Butlletí Informatiu Col legial COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Butlletí Informatiu Col legial COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA"

Transcripción

1 Butlletí Informatiu Col legial COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA N Ú M. D E S E M B R E SUMARI/ I AGENDA/2 Introducció als Mètodes Epidemiologies II Curs pràctic de Microbiologia en clínica veterinària Curs d'avicultura 1991 LEGISLACIÓ/ 4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Boletín Oficial del Estado BIBLIOTECA/9 NOTÍCIES/ 10 Informació sobre P.S.N. Videografia veterinària Loteria - Agrupació Mutual Asseguradora OFERTES I DEMANDES/ 12

2 URIACH NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS: BIOFENICOL TETRA SOL 100 c e; Cloranfenicol 200 mg/ml y oxitetraciclina 100 mg/ml. BIOPENICIL ESTREPTO SOL: Benzilpenicilina Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente acuoso y presentación de 100 ce. AMPIFENICOL 100 c e: Cloranfenicol base 40 g en presentación de 100 ce. LÍNEA DE ADITIVOS: SALKIL: Antisalmonelas y fungicida por contacto de acción permanente. OXISTAT: Antioxidante potenciado, protector de la oxidación de los alimentos en todas sus fases. MYCOSTAT: Antifúngico L.A. para materias primas y pienso. MASTERCUBE: Alta tecnología en la granulación de piensos, efectivo en dosis de 1 a 3 kg/tm de pienso. AGRISWEET: Nuevo concepto en la saborización de pienso para lechones. Degà Bahí, Apartado de Correos: Barcelona Teléfono (93) Telegramas: URIACH Télex: URIAC E Fax: (93)

3 Introducció als mètodes epidemiologies Adreçat a: Estudiants de doctorat, professionals de la medicina clínica i salut pública, sense formació prèvia en epidemiologia. Objectiu: Donar una visió general de l'epidemiologia per entendre els termes de la literatura mèdica i sobre les aplicacions dels mètodes epidemiologies en la recerca clínica i en salut pública. Dates: Del 10 al 20 de desembre de 1990 i el 10 de gener de Duració del curs: 20 hores. Alumnes: 20. Preu d'inscripció: ptes. Director: Antoni Arias i Enrich. Programa: 1. La perspectiva epidemiológica; antecedents i evolució de la disciplina. 2. El procés de recerca epidemiológica. 3. Les mesures de freqüència, d'associació i d'impacte. 4. L'anàlisi de les dades en els estudis epidemiologies. 5. El disseny dels estudis ecològics. 6. El disseny dels estudis de cohorts. 7. El disseny dels estudis cas-control. 8. El disseny dels assaigs clínics. 9. La identificació precoç dels subjectes afectats per una patologia: el cribatge o «screening». 10, Epidemiologia i avaluació de programes. II Curs Pràctic de Microbiologia en clínica veterinària Dies: 10, II i 12 de desembre de Temari: Primer dia. Bacteriología, teoria i pràctica. Segon dia: Micologia, teoria i pràctica. Tercer dia: Bacteriología II i Parasitología, teoria i pràctica. Instructors: Dra. Cristina Riera Lizandra (especialista en Parasitología) i 5r, Daniel Asensio Adacid (director de producció al MAIM S.L.) Organització: Joan Lladó D.P.Z., MAIM, S.L. (Laboratori de Microbiologia) i la Secció de Petits Animals d'aquesta Acadèmia. Places: 20 persones. Quota: pts. Curs d'avicultura 1991 La Real Escola d'avicultura convoca el Curs Oficial d'avicultura que començarà el febrer de 1991 I finalitzarà el 7 de Juny del mateix any, El curs és de tipus teòric-pràctic, comprenent 121 temes sobre les següents matèries: de

4 Anatomia i fisiologia de la gallina Millora genètica Alimentació Construccions i equip Producció de carn de Pollastre Producció d'ous Reproducció i incubació Higiene i patologia 9h. 10 h, 18 h. 19 h. 15 h. 20 h. 8h. 22 h. Una part d'aquests temes, explicats a l'aula, seran completats amb les pràctiques als laboratoris i instal lacions experimentals. També s'efectuaran visites d'studi a empreses i granges de la regió. El curs també es complementa amb un seminari sobre la producció de carns selectes d'aus (del 8 al 17 d'abril). Aquest seminari tractarà espècies avícoles com els ànecs, el gall dindi, les perdius, etc.. El programa està obert per a joves majors de 17 anys que cumpleixm determinat's requisits. Finalment el curs està reconegut per la Generalitat de Catalunya i els alumnes tindran que pasar un examen final devant d'un tribunal designat per la mateixa Generalitat. Per més informació: dingiu-vos a; Real Escuela de Avicultura Plana del Paraiso, Arenys de Mar (Barcelona) Tel, , Fax: Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña DOGCnúm. 1360, dio 29-I0-90 Presidència de ta Generalitat Decret 241 /1990 de 4 de setembre, pel qual s'estableix el control i la investigació de residus en animals i carns fresques a Catalunya. Decret 242/1990, de 8 d'octubre, de creació del Consell Català d'especialitats i de les diferents comissions d'especialitats en ciències de la salut. Departament d'agricultura, ramaderia i pesca. Ordre de! 9 de setembre de 1990, sobre normes adicionáis per a la realització del sanejament ramader. Departament de comerç, consum i turisme. Resolució 23 d'octubre de 1990 per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de beques destinades a la formació d'especialistes en matèria de consum, DOGCnúm ~ * Departament d'indústria i energia. Resolució de 4 d'octubre de 1990, per la qual s'actualitza el calendari de fires de Catalunya de Departament de sanitat seguretat social. ResolucIó de 16 d'octubre de 1990, de delegació de competènciesuresels delegatscautelarsterrltonalsenmateriadel del departament de sanitatalimentaris.iseguretat social pel que fa a l'adopció de mesures cautelars en materia d'higiene i control alimentaris,

5 C.I.F.- A Barna Wagen, S. A. EXPOSICIÓN VENTA Y TALLERES P. Valle de Hebrón, 101 Tel Fax Barcelona Auòi La más amplia Exposición de Audi Wolkswagen de Barcelona. La mejor financiación a través de Wolkswagen Crèdit. Trato personalizado preferencial. La mejor valoración de su coche usado. Entrega inmediata. Consúltenos en P. Valle Hebrón, 101 Sr. Huguet 1 eb CALIER ESPECIALITATS VETERINÀRIES LABORATORIOS CALIER, S. A. <_/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassà) Apariada d Corros 202 (Granollers) LES FRANQUSES DEL VALLÈS "849lona5 (ESPAÑA) Tel. ' Fax

6 DOGCnúm. 1355, dio í Departament de justicia. Resolució de I' I d'octubre de 1990, pel la qual s'atorga una subvenció a l'acadèmia de ciències veterinàries de Catalunya. DOGCnúm. I36S, àio 9-IÍ-90 Departament de sanitat i seguretat social. Decret 262/I990 de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitans que han de complir els establiments balnearis. DOGCnúm. 371, dia Departament d'ensenyament Resolució de 12 de novembre de 1990, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de beques de formació d'investigacions en el marc de les universitats catalanes, els centres universitaris adscrits i els centres públics de recerca per a l'any DOGCnúm dia 26-i 1-90 Presidència de la Generalitat Correcció d'errades a la Llei 15/1990 de 9 de juliol, d'ordenació Sanitària de Catalunya (DOGC. núm. 1324). Boletin Oficial del Estado BOEnúm. 250, dia Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Denominaciones de origen. Real Decreto 1254/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de nombres geográficos protegidos por Denominaciones de origen, genéricas y específicas en productos agroalimentarios. BOE núm. 254, día Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Aguas. Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se modifica la orden de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad que deben mantenerse en las corrientes superficiales destinadas a la producción de agua potable. Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Premio «Alimentos de España». Resolución de 19 de octubre de 1990, de la dirección general de política alimentaria, por la que se convocan los IV Premios de Prensa 1990 «Alimentos de España». BOE núm. 256, dio 25-i 0-90 Jefatura del Estado. Acuerdos Internacionales. Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos, hecho en Estrasburgo el 18 de marzo de Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Reglamentaciones Técnico-sanitarias. Corrección de errores del Real Decreto 1043/1990 de 27 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnico-sanitaria sobre objetos de cerámica para uso alimentario. núm.257,dia Ministerio de Economía y Hacienda. Importaciones. Circular 1015/1990, de 17 de octubre, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos especiales, sobre importación de carne de bovino congelada destinada a la transformación.

7 Ministerio para las Administraciones públicas. Organización. Real Decreto 1275/1990 de 25 de octubre, de modificación de la estructura orgánica de la Dirección General de la función pública. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Convenios colectivos. Resolución de 18 de septiembre de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias lácteas y sus derivados. BOEnúm. 258, dia 27-IQ-90 Ofertes públiques d'ocupació. Resolución de 5 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de ayudante de veterinaria. BOEnúm. 259, dia 29-Í0-90 Ministerio de Sanidad y Consumo. Sustancias y preparados medicinales sicotrópicos. Orden de 19 de octubre de 1990, por la que se incluyen determinados principios activos en las listas I y IV anexas al Convenio de sustancias sicotrópicas de 1971, BOEnúm. 26, dia 3I-I0-90 Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Cultivos marinos. Orden de 24 de octubre de 1990, sobre transferencias de capital a las comunidades autónomas para planes nacionales de cultivos marinos. Ministerio de trabajo y seguridad social. Convenios colectivos de trabajo. Resolución de 2 de octubre de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo de las industrias para alimentos compuestos para animales. ÒOÍnúm. 268, dio Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamentaciones técnico-sanitarias. R.D. 1346/1990, de 26 de octubre de 1990, por el que se modifica el apartado uno del artículo 22, etiquetado, y se derogan determinados apartados de la reglamentación especial para la elaboración, circulación y comercio del güisqui aprobada por decreto 644/ 1973, de 29 de marzo. Reglamentaciones técnico-sanitarias. Real Decreto 1347/1990, por el que se regula el establecimiento y la actividad de las instalaciones para el envasado de bebidas espirituosas y demás bebidas derivadas de alcoholes naturales no dependientes de una industria o agrupación de industrias elaboradoras. BOínúm.272,dia 3-U-90 Tribunal Constitucional. Conflicto de competencia, Conflicto de competencia (positivo), y subsidiariamente impugnación al amparo del titulo V de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOT), número 2267/1990, planteado por el Gobierno, en relación con una orden de 20 de junio de 1990, de la Consejería de Agricultura, ganadería y pesca de la Generalitat de Catalunya. ñoínúm. 278, día 20-1 f-90 Títulos académicos. Real Decreto 1413/1990, de 26 de octubre de 1990, por el que se establece el titulo unlversltario oficial de ingeniero técnlco en industrias agranas y alimentarias y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél.

8 Atlas de OFTALMOLOGIA CANINA Y FELINA I. Walde, E. H. Schaffer. R. G. KÓsilln Diseñados como instrumentos prácticos para el trabajo, los Atlas en color de GRASS Ediciones son una fuente permanente de ilustraciones en apoyo del diagnóstico y la técnica. Si desea más información llámenos! Servicio de presentación de los libros en su consulta Entrega inmediata en la consulta o domicilio QRA89 GRASS Ediciones Consejo de Ciento 341, Barcelona Telf () I ROS ATLAS A TODO COLOR PUBLICADOS POR GRASS Ediciones ( IL: Inspección de la carne, fotos. PASCOE: Dermatología Equina, fotos. HAWKEY: Hematología Vct. comparada, fotos. WEST: Diccionario Enciclopédico de Vct págs. MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept ilust. ANATOMIA RADIOGRÁFICA CANINA Y FELINA Dermatología Canina y Felina GT. WlLKlNSON GRA

9 Real Decreto 1453/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. Real Decreto 1463/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de licenciado en ciencia y tecnologia de los alimentos y las directrices generales de la obtención de aquél. BOEnum 280, ata 22-i i-90 Ministerio de relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamentaciones tecnico-santtanas. Rea! Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción. BOínum 282, día Ministerio de relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamentaciones técnico-sanitarias. Corrección de errores del R.D. 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. BOfnum 280, dlo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuerpos y escalas de los grupos A.B.C.D, Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se corrige ta de 24 de octubre que convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en el departamento. Orden de 21 de noviembre de 1990 por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. ANIMALS DE COMPANYIA Urgències MANUAL DE URGENCIAS EN VETERINARIA Robert. W. Kirk edició espanyola, Barcelona: Salvat, 1989 Dermatología: CANINE AND FELINE DERMATOLOGY K.P. Baker, L.R. Thomsett. Oxford: Biackwell, PORCS Patologia: MANUAL DE ENFERMEDADES DEL CERDO Karl Otto Eich. Barcelona: Grünland, AVIAM Patologia: POULTRY DISEASES. Peter Curtís. 2.' 1 edició anglesa. Liverpool: Liverpool University Press, 1987,

10 ANATOMIA TOPOGRÀFICA t ATLAS DE ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Peter Popesko, 3 toms. Barcelona: Salvat editors, ANATOMIA PATOLÒGICA LA NECROPSIA EN LOS MAMÍFEROS DOMÉSTICOS A. Gázquez Ortiz. Madrid: Interamericana, HISTOLOGÍA COLOR ATLAS OF VETERINAY HISTOLOGY William J. Bacha, Linda M. Wood. Londres: Lea Febiger, FARMACOLOGIA NORMAS SOBRE MEDICAMENTOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA Comisión de las Comunidades Europeas. Vol. V. Medicamentos veterinarios. Luxemburg: oficina Publicacions CEE, INFORMACIÓ SOBRE P.S.N. - AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA El 2 d'agost de 1984 es promulga la Llei sobre l'ordenació de l'assegurança privada on és delimiten les prestacions i operacions que poden practicar les Mutualitats de Previsió Social. Quedaren excloses les contractacions de l'assegurança de l'automòbil. Això va suposar que la Dirección General de Seguros revoques l'autorització concedida a la Mutualidad de Previsión Social per operar amb l'assegurança Voluntària de l'automòbil. El 10 d'agost de 1987 es va formular un conveni entre P.S.N. (M.P.S.) i P.S.N. - Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.) en el que es va realitzar la transmissió de l'assegurança voluntaria de l'automòbil de P.S.N. a P.S.N.-A.M.A, Queda, per tant, encomenada a P.S.N.-A.M.A., la práctica de l'assegurança Voluntaria de l'automòbil, juntament, amb l'assegurança obligatòria que ja practicava des de l'any P.S.N.-A.M.A. fou constituida doncs, com una mutua d'assegurances a Prima fixa amb la finalitat de donar cobertura a les assegurances de l'automòbil. P.S.N.-A.M.A. decideix ampliar la seva gestió asseguradora circunscribint sempre la seva acció de forma exclusiva als col lectius san taris. QUÈ OFEREIX: P.S.N.-A.M.A. té autoritzada per la Dirección General de Seguros, la contratació d'assegurances als rams dels automòbils, incendis, robatoris, responsabilitat civil, assistència en viatge, i defensa i reclamació. ALTRES SERVEIS: P.S.N.-A.M.A. té des de 1989 AMA-Asistencia, creada per cobrir la defensa, reclamació i assistència en viatge d'àmbit mondial. Algunes de les cobertures que ofereix són:

11 - Repatriació o transport sanitari. - Gastos mèdics d'hospitalització. - Remolq del vehicle sinestrat. - Defensa jurídica. També està al mercat, el «Seguro Combinado del Hogar», amb el que pot protegir la seva llar, objectes, joies amb una forta cobertura i unes primes assequibles. Un dels serveis que P.S.N.-A.M.A. té l'intenció de possar en funcionament l'any vinent és l'assegurança Multirriesgo per clíniques veterinàries. Per qualsevol tipus d'informació podeu dirigir-vos a l'agencia de Barcelona: Carrer Pau Claris , Planta 5a., porta 2a., telèfon VIDEOGRAFIA VETERINÀRIA Distribuciones Audiovisuales Piscis, S.L., ens informa que, abans de finals d'any, comercialitzarà una col lecció videogràfica dedicada a nou de les races més venudes. Els videos sobre el Pastor Alemany i el Cocker obriran aquesta col lecció, que tindrà una aparició bimestral. Els programes, dirigits pel Doctor Jeff Webber, descriuen les necessitats dels cadells i dels gossos adults com són l'alimentació, les malalties, les vacunacions, les característiques de raça, alhora que mostra un especial interès en el tema de l'entrenament. L'entrenador, Micael Chill, recomana diverses tècniques d'entrenament, exercicis i disciplina. En cas que esteu interessats en aquesta videógrafo podeu demanar informació a Distribuciones Piscis, S.L.. telèfon LOTERIA Us recordem que com cada any el Col legi juga a la Loteria de Nadal amb el número en participacions de 500, 1000, 2000, 2500 i 5000 ptes. Cada participació té un increment del 10 % amb destinació al Fons Mutual d'ajuda.

12 HUMAN, Empresa Internacional, fabricant de productes pel Sector ramader sol licita veterinari per a realitzar un treball d'assessorament tècnic a la zona de Catalunya. Es requereix - Llicenciat en veterinaria. - Experiència en treballs de contacte amb ramaders i agricultors. S'ofereíx: - Incorporació immediata. - Condicions econòmiques molt interessants. Interessats contactar urgentment amb Nati Labairu, telèfon (948) HUMAN, Mtrio. de Urdax, I Pamplona Us informem que el Grup Costo Bravo, SA, empresa constructora d'apartaments i xalets a les localitats de S'Agaró, Palamós, Sant Antoni de Calonge i Begur, a la Costa Brava, realitza una promoció especial entre gremis i col legis professionals. La promoció consisteix en un descompte d'un pessetes en el preu de qualsevol apartament o xalet que adquireixi un col legiat. En cas que esteu interessats podeu dirigir-vos a: Grup Costa Brava, SA, telèfon (972) 3 I 6I 62 / SO

EL DEPARTAMENT DE SALUT RECTIFICA EL DECRET 256/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA

EL DEPARTAMENT DE SALUT RECTIFICA EL DECRET 256/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA EL DEPARTAMENT DE SALUT RECTIFICA EL DECRET 256/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA Como ya informamos el pasado Noviembre en http://fesitess-catalunya.org y en INFORMATIU

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ENERO 2011

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ENERO 2011 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ENERO 2011 Ministerio de Economía y Hacienda BOE nº 4 de 05.01.11 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

Protección de la Salud

Protección de la Salud MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA Guía docente de la asignatura: Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud UNIVERSITAT POMPEU FABRA - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA DATOS DESCRIPTIVOS

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

Podeu recuperar el text íntegre de totes les disposicions legislatives des del formulari del Recull Legislatiu del web del CERES.

Podeu recuperar el text íntegre de totes les disposicions legislatives des del formulari del Recull Legislatiu del web del CERES. Podeu recuperar el text íntegre de totes les disposicions legislatives des del formulari del Recull Legislatiu del web. BOE Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección 06/08/2011 General de Trabajo,

Más detalles

Convenios colectivos y normativa relevante publicados durante el mes de mayo de 2011

Convenios colectivos y normativa relevante publicados durante el mes de mayo de 2011 Convenios colectivos y normativa relevante publicados durante el mes de mayo de 2011 Convenios colectivos Publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Corrección de erratas de la Resolución de 17

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

RECULL DE PREMSA. Mobilitzacions pel reconeixement sanitari de la psicologia

RECULL DE PREMSA. Mobilitzacions pel reconeixement sanitari de la psicologia RECULL DE PREMSA Mobilitzacions pel reconeixement sanitari de la psicologia 11 de novembre de2010 Estel Carbó Vinaixa - Departament de Comunicació i Premsa Col legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)

Más detalles

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO La Universitat Autònoma de Barcelona convoca 29 places, en el marc del programa d ajuts per a la promoció de l ocupació jove i implantació de la garantia

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA Tarragona, Octubre 2014 MARC LEGAL GENERAL - Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes amb les seves modificacions (Llei 2/2013, de 29 de

Más detalles

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO BOE núm. 287 Jueves 1 diciembre 2005 39473 incorporan al ordenamiento jurídico español diversas Directivas Comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal

Más detalles

5. ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

5. ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 5. ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación organizado e incluirá

Más detalles

Manual de legislación farmacéutica

Manual de legislación farmacéutica Manual de legislación farmacéutica PROYECTO EDITORIAL SÍNTESIS FARMACIA Director: César Nombela Cano Manual de legislación farmacéutica Antonio González Bueno Servicio de Farmacia Hospital Sta. Creu i

Más detalles

NOTICIAS SOBRE LEGISLACIÓN EDUCATIVA AUTORAS: LAURA NAVARRO GUEROLA E INMACULADA MURGUI MUÑOZ. Inspectoras de Educación

NOTICIAS SOBRE LEGISLACIÓN EDUCATIVA AUTORAS: LAURA NAVARRO GUEROLA E INMACULADA MURGUI MUÑOZ. Inspectoras de Educación NOTICIAS SOBRE LEGISLACIÓN EDUCATIVA AUTORAS: LAURA NAVARRO GUEROLA E INMACULADA MURGUI MUÑOZ. Inspectoras de Educación A. NORMAS PUBLICADAS EN EL BOE. (Febrero Abril 2014) Resolucion de 09/04/2014 (Boletín

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL (SISTEMA EDUCATIVO)

FORMACIÓN PROFESIONAL (SISTEMA EDUCATIVO) RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PAÍSES EDUCACIÓN SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL (SISTEMA EDUCATIVO) FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO España MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Educación

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

LA AUDITORÍA SANITARIA, UN PASO PREVIO A LA REDACCIÓN E INSTAURACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE. Anna Jacas 1 i Laura Valls 2

LA AUDITORÍA SANITARIA, UN PASO PREVIO A LA REDACCIÓN E INSTAURACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE. Anna Jacas 1 i Laura Valls 2 LA AUDITORÍA SANITARIA, UN PASO PREVIO A LA REDACCIÓN E INSTAURACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Anna Jacas 1 i Laura Valls 2 1 Avena Assessoria s.l., calle Figaró, 5, 08530 La Garriga

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

EDUCADORES Y LAS EDUCADORAS SOCIALES

EDUCADORES Y LAS EDUCADORAS SOCIALES LAS FUNCIONES DE LOS EDUCADORES Y LAS EDUCADORAS SOCIALES EN LOS CENTROS GERIÁTRICOS DE CATALUÑA 1 Raquel Aixendri 2 y Josep Vallés 3 Históricamente las tareas de educación, estimulación cognitiva y animación,

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA PLAN DE ESTUDIOS Cd. Victoria Tamaulipas Febrero de 2003 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS I. NOMBRE DE LA CARRERA. Médico Veterinario

Más detalles

Para aportar profesionales a un sector que se está heterogeneizando. Para asegurar calidad en la prestación de los servicios de inspección

Para aportar profesionales a un sector que se está heterogeneizando. Para asegurar calidad en la prestación de los servicios de inspección Juntos construimos el futuro 16/11/2012 1 Juntos sumamos 2 Objetivos Para aportar profesionales a un sector que se está heterogeneizando Para asegurar calidad en la prestación de los servicios de inspección

Más detalles

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa'

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' Els diners que reculli serviran per finançar una beca d'investigació en malalties pediàtriques ACN ID 733238 Barcelona (ACN).- El conseller

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA Maria Àngels Prats Mora El català, llengua romànica que compta amb més de mil anys d història, és un element d identitat que comparteixen Andorra, Catalunya,

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Índices de Trayectoria Escolar MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Índices de Trayectoria Escolar MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESCOLARES Índices Trayectoria Escolar Programa Educativo: MÉDICO VETERINARIO

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

Boletín de documentación jurídica PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SUMARIO

Boletín de documentación jurídica PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SUMARIO Septiembre Número 13 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SUMARIO Boletín Oficial del Estado-----------------------1 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-------3 Diario Oficial de la Unión Europea-------------3

Más detalles

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD E HIGIENE CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Legislación sobre productos fitosanitarios. Pedro Delgado Cobos Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo..

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

NOVEDADES MES DE MARZO

NOVEDADES MES DE MARZO NOVEDADES MES DE MARZO TÍTULO: TEMARIO VOL. II. OPOSICIONES FONTANEROS INSTITUCIONES PÚBLICAS ISBN: 9788498821574 PVP: 25,00 PÁG: 316 de acceso a las plazas vacantes de Fontaneros de las distintas Instituciones

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

Convenios colectivos y normativa relevante publicada durante el mes de marzo de 2012

Convenios colectivos y normativa relevante publicada durante el mes de marzo de 2012 Convenios colectivos y normativa relevante publicada durante el mes de marzo de 2012 Convenios colectivos Publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Dirección

Más detalles

120721-Màster en Direcció y Gestió d'empreses. 02 de novembre de 2012 al 31 de gener de 2014. Girona (Fundació Universitat de Girona).

120721-Màster en Direcció y Gestió d'empreses. 02 de novembre de 2012 al 31 de gener de 2014. Girona (Fundació Universitat de Girona). OFERTA FORMATIVA A CATALUNYA 120721-Màster en Direcció y Gestió d'empreses. 02 de novembre de 2012 al 31 de gener de 2014. Girona (Fundació Universitat de Girona). 121104-Salut a l'anella verda - Alimentació

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS EDUCATIVAS AUTORAS: LAURA NAVARRO GUEROLA E INMACULADA MURGUI MUÑOZ. Inspectoras de Educación

NOVEDADES LEGISLATIVAS EDUCATIVAS AUTORAS: LAURA NAVARRO GUEROLA E INMACULADA MURGUI MUÑOZ. Inspectoras de Educación NOVEDADES LEGISLATIVAS EDUCATIVAS AUTORAS: LAURA NAVARRO GUEROLA E INMACULADA MURGUI MUÑOZ. Inspectoras de Educación A- NORMATIVA PUBLICADA EN EL BOE. (16 octubre 2014-28 enero 2015) Real Decreto 1105/2014,

Más detalles

INFORME DE DIFUSIÓN FINAL

INFORME DE DIFUSIÓN FINAL JACUMAR JUNTA NACIONAL ASESORA DE CULTIVOS MARINOS PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS INFORME DE DIFUSIÓN FINAL Título del Plan: Gestión sanitaria de la acuicultura. Adaptación a la nueva normativa

Más detalles

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLE TÍN Disposición Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 26 de mayo de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que

Más detalles

GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA. Curso

GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA. Curso Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d Enginyeria Agrària Curso GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA Contenido 1 PRESENTACIÓN... 3 1.1 Estudios

Más detalles

RELACIÓN DE LEGISLACIÓN

RELACIÓN DE LEGISLACIÓN RELACIÓN DE LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Sector: ALIMENTACIÓN ORDEN 23.01.98 Modifica la Orden de 14 de junio de 1983, por M. DE LA la que se aprueba la norma de calidad para la PRESIDENCIA cuajada

Más detalles

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 La formación profesional DUAL FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 Formación profesional DUAL: origen y fundamento Concepto: la formación profesional FP en alternancia dual es la

Más detalles

ESTUDIO DEL CONTROL DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT.

ESTUDIO DEL CONTROL DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DEL CONTROL DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Autores: Rafael del Hoyo & Neus Manero Negociat de Salut Pública Ajuntament

Más detalles

Eurosigma Consultores, S.L.

Eurosigma Consultores, S.L. Σ Eurosigma Consultores, S.L. Quiénes somos? El grupo Eurosigma Laboratorios Bactereco inició su singladura en 1992 con la inauguración del Laboratorio Bactereco, especializado en el sector de la alimentación,

Más detalles

8/11/2010 BOE BOJA. Descargar en PDF

8/11/2010 BOE BOJA. Descargar en PDF 8/11/2010 Acuerdos internacionales Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988. o PDF (-A-2010-17153 - 41

Más detalles

Informe general de actividades

Informe general de actividades INFORME GENERAL DE PRESENTACIÓN LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL-LDG Año 2009 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL C/ Comte Borrell, 111. Bajos 08015-BARCELONA T: 932173840 F: 934151044 ldg@ldggrup.net

Más detalles

Declárase a nuestro país, libre de cepas velogénicas del virus de la Enfermedad de Newcastle (ENC).

Declárase a nuestro país, libre de cepas velogénicas del virus de la Enfermedad de Newcastle (ENC). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación SANIDAD ANIMAL Resolución 446/87 Declárase a nuestro país, libre de cepas velogénicas del virus de la Enfermedad de Newcastle (ENC). Bs. As.,

Más detalles

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC.

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC. 9586 2001 05 04 DOGV - Núm. 3.992 Conselleria de Benestar Social CORRECCIÓ d'errades de l'ordre de 12 d'abril de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2001

Más detalles

GUÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SICUE-SÉNECA CURSO 2009/10

GUÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SICUE-SÉNECA CURSO 2009/10 GUÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SICUE-SÉNECA CURSO 2009/10 Estimado estudiante SICUE-Séneca, Gracias por haber escogido la UAB para realizar tu intercambio. En este documento encontrarás

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * Títol oficial GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Título oficial * PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI (*) En procés d aprovació. Centre en procés

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad «BOE» núm. 57, de 8 de marzo de 2011 Referencia:

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

Cada empresa participante tendrá derecho a una subvención del COPCA en concepto de bolsa de viaje.

Cada empresa participante tendrá derecho a una subvención del COPCA en concepto de bolsa de viaje. Misión empresarial a Miami Del 31 de marzo al 4 de Abril de 2008 Distinguido señor / Distinguida señora, En el marco del Plan Internacional para el año 2008, Fomento del Trabajo Nacional está organizando

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN FEDER 2007-2013 PARA PROYECTOS COFINANCIADOS

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN FEDER 2007-2013 PARA PROYECTOS COFINANCIADOS CIENTÍFICA Y INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN FEDER 2007-2013 PARA PROYECTOS COFINANCIADOS JUNIO 2014 CORREO ELECTRONICO SGInfraestructura@mineco.es C/ Albacete, 5 28071 MADRID

Más detalles

RD 640-2006 Higiene en la producción y comercialización de productos alimenticios

RD 640-2006 Higiene en la producción y comercialización de productos alimenticios REAL DECRETO 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la de los productos alimenticios. Durante

Más detalles

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA 1 DATOS PERSONALES Maribel de la Cerda Toledo DNI: 46775899V Facultat de Pedagogia. Departament de Teoria i Història de l Educació Edifici de Llevant 3ª planta, Passeig Vall d Hebron 171 08035 Barcelona

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Legislació específica aplicable

Legislació específica aplicable Legislació específica aplicable Ordre d 1 d agost de 1985, sobre la pràctica de l avortament en centres o establiments sanitaris a Catalunya. (DOGC 573 de 9.8.85) RD 2409/1986 de 21 de noviembre, sobre

Más detalles

PROCÉS D INTEGRACIÓ TARIFÀRIA

PROCÉS D INTEGRACIÓ TARIFÀRIA PROCÉS D INTEGRACIÓ TARIFÀRIA - 2 de juliol de 2001-1 1. ANTECEDENTS 1.1. ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 15/11/00 El projecte de la Integració Tarifària al conjunt de la RMB es va aprovar al Consell

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA DOBLE GRADO EN VETERINARIA / CIENCIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL. Curso

GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA DOBLE GRADO EN VETERINARIA / CIENCIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL. Curso Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d Enginyeria Agrària Curso GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA DOBLE GRADO EN VETERINARIA / CIENCIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL Contenido 1 PRESENTACIÓN...

Más detalles

HOSTELERÍA, CAFÉS, BARES Y SIMILARES. Ordenación y clasificación de establecimientos de restauración

HOSTELERÍA, CAFÉS, BARES Y SIMILARES. Ordenación y clasificación de establecimientos de restauración LCAT 1994\610 Legislación (Disposición Vigente a 29/1/2007) Decreto 317/1994, de 4 noviembre DEPARTAMENT COMERÇ, CONSUM I TURISME DO. Generalitat de Catalunya 9 diciembre 1994, núm. 1983, [pág. 8020];

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA

IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA Butlletins Tarinas LOPD Butlletí N º Maig/ 2011 altres mitjans notificar personalment als afectats. Per tant, l'última possibilita IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA La gravació o captació

Más detalles

ESCOLA CATALANA DE L ESPORT Un modelo de implantación de la formación en Periodo Transitorio y de las Enseñanzas Deportivas en Catalunya.

ESCOLA CATALANA DE L ESPORT Un modelo de implantación de la formación en Periodo Transitorio y de las Enseñanzas Deportivas en Catalunya. ESCOLA CATALANA DE L ESPORT Un modelo de implantación de la formación en Periodo Transitorio y de las Enseñanzas Deportivas en Catalunya. Rafael Nebot Vilar Responsable de Coordinació d actuacions sectorials

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

GUÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO CURSO 2013-2014. Facultat de Veterinària

GUÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO CURSO 2013-2014. Facultat de Veterinària GUÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO CURSO 2013-2014 Estimado estudiante de intercambio, Gracias por haber escogido la UAB. En este documento encontrarás la información necesaria para poder realizar

Más detalles

DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCIÓN Y CONTROL OFICIAL DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS

DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCIÓN Y CONTROL OFICIAL DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCIÓN Y CONTROL OFICIAL DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS Jornada sobre medicamentos veterinarios Córdoba, 7 octubre 2010 José Luis Paramio Lucas M.A.R.M. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL

Más detalles