Boletín oficial. Provincia de ourense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Boletín oficial. Provincia de ourense"

Transcripción

1 Boletín oficial Provincia de ourense n.º 46 Xoves, 26 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iii. comunidade autónoma consellería de traballo e Benestar Xefatura territorial de ourense Convenio colectivo aplicable aos centros de traballo de Ourense da empresa Persianas Roma, SL, dedicada á fabricación e venda de persianas de interior, toldos e estores, anos (código de convenio n.º )... 2 Acta da revisión salarial para 2015 do Convenio colectivo de CIMO, Entidade Prestadora de Servizos de Ourense, (código de convenio número ) Depósito da acta e certificación que transcriben o acordo de modificación dos artigos 1, 5 e 6 dos estatutos da "Asociación Jóvenes Empresarios de Ourense" iv. entidades locais castrelo do val Exposición pública da aprobación provisional do expediente de modificación de créditos n.º 1 de chandrexa de Queixa Información pública da aprobación inicial da Ordenanza reguladora do uso da factura electrónica Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico de entrimo Aprobación definitiva do orzamento do exercicio de leiro Exposición pública dos padróns e das listas cobratorias das taxas por subministración de auga domiciliaria e saneamento correspondente ao 4º trimestre do ano 2014, así como o canon da auga da Xunta de Galicia Acordo de adhesión ao Punto de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Central FACe lobios Información pública de solicitude de colaboración financeira de Augas de Galicia v. tribunais e Xulgados tribunal superior de Xustiza de galicia secretaría de goberno. a coruña Exposición pública de inicio do expediente de devolución de fianza constituída polo procurador dos tribunais don Luís Ortiz Tena, para garantir o exercicio da súa profesión no distrito xudicial do Barco de Valdeorras Xulgado de 1ª instancia n.º 1 da Pobra de trives Expediente de dominio. Inmatriculación 277/ Xulgado de instrución n.º 2 de ourense Notificación de sentenza do a Juan Carlos Gómez López, no xuízo de faltas 4101/ Notificación de sentenza n.º 36, do , a Manuel Ángel Fernández Rodríguez, no xuízo de faltas 1781/ iii. comunidad autónoma consellería de trabajo y Bienestar Jefatura territorial de ourense Convenio colectivo aplicable a los centros de trabajo de Ourense de la empresa Persianas Roma, SL, dedicada a la fabricación y venta de persianas de interior, toldos y estores, años (código de convenio n.º )... 7 Acta de la revisión salarial para 2015 del Convenio colectivo de CIMO, Entidad Prestadora de Servicios de Ourense, (código de convenio número ) Depósito del acta y certificación que transcriben el acuerdo de modificación de los artículos 1, 5 y 6 de los estatutos de la "Asociación Jóvenes Empresarios de Ourense" iv. entidades locales castrelo do val Exposición pública de la aprobación provisional del expediente de modificación de créditos n.º 1 de chandrexa de Queixa Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Uso de la Factura Electrónica Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico de entrimo Aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio de leiro Exposición pública de los padrones y las listas cobratorias de las tasas por subministro de agua domiciliaria y saneamiento correspondiente al 4º trimestre del año 2014, así como el canon de agua de la Xunta de Galicia Acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración Central FACe lobios Información pública de solicitud de colaboración financiera de Augas de Galicia v. tribunales y Juzgados tribunal superior de Justicia de galicia secretaría de gobierno. a coruña Exposición pública de inicio del expediente de devolución de fianza constituida por el procurador de los tribunales don Luís Ortiz Tena, para garantizar el ejercicio de su profesión en el partido judicial de O Barco de Valdeorras Juzgado de 1ª instancia n.º 1 de a Pobra de trives Expediente de dominio. Inmatriculación 277/ Juzgado de instrucción n.º 2 de ourense Notificación de sentencia de a Juan Carlos Gómez López, en el juicio de faltas 4101/ Notificación de sentencia n.º 36, de , a Manuel Ángel Fernández Rodríguez, en el juicio de faltas 1781/ D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o iii. comunidade autónoma iii. comunidad autónoma consellería de traballo e Benestar Xefatura territorial Ourense Servizo de Traballo e Economía Social Convenio ou acordo: Persianas Roma, SL Expediente: 82/01/ Data: 09/02/2015 Asunto: resolución de inscrición e publicación Destinatario: Aline Castro Martínez Código de convenio número Despois de ver o texto do Convenio colectivo aplicable aos centros de traballo de Ourense da empresa Persianas Roma, SL, dedicada á fabricación e venda de persianas de interior, toldos e estores (código do convenio: ) que foi subscrito, o día , dunha parte, polos representantes da empresa e, doutra, polos representantes do persoal, e de conformidade co que dispón o artigo 90 do Estatuto dos traballadores, Texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e o Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo e as demais normas aplicables do dereito común, esta xefatura territorial acorda: Primeiro.- Ordenar a inscrición do convenio no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG 222, do 18 de novembro de 2010) e notificación ás representacións empresarial e social da Comisión Negociadora. Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. O xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en Ourense. Asdo.: José Selas Souto. Convenio colectivo aplicable aos centros de traballo de Ourense da empresa Persianas Roma, SL, dedicada á fabricación e venda de persianas de interior, toldos e estores. San Cibrao das Viñas, 14 de xaneiro de Artigo 1.- Ámbito funcional Quedan sometidos ao presente convenio os traballadores dos centros de traballo da empresa Persianas Roma, SLU, que se atopen situados na provincia de Ourense, incluíndo a fábrica e centro de traballo sito na rúa Ricardo Martín Esperanza, s/n, do Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, no municipio de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense, dedicados á fabricación e venda de artigos relacionados coa xanela, tales como persianas de interior, toldos e estores. Artigo 2.- Ámbito persoal Quedan vinculados ao presente contrato os traballadores que prestan servizos nos centros de traballo e na fábrica descritos no ámbito funcional. Artigo 3.- Ámbito territorial Como xa sucedía no convenio anterior, quedan suxeitos ao presente convenio os traballadores que presten servizo na fábrica de San Cibrao das Viñas e en calquera centro de traballo que a empresa posúa no ámbito territorial de Ourense. Artigo 4.- A duración deste convenio será de catro anos, comezando a rexer o día 1 de xaneiro de 2013 e finalizando o día 31 de decembro de Artigo 5.- Denuncia e prórroga O convenio negociarase novamente a primeira semana de decembro de A denuncia será sempre expresa e por escrito, e cunha antelación mínima dun mes á data do seu vencemento ou de calquera das súas prórrogas, se é o caso. Denunciado o convenio, e ata tanto non se logre acordo expreso, perderán vixencia soamente as súas cláusulas obligacionales, manténdose en vigor o seu contido normativo. Artigo 6.- I. Condicións máis beneficiosas Todas as disposicións deste convenio establécense con carácter de mínimos, polo que, os pactos, acordos ou situación máis beneficiosa actualmente implantada ou recoñecida a calquera traballador, permanecerá vixente para todos os traballadores que as veñan gozando. II. Compensación e absorción.- As condicións que se establecen neste convenio son compensables e absorbibles en cómputo anual conforme á lexislación vixente, respectándose as situacións persoais en igual forma. Artigo 7.- Comisión Paritaria A Comisión Paritaria é a institución máis adecuada para velar polo deber de paz laboral, e pola adecuada interpretación das regras que sobre o mesmo e, en xeral, sobre as condicións de traballo atópanse reguladas neste convenio. Constitúese no día da data o Comité Paritario, composto por dous delegados sindicais e por dous representantes da empresa, e que ten como cometido a interpretación e seguimento deste convenio. Os acordos deste comité terán a mesma eficacia que a cláusula que fose interpretada. Como membros integrantes deste Comité, e por parte dos representantes dos traballadores desígnanse como membros: Mariña Judith Domínguez Castro DNI número B Delegado de persoal independente Don Xullo González Pérez DNI número B Delegado de persoal independente Don Alberto Antonio Fernández Vázquez DNI número T Representante da empresa Don José González García DNI número Z Representante da empresa A Comisión deberá reunirse, polo menos, unha vez ao semestre, e o seu funcionamento realizarase na forma que a mesma acorde. Funcións e procedementos da Comisión Paritaria: a) Vixilancia e seguimento do cumprimento deste convenio. b) Interpretación da totalidade dos preceptos. c) A instancia dalgunha das partes, mediar e/ou tentar conciliar, se é o caso, e previo acordo destas e a solicitude destas, arbitrar en cantas ocasións e conflitos, todos eles de carácter colectivo, poidan suscitarse na aplicación deste convenio. d) Entender, de forma previa e obrigatoria á vía administrativa e xurisdicional, nos termos previstos no apartado 2 deste artigo, sobre a formulación de conflitos colectivos que xurdan pola aplicación e interpretación deste convenio. e) Cantas outras funcións tendan á maior eficacia práctica deste convenio, ou se deriven do estipulado no seu texto e anexos que formen parte do mesmo.

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o Como trámite que será previo e preceptivo a toda actuación administrativa ou xurisdicional que se promova, as partes signatarias deste convenio obríganse a poñer en coñecemento da Comisión Paritaria cantas dúbidas, discrepancias e conflitos colectivos, de carácter xeral, puidesen exporse en relación coa interpretación e aplicación deste, sempre que sexan da súa competencia conforme ao establecido no apartado anterior, a fin de que, mediante a súa intervención resólvase o problema exposto ou, se iso non fose posible, emita ditame respecto diso. A Comisión Paritaria dispoñerá dun prazo non superior a vinte días hábiles para resolver calquera cuestión que se lle suscite, ou, se iso non fose posible, para emitir o oportuno ditame. Transcorrido devandito prazo sen producirse resolución nin ditame, quedará aberta a vía administrativa ou xurisdicional competente. Réxime de traballo Artigo 8.- Xornada de traballo Esta empresa no sector fabricación é unha empresa que funciona por campañas de produción. As demandas de produción iníciase en marzo/abril e esgótase en agosto de cada ano. Por esta razón con carácter xeral a xornada de traballo máxima será de corenta horas semanais, excepto durante a campaña de fabricación estival que aproximadamente comprende desde o mes de marzo/abril ata finais de agosto de cada ano. Durante este período de tempo o horario de traballo poderá exceder a duración máxima de corenta horas semanais que se compensarán con xornadas máis curtas durante o resto do ano, de setembro a xaneiro ambos inclusive. A empresa expoñerá no centro de traballo o calendario laboral pactado que deberá conter o horario de traballo diario, xornadas, días de descanso e festivos correspondentes, así como o pacto especial de distribución horaria en función das necesidades de produción. Artigo 9.- Vacacións Todos os traballadores gozarán anualmente de 30 días naturais de vacacións retribuídas con salario basee, gratificación de transporte e antigüidade. A empresa confeccionará conxuntamente o calendario de vacacións cos representantes legais dos traballadores. A empresa a solicitude do traballador, está obrigada a entregar un xustificante no que exprese a data de inicio e de finalización do período vacacional. As vacacións non poderán comezar a contar en véspera de festivo, nin en día festivo nin en sábado. Artigo 10.- Non asistencias retribuídas O traballador, tras o aviso previo e xustificación oportuna, poderá ausentarse do traballo con dereito a remuneración por algún dos motivos e polo tempo seguinte: días naturais en caso de matrimonio días naturais no caso de enfermidade grave ou falecemento de parentes ata o segundo grao de consanguinidade, é dicir: cónxuxe, fillos, nai, pai, sogros, nora e xenro; avós, avós políticos, irmáns, cuñados, netos. Non comprende este dereito acompañar a un familiar a consulta médica. Cando por tal motivo o traballador deba desprazarse fóra da provincia de Ourense cun mínimo de 160 km, o prazo será de 4 días Días por traslado 4.- Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal. Cando o cumprimento do deber antes referido supoña a imposibilidade da prestación de traballo debido en máis dun 20% das horas laborais nun período de tres meses, poderá pasar o traballador afectado á situación de excedencia regulada no artigo 46 do ET. No caso de que o traballador polo desempeño do deber inescusable de carácter público e persoal percibise compensación económica ou indemnización, o importe percibido descontarase do salario ao que tivese dereito na empresa. 5.- Polo nacemento do fillo: 6 días. 6.- As traballadoras por lactación dun fillo menor de nove meses terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. A traballadora poderá substituír este dereito por unha redución da xornada laboral de media hora con esta finalidade ou a acumulalo en xornadas completas a razón de 14 días laborais. Este permiso poderá ser gozado indistintamente polo pai ou a nai no caso de que os dous traballen. 7.- Para realizar funcións sindicais ou de representación do persoal nos termos establecidos legal ou convencionalmente.; Réxime económico Artigo 11.- Salario base Comprende as retribucións que na xornada normal de traballo figuran na táboa salarial do anexo. Para o ano 2014, procederase ao incremento salarial dos traballadores conforme ás variacións experimentadas polo IPC. A súa revisión realizarase con efectos do día 1 de xaneiro de Para o ano 2015 e 2016 procederase á revisión salarial segundo os incrementos de IPC do ano anterior. Artigo 12.- Rendemento mínimo Considérase rendemento mínimo o adaptado comparativamente aos usos profesionais da actividade comercial da fabricación de persianas de interior, toldos e estores na Comunidade Autónoma de Galicia. Artigo 13.- Aumentos periódicos por anos de servizos O persoal comprendido no presente convenio percibirá aumentos periódicos por anos de servizos consistentes no aboamento de cuadrienios na contía do 5% sobre o salario base. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2004 ningún traballador poderá acumular máis de 6 cuadrienios. Con todo, aqueles que viñeren percibindo porcentaxes superiores por este concepto ata a data indicada, manterán e consolidarán as citadas cantidades. Cando o traballador ascenda de categoría profesional engadiráselle o soldo base da nova categoría ao número cuadrienios que viñese gozando, calculándose a contía destes de acordo coa nova categoría alcanzada. A data inicial de cómputo dos aumentos por anos de servizos será a de ingreso na empresa, incluído o tempo de aprendizaxe e aspirante, aínda que para estes, o devandito cómputo aplicarase a partir da vixencia do presente convenio. Artigo 14.- Horas extraordinarias Non se considerarán horas extraordinarias as prestadas en período de campaña que superen as oito horas/día resultantes da compensación por redución de xornada invernal. Para o suposto de realización de horas extraordinarias para o cálculo de salario/hora teranse en conta os seguintes conceptos: salario base, pagas extraordinarias, plus de antigüidade e, se o traballador as viñese percibindo, gratificación especial por idiomas e gratificación especial por ornamentación de escaparates. O incremento que se aplicará sobre o salario-hora para o pago de horas extraordinarias é o seguinte: - Ao 75% nas extraordinarias de días laborables. - Ao 150% nas horas extraordinarias de domingos e días festivos. Artigo 15.- Desprazamento e axudas de custo Os traballadores que mediante orde expresa do empresario ou persoa que os represente se vexan obrigados a realizar viaxes ou traballos de carácter profesional por conta e baixo a depen-

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o dencia da empresa, con desprazamentos a lugares distantes do centro de traballo e que imposibilitan o seu regreso e sexa preciso efectuar comidas fóra do seu domicilio habitual, ou teñan necesidade de desprazarse a localidades onde tamén esixa a misión encomendada unha permanencia que obrigue a tomar aloxamento, terán dereito ao cobro de gastos orixinados de acordo coa empresa e unha vez xustificados. Artigo 16.- Gratificacións extraordinarias Todo o persoal afectado polo presente convenio percibirá tres pagas extraordinarias aumentos periódicos por ano de servizo e gratificación de transporte. Estas pagas serán aboadas: a paga de verán antes do 20 de xullo; a paga de Nadal antes do 20 de decembro; a paga de beneficios antes do 21 de marzo. A gratificación de transporte fíxase para estes efectos na cantidade de 84,47 para o ano 2014 e cotizará integramente á TXSS formando parte da base reguladora de cotización. O importe das referidas gratificacións será rateado en proporción ao tempo traballado durante o ano, computándose como tal o correspondente a enfermidade xustificada, accidente de traballo, vacacións e permisos distribuídos. Artigo 17.- Incapacidade temporal En caso de enfermidade común, accidente de traballo ou enfermidade profesional, o persoal en situación de incapacidade temporal percibirá con cargo á empresa, por un período dun ano como máximo, o salario que lle corresponda polo presente convenio incrementado cos aumentos periódicos por anos de servizos. Artigo 18.- Gratificación de transporte Para todos os anos de vixencia do convenio, a dita gratificación incrementarase na mesma proporción que o salario base. Artigo 19.- Quilometraxe Cando o traballador por necesidade da empresa xa requirimento desta, tivese que desprazarse utilizando o seu propio vehículo, recibirá da devandita empresa a cantidade de 0,19 por Km. Artigo 20.- Formalización do contrato Todos os contratos de traballo formalizaranse por escrito, consignándose con suficiente precisión e claridade a causa e circunstancias que o motiven rexistrándose no Servizo Público de Emprego. Artigo 21.- Fomento da contratación Para contribuír a dar estabilidade no emprego, as partes asinantes do presente convenio comprométense a fomentar a contratación indefinida como norma xeral. Ao ser esta empresa unha actividade de necesidades de produción especiais con picos de demanda concentrados nos meses de marzo a finais de agosto, (campaña estival); páctase a utilización do contrato indefinido fixo-descontinuo como o máis adecuado para levar a cabo o compromiso de fomento da relación laboral indefinida. A contratación utilizando este modelo suxeitarase estritamente ao disposto no Estatuto dos traballadores. A maior abastanza recoñécense os seguintes modelos contractuais: Contrato eventual por circunstancias da produción, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos: as partes asinantes do presente acordan que, de conformidade cos establecido no artigo 15.1.b. do ET, con obxecto de aproveitar ao máximo as posibilidades de emprego que ofrece o sector de fabricación téxtil, a duración máxima do contrato será de doce meses dentro dun período de dezaoito. A dita duración será tanto para os contratos novos, como para aqueles que se asinaron anteriormente. Artigo 22.- Aviso previo fin de contrato Obrigación da empresa. Á finalización do contrato a empresa estará a obrigada a notificarlle o cesamento ao traballador por escrito e con quince días de antelación á data de finalización do contrato de duración igual ou superior a doce meses. De incumprirse esta obrigación, o traballador deberá ser indemnizado co importe diario por cada día de atraso nos prazos de aviso previo. Obrigación do traballador: pola súa banda, os traballadores que desexen cesar voluntariamente na empresa e estean contratados por contrato igual ou superior a doce meses, están obrigados a poñer en coñecemento da empresa a súa baixa voluntaria cumprindo os seguintes prazos: Técnicos: 30 días. Operarios: 15 días. O incumprimento do aviso previo coa referida antelación dará dereito a descontar da liquidación unha contía equivalente ao importe do seu salario diario por cada día de atraso no aviso. Artigo 23.- Igualdade no traballo Respectarase o principio de igualdade no traballo para todos os efectos e non se admitirá discriminación por razón de idade, sexo, ideoloxía, raza ou minusvalía, etc Artigo 24.- Pezas de traballo Aos traballadores que proceda, a empresa proporcionaralles o vestiario adecuado para o traballo, na cantidade de dúas pezas por ano, que repoñerá unha vez cada semestre. Así mesmo, facilitaralle, luvas e calzado cando así o esixa o traballo que han de realizar e en cumprimento do plan de prevención de riscos laborais implantado na empresa. Artigo 25.- Excedencias. A excedencia poderá ser voluntaria ou forzosa A forzosa, que dará dereito á conservación de posto de traballo e ao cómputo de antigüidade da súa vixencia, concederase pola designación ou elección para un cargo público que imposibilite a asistencia ao traballo. O reingreso debe solicitarse dentro do mes seguinte ao cesamento do cargo público. O traballador cunha antigüidade mínima dun ano ten dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non menor de catro meses e non maior de cinco anos. Este dereito só poderá ser exercido outra vez polo mesmo traballador se transcorresen catro anos desde o final da anterior excedencia. Os traballadores terán dereito a un período non superior a tres anos de excedencia para o coidado de cada fillo, xa sexa por natureza ou por adopción, contado desde a data de nacemento deste ou, se é o caso, da resolución xudicial ou administrativa. Os fillos sucesivos darán dereito a un novo período de excedencia que, se se dá o caso, poñerá fin ao que viña gozando. Se ambos os dous proxenitores traballan, só un deles poderá exercer este dereito. Durante o primeiro ano, a partir do inicio de cada situación de excedencia, o traballador terá dereito á reserva de posto de traballo e a que o citado período sexa computado para os efectos de antigüidade. Finalizado este e ata a terminación do período de excedencia serán de aplicación as normas que regulan a excedencia voluntaria. Así mesmo, poderán solicitar o seu paso á situación de excedencia os traballadores que exercen funcións sindicais de ámbito provincial ou superior, mentres dure o exercicio do seu cargo representativo.

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o O traballador excedente conserva só un dereito preferente ao ingreso nas vacantes de igual ou superior categoría á súa que houbese ou se producise na empresa. A situación de excedencia poderá estenderse a outros supostos colectivamente acordados con réxime e cos efectos que alí se prevexan. Artigo 26.- Xubilación parcial Ao amparo do artigo da LXSS e do artigo 12.6 do ET, recoñéceselles aos traballadores o dereito subxectivo a solicitar da empresa a xubilación parcial e a consecuente redución da súa xornada de traballo na porcentaxe fixada na normativa, cando reúnan os requisitos legalmente establecidos pola lexislación vixente. A comunicación deberase remitir á empresa cunha antelación mínima de 3 meses á data prevista da xubilación parcial. Artigo 27.- Xubilación forzosa A capacidade para traballar, así como a extinción dos contratos de traballo, terá o límite máximo de idade que fixe o Goberno en función das dispoñibilidades da Seguridade Social e do mercado de traballo, sen prexuízo de que poidan completarse os períodos de carencia para a xubilación. Neste convenio non se pactan idades de xubilación distintas ás que poida fixar o Goberno segundo o que establece o apartado anterior e a disposición adicional décima do ET. Artigo 28.- Recoñecementos médicos As empresas velarán pola práctica de recoñecementos médicos, incluídas análises de sangue e ouriños, tanto iniciais como periódicas, conforme ao establecido nas disposicións vixentes e como mínimo un ao ano. Pola súa banda, os traballadores estarán obrigados a someterse a cantos recoñecementos médicos dispoñen as empresas a cargo delas, tanto en situación activa como en situación de IT ou similar. Os recoñecementos médicos orientaranse preferentemente ás enfermidades máis habituais do sector e entregaráselle ao traballador o resultado do recoñecemento efectuado. Artigo 29.- Réxime disciplinario por acoso sexual Todo comportamento ou situación que atente contra o respecto e a intimidade ou contra a liberdade dos traballadores, condutas de acoso sexual, verbais ou físicas, serán conceptuadas como faltas moi graves, graves ou leves, en función da repercusión do feito. No suposto en que leve a cabo servíndose da súa relación xerárquica con persoa ou persoas con contrato laboral non indefinido, a sanción aplicarase no seu grao máximo. Artigo 30.- Período de proba Poderase concertar por escrito un período de proba que en ningún caso poderá exceder de 6 meses para os técnicos titulados, nin de tres meses para os demais traballadores, excepto para os non cualificados, en tal caso, a duración máxima será dun mes. O empresario e o traballador están respectivamente obrigados a realizar as experiencias que constitúan o obxecto da proba. Durante o período de proba o traballador terá os dereitos e obrigacións correspondentes á súa categoría profesional e ao posto de traballo que desempeñe, coma se fose do seu persoal, salvo os derivados da resolución laboral (fin contrato), que poderá producirse a petición de calquera das partes durante o seu transcurso. Transcorrido o período de proba sen que se produza a desistencia, o contrato producirá plenos efectos e computarase o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador na empresa. A situación de incapacidade temporal que afecte ao traballador durante o período de proba interrompe o cómputo deste sempre que se produza acordo entre ambas as partes. Artigo 31.- Seguro colectivo Persianas Roma, SLU, concertará con primas íntegras ao seu cargo, unha póliza de seguros que cubra as seguintes indemnizacións: Morte por accidente laboral ou enfermidade profesional: ,00.- Trinta e cinco mil euros.- Incapacidade permanente absoluta, permanente total para a profesión habitual derivadas de accidente de traballo, ou enfermidade profesional: ,00.- Trinta e cinco mil euros. Artigo 32.- Procedemento para solucionar discrepancias por non aplicación das condicións de traballo segundo o artigo 82.3 ET. Ante a importancia da resolución pacífica dos conflitos laborais, as partes asinantes acordan acollerse aos procedementos vixentes en cada momento na lexislación laboral, para liquidar de maneira efectiva as discrepancias que poidan xurdir na aplicación do apartado 3 do artigo 82 do ET. Segundo o artigo 82.3 do ET, cando concorran causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, por acordo entre a empresa e os representantes dos traballadores lexitimados para negociar un convenio colectivo conforme ao previsto no artigo 87.1, poderase proceder, previo desenvolvemento dun período de consultas nos termos do artigo 41.4, a non aplicar na empresa as condicións de traballo previstas no convenio colectivo aplicable, sexa este de sector ou de empresa, que afecten ás seguintes materias: a) Xornada de traballo. b) Horario e a distribución do tempo de traballo. c) Réxime de traballo a quendas. d) Sistema de remuneración e contía salarial. e) Sistema de traballo e rendemento. f) Funcións, cando excedan dos límites que para a mobilidade funcional prevé o artigo 39 desta lei. g) Melloras voluntarias da acción protectora da Seguridade Social. Enténdese que concorren causas económicas cando dos resultados da empresa se desprenda unha situación económica negativa, en casos tales como a existencia de perdas actuais ou previstas, ou a diminución persistente do seu nivel de ingresos ordinarios ou vendas. En todo caso, entenderase que a diminución é persistente se durante dous trimestres consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de cada trimestre é inferior ao rexistrado no mesmo trimestre do ano anterior. Enténdese que concorren causas técnicas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos medios ou instrumentos de produción; causas organizativas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do persoal ou no modo de organizar a produción, e causas produtivas cando se produzan cambios, entre outros, na demanda dos produtos ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado. A intervención como interlocutores ante a dirección da empresa no procedemento de consultas corresponderá aos suxeitos indicados no artigo 41.4, na orde e condicións sinalados nel. Cando o período de consultas finalice con acordo presumirase que concorren as causas xustificativas a que alude o parágrafo segundo, e só poderá ser impugnado ante a xurisdición social pola existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na súa conclusión. O acordo deberá determinar con exactitude as novas condicións de traballo aplicables na empresa e a súa duración, que non poderá prolongarse máis ao do momento en que resulte aplicable un novo convenio na devandita empresa.

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o O acordo de non aplicación non poderá dar lugar ao incumprimento das obrigacións establecidas en convenio relativas á eliminación das discriminacións por razóns de xénero ou das que estivesen previstas, se é o caso, no Plan de igualdade aplicable na empresa. Así mesmo, o acordo deberá ser notificado á Comisión Paritaria do Convenio colectivo. En caso de desacordo durante o período de consultas calquera das partes poderá someter a discrepancia á comisión do convenio, que dispoñerá dun prazo máximo de sete días para pronunciarse, contados desde que a discrepancia lle fose exposta. Cando non se solicitou a intervención da comisión ou esta non alcanzase un acordo, as partes deberán recorrer aos procedementos que se estableceron nos acordos interprofesionais de ámbito estatal ou autonómico, previstos no artigo 83 da presente lei, para liquidar de maneira efectiva as discrepancias xurdidas na negociación dos acordos a que se refire este apartado, incluído o compromiso previo de someter as discrepancias a unha arbitraxe vinculante, nese caso o laudo arbitral terá a mesma eficacia que os acordos en período de consultas e só será recorrible conforme ao procedemento e con base nos motivos establecidos no artigo 91. Cando o período de consultas finalice sen acordo e non fosen aplicables os procedementos aos que se refire o parágrafo anterior ou estes non solucionasen a discrepancia, calquera das partes poderá someter a solución desta á Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cando a non aplicación das condicións de traballo afectase a centros de traballo da empresa situados no territorio de máis dunha comunidade autónoma, ou aos órganos correspondentes das comunidades autónomas nos demais casos. A decisión destes órganos, que poderá ser adoptada no seu propio seo ou por un árbitro designado para o efecto por eles mesmos coas debidas garantías para asegurar a súa imparcialidade, deberá ditarse en prazo non superior a vinte e cinco días contados desde a data do sometemento do conflito ante os devanditos órganos. Tal decisión terá a eficacia dos acordos alcanzados en período de consultas e só será recorrible conforme ao procedemento e con base nos motivos establecidos no artigo 91. Disposición adicional primeira.- No non regulado neste convenio colectivo, e a salvo das remisións expresas nel a determinada normativa supletoria, haberá que aterse ao disposto con carácter xeral no Estatuto dos traballadores e demais normas que o desenvolven. Disposición final.- Partes asinantes.- Este convenio asínano os membros da Comisión Negociadora constituída por: dona Mariña Judith Domínguez Castro, dona María Felisa Lorenzo Espinosa e don Xullo González Pérez, como representante dos traballadores. Como representantes da empresa: don Alberto Antonio Fernández Vázquez e don José González García. Mariña Judith Domínguez Castro DNI número B Delegado de persoal independente María Felisa Lorenzo Espinosa DNI número Q Delegado de persoal independente Don Julio González Pérez DNI número B Delegado de persoal independente Don Alberto Antonio Fernández Vázquez DNI número T Representante da empresa Don José González García DNI número Z Representante da empresa Anexo I Táboa salarial 2013 salario base mensual; plus transporte Grupo profesional primeiro: Profesional de oficio de terceira; 702,10 ; 84,47 Cobrador; 702,10 ; 84,47 Conserxe; 702,10 ; 84,47 Empaquetador; 702,10 ; 84,47 Peón mozo; 721,68 ; 84,47 Peón ensamblaxe veneciana; 721,68 ; 84,47 Peón corte veneciana; 721,68 ; 84,47 Peón ensamblaxe lama de madeira; 721,68 ; 84,47 Peón corte lama de madeira; 721,68 ; 84,47 Peón ensamblaxe de toldo; 721,68 ; 84,47 Peón cosido de toldo; 721,68 ; 84,47 Peón cosido estor; 721,68 ; 84,47 Peón compactos; 721,68 ; 84,47 Telefonista; 721,68 ; 84,47 Limpadora; 702,10 ; 84,47 Profesional de oficio de segunda; 721,68 ; 84,47 Grupo profesional segundo: Colocador ou instalador de persiana; 753,69 ; 84,47 Colocador ou instalador de toldo; 753,69 ; 84,47 Colocador ou instalador de estor; 753,69 ; 84,47 Auxiliar administrativo; 733,77 ; 84,47 Condutor camión; 753,69 ; 84,47 Grupo profesional terceiro: Profesional de oficio de primeira; 753,69 ; 84,47 Oficial administrativo; 753,69 ; 84,47 Caixeiro; 753,69 ; 84,47 Viaxante; 753,69 ; 84,47 Dependente tenda; 753,69 ; 84,47 Grupo profesional cuarto: Xefe administrativo; 729,55 ; 81,77 Contable; 729,55 ; 81,77 Xefe de taller; 1027,18 ; 84,47 Xefe de persoal; 729,55 ; 81,77 Xefe de compras; 753,69 ; 84,47 Xefe de vendas; 753,69 ; 84,47 Xefe de delegación; 960,34 ; 84,47 Grupo profesional quinto: Director xerente; 1210,12 ; 84,47 Titulado superior con grao ; 897,12 ; 84,47 Anexo II Táboa salarial 2014 salario base mensual; plus transporte Grupo profesional primeiro: Profesional de oficio de terceira; 702,10 ; 84,47 Cobrador; 702,10 ; 84,47 Conserxe; 702,10 ; 84,47 Empaquetador; 702,10 ; 84,47 Peón mozo; 723,85 ; 84,47 Peón ensamblaxe veneciana; 723,85 ; 84,47 Peón corte veneciana; 723,85 ; 84,47 Peón ensamblaxe lama de madeira; 723,85 ; 84,47 Peón corte lama de madeira; 723,85 ; 84,47 Peón ensamblaxe de toldo; 723,85 ; 84,47 Peón cosido de toldo; 723,85 ; 84,47 Peón cosido estor; 723,85 ; 84,47 Peón compactos; 723,85 ; 84,47 Telefonista; 723,85 ; 84,47 Limpadora; 702,10 ; 84,47 Profesional de oficio de segunda; 723,85 ; 84,47

7 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o Grupo profesional segundo: Colocador ou instalador de persiana; 753,69 ; 84,47 Colocador ou instalador de toldo; 753,69 ; 84,47 Colocador ou instalador de estor; 753,69 ; 84,47 Auxiliar administrativo; 735,97 ; 84,47 Condutor camión; 753,69 ; 84,47 Grupo profesional terceiro: Profesional de oficio de primeira; 753,69 ; 84,47 Oficial administrativo; 753,69 ; 84,47 Caixeiro; 753,69 ; 84,47 Viaxante; 753,69 ; 84,47 Dependente tenda; 753,69 ; 84,47 Grupo profesional cuarto: Xefe administrativo; 753,69 ; 84,47 Contable; 753,69 ; 84,47 Xefe de taller; 1030,26 ; 84,47 Xefe de persoal; 829,55 ; 84,47 Xefe de compras; 753,69 ; 84,47 Xefe de vendas; 753,69 ; 84,47 Xefe de delegación; 960,34 ; 84,47 Grupo profesional quinto: Director xerente; 1210,12 ; 84,47 Titulado superior con grao ; 899,81 ; 84,47 Anexo II Táboa salarial 2015 salario base mensual; plus transporte Grupo profesional primeiro: Profesional de oficio de terceira; 702,10 ; 84,47 Cobrador; 702,10 ; 84,47 Conserxe; 702,10 ; 84,47 Empaquetador; 702,10 ; 84,47 Peón mozo; 723,85 ; 84,47 Peón ensamblaxe veneciana; 723,85 ; 84,47 Peón corte veneciana; 723,85 ; 84,47 Peón ensamblaxe lama de madeira; 723,85 ; 84,47 Peón corte lama de madeira; 723,85 ; 84,47 Peón ensamblaxe de toldo; 723,85 ; 84,47 Peón cosido de toldo; 723,85 ; 84,47 Peón cosido estor; 723,85 ; 84,47 Peón compactos; 723,85 ; 84,47 Telefonista; 723,85 ; 84,47 Limpadora; 702,10 ; 84,47 Profesional de oficio de segunda; 723,85 ; 84,47 Grupo profesional segundo: Colocador ou instalador de persiana; 753,69 ; 84,47 Colocador ou instalador de toldo; 753,69 ; 84,47 Colocador ou instalador de estor; 753,69 ; 84,47 Auxiliar administrativo; 735,97 ; 84,47 Condutor camión; 753,69 ; 84,47 Grupo profesional terceiro: Profesional de oficio de primeira; 753,69 ; 84,47 Oficial administrativo; 753,69 ; 84,47 Caixeiro; 753,69 ; 84,47 Viaxante; 753,69 ; 84,47 Dependente tenda; 753,69 ; 84,47 Grupo profesional cuarto: Xefe administrativo; 753,69 ; 84,47 Contable; 753,69 ; 84,47 Xefe de taller; 1030,26 ; 84,47 Xefe de persoal; 829,55 ; 84,47 Xefe de compras; 753,69 ; 84,47 Xefe de vendas; 753,69 ; 84,47 Xefe de delegación; 960,34 ; 84,47 Grupo profesional quinto: Director xerente; 1210,12 ; 84,47 Titulado superior con grao ; 899,81 ; 84,47 consellería de trabajo y Bienestar Jefatura territorial Ourense Servicio de Trabajo y Economía Social Convenio o acuerdo: Persianas Roma, SL. Expediente: 82/01/ Fecha: 09/02/2015 Asunto: resolución de inscripción y publicación Destinatario: Aline Castro Martínez. Código de convenio n.º Después de ver el texto del Convenio colectivo aplicable a los centros de trabajo de Ourense de la empresa Persianas Roma, SL dedicada a la fabricación y venta de persianas de interior, toldos y estores (código del convenio: ) que fue suscrito el día 14/01/2014, de una parte, por los representantes de la empresa y, de otra, por los representantes del personal, y de conformidad con lo que dispone el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el Real Decreto 2412/82, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de trabajo y las demás normas aplicables del derecho común, esta jefatura territorial acuerda: Primero.- Ordenar la inscripción del convenio en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado mediante la Orden de 29 de octubre de 2010 (DOG 222, de 18 de noviembre de 2010) y notificación a las representaciones empresarial y social de la Comisión Negociadora. Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia El jefe territorial de la Consellería de Trabajo y Bienestar en Ourense. Fdo.: José Selas Souto. Convenio colectivo aplicable a los centros de trabajo de Ourense de la empresa Persianas Roma, SL, dedicada a la fabricación y venta de persianas de interior, toldos y estores San Cibrao das Viñas, 14 de enero de 2014 Artículo 1.- Ámbito funcional Quedan sometidos al presente convenio los trabajadores de los centros de trabajo de la empresa Persianas Roma, SLU, que se encuentren situados en la provincia de Ourense, incluyendo la fábrica y centro de trabajo situado en calle Ricardo Martín Esperanza, s/n, del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, en el municipio de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, dedicados a la fabricación y venta de artículos relacionados con la ventana tales como persianas de interior, toldos y estores. Artículo 2.- Ámbito personal Quedan vinculados al presente contrato los trabajadores que prestan servicios en los centros de trabajo y en la fábrica descritos en el ámbito funcional. Artículo 3.- Ámbito territorial Como ya sucedía en el convenio anterior, quedan sujetos al presente convenio los trabajadores que presten servicio en la

8 8 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o fábrica de San Cibrao das Viñas y en cualquier centro de trabajo que la empresa posea en el ámbito territorial de Ourense. Artículo 4 La duración del presente convenio será de cuatro años comenzando a regir el día 1 de enero de 2013 y finalizando el día 31 de diciembre de Artículo 5.- Denuncia y prórroga El convenio se negociará nuevamente la primera semana de diciembre de La denuncia será siempre expresa y por escrito, y con una antelación mínima de un mes a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas, en su caso. Una vez denunciado el convenio, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia solamente sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor su contenido normativo. Artículo 6 I. Condiciones más beneficiosas Todas las disposiciones de este convenio se establecen con carácter de mínimos, por lo que, los pactos, acuerdos o situación más beneficiosa actualmente implantada o reconocida a cualquier trabajador, permanecerá vigente para todos los trabajadores que las vengan disfrutando. II. Compensación y absorción Las condiciones que se establecen en este convenio son compensables y absorbibles en cómputo anual conforme a la legislación vigente, respetándose las situaciones personales en igual forma. Artículo 7.- Comisión Paritaria La Comisión Paritaria es la institución más adecuada para velar por el deber de paz laboral, y por la adecuada interpretación de las reglas que sobre el mismo y, en general, sobre las condiciones de trabajo se encuentran reguladas en el presente convenio. Se constituye en el día de la fecha el Comité Paritario, compuesto por dos delegados sindicales y por dos representantes de la empresa, y que tiene como cometido la interpretación y seguimiento del presente convenio. Los acuerdos de este comité tendrán la misma eficacia que la cláusula que haya sido interpretada. Como miembros integrantes de este comité, y por parte de los representantes de los trabajadores se designan como miembros: Marina Judith Domínguez Castro DNI número B Delegado de personal independiente Don Julio González Pérez DNI número B Delegado de personal independiente Don Alberto Antonio Fernández Vázquez DNI número T Representante de la empresa Don José González García DNI número Z Representante de la empresa La comisión habrá de reunirse, al menos, una vez al semestre, y su funcionamiento se realizará en la forma que la misma acuerde. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria: a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente convenio. b) Interpretación de la totalidad de los preceptos. c) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo de éstas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del presente convenio. d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en los términos previstos en el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del presente convenio. e) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que formen parte del mismo. 2. Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa o jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias del presente convenio se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación de éste, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, a fin de que, mediante su intervención se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. La Comisión Paritaria dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para resolver cualquier cuestión que se le suscite, o, si ello no fuera posible, para emitir el oportuno dictamen. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución ni dictamen, quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional competente. Régimen de trabajo Artículo 8.- Jornada de trabajo Esta empresa en el sector fabricación es una empresa que funciona por campañas de producción. Las demandas de producción se inicia en marzo/ abril y se agota en agosto de cada año. Por esta razón, con carácter general la jornada de trabajo máxima será de cuarenta horas semanales, excepto durante la campaña de fabricación estival que aproximadamente comprende desde el mes de marzo/abril hasta finales de agosto de cada año. Durante este período de tiempo el horario de trabajo podrá exceder la duración máxima de cuarenta horas semanales que se compensarán con jornadas más cortas durante el resto del año, de septiembre a enero, ambos inclusive. La empresa expondrá en el centro de trabajo el calendario laboral pactado que deberá contener el horario de trabajo diario, jornadas, días de descanso y festivos correspondientes, así como el pacto especial de distribución horaria en función de las necesidades de producción. Artículo 9.- Vacaciones Todos los trabajadores gozarán anualmente de 30 días naturales de vacaciones retribuidas con salario base, gratificación de transporte y antigüedad. La empresa confeccionará conjuntamente el calendario de vacaciones con los representantes legales de los trabajadores. La empresa a solicitud del trabajador, está obligada a entregar un justificante en el que exprese la fecha de inicio y de finalización del período vacacional. Las vacaciones no podrán comenzar a contar en víspera de festivo, ni en día festivo ni en sábado. Artículo 10.- Inasistencias retribuidas El trabajador, tras el aviso previo y justificación oportuna, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: días naturales en caso de matrimonio días naturales en el caso de enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad es decir: cónyuge, hijos, madre, padre, suegros, nuera y yerno; abuelos, abuelos políticos, hermanos, cuñados, nietos. No comprende este derecho acompañar a un familiar a consulta médica.

9 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 4 6 X o v e s, 2 6 f e b r e i r o Cuando por tal motivo el trabajador deba desplazarse fuera de la provincia de Ourense con un mínimo de 160 km, el plazo será de 4 días Días por traslado de domicilio habitual. 4.- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación de trabajo debido en más de un 20% de las horas laborales en un período de tres meses, podrá pasar el trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46 del ET. En el supuesto de que el trabajador por el desempeño del deber inexcusable de carácter público y personal percibiese compensación económica o indemnización, el importe percibido se descontará del salario al que tuviese derecho en la empresa. 5.- Por el nacimiento del hijo: 6 días. 6.- Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La trabajadora podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada laboral de media hora con esta finalidad o a acumularlo en jornadas completas a razón de 14 días laborales. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en el caso de que los dos trabajen. 7.- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente. Régimen económico Artículo 11.- Salario base Comprende las retribuciones que en la jornada normal de trabajo figuran en la tabla salarial del anexo. Para el año 2014 se procederá al incremento salarial de los trabajadores conforme a las variaciones experimentadas por el IPC. Su revisión se realizará con efectos del día 1 de enero de Para el año 2015 y 2016 se procederá a la revisión salarial según los incrementos de IPC del año anterior. Artículo 12.- Rendimiento mínimo Se considera rendimiento mínimo el adaptado comparativamente a los usos profesionales de la actividad comercial de la fabricación de persianas de interior, toldos y estores en la Comunidad Autónoma de Galicia. Artículo 13.- Aumentos periódicos por años de servicios El personal comprendido en el presente convenio percibirá aumentos periódicos por años de servicios consistentes en el abono de cuatrienios en la cuantía del 5% sobre el salario base. Con efectos desde 1 de enero de 2004 ningún trabajador podrá acumular más de 6 cuatrienios. No obstante, aquellos que vinieren percibiendo porcentajes superiores por este concepto hasta la fecha indicada, mantendrán y consolidarán las citadas cantidades. Cuando el trabajador ascienda de categoría profesional se le añadirá el sueldo base de la nueva categoría al número cuatrienios que se viniese disfrutando, calculándose la cuantía de éstos de acuerdo con la nueva categoría alcanzada. La fecha inicial de cómputo de los aumentos por años de servicios será la de ingreso en la empresa, incluido el tiempo de aprendizaje y aspirante, si bien para éstos dicho cómputo se aplicará a partir de la vigencia del presente convenio. Artículo 14.- Horas extraordinarias No se considerarán horas extraordinarias las prestadas en período de campaña que superen las ocho horas/día resultantes de la compensación por reducción de jornada invernal. Para el supuesto de realización de horas extraordinarias para el cálculo de salario/hora se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: salario base, pagas extraordinarias, plus de antigüedad y, si el trabajador las viniese percibiendo, gratificación especial por idiomas y gratificación especial por ornamentación de escaparates. El incremento que se aplicará sobre el salario-hora para el pago de horas extraordinarias es el siguiente: - Al 75% en las extraordinarias de días laborables. - Al 150% en las horas extraordinarias de domingos y días festivos. Artículo 15.- Desplazamiento y dietas Los trabajadores que mediante orden expresa del empresario o persona que los represente se vean obligados a realizar viajes o trabajos de carácter profesional por cuenta y bajo la dependencia de la empresa, con desplazamientos a lugares distantes del centro de trabajo y que imposibilitan su regreso y sea preciso efectuar comidas fuera de su domicilio habitual, o tengan necesidad de desplazarse a localidades donde también exija la misión encomendada una permanencia que obligue a tomar alojamiento, tendrán derecho al cobro de gastos originados de acuerdo con la empresa y una vez justificados. Artículo 16.- Gratificaciones extraordinarias Todo el personal afectado por el presente convenio percibirá tres pagas extraordinarias aumentos periódicos por año de servicio y gratificación de transporte. Estas pagas serán abonadas: la paga de verano antes de 20 de julio; la paga de navidad antes del 20 de diciembre; la paga de beneficios antes de 21 de marzo. La gratificación de transporte se fija para estos efectos en la cantidad de 84,47 para el año 2014 y cotizará íntegramente a la TGSS formando parte de la Base reguladora de cotización. El importe de las referidas gratificaciones será prorrateado en proporción al tiempo trabajado durante el año, computándose como tal el correspondiente a enfermedad justificada, accidente de trabajo, vacaciones y permisos distribuidos. Artículo 17.- Incapacidad temporal En caso de enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional, el personal en situación de incapacidad temporal percibirá con cargo a la empresa, por un período de un año como máximo, el salario que le corresponda por el presente convenio incrementado con los aumentos periódicos por años de servicios. Artículo 18.- Gratificación de transporte Para todos los años de vigencia del convenio, dicha gratificación se incrementará en la misma proporción que el salario base. Artículo 19.- Kilometraje Cuando el trabajador por necesidad de la empresa ya requerimiento de ésta, tuviese que desplazarse utilizando su propio vehículo, recibirá de dicha empresa la cantidad de 0,19 por km. Artículo 20.- Formalización del contrato Todos los contratos de trabajo se formalizarán por escrito, consignándose con suficiente precisión y claridad la causa y circunstancias que lo motiven registrándose en el Servicio Público de Empleo. Artículo 21.- Fomento de la contratación Para contribuir a dar estabilidad en el empleo, las partes firmantes del presente convenio se comprometen a fomentar la contratación indefinida como norma general. Al ser esta empresa una actividad de necesidades de producción especiales con picos de demanda concentrados en los meses de marzo a finales de agosto, (campaña estival), se pacta la utilización del contrato indefinido fijo-discontinuo como el más adecuado para llevar a cabo el compromiso de fomento de la

O SALARIO. O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un

O SALARIO. O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un O SALARIO O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un traballador de mans do seu xefe a cambio do traballo para o que foi contratado. Cando os pagos se efectúan de forma

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito:

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito: ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA

Más detalles

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente Decreto lexislativo 1/2008, do 13

Más detalles

COTIZACIÓN RECUPERACIÓN SALARIAL CON EFECTOS RETROACTIVOS

COTIZACIÓN RECUPERACIÓN SALARIAL CON EFECTOS RETROACTIVOS Asunto: Consulta sobre os descontos que, en concepto de cota obreira, practicáronse na nómina de marzo ao persoal ao servizo das Consellerías e organismos autónomos da Xunta de Galicia Data: 05 de maio

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS)

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS) GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX) CELADOR/A Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación esixible): Grupo auxiliar da función administrativa Persoal de Servizos

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 46 Luns, 9 de marzo de 2015 Páx. 9525 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

Por todo isto, esta consellería,

Por todo isto, esta consellería, Orde do 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados. (DOG do 26 de setembro) A Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da

Más detalles

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME Limiar A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2, que: Os municipios que

Más detalles

Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito comarcal para la actividad de Extracción a Cielo Abierto y Molturación de Tierra Blanca 2009/2010

Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito comarcal para la actividad de Extracción a Cielo Abierto y Molturación de Tierra Blanca 2009/2010 Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, de aprobación del Convenio Colectivo Provincial de "Industrias de Extracción a Cielo Abierto y Molturación de Tierra

Más detalles

REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO INDICE I.- MARCO LEGAL (R.

REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO INDICE I.- MARCO LEGAL (R. INDICE Artículo 89 ET. Tramitación. 1. La representación de los trabajadores, o de los empresarios, que promueva la negociación, lo comunicará a la otra parte,... De ésta comunicación se enviará copia,

Más detalles

3 Permisos e excedencias

3 Permisos e excedencias 34 3 Permisos e excedencias 3.1 Permiso de maternidade É un período de descanso que ten toda persoa traballadora nos casos de parto, adopción ou acollemento, sen perder os seus dereitos salariais nin laborais.

Más detalles

Normativa Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia Compilación realizada por Venancio Graña Martínez

Normativa Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia Compilación realizada por Venancio Graña Martínez 94 Normativa Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia Compilación realizada por Venancio Graña Martínez 1. Alumnado 1.1. Bolsas e axudas ao estudo - Real

Más detalles

As retribucións percibidas polos traballadores/as contratados/as estarán axustadas á disponibilidade orzamentaria.

As retribucións percibidas polos traballadores/as contratados/as estarán axustadas á disponibilidade orzamentaria. BASES PARA A CONTRATACION DE DOUS/DÚHAS SOCORRISTAS PARA A ACTUACIÓN DENOMINANADA: ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS, INCLUÍDA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN DO ANO 2015, FINANCIADO POLA CONSELLERIA DE

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 17819 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 6759 Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la

Más detalles

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009 TÉCNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN COCIÑEIRO/A PINCHE

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 190 Mércores, 5 de outubro de 2016 Páx. 45871 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros

Más detalles

Proxecto TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA. Lei I

Proxecto TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA. Lei I TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA V. Artigo 42.- Intervención limitada. A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2016 Páx. 5295 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos,

Más detalles

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES DOS GRAOS EN CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN,

Más detalles

El empleado interno dispone de dos horas de descanso para las comidas principales, no computable como tiempo de trabajo.

El empleado interno dispone de dos horas de descanso para las comidas principales, no computable como tiempo de trabajo. CONTRATACIÓN ESCRITA La contratación será escrita siempre que el contrato tenga una duración superior a 4 semanas. Si no hay contrato escrito, la contratación se entenderá efectuada por tiempo indefinido

Más detalles

TIEMPO DE TRABAJO LABORAL

TIEMPO DE TRABAJO LABORAL TIEMPO DE TRABAJO 1 TIEMPO DE TRABAJO Jornada Horas extraordinarias Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo Descanso semanal, fiestas y permisos Vacaciones anuales 2 JORNADA 3 JORNADA JORNADA:

Más detalles

REUNIDOS. Ambos interveñen en nome e representación das institucións anteditas EXPOÑEN

REUNIDOS. Ambos interveñen en nome e representación das institucións anteditas EXPOÑEN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ACCESO PÚBLICO AO XARDÍN DO PAZO DO COLEXIO DE FONSECA En Santiago de Compostela, a 16 de xullo de

Más detalles

(...) I. NORMAS XERAIS

(...) I. NORMAS XERAIS Versión 12/07/2016 RESOLUCIÓN/ORDE DA (...) POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE COBERTURA TEMPORAL DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO SANITARIO DA ESCALA DE SAÚDE PUBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA (LEI

Más detalles

RESOLVO: Artigo 1. Obxecto

RESOLVO: Artigo 1. Obxecto Proxecto de orde de..., da Consellería de Política Social, pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e regúlase o procedemento para a súa obtención. O Estatuto de Autonomía de Galicia,

Más detalles

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO DELEGACION PROVINCIAL DE HUELVA

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO DELEGACION PROVINCIAL DE HUELVA Página 1 de 6 JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO DELEGACION PROVINCIAL DE HUELVA RESOLUCION de 12 de Mayo de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de

Más detalles

DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771

DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771 DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2012 pola que se publican os modelos de solicitude de certificacións

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 1.02 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Artigo 1º. Fundamento e natureza De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos artigos 92 a 99 do Real

Más detalles

Propuesta de jornada laboral, vacaciones, permisos y excedencias

Propuesta de jornada laboral, vacaciones, permisos y excedencias Propuesta de jornada laboral, vacaciones, permisos y excedencias Jornada Laboral 1. El numero de horas de trabajo efectivo se fijan en 1750 horas por año, teniendo en cuenta las siguientes restricciones

Más detalles

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS UNIVERSIDADE DE VIGO RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado

Más detalles

Centros de Asistencia y Educación Infantil

Centros de Asistencia y Educación Infantil Centros de Asistencia y Educación Infantil XI CONVENIO EDUCACIÓN INFANTIL Permisos MOTIVOS ARTÍCULOS DOCUMENTACIÓN DURACIÓN OBSERVACIONES Matrimonio Pareja de hecho Nacimiento de hijo/a, o por el fallecimiento,

Más detalles

SU APLICACIÓN SERÁ PARA TODO EL PERSONAL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SU APLICACIÓN SERÁ PARA TODO EL PERSONAL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MODIFICACIONES DE LA LEY SOBRE PERMISOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO LA LEY ORGÁNICA 3/2007, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES, INTRODUCE UNA MODIFICACIÓN EN LA LEY

Más detalles

DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO BO. Córdoba 2 marzo 2007, núm. 37, [pág. 1756];

DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO BO. Córdoba 2 marzo 2007, núm. 37, [pág. 1756]; LEG 2007\3418 Legislación (Disposición Vigente a 9/10/2007) Acuerdo de 5 febrero 2007 DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO BO. Córdoba 2 marzo 2007, núm. 37, [pág. 1756]; SIDEROMETALURGIA.

Más detalles

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN N DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN N DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN N DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. -Curso 2017-2018 2018- CONCEPTO Bases para a concesión de bolsas de

Más detalles

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RÍO REAL GOLF HOTEL, SOCIEDAD LIMITADA

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RÍO REAL GOLF HOTEL, SOCIEDAD LIMITADA Página 1 de 5 CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RÍO REAL GOLF HOTEL, SOCIEDAD LIMITADA Artículo 1. Ámbito funcional El presente convenio afecta a todo el personal que realice funciones en el campo de golf

Más detalles

PERMISOS RETRIBUIDOS

PERMISOS RETRIBUIDOS PERMISOS RETRIBUIDOS Este cuadro es orientativo, para hacer efectivo cualquier permiso aquí expuesto únicamente vale el Convenio Colectivo vigente en cada momento de BSH E-E para las plantas de Montañana

Más detalles

CONCURSOS DE TRASLADOS

CONCURSOS DE TRASLADOS CONCURSOS DE TRASLADOS DOCUMENTO DE TRABALLO SOBRE UNHA PROPOSTA DE BAREMO PARA PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL OBXECTIVOS Simplificar os trámites e procesos propios da xestión dos concursos. Reducir

Más detalles

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014 Madrid, 5 de febrero de 2014 A los Titulares de Escuelas Católicas Directores/as de centros EC06590 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014 Estimado/a amigo/a: El día 1 de febrero de 2014 se

Más detalles

ANUNCIO Por resolución da Alcaldía de 30 de maio de 2012, procedeuse a aprobación das seguintes Bases:

ANUNCIO Por resolución da Alcaldía de 30 de maio de 2012, procedeuse a aprobación das seguintes Bases: ANUNCIO Por resolución da Alcaldía de 30 de maio de 2012, procedeuse a aprobación das seguintes Bases: APROBAR AS BASES PARA A SELECCION DE PERSOAL TEMPORAL PARA A LIMPEZA DE PRAIAS, ANUALIDADE 2012. 1º.

Más detalles

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono Fax

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono Fax PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 37/2006, DO 2 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O NOMEAMENTO DE PERSOAL INTERINO PARA O DESEMPEÑO CON CARÁCTER TRANSITORIO DE PRAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS

Más detalles

Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello:

Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello: 12 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 2 6 3 M é r c o r e s, 1 6 n o v e m b r o 2 0 1 6 ANEXO I (SOLICITUDE) SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O FOMENTO

Más detalles

Convenio Colectivo del sector de Envasado y Preparación de Especias Naturales, Condimentos y Herboristería de Burgos. (Código Convenio )

Convenio Colectivo del sector de Envasado y Preparación de Especias Naturales, Condimentos y Herboristería de Burgos. (Código Convenio ) CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO Confederación Territorial de CASTILLA Y LEÓN C/Dos de Mayo, 15 (Entreplanta). Valladolid. www.cgt.es/cyl Convenio Colectivo del sector de Envasado y Preparación de Especias

Más detalles

(BOP 04/07/2008; Vigencia: 01/01/2008 al 31/12/2008)

(BOP 04/07/2008; Vigencia: 01/01/2008 al 31/12/2008) PRÓRROGA Y REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO. COMERCIO E INDUSTRIAS DE PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA, HELADERÍA ARTESANAL, REPOSTERÍA, PASTELERÍA SALADA Y PANADERÍA ARTESANAL (BOUTIQUE DEL PAN)

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

REVISIÓN SALARIAL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS

REVISIÓN SALARIAL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS REVISIÓN SALARIAL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS (BOE 2/05/20012) Visto el texto de los acuerdos de revisión salarial definitiva para el año 2011 y provisional para el 2012 del XIV

Más detalles

CONTRATO INDEFINIDO. Cláusulas específicas. IRYNA TSUPRA ANA TAMARIT

CONTRATO INDEFINIDO. Cláusulas específicas. IRYNA TSUPRA ANA TAMARIT CONTRATO INDEFINIDO. Cláusulas específicas. IRYNA TSUPRA ANA TAMARIT SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR CONTRATACIÓN Se realizará mediante contratación directa o a través de los servicios públicos de empleo o

Más detalles

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 26 de agosto de 2016, adoptou o seguinte

Más detalles

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN TESOURERÍA DEPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN D. Valentín González

Más detalles

HISTORIAL DE CAMBIOS SIMBOLOXÍA. No seu caso, as modificacións puntuais do texto da ordenanza sinalaránse con esta icona.

HISTORIAL DE CAMBIOS SIMBOLOXÍA. No seu caso, as modificacións puntuais do texto da ordenanza sinalaránse con esta icona. NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS E ATRACCIÓNS SITUADAS EN TERREO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS DE RÚA HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 10 sábado, 12 xaneiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Notificación de resolución de expediente de

Más detalles

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento xeral de ingreso na administración.

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento xeral de ingreso na administración. BASES QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EQUIPARADO AO GRUPO DE FUNCIONARIO C2) D O C O N C E L L O D E F O Z. l. OBXECTO DA CONVOCATORIA

Más detalles

viaxes especializada que realice a súa actividade a través de internet.

viaxes especializada que realice a súa actividade a través de internet. SOLICITUDE DE ORZAMENTO PARA A CONTRATACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DUNHA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA ONLINE DA SEMANA SANTA 2016 EN A CORUÑA 1.- ENTIDADE CONVOCANTE: Consorcio de Turismo

Más detalles

PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS BASES DE PARTICIPACIÓN EDICIÓN 2015-2016 Bases do Programa de Bolsas High School Un Ano Académico nos Estados Unidos Fundación Amancio

Más detalles

Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º OE05

Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º OE05 2017 2102-01 OE05 Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º 2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º 2102-01-OE05 Xunta de Galicia Consellería

Más detalles

Real Decreto 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2006

Real Decreto 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2006 Real Decreto 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2006 Aviso legal: este texto es propiedad del CEMICAL. Se autoriza de manera genérica el acceso a

Más detalles

Guía de Maternidad y Paternidad

Guía de Maternidad y Paternidad Guía de Maternidad y Paternidad Embarazo Maternidad Biológica Ausencia remunerada para realizar exámenes médicos, previo aviso y justificación de hacerse en horario laboral 16 semanas de permiso de maternidad

Más detalles

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LAS ACTIVIDADES E INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA DE

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LAS ACTIVIDADES E INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA DE ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LAS ACTIVIDADES E INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA DE TALLER, MECÁNICA, OBRA, PARQUET Y ENTARIMADOS, MODELISTAS, PERSIANAS, POLEAS Y PUERTAS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 69 Viernes 21 de marzo de 2014 Sec. III. Pág. 24855 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3038 Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por

Más detalles

REXISTRO DE CLUBS E EQUIPOS DE FÚTBOL SALA

REXISTRO DE CLUBS E EQUIPOS DE FÚTBOL SALA REXISTRO DE CLUBS E EQUIPOS DE FÚTBOL SALA COMPETICIÓNS AUTONÓMICAS E PROVINCIAIS TEMPORADA 2017/18 Tendo en conta a RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2017 da Xunta de Galicia relativa ao procedemento de revogación

Más detalles

CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014

CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014 CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014 Por Resolución da Presidencia de 23 de setembro de 2014 foron aprobadas as accións formativas

Más detalles

ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL En la ciudad de Sevilla, reunidas las Universidades Públicas de Andalucía y las organizaciones sindicales de este ámbito, F.E.,

Más detalles

En consecuencia, como director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, RESOLVO:

En consecuencia, como director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, RESOLVO: RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria

Más detalles

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS O DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2014 ENTROU EN VIGOR O DECRETO POLO QUE SE REGULAN EN GALICIA AS CONDICIÓNS DE VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS DESDE AS EXPLOTACIÓNS

Más detalles

Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008

Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008 Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008 Aviso legal: este texto es propiedad del CEMICAL. Se autoriza de manera genérica el acceso a

Más detalles

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos Consellos Escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2 que: Os Municipios que dispoñan polo menos dun Colexio

Más detalles

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012 -TÓDOLOS DATOS QUE SE INCLUEN NESTE DOCUMENTO SON PARA A REALIZACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN AOS LICITADORES. - COMO CALQUEIRA PRESENTACIÓN, ESTE DOCUMENTO PRESENTA SIMPLIFICACIÓNS, OMISIÓNS... SOAMENTE DEBE

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA Página 36981 I. COMUNIDAD AUTÓNOMA 3. OTRAS DISPOSICIONES Consejería de Educación, Formación y Empleo 12109 Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone

Más detalles

Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011

Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011 Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011 Aviso legal: este texto es propiedad del CEMICAL. Se autoriza de manera genérica el acceso a

Más detalles

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 9619 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro y se dispone la publicación del texto de la modificación del V Convenio Colectivo

Más detalles

CONTRATACIÓN ESCRITA. Un trabajador que presta servicios por horas en varios hogares debe tener tantos contratos como casas en las que trabaja.

CONTRATACIÓN ESCRITA. Un trabajador que presta servicios por horas en varios hogares debe tener tantos contratos como casas en las que trabaja. CONTRATACIÓN ESCRITA La contratación será escrita siempre que el contrato tenga una duración superior a 4 semanas. Si no hay contrato escrito, la contratación se entenderá efectuada por tiempo indefinido

Más detalles

X PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFÓNICO OBXECTO:

X PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFÓNICO OBXECTO: X PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFÓNICO OBXECTO: Desde a contemporaneidade e inscrito nunha tradición que fixo da radio canle de expresión artística, o Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

Más detalles

SOLICITUDE DE USO DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS Tempada 2017/2018

SOLICITUDE DE USO DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS Tempada 2017/2018 Espazo reservado para o Rexistro Xeral do Concello SOLICITUDE DE USO DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS Tempada 2017/2018 "CLUBS FEDERADOS E ENTIDADES DEPORTIVAS" NOME DA ENTIDADE: REPRESENTANTE (Presidente

Más detalles

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 Aviso legal: este texto es propiedad del CEMICAL. Se autoriza de manera genérica el acceso a su

Más detalles

ANUNCIO. O cometido funcional do posto versará sobre as tarefas propias da praza, consistentes na realización de funcións auxiliares administrativas.

ANUNCIO. O cometido funcional do posto versará sobre as tarefas propias da praza, consistentes na realización de funcións auxiliares administrativas. ANUNCIO De conformidade co acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día 4 de febreiro de 2016, fanse públicas as bases para a selección dunha persoa auxiliar administrativo.

Más detalles

ESCRITO DE PETICIÓN INICIAL DE PROCEDEMENTO MONITORIO PARA A RECLAMACIÓN DE GASTOS COMÚNS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Ó XULGADO

ESCRITO DE PETICIÓN INICIAL DE PROCEDEMENTO MONITORIO PARA A RECLAMACIÓN DE GASTOS COMÚNS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Ó XULGADO ESCRITO DE PETICIÓN INICIAL DE PROCEDEMENTO MONITORIO PARA A RECLAMACIÓN DE GASTOS COMÚNS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Ó XULGADO fax, correo electrónico FORMULO PETICIÓN DE PROCESO MONITORIO, en reclamación

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 22 Mércores, 1 de febreiro de 2017 Páx. 4558 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do

Más detalles

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xullo de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xullo de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xullo de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse

Más detalles

Vacaciones (Art. 50 EBEP, Instrucción 4/2012 y Acuerdo de 21/6/2016) Permiso por parto (Art. 49.a) EBEP, Instrucción 4/2012 y Acuerdo 9/7/2013)

Vacaciones (Art. 50 EBEP, Instrucción 4/2012 y Acuerdo de 21/6/2016) Permiso por parto (Art. 49.a) EBEP, Instrucción 4/2012 y Acuerdo 9/7/2013) Vacaciones (Art. 50 EBEP, Instrucción 4/2012 y Acuerdo de 21/6/2016) Permiso por parto (Art. 49.a) EBEP, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGJA 22 días hábiles por año completo

Más detalles

CONVENO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE SURF, O CONCELLO DE E O CLUB

CONVENO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE SURF, O CONCELLO DE E O CLUB CONVENO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE SURF, O CONCELLO DE E O CLUB REUNIDOS Dunha parte, D. Juan José Rodríguez Hierro, con DNI número 47.366.186-D, en representación da Federación Galega

Más detalles

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL DE DOUS (2) SOCORRISTAS ACUÁTICOS PARA AS PISCINAS DE BAIO E ZAS.

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL DE DOUS (2) SOCORRISTAS ACUÁTICOS PARA AS PISCINAS DE BAIO E ZAS. BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL DE DOUS (2) SOCORRISTAS ACUÁTICOS PARA AS PISCINAS DE BAIO E ZAS. Primeira.- Obxecto da convocatoria: Constitúe o obxecto da presente convocatoria

Más detalles

CONVENIO COLECTIVO. AGENCIAS DE ADUANAS Y TRANSITARIOS

CONVENIO COLECTIVO. AGENCIAS DE ADUANAS Y TRANSITARIOS CONVENIO COLECTIVO. AGENCIAS DE ADUANAS Y TRANSITARIOS (BOP 17/01/1990; Vigencia: 01/01/1987 al 31/12/1989) Artículo 1. El presente Convenio vincula a las Agencias de Aduanas y Transitarios con domicilio

Más detalles

Información e instrucións para realizar solicitudes web

Información e instrucións para realizar solicitudes web Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Admisión a ciclos de Formación Profesional 2013-2014 Información e instrucións para realizar solicitudes web Páxina 1 de 9 Índice

Más detalles

Duración del contrato y periodo de prueba

Duración del contrato y periodo de prueba El Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, estableciendo ciertas peculiaridades a tener en cuenta a la hora de formalizar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 61 Martes 12 de marzo de 2013 Sec. III. Pág. 19335 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2694 Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por

Más detalles

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS N o 177 L Luns, 15 de setembro de 1997 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 9.101 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6911 Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das consellerías

Más detalles

VOTO POR CORREO - ELECCIÓNS SINDICAIS 2015

VOTO POR CORREO - ELECCIÓNS SINDICAIS 2015 VOTO POR - ELECCIÓNS SINDICAIS 2015 Normativa Artigo 19 do Real Decreto 1.846/1994, do 9 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da

Más detalles

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO DEL PARQUE MAQUINARIAY CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA DE RONDA-GUADALHORCE-ANTEQUERA

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO DEL PARQUE MAQUINARIAY CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA DE RONDA-GUADALHORCE-ANTEQUERA Página 1 de 7 CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO DEL PARQUE MAQUINARIAY CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA DE RONDA-GUADALHORCE-ANTEQUERA Visto el texto del Convenio Colectivo

Más detalles

PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes:

PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes: PROXECTO RUNAS 2012 O Concello de Ortigueira, a través do Festival Internacional do Mundo Celta, convoca o proxecto musical denominado RUNAS novos valores da música celta e do folk internacional, de acordo

Más detalles

LOS CONTRATOS FORMATIVOS MARÍA ANTONIA SOSA BRITO TATIANA A. MORENO FLÓREZ

LOS CONTRATOS FORMATIVOS MARÍA ANTONIA SOSA BRITO TATIANA A. MORENO FLÓREZ LOS CONTRATOS FORMATIVOS MARÍA ANTONIA SOSA BRITO TATIANA A. MORENO FLÓREZ TIPOS: Dos figuras contractuales: 1. Contrato en prácticas. 2. Contrato para la formación. Características: Naturaleza formativa

Más detalles

Artículo 37. Jornada.

Artículo 37. Jornada. CAPÍTULO VII. JORNADA Y HORARIOS. CAPÍTULO VII. JORNADA Y HORARIOS. Artículo 37. Jornada. 1. La duración máxima de la jornada general de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo

Más detalles

Cotizaciones Sociales y Salario Mínimo Interprofesional durante el año 2012

Cotizaciones Sociales y Salario Mínimo Interprofesional durante el año 2012 Cotizaciones Sociales y Salario Mínimo Interprofesional durante el año 2012 Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, sobre cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación

Más detalles

CONVENIO TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INCREMENTO SALARIAL AÑO 2009

CONVENIO TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INCREMENTO SALARIAL AÑO 2009 CONVENIO TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INCREMENTO SALARIAL AÑO 2009 En la ciudad de Logroño, siendo las once treinta horas del día once de Febrero de dos mil diez, se reúnen, en los salones de la

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 1.02 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Artigo 1º. Fundamento e natureza De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos artigos 92 a 99 do Real

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles