Any XXXIII Dimecres, 15 de setembre de 2010 / Miércoles, 15 de septiembre de 2010 Núm II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Any XXXIII Dimecres, 15 de setembre de 2010 / Miércoles, 15 de septiembre de 2010 Núm. 6355 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL"

Transcripción

1 Any XXXIII Dimecres, 15 de setembre de 2010 / Miércoles, 15 de septiembre de 2010 Núm II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Ajuntament de Benifaió Extracte de la convocatòria per a la provisió, com a funcionari de carrera, d una plaça d auxiliar administratiu per promoció interna. [2010/9832] Ayuntamiento de Benifaió Extracto de la convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de auxiliar administrativo por promoción interna. [2010/9832] Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ 0890, de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrupo A2 sector administració general, escala mitjana d administració, denominació tècnic d administració, referència 0890/2010. [2010/9812] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN 0890, de 10 de septiembre de 2010 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el acceso al grupo A, subgrupo A2 sector administración general, escala media de administración, denominación técnico de administración, referencia 0890/2010. [2010/9812] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat les proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració especial, en el campus de la localitat de Gandia, categoria tècnic mitjà, pel sistema de concurs oposició, convocades per Resolució de 17 de novembre de 2009 (DOCV de 2 de desembre de 2009, codi: 2009/P/FC/C/19). [2010/9784] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, en el campus de la localidad de Gandia, por el sistema de concursooposición, convocadas por Resolución de 17 de noviembre de 2009 (DOCV de 2 de diciembre de 2009, código: 2009/P/ FC/C/19). [2010/9784] RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 23 de març de 2010 (DOCV núm. 6242, de 9 d abril de 2010). [2010/9799] RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2010 (DOCV nº 6242, de 9 de abril de 2010). [2010/9799] RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup C, subgrup C1, sector d administració especial, models de Belles Arts, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 15 de setembre de 2009 (DOCV núm. 6111, de 28 de setembre de 2009). [2010/9821] RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, modelos de Bellas Artes, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (DOCV nº 6111, de 28 de septiembre de 2009). [2010/9821] 35164

2 Núm / B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS B) NOMBRAMIENTOS Y CESES Conselleria de Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2010, de la consellera de Cultura i Esport, per la qual nomena Raquel Dasí Yusta personal eventual. [2010/9839] Conselleria de Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2010, de la consellera de Cultura y Deporte, por la que se nombra a Raquel Dasí Yusta personal eventual. [2010/9839] Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual nomena funcionari de carrera l aspirant que ha superat les proves selectives de promoció interna per a l accés a l escala bàsica administrativa d aquesta Universitat, convocades per la Resolució de 29 d abril de [2010/9813] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCION de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra funcionario de carrera, al aspirante que ha superado las pruebas selectivas de promoción interna para el acceso a la escala básica administrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución de 29 de abril de [2010/9813] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 30 d agost de 2010, del conseller d Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2010/11. [2010/9825] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, del conseller de Educación, por la que se crean puestos itinerantes de trabajo docente en determinados centros públicos de Educación Infantil y Primaria, de titularidad de la Generalitat, para el curso 2010/11. [2010/9825] Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2010, de la Direcció General d Administració Autonòmica, per la que es convoca el Màster Universitari en Dret Administratiu i de l administració Pública dins del programa denominat Càtedra IVAP, en les universitats. [2010/9833] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca el Máster Universitario en Derecho Administrativo y de la administración Pública dentro del programa denominado Cátedra IVAP, en las universidades. [2010/9833] III. ACTES ADMINISTRATIUS III. ACTOS ADMINISTRATIVOS A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES Conselleria d Educació CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 28 de maig de 2010, del conseller d Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l Escola Infantil denominada Setecientas Trece, de Burjassot per ampliació del nombre d unitats i canvi d ús d unitats autoritzades. [2010/9857] Conselleria de Educación CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2010, del conseller de Educación, por la que se modifica el Convenio de creación de la Escuela Infantil denominada Setecientas Trece, de Burjassot por ampliación del número de unidades y cambio de uso de unidades autorizadas. [2010/9857] B) SUBVENCIONS I BEQUES B) SUBVENCIONES Y BECAS Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2010, de la directora general de Producció Agrària, per la qual es publica la relació de beneficiaris i la identificació de les subvencions concedides a l empara de la Resolució de 25 de gener de 2008, del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s establix la convocatòria del procediment per a l aplicació dels pagaments directes a l agricultura i a la ramaderia, en l àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/9774] Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2010, de la directora general de Producción Agraria, por la que se publica la relación de beneficiarios e identificación de las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 25 de enero de 2008, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se establece la convocatoria del procedimiento para la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2010/9774] Conselleria de Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2010, del secretari autonòmic de Cultura, de concessió a les galeries d art valencianes de les ajudes per a participar en fires d art nacionals i internacionals, convocades per l Orde de 31 de març de 2010 (DOCV núm. 6247, de ). [2010/9822] Conselleria de Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2010, del secretario autonómico de Cultura, de concesión de las ayudas a las galerías de arte valencianas para su participación en ferias de arte nacionales e internacionales, convocadas por Orden de 31 de marzo de 2010 (DOCV núm. 6247, de ). [2010/9822] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d agost de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es crea una secció d Educació Secundària a Paterna-la Canyada. [2010/9829] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se crea una sección de Educación Secundaria en Paterna-La Canyada. [2010/9829] 35297

3 Núm / RESOLUCIÓ de 27 d agost de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es crea una secció d Educació Secundària Obligatòria a València. [2010/9830] RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se crea una sección de Educación Secundaria Obligatoria en Valencia. [2010/9830] Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2010, de la directora general de Gestió del Medi Natural, per la qual s ordena la publicació de determinades declaracions d impacte ambiental corresponents als municipis d Algimia de Alfara, Chiva i Almassora. [2010/9783] Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, de la directora general de Gestión del Medio Natural, por la que se ordena la publicación de determinadas declaraciones de impacto ambiental correspondientes a los municipios de Algimia de Alfara, Chiva y Almazora. [2010/9783] IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja Notificació de la sentència del divorci contenciós número 1450/2009. [2010/9656] Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja Notificación de la sentencia del divorcio contencioso número 1450/2009. [2010/9656] Jutjat de Primera Instància número 12 de València Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 992/2009. [2010/9731] Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 992/2009. [2010/9731] Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Vila-real Notificació de la cèdula de requeriment del judici de faltes número 4/2009. [2010/9594] Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vila-real Notificación de la cédula de requerimiento del juicio de faltas número 4/2009. [2010/9594] Notificació de la cèdula de requeriment del judici de faltes número 8/2010. [2010/9595] Notificación de la cédula de requerimiento del juicio de faltas número 8/2010. [2010/9595] Notificació de cèdula de requeriment del judici de faltes número 134/2008. [2010/9598] Notificación de la cédula de requerimiento del juicio de faltas número 134/2008. [2010/9598] V. ANUNCIS V. ANUNCIOS A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Ajuntament d Altura Informació pública de la modificació puntual a les normes subsidiàries del planejament municipal, denominada Serrería. [2010/9826] Ayuntamiento de Altura Información pública de la modificación puntual a las normas subsidiarias del planeamiento municipal, denominada Serrería. [2010/9826] Ajuntament de Montroy Informació pública de la modificació puntual número 4 del Pla General d Ordenació Urbana. [2010/9815] Ayuntamiento de Montroy Información pública de la modificación puntual número 4 del Plan General de Ordenación Urbana. [2010/9815] Ajuntament de Rotglà i Corberà Aprovació inicial i adjudicació del Programa d Actuació Integrada del Sector SUI del Pla General d Ordenació Urbana, Unitats d Execució 1 i 2. [2010/9831] Ayuntamiento de Rotglà i Corberà Aprobación inicial y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector SUI del Plan General de Ordenación Urbanística, Unidades de Ejecución 1 y 2. [2010/9831] B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Conselleria de Cultura i Esport Adjudicació número CNMY10/DGPC/8. Servici de vigilància i seguretat del Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques del Puig i del Museu Històric de Sagunt. [2010/9823] Conselleria de Cultura y Deporte Adjudicación número CNMY10/DGPC/8. Servicio de vigilancia y seguridad en el Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques del Puig i del Museu Històric de Sagunt. [2010/9823] Conselleria d Educació Correcció d errades de la licitació número CNMY10/ EC78A/49. Servicis consistents en la redacció del projecte bàsic i d execució amb desenvolupament d instal lacions, direcció d obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de l Escola Oficial d Idiomes de Vila-real (Castelló). [2010/9844] Conselleria de Educación Corrección de errores de la licitación número CNMY10/ EC78A/49. Servicios consistentes en la redacción de proyecto básico y de ejecución con desarrollo de instalaciones, Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la Escuela Oficial de Idiomas de Vila-real (Castellón). [2010/9844] Conselleria de Sanitat Correcció d errades de la licitació número 143/2009. Subministrament de rober. [2010/9870] Conselleria de Sanidad Corrección de errores de la licitación número 143/2009. Suministro de vestuario y ropería. [2010/9870] 35340

4 Núm / Adjudicació provisional número 085/2010. Servici de cafeteria i menjador de guàrdia dels Hospitals del Departament de Salut de València La Fe: Hospital de Campanar i nou Hospital La Fe. [2010/9846] Adjudicación provisional número 085/2010. Servicio de cafetería y comedor de guardia de los Hospitales del Departamento de Salud de Valencia - La Fe: Hospital de Campanar y nuevo Hospital La Fe. [2010/9846] Adjudicació provisional número 129/2010. Subministrament de mobiliari de sales d espera del nou Hospital La Fe de València. [2010/9847] Adjudicación provisional número 129/2010. Suministro de mobiliario de salas de espera del nuevo Hospital La Fe de Valencia. [2010/9847] Adjudicació provisional número 138/2010. Subministrament de mobiliari clínic general: llits, tauletes de nit, butaques, lliteres i bressols per al nou Hospital La Fe de València. [2010/9848] Adjudicación provisional número 138/2010. Suministro de mobiliario clínico general: camas, mesitas, sillones, camillas y cunas para el nuevo Hospital La Fe de Valencia. [2010/9848] Conselleria d Infraestructures i Transport Licitacions número 2009/09/0170, projecte de construcció del nou accés al polígon industrial El Coscollar entre la CV-413 i el pas superior del ferrocarril a Aldaia (PIP); i número 2010/05/0178, renovació de la zona de vianants del mercat central d Elda (PIP). [2010/9834] Conselleria de Infraestructuras y Transporte Licitaciones número 2009/09/0170, proyecto de construcción del nuevo acceso al polígono industrial El Coscollar entre la CV-413 y el paso superior del ferrocarril en Aldaia (PIP); y número 2010/05/0178, renovación de la zona peatonal del mercado central de Elda (PIP). [2010/9834] Consell Valencià de l Esport Adjudicació número CNMY10.CVESE.PIP06 i altres. [2010/9788] Consell Valencià de l Esport Adjudicación número CNMY10.CVESE.PIP06 y otras. [2010/9788] Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Adjudicació definitiva número 2006/EL/0104. Obres de construcció del sobreeixidor al canal de Bellús, a Xàtiva (València). [2010/9795] Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana Adjudicació definitiva número 2006/EL/0104. Obras de construcción del aliviadero en el Canal de Bellús, en Xàtiva (Valencia). [2010/9795] Consorci Hospital General Universitari de València Adjudicació número L-SU Gestió energètica, manteniment integral de les instal lacions tèrmiques i obres de millora i renovació de les instal lacions consumidores d energia. [2010/9810] Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Adjudicación número L-SU Gestión energética, mantenimiento integral de las instalaciones térmicas y obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía. [2010/9810] Institut Valencià d Atenció als Discapacitats (IVADIS) Adjudicació definitiva número IV-MY0013/2010, per procediment obert. Servici de gestió de bons de respir del Programa IVADIS Amb Tu. [2010/9809] Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (IVADIS) Adjudicación definitiva número IV-MY0013/2010, por procedimiento abierto. Servicio de gestión de bonos de respiro del Programa IVADIS Contigo. [2010/9809] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria de Benestar Social Notificació de resolucions en matèria de menors. Expedient número ANS 775/2009 i altres. [2010/9806] Conselleria de Bienestar Social Notificación de resoluciones en materia de menores. Expediente número ANS 775/2009 y otros. [2010/9806] Conselleria de Governació Notificació de proposta de resolució de procediment sancionador. Expedient número ESSANC 03/2010/0052. [2010/9865] Conselleria de Gobernación Notificación de propuesta de resolución de procedimiento sancionador. Expediente número ESSANC 03/2010/0052. [2010/9865] Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Informació pública del Pla especial de reserva de sòl dotacional públic i d usos per a l estació de tractament d aigües superficials per a proveïment a les comarques de la Ribera. [2010/9872] Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Información pública del Plan especial de reserva de suelo dotacional público y de usos para la estación de tratamiento de aguas superficiales para el abastecimiento a las comarcas de la Ribera. [2010/9872] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-206/2010. [2010/9789] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-206/2010. [2010/9789] Notificació de proposta de resolució. Expedient sancionador número D-217/2010. [2010/9790] Notificación de propuesta de resolución. Expediente sancionador número D-217/2010. [2010/9790] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-220/2010. [2010/9791] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-220/2010. [2010/9791] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-280/2010. [2010/9792] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-280/2010. [2010/9792] 35359

5 Núm / Notificació de proposta de resolució. Expedient sancionador número D-325/2010. [2010/9793] Notificación de propuesta de resolución. Expediente sancionador número D-325/2010. [2010/9793] Notificació de l acord d iniciació de l expedient sancionador número D-396/2010. [2010/9794] Notificación de acuerdo de iniciación del expediente sancionador número D-396/2010. [2010/9794] Notificació d acord d iniciació. Expedient sancionador número D-475/2010. [2010/9836] Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sancionador número D-475/2010. [2010/9836] Conselleria d Infraestructures i Transport Informació pública de la sol licitud d autorització administrativa d instal lació de cogeneració. Expedient número ATREGI/2010/39/12. [2010/9773] Conselleria de Infraestructuras y Transporte Información publica de la solicitud de autorización administrativa de instalación de cogeneración. Expediente número ATREGI/2010/39/12. [2010/9773] Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Resolució de 8 de setembre de 2010, de l Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana sobre informació pública de l estudi de viabilitat per a la construcció i l explotació en règim de concessió de diverses estacions depuradores d aigües residuals (EDAR) de la província de València (àrea IV). [2010/9778] Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana sobre información pública del estudio de viabilidad para la construcción y explotación en régimen de concesión de varias estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la provincia de Valencia (área IV). [2010/9778] Aquagest Levante, SA Informació pública de les tarifes del servei de proveïment i distribució d aigua potable al municipi de Finestrat. Expedient / [2010/9824] Aquagest Levante, SA Información pública de las tarifas del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable en el municipio de Finestrat. Expediente / [2010/9824] Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Informació pública de l actualització de tarifes de conservació de comptador i clavegueram a Benisuera. [2010/9811] Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Información pública de la actualización de tarifas de conservación de contador y alcantarillado en Benisuera. [2010/9811] 35366

6 Ajuntament de Benifaió Extracte de la convocatòria per a la provisió, com a funcionari de carrera, d una plaça d auxiliar administratiu per promoció interna. [2010/9832] Ayuntamiento de Benifaió Extracto de la convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de auxiliar administrativo por promoción interna. [2010/9832] Es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de València número 176, de data 27 de juliol de 2010, s han publicat les bases que han de regir la provisió en propietat d una plaça d auxiliar administratiu d administració general, vacant en la plantilla d aquest Ajuntament, mitjançant un concurs oposició i per promoció interna. El termini de presentació d instàncies serà de 20 dies naturals, comptadors des de l endemà de la publicació d aquest anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l Estat. Les bases íntegres de la convocatòria es troben a disposició dels interessats a les oficines municipals, al tauler d edictes i en la pàgina web de l Ajuntament. Els successius anuncis referents a esta convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València, al tauler d edictes de la casa consistorial i en la seua pàgina web. Cosa que es comunica per a general coneixement. Benifaió, 25 d agost de L alcaldessa: Amparo Arcís Martínez. Se hace público que en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 176, de fecha 27 de julio de 2010, se han publicado las bases que han de regir la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar administrativo de administración general, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, mediante concurso-oposición y por promoción interna. El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las bases íntegras de la convocatoria se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas municipales, en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el tablón de edictos de la casa consistorial y en su página web. Cosa que se comunica para general conocimiento. Benifaió, 6 de septiembre de La alcaldesa: Amparo Arcís Martínez.

7 Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ 0890, de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrupo A2 sector administració general, escala mitjana d administració, denominació tècnic d administració, referència 0890/2010. [2010/9812] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN 0890, de 10 de septiembre de 2010 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el acceso al grupo A, subgrupo A2 sector administración general, escala media de administración, denominación técnico de administración, referencia 0890/2010. [2010/9812] A fi d atendre les necessitats de personal d Administració i Servicis d esta Universitat, encarregada del servici públic de l educació superior, d acord amb les competències que li estan atribuïdes en l article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, d Universitats, en relació amb el seu article 75.2, així com en els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d Elx, D acord amb el que disposa l article 37, del Decret 33/1999, del Govern Valencià, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana De conformitat amb acord adoptat en el Consell de Govern d esta Universitat, en sessió de data 26 de novembre de 2007 i l aclariment que s hi fa de data 5 de desembre de 2007, pel qual s aprova el procés i barem a regir en les convocatòries de promoció interna del personal d administració i servicis de la Universitat Miguel Hernández d Elx. Vist l Acord del Consell de Govern de data 2 de juny del 2010 este Rectorat convoca proves selectives de promoció interna per a cobrir una plaça amb número de lloc de la Relació de Llocs de Treball d esta Universitat, d accés a l escala mitjana d administració, denominació Tècnic d Administració, d esta Universitat, en els termes que consten en l annex I de la present, d acord amb les següents, Bases de la convocatòria 1. Requisits dels aspirants 1.1. Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, a més dels requisits ja acreditats en nomenaments anteriors, haurà de reunir els següents: Estar en possessió del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent, o estar en condició d obtindre l abans que finalitze el termini de presentació de sol licituds Ser funcionaris/àries de carrera, d administració general, pertanyents al grup C, subgrup C1, amb una antiguitat al menys de dos anys en el subgrup, estar prestant servicis en esta Universitat i ocupar llocs de treball d administració general, classificats com a C1 o com a A2/C Les condicions a què es refereix en els apartats anteriors hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació d instàncies i gaudir-ne durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió El procediment de selecció dels aspirants serà el de la superació d un concurs-oposició, en els termes que consten en l apartat quart d esta resolució. 2. Sol licituds 2.1. Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en instància, que serà facilitada gratuïtament en la Unitat de Personal d Administració i Servicis (edifici Rectorat i Consell Social) i en els Centres de Gestió de Campus d esta Universitat, que es dirigirà al rector de la Universitat Miguel Hernández d Elx, i que es presentarà en el Registre General de la Universitat i en els Registres Auxiliars dels Centres de Gestió de Campus, en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l endemà de la publicació d esta convocatòria en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana». Es podran emprar les vies establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios de esta universidad, encargada del servicio público de la educación superior, de acuerdo con las competencias que le están atribuidas en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el artículo 75.2 de la misma, así como en los estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37, del Decreto 33/1999, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana. De conformidad con acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2007 y la aclaración al mismo de fecha 5 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el proceso y baremo a regir en las convocatorias de promoción interna del personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de junio de 2010 este Rectorado convoca pruebas selectivas de promoción interna para cubrir una plaza con número de puesto de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Universidad, de acceso a la escala media de administración, denominación Técnico de Administración, de esta Universidad, en los términos que constan en el Anexo I de la presente, con arreglo a las siguientes, Bases de la convocatoria 1. Requisitos de los aspirantes 1.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, además de los requisitos ya acreditados en nombramientos anteriores, deberá reunir los siguientes: Estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente, o estar en condición de obtenerlos antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes Ser funcionarios/as de carrera, de administración general, pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, con una antigüedad de al menos dos años en el subgrupo, estar prestando servicios en esta Universidad y ocupar puestos de trabajo de administración general, clasificados como C1 o como A2/C Las condiciones a que se refiere en los apartados anteriores deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias y gozar de las mismas durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión El procedimiento de selección de los aspirantes será el de la superación de un concurso-oposición, en los términos que constan en el apartado 4 de la presente. 2. Solicitudes 2.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente en la Unidad de Personal de Administración y Servicios (edificio Rectorado y Consejo Social) y en los Centros de Gestión de Campus de esta Universidad, que se dirigirá al Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que se presentará en el Registro General de la Universidad y en los Registros Auxiliares de los Centros de Gestión de Campus, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Se podrán emplear los cauces establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

8 Les instàncies presentades en les oficines de correus es presentaran en sobre obert perquè l empleat estampe el segell de dates en la part superior esquerra d estes, havent-hi de figurar amb claredat el nom de l oficina i la data, i es remetran a l adreça següent: Universitat Miguel Hernández d Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social Avinguda de la Universitat s/n, 03202, Elx, Alacant Necessàriament, hauràn de presentar-se tantes sol licituds i documentació com places a què s opte A cada sol licitud s unirà la documentació següent: a) Una fotocòpia del document nacional d identitat b) Certificat de la Unitat de Personal d Administració i Servicis acreditatiu del compliment dels requisits continguts en la base c) Document justificatiu d haver abonat les taxes corresponents. d) Documentació acreditativa dels mèrits que s han de valorar. e) Annex, on es faça constar, la llengua cooficial en què es realitzaran els exercicis de les proves selectives corresponents, podent optar entre el castellà o el valencià, (Annex II). Si l aspirant no optara expressament per cap de les llengües, s entendrà que ha exercit el dret d opció sobre la llengua castellana, sense que puga tornar a exercir este dret durant la realització de les proves selectives Els drets d examen seran de 18,07 euros i s ingressaren en el compte corrent <<Concursos y Oposiciones>> de qualsevol de les següents entitats bancàries: Caixa d Estalvis del Mediterrani (CAM): Bancaixa: El pagament de la taxa es justificarà amb la impressió del segell de l entitat bancària on s haja efectuat l ingrés o resguard original d haver abonat els drets d examen, havent de fer constar-hi, nom, cognoms, concepte i referència de la convocatòria. El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a través de la pàgina web: Si s utilitza esta via, l acreditació del pagament es realitzarà presentant el justificant en què conste el codi d autorització, i la referència de la convocatòria per la qual es realitza aquell, o mitjançant el rebut degudament segellat pel banc En cap cas el tràmit de pagament en l oficina bancària serà substitutiu de l esmentat tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de l imprés de la sol licitud davant de l òrgan expressat anteriorment Els mers errors de fet de la sol licitud que pogueren corregirse com a tals, podran esmenar-se en qualsevol moment, d ofici o a petició de l interessat Les dades de caràcter personal aportades pels aspirants quedaran inclosos en un fitxer automatitzat d esta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent. La Universitat Miguel Hernández d Elx informa així mateix, sobre la possibilitat d exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i, si és el cas, d oposició, que preveu l article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades; que han de ser exercits per escrit davant del Gerent de la Universitat. 3. Admissió d aspirants 3.1. Expirat el termini de presentació d instàncies, prèvia verificació del compliment de tots els requisits de participació assenyalats en esta convocatòria, el rector dictarà una resolució que contindrà relació provisional d admesos i exclosos a la realització de les proves selectives que es publicarà en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx. Necessàriament en la dita relació hauran de constar els cognoms, nom i document nacional d identitat de tots els aspirants i motius d exclusió si és el cas Els aspirants o les aspirants exclosos podran, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l endemà de la publicació de la llista provisional d admesos i exclosos, d acord amb el que establix l article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esmenar el defecte que Las instancias presentadas en las oficinas de correos se presentarán en sobre abierto para que el empleado estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha, y se remitirán a la siguiente dirección: Universidad Miguel Hernández de Elche, Registro General, Edificio Rectorado y Consejo Social, avenida de la Universidad s/n, 03202, Elche, Alicante. Necesariamente, habrá de presentarse tantas solicitudes y documentación como plazas a las que se opte A cada solicitud se unirá la siguiente documentación: a) Una fotocopia del documento nacional de identidad b) Certificado de la Unidad de Personal de Administración y Servicios acreditativo de que se cumplen los requisitos contenidos en la base c) Documento justificativo de haber abonado las tasas correspondientes. d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar. e) Anexo, donde se haga constar, la lengua cooficial en la que se realizarán los ejercicios de las pruebas selectivas correspondientes, pudiendo optar entre el castellano o el valenciano, (Anexo II). Si el aspirante no optara expresamente por ninguna de las lenguas, se entenderá que ha ejercido el derecho de opción sobre la lengua castellana, sin que pueda volver a ejercer este derecho durante la realización de las pruebas selectivas Los derechos de examen serán de 18,07 euros y se ingresaran en la cuenta corriente <<Concursos y Oposiciones>> de cualquiera de las siguientes entidades bancarias: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): Bancaja: El pago de la tasa se justificará con la impresión del sello de la entidad bancaria donde se haya efectuado el ingreso o resguardo original de haber abonado los derechos de examen, debiendo hacer constar, en el mismo, nombre, apellidos y concepto y referencia de la convocatoria. El pago de la tasa podrá hacerse efectivo a través de la página web: De utilizarse esta vía, la acreditación del pago se realizará presentando el justificante en el que conste el código de autorización, y la referencia de la convocatoria por la que se realiza el mismo, o mediante el recibo debidamente sellado por el banco En ningún caso el trámite de pago en la oficina bancaria será sustitutivo del citado trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran corregirse como tales, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado Los datos de carácter personal aportados por los aspirantes quedarán incluidos en un fichero automatizado de esta Universidad, comprometiéndose a no hacer un uso distinto de los mismos. La Universidad Miguel Hernández de Elche informa asimismo, sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, que prevé el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos; que deben ser ejercidos por escrito ante el Gerente de la Universidad. 3. Admisión de aspirantes 3.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos de participación señalados en esta convocatoria, el rector dictará resolución que contendrá relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas selectivas que se publicará en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Necesariamente en dicha relación deberán constar los apellidos, nombre y documento nacional de identidad de todos los aspirantes y motivos de exclusión en su caso Los aspirantes o las aspirantes excluidos podrán, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar

9 haja motivat la seua exclusió, o realitzar les al legacions que consideren oportunes Transcorregut el termini de 10 dies, esmenats els defectes si pertoca, i vistes les al legacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva d admesos i exclosos que es publicarà en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx Seran causes d exclusió, a més de l incompliment del que s ha establit en estes bases, no abonar, dins del termini, les taxes de participació, així com, la no-presentació d una fotocòpia de DNI, vigent i l omissió de la firma en la sol licitud. 4. Procediment de Selecció El procediment de selecció es realitzarà pel sistema de concursoposició en torn de promoció interna Fase d oposició Constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris: Primer exercici. Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s especifiquen en l annex I de la present convocatòria. La duració d este exercici serà, com a màxim, de 60 minuts. La qualificació serà de 0 a 10 punts, sent necessari per a superar-lo obtindre un mínim de 5 punts Segon exercici. Consistirà en la resolució de dos supòsits teoricopràctics, amb preguntes de resposta curta, relacionats amb les matèries que integren el temari específic. Per a l execució de la prova s establiran els materials, mitjans i instruccions que es consideren adequats per a portar-la a cap. Es valorarà de 0 a 10 punts i per a superarla serà necessari obtindre almenys 5 punts. La duració d este exercici serà com a màxim d hora i mitja Fase de concurs Barem 1. Experiència professional: es valorarà fins a un màxim de 10 punts. a) Es valorarà 0,166 punts per cada mes complet de servicis en actiu en la Universitat Miguel Hernández d Elx en llocs amb funcions semblants a la plaça objecte de la convocatòria. b) Es valorarà 0,083 punts per cada mes complet de servicis en actiu en la Universitat Miguel Hernández d Elx, en llocs amb distintes funcions a les de la plaça convocada, i en les distintes universitats de la Comunitat Valenciana o en qualsevol de les administracions públiques diferents de l anterior, en llocs amb funcions semblants a la plaça objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts. Es considerarà acreditada esta experiència si s aporta certificat emés per esta Administració respecte d això, o per una altra Institució, on es facen constar les funcions exercides. 2. Cursos de Formació i Perfeccionament Es valoraran fins a un màxim de 4 punts, els cursos impartits per la Universitat Miguel Hernández d Elx a partir de l anualitat 2000, o una altra administració, tots estos relacionats amb el perfil del lloc, homologats per un organisme públic competent en el marc de programes de formació contínua, de formació ocupacional o de formació d empleats públics, devent l aspirant acreditar esta situació, d acord amb l escala següent: 1. Més de 50 hores: 1,50 punts. 2. De 30 a 49 hores: 1 punt. 3. De 15 a 29 hores: 0,50 punts. En cap cas es puntuaran els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents Instituts de les universitats quan formen part del plans d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació, i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. Així mateix, el tribunal podrà valorar dins d este apartat, cursos de formació impartits per entitats privades de reconegut prestigi, el contingut del qual estiga directament relacionat amb la plaça que es convoca. Els cursos impartits per esta Universitat, relacionats amb el perfil del lloc, que podran ser objecte de valoració, són els que s indiquen per a cada lloc, en l annex I de la present Convocatòria. 3. Titulacions acadèmiques: es valorarà qualsevol altra titulació acadèmica d igual o superior nivell a l exigit per a pertànyer al grup objecte de la plaça, excepte la que va servir de base per a això, amb el defecto que haya motivado su exclusión, o realizar las alegaciones que consideren oportunas Transcurrido el plazo de 10 días, subsanados los defectos si procediera, y vistas las alegaciones que correspondan, se dictará una resolución que contendrá la relación definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche Serán causas de exclusión, además del incumplimiento de lo establecido en estas bases, no abonar, en plazo, las tasas de participación, así como, la no presentación de fotocopia de DNI vigente y la omisión de la firma en la solicitud. 4. Procedimiento de selección El procedimiento de selección se realizará por el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna Fase de oposición Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio. Se realizará por escrito y versará sobre los conocimientos que se especifican en el anexo I de la presente convocatoria. La duración de este ejercicio será, como máximo, de 60 minutos. La calificación será de 0 a 10 Puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 Puntos Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos, con preguntas de respuesta corta, relacionados con las materias que integran el temario específico. Para la ejecución de la prueba se establecerán los materiales, medios e instrucciones que se consideren adecuados para llevarla a cabo. Se valorará de 0 a 10 puntos y para superarla será necesario obtener al menos 5 puntos. La duración de este ejercicio será como máximo de hora y media Fase de concurso Baremo 1. Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 10 puntos. a) Se valorará 0,166 puntos por cada mes completo de servicios en activo en la Universidad Miguel Hernández de Elche en puestos con funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria. b) Se valorará 0,083 puntos por cada mes completo de servicios en activo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en puestos con distintas funciones a las de la plaza convocada, y en las distintas universidades de la Comunidad Valenciana o en cualquiera de las administraciones públicas distintas a la anterior, en puestos con funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 5 puntos. Se considerará acreditada esta experiencia si se aporta certificado emitido por esta Administración al respecto, o por otra Institución, en donde se hagan constar las funciones desempeñadas. 2. Cursos de formación y perfeccionamiento Se valorarán hasta un máximo de 4 puntos, los cursos impartidos por la Universidad Miguel Hernández de Elche a partir de la anualidad 2000, u otra administración, todos ellos relacionados con el perfil del puesto, homologados por un organismo público competente en el marco de programas de formación continua, de formación ocupacional o de formación de empleados públicos, debiendo el aspirante acreditar tal extremo, con arreglo a la siguiente escala: 1. Más de 50 horas: 1,50 puntos. 2. De 30 a 49 horas: 1 punto. 3. De 15 a 29 horas: 0,50 puntos. En ningún caso se puntuarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes Institutos de las Universidades cuando formen parte del plan de estudios del Centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo, y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. Asimismo, el tribunal podrá valorar dentro de este apartado, cursos de formación impartidos por entidades privadas de reconocido prestigio, cuyo contenido esté directamente relacionado con la plaza que se convoca. Los cursos impartidos por esta Universidad, relacionados con el perfil del puesto, que podrán ser objeto de valoración, son los que se relacionan para cada puesto, en el anexo I de la presente convocatoria. 3. Titulaciones académicas: se valorará cualquier otra titulación académica de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al grupo objeto de la plaza, excepto la que sirvió de base para ello, con

10 un màxim de 0,5 punts. A estos efectes es puntuarà el nivell més alt de titulació acreditada, entenent-hi incloses aquelles altres titulacions necessàries per a la seua obtenció. 4. Idiomes: per cada curs complet superat d idioma Comunitari en l Escola Oficial d Idiomes 0,10 punts. De la mateixa manera, el tribunal podrà valorar els certificats equivalents emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi. Fins a un màxim de 0,5 punts. 5. Coneixements de valencià: el coneixement del valencià es valorarà, prèvia acreditació d estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per la Universitat Miguel Hernández d Elx, o per altres universitats valencianes, d acord amb l escala següent: Coneixement Oral: 0,50 punts Grau Elemental: 1 punts Grau Mitjà o Superior: 1,25 punts La valoració del coneixement del Valencià s efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut. 5. Publicitat dels resultats 5.1 Una vegada finalitzat el procediment i realitzada l avaluació, el tribunal farà pública en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx, la llista d aspirants que hagen superat el procés selectiu, amb la qualificació obtinguda. Es donarà un termini de reclamacions de 10 dies hàbils Finalitzat el termini de reclamacions, es publicarà la relació definitiva d aspirants que han superat el procés selectiu i que seran proposats per al seu nomenament com a funcionaris de carrera de l escala mitjana d administració, denominació Tècnic d Administració de la Universitat Miguel Hernández d Elx. 5.3 Els òrgans de selecció podran proposar el nomenament de nombre més gran d aspirants que el de places convocades a fi d assegurar la cobertura de les mateixes, per al supòsit que es produïsquen renúncies dels aspirants seleccionats, abans del seu nomenament o presa de possessió En el termini de 20 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació de la relació definitiva, els aspirants proposats hauran de presentar en la Unitat de Personal d Administració i Servicis, fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria. 5.5 La falta de presentació de documentació, dins del termini indicat o la falsedat de documents, donaran lloc a la invalidesa de les actuacions de l aspirant i, amb respecte d este, la nul litat subsegüent dels actes del tribunal, sense perjuí de les responsabilitats en què l aspirant haguera pogut incórrer La presa de possessió serà efectuada en el termini d un mes comptat des de la data de publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. El tribunal 6.1. Els membres del tribunal i els seus assessors se subjectaran en el seu règim i funcionament al que establix l article 22 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, a les causes generals d abstenció i recusació contingudes en la mencionada llei i al que preveu l article 8 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana. Els seus membres hauran de reunir a més, els requisits previstos en l article 13.4 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana i Estatut Bàsic de l Empleat Públic Amb anterioritat a la iniciació del procés selectiu, si fóra el cas, es publicarà resolució amb nomenament de nous membres del tribunal en substitució de què hagueren perdut la seua condició Prèvia convocatòria del president, es constituirà el tribunal amb l assistència del president i secretari i de la mitat, almenys, dels seus membres titulars o suplents. un máximo de 0,5 puntos. A estos efectos se puntuará el nivel más alto de titulación acreditada, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 4. Idiomas: por cada curso completo superado de idioma comunitario en la Escuela Oficial de Idiomas 0,10 puntos. De la misma forma, podrán valorarse por el tribunal las certificaciones equivalentes emitidas por entidades académicas de reconocido prestigio. Hasta un máximo de 0,5 puntos. 5. Conocimientos de valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad Miguel Hernández de Elche, o por otras universidades valencianas, con arreglo a la siguiente escala: Conocimiento Oral: 0,50 puntos. Grado Elemental: 1 puntos. Grado Medio o Superior: 1,25 puntos. La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido. 5. Publicidad de los resultados 5.1 Una vez finalizado el procedimiento y realizada la evaluación, el tribunal hará pública en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la lista de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, con la calificación obtenida. Se dará un plazo de reclamaciones de 10 días hábiles Finalizado el plazo de reclamaciones, se publicará la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo y que serán propuestos para su nombramiento como funcionarios de carrera de la escala media de administración, denominación Técnico de Administración de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 5.3 Los órganos de selección podrán proponer el nombramiento de mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, para el supuesto de que se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión En el plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la relación definitiva, los aspirantes propuestos deberán presentar en la Unidad de Personal de Administración y Servicios, fotocopia compulsada del título académico exigible según la presente convocatoria. 5.5 La falta de presentación de documentación, dentro del plazo indicado o la falsedad de documentos, darán lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante y, con respecto de éste, la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal, sin perjuicio de las responsabilidades en que el aspirante hubiera podido incurrir La toma de posesión será efectuada en el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. El tribunal 6.1. Los miembros del tribunal y sus asesores se sujetarán en su régimen y funcionamiento a lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a las causas generales de abstención y recusación contenidas en la mencionada ley y a lo previsto en el artículo 8 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana. Sus miembros deberán reunir además, los requisitos previstos en el artículo 13.4 del vigente texto refundido de la Ley de Función Pública Valenciana y Estatuto Básico del Empleado Público Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, si fuese el caso, se publicará resolución con nombramiento de nuevos miembros del tribunal en sustitución de los que hubieran perdido su condición Previa convocatoria del presidente, se constituirá el tribunal con la asistencia del presidente y secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes.

11 6.4. Durant el procés selectiu, el tribunal resoldrà tots els dubtes que pogueren sorgir en l aplicació d estes normes, així com el que s haja de fer en els casos no previstos El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que estimen pertinents els quals es limitaran a prestar la seua collaboració en les seues especialitats tècniques. La designació de tals assessors haurà de comunicar-se al rector de la Universitat El tribunal qualificador adoptarà les mesures precises en aquells casos en què resulte necessari, de manera que els aspirants amb minusvalideses, gaudisquen de semblants condicions per a la realització dels exercicis que la resta dels altres participants. En este sentit s establiran, per a les persones amb minusvalideses que ho sol liciten les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització A efectes de comunicació i la resta d incidències el tribunal tindrà la seua seu en la Unitat de Personal d Administració i Servicis de la Universitat, Ed. Rectorat i Consell Social, Campus d Elx Composició del tribunal Els membres del tribunal qualificador seran nomenats pel rector, atenent al que disposa l article 79, i concordants de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic, mitjançant una resolució que es farà pública en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx, 7. Consulta de la pàgina Web La present convocatòria i els actes que s en deriven que requerisquen publicació podran ser consultats en la pàgina Web de la Universitat Miguel Hernández d Elx l adreça de la qual és: es/rrhh/. 8. Norma final Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es deriven d esta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu d Elx en el termini de dos mesos comptats a partir de l endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establix l article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en l article 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d un mes comptat a partir de l endemá de la publicació de la present resolució, davant del rector, de conformitat amb el que disposa l article 116 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sense perjuí que s utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. Davant de les actuacions del tribunal, podrà interposar-se recurs d alçada previst en l article 114 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d un mes comptat des de l endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l òrgan que va dictar l acte que s impugna o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre l. Tots els actes de notificació dels procediments que s inicien com a conseqüència d admetre els anteriors recursos, es faran, amb text íntegre, en els taulers d anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández d Elx, i amb ressenya indicativa en el Butlletí Oficial de la província d Alacant. Elx, 10 de setembre de El rector: Jesús Rodríguez Marín Durante el proceso selectivo, el tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes limitándose los mismos a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al rector de la Universidad El tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías, gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con minusvalías que lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización A efectos de comunicación y demás incidencias el tribunal tendrá su sede en la Unidad de Personal de Administración y Servicios de la Universidad, edificio de Rectorado y Consejo Social, Campus de Elche Composición del tribunal Los miembros del tribunal calificador serán nombrados por el rector, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79, y concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante resolución que se hará pública en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 7. Consulta de la página Web La presente convocatoria y los actos que de ella se deriven que requieran publicación podrán ser consultados en la página Web de la Universidad Miguel Hernández de Elche cuya dirección es: blogs.umh.es/rrhh/. 8. Norma final Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, que agotan la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. Ante las actuaciones del tribunal, podrá interponerse recurso de alzada previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de sus publicaciones o notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector como órgano competente para resolverlo. Todos los actos de notificación de los procedimientos que se inicien como consecuencia de admitir los anteriores recursos, se harán, con texto íntegro, en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y con reseña indicativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Elche, 10 de septiembre de El rector: Jesús Rodríguez Marín.

12 Annex I Contingut concurs-oposició Tècnic d Administració (Promoció interna) Grup A Subgrup A2 Lloc Tècnic d administració Destinació Campus de Sant Joan d Alacant, Centre de Gestió de Campus. Funcions Les funcions generals establides per als Grups A, Subgrups A1/ (tècnics), en Acord adoptat pel Consell de Govern reunit l 1 de desembre de 2009, pel qual s aprova la Normativa sobre l Avaluació de l Exercici per al Personal d Administració i Servicis d esta Universitat, relacionades amb l activitat exercida en el Centre, que es detallen a continuació: Coordinació del Personal d Administració i Servicis destinat a càrrec seu. Realització de les gestions academico-administratives dels alumnes matriculats en les diferents titulacions que s impartixen. Recepció i tramitació de sol licituds per a l expedició de títols oficials i validesa en tot el territori nacional. Generació, validació, processament i custòdia d actes d avaluació dels estudiants. Recepció, tramitació i entrega de Targetes Universitàries i gestió d espais en el Campus. Suport administratiu als tribunals de places de PDI i PAS que se celebren en el Campus, d acord amb la legislació vigent. Gestió, tramitació i control economicopressupostari d aquelles activitats que pogueren derivar-se de la gestió del Campus. Gestió del registre auxiliar del Registre General de la Universitat. Supervisió del compliment de les contractes de servicis en el Campus. Manteniment i actualització del Plans d Emergència en el Campus. Gestió de la informació i documentació econòmica i pressupostària del Servici. Col laboració en les actuacions necessàries per a la implantació de l administració Electrònica. Matèries específiques 1. Llei Orgànica d universitats. 2. Estatut de la Universitat Miguel Hernández d Elx. 3. Estatut Bàsic de l Empleat Públic. 4. L ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 5. Reconeixement i Transferència de Crèdits en la Universitat Miguel Hernández d Elx. 6. Reconeixement de Competències Transversals i Professionals en els títols de Graduat de la Universitat Miguel Hernández d Elx. 7. El sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. 8. Procediment per a l expedició per les universitats del Suplement Europeu al títol. 9. L Administració Electrònica. 10. Normes d Execució i Funcionament del Pressupost de la Universitat Miguel Hernández d Elx per a l anualitat Bestretes de Caixa Fixa. Cursos impartits per UMH La Universitat Miguel Hernández Administració Electrònica: la llei i el seu desenvolupament Tècniques de Gestió d Arxiu Administratiu Qualitat En universitats Informàtica:Access Legislació de Caràcter General Firma Electrònics i Certificats digitals Per a Empleats Públics Adobe Connect La Gestió Acadèmica En L Espai Europeu d Educació Superior * * * * *

13 ANEXO I Contenido concurso-oposición técnico de administración (Promoción interna) Grupo A Subgrupo A2 Puesto Técnico de administración Destino Campus de Sant Joan d Alacant, Centro de Gestión de Campus. Funciones Las funciones generales establecidas para los grupos A, subgrupos A1/A2 (técnicos), en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno reunido en fecha 1 de diciembre de 2009, por el que se aprueba la Normativa sobre la Evaluación del Desempeño para el Personal de Administración y Servicios de esta Universidad, relacionadas con la actividad desarrollada en el centro, que se detallan a continuación: Coordinación del Personal de Administración y Servicios destinado a su cargo. Realización de las gestiones académico-administrativas de los alumnos matriculados en las diferentes titulaciones que se imparten. Recepción y tramitación de solicitudes para la expedición de títulos oficiales y validez en todo el territorio nacional. Generación, validación, procesamiento y custodia de actas de evaluación de los estudiantes. Recepción, tramitación y entrega de Tarjetas Universitarias y gestión de espacios en el Campus. Apoyo administrativo a los Tribunales de plazas de PDI y PAS que se celebren en el Campus, de acuerdo con la legislación vigente. Gestión, tramitación y control económico-presupuestario de aquellas actividades que pudiesen derivarse de la gestión del Campus. Gestión del registro auxiliar del Registro General de la Universidad. Supervisión del cumplimiento de las contratas de servicios en el Campus. Mantenimiento y actualización del Plan de Emergencia en el Campus. Gestión de la información y documentación económica y presupuestaria del Servicio. Colaboración en las actuaciones necesarias para la implantación de la administración Electrónica. Materias específicas 1. Ley Orgánica de Universidades. 2. Estatuto de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 3. Estatuto Básico del Empleado Público. 4. La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 5. Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 6. Reconocimiento de Competencias Transversales y Profesionales en los Títulos de Graduado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 7. El sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 8. Procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 9. La Administración Electrónica. 10. Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche para la anualidad Anticipos de Caja Fija. Cursos impartidos por UMH La Universidad Miguel Hernández Administración Electrónica: La ley y su desarrollo Técnicas de Gestión de Archivo Administrativo Calidad en universidades Informática:Access Legislación de carácter general Firma Electrónica y Certificados Digitales para Empleados Públicos Adobe Connect La Gestión Académica en el Espacio Europeo de Educación Superior

14 ANNEX II (Nom i cognoms) Amb DNI, Participant en la convocatòria: Grup categoria Ref. Per accés ANEXO II (Nombre y apellidos) Con DNI, Participante en la convocatoria: Grupo categoría Ref. Por acceso Lliure Promoció interna Quota de discapacitats Data DOCV Data BOE Data de la resolució Libre Promoción interna Cuota de Discapacitados Fecha DOCV Fecha BOE Fecha de la Resolución EXPOSA EXPONE Que la llengua elegida per a la realització de les proves és: (marcar només una opció) Que la lengua elegida para la realización de las pruebas es: (marcar solo una opción) (CASTELLÀ) (VALENCIÀ) CASTELLANO VALENCIANO (Lloc), (data) de de 20 Firma: (Lugar), (fecha) de de 20 Fdo.:

15

16 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat les proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració especial, en el campus de la localitat de Gandia, categoria tècnic mitjà, pel sistema de concurs oposició, convocades per Resolució de 17 de novembre de 2009 (DOCV de 2 de desembre de 2009, codi: 2009/P/FC/ C/19). [2010/9784] Concloses les proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració especial, categoria tècnic mitjà, en el campus de la localitat de Gandia, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 17 de novembre de 2009 (DOCV de 2 de desembre de 2009), i de conformitat amb allò establit en les bases de l esmentada convocatòria, aquest Rectorat resol: Primer Publicar definitivament, amb l expressió de la puntuació total obtinguda, el nom de l aspirant que ha superat les presents proves selectives, i que s indica a continuació: Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, en el campus de la localidad de Gandia, por el sistema de concurso-oposición, convocadas por Resolución de 17 de noviembre de 2009 (DOCV de 2 de diciembre de 2009, código: 2009/P/FC/C/19). [2010/9784] Concluidas las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, en el campus de la localidad de Gandia, por el sistema de concurso-oposición, convocadas por Resolución de 17 de noviembre de 2009 (DOCV de 2 de diciembre de 2009), y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, este Rectorado resuelve: Primero Publicar definitivamente, con expresión de la puntuación total obtenida, el nombre del aspirante que ha superado las presentes pruebas selectivas, y que se relaciona a continuación: Torn lliure Cognoms i nom Fase d oposició Fase de concurs Puntuació total Camps Palanca, Mª Luisa 54, , ,90000 Turno libre * * * * * Apellidos y nombre Fase de oposición Fase de concurso Puntuación total Camps Palanca, Mª Luisa 54, , ,90000 Segon De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els aspirants que es mencionen en el punt anterior hauran de presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti a la carretera de Natzaret-Oliva s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica de València, els documents següents: a) Certificat de naixement expedit pel registre civil corresponent o fotocòpia del document nacional d identitat o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d aquells estats a què s aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores. b) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria. c) Declaració de no haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o càrrec públic, així com de no trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l exercici de les funcions públiques. d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball Segundo De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes que se mencionan en el punto anterior deberán presentar ante el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en camino de Vera, s/n, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en carretera Natzaret-Oliva, s/n, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos, Sección del PAS, de esta Universidad Politécnica de Valencia, los siguientes documentos: a) Certificado de nacimiento expedido por el registro civil correspondiente o fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte en el caso de los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras. b) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la convocatoria. c) Declaración de no haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario de cualquier administración o cargo público, así como de no encontrarse inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. d) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos

17 oferits. Amb aquesta finalitat, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi que aquest realitze el reconeixement mèdic pertinent i expedisca el certificat mèdic procedent. e) Els aspirants discapacitats hauran de presentar un certificat de la Conselleria de Benestar Social o dels òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite discapacitació igual o superior al 33%, així com la seua capacitat per a exercir les funcions que corresponguen a les vacants oferides. Una vegada la persona interessada presente els documents, s efectuarà el nomenament com a personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d administració especial, categoria tècnic mitjà, mitjançant resolució d aquest Rectorat que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb especificació de la destinació adjudicada, basant-se en l ordre de puntuació obtingut, i es fixarà la data o el termini de la presa de possessió. Contra aquest acte, que és definitiu en la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l endemà de la publicació, d acord amb el que s estableix en els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999; així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i, potestativament, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d un mes, davant d aquest Rectorat, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de l esmentada Llei 30/1992, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999. València, 10 de setembre de El rector: Juan Juliá Igual. de trabajo ofertados. A tal efecto, los aspirantes aprobados serán convocados por el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. e) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas. Una vez presentados los documentos por la persona interesada, se efectuará el nombramiento como funcionario de carrera del grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio, mediante resolución de este Rectorado que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con especificación del destino adjudicado, en base al orden de puntuación obtenido, fijándose la fecha o plazo de la toma de posesión. Contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción modificada por la Ley 4/1999, así como los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante este Rectorado, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/1992, según su redacción modificada por la Ley 4/1999. Valencia, 10 de septiembre de El rector: Juan Juliá Igual.

18 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 23 de març de 2010 (DOCV núm. 6242, de 9 d abril de 2010). [2010/9799] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2010 (DOCV nº 6242, de 9 de abril de 2010). [2010/9799] Conclòs el procés específic de promoció interna per accedir al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals d aquesta Universitat, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, convocat per la Resolució de 23 març de 2010 (DOCV núm. 6242, de 9 d abril de 2010), i de conformitat amb allò establit en les bases de l esmentada convocatòria, aquest Rectorat resol: Primer Publicar definitivament els noms dels aspirants que han superat el present procés selectiu, per haver sigut declarats aptes, i que tot seguit s indiquen: Concluido el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales de esta Universidad, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2010 (DOCV nº 6242, de 9 de abril de 2010), y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, este Rectorado resuelve: Primero Publicar definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el presente proceso selectivo, al haber sido declarados aptos, y que a continuación se relacionan: Cognoms i nom García Roig, Roberto Garrido Font, Raquel Hidalgo Nadal, Salvador DNI E Y Q Apellidos y nombre García Roig, Roberto Garrido Font, Raquel Hidalgo Nadal, Salvador DNI E Y Q Segon De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els aspirants que es mencionen en el punt anterior hauran de presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti al carrer Paranimf 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica de València, els documents següents: a) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria, tret que conste en l expedient personal. b) Els aspirants discapacitats hauran de presentar un certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite una discapacitació igual o superior al 33%, així com la capacitat per a exercir les funcions que corresponen a les vacants oferides, tret que conste en l expedient personal. c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. A aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, el qual ha de realitzar el pertinent reconeixement mèdic i expedir el certificat mèdic que pertoque. Una vegada les persones interessades presenten els documents, es farà el nomenament com a funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic superior de prevenció de riscos laborals, mitjançant una resolució d aquest Rectorat que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i quedaran adscrits com a funcionaris d aquest grup als llocs de treball que actualment ocupen, amb caràcter definitiu. Segundo De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes que se mencionan en el punto anterior deberán presentar ante el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en el camino de Vera, s/n, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en calle Paranimf, número 1, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad Politécnica de Valencia, los siguientes documentos: a) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la presente convocatoria, salvo que conste en el expediente personal. b) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas, salvo que conste en el expediente personal. c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. Una vez presentados los documentos por las personas interesadas, se efectuará el nombramiento como funcionarios de carrera del grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior de prevención de riesgos laborales, mediante resolución de este Rectorado que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, quedando adscrito como funcionario de este grupo al puesto de trabajo que viniera ocupando con carácter definitivo.

19 Contra el present acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant l òrgan que l ha dictat, en el termini d un mes des de la notificació de l acte, d acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament un recurs contenciós administratiu davant l òrgan competent, en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució. València, 10 de setembre de El rector: Juan Juliá Igual. Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente, en el plazo de dos meses desde la notificación de la presente resolución. Valencia, 10 de septiembre de El rector: Juan Juliá Igual.

20 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés específic de promoció interna per a l accés al grup C, subgrup C1, sector d administració especial, models de Belles Arts, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 15 de setembre de 2009 (DOCV núm. 6111, de 28 de setembre de 2009). [2010/9821] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publican definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, modelos de Bellas Artes, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (DOCV nº 6111, de 28 de septiembre de 2009). [2010/9821] Conclòs el procés específic de promoció interna per accedir al grup C, subgrup C1, sector d administració especial, models de Belles Arts d aquesta Universitat, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, convocat per la Resolució de 15 de setembre de 2009 (DOCV núm. 6111, de 28 de setembre de 2009) i de conformitat amb allò establit en les bases de l esmentada convocatòria, aquest Rectorat resol: Primer Publicar definitivament els noms dels aspirants que han superat el present procés selectiu, al haver sigut declarats aptes, i que tot seguit es relacionen: Concluido el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, modelos de Bellas Artes de esta Universidad, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (DOCV nº 6111, de 28 de septiembre de 2009) y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, este Rectorado resuelve: Primero Publicar definitivamente los nombres de los aspirantes que han superado el presente proceso selectivo, al haber sido declarados aptos, y que a continuación se relacionan: Cognoms y nom Albero Badía, María Luisa Albero Badía, Patricia Márquez Sánchez, Antonio Martínez Esclápez, Serafín Massó Porcar, María Pilar Montesinos Navarro, Víctor Luis Pelayo Enríquez, Ildefonso Ribes Gerdés, Diana Sáez Gracia, Irma Valero Dasí, María Clotilde DNI V B F A M W Q A T T Apellidos y nombre Albero Badía, María Luisa Albero Badía, Patricia Márquez Sánchez, Antonio Martínez Esclápez, Serafín Massó Porcar, María Pilar Montesinos Navarro, Víctor Luis Pelayo Enríquez, Ildefonso Ribes Gerdés, Diana Sáez Gracia, Irma Valero Dasí, María Clotilde DNI V B F A M W Q A T T Segon De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els aspirants que es mencionen en el punt anterior hauran de presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti al carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica de València, els documents següents: a) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria, tret que conste en l expedient personal. b) Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite una discapacitació igual o superior al 33%, així com la capacitat per a exercir les funcions que corresponen a les vacants oferides, tret que conste en l expedient personal. c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. A aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi de que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i expedisca el certificat mèdic que pertoque. Segundo De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el aspirante que se menciona en el punto anterior, deberá presentar ante el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en el camino de Vera, s/n, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en la calle Paranimf, número 1, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad Politécnica de Valencia, los siguientes documentos: a) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la presente convocatoria, salvo que conste en el expediente personal. b) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas, salvo que conste en el expediente personal. c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda.

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

CONVOCATORIA Nº 1 BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

CONVOCATORIA Nº 1 BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA. CONVOCATORIA Nº 1 BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA. BASE PRIMERA PLAZAS CONVOCADAS Y SISTEMA DE SELECCIÓN A) Se convoca

Más detalles

BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES

BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES 1.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de un puesto de trabajo de carácter interino estacional de Agente

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Ajuntament de Benicarló Recursos Humans

Ajuntament de Benicarló Recursos Humans Ajuntament BASES REGULADORAS DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO BASE 1. Objeto Es objeto de las

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

AYUNTAMIENTO DE CHESTE BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CUATRO PUESTOS DE PROFESORES/AS DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN/FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS, PARA EL CENTRO DE FPA DE CHESTE, PARA EL CURSO

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO (ASTURIAS)

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO (ASTURIAS) BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIOS EXTERIORES COMO FUNCIONARIO INTERINO Primera. Objeto de la convocatoria. 1. El objeto de la convocatoria consiste

Más detalles

Dª MARTA BELDA MARTINEZ, VICESECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIVA (VALENCIA)

Dª MARTA BELDA MARTINEZ, VICESECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIVA (VALENCIA) Dª MARTA BELDA MARTINEZ, VICESECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIVA (VALENCIA) CERTIFICO: Con la salvedad del art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre (Badajoz)

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre (Badajoz) BASES DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR/A PARA EL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (P09), CURSO ACADÉMICO 2015-2016. PRIMERA.- OBJETO DE

Más detalles

EXCM. AJUNTAMENT DE SENYERA (Valencia)

EXCM. AJUNTAMENT DE SENYERA (Valencia) EXCM. AJUNTAMENT DE SENYERA (Valencia) Plaça de l ajuntament, 1 C.I.F.: P-4622900-A 46669 Senyera Tel.(96) 245 25 60 Fax:(96) 245 22 81 BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

Más detalles

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol Ajuntament de Puçol Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d una plaça de tècnic superior informàtic, de l escala d administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs oposició

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 20883 BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE EMPLEO Y

Más detalles

B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por

Más detalles

AJUNTAMENT DE NÀQUERA (Valéncia)

AJUNTAMENT DE NÀQUERA (Valéncia) BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE PSICÓLOGO/A PARA POSIBLES CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES. Las

Más detalles

Ajuntament de Vilanova d'alcolea

Ajuntament de Vilanova d'alcolea BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE VILANOVA D'ALCOLEA PRIMERA. Objeto de la Convocatoria Es objeto de las presentes bases es la contratación

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

BASE EL AYUNTAMIENTO DE CALPE

BASE EL AYUNTAMIENTO DE CALPE Aprobación: Publicación: Decreto B.O.P. nº Alcaldía 34 de 19.02.09 2009/00234 DE PERSONAL DE LA BASES CONTRATACIÓN OBJETO REGULADORAS DE SUBVENCION TEMPORAL EN BASE EL AYUNTAMIENTO DE CALPE abreviado PRIMERA.-

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

PROGRAMA : PROMOCIÓN EDUCATIVA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 Consignación Comprometido Disponible Previsión Comprometido Disponible

PROGRAMA : PROMOCIÓN EDUCATIVA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 Consignación Comprometido Disponible Previsión Comprometido Disponible BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE EMPLEO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR, MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL, 1 PLAZA DE DIRECTOR/A ADSCRITO/A AL SERVICIO DE EDUCACI ÓN PERMANENTE DE ADULTOS, CURSO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS CONCEJALÍA EMPLEO, PERSONAL Y BASES QUE HAN REGIR LA CREACIÓN Y CONVOCATORIA UNA BOLSA TRABAJO MONITORES CURSOS INFORMATICA L AYUNTAMIENTO EN RÉGIMEN CONTRATACIÓN LABORAL CARÁCTER TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 6 de Marzo de 2014 EDICTO

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 6 de Marzo de 2014 EDICTO EDICTO Por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos número 201400491, de 60/03/2014, se han aprobado las bases de la Convocatoria 14/05 para la provisión temporal de dos puestos de OFICIAL 1ª

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

1166 13 01 2005 DOGV - Núm. 4.923

1166 13 01 2005 DOGV - Núm. 4.923 1166 13 01 2005 DOGV - Núm. 4.923 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2004, de la Universitat d Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l ingrés en l escala de tècnic mitjà d aquesta universitat.

Más detalles

RESOLUCIÓN ALCALDÍA.

RESOLUCIÓN ALCALDÍA. RESOLUCIÓN ALCALDÍA. DÑA. Mª DOLORES GÓMEZ VAQUERO, en su calidad de Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Solana de los Barros, visto el informe de Secretaría Intervención de fecha 2 de enero de 2015

Más detalles

SECRET/EXPDTES/BASES MAESTRA ESCUELA INFANTIL/BASES

SECRET/EXPDTES/BASES MAESTRA ESCUELA INFANTIL/BASES SECRET/EXPDTES/BASES MAESTRA ESCUELA INFANTIL/BASES BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACION DE BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACION DE MAESTRA/O ESPECIALIZADA/O EN EDUCACION INFANTIL PARA

Más detalles

CUARTA: RETRIBUCIÓN.- 24.961,21 Salario Bruto Anual.

CUARTA: RETRIBUCIÓN.- 24.961,21 Salario Bruto Anual. CÓDIGO DdGu/ItbWOc10yo/ggz2as46DjFEphFW CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS LUGAR VALDEPEÑAS FECHA/HORA 31/03/2011 08:40:05 REFERENCIA PÁGINA 1 / 7 BASES PARA LA CONSTITUCION DE LA BOLSA DE TRABAJO

Más detalles

Excel.lentíssim Ajuntament d Ibi C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 / 2804 / 2904 Fax: 965552935

Excel.lentíssim Ajuntament d Ibi C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 / 2804 / 2904 Fax: 965552935 REGULACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE IBI. Exposición de motivos. El sistema de bolsas de trabajo suele utilizarse tanto en la Administración Estatal, Autonómica, como en la Local, los motivos

Más detalles

BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 5 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014

BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 5 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014 BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 5 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014 BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta

Más detalles

Sexta. Tribunal de Selección. Los órganos de selección se ajustarán a principios de imparcialidad y profesionalidad.

Sexta. Tribunal de Selección. Los órganos de selección se ajustarán a principios de imparcialidad y profesionalidad. BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UNA PLAZA DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO Primera. Objeto. Es objeto de

Más detalles

DOGV - Núm. 4.535 02 07 2003 18905

DOGV - Núm. 4.535 02 07 2003 18905 DOGV - Núm. 4.535 02 07 2003 18905 RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2003, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup B, sector d administració especial,

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, GRUPO C1.

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, GRUPO C1. BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, GRUPO C1. A).- NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS: 1. Objeto de la convocatoria Constituye el objeto de

Más detalles

Plaza de Galicia, nº 1-27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 - aytochantada@infonegocio.com

Plaza de Galicia, nº 1-27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 - aytochantada@infonegocio.com BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE OCHO PLAZAS DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES EN EL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles.

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles. BASES QUE HABRAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA PARA MASTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS, DE

Más detalles

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/07/2009)

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/07/2009) (Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/07/2009) NORMATIVA REGULADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PARA

Más detalles

En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1.g. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:

En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1.g. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO: CRETO ALCALDÍA En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1.g. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO: Primero: Aprobar las siguientes BASES PARA

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 15 d abril de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA SECRET/EXPDTES/BASES TECNICO EDUCACION EM. INFANTIL/BASES PROP BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACION DE BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACION DE TECNICO/A SUPERIOR DE EDUCACION INFANTIL

Más detalles

OPOSICIONES A DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (50 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

OPOSICIONES A DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (50 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO) OPOSICIONES A DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (50 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO) 1. FASES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. Las fases por las que pasa sucesivamente

Más detalles

Ayuntamiento de Yunquera

Ayuntamiento de Yunquera RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Con el fin de atender a las necesidades temporales de personal de esta Administración, con motivo de bajas por IT y permisos, en las categorías que a continuación se indican: OPERARIO

Más detalles

1.3. El procediment de selecció dels aspirants serà el de concurs oposició. L oposició estarà formada pels exercicis següents:

1.3. El procediment de selecció dels aspirants serà el de concurs oposició. L oposició estarà formada pels exercicis següents: Universitat d Alacant RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, de la Universitat d Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l ingrés en l escala oficial especialista d aquesta Universitat

Más detalles

Número de Vacantes. Nombre de vacants. Especialidad. 4 Aplicaciones Libre 3 Aplicaciones Promoción Interna

Número de Vacantes. Nombre de vacants. Especialidad. 4 Aplicaciones Libre 3 Aplicaciones Promoción Interna Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració

Más detalles

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN.

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN. BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN. A.- NORMAS GENERALES. 1.- El objeto de las presentes bases, es

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 11 - VIERNES 29 DE ENERO DE 2010 Pág. 2 III. Administración Local AYUNTAMIENTOS ZAMORA Convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas para la provisión por promoción interna en convocatoria

Más detalles

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Primera.- Objeto de la convocatoria. BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CATEGORIA DE ENFERMEROS/AS, PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES DE LA PLANTILLA DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

Más detalles

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat Resolución de 17 de enero de 2012 del director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se ofertan plazas a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición de médico SAMU, convocado por

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

BASES 2014 PARA LA BOLSA DE TRABAJO: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN MONITOR DE INFANCIA Y FAMILIA, EN LA COMARCA DEL BAJO CINCA/BAIX CINCA.

BASES 2014 PARA LA BOLSA DE TRABAJO: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN MONITOR DE INFANCIA Y FAMILIA, EN LA COMARCA DEL BAJO CINCA/BAIX CINCA. DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 110/2014 BASES 2014 PARA LA BOLSA DE TRABAJO: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN MONITOR DE INFANCIA Y FAMILIA, EN LA COMARCA DEL BAJO CINCA/BAIX CINCA. 1ª.- Objeto de la convocatoria.

Más detalles

Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653

Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653 Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA BOLSA DE TRABAJO COMPLEMENTARIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (GRANADA) 1. PREVISIÓN DE NECESIDADES La Bolsa de Trabajo

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 7, martes 13 de enero de 2009 865

Boletín Oficial de Canarias núm. 7, martes 13 de enero de 2009 865 Boletín Oficial de Canarias núm. 7, martes 13 de enero de 2009 865 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 57 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la contratación

Más detalles

EDICTO. El periodo de vigencia de la bolsa para los respectivos puestos solicitados será de 2 años, o hasta que se realicen nuevas pruebas de acceso.

EDICTO. El periodo de vigencia de la bolsa para los respectivos puestos solicitados será de 2 años, o hasta que se realicen nuevas pruebas de acceso. EDICTO Aprobada la convocatoria pública para la creación de una BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PUESTO DE MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL O PROFESORES DE

Más detalles

de València, con arreglo a las siguientes bases.

de València, con arreglo a las siguientes bases. Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

Ajuntament de Moncofa Pl. Constitució, 1 12593 Moncofa Tel. 964580421 Fax: 964580348 www.moncofa.com

Ajuntament de Moncofa Pl. Constitució, 1 12593 Moncofa Tel. 964580421 Fax: 964580348 www.moncofa.com BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DEL PUESTO DE TRABAJADORA FAMILIAR, POR EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN. PRIMERA.- OBJETO DE LA

Más detalles

BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO.

BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO. BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente convocatoria

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

RECURSOS HUMANS Exp... SG2215CP0054

RECURSOS HUMANS Exp... SG2215CP0054 BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE TÉCNICOS SUPERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE MAHÓN PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de esta

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA Para general conocimiento se hacen públicas las bases

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Pág. 118 MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2014 B.O.C.M. Núm. 300 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio NUEVO ARPEGIO, S. A. 8 RESOLUCIÓN

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

BASES QUE REGIRÁN LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORAS DE LA GUARDERÍA INFANTIL ALCALDE SALVADOR BOSCH.

BASES QUE REGIRÁN LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORAS DE LA GUARDERÍA INFANTIL ALCALDE SALVADOR BOSCH. A N U N C I O Por Resolución de Alcaldía número 926/2011, de diez de agosto, quedaron aprobadas las bases que han de regir la constitución de una bolsa de trabajo para la contratación de cuidadoras de

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

BASES PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR DE AQUAEROBIC DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS.

BASES PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR DE AQUAEROBIC DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS. BASES PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR DE AQUAEROBIC DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es el objeto de la presente convocatoria la

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Región de Murcia CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ORDEN DE 22 DE FEBRERO DE 2006, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 2 PLAZAS DEL CUERPO DE

Más detalles

ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2011 CUERPOS DE MAESTROS EN EXTREMADURA

ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2011 CUERPOS DE MAESTROS EN EXTREMADURA ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2011 CUERPOS DE MAESTROS EN EXTREMADURA Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se convoca procedimiento

Más detalles

Característiques de la convocatòria

Característiques de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2015, de la Universidat Miguel Hernández de Elche, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

BASES GENERALES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL BASES GENERALES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente convocatoria es la creación, mediante un concurso

Más detalles

UNA PLAZA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TÍTULO DE GRADO EQUIVALENTE.

UNA PLAZA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TÍTULO DE GRADO EQUIVALENTE. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (P.C.P.I), DE AUXILIAR DE COCINA. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: Es objeto

Más detalles

Ayuntamiento de Siero

Ayuntamiento de Siero BASES DEL CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TECNICOS EN EDUCACION INFANTIL. *************************************************************************************************

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL En vigor desde el día 26-XI-2015 (BOP Valencia núm. 228) BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO O LABORAL

Más detalles

de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano. [2013/10469]

de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano. [2013/10469] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 28 d octubre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Bases de convocatoria específicas que han de regir en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición un puesto de

Bases de convocatoria específicas que han de regir en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición un puesto de Bases de convocatoria específicas que han de regir en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición un puesto de AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, personal laboral temporal, del

Más detalles

A N U N C I O CONVOCATORIA

A N U N C I O CONVOCATORIA A N U N C I O CONVOCATORIA La Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 4 de febrero del 2010 acordó la aprobación de las Bases del Concurso para la provisión temporal, mediante nombramiento de funcionario

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

1.- Tener nacionalidad de un país de habla inglesa.

1.- Tener nacionalidad de un país de habla inglesa. RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2011 DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL POR LA QUE SE CONVOCA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO LA AMPLIACION DE LA BOLSA ESPECÍFICA DE MAESTROS INTERINOS, PARA COBERTURA

Más detalles

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación de las instancias.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación de las instancias. BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIERO INDUSTRIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 1.- NORMAS GENERALES Se convocan pruebas selectivas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 174 Miércoles 22 de julio de 2015 Sec. II.B. Pág. 61776 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE JUSTICIA 8189 Orden JUS/1477/2015, de 15 de julio, por la que se convocan

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIA RESOLUCIÓN de 13 de Febrero de 2015, del Consejero-Delegado de la Empresa Pública MADRID ACTIVA S.A.U., por la que se convoca procedimiento selectivo para la cobertura de una plaza vacante de Oficial Administrativo

Más detalles

BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DEPORTIVOS, EN EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.

BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DEPORTIVOS, EN EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DEPORTIVOS, EN EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo para la cobertura

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament

Más detalles