Projecte de reforma dels Lluïsos de Gràcia Documentació licitació de l'obra MEMÒRIA INSTAL LACIONS. Comissió obres Lluïsos de Gràcia - Febrer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Projecte de reforma dels Lluïsos de Gràcia Documentació licitació de l'obra MEMÒRIA INSTAL LACIONS. Comissió obres Lluïsos de Gràcia - Febrer 2014"

Transcripción

1 Projecte de reforma dels Lluïsos de Gràcia Documentació licitació de l'obra MEMÒRIA INSTAL LACIONS Comissió obres Lluïsos de Gràcia - Febrer 204

2 MC.6 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS 6.0 SANEJAMENT

3 6.02 AIGUA CONSUM D AIGUA Aigua freda sanitària Objecte: L objecte del present apartat és la definició de les instal lacions d Aigua Freda Sanitària (AFS, en endavant) a implantar en el procés de reforma de la seu de Lluïsos de Gràcia. La temperatura mitja de l aigua de la xarxa general durant del mes de juliol a Barcelona s estableix en 6ºC. Les condensacions es produeixen a la superfície del material si la temperatura superficial de l aïllament és inferior a la temperatura de rosada de l aire exterior en les condicions de treball. Segons els estudis presentats per l empresa ITALSAN que es poden consultar a l ANNEX de la present memòria, la temperatura de rosada s estableix en 0 ºC. Amb aquestes dades, ITALSAN confirma que a les canonades d aigua freda no es produiran condensacions. Malgrat això i segons el Codi Tècnic de l Edificació al punt s haurà de disposar d un element separador de protecció. En aquest cas s ha optat per la protecció de tota la xarxa d AFS amb material aïllant de poliestirè o similar amb gruixos mínims (5-9 mm). Caracteristiques i requeriments Procedència: Xarxa Pública Punt de connexió: Qualitat de l aigua: Carrer de l Alzina (existent) Potable. SGAB NOTA: L edifici disposa d un segon subministrament d aigua potable destinat al bar (subministrament que es donarà de baixa amb sol.licitud paral.lela de trasllat al carrer Alzina). Descripció de la instal lació: Generalitats La instal lació de fontaneria (AFS) es limita a alguns nuclis de consum nous, atès que hi ha d altres que funcionen a l actualitat i als que no arriba la reforma. Als plànols que s adjunten es pot veure la ubicació de cadscun dels esmentats nuclis. Vol dir això que la instal.lació és consolidada i que, per tant, caldrà interceptar canalitzacions existents per generar derivacions d alimentació a cadascun dels nous nuclis de consum. La instal.lació actual parteix de l escomesa esmentada (Carrer Alzina) i consta (en el seu tram principal) de canalització a la cista de coure soldat (Cu 44/42 mm). Xarxa d AFS interior Les canonades que conformaran els nous trams de la xarxa interior d AFS seran de polipropilè reticulat (tipus PPR NIRON CLIMA d ITALSAN) i estaran aïllades amb escuma elastomèrica. Per tal de facilitar el futur manteniment es disposarà de vàlvules de tall a l'entrada de cada nucli o recinte amb consum d aigua. Els principals elements consumidors d AFS seran els rentamans, cisternes d'inodors, elements de consum a la cuina... Les aixetes de lavabos seran temporitzades amb pulsació suau i tindran elements estalviadors d aigua, com el regulador de cabal. Cal tenir en compte que, en el cas particular de la xarxa d AFS, s han analitzat les possibles condensacions, tal com indica el RITE. Aquest estudi té en compte les característiques del material PPR (conductivitat tèrmica = 0,24 W/mºK) i les condicions de treball segons s estableix al CTE: Temperatura ambient en locals interiors: Ta = 20 ºC Humitat relativa: 55 % Atès que en diferents punts les instal.lacions d'afs poden poden tenir proximitat amb altres instal.lacions, caldrà respectar les separacions i la disposició relativa que indica la normativa actual: Instal.lacions d electricitat >0.3 m (la xarxa d aigua haurà de discórrer per sota) Instal.lacions de gas > 0.2 m (la xarxa d aigua haurà de discórrer per sota) Instal.lacions de telecomunicacions > 0.3 m (la xarxa d aigua haurà de discórrer per sota) Per a la redacció del present projecte, s han pres com a premisses de disseny les següents dades. Cabal de consum Per al càlcul del cabal instal lat s ha fet servir les instruccions de la taula 2. de la Secció HS 4 del Codi Tècnic a on s indiquen els cabals instantanis mínims per a cada tipus d aparell: Tipus d aparell Cabal instantani mínim AFS (l/s) Cabal instantani mínim ACS (l/s) Rentamans 0,05 0,03 Lavabo 0,0 0,065 Inodor amb cisterna 0,0 - Pica 0, - Aixeta aïllada 0,5 0,0 CàlcuI del cabal instantani de la instal lació El cabal total instantani (Qtot) d un tram s obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts de consum, sent n, el número d aparells del mateix tipus. Qtot Σ(Qi ni) Coeficient de simultaneïtat El coeficient de simultaneïtat s ha calculat mitjançant la següent expressió : On : k v n

4 Kv = Coeficient de simultaneïtat entre els aparells. n = Número d aparells instal lats. Qmax = Cabal màxim previsible (l/s) d aigua freda. SumQ = Suma del cabal instantani mínim d aigua freda dels aparells instal lats (l/s). Cabal instal.lat En fulls de càlcul que s adjunten a l ANNEX 2 es mostren, nucli per nucli, el nombre i tipus d elements instal.lats, el cabal unitari, la simultaneïtat i el cabal. Dimensionat dels trams: Generalitats El dimensionat de la xarxa es realitzarà a partir del dimensionat de cadascun dels trams, i per això es partirà del circuit considerant com més desfavorable que serà aquell que conti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica. El dimensionat dels trams es realitzarà d acord al següent procediment: El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats d acord amb la taula del anterior apartat. S establiran els coeficients de simultaneïtat de cada tram d acord amb un criteri adequat. Es determinarà el cabal de càlcul de cada tram com a producte del cabal màxim per el coeficient de simultaneïtat corresponent. Elecció d una velocitat de càlcul compresa entre els següents intervals Canonades metàl liques: entre 0,50 i 2,00 m/s Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. La instal lació s ha calculat tenint en compte els paràmetres esmentats anteriorment i amb l objectiu d obtenir els següents paràmetres de funcionament: Velocitat de càlcul del fluid: a) Canonades metàl liques: entre 0,50 i 2,00 m/s b) A zones interiors: entre 0,5 i,5 m/s c) A la resta de zones: entre 0,5 i 2 m/s Pressió mínima: d) 00 kpa per a aixetes comunes e) La pressió en qualsevol punt no superarà els 500 kpa Com a resultat de tots els càlculs realitzats, s obté el dimensionat específic per a cada un dels elements de la instal lació que apareix a la documentació gràfica. En els plànols corresponents també apareixen aquests paràmetres així com també la posició de cada element i el traçats dels tubs per l edifici. Els càlculs justificatius dels cabals instal lats i simultanis de l edifici apareixen a l apartat corresponent de càlculs hidràulics. Velocitat del fluid Per tal reduir els sorolls generats per la instal lació d aigua, s han calculat les canonades de tal manera que la velocitat del fluid a les zones interiors estigui dintre del marge de 0,5 m/s a,5 m/s i a la resta de zones estigui entre 0,5 m/s i 2 m/s. Els càlculs de velocitat del fluid s han realitzat utilitzant la formula : Q V S D 0 Q V On : Q = Cabal màxim previsible (l/s). V = Velocitat de hipòtesis (m/s). D = Diàmetre interior (mm). Pèrdua de càrrega S ha dimensionat la instal lació per tal que la pèrdua de càrrega en els punts de utilització sigui tal que asseguri una pressió que es mantingui en el marge de 5 mcda a 45 mcda en els receptors. Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s ha emprat la formula empírica de Prandtl- Colebrook : V 2 ka 2'5 2gD I log 0 3'7D D 2gD I On : V = Velocitat del aigua (m/s). D = Diàmetre interior del tub (m). I = Pèrdua de carrega lineal (m/m). ka = Rugositat uniforme equivalent (m). nu = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). g = Acceleració de la gravetat (m²/s). i la formula de pèrdues de càrrega totals: J J ( L L ) H T U On : JT = Pèrdua de carrega total en el tram (mcda). JU = Pèrdua de carrega unitària (mcda/m). L = Longitud del tramo (m). Leq = Longitud equivalent dels accessoris del tram (m). DH = Diferencia de cotes (m). Per determinar la pèrdua de càrrega en els accessoris s ha utilitzat la següent relació L/D: Accessori L/D Colze a Colze a 45 8 Corba a Corba a 90 8 Corba a 45 9 Te Pas directe 6 Te derivació 40 Creu 50 eq

5 Aigua calenta sanitària (ACS) Objecte i generalitats: L objecte del present apartat és la definició de les instal lacions d Aigua Calenta Sanitària (ACS, en endavant) a implantar en el procés de reforma de la seu de Lluïsos de Gràcia. Cal tenir present que la reforma no afecta als vestidors en PB, vestidors en P, camerinos en P i vestidor d àrbitre i de jugadors en P2. Vol dir això que la instal.lació interior d ACS corresponent a l interior d aquests nuclis de consum no es renoven (es conserven). En aquests casos la nova xarxa de distribució d ACS (que partirà de la sala tècnica en PB) arribarà a cada nucli interceptant el punt d entrada existent, sense afectar la resta de la instal.lació (punt de consum d aigua inclòs). Necessitats de l edifici L ACS preveu l alimentació dels següents consums nous: Servei adaptat en planta segona Cuina Cal tenir en compte, però, que a efectes de generació d ACS s ha tingut en compte el consum global de l edifici a efectes de poder dimensionar adequadament el camp solar i el sistema de suport d aquest. Condicions de connexió dels nuclis de consum existents Tal com abans s ha comentat la nova xarxa de distribució d ACS arribarà a cada nucli interceptant el punt d entrada existent, sense afectar la resta de la instal.lació (punt de consum d aigua inclòs). Els nous trams s executaran amb polipropilè reticulat (PPR marca ITALSAN model NIRON CLIMA o equivalent). La temperatura de distribució de l aigua calenta oscil.larà entre els 55 i els 60ºC. Per possibilitar la preparació de l aigua de distribució a aquesta temperatura es dotarà el sistema d una vàlvula de barreja (situada a la sala tècnica) marca ACV model COMPACT MIX 20. A l entrada de cada nucli de consum d instal.larà una vàlvula de tres ies tipus ACV SIMPLEX MIX o equivalent. La sortida d aigua mesclada interceptarà la canonada de distribució interior (a cada nucli) de tal forma que a partir d aquest punt la instal.lació es conservarà intacta. Sistema de generació d aigua calenta sanitària La generació de l ACS es produirà mitjançant un sistema de captació d energia solar descrit a l apartat següent. L energia de recolzament al sistema abans esmentat serà el gas natural (caldera de condensació a gas natural que es descriu en apartats posteriors). En l apartat que fa referència al càlcul del sistema solar (ACS solar) es detallen els càlculs de les demandes màximes d ACS d'aques equipament. Sistema d acumulació de l aigua calenta sanitària La producció d ACS del centre tindrà una acumulació d aigua preparada per al consum amb un acumulador amb capacitat.000 litres, situat a l'interior de la sala de calderes (en planta baixa). Per la seva banda l acumulador solar disposarà d una capacitat de.500 i estarà situat a la sala de calderes. El sistema de captació solar es concreta amb un total de 0 colectors solars d'alt rendiment marca ACV model KAPLAN 2.6V o equivalent amb àrea d'absorvidor total igual a 22,6 metres quadrats i fluid caloportador mescla d'aigua amb glicol. L acumulador solar proposat és vertical vitrificat aïllat amb escuma de piluretà rígid (amb serpentí interior) marca ACV model Sun Tank S V 500. Aigua de recirculació Atès que el punt de consum d ACS més allunyat (situat al vestidor adaptat en P2) es troba a més de 5 metres serà necessària la instal.lació de circuit de recirculació, tal com es mostra als plànols corresponents a la xarxa d'acs i a l esquema de principi de la instal.lació. En aquest sentit es proposa dotar el sistema d un circuit format per canonada de polipropilè reticulat PPR NIRON CLIMA 25 de la marca ITALSAN aïllada amb material de poliestirè o similar i una bomba de recirculació (situada a la sala tècnica) marca GRUNDFOS model 40-00F. Càlculs hidràulics: La metodologia de càlcul dels circuits hidràulics per a canonades d ACS és la mateixa que la que s ha presentat en el cas de l AFS. En fulls de càlcul que s adjunten a l ANNEX 3 es mostren, els resultats del procediment de càlcul d aquesta instal.lació. Especificacions higiènico-sanitàries En compliment del RITE, l aigua calenta sanitària es prepararà i acumularà a la temperatura de 60ºC, i tant els dipòsits com la xarxa de distribució permetran portar la temperatura a 70ºC de forma periòdica per a la pasteurització. Aquesta operació es realitzarà de forma manual, pel servei de manteniment, per tal d evitar riscos i accidents de cremades al usuaris. Per poder possibilitar la desifecció tèrmica manual (ateses les limitacions de temperatura de la vàlvula COMPACT MIX) es disposarà (tal com mostra l esquema de principi adjunt) d un by-pass amb un seguit de vàlvules d actuació manual que han de possibilitar efectuar, a voluntat, les operacions de desinfecció tèrmica. El dipòsit d acumulació solar està dotat de clau de buidat. El dipòsit de consum no disposa de clau de buidat atès que es tracta d un dipòsit tank in tank. És per aquest motiu que es proposa la instal.lació d una clau de buidat externa i una d aportació d aire (tal com es veu en l esquema de principi). Aquest sistema ha de permetre tant el buidat del dipòsit com la presa de mostres. Per tal de garantir la normativa referent a la prevenció i control de legionel losis les instal lacions tindran les següents característiques: Garantir la total estanqueïtat i la correcta circulació de l aigua, evitant el seu estancament, així com disposar de suficients punts de purga per a buidar completament la instal lació, que estaran dimensionats per a permetre l eliminació completa dels sediments. Disposar a l aigua d aportació de sistemes de filtració segons la norma UNE EN 3443-, equip de condicionament de l aigua a l interior dels edificis : filtres mecànics, partícules de dimensions compreses entre 80 μm i 50 μm, requisits de funcionament, seguretat i assaig. Facilitar l accessibilitat als equips per a la seva inspecció, neteja desinfecció i presa de mostres. Utilitzar materials, en contacte amb l aigua de consum humà, capaces de resistir una desinfecció mitjançant elevades concentracions de clor o d altres desinfectants o per elevació de temperatura, evitant aquells que afavoreixin el creixement microbià i la formació de biocapa a l interior de les canonades.

6 Assegurar, en tot l aigua emmagatzemada als acumuladors d aigua calenta finals, és a dir, immediatament anteriors a consum, una temperatura homogènia i evitar el refredament de zones interiors que propicien la formació i proliferació de la flora bacteriana. Disposar d un sistema de vàlvules de retenció, segons la norma UNE EN 77, que evitin retorns d aigua per pèrdua de pressió o disminució del cabal subministrat i en especial, quan sigui necessari per a evitar mescles d aigua de diferents circuits, qualitats o usos. Mantenir la temperatura de l aigua, en el circuit d aigua calenta, per damunt de 50ºC en el punt més allunyat del circuit o en la canonada de retorn a l acumulador. La instal lació permetrà que l aigua arribi a una temperatura de 70ºC. Quan s utilitzi un sistema d aprofitament tèrmic en el que es disposi d un acumulador contenint aigua que ha de ser consumida i en el que no s asseguri de forma continua una temperatura pròxima a 60ºC, es garantirà posteriorment, que s arribi a una temperatura de 60ºC en un altre acumulador final abans de la distribució cap al consum. El consum total ascendeix a.762 litres a 60ºC, amb una cobertura solar que s exposa a continuació. Contribució solar mínima La contribució solar mínima entesa com la fracció entre els valors anuals de l energia solar aportada exigida i la demanda energètica anual, obtingudes a partir dels valors mensuals serà en el nostre cas superior al 60%, segons l Ordenança Municipal en la matèria. El dimensionat bàsic de la instal lació, seguint el criteri del CTE, s'ha realitzat de manera que, en cap mes de l'any, l'energia produïda per la instal lació solar superi el 0 % de la demanda de consum i no més de tres mesos seguits el 00 %. Els resultats obtinguts seguint el mètode f-chart són els que figuren a la taula següent: ENERGIA SOLAR TÈRMICA. Objecte: L objecte del present apartat és la definició de les instal lacions d energia solar tèrmica a implantar en el procés de reforma de la seu de Lluïsos de Gràcia. Descripció La instal lació consta de 0 col lectors solars situats a la coberta que es preveu instal.lar sobre el voulm de la caixa escènica, que es connecten entre sí per tancar el circuit de producció d aigua calenta per mitjà d un acumulador solar de 500 litres de capacitat amb serpentí intern per a l intercanvi de calor. Es tracta d un total de tres col lectors solars (dos de 3 plaques i un de 4 plaques) connectats en paral lel a un circuit de coure de 22/20 mm amb aïllament elastomèric de 32 mm de gruix i recobriment d alumini a la cara exterior. Cada conjunt disposa d un regulador de cabal amb cabalímetre. El sistema solar proposat compleix, tal com es veurà, amb la normativa solar més exigent pel que fa a cobertura solar de la demanda d A.C.S. Bases de disseny Per a la confecció del present projecte, s han pres com a premisses de disseny les dades de radiació solar disponible, consultades a les taules publicades per la Generalitat de Catalunya. Els càlculs han estat realitzats tenint en compte allò que disposa DECRET 2/2006, de 4 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis i l Ordenança municipal en la matèria. Procediment de càlcul: Determinació de la demanda Per a la determinació de la demanda es tenen en compte els criteris que s exposen a l Ordenança Municipal en la matèria: 57 usuaris vestuaris x 30 l/persona a 45ºC = 70 l 0 administratius x 5 litres /persona a 45ºC = 50 l El consum equivalent a una temperatura de 60ºC és de.232 litres Altres serveis a 60ºC = 530 litres Resultats mètode f-chart Nombre de Captadors 0 Model de captador ACV Kaplan 2.6 V Àrea conjunta dels captadors (m 2 ) 22,6 Volum Acumulació (l) 500 Acumulació/ àrea captació (l/m 2 ) 66,37 Contribució solar anual (%) 6,5% Algun mes amb CS > 0% NO Més de tres mesos amb CS > 00% NO Pèrdues per ombres i orientació 0,00% Rendiment mitjà (%) 50% Magnitud de la demanda Pel fer el càlcul de la demanda prendrem el cas més restrictiu i, per tant, calcularem els requeriments d ACS en (litres/dia), prenent com a referència la normativa que ens imposi una demanda més elevada i una contribució solar mínima major. La temperatura de referència de la demanda serà de 60ºC. Càrrega d ACS La càrrega calorífica s aconsegueix aplicant la següent fórmula: q = Q v x ρ x C p x (T ac T x ) a on: Q v és el cabal volumètric d ACS (litres/mes) ρ és la densitat de l aigua C p és la capacitat calorífica de l aigua J/KgªC T ac és la temperatura desitjada per a l ACS, 60ºC T x és la temperatura de l aigua de xarxa, segons la taula adjunta q és la càrrega calorífica anual necessària per produir la càrrega total d ACS

7 La càrrega total calorífica anual necessària per produir la quantitat necessària d ACS és igual a kwh/any. Superfície de captació La superfície proposada per la instal lació vindrà determinada per la següent expressió: A colectors = q.u / η.r A colectors és la superfície total necessària de col lectors (m2) η és el rendiment mig de la placa per tot l any (%) tabulat a la taula resum (penúltima columna per la dreta) q és la càrrega total anual necessària de l immoble (MJ) U és el tant per cent d utilització anual de l energia solar (60%) R és la radiació total anual que incideix en una superfície inclinada (MJ/m 2 ). En aquest cas, la superfície es troba orientada a sud i inclinada 40º respecte l horitzontal. La superfície de captació resultant, calculada segons es descriu anteriorment, resulta igual a 22,60 metres quadrats. Es proposa la instal.lació d un sistema de 0 captadors solars d'alt rendiment marca ACV model KAPLAN 2.6 V o equivalent. Justificació de la contribució solar mínima La contribució solar en percentatge és la que apareix a la taula anterior. En aquest cas el valor obtingut resulta superior al 60% mínim exigible. Inclinació i orientació del camp de captadors Amb la finalitat d aprofitar al màxim la radiació solar incident a les plaques, aquestes seran col locades amb la següent orientació i inclinació: Azimut 52º (O) Inclinació 5º Aquest valors són triats degut al tipus de demanda, suposat uniforme al llarg de l any i de l horari diari sense cap tendència clara a priori donada la tipologia de l edifici on la instal lació està projectada.

8 6.03 ELECTRICITAT Equip de mesura i comptatge Es l equip responsable de la mesura d energia consumida per l usuari. Conté les proteccions de la derivació individual. S instal larà un mòdul TMF-0 amb equip de comptatge multifunció. L equip de mesura i comptatge està ubicat al mateix armari on es troba la CGP (abans descrit) ELECTRICITAT. Objecte: L objecte del present projecte és la definició de les instal lacions elèctriques a implantar en el procés de reforma de la seu de Lluïsos de Gràcia. El disseny de la instal.lació elèctrica en qüestió s ha fet tenint en compte allò que disposa el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 8//02 i les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement del BOE num. 224 del 8//02. Previsió de càrregues: Es segueixen les prescripcions mínimes de la ITC-BT-0 del REBT en quan a previsió de càrregues, així com les prescripcions dels criteris del departament d ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Malgrat la instal.lació elèctrica en baixa tensió és existent es preveu la instal.lació de nous receptors elèctrics i, per tant, l ampliació de la potència concertada amb la companyia elèctrica. De fet el projecte contempla, a banda de les noves instal.lacions, la reforma de la pràctica totalitat de les instal.lacions actuals. Potència a contractar La potència a contractar serà de 276 kw. Subministrament complementari En aplicació del vigent REBT serà preceptiva la instal.lació d un subministrament complementari (de socors) que sigui capaç de donar servei al 5% de la instal.lació. Es preveu, en concret, la instal.lació d un grup electrògen amb capacitat màxima de 65 kva. Derivació individual Es la línia que uneix l equip de mesura amb la instal lació interior de l usuari. En el present projecte aquesta línia anirà des de l equip de mesura fins al quadre general de distribució, del qual partiran les línies d alimentació a cada subquadre i als receptors de la instal.lació elèctrica. La derivació individual discorrerà sota safata metàl.lica específica pel passadís principal de la planta baixa, tal com es veu als plànols adjunts. La derivació individual estarà formada per conductors unipolars d x300 mm 2 de secció per fase, de baixa opacitat i lliures d halògens. Instal lació interior o receptora: Generalitats El sistema de distribució interior és en forma radial. Des del QGD parteixen diferents línies que alimenten subquadres de zones (tal s exposa a continuació). Els trams principals de la instal.lació interior de distribució consten de safates metàl.liques tipus REJIBAND o similar instal.lades en la posició que descriuen els plànols adjunts. Les línies secundàries (les que s originen a partir de la canalització metàl.lica principal de cada planta) s inicien a les caixes de derivació (caixes de material plàstic) fixades al lateral de la mateixa safata abans esmentada. D aquestes caixes partiran canalitzacions amb safata tub plàstic corrugat per alimentar cadascun dels receptors (enllumenat o endolls) i cadascun dels subquadres. Els trams verticals d alimentació d endolls i mecanismes discorreran encastats a paret (sota conducte corrugat). Subdivisió de la instal lació La instal lació s ha subdividit en els següents quadres secundaris: Instal lació d enllaç: Normalització de tensions Les tensions emprades en la instal lació són: Subministrament trifàsic: V Subministrament monofàsic: 230V Tensió de seguretat: 24V La freqüència en tots els casos serà de 50 Hz. Subquadre PSOT (marca Merlin Gerin model PRISMA G 20 mòduls) Subquadre P (marca Merlin Gerin model PRISMA G 80 mòduls) Subquadre P2 (marca Merlin Gerin model PRISMA G 20 mòduls) Subquadre bar (marca Merlin Gerin model PRISMA G 50 mòduls) Subquadre clima (marca Merlin Gerin model PRISMA G 80 mòduls) Subquadre teatre (marca Merlin Gerin model PRISMA G 80 mòduls) Subquadre sala tècnica (marca Merlin Gerin model PRISMA G 80 mòduls) Característiques generals de la instal.lació: Caixa general de protecció (C.G.P) La caixa general de protecció, d ara en endavant C.G.P., és l inici de la propietat de les instal lacions de l usuari. Aquesta conté els dispositius de protecció de la línia general d alimentació. Se situarà a l interior de l armari d obra amb accés des del carrer Alzina (veure plànol adjunt). S ha escollit la CGP seguint les normes particulars de la companyia subministradora. Aquesta complirà l establert en l apartat 2.2 de la ITC-BT-3 i en les UNE-EN , UNE i UNE-EN Concretament, la CGP a instal.lar serà del tipus Esquema 9, amb fusibles de 630A. Cal tenir en compte que el quadre general de distribució disposa d una línia destinada a l alimentació del subquadre del gimnàs. Aquest és un subquadre existent que, en principi, no queda afectat per la reforma. La posició de cada subquadre es troba grafiada als plànols d instal.lació elèctrica. Els esquemes unifilars adjunts detallen la configuració, quant a línies i proteccions, de cada quadre elèctric. El quadre general de distribució es trobarà, tal com indiquen els plànols adjunts, a l interior de l àmbit d una de les dues escales (en planta baixa) i consistirà en un quadre de la marca Merlin Gerin model PRISMA GX o similar amb capacitat mínima per a 250 mòduls.

9 Equilibrat de càrregues La majoria de les càrregues del present edifici són monofàsiques, el que pot provocar un desequilibri entre fases. En la distribució de les càrregues en els quadres s ha minimitzat aquest efecte. Conductors Els conductors emprats en la instal lació interior seran de coure aïllats, de baixa opacitat i lliures d halògens. Les seccions dels conductors de cada linia apareixen a la taula de càlcul que s adjunta. El càlcul de la secció es realitza en funció de dos paràmetres: Les intensitats màximes admissibles o la temperatura d escalfament del propi conductor (funció de la seva secció) La caiguda de tensió (funció, entre d altres, de la longitud del conductor) Els conductors de protecció tindran un mínim de secció de 2,5mm 2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització d alimentació i tenen protecció mecànica o 4mm 2 si no tenen protecció mecànica. Per a seccions, dels conductors polars, inferiors a 6mm 2 el conductor de protecció tindrà la mateixa secció que el conductor polar. Per seccions entre 6mm 2 i 35mm 2 la secció del conductor de protecció es pot reduir a 6mm 2, i per seccions, dels conductors polars, superiors a 35mm 2 la secció del conductor de protecció es pot reduir a la meitat de la secció del conductor polar. Caiguda de tensió La secció dels conductors s ha determinat per que des de l origen de la instal lació interior fins al punt mes llunya de la instal lació, la caiguda de tensió sigui com a màxim: 3% Per receptors de il luminació. 5% Per la resta de receptors. A l ANNEX 4 es justifiquen les caigudes de tensió obtingudes segons les potencies de càlcul i factors de simultaneïtat emprats. Intensitats màximes admissibles Les intensitats màximes permeses en els conductors de la instal lació interior o receptora es regiran segons la norma UNE Per al càlcul de seccions s ha seguit l esmentada norma, i el seu resum del reglament de baixa tensió, la taula de la instrucció BT-9. Els conductors es protegiran amb interruptors automàtics magnetotèrmics de intensitat nominal inferior a la intensitat màxima admissible del conductor. A l ANNEX 4 es justifiquen les seccions seleccionades en funció de la intensitat de càlcul, el tipus de conductor i el tipus de instal lació. Proteccions contra sobreintensitats Tots els circuits de la instal lació estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius per protegir la instal lació seguiran les prescripcions de la norma UNE Els dispositius emprats seran els interruptors automàtics magnetotèrmics. Aquests tindran detecció sobre tots els pols (inclós el neutre) i seran de tall omnipolar. Els dispositius magnetotèrmics es dimensionen en funció de la càrrega del circuit, i de la naturalesa d aquest. A l ANNEX 4 es troben justificats els valors de intensitat nominal i tipus de interruptor automàtic. Proteccions contra sobretensions Tal com és preceptiu el quadre general de distribució disposarà, en capçalera, de dispositiu de protecció contra sobretensions transitòries i permanents, tal com s expressa a l esquema unifilar. Proteccions contra contactes directes La protecció contra contactes directes es realitza mitjançant l aïllament de les parts actives, per mitja d obstacles físics, o per allunyament, segons l especificat en el punt 3 de la instrucció BT-24. Proteccions contra contactes indirectes Les mesures de protecció contra contactes indirectes són les assenyalades en la instrucció BT-24, i compliran l indicat en la norma UNE part 4-4 i part El sistema de protecció contra contactes indirectes utilitzat és el tall automàtic de l alimentació en cas d aparició d una fallada. Això es realitza mitjançant els interruptors diferencials. La sensibilitat d aquests serà la necessària per que en cas de fallada la tensió de contacte sigui inferior a 50V o 24V en locals humits o mullats. Concretament es complirà la següent desigualtat : Ra x Ia < U On : Ra : resistència total a terra (resistència del terra més la dels conductors de protecció fins al punt de contacte). Ia : Intensitat nominal (sensibilitat) del interruptor diferencial. U : Tensió màxima (50V o 24V segons cas). Es podran utilitzar interruptors diferencials del tipus S (sel lectius) però sempre amb un retard màxim de s. Instal lació de posada a terra La instal lació de posada a terra és existent, atès que es tracta d un edifici consolidat. Els elements metàl lics subceptibles d entrar en tensió es conectaran a la xarxa de posada a terra. Càlculs elèctrics: Intensitats màximes en els conductors Es donarà compliment a la instrucció ITC- BT-9. Les intensitats en els conductors s indiquen a la taula de càlcul que apareix més endavant. Secció dels conductors. Caiguda de tensió La secció dels conductors s ha determinat segons l exposició del paràgraf anterior i tenint en compte que la caiguda de tensió màxima no sigui superior al 5% de la tensió d alimentació (cas de receptors amb força motriu) i al 3% de la tensió d alimentació (per enllumenat). Procés de càlcul Els càlculs han estat desenvolupats segons la formulació que s'anota i les prescripcions del Reglament Electrotècnic, vigent. Potència instal lada CV (Q): És la nominal de la maquinària. Potència instal lada kw (P): Es l'absorbida pels aparells. Rendiment (R): Es considera 0,80. Potència instal lada kw (Pi): Per força motriu:

10 Q * 0,736 Pi = P R Per enllumenat és la nominal dels aparells instal lats. Factor d'utilització (F): Correspon a la simultaneïtat de funcionament. El seu valor per a cada tram s'indica a la taula de càlcul. Potència de càlcul kw (Pt): Força motriu: Resulta d'aplicar el factor d'utilització a la potència instal lada Pi. Pt = Pi * F Enllumenat: Resulta d'aplicar a la potència instal lada en làmpades de descàrrega (Pd), un factor d,8; sumar aquesta potència a la potència instal lada en incandescència (P) i aplicar a la suma el factor d'utilització F. Pt = (,8 * Pd +P) * F. Factor de potència (cos ): Es considera 0,90. Intensitat A (I): Per a trifàsic es calcula: Pt*.000 I = ,73 * E * cos Essent E la tensió entre fases. Per a monofàsic es calcula: Pt*.000 I = E * cos Essent E la tensió entre fase i neutre. 2*I*L e = *cos X*S Essent: L= Longitud en m. S= Secció en mm2. X= 56 - Conductivitat del coure en m/(ohm*mm 2 ). X= 35 - Conductivitat de l'alumini en m/(ohm*mm 2 ). Càlculs i resultats Els càlculs s'han efectuat tenint en compte una càrrega del 00% i considerant aquelles línies que, a igualtat de secció, tinguin una longitud major i suportin la potència més gran. A més a més, s'ha fet l'aplicació dels coeficients:,8 (ITC-BT-44) en quant a línies per a llums de descàrrega i de,25 (ITC-BT-47) en quant als motors. Com es pot observar, els valors obtinguts per a la densitat amperimètrica i la caiguda de tensió acumulada en cada una de les branques, resulten inferiors als valors fixats dins de la Instrucció ITC-BT ENLLUMENAT INTERIOR. Generalitats: La instal lació d enllumenat ha estat disenyada amb els criteris de seguretat, funcionalitat, estalvi energètic i manteniment. La instal lació es realitzarà amb il.luminació de fluorescència amb reactància electrònica de la marca LAMP, amb grau de reproducció cromàtica i la temperatura de color a definir per la DF. Nivells lumínics: Els nivells lumínics obtinguts es representen a l estudi que a tal efecte a efectuat l empresa LAMP, estudi inclòs a l ANNEX 5. Control de la il luminació: El control de la il luminació es realitzarà a través de detecció de presència en les zones d'ús esporàdic o eventual i en els passadissos. Els espais d ús administratiu i sales d ús eventual disposaran d interruptors convencionals. Els espais de circuilació de la planta primera i baixa disposaran d encesa centralitzada a través de quadre d enceses situat a la zona de recepció de l edifici. Il luminació d emergència: Les instal lacions d il luminació d emergència tenen com a objectiu assegurar, en cas de fallada de la il luminació normal, la il luminació dels locals i accessos fins les sortides, per una eventual evacuació de les persones. Caiguda de tensió V (e): Per a trifàsic es calcula:,73*i*l e = *cos X*S Per a monofàsic es calcula: Generalitats L alimentació de l enllumenat d emergència serà automàtica amb tall curt. La instal lació de il luminació s ha realitzat amb aparells autònoms d emergència, considerats aquests tal i com defineix el punt 3.4. de la instrucció BT-28, que compliran l establert en les normes UNE , UNE i UNE , segons el tipus. Es proposa, en concret, la utilització de lluminàries de la marca ZEMPER, model DIANA 95 o 250 lúmens, segons emplaçament per a muntatge superficial. En funció de la ubicació la lluminària tindrà diferent grau IP, tal com s expressa en plànols. En aparells d emergència per a interior el grau IP és igual a 42.

11 Companyia subministradora i punt de subministrament 6.04 COMBUSTIBLE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE. Objecte: L objecte del present apartat és la definició de les instal lacions de gas a implantar en el procés de reforma de la seu de Lluïsos de Gràcia. El disseny de la instal.lació s ha fet tenint en compte el compliment del Real Decreto 99/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias i de les UNE vinculades. La instal.lació disposa, actualment, de tres subministraments de gas natural: Subministrament : Alimentació a l actual sala de calderes. Comptador tipus G-0 situat a l interior del gimnàs. Subministrament 2: Alimentació al bar. Comptador tipus G6 situat a l armari que hi ha a l entrada a l edifici Subministrament 3: Calefacció del teatre. Comptador tipus G6 situat a l armari que hi ha a l entrada a l edifici Amb l execució de les obres s ha de conservar la primera de les escomeses i donar de baixa els subministraments 2 i 3. Per tal de donar subministrament als receptors a gas natural del bar es procedirà a sol.licitar a GAS NATURAL un nou subministrament amb reguladora i comptador en armari accessible des de l exterior situat al Carrer Alzina (tal com mostren els plànols adjunts). Bases de disseny: Els requisits de disseny són els següents: Calefacció d alguns recintes per caldera central situada a la sala tècnica ACS generada per camp solar amb recolzament de caldera a gas natural (generació d aigua calenta per mitjà de col.lectors solars). Cuina a gas natural (amb subministrament independent) Escalfador mural instantani per a ACS a la cuina (escalfador actualment instal.lat als camerinos, en P) Descripció del nou subministrament: Tipus de gas Nom Gas Natural Família Segona Toxicitat Nul la Poder Calorífic Superior Kcal/Nm³ Densitat relativa a l'aire 0.62 ÍNDEX de Wobbe (Kcal/m³) Kcal/m³ Grau d'humitat Sec Escomesa (amb armari situat al carrer Alzina). Integrarà la regulació de pressió i el comptador G-6. Pressió de subministrament La pressió de la xarxa publica de distribució de gas a la zona és mitja pressió B (MP B). La pressió de regulació interior (Baixa pressió) serà de 220 mmcda. La regulació de pressió s'efectuarà al mateix armari on se situarà el comptador. Cabal instal lat nova escomesa El cabal instal.lat és el resultant de tots els cabals de la instal lació. En aquest cas la instal.lació disposa dels següents receptors a gas natural: Receptor kw kcal/h m3/h Cuina ,66 Escalfador 40, ,68 Planxa 8, , ,07 Cabal màxim previsible o simultani És el màxim cabal esperat de la instal lació en funcionament normal. Es tracta en aquest cas d'un cabal simultani de 7,07 m 3 /h. Cabal de subministrament La nova escomesa de gas disposarà d un comptador G-0, capaç de subministrar un cabal de fins a 0 m 3 /h. Descripció de la instal.lació interior: Generalitats Els receptors de gas d aquesta escomesa se situen a la cuina. Els de l escomesa existent se situaran a la sala tècnica en PB. Per aquest motiu caldrà executar una canalització de gas natural (des de la sortida de l armari de comptatge fins a l'interior de l'edifici). Aquesta canalització discorrerà a l aire. Criteris generals de la instal lació El recorreguts interiors de les canalitzacions discorreran a la vista i s executaran amb coure amb soldadura forta (tipus amarillo fuerte ). Les seccions o dimensions de cada tram apareixen als plànols adjunts. Sectorització Com a criteri de disseny s ha sectoritzat la sala de caldera i la cuina per mitjà d electrovàlvula de tall amb detecció de gas. Particularment la instal.lació de la cuinapermetrà que l electrovàlvula talli el subministrament de gas en el moment que la campana extractora deixi de funcionar. Materials de la instal lació Per al present projecte s empra el coure com a material d'instal lació. Aquest complirà la norma UNE Les unions i connexions es realitzaran mitjançant soldadura capil lar, soldadura forta. El tram soterrat es realitzarà amb polietilè, aquest complirà la norma UNE , i s uniran mitjançant soldadura per termofusió.

12 Ventilació dels locals amb gas: Els dos locals amb presència de gas disposaran de reixes de ventilació interiors i superiors amb una superfície mínima (en cm 2 ) equivalent a cinc vegades la potència instal.lada (en kw) a cada espai. Als plànols que s adjunten es proposen marca i model concret de reixes de ventilació, mides incloses. Procediment de càlcul de la instal lació: Es considerarà que des del punt de subministrament fins el receptor més desfavorable (allunyat) la pèrdua de pressió màxima serà de 20 mmcda. Tenint en compte que el comptador pot suposar una pèrdua de 0 mmcda, la resta de la instal.lació s ha de calcular segons les distàncies reals incrementades en un 20%, per tal de cobrir les pèrdues ocasionades pels accessoris, els canvis de direcció, etc. El dimensionat dels conductes de gas es calcularan a través de la fórmula de Renouard simplificada per a baixa pressió (fins a.000 mmca).: H = Pa - Pb = d.l.q.82 D-4.82 essent: H = Pèrdua de pressió màxima admissible en mm.c.d.a. (0 mm c.d.a.) d = Densitat relativa del gas natural respecte a l aire (0,60) L = Longitud equivalent en metres Q = Cabal màxim de la instal.lació en m 3 /h D= Diàmetre del conducte en mm. Els càlculs del consum de cada receptor figuren als fulls de càlcul que s adjunten a l ANNEX 6 més endavant. La velocitat del gas a l interior de les canonades no ha de sobrepassar els 20 m/s i es calcularà segons la fórmula següent: v = 354 Q/P2 D2 On v és la velocitat del gas en m/s. P2 és la pressió absoluta a l extrem de la canonada

13 6.05 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ INSTA LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ Generalitats: La instal.lació de climatització s ha dissenyat en aplicació del vigent Reglament d instal.lacions tèrmiques als edificis (RD 027/2007). Per a la climatització d aquest edifici s han obtat per tres sistemes diferents en funció de l àmbit a climatitzar: Rooftop. Sistema de màquina compacta tot aire situada a coberta. Aquest sistema s emprarà al teatre. Sistema VRV (cabal de refrigerant variable) amb recuperació de calor. Aquest sistema s emprarà a la planta primera (usos administratius, sala i sala 2). Sistema VRV (cabal de refrigerant variable). Aquest sistema s emprarà a la planta Soterrani, a la sala polivalent de la planta baixa i al Bar. Els plànols que s adjunten mostren la ubicació i la posició de les unitats exteriors i interiors així com els detalls relatius als conductes de difusió i retorn de l aire climatitzat. Requisits del disseny: Els criteris de disseny que han estat adoptats són aquells que fixa el RITE. Els requisits de disseny són els següents: Temperatura interior màxima: 25ºC Ventilació correcte dels locals climatitzats Recuperació de calor en els locals climatitzats La temperatura exterior a l estiu s ha determinat segons indica la norma UNE , i la norma UNE Localitat: Barcelona Temperatura exterior: 3 ºC. Solució Adoptada La solució adoptada passa per la instal.lació d un total de 5 unitats exteriors per a la climatització. A la Planta Soterrani es climatizen les següents dependències: S-0 S-02 A la Planta Baixa es climatitzen les següens dependències: Teatre Sala 0-0 Polivalent Bar A la Planta Primera es climatitzen les següents dependències: Sala -0 Sala -02 Sala Juntes Sala de seccions Sala Reunions Despatx Secretaria Unitats Exteriors Espai Unitat Exterior Potència frigorífica (estiu) Potència calorífica (hivern) Planta Soterrani MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P350YJM-A 40,0 45 Planta Baixa. MITSUBISHI ELECTRIC Sala poliv. PUHY- P200SJM-A 22,4 25,0 Planta Baixa. Bar MITSUBISHI ELECTRIC PUHY- P200SJM-A 22,4 25,0 Planta Baixa. Bar MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P600YSJM-A 69,0 76,5 Planta Baixa. Auditori CLIVET CSNX-XHE 82 6,8 62,2 Les unitats exteriors aniran situades a la coberta de l edifici (sobre el volum de la caixa escènica corresponent al teatre) Unitats Interiors A continuació s indiquen les màquines interiors utilitzades en les diferents zones d aquest edifici. No totes les estàncies d aquest edifici estan climatitzades. Planta soterrani Espai S-0 S-02 S-02 Planta baixa Espai Unitat Exterior MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMA-E MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMA-E MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25VMA-E Unitat Exterior Potència frigorífica (estiu) Potència calorífica (hivern) 6,0 8,0 6,0 8,0 4,0 6,0 Potència frigorífica (estiu) Potència calorífica (hivern) Auditori Bar 2xMITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P00VMA-E 2 x 22,4 2 x 25 Sala 0-0 3xMITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMA-E 3 x 7, 3 x 8 Planta primera Espai Unitat Exterior Potència frigorífica (estiu) Potència calorífica (hivern) Sala -0 3xMITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P00VMA-E 3 x 22,4 3 x 25 Sala -02 3xMITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P80VMA-E 3 x 9 3 x 0 Sala seccions MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMA-E 5,6 6,3 Sala Juntes MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMA-E 5,6 6,3 Sala Reunions MITSUBISHI ELECTRIC 3,6 4,0

14 Despatx Secretaria PEFY-P32VMA-E MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25VMA-E MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMA-E 2,8 3,2 5,6 6,3 La distribució de les unitats interiors es troba reflectida en els plànols de la instal.lació de climatització. Distribució de l aire La distribució de l aire tractat es produeix a través d una xarxa de conductes (grafiada als plànols que s adjunten). Es tracta de conductes de xapa galvanitzada calorifugats i protegits per a intempèrie pel cas dels conductes que sorgeixen i arriben a la ROOF TOP. La xarxa de conductes interiors es disposarà a la càmera oculta entre el celràs i el forjat de cada planta i constarà de conductes formats per mitjançant plaques tipus CLIMAVER NETO. La difusió de l aire tractat es produirà a través d un seguit de reixes i difusors segons exposa el quadre de simbologia relatiu als plànols de climatització. La connexió entre els conductes de fibra i els plènums dels difussors rotacionals o de les microtoberes del teatre es produirà a través de conducte circular flexible compost, tal com es descriu en els plànols que s adjunten. Conductes frigorífics La distribució del refrigerant des de les unitats exteriors fins les unitats interiors es farà mitjançant canonada de coure. Aquestes canonades seran aïllades com indica el RITE a la IT , en funció de l espessor de les mateixes i del seu recorregut. Aquest serà de tipus Armaflex IT amb adhesiu Armstrong o equivalent. Les derivacions de la canonada de refrigerant es farà amb distribuïdors de dues sortides. Aquest distribuïdors hauran d estar en posició horitzontal respecte el sòl i seran de les característiques que indiquen els plànols adjunts. El sistema dissenyat (VRV o cabal variable) utilitza distribució frigorífica a dos tubs. La distribució del refrigerant es realitzarà de la forma que es descriu als esquemes frigorífics que figuren a la documentació adjunta. Pel que fa al traçat dels circuits frigorífics cal tenir present que aquestes discorreran sota safata perforada amb tapa (quan transitin per l exterior) i en canal de reixeta (tipus REJIBAND o equivalent) quan ho facin per l interior en recorregut vertical. Es preveu que les canonades de coure disposades en horitzontal (trams interiors) es fixin directament a forjat a través de brides. Instal lació de control Cada unitat interior disposarà d un controlador individual amb pantalla LCD, amb la capacitat de controlar diversos paràmetres de la unitat com són la temperatura, velocitat de l aire, temporització de funcionament, etc. Per fer possible tot això hi haurà una xarxa de comunicació entre les diferents unitats formada per cable apantallat de dos i tres fils. Es podrà modificar els valors de consigna dels paràmetres corresponents per canviar el punt de funcionament previst. La filosofia és mantenir en òptim grau d estalvi els equips de producció sense repercutir en el confort. Mitjançant els programes horaris es podrà posar a règim les oficines en previsió de la ocupació prevista i també en les zones a ocupar. Pel que fa a la Rooftop, aquesta portarà el seu propi control LCD, independet de la resta. A l ANNEX 7 s adjunten els fulls de càlcul relatius a les demandes de climatització de cada espai INSTA LACIÓ DE VENTILACIÓ Instal lació de Ventilació Per tal de donar compliment al Reglament d Instal lacions Tèrmiques en Edificis, aprovat al Reial Decret 027/2007, 20 de juliol, es dissenya un sistema de ventilació amb recuperació de calor. Cal tenir present els següents criteris: Els espais climatitzats (o calefactats) es ventilaran de forma mecànica (extracció i impulsió) a través de recuperador compacte de calor. La unitat compacta No es ventilaran per mitjans mecànics els espais no climatitzats (o calefactats) que disposen de ventilació natural. Les sales on està prevista presència d usuaris i els passadissos principals es ventilaran per mitjans mecànics sempre que no disposin de ventilació natural Els magatzems en planta soterrani es ventilaran per mitjà d extracció forçada Necessitats de renovació d aire per dependència climatitzada Planta Soterrani Sales S-0 i S-02 Aquestes dues sales són idéntiques. Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 36 persones el cabal resultant és de 620 m 3 /h a cadascuna de les sales. Sala S-03 Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 29 persones el cabal resultant és de 305 m 3 /h Planta Baixa Auditori Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 80 persones el cabal resultant és de 584 m 3 /h Sala 0-0 Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona.

15 Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 44 persones el cabal resultant és de 980 m 3 /h Bar Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 44 persones el cabal resultant és de 980 m 3 /h Vestidors i 2 Aquestes dos vestidors són idéntics. Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 8 persones el cabal resultant és de 230,40 m 3 /h per a cada vestidor. Planta Primera Sala -0 Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 60 persones el cabal resultant és de 2700 m 3 /h. Sala -02 Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 48 persones el cabal resultant és de 260 m 3 /h. Sala juntes Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 0 persones el cabal resultant és de 450 m 3 /h. Sala seccions Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 0 persones el cabal resultant és de 450 m 3 /h. Sala reunions Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 6 persones el cabal resultant és de 270 m 3 /h. Secretaria Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 3 persones el cabal resultant és de 35 m 3 /h. Despatx Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de persona el cabal resultant és de 45 m 3 /h. Vestidor Homes Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 4 persones el cabal resultant és de 403,20 m 3 /h. Vestidor Dones Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de persones el cabal resultant és de 36,80 m 3 /h. Camerinos Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja.

16 Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 5 persones el cabal resultant és de 432 m 3 /h Planta Segona Vestidor Jugadors Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 0 persones el cabal resultant és de 288 m 3 /h. Vestidor Adaptat Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de persona el cabal resultant és de 28,8 m 3 /h. Vestidor Àrbitres Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 2 persones el cabal resultant és de 57,6 m 3 /h. Necessitats de ventilació d aire per altres dependències Planta Soterrani Sala Magatzem Atrezzo El criteri de ventilació d aquesta sala és de 3 renovacions del volum per hora. Atés que el volum d aquesta sala és de 89,53 m 2 el cabal resultant és de 568,59 m 3 /h. Sala Magatzem El criteri de ventilació d aquesta sala és de 3 renovacions del volum per hora. Atés que el volum d aquesta sala és de 74,82 m 2 el cabal resultant és de 224,46 m 3 /h. Sala Magatzem 2 El criteri de ventilació d aquesta sala és de 3 renovacions del volum per hora. Atés que el volum d aquesta sala és de 53,45 m 2 el cabal resultant és de 60,35 m 3 /h. Cambra Residus Segons la taula 2. del HS 3 del CTE, a aquest espai es requereix un cabal de ventilació mínim de 0 l/s per m 2 útil. Atés que aquesta cambra disposa d una superfície de 4,0 m 2, el cabal resultant és de 40,0 l/s, equivalents a 504 m 3 /h. Planta Baixa Sales -02 Malgrat que aquesta espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: S estableix que la qualitat de l aire és IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 0 persones el cabal resultant és de 450 m 3 /h. Sales -03 Malgrat que aquesta espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: S estableix que la qualitat de l aire és IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 0 persones el cabal resultant és de 450 m 3 /h. Vestíbul i Distribuïdor Malgrat que aquest espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: S estableix que la qualitat de l aire és IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació superfície útil és de 246,89 m 2, el cabal resultant és de 735,73 m 3 /h. Gimnàs Malgrat que aquest espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 3, aire de qualitat mitja. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 8 dm 3 /s (equivalent a 28,8 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,55 dm 3 /s m 2 (,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 64 persones el cabal resultant és de 843,20 m 3 /h. Cambra Residus Segons la taula 2. del HS 3 del CTE, a aquest espai es requereix un cabal de ventilació mínim de 0 l/s per m 2 útil.

17 Atés que aquesta cambra disposa d una superfície de 5,3 m 2, el cabal resultant és de 53 l/s, equivalents a 90,80 m 3 /h. Planta Primera Sala -07 Malgrat que aquesta espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 9 persones el cabal resultant és de 405 m 3 /h Sala -08 Malgrat que aquesta espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: Segons la IT del citat RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de l aire IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació teòrica és de 0 persones el cabal resultant és de 450 m 3 /h Passadís Malgrat que aquest espai no està climatitzat, s estableix el criteri del RITE per calcular el cabal de ventilació: S estableix que la qualitat de l aire és IDA 2, aire de qualitat bona. Segons la taula.4.2. de la IT el cabal que es requereix per persona és de 2,5 dm 3 /s (equivalent a 45 m 3 /h) i a les zones d ocupació no permanent segons la taula el cabal per superfície és de 0,83 dm 3 /s m 2 (2,98 m 3 /h m 2 ). Atés que la ocupació superfície útil és de 30,69 m 2, el cabal resultant és de 389,45 m 3 /h. Solució adoptada La solució adoptada per a cadascuna de les dependències indicades anteriorment s indica a continuació: Planta Soterrani Sales S-0 i S-02 Aquestes dues sales són idéntiques. Necessitat: 620 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 2000/H amb filtre F8. Cabal disponible: 900 m 3 /h Sala S-03 Necessitat: 305 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 800/H amb filtre F8. Cabal disponible: 600 m 3 /h Sala Magatzem Atrezzo, Magatzem i Magatzem 2 Aquestes sales es ventilaran amb un sistema centralitzat que englobi les tres sales. Extracció mecànica i aportació natural. Necessitat: 953,40 m 3 /h Extractor: SOLER & PALAU MIXVENT TD-300/250 Cabal total disponible: 300 m 3 /h Necessitat cabal magatzem atrezzo: 568,59 m 3 /h = 57,94 l/s Necessitat cabal magatzem : 224,46 m 3 /h = 62,35 l/s Necessitat cabal magatzem 2: 224,46 m 3 /h = 44,54 l/s Càlcul reixa aportación segons HS 3 del CTE: 4 qv [cm 2 ] Superfície mínima reixa magatzem atrezzo: 63,76 cm 2 Reixa aportació: MADEL BNC 500x225. A free = 760 cm 2 Superfície mínima reixa magatzem : 249,40 cm 2 Reixa aportació: MADEL BNC 600x75. A free = 250 cm 2 Superfície mínima reixa magatzem 2: 78,6 cm 2 Reixa aportació: MADEL BNC 500x75. A free = 200 cm 2 Cambra Residus Necessitat: 504 m 3 /h Extractor: SOLER & PALAU MIXVENT TD-500/60 amb filtre de carboni Cabal total disponible: 580 m 3 /h Càlcul reixa aportación segons HS 3 del CTE: 4 qv [cm 2 ] Superfície mínima reixa: 560 cm 2 Reixa aportació: MADEL FTR 300x300. A free = 560 cm 2 Planta Baixa Auditori Necessitat: 584 m 3 /h CLIVET CSNX-XHE 82. Cabal total 782 m 3 /h amb filtres electrònics. El 80% del cabal és recuperat: 6250 m 3 /h. Sala 0-0 Necessitat: 980,2 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 2600/H amb filtre F8. Cabal disponible: 2 m 3 /h Bar Necessitat: 980 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 2600/H amb filtre F8. Cabal disponible: 2 m 3 /h Vestidors i 2 Aquests vestidors es ventilaran amb un sistema centralitzat mitjançant recuperador de calor. Necessitat: 460,80 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 550/H amb filtre F8. Cabal disponible: 470 m 3 /h Sala -02 Necessitat: 450 m 3 /h Impulsor d aire: SOLER & PALAU MIXVENT TD-500/50 amb filtre F8

18 Cabal disponible: 580 m 3 /h Sala -03 Necessitat: 450 m 3 /h Impulsor d aire: SOLER & PALAU MIXVENT TD-500/50 Cabal disponible: 580 m 3 /h Vestíbul i Distribuïdor Necessitat: 735,73 m 3 /h Impulsor d aire: 2xSOLER & PALAU MIXVENT TD-500/50 Cabal disponible: 60 m 3 /h Gimnàs Necessitat: 843,20 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 2000/H amb filtre F8. Cabal disponible: 900 m 3 /h Cambra Residus Necessitat: 90,80 m 3 /h Extractor: SOLER & PALAU MIXVENT TD-250/00 amb filtre de carboni Cabal total disponible: 240 m 3 /h Càlcul reixa aportación segons HS 3 del CTE: 4 qv [cm 2 ] Superfície mínima apertura de pas: 266,66 cm 2 Reixa aportació: MADEL TRH x200. A free = 30 cm 2 Planta Primera Sala -0 Necessitat: 2700 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 3500/H amb filtre F8. Cabal disponible: 3000 m 3 /h Sala -02 Necessitat: 260 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 2600/H amb filtre F8. Cabal disponible: 2 m 3 /h Sala juntes i sala seccions Aquestes sales es ventilaran amb un sistema centralitzat mitjançant recuperador de calor. Necessitat: 900 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 000/H amb filtre F8. Cabal disponible: 900 m 3 /h Sala reunions, secretaria i despatx Aquests sales es ventilaran amb un sistema centralitzat mitjançant recuperador de calor. Necessitat: 450 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 550/H amb filtre F8. Cabal disponible: 470 m 3 /h Vestidor Homes Necessitats: 403,20 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 550/H amb filtre F8. Cabal disponible: 470 m 3 /h Vestidor Dones Necessitats: 36,80 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 550/H amb filtre F8. Cabal disponible: 470 m 3 /h Camerinos Necessitat: 432 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 550/H amb filtre F8. Cabal disponible: 470 m 3 /h Sala -07 Necessitat: 405 m 3 /h Impulsor d aire: SOLER & PALAU MIXVENT TD-500/50 Cabal disponible: 580 m 3 /h Sala -08 Necessitat: 405 m 3 /h Impulsor d aire: SOLER & PALAU MIXVENT TD-500/50 Cabal disponible: 580 m 3 /h Passadís Necessitat: 389,45 m 3 /h Impulsor d aire: SOLER & PALAU MIXVENT TD-250/00 + TD-350/25 Cabal disponible: 600 m 3 /h Planta Segona Vestidors Jugadors, adaptat i àrbitres Aquests vestidors es ventilaran amb un sistema centralitzat mitjançant recuperador de calor. Necessitat: 374,40 m 3 /h Recuperador de calor: TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 550/H amb filtre F8. Cabal disponible: 470 m 3 /h Serveis higiènics i sala neteja Als serveis higiènics, la solució adoptada passa per la instal lació d un extractor d aire SOLER&PALAU SILENT-200 CRZ a les cambres higièniques. La sala de neteja de la planta primera es ventilarà mitjançant un extractor d aire SOLER&PALAU MIXVENT TD-250/ CALEFACCIÓ Objecte: L objecte del present apartat és la definició de les instal lacions de calefacció a implantar en el procés de reforma de la seu de Lluïsos de Gràcia. Tal com es pot veure en els plànols que s adjunten la instal.lació de calefacció no abasta la totalitat de l edifici sinó que queda restringida als vestidors i camerinos. Requisits del disseny:

19 Els criteris de disseny que han estat adoptats són aquells que fixa el RITE. Els requisits de disseny són els següents: Temperatura interior: 2ºC Ventilació correcte dels locals calefactats Recuperació de calor en els locals calefactats La temperatura exterior de hivern s ha determinat segons indica la norma UNE , i la norma UNE Localitat: Barcelona Temperatura exterior: 2 ºC. Les temperatures de l aigua de transport energètic seran les següents: Temperatura d impulsió : 80 ºC Temperatura de retorn : 60 ºC Salt tèrmic impulsió retorn : 20 ºC Salt tèrmic radiador aire : 50 ºC Solució adoptada: El condicionament tèrmic dels diferents espais del centre s aconseguirà a través de la generació d aigua calenta procedent d una caldera de condensació mural a gas natural. A través del kit d alta temperatura ACV situat a la sala de calderes s instal.larà un circuit de calefacció (tub de polipropilè tipus PPR NIRON FG de la marca ITALSAN o equivalent) que han d alimentar emissors de xapa d alumini model DUBAL80 marca BAXIROCA repartits per tots els espais de l equipament que ens ocupa que s han de calefactar (segons indiquen els corresponents plànols). Tota la xarxa de distribució d aigua calenta s instal.larà sobre suports tipus abraçaderes amb junta de goma. Aquests suports s instal.laran fixats a sostre amb varilla roscada fixada a forjat. Les canalitzacions principals que discorrin per espais no calefactats aniran calorifugades a través d aïllant sintètic tipus coquilla Armaflex. La instal.lació disposarà d un sistema de regulació i control centralitzat capaç d actuar de forma general sobre l aturada o l encesa del sistema. El control es realitzarà a través de vàlvules de tres vies governades pel termòstat instal.lat a cada dependència calefactada. L encesa i l aturada de bomba i caldera es produirà en funció de la temperatura de retorn de l aigua del circuit. Producció de calor: La producció de calor es realitza amb una caldera de condensació a gas natural situada a la sala de caldera (accés des de pati interior planta baixa). Aquest local complirà les prescripcions del RITE al considerarse una sala de seguretat elevada. La caldera s ha calculat tenint en compte la simultaneïtat de la instal lació de calefacció, que és total, i per tant per donar energia tèrmica a tots els emissors. La potència nominal serà de 49,9 kw tèrmics (42.94 kcal/h). Es proposa una caldera de condensació mural marca ACV model PRESTIGE SOLO 50 o equivalent. Càlcul de càrregues tèrmiques: S han calculat les càrregues tèrmiques dels recintes per tal de dimensionar els elements emissors adients. A l ANNEX 8 s adjunten els fulls de càlcul relatius a les demandes de calefacció de cada espai. La necesitat tèrmica d un recinte serà la suma de les càrregues tèrmiques degudes a transmissió i la càrrega tèrmica deguda a l entrada d aire exterior. Càrrega tèrmica deguda a la transmissió tèrmica dels tancaments Aquestes són les degudes a sortida del calor del local, per transmissió tèrmica dels tancaments de l edifici, i degut al gradient de temperatura entre l exterior i el recinte, o entre al gradient de temperatures de dos recintes a temperatures diferents. La potencia calorifica que es transmet a través d un tancament es calcula mitjançant la següent expressió: Q (Kcal/h) = S (m 2 ) x K (kcal/hxcxm 2 ) x DT (C) On : Q : Potencia calorifica que es perd a través del tancament. S : Superficie del tancament. K : Coeficient de transmissió del tancament. DT : Gradient de temperatures entre les cares del tancament (Text-Tint). Per un recinte, les perdues de calor degudes a la transmissió serà la suma de les pèrdues dels seus tancaments segons la formula anterior. Càrrega tèrmica deguda a l entrada d aire exterior de ventilació Tal com imposa el RITE les estances interiors s hauran de ventilar de manera mecànica. Cada vestidor es ventilarà a través de recuperador de calor compacte, dotat amb sistema de filtratge (marca i model definit a l apartat de ventilació). Els càlculs que figuren a l ANNEX 8 contemplen la càrrega tèrmica deguda a l aire exterior d entrada a cada dependència. Emissors: En aquest cas s han escollit emissors de la marca BAXIROCA i model DUBAL 80 o equivalent. Els radiadors s instal laran segons les especificacions del fabricant amb els accesoris necesaris, prèvi replanteig aprovat per la direcció facultativa. Els radiadors s equiparan amb vàlvules, detentors, i purgadors manuals. Xarxa hidràulica de distribució: La xarxa hidraulica de distribució és la part de la instal lació que transporta l energia tèrmica des de la central de producció (caldera mural, en aquest cas) fins als elements emissors (radiadors de xapa d alumini). Generalitats Tota la xarxa de distribució es realitzarà amb polipropilè tipus NIRON PPR FG de la marca ITALSAN. Es colocaran elements purgadors automàtics en els punts més elevats de la instal lació per tal de facilitar la sortida de l aire que hi pugui haver a l interior del circuit hidràulic. En el present projecte s ha previst un únic circuit de calefacció. En la documentació gràfica que acompanya aquesta memòria s ha inclòs un plànol que, de forma esquemàtica, representa la distribució (o esquema de principi) de l esmentat circuit de calefacció. El recorregut i els diàmetres de cada tram i de cada circuit queden reflectits a la documentació gràfica que s adjunta. Aïllaments Les canonades s hauran d aillar en les zones que discorrin per zones no calefactades, així com als cel rasos, segons l indicat en punt ITE del RITE. L aillament es realitzarà amb escuma elastomèrica homologada, amb barrera de vapor i d intemperie.

20 L espesor de l aillament serà com a mínim de 20mm per a canonades de fins a 35mm (2 ) de diàmetre nominal, i de 30mm per diàmetres superiors. Vàlvules Cada element emissor disposarà de la seva clau de pas, el seu purgador i el seu detentor. A l entrada a cada recinte calefactat s instal.larà una vàlvula de tres vies sobre el circuit de retorn. Aquesta vàlvula de tres vies (motoritzada) anirà governada pel termòstat corresponent a cada recinte i facilitarà, en essència, el retorn de l aigua calenta en els casos en què un recinte no demani calor. Bases de càlcul El càlcul de la xarxa de canonades s ha realitzat tenint en compte els següents paràmetres : Velocitat del fluid: m/s Perdua de càrrega màxima: 2 mmcda / m El principi de càlcul és el següent: - Determinació del cabal de cadascun dels trams, de la fi a l origen, en funció dels emissors als que alimenta: 860 P Q 000 t C e On : Ce = Calor específica de l aigua =,0 Kcal/h Kg C U = Pes específic de l aigua =,0 Kg/dm³ t = Salt tèrmic en C P = Potència tèrmica en Watts Es té en compte els següents modes de funcionament: - Calefacció salt tèrmic 20,0 C i potències individuals màximes. 2- Per al càlcul de les pèrdues de càrrega a les canonades s ha tingut en compte la fórmula de Prandtl-Colebrook. V 2 ka 2'5 2 g D J log0( ) 3'7 D D 2 g D J On : J = Pèrdues de càrrega, en m.c.a./m; D = Diàmetre interior de canonada, en m; V = Velocitat mitja del aigua, en m/s; Qr = Cabal en m³/s; ka = Rugositat uniforme equivalent, en m.; = Viscositat cinemàtica del fluid, ( 3x0-6 m²/s per aigua a 0 C); g = Acceleració de la gravetat, 9 8 m/s²; 3- Determinació dels diàmetres de canonada en base a admetre una pèrdua de càrrega màxima per unitat de longitud de canonada igual a 2,0 mm.c.a./m. 4- Es tenen en compte les longituds equivalents a canonada recte del mateix diàmetre als accessoris (tes, colzes...) i vàlvules connectats entre canonades per a calcular les pèrdues de càrrega que produeixen. A l ANNEX 9 figura la taula de càlcul de cadascun dels trams del circuit de calefacció dissenyat.

AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP Projecte: SEPARATA D INSTAL LACIONS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA LLAR D INFANTS DE LA SELVA DEL CAMP PROJECTE D INSTAL LACIONS GENERALS Client: AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP Situació: Zona Educacional

Más detalles

CÀLCUL DE SECCIONS. (UNE :2004)

CÀLCUL DE SECCIONS. (UNE :2004) CÀLCUL DE SECCIONS. (UNE 20460-5-523:2004) 1. CAIGUDA DE TENSIÓ ADMISIBLE:... 1 2. ESQUEMA DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ COMERCIAL:... 1 3. PROCÈS PEL CÀLCUL DE SECCIONS... 2 Elecció del càlcul de secció comercial

Más detalles

3.1.- ANNEX 1: CÀLCUL DE LES INSTAL LACIONS DE A.F.S., A.C.S. I A.C.I.

3.1.- ANNEX 1: CÀLCUL DE LES INSTAL LACIONS DE A.F.S., A.C.S. I A.C.I. 3.1.- ANNEX 1: CÀLCUL DE LES INSTAL LACIONS DE A.F.S., A.C.S. I A.C.I. 3.1.1.- OBJECTE L objecte d aquest apartat és realitzar un disseny adequat i òptim per a les instal lacions d aigua calenta sanitària

Más detalles

Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT)

Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) ELECTRICITAT, AT I BT Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) El recopilatorio de normas UNE, incluye el reglamento de Alta Tensión Reglamento electrónico

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA Página 1 de 8 1. ESTAT DE LES OBRES. 1.1 EXECUCIÓ Els treballs que s estan realitzant, així com el seu estat son els següents: Excavacions: s han finalitzat els treballs d excavació de les rases de sanejament

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Para aportar profesionales a un sector que se está heterogeneizando. Para asegurar calidad en la prestación de los servicios de inspección

Para aportar profesionales a un sector que se está heterogeneizando. Para asegurar calidad en la prestación de los servicios de inspección Juntos construimos el futuro 16/11/2012 1 Juntos sumamos 2 Objetivos Para aportar profesionales a un sector que se está heterogeneizando Para asegurar calidad en la prestación de los servicios de inspección

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Taula de manteniments i inspeccions obligatoris

Taula de manteniments i inspeccions obligatoris Taula de s i inspeccions obligatoris Electricitat alta tensió (> 1.000 V) Gasos Liquats del Petroli (GLP) Dipòsits Ampolles Legionel la Dipòsits de productes químics desinfecció vas A partir de 1000 l

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

Criteris sobre l aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió

Criteris sobre l aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió Criteris sobre l aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió OO. Àmbit general 00-01 En l Annex 3 de la Guia tècnica del REBT, en el càlcul de la Corrent de Curtcircuit (I cc ) es considera

Más detalles

GEOTÈRMIA PASSIVA: Aerogeotèrmia, tecnologies i exemples

GEOTÈRMIA PASSIVA: Aerogeotèrmia, tecnologies i exemples 19 ABRIL JORNADA GEOTERMIA DE BAIXA ENTALPIA, COEIC Joan Escuer GEÓLEG CONSULTOR GEOTÈRMIA PASSIVA: Aerogeotèrmia, tecnologies i exemples ÍNDEX GEOTERMIA PASSIVA (AEROGEOTÈRMIA, GEOTÈRMIA CLIMÀTICA). TIPOLOGIES

Más detalles

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA Promotor: xxxx Adreça: Població: Data: xxxx xxxx xxxx MEMÒRIA DESCRIPTIVA. La present documentació té per finalitat definir les característiques de l activitat de botiga

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de Obras de Edificación",

Más detalles

Guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals

Guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals Agència d Energia de Barcelona Guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals novembre 2011 Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/mediambient guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES 1. Defineix aquests conceptes: Atmosfera: Capa de gasos que envolta la Terra. Temps: És l estat de l atmosfera en un moment determinat

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

AJUNTAMENT DE SABADELL. Centre CEIP ANDREU CASTELLS.

AJUNTAMENT DE SABADELL. Centre CEIP ANDREU CASTELLS. PROJECTE D'INSTAL LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ PER LA AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (CEIP ANDREU CASTELLS). Peticionari : AJUNTAMENT

Más detalles

Dossier de recuperació

Dossier de recuperació Dossier de recuperació Tecnologia 3r ESO A 2n trimestre Departament de Tecnologia Curs 2013-2014 Tema 3: Màquines simples 1. Què és una màquina? 2. Què és una màquina eina? 3. Quines parts es distingeixen

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA PROJECTE DE ER D E.S.O. CURS - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA I.E.S. CAN MAS RIPOLLET. Et proposem que construeixis la maqueta d un habitatge. La maqueta de la casa estarà

Más detalles

PROYECTO ELEVAPLATOS

PROYECTO ELEVAPLATOS PROYECTO ELEVAPLATOS Herramientas Fotos detalles Fotos Objetivos Materiales Dibujos Recomendaciones Esquema eléctrico Contextualización Exámenes y prácticas inicio Fotos detalles Letras para identificar

Más detalles

Annex I Material. Material per l activitat de treball cooperatiu MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Annex I Material. Material per l activitat de treball cooperatiu MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Annex I Material Material per l activitat de treball cooperatiu LES MÀQUINES MOTRIUS Les màquines motrius transformen una energia primària, com la del vent, la de l'aigua o la del foc, en energia mecànica

Más detalles

AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS

AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS European Energy Forum PANEL B10: LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Barcelona, 18 de abril de 2008 - Ponencia: AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS QUÉ ES UNA AUDITORÍA-DIAGNÓSTICO

Más detalles

CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores

CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores Tutorial de l oscil loscopi Professor responsable: Jesús Martín Lledó Setembre 2012 Introducció En la realització de determinades mesures en circuits electrònics

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D OBRES

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D OBRES NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D EDIFICACIÓ. En compliment del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): Normas sobre la Redacción de Proyectos y Dirección de Obras

Más detalles

CTE Normativa tècnica

CTE Normativa tècnica CTE Normativa tècnica Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d acord al CTE El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya. Avaluació contínua. Cognoms. Centre: Trimestre: Tardor 11

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya. Avaluació contínua. Cognoms. Centre: Trimestre: Tardor 11 Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya valuació contínua Qualificació prova TOTL Cognoms una lletra majúscula a cada casella: Nom: Centre: Trimestre: Tardor 11 M4

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA 1. Fes els següents canvis d'unitats amb factors de conversió (a) 40 km a m (b) 2500 cm a hm (c) 7,85 dam a cm (d) 8,5 h a segons (e) 7900 s a h (f) 35 min

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D ENERGIA ELÈCTRICA

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D ENERGIA ELÈCTRICA UNITAT 2 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D ENERGIA ELÈCTRICA TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 BATXILLERAT Centrals elèctriques productores d energia (I) Principals centrals elèctriques a Catalunya el 2010 rincipals centrals

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU)

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) x = x 0 + v (t-t 0 ) si t 0 = 0 s x = x 0 + vt D4 Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) Gràfica posició-temps Indica la posició del cos respecte el sistema de referència a mesura que passa el

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

Tutorial amplificador classe A

Tutorial amplificador classe A CFGM d Instal lacions elèctriques i automàtiques M9 Electrònica UF2: Electrònica analògica Tutorial amplificador classe A Autor: Jesús Martin (Curs 2012-13 / S1) Introducció Un amplificador és un aparell

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

40.600 Kcal/h. El grado de gasificacion es l aprevisión de potencia simultanea máxima individual con la que se quiere dotar las viviendas.

40.600 Kcal/h. El grado de gasificacion es l aprevisión de potencia simultanea máxima individual con la que se quiere dotar las viviendas. CARLOS MARCOS VERDUQUE 2º ARQUITECTURA TECNICA INSTALACIONES DE GAS GAS-VENTILACIÓN Para hacer el diseño de una intalación receptora de gas tendremos que conocer previamente las caracteristicas del gas

Más detalles

Guió de continguts. projectes d'instal lacions tèrmiques projectes d'instal lacions elèctriques projectes d'instal lacions petrolíferes

Guió de continguts. projectes d'instal lacions tèrmiques projectes d'instal lacions elèctriques projectes d'instal lacions petrolíferes Guió de continguts projectes d'instal lacions tèrmiques projectes d'instal lacions elèctriques projectes d'instal lacions petrolíferes Guió de Continguts projectes d instal lacions tèrmiques projectes

Más detalles

Terratrèmol Lorca [3 punts]

Terratrèmol Lorca [3 punts] SETEMBRE 2013 SÈRIE 1 Exercici 1 (obligatori) Terratrèmol Lorca [3 punts] L 11 de maig de 2011 el municipi de Llorca (Múrcia) va patir un terratrèmol de magnitud 4,5 en l escala de Richter, que va anar

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Producte Interior Brut per Càpita en Paritat de Poder Adquisitiu ( ) (Versió Corregida) 1 Data de publicació: dijous 6 d agost del 2015

Producte Interior Brut per Càpita en Paritat de Poder Adquisitiu ( ) (Versió Corregida) 1 Data de publicació: dijous 6 d agost del 2015 Producte Interior Brut per Càpita en Paritat de Poder Adquisitiu (22-214) (Versió Corregida) 1 Data de publicació: dijous 6 d agost del 215 www.estadistica.ad Resum El Producte Interior Brut (PIB) per

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento

Más detalles

ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ URBANA ESCODINES 1 (Plaça Sant Ignasi) Un edifici amb sistemes sostenibles punters en habitatges de promoció pública a Catalunya

ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ URBANA ESCODINES 1 (Plaça Sant Ignasi) Un edifici amb sistemes sostenibles punters en habitatges de promoció pública a Catalunya ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ URBANA ESCODINES 1 (Plaça Sant Ignasi) Un edifici amb sistemes sostenibles punters en habitatges de promoció pública a Catalunya L edifici de FORUM a la plaça Sant Ignasi incorpora

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRODUCCIÓN MEDIANTE GEOTÉRMIA DE LA CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL RECINTO MODERNISTA DE SANT PAU - FASE 1 -

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRODUCCIÓN MEDIANTE GEOTÉRMIA DE LA CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL RECINTO MODERNISTA DE SANT PAU - FASE 1 - CÁLCULOS PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRODUCCIÓN MEDIANTE GEOTÉRMIA DE LA CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL RECINTO MODERNISTA DE SANT PAU - FASE 1 - C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 BARCELONA CLIENTE:

Más detalles

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL PRESSUPOST I LA PLANIFICACIÓ PROCÉS Realitzar el pressupost i la planificació amb la mateixa codificació d unitats d obra i activitats. 1. Donar d alta a Presto

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament.

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament. 10 Àlgebra vectorial ÀLGEBR VECTORIL Índe P.1. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Vectors Suma i resta vectorial Producte d un escalar per un vector Vector unitari Producte escalar Producte vectorial P.1. Vectors

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

a) Intensitat de corrent. b) Energia que consumeix la resistència exterior de 21,8 Ω en 10 minuts.

a) Intensitat de corrent. b) Energia que consumeix la resistència exterior de 21,8 Ω en 10 minuts. Problema 51 Una bateria de 12 V de f.e.m. i resistència interna 0,08 Ω subministra una intensitat de 5 A. Calcular la tensió en borns. Problema 52 Un generador de corrent continu de resistència interna

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

Dibuix tècnic Sèrie 1

Dibuix tècnic Sèrie 1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

L ús eficient de l energia a la llar

L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar Introducció Eficiència energètica a la llar Calefacció Aigua calenta sanitària Electrodomèstics Il luminació Eficiència energètica

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

1 Identificació del projecte Títol del projecte Agents del projecte Emplaçament del projecto 3

1 Identificació del projecte Títol del projecte Agents del projecte Emplaçament del projecto 3 CONTROL DE QUALITAT 1 Identificació del projecte 3 1.1 Títol del projecte 3 1.2 Agents del projecte 3 1.3 Emplaçament del projecto 3 2 Control de recepció dels productes 5 2.1 Control de la documentació

Más detalles

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant.

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant. Pàgina 1 de 8 EXERCICIS PER LA RECUPARACIÓ 1A Avaluació 1.- Calcula de dues maneres (TP i RP): a) 25 + (-1+7) (18 9 + 15)= TP= RP= 9 (-12 + 5 8 = TP= RP= 2.- Treu factor comú i calcula: a) 5.(-3) + (-7).

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

MÀXIMES CRESCUDES - Mètode racional - -ANNEX DE DOCUMENTACIÓ-

MÀXIMES CRESCUDES - Mètode racional - -ANNEX DE DOCUMENTACIÓ- 1 DRYAS Medi Ambient i Riscs Naturals MÀXIMES CRESCUDES - Mètode racional - -ANNEX DE DOCUMENTACIÓ- Direcció: Valentí TURU i MICHELS Av. Príncep Benlloch 66-72 Edifici Interceus, despatx 406 Telèfon i

Más detalles

L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà

L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà 14 de març de 2015 L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà» L actuació ha permès guanyar un 56% d espai per a vianants, gràcies a la creació de sis nous espais públics a les cruïlles

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON?

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? ESPORTS DE RAQUETA: EL BÀDMINTON Apunts Nivell 4t ESO 1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? El bàdminton és un esport d adversari que es juga en una pista separada per una xarxa. Es pot jugar individualment o per parelles,

Más detalles