S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret."

Transcripción

1 DOGV - Núm Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1422 DECRET 168/1997, de 13 de maig, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. [97/X8001] 1422 DECRETO 168/1997, de 13 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. [97/X8001] La infecció pel virus de la immunodeficiencia humana (HIV) i la síndrome de la immunodeficiencia adquirida (SIDA) constitueixen un deis problemes de salut més importants en el context mundial. L'evolució de la pandemia indica que es tracta, en paraules del secretari general de l'onu, "d'una emergencia a escala planetaria", que exigeix el desenvolupament de polítiques i accions adequades a la magnitud del problema. Dins d'europa, la Comunitat Valenciana, igual que el conjunt d'espanya, es troba particularment afectada i presenta actualment taxes d'incidencia anual de SIDA superiors a les observades en els altres palsos europeus. En resposta a aquest problema, la comunitat científica ha instat els governs a adaptar les seues estrategies per afrontar eficayment el repte que suposa la lluita contra la Les organitzacions mundial s i europees han posat en marxa plans i programes que promouen la coordinació internacional de les actuacions. En el context espanyol, des del Pla Nacional de la SIDA s'ha proposat l'ampliació de les accions de lluita contra l'epidemia mitjanyant el Pla de Mobilització Multisectorial davant la SIDA ( ), la finalitat del qual és millorar la coordinació interdepartamental i interautonómica. El Govern Valencia, conscient de les dimensions i la complexitat del problema i davant la necessitat de proporcionar una resposta eficay en l'ambit de la Comunitat Valenciana, s'ha proposat reunir els esforyos i impulsar l'acció integrada i multidisciplinar, d'acord amb la dinamica actual de la pandemia, mitjanyant l'aprovació del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. En atenció d'aquestes consideracions, a proposta del conseller de Sanitat, i amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió del dia 13 de maig de 1997, Article 1 DECRETE S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret. Article 2 El I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana té els objectius generals següents: 1. Coneixer i reduir la incidencia de la infecció pel virus de la immunodeficiencia humana (HIV). 2. Promoure la participació activa i solidaria de la societat davant l'epidemia. 3. Proporcionar atenció sanitaria integral a les persones afectades. 4. Impulsar la cohaboració institucional per mamprendre globalment l'epidemia. Article 3 El I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana es desenvolupara d'acord amb els objectius específics i les activitats derivats deis objectius generals, que es detallen en l'annex. Els objectius específics i les activitats del Pla de la SIDA seran actualitzats periódicament. Article 4 Per a la consecució deis objectius fonamentals i específics del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana, s'estructuren els órgans següents: - Comissió executiva. - Comissió tecnica. La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el S'ndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) constituyen uno de los problemas de salud mts importantes en el contexto mundial. La evolución de la pandemia indica que se trata, en palabras del secretario general de la ONU, de "una emergencia a escala planetaria", que requiere que se desarrollen políticas y acciones adecuadas a la magnitud del problema. Dentro de Europa, la Comunidad Valenciana, al igual que el conjunto de España, se encuentra particularmente afectada y presenta actualmente tasas de incidencia anual de SIDA superiores a las observadas en los demás países europeos. En respuesta a este problema, la comunidad científica ha instado a los Gobiernos a que adapten sus estrategias para afrontar eficazmente el reto que supone la lucha contra el Las organizaciones mundiales y europeas han puesto en marcha planes y programas que promueven la coordinación internacional de las actuaciones. En el contexto español, desde el Plan Nacional del SIDA se ha propuesto la ampliación de las acciones de lucha contra la epidemia mediante el Plan de Movilización Multisectorial frente al SIDA ( ), cuya finalidad es mejorar la coordinación interdepartamental e interautonómica. El Gobierno Valenciano, consciente de las dimensiones y la complejidad del problema y ante la necesidad de proporcionar una respuesta eficaz en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, se ha propuesto aunar esfuerzos e impulsar la acción integrada y multidisciplinar acorde con la dinámica actual de la pandemia mediante la aprobación del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. En su virtud, a propuesta del conseller de Sanidad, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 13 de mayo de 1997, Artículo 1 DISPONGO Se aprueba el I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana con los objetivos, desarrollo y estructura que se establecen en el presente Decreto. Artículo 2 El I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana tiene los siguientes objetivos generales: l. Conocer y reducir la incidencia de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 2. Promover la participación activa y solidaria de la sociedad frente a la epidemia. 3. Proporcionar atención sanitaria integral a las personas afectadas. 4. Impulsar la colaboración institucional para el abordaje global de la epidemia. Artículo 3 El I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana se desarrollará de acuerdo con los objetivos específicos y actividades, derivados de los objetivos generales, que se detallan en el anexo. Los objetivos específicos y actividades del Plan de SIDA serán actualizados periódicamente. Artículo 4 Para la consecución de los objetivos fundamentales y específicos del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana se estructuran los siguientes órganos: - Comisión ejecutiva. - Comisión técnica.

2 DOGV - Núm Comissió de Participació Article 5 Seran funcions de la Comissió Executiva del I Pla de la SIDA l'elaboració de les directrius i el seguiment i l'avaluació deis acords adoptats en relació amb el compliment deis objectius del Pla. Article 6 La Comissió Executiva estara presidida pel conseller de Sanitat o per la persona en qui delegue. Seran membres de la Comissió el director general de Salut Pública, que actuara de vicepresident, i com a vocals les persones següents: - El sotssecretari de la Conselleria de Sanitat. - El director general d' Atenció Especialitzada, de la Conselleria de Sanitat. - El director general d' Atenció Primaria i Farmacia, de la Conselleria de Sanitat. - El director general d'ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. - La directora general de Serveis Socials, de la Conselleria de Benestar - El director general de Drogodependencies, de la Conselleria de Benestar - La directora general de la Dona, de la Conselleria de Benestar - El director de l'institut Valencia de la Joventut. Hi fara de secretari el coordinador del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. Podran incorporar-s'hi els membres que s'estimen necessaris, a proposta del president de la Comissió. Article 7 a) La Comissió Tecnica del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana és l'organ consultiu de la Conselleria de Sanitat, tindra caracter multidisciplinar i estara formada per especialistes de prestigi reconegut, provinents de disciplines diferents. Els membres de la Comissió seran nomenats pel conseller de Sanitat, a proposta de la Comissió Executiva. b) Seran funcions de la Comissió Tecnica del I Pla de la SIDA l'orientació, la cohaboració i el suport cientificotecnic a la Comissió Executiva en materia de HIV/SIDA i de les infeccions relacionades amb el HIV, i qualssevol altres activitats que es puguen encomanar dirigides a la prevenció, l'atenció, la protecció de la salut i, en general, per a l'avany de la lluita contra la c) Els acords i els informes emesos per la Comissió Tecnica tindran caracter de proposta no vinculant per a la Comissió Executiva, que fara un ús discrecional d'aquesta i de les dades que continga, i podra disposar-ne la publicació parcial o íntegra. d) La Comissió Tecnica estara presidida pel director general de Salut Pública o per la persona que hi delegue. Article 8 La Comissió de Participació Social del I Pla de la SIDA tindra com a funcions promoure la coordinació de les accions de salut de les diferents institucions, organismes, i cohectius relacionats amb el HIV /SIDA, com també impulsar i participar en el desenvolupament de les directrius emanades de la Comissió Executiva. Article 9 a) La Comissió de Participació Social estara presidida pel director general de Salut Pública o per la persona que hi delegue. Formaran part de la Comissió els següents vocals, que tindran relació amb la lluita contra la SIDA: - Un representant de l'institut Valencia de la Joventut. - Un representant del Consell de la Joventut. - Un representant per cada ONO de la Comunitat Valenciana relacionada amb la - Comisión de Participación Artículo 5 Serán funciones de la Comisión Ejecutiva del I Plan del SIDA la elaboración de las directrices y el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados en relación con el cumplimiento de los objetivos del Plan. Artículo 6 La Comisión Ejecutiva estará presidida por el conseller de Sanidad o persona en quien delegue. Serán miembros de la Comisión el director general de Salud Pública, que actuará como vicepresidente, y los siguientes vocales: - El Subsecretario de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Atención Especializada, de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Atención Primaria y Farmacia, de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. - La directora general de Servicios Sociales, de la Conselleria de Bienestar - El director general de Drogodependencias, de la Conselleria de Bienestar - La directora general de la Mujer, de la Conselleria de Bienestar - El director del Instituto Valenciano de la Juventud. Actuará como Secretario de dicha Comisión el Coordinador del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. Podrán incorporarse a esta Comisión Ejecutiva otros miembros, que se estimen necesarios, a propuesta del Presidente de la Comisión. Artículo 7 a) La Comisión Técnica del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana es el órgano consultivo de la Conselleria de Sanidad, tendrá carácter multidisciplinar, y estará formada por especialistas de reconocido prestigio procedentes de distintas disciplinas. Los miembros de la Comisión serán nombrados por el conseller de Sanidad, a propuesta de la Comisión Ejecutiva. b) Serán funciones de la Comisión Técnica del I Plan del SIDA la orientación, colaboración y apoyo científico-técnico a la Comisión Ejecutiva en materia de VIH/SIDA y de las infecciones relacionadas con el VIH y cualesquiera otras actividades que se puedan encomendar dirigidas a la prevención, atención, protección de la salud y en general para el avance de la lucha contra el c) Los acuerdos e informes emitidos por la Comisión Técnica tendrán carácter de propuesta no vinculante para la Comisión Ejecutiva, que hará uso discrecional de la misma y de los datos en ella contenidos, pudiendo disponer su íntegra o parcial publicación. d) La Comisión Técnica estará presidida por el director general de Salud Pública o persona en quien delegue. Artículo 8 La Comisión de Participación Social del I Plan del SIDA tendrá como funciones promover la coordinación de las acciones de salud de las diferentes instituciones, organismos y colectivos relacionados con el VIH/SIDA, así como impulsar y participar en el desarrollo de las directrices emanadas de la Comisión Ejecutiva. Artículo 9 a) La Comisión de Participación Social estará presidida por el director general de Salud Pública o persona en quien delegue. Formarán parte de ella los siguientes vocales, todos ellos relacionados en la lucha contra el SIDA: - Un representante del Instituto Valenciano de la Juventud. - Un representante del Consejo de la Juventud. - Un representante por cada ONO de la Comunidad Valenciana relacionada con el

3 DOGV - Núm Un representant del CoHegi de Metges. - Un representant del CoHegi de Farmaceutics. - Un representant del CoHegi de Psicólegs. - Un representant del CoHegi d'infermeria. - Un representant del CoHegi de Treballadors Socials. - Un representant del CoHegi d' Advocats. - Tres representants, per cada província, que seran nomenats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana. b) Els representant que conformen aquesta Comissió hauran de tenir alguna relació en la lluita contra la c) S'invitara a participar en aquesta Comissió un representant de la Direcció General d'institucions Penitencü'iries. d) Si ho demanen els dos ter«os de la Comissió, podran incorporar-s'hi representants d'altres institucions. Article 10 Les funcions de la planificació, promoció, desenvolupament i avaluació de les actuacions, com també la coordinació de les accions relatives al HIV /SIDA que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana, es portaran a terme a través del Servei del Pla de la SIDA, adscrit a la Direcció General de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat. El cap del Servei del Pla de la SIDA actuara com a coordinador del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana i com a secretari deis órgans cohegiats. Article 11 Es podran establir subcomites de treball, en funció de les necessitats del desenvolupament del pla, dirigits a resoldre els problemes específics que es detecten en relació amb el HIV/SIDA, seguint les directrius de la Comissió Executiva. Els subcomites seran presidits pel coordinador o per la coordinadora del I Pla de la SIDA i estaran formats per un nombre redult de membres, que se seleccionaran d'acord amb el problema concret en cada caso - Un representante del Colegio de Médicos. - Un representante del Colegio de Farmacéuticos. - Un representante del Colegio de Psicólogos. - Un representante del Colegio de Enfermería. - Un representante del Colegio de Trabajadores Sociales. - Un representante del Colegio de Abogados. - Tres representantes, uno de cada provincia, nombrados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana. b) Todos los representantes que conforman esta Comisión deberán tener una relación en la lucha contra el c) Se invitará a participar en esta Comisión a un representante de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. d) A solicitud de los dos tercios de la Comisión podrán incorporarse representantes de otras instituciones. Artículo 10 Las funciones de la planificación, promoción, desarrollo y evaluación de las actuaciones así como la coordinación de las acciones relativas al VIH/SIDA que se desarrollen en la Comunidad Valenciana se llevarán a cabo a través del Servicio del Plan del SIDA, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, de la Conselleria de Sanidad. El Jefe del Servicio del Plan del SIDA actuará como Coordinador del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana y como Secretario de los órganos colegiados. Artículo 11 Podrán establecerse Subcomités de Trabajo, en función de las necesidades que el desarrollo del Plan precise, dirigidos a resolver los problemas específicos que se detecten en relación con el VIH/SIDA, siguiendo las directrices de la Comisión Ejecutiva. Los Subcomités serán presididos por el Coordinador del I Plan del SIDA y estarán formados por un número reducido de miembros, seleccionados de acuerdo con el problema concreto en cada caso. DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest decret, en especial l'ordre de 20 de febrer de 1987, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es creava la Comissió Tecnica de la Comunitat Valenciana sobre la Síndrome d'immunodeficiencia Adquirida (SIDA), i l'ordre de 25 de gener de 1991, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es creava el Programa per a la Prevenció i el Control de la SIDA i de les infeccions produldes pel Virus de la Immuno deficiencia Humana (HIV). DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto, en especial la Orden de 20 de febrero de 1987, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se creaba la Comisión Técnica de la Comunidad Valenciana sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y la Orden de 25 de enero de 1991, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se creaba el Programa para la Prevención y Control del SIDA y de las Infecciones Producidas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES Primera Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar les normes i adoptar les mesures que puguen ser necessaries per a l'aplicació i el desenvolupament d'alló que preveu aquest decret. Segona Aquest decret vigira l'endema de la publicació en el Diari Of i cial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 13 de maig de 1997 El conseller de Sanitat, JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA El president de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO Primera Se faculta al conseller de Sanidad para dictar las normas y adoptar las medidas que puedan ser precisas para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este decreto. Segunda El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Of icial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 13 de mayo de 1997 El conseller de Sanidad, JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA El presidente de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

4 DOGV - Núm ANNEX ANEXO Objectius i activitats del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana l. Objectiu general: coneixer i reduir la incidencia de la infecció Objectius específics: Aprofundir en el coneixement de l' epidemia i les seues característiques a la Comunitat Valenciana Intensificar la vigilancia epidemiológica i el control de la SIDA i de les infeccions relacionades amb el HIV Activitats: - Desenvolupar el projecte de monitorització de seroprevalenya en el nounat per coneixer l'impacte de la infecció per HIV a la Comunitat Valenciana. - Participar en el desenvolupament del projecte europeu per a la vigilancia de la demanda i prescripció del test del HIV en Atenció Primaria a través de la xarxa sentinella sanitaria. - Homogenei:tzar l'ús de les tecniques diagnóstiques del HIV a la Comunitat Valenciana. - Reforyar els sistemes de vigilancia epidemiológica mitjanyant un sistema de coordinació entre els serveis assistencials i els serveis de la Direcció General de Salut Pública. - Unificar els criteris de declaració i explotació de les dades epidemiológiques. - Realitzar estudis de qualitat de la informació obtinguda pels sistemes de vigilancia epidemiológica (cobertura, exhaustivitat, etc.). - Reforyar la coordinació en materia epidemiológica amb el pla nacional i amb altres plans autonómics sobre la - Impulsar i participar en reunions cientificotecniques sobre la infecció per HIV / - Elaborar informes epidemiológics periódics sobre la situació del registre de casos de SIDA de la Comunitat Valenciana. - Revisar el registre d'exposició accidental del personal sanitari. - Avaluar periódicament les activitats anteriorment esmentades. 2. Objectiu general: promoure la participació activa i solidaria de la societat davant l'epidemia Objectius específics: Realitzar accions dirigides a evitar la discriminació de les persones afectades per HIV / Fomentar activitats informatives, educatives i de promoció de la salut encaminades a la prevenció del HIV / 2.2. Activitats: - Vetlar pel compliment de l'ús correcte de la informació verbal i escrita, relativa a la história clínica de les persones infectades per HIV/SIDA a través de:. Realització d' avaluacions periódiques deis procediments escrits utilitzats pels professionals de salut, en el procés d'atenció a la persona amb HIV/ 'Organització de fórums de discussió de caracter interdisciplinar al voltant d'aspectes etics i confidencialitat respecte al HIV/ 'Organització de fórums de discussió en l'escola sobre aspectes etics i confidencialitat en cohaboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. - Promoure programes de prevenció per als treballadors del sector sanitari, encaminats a evitar els accidents i la discriminació deis usuaris afectats pel HIV/ - Promoure debats dirigits a cohectius empresarials i sindicals sobre els drets de les persones amb HIV/ - Realitzar campanyes d'informació dirigides a la població a partir de les necessitats específiques detectades. - Realitzar noves edicions de material s informatius existents de caracter preventiu, dirigits a la població general. - Utilitzar la xarxa d'informació juvenil per a difondre els programes preventius existents en aquesta materia. Objetivos y actividades del i plan del SIDA de la Comunidad Valenciana l. Objetivo general: Conocer y reducir la incidencia de la infección Objetivos específicos: Profundizar en el conocimiento de la epidemia y sus características en la Comunidad Valenciana Intensificar la vigilancia epidemiológica y el control del SIDA y de las infecciones relacionadas con el VIH Actividades: - Desarrollar el proyecto de monitorización de seroprevalencia en el recién nacido para conocer el impacto de la infección por VIH en la Comunidad Valenciana. - Participar en el desarrollo del Proyecto Europeo para la vigilancia de la demanda y prescripción del test del VIH en Atención Primaria a través de la red centinela sanitaria. - Homogeneizar el uso de las técnicas diagnósticas del VIH en la Comunidad Valenciana. - Reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, mediante un sistema de coordinación entre los servicios asistenciales y los servicios de la Dirección General de Salud Pública. - Unificar los criterios de declaración y explotación de los datos epidemiológicos. - Realizar estudios de calidad de la información obtenida por los sistemas de vigilancia epidemiológica (cobertura, exhaustividad, etc.). - Reforzar la coordinación en materia epidemiológica con el Plan Nacional y con otros Planes Autonómicos sobre el - Impulsar y participar en reuniones científico-técnicas sobre la infección por VIHlSIDA. - Elaborar informes epidemiológicos periódicos sobre la situación del registro de casos de SIDA de la Comunidad Valenciana. - Revisar el registro de exposición accidental del personal sanitario. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente señaladas. 2. Objetivo general: Promover la participación activa y solidaria de la sociedad frente a la epidemia Objetivos específicos: Realizar acciones dirigidas a evitar la discriminación de las personas afectadas por VIHl Fomentar actividades informativas, educativas y de promoción de la salud encaminadas a la prevención del VIHl 2.2. Actividades: - Velar por el cumplimiento del uso correcto de la información verbal y escrita, relativa a la historia clínica de las personas infectadas por VIH/SIDA a través de: 'Realización de evaluaciones periódicas de los procedimientos escritos utilizados por los profesionales de salud, en el proceso de atención a la persona con VIHl 'Organización de foros de discusión de carácter interdisciplinar acerca de aspectos éticos y confidencialidad respecto al VIHl 'Organización de foros de discusión en la escuela sobre aspectos éticos y confidencialidad en colaboración con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. - Promover programas de prevención para los trabajadores del sector sanitario, encaminados a evitar la accidentabilidad y la discriminación de los usuarios afectados por el VIH/ - Promover debates dirigidos a colectivos empresariales y sindicales sobre los derechos de las personas con VIHl - Realizar campañas de información dirigidas a la población a partir de las necesidades específicas detectadas. - Realizar nuevas ediciones de materiales informativos de carácter preventivo, dirigidos a la población general. - Utilizar la red de información juvenil para difundir los programas preventivos existentes en esta materia.

5 DOGV - Núm Revisar les prestacions del carnet jove sobre els productes anticonceptius i de prevenció de malalties transmissibles. - Informar i assessorar els joves sobre els programes de prevenció de malalties de transmissió sexual, fomentant l'ús del telefon jove. - Impulsar la implantació de la targeta sanitaria, donant prioritat als joves a partir deis 16 anys, per a un respecte major a la seua intimitat medico sanitaria. - Potenciar el desenvolupament de programes d'educació afectivosexual per als joves. - Adequar els programes de prevenció deis centres de planificació familiar a les necessitats juvenils. - Organitzar seminaris de formació i motivació per a mediadors o animadors juvenils, en cohaboració amb altres institucions, encaminats a la prevenció i promoció de la salut. - Elaborar material divulgatiu sobre els centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS). - Elaborar i difondre materials informatius per a potenciar la realització de la prova del HIV en la dona gestant. - Desenvolupar objectius educatius i preventius en materia de SIDA per a l'ensenyament primari i secundario - Organitzar cursos de formació en prevenció per a educadors d'ensenyament primari i secundario - Implantar i desenvolupar el programa d'escolarització deis infants infectats per HIV en la Comunitat Valenciana. - Organitzar cursos dirigits a pares a través de les associacions de pares d'alumnes (APA), encaminats a la seua formació com a educadors i agents de salut per a complementar i sincronitzar els coneixements educatius deis escolars. - Avaluar periódicament les activitats esmentades. 3. Objectiu general: proporcionar atenció sanitaria integral a les persones afectades Objectius específics: Col'laboració amb les direccions general s d' Atenció Primaria i Especialitzada per a coordinar i adequar l'assistencia a persones amb HIV/SIDA en tots els nivells d'atenció Crear unitats de prevenció de la SIDA (UPS) als centres de salut pública Potenciar els centres d'informació i prevenció de la Impulsar activitats d'investigació i accions de salut pública Activitats: - Crear unitats de malalties infeccioses dins de l'estructura hospitalaria dependent de la Direcció General d' Atenció Especialitzada. - Proporcionar els serveis d'atenció sanitaria adequats a l'evolució de la infecció i la malaltia. - Establir programes per a l'atenció a usuaris infectats per HIV en Atenció Primaria. - Intensificar les mesures necessaries per a proporcionar una atenció humanitzada als malalts de SIDA en fase terminal. - Promoure la coordinació i l'establiment de criteris de derivació entre els diferents nivells assistencials. - Elaborar un manual del HIV/SIDA i malalties connexes dirigit a professionals d' Atenció Primaria. - Organitzar seminaris sobre el contingut del manual dirigit als professionals. - Organitzar cursos de formació per a professionals sociosanitaris que intervenen en programes específics multidisciplinaris. - Organitzar tallers d'habilitats de comunicació que permeten adequar la practica professional a la problematica del HIV/SIDA i de les drogodependencies en general. - Reeditar i difondre el Manual del Voluntariat. - Organitzar cursos de formació per al personal voluntari que intervinga en programes de HIV/SIDA i de drogodependencies. - Difondre el Manual d' Autoatencions per a les persones afectades. - Revisar las prestaciones del Carnet Jove sobre los productos anticonceptivos y de prevención de enfermedades transmisibles. - Informar y asesorar a los jóvenes acerca de los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, fomentando el uso del Teléfono Joven. - Impulsar la implantación de la tarjeta sanitaria, dando prioridad a los jóvenes a partir de los 16 años, para mayor respeto a su intimidad médico-sanitaria. - Potenciar el desarrollo de programas de educación afectivosexual para los jovenes. - Adecuar los programas de prevención de los centros de planificación familiar a las necesidades juveniles. - Organizar seminarios de formación y motivación para mediadores o animadores juveniles, en colaboración con otras instituciones, encaminados a la prevención y promoción de la salud. - Elaborar material divulgativo sobre los Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS). - Elaborar y difundir materiales informativos para potenciar la realización de la prueba del VIH en la mujer gestante. - Desarrollar objetivos educativos y preventivos en materia de SIDA para la enseñanza primaria y secundaria. - Organizar cursos de formación en prevención para educadores de enseñanza primaria y secundaria. - Implantar y desarrollar el programa de escolarización de los niños infectados por VIH en la Comunidad Valenciana. - Organizar cursos dirigidos a los padres a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMP AS), encaminados a su formación como educadores y agentes de salud para complementar y sincronizar los conocimientos educativos de los escolares. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente reseñadas. 3. Objetivo general: Proporcionar atención sanitaria integral a las personas afectadas Objetivos específicos: Colaboración con las Direcciones Generales de Atención Primaria y Especializada para coordinar y adecuar la asistencia a personas con VIHlSIDA en todos los niveles de atención Crear Unidades de Prevención de SIDA (UPS) en los Centros de Salud Pública Potenciar los Centros de Información y Prevención del Impulsar actividades de investigación y acciones de Salud Pública Actividades: - Crear Unidades de Enfermedades Infecciosas dentro de la estructura hospitalaria dependiente de la Dirección General de Atención Especializada. - Proporcionar los servicios de atención sanitaria adecuados a la evolución de la infección y la enfermedad. - Establecer programas para atención a usuarios infectados por VIH en Atención Primaria. - Intensificar las medidas necesarias para proporcionar una atención humanizada a los enfermos de SIDA en fase terminal. - Promover la coordinación y el establecimiento de criterios de derivación entre los distintos niveles asistenciales. - Elaborar un Manual del VIH/SIDA y enfermedades conexas dirigido a profesionales de Atención Primaria. - Organizar seminarios sobre el contenido del Manual dirigido a los profesionales. - Organizar cursos de formación para profesionales socio-sanitarios que intervienen en programas específicos multidisciplinarios. - Organizar talleres de habilidades de comunicación que permitan adecuar la práctica profesional a la problemática del VIH/SIDA y de las drogodependencias en general. - Reeditar y difundir el Manual del Voluntariado. - Organizar cursos de formación para el personal voluntario que intervenga en programas de VIHlSIDA y de drogodependen ClaS. - Difundir el Manual de Autocuidados para las personas afectadas.

6 DOGV - Núm Organitzar taller s de formaóó dirigits als professionals de les oficines de farmacia per a facilitar la seua actuació com a agents de salut. - Revisar i adaptar les recomanacions existents sobre les línies d'actuació en situacions d'accidentabilitat en l'ambit de la sanitat pública i la seua ampliació a tot el sector sanitario - Elaborar recomanacions dirigides a professionals de salut sobre la importancia de la realització de la prova del HIV en la dona gestant (prevenció de la transmissió vertical). - Elaborar recomanacions per a altres professions estrategiques (perruqueria, acupuntura, etc.) que pogueren intervenir en la propagació de l'epidemia. - Elaborar i donar suport als programes dirigits a la reducció de danys en l'ús de drogues per via parenteral i prostitució. - Coordinar des del servei del Pla de la SIDA els centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS), i les unitats de prevenció de la SIDA, dependents de la Direcció General de Salut Pública, en les activitats d'informació, consell, prevenció, investigació i altres accions de salut pública per a: 'Actuar sobre la demanda assistencial deis CIPS i les UPS (usuaris amb tuberculosi activa, altres malalties de transmissió sexual i contactes, etc.) per a l'aplicació d'accions de salut pública globals. 'Adequar els recursos humans i material s a la demanda actual deis centres. 'Dissenyar i establir protocols de remissió i derivació deis usuaris a altres nivells d'atenció. - Oferir ajudes per a finanyar accions i projectes específics de HIV/SIDA i malalties connexes des del Servei del Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana mitjanyant: L'elaboració de la normativa específica per a la convocatoria d'ajudes. 'La constitució d'un grup interdisciplinar d'experts per a l'avaluació deis projectes. 'La supervisió del compliment de les normes establides en la convocatoria d'ajudes. - Participar i impulsar estudis d'investigació i accions de salut pública de caracter nacional i internacional. - Registrar els projectes d'investigació i accions de salut pública, amb la base de dades, destinada a aquest fi en la Direcció General de Salut Pública. - Avaluar periodicament les activitats exposades anteriorment. 4. Objectiu general: impulsar la cohaboració institucional per a mamprendre globalment l'epidemia Objectius específics: Promoure la coordinació de les accions de salut amb les respectives conselleries de la Generalitat Valenciana implicades en el problema Estretir la coordinació de les accions de salut amb les diferents comunitats autonomes i el govern central Impulsar la coordinació de les accions de salut amb institucions internacionals Activitats: - Col'laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per al compliment deis objectius docents del pla educatiu encaminats a la prevenció de la - Col'laborar amb l'institut Valencia de la Joventut (IV AJ) en els programes relacionats amb el HIV/SIDA (Pla Jove). - Coordinació i col'laboració amb la Conselleria de Benestar - CoHaboració i coordinació amb la Direcció General de Serveis Socials per a potenciar les xarxes locals de suport. - CoHaboració i coordinació amb la Direcció General de Drogodependencies. - CoHaboració amb la Direcció General de la Dona en programes específics relacionats amb el HIV/ - Coordinació amb la Direcció General d'institucions Penitenciaries per a mamprendre el problema del HIV / - Coordinació amb els ajuntaments i altres entitats que la Direc- - Organizar talleres de formación dirigidos a los profesionales de las oficinas de farmacia para facilitar su actuación como agentes de salud. - Revisar y adaptar las recomendaciones existentes sobre las líneas de actuación en situaciones de accidentabilidad en el ámbito de la sanidad pública, y su ampliación a todo el sector sanitario. - Elaborar recomendaciones dirigidas a profesionales de salud sobre la importancia de la realización de la prueba del VIH en la mujer gestante (prevención de la transmisión vertical). - Elaborar recomendaciones para otras profesiones estratégicas (peluqueros, acupuntores, etc.) que pudieran intervenir en la propagación de la epidemia. - Elaborar y apoyar programas dirigidos a la reducción de daños en el uso de drogas por vía parenteral y prostitución. - Coordinar desde el Servicio del Plan del SIDA los Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS) y las Unidades de Prevención del SIDA, dependientes de la Dirección General de Salud Pública, en sus actividades de información, consejo, prevención, investigación y otras acciones de salud pública para: -Actuar sobre la demanda asistencial de los CIPS y las UPS (usuarios con tuberculosis activa, otras enfermedades de transmisión sexual y contactos, etc.) para la aplicación de acciones de salud pública globales. -Adecuar los recursos humanos y materiales a la demanda actual de los centros. Diseñar y establecer protocolos de remisión y derivación de los usuarios a otros niveles de atención. - Ofertar ayudas para financiar acciones y proyectos específicos de VIH/SIDA y enfermedades conexas desde el Servicio del Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana mediante: -La elaboración de la normativa específica para la convocatoria de ayudas. -La constitución de un panel interdisciplinar de expertos para la evaluación de los proyectos. -La supervisión del cumplimento de las normas establecidas en la convocatoria de ayudas. - Participar e impulsar estudios de investigación y acciones de Salud Pública de carácter nacional e internacional. - Registrar los proyectos de investigación y acciones de Salud Pública, con la base de datos destinada a este fin en la Dirección General de Salud Pública. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente expuestas. 4. Objetivo general: Impulsar la colaboración institucional para el abordaje global de la epidemia Objetivos específicos: Promover la coordinación de las acciones de salud con las respectivas Consellerias de la Generalitat Valenciana implicadas en el problema Estrechar la coordinación de las acciones de salud con las distintas Comunidades Autónomas y el Gobierno Central Impulsar la coordinación de las acciones de salud con instituciones internacionales Actividades: - Colaborar con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, para el cumplimiento de los objetivos docentes del Plan Educativo encaminados a la prevención del - Colaborar con el Instituto Valenciano de la Juventud (IV AJ) en los programas relacionados con el VIHlSIDA (Plan Joven). - Coordinación y colaboración con la Conselleria de Bienestar - Colaboración y coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para potenciar las redes locales de apoyo. - Colaboración y coordinación con la Dirección General de Drogodependencias. - Colaboración con la Dirección General de la Mujer en programas específicos relacionados con el VIHl - Coordinación con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para abordar el problema del VIH/ - Coordinación con los Ayuntamientos y otras entidades que la

7 DOGV - Núm ció General de Salut Pública considere oportú en relació amb el HIV/ - Col-laboració, assessorament, coordinació i avaluació de programes específics portats a terme per les organitzacions no governamentals (ONG). - Col-laboració amb programes d'altres comunitats autonomes en aspectes relacionats amb el HIV/ - Col-laboració i coordinació amb el Pla Nacional sobre la - Col-laboració i coordinació amb el Pla Nacional sobre Drogues en temes relacionats amb el HIV / - Coordinació amb institucions i organitzacions internacional s que desenvolupen activitats en la lluita contra la Dirección General de Salud Pública considere oportuno en relación con el VIHl - Colaboración, asesoramiento, coordinación y evaluación de programas específicos llevados a cabo por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). - Colaboración con programas de otras Comunidades Autónomas en aspectos relacionados con VIH/ - Colaboración y coordinación con el Plan Nacional sobre el - Colaboración y coordinación con el Plan Nacional sobre Drogas en temas relacionados con el VIHl - Coordinación con instituciones y organizaciones internacionales que desarrollen actividades en la lucha contra el Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1423 ORDRE de 16 d'abril de 1997, de la Conselleria de 1423 ORDEN de 16 de abril de 1997, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica 1 'Ordre de 19 de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 19 de gener de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, que regula 1 'organització i el funcionament de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la organización y funcio la Central de Compres i Serveis per a tots els cen namiento de la Central de Compras de Bienes y Ser tres que hi pertanyen. [97/C7397] vicios para todos los centros pertenecientes a la misma. [97/C7397] El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjanyant el Decret 33/1997, de 26 de febrer (DOGV núm ), ha aprovat el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Sanitat. Per tant, a fi d'adequar-la a l'actual estructura de la Conselleria, cal modificar l'ordre de 19 de gener de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Central de Compres i Serveis. Per aixo, Mediante el Decreto 33/1997, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm ), se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad. Como consecuencia, y con el fin de adecuarla a la actual estructura de la Conselleria, se hace necesario modificar la Orden de 19 de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Central de Compras de Bienes y Servicios. En virtud de ello, ORDENE ORDENO Primer Es modifiquen, de tot el text de l'ordre de 19 de gener de 1996, les denominacions següents: - La de «Conselleria de Sanitat i Consum», per la de «Conselleria de Sanitat». - La de «Direcció General de Regim Economic», per la de «Direcció General de Recursos Economics». - La de «Direcció per a la Gestió d'infrastructures, Subministraments i Hostaleria», per la de «Direcció de l' Área d'infrastructures i Aprovisionament». Primero Se modifican, de todo el texto de la Orden de 19 de enero de 1996, las denominaciones siguientes: - La de «Conselleria de Sanidad y Consumo», por la de «Conselleria de Sanidad». - La de «Dirección General de Régimen Económico», por la «Dirección General de Recursos Económicos». - La de «Dirección para la Gestión de Infraestructuras, Suministros y Hostelería», por la de «Dirección del Área de Infraestructuras y Aprovisionamiento». Segon Es modifica l'artiele 6 de l'ordre de 19 de gener de 1996, que quedara redactat així: «Per al' exercici de les funcions a), b), c) i e) de les detallades en l'artiele 5, la Comissió de Compres estara composta pels membres següents: - El director o directora general de Recursos Economics, que n'exercira la presidencia. - El director o directora general d' Atenció Primaria i Farmacia. - El director o directora general d' Atenció Especialitzada. - El director o directora de l' Área d'infrastructures i Aprovisionament. - El cap o la cap del Servei d' Aprovisionament. Hi poden assistir personalment, o a través de persones que deleguen de forma expressa, entre els funcionaris de les unitats respectives. Hi poden assistir acompanyats d'especialistes en la materia de que es tracte, els o les quals hi assistiran amb veu pero sense vot. El cap o la cap del Servei d' Aprovisionament ocupara la secretaria en l'exercici de les funcions a que es refereix aquest punt. Segundo Se modifica el artículo 6 de la Orden de 19 de enero de 1996, que quedará redactado de la siguiente manera: «Para el ejercicio de las funciones a), b), c) y e) de las enumeradas en el artículo 5 anterior, la Comisión de Compras estará compuesta de los siguientes miembros: - El director o directora general de Recursos Económicos, ya que ejercerá la presidencia de la Comisión. - El director o directora general de Atención Primaria y Farmacia. - El director o directora general de Atención Especializada. - El director o directora del Área de Infraestructuras y Aprovisionamiento. - El jefe o jefa del Servicio de Aprovisionamiento. Los citados miembros podrán asistir personalmente, o a través de personas en quienes deleguen de forma expresa, de entre los funcionarios de sus respectivas unidades. Los miembros citados podrán asistir acompañados de especialistas en la materia de que se trate, los cuales asistirán con voz pero sin voto. El jefe o jefa del Servicio de Aprovisionamiento desempeñará la secretaria en el ejercicio de las funciones a que se refiere este

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 28943 I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 5050 DECRETO 99/2014, de 16 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa para la preparación y respuesta frente a la posible aparición

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 37041 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA DECRETO 262/2014, de 2 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la infección por el VIH y el sida de Extremadura. (2014040298)

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXIV Núm. 138 16 de julio de 2015 22360 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Sanidad Decreto 166/2015, de 14/07/2015, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

Mref. : 1122 INFORME NOTA INFORMATIVA.-

Mref. : 1122 INFORME NOTA INFORMATIVA.- Mref. : 1122 INFORME NOTA INFORMATIVA.- QUE SE EMITE DESDE LA DEL COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS EN RELACION CON EL CARÁCTER DE LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LOS GABINETES PSICOPEDAGOGICOS MUNICIPALES. OBJETO

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (MARZO 2007)

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (MARZO 2007) ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (MARZO 2007) Esta información se puede ampliar contactando con el Sepruma o visitando web. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Más detalles

Adaptación de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares

Adaptación de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares Adaptación de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

Más detalles

(BOCyL nº 77, del 19 de abril) Modificado por el Decreto 49/2003, de 24 de abril (B.O.C. y L del 30 de abril de 2003).

(BOCyL nº 77, del 19 de abril) Modificado por el Decreto 49/2003, de 24 de abril (B.O.C. y L del 30 de abril de 2003). 09 DECRETO 74/2000, DE 13 DE ABRL, POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA ESTRUCTURA DE COORDNACÓN DE ATENCÓN SOCOSANTARA DE LA COMUNDAD DE CASTLLA Y LEÓN. (BOCyL nº 77, del 19 de abril) Modificado por el Decreto

Más detalles

AJUNTAMENT DE PICASSENT

AJUNTAMENT DE PICASSENT reglamentos/upc.doc REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PICASSENT PREÁMBULO El uso, abuso y dependencia de las drogas, en sus dimensiones actuales, es

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

RD 1488-1998 de 10 de julio, (adapt de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Admón Gral del Estado)

RD 1488-1998 de 10 de julio, (adapt de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Admón Gral del Estado) 1 RD 1488-1998 de 10 de julio, (adapt de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Admón Gral del Estado) Sumario: Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Participación

Más detalles

Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. BOE núm. 64,

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE. Article 6. De la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i el Sistema

ÍNDEX ÍNDICE. Article 6. De la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i el Sistema Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRET 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Más detalles

TÍTULO I Disposiciones generales

TÍTULO I Disposiciones generales Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, de Creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (DOCV 4765, 01/06/2004 y BOE 157, 30/06/2004) Sea notorio y manifiesto a todos los

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO DECRETO NÚMERO 102 CONSIDERANDO

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO DECRETO NÚMERO 102 CONSIDERANDO Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 26 de agosto de 2013 GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO DECRETO NÚMERO 102 CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL

Más detalles

Ley No. 238 Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA

Ley No. 238 Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA NICARAGUA Ley No. 238 Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA Capítulo I. Del objeto y ámbito de la Ley. Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto garantizar el

Más detalles

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD Por acuerdo del Pleno de día 27 de enero de 2000 fue aprobado definitivamente el Reglamento de seguridad y salud. Publicado en el BOIB nº. 55, de 02.05.00, entró en vigor al día siguiente de la publicación.

Más detalles

GRUP MUNICIPAL D ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

GRUP MUNICIPAL D ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE CIUDAD DE EL CAMPELLO CAPÍTULO I NATURALEZA Y FUNCIONES Artículo 1.- Creación. De conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

Más detalles

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Marzo 2012 Contenido Contenido... 2 Identificación de la de Prevención de Riesgos Laborales... 3 Objetivos que se persiguen con la publicación de la Carta... 3

Más detalles

REGLAMENTO DE CONSEJO SECTORIAL DEL

REGLAMENTO DE CONSEJO SECTORIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE GETAFE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD

Más detalles

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE (TEXTO REFUNDIDO 2001)

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE (TEXTO REFUNDIDO 2001) REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE (TEXTO REFUNDIDO 2001) Junio de 2001 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

Más detalles

Núm. 110 Boletín Oficial de Aragón 24/07/2008

Núm. 110 Boletín Oficial de Aragón 24/07/2008 ORDEN de 27 de junio de 2008, de la Consejera de Salud y Consumo por la que se regula, en el Sistema de Salud de Aragón, el funcionamiento de la Comisión para Ingresos y Seguimiento de Pacientes en Centros

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, redactado de conformidad con la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, corresponde

Más detalles

POR EL TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE EN EUSKADI

POR EL TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE EN EUSKADI POR EL TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE EN EUSKADI Justificación Por qué es necesaria una Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CAE Para responder a la realidad de la prevención de los riesgos

Más detalles

I PLAN DEL SIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

I PLAN DEL SIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA I PLAN DEL SIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Elaborado por el Servicio del Plan del SIDA de la Dirección General de Salud Pública. Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión Técnica

Más detalles

Ordeno. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de actuación y destinatarios. Artículo 3. Estructura de los cursos. Artículo 4.

Ordeno. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de actuación y destinatarios. Artículo 3. Estructura de los cursos. Artículo 4. Orden XX/2015, de XX de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los cursos de formación y actualización sobre el desarrollo de la función directiva así como la certificación

Más detalles

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno Acuerdo 7.1/CG 18-6-14, por el que se aprueba el Reglamento de régimen interno de la Escuela Internacional de Doctorado. Acuerdo 7.1/CG 18-6-14,

Más detalles

Real Decreto 998/2003

Real Decreto 998/2003 Real Decreto 998/2003, de 25 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y

Más detalles

ESTATUTOS DEL CONSEJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE TERRASSA

ESTATUTOS DEL CONSEJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE TERRASSA ESTATUTOS DEL CONSEJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE TERRASSA Aprobados por el Exm. Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 25 de julio de dos mil dos. PREÁMBULO El Ayuntamiento de Terrassa se caracteriza

Más detalles

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1. ENTRADA EN VIGOR Esta Política de Seguridad de la Información entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUA, previa aprobación por el Consejo

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON.

BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. En el marco del artículo 43 de la Constitución Española, el artículo 13 del

Más detalles

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL. Secretaría Autonómica de Sanidad Dirección General de Asistencia Sanitaria

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL. Secretaría Autonómica de Sanidad Dirección General de Asistencia Sanitaria CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Secretaría Autonómica de Sanidad Dirección General de Asistencia Sanitaria Página 2 Centros de Atención Primaria (CAP) Equipos de Atención Primaria (EAP): Centros de

Más detalles

ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES NATURALEZA Y FUNCIONES

ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES NATURALEZA Y FUNCIONES ESTATUTOS L CONSEJO LOCAL PORTES C A P I T U L O I NATURALEZA Y FUNCIONES Artículo 1º.- Definición. El Consejo Local de Deportes es el órgano institucional consultivo en materia deportiva del Excmo. Ayuntamiento

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA

Más detalles

DECRETO Nº 1857/06 LA PLATA, 28 JULIO 2006.

DECRETO Nº 1857/06 LA PLATA, 28 JULIO 2006. DECRETO Nº 1857/06 Crea la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial. Modifica el Decreto Nº 2484/01, T.O. del Decreto Nº 3196/92, reglamentario del Decreto Ley Nº 8019/73 (Ley Orgánica

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE CONSTITUYE EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA Orden de 5 de octubre de 2006 (BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2006)

ORDEN POR LA QUE SE CONSTITUYE EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA Orden de 5 de octubre de 2006 (BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2006) ORDEN POR LA QUE SE CONSTITUYE EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA Orden de 5 de octubre de 2006 (BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2006) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,

Más detalles

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 201 4 (INVASSAT)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 201 4 (INVASSAT) PROGRAMA DE ACTIVIDADES 201 4 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INVASSAT) INDICE 3.- INVASSAT. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Más detalles

NORMA BÁSICA DE AUDITORÍA INTERNA

NORMA BÁSICA DE AUDITORÍA INTERNA NORMA BÁSICA DE AUDITORÍA INTERNA IBERDROLA, S.A. Y SOCIEDADES DE SU GRUPO Aprobada por el Presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Auditoría

Más detalles

Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL PREÁMBULO

Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL PREÁMBULO Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Orden por la que se crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Consejería de Agricultura,

Más detalles

El artículo 77 del mismo texto indica que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

El artículo 77 del mismo texto indica que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. Proyecto de Decreto XX, del Consell, de XX, por el que se establecen los criterios generales para la clasificación de los puestos de trabajo de carácter docente para la realización de funciones específicas

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS

NOVEDADES LEGISLATIVAS Gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de su duración. Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio (en vigor el 1.12.2015). Nº 7/2015 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS POR IT EN LOS

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD. Sevilla, 17 de marzo 2008 BOJA núm. 53 Página núm. 11

CONSEJERÍA DE SALUD. Sevilla, 17 de marzo 2008 BOJA núm. 53 Página núm. 11 Sevilla, 17 de marzo 2008 BOJA núm. 53 Página núm. 11 CONSEJERÍA DE SALUD DECRETO 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio

Más detalles

ESTATUTOS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS SOCIALES (I.V.E.S.)

ESTATUTOS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS SOCIALES (I.V.E.S.) ESTATUTOS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS SOCIALES (I.V.E.S.) APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS SOCIALES DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA,

Más detalles

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD Elaborado por: Servicio central de prevención de riesgos laborales Subdirección General de Políticas de Personal División

Más detalles

Preguntas más frecuentes sobre la normativa por la que se introducen elementos desarrollo en la formación sanitaria especializada

Preguntas más frecuentes sobre la normativa por la que se introducen elementos desarrollo en la formación sanitaria especializada Preguntas más frecuentes sobre la normativa por la que se introducen elementos desarrollo en la formación sanitaria especializada 1. Qué supone el nuevo modelo de Formación Sanitaria Especializada? La

Más detalles

ANEXO I ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA EFICAZ INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD.

ANEXO I ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA EFICAZ INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD. ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES, EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR EL QUE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 29 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 11 de febrero 2013 1. Disposiciones generales Consejería de Educación Orden de 11 de enero de 2013, por la que se regula la organización y el funcionamiento

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. Edición: 1 Fecha: 13.11.2012 Página 1 de 37 GUÍA TÉCNICA PARA

Más detalles

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Manual de Organización de la Academia de Maestros de las Escuelas Secundarias Técnicas MAYO, 2000.

Más detalles

BORRADOR DE REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD PROVINCIAL EN NOMBRE DE EMPRESA EN PROVINCIA

BORRADOR DE REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD PROVINCIAL EN NOMBRE DE EMPRESA EN PROVINCIA BORRADOR DE REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD PROVINCIAL EN NOMBRE DE EMPRESA EN PROVINCIA U.G.T. Castilla y León Páginas: 1/ 8 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 ARTICULO 1º. OBJETO...4 1. COMPOSICIÓN....4

Más detalles

MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO BOE 14 septiembre 2007, núm. 221, [pág. 37544];

MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO BOE 14 septiembre 2007, núm. 221, [pág. 37544]; RCL 2007\1704 Legislación (Disposición Vigente a 13/12/2007) Real Decreto 1142/2007, de 31 agosto MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO BOE 14 septiembre 2007, núm. 221, [pág. 37544]; SANIDAD. Determina la composición

Más detalles

Com afectarà la nova llei de reforma de l'administració local als serveis esportius municipals?

Com afectarà la nova llei de reforma de l'administració local als serveis esportius municipals? Com afectarà la nova llei de reforma de l'administració local als serveis esportius municipals? Víctor Almonacid Lamelas Secretario de la Administración Local Categoría Superior. Secretario General del

Más detalles

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS Objetivos PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS La consideración de los diferentes acercamientos teóricos comentados anteriormente, junto con la realidad social y las exigencias legales sirven como marco general

Más detalles

MARCO NORMATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN ANDALUCÍA

MARCO NORMATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN ANDALUCÍA MARCO NOATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE

Más detalles

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 1. Perfeccionamiento y desarrollo de la red pública del tratamiento de los drogodependientes 1.1. Mantener los equipos de tratamiento orientándolos a una atención más

Más detalles

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 114 INTRODUCCIÓN La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional recoge entre sus novedades la creación de Centros Integrados de Formación

Más detalles

Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense.

Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense. MINISTERIO DE JUSTICIA Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense. La necesidad de creación de un Consejo Médico Forense aparece recogida ya en el año 1988 en el Libro Blanco de

Más detalles

Plan estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleados públicos de la Generalitat 2009-2012 (Borrador 24_10_09)

Plan estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleados públicos de la Generalitat 2009-2012 (Borrador 24_10_09) Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleados públicos de la Generalitat 2009-2012 (Borrador 24_10_09) AUTORES Plan estratégico para la mejora continua de la

Más detalles

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN TITULACIONES DE GRADO Y MÁSTER COMUNITAT VALENCIANA Mayo 2011 INTRODUCCIÓN La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 46 Lunes 23 de febrero de 2015 Sec. I. Pág. 15487 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE JUSTICIA 1788 Real Decreto 63/2015, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 862/1998, de

Más detalles

INFORME ANUAL 2.014. El Diploma se ha incluido en los programas formativos tanto del Instituto de la Mujer como del ISCIII.

INFORME ANUAL 2.014. El Diploma se ha incluido en los programas formativos tanto del Instituto de la Mujer como del ISCIII. INFORME ANUAL 2.014 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARA LA FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y GÉNERO INTRODUCCIÓN El convenio tiene por objeto la colaboración

Más detalles

DECRETO 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud.

DECRETO 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud. 29171 DECRETO 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud. (2008040245) La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 12604 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA ORDEN de 10 de mayo de 2011 por la que se establecen las directrices para la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan Integral contra el Cáncer en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 142 Viernes 14 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44948 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6412 Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4972 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejo de Gobierno 1473 Decreto n.º 6/2015, de 6 de febrero, que crea el Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región

Más detalles

I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 1439

I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 1439 I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 1439 DECRETO 17/2010, de 25 de febrero, por el que se crea la Comisión Canaria de Formación Continuada de las profesiones sanitarias y se regula el procedimiento

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 15 Martes, 20 de enero de 2015 Pág. 236 REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL SOBRE DROGAS. TITULO PRELIMINAR: NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO Artículo 1. Naturaleza y ámbito de actuación. 1. El Consejo

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES Guatemala, Mayo de 2012 1 INDICE PAGINA Introducción 3 Misión 4 Visión 5 Objetivo institucional

Más detalles

NÚMERO 169 Martes, 2 de septiembre de 2014

NÚMERO 169 Martes, 2 de septiembre de 2014 26408 DECRETO 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura. (2014040223) El Estatuto de Autonomía de Extremadura,

Más detalles

Legislación consolidada

Legislación consolidada Legislación consolidada Última revisión 12.06.2013 DECRETO 149/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crean las categorías de médico, ats/due, conductor-camillero del Servicio

Más detalles

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA DE LA Artículo 1. Definición, contenido y Régimen Jurídico. 1. La presente normativa regula los aspectos

Más detalles

PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 2015 2018

PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 2015 2018 PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 2015 2018 Vitoria Gasteiz, Octubre de 2014 Aprobado por el Consejo de la Dirección de Asistencia

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

NORMAS REGULADORAS DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS

NORMAS REGULADORAS DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS Firmante: Q3018001B - SECRETARIO GENERAL - NORMAS REGULADORAS DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS (APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/6/2008) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los profesores e investigadores de la Universidad

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN) Número 155 Miércoles, 14 de Agosto de 2013 Pág. 18072 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN) 7270 Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Local de Deportes. Anuncio Al no haberse

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 1 Viernes 1 de enero de 2016 Sec. I. Pág. 10 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3 Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla

Más detalles

PROYECTO DE ORDEN.../2014, de... de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro establecido en el

Más detalles

17655 Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura.

17655 Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura. Página 47162 IV. Administración Local Molina de Segura 17655 Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura. El Pleno del Ayuntamiento de Molina

Más detalles

Sección 1. Naturaleza jurídica, objetivos y funciones. Artículo 1. Naturaleza jurídica.

Sección 1. Naturaleza jurídica, objetivos y funciones. Artículo 1. Naturaleza jurídica. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO STUDII SALAMANTINI (Aprobado en el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2011 y modificado en la sesión del Consejo de Gobierno de 29 de enero

Más detalles

b) Realizar los programas de formación de una especialidad y superar las pruebas teóricas y prácticas correspondientes.

b) Realizar los programas de formación de una especialidad y superar las pruebas teóricas y prácticas correspondientes. MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARÍA DEL GOBIERNO Real Decreto 992/1987, de 3 julio BOE 1 agosto 1987, núm. 183 [pág. 23642] ENFERMERAS-ENFERMEROS. Regula la obtención del título de especialista

Más detalles

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 1 de 12 26 de enero de 2011 ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V CAPÍTULO VI CAPÍTULO

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL. Regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL. Regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. FORMACIÓN PROFESIONAL. Regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. MINISTERIO PRESIDENCIA BOE 30 diciembre 2005, núm. 312, [pág. 43141] ; rect. BOE 24 enero 2006,

Más detalles

DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691

DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691 DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR DECRETO 19/2013, de 17 de enero, por el que se crea el Consejo Gallego del Trabajo Autónomo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 310 Lunes 26 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 141836 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 20181 Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007,

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 1 INTRODUCCIÓN Como parte de la Estrategia de la Universidad de Málaga en materia de formación doctoral, la Universidad de Málaga impulsará

Más detalles

LEY 1/2000, de 27 de junio, «De creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia».

LEY 1/2000, de 27 de junio, «De creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia». LEY 1/2000, de 27 de junio, «De creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia». BORM 14 Julio 2000 El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Sea notorio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 9 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación, Juventud y Deporte 1 DECRETO 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para la

Más detalles

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL CAMPO

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL CAMPO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL CAMPO Diciembre de 2013 1 ÍNDICE I. Introducción II. Transparencia y comunicación 1. Información relevante y rendición de cuentas 2. Colaboración

Más detalles

Título inserción: Texto de la inserción:

Título inserción: Texto de la inserción: Título inserción: DECRETO 9/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Energía. [2002/X500] Texto de la inserción:

Más detalles

ORDENANZA DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE

ORDENANZA DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE Res. Nº 57 de C.D.C. de 1/VII/2014 - Dist. 685/14 D.O. pendiente ORDENANZA DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE CAPÍTULO I.- COMETIDOS, UBICACIÓN INSTITUCIONAL, DESTINATARIOS Y OBJETIVOS.-

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT Exposició de motius El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació de l Ajuntament de Montmeló, en el qual hi participen totes

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 249 Lunes, 30 de diciembre de 2013 Pág. 83661 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE HACIENDA DECRETO 80/2013, de 26 de diciembre,

Más detalles

Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos de las Illes Balears

Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos de las Illes Balears Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos de las Illes Balears Jordi Llabrés Palmer Comisionado del Observatorio para la Convivencia Escolar Murcia, 28 de abril de 2007 Población

Más detalles