas P.C.P.I Módulos profesionales ( Cualificación

Más detalles

Orientación académica 2014-2015

Orientación académica 2014-2015 Orientación académica 2014-2015 Índice de contenidos Presentación I. LOMCE.... 5 II. Orientación EMES... 5 III. Información UCM... 8 IV. Portales de Información... 8 V. Asignaturas desde 4º ESO a 2º de

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Valenciana 298 UNIVERSIDAD TÍTULO Facultad de Medicina y Odontología

Más detalles

RECTORADO OFERTA DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO EN LOS ESTUDIOS DE GRADO CURSO 2014-2015

RECTORADO OFERTA DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO EN LOS ESTUDIOS DE GRADO CURSO 2014-2015 RECTORADO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO EN LOS ESTUDIOS DE GRADO 14-15 CENTRO 14-15 Centro Internacional Grado en Estudios de Asia Oriental (por las Universidades de E. T. S. de Arquitectura Grado en Fundamentos

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic 111 Licenciado en Filologia Hispanica Llicenciat en Filologia Hispanica

Más detalles

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN REGIMEN DE INTERINIDAD

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN REGIMEN DE INTERINIDAD 1 B. CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FILOSOFIA - Filosofía y Letras Sección Filosofía - Filosofía y Ciencias de la Educación Sección Filosofía - Filosofía Cualquier titulación universitaria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2011 Sec. I. Pág. 78501 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 12106 Resolución de 27 de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

QUÉ HACER AL ACABAR 2º DE BACHILLERATO? APRENDER PARA EL FUTURO

QUÉ HACER AL ACABAR 2º DE BACHILLERATO? APRENDER PARA EL FUTURO QUÉ HACER AL ACABAR 2º DE BACHILLERATO? APRENDER PARA EL FUTURO Departamento de Orientación SALIDAS EDUCATIVAS DEL BACHILLERATO Realizar un CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR Técnico Superior 2 AÑOS Realizar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 60 VIERNES 19 DE JULIO DE 2013 B.O.C.M. Núm. 170 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 14 DECRETO 60/2013, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,

Más detalles

BOUS núm. 6, de 22 de mayo de 2009. Títulos de Máster. Informe previo sobre memoria de verificación

BOUS núm. 6, de 22 de mayo de 2009. Títulos de Máster. Informe previo sobre memoria de verificación 4 Títulos de Máster Informe previo sobre memoria de verificación Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por

Más detalles

ITINERARIOS EDUCATIVOS

ITINERARIOS EDUCATIVOS Place El Koweit, 1 9000 TÁNGER (Marruecos) ITINERARIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO º de ESO BACHILLERATO Modalidad: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport DECRET 97/2016, de 4 d agost, del Consell pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016-2017.

Más detalles

TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO

TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO Diplomado en educación social Diplomado en trabajo social Grado en administración de empresas Grado en administración y dirección de empresas Grado en administración

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

BECAS Y AYUDAS FPU 2012

BECAS Y AYUDAS FPU 2012 BECAS Y AYUDAS FPU 2012 EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PLAZO DE SOLICITUD: Primer día: 10-05-2012 Último día:

Más detalles

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales. La información se publicitará tanto en la página web de la Oficina de Postgrado de la Universidad de Sevilla, http://www.masteroficial.us.es, como en la página principal de la US, http://www.us.es/. El

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MURCIA TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2015

UNIVERSIDAD DE MURCIA TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2015 TABLA DE MODALIDAD BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2015 DE LA EMPRESA MATEMÁTICAS APLIC. A LAS II ARTE Y HUMANIDADES 209 Grado en Bellas Artes 243 Grado en Estudios Franceses

Más detalles

TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO

TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2011/2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2011/2012 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2011/2012 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Junio Sept. 001 Arqueología 7,868 ----- 9,00 ----- 6,646 ----- 5,125 ----- 5,000 ------ 002 Bellas Artes 8,730 ----- 8,35 -----

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2011/2012

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2011/2012 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2011/2012 400 Estudios Hispánicos 5,000 5,00 401 Estudios Ingleses 6,711 ----- 7,69 ----- 402 Historia 5,000 5,00 403 Humanidades 5,000 5,00 404 Lenguas Modernas y Traducción

Más detalles

Área de Análisis Departamento de Estudios e Imagen Corporativa Universidad Complutense de Madrid

Área de Análisis Departamento de Estudios e Imagen Corporativa Universidad Complutense de Madrid ALUMNADO DE GRADO Y TITULACIONES A EXTINGUIR (LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS) DE FACULTADES QUE FINALIZÓ ESTUDIOS POR CENTRO, ESTUDIO Y SEXO. CURSO 2013-2014 BELLAS ARTES 284 198 69,7 GRADO EN BELLAS ARTES

Más detalles

PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1 1. El solicitante deberá enviar su certificación académica oficial completa escaneada a la dirección de correo electrónico notasmedias.universidad@educacion.es

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 244 Viernes 9 de octubre de 2009 Sec. I. Pág. 85345 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 16104 Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població Estudis de grau i títols propis 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de

Más detalles

BECAS Y AYUDAS FPU 2010

BECAS Y AYUDAS FPU 2010 BECAS Y AYUDAS FPU 2010 EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1 PLAZO DE SOLICITUD: Primer día: 24-01-2011 Último día: 14-02-2011 Las peticiones de equivalencia de nota media realizadas

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2012/2013

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2012/2013 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2012/2013 400 Estudios Hispánicos 5,000 5,000 5,00 5,00 401 Estudios Ingleses 6,401 ----- 7,85 ----- 402 Historia 5,000 5,368 5,00 5,00 403 Humanidades 5,000 5,000 5,00 5,00

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2012/2013

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2012/2013 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2012/2013 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Junio Sept. 001 Arqueología 7,679 ----- 7,90 ----- 5,853(2) ----- 5,000 ----- 5,000 ----- 002 Bellas Artes 8,494 ----- 8,41 -----

Más detalles

Universidad : ALICANTE

Universidad : ALICANTE Universidad : ALICANTE Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas y 5 5,9 5 5 5 Empresariales) Grado en Arquitectura (Escuela Politécnica Superior) 9,787 (Jun.) 5,71

Más detalles

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL FAMILIAS 4º ESO

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL FAMILIAS 4º ESO ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL FAMILIAS 4º ESO Reforma Educativa o o Actualmente la ley vigente es La LOE, aprobada el 3-5-06. PROCESO DE TRANSICIÓN LOE a la NUEVA LEY APROBADA DICIEMBRE 2013: LOMCE.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MURCIA TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2014

UNIVERSIDAD DE MURCIA TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2014 TABLA DE MODALIDAD BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2014 MATEMÁTICAS APLIC. A LAS II ARTE Y HUMANIDADES 209 Grado en Bellas Artes 243 Grado en Estudios Franceses 213 Grado

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats)

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats) 152 Administració i direcció d'empreses (Barcelona) UB 5,97 141 Administració i direcció d'empreses /febrer (Barcelona) UB 5,00 110 Belles arts (Barcelona) UB 5,83 6,93 132 Biblioteconomia i documentació

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2010/2011

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2010/2011 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2010/2011 400 Estudios Hispánicos 5,000* 5,890 5,00 5,00 401 Estudios Ingleses 6,219 ----- 6,74 ----- 402 Historia 5,000* 7,639 5,00 6,44 403 Humanidades 5,000* 5,000* 5,00

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2010/2011

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2010/2011 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2010/2011 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Junio Sept. 001 Arqueología 7,660 ----- 8,92 ----- 6,834 ----- 7,250 ----- 5,000 ----- 002 Bellas Artes 8,600

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 32353 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 12265 Orden de 23 de julio de 2013 por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2013/2014

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2013/2014 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - CURSO 2013/2014 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Junio Sept. 001 Arqueología 8,058 -------- 7,36 -------- 5,729 ---------- 5,000 -------- 5,000 ------- 002 Bellas Artes 8,518

Más detalles

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas TITULACIONES QUE DAN ACCESO DIRECTO AL MÁSTER SEGÚN LA ESPECIALIDAD I. ESPECIALIDADES DE E.S.O Y BACHILLERATO Se considerará que el alumno acredita las competencias de la especialidad que desea cursar

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Asturias 55 TIPO UNIV/ Grado en Medicina Pública / Propio 150 12,408 12,73 87 % 360 22,03 Facultad

Más detalles

OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN ESPAÑA CONVENIO BILATERAL

OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN ESPAÑA CONVENIO BILATERAL OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN ESPAÑA CONVENIO BILATERAL Ver Mapa de Universidades Universidad Complutense de Madrid 1º Semestre Septiembre mediados de febrero 2º Semestre Mediados de enero - junio Notas

Más detalles