S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret."

Transcripción

1 DOGV - Núm Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1422 DECRET 168/1997, de 13 de maig, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. [97/X8001] 1422 DECRETO 168/1997, de 13 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. [97/X8001] La infecció pel virus de la immunodeficiencia humana (HIV) i la síndrome de la immunodeficiencia adquirida (SIDA) constitueixen un deis problemes de salut més importants en el context mundial. L'evolució de la pandemia indica que es tracta, en paraules del secretari general de l'onu, "d'una emergencia a escala planetaria", que exigeix el desenvolupament de polítiques i accions adequades a la magnitud del problema. Dins d'europa, la Comunitat Valenciana, igual que el conjunt d'espanya, es troba particularment afectada i presenta actualment taxes d'incidencia anual de SIDA superiors a les observades en els altres palsos europeus. En resposta a aquest problema, la comunitat científica ha instat els governs a adaptar les seues estrategies per afrontar eficayment el repte que suposa la lluita contra la Les organitzacions mundial s i europees han posat en marxa plans i programes que promouen la coordinació internacional de les actuacions. En el context espanyol, des del Pla Nacional de la SIDA s'ha proposat l'ampliació de les accions de lluita contra l'epidemia mitjanyant el Pla de Mobilització Multisectorial davant la SIDA ( ), la finalitat del qual és millorar la coordinació interdepartamental i interautonómica. El Govern Valencia, conscient de les dimensions i la complexitat del problema i davant la necessitat de proporcionar una resposta eficay en l'ambit de la Comunitat Valenciana, s'ha proposat reunir els esforyos i impulsar l'acció integrada i multidisciplinar, d'acord amb la dinamica actual de la pandemia, mitjanyant l'aprovació del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. En atenció d'aquestes consideracions, a proposta del conseller de Sanitat, i amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió del dia 13 de maig de 1997, Article 1 DECRETE S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret. Article 2 El I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana té els objectius generals següents: 1. Coneixer i reduir la incidencia de la infecció pel virus de la immunodeficiencia humana (HIV). 2. Promoure la participació activa i solidaria de la societat davant l'epidemia. 3. Proporcionar atenció sanitaria integral a les persones afectades. 4. Impulsar la cohaboració institucional per mamprendre globalment l'epidemia. Article 3 El I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana es desenvolupara d'acord amb els objectius específics i les activitats derivats deis objectius generals, que es detallen en l'annex. Els objectius específics i les activitats del Pla de la SIDA seran actualitzats periódicament. Article 4 Per a la consecució deis objectius fonamentals i específics del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana, s'estructuren els órgans següents: - Comissió executiva. - Comissió tecnica. La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el S'ndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) constituyen uno de los problemas de salud mts importantes en el contexto mundial. La evolución de la pandemia indica que se trata, en palabras del secretario general de la ONU, de "una emergencia a escala planetaria", que requiere que se desarrollen políticas y acciones adecuadas a la magnitud del problema. Dentro de Europa, la Comunidad Valenciana, al igual que el conjunto de España, se encuentra particularmente afectada y presenta actualmente tasas de incidencia anual de SIDA superiores a las observadas en los demás países europeos. En respuesta a este problema, la comunidad científica ha instado a los Gobiernos a que adapten sus estrategias para afrontar eficazmente el reto que supone la lucha contra el Las organizaciones mundiales y europeas han puesto en marcha planes y programas que promueven la coordinación internacional de las actuaciones. En el contexto español, desde el Plan Nacional del SIDA se ha propuesto la ampliación de las acciones de lucha contra la epidemia mediante el Plan de Movilización Multisectorial frente al SIDA ( ), cuya finalidad es mejorar la coordinación interdepartamental e interautonómica. El Gobierno Valenciano, consciente de las dimensiones y la complejidad del problema y ante la necesidad de proporcionar una respuesta eficaz en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, se ha propuesto aunar esfuerzos e impulsar la acción integrada y multidisciplinar acorde con la dinámica actual de la pandemia mediante la aprobación del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. En su virtud, a propuesta del conseller de Sanidad, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 13 de mayo de 1997, Artículo 1 DISPONGO Se aprueba el I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana con los objetivos, desarrollo y estructura que se establecen en el presente Decreto. Artículo 2 El I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana tiene los siguientes objetivos generales: l. Conocer y reducir la incidencia de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 2. Promover la participación activa y solidaria de la sociedad frente a la epidemia. 3. Proporcionar atención sanitaria integral a las personas afectadas. 4. Impulsar la colaboración institucional para el abordaje global de la epidemia. Artículo 3 El I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana se desarrollará de acuerdo con los objetivos específicos y actividades, derivados de los objetivos generales, que se detallan en el anexo. Los objetivos específicos y actividades del Plan de SIDA serán actualizados periódicamente. Artículo 4 Para la consecución de los objetivos fundamentales y específicos del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana se estructuran los siguientes órganos: - Comisión ejecutiva. - Comisión técnica.

2 DOGV - Núm Comissió de Participació Article 5 Seran funcions de la Comissió Executiva del I Pla de la SIDA l'elaboració de les directrius i el seguiment i l'avaluació deis acords adoptats en relació amb el compliment deis objectius del Pla. Article 6 La Comissió Executiva estara presidida pel conseller de Sanitat o per la persona en qui delegue. Seran membres de la Comissió el director general de Salut Pública, que actuara de vicepresident, i com a vocals les persones següents: - El sotssecretari de la Conselleria de Sanitat. - El director general d' Atenció Especialitzada, de la Conselleria de Sanitat. - El director general d' Atenció Primaria i Farmacia, de la Conselleria de Sanitat. - El director general d'ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. - La directora general de Serveis Socials, de la Conselleria de Benestar - El director general de Drogodependencies, de la Conselleria de Benestar - La directora general de la Dona, de la Conselleria de Benestar - El director de l'institut Valencia de la Joventut. Hi fara de secretari el coordinador del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana. Podran incorporar-s'hi els membres que s'estimen necessaris, a proposta del president de la Comissió. Article 7 a) La Comissió Tecnica del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana és l'organ consultiu de la Conselleria de Sanitat, tindra caracter multidisciplinar i estara formada per especialistes de prestigi reconegut, provinents de disciplines diferents. Els membres de la Comissió seran nomenats pel conseller de Sanitat, a proposta de la Comissió Executiva. b) Seran funcions de la Comissió Tecnica del I Pla de la SIDA l'orientació, la cohaboració i el suport cientificotecnic a la Comissió Executiva en materia de HIV/SIDA i de les infeccions relacionades amb el HIV, i qualssevol altres activitats que es puguen encomanar dirigides a la prevenció, l'atenció, la protecció de la salut i, en general, per a l'avany de la lluita contra la c) Els acords i els informes emesos per la Comissió Tecnica tindran caracter de proposta no vinculant per a la Comissió Executiva, que fara un ús discrecional d'aquesta i de les dades que continga, i podra disposar-ne la publicació parcial o íntegra. d) La Comissió Tecnica estara presidida pel director general de Salut Pública o per la persona que hi delegue. Article 8 La Comissió de Participació Social del I Pla de la SIDA tindra com a funcions promoure la coordinació de les accions de salut de les diferents institucions, organismes, i cohectius relacionats amb el HIV /SIDA, com també impulsar i participar en el desenvolupament de les directrius emanades de la Comissió Executiva. Article 9 a) La Comissió de Participació Social estara presidida pel director general de Salut Pública o per la persona que hi delegue. Formaran part de la Comissió els següents vocals, que tindran relació amb la lluita contra la SIDA: - Un representant de l'institut Valencia de la Joventut. - Un representant del Consell de la Joventut. - Un representant per cada ONO de la Comunitat Valenciana relacionada amb la - Comisión de Participación Artículo 5 Serán funciones de la Comisión Ejecutiva del I Plan del SIDA la elaboración de las directrices y el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados en relación con el cumplimiento de los objetivos del Plan. Artículo 6 La Comisión Ejecutiva estará presidida por el conseller de Sanidad o persona en quien delegue. Serán miembros de la Comisión el director general de Salud Pública, que actuará como vicepresidente, y los siguientes vocales: - El Subsecretario de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Atención Especializada, de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Atención Primaria y Farmacia, de la Conselleria de Sanidad. - El director general de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. - La directora general de Servicios Sociales, de la Conselleria de Bienestar - El director general de Drogodependencias, de la Conselleria de Bienestar - La directora general de la Mujer, de la Conselleria de Bienestar - El director del Instituto Valenciano de la Juventud. Actuará como Secretario de dicha Comisión el Coordinador del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. Podrán incorporarse a esta Comisión Ejecutiva otros miembros, que se estimen necesarios, a propuesta del Presidente de la Comisión. Artículo 7 a) La Comisión Técnica del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana es el órgano consultivo de la Conselleria de Sanidad, tendrá carácter multidisciplinar, y estará formada por especialistas de reconocido prestigio procedentes de distintas disciplinas. Los miembros de la Comisión serán nombrados por el conseller de Sanidad, a propuesta de la Comisión Ejecutiva. b) Serán funciones de la Comisión Técnica del I Plan del SIDA la orientación, colaboración y apoyo científico-técnico a la Comisión Ejecutiva en materia de VIH/SIDA y de las infecciones relacionadas con el VIH y cualesquiera otras actividades que se puedan encomendar dirigidas a la prevención, atención, protección de la salud y en general para el avance de la lucha contra el c) Los acuerdos e informes emitidos por la Comisión Técnica tendrán carácter de propuesta no vinculante para la Comisión Ejecutiva, que hará uso discrecional de la misma y de los datos en ella contenidos, pudiendo disponer su íntegra o parcial publicación. d) La Comisión Técnica estará presidida por el director general de Salud Pública o persona en quien delegue. Artículo 8 La Comisión de Participación Social del I Plan del SIDA tendrá como funciones promover la coordinación de las acciones de salud de las diferentes instituciones, organismos y colectivos relacionados con el VIH/SIDA, así como impulsar y participar en el desarrollo de las directrices emanadas de la Comisión Ejecutiva. Artículo 9 a) La Comisión de Participación Social estará presidida por el director general de Salud Pública o persona en quien delegue. Formarán parte de ella los siguientes vocales, todos ellos relacionados en la lucha contra el SIDA: - Un representante del Instituto Valenciano de la Juventud. - Un representante del Consejo de la Juventud. - Un representante por cada ONO de la Comunidad Valenciana relacionada con el

3 DOGV - Núm Un representant del CoHegi de Metges. - Un representant del CoHegi de Farmaceutics. - Un representant del CoHegi de Psicólegs. - Un representant del CoHegi d'infermeria. - Un representant del CoHegi de Treballadors Socials. - Un representant del CoHegi d' Advocats. - Tres representants, per cada província, que seran nomenats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana. b) Els representant que conformen aquesta Comissió hauran de tenir alguna relació en la lluita contra la c) S'invitara a participar en aquesta Comissió un representant de la Direcció General d'institucions Penitencü'iries. d) Si ho demanen els dos ter«os de la Comissió, podran incorporar-s'hi representants d'altres institucions. Article 10 Les funcions de la planificació, promoció, desenvolupament i avaluació de les actuacions, com també la coordinació de les accions relatives al HIV /SIDA que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana, es portaran a terme a través del Servei del Pla de la SIDA, adscrit a la Direcció General de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat. El cap del Servei del Pla de la SIDA actuara com a coordinador del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana i com a secretari deis órgans cohegiats. Article 11 Es podran establir subcomites de treball, en funció de les necessitats del desenvolupament del pla, dirigits a resoldre els problemes específics que es detecten en relació amb el HIV/SIDA, seguint les directrius de la Comissió Executiva. Els subcomites seran presidits pel coordinador o per la coordinadora del I Pla de la SIDA i estaran formats per un nombre redult de membres, que se seleccionaran d'acord amb el problema concret en cada caso - Un representante del Colegio de Médicos. - Un representante del Colegio de Farmacéuticos. - Un representante del Colegio de Psicólogos. - Un representante del Colegio de Enfermería. - Un representante del Colegio de Trabajadores Sociales. - Un representante del Colegio de Abogados. - Tres representantes, uno de cada provincia, nombrados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana. b) Todos los representantes que conforman esta Comisión deberán tener una relación en la lucha contra el c) Se invitará a participar en esta Comisión a un representante de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. d) A solicitud de los dos tercios de la Comisión podrán incorporarse representantes de otras instituciones. Artículo 10 Las funciones de la planificación, promoción, desarrollo y evaluación de las actuaciones así como la coordinación de las acciones relativas al VIH/SIDA que se desarrollen en la Comunidad Valenciana se llevarán a cabo a través del Servicio del Plan del SIDA, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, de la Conselleria de Sanidad. El Jefe del Servicio del Plan del SIDA actuará como Coordinador del I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana y como Secretario de los órganos colegiados. Artículo 11 Podrán establecerse Subcomités de Trabajo, en función de las necesidades que el desarrollo del Plan precise, dirigidos a resolver los problemas específicos que se detecten en relación con el VIH/SIDA, siguiendo las directrices de la Comisión Ejecutiva. Los Subcomités serán presididos por el Coordinador del I Plan del SIDA y estarán formados por un número reducido de miembros, seleccionados de acuerdo con el problema concreto en cada caso. DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest decret, en especial l'ordre de 20 de febrer de 1987, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es creava la Comissió Tecnica de la Comunitat Valenciana sobre la Síndrome d'immunodeficiencia Adquirida (SIDA), i l'ordre de 25 de gener de 1991, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es creava el Programa per a la Prevenció i el Control de la SIDA i de les infeccions produldes pel Virus de la Immuno deficiencia Humana (HIV). DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto, en especial la Orden de 20 de febrero de 1987, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se creaba la Comisión Técnica de la Comunidad Valenciana sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y la Orden de 25 de enero de 1991, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se creaba el Programa para la Prevención y Control del SIDA y de las Infecciones Producidas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES Primera Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar les normes i adoptar les mesures que puguen ser necessaries per a l'aplicació i el desenvolupament d'alló que preveu aquest decret. Segona Aquest decret vigira l'endema de la publicació en el Diari Of i cial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 13 de maig de 1997 El conseller de Sanitat, JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA El president de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO Primera Se faculta al conseller de Sanidad para dictar las normas y adoptar las medidas que puedan ser precisas para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este decreto. Segunda El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Of icial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 13 de mayo de 1997 El conseller de Sanidad, JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA El presidente de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

4 DOGV - Núm ANNEX ANEXO Objectius i activitats del I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana l. Objectiu general: coneixer i reduir la incidencia de la infecció Objectius específics: Aprofundir en el coneixement de l' epidemia i les seues característiques a la Comunitat Valenciana Intensificar la vigilancia epidemiológica i el control de la SIDA i de les infeccions relacionades amb el HIV Activitats: - Desenvolupar el projecte de monitorització de seroprevalenya en el nounat per coneixer l'impacte de la infecció per HIV a la Comunitat Valenciana. - Participar en el desenvolupament del projecte europeu per a la vigilancia de la demanda i prescripció del test del HIV en Atenció Primaria a través de la xarxa sentinella sanitaria. - Homogenei:tzar l'ús de les tecniques diagnóstiques del HIV a la Comunitat Valenciana. - Reforyar els sistemes de vigilancia epidemiológica mitjanyant un sistema de coordinació entre els serveis assistencials i els serveis de la Direcció General de Salut Pública. - Unificar els criteris de declaració i explotació de les dades epidemiológiques. - Realitzar estudis de qualitat de la informació obtinguda pels sistemes de vigilancia epidemiológica (cobertura, exhaustivitat, etc.). - Reforyar la coordinació en materia epidemiológica amb el pla nacional i amb altres plans autonómics sobre la - Impulsar i participar en reunions cientificotecniques sobre la infecció per HIV / - Elaborar informes epidemiológics periódics sobre la situació del registre de casos de SIDA de la Comunitat Valenciana. - Revisar el registre d'exposició accidental del personal sanitari. - Avaluar periódicament les activitats anteriorment esmentades. 2. Objectiu general: promoure la participació activa i solidaria de la societat davant l'epidemia Objectius específics: Realitzar accions dirigides a evitar la discriminació de les persones afectades per HIV / Fomentar activitats informatives, educatives i de promoció de la salut encaminades a la prevenció del HIV / 2.2. Activitats: - Vetlar pel compliment de l'ús correcte de la informació verbal i escrita, relativa a la história clínica de les persones infectades per HIV/SIDA a través de:. Realització d' avaluacions periódiques deis procediments escrits utilitzats pels professionals de salut, en el procés d'atenció a la persona amb HIV/ 'Organització de fórums de discussió de caracter interdisciplinar al voltant d'aspectes etics i confidencialitat respecte al HIV/ 'Organització de fórums de discussió en l'escola sobre aspectes etics i confidencialitat en cohaboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. - Promoure programes de prevenció per als treballadors del sector sanitari, encaminats a evitar els accidents i la discriminació deis usuaris afectats pel HIV/ - Promoure debats dirigits a cohectius empresarials i sindicals sobre els drets de les persones amb HIV/ - Realitzar campanyes d'informació dirigides a la població a partir de les necessitats específiques detectades. - Realitzar noves edicions de material s informatius existents de caracter preventiu, dirigits a la població general. - Utilitzar la xarxa d'informació juvenil per a difondre els programes preventius existents en aquesta materia. Objetivos y actividades del i plan del SIDA de la Comunidad Valenciana l. Objetivo general: Conocer y reducir la incidencia de la infección Objetivos específicos: Profundizar en el conocimiento de la epidemia y sus características en la Comunidad Valenciana Intensificar la vigilancia epidemiológica y el control del SIDA y de las infecciones relacionadas con el VIH Actividades: - Desarrollar el proyecto de monitorización de seroprevalencia en el recién nacido para conocer el impacto de la infección por VIH en la Comunidad Valenciana. - Participar en el desarrollo del Proyecto Europeo para la vigilancia de la demanda y prescripción del test del VIH en Atención Primaria a través de la red centinela sanitaria. - Homogeneizar el uso de las técnicas diagnósticas del VIH en la Comunidad Valenciana. - Reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, mediante un sistema de coordinación entre los servicios asistenciales y los servicios de la Dirección General de Salud Pública. - Unificar los criterios de declaración y explotación de los datos epidemiológicos. - Realizar estudios de calidad de la información obtenida por los sistemas de vigilancia epidemiológica (cobertura, exhaustividad, etc.). - Reforzar la coordinación en materia epidemiológica con el Plan Nacional y con otros Planes Autonómicos sobre el - Impulsar y participar en reuniones científico-técnicas sobre la infección por VIHlSIDA. - Elaborar informes epidemiológicos periódicos sobre la situación del registro de casos de SIDA de la Comunidad Valenciana. - Revisar el registro de exposición accidental del personal sanitario. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente señaladas. 2. Objetivo general: Promover la participación activa y solidaria de la sociedad frente a la epidemia Objetivos específicos: Realizar acciones dirigidas a evitar la discriminación de las personas afectadas por VIHl Fomentar actividades informativas, educativas y de promoción de la salud encaminadas a la prevención del VIHl 2.2. Actividades: - Velar por el cumplimiento del uso correcto de la información verbal y escrita, relativa a la historia clínica de las personas infectadas por VIH/SIDA a través de: 'Realización de evaluaciones periódicas de los procedimientos escritos utilizados por los profesionales de salud, en el proceso de atención a la persona con VIHl 'Organización de foros de discusión de carácter interdisciplinar acerca de aspectos éticos y confidencialidad respecto al VIHl 'Organización de foros de discusión en la escuela sobre aspectos éticos y confidencialidad en colaboración con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. - Promover programas de prevención para los trabajadores del sector sanitario, encaminados a evitar la accidentabilidad y la discriminación de los usuarios afectados por el VIH/ - Promover debates dirigidos a colectivos empresariales y sindicales sobre los derechos de las personas con VIHl - Realizar campañas de información dirigidas a la población a partir de las necesidades específicas detectadas. - Realizar nuevas ediciones de materiales informativos de carácter preventivo, dirigidos a la población general. - Utilizar la red de información juvenil para difundir los programas preventivos existentes en esta materia.

5 DOGV - Núm Revisar les prestacions del carnet jove sobre els productes anticonceptius i de prevenció de malalties transmissibles. - Informar i assessorar els joves sobre els programes de prevenció de malalties de transmissió sexual, fomentant l'ús del telefon jove. - Impulsar la implantació de la targeta sanitaria, donant prioritat als joves a partir deis 16 anys, per a un respecte major a la seua intimitat medico sanitaria. - Potenciar el desenvolupament de programes d'educació afectivosexual per als joves. - Adequar els programes de prevenció deis centres de planificació familiar a les necessitats juvenils. - Organitzar seminaris de formació i motivació per a mediadors o animadors juvenils, en cohaboració amb altres institucions, encaminats a la prevenció i promoció de la salut. - Elaborar material divulgatiu sobre els centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS). - Elaborar i difondre materials informatius per a potenciar la realització de la prova del HIV en la dona gestant. - Desenvolupar objectius educatius i preventius en materia de SIDA per a l'ensenyament primari i secundario - Organitzar cursos de formació en prevenció per a educadors d'ensenyament primari i secundario - Implantar i desenvolupar el programa d'escolarització deis infants infectats per HIV en la Comunitat Valenciana. - Organitzar cursos dirigits a pares a través de les associacions de pares d'alumnes (APA), encaminats a la seua formació com a educadors i agents de salut per a complementar i sincronitzar els coneixements educatius deis escolars. - Avaluar periódicament les activitats esmentades. 3. Objectiu general: proporcionar atenció sanitaria integral a les persones afectades Objectius específics: Col'laboració amb les direccions general s d' Atenció Primaria i Especialitzada per a coordinar i adequar l'assistencia a persones amb HIV/SIDA en tots els nivells d'atenció Crear unitats de prevenció de la SIDA (UPS) als centres de salut pública Potenciar els centres d'informació i prevenció de la Impulsar activitats d'investigació i accions de salut pública Activitats: - Crear unitats de malalties infeccioses dins de l'estructura hospitalaria dependent de la Direcció General d' Atenció Especialitzada. - Proporcionar els serveis d'atenció sanitaria adequats a l'evolució de la infecció i la malaltia. - Establir programes per a l'atenció a usuaris infectats per HIV en Atenció Primaria. - Intensificar les mesures necessaries per a proporcionar una atenció humanitzada als malalts de SIDA en fase terminal. - Promoure la coordinació i l'establiment de criteris de derivació entre els diferents nivells assistencials. - Elaborar un manual del HIV/SIDA i malalties connexes dirigit a professionals d' Atenció Primaria. - Organitzar seminaris sobre el contingut del manual dirigit als professionals. - Organitzar cursos de formació per a professionals sociosanitaris que intervenen en programes específics multidisciplinaris. - Organitzar tallers d'habilitats de comunicació que permeten adequar la practica professional a la problematica del HIV/SIDA i de les drogodependencies en general. - Reeditar i difondre el Manual del Voluntariat. - Organitzar cursos de formació per al personal voluntari que intervinga en programes de HIV/SIDA i de drogodependencies. - Difondre el Manual d' Autoatencions per a les persones afectades. - Revisar las prestaciones del Carnet Jove sobre los productos anticonceptivos y de prevención de enfermedades transmisibles. - Informar y asesorar a los jóvenes acerca de los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, fomentando el uso del Teléfono Joven. - Impulsar la implantación de la tarjeta sanitaria, dando prioridad a los jóvenes a partir de los 16 años, para mayor respeto a su intimidad médico-sanitaria. - Potenciar el desarrollo de programas de educación afectivosexual para los jovenes. - Adecuar los programas de prevención de los centros de planificación familiar a las necesidades juveniles. - Organizar seminarios de formación y motivación para mediadores o animadores juveniles, en colaboración con otras instituciones, encaminados a la prevención y promoción de la salud. - Elaborar material divulgativo sobre los Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS). - Elaborar y difundir materiales informativos para potenciar la realización de la prueba del VIH en la mujer gestante. - Desarrollar objetivos educativos y preventivos en materia de SIDA para la enseñanza primaria y secundaria. - Organizar cursos de formación en prevención para educadores de enseñanza primaria y secundaria. - Implantar y desarrollar el programa de escolarización de los niños infectados por VIH en la Comunidad Valenciana. - Organizar cursos dirigidos a los padres a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMP AS), encaminados a su formación como educadores y agentes de salud para complementar y sincronizar los conocimientos educativos de los escolares. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente reseñadas. 3. Objetivo general: Proporcionar atención sanitaria integral a las personas afectadas Objetivos específicos: Colaboración con las Direcciones Generales de Atención Primaria y Especializada para coordinar y adecuar la asistencia a personas con VIHlSIDA en todos los niveles de atención Crear Unidades de Prevención de SIDA (UPS) en los Centros de Salud Pública Potenciar los Centros de Información y Prevención del Impulsar actividades de investigación y acciones de Salud Pública Actividades: - Crear Unidades de Enfermedades Infecciosas dentro de la estructura hospitalaria dependiente de la Dirección General de Atención Especializada. - Proporcionar los servicios de atención sanitaria adecuados a la evolución de la infección y la enfermedad. - Establecer programas para atención a usuarios infectados por VIH en Atención Primaria. - Intensificar las medidas necesarias para proporcionar una atención humanizada a los enfermos de SIDA en fase terminal. - Promover la coordinación y el establecimiento de criterios de derivación entre los distintos niveles asistenciales. - Elaborar un Manual del VIH/SIDA y enfermedades conexas dirigido a profesionales de Atención Primaria. - Organizar seminarios sobre el contenido del Manual dirigido a los profesionales. - Organizar cursos de formación para profesionales socio-sanitarios que intervienen en programas específicos multidisciplinarios. - Organizar talleres de habilidades de comunicación que permitan adecuar la práctica profesional a la problemática del VIH/SIDA y de las drogodependencias en general. - Reeditar y difundir el Manual del Voluntariado. - Organizar cursos de formación para el personal voluntario que intervenga en programas de VIHlSIDA y de drogodependen ClaS. - Difundir el Manual de Autocuidados para las personas afectadas.

6 DOGV - Núm Organitzar taller s de formaóó dirigits als professionals de les oficines de farmacia per a facilitar la seua actuació com a agents de salut. - Revisar i adaptar les recomanacions existents sobre les línies d'actuació en situacions d'accidentabilitat en l'ambit de la sanitat pública i la seua ampliació a tot el sector sanitario - Elaborar recomanacions dirigides a professionals de salut sobre la importancia de la realització de la prova del HIV en la dona gestant (prevenció de la transmissió vertical). - Elaborar recomanacions per a altres professions estrategiques (perruqueria, acupuntura, etc.) que pogueren intervenir en la propagació de l'epidemia. - Elaborar i donar suport als programes dirigits a la reducció de danys en l'ús de drogues per via parenteral i prostitució. - Coordinar des del servei del Pla de la SIDA els centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS), i les unitats de prevenció de la SIDA, dependents de la Direcció General de Salut Pública, en les activitats d'informació, consell, prevenció, investigació i altres accions de salut pública per a: 'Actuar sobre la demanda assistencial deis CIPS i les UPS (usuaris amb tuberculosi activa, altres malalties de transmissió sexual i contactes, etc.) per a l'aplicació d'accions de salut pública globals. 'Adequar els recursos humans i material s a la demanda actual deis centres. 'Dissenyar i establir protocols de remissió i derivació deis usuaris a altres nivells d'atenció. - Oferir ajudes per a finanyar accions i projectes específics de HIV/SIDA i malalties connexes des del Servei del Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana mitjanyant: L'elaboració de la normativa específica per a la convocatoria d'ajudes. 'La constitució d'un grup interdisciplinar d'experts per a l'avaluació deis projectes. 'La supervisió del compliment de les normes establides en la convocatoria d'ajudes. - Participar i impulsar estudis d'investigació i accions de salut pública de caracter nacional i internacional. - Registrar els projectes d'investigació i accions de salut pública, amb la base de dades, destinada a aquest fi en la Direcció General de Salut Pública. - Avaluar periodicament les activitats exposades anteriorment. 4. Objectiu general: impulsar la cohaboració institucional per a mamprendre globalment l'epidemia Objectius específics: Promoure la coordinació de les accions de salut amb les respectives conselleries de la Generalitat Valenciana implicades en el problema Estretir la coordinació de les accions de salut amb les diferents comunitats autonomes i el govern central Impulsar la coordinació de les accions de salut amb institucions internacionals Activitats: - Col'laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per al compliment deis objectius docents del pla educatiu encaminats a la prevenció de la - Col'laborar amb l'institut Valencia de la Joventut (IV AJ) en els programes relacionats amb el HIV/SIDA (Pla Jove). - Coordinació i col'laboració amb la Conselleria de Benestar - CoHaboració i coordinació amb la Direcció General de Serveis Socials per a potenciar les xarxes locals de suport. - CoHaboració i coordinació amb la Direcció General de Drogodependencies. - CoHaboració amb la Direcció General de la Dona en programes específics relacionats amb el HIV/ - Coordinació amb la Direcció General d'institucions Penitenciaries per a mamprendre el problema del HIV / - Coordinació amb els ajuntaments i altres entitats que la Direc- - Organizar talleres de formación dirigidos a los profesionales de las oficinas de farmacia para facilitar su actuación como agentes de salud. - Revisar y adaptar las recomendaciones existentes sobre las líneas de actuación en situaciones de accidentabilidad en el ámbito de la sanidad pública, y su ampliación a todo el sector sanitario. - Elaborar recomendaciones dirigidas a profesionales de salud sobre la importancia de la realización de la prueba del VIH en la mujer gestante (prevención de la transmisión vertical). - Elaborar recomendaciones para otras profesiones estratégicas (peluqueros, acupuntores, etc.) que pudieran intervenir en la propagación de la epidemia. - Elaborar y apoyar programas dirigidos a la reducción de daños en el uso de drogas por vía parenteral y prostitución. - Coordinar desde el Servicio del Plan del SIDA los Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS) y las Unidades de Prevención del SIDA, dependientes de la Dirección General de Salud Pública, en sus actividades de información, consejo, prevención, investigación y otras acciones de salud pública para: -Actuar sobre la demanda asistencial de los CIPS y las UPS (usuarios con tuberculosis activa, otras enfermedades de transmisión sexual y contactos, etc.) para la aplicación de acciones de salud pública globales. -Adecuar los recursos humanos y materiales a la demanda actual de los centros. Diseñar y establecer protocolos de remisión y derivación de los usuarios a otros niveles de atención. - Ofertar ayudas para financiar acciones y proyectos específicos de VIH/SIDA y enfermedades conexas desde el Servicio del Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana mediante: -La elaboración de la normativa específica para la convocatoria de ayudas. -La constitución de un panel interdisciplinar de expertos para la evaluación de los proyectos. -La supervisión del cumplimento de las normas establecidas en la convocatoria de ayudas. - Participar e impulsar estudios de investigación y acciones de Salud Pública de carácter nacional e internacional. - Registrar los proyectos de investigación y acciones de Salud Pública, con la base de datos destinada a este fin en la Dirección General de Salud Pública. - Evaluar periódicamente las actividades anteriormente expuestas. 4. Objetivo general: Impulsar la colaboración institucional para el abordaje global de la epidemia Objetivos específicos: Promover la coordinación de las acciones de salud con las respectivas Consellerias de la Generalitat Valenciana implicadas en el problema Estrechar la coordinación de las acciones de salud con las distintas Comunidades Autónomas y el Gobierno Central Impulsar la coordinación de las acciones de salud con instituciones internacionales Actividades: - Colaborar con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, para el cumplimiento de los objetivos docentes del Plan Educativo encaminados a la prevención del - Colaborar con el Instituto Valenciano de la Juventud (IV AJ) en los programas relacionados con el VIHlSIDA (Plan Joven). - Coordinación y colaboración con la Conselleria de Bienestar - Colaboración y coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para potenciar las redes locales de apoyo. - Colaboración y coordinación con la Dirección General de Drogodependencias. - Colaboración con la Dirección General de la Mujer en programas específicos relacionados con el VIHl - Coordinación con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para abordar el problema del VIH/ - Coordinación con los Ayuntamientos y otras entidades que la

7 DOGV - Núm ció General de Salut Pública considere oportú en relació amb el HIV/ - Col-laboració, assessorament, coordinació i avaluació de programes específics portats a terme per les organitzacions no governamentals (ONG). - Col-laboració amb programes d'altres comunitats autonomes en aspectes relacionats amb el HIV/ - Col-laboració i coordinació amb el Pla Nacional sobre la - Col-laboració i coordinació amb el Pla Nacional sobre Drogues en temes relacionats amb el HIV / - Coordinació amb institucions i organitzacions internacional s que desenvolupen activitats en la lluita contra la Dirección General de Salud Pública considere oportuno en relación con el VIHl - Colaboración, asesoramiento, coordinación y evaluación de programas específicos llevados a cabo por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). - Colaboración con programas de otras Comunidades Autónomas en aspectos relacionados con VIH/ - Colaboración y coordinación con el Plan Nacional sobre el - Colaboración y coordinación con el Plan Nacional sobre Drogas en temas relacionados con el VIHl - Coordinación con instituciones y organizaciones internacionales que desarrollen actividades en la lucha contra el Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1423 ORDRE de 16 d'abril de 1997, de la Conselleria de 1423 ORDEN de 16 de abril de 1997, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica 1 'Ordre de 19 de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 19 de gener de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, que regula 1 'organització i el funcionament de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la organización y funcio la Central de Compres i Serveis per a tots els cen namiento de la Central de Compras de Bienes y Ser tres que hi pertanyen. [97/C7397] vicios para todos los centros pertenecientes a la misma. [97/C7397] El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjanyant el Decret 33/1997, de 26 de febrer (DOGV núm ), ha aprovat el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Sanitat. Per tant, a fi d'adequar-la a l'actual estructura de la Conselleria, cal modificar l'ordre de 19 de gener de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Central de Compres i Serveis. Per aixo, Mediante el Decreto 33/1997, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm ), se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad. Como consecuencia, y con el fin de adecuarla a la actual estructura de la Conselleria, se hace necesario modificar la Orden de 19 de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Central de Compras de Bienes y Servicios. En virtud de ello, ORDENE ORDENO Primer Es modifiquen, de tot el text de l'ordre de 19 de gener de 1996, les denominacions següents: - La de «Conselleria de Sanitat i Consum», per la de «Conselleria de Sanitat». - La de «Direcció General de Regim Economic», per la de «Direcció General de Recursos Economics». - La de «Direcció per a la Gestió d'infrastructures, Subministraments i Hostaleria», per la de «Direcció de l' Área d'infrastructures i Aprovisionament». Primero Se modifican, de todo el texto de la Orden de 19 de enero de 1996, las denominaciones siguientes: - La de «Conselleria de Sanidad y Consumo», por la de «Conselleria de Sanidad». - La de «Dirección General de Régimen Económico», por la «Dirección General de Recursos Económicos». - La de «Dirección para la Gestión de Infraestructuras, Suministros y Hostelería», por la de «Dirección del Área de Infraestructuras y Aprovisionamiento». Segon Es modifica l'artiele 6 de l'ordre de 19 de gener de 1996, que quedara redactat així: «Per al' exercici de les funcions a), b), c) i e) de les detallades en l'artiele 5, la Comissió de Compres estara composta pels membres següents: - El director o directora general de Recursos Economics, que n'exercira la presidencia. - El director o directora general d' Atenció Primaria i Farmacia. - El director o directora general d' Atenció Especialitzada. - El director o directora de l' Área d'infrastructures i Aprovisionament. - El cap o la cap del Servei d' Aprovisionament. Hi poden assistir personalment, o a través de persones que deleguen de forma expressa, entre els funcionaris de les unitats respectives. Hi poden assistir acompanyats d'especialistes en la materia de que es tracte, els o les quals hi assistiran amb veu pero sense vot. El cap o la cap del Servei d' Aprovisionament ocupara la secretaria en l'exercici de les funcions a que es refereix aquest punt. Segundo Se modifica el artículo 6 de la Orden de 19 de enero de 1996, que quedará redactado de la siguiente manera: «Para el ejercicio de las funciones a), b), c) y e) de las enumeradas en el artículo 5 anterior, la Comisión de Compras estará compuesta de los siguientes miembros: - El director o directora general de Recursos Económicos, ya que ejercerá la presidencia de la Comisión. - El director o directora general de Atención Primaria y Farmacia. - El director o directora general de Atención Especializada. - El director o directora del Área de Infraestructuras y Aprovisionamiento. - El jefe o jefa del Servicio de Aprovisionamiento. Los citados miembros podrán asistir personalmente, o a través de personas en quienes deleguen de forma expresa, de entre los funcionarios de sus respectivas unidades. Los miembros citados podrán asistir acompañados de especialistas en la materia de que se trate, los cuales asistirán con voz pero sin voto. El jefe o jefa del Servicio de Aprovisionamiento desempeñará la secretaria en el ejercicio de las funciones a que se refiere este

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana

Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana PLAN PREVI Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana ÍNDICE Medidas de prevención dirigidas al sistema educativo 1. Protocolos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

14844 LEY 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias

14844 LEY 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias BOE núm. 176 Miércoles 24 julio 2002 27225 b) Cultura, en lo que se refiere a impulsar el desarrollo de la lengua gitana, el romaní, promover el potencial creativo de esa población y facilitar su acceso

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 8 febrer 2005 / Martes, 8 febrero 2005 Núm. 4.941 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

inserta a continuación.

inserta a continuación. DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. El artículo 19 del Estatuto de Autonomía

Más detalles

LEY DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES DEL ESTADO DE SONORA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

LEY DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES DEL ESTADO DE SONORA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES LEY DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES DEL ESTADO DE SONORA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene

Más detalles

Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, modificada por Ley 1/2001.

Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, modificada por Ley 1/2001. Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, modificada por Ley 1/2001. EXPOSICION DE MOTIVOS El consumo de drogas y sus consecuencias sociales, sanitarias y económicas han dado lugar en

Más detalles

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los Conselleria de Sanitat DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] Conselleria de Sanidad DECRETO

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales Página 1 de 101

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales Página 1 de 101 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales Página 1 de 101 Proyecto de Real Decreto XXXX, de XXXX, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

Más detalles

Enfermería Integral COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA

Enfermería Integral COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA Enfermería Integral www.enfervalencia.org nº 98 Junio 2012 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA Actualidad El Colegio renueva el certificado de calidad AENOR. Enfermera gestora de casos del departamento

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 241 Sábado 4 de octubre de 2014 Sec. I. Pág. 79115 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10065 Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el

Más detalles

-1- EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República

-1- EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República -1- EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República Ley No. 135-11 CONSIDERANDO PRIMERO: Que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), cuyo agente etiológico es el Virus de Inmunodeficiencia Humana

Más detalles

16303 LEY 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación. Internacional para el Desarrollo.

16303 LEY 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación. Internacional para el Desarrollo. BOE núm. 162 Miércoles 8 julio 1998 22755 El artículo 34 pasa a ser el artículo 33. El artículo 35 pasa a ser el artículo 34. El artículo 37 pasa a ser el artículo 36. El artículo 38 pasa a ser el artículo

Más detalles

Guía para la promoción de la salud. en los centros docentes de Castilla y León

Guía para la promoción de la salud. en los centros docentes de Castilla y León Guía para la promoción de la salud en los centros docentes de Castilla y León Junta de Castilla y León Consejería de Sanidad Diseño y maquetación: rdug comunicación Depósito Legal: VA-697/06 Guía para

Más detalles

10020 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45

10020 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45 10020 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45 3176 REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos

Más detalles

LEY 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias. 1

LEY 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias. 1 LEY 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social. 1 BOA núm. 43, de 11 de abril de 2001 En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente

Más detalles

LEY 2/1996, DE 8 DE MAYO, DE GALICIA SOBRE DROGAS.

LEY 2/1996, DE 8 DE MAYO, DE GALICIA SOBRE DROGAS. LEY 2/1996, DE 8 DE MAYO, DE GALICIA SOBRE DROGAS. El consumo de drogas, aunque ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, en sus actuales características forma parte del contexto social contempor

Más detalles

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS MEMORIA 2009

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS MEMORIA 2009 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS MEMORIA 2009 Edita: MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD Secretaría General de Política Social y Consumo Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 301 Jueves 15 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 136657 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 19533 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico

Más detalles

NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS LA LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA

NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS LA LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA b NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS LA LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA b NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS LA LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 1. LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 2. ACUERDOS SUSCRITOS POR

Más detalles

Memòria d activitats 2002

Memòria d activitats 2002 Memòria d activitats 2002 Barcelon a ctiva Memòria d activitats 2002 Barcelon a ctiva Viveros Glorias. inaugurados en 1996, remodelados en 1998 con la actual concepción de espacio índex 12 14 18

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 205 Martes 25 de agosto de 2009 Sec. I. Pág. 72704 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 13781 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales

Más detalles

Proyecto de Real Decreto, de, por el que se establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Proyecto de Real Decreto, de, por el que se establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. Técnico Superior en Marketing y Publicidad Página 1 de 132 Proyecto de Real Decreto, de, por el que se establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Más detalles