Sumario Máster Universitario en Diseño y Comunicación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sumario Máster Universitario en Diseño y Comunicación"

Transcripción

1 1

2 2 3

3 Sumari Màster Universitari en Disseny i Comunicació 06 Fitxa dels estudis 08 Presentació 11 Objectius 12 Continguts 16 Metodologia 20 Normativa 21 Pla d estudis 23 Direcció i coordinació 24 Assessoria científica 27 Professorat 39 Professionals que hi participen 53 Accés, matriculació i finançament 60 Ubicació i contacte Sumario Máster Universitario en Diseño y Comunicación 06 Ficha de los estudios 09 Presentación 11 Objetivos 12 Contenidos 16 Metodología 20 Normativa 21 Plan de estudios 23 Dirección y coordinación 24 Asesoría científica 27 Profesorado 39 Profesionales que participan 53 Acceso, matriculación y financiación 60 Ubicación y contacto 4 5

4 Fitxa dels estudis 5a edició: d octubre de 2012 a juny de 2013 Crèdits ECTS: 60 Idioma: castellà i anglès (només alguna classe) Títol: Màster en Disseny i Comunicació, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny. Referència: Ficha de los estudios 5. a edición: de octubre de 2012 a junio de 2013 Créditos ECTS: 60 Idioma: castellano e inglés (solo alguna clase) Título: Máster en Diseño y Comunicación, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Superior de Diseño. Referencia: 6 7

5 Presentació La necessitat d optimitzar el disseny i la comunicació s imposa en qualsevol proposta professional individual, en tota activitat empresarial i en cada àmbit de divulgació cultural o institucional. En tots aquests casos, la figura del dissenyador adquireix una importància decisiva en el procés de creació dels missatges i la seva adequació als objectius, als costums i a les demandes de la societat. En termes de comunicació, tot allò que no es veu no existeix. La comunicació ha esdevingut un dels factors estratègics essencials per a la innovació i el posicionament d empreses i institucions. En el dissenyador recau la responsabilitat de formalitzar les polítiques estratègiques de les organitzacions. El Màster en Disseny i Comunicació és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinar, l objectiu del qual és l especialització professional i la iniciació en activitats investigadores. Té una extensió de 60 crèdits ECTS i, un cop superats, s obté un títol oficial de màster. S integra a la oferta de postgraus oficials de la Universitat Pompeu Fabra. El Màster en Disseny i Comunicació dóna accés a un programa de doctorat. Els màsters oficials són la nova via d accés al doctorat, que correspon al tercer i darrer cicle de l educació superior i té com a finalitat oferir una formació avançada en les tècniques de recerca. Una vegada superat el màster, l estudiant que vulgui accedir al tercer cicle haurà de complir els requisits establerts per la universitat corresponent. L objectiu dels màsters oficials és establir un marc comú a través d un sistema de crèdits compatible, criteris i metodologies similars i duracions anàlogues a les de la resta de títols de l Espai Europeu, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat de l alumnat i la seva incorporació al mercat laboral. Els màsters estan estructurats en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits); un crèdit ECTS equival a unes hores de treball per part de l estudiant. Aquestes hores inclouen les classes lectives teòriques o pràctiques, el temps de dedicació personal, la participació a seminaris, l execució dels projectes i realització de presentacions i proves d avaluació. L activitat docent es desenvolupa de dilluns a divendres de 17:00h a 21:15h, aquest període inclou majoritàriament classes presencials. Presentación La necesidad de optimizar el diseño y la comunicación se impone en cualquier propuesta profesional individual, en toda actividad empresarial y en cada ámbito de divulgación cultural o institucional. En todos estos casos, la figura del diseñador adquiere una importancia decisiva en el proceso de creación de los mensajes y su adecuación a los objetivos, las costumbres y las demandas de la sociedad. En términos de comunicación, todo aquello que no se ve no existe. La comunicación se ha convertido en uno de los factores estratégicos esenciales para la innovación y el posicionamiento de empresas e instituciones. En el diseñador recae la responsabilidad de formalizar las políticas estratégicas de las organizaciones. El Máster en Diseño y Comunicación es una formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar que tiene por objetivo la especialización profesional y la iniciación en actividades investigadoras. Tiene una extensión de 60 créditos ECTS que, una vez superados, llevan a la obtención del título oficial de máster. Forma parte de la oferta de postgrados oficiales de la Universidad Pompeu Fabra. El Máster en Diseño y Comunicación da acceso a un programa de doctorado. Los másters oficiales son la nueva vía de acceso al doctorado, que corresponde al tercer y último ciclo de la educación superior y tiene como finalidad ofrecer una formación avanzada en las técnicas de investigación. Una vez finalizado el máster, los estudiantes que quieran acceder al tercer ciclo deberán reunir los requisitos establecidos por la universidad correspondiente. El objetivo de los másters oficiales es establecer un marco común a través de un sistema de créditos compatible, criterios y metodologías similares, y duraciones análogas a las del los demás títulos del Espacio Europeo, con la finalidad de facilitar y promover la movilidad del alumnado y su incorporación en el mercado laboral. Los másters están estructurados en créditos ECTS (sistema europeo de transferencia de créditos), donde un crédito equivale a unas horas de trabajo por parte del estudiante. Estas horas incluyen las clases lectivas teóricas y prácticas, el tiempo de dedicación personal, la participación en seminarios, la ejecución de proyectos y realización de presentaciones y pruebas de evaluación. La actividad docente se desarrolla de lunes a viernes de 17:00h a 21:15h, este periodo incluye mayoritariamente clases presenciales. 8 9

6 Objectius Dotar l alumne d un perfil professional competitiu i innovador que integri els últims criteris i tendències en disseny i comunicació, i la seva aplicació, tant en l àmbit de l empresa com en el de l administració pública. Destacar el paper preponderant de la comunicació estratègica com a factor d innovació i l aportació de valor del disseny en la creació de missatges. Oferir els instruments i les eines necessàries d una metodologia per a l anàlisi i l adequació formal d una estratègia. Dotar l alumne d eines teòriques i pràctiques per desenvolupar la capacitat creativa, de comunicació i persuasió, i la competència per a l anàlisi d estratègies i la direcció d equips. Fomentar la immersió en la cultura visual, propiciant el treball multidisciplinari i la interrelació de mitjans i llenguatges creatius. Establir diverses línies de treball teòric i pràctic per a l anàlisi i el control de l eficàcia i l adequació de la formalització del missatge persuasiu. Objetivos Dotar al alumno de un perfil profesional competitivo e innovador que integre los últimos criterios y tendencias en diseño y comunicación y su aplicación, tanto en el ámbito de la empresa como en el de la administración pública. Destacar el papel preponderante de la comunicación estratégica como factor de innovación y la aportación de valor del diseño en la creación de mensajes. Ofrecer los instrumentos y las herramientas necesarias de una metodología para el análisis y la adecuación formal de una estrategia. Dotar al alumno de herramientas teóricas y prácticas para desarrollar la capacidad creativa, de comunicación y persuasión, y la competencia para el análisis de estrategias y la dirección de equipos. Fomentar la inmersión en la cultura visual, propiciando el trabajo multidisciplinar y la interrelación de medios y lenguajes creativos. Establecer diferentes líneas de trabajo teórico y práctico para el análisis y el control de la eficacia y la adecuación de la formalización del mensaje persuasivo. Projecte final del màster MAUBA, Mobilitat Alternativa Urbana de Barcelona. Realitzat per l alumne Vicente de la Calle. Proyecto fin del máster MAUBA, Movilidad Alternativa Urbana de Barcelona. Realizado por el alumno Vicente de la Calle

7 Continguts Contenidos El Màster en Disseny i Comunicació té una durada de tres trimestres. El programa d aquest curs s organitza entorn a mòduls distribuïts entre aquests trimestres. Els dos primers mòduls combinen la teoria, les eines conceptuals i metodològiques, l exposició de casos d estudi i la realització d exercicis. Tots dos ofereixen un panorama de les darreres tendències en comunicació i disseny. El últim mòdul consisteix en la concreció i la realització del projecte personal fi de màster. En el mòdul inicial es treballa específicament l estratègia de comunicació i es proposa un marc teòric que estableix els conceptes principals, el context per a l anàlisi i la proposta de solucions creatives. Es revisen els últims paradigmes amb què treballa la teoria de la comunicació des de diverses perspectives socials i d organització. S estudien les darreres tendències en gestió integral de l empresa i la comunicació estratègica aplicades a l àmbit tant de les organitzacions públiques com de les privades, i el mapa dels mitjans. El Máster en Diseño y Comunicación tiene una duración de tres trimestres. El programa del curso se organiza en módulos distribuidos a lo largo de estos trimestres. Los dos primeros módulos combinan la teoría, las herramientas conceptuales y metodológicas, la exposición de estudio de casos y la realización de ejercicios. Ambos ofrecen un panorama de las últimas tendencias en comunicación y diseño. El último módulo consisten en la concreción y la realización del proyecto personal de fin de máster. En el módulo inicial se trabaja específicamente la estrategia de comunicación y se propone un marco teórico que establece los conceptos principales, el contexto para el análisis y la propuesta de soluciones creativas. Se revisan los últimos paradigmas con los que trabaja la teoría de la comunicación desde diferentes perspectivas sociales y de organización. Se estudian las últimas tendencias en gestión integral de la empresa y la comunicación estratégica, aplicadas tanto a las organizaciones públicas como a las privadas, y el mapa de medios. També s aborda el marc teòric i la praxi creativa de la comunicació gràfica des de la seva capacitat per elaborar i transmetre missatges que aportaran valor a les organitzacions en funció d una estratègia plantejada. En aquest àmbit s estudien els diversos mitjans per portar a terme una acció: mitjans tradicionals (televisió, ràdio, premsa, esdeveniments) i nous suports digitals (Internet, telefonia mòbil i altres), i es dota a l alumne d eines per analitzar i planificar campanyes, com el màrqueting integral i la planificació estratègica. A més, s aborden pràctiques i mètodes de les diferents disciplines per formalitzar solucions i portar a terme una estratègia mitjançant RR.PP., esdeveniments, màrqueting directe i relacional, publicitat i buzzing. Un cop finalitzat l apartat de comunicació estratègica, es farà un projecte d anàlisi i execució d una estratègia comunicativa aplicada a un servei o producte que haurà d evidenciar els coneixements adquirits per l alumne al llarg de la primera meitat del curs. También se abordan el marco teórico y la praxis creativa de la comunicación gráfica desde su capacidad para elaborar y transmitir mensajes que aportarán valor a las organizaciones en función de una estrategia planteada. En éste ámbito se estudian los diferentes medios para llevar a cabo una acción: medios tradicionales (televisión, radio, prensa, eventos) y los nuevos soportes digitales (Internet, telefonía móvil, etc.), y se dota al alumno de herramientas para analizar y planificar campañas, como el marketing integral y la planificación estratégica. Además, se abordan prácticas y métodos de las diferentes disciplinas para formalizar soluciones y llevar a cabo una estrategia mediante RR.PP., eventos, marketing directo y relacional, publicidad y buzzing. Al finalizar el apartado de comunicación estratégica se realizará un proyecto de análisis y ejecución de una estrategia comunicativa aplicada a un servicio o producto que deberá evidenciar los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo de la primera mitad del curso. Projecte Civic-City Design in Context workshop proposat i dirigit per Ruedi Baur. Desenvolupat per l alumnat del MUDIC Proyecto Civic-City Design in Context workshop propuesto y dirigido por Ruedi Baur. Desarrollado por el alumnado del MUDIC

8 El mòdul següent és obligatori de l especialitat. L objectiu d aquest bloc és potenciar la creativitat de l alumne mitjançant els llenguatges aplicats a formes creatives diverses per formar un professional polifacètic, crític i competitiu. L últim mòdul està destinat al projecte final, l objectiu del qual és adquirir una metodologia projectual que integri els continguts i les eines que s han exposat durant el curs i que demostri l adquisició de les habilitats i competències objecte del màster. L alumne aprèn el saber fer per detectar un problema, analitzar l entorn i un posicionament, establir hipòtesis, determinar una estratègia, i proposar i formalitzar solucions. Aquest projecte es tutoritzarà per garantir un diàleg entre l alumne i el professor que consolidi l eficàcia de l adquisició dels coneixements. Aquest màster oficial s actualitza cada edició per donar resposta al panorama canviant de l entorn del disseny i la comunicació. El módulo siguiente es obligatorio de la especialidad. El objetivo de este bloque es potenciar la creatividad del alumno mediante los lenguajes interdisciplinares aplicados a diferentes formas creativas para formar un profesional polifacético, crítico y competitivo. El último módulo está destinado al proyecto final, cuyo objetivo es adquirir una metodología proyectual que integre los contenidos y las herramientas que se han expuesto en el curso y que demuestre que se han adquirido las habilidades y competencias objeto del máster. El alumno aprende el saber hacer para detectar un problema, analizar el entorno y un posicionamiento, establecer hipótesis, determinar una estrategia y proponer y formalizar soluciones. Este proyecto se tutorizará para garantizar un diálogo entre el alumno y el profesor que consolide la eficacia de la adquisición de los conocimientos. Este master oficial se actualiza en cada edición con el fin de dar respuesta al panorama cambiante del entorno del diseño y de la comunicación. Projecte Civic-City Design in Context. Proposta realitzada per l alumna Attassa Cabrera. Proyecto Civic-City Design in Context. Propuesta realizada por la alumna Attassa Cabrera. Proposta de projecte per a Unnim desenvolupat per les alumnes del MUDIC : Attassa Cabrera, Elisabet Camprubí i María García. Propuesta de proyecto para Unnim desarrollado por las alumnas del MUDIC : Attassa Cabrera, Elisabet Camprubí y María García

9 Metodologia Metodología La realització d un màster implica aconseguir una formació avançada en una especialització acadèmica i professional, o bé iniciar-se en la recerca. Un dels objectius principals del curs és demostrar, un cop acabat, que s han adquirit les competències establertes a cada matèria, especialment en el projecte final ja que li correspon el major percentatge de crèdits a la vegada que suposa la culminació del segon cicle d ensenyament superior. La distribució de les assignatures s ha realitzat seguint els trimestres i assegurant el mateix nombre de crèdits en cada un. Genèricament el primer trimestre està dedicat a les matèries obligatòries, el segon a les obligatòries d especialitat i el tercer al projecte final. El curs està estructurat en quatre blocs conceptuals relacionat amb el procés de projectació: descobrir, definir, desenvolupar i comunicar. Aquestes quatre fases es fan coincidir seqüencialment amb la distribució temporal dels trimestres. Durant el primer trimestre es tracta el primer àmbit: descobrir. El segon trimestre s inicia amb una definició de l àmbit de la recerca en què l alumne desenvolupa la seva memòria de projecte pràctic o de recerca. Finalment, el tercer trimestre està dedicat a realitzar la memòria i el projecte final. Per a cada matèria s ha de preparar una presentació que tindrà el pes proporcional als crèdits corresponents. La realización de un máster implica alcanzar una formación avanzada en una especialización académica y profesional o bien iniciarse en la investigación. Uno de los objetivos principales del curso es demostrar, a la finalización de este, que se han adquirido las competencias establecidas en cada materia, especialmente en el proyecto final ya que recoge el porcentaje mayor de créditos y supone la culminación del segundo ciclo de educación superior. La distribución de las asignaturas se ha realizado atendiendo a los trimestres y a un balance de créditos en cada uno de ellos. Genéricamente el primer trimestre está dedicado a las materias obligatorias, el segundo a las obligatorias de especialidad y el tercero al proyecto final. El curso está estructurado en cuatro bloques conceptuales relacionados con el proceso de proyectación: descubrir, definir, desarrollar y comunicar. Estas cuatro fases se hacen coincidir secuencialmente con la distribución temporal de los trimestres. En el primer trimestre se atiende al primer ámbito: descubrir. El segundo trimestre se inicia con una definición del ámbito de investigación en el que el alumno desarrollará su memoria de proyecto práctico o de investigación. Mientras que el tercer trimestre está dedicado al desarrollo de la memoria y del proyecto final. Por cada materia se ha de realizar una presentación, cuyo peso será proporcional a los créditos correspondientes. La metodologia de cada assignatura es determina en base al bloc conceptual al qual pertany. Així, les diferents tipologies de classe: magistrals, seminaris o estudi guiat s estructuren per tal que s adequïn al bloc corresponent. Per tant, el nombre de classes magistrals serà més alt el primer trimestre, en el segon hi haurà una combinació de magistralitat i seminari i en el tercer trimestre s establirà una dinàmica creuada de magistralitat i tutorització en l estudi guiat. El perfil dels docents que intervenen també s ha distribuït de manera que s ajusti als blocs conceptuals. El perfil humanista/ investigador intervé prioritàriament al principi i va minvant paulatinament. El perfil projectista/desenvolupador a l inici apareix de manera flexible i progressivament va augmentant de dedicació. El perfil especialista/tècnic fa la seva incursió cap a l equador del procés i va ampliant les aportacions a mesura que es va definint el projecte. El quart perfil, el metodològic, intervé en cada un dels quatre estadis del projecte, és un perfil transversal. La metodología de cada asignatura se confecciona en base al bloque conceptual al que pertenece. Así, las diferentes tipologías de clases: magistrales, seminario o estudio guiado quedarán estructuradas en función a esta adecuación. Habrá, por tanto, mayor número de clases magistrales en el primer trimestre, una combinación de magistralidad y seminario en el segundo y, para el tercer trimestre, se establecerá una dinámica cruzada de magistralidad y tutorización en el estudio guiado. El perfil de los docentes que intervienen se corresponde con los bloques conceptuales. El perfil humanista/investigador interviene con prioridad al inicio y va paulatinamente decreciendo. El perfil proyectista/desarrollador inicia su aparición de modo flexible y progresivamente va dilatando su dedicación. El perfil especialista/técnico hace su incursión hacia el ecuador del proceso y va ampliando sus aportaciones según se va definiendo el proyecto. El cuarto perfil, el metodológico, interviene en cada uno de los cuatro estadios del proyecto, es un perfil transversal

10 TIPOLOGIES DE PROJECTES A: Conceptual/Estratègic B: Tecnològic C: Històric/Social D: Mixt PERFILS DOCENTS 1: Projectista/Desenvolupador 2: Humanista/Investigador 3: Tècnic/Especialista 4: Metodològic TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS A: Conceptual/Estratégico B: Tecnológico C: Histórico/Social D: Mixto PERFILES DOCENTES 1: Proyectista/Desarrollador 2: Humanista/Investigador 3: Técnico/Especialista 4: Metodológico 18 19

11 Normativa Normativa Pla d estudis Plan de estudios Aquest màster segueix les Normes Acadèmiques dels Màsters Oficials de la Universitat Pompeu Fabra, acordades pel Consell de Govern del 10 de maig del 2006, modificat per acords del Consell de Govern del 14 de març, del 14 de novembre del 2007 i del 15 de juliol del Aquestes normes són de compliment obligat. Este máster se atiene a las Normas Académicas de los Másters Oficiales de la Universidad Pompeu Fabra, acordadas por el Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, de 14 de noviembre de 2007 y de 15 de julio de Estas normas serán de obligado cumplimiento. Màster en Disseny i Comunicació Especialitats de la titulació 1 Especialitat 1: Mòdul Disseny, Creativitat i Publicitat Especialitat 2: Mòdul de Direcció d Art Máster en Diseño y Comunicación Especialidades de la titulación 1 Especialidad 1: Módulo de Diseño, Creatividad y Publicidad Especialidad 2: Módulo de Dirección de Arte Especialitat 3: Mòdul de Disseny Gràfic Especialidad 3: Módulo de Diseño Gráfico Especialitat 4: Mòdul de Productes Interactius Especialidad 4: Módulo de Productos Interactivos 1) Abans de l inici del curs s especificarà quin mòdul/s d especialitat s impartiran durant l edició del curs ) Antes del inicio del curso se especificará qué módulo/s de especialidad se impartirán durante la edición del curso

12 1er TRIMESTRE 2 ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT 1. er TRIMESTRE 2 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD ECTS El disseny i la comunicació: conceptes generals i teories El diseño y la comunicación: conceptos generales y teorías La comunicació personal La comunicación personal Direcció i coordinació Dirección y coordinación 2on TRIMESTRE 2. o TRIMESTRE 2on TRIMESTRE 2. o TRIMESTRE Direcció d Art Dirección de Arte Disseny creativitat i publicitat Diseño, creatividad y publicidad Disseny Gràfic Diseño Gráfico Productes interactius Productos Interactivos El disseny i la comunicació estratègica a l empresa i a l administració pública El diseño y la comunicación estratégica en la empresa y en la administración pública El disseny i l estratègia comunicativa El diseño y la estrategia comunicativa ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT 4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 4 Metodologia de projectes aplicada al disseny Metodología de proyectos aplicada al diseño Projecte de disseny aplicat a la comunicació Proyecto de diseño aplicado a la comunicación ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT 4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 4 Llenguatges i cultura visual Lenguajes y cultura visual Anàlisi i creativitat, el context i l aplicació Análisis y creatividad, el contexto y la aplicación Teoria i pràctica de la metodologia de la direcció i gestió de projectes en l àmbit de la direcció d art Teoría y práctica de la metodología de la dirección y gestión de proyectos en el ámbito de la dirección de arte Història de la publicitat i teoria de la comunicació Historia de la publicidad y teoría de la comunicación Agents, mecanismes, dinàmiques creatives, màrqueting y estratègia Agentes, mecanismos, dinámicas creativas, marketing y estrategia Conceptualització, creació i metodologia de projectes aplicada a la comunicació publicitària Conceptualización, creación y metodología de proyectos aplicadas a la comunicación publicitaria Metodologia del disseny gràfic Metodología del diseño gráfico Edició gràfica: mètodes i sistemes Edición gráfica: métodos y sistemas Desenvolupament i producció de productes multisuport Desarrollo y producción de productos multisoporte Metodologia de la producció multimèdia Metodología de la producción multimedia Edició digital: mètodes i sistemes Edición digital: métodos y sistemas Desenvolupament i producció de productes interactius Desarrollo y producción de productos interactivos 6 6 ECTS 4 5 ECTS JUAN JESÚS ARRAUSI Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc. Màster en Disseny Gràfic per la Schule für Gestaltung de Basilea. Doctor per la Universitat de Barcelona. Professor i Coordinador de l àrea d expressió i representació dels Graus en ELISAVA. Professor del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Socials i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat professor de l Art Center (Europe), de les escoles de disseny Esdi i Eina, i a les facultats de Belles Arts del País Basc i de Conca. Ha impartit cursos i ha dictat conferències a Suïssa, Itàlia i en d altres ciutats d Espanya. Ha estat dissenyador de l Associació Suïssa de Persones amb Traumatisme Cranioencefàlic. Ha treballat als estudis de disseny: LG&A, Hito i Miguel Milá. JORDI CANO Director de projectes d Eumogràfic. Director del programa del Màster en Disseny i Direcció d Art i del Màster en Disseny Publicitari i Comunicació d ELISAVA. Professor de Disseny Gràfic en el curs de Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Socials i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. JUAN JESÚS ARRAUSI Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Máster en Diseño Gráfico por la Schule für Gestaltung de Basilea. Doctor por la Universidad de Barcelona. Profesor y coordinador del Área de Expresión y Representación de los Grados Oficiales en ELISAVA. Profesor del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor del Art Center (Europe), de las escuelas de diseño Esdi y Eina, y en las Facultades de Bellas Artes del País Vasco y de Cuenca. Ha impartido cursos y dictado conferencias en Suiza, Italia y en varias ciudades de España. Ha sido diseñador de la Asociación Suiza de Personas con Traumatismo Cráneo-Encefálico. Ha trabajado en los estudios de diseño: LG&A, Hito y Miguel Milá. JORDI CANO Director de proyectos de Eumogràfic. Director del programa del Máster en Diseño y Dirección de Arte y del Máster en Diseño Publicitario y Comunicación de ELISAVA. Profesor de Diseño Gráfico en el curso de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. 3er TRIMESTRE 3. er TRIMESTRE ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD Pràcticum i Projecte Final Prácticum y Proyecto Final ECTS 20 2) Cada trimestre correspon a 10 setmanes lectives. Cada trimestre corresponde a 10 semanas lectivas. 3) 1 Crèdit ECTS correspon a hores de dedicació a la assignatura, de les quals el 25% és docència presencial. 1 Crédito ECTS corresponde a horas de dedicación a la asignatura, de las cuales el 25% es docencia presencial. 4) S ha de cursar una. A sel leccionar entre les ofertades a cada edició. Se tiene que cursar una. A seleccionar entre las ofertadas en cada edición. 23

13 Assessoria científica Asesoría científica RAQUEL PELTA Doctora per la Universitat de Barcelona. Historiadora del disseny. Professora de la Universitat de Barcelona i d ELISAVA. Va ser directora acadèmica de l Escola de Màsters de l Istituto Europeo di Design de Madrid i directora de la revista Visual i del Congrés Internacional de Tipografia que des del 2004 se celebra a València. És membre del Patronat de la Fundació Història del Disseny. Col laboradora habitual de revistes especialitzades com Experimenta, Visual i Étapes. Entre d altres, ha publicat el llibre Diseñar hoy a l editorial Paidós. Directora de la revista digital monografica.org. DANIEL CID Professor i director científic d ELISAVA. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, doctor per la mateixa universitat. Actualment és director científic d ELISAVA. Abans de la seva incorporació el 1999 a l Escola va treballar com a assistent de direcció del Museu Nacional d Art de Catalunya i va impartir classes al Departament d Art de la Universitat Autònoma. Entre 2005 i el 2009 va ser membre de la Junta del FAD (Foment de les Arts i del Disseny), del qual va ser vicepresident els dos últims anys. Durant aquest període a la Junta del FAD va concebre i desenvolupar projectes com Xarxes d Opinió, Mater. Centre de Materials, TerminalB, La Incubadora del FAD, l Observatori del Disseny o el premi City to City Barcelona FAD Award. Les seves línies de recerca s han desenvolupat entre les polítiques d habitatge social i la fenomenologia de les cases perdudes. Té en premsa Les cases de la vida. Relats habitats de la modernitat, Editorial Ariel. Ha estat editor, juntament amb Víctor Viña, d ELISAVA Temes de Disseny, i és membre de la Comissió d Arquitectura de l Ajuntament de Barcelona. RAQUEL PELTA Doctora por la Universidad de Barcelona. Historiadora del diseño. Profesora de la Universidad de Barcelona y de ELISAVA. Ha sido directora académica de la Escuela de Másters del Istituto Europeo di Design de Madrid así como directora de la revista Visual y del Congreso Internacional de Tipografía que desde 2004 se celebra en Valencia. Es miembro del Patronato de la Fundación Historia del Diseño. Colaboradora habitual de revistas especializadas como Experimenta, Visual y Étapes. Entre otros, ha publicado el libro Diseñar hoy en la editorial Paidós. Directora de la revista digital monografica.org. DANIEL CID Profesor y director científico de ELISAVA. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, doctor por la misma universidad. Actualmente es director científico de ELISAVA. Antes de su incorporación en 1999 en la Escuela trabajó como asistente de dirección del Museo Nacional de Arte de Cataluña e impartió clases en el Departamento de Arte de la Universidad Autónoma. Entre 2005 y 2009 fue miembro de la Junta del FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), del cual fue vicepresidente los dos últimos años. Durante este período la Junta del FAD concibió y desarrolló proyectos como Xarxes d Opinió, Mater. Centro de Materiales, TerminalB, La Incubadora del FAD, el Observatorio del Diseño o el premio City to City Barcelona FAD Award. Sus líneas de investigación se han desarrollado entre las políticas de vivienda social y la fenomenología de las casas perdidas. Tiene en prensa Las casas de la vida. Relatos habitados de la modernidad, Editorial Ariel. Ha sido editor, junto con Víctor Viña, de ELISAVA Temes de Disseny, y es miembro de la Comisión de Arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona

14 Professorat* Doctor Profesorado* Doctor ROSA ÁLVAREZ Llicenciada en Ciències Químiques i en Filologia. Doctora en Ciències de la Comunicació. Desenvolupa la seva activitat investigadora en l àmbit nacional i internacional, i la seva activitat docent dirigida tant a alumnes de llicenciatura i de postgrau com a professionals. Cal citar els cursos internacionals de guió online a la Universitat Autònoma de Barcelona, cursos presencials als professionals de cadenes (Tele 5), cursos en màsters de guió i direcció de cursos a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. JUAN ARRAUSI (veure Direcció i coordinació) NÚRIA BOU Professora titular de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. En l actualitat dirigeix el Màster en Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis a la Universitat Pompeu Fabra i és codirectora del Doctorat en Comunicació Social de la Universitat Pompeu Fabra. DANIEL CID (veure Assessoria científica) MANUEL DELGADO Doctor en Antropologia Social. Llicenciat en Història de l Art i professor titular d Antropologia de la Universitat de Barcelona. ROSA ÁLVAREZ Licenciada en Ciencias Químicas y en Filología. Doctora en Ciencias de la Comunicación. Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito nacional e internacional, y su actividad docente está dirigida tanto a estudiantes de licenciatura y de postgrado como a profesionales. Cabe mencionar los cursos internacionales de guión online en la Universidad Autónoma de Barcelona, los cursos presenciales para profesionales de cadenas (Tele 5), la participación en másters de guión y la dirección de cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. JUAN ARRAUSI (ver Dirección y coordinación) NÚRIA BOU Profesora titular de Comunicación Audiovisual a la Universidad Pompeu Fabra. En la actualidad dirige el Máster Oficial en Estudios de Cine y Audiovisuales Contemporáneos en la Universidad Pompeu Fabra y es codirectora del Doctorado en Comunicación Social de la Universidad Pompeu Fabra. DANIEL CID (ver Asesoría científica) MANUEL DELGADO Doctor en Antropología Social. Licenciado en Historia del Arte y profesor titular de Antropología de la Universidad de Barcelona. *El llistat següent inclou als professors que hi participen habitualment en el màster. Els professors de l edició d enguany es recullen en els calendaris trimestrals corresponents. *En el siguiente listado se han incluido a los profesores que participan habitualmente en el máster. Los profesores de la presente edición se definen en cada calendario trimestral

15 JOSÉ FERNÁNDEZ CAVIA Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor en Ciencias de la Comunicación por la misma universidad. Profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Subdirector de Investigación y Postgrado del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Investigador principal del proyecto Nuevas estrategias de publicidad y promoción de marcas turísticas españolas en la web, del Ministerio de Ciencia e Innovación (www.marcasturisticas.org). Sus líneas de investigación principales están relacionadas con la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación turística. ROMÀ GUBERN Investigador en el Massachusetts Institute of Technology, profesor en la Universidad de Carolina del Sur, en el California Institute of Technology, la Venice International University y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sebastián Guerrini Es diseñador y consultor en imagen y comunicación. Estudió en Argentina, Holanda e Inglaterra, obteniendo el título de Doctor en Filosofía de la Comunicación y Estudios de la Imagen (Universidad de Kent, Reino Unido) y de Diseñador en Comunicación Visual (UNLP, Argentina). Desde su estudio, Guerrini Design Island, ha realizado diseños de imagen, identidad y comunicaciones en más de 20 países, tanto en América como en Europa, Asia y África. Ha trabajado para organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Unicef, Unesco, CLACSO, Naciones Unidas, Mercosur, IFOAM, MAPO y Green Building Council España. Autor de la versión gráfica del escudo nacional argentino actualmente en uso, Guerrini diseñó, además, la marca del CONICET, la identidad visual del Museo Argentino de Ciencias Naturales y titat visual del Museu Argentí de Ciències Naturals i de la Presidència de la Nació, ministeris i secretaries d estat argentins. S han publicat articles sobre la seva feina a mitjans especialitzats d Estats Units, Canadà, Sud-àfrica, Japó, Xina, Austràlia, Mèxic, Anglaterra i Alemanya. Els seus escrits han estat publicats per ICOGRADA i AIGA. PEDRO PABLO GUTIÉRREZ Llicenciat en Ciències de la Informació, Periodisme. Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid. Màster en Gestió de Sistemes de Qualitat, Ingafor. Màster en Marketing & Advertising Management. Professor titular de la Universitat de Vigo, Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació, professor de Tipografia en el Màster d Edició i Llibre il lustrat de BB.AA. de la Universitat de Vigo. Investigador principal i conferenciant en el projecte europeu Cine Neorrealista italià on hi participen cinc universitats. Forma part del Cos d Avaluadors Externs de l ANECA, vicepresident d Amics de l Òpera de Vigo. Membre de l Associació Espanyola d Historiadors de la Comunicació. Membre de la SEP (Societat Española de Periodística). President del CDEM (Club de Debat Empresarial) de Vigo. Miguel Jaime Miguel Jaime és doctor arquitecte. Ha estat professor visitant de la Universitat de Harvard, professor associat de projectes arquitectònics a l ETSAB/UPC i de disseny industrial a la Universitat Antonio de Nebrija. Durant nou anys ha ensenyat projectes arquitectònics a la IE University de Segòvia, on va ser també professor d Anàlisi de Formes i va fundar el Laboratorio de Arquitectura Reflexiva (LAR). És professor convidat des del 2003 del Politecnico di Milano. Publica amb regularitat a la premsa escrita, com a El País, El Adelantado de Segovia, El Norte de Castilla i a revistes JOSÉ FERNÁNDEZ CAVIA Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Subdirector de Recerca i Postgrau del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, investigador principal del projecte Nuevas estrategias de publicidad y promoción de marcas turísticas españolas en la web del Ministeri de Ciència i Innovació (www.marcasturisticas.org). Les seves línies de recerca principals estan relacionades amb la publicitat, les relacions públiques i la comunicació turística. ROMÀ GUBERN Investigador al Massachusetts Institute of Technology, professor al California Institute of Technology de la Universitat de Califòrnia del Sud, a la Venice International University i la Universitat Autònoma de Barcelona. Sebastián Guerrini És dissenyador i consultor en imatge i comunicació. Va estudiar a Argentina, Holanda i Anglaterra, i va obtenir el títol de Doctor en Filosofia de la Comunicació i Estudis de la Imatge (Universitat de Kent, Regne Unit) i de Dissenyador en Comunicació Visual (UNLP, Argentina). Des del seu estudi, Guerrini Design Island, ha realitzat dissenys d imatge, identitat i comunicacions a més de 20 països, tant a Amèrica com a Europa, Àsia i Àfrica. Ha treballat per a organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, Unicef, Unesco, CLACSO, Nacions Unides, Mercosur, IFOAM, MAPO i Green Building Council España. Autor de la versió gràfica de l escut nacional argentí actualment en ús, Guerrini també ha dissenyat la marca del CONICET, la idende la Presidencia de la Nación, ministerios y secretarías de estado. Artículos sobre su trabajo figuran en medios especializados de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Japón, China, Australia, México, Inglaterra y Alemania. Escritos suyos han sido publicados por ICOGRADA y por AIGA. PEDRO PABLO GUTIÉRREZ Licenciado en Ciencias de la Información. Periodismo. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Máster en Gestión de Sistemas de Calidad, Ingafor. Máster en Marketing & Advertising Management. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo. Profesor de Tipografía en el Máster de Edición y Libro Ilustrado de BB.AA. de la Universidad de Vigo. Investigador principal y conferenciante en el proyecto europeo Cine Neorrealista Italiano, en el que participan cinco universidades. Forma parte del Cuerpo de Evaluadores Externos de la ANECA, vicepresidente de Amigos de la Ópera de Vigo. Miembro de la Asociación Española de Historiadores de la Comunicación. Miembro de la SEP (Sociedad Española de Periodística). Presidente del CDEM (Club de Debate Empresarial) de Vigo. Miguel Jaime Miguel Jaime es doctor arquitecto y profesor lector acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU). Ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard, profesor asociado de proyectos arquitectónicos en la ETSAB/ UPC y de diseño industrial en la Universidad Antonio de Nebrija. Durante nueve años ha enseñado proyectos arquitectónicos en la IE University de Segovia, donde fue también profesor de Análisis de Formas y fundó el Laboratorio de Arquitectura Reflexiva (LAR). Es profesor invitado desde el 2003 del Politecnico di Milano. Publica con regularidad en prensa escrita, como El País, El Adelantado de Segovia, El Norte de Castilla y en revistas como la Revista de Occidente, Arquitectura 28 29

16 com a Revista de Occidente, Arquitectura COAM i l Anuario de la Universidad Internacional SEK, entre d altres. La seva obra arquitectònica ha estat premiada, exhibida i publicada. Durant tres anys consecutius va exercir com a director d art a l àrea de comunicació publicitària a Amèrica Llatina i actualment desenvolupa un programa de formació en pedagogia del disseny basat en la reflexivitat. MÓNIKA JIMÉNEZ Mónika Jiménez és doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, on exerceix la seva tasca docent des de l any Durant deu anys va ser responsable de comptes internacionals a diverses agències de comunicació especialitzades en gestió d esdeveniments. En l actualitat, vincula part de la seva activitat acadèmica a la investigació sobre l organització d actes com a estratègia de relacions públiques. És autora del llibre Manual de Gestió d Esdeveniments. La construcció de la imatge de marca, publicat per Eumo Editorial, així com de nombrosos articles sobre el tema. Eugenia López Doctora arquitecta per l Escola Tècnica Superior d Arquitectura de Barcelona, ET- SAB/UPC. Durant 9 anys ha estat professora de la IE University on va desenvolupar el Laboratorio de Arquitectura Reflexiva, taller de projectes d inspiració reflexiva i col laborativa. Aquesta experiència docent ha estat presentada i publicada a congressos internacionals d innovació educativa. És docent i investigadora en disseny, arquitectura i pedagogia del disseny i ha estat convidada per universitats nacionals com la Universitat d Alcalà i estrangeres com la Cornell University, el Boston Architectural College, la Bauhaus-Universität, l Università degli Studi di Pavia i el Politecnico di Milano. Ha publicat articles en premsa i revistes nacionals i internacionals com COAM y el Anuario de la Universidad Internacional SEK, entre otras. Su obra arquitectónica ha sido premiada, exhibida y publicada. Durante tres años consecutivos ejerció como director de arte en el área de comunicación publicitaria en América Latina y en la actualidad desarrolla un programa de formación en pedagogía del diseño basado en la reflexividad. MÓNIKA JIMÉNEZ Mónika Jiménez es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra, donde realiza su actividad docente desde el año Durante diez años fue responsable de cuentas internacionales en diversas agencias de comunicación especializadas en gestión de eventos. Actualmente vincula parte de su actividad académica a la investigación sobre la organización de actos como estrategia de Relaciones Públicas. Es autora del libro Manual de Gestió d Esdeveniments. La construcció de la imatge de marca, publicado por Eumo Editorial, así como de diversos artículos sobre el tema. Eugenia López Doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ET- SAB/UPC. Durante 9 años ha sido profesora de la IE University donde desarrolló el Laboratorio de Arquitectura Reflexiva, taller de proyectos de inspiración reflexiva y colaborativa. Esta experiencia docente ha sido presentada y publicada en congresos internacionales de innovación educativa. Es docente e investigadora en diseño, arquitectura y pedagogía del diseño y ha sido invitada por universidades nacionales como la Universidad de Alcalá y extranjeras como la Cornell University, el Boston Architectural College, la Bauhaus-Universität, la Università degli Studi di Pavia y Politecnico di Milano. Ha publicado artículos en prensa y revistas nacionales e internacionales como Rassegna di Architettura e Urbanistica, Arquitectura COAM, Rassegna di Architettura e Urbanistica, Arquitectura COAM, Arquitectura Viva i Docomomo, entre altres. Alguns dels seus projectes d arquitectura han estat premiats, exposats i publicats. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BOUZA Doctor en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor associat de la mateixa universitat des de l any Docent del Màster en Direcció d Art en Publicitat de la FCC Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, coordinador i professor del Diploma de Postgrau en Producció del Missatge Gràfic de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Màster en Comunicació Gràfica. Professor titular de Tecnologia Gràfica del Departament d Arts Gràfiques dels Salesians de Sarrià des de l any Professor del Màster en Periodisme i comunicació Digital de l Institut Universitari de Postgrau. Professor del Postgrau online Estratègies de Comunicació Gràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part de diversos equips de recerca juntament amb el Dr. Daniel Tena. MATILDE OBRADORS Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. Línies de recerca: psicologia de la creativitat, processos de generació d idees en el camp audiovisual (cinema, publicitat i televisió); tècniques d ideació; els missatges de les candidatures a la campanya electoral; estudi dels formats creatius per generar missatges publicitaris; processos de producció i anàlisi de les estratègies de comunicació. Arquitectura Viva y Docomomo, entre otras. Tiene en su haber proyectos de arquitectura premiados, expuestos y publicados. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BOUZA Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor asociado de la misma universidad desde el año Docente del Máster en Dirección de Arte en Publicidad de la FCC Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Coordinador y profesor del diploma de Postgrado Producción del Mensaje Gráfico de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Máster en Comunicación Gráfica. Profesor titular de Tecnología Gráfica en el Departamento de Artes Gráficas de Salesianos de Sarriá desde el año Profesor del Máster en Periodismo y Comunicación Digital del Instituto Universitario de Postgrado. Profesor del Postgrado online de Estrategias de Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte de varios equipos de investigación junto con el Dr. Daniel Tena. MATILDE OBRADORS Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación se centran en la psicología de la creatividad, procesos de generación de ideas en el campo audiovisual (cine, publicidad y televisión); técnicas de ideación; los mensajes de las candidaturas en la campaña electoral; estudio de los formatos creativos para generar mensajes publicitarios; procesos de producción y análisis de las estrategias de comunicación

17 RAQUEL PELTA (veure Assessoria científica) Javier Peña Director científic de Mater, el Centre de Materials del Foment de les Arts i del Disseny (FAD) de Barcelona. Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va basar el seu doctorat en la investigació de materials intel ligents. Forma part del grup de recerca Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de teixits (BIBITE) de la UPC. És cap d estudis del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial d ELISAVA, on imparteix docència sobre materials i projectes. A més, exerceix de professor associat de Biomecànica a la UPC. FÉLIX PÉREZ HITA Realitzador, guionista i editor de vídeos i documentals. Historiador de l Art per la Universitat de Barcelona. Va cursar doctorat en Filosofia (Estètica i Filosofia de la Cultura) a la mateixa universitat. Membre fundador de l associació de televisió Experimental Horitzó. TV. Des del 2005 forma part del col lectiu Neokinok.tv (projecte de televisió experimental). Director de tallers, editor de llibres, creador de canals de televisió per Internet, guionista i director d exposicions. Ha impartit tallers de comunicació visual a ELISAVA i ha presentat conferències al CCCB, escoles d art i a universitats com la UB i la UPF. JESÚS PÉREZ SEOANE Llicenciat en periodisme per la Universitat de Santiago de Compostela en Comunicació Audiovisual i doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Vigo, on exerceix la seva activitat docent. Ha treballat en diverses agències publicitàries dins i fora de l Estat espanyol i en els darrers anys ha assumit la direcció de Comunicació de la Universitat de Vigo. Actualment, coordina el Màster en Direcció d Art Publicitari Raquel Pelta (ver Asesoría científica) Javier Peña Director científico de Mater, el Centro de Materiales del Fomento de las Artes y del Diseño (FAD) de Barcelona. Doctor en Ciencias Químicas en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), basó su doctorado en la investigación de materiales inteligentes. Forma parte del grupo de investigación Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de tejidos (BIBITE) de la UPC. Es jefe de estudios del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial de ELISAVA, donde imparte docencia sobre materiales y proyectos. Asimismo, ejerce como profesor asociado en Biomecánica en la UPC. FÉLIX PÉREZ HITA Realizador, guionista y editor de vídeos y documentales. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Cursó el doctorado en Filosofía (Estética y Filosofía de la Cultura) en la misma universidad. Miembro fundador de la asociación Experimental Horitzó. TV. Desde 2005 forma parte del colectivo Neokinok.tv (proyecto de TV. experimental). Director de talleres, editor de libros, creador de canales de televisión por Internet, guionista y director de exposiciones. Ha impartido talleres de comunicación visual en ELISAVA y ha dado conferencias en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), escuelas de arte y universidades como la UB y la UPF. JESÚS PÉREZ SEOANE Licenciado en periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Publicidad y RR.PP. por la Universidad de Vigo, donde desarrolla su actividad docente. Ha trabajado en diferentes agencias publicitarias dentro y fuera de España y en los últimos años asumió la dirección de comunica- d aquesta mateixa universitat i presideix l Associació Gallega de Publicistes Professionals Creatividade Galega. JORDI PERICOT Llicenciat en Filosofia i doctor en Història de l Art per la Universitat de Barcelona. Catedràtic emèrit de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. IVÁN PINTOR Doctor en Comunicació Audiovisual i professor de Tendències del Cine Contemporani i Història del Còmic a la Universitat Pompeu Fabra, de Ficció Televisiva a l Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona i d Imatges del Cine Espanyol al Programa d Estudis Hispànics i Europeus de la Universitat Pompeu Fabra. Recentment, ha impartit un curs sobre el llenguatge expressiu del còmic a la Universitat de Salerno, Itàlia. EVA PUJADAS Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Ciències de la Informació, Secció de Publicitat, per la mateixa universitat. Professora titular de la Universitat Pompeu Fabra on imparteix les assignatures d Anàlisi de la Significació de la Imatge als Estudis de Publicitat i Relacions Públiques, des de la seva creació l any 2005, i als Estudis de Comunicació Audiovisual des del 1998 així com a l assignatura Metodologia d Investigació sobre la Qualitat Televisiva en el curs de màster del Departament de Comunicació, des de la seva creació. ción de la Universidad de Vigo. En la actualidad coordina el Máster en Dirección de Arte Publicitaria de esta universidad y preside la Asociación Gallega de Publicistas Profesionales Creatividade Galega. JORDI PERICOT Licenciado en Filosofía y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Catedrático emérito de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. IVÁN PINTOR Doctor en Comunicación Audiovisual y profesor de Tendencias del Cine Contemporáneo y Historia del Cómic en la Universidad Pompeu Fabra, de Ficción Televisiva en la Escola Superior de Relacions Públiques de la Universidad de Barcelona y de Imágenes del Cine Español en el Programa de Estudios Hispánicos y Europeos de la Universidad Pompeu Fabra. Recientemente, ha impartido un curso sobre el lenguaje expresivo del cómic en la Università degli Studi de Salerno, Italia. EVA PUJADAS Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Ciencias de la Información, Sección de Publicidad por la misma universidad. Profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra donde imparte las asignaturas de Análisis de la Significación de la Imagen en los Estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, desde su creación en 2005, y en los Estudios de Comunicación Audiovisual desde 1998 y la asignatura de Metodología de Investigación sobre la Calidad Televisiva en el curso de máster del Departamento de Comunicación, desde su creación

18 Carles Roca Professor de Teories de la Comunicació i Mètodes d Investigació en Comunicació de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor en Sociologia per la Universitat de Manchester (Regne Unit), Màster en Mètodes d Investigació Social per la Universitat de Manchester (Regne Unit) i llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicat bona part de la seva feina a la investigació de la interacció en entorns institucionals, amb especial atenció a l estudi del discurs mediàtic. Aquest treball ha estat presentat en diversos congressos nacionals i internacionals. Ha publicat recentment l article Membership Categorization and Professional Insanity Ascription, a la revista Discourse Studies. Actualment forma part de l equip d investigadors que realitza, entre d altres, el projecte d investigació dirigit per Teun A. van Dijk i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació Estratègies epistèmiques en el discurs, la interacció i la comunicació. EMMA RODERO Doctora en Ciències de la Informació amb la qualificació d Excel lent Cum Laude i premi extraordinari de doctorat. Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona. Ha estat professora titular de Producció Radiofònica a la Universitat Pontifícia de Salamanca. MIQUEL RODRIGO Catedràtic d universitat. Professor de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1986, llicenciat en Dret per la mateixa universitat l any 1991 i llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona el Carles Roca Profesor de Teorías de la Comunicación y Métodos de Investigación en Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Sociología por la Universidad de Manchester (Reino Unido), Máster en Métodos de Investigación Social por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dedicado buena parte de su trabajo a la investigación de la interacción en entornos institucionales, con especial atención al estudio del discurso mediático. Este trabajo ha sido presentado en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado recientemente el artículo Membership Categorization and Professional Insanity Ascription, en la revista Discourse Studies. En la actualidad forma parte del equipo de investigadores que realiza, entre otros, el proyecto de investigación dirigido por Teun A. van Dijk y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación Estrategias epistémicas en el discurso, la interacción y la comunicación. EMMA RODERO Doctora en Ciencias de la Información con la calificación de Sobresaliente Cum Laude y premio extraordinario de doctorado. Profesora titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Anteriormente, fue profesora titular de Producción Radiofónica en la Universidad Pontificia de Salamanca. MIQUEL RODRIGO Catedrático de universidad. Profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1986, licenciado en Derecho por la misma universidad en 1991 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona (1979). JOSEP ROM Vicedegà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Professor de Direcció d Art i Publicitat. Doctor en Publicitat i llicenciat en Història Contemporània. Dissenyador gràfic. XAVIER RUIZ COLLANTES Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Pompeu Fabra. SEBASTIÀ SERRANO Catedràtic de Lingüística General del Departament de Filologia Romànica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Va estudiar periodisme a l Escola Oficial de Barcelona, on es va llicenciar el És catedràtic de Lingüística General del Departament de Filologia Romànica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ha estat professor visitant a les universitats d Amsterdam, Lyon, Autònoma de México, Buenos Aires, Berkeley o Roma, entre d altres. Ha publicat diversos estudis sobre temes de semiòtica, lingüística, poètica, filosofia, teoria de la ciència i, sobre tot, teoria de la comunicació. DANIEL TENA Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, doctor en Comunicació Audiovisual i porfessor de la Universitat Autònoma de Barcelona des del Forma part dels grups de recerca GRP (Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques) i del GRPCP (Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària). És codirector del Màster en Periodisme i Comunicació Digital de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Carlos III. També és director del Màster en Comunicació Gràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona. JOSEP ROM Vicedecano de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Profesor de Dirección de Arte y Publicidad. Doctor en Publicidad y licenciado en Historia Contemporánea. Diseñador gráfico. XAVIER RUIZ COLLANTES Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Pompeu Fabra. SEBASTIÀ SERRANO Catedrático de Lingüística General del Departamento de Filología Románica de la Faculdad de Filología de la Universidad de Barcelona. Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Barcelona, donde se licenció en Es catedrático de Lingüística General del Departamento de Filología Románica de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor visitante en las universidades de Amsterdam, Lyon, Autónoma de México, Buenos Aires, Berkeley o Roma, entre otras. Ha publicado diversos estudios sobre temas de semiótica, lingüística, poética, filosofía, teoría de la ciencia y, sobre todo, teoría de la comunicación. DANIEL TENA Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, doctor en Comunicación Audiovisual y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde Forma parte de los grupos de investigación GRP (Grupo de Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas) y GRPCP (Grupo de Investigación en Psicología y Comunicación Publicitaria). Es codirector del Máster en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III. También es director del Máster en Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Barcelona

19 Professionals que hi participen Profesionales que participan ANDREU BALIUS Bachelor of Arts in Design per la Universitat de Southampton, Anglaterra. Andreu Balius és dissenyador (tipo)gràfic, creador del projecte García fonts & co (1993), fundador de l estudi Typerware ( ) i de la fundició digital Type- Republic. Dirigeix el seu propi estudi a Barcelona, tot compaginant l activitat professional amb projectes de recerca i la docència. És membre de l Association Typographique Internationale (ATypI) i actual delegat a Espanya. És professor associat a la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Especialitzat en el disseny de tipografia, alguns dels seus alfabets formen part dels catàlegs de TypeRepublic, FontFont, Linotype i ITC (International Typeface Corporation). JORDI CANO (veure Direcció i coordinació) BEATRIZ BARCO Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona. Guionista i reportera al programa Redes de Televisió Espanyola, i exerceix també funcions de locució i presentació de reportatges ( ). TERESA BARÓ Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnica superior en Publicitat, Institut de Comunicació Integral. Màster en Protocol Cerimonial i Relacions Públiques (ESERP, 2001). ANDREU BALIUS Bachelor of Arts in Design por la Universidad de Southampton, Inglaterra. Andreu Balius es diseñador (tipo)gráfico, creador del proyecto García fonts & co en el año 1993, fundador del estudio Typerware ( ) y de la fundición digital TypeRepublic. Dirige su propio estudio en Barcelona, compaginando su actividad profesional con proyectos de investigación y la docencia. Es miembro de la Association Typographique Internationale (ATypI) y actual delegado en España. Es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Especializado en el diseño de tipografía, algunos de sus alfabetos forman parte de los catálogos de TypeRepublic, FontFont, Linotype e ITC (International Typeface Corporation). JORDI CANO (ver Dirección y coordinación) BEATRIZ BARCO Licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona. Guionista y reportera del programa Redes de Televisión Española, ejerciendo también funciones de locución y presentación de reportajes ( ). TERESA BARÓ Licenciada en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. Técnica superior en Publicidad del Instituto de Comunicación Integral. Máster en Protocolo Ceremonial y Relaciones Públicas por ESERP en COMUNICACIÓ: 1. Briefing / 2. Anàlisi i entorn / 3. Segmentació i posicionament 4. Proposta de valor / 5. Concepte / 6. Accions creatives / 7. Pla de Comunicació / 8. Peces creatives COMUNICACIÓN: 1. Briefing / 2. Análisis y entorno / 3. Segmentación y posicionamiento / 4. Propuesta de valor 5. Concepto / 6. Acciones creativas / 7. Plan de Comunicación / 8. Piezas creativas 36 37

20 RUEDI BAUR Format a la Schule für Gestaltung de Zuric. El 1989 crea Intégral Concept, un estudi multidisciplinari dedicat al disseny, l arquitectura, l escenografia, el disseny de producte, la fotografia i l edició, especialitzat en sistemes d orientació, disseny d exposicions i disseny urbà. Imparteix cursos a institucions d Europa, del Canadà i d Àsia. Entre els seus treballs destaquen la senyalització del Centre Georges Pompidou a París i de l aeroport de Colònia- Bonn a Alemanya. BIEL CAPLLONCH Des que va a començar a treballar en fotografia ha participat en diverses exposicions col lectives i individuals a molts llocs diferents. Dedica molt de temps i amor als projectes en què col labora tot i que de tant en tant hauria preferit dedicar-se a la cria de l ovella merina. Maja Cecuk Llicenciada en Història de l Art per la Facultat d Història i Geografia de la Universitat de Barcelona, curs de Crítica de l Art de la Universitat de Girona, Màster en Arts Digitals de la Universitat Ramon Llull. Actualment cursa el doctorat en Arts Escèniques de la Universitat Autònoma de Barcelona, l Institut del Teatre i la Universitat Politècnica de Catalunya. Escriu per a la revista de crítica teatral Il Tamburo Di Kattrin. Ha participat al taller de crítica teatral amb Andrea Porcheddu i ha escrit per a la revista L Ottavo Peccato de la Biennal de Venècia de Ha impartit nombrosos tallers, seminaris i cursos d estampació, forma, serigrafia, aiguafort, vídeo, il lustració, i diversos tallers interdisciplinaris, a més de participar com a conferenciant a diverses xerrades i actes. També ha col laborat amb institucions culturals com el Museu Picasso de Barcelona o el MACBA. RUEDI BAUR Formado en la Schule für Gestaltung de Zúrich. En 1989 crea Intégral Concept, un estudio multidisciplinar dedicado al diseño, la arquitectura, la escenografía, el diseño de producto, la fotografía y la edición, especializado en sistemas de orientación, diseño de exposiciones y diseño urbano. Imparte cursos en instituciones de Europa, Canadá y Asia. Entre sus trabajos destacan señalización del Centre Georges Pompidou en París y del aeropuerto de Colonia-Bonn en Alemania. BIEL CAPLLONCH Desde que se puso a trabajar en fotografía ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales en los sitios más variopintos. Dedica mucho tiempo y amor los proyectos en los que colabora aunque de vez en cuando hubiese preferido dedicarse a la cría de la oveja merina. Maja Cecuk Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona, curso de Crítica del Arte de la Universidad de Girona, Máster en Artes Digitales de la Universidad Ramon Llull. Actualmente cursa el doctorado en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Institut del Teatre y la Universidad Politécnica de Cataluña. Escribe para la revista de crítica teatral Il Tamburo Di Kattrin. Ha participado en el taller de crítica teatral con Andrea Porcheddu y ha escrito para la revista L Ottavo Peccato de la Biennale de Venecia de Ha impartido numerosos talleres, seminarios y cursos de estampación, forma, serigrafía, aguafuerte, video, ilustración, y diferentes talleres interdisciplinarios, además de participar como conferenciante en diversos actos y eventos. También ha colaborado con instituciones culturales, como el Museo Picasso de Barcelona o el MACBA. Projecte final de màster Yokoso Setmana cultural del Japó Realitzat per l alumna Sofia G. de Carvalho. Proyecto fin de máster Yokoso Semana cultural del Japón Realizado por la alumna Sofia G. de Carvalho

TITULO DE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS

TITULO DE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS TITULO DE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 1. Introducción El nuevo plan de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, que se aplicará ya en el próximo año académico 2009/10 en su primer curso,

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

6.1 Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

6.1 Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 6.1 Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 6.1.1. Personal académico disponible Breve introducción a la relación de profesorado previsto para la impartición del grado Profesorado

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

Transmitir a la sociedad la calidad de ELISAVA Escuela Superior de Diseño.

Transmitir a la sociedad la calidad de ELISAVA Escuela Superior de Diseño. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN La información generada por ELISAVA Escuela Superior de Diseño y las actividades de orientación para la incorporación a la Universidad, se dirigen a los estudiantes y a su entorno

Más detalles

DISEÑO GRÁFICO: CREATIVIDAD ESTRATÉGICA OBJETIVOS DEL MASTER

DISEÑO GRÁFICO: CREATIVIDAD ESTRATÉGICA OBJETIVOS DEL MASTER DISEÑO GRÁFICO: CREATIVIDAD ESTRATÉGICA OBJETIVOS DEL MASTER Cultura de Empresa, Cultura de Producto, Cultura de Servicio, Cultura del Consumidor: el reto del Diseño Grafico en la era de la comunicación

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF )

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF ) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF ) ) Los estudios de la Facultad ) Grado en Ciencias Políticas y de la Administración ) Qué ofrecemos? ) Ofrecemos estudios de calidad, innovadores, atentos

Más detalles

Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona Ejemplo de evaluación por competencias

Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona Ejemplo de evaluación por competencias Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona Ejemplo de evaluación por competencias VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria 11 y 12

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Teoría y Estructura de la Publicidad y las III. Teoría, Técnicas e Investigación

Más detalles

Grado en Periodismo Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social. Grado en Periodismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

Grado en Periodismo Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social. Grado en Periodismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN Grado en Periodismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social Curso académico 2014-2015 Fecha:

Más detalles

COACHING PARA ARTISTAS

COACHING PARA ARTISTAS COACHING PARA ARTISTAS COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ARTÍSTICA La habilidad profesional del creador actual pasa por dominar muchos procesos distintos, que van desde la proyectación,

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Comunicación Teoría y Técnica de la Comunicación Módulo III. Teoría, Técnicas e Investigación en Comunicación Área Departamental

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Digital Nuevos Dispositivos y Aplicaciones móviles V. Tecnologías, Herramientas

Más detalles

cursos de primavera CREACIÓN AUDIOVISUAL Y CIBERESPACIO

cursos de primavera CREACIÓN AUDIOVISUAL Y CIBERESPACIO cursos de primavera CREACIÓN AUDIOVISUAL Y CIBERESPACIO CREACIÓN AUDIOVISUAL Y CIBERESPACIO Cluster Audiovisual de Asturias El Clúster Audiovisual de Asturias es una asociación de carácter profesional

Más detalles

GRADO UNIVERSITARIO EN DISEÑO

GRADO UNIVERSITARIO EN DISEÑO GRADO UNIVERSITARIO EN DISEÑO MODELO ACADÉMICO PROPIO E INTERNACIONAL METODOLOGÍA ACTIVA OBJETIVOS ESTRUCTURA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL SALIDAS PROFESIONALES INNOVACIÓN CREATIVIDAD NUEVAS FORMAS

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1. PRESENTACIÓN

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

Máster Universitario en Diseño

Máster Universitario en Diseño Máster Universitario en Diseño Módulo Materia Asignatura APLICADO PRODUCCIÓN 605727 Diseño y producción de espacios DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Curso: Carácter Período de impartición Carga docente:

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Comunicación Digital Teoría y Técnica de la Comunicación Módulo III. Teoría, Técnicas e Investigación en Comunicación

Más detalles

Currículum de los autores

Currículum de los autores Currículum de los autores Andreu Casero-Ripollés (casero@uji.es) es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación y vicedecano del Grado en Periodismo de la Universidad Jaume I de Castellón.

Más detalles

Estos tres primeros módulos se consideran comunes a los tres títulos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.

Estos tres primeros módulos se consideran comunes a los tres títulos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. En Sevilla, a las 18.30 horas se reúne la comisión andaluza del grado en Publicidad y Relaciones Públicas con la asistencia de las siguientes personas: Jesús Garcia Martínez, Director del Secretariado

Más detalles

Máster en ARTE DIGITAL. Convocatoria 2014

Máster en ARTE DIGITAL. Convocatoria 2014 Máster en ARTE DIGITAL Convocatoria 2014 Presentación El Máster en Arte Digital se proyecta como respuesta al interés social y cultural a nivel internacional que toma en consideración los movimientos que

Más detalles

Postgrado en dirección y gestión de organizaciones no lucrativas y de economía social

Postgrado en dirección y gestión de organizaciones no lucrativas y de economía social Postgrado en dirección y gestión de organizaciones no lucrativas y de economía social Curso 2012-13 (20a edición) Modalidad E-learning Duración 25 ECTS Idioma Castellano Inicio 20.10.2012 Fin 28.06.2013

Más detalles

ENSEÑANZAS DE POSGRADO

ENSEÑANZAS DE POSGRADO PROPUESTA DE TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE MÁSTER SEGÚN RD 56/2005, de 21 de enero ENSEÑANZAS DE POSGRADO Denominación del Título: Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria NÚMERO MÍNIMO

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Identidad Visual Corporativa Módulo VII. Optativas Obligatorias de Mención (Comunicación

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Digital Identidad Digital y Reputación Online Módulo VIII. Estrategias de Comunicación

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Información general Área académica: Organización: Universidades participantes: Duración: Créditos ECTS: 75 Ciencias Experimentales Enseñanzas Técnicas Ciencias

Más detalles

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (MENCIÓN EN INGLÉS) (4 CURSOS)

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (MENCIÓN EN INGLÉS) (4 CURSOS) GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (MENCIÓN EN INGLÉS) (4 CURSOS) Información adicional para el estudiante 1 Datos básicos: Título oficial: Grado de Maestro

Más detalles

INNO INNO. Curso de buenas prácticas EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS

INNO INNO. Curso de buenas prácticas EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Curso de buenas prácticas INNO INNO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS metodología de aprendizaje sesiones lectivas presenciales > Desarrollo de contenidos a través de las exposiciones de los

Más detalles

Máster Universitario en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital

Máster Universitario en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital Máster Universitario en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital Especialidades/Código del Plan de Estudios: Creadores y usuarios ante los nuevos medios / M101 Comunicación en contextos cotidianos

Más detalles

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE Información general Acceso Metodología Precio Presentación Calendario y horarios Competencias Admisión y matrícula Porqué estudiar este Máster

Más detalles

Titulo Propio UPV: Máster en Gestión del Deporte y del Turismo Activo

Titulo Propio UPV: Máster en Gestión del Deporte y del Turismo Activo Titulo Propio UPV: Máster en Gestión del Deporte y del Turismo Activo Objetivo General Formar profesionales con un alto espíritu emprendedor, capaces de crear nuevas empresas y nueva economía en el ámbito

Más detalles

MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO INTERACTIVO Y MULTIMEDIA

MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO INTERACTIVO Y MULTIMEDIA MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO INTERACTIVO Y MULTIMEDIA MASTER UNIVERSITARIO Bienvenido a la Universidad de las Artes TAI Laboratorio de ideas y procesos creativos. Una intensa producción artística en permanente

Más detalles

Cursos del Programa Académico de Comunicación

Cursos del Programa Académico de Comunicación Cursos del Programa Académico de Comunicación Avances de Comunicación de Marketing II En este seminario se pretende reforzar y aplicar mediante propuestas reales y prácticas los conocimientos adquiridos

Más detalles

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera http://www.cervantes.es/ El Instituto Cervantes inauguró el Centro de Formación de Profesores (CFP) el 13 de diciembre de 2004 en Alcalá de Henares.

Más detalles

Máster Universitario en Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales

Máster Universitario en Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales Máster Universitario en Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales Curso 2012-14 (6ª edición) Modalidad Combina presencial y e-learning, seminarios y acompañamiento tutorial Duración 60 ECTS

Más detalles

Programa de Formación para Empresas Culturales y Creativas de Castilla y León (40 horas)

Programa de Formación para Empresas Culturales y Creativas de Castilla y León (40 horas) Programa de Formación para Empresas Culturales y Creativas de Castilla y León (40 horas) Fecha: 01-08-2013 PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN (40 HORAS) Objeto

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN RELACIONES INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN

MÁSTER OFICIAL EN RELACIONES INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN MÁSTER OFICIAL EN RELACIONES INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS con la colaboración de REDIUNIPAZ ^ Modalidad Presencial ^ Modalidad Semipresencial PRESENTACIÓN Este Máster

Más detalles

DOCTORADO EN CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN Curso 2013/2014

DOCTORADO EN CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN Curso 2013/2014 TITULACION DOCTORADO EN CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN Curso 2013/2014 > 1. PRESENTACIÓN Los estudios de doctorado, correspondiente al tercer ciclo, conducen a la obtención del título oficial de Doctor

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Creatividad y Dirección de Arte Módulo VII. Optativas Obligatorias de Mención

Más detalles

2. JUSTIFICACIÓN. csv: 153918376167517228629908

2. JUSTIFICACIÓN. csv: 153918376167517228629908 2. JUSTIFICACIÓN Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. 2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo. El título propuesto

Más detalles

MAGÍSTER EN MEDIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

MAGÍSTER EN MEDIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MAGÍSTER EN MEDIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Dr. Ciro Novelli Osorio Este Magíster plantea, a nivel teórico y práctico una serie de herramientas valiosas para afrontar un futuro a corto y mediano

Más detalles

Ficha de las Buenas Prácticas Académicas

Ficha de las Buenas Prácticas Académicas Ficha de las Buenas Prácticas Académicas Título de la Buena Práctica: Estrategias para la gestión de la actividad no presencial y análisis de incidencias en alumnos de Psicología. Tipo de práctica: Gestión

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Digital Gestión de Redes Sociales Módulo VIII. Estrategias de Comunicación y

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

I JORNADAS DE E/LE EN RABAT (MARRUECOS) 18 y 19 de marzo de 2011

I JORNADAS DE E/LE EN RABAT (MARRUECOS) 18 y 19 de marzo de 2011 I JORNADAS DE E/LE EN RABAT (MARRUECOS) 18 y 19 de marzo de 2011 La Consejería de Educación de la Embajada de España y el Instituto Cervantes en Rabat organizan conjuntamente las I Jornadas de E/LE en

Más detalles

Máster universitario de Gestión cultural orientación académica y de investigación UOC- UdG-UIB

Máster universitario de Gestión cultural orientación académica y de investigación UOC- UdG-UIB Máster universitario de Gestión cultural orientación académica y de investigación UOC- UdG-UIB Un máster para la formación de nuevos perfiles en la gestión de la cultura Esta oferta responde a la necesidad

Más detalles

Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA-

Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA- Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA- CONTENIDO 1. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 2. DESTINATARIOS 3. HABILIDADES QUE ADQUIRIRÁ EL PARTICIPANTE

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 5.1. Descripción del plan de estudios De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes

Más detalles

Diseño de Sistemas Interactivos

Diseño de Sistemas Interactivos Máster en Diseño de Sistemas Interactivos Convocatoria 2014 Presentación El Máster en Diseño de Sistemas Interactivos se proyecta como fruto de la necesidad de formar personal profesional cualificado en

Más detalles

ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DE LAS DIPLOMATURAS DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA AL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA.

ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DE LAS DIPLOMATURAS DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA AL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA. ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DE LAS DIPLOMATURAS DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA AL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA. El Consejo de Gobierno de la ULPGC, de 4 de febrero de 2010,

Más detalles

En la página principal WEB de la Universidad se puede acceder a la relación de Másters oficiales que se imparten cada curso.

En la página principal WEB de la Universidad se puede acceder a la relación de Másters oficiales que se imparten cada curso. 4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.

Más detalles

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO: MASTER EN PERIODISMO ESPECIALIDAD: PERIODISMO Y DIVULGACIÓN FICHA DE DOCENCIA 1. FICHA DOCENTE

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO: MASTER EN PERIODISMO ESPECIALIDAD: PERIODISMO Y DIVULGACIÓN FICHA DE DOCENCIA 1. FICHA DOCENTE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO: MASTER EN PERIODISMO ESPECIALIDAD: PERIODISMO Y DIVULGACIÓN FICHA DE DOCENCIA ASIGNATURA 1. FICHA DOCENTE CÓDIGO 157002 TIPO CRÉDITOS ECTS MÓDULO CURSO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Más detalles

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Presentación Loli Soto. Directora del Máster. Sonia Renovell. Secretaría Técnica. Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Master Oficial Adscrito a la Universitat de València Curso 2015-2016

Más detalles

MÁSTER EN DISEÑO DEL ESPACIO COMERCIAL: RETAIL DESIGN

MÁSTER EN DISEÑO DEL ESPACIO COMERCIAL: RETAIL DESIGN MÁSTERS Y POSTGRADOS MÁSTER EN DISEÑO DEL ESPACIO COMERCIAL: RETAIL DESIGN www.elisava.net GRUPOS EN INGLÉS O CASTELLANO ESPACIO Y ARQUITECTURA Store Diseño Retail Shopping Comercial Marca Branding Blow

Más detalles

Comunicación política: claves y herramientas

Comunicación política: claves y herramientas Curso Escuela de verano 2015: Comunicación política: claves y herramientas Madrid, Julio 2015 1/7 Objetivos: Conocer las principales herramientas de la comunicación política: 1. La estrategia 2. La preparación

Más detalles

Descubre tu creatividad

Descubre tu creatividad Grado en Arquitectura de Interiores Descubre tu creatividad Grado en Arquitectura de Interiores te facilita todas las herramientas que te permitirán expresarte con toda tu creatividad. ARQUITECTURA DE

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE POSGRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE POSGRADO TITULACIÓN: MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS CURSO

Más detalles

3 ª E D I C I Ó N M Á S T E R O F I C I A L E N E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A. V e r i fi c a d o p o r A N E C A

3 ª E D I C I Ó N M Á S T E R O F I C I A L E N E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A. V e r i fi c a d o p o r A N E C A P O S T G R A D O S O F I C I A L E S 3 ª E D I C I Ó N M Á S T E R O F I C I A L E N E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A V e r i fi c a d o p o r A N E C A PRESENTACIÓN En una sociedad como la actual,

Más detalles

TITULO DE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

TITULO DE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TITULO DE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 1. Introducción El nuevo plan de estudios de Comunicación Audiovisual, que se aplicará ya en el próximo año académico 2009/10 en su primer curso, nace por la

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es ÍNDICE 1. Descripción del grado - Descripción de los estudios - Perfil de ingreso

Más detalles

Másters universitarios y Doctorado en el ámbito de la comunicación

Másters universitarios y Doctorado en el ámbito de la comunicación Másters universitarios y Doctorado en el ámbito de la comunicación Máster universitario en Social Máster universitario en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidad Máster universitario

Más detalles

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas CÓDIGO ASIGNATURA: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Asignatura:

Más detalles

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO OFICIAL PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO OFICIAL PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO OFICIAL PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Contexto Normativo La presente memoria del Curso Oficial

Más detalles

Máster en Diseño Gráfico

Máster en Diseño Gráfico Máster en Diseño Gráfico La Escuela de Diseño ESI Valladolid es un centro reconocido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Referente desde 1994 en la formación integral en los

Más detalles

Universidad de la República Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Llamados a cargos docentes interinos 2011

Universidad de la República Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Llamados a cargos docentes interinos 2011 Llamados a cargos docentes interinos 2011 Documentos de referencia 1. Ordenanza de Organización Docente de la UDELAR Grado 1.- El docente grado 1 actuará siempre bajo la dirección de docentes de grado

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Nombre del Módulo o Materia al que pertenece la asignatura. PRÁCTICAS EXTERNAS. Expresión Gráfica, Proyectos y Urbanismo

GUÍA DOCENTE. Nombre del Módulo o Materia al que pertenece la asignatura. PRÁCTICAS EXTERNAS. Expresión Gráfica, Proyectos y Urbanismo Curso 2015-2016 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: MASTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE PRODUCTO CURSO 2015-2016 PRÁCTICAS EXTERNAS Nombre del Módulo o Materia al que pertenece la asignatura. PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS

Más detalles

LA INDIA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Departamento de Historia Antigua y Medieval ESPECIALISTA EN. Curso de postgrado 2004-2005

LA INDIA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Departamento de Historia Antigua y Medieval ESPECIALISTA EN. Curso de postgrado 2004-2005 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Departamento de Historia Antigua y Medieval ESPECIALISTA EN LA INDIA Curso de postgrado 2004-2005 Organiza: Universidad de Valladolid Colaboran: Casa de la India Casa Asia Embajada

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (De acuerdo con la Propuesta de Informe de ANECA y subsanando los aspectos considerados para el CRITERIO 5) 5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: El Título de Máster

Más detalles

Postgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones no Lucrativas y de Economía Social

Postgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones no Lucrativas y de Economía Social Postgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones no Lucrativas y de Economía Social INICIO: 28 de octubre de 2011 El reto de las organizaciones no lucrativas y de economía social para avanzar en su fortalecimiento

Más detalles

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives Universitat de Barcelona, 14 de març de 2013 2 3 AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado www.auip.org

Más detalles

Curso de Postgrado Diseño de Apps www.elisava.net

Curso de Postgrado Diseño de Apps www.elisava.net MÁSTERS Y POSTGRADOS Curso de Postgrado Diseño de Apps www.elisava.net GRÁFICO Y COMUNICACIÓN Smart devices App Design Responsive design Mobile development Mobile Performance Interaction Patterns Vojo

Más detalles

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional info@ui1.es (+34) 902 732 777 Presentación (pág. 3) Salidas profesionales (pág. 4) Plan de

Más detalles

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING BCN FERLANDINA 45 08001 BARCELONA TEL. +34 931 663 085 FAX +34 934 411 905 AND ANTIC CAMÍ RAL 1 BAIXOS AD500 ANDORRA LA VELLA TEL. +376 866 513 FAX +376 864 001 fuelmail@fuelgrafics.com www.fuelgrafics.com

Más detalles

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas Título propio de Grado en Ciencias Sociales (Publicidad y Relaciones Públicas)

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas Título propio de Grado en Ciencias Sociales (Publicidad y Relaciones Públicas) Información general Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) Esta titulación forma parte de la prueba piloto de adaptación al Espacio Europeo Superior (EEES, Bolonya). Por tanto, una vez superados

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Digital Usabilidad y Experiencia web Módulo VI. Diseño Web y Técnicas de Posicionamiento

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

DATOS DE LA ASIGNATURA

DATOS DE LA ASIGNATURA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PR Curso 2015/16 Asignatura: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LA DOCENCIA

Más detalles

2013-2014 II EDICIÓN

2013-2014 II EDICIÓN 2013-2014 II EDICIÓN PRESENTACIÓN El empleado público requiere cada vez más de una continua actualización formativa debido a los diferentes procesos de modernización que experimentan las administraciones

Más detalles

Máster Universitario en INGENIERÍA de CAMINOS, CANALES y PUERTOS por la Universidad de Cádiz

Máster Universitario en INGENIERÍA de CAMINOS, CANALES y PUERTOS por la Universidad de Cádiz Máster Universitario en de 5. Planificación de las enseñanzas. 5.1. Estructura general del plan de estudios. El Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos propuesto por la UCA se organiza siguiendo

Más detalles

Experto. Protocolo Oficial y de Empresa

Experto. Protocolo Oficial y de Empresa Experto en Protocolo Oficial y de Empresa La Escuela Internacional de Protocolo de Granada, EIPGranada, se ha consolidado como el primer centro mundial especializado en la formación de Protocolo, Relaciones

Más detalles

Dirección Cinematográfica

Dirección Cinematográfica Máster Profesional en Dirección Cinematográfica y Medios Audiovisuales Opción presencial y Online Nucine Escuela de Cine de Valencia wwww.nucine.com +34 963282022 Aprende Cine Haciendo Cine 2 Máster Profesional

Más detalles

Dirección Cinematográfica

Dirección Cinematográfica Máster Profesional en Dirección Cinematográfica y Medios Audiovisuales Opción presencial y Online Nucine Escuela de Cine de Valencia wwww.nucine.com +34 963282022 Aprende Cine Haciendo Cine 2 Máster Profesional

Más detalles

MÁSTER EN. Marketing Digital y Comercio Electrónico+

MÁSTER EN. Marketing Digital y Comercio Electrónico+ Profesorado Nuestra escuela fue creada por académicos y profesionales destacados en sus campos, que decidieron unirse para poder ofrecer una formación de postgrado presencial y online de gran calidad y

Más detalles

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN 17 AÑOS Un comunicador audiovisual planifica, estructura y realiza productos desde una

Más detalles

Ediciones CPG. C A T Á L O G O Octubre de 2008. www.edicionescpg.es. Presentación

Ediciones CPG. C A T Á L O G O Octubre de 2008. www.edicionescpg.es. Presentación Ediciones CPG www.edicionescpg.es C A T Á L O G O Octubre de 2008 Presentación En enero de 2000, con la creación de nuestro sello editorial Ediciones CPG, iniciamos nuestra línea editorial especializada

Más detalles

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA

FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado Asignatura Módulo Área Departamental Semestre Comunicación Diseño Web Módulo VI. Sistemas Multimedia y Plataformas Tecnológicas Ciencias

Más detalles

MÁSTERS Y POSTGRADOS POSTGRADO EN CULTURA DE LA PAZ, COHESIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO INTERCULTURAL: APLICACIONES PRÁCTICAS 5ª EDICIÓN. NOVIEMBRE 2012 > NOVIEMBRE 2013. MODALIDAD ON-LINE Coorganizado con: Síguenos

Más detalles

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG) Grado de Comunicación

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG) Grado de Comunicación TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG) 1. DESCRIPCIÓN El incluye en su plan de estudios el Trabajo Final de Grado (TFG). Esta asignatura, de carácter obligatorio, tiene una carga docente de 12 ECTS y está fundamentalmente

Más detalles

Máster de Educación para la Salud

Máster de Educación para la Salud Máster de Educación para la Salud Facultat d Infermeria Universitat de Lleida Informe de seguimiento Curso 2010/2011 Elaborado por la coordinación de la titulación Presentado a la Comisión de Estudios

Más detalles