Any XXXIII Dimecres, 15 de setembre de 2010 / Miércoles, 15 de septiembre de 2010 Núm II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Any XXXIII Dimecres, 15 de setembre de 2010 / Miércoles, 15 de septiembre de 2010 Núm. 6355 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL"

Transcripción

1 Any XXXIII Dimecres, 15 de setembre de 2010 / Miércoles, 15 de septiembre de 2010 Núm II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Ajuntament de Benifaió Extracte de la convocatòria per a la provisió, com a funcionari de carrera, d una plaça d auxiliar administratiu per promoció interna. [2010/9832] Ayuntamiento de Benifaió Extracto de la convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de auxiliar administrativo por promoción interna. [2010/9832] Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ 0890, de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrupo A2 sector administració general, escala mitjana d administració, denominació tècnic d administració, referència 0890/2010. [2010/9812] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN 0890, de 10 de septiembre de 2010 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el acceso al grupo A, subgrupo A2 sector administración general, escala media de administración, denominación técnico de administración, referencia 0890/2010. [2010/9812] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat les proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració especial, en el campus de la localitat de Gandia, categoria tècnic mitjà, pel sistema de concurs oposició, convocades per Resolució de 17 de novembre de 2009 (DOCV de 2 de desembre de 2009, codi: 2009/P/FC/C/19). [2010/9784] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, en el campus de la localidad de Gandia, por el sistema de concursooposición, convocadas por Resolución de 17 de noviembre de 2009 (DOCV de 2 de diciembre de 2009, código: 2009/P/ FC/C/19). [2010/9784] RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 23 de març de 2010 (DOCV núm. 6242, de 9 d abril de 2010). [2010/9799] RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2010 (DOCV nº 6242, de 9 de abril de 2010). [2010/9799] RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup C, subgrup C1, sector d administració especial, models de Belles Arts, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 15 de setembre de 2009 (DOCV núm. 6111, de 28 de setembre de 2009). [2010/9821] RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, modelos de Bellas Artes, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (DOCV nº 6111, de 28 de septiembre de 2009). [2010/9821] 35164

2 Núm / B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS B) NOMBRAMIENTOS Y CESES Conselleria de Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2010, de la consellera de Cultura i Esport, per la qual nomena Raquel Dasí Yusta personal eventual. [2010/9839] Conselleria de Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2010, de la consellera de Cultura y Deporte, por la que se nombra a Raquel Dasí Yusta personal eventual. [2010/9839] Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual nomena funcionari de carrera l aspirant que ha superat les proves selectives de promoció interna per a l accés a l escala bàsica administrativa d aquesta Universitat, convocades per la Resolució de 29 d abril de [2010/9813] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCION de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra funcionario de carrera, al aspirante que ha superado las pruebas selectivas de promoción interna para el acceso a la escala básica administrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución de 29 de abril de [2010/9813] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 30 d agost de 2010, del conseller d Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2010/11. [2010/9825] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, del conseller de Educación, por la que se crean puestos itinerantes de trabajo docente en determinados centros públicos de Educación Infantil y Primaria, de titularidad de la Generalitat, para el curso 2010/11. [2010/9825] Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2010, de la Direcció General d Administració Autonòmica, per la que es convoca el Màster Universitari en Dret Administratiu i de l administració Pública dins del programa denominat Càtedra IVAP, en les universitats. [2010/9833] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca el Máster Universitario en Derecho Administrativo y de la administración Pública dentro del programa denominado Cátedra IVAP, en las universidades. [2010/9833] III. ACTES ADMINISTRATIUS III. ACTOS ADMINISTRATIVOS A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES Conselleria d Educació CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 28 de maig de 2010, del conseller d Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l Escola Infantil denominada Setecientas Trece, de Burjassot per ampliació del nombre d unitats i canvi d ús d unitats autoritzades. [2010/9857] Conselleria de Educación CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2010, del conseller de Educación, por la que se modifica el Convenio de creación de la Escuela Infantil denominada Setecientas Trece, de Burjassot por ampliación del número de unidades y cambio de uso de unidades autorizadas. [2010/9857] B) SUBVENCIONS I BEQUES B) SUBVENCIONES Y BECAS Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2010, de la directora general de Producció Agrària, per la qual es publica la relació de beneficiaris i la identificació de les subvencions concedides a l empara de la Resolució de 25 de gener de 2008, del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s establix la convocatòria del procediment per a l aplicació dels pagaments directes a l agricultura i a la ramaderia, en l àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/9774] Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2010, de la directora general de Producción Agraria, por la que se publica la relación de beneficiarios e identificación de las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 25 de enero de 2008, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se establece la convocatoria del procedimiento para la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2010/9774] Conselleria de Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2010, del secretari autonòmic de Cultura, de concessió a les galeries d art valencianes de les ajudes per a participar en fires d art nacionals i internacionals, convocades per l Orde de 31 de març de 2010 (DOCV núm. 6247, de ). [2010/9822] Conselleria de Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2010, del secretario autonómico de Cultura, de concesión de las ayudas a las galerías de arte valencianas para su participación en ferias de arte nacionales e internacionales, convocadas por Orden de 31 de marzo de 2010 (DOCV núm. 6247, de ). [2010/9822] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d agost de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es crea una secció d Educació Secundària a Paterna-la Canyada. [2010/9829] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se crea una sección de Educación Secundaria en Paterna-La Canyada. [2010/9829] 35297

3 Núm / RESOLUCIÓ de 27 d agost de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es crea una secció d Educació Secundària Obligatòria a València. [2010/9830] RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se crea una sección de Educación Secundaria Obligatoria en Valencia. [2010/9830] Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2010, de la directora general de Gestió del Medi Natural, per la qual s ordena la publicació de determinades declaracions d impacte ambiental corresponents als municipis d Algimia de Alfara, Chiva i Almassora. [2010/9783] Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, de la directora general de Gestión del Medio Natural, por la que se ordena la publicación de determinadas declaraciones de impacto ambiental correspondientes a los municipios de Algimia de Alfara, Chiva y Almazora. [2010/9783] IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja Notificació de la sentència del divorci contenciós número 1450/2009. [2010/9656] Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja Notificación de la sentencia del divorcio contencioso número 1450/2009. [2010/9656] Jutjat de Primera Instància número 12 de València Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 992/2009. [2010/9731] Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 992/2009. [2010/9731] Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Vila-real Notificació de la cèdula de requeriment del judici de faltes número 4/2009. [2010/9594] Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vila-real Notificación de la cédula de requerimiento del juicio de faltas número 4/2009. [2010/9594] Notificació de la cèdula de requeriment del judici de faltes número 8/2010. [2010/9595] Notificación de la cédula de requerimiento del juicio de faltas número 8/2010. [2010/9595] Notificació de cèdula de requeriment del judici de faltes número 134/2008. [2010/9598] Notificación de la cédula de requerimiento del juicio de faltas número 134/2008. [2010/9598] V. ANUNCIS V. ANUNCIOS A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Ajuntament d Altura Informació pública de la modificació puntual a les normes subsidiàries del planejament municipal, denominada Serrería. [2010/9826] Ayuntamiento de Altura Información pública de la modificación puntual a las normas subsidiarias del planeamiento municipal, denominada Serrería. [2010/9826] Ajuntament de Montroy Informació pública de la modificació puntual número 4 del Pla General d Ordenació Urbana. [2010/9815] Ayuntamiento de Montroy Información pública de la modificación puntual número 4 del Plan General de Ordenación Urbana. [2010/9815] Ajuntament de Rotglà i Corberà Aprovació inicial i adjudicació del Programa d Actuació Integrada del Sector SUI del Pla General d Ordenació Urbana, Unitats d Execució 1 i 2. [2010/9831] Ayuntamiento de Rotglà i Corberà Aprobación inicial y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector SUI del Plan General de Ordenación Urbanística, Unidades de Ejecución 1 y 2. [2010/9831] B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Conselleria de Cultura i Esport Adjudicació número CNMY10/DGPC/8. Servici de vigilància i seguretat del Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques del Puig i del Museu Històric de Sagunt. [2010/9823] Conselleria de Cultura y Deporte Adjudicación número CNMY10/DGPC/8. Servicio de vigilancia y seguridad en el Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques del Puig i del Museu Històric de Sagunt. [2010/9823] Conselleria d Educació Correcció d errades de la licitació número CNMY10/ EC78A/49. Servicis consistents en la redacció del projecte bàsic i d execució amb desenvolupament d instal lacions, direcció d obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de l Escola Oficial d Idiomes de Vila-real (Castelló). [2010/9844] Conselleria de Educación Corrección de errores de la licitación número CNMY10/ EC78A/49. Servicios consistentes en la redacción de proyecto básico y de ejecución con desarrollo de instalaciones, Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la Escuela Oficial de Idiomas de Vila-real (Castellón). [2010/9844] Conselleria de Sanitat Correcció d errades de la licitació número 143/2009. Subministrament de rober. [2010/9870] Conselleria de Sanidad Corrección de errores de la licitación número 143/2009. Suministro de vestuario y ropería. [2010/9870] 35340

4 Núm / Adjudicació provisional número 085/2010. Servici de cafeteria i menjador de guàrdia dels Hospitals del Departament de Salut de València La Fe: Hospital de Campanar i nou Hospital La Fe. [2010/9846] Adjudicación provisional número 085/2010. Servicio de cafetería y comedor de guardia de los Hospitales del Departamento de Salud de Valencia - La Fe: Hospital de Campanar y nuevo Hospital La Fe. [2010/9846] Adjudicació provisional número 129/2010. Subministrament de mobiliari de sales d espera del nou Hospital La Fe de València. [2010/9847] Adjudicación provisional número 129/2010. Suministro de mobiliario de salas de espera del nuevo Hospital La Fe de Valencia. [2010/9847] Adjudicació provisional número 138/2010. Subministrament de mobiliari clínic general: llits, tauletes de nit, butaques, lliteres i bressols per al nou Hospital La Fe de València. [2010/9848] Adjudicación provisional número 138/2010. Suministro de mobiliario clínico general: camas, mesitas, sillones, camillas y cunas para el nuevo Hospital La Fe de Valencia. [2010/9848] Conselleria d Infraestructures i Transport Licitacions número 2009/09/0170, projecte de construcció del nou accés al polígon industrial El Coscollar entre la CV-413 i el pas superior del ferrocarril a Aldaia (PIP); i número 2010/05/0178, renovació de la zona de vianants del mercat central d Elda (PIP). [2010/9834] Conselleria de Infraestructuras y Transporte Licitaciones número 2009/09/0170, proyecto de construcción del nuevo acceso al polígono industrial El Coscollar entre la CV-413 y el paso superior del ferrocarril en Aldaia (PIP); y número 2010/05/0178, renovación de la zona peatonal del mercado central de Elda (PIP). [2010/9834] Consell Valencià de l Esport Adjudicació número CNMY10.CVESE.PIP06 i altres. [2010/9788] Consell Valencià de l Esport Adjudicación número CNMY10.CVESE.PIP06 y otras. [2010/9788] Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Adjudicació definitiva número 2006/EL/0104. Obres de construcció del sobreeixidor al canal de Bellús, a Xàtiva (València). [2010/9795] Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana Adjudicació definitiva número 2006/EL/0104. Obras de construcción del aliviadero en el Canal de Bellús, en Xàtiva (Valencia). [2010/9795] Consorci Hospital General Universitari de València Adjudicació número L-SU Gestió energètica, manteniment integral de les instal lacions tèrmiques i obres de millora i renovació de les instal lacions consumidores d energia. [2010/9810] Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Adjudicación número L-SU Gestión energética, mantenimiento integral de las instalaciones térmicas y obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía. [2010/9810] Institut Valencià d Atenció als Discapacitats (IVADIS) Adjudicació definitiva número IV-MY0013/2010, per procediment obert. Servici de gestió de bons de respir del Programa IVADIS Amb Tu. [2010/9809] Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (IVADIS) Adjudicación definitiva número IV-MY0013/2010, por procedimiento abierto. Servicio de gestión de bonos de respiro del Programa IVADIS Contigo. [2010/9809] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria de Benestar Social Notificació de resolucions en matèria de menors. Expedient número ANS 775/2009 i altres. [2010/9806] Conselleria de Bienestar Social Notificación de resoluciones en materia de menores. Expediente número ANS 775/2009 y otros. [2010/9806] Conselleria de Governació Notificació de proposta de resolució de procediment sancionador. Expedient número ESSANC 03/2010/0052. [2010/9865] Conselleria de Gobernación Notificación de propuesta de resolución de procedimiento sancionador. Expediente número ESSANC 03/2010/0052. [2010/9865] Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Informació pública del Pla especial de reserva de sòl dotacional públic i d usos per a l estació de tractament d aigües superficials per a proveïment a les comarques de la Ribera. [2010/9872] Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Información pública del Plan especial de reserva de suelo dotacional público y de usos para la estación de tratamiento de aguas superficiales para el abastecimiento a las comarcas de la Ribera. [2010/9872] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-206/2010. [2010/9789] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-206/2010. [2010/9789] Notificació de proposta de resolució. Expedient sancionador número D-217/2010. [2010/9790] Notificación de propuesta de resolución. Expediente sancionador número D-217/2010. [2010/9790] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-220/2010. [2010/9791] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-220/2010. [2010/9791] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-280/2010. [2010/9792] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-280/2010. [2010/9792] 35359

5 Núm / Notificació de proposta de resolució. Expedient sancionador número D-325/2010. [2010/9793] Notificación de propuesta de resolución. Expediente sancionador número D-325/2010. [2010/9793] Notificació de l acord d iniciació de l expedient sancionador número D-396/2010. [2010/9794] Notificación de acuerdo de iniciación del expediente sancionador número D-396/2010. [2010/9794] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-475/2010. [2010/9836] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-475/2010. [2010/9836] Conselleria d Infraestructures i Transport Informació pública de la sol licitud d autorització administrativa d instal lació de cogeneració. Expedient número ATREGI/2010/39/12. [2010/9773] Conselleria de Infraestructuras y Transporte Información publica de la solicitud de autorización administrativa de instalación de cogeneración. Expediente número ATREGI/2010/39/12. [2010/9773] Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Resolució de 8 de setembre de 2010, de l Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana sobre informació pública de l estudi de viabilitat per a la construcció i l explotació en règim de concessió de diverses estacions depuradores d aigües residuals (EDAR) de la província de València (àrea IV). [2010/9778] Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana sobre información pública del estudio de viabilidad para la construcción y explotación en régimen de concesión de varias estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la provincia de Valencia (área IV). [2010/9778] Aquagest Levante, SA Informació pública de les tarifes del servei de proveïment i distribució d aigua potable al municipi de Finestrat. Expedient / [2010/9824] Aquagest Levante, SA Información pública de las tarifas del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable en el municipio de Finestrat. Expediente / [2010/9824] Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Informació pública de l actualització de tarifes de conservació de comptador i clavegueram a Benisuera. [2010/9811] Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Información pública de la actualización de tarifas de conservación de contador y alcantarillado en Benisuera. [2010/9811] 35366

6 Ajuntament de Benifaió Extracte de la convocatòria per a la provisió, com a funcionari de carrera, d una plaça d auxiliar administratiu per promoció interna. [2010/9832] Ayuntamiento de Benifaió Extracto de la convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de auxiliar administrativo por promoción interna. [2010/9832] Es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de València número 176, de data 27 de juliol de 2010, s han publicat les bases que han de regir la provisió en propietat d una plaça d auxiliar administratiu d administració general, vacant en la plantilla d aquest Ajuntament, mitjançant un concurs oposició i per promoció interna. El termini de presentació d instàncies serà de 20 dies naturals, comptadors des de l endemà de la publicació d aquest anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l Estat. Les bases íntegres de la convocatòria es troben a disposició dels interessats a les oficines municipals, al tauler d edictes i en la pàgina web de l Ajuntament. Els successius anuncis referents a esta convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València, al tauler d edictes de la casa consistorial i en la seua pàgina web. Cosa que es comunica per a general coneixement. Benifaió, 25 d agost de L alcaldessa: Amparo Arcís Martínez. Se hace público que en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 176, de fecha 27 de julio de 2010, se han publicado las bases que han de regir la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar administrativo de administración general, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, mediante concurso-oposición y por promoción interna. El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las bases íntegras de la convocatoria se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas municipales, en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el tablón de edictos de la casa consistorial y en su página web. Cosa que se comunica para general conocimiento. Benifaió, 6 de septiembre de La alcaldesa: Amparo Arcís Martínez.

7 Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ 0890, de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrupo A2 sector administració general, escala mitjana d administració, denominació tècnic d administració, referència 0890/2010. [2010/9812] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN 0890, de 10 de septiembre de 2010 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el acceso al grupo A, subgrupo A2 sector administración general, escala media de administración, denominación técnico de administración, referencia 0890/2010. [2010/9812] A fi d atendre les necessitats de personal d Administració i Servicis d esta Universitat, encarregada del servici públic de l educació superior, d acord amb les competències que li estan atribuïdes en l article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, d Universitats, en relació amb el seu article 75.2, així com en els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d Elx, D acord amb el que disposa l article 37, del Decret 33/1999, del Govern Valencià, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana De conformitat amb acord adoptat en el Consell de Govern d esta Universitat, en sessió de data 26 de novembre de 2007 i l aclariment que s hi fa de data 5 de desembre de 2007, pel qual s aprova el procés i barem a regir en les convocatòries de promoció interna del personal d administració i servicis de la Universitat Miguel Hernández d Elx. Vist l Acord del Consell de Govern de data 2 de juny del 2010 este Rectorat convoca proves selectives de promoció interna per a cobrir una plaça amb número de lloc de la Relació de Llocs de Treball d esta Universitat, d accés a l escala mitjana d administració, denominació Tècnic d Administració, d esta Universitat, en els termes que consten en l annex I de la present, d acord amb les següents, Bases de la convocatòria 1. Requisits dels aspirants 1.1. Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, a més dels requisits ja acreditats en nomenaments anteriors, haurà de reunir els següents: Estar en possessió del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent, o estar en condició d obtindre l abans que finalitze el termini de presentació de sol licituds Ser funcionaris/àries de carrera, d administració general, pertanyents al grup C, subgrup C1, amb una antiguitat al menys de dos anys en el subgrup, estar prestant servicis en esta Universitat i ocupar llocs de treball d administració general, classificats com a C1 o com a A2/C Les condicions a què es refereix en els apartats anteriors hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació d instàncies i gaudir-ne durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió El procediment de selecció dels aspirants serà el de la superació d un concurs-oposició, en els termes que consten en l apartat quart d esta resolució. 2. Sol licituds 2.1. Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en instància, que serà facilitada gratuïtament en la Unitat de Personal d Administració i Servicis (edifici Rectorat i Consell Social) i en els Centres de Gestió de Campus d esta Universitat, que es dirigirà al rector de la Universitat Miguel Hernández d Elx, i que es presentarà en el Registre General de la Universitat i en els Registres Auxiliars dels Centres de Gestió de Campus, en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l endemà de la publicació d esta convocatòria en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana». Es podran emprar les vies establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios de esta universidad, encargada del servicio público de la educación superior, de acuerdo con las competencias que le están atribuidas en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el artículo 75.2 de la misma, así como en los estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37, del Decreto 33/1999, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana. De conformidad con acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2007 y la aclaración al mismo de fecha 5 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el proceso y baremo a regir en las convocatorias de promoción interna del personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de junio de 2010 este Rectorado convoca pruebas selectivas de promoción interna para cubrir una plaza con número de puesto de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Universidad, de acceso a la escala media de administración, denominación Técnico de Administración, de esta Universidad, en los términos que constan en el Anexo I de la presente, con arreglo a las siguientes, Bases de la convocatoria 1. Requisitos de los aspirantes 1.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, además de los requisitos ya acreditados en nombramientos anteriores, deberá reunir los siguientes: Estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente, o estar en condición de obtenerlos antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes Ser funcionarios/as de carrera, de administración general, pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, con una antigüedad de al menos dos años en el subgrupo, estar prestando servicios en esta Universidad y ocupar puestos de trabajo de administración general, clasificados como C1 o como A2/C Las condiciones a que se refiere en los apartados anteriores deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias y gozar de las mismas durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión El procedimiento de selección de los aspirantes será el de la superación de un concurso-oposición, en los términos que constan en el apartado 4 de la presente. 2. Solicitudes 2.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente en la Unidad de Personal de Administración y Servicios (edificio Rectorado y Consejo Social) y en los Centros de Gestión de Campus de esta Universidad, que se dirigirá al Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que se presentará en el Registro General de la Universidad y en los Registros Auxiliares de los Centros de Gestión de Campus, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Se podrán emplear los cauces establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

8 Les instàncies presentades en les oficines de correus es presentaran en sobre obert perquè l empleat estampe el segell de dates en la part superior esquerra d estes, havent-hi de figurar amb claredat el nom de l oficina i la data, i es remetran a l adreça següent: Universitat Miguel Hernández d Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social Avinguda de la Universitat s/n, 03202, Elx, Alacant Necessàriament, hauràn de presentar-se tantes sol licituds i documentació com places a què s opte A cada sol licitud s unirà la documentació següent: a) Una fotocòpia del document nacional d identitat b) Certificat de la Unitat de Personal d Administració i Servicis acreditatiu del compliment dels requisits continguts en la base c) Document justificatiu d haver abonat les taxes corresponents. d) Documentació acreditativa dels mèrits que s han de valorar. e) Annex, on es faça constar, la llengua cooficial en què es realitzaran els exercicis de les proves selectives corresponents, podent optar entre el castellà o el valencià, (Annex II). Si l aspirant no optara expressament per cap de les llengües, s entendrà que ha exercit el dret d opció sobre la llengua castellana, sense que puga tornar a exercir este dret durant la realització de les proves selectives Els drets d examen seran de 18,07 euros i s ingressaren en el compte corrent <<Concursos y Oposiciones>> de qualsevol de les següents entitats bancàries: Caixa d Estalvis del Mediterrani (CAM): Bancaixa: El pagament de la taxa es justificarà amb la impressió del segell de l entitat bancària on s haja efectuat l ingrés o resguard original d haver abonat els drets d examen, havent de fer constar-hi, nom, cognoms, concepte i referència de la convocatòria. El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a través de la pàgina web: Si s utilitza esta via, l acreditació del pagament es realitzarà presentant el justificant en què conste el codi d autorització, i la referència de la convocatòria per la qual es realitza aquell, o mitjançant el rebut degudament segellat pel banc En cap cas el tràmit de pagament en l oficina bancària serà substitutiu de l esmentat tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de l imprés de la sol licitud davant de l òrgan expressat anteriorment Els mers errors de fet de la sol licitud que pogueren corregirse com a tals, podran esmenar-se en qualsevol moment, d ofici o a petició de l interessat Les dades de caràcter personal aportades pels aspirants quedaran inclosos en un fitxer automatitzat d esta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent. La Universitat Miguel Hernández d Elx informa així mateix, sobre la possibilitat d exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i, si és el cas, d oposició, que preveu l article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades; que han de ser exercits per escrit davant del Gerent de la Universitat. 3. Admissió d aspirants 3.1. Expirat el termini de presentació d instàncies, prèvia verificació del compliment de tots els requisits de participació assenyalats en esta convocatòria, el rector dictarà una resolució que contindrà relació provisional d admesos i exclosos a la realització de les proves selectives que es publicarà en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx. Necessàriament en la dita relació hauran de constar els cognoms, nom i document nacional d identitat de tots els aspirants i motius d exclusió si és el cas Els aspirants o les aspirants exclosos podran, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l endemà de la publicació de la llista provisional d admesos i exclosos, d acord amb el que establix l article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esmenar el defecte que Las instancias presentadas en las oficinas de correos se presentarán en sobre abierto para que el empleado estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha, y se remitirán a la siguiente dirección: Universidad Miguel Hernández de Elche, Registro General, Edificio Rectorado y Consejo Social, avenida de la Universidad s/n, 03202, Elche, Alicante. Necesariamente, habrá de presentarse tantas solicitudes y documentación como plazas a las que se opte A cada solicitud se unirá la siguiente documentación: a) Una fotocopia del documento nacional de identidad b) Certificado de la Unidad de Personal de Administración y Servicios acreditativo de que se cumplen los requisitos contenidos en la base c) Documento justificativo de haber abonado las tasas correspondientes. d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar. e) Anexo, donde se haga constar, la lengua cooficial en la que se realizarán los ejercicios de las pruebas selectivas correspondientes, pudiendo optar entre el castellano o el valenciano, (Anexo II). Si el aspirante no optara expresamente por ninguna de las lenguas, se entenderá que ha ejercido el derecho de opción sobre la lengua castellana, sin que pueda volver a ejercer este derecho durante la realización de las pruebas selectivas Los derechos de examen serán de 18,07 euros y se ingresaran en la cuenta corriente <<Concursos y Oposiciones>> de cualquiera de las siguientes entidades bancarias: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): Bancaja: El pago de la tasa se justificará con la impresión del sello de la entidad bancaria donde se haya efectuado el ingreso o resguardo original de haber abonado los derechos de examen, debiendo hacer constar, en el mismo, nombre, apellidos y concepto y referencia de la convocatoria. El pago de la tasa podrá hacerse efectivo a través de la página web: De utilizarse esta vía, la acreditación del pago se realizará presentando el justificante en el que conste el código de autorización, y la referencia de la convocatoria por la que se realiza el mismo, o mediante el recibo debidamente sellado por el banco En ningún caso el trámite de pago en la oficina bancaria será sustitutivo del citado trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran corregirse como tales, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado Los datos de carácter personal aportados por los aspirantes quedarán incluidos en un fichero automatizado de esta Universidad, comprometiéndose a no hacer un uso distinto de los mismos. La Universidad Miguel Hernández de Elche informa asimismo, sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, que prevé el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos; que deben ser ejercidos por escrito ante el Gerente de la Universidad. 3. Admisión de aspirantes 3.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos de participación señalados en esta convocatoria, el rector dictará resolución que contendrá relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas selectivas que se publicará en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Necesariamente en dicha relación deberán constar los apellidos, nombre y documento nacional de identidad de todos los aspirantes y motivos de exclusión en su caso Los aspirantes o las aspirantes excluidos podrán, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar

9 haja motivat la seua exclusió, o realitzar les al legacions que consideren oportunes Transcorregut el termini de 10 dies, esmenats els defectes si pertoca, i vistes les al legacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva d admesos i exclosos que es publicarà en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx Seran causes d exclusió, a més de l incompliment del que s ha establit en estes bases, no abonar, dins del termini, les taxes de participació, així com, la no-presentació d una fotocòpia de DNI, vigent i l omissió de la firma en la sol licitud. 4. Procediment de Selecció El procediment de selecció es realitzarà pel sistema de concursoposició en torn de promoció interna Fase d oposició Constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris: Primer exercici. Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s especifiquen en l annex I de la present convocatòria. La duració d este exercici serà, com a màxim, de 60 minuts. La qualificació serà de 0 a 10 punts, sent necessari per a superar-lo obtindre un mínim de 5 punts Segon exercici. Consistirà en la resolució de dos supòsits teoricopràctics, amb preguntes de resposta curta, relacionats amb les matèries que integren el temari específic. Per a l execució de la prova s establiran els materials, mitjans i instruccions que es consideren adequats per a portar-la a cap. Es valorarà de 0 a 10 punts i per a superarla serà necessari obtindre almenys 5 punts. La duració d este exercici serà com a màxim d hora i mitja Fase de concurs Barem 1. Experiència professional: es valorarà fins a un màxim de 10 punts. a) Es valorarà 0,166 punts per cada mes complet de servicis en actiu en la Universitat Miguel Hernández d Elx en llocs amb funcions semblants a la plaça objecte de la convocatòria. b) Es valorarà 0,083 punts per cada mes complet de servicis en actiu en la Universitat Miguel Hernández d Elx, en llocs amb distintes funcions a les de la plaça convocada, i en les distintes universitats de la Comunitat Valenciana o en qualsevol de les administracions públiques diferents de l anterior, en llocs amb funcions semblants a la plaça objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts. Es considerarà acreditada esta experiència si s aporta certificat emés per esta Administració respecte d això, o per una altra Institució, on es facen constar les funcions exercides. 2. Cursos de Formació i Perfeccionament Es valoraran fins a un màxim de 4 punts, els cursos impartits per la Universitat Miguel Hernández d Elx a partir de l anualitat 2000, o una altra administració, tots estos relacionats amb el perfil del lloc, homologats per un organisme públic competent en el marc de programes de formació contínua, de formació ocupacional o de formació d empleats públics, devent l aspirant acreditar esta situació, d acord amb l escala següent: 1. Més de 50 hores: 1,50 punts. 2. De 30 a 49 hores: 1 punt. 3. De 15 a 29 hores: 0,50 punts. En cap cas es puntuaran els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents Instituts de les universitats quan formen part del plans d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació, i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. Així mateix, el tribunal podrà valorar dins d este apartat, cursos de formació impartits per entitats privades de reconegut prestigi, el contingut del qual estiga directament relacionat amb la plaça que es convoca. Els cursos impartits per esta Universitat, relacionats amb el perfil del lloc, que podran ser objecte de valoració, són els que s indiquen per a cada lloc, en l annex I de la present Convocatòria. 3. Titulacions acadèmiques: es valorarà qualsevol altra titulació acadèmica d igual o superior nivell a l exigit per a pertànyer al grup objecte de la plaça, excepte la que va servir de base per a això, amb el defecto que haya motivado su exclusión, o realizar las alegaciones que consideren oportunas Transcurrido el plazo de 10 días, subsanados los defectos si procediera, y vistas las alegaciones que correspondan, se dictará una resolución que contendrá la relación definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche Serán causas de exclusión, además del incumplimiento de lo establecido en estas bases, no abonar, en plazo, las tasas de participación, así como, la no presentación de fotocopia de DNI vigente y la omisión de la firma en la solicitud. 4. Procedimiento de selección El procedimiento de selección se realizará por el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna Fase de oposición Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio. Se realizará por escrito y versará sobre los conocimientos que se especifican en el anexo I de la presente convocatoria. La duración de este ejercicio será, como máximo, de 60 minutos. La calificación será de 0 a 10 Puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 Puntos Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos, con preguntas de respuesta corta, relacionados con las materias que integran el temario específico. Para la ejecución de la prueba se establecerán los materiales, medios e instrucciones que se consideren adecuados para llevarla a cabo. Se valorará de 0 a 10 puntos y para superarla será necesario obtener al menos 5 puntos. La duración de este ejercicio será como máximo de hora y media Fase de concurso Baremo 1. Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 10 puntos. a) Se valorará 0,166 puntos por cada mes completo de servicios en activo en la Universidad Miguel Hernández de Elche en puestos con funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria. b) Se valorará 0,083 puntos por cada mes completo de servicios en activo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en puestos con distintas funciones a las de la plaza convocada, y en las distintas universidades de la Comunidad Valenciana o en cualquiera de las administraciones públicas distintas a la anterior, en puestos con funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 5 puntos. Se considerará acreditada esta experiencia si se aporta certificado emitido por esta Administración al respecto, o por otra Institución, en donde se hagan constar las funciones desempeñadas. 2. Cursos de formación y perfeccionamiento Se valorarán hasta un máximo de 4 puntos, los cursos impartidos por la Universidad Miguel Hernández de Elche a partir de la anualidad 2000, u otra administración, todos ellos relacionados con el perfil del puesto, homologados por un organismo público competente en el marco de programas de formación continua, de formación ocupacional o de formación de empleados públicos, debiendo el aspirante acreditar tal extremo, con arreglo a la siguiente escala: 1. Más de 50 horas: 1,50 puntos. 2. De 30 a 49 horas: 1 punto. 3. De 15 a 29 horas: 0,50 puntos. En ningún caso se puntuarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes Institutos de las Universidades cuando formen parte del plan de estudios del Centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo, y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. Asimismo, el tribunal podrá valorar dentro de este apartado, cursos de formación impartidos por entidades privadas de reconocido prestigio, cuyo contenido esté directamente relacionado con la plaza que se convoca. Los cursos impartidos por esta Universidad, relacionados con el perfil del puesto, que podrán ser objeto de valoración, son los que se relacionan para cada puesto, en el anexo I de la presente convocatoria. 3. Titulaciones académicas: se valorará cualquier otra titulación académica de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al grupo objeto de la plaza, excepto la que sirvió de base para ello, con

10 un màxim de 0,5 punts. A estos efectes es puntuarà el nivell més alt de titulació acreditada, entenent-hi incloses aquelles altres titulacions necessàries per a la seua obtenció. 4. Idiomes: per cada curs complet superat d idioma Comunitari en l Escola Oficial d Idiomes 0,10 punts. De la mateixa manera, el tribunal podrà valorar els certificats equivalents emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi. Fins a un màxim de 0,5 punts. 5. Coneixements de valencià: el coneixement del valencià es valorarà, prèvia acreditació d estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per la Universitat Miguel Hernández d Elx, o per altres universitats valencianes, d acord amb l escala següent: Coneixement Oral: 0,50 punts Grau Elemental: 1 punts Grau Mitjà o Superior: 1,25 punts La valoració del coneixement del Valencià s efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut. 5. Publicitat dels resultats 5.1 Una vegada finalitzat el procediment i realitzada l avaluació, el tribunal farà pública en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx, la llista d aspirants que hagen superat el procés selectiu, amb la qualificació obtinguda. Es donarà un termini de reclamacions de 10 dies hàbils Finalitzat el termini de reclamacions, es publicarà la relació definitiva d aspirants que han superat el procés selectiu i que seran proposats per al seu nomenament com a funcionaris de carrera de l escala mitjana d administració, denominació Tècnic d Administració de la Universitat Miguel Hernández d Elx. 5.3 Els òrgans de selecció podran proposar el nomenament de nombre més gran d aspirants que el de places convocades a fi d assegurar la cobertura de les mateixes, per al supòsit que es produïsquen renúncies dels aspirants seleccionats, abans del seu nomenament o presa de possessió En el termini de 20 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació de la relació definitiva, els aspirants proposats hauran de presentar en la Unitat de Personal d Administració i Servicis, fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria. 5.5 La falta de presentació de documentació, dins del termini indicat o la falsedat de documents, donaran lloc a la invalidesa de les actuacions de l aspirant i, amb respecte d este, la nul litat subsegüent dels actes del tribunal, sense perjuí de les responsabilitats en què l aspirant haguera pogut incórrer La presa de possessió serà efectuada en el termini d un mes comptat des de la data de publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. El tribunal 6.1. Els membres del tribunal i els seus assessors se subjectaran en el seu règim i funcionament al que establix l article 22 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, a les causes generals d abstenció i recusació contingudes en la mencionada llei i al que preveu l article 8 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana. Els seus membres hauran de reunir a més, els requisits previstos en l article 13.4 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana i Estatut Bàsic de l Empleat Públic Amb anterioritat a la iniciació del procés selectiu, si fóra el cas, es publicarà resolució amb nomenament de nous membres del tribunal en substitució de què hagueren perdut la seua condició Prèvia convocatòria del president, es constituirà el tribunal amb l assistència del president i secretari i de la mitat, almenys, dels seus membres titulars o suplents. un máximo de 0,5 puntos. A estos efectos se puntuará el nivel más alto de titulación acreditada, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 4. Idiomas: por cada curso completo superado de idioma comunitario en la Escuela Oficial de Idiomas 0,10 puntos. De la misma forma, podrán valorarse por el tribunal las certificaciones equivalentes emitidas por entidades académicas de reconocido prestigio. Hasta un máximo de 0,5 puntos. 5. Conocimientos de valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad Miguel Hernández de Elche, o por otras universidades valencianas, con arreglo a la siguiente escala: Conocimiento Oral: 0,50 puntos. Grado Elemental: 1 puntos. Grado Medio o Superior: 1,25 puntos. La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido. 5. Publicidad de los resultados 5.1 Una vez finalizado el procedimiento y realizada la evaluación, el tribunal hará pública en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la lista de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, con la calificación obtenida. Se dará un plazo de reclamaciones de 10 días hábiles Finalizado el plazo de reclamaciones, se publicará la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo y que serán propuestos para su nombramiento como funcionarios de carrera de la escala media de administración, denominación Técnico de Administración de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 5.3 Los órganos de selección podrán proponer el nombramiento de mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, para el supuesto de que se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión En el plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la relación definitiva, los aspirantes propuestos deberán presentar en la Unidad de Personal de Administración y Servicios, fotocopia compulsada del título académico exigible según la presente convocatoria. 5.5 La falta de presentación de documentación, dentro del plazo indicado o la falsedad de documentos, darán lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante y, con respecto de éste, la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal, sin perjuicio de las responsabilidades en que el aspirante hubiera podido incurrir La toma de posesión será efectuada en el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. El tribunal 6.1. Los miembros del tribunal y sus asesores se sujetarán en su régimen y funcionamiento a lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a las causas generales de abstención y recusación contenidas en la mencionada ley y a lo previsto en el artículo 8 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana. Sus miembros deberán reunir además, los requisitos previstos en el artículo 13.4 del vigente texto refundido de la Ley de Función Pública Valenciana y Estatuto Básico del Empleado Público Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, si fuese el caso, se publicará resolución con nombramiento de nuevos miembros del tribunal en sustitución de los que hubieran perdido su condición Previa convocatoria del presidente, se constituirá el tribunal con la asistencia del presidente y secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes.

11 6.4. Durant el procés selectiu, el tribunal resoldrà tots els dubtes que pogueren sorgir en l aplicació d estes normes, així com el que s haja de fer en els casos no previstos El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que estimen pertinents els quals es limitaran a prestar la seua collaboració en les seues especialitats tècniques. La designació de tals assessors haurà de comunicar-se al rector de la Universitat El tribunal qualificador adoptarà les mesures precises en aquells casos en què resulte necessari, de manera que els aspirants amb minusvalideses, gaudisquen de semblants condicions per a la realització dels exercicis que la resta dels altres participants. En este sentit s establiran, per a les persones amb minusvalideses que ho sol liciten les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització A efectes de comunicació i la resta d incidències el tribunal tindrà la seua seu en la Unitat de Personal d Administració i Servicis de la Universitat, Ed. Rectorat i Consell Social, Campus d Elx Composició del tribunal Els membres del tribunal qualificador seran nomenats pel rector, atenent al que disposa l article 79, i concordants de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic, mitjançant una resolució que es farà pública en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx, 7. Consulta de la pàgina Web La present convocatòria i els actes que s en deriven que requerisquen publicació podran ser consultats en la pàgina Web de la Universitat Miguel Hernández d Elx l adreça de la qual és: es/rrhh/. 8. Norma final Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es deriven d esta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu d Elx en el termini de dos mesos comptats a partir de l endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establix l article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en l article 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d un mes comptat a partir de l endemá de la publicació de la present resolució, davant del rector, de conformitat amb el que disposa l article 116 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sense perjuí que s utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. Davant de les actuacions del tribunal, podrà interposar-se recurs d alçada previst en l article 114 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d un mes comptat des de l endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l òrgan que va dictar l acte que s impugna o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre l. Tots els actes de notificació dels procediments que s inicien com a conseqüència d admetre els anteriors recursos, es faran, amb text íntegre, en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx, i amb ressenya indicativa en el Butlletí Oficial de la província d Alacant. Elx, 10 de setembre de El rector: Jesús Rodríguez Marín Durante el proceso selectivo, el tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes limitándose los mismos a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al rector de la Universidad El tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías, gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con minusvalías que lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización A efectos de comunicación y demás incidencias el tribunal tendrá su sede en la Unidad de Personal de Administración y Servicios de la Universidad, edificio de Rectorado y Consejo Social, Campus de Elche Composición del tribunal Los miembros del tribunal calificador serán nombrados por el rector, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79, y concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante resolución que se hará pública en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 7. Consulta de la página Web La presente convocatoria y los actos que de ella se deriven que requieran publicación podrán ser consultados en la página Web de la Universidad Miguel Hernández de Elche cuya dirección es: blogs.umh.es/rrhh/. 8. Norma final Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, que agotan la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. Ante las actuaciones del tribunal, podrá interponerse recurso de alzada previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de sus publicaciones o notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector como órgano competente para resolverlo. Todos los actos de notificación de los procedimientos que se inicien como consecuencia de admitir los anteriores recursos, se harán, con texto íntegro, en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y con reseña indicativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Elche, 10 de septiembre de El rector: Jesús Rodríguez Marín.

12 Annex I Contingut concurs-oposició Tècnic d Administració (Promoció interna) Grup A Subgrup A2 Lloc Tècnic d administració Destinació Campus de Sant Joan d Alacant, Centre de Gestió de Campus. Funcions Les funcions generals establides per als Grups A, Subgrups A1/ (tècnics), en Acord adoptat pel Consell de Govern reunit l 1 de desembre de 2009, pel qual s aprova la Normativa sobre l Avaluació de l Exercici per al Personal d Administració i Servicis d esta Universitat, relacionades amb l activitat exercida en el Centre, que es detallen a continuació: Coordinació del Personal d Administració i Servicis destinat a càrrec seu. Realització de les gestions academico-administratives dels alumnes matriculats en les diferents titulacions que s impartixen. Recepció i tramitació de sol licituds per a l expedició de títols oficials i validesa en tot el territori nacional. Generació, validació, processament i custòdia d actes d avaluació dels estudiants. Recepció, tramitació i entrega de Targetes Universitàries i gestió d espais en el Campus. Suport administratiu als tribunals de places de PDI i PAS que se celebren en el Campus, d acord amb la legislació vigent. Gestió, tramitació i control economicopressupostari d aquelles activitats que pogueren derivar-se de la gestió del Campus. Gestió del registre auxiliar del Registre General de la Universitat. Supervisió del compliment de les contractes de servicis en el Campus. Manteniment i actualització del Plans d Emergència en el Campus. Gestió de la informació i documentació econòmica i pressupostària del Servici. Col laboració en les actuacions necessàries per a la implantació de l administració Electrònica. Matèries específiques 1. Llei Orgànica d universitats. 2. Estatut de la Universitat Miguel Hernández d Elx. 3. Estatut Bàsic de l Empleat Públic. 4. L ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 5. Reconeixement i Transferència de Crèdits en la Universitat Miguel Hernández d Elx. 6. Reconeixement de Competències Transversals i Professionals en els títols de Graduat de la Universitat Miguel Hernández d Elx. 7. El sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. 8. Procediment per a l expedició per les universitats del Suplement Europeu al títol. 9. L Administració Electrònica. 10. Normes d Execució i Funcionament del Pressupost de la Universitat Miguel Hernández d Elx per a l anualitat Bestretes de Caixa Fixa. Cursos impartits per UMH La Universitat Miguel Hernández Administració Electrònica: la llei i el seu desenvolupament Tècniques de Gestió d Arxiu Administratiu Qualitat En universitats Informàtica:Access Legislació de Caràcter General Firma Electrònics i Certificats digitals Per a Empleats Públics Adobe Connect La Gestió Acadèmica En L Espai Europeu d Educació Superior * * * * *

13 ANEXO I Contenido concurso-oposición técnico de administración (Promoción interna) Grupo A Subgrupo A2 Puesto Técnico de administración Destino Campus de Sant Joan d Alacant, Centro de Gestión de Campus. Funciones Las funciones generales establecidas para los grupos A, subgrupos A1/A2 (técnicos), en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno reunido en fecha 1 de diciembre de 2009, por el que se aprueba la Normativa sobre la Evaluación del Desempeño para el Personal de Administración y Servicios de esta Universidad, relacionadas con la actividad desarrollada en el centro, que se detallan a continuación: Coordinación del Personal de Administración y Servicios destinado a su cargo. Realización de las gestiones académico-administrativas de los alumnos matriculados en las diferentes titulaciones que se imparten. Recepción y tramitación de solicitudes para la expedición de títulos oficiales y validez en todo el territorio nacional. Generación, validación, procesamiento y custodia de actas de evaluación de los estudiantes. Recepción, tramitación y entrega de Tarjetas Universitarias y gestión de espacios en el Campus. Apoyo administrativo a los Tribunales de plazas de PDI y PAS que se celebren en el Campus, de acuerdo con la legislación vigente. Gestión, tramitación y control económico-presupuestario de aquellas actividades que pudiesen derivarse de la gestión del Campus. Gestión del registro auxiliar del Registro General de la Universidad. Supervisión del cumplimiento de las contratas de servicios en el Campus. Mantenimiento y actualización del Plan de Emergencia en el Campus. Gestión de la información y documentación económica y presupuestaria del Servicio. Colaboración en las actuaciones necesarias para la implantación de la administración Electrónica. Materias específicas 1. Ley Orgánica de Universidades. 2. Estatuto de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 3. Estatuto Básico del Empleado Público. 4. La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 5. Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 6. Reconocimiento de Competencias Transversales y Profesionales en los Títulos de Graduado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 7. El sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 8. Procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 9. La Administración Electrónica. 10. Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche para la anualidad Anticipos de Caja Fija. Cursos impartidos por UMH La Universidad Miguel Hernández Administración Electrónica: La ley y su desarrollo Técnicas de Gestión de Archivo Administrativo Calidad en universidades Informática:Access Legislación de carácter general Firma Electrónica y Certificados Digitales para Empleados Públicos Adobe Connect La Gestión Académica en el Espacio Europeo de Educación Superior

14 ANNEX II (Nom i cognoms) Amb DNI, Participant en la convocatòria: Grup categoria Ref. Per accés ANEXO II (Nombre y apellidos) Con DNI, Participante en la convocatoria: Grupo categoría Ref. Por acceso Lliure Promoció interna Quota de discapacitats Data DOCV Data BOE Data de la resolució Libre Promoción interna Cuota de Discapacitados Fecha DOCV Fecha BOE Fecha de la Resolución EXPOSA EXPONE Que la llengua elegida per a la realització de les proves és: (marcar només una opció) Que la lengua elegida para la realización de las pruebas es: (marcar solo una opción) (CASTELLÀ) (VALENCIÀ) CASTELLANO VALENCIANO (Lloc), (data) de de 20 Firma: (Lugar), (fecha) de de 20 Fdo.:

15

16 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat les proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració especial, en el campus de la localitat de Gandia, categoria tècnic mitjà, pel sistema de concurs oposició, convocades per Resolució de 17 de novembre de 2009 (DOCV de 2 de desembre de 2009, codi: 2009/P/FC/ C/19). [2010/9784] Concloses les proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració especial, categoria tècnic mitjà, en el campus de la localitat de Gandia, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 17 de novembre de 2009 (DOCV de 2 de desembre de 2009), i de conformitat amb allò establit en les bases de l esmentada convocatòria, aquest Rectorat resol: Primer Publicar definitivament, amb l expressió de la puntuació total obtinguda, el nom de l aspirant que ha superat les presents proves selectives, i que s indica a continuació: Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, en el campus de la localidad de Gandia, por el sistema de concurso-oposición, convocadas por Resolución de 17 de noviembre de 2009 (DOCV de 2 de diciembre de 2009, código: 2009/P/FC/C/19). [2010/9784] Concluidas las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, en el campus de la localidad de Gandia, por el sistema de concurso-oposición, convocadas por Resolución de 17 de noviembre de 2009 (DOCV de 2 de diciembre de 2009), y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, este Rectorado resuelve: Primero Publicar definitivamente, con expresión de la puntuación total obtenida, el nombre del aspirante que ha superado las presentes pruebas selectivas, y que se relaciona a continuación: Torn lliure Cognoms i nom Fase d oposició Fase de concurs Puntuació total Camps Palanca, Mª Luisa 54, , ,90000 Turno libre * * * * * Apellidos y nombre Fase de oposición Fase de concurso Puntuación total Camps Palanca, Mª Luisa 54, , ,90000 Segon De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els aspirants que es mencionen en el punt anterior hauran de presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti a la carretera de Natzaret-Oliva s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica de València, els documents següents: a) Certificat de naixement expedit pel registre civil corresponent o fotocòpia del document nacional d identitat o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d aquells estats a què s aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores. b) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria. c) Declaració de no haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o càrrec públic, així com de no trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l exercici de les funcions públiques. d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball Segundo De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes que se mencionan en el punto anterior deberán presentar ante el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en camino de Vera, s/n, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en carretera Natzaret-Oliva, s/n, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos, Sección del PAS, de esta Universidad Politécnica de Valencia, los siguientes documentos: a) Certificado de nacimiento expedido por el registro civil correspondiente o fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte en el caso de los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras. b) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la convocatoria. c) Declaración de no haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario de cualquier administración o cargo público, así como de no encontrarse inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. d) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos

17 oferits. Amb aquesta finalitat, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi que aquest realitze el reconeixement mèdic pertinent i expedisca el certificat mèdic procedent. e) Els aspirants discapacitats hauran de presentar un certificat de la Conselleria de Benestar Social o dels òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite discapacitació igual o superior al 33%, així com la seua capacitat per a exercir les funcions que corresponguen a les vacants oferides. Una vegada la persona interessada presente els documents, s efectuarà el nomenament com a personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d administració especial, categoria tècnic mitjà, mitjançant resolució d aquest Rectorat que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb especificació de la destinació adjudicada, basant-se en l ordre de puntuació obtingut, i es fixarà la data o el termini de la presa de possessió. Contra aquest acte, que és definitiu en la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l endemà de la publicació, d acord amb el que s estableix en els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999; així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i, potestativament, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d un mes, davant d aquest Rectorat, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de l esmentada Llei 30/1992, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999. València, 10 de setembre de El rector: Juan Juliá Igual. de trabajo ofertados. A tal efecto, los aspirantes aprobados serán convocados por el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. e) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas. Una vez presentados los documentos por la persona interesada, se efectuará el nombramiento como funcionario de carrera del grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, mediante resolución de este Rectorado que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con especificación del destino adjudicado, en base al orden de puntuación obtenido, fijándose la fecha o plazo de la toma de posesión. Contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción modificada por la Ley 4/1999, así como los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante este Rectorado, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/1992, según su redacción modificada por la Ley 4/1999. Valencia, 10 de septiembre de El rector: Juan Juliá Igual.

18 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 23 de març de 2010 (DOCV núm. 6242, de 9 d abril de 2010). [2010/9799] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2010 (DOCV nº 6242, de 9 de abril de 2010). [2010/9799] Conclòs el procés específic de promoció interna per accedir al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals d aquesta Universitat, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, convocat per la Resolució de 23 març de 2010 (DOCV núm. 6242, de 9 d abril de 2010), i de conformitat amb allò establit en les bases de l esmentada convocatòria, aquest Rectorat resol: Primer Publicar definitivament els noms dels aspirants que han superat el present procés selectiu, per haver sigut declarats aptes, i que tot seguit s indiquen: Concluido el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales de esta Universidad, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2010 (DOCV nº 6242, de 9 de abril de 2010), y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, este Rectorado resuelve: Primero Publicar definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el presente proceso selectivo, al haber sido declarados aptos, y que a continuación se relacionan: Cognoms i nom García Roig, Roberto Garrido Font, Raquel Hidalgo Nadal, Salvador DNI E Y Q Apellidos y nombre García Roig, Roberto Garrido Font, Raquel Hidalgo Nadal, Salvador DNI E Y Q Segon De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els aspirants que es mencionen en el punt anterior hauran de presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti al carrer Paranimf 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica de València, els documents següents: a) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria, tret que conste en l expedient personal. b) Els aspirants discapacitats hauran de presentar un certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite una discapacitació igual o superior al 33%, així com la capacitat per a exercir les funcions que corresponen a les vacants oferides, tret que conste en l expedient personal. c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. A aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, el qual ha de realitzar el pertinent reconeixement mèdic i expedir el certificat mèdic que pertoque. Una vegada les persones interessades presenten els documents, es farà el nomenament com a funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals, mitjançant una resolució d aquest Rectorat que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i quedaran adscrits com a funcionaris d aquest grup als llocs de treball que actualment ocupen, amb caràcter definitiu. Segundo De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes que se mencionan en el punto anterior deberán presentar ante el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en el camino de Vera, s/n, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en calle Paranimf, número 1, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad Politécnica de Valencia, los siguientes documentos: a) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la presente convocatoria, salvo que conste en el expediente personal. b) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas, salvo que conste en el expediente personal. c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. Una vez presentados los documentos por las personas interesadas, se efectuará el nombramiento como funcionarios de carrera del grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales, mediante resolución de este Rectorado que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, quedando adscrito como funcionario de este grupo al puesto de trabajo que viniera ocupando con carácter definitivo.

19 Contra el present acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant l òrgan que l ha dictat, en el termini d un mes des de la notificació de l acte, d acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament un recurs contenciós administratiu davant l òrgan competent, en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució. València, 10 de setembre de El rector: Juan Juliá Igual. Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente, en el plazo de dos meses desde la notificación de la presente resolución. Valencia, 10 de septiembre de El rector: Juan Juliá Igual.

20 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup C, subgrup C1, sector d administració especial, models de Belles Arts, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 15 de setembre de 2009 (DOCV núm. 6111, de 28 de setembre de 2009). [2010/9821] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, modelos de Bellas Artes, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (DOCV nº 6111, de 28 de septiembre de 2009). [2010/9821] Conclòs el procés específic de promoció interna per accedir al grup C, subgrup C1, sector d administració especial, models de Belles Arts d aquesta Universitat, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, convocat per la Resolució de 15 de setembre de 2009 (DOCV núm. 6111, de 28 de setembre de 2009) i de conformitat amb allò establit en les bases de l esmentada convocatòria, aquest Rectorat resol: Primer Publicar definitivament els noms dels aspirants que han superat el present procés selectiu, al haver sigut declarats aptes, i que tot seguit es relacionen: Concluido el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, modelos de Bellas Artes de esta Universidad, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (DOCV nº 6111, de 28 de septiembre de 2009) y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, este Rectorado resuelve: Primero Publicar definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el presente proceso selectivo, al haber sido declarados aptos, y que a continuación se relacionan: Cognoms y nom Albero Badía, María Luisa Albero Badía, Patricia Márquez Sánchez, Antonio Martínez Esclápez, Serafín Massó Porcar, María Pilar Montesinos Navarro, Víctor Luis Pelayo Enríquez, Ildefonso Ribes Gerdés, Diana Sáez Gracia, Irma Valero Dasí, María Clotilde DNI V B F A M W Q A T T Apellidos y nombre Albero Badía, María Luisa Albero Badía, Patricia Márquez Sánchez, Antonio Martínez Esclápez, Serafín Massó Porcar, María Pilar Montesinos Navarro, Víctor Luis Pelayo Enríquez, Ildefonso Ribes Gerdés, Diana Sáez Gracia, Irma Valero Dasí, María Clotilde DNI V B F A M W Q A T T Segon De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els aspirants que es mencionen en el punt anterior hauran de presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti al carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica de València, els documents següents: a) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria, tret que conste en l expedient personal. b) Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite una discapacitació igual o superior al 33%, així com la capacitat per a exercir les funcions que corresponen a les vacants oferides, tret que conste en l expedient personal. c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. A aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi de que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i expedisca el certificat mèdic que pertoque. Segundo De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el aspirante que se menciona en el punto anterior, deberá presentar ante el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en el camino de Vera, s/n, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en la calle Paranimf, número 1, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad Politécnica de Valencia, los siguientes documentos: a) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la presente convocatoria, salvo que conste en el expediente personal. b) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas, salvo que conste en el expediente personal. c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda.

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent:

4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent: 4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236 5. Altres administracions Ajuntament de Catarroja Bases de la convocatòria per a la selecció com a funcionari/ària de carrera d una plaça d informàtic municipal vacant

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca con curs de mèrits per a la selecció i nomenament de

Más detalles

Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria de Presidència CORRECCIÓ d errades del Decret Llei 2/2012, de

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l obtenció

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 8 febrer 2005 / Martes, 8 febrero 2005 Núm. 4.941 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 33/2015, de 26 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 10/2014, de 23 de maig, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica l Orde 5/2013, de 2 d abril, per

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2014, de la consellera d'infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d ajudes de menjador escolar en els centres

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 11523 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Educación, Juventud y Deporte

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Educación, Juventud y Deporte BOCM Pág. 18 MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2015 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Oposiciones y concursos DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 784 ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

Más detalles