S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret."

Transcripción

1 DOGV - Núm Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1422 DECRET 168/1997, de 13 de maig, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. [97/X8001] 1422 DECRETO 168/1997, de 13 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. [97/X8001] La infecció pel virus de la immunodeficiencia humana (HIV) i la síndrome de la immunodeficiencia adquirida (SIDA) constitueixen un deis problemes de salut més importants en el context mundial. L'evolució de la pandemia indica que es tracta, en paraules del secretari general de l'onu, "d'una emergencia a escala planetaria", que exigeix el desenvolupament de polítiques i accions adequades a la magnitud del problema. Dins d'europa, la Comunitat Valenciana, igual que el conjunt d'espanya, es troba particularment afectada i presenta actualment taxes d'incidencia anual de SIDA superiors a les observades en els altres palsos europeus. En resposta a aquest problema, la comunitat científica ha instat els governs a adaptar les seues estrategies per afrontar eficayment el repte que suposa la lluita contra la Les organitzacions mundial s i europees han posat en marxa plans i programes que promouen la coordinació internacional de les actuacions. En el context espanyol, des del Pla Nacional de la SIDA s'ha proposat l'ampliació de les accions de lluita contra l'epidemia mitjanyant el Pla de Mobilització Multisectorial davant la SIDA ( ), la finalitat del qual és millorar la coordinació interdepartamental i interautonómica. El Govern Valencia, conscient de les dimensions i la complexitat del problema i davant la necessitat de proporcionar una resposta eficay en l'ambit de la Comunitat Valenciana, s'ha proposat reunir els esforyos i impulsar l'acció integrada i multidisciplinar, d'acord amb la dinamica actual de la pandemia, mitjanyant l'aprovació del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. En atenció d'aquestes consideracions, a proposta del conseller de Sanitat, i amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió del dia 13 de maig de 1997, Article 1 DECRETE S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret. Article 2 El I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana té els objectius generals següents: 1. Coneixer i reduir la incidencia de la infecció pel virus de la immunodeficiencia humana (HIV). 2. Promoure la participació activa i solidaria de la societat davant l'epidemia. 3. Proporcionar atenció sanitaria integral a les persones afectades. 4. Impulsar la cohaboració institucional per mamprendre globalment l'epidemia. Article 3 El I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana es desenvolupara d'acord amb els objectius específics i les activitats derivats deis objectius generals, que es detallen en l'annex. Els objectius específics i les activitats del Pla de la SIDA seran actualitzats periódicament. Article 4 Per a la consecució deis objectius fonamentals i específics del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana, s'estructuren els órgans següents: - Comissió executiva. - Comissió tecnica. La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el S'ndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) constituyen uno de los problemas de salud mts importantes en el contexto mundial. La evolución de la pandemia indica que se trata, en palabras del secretario general de la ONU, de "una emergencia a escala planetaria", que requiere que se desarrollen políticas y acciones adecuadas a la magnitud del problema. Dentro de Europa, la Comunidad Valenciana, al igual que el conjunto de España, se encuentra particularmente afectada y presenta actualmente tasas de incidencia anual de SIDA superiores a las observadas en los demás países europeos. En respuesta a este problema, la comunidad científica ha instado a los Gobiernos a que adapten sus estrategias para afrontar eficazmente el reto que supone la lucha contra el Las organizaciones mundiales y europeas han puesto en marcha planes y programas que promueven la coordinación internacional de las actuaciones. En el contexto español, desde el Plan Nacional del SIDA se ha propuesto la ampliación de las acciones de lucha contra la epidemia mediante el Plan de Movilización Multisectorial frente al SIDA ( ), cuya finalidad es mejorar la coordinación interdepartamental e interautonómica. El Gobierno Valenciano, consciente de las dimensiones y la complejidad del problema y ante la necesidad de proporcionar una respuesta eficaz en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, se ha propuesto aunar esfuerzos e impulsar la acción integrada y multidisciplinar acorde con la dinámica actual de la pandemia mediante la aprobación del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. En su virtud, a propuesta del conseller de Sanidad, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 13 de mayo de 1997, Artículo 1 DISPONGO Se aprueba el I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana con los objetivos, desarrollo y estructura que se establecen en el presente Decreto. Artículo 2 El I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana tiene los siguientes objetivos generales: l. Conocer y reducir la incidencia de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 2. Promover la participación activa y solidaria de la sociedad frente a la epidemia. 3. Proporcionar atención sanitaria integral a las personas afectadas. 4. Impulsar la colaboración institucional para el abordaje global de la epidemia. Artículo 3 El I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana se desarrollará de acuerdo con los objetivos específicos y actividades, derivados de los objetivos generales, que se detallan en el anexo. Los objetivos específicos y actividades del Plan de SIDA serán actualizados periódicamente. Artículo 4 Para la consecución de los objetivos fundamentales y específicos del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana se estructuran los siguientes órganos: - Comisión ejecutiva. - Comisión técnica.

2 DOGV - Núm Comissió de Participació Article 5 Seran funcions de la Comissió Executiva del I Pla de la SIDA l'elaboració de les directrius i el seguiment i l'avaluació deis acords adoptats en relació amb el compliment deis objectius del Pla. Article 6 La Comissió Executiva estara presidida pel conseller de Sanitat o per la persona en qui delegue. Seran membres de la Comissió el director general de Salut Pública, que actuara de vicepresident, i com a vocals les persones següents: - El sotssecretari de la Conselleria de Sanitat. - El director general d' Atenció Especialitzada, de la Conselleria de Sanitat. - El director general d' Atenció Primaria i Farmacia, de la Conselleria de Sanitat. - El director general d'ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. - La directora general de Serveis Socials, de la Conselleria de Benestar - El director general de Drogodependencies, de la Conselleria de Benestar - La directora general de la Dona, de la Conselleria de Benestar - El director de l'institut Valencia de la Joventut. Hi fara de secretari el coordinador del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. Podran incorporar-s'hi els membres que s'estimen necessaris, a proposta del president de la Comissió. Article 7 a) La Comissió Tecnica del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana és l'organ consultiu de la Conselleria de Sanitat, tindra caracter multidisciplinar i estara formada per especialistes de prestigi reconegut, provinents de disciplines diferents. Els membres de la Comissió seran nomenats pel conseller de Sanitat, a proposta de la Comissió Executiva. b) Seran funcions de la Comissió Tecnica del I Pla de la SIDA l'orientació, la cohaboració i el suport cientificotecnic a la Comissió Executiva en materia de HIV/SIDA i de les infeccions relacionades amb el HIV, i qualssevol altres activitats que es puguen encomanar dirigides a la prevenció, l'atenció, la protecció de la salut i, en general, per a l'avany de la lluita contra la c) Els acords i els informes emesos per la Comissió Tecnica tindran caracter de proposta no vinculant per a la Comissió Executiva, que fara un ús discrecional d'aquesta i de les dades que continga, i podra disposar-ne la publicació parcial o íntegra. d) La Comissió Tecnica estara presidida pel director general de Salut Pública o per la persona que hi delegue. Article 8 La Comissió de Participació Social del I Pla de la SIDA tindra com a funcions promoure la coordinació de les accions de salut de les diferents institucions, organismes, i cohectius relacionats amb el HIV /SIDA, com també impulsar i participar en el desenvolupament de les directrius emanades de la Comissió Executiva. Article 9 a) La Comissió de Participació Social estara presidida pel director general de Salut Pública o per la persona que hi delegue. Formaran part de la Comissió els següents vocals, que tindran relació amb la lluita contra la SIDA: - Un representant de l'institut Valencia de la Joventut. - Un representant del Consell de la Joventut. - Un representant per cada ONO de la Comunitat Valenciana relacionada amb la - Comisión de Participación Artículo 5 Serán funciones de la Comisión Ejecutiva del I Plan del SIDA la elaboración de las directrices y el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados en relación con el cumplimiento de los objetivos del Plan. Artículo 6 La Comisión Ejecutiva estará presidida por el conseller de Sanidad o persona en quien delegue. Serán miembros de la Comisión el director general de Salud Pública, que actuará como vicepresidente, y los siguientes vocales: - El Subsecretario de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Atención Especializada, de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Atención Primaria y Farmacia, de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. - La directora general de Servicios Sociales, de la Conselleria de Bienestar - El director general de Drogodependencias, de la Conselleria de Bienestar - La directora general de la Mujer, de la Conselleria de Bienestar - El director del Instituto Valenciano de la Juventud. Actuará como Secretario de dicha Comisión el Coordinador del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. Podrán incorporarse a esta Comisión Ejecutiva otros miembros, que se estimen necesarios, a propuesta del Presidente de la Comisión. Artículo 7 a) La Comisión Técnica del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana es el órgano consultivo de la Conselleria de Sanidad, tendrá carácter multidisciplinar, y estará formada por especialistas de reconocido prestigio procedentes de distintas disciplinas. Los miembros de la Comisión serán nombrados por el conseller de Sanidad, a propuesta de la Comisión Ejecutiva. b) Serán funciones de la Comisión Técnica del I Plan del SIDA la orientación, colaboración y apoyo científico-técnico a la Comisión Ejecutiva en materia de VIH/SIDA y de las infecciones relacionadas con el VIH y cualesquiera otras actividades que se puedan encomendar dirigidas a la prevención, atención, protección de la salud y en general para el avance de la lucha contra el c) Los acuerdos e informes emitidos por la Comisión Técnica tendrán carácter de propuesta no vinculante para la Comisión Ejecutiva, que hará uso discrecional de la misma y de los datos en ella contenidos, pudiendo disponer su íntegra o parcial publicación. d) La Comisión Técnica estará presidida por el director general de Salud Pública o persona en quien delegue. Artículo 8 La Comisión de Participación Social del I Plan del SIDA tendrá como funciones promover la coordinación de las acciones de salud de las diferentes instituciones, organismos y colectivos relacionados con el VIH/SIDA, así como impulsar y participar en el desarrollo de las directrices emanadas de la Comisión Ejecutiva. Artículo 9 a) La Comisión de Participación Social estará presidida por el director general de Salud Pública o persona en quien delegue. Formarán parte de ella los siguientes vocales, todos ellos relacionados en la lucha contra el SIDA: - Un representante del Instituto Valenciano de la Juventud. - Un representante del Consejo de la Juventud. - Un representante por cada ONO de la Comunidad Valenciana relacionada con el

3 DOGV - Núm Un representant del CoHegi de Metges. - Un representant del CoHegi de Farmaceutics. - Un representant del CoHegi de Psicólegs. - Un representant del CoHegi d'infermeria. - Un representant del CoHegi de Treballadors Socials. - Un representant del CoHegi d' Advocats. - Tres representants, per cada província, que seran nomenats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana. b) Els representant que conformen aquesta Comissió hauran de tenir alguna relació en la lluita contra la c) S'invitara a participar en aquesta Comissió un representant de la Direcció General d'institucions Penitencü'iries. d) Si ho demanen els dos ter«os de la Comissió, podran incorporar-s'hi representants d'altres institucions. Article 10 Les funcions de la planificació, promoció, desenvolupament i avaluació de les actuacions, com també la coordinació de les accions relatives al HIV /SIDA que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana, es portaran a terme a través del Servei del Pla de la SIDA, adscrit a la Direcció General de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat. El cap del Servei del Pla de la SIDA actuara com a coordinador del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana i com a secretari deis órgans cohegiats. Article 11 Es podran establir subcomites de treball, en funció de les necessitats del desenvolupament del pla, dirigits a resoldre els problemes específics que es detecten en relació amb el HIV/SIDA, seguint les directrius de la Comissió Executiva. Els subcomites seran presidits pel coordinador o per la coordinadora del I Pla de la SIDA i estaran formats per un nombre redult de membres, que se seleccionaran d'acord amb el problema concret en cada caso - Un representante del Colegio de Médicos. - Un representante del Colegio de Farmacéuticos. - Un representante del Colegio de Psicólogos. - Un representante del Colegio de Enfermería. - Un representante del Colegio de Trabajadores Sociales. - Un representante del Colegio de Abogados. - Tres representantes, uno de cada provincia, nombrados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana. b) Todos los representantes que conforman esta Comisión deberán tener una relación en la lucha contra el c) Se invitará a participar en esta Comisión a un representante de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. d) A solicitud de los dos tercios de la Comisión podrán incorporarse representantes de otras instituciones. Artículo 10 Las funciones de la planificación, promoción, desarrollo y evaluación de las actuaciones así como la coordinación de las acciones relativas al VIH/SIDA que se desarrollen en la Comunidad Valenciana se llevarán a cabo a través del Servicio del Plan del SIDA, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, de la Conselleria de Sanidad. El Jefe del Servicio del Plan del SIDA actuará como Coordinador del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana y como Secretario de los órganos colegiados. Artículo 11 Podrán establecerse Subcomités de Trabajo, en función de las necesidades que el desarrollo del Plan precise, dirigidos a resolver los problemas específicos que se detecten en relación con el VIH/SIDA, siguiendo las directrices de la Comisión Ejecutiva. Los Subcomités serán presididos por el Coordinador del I Plan del SIDA y estarán formados por un número reducido de miembros, seleccionados de acuerdo con el problema concreto en cada caso. DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest decret, en especial l'ordre de 20 de febrer de 1987, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es creava la Comissió Tecnica de la Comunitat Valenciana sobre la Síndrome d'immunodeficiencia Adquirida (SIDA), i l'ordre de 25 de gener de 1991, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es creava el Programa per a la Prevenció i el Control de la SIDA i de les infeccions produldes pel Virus de la Immuno deficiencia Humana (HIV). DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto, en especial la Orden de 20 de febrero de 1987, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se creaba la Comisión Técnica de la Comunidad Valenciana sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y la Orden de 25 de enero de 1991, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se creaba el Programa para la Prevención y Control del SIDA y de las Infecciones Producidas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES Primera Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar les normes i adoptar les mesures que puguen ser necessaries per a l'aplicació i el desenvolupament d'alló que preveu aquest decret. Segona Aquest decret vigira l'endema de la publicació en el Diari Of i cial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 13 de maig de 1997 El conseller de Sanitat, JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA El president de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO Primera Se faculta al conseller de Sanidad para dictar las normas y adoptar las medidas que puedan ser precisas para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este decreto. Segunda El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Of icial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 13 de mayo de 1997 El conseller de Sanidad, JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA El presidente de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

4 DOGV - Núm ANNEX ANEXO Objectius i activitats del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana l. Objectiu general: coneixer i reduir la incidencia de la infecció Objectius específics: Aprofundir en el coneixement de l' epidemia i les seues característiques a la Comunitat Valenciana Intensificar la vigilancia epidemiológica i el control de la SIDA i de les infeccions relacionades amb el HIV Activitats: - Desenvolupar el projecte de monitorització de seroprevalenya en el nounat per coneixer l'impacte de la infecció per HIV a la Comunitat Valenciana. - Participar en el desenvolupament del projecte europeu per a la vigilancia de la demanda i prescripció del test del HIV en Atenció Primaria a través de la xarxa sentinella sanitaria. - Homogenei:tzar l'ús de les tecniques diagnóstiques del HIV a la Comunitat Valenciana. - Reforyar els sistemes de vigilancia epidemiológica mitjanyant un sistema de coordinació entre els serveis assistencials i els serveis de la Direcció General de Salut Pública. - Unificar els criteris de declaració i explotació de les dades epidemiológiques. - Realitzar estudis de qualitat de la informació obtinguda pels sistemes de vigilancia epidemiológica (cobertura, exhaustivitat, etc.). - Reforyar la coordinació en materia epidemiológica amb el pla nacional i amb altres plans autonómics sobre la - Impulsar i participar en reunions cientificotecniques sobre la infecció per HIV / - Elaborar informes epidemiológics periódics sobre la situació del registre de casos de SIDA de la Comunitat Valenciana. - Revisar el registre d'exposició accidental del personal sanitari. - Avaluar periódicament les activitats anteriorment esmentades. 2. Objectiu general: promoure la participació activa i solidaria de la societat davant l'epidemia Objectius específics: Realitzar accions dirigides a evitar la discriminació de les persones afectades per HIV / Fomentar activitats informatives, educatives i de promoció de la salut encaminades a la prevenció del HIV / 2.2. Activitats: - Vetlar pel compliment de l'ús correcte de la informació verbal i escrita, relativa a la história clínica de les persones infectades per HIV/SIDA a través de:. Realització d' avaluacions periódiques deis procediments escrits utilitzats pels professionals de salut, en el procés d'atenció a la persona amb HIV/ 'Organització de fórums de discussió de caracter interdisciplinar al voltant d'aspectes etics i confidencialitat respecte al HIV/ 'Organització de fórums de discussió en l'escola sobre aspectes etics i confidencialitat en cohaboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. - Promoure programes de prevenció per als treballadors del sector sanitari, encaminats a evitar els accidents i la discriminació deis usuaris afectats pel HIV/ - Promoure debats dirigits a cohectius empresarials i sindicals sobre els drets de les persones amb HIV/ - Realitzar campanyes d'informació dirigides a la població a partir de les necessitats específiques detectades. - Realitzar noves edicions de material s informatius existents de caracter preventiu, dirigits a la població general. - Utilitzar la xarxa d'informació juvenil per a difondre els programes preventius existents en aquesta materia. Objetivos y actividades del i plan del SIDA de la Comunidad Valenciana l. Objetivo general: Conocer y reducir la incidencia de la infección Objetivos específicos: Profundizar en el conocimiento de la epidemia y sus características en la Comunidad Valenciana Intensificar la vigilancia epidemiológica y el control del SIDA y de las infecciones relacionadas con el VIH Actividades: - Desarrollar el proyecto de monitorización de seroprevalencia en el recién nacido para conocer el impacto de la infección por VIH en la Comunidad Valenciana. - Participar en el desarrollo del Proyecto Europeo para la vigilancia de la demanda y prescripción del test del VIH en Atención Primaria a través de la red centinela sanitaria. - Homogeneizar el uso de las técnicas diagnósticas del VIH en la Comunidad Valenciana. - Reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, mediante un sistema de coordinación entre los servicios asistenciales y los servicios de la Dirección General de Salud Pública. - Unificar los criterios de declaración y explotación de los datos epidemiológicos. - Realizar estudios de calidad de la información obtenida por los sistemas de vigilancia epidemiológica (cobertura, exhaustividad, etc.). - Reforzar la coordinación en materia epidemiológica con el Plan Nacional y con otros Planes Autonómicos sobre el - Impulsar y participar en reuniones científico-técnicas sobre la infección por VIHlSIDA. - Elaborar informes epidemiológicos periódicos sobre la situación del registro de casos de SIDA de la Comunidad Valenciana. - Revisar el registro de exposición accidental del personal sanitario. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente señaladas. 2. Objetivo general: Promover la participación activa y solidaria de la sociedad frente a la epidemia Objetivos específicos: Realizar acciones dirigidas a evitar la discriminación de las personas afectadas por VIHl Fomentar actividades informativas, educativas y de promoción de la salud encaminadas a la prevención del VIHl 2.2. Actividades: - Velar por el cumplimiento del uso correcto de la información verbal y escrita, relativa a la historia clínica de las personas infectadas por VIH/SIDA a través de: 'Realización de evaluaciones periódicas de los procedimientos escritos utilizados por los profesionales de salud, en el proceso de atención a la persona con VIHl 'Organización de foros de discusión de carácter interdisciplinar acerca de aspectos éticos y confidencialidad respecto al VIHl 'Organización de foros de discusión en la escuela sobre aspectos éticos y confidencialidad en colaboración con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. - Promover programas de prevención para los trabajadores del sector sanitario, encaminados a evitar la accidentabilidad y la discriminación de los usuarios afectados por el VIH/ - Promover debates dirigidos a colectivos empresariales y sindicales sobre los derechos de las personas con VIHl - Realizar campañas de información dirigidas a la población a partir de las necesidades específicas detectadas. - Realizar nuevas ediciones de materiales informativos de carácter preventivo, dirigidos a la población general. - Utilizar la red de información juvenil para difundir los programas preventivos existentes en esta materia.

5 DOGV - Núm Revisar les prestacions del carnet jove sobre els productes anticonceptius i de prevenció de malalties transmissibles. - Informar i assessorar els joves sobre els programes de prevenció de malalties de transmissió sexual, fomentant l'ús del telefon jove. - Impulsar la implantació de la targeta sanitaria, donant prioritat als joves a partir deis 16 anys, per a un respecte major a la seua intimitat medico sanitaria. - Potenciar el desenvolupament de programes d'educació afectivosexual per als joves. - Adequar els programes de prevenció deis centres de planificació familiar a les necessitats juvenils. - Organitzar seminaris de formació i motivació per a mediadors o animadors juvenils, en cohaboració amb altres institucions, encaminats a la prevenció i promoció de la salut. - Elaborar material divulgatiu sobre els centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS). - Elaborar i difondre materials informatius per a potenciar la realització de la prova del HIV en la dona gestant. - Desenvolupar objectius educatius i preventius en materia de SIDA per a l'ensenyament primari i secundario - Organitzar cursos de formació en prevenció per a educadors d'ensenyament primari i secundario - Implantar i desenvolupar el programa d'escolarització deis infants infectats per HIV en la Comunitat Valenciana. - Organitzar cursos dirigits a pares a través de les associacions de pares d'alumnes (APA), encaminats a la seua formació com a educadors i agents de salut per a complementar i sincronitzar els coneixements educatius deis escolars. - Avaluar periódicament les activitats esmentades. 3. Objectiu general: proporcionar atenció sanitaria integral a les persones afectades Objectius específics: Col'laboració amb les direccions general s d' Atenció Primaria i Especialitzada per a coordinar i adequar l'assistencia a persones amb HIV/SIDA en tots els nivells d'atenció Crear unitats de prevenció de la SIDA (UPS) als centres de salut pública Potenciar els centres d'informació i prevenció de la Impulsar activitats d'investigació i accions de salut pública Activitats: - Crear unitats de malalties infeccioses dins de l'estructura hospitalaria dependent de la Direcció General d' Atenció Especialitzada. - Proporcionar els serveis d'atenció sanitaria adequats a l'evolució de la infecció i la malaltia. - Establir programes per a l'atenció a usuaris infectats per HIV en Atenció Primaria. - Intensificar les mesures necessaries per a proporcionar una atenció humanitzada als malalts de SIDA en fase terminal. - Promoure la coordinació i l'establiment de criteris de derivació entre els diferents nivells assistencials. - Elaborar un manual del HIV/SIDA i malalties connexes dirigit a professionals d' Atenció Primaria. - Organitzar seminaris sobre el contingut del manual dirigit als professionals. - Organitzar cursos de formació per a professionals sociosanitaris que intervenen en programes específics multidisciplinaris. - Organitzar tallers d'habilitats de comunicació que permeten adequar la practica professional a la problematica del HIV/SIDA i de les drogodependencies en general. - Reeditar i difondre el Manual del Voluntariat. - Organitzar cursos de formació per al personal voluntari que intervinga en programes de HIV/SIDA i de drogodependencies. - Difondre el Manual d' Autoatencions per a les persones afectades. - Revisar las prestaciones del Carnet Jove sobre los productos anticonceptivos y de prevención de enfermedades transmisibles. - Informar y asesorar a los jóvenes acerca de los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, fomentando el uso del Teléfono Joven. - Impulsar la implantación de la tarjeta sanitaria, dando prioridad a los jóvenes a partir de los 16 años, para mayor respeto a su intimidad médico-sanitaria. - Potenciar el desarrollo de programas de educación afectivosexual para los jovenes. - Adecuar los programas de prevención de los centros de planificación familiar a las necesidades juveniles. - Organizar seminarios de formación y motivación para mediadores o animadores juveniles, en colaboración con otras instituciones, encaminados a la prevención y promoción de la salud. - Elaborar material divulgativo sobre los Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS). - Elaborar y difundir materiales informativos para potenciar la realización de la prueba del VIH en la mujer gestante. - Desarrollar objetivos educativos y preventivos en materia de SIDA para la enseñanza primaria y secundaria. - Organizar cursos de formación en prevención para educadores de enseñanza primaria y secundaria. - Implantar y desarrollar el programa de escolarización de los niños infectados por VIH en la Comunidad Valenciana. - Organizar cursos dirigidos a los padres a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMP AS), encaminados a su formación como educadores y agentes de salud para complementar y sincronizar los conocimientos educativos de los escolares. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente reseñadas. 3. Objetivo general: Proporcionar atención sanitaria integral a las personas afectadas Objetivos específicos: Colaboración con las Direcciones Generales de Atención Primaria y Especializada para coordinar y adecuar la asistencia a personas con VIHlSIDA en todos los niveles de atención Crear Unidades de Prevención de SIDA (UPS) en los Centros de Salud Pública Potenciar los Centros de Información y Prevención del Impulsar actividades de investigación y acciones de Salud Pública Actividades: - Crear Unidades de Enfermedades Infecciosas dentro de la estructura hospitalaria dependiente de la Dirección General de Atención Especializada. - Proporcionar los servicios de atención sanitaria adecuados a la evolución de la infección y la enfermedad. - Establecer programas para atención a usuarios infectados por VIH en Atención Primaria. - Intensificar las medidas necesarias para proporcionar una atención humanizada a los enfermos de SIDA en fase terminal. - Promover la coordinación y el establecimiento de criterios de derivación entre los distintos niveles asistenciales. - Elaborar un Manual del VIH/SIDA y enfermedades conexas dirigido a profesionales de Atención Primaria. - Organizar seminarios sobre el contenido del Manual dirigido a los profesionales. - Organizar cursos de formación para profesionales socio-sanitarios que intervienen en programas específicos multidisciplinarios. - Organizar talleres de habilidades de comunicación que permitan adecuar la práctica profesional a la problemática del VIH/SIDA y de las drogodependencias en general. - Reeditar y difundir el Manual del Voluntariado. - Organizar cursos de formación para el personal voluntario que intervenga en programas de VIHlSIDA y de drogodependen ClaS. - Difundir el Manual de Autocuidados para las personas afectadas.

6 DOGV - Núm Organitzar taller s de formaóó dirigits als professionals de les oficines de farmacia per a facilitar la seua actuació com a agents de salut. - Revisar i adaptar les recomanacions existents sobre les línies d'actuació en situacions d'accidentabilitat en l'ambit de la sanitat pública i la seua ampliació a tot el sector sanitario - Elaborar recomanacions dirigides a professionals de salut sobre la importancia de la realització de la prova del HIV en la dona gestant (prevenció de la transmissió vertical). - Elaborar recomanacions per a altres professions estrategiques (perruqueria, acupuntura, etc.) que pogueren intervenir en la propagació de l'epidemia. - Elaborar i donar suport als programes dirigits a la reducció de danys en l'ús de drogues per via parenteral i prostitució. - Coordinar des del servei del Pla de la SIDA els centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS), i les unitats de prevenció de la SIDA, dependents de la Direcció General de Salut Pública, en les activitats d'informació, consell, prevenció, investigació i altres accions de salut pública per a: 'Actuar sobre la demanda assistencial deis CIPS i les UPS (usuaris amb tuberculosi activa, altres malalties de transmissió sexual i contactes, etc.) per a l'aplicació d'accions de salut pública globals. 'Adequar els recursos humans i material s a la demanda actual deis centres. 'Dissenyar i establir protocols de remissió i derivació deis usuaris a altres nivells d'atenció. - Oferir ajudes per a finanyar accions i projectes específics de HIV/SIDA i malalties connexes des del Servei del Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana mitjanyant: L'elaboració de la normativa específica per a la convocatoria d'ajudes. 'La constitució d'un grup interdisciplinar d'experts per a l'avaluació deis projectes. 'La supervisió del compliment de les normes establides en la convocatoria d'ajudes. - Participar i impulsar estudis d'investigació i accions de salut pública de caracter nacional i internacional. - Registrar els projectes d'investigació i accions de salut pública, amb la base de dades, destinada a aquest fi en la Direcció General de Salut Pública. - Avaluar periodicament les activitats exposades anteriorment. 4. Objectiu general: impulsar la cohaboració institucional per a mamprendre globalment l'epidemia Objectius específics: Promoure la coordinació de les accions de salut amb les respectives conselleries de la Generalitat Valenciana implicades en el problema Estretir la coordinació de les accions de salut amb les diferents comunitats autonomes i el govern central Impulsar la coordinació de les accions de salut amb institucions internacionals Activitats: - Col'laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per al compliment deis objectius docents del pla educatiu encaminats a la prevenció de la - Col'laborar amb l'institut Valencia de la Joventut (IV AJ) en els programes relacionats amb el HIV/SIDA (Pla Jove). - Coordinació i col'laboració amb la Conselleria de Benestar - CoHaboració i coordinació amb la Direcció General de Serveis Socials per a potenciar les xarxes locals de suport. - CoHaboració i coordinació amb la Direcció General de Drogodependencies. - CoHaboració amb la Direcció General de la Dona en programes específics relacionats amb el HIV/ - Coordinació amb la Direcció General d'institucions Penitenciaries per a mamprendre el problema del HIV / - Coordinació amb els ajuntaments i altres entitats que la Direc- - Organizar talleres de formación dirigidos a los profesionales de las oficinas de farmacia para facilitar su actuación como agentes de salud. - Revisar y adaptar las recomendaciones existentes sobre las líneas de actuación en situaciones de accidentabilidad en el ámbito de la sanidad pública, y su ampliación a todo el sector sanitario. - Elaborar recomendaciones dirigidas a profesionales de salud sobre la importancia de la realización de la prueba del VIH en la mujer gestante (prevención de la transmisión vertical). - Elaborar recomendaciones para otras profesiones estratégicas (peluqueros, acupuntores, etc.) que pudieran intervenir en la propagación de la epidemia. - Elaborar y apoyar programas dirigidos a la reducción de daños en el uso de drogas por vía parenteral y prostitución. - Coordinar desde el Servicio del Plan del SIDA los Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS) y las Unidades de Prevención del SIDA, dependientes de la Dirección General de Salud Pública, en sus actividades de información, consejo, prevención, investigación y otras acciones de salud pública para: -Actuar sobre la demanda asistencial de los CIPS y las UPS (usuarios con tuberculosis activa, otras enfermedades de transmisión sexual y contactos, etc.) para la aplicación de acciones de salud pública globales. -Adecuar los recursos humanos y materiales a la demanda actual de los centros. Diseñar y establecer protocolos de remisión y derivación de los usuarios a otros niveles de atención. - Ofertar ayudas para financiar acciones y proyectos específicos de VIH/SIDA y enfermedades conexas desde el Servicio del Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana mediante: -La elaboración de la normativa específica para la convocatoria de ayudas. -La constitución de un panel interdisciplinar de expertos para la evaluación de los proyectos. -La supervisión del cumplimento de las normas establecidas en la convocatoria de ayudas. - Participar e impulsar estudios de investigación y acciones de Salud Pública de carácter nacional e internacional. - Registrar los proyectos de investigación y acciones de Salud Pública, con la base de datos destinada a este fin en la Dirección General de Salud Pública. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente expuestas. 4. Objetivo general: Impulsar la colaboración institucional para el abordaje global de la epidemia Objetivos específicos: Promover la coordinación de las acciones de salud con las respectivas Consellerias de la Generalitat Valenciana implicadas en el problema Estrechar la coordinación de las acciones de salud con las distintas Comunidades Autónomas y el Gobierno Central Impulsar la coordinación de las acciones de salud con instituciones internacionales Actividades: - Colaborar con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, para el cumplimiento de los objetivos docentes del Plan Educativo encaminados a la prevención del - Colaborar con el Instituto Valenciano de la Juventud (IV AJ) en los programas relacionados con el VIHlSIDA (Plan Joven). - Coordinación y colaboración con la Conselleria de Bienestar - Colaboración y coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para potenciar las redes locales de apoyo. - Colaboración y coordinación con la Dirección General de Drogodependencias. - Colaboración con la Dirección General de la Mujer en programas específicos relacionados con el VIHl - Coordinación con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para abordar el problema del VIH/ - Coordinación con los Ayuntamientos y otras entidades que la

7 DOGV - Núm ció General de Salut Pública considere oportú en relació amb el HIV/ - Col-laboració, assessorament, coordinació i avaluació de programes específics portats a terme per les organitzacions no governamentals (ONG). - Col-laboració amb programes d'altres comunitats autonomes en aspectes relacionats amb el HIV/ - Col-laboració i coordinació amb el Pla Nacional sobre la - Col-laboració i coordinació amb el Pla Nacional sobre Drogues en temes relacionats amb el HIV / - Coordinació amb institucions i organitzacions internacional s que desenvolupen activitats en la lluita contra la Dirección General de Salud Pública considere oportuno en relación con el VIHl - Colaboración, asesoramiento, coordinación y evaluación de programas específicos llevados a cabo por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). - Colaboración con programas de otras Comunidades Autónomas en aspectos relacionados con VIH/ - Colaboración y coordinación con el Plan Nacional sobre el - Colaboración y coordinación con el Plan Nacional sobre Drogas en temas relacionados con el VIHl - Coordinación con instituciones y organizaciones internacionales que desarrollen actividades en la lucha contra el Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1423 ORDRE de 16 d'abril de 1997, de la Conselleria de 1423 ORDEN de 16 de abril de 1997, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica 1 'Ordre de 19 de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 19 de gener de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, que regula 1 'organització i el funcionament de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la organización y funcio la Central de Compres i Serveis per a tots els cen namiento de la Central de Compras de Bienes y Ser tres que hi pertanyen. [97/C7397] vicios para todos los centros pertenecientes a la misma. [97/C7397] El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjanyant el Decret 33/1997, de 26 de febrer (DOGV núm ), ha aprovat el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Sanitat. Per tant, a fi d'adequar-la a l'actual estructura de la Conselleria, cal modificar l'ordre de 19 de gener de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Central de Compres i Serveis. Per aixo, Mediante el Decreto 33/1997, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm ), se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad. Como consecuencia, y con el fin de adecuarla a la actual estructura de la Conselleria, se hace necesario modificar la Orden de 19 de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Central de Compras de Bienes y Servicios. En virtud de ello, ORDENE ORDENO Primer Es modifiquen, de tot el text de l'ordre de 19 de gener de 1996, les denominacions següents: - La de «Conselleria de Sanitat i Consum», per la de «Conselleria de Sanitat». - La de «Direcció General de Regim Economic», per la de «Direcció General de Recursos Economics». - La de «Direcció per a la Gestió d'infrastructures, Subministraments i Hostaleria», per la de «Direcció de l' Área d'infrastructures i Aprovisionament». Primero Se modifican, de todo el texto de la Orden de 19 de enero de 1996, las denominaciones siguientes: - La de «Conselleria de Sanidad y Consumo», por la de «Conselleria de Sanidad». - La de «Dirección General de Régimen Económico», por la «Dirección General de Recursos Económicos». - La de «Dirección para la Gestión de Infraestructuras, Suministros y Hostelería», por la de «Dirección del Área de Infraestructuras y Aprovisionamiento». Segon Es modifica l'artiele 6 de l'ordre de 19 de gener de 1996, que quedara redactat així: «Per al' exercici de les funcions a), b), c) i e) de les detallades en l'artiele 5, la Comissió de Compres estara composta pels membres següents: - El director o directora general de Recursos Economics, que n'exercira la presidencia. - El director o directora general d' Atenció Primaria i Farmacia. - El director o directora general d' Atenció Especialitzada. - El director o directora de l' Área d'infrastructures i Aprovisionament. - El cap o la cap del Servei d' Aprovisionament. Hi poden assistir personalment, o a través de persones que deleguen de forma expressa, entre els funcionaris de les unitats respectives. Hi poden assistir acompanyats d'especialistes en la materia de que es tracte, els o les quals hi assistiran amb veu pero sense vot. El cap o la cap del Servei d' Aprovisionament ocupara la secretaria en l'exercici de les funcions a que es refereix aquest punt. Segundo Se modifica el artículo 6 de la Orden de 19 de enero de 1996, que quedará redactado de la siguiente manera: «Para el ejercicio de las funciones a), b), c) y e) de las enumeradas en el artículo 5 anterior, la Comisión de Compras estará compuesta de los siguientes miembros: - El director o directora general de Recursos Económicos, ya que ejercerá la presidencia de la Comisión. - El director o directora general de Atención Primaria y Farmacia. - El director o directora general de Atención Especializada. - El director o directora del Área de Infraestructuras y Aprovisionamiento. - El jefe o jefa del Servicio de Aprovisionamiento. Los citados miembros podrán asistir personalmente, o a través de personas en quienes deleguen de forma expresa, de entre los funcionarios de sus respectivas unidades. Los miembros citados podrán asistir acompañados de especialistas en la materia de que se trate, los cuales asistirán con voz pero sin voto. El jefe o jefa del Servicio de Aprovisionamiento desempeñará la secretaria en el ejercicio de las funciones a que se refiere este

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE. Article 6. De la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i el Sistema

ÍNDEX ÍNDICE. Article 6. De la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i el Sistema Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRET 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 37041 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA DECRETO 262/2014, de 2 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la infección por el VIH y el sida de Extremadura. (2014040298)

Más detalles

(BOCyL nº 77, del 19 de abril) Modificado por el Decreto 49/2003, de 24 de abril (B.O.C. y L del 30 de abril de 2003).

(BOCyL nº 77, del 19 de abril) Modificado por el Decreto 49/2003, de 24 de abril (B.O.C. y L del 30 de abril de 2003). 09 DECRETO 74/2000, DE 13 DE ABRL, POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA ESTRUCTURA DE COORDNACÓN DE ATENCÓN SOCOSANTARA DE LA COMUNDAD DE CASTLLA Y LEÓN. (BOCyL nº 77, del 19 de abril) Modificado por el Decreto

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 28943 I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 5050 DECRETO 99/2014, de 16 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa para la preparación y respuesta frente a la posible aparición

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

TÍTULO I Disposiciones generales

TÍTULO I Disposiciones generales Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, de Creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (DOCV 4765, 01/06/2004 y BOE 157, 30/06/2004) Sea notorio y manifiesto a todos los

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL. 2015-2018

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL. 2015-2018 PROGRAMA DE LA CANDIDATURA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL. 2015-2018 La candidatura que presentamos está formada por un equipo de trabajadoras sociales con acreditada experiencia

Más detalles

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009 El treball en xarxa en la prevenció dels ASI www.alonsovarea.com CADA COSA EN SU MOMENTO Construir una RED es hermoso http://yoriento.com/2009/03/como-fomentar-el-trabajo-el-equipo-de-verdad-487.html

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s actualitza la normativa que regula l elaboració dels plans de convivència

Más detalles

BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON.

BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. En el marco del artículo 43 de la Constitución Española, el artículo 13 del

Más detalles

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 201 4 (INVASSAT)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 201 4 (INVASSAT) PROGRAMA DE ACTIVIDADES 201 4 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INVASSAT) INDICE 3.- INVASSAT. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Más detalles

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC.

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC. 9586 2001 05 04 DOGV - Núm. 3.992 Conselleria de Benestar Social CORRECCIÓ d'errades de l'ordre de 12 d'abril de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2001

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL. Regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL. Regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. FORMACIÓN PROFESIONAL. Regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. MINISTERIO PRESIDENCIA BOE 30 diciembre 2005, núm. 312, [pág. 43141] ; rect. BOE 24 enero 2006,

Más detalles

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD RESOLUCIÓN SLT/2462/2013, de 19 de noviembre, por la que se resuelve el concurso público para la concesión de subvenciones

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

En eixa llei es crea l Agència Valenciana de Salut com a organisme autònom responsable de la gestió i administració del sistema sanitari

En eixa llei es crea l Agència Valenciana de Salut com a organisme autònom responsable de la gestió i administració del sistema sanitari Conselleria de Sanitat DECRET 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l atenció sanitària a la Comunitat Valenciana. [2007/6632]

Más detalles

València, 24 de juliol de 2013. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 24 de juliol de 2013. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Más detalles

AJUNTAMENT DE PICASSENT

AJUNTAMENT DE PICASSENT reglamentos/upc.doc REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PICASSENT PREÁMBULO El uso, abuso y dependencia de las drogas, en sus dimensiones actuales, es

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

Legislación consolidada

Legislación consolidada Legislación consolidada Última revisión 12.06.2013 DECRETO 149/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crean las categorías de médico, ats/due, conductor-camillero del Servicio

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14222 2001 06 21 DOGV - Núm. 4.026 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. [2001/6054]

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

El artículo 77 del mismo texto indica que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

El artículo 77 del mismo texto indica que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. Proyecto de Decreto XX, del Consell, de XX, por el que se establecen los criterios generales para la clasificación de los puestos de trabajo de carácter docente para la realización de funciones específicas

Más detalles

PROYECTO DE ORDEN.../2014, de... de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro establecido en el

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

BORRADOR DE PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE ASTURIAS

BORRADOR DE PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE ASTURIAS BORRADOR DE PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CAPÍTULO I EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LAS ECUELAS INFANTILES DE. Artículo

Más detalles

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Presidència de la Generalitat LLEI 4/2012, de 15 d octubre, de la Generalitat, per la qual s aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana. [2012/9565] Sia notori i manifest a tots els ciutadans

Más detalles

I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 1439

I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 1439 I. Disposiciones generales Consejería de Sanidad 1439 DECRETO 17/2010, de 25 de febrero, por el que se crea la Comisión Canaria de Formación Continuada de las profesiones sanitarias y se regula el procedimiento

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 249 Lunes, 30 de diciembre de 2013 Pág. 83661 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE HACIENDA DECRETO 80/2013, de 26 de diciembre,

Más detalles

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad Conselleria de Sanitat DECRET 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen l estructura, les funcions i el règim retributiu del personal directiu d institucions sanitàries de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Immigració i Ciutadania Conselleria de Inmigración y Ciudadanía

Conselleria d Immigració i Ciutadania Conselleria de Inmigración y Ciudadanía Conselleria d Immigració i Ciutadania DECRET 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d Integració de les Persones

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació RESOLUCIÓ de 3 d agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. [2014/8136] PREÀMBUL

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. Edición: 1 Fecha: 13.11.2012 Página 1 de 37 GUÍA TÉCNICA PARA

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació DECRET 39/2008, de 4 d abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l alumnat, pares,

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 253 VI Legislatura València, 12 de gener de 2007 I. TEXTOS APROVATS I.

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 253 VI Legislatura València, 12 de gener de 2007 I. TEXTOS APROVATS I. CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 253 VI Legislatura València, 12 de gener de 2007 SUMARI I. TEXTOS APROVATS A. LLEIS I ALTRES NORMES Llei de pressuposts de La Generalitat per a

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Índice / Índex. Nuestro compromiso con la sociedad El nostre compromís amb la societat. Introducción Introducció

Índice / Índex. Nuestro compromiso con la sociedad El nostre compromís amb la societat. Introducción Introducció Memoria 2009 Índice / Índex Nuestro compromiso con la sociedad El nostre compromís amb la societat Introducción Introducció Objetivos, estrategia y patrocinadores Objectius, estratègia i patrocinadors

Más detalles

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD Por acuerdo del Pleno de día 27 de enero de 2000 fue aprobado definitivamente el Reglamento de seguridad y salud. Publicado en el BOIB nº. 55, de 02.05.00, entró en vigor al día siguiente de la publicación.

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas Núm. 5.436 / 25.01.2007 4425 Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques DECRET 7/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Autonòmic dels Serveis de Voluntariat

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA MONTCADA I REIXAC. 2007 Elaborat per: Regidoria de Dona i Igualtat Comissió de seguiment del Protocol d actuació local contra la violència vers les dones.

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural DECRET 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura,

Más detalles

DECRETO 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud.

DECRETO 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud. 29171 DECRETO 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud. (2008040245) La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce

Más detalles

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL. Secretaría Autonómica de Sanidad Dirección General de Asistencia Sanitaria

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL. Secretaría Autonómica de Sanidad Dirección General de Asistencia Sanitaria CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Secretaría Autonómica de Sanidad Dirección General de Asistencia Sanitaria Página 2 Centros de Atención Primaria (CAP) Equipos de Atención Primaria (EAP): Centros de

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA Maria Àngels Prats Mora El català, llengua romànica que compta amb més de mil anys d història, és un element d identitat que comparteixen Andorra, Catalunya,

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXIX Núm. 186 24 de septiembre de 2010 43081 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Salud y Bienestar Social Decreto 211/2010, de 21/09/2010, de los Registros de Profesionales Sanitarios de Castilla-La

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXIV Núm. 138 16 de julio de 2015 22360 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Sanidad Decreto 166/2015, de 14/07/2015, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Más detalles

RD 1488-1998 de 10 de julio, (adapt de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Admón Gral del Estado)

RD 1488-1998 de 10 de julio, (adapt de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Admón Gral del Estado) 1 RD 1488-1998 de 10 de julio, (adapt de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Admón Gral del Estado) Sumario: Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Participación

Más detalles

Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. BOE núm. 64,

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 193 página 42 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 2 de octubre 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Fomento y Vivienda Decreto 132/2014, de 16 de septiembre, por el que se crea el Observatorio

Más detalles

Adaptación de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares

Adaptación de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares Adaptación de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

Más detalles

en el proceso de adquisición de las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de las profesiones sanitarias.

en el proceso de adquisición de las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de las profesiones sanitarias. PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA TRONCALIDAD Y OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD. El desarrollo del Título II de la Ley 44/2003, de

Más detalles

MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO BOE 14 septiembre 2007, núm. 221, [pág. 37544];

MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO BOE 14 septiembre 2007, núm. 221, [pág. 37544]; RCL 2007\1704 Legislación (Disposición Vigente a 13/12/2007) Real Decreto 1142/2007, de 31 agosto MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO BOE 14 septiembre 2007, núm. 221, [pág. 37544]; SANIDAD. Determina la composición

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD. Sevilla, 17 de marzo 2008 BOJA núm. 53 Página núm. 11

CONSEJERÍA DE SALUD. Sevilla, 17 de marzo 2008 BOJA núm. 53 Página núm. 11 Sevilla, 17 de marzo 2008 BOJA núm. 53 Página núm. 11 CONSEJERÍA DE SALUD DECRETO 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio

Más detalles

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS Objetivos PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS La consideración de los diferentes acercamientos teóricos comentados anteriormente, junto con la realidad social y las exigencias legales sirven como marco general

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació DECRET 115 /2008, d 1 d agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

MEMORIA 2012. Declarada de Utilidad Pública

MEMORIA 2012. Declarada de Utilidad Pública MEMORIA 2012 Declarada de Utilidad Pública OMSIDA La Asociación para la ayuda a personas afectadas por el VIH/sida, OMSIDA, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad

Más detalles

Nuevos programas dirigidos a pacientes

Nuevos programas dirigidos a pacientes ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER Nuevos programas dirigidos a pacientes Isabel Oriol Presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 1. La realidad del cáncer en España

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 32248 RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. D acord amb l article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXII Núm. 111 11 de junio de 2013 15377 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales Decreto 30/2013, de 06/06/2013, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria.

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Nuevos Modelos de Planificación y Control de Gestión en las AA.PP

Nuevos Modelos de Planificación y Control de Gestión en las AA.PP Nuevos Modelos de Planificación y Control de Gestión en las AA.PP Los pasos a seguir para poner en marcha un Sistema de Control de Gestión: El modelo del Ayuntamiento de Mataró Zaragoza 16 de noviembre

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 3591 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA DECRETO 14/2011, de 4 de febrero, por el que se regula la ordenación del Sistema de Formación Sanitaria Especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Más detalles

LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d Emergències. [2010/12771]

LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d Emergències. [2010/12771] Presidència de la Generalitat LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d Emergències. [2010/12771] Presidencia de la Generalitat LEY 13/2010, de 23 de noviembre,

Más detalles

Plan estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleados públicos de la Generalitat 2009-2012 (Borrador 24_10_09)

Plan estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleados públicos de la Generalitat 2009-2012 (Borrador 24_10_09) Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleados públicos de la Generalitat 2009-2012 (Borrador 24_10_09) AUTORES Plan estratégico para la mejora continua de la

Más detalles

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS REGLAMENT DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Preàmbul... 3 Capítol I. Disposicions generals... 3 Article 1. Definicions...

Más detalles