Sumario Máster Universitario en Diseño y Comunicación

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sumario Máster Universitario en Diseño y Comunicación"

Transcripción

1 1

2 2 3

3 Sumari Màster Universitari en Disseny i Comunicació 06 Fitxa dels estudis 08 Presentació 11 Objectius 12 Continguts 16 Metodologia 20 Normativa 21 Pla d estudis 23 Direcció i coordinació 24 Assessoria científica 27 Professorat 39 Professionals que hi participen 53 Accés, matriculació i finançament 60 Ubicació i contacte Sumario Máster Universitario en Diseño y Comunicación 06 Ficha de los estudios 09 Presentación 11 Objetivos 12 Contenidos 16 Metodología 20 Normativa 21 Plan de estudios 23 Dirección y coordinación 24 Asesoría científica 27 Profesorado 39 Profesionales que participan 53 Acceso, matriculación y financiación 60 Ubicación y contacto 4 5

4 Fitxa dels estudis 5a edició: d octubre de 2012 a juny de 2013 Crèdits ECTS: 60 Idioma: castellà i anglès (només alguna classe) Títol: Màster en Disseny i Comunicació, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny. Referència: Ficha de los estudios 5. a edición: de octubre de 2012 a junio de 2013 Créditos ECTS: 60 Idioma: castellano e inglés (solo alguna clase) Título: Máster en Diseño y Comunicación, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Superior de Diseño. Referencia: 6 7

5 Presentació La necessitat d optimitzar el disseny i la comunicació s imposa en qualsevol proposta professional individual, en tota activitat empresarial i en cada àmbit de divulgació cultural o institucional. En tots aquests casos, la figura del dissenyador adquireix una importància decisiva en el procés de creació dels missatges i la seva adequació als objectius, als costums i a les demandes de la societat. En termes de comunicació, tot allò que no es veu no existeix. La comunicació ha esdevingut un dels factors estratègics essencials per a la innovació i el posicionament d empreses i institucions. En el dissenyador recau la responsabilitat de formalitzar les polítiques estratègiques de les organitzacions. El Màster en Disseny i Comunicació és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinar, l objectiu del qual és l especialització professional i la iniciació en activitats investigadores. Té una extensió de 60 crèdits ECTS i, un cop superats, s obté un títol oficial de màster. S integra a la oferta de postgraus oficials de la Universitat Pompeu Fabra. El Màster en Disseny i Comunicació dóna accés a un programa de doctorat. Els màsters oficials són la nova via d accés al doctorat, que correspon al tercer i darrer cicle de l educació superior i té com a finalitat oferir una formació avançada en les tècniques de recerca. Una vegada superat el màster, l estudiant que vulgui accedir al tercer cicle haurà de complir els requisits establerts per la universitat corresponent. L objectiu dels màsters oficials és establir un marc comú a través d un sistema de crèdits compatible, criteris i metodologies similars i duracions anàlogues a les de la resta de títols de l Espai Europeu, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat de l alumnat i la seva incorporació al mercat laboral. Els màsters estan estructurats en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits); un crèdit ECTS equival a unes hores de treball per part de l estudiant. Aquestes hores inclouen les classes lectives teòriques o pràctiques, el temps de dedicació personal, la participació a seminaris, l execució dels projectes i realització de presentacions i proves d avaluació. L activitat docent es desenvolupa de dilluns a divendres de 17:00h a 21:15h, aquest període inclou majoritàriament classes presencials. Presentación La necesidad de optimizar el diseño y la comunicación se impone en cualquier propuesta profesional individual, en toda actividad empresarial y en cada ámbito de divulgación cultural o institucional. En todos estos casos, la figura del diseñador adquiere una importancia decisiva en el proceso de creación de los mensajes y su adecuación a los objetivos, las costumbres y las demandas de la sociedad. En términos de comunicación, todo aquello que no se ve no existe. La comunicación se ha convertido en uno de los factores estratégicos esenciales para la innovación y el posicionamiento de empresas e instituciones. En el diseñador recae la responsabilidad de formalizar las políticas estratégicas de las organizaciones. El Máster en Diseño y Comunicación es una formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar que tiene por objetivo la especialización profesional y la iniciación en actividades investigadoras. Tiene una extensión de 60 créditos ECTS que, una vez superados, llevan a la obtención del título oficial de máster. Forma parte de la oferta de postgrados oficiales de la Universidad Pompeu Fabra. El Máster en Diseño y Comunicación da acceso a un programa de doctorado. Los másters oficiales son la nueva vía de acceso al doctorado, que corresponde al tercer y último ciclo de la educación superior y tiene como finalidad ofrecer una formación avanzada en las técnicas de investigación. Una vez finalizado el máster, los estudiantes que quieran acceder al tercer ciclo deberán reunir los requisitos establecidos por la universidad correspondiente. El objetivo de los másters oficiales es establecer un marco común a través de un sistema de créditos compatible, criterios y metodologías similares, y duraciones análogas a las del los demás títulos del Espacio Europeo, con la finalidad de facilitar y promover la movilidad del alumnado y su incorporación en el mercado laboral. Los másters están estructurados en créditos ECTS (sistema europeo de transferencia de créditos), donde un crédito equivale a unas horas de trabajo por parte del estudiante. Estas horas incluyen las clases lectivas teóricas y prácticas, el tiempo de dedicación personal, la participación en seminarios, la ejecución de proyectos y realización de presentaciones y pruebas de evaluación. La actividad docente se desarrolla de lunes a viernes de 17:00h a 21:15h, este periodo incluye mayoritariamente clases presenciales. 8 9

6 Objectius Dotar l alumne d un perfil professional competitiu i innovador que integri els últims criteris i tendències en disseny i comunicació, i la seva aplicació, tant en l àmbit de l empresa com en el de l administració pública. Destacar el paper preponderant de la comunicació estratègica com a factor d innovació i l aportació de valor del disseny en la creació de missatges. Oferir els instruments i les eines necessàries d una metodologia per a l anàlisi i l adequació formal d una estratègia. Dotar l alumne d eines teòriques i pràctiques per desenvolupar la capacitat creativa, de comunicació i persuasió, i la competència per a l anàlisi d estratègies i la direcció d equips. Fomentar la immersió en la cultura visual, propiciant el treball multidisciplinari i la interrelació de mitjans i llenguatges creatius. Establir diverses línies de treball teòric i pràctic per a l anàlisi i el control de l eficàcia i l adequació de la formalització del missatge persuasiu. Objetivos Dotar al alumno de un perfil profesional competitivo e innovador que integre los últimos criterios y tendencias en diseño y comunicación y su aplicación, tanto en el ámbito de la empresa como en el de la administración pública. Destacar el papel preponderante de la comunicación estratégica como factor de innovación y la aportación de valor del diseño en la creación de mensajes. Ofrecer los instrumentos y las herramientas necesarias de una metodología para el análisis y la adecuación formal de una estrategia. Dotar al alumno de herramientas teóricas y prácticas para desarrollar la capacidad creativa, de comunicación y persuasión, y la competencia para el análisis de estrategias y la dirección de equipos. Fomentar la inmersión en la cultura visual, propiciando el trabajo multidisciplinar y la interrelación de medios y lenguajes creativos. Establecer diferentes líneas de trabajo teórico y práctico para el análisis y el control de la eficacia y la adecuación de la formalización del mensaje persuasivo. Projecte final del màster MAUBA, Mobilitat Alternativa Urbana de Barcelona. Realitzat per l alumne Vicente de la Calle. Proyecto fin del máster MAUBA, Movilidad Alternativa Urbana de Barcelona. Realizado por el alumno Vicente de la Calle

7 Continguts Contenidos El Màster en Disseny i Comunicació té una durada de tres trimestres. El programa d aquest curs s organitza entorn a mòduls distribuïts entre aquests trimestres. Els dos primers mòduls combinen la teoria, les eines conceptuals i metodològiques, l exposició de casos d estudi i la realització d exercicis. Tots dos ofereixen un panorama de les darreres tendències en comunicació i disseny. El últim mòdul consisteix en la concreció i la realització del projecte personal fi de màster. En el mòdul inicial es treballa específicament l estratègia de comunicació i es proposa un marc teòric que estableix els conceptes principals, el context per a l anàlisi i la proposta de solucions creatives. Es revisen els últims paradigmes amb què treballa la teoria de la comunicació des de diverses perspectives socials i d organització. S estudien les darreres tendències en gestió integral de l empresa i la comunicació estratègica aplicades a l àmbit tant de les organitzacions públiques com de les privades, i el mapa dels mitjans. El Máster en Diseño y Comunicación tiene una duración de tres trimestres. El programa del curso se organiza en módulos distribuidos a lo largo de estos trimestres. Los dos primeros módulos combinan la teoría, las herramientas conceptuales y metodológicas, la exposición de estudio de casos y la realización de ejercicios. Ambos ofrecen un panorama de las últimas tendencias en comunicación y diseño. El último módulo consisten en la concreción y la realización del proyecto personal de fin de máster. En el módulo inicial se trabaja específicamente la estrategia de comunicación y se propone un marco teórico que establece los conceptos principales, el contexto para el análisis y la propuesta de soluciones creativas. Se revisan los últimos paradigmas con los que trabaja la teoría de la comunicación desde diferentes perspectivas sociales y de organización. Se estudian las últimas tendencias en gestión integral de la empresa y la comunicación estratégica, aplicadas tanto a las organizaciones públicas como a las privadas, y el mapa de medios. També s aborda el marc teòric i la praxi creativa de la comunicació gràfica des de la seva capacitat per elaborar i transmetre missatges que aportaran valor a les organitzacions en funció d una estratègia plantejada. En aquest àmbit s estudien els diversos mitjans per portar a terme una acció: mitjans tradicionals (televisió, ràdio, premsa, esdeveniments) i nous suports digitals (Internet, telefonia mòbil i altres), i es dota a l alumne d eines per analitzar i planificar campanyes, com el màrqueting integral i la planificació estratègica. A més, s aborden pràctiques i mètodes de les diferents disciplines per formalitzar solucions i portar a terme una estratègia mitjançant RR.PP., esdeveniments, màrqueting directe i relacional, publicitat i buzzing. Un cop finalitzat l apartat de comunicació estratègica, es farà un projecte d anàlisi i execució d una estratègia comunicativa aplicada a un servei o producte que haurà d evidenciar els coneixements adquirits per l alumne al llarg de la primera meitat del curs. También se abordan el marco teórico y la praxis creativa de la comunicación gráfica desde su capacidad para elaborar y transmitir mensajes que aportarán valor a las organizaciones en función de una estrategia planteada. En éste ámbito se estudian los diferentes medios para llevar a cabo una acción: medios tradicionales (televisión, radio, prensa, eventos) y los nuevos soportes digitales (Internet, telefonía móvil, etc.), y se dota al alumno de herramientas para analizar y planificar campañas, como el marketing integral y la planificación estratégica. Además, se abordan prácticas y métodos de las diferentes disciplinas para formalizar soluciones y llevar a cabo una estrategia mediante RR.PP., eventos, marketing directo y relacional, publicidad y buzzing. Al finalizar el apartado de comunicación estratégica se realizará un proyecto de análisis y ejecución de una estrategia comunicativa aplicada a un servicio o producto que deberá evidenciar los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo de la primera mitad del curso. Projecte Civic-City Design in Context workshop proposat i dirigit per Ruedi Baur. Desenvolupat per l alumnat del MUDIC Proyecto Civic-City Design in Context workshop propuesto y dirigido por Ruedi Baur. Desarrollado por el alumnado del MUDIC

8 El mòdul següent és obligatori de l especialitat. L objectiu d aquest bloc és potenciar la creativitat de l alumne mitjançant els llenguatges aplicats a formes creatives diverses per formar un professional polifacètic, crític i competitiu. L últim mòdul està destinat al projecte final, l objectiu del qual és adquirir una metodologia projectual que integri els continguts i les eines que s han exposat durant el curs i que demostri l adquisició de les habilitats i competències objecte del màster. L alumne aprèn el saber fer per detectar un problema, analitzar l entorn i un posicionament, establir hipòtesis, determinar una estratègia, i proposar i formalitzar solucions. Aquest projecte es tutoritzarà per garantir un diàleg entre l alumne i el professor que consolidi l eficàcia de l adquisició dels coneixements. Aquest màster oficial s actualitza cada edició per donar resposta al panorama canviant de l entorn del disseny i la comunicació. El módulo siguiente es obligatorio de la especialidad. El objetivo de este bloque es potenciar la creatividad del alumno mediante los lenguajes interdisciplinares aplicados a diferentes formas creativas para formar un profesional polifacético, crítico y competitivo. El último módulo está destinado al proyecto final, cuyo objetivo es adquirir una metodología proyectual que integre los contenidos y las herramientas que se han expuesto en el curso y que demuestre que se han adquirido las habilidades y competencias objeto del máster. El alumno aprende el saber hacer para detectar un problema, analizar el entorno y un posicionamiento, establecer hipótesis, determinar una estrategia y proponer y formalizar soluciones. Este proyecto se tutorizará para garantizar un diálogo entre el alumno y el profesor que consolide la eficacia de la adquisición de los conocimientos. Este master oficial se actualiza en cada edición con el fin de dar respuesta al panorama cambiante del entorno del diseño y de la comunicación. Projecte Civic-City Design in Context. Proposta realitzada per l alumna Attassa Cabrera. Proyecto Civic-City Design in Context. Propuesta realizada por la alumna Attassa Cabrera. Proposta de projecte per a Unnim desenvolupat per les alumnes del MUDIC : Attassa Cabrera, Elisabet Camprubí i María García. Propuesta de proyecto para Unnim desarrollado por las alumnas del MUDIC : Attassa Cabrera, Elisabet Camprubí y María García

9 Metodologia Metodología La realització d un màster implica aconseguir una formació avançada en una especialització acadèmica i professional, o bé iniciar-se en la recerca. Un dels objectius principals del curs és demostrar, un cop acabat, que s han adquirit les competències establertes a cada matèria, especialment en el projecte final ja que li correspon el major percentatge de crèdits a la vegada que suposa la culminació del segon cicle d ensenyament superior. La distribució de les assignatures s ha realitzat seguint els trimestres i assegurant el mateix nombre de crèdits en cada un. Genèricament el primer trimestre està dedicat a les matèries obligatòries, el segon a les obligatòries d especialitat i el tercer al projecte final. El curs està estructurat en quatre blocs conceptuals relacionat amb el procés de projectació: descobrir, definir, desenvolupar i comunicar. Aquestes quatre fases es fan coincidir seqüencialment amb la distribució temporal dels trimestres. Durant el primer trimestre es tracta el primer àmbit: descobrir. El segon trimestre s inicia amb una definició de l àmbit de la recerca en què l alumne desenvolupa la seva memòria de projecte pràctic o de recerca. Finalment, el tercer trimestre està dedicat a realitzar la memòria i el projecte final. Per a cada matèria s ha de preparar una presentació que tindrà el pes proporcional als crèdits corresponents. La realización de un máster implica alcanzar una formación avanzada en una especialización académica y profesional o bien iniciarse en la investigación. Uno de los objetivos principales del curso es demostrar, a la finalización de este, que se han adquirido las competencias establecidas en cada materia, especialmente en el proyecto final ya que recoge el porcentaje mayor de créditos y supone la culminación del segundo ciclo de educación superior. La distribución de las asignaturas se ha realizado atendiendo a los trimestres y a un balance de créditos en cada uno de ellos. Genéricamente el primer trimestre está dedicado a las materias obligatorias, el segundo a las obligatorias de especialidad y el tercero al proyecto final. El curso está estructurado en cuatro bloques conceptuales relacionados con el proceso de proyectación: descubrir, definir, desarrollar y comunicar. Estas cuatro fases se hacen coincidir secuencialmente con la distribución temporal de los trimestres. En el primer trimestre se atiende al primer ámbito: descubrir. El segundo trimestre se inicia con una definición del ámbito de investigación en el que el alumno desarrollará su memoria de proyecto práctico o de investigación. Mientras que el tercer trimestre está dedicado al desarrollo de la memoria y del proyecto final. Por cada materia se ha de realizar una presentación, cuyo peso será proporcional a los créditos correspondientes. La metodologia de cada assignatura es determina en base al bloc conceptual al qual pertany. Així, les diferents tipologies de classe: magistrals, seminaris o estudi guiat s estructuren per tal que s adequïn al bloc corresponent. Per tant, el nombre de classes magistrals serà més alt el primer trimestre, en el segon hi haurà una combinació de magistralitat i seminari i en el tercer trimestre s establirà una dinàmica creuada de magistralitat i tutorització en l estudi guiat. El perfil dels docents que intervenen també s ha distribuït de manera que s ajusti als blocs conceptuals. El perfil humanista/ investigador intervé prioritàriament al principi i va minvant paulatinament. El perfil projectista/desenvolupador a l inici apareix de manera flexible i progressivament va augmentant de dedicació. El perfil especialista/tècnic fa la seva incursió cap a l equador del procés i va ampliant les aportacions a mesura que es va definint el projecte. El quart perfil, el metodològic, intervé en cada un dels quatre estadis del projecte, és un perfil transversal. La metodología de cada asignatura se confecciona en base al bloque conceptual al que pertenece. Así, las diferentes tipologías de clases: magistrales, seminario o estudio guiado quedarán estructuradas en función a esta adecuación. Habrá, por tanto, mayor número de clases magistrales en el primer trimestre, una combinación de magistralidad y seminario en el segundo y, para el tercer trimestre, se establecerá una dinámica cruzada de magistralidad y tutorización en el estudio guiado. El perfil de los docentes que intervienen se corresponde con los bloques conceptuales. El perfil humanista/investigador interviene con prioridad al inicio y va paulatinamente decreciendo. El perfil proyectista/desarrollador inicia su aparición de modo flexible y progresivamente va dilatando su dedicación. El perfil especialista/técnico hace su incursión hacia el ecuador del proceso y va ampliando sus aportaciones según se va definiendo el proyecto. El cuarto perfil, el metodológico, interviene en cada uno de los cuatro estadios del proyecto, es un perfil transversal

10 TIPOLOGIES DE PROJECTES A: Conceptual/Estratègic B: Tecnològic C: Històric/Social D: Mixt PERFILS DOCENTS 1: Projectista/Desenvolupador 2: Humanista/Investigador 3: Tècnic/Especialista 4: Metodològic TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS A: Conceptual/Estratégico B: Tecnológico C: Histórico/Social D: Mixto PERFILES DOCENTES 1: Proyectista/Desarrollador 2: Humanista/Investigador 3: Técnico/Especialista 4: Metodológico 18 19

11 Normativa Normativa Pla d estudis Plan de estudios Aquest màster segueix les Normes Acadèmiques dels Màsters Oficials de la Universitat Pompeu Fabra, acordades pel Consell de Govern del 10 de maig del 2006, modificat per acords del Consell de Govern del 14 de març, del 14 de novembre del 2007 i del 15 de juliol del Aquestes normes són de compliment obligat. Este máster se atiene a las Normas Académicas de los Másters Oficiales de la Universidad Pompeu Fabra, acordadas por el Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, de 14 de noviembre de 2007 y de 15 de julio de Estas normas serán de obligado cumplimiento. Màster en Disseny i Comunicació Especialitats de la titulació 1 Especialitat 1: Mòdul Disseny, Creativitat i Publicitat Especialitat 2: Mòdul de Direcció d Art Máster en Diseño y Comunicación Especialidades de la titulación 1 Especialidad 1: Módulo de Diseño, Creatividad y Publicidad Especialidad 2: Módulo de Dirección de Arte Especialitat 3: Mòdul de Disseny Gràfic Especialidad 3: Módulo de Diseño Gráfico Especialitat 4: Mòdul de Productes Interactius Especialidad 4: Módulo de Productos Interactivos 1) Abans de l inici del curs s especificarà quin mòdul/s d especialitat s impartiran durant l edició del curs ) Antes del inicio del curso se especificará qué módulo/s de especialidad se impartirán durante la edición del curso

12 1er TRIMESTRE 2 ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT 1. er TRIMESTRE 2 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD ECTS El disseny i la comunicació: conceptes generals i teories El diseño y la comunicación: conceptos generales y teorías La comunicació personal La comunicación personal Direcció i coordinació Dirección y coordinación 2on TRIMESTRE 2. o TRIMESTRE 2on TRIMESTRE 2. o TRIMESTRE Direcció d Art Dirección de Arte Disseny creativitat i publicitat Diseño, creatividad y publicidad Disseny Gràfic Diseño Gráfico Productes interactius Productos Interactivos El disseny i la comunicació estratègica a l empresa i a l administració pública El diseño y la comunicación estratégica en la empresa y en la administración pública El disseny i l estratègia comunicativa El diseño y la estrategia comunicativa ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT 4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 4 Metodologia de projectes aplicada al disseny Metodología de proyectos aplicada al diseño Projecte de disseny aplicat a la comunicació Proyecto de diseño aplicado a la comunicación ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT 4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 4 Llenguatges i cultura visual Lenguajes y cultura visual Anàlisi i creativitat, el context i l aplicació Análisis y creatividad, el contexto y la aplicación Teoria i pràctica de la metodologia de la direcció i gestió de projectes en l àmbit de la direcció d art Teoría y práctica de la metodología de la dirección y gestión de proyectos en el ámbito de la dirección de arte Història de la publicitat i teoria de la comunicació Historia de la publicidad y teoría de la comunicación Agents, mecanismes, dinàmiques creatives, màrqueting y estratègia Agentes, mecanismos, dinámicas creativas, marketing y estrategia Conceptualització, creació i metodologia de projectes aplicada a la comunicació publicitària Conceptualización, creación y metodología de proyectos aplicadas a la comunicación publicitaria Metodologia del disseny gràfic Metodología del diseño gráfico Edició gràfica: mètodes i sistemes Edición gráfica: métodos y sistemas Desenvolupament i producció de productes multisuport Desarrollo y producción de productos multisoporte Metodologia de la producció multimèdia Metodología de la producción multimedia Edició digital: mètodes i sistemes Edición digital: métodos y sistemas Desenvolupament i producció de productes interactius Desarrollo y producción de productos interactivos 6 6 ECTS 4 5 ECTS JUAN JESÚS ARRAUSI Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc. Màster en Disseny Gràfic per la Schule für Gestaltung de Basilea. Doctor per la Universitat de Barcelona. Professor i Coordinador de l àrea d expressió i representació dels Graus en ELISAVA. Professor del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Socials i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat professor de l Art Center (Europe), de les escoles de disseny Esdi i Eina, i a les facultats de Belles Arts del País Basc i de Conca. Ha impartit cursos i ha dictat conferències a Suïssa, Itàlia i en d altres ciutats d Espanya. Ha estat dissenyador de l Associació Suïssa de Persones amb Traumatisme Cranioencefàlic. Ha treballat als estudis de disseny: LG&A, Hito i Miguel Milá. JORDI CANO Director de projectes d Eumogràfic. Director del programa del Màster en Disseny i Direcció d Art i del Màster en Disseny Publicitari i Comunicació d ELISAVA. Professor de Disseny Gràfic en el curs de Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Socials i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. JUAN JESÚS ARRAUSI Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Máster en Diseño Gráfico por la Schule für Gestaltung de Basilea. Doctor por la Universidad de Barcelona. Profesor y coordinador del Área de Expresión y Representación de los Grados Oficiales en ELISAVA. Profesor del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor del Art Center (Europe), de las escuelas de diseño Esdi y Eina, y en las Facultades de Bellas Artes del País Vasco y de Cuenca. Ha impartido cursos y dictado conferencias en Suiza, Italia y en varias ciudades de España. Ha sido diseñador de la Asociación Suiza de Personas con Traumatismo Cráneo-Encefálico. Ha trabajado en los estudios de diseño: LG&A, Hito y Miguel Milá. JORDI CANO Director de proyectos de Eumogràfic. Director del programa del Máster en Diseño y Dirección de Arte y del Máster en Diseño Publicitario y Comunicación de ELISAVA. Profesor de Diseño Gráfico en el curso de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. 3er TRIMESTRE 3. er TRIMESTRE ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD Pràcticum i Projecte Final Prácticum y Proyecto Final ECTS 20 2) Cada trimestre correspon a 10 setmanes lectives. Cada trimestre corresponde a 10 semanas lectivas. 3) 1 Crèdit ECTS correspon a hores de dedicació a la assignatura, de les quals el 25% és docència presencial. 1 Crédito ECTS corresponde a horas de dedicación a la asignatura, de las cuales el 25% es docencia presencial. 4) S ha de cursar una. A sel leccionar entre les ofertades a cada edició. Se tiene que cursar una. A seleccionar entre las ofertadas en cada edición. 23

13 Assessoria científica Asesoría científica RAQUEL PELTA Doctora per la Universitat de Barcelona. Historiadora del disseny. Professora de la Universitat de Barcelona i d ELISAVA. Va ser directora acadèmica de l Escola de Màsters de l Istituto Europeo di Design de Madrid i directora de la revista Visual i del Congrés Internacional de Tipografia que des del 2004 se celebra a València. És membre del Patronat de la Fundació Història del Disseny. Col laboradora habitual de revistes especialitzades com Experimenta, Visual i Étapes. Entre d altres, ha publicat el llibre Diseñar hoy a l editorial Paidós. Directora de la revista digital monografica.org. DANIEL CID Professor i director científic d ELISAVA. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, doctor per la mateixa universitat. Actualment és director científic d ELISAVA. Abans de la seva incorporació el 1999 a l Escola va treballar com a assistent de direcció del Museu Nacional d Art de Catalunya i va impartir classes al Departament d Art de la Universitat Autònoma. Entre 2005 i el 2009 va ser membre de la Junta del FAD (Foment de les Arts i del Disseny), del qual va ser vicepresident els dos últims anys. Durant aquest període a la Junta del FAD va concebre i desenvolupar projectes com Xarxes d Opinió, Mater. Centre de Materials, TerminalB, La Incubadora del FAD, l Observatori del Disseny o el premi City to City Barcelona FAD Award. Les seves línies de recerca s han desenvolupat entre les polítiques d habitatge social i la fenomenologia de les cases perdudes. Té en premsa Les cases de la vida. Relats habitats de la modernitat, Editorial Ariel. Ha estat editor, juntament amb Víctor Viña, d ELISAVA Temes de Disseny, i és membre de la Comissió d Arquitectura de l Ajuntament de Barcelona. RAQUEL PELTA Doctora por la Universidad de Barcelona. Historiadora del diseño. Profesora de la Universidad de Barcelona y de ELISAVA. Ha sido directora académica de la Escuela de Másters del Istituto Europeo di Design de Madrid así como directora de la revista Visual y del Congreso Internacional de Tipografía que desde 2004 se celebra en Valencia. Es miembro del Patronato de la Fundación Historia del Diseño. Colaboradora habitual de revistas especializadas como Experimenta, Visual y Étapes. Entre otros, ha publicado el libro Diseñar hoy en la editorial Paidós. Directora de la revista digital monografica.org. DANIEL CID Profesor y director científico de ELISAVA. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, doctor por la misma universidad. Actualmente es director científico de ELISAVA. Antes de su incorporación en 1999 en la Escuela trabajó como asistente de dirección del Museo Nacional de Arte de Cataluña e impartió clases en el Departamento de Arte de la Universidad Autónoma. Entre 2005 y 2009 fue miembro de la Junta del FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), del cual fue vicepresidente los dos últimos años. Durante este período la Junta del FAD concibió y desarrolló proyectos como Xarxes d Opinió, Mater. Centro de Materiales, TerminalB, La Incubadora del FAD, el Observatorio del Diseño o el premio City to City Barcelona FAD Award. Sus líneas de investigación se han desarrollado entre las políticas de vivienda social y la fenomenología de las casas perdidas. Tiene en prensa Las casas de la vida. Relatos habitados de la modernidad, Editorial Ariel. Ha sido editor, junto con Víctor Viña, de ELISAVA Temes de Disseny, y es miembro de la Comisión de Arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició Máster universitario en Gestión Administrativa Programa Semipresencial MÀSTER universitari en Gestió Administrativa Programa Semi presencial 7 a edición 7 a edició Universitat Abat Oliba CEU ISGAC La Universitat

Más detalles

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias MÀSTER universitari en Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Área de Ciencias económicas y empresariales

Más detalles

La Semana de la Formación y el Trabajo concentra en Fira de Barcelona una amplia oferta educativa

La Semana de la Formación y el Trabajo concentra en Fira de Barcelona una amplia oferta educativa PREMSA PRENSA PRESS PRESSE Del 17 al 21 de marzo de 2010 www.ensenyament.com / www.expodidactica.com / www.salofutura.com Con el Saló de l Ensenyament, Salón de los Idiomas, Futura - Fòrum del Treball,

Más detalles

Derecho y Negocio Marítimo

Derecho y Negocio Marítimo Máster en Derecho y Negocio Marítimo MÀSTER en Dret i Negoci Marítim Área de Ciencias económicas y empresariales àrea de Ciències econòmiques i empresarials Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña 1 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català

Más detalles

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ.

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. EAE. GRADUADODA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. Acord núm. 2362009 del Consell de Govern pel qual s aprova la memòria

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Graduado/a en Comunicación Audiovisual

Graduado/a en Comunicación Audiovisual TÍTULO: Graduado/a en Comunicación Audiovisual UNIVERSIDAD: Universitat Autònoma de Barcelona 1 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 1.1 Denominación 1.1.1. Nombre del título: Graduado/a en Comunicación Audiovisual

Más detalles

BDIGITAL CONGRESS. Connecting Business, Ideas & Technology PROGRAMA / PROGRAM. www.bdigitalglobalcongress.com

BDIGITAL CONGRESS. Connecting Business, Ideas & Technology PROGRAMA / PROGRAM. www.bdigitalglobalcongress.com BDIGITAL Organitza / Organiza / Organised by: CONGRS Connecting Business, Ideas & Technology 17a EDICIÓ / 17ª EDICIÓN / 17th EDITION 10-11 juny / 10-11 junio / 10-11 June 2015 Barcelona Edificio Imagina

Más detalles

Escola Universitària Màrqueting, el valor del teu talent Marketing, el valor de tu talento Grau en Màrqueting Grado en Marketing Qui som? Quiénes somos? L ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI fa vint-i-cinc

Más detalles

GRADO OFICIAL EN DISEÑO. programa en inglés

GRADO OFICIAL EN DISEÑO. programa en inglés GRADO OFICIAL EN DISEÑO programa en inglés ESDi DESDE 1989 COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS QUE: SE ATREVEN A REDISEÑAR EL MUNDO! Diseñar es encaminar el talento y la creatividad a concebir e implantar un

Más detalles

DOCUMENT CG 33/2 2014

DOCUMENT CG 33/2 2014 MEMÒRIA DEL GRAU EN MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DIGITAL EUNCET Acord núm. 32 /2014 del Consell de Govern pel qual s aprova la memòria del Grau en Màrqueting i Comunicació Digital EUNCET. Document proposta

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos 1 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius

Más detalles

MÁSTER EN DISEÑO PUBLICITARIO Y COMUNICACIÓN. Estrategia GRÁFICO Y COMUNICACIÓN. Concepto. Proyecto MÁSTERS Y POSTGRADOS. Comunicación.

MÁSTER EN DISEÑO PUBLICITARIO Y COMUNICACIÓN. Estrategia GRÁFICO Y COMUNICACIÓN. Concepto. Proyecto MÁSTERS Y POSTGRADOS. Comunicación. MÁSTERS Y POSTGRADOS MÁSTER EN DISEÑO PUBLICITARIO Y COMUNICACIÓN GRÁFICO Y COMUNICACIÓN Estrategia Profesionales Branded Content Comunicación Creatividad Proyecto Concepto BRILLO 2011 // Martí Bruno,

Más detalles

Proposta de grau en Dret

Proposta de grau en Dret Facultat de Dret Universitat de Barcelona Junta de Facultat Proposta de grau en Dret Informe elaborat per la Comissió Promotora de Titulació de Grau i aprovada per la Comissió de Titulació de Grau el 19

Más detalles

Xavier López i Luján Director General

Xavier López i Luján Director General 1-2 Benvolguts amics: Queridos amigos: Es para nosotros una gran satisfacción presentar este primer número del boletín ASCAMMTECH, que nace con la voluntad de convertirse en uno de los canales periódicos

Más detalles

Programa de Doctorado Interuniversitario de Investigación en Tecnologías de la Información

Programa de Doctorado Interuniversitario de Investigación en Tecnologías de la Información Programa de Doctorado Interuniversitario de Investigación en Tecnologías de la Información Propuesta El programa de doctorado está estructurado en dos períodos diferenciados: Un período de formación, que

Más detalles

Criterio 1. Descripción del Título

Criterio 1. Descripción del Título MEMORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL MASTER UNIVERSITARIO DE MARKETING, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Criterio 1. Descripción del Título

Más detalles

Máster Universitario en Gestión Cultural. Máster oficial Curso 2015-2016

Máster Universitario en Gestión Cultural. Máster oficial Curso 2015-2016 Máster Universitario en Gestión Cultural Máster oficial Curso 2015-2016 Índice Presentación Objetivos Dirigido a Metodología Plan de estudios Prácticas y proyecto cultural Profesorado Nuestros campus

Más detalles

Memòria d activitats 2002

Memòria d activitats 2002 Memòria d activitats 2002 Barcelon a ctiva Memòria d activitats 2002 Barcelon a ctiva Viveros Glorias. inaugurados en 1996, remodelados en 1998 con la actual concepción de espacio índex 12 14 18

Más detalles

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS FECHA: 24/01/2014 EXPEDIENTE Nº: 5054/2012 ID TÍTULO: 4313416 EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS Denominación del Título Universidad solicitante Universidad/es participante/s

Más detalles

A Coruña 2011. Aprende a liderar el mercado MDMC. Máster en Dirección de Marketing y Comunicación. DOSSIER TÉCNICO www.escueladenegociosncg.

A Coruña 2011. Aprende a liderar el mercado MDMC. Máster en Dirección de Marketing y Comunicación. DOSSIER TÉCNICO www.escueladenegociosncg. A Coruña 2011 Aprende a liderar el mercado MDMC Máster en Dirección de Marketing y Comunicación DOSSIER TÉCNICO www.escueladenegociosncg.edu Máster profesional en Dirección de Marketing y Comunicación.

Más detalles

MÁSTER PROFESIONAL 90 créditos* iedmadrid.com

MÁSTER PROFESIONAL 90 créditos* iedmadrid.com MÁSTER PROFESIONAL 90 créditos* iedmadrid.com Program Leader: Juan Pastor Bustamante. Créditos: 90.* Inicio: enero de 2016. Finalización: diciembre de 2016 (agosto, mes de vacaciones). Horario: de lunes

Más detalles

MÁSTER PROFESIONAL 90 créditos* iedmadrid.com

MÁSTER PROFESIONAL 90 créditos* iedmadrid.com MÁSTER PROFESIONAL 90 créditos* iedmadrid.com Program Leader: Ian Crocombe. Créditos: 90.* Inicio: enero de 2016. Finalización: diciembre de 2016 (agosto, mes de vacaciones). Horario: de lunes a viernes,

Más detalles

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER Universidad: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI Denominación del Título Oficial: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación,

Más detalles

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

MÀSTER EN TÈCNIQUES DE MARQUETING ONLINE

MÀSTER EN TÈCNIQUES DE MARQUETING ONLINE MÀSTER EN TÈCNIQUES DE MARQUETING ONLINE 16 Octubre 2015 / 26 Febrer 2016-165h 4.995 Una altra forma de fer màrqueting és possible WWW.KSCHOOL.COM DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS La nova realitat del màrqueting,

Más detalles

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PROPUESTA DE MEMORIA DE VERIFICACIÓN MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 1.1 Datos Básicos Denominación del Título: Máster

Más detalles

Grado. Grado en: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

Grado. Grado en: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Centro: Escuela de Ingenierías Industriales Grado Real Decreto393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias Grado en: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Centro: de 22 Índice

Más detalles