Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015. [2014/6579] Consellería de Educación, Cultura y Deporte DECRETO 110/2014, de 11 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2014/2015. [2014/6579] PREÀMBUL La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d abril, establix en l article 81.3.b que els ingressos pels preus públics pels estudis conduents a l obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional els fixarà la comunitat autònoma, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària. El Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l àmbit educatiu, en l article 6, apartat cinc, punt 2, modifica el paràgraf primer de l apartat b de l article 81.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i disposa que els dits preus públics s establiran en relació amb els costos de prestació del servici, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària, en els termes següents: 1r. En els ensenyaments de grau, els preus públics cobriran entre el 15 per cent i el 25 per cent dels costos en la primera matrícula; entre el 30 per cent i el 40 per cent dels costos en la segona matrícula; entre el 65 per cent i el 75 per cent dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per cent i el cent per cent dels costos a partir de la quarta matrícula. 2n. En els ensenyaments de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya, els preus públics cobriran entre el 15 per cent i el 25 per cent dels costos en la primera matrícula; entre el 30 per cent i el 40 per cent dels costos en la segona matrícula; entre el 65 per cent i el 75 per cent dels costos en la tercera matrícula, i entre el 90 per cent i el cent per cent dels costos a partir de la quarta matrícula. 3r. En els ensenyaments de màster que no habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya, els preus públics cobriran entre el 40 per cent i el 50 per cent dels costos en la primera matrícula; i entre el 65 per cent i el 75 per cent dels costos a partir de la segona matrícula. El títol V, capítol VI, del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, regula les taxes per servicis acadèmics universitaris. L article 150, apartat dos, establix que, sense perjuí del que disposa en els articles 2, apartat 3, i 5 d esta llei, i a l efecte de l aplicació del quadro de tarifes de l apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els imports d este, dins dels límits assenyalats a este efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la present taxa. Així mateix, el Consell podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com els ensenyaments amb preu o grau d experimentalitat excepcional. En este context normatiu, este decret fixa els imports que han de satisfer els alumnes per la prestació del servici públic de l ensenyament universitari dins dels límits establits en la Resolució de 5 de juliol de 2013, de la Secretaria General d Universitats, que fa públic l Acord de 25 de juny de 2013, de la Conferència General de Política Universitària, en què es decidix, d una banda, no establir límits addicionals als establits en l article 81.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, per a la fixació dels preus públics dels ensenyaments universitaris oficials de grau i màster, i, d un altra banda, establir per als ensenyaments de primer i segon cicle els mateixos límits de preus que per als ensenyaments de grau. El Consell, una vegada oïdes les universitats, establix per als estudiants estrangers el mateix import que per als estudiants espanyols, de conformitat amb l annex d este decret. PREÁMBULO La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 81.3.b establece que los ingresos por los precios públicos por los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional los fijará la comunidad autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en su artículo 6, apartado cinco, punto 2, modifica el párrafo primero del apartado b del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y dispone que dichos precios públicos se establecerán en relación con los costes de prestación del servicio, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, en los siguientes términos: 1.º. En las enseñanzas de grado, los precios públicos cubrirán entre el 15 por ciento y el 25 por ciento de los costes en primera matrícula; entre el 30 por ciento y el 40 por ciento de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por ciento y el cien por cien de los costes a partir de la cuarta matrícula. 2.º. En las enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 por ciento y el 25 por ciento de los costes en primera matrícula; entre el 30 por ciento y el 40 por ciento de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por ciento y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 3.º. En las enseñanzas de máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes a partir de la segunda matrícula. El título V, capítulo VI, del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, regula las tasas por servicios académicos universitarios. El artículo 150, apartado dos, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, apartado 3, y 5 de esta ley, y a los efectos de la aplicación del cuadro de tarifas del apartado uno anterior, el Consell podrá fijar anualmente los importes del mismo, dentro de los límites a tal efecto señalados por la Conferencia General de Política Universitaria, así como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios susceptibles de ser retribuidos mediante la presente tasa. Asimismo, el Consell podrá fijar anualmente los incrementos aplicables en caso de segunda, tercera y posteriores matrículas, así como fijar las enseñanzas con precio o grado de experimentalidad excepcional. En este contexto normativo, este decreto fija los importes que han de satisfacer los alumnos por la prestación del servicio público de la enseñanza universitaria, dentro de los límites establecidos en la Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, que hace público el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se decide, de un lado, no establecer límites adicionales a los establecidos en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, para la fijación de los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Master y, de otro lado, establecer para las enseñanzas de primer y segundo ciclo los mismos límites de precios que para las enseñanzas de grado. El Consell, oídas las universidades, establece para los estudiantes extranjeros el mismo importe que para los estudiantes españoles, de conformidad con el anexo de este decreto.

2 En virtut d això, fent ús de l autorització atorgada per l article del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell; vist l acord adoptat per la Conferència General de Política Universitària, en la sessió de 25 de juny de 2013, pel qual es fixen els límits de preus per estudis conduents a l obtenció de títols universitaris oficials, i posat en coneixement del Ple del Consell Valencià d Universitats i de Formació Superior del dia 2 de juliol de 2014, a proposta de la consellera d Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de juliol de 2014, DECRETE Article 1. Abast i àmbit d aplicació 1. Les taxes a satisfer en el curs 2014/2015 per la prestació de servicis acadèmics d educació superior en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana conduents a l obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, seran els establits en els annexos I, II i III. 2. L import de les taxes pels ensenyaments universitaris de grau, així com pels ensenyaments amb plans d estudis estructurats en crèdits o pels ensenyaments amb plans d estudis no estructurats en crèdits, i dels ensenyaments de màster, es troba dins de l interval que determina a este efecte l article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, en la redacció que dóna el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l àmbit educatiu. 3. L import de les tarifes per la realització d estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel Consell Social de cada universitat, igual que l import de les taxes per la prestació de servicis no acadèmics per part de la universitat o per l ús o la cessió d instal - lacions universitàries. Article 2. Règim aplicable El règim aplicable a les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris serà l establit en el capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 3. Exempcions i bonificacions Els alumnes que reben beques i altres ajudes per a l estudi amb càrrec als Pressupostos Generals de l Estat o amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, els qui obtinguen matrícula d honor o premi extraordinari de Batxillerat, els qui siguen membres de famílies nombroses, els qui hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o en siguen familiars, i els altres que es troben en algun dels supòsits d exempció a què es referix l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, tindran d exempcions i bonificacions en els termes i les condicions establits en l esmentat article. En virtud de ello, en uso de la autorización otorgada por el artículo del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, visto el acuerdo adoptado por la Conferencia General de Política Universitaria, en sesión de 25 de junio de 2013, por el que se fijan los límites de precios por estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, y puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior del día 2 de julio de 2014, a propuesta de la consellera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 11 de julio de 2014, DECRETO Artículo 1. Alcance y ámbito de aplicación 1. Las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos de educación superior en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en el curso 2014/2015, conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán las establecidas en los anexos I, II y III. 2. El importe de las tasas por enseñanzas universitarias de grado, así como por enseñanzas con planes de estudios estructurados en créditos o por enseñanzas con planes de estudios no estructurados en créditos, y de las enseñanzas de máster, se encuentra dentro del intervalo que a tal efecto determina el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 3. El importe de las tarifas por la realización de estudios conducentes a títulos propios de las universidades será fijado por el Consejo Social de cada universidad, al igual que el importe de las tasas por la prestación de servicios no académicos por parte de la Universidad o por el uso o cesión de instalaciones universitarias. Artículo 2. Régimen aplicable El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios académicos universitarios será el establecido en el capítulo VI del título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 3. Exenciones y bonificaciones El alumnado que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, los que obtengan matrícula de honor o premio extraordinario de Bachillerato, los que sean miembros de familias numerosas, los que hayan sido víctimas de bandas armadas o elementos terroristas o sean familiares de aquellas, y los demás que se encuentren en alguno de los supuestos de exención a los que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, gozarán de exenciones y bonificaciones en los términos y condiciones establecidos en el citado artículo. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Centres adscrits a la universitat pública L import de les taxes a què es referix l article del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, abonades per l alumnat que es matricule en centres adscrits a la universitat pública, serà ingressat pels centres en la universitat corresponent en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada període de matrícula. Segona. Alumnes amb discapacitat Els alumnes que, en virtut del que establix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d Igualtat d Oportunitats, no-discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent tindran dret a l exempció total de taxes en els estudis conduents a l obtenció d un títol universitari, tal com determinen la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Centros adscritos a la Universidad pública El importe de las tasas a que se refiere el artículo del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, abonadas por el alumnado que se matricule en centros adscritos a la Universidad pública, será ingresado por los centros en la correspondiente Universidad en un plazo no superior a un mes desde la finalización de cada período de matrícula. Segunda. Alumnos con discapacidad El alumnado que, en virtud de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento tendrá derecho a la exención total de tasas en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, tal y como determina la disposición adicional

3 Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, i l apartat huit de l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. Tercera. Estudiants estrangers L import de les taxes aplicables als estudiants estrangers serà el mateix import que l aplicat per als estudiants de nacionalitat espanyola, de conformitat amb l annex I d este decret. vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el apartado ocho del artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. Tercera. Estudiantes extranjeros El importe de las tasas aplicables a los estudiantes extranjeros será el mismo importe que el aplicado para los estudiantes de nacionalidad española, de conformidad con el anexo I de este decreto. DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació per al desplegament i l execució Es faculta les persones titulars de les conselleries amb competències en matèria d universitats i amb competències en matèria de tributs per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l execució del que disposa este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 11 de juliol de 2014 La consellera d Educació, Cultura i Esport, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución Se faculta a las personas titulares de las consellerías con competencias en materia de universidades y con competencias en materia de tributos para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto. Segunda. Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 11 de julio de 2014 La consellera de Educación, Cultura y Deporte, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

4

5

6

7

8 ANNEX II Nivells d experimentalitat de les ensenyances de grau Nivell d experimentalitat 1: Dret, Filosofia, Història, Història i Patrimoni, Humanitats, Humanitats i Estudis Interculturals, Relacions Laborals i Recursos Humans, Sociologia, Treball Social. Nivell d experimentalitat 2: Administració i Direcció d Empreses, Administració d Empreses, Ciències Polítiques i de l Administració Pública, Ciències Polítiques i Gestió Pública, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Criminologia i Seguretat, Economia, Educació Social, Espanyol: Llengua i Literatures, Estadística Empresarial, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Francesos, Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures, Estudis Anglesos, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Finances i Comptabilitat, Geografia i Medi Ambient, Geografia i Ordenació del Territori, Gestió i Administració Pública, Història de l Art, Informació i Documentació, Llengües Modernes i les seues Literatures, Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Negocis Internacionals / International Business, Pedagogia, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Traducció i Mediació Interlingüística. Nivell d experimentalitat 3: Belles Arts, Ciències de l Activitat Física i de l Esport, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Física, Gestió Turística, Matemàtiques, Psicologia, Turisme. Nivell d experimentalitat 4: Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Disseny i Desenrotllament de Videojocs, Fonaments d Arquitectura, Geologia, Enginyeria Electrònica Industrial, Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria Civil, Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes, Enginyeria de l Energia, Enginyeria d Obres Públiques, Enginyeria d Organització Industrial, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge, Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial, Enginyeria en Geomàtica i Topografia, Enginyeria en Informàtica, Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Forestal i del Medi Natural, Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Multimèdia, Enginyeria Química, Enginyeria Telemàtica, Matemàtica Computacional, Òptica i Optometria, Química. Nivell d experimentalitat 5: Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Podologia, Teràpia Ocupacional. ANEXO II Niveles de experimentalidad de las enseñanzas de grado Nivel de experimentalidad 1: Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Patrimonio, Humanidades, Humanidades y Estudios Interculturales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Sociología, Trabajo Social. Nivel de experimentalidad 2: Administración y Dirección de Empresas, Administración de Empresas, Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Comunicación Audiovisual, Criminología, Criminología y Seguridad, Economía, Educación Social, Español: Lengua y Literaturas, Estadística Empresarial, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, Estudios Ingleses, Filología Catalana, Filología Clásica, Finanzas y Contabilidad, Geografía y Medio Ambiente, Geografía y Ordenación del Territorio, Gestión y Administración Pública, Historia del Arte, Información y Documentación, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Negocios Internacionales / International Business, Pedagogía, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción e Interpretación, Traducción y Mediación Interlingüística. Nivel de experimentalidad 3: Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Física, Gestión Turística, Matemáticas, Psicología, Turismo. Nivel de experimentalidad 4: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Biología, Bioquímica y CC. Biomédicas, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Fundamentos de Arquitectura, Geología, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Multimedia, Ingeniería Química, Ingeniería Telemática, Matemática Computacional, Óptica y Optometría, Química. Nivel de experimentalidad 5: Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Podología, Terapia Ocupacional. ANNEX III Nivells d experimentalitat de les ensenyances estructurades en crèdits primer i segon cicle Nivell d experimentalitat 1: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Ciències del Treball, Dret, Filosofia, Història, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Sociologia i Diplomat en Relacions Laborals, i Treball Social. Nivell d experimentalitat 2: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Administració i Direcció d Empreses, Antropologia Social i Cultural, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències Polítiques i de l Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Economia, Filologia Alemanya, Filologia Àrab, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Francesa, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Italiana, Geografia, Història de l Art, Investigació i Tècniques de Mercat, Traducció i Interpretació, Documentació, Pedagogia, Periodisme, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, i de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Ciències Empresa- ANEXO III Niveles de experimentalidad de las enseñanzas estructuradas en créditos primer y segundo ciclo Nivel de experimentalidad 1: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades, Sociología y Diplomado en Relaciones Laborales, y Trabajo Social. Nivel de experimentalidad 2: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias Actuariales y Financieras, Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual, Criminología, Economía, Filología Alemana, Filología Árabe, Filología Catalana, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Italiana, Geografía, Historia del Arte, Investigación y Técnicas de Mercado, Traducción e Interpretación, Documentación, Pedagogía, Periodismo, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas y de la diplomatura en Biblioteconomía y Docu-

9 rials, Gestió i Administració Pública, Educació Social i Mestre/a en les seues diferents especialitats. Nivell d experimentalitat 3: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Belles Arts, Ciències de l Activitat Física i de l Esport, Ciències i Tècniques Estadístiques, Física, Matemàtiques i Psicologia, i de la diplomatura en Estadística i Turisme. Nivell d experimentalitat 4: Estudis conduents a l obtenció dels títols d Arquitectura i Arquitectura Tècnica, Enginyeria i Enginyeria Tècnica, llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Química, Veterinària, i de la diplomatura en Òptica i Optometria. Nivell d experimentalitat 5: Estudis conduents a l obtenció dels títols de la llicenciatura en Farmàcia, Medicina, Odontologia, i de la diplomatura en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica, Podologia i Teràpia Ocupacional. mentación, Ciencias Empresariales, Gestión y Administración Pública, Educación Social y Maestro/a en sus diferentes especialidades. Nivel de experimentalidad 3: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Física, Matemáticas y Psicología y de la diplomatura en Estadística y Turismo. Nivel de experimentalidad 4: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingeniería e Ingeniería Técnica, Licenciatura en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Química, Veterinaria, y de la diplomatura en Óptica y Optometría. Nivel de experimentalidad 5: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Farmacia, Medicina, Odontología y de la diplomatura en Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Podología y Terapia Ocupacional.

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2013-2014.

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 1/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interponer-se recurs d alçada davant el secretari autonòmic d Infraestructures en el termini

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 29177 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 29/2015, de 24 de abril, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 23084 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DECRETO 158/2014, de 15 de julio, por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 25484 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DECRETO 134/2015, de 30 de junio, por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 3198 ORDEN de 15 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se fijan los

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 19810 I. Disposiciones generales Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 3196 DECRETO 159/2015, de 3 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 136 de 13-VI-2015 1/10 I. Principado de Asturias Disposiciones Ge n e r a l e s CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Decreto 41/2015, de 10 de junio, por el que se fijan los precios públicos que regirán para

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

LLISTATS DE NOTES D'ACCES PER TITULACIÓ LISTADO DE NOTAS ACCESO POR TITULACIÓN

LLISTATS DE NOTES D'ACCES PER TITULACIÓ LISTADO DE NOTAS ACCESO POR TITULACIÓN UA Grado en Administración y Dirección de Empresas 301 Deportistas Alto Nivel 26 General 740 641 1 03 0 1 5,114 1 Mayor 25 Años 26 19 1 0 1 6,5 0 Mayor 40 Años 9 1 1 01 0 1 5,28 0 Mayor 45 Años 9 4 Titulados

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIII Núm. 133 14 de julio de 2014 19100 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Orden de 08/07/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de precios

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIV Núm. 79 24 de abril de 2015 11932 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Orden de 15/04/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de precios

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 138 página 8 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 17 de julio 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Decreto 113/2014, de 15 de julio, por el que

Más detalles

Informe 2013-2014. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2013-2014. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2013-2014 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 22/07/2013 2013-2014 1 Universidad : ALICANTE... 22/07/2013 2013-2014 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2015, de 27 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual s establixen els coeficients aplicables en 2015 al valor cadastral

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 182 LUNES 3 DE AGOSTO DE 2015 Pág. 147 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 15 DECRETO 184/2015, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 93/2013, d 11 de novembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d ajudes de menjador escolar en els centres

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l obtenció

Más detalles

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621]

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria de Economía, Hacienda

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles