mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los"

Transcripción

1 Conselleria de Sanitat DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] Conselleria de Sanidad DECRETO 25/2009, de 13 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] La Llei 14/1986, de 25 d abril, General de Sanitat, establix que les administracions públiques, a través dels servicis de salut i dels òrgans competents en cada cas, han de desplegar, entre les seues actuacions, la millora i adequació de les necessitats de la formació del personal al servici de l organització sanitària, i reconeix en l article que tots tenen dret a triar el metge i els altres sanitaris titulats. Adquirix una rellevància especial la creació del Registre de Professionals Sanitaris per a complir este objectiu. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, establix, entre els objectius del Sistema d Informació Sanitària del Sistema Nacional de Salut, el de respondre a les necessitats de les autoritats sanitàries, afavorint el desplegament de polítiques i la presa de decisions per mitjà d una informació actualitzada i comparativa de la situació i evolució del Sistema Nacional de la Salut. Dedica el capítol V a la regulació d un sistema d informació sanitària que garantisca la disponibilitat de la informació i la comunicació recíproques entre les administracions sanitàries. Amb més motiu, l article 54 de la llei esmentada assenyala que el Ministeri de Sanitat i Consum, a través de la utilització preferent de les infraestructures comunes de comunicacions i servicis telemàtics de les administracions públiques, posarà a disposició del Sistema Nacional de Salut una xarxa segura de comunicacions, que facilite i done garanties de protecció a l intercanvi d informació exclusivament sanitària entre els seus integrants. Per la seua banda, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d Ordenació de les Professions Sanitàries, disposa en l article 5.2 que les administracions sanitàries han d establir els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris de col legis professionals, consells autonòmics i consells generals, i també dels de centres sanitaris i entitats d assegurances que operen en el ram de la malaltia, dins dels principis generals que determine el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En este context, la Resolució de 27 de març de 2007, de la Direcció General de Recursos Humans i Servicis Pressupostaris, del Ministeri de Sanitat i Consum, arreplega l Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 de març de Este acord fixa els principis generals mínims que les comunitats autònomes han de respectar a l hora d establir els criteris i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris dels col legis professionals, consells autonòmics i dels centres sanitaris concertats i privats, així com entitats d assegurances que operen en el ram de la malaltia, i obliga cada comunitat autònoma a implantar el seu propi registre de professionals sanitaris. També la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, propugna que la provisió d assistència sanitària i sociosanitària ha de tendir a la potenciació de la lliure elecció de metge i centre, i reconeix en l article 16, com un dret dels ciutadans, la lliure elecció de metge. La Generalitat ha elaborat un Pla Estratègic per a la Gestió de la Formació Especialitzada de la Comunitat Valenciana, que té per objectiu aconseguir el un personal sanitari eficaç, eficient i en el nombre adequat perquè el sistema de salut siga capaç de respondre als desafiaments actuals i emergents i, de forma addicional, proporcionar informació abundant i rigorosa que ajude a gestionar els recursos humans del sistema sanitari. En este sentit, la creació d un registre de professionals sanitaris a la Comunitat Valenciana es configura com un element fonamental per a conéixer, d una manera fiable, el nombre i la distribució de la totalitat dels professionals sanitaris que hi ha a la Comunitat Valenciana. Per tot això es fa necessària la creació d un Registre de Professionals Sanitaris a la Comunitat Valenciana, que permeta la integració de les seues dades en el Sistema d Informació del Sistema Nacional de Salut. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que las Administraciones Públicas, a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, deben desarrollar entre sus actuaciones, la mejora y adecuación de las necesidades de la formación del personal al servicio de la organización sanitaria y reconoce en el artículo que todos tienen derecho a elegir el médico y los demás sanitarios titulados, adquiriendo especial relevancia la creación del Registro de Profesionales Sanitarios para cumplir este objetivo. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece entre los objetivos del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, el de responder a las necesidades de las autoridades sanitarias, favoreciendo el desarrollo de políticas y la toma de decisiones mediante una información actualizada y comparativa de la situación y evolución del Sistema Nacional de la Salud, dedicando su capítulo V a la regulación de un sistema de información sanitaria que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias. A mayor abundamiento, el artículo 54 de la citada Ley señala que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema Nacional de Salud una red segura de comunicaciones, que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información exclusivamente sanitaria entre sus integrantes. Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en su artículo 5.2 que las Administraciones sanitarias establecerán los criterios generales y requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, así como de los de centros sanitarios y entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad, dentro de los principios generales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este contexto, la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, recoge el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de marzo de Este acuerdo fija los principios generales mínimos que las Comunidades Autónomas deberán respetar a la hora de establecer los criterios y requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los colegios profesionales, consejos autonómicos y de los centros sanitarios concertados y privados, así como entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad, y obliga a cada Comunidad Autónoma a implantar su propio Registro de Profesionales Sanitarios. También la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, propugna que la provisión de asistencia sanitaria y sociosanitaria debe tender a la potenciación de la libre elección de médico y centro, reconociendo en su artículo 16, como un derecho de los ciudadanos, la libre elección de médico. La Generalitat ha elaborado un Plan Estratégico para la Gestión de la Formación Especializada de la Comunitat Valenciana, que tiene por objetivo lograr el desarrollo de un personal sanitario eficaz, eficiente y en el número adecuado para que el sistema de salud sea capaz de responder a los desafíos actuales y emergentes y, de forma adicional, proporcionar información abundante y rigurosa que ayude a gestionar los recursos humanos del sistema sanitario. En este sentido, la creación de un Registro de Profesionales Sanitarios en la Comunitat Valenciana se configura como un elemento fundamental para conocer, de una manera fiable, el número y distribución de la totalidad de los profesionales sanitarios existentes en la Comunitat Valenciana. Por todo lo anterior se hace necesaria la creación de un Registro de Profesionales Sanitarios en la Comunitat Valenciana, que permita la integración de sus datos en el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud.

2 Per tant, d acord amb el que establixen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 13 de febrer de 2009, En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 33 de la Ley del Consell, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 13 de febrero de 2009, DECRETE Article 1. Objecte Este decret té com a finalitat la creació del Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana, i també establir els criteris generals i requisits mínims pels quals s ha de regir. Article 2. Creació i finalitat 1. Es crea el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana, adscrit a la direcció general de la Conselleria de Sanitat amb competències en matèria d ordenació sanitària. 2. El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana té com a finalitats: a) Informar els ciutadans interessats de les dades dels professionals sanitaris que es determinen com a públiques, d acord amb el que establix l article 5 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d Ordenació de les Professions Sanitàries. b) Posar a disposició de les administracions sanitàries la informació necessària per a una planificació adequada dels recursos humans. c) Conéixer el cens dels professionals sanitaris que hi ha en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. d) Permetre a les administracions sanitàries l accés a dades que poden requerir en situacions catastròfiques o que suposen un risc per a la salut pública. e) Utilitzar les dades arreplegades per a finalitats estadístiques. Article 3. Àmbit registral 1. El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana inclou els professionals sanitaris llicenciats i graduats, diplomats, tècnics superiors sanitaris i altres titulats de Formació Professional de l àmbit de la Comunitat Valenciana que: a) Treballen a la Comunitat Valenciana. b) Residisquen a la Comunitat Valenciana i puguen exercir la professió, si la persona interessada ho autoritza. 2. Pel que fa a esta norma, s entén per professionals sanitaris els compresos en els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d Ordenació de les Professions Sanitàries. 3. Així mateix, s han d inscriure en el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana els llicenciats i graduats, diplomats, tècnics superiors sanitaris i altres titulats de Formació Professional que estiguen en fase de formació en l especialitat de Ciències de la Salut a la Comunitat Valenciana. 4. La inscripció en el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana es fa a través dels col legis professionals, consells autonòmics i centres sanitaris públics, concertats i privats, d acord amb la Resolució de 27 de març de 2007 de la Direcció general de Recursos Humans i Servicis Pressupostaris del Ministeri de Sanitat i Consum. Article 4. Dades del Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana conté les dades relatives als professionals sanitaris que s allisten en l annex d esta norma. Article 5. Altres registres públics de professionals sanitaris 1. Tant l administració sanitària i entitats de dret públic o privat que hi estan vinculades o en depenen, com cada entitat, centre públic, concertat o privat, col legi professional o borsa de treball, han de disposar d un registre propi en què inscriure els professionals sanitaris respectius inclosos en l article 3 d este decret. 2. Estos registres han de contindre les dades mínimes dels professionals sanitaris que indica l annex d esta norma. DECRETO Artículo 1. Objeto El presente Decreto tiene por finalidad la creación del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana, así como establecer los criterios generales y requisitos mínimos por los que deberá regirse. Artículo 2. Creación y finalidad 1. Se crea el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana, adscrito a la Dirección General de la Conselleria de Sanidad con competencias en materia de ordenación sanitaria. 2. El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana tiene por finalidades: a) Poner en conocimiento de los ciudadanos interesados los datos de los profesionales sanitarios que se determinan como públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. b) Poner a disposición de las Administraciones sanitarias la información necesaria para una adecuada planificación de los recursos humanos. c) Conocer el censo de los profesionales sanitarios existentes en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. d) Permitir a las Administraciones sanitarias el acceso a datos que puedan requerirse en situaciones catastróficas o que supongan un riesgo para la salud pública. e) Utilizar los datos recogidos para fines estadísticos. Artículo 3. Ámbito registral 1. El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana incluirá a los profesionales sanitarios licenciados y graduados, diplomados, técnicos superiores sanitarios y otros titulados de Formación Profesional del ámbito de la Comunitat Valenciana que: a) Trabajen en la Comunitat Valenciana. b) Residan en la Comunitat Valenciana y se encuentren con posibilidad de ejercicio en su profesión, previa autorización del interesado. 2. A los efectos de la presente norma, se entenderá por profesionales sanitarios los comprendidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 3. Asimismo, se inscribirán en el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana los licenciados y graduados, diplomados, técnicos superiores sanitarios y otros titulados de Formación Profesional que estén en fase de formación en la especialidad de Ciencias de la Salud en la Comunitat Valenciana. 4. La inscripción en el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana se realizará a través de los colegios profesionales, consejos autonómicos y centros sanitarios públicos, concertados y privados, de acuerdo con la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección general de Recursos Humanos y Servicios Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Artículo 4. Datos del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana contendrá los datos relativos a los profesionales sanitarios que se relacionan en el anexo de la presente norma. Artículo 5. Otros registros públicos de profesionales sanitarios 1. Tanto la administración sanitaria y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma, como cada entidad, centro público, concertado o privado, colegio profesional o bolsa de trabajo, deberá disponer de un registro propio donde inscribir a sus respectivos profesionales sanitarios incluidos en el artículo 3 de este decreto. 2. Tales registros deberán contener los datos mínimos de los profesionales sanitarios que se relacionan en el anexo de la presente norma.

3 3. Correspon a cada organisme, entitat o centre verificar les dades abans d introduir-les en el seu registre, i es fa responsable de les anotacions o modificacions fraudulentes. També han de mantindre les dades actualitzades, sense perjuí de la responsabilitat que té la persona interessada d aportar les actualitzacions pertinents. Article 6. Integració de registres 1. En el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana s integren els registres de professionals sanitaris de l administració sanitària i d entitats de dret públic o privat que hi estan vinculades o en depenen, i les de totes les entitats, centres públics, concertats o privats, col legis professionals i borses de treball, en relació amb els professionals sanitaris respectius. 2. El Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana obté la informació indicada en l annex amb les dades que li faciliten els organismes, les institucions i els centres a què fa referència l article anterior, en els termes que establisca la Conselleria de Sanitat. Article 7. Consulta de dades de caràcter públic 1. La Conselleria de Sanitat garantix als ciutadans l accés a les dades de caràcter públic que conté el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. 2. Tenen caràcter de públiques, d acord amb el que establixen els articles 5 i 43 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d Ordenació de les Professions Sanitàries, les dades següents dels professionals sanitaris: nom, titulació, especialitat, lloc d exercici i, si és el cas, categoria i funció. Article 8. Protecció de dades 1. El Registre de Professionals Sanitaris que regula este decret, i també la resta de registres de professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, estan sotmesos a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 2. No pot figurar en els registres de professionals sanitaris cap dada relativa a la ideologia, creences, religió, origen racial, salut ni sexualitat dels professionals. 3. Els professionals titulars de les dades poden exercir en qualsevol moment els drets d accés i de rectificació o cancel lació de les que puguen ser incorrectes o inexactes, en els termes establits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 4. A excepció de les dades que es determinen com a públiques, l accés als restants queda subjecte al que disposa l article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 3. Corresponde a cada organismo, entidad o centro la verificación de los datos antes de introducirlos en su registro y la responsabilidad sobre las anotaciones o modificaciones fraudulentas. Asimismo, deberán mantener los datos actualizados, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el interesado de aportar las actualizaciones pertinentes. Artículo 6. Integración de registros 1. En el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana se integrarán los registros de profesionales sanitarios de la administración sanitaria y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma y los de todas las entidades, centros públicos, concertados o privados, colegios profesionales, bolsas de trabajo, en relación con sus respectivos profesionales sanitarios. 2. El Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana obtendrá la información indicada en el anexo con los datos que le sean facilitados por los organismos, las instituciones y los centros a que se hace referencia el artículo anterior, en los términos que establezca la Conselleria de Sanidad. Artículo 7. Consulta de datos de carácter público 1. La Conselleria de Sanidad garantizará a los ciudadanos el acceso a los datos de carácter público contenidos en el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana. 2. Tendrán carácter público, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los siguientes datos de los profesionales sanitarios: nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y, en su caso, categoría y función. Artículo 8. Protección de datos 1. El Registro de Profesionales Sanitarios regulado en el presente Decreto, así como el resto de registros de profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana, estarán sometidos a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 2. En los registros de profesionales sanitarios no podrá figurar ningún dato relativo a la ideología, creencias, religión, origen racial, salud ni sexualidad de los profesionales. 3. Los profesionales titulares de los datos podrán en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso y de rectificación o cancelación de aquellos que puedan ser incorrectos o inexactos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 4. Con excepción de los datos que se determinan como públicos, el acceso a los restantes quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. DISPOSICIÓ ADICIONAL Única. Convenis de col laboració A fi de disposar de la informació necessària sobre els professionals sanitaris, la Conselleria de Sanitat pot establir convenis de col laboració amb altres administracions i organismes públics i privats que, per les seues competències, tinguen arreplegades dades sobre els professionals sanitaris. DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. Convenios de colaboración Con el fin de disponer de la información necesaria sobre los profesionales sanitarios, la Conselleria de Sanidad podrá establecer convenios de colaboración con otras Administraciones y organismos públicos y privados que, por razón de sus competencias, tengan recogidos datos sobre los profesionales sanitarios. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Única Implantació progressiva La implantació del Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana s ha de fer en el termini màxim de díhuit mesos, comptats a partir de l entrada en vigor d este decret. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única. Implantación progresiva La implantación del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana se realizará en el plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

4 DISPOSICIONES FINALES Primera. Creació del fitxer automatitzat Segons que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria de Sanitat ha d aprovar l orde de creació del fitxer automatitzat del Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. Segona. Desplegament normatiu Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar, en l àmbit de les seues competències, totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l execució d este decret. Tercera. Entrada en vigor Este decret entra en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. DISPOSICIONES FINALES Primera. Creación del fichero automatizado En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Conselleria de Sanidad aprobará la Orden de creación del fichero automatizado del Registro de Profesionales Sanitarios de la Comunitat Valenciana. Segunda. Desarrollo normativo Se faculta al conseller de Sanidad para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto. Tercera. Entrada en vigor El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 13 de febrer de 2009 El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ Valencia, 13 de febrero de 2009 El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ El conseller de Sanitat, MANUEL CERVERA TAULET El conseller de Sanidad, MANUEL CERVERA TAULET ANNEX ANEXO CONJUNT MÍNIM COMÚ DE DADES DEL REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 1. Número de DNI, NIE o passaport: 2. Nom i cognoms: 3. Data de naixement: / / 4. Sexe: Home Dona 5. Lloc de naixement: Localitat: Província: País: 6. Nacionalitat: 7. Codi postal del lloc de residència: 8. Codi postal del lloc d exercici professional: Departament sanitari d exercici: 9. Titulació (pot marcar més d un camp): Llicenciat o llicenciada: Medicina Farmàcia Odontologia Veterinària Ciència i Tecnologia de los Aliments Altres titulacions que permeten l accés al títol oficial d especialista en ciències de la salut Diplomat o diplomada: Infermeria Fisioteràpia Teràpia Ocupacional Podologia Òptica i Optometria Logopèdia CONJUNTO MÍNIMO COMÚN DE DATOS DEL REGISTRO DE PROFESIONALES SANITARIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 1. Número de DNI, NIE o pasaporte: 2. Nombre y apellidos: 3. Fecha de nacimiento: / / 4. Sexo: Varón Mujer 5. Lugar de nacimiento: Localidad: Provincia: País: 6. Nacionalidad: 7. Código postal del lugar de residencia: 8. Código postal del lugar de ejercicio profesional: Departamento sanitario de ejercicio: 9. Titulación (con posibilidad de rellenar varios campos): Licenciado: Medicina Farmacia Odontología Veterinaria Ciencia y Tecnología de los Alimentos Otras titulaciones que permitan el acceso al título oficial de especialista en ciencias de la salud Diplomado: Enfermería Fisioterapia Terapia Ocupacional Podología Óptica y Optometría Logopedia

5 Nutrició Humana i Dietètica Altres titulacions Altres títols: Tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citologia Tècnic/a superior en Dietètica Tècnic/a superior en Documentació Sanitària Tècnic/a superior en Higiene Bucodental Tècnic/a superior en Imatge per al Diagnòstic Tècnic/a superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic Tècnic/a superior en Ortopròtesis Tècnic/a superior en Pròtesis Dentals Tècnic/a superior en Radioteràpia Tècnic/a superior en Salut Ambiental Tècnic/a superior en Audiopròtesis Tècnic/a en Atencions Auxiliars d Infermeria Tècnic/a en Farmàcia Nacional Comunitari Extracomunitari 10. Títol oficial d especialista: Sí (pot marcar més d un camp) Medicina --desplegable Farmàcia - --desplegable Biologia---desplegable Química --desplegable Bioquímics desplegable Físics desplegable Psicologia -- desplegable Infermeria desplegable En formació Sistema de residència: Professió---desplegable Especialitat---desplegable Departament---desplegable Centre---desplegable Unitat docent---desplegable Any de residència---desplegable Altres 11. Via d accés al títol oficial d especialista: Residència Homologació Altres 12. Diplomes en àrees de capacitació específica: 13. Grau de carrera professional: 14. Situació professional: actiu Desocupat Altres situacions administratives Actiu: Fix Temporal 15. Exercici professional: Autònom Per compte alié: Públic: Servici de salut Altres administracions públiques Privat Concertat Nutrición Humana y Dietética Otras titulaciones Otros titulados: Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología Técnico Superior en Dietética Técnico Superior en Documentación sanitaria Técnico Superior en Higiene Bucodental Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico Técnico Superior en Ortoprótesis Técnico Superior en Prótesis Dentales Técnico Superior en Radioterapia Técnico Superior en Salud Ambiental Técnico Superior en Audioprótesis Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería Técnico en Farmacia Nacional Comunitario Extracomunitario 10. Título oficial de especialista: Si (con posibilidad de rellenar varios campos) Medicina --desplegable Farmacia - --desplegable Biología---desplegable Química --desplegable Bioquímicos desplegable Físicos desplegable Psicología -- desplegable Enfermería desplegable En formación Sistema de residencia: Profesión---desplegable Especialidad---desplegable Departamento---desplegable Centro---desplegable Unidad docente---desplegable Año de residencia---desplegable Otros 11. Vía de acceso al título oficial de especialista: Residencia Homologación Otras 12. Diplomas en áreas de capacitación específica: 13. Grado de carrera profesional: 14. Situación profesional: activo Desempleo Otras situaciones administrativas Activo: Fijo Temporal 15. Ejercicio profesional: Autónomo Por cuenta ajena: Público: Servicio de salud Otras administraciones públicas Privado Concertado

6 16. Col legiat: Sí: Província: Número: 16. Colegiado: Si: Provincia: Número:

Página 5.- Núm. 91 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 24 de julio de 2009

Página 5.- Núm. 91 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 24 de julio de 2009 Página 5.- Núm. 91 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 24 de julio de 2009 CONSEJERÍA DE SALUD Decreto 55/2009, de 17 de julio, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios de La

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXIX Núm. 186 24 de septiembre de 2010 43081 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Salud y Bienestar Social Decreto 211/2010, de 21/09/2010, de los Registros de Profesionales Sanitarios de Castilla-La

Más detalles

I. Disposiciones Generales B. Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja

I. Disposiciones Generales B. Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja Página 10005 1005 / Núm. 91 91 BOLETIN BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 24 de julio de 2009 I. Disposiciones Generales B. Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja CONSEJERÍA DE SALUD Decreto

Más detalles

EL DEPARTAMENT DE SALUT RECTIFICA EL DECRET 256/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA

EL DEPARTAMENT DE SALUT RECTIFICA EL DECRET 256/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA EL DEPARTAMENT DE SALUT RECTIFICA EL DECRET 256/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA Como ya informamos el pasado Noviembre en http://fesitess-catalunya.org y en INFORMATIU

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS 1. Qué es el registro? El registro es un conjunto de datos (21 ítems) sobre los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en territorio nacional,

Más detalles

diferentes aspectos relativos a dichas Historias al objeto de facilitar la aplicación de las normas legales a las que se ha hecho mención en el Punto

diferentes aspectos relativos a dichas Historias al objeto de facilitar la aplicación de las normas legales a las que se ha hecho mención en el Punto o Qué acceso tiene el personal auxiliar a las Historias Clínicas, en formato papel, a los efectos de la localización, traslado y entrega de dicha documentación clínica a los médicos? El Colegio Oficial

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud regula en su artículo 53

Más detalles

PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO

PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO Conselleria de Sanitat DECRET 33/2011, d 1 d abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s establix el límit màxim de la

Más detalles

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN TITULACIONES DE GRADO Y MÁSTER COMUNITAT VALENCIANA Mayo 2011 INTRODUCCIÓN La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España.

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (RCL 1985\1604, 2505 y ApNDL 4323), reguladora del Derecho a la Educación, establece en su

Más detalles

a) Unidades de desintoxicación: Aquellas unidades hospitalarias que realizan tareas de desintoxicación para toxicómanos en régimen de internamiento.

a) Unidades de desintoxicación: Aquellas unidades hospitalarias que realizan tareas de desintoxicación para toxicómanos en régimen de internamiento. ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A TOXICÓMANOS (Boletín Oficial de Castilla y

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 197 Jueves 14 de agosto de 2014 Sec. I. Pág. 65130 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8712 Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula

Más detalles

Agencia Laín n Entralgo SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROFESIÓN DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS

Agencia Laín n Entralgo SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROFESIÓN DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Agencia Laín n Entralgo SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROFESIÓN DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Agencia Laín n Entralgo MARCO NORMATIVO GENERAL LEY 12/2001, LOSCAM DECRETO 139/2002 DECRETO 65/2000 Es el organismo

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

Preguntas más frecuentes sobre la normativa por la que se introducen elementos desarrollo en la formación sanitaria especializada

Preguntas más frecuentes sobre la normativa por la que se introducen elementos desarrollo en la formación sanitaria especializada Preguntas más frecuentes sobre la normativa por la que se introducen elementos desarrollo en la formación sanitaria especializada 1. Qué supone el nuevo modelo de Formación Sanitaria Especializada? La

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

2. Autoridades y personal

2. Autoridades y personal 2 de septiembre 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 170 página 53 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS CREACIÓN El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

PROYECTO DE ORDEN.../2014, de... de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro establecido en el

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 155 Jueves 30 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 69436 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 11215 Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma 97 Miércoles, 29 de abril de 2015 Página 17616 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Sanidad y Política Social Servicio Murciano de Salud 5226 Resolución del Director Gerente del

Más detalles

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Presidència de la Generalitat LLEI 4/2012, de 15 d octubre, de la Generalitat, per la qual s aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana. [2012/9565] Sia notori i manifest a tots els ciutadans

Más detalles

F02-PC04. PERFILES DE INGRESO PERFILES DE INGRESO

F02-PC04. PERFILES DE INGRESO PERFILES DE INGRESO PERFILES DE INGRESO Graduado en Psicología El estudiante que quiera cursar estos estudios ha de ser el de una persona que tenga interés por el conocimiento científico relacionado con los procesos psicológicos,

Más detalles

PRIMERA PÁGINA. SECCIÓN, SUBSECCIÓN Y EPIGRAFE (a cumplimentar por el BOJA):

PRIMERA PÁGINA. SECCIÓN, SUBSECCIÓN Y EPIGRAFE (a cumplimentar por el BOJA): Hoja 1 de 5 PRIMERA PÁGINA SECCIÓN, SUBSECCIÓN Y EPIGRAFE (a cumplimentar por el BOJA): BOJA núm.: SUMARIO: RESOLUCION de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales del, por la que

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el

Más detalles

DECRETO 57/1998, de 16 de abril, sobre regulación de las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre.

DECRETO 57/1998, de 16 de abril, sobre regulación de las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre. DECRETO 57/1998, de 16 de abril, sobre regulación de las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre. En virtud del artículo 9 del Decreto 288/1995, de 30 de noviembre, por

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 19 d octubre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s anuncia convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

Sobre la titulación requerida para el ejercicio de la psicología clínica/sanitaria en el ámbito privado y otros requisitos legales.

Sobre la titulación requerida para el ejercicio de la psicología clínica/sanitaria en el ámbito privado y otros requisitos legales. Sobre la titulación requerida para el ejercicio de la psicología clínica/sanitaria en el ámbito privado y otros requisitos legales. BASE LEGAL: El ejercicio de la psicología clínica/sanitaria tanto en

Más detalles

PERFILES DE INGRESO. Graduado en Logopedia

PERFILES DE INGRESO. Graduado en Logopedia PERFILES DE INGRESO Graduado en Logopedia Los estudiantes que quieran cursar estos estudios han de ser personas interesadas por el conocimiento científico relacionado con el desarrollo y uso del lenguaje

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 304 Viernes 18 de diciembre de 2009 Sec. III. Pág. 106772 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE JUSTICIA 20313 Orden JUS/3403/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la relación de puestos

Más detalles

DOCV nº 6459, de 14 de febrero de 2011

DOCV nº 6459, de 14 de febrero de 2011 ORDEN 1/2011, de 4 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. DOCV nº 6459, de 14 de febrero

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

Conselleria de Bienestar Social. Conselleria de Benestar Social. Núm. 5.492 / 18.04.2007 16098

Conselleria de Bienestar Social. Conselleria de Benestar Social. Núm. 5.492 / 18.04.2007 16098 Núm. 5.492 / 18.04.2007 16098 Conselleria de Benestar Social DECRET 41/2007, de 13 d abril, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 7/2001, de 26 de novembre, de la Generalitat, Reguladora de la Mediació

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

TEMARIO ESPECÍFICO TEMA 19 LA TARJETA INDIVIDUAL SANITARIA

TEMARIO ESPECÍFICO TEMA 19 LA TARJETA INDIVIDUAL SANITARIA TEMARIO ESPECÍFICO TEMA 19 LA TARJETA INDIVIDUAL SANITARIA 1 LEGISLACIÓN Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s actualitza la normativa que regula l elaboració dels plans de convivència

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense.

Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense. MINISTERIO DE JUSTICIA Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense. La necesidad de creación de un Consejo Médico Forense aparece recogida ya en el año 1988 en el Libro Blanco de

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Gabinete Jurídico. Informe 0600/2009

Gabinete Jurídico. Informe 0600/2009 Informe 0600/2009 Se plantea en primer lugar, si el consultante, centro médico privado que mantiene un concierto con la Administración de la Comunidad autónoma para asistencia a beneficiarios de la Seguridad

Más detalles

de aprender a solventar, sobre el terreno, los problemas propios de su actividad profesional.

de aprender a solventar, sobre el terreno, los problemas propios de su actividad profesional. Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se aprueban las

Más detalles

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un Informe jurídico 0502/2008 Según se desprende del contenido de la consulta, se prevé la creación de una base de datos automatizada a la que podrán acceder las empresas asociadas con objeto de que por las

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 INSTRUCCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Justícia, sobre el sistema de control del compliment de la jornada i horaris establits en l àmbit de l administració

Más detalles

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009.

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009. Decreto 2/2009, de 9 enero, Centros de Educación Infantil. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educación infantil en la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 25/2013, de 23 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a programes de prevenció, protecció i inserció

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 225 Jueves 17 de septiembre de 2009 Sec. I. Pág. 77569 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 14719 Real Decreto 1374/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos certificados

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIÓN Número DOGV: 4966 Fecha DOGV: 15.03.2005 Sección: I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT Apartado: VALENCIANA Origen Conselleria de Sanidad inserción: Título

Más detalles

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad Conselleria de Sanitat DECRET 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen l estructura, les funcions i el règim retributiu del personal directiu d institucions sanitàries de la Conselleria

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 142 Viernes 14 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44948 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6412 Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos

Más detalles

LEY 9/2002, DE 11 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

LEY 9/2002, DE 11 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LEY 9/2002, DE 11 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació DECRET 115 /2008, d 1 d agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO ORDENE ORDENO

PREÀMBUL PREÁMBULO ORDENE ORDENO Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ORDE 2/2015, de 28 d agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s aproven les bases reguladores de l ajuda destinada a finançar

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas Núm. 5.498 / 25.04.2007 16983 Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques DECRET 62/2007, de 20 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Organització i Funcionament de l

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDE 5/2015, de 23 d octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s establixen les bases

Más detalles

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l ordenació general de l Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2014/6347]

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD ORDEN de 14 de julio de 2009, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica el acuerdo de 7 de julio de 2009 del Gobierno

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles