Butlletí Informatiu Col legial COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Butlletí Informatiu Col legial COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA"

Transcripción

1 Butlletí Informatiu Col legial COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA N Ú M. D E S E M B R E SUMARI/ I AGENDA/2 Introducció als Mètodes Epidemiologies II Curs pràctic de Microbiologia en clínica veterinària Curs d'avicultura 1991 LEGISLACIÓ/ 4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Boletín Oficial del Estado BIBLIOTECA/9 NOTÍCIES/ 10 Informació sobre P.S.N. Videografia veterinària Loteria - Agrupació Mutual Asseguradora OFERTES I DEMANDES/ 12

2 URIACH NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS: BIOFENICOL TETRA SOL 100 c e; Cloranfenicol 200 mg/ml y oxitetraciclina 100 mg/ml. BIOPENICIL ESTREPTO SOL: Benzilpenicilina Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente acuoso y presentación de 100 ce. AMPIFENICOL 100 c e: Cloranfenicol base 40 g en presentación de 100 ce. LÍNEA DE ADITIVOS: SALKIL: Antisalmonelas y fungicida por contacto de acción permanente. OXISTAT: Antioxidante potenciado, protector de la oxidación de los alimentos en todas sus fases. MYCOSTAT: Antifúngico L.A. para materias primas y pienso. MASTERCUBE: Alta tecnología en la granulación de piensos, efectivo en dosis de 1 a 3 kg/tm de pienso. AGRISWEET: Nuevo concepto en la saborización de pienso para lechones. Degà Bahí, Apartado de Correos: Barcelona Teléfono (93) Telegramas: URIACH Télex: URIAC E Fax: (93)

3 Introducció als mètodes epidemiologies Adreçat a: Estudiants de doctorat, professionals de la medicina clínica i salut pública, sense formació prèvia en epidemiologia. Objectiu: Donar una visió general de l'epidemiologia per entendre els termes de la literatura mèdica i sobre les aplicacions dels mètodes epidemiologies en la recerca clínica i en salut pública. Dates: Del 10 al 20 de desembre de 1990 i el 10 de gener de Duració del curs: 20 hores. Alumnes: 20. Preu d'inscripció: ptes. Director: Antoni Arias i Enrich. Programa: 1. La perspectiva epidemiológica; antecedents i evolució de la disciplina. 2. El procés de recerca epidemiológica. 3. Les mesures de freqüència, d'associació i d'impacte. 4. L'anàlisi de les dades en els estudis epidemiologies. 5. El disseny dels estudis ecològics. 6. El disseny dels estudis de cohorts. 7. El disseny dels estudis cas-control. 8. El disseny dels assaigs clínics. 9. La identificació precoç dels subjectes afectats per una patologia: el cribatge o «screening». 10, Epidemiologia i avaluació de programes. II Curs Pràctic de Microbiologia en clínica veterinària Dies: 10, II i 12 de desembre de Temari: Primer dia. Bacteriología, teoria i pràctica. Segon dia: Micologia, teoria i pràctica. Tercer dia: Bacteriología II i Parasitología, teoria i pràctica. Instructors: Dra. Cristina Riera Lizandra (especialista en Parasitología) i 5r, Daniel Asensio Adacid (director de producció al MAIM S.L.) Organització: Joan Lladó D.P.Z., MAIM, S.L. (Laboratori de Microbiologia) i la Secció de Petits Animals d'aquesta Acadèmia. Places: 20 persones. Quota: pts. Curs d'avicultura 1991 La Real Escola d'avicultura convoca el Curs Oficial d'avicultura que començarà el febrer de 1991 I finalitzarà el 7 de Juny del mateix any, El curs és de tipus teòric-pràctic, comprenent 121 temes sobre les següents matèries: de

4 Anatomia i fisiologia de la gallina Millora genètica Alimentació Construccions i equip Producció de carn de Pollastre Producció d'ous Reproducció i incubació Higiene i patologia 9h. 10 h, 18 h. 19 h. 15 h. 20 h. 8h. 22 h. Una part d'aquests temes, explicats a l'aula, seran completats amb les pràctiques als laboratoris i instal lacions experimentals. També s'efectuaran visites d'studi a empreses i granges de la regió. El curs també es complementa amb un seminari sobre la producció de carns selectes d'aus (del 8 al 17 d'abril). Aquest seminari tractarà espècies avícoles com els ànecs, el gall dindi, les perdius, etc.. El programa està obert per a joves majors de 17 anys que cumpleixm determinat's requisits. Finalment el curs està reconegut per la Generalitat de Catalunya i els alumnes tindran que pasar un examen final devant d'un tribunal designat per la mateixa Generalitat. Per més informació: dingiu-vos a; Real Escuela de Avicultura Plana del Paraiso, Arenys de Mar (Barcelona) Tel, , Fax: Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña DOGCnúm. 1360, dio 29-I0-90 Presidència de ta Generalitat Decret 241 /1990 de 4 de setembre, pel qual s'estableix el control i la investigació de residus en animals i carns fresques a Catalunya. Decret 242/1990, de 8 d'octubre, de creació del Consell Català d'especialitats i de les diferents comissions d'especialitats en ciències de la salut. Departament d'agricultura, ramaderia i pesca. Ordre de! 9 de setembre de 1990, sobre normes adicionáis per a la realització del sanejament ramader. Departament de comerç, consum i turisme. Resolució 23 d'octubre de 1990 per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de beques destinades a la formació d'especialistes en matèria de consum, DOGCnúm ~ * Departament d'indústria i energia. Resolució de 4 d'octubre de 1990, per la qual s'actualitza el calendari de fires de Catalunya de Departament de sanitat seguretat social. ResolucIó de 16 d'octubre de 1990, de delegació de competènciesuresels delegatscautelarsterrltonalsenmateriadel del departament de sanitatalimentaris.iseguretat social pel que fa a l'adopció de mesures cautelars en materia d'higiene i control alimentaris,

5 C.I.F.- A Barna Wagen, S. A. EXPOSICIÓN VENTA Y TALLERES P. Valle de Hebrón, 101 Tel Fax Barcelona Auòi La más amplia Exposición de Audi Wolkswagen de Barcelona. La mejor financiación a través de Wolkswagen Crèdit. Trato personalizado preferencial. La mejor valoración de su coche usado. Entrega inmediata. Consúltenos en P. Valle Hebrón, 101 Sr. Huguet 1 eb CALIER ESPECIALITATS VETERINÀRIES LABORATORIOS CALIER, S. A. <_/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassà) Apariada d Corros 202 (Granollers) LES FRANQUSES DEL VALLÈS "849lona5 (ESPAÑA) Tel. ' Fax

6 DOGCnúm. 1355, dio í Departament de justicia. Resolució de I' I d'octubre de 1990, pel la qual s'atorga una subvenció a l'acadèmia de ciències veterinàries de Catalunya. DOGCnúm. I36S, àio 9-IÍ-90 Departament de sanitat i seguretat social. Decret 262/I990 de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits tècnico-sanitans que han de complir els establiments balnearis. DOGCnúm. 371, dia Departament d'ensenyament Resolució de 12 de novembre de 1990, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de beques de formació d'investigacions en el marc de les universitats catalanes, els centres universitaris adscrits i els centres públics de recerca per a l'any DOGCnúm dia 26-i 1-90 Presidència de la Generalitat Correcció d'errades a la Llei 15/1990 de 9 de juliol, d'ordenació Sanitària de Catalunya (DOGC. núm. 1324). Boletin Oficial del Estado BOEnúm. 250, dia Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Denominaciones de origen. Real Decreto 1254/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de nombres geográficos protegidos por Denominaciones de origen, genéricas y específicas en productos agroalimentarios. BOE núm. 254, día Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Aguas. Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se modifica la orden de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad que deben mantenerse en las corrientes superficiales destinadas a la producción de agua potable. Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Premio «Alimentos de España». Resolución de 19 de octubre de 1990, de la dirección general de política alimentaria, por la que se convocan los IV Premios de Prensa 1990 «Alimentos de España». BOE núm. 256, dio 25-i 0-90 Jefatura del Estado. Acuerdos Internacionales. Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos, hecho en Estrasburgo el 18 de marzo de Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Reglamentaciones Técnico-sanitarias. Corrección de errores del Real Decreto 1043/1990 de 27 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnico-sanitaria sobre objetos de cerámica para uso alimentario. núm.257,dia Ministerio de Economía y Hacienda. Importaciones. Circular 1015/1990, de 17 de octubre, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos especiales, sobre importación de carne de bovino congelada destinada a la transformación.

7 Ministerio para las Administraciones públicas. Organización. Real Decreto 1275/1990 de 25 de octubre, de modificación de la estructura orgánica de la Dirección General de la función pública. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Convenios colectivos. Resolución de 18 de septiembre de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias lácteas y sus derivados. BOEnúm. 258, dia 27-IQ-90 Ofertes públiques d'ocupació. Resolución de 5 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de ayudante de veterinaria. BOEnúm. 259, dia 29-Í0-90 Ministerio de Sanidad y Consumo. Sustancias y preparados medicinales sicotrópicos. Orden de 19 de octubre de 1990, por la que se incluyen determinados principios activos en las listas I y IV anexas al Convenio de sustancias sicotrópicas de 1971, BOEnúm. 26, dia 3I-I0-90 Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Cultivos marinos. Orden de 24 de octubre de 1990, sobre transferencias de capital a las comunidades autónomas para planes nacionales de cultivos marinos. Ministerio de trabajo y seguridad social. Convenios colectivos de trabajo. Resolución de 2 de octubre de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo de las industrias para alimentos compuestos para animales. ÒOÍnúm. 268, dio Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamentaciones técnico-sanitarias. R.D. 1346/1990, de 26 de octubre de 1990, por el que se modifica el apartado uno del artículo 22, etiquetado, y se derogan determinados apartados de la reglamentación especial para la elaboración, circulación y comercio del güisqui aprobada por decreto 644/ 1973, de 29 de marzo. Reglamentaciones técnico-sanitarias. Real Decreto 1347/1990, por el que se regula el establecimiento y la actividad de las instalaciones para el envasado de bebidas espirituosas y demás bebidas derivadas de alcoholes naturales no dependientes de una industria o agrupación de industrias elaboradoras. BOínúm.272,dia 3-U-90 Tribunal Constitucional. Conflicto de competencia, Conflicto de competencia (positivo), y subsidiariamente impugnación al amparo del titulo V de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOT), número 2267/1990, planteado por el Gobierno, en relación con una orden de 20 de junio de 1990, de la Consejería de Agricultura, ganadería y pesca de la Generalitat de Catalunya. ñoínúm. 278, día 20-1 f-90 Títulos académicos. Real Decreto 1413/1990, de 26 de octubre de 1990, por el que se establece el titulo unlversltario oficial de ingeniero técnlco en industrias agranas y alimentarias y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél.

8 Atlas de OFTALMOLOGIA CANINA Y FELINA I. Walde, E. H. Schaffer. R. G. KÓsilln Diseñados como instrumentos prácticos para el trabajo, los Atlas en color de GRASS Ediciones son una fuente permanente de ilustraciones en apoyo del diagnóstico y la técnica. Si desea más información llámenos! Servicio de presentación de los libros en su consulta Entrega inmediata en la consulta o domicilio QRA89 GRASS Ediciones Consejo de Ciento 341, Barcelona Telf () I ROS ATLAS A TODO COLOR PUBLICADOS POR GRASS Ediciones ( IL: Inspección de la carne, fotos. PASCOE: Dermatología Equina, fotos. HAWKEY: Hematología Vct. comparada, fotos. WEST: Diccionario Enciclopédico de Vct págs. MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept ilust. ANATOMIA RADIOGRÁFICA CANINA Y FELINA Dermatología Canina y Felina GT. WlLKlNSON GRA

9 Real Decreto 1453/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. Real Decreto 1463/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de licenciado en ciencia y tecnologia de los alimentos y las directrices generales de la obtención de aquél. BOEnum 280, ata 22-i i-90 Ministerio de relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamentaciones tecnico-santtanas. Rea! Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción. BOínum 282, día Ministerio de relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamentaciones técnico-sanitarias. Corrección de errores del R.D. 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. BOfnum 280, dlo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuerpos y escalas de los grupos A.B.C.D, Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se corrige ta de 24 de octubre que convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en el departamento. Orden de 21 de noviembre de 1990 por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. ANIMALS DE COMPANYIA Urgències MANUAL DE URGENCIAS EN VETERINARIA Robert. W. Kirk edició espanyola, Barcelona: Salvat, 1989 Dermatología: CANINE AND FELINE DERMATOLOGY K.P. Baker, L.R. Thomsett. Oxford: Biackwell, PORCS Patologia: MANUAL DE ENFERMEDADES DEL CERDO Karl Otto Eich. Barcelona: Grünland, AVIAM Patologia: POULTRY DISEASES. Peter Curtís. 2.' 1 edició anglesa. Liverpool: Liverpool University Press, 1987,

10 ANATOMIA TOPOGRÀFICA t ATLAS DE ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Peter Popesko, 3 toms. Barcelona: Salvat editors, ANATOMIA PATOLÒGICA LA NECROPSIA EN LOS MAMÍFEROS DOMÉSTICOS A. Gázquez Ortiz. Madrid: Interamericana, HISTOLOGÍA COLOR ATLAS OF VETERINAY HISTOLOGY William J. Bacha, Linda M. Wood. Londres: Lea Febiger, FARMACOLOGIA NORMAS SOBRE MEDICAMENTOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA Comisión de las Comunidades Europeas. Vol. V. Medicamentos veterinarios. Luxemburg: oficina Publicacions CEE, INFORMACIÓ SOBRE P.S.N. - AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA El 2 d'agost de 1984 es promulga la Llei sobre l'ordenació de l'assegurança privada on és delimiten les prestacions i operacions que poden practicar les Mutualitats de Previsió Social. Quedaren excloses les contractacions de l'assegurança de l'automòbil. Això va suposar que la Dirección General de Seguros revoques l'autorització concedida a la Mutualidad de Previsión Social per operar amb l'assegurança Voluntària de l'automòbil. El 10 d'agost de 1987 es va formular un conveni entre P.S.N. (M.P.S.) i P.S.N. - Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.) en el que es va realitzar la transmissió de l'assegurança voluntaria de l'automòbil de P.S.N. a P.S.N.-A.M.A, Queda, per tant, encomenada a P.S.N.-A.M.A., la práctica de l'assegurança Voluntaria de l'automòbil, juntament, amb l'assegurança obligatòria que ja practicava des de l'any P.S.N.-A.M.A. fou constituida doncs, com una mutua d'assegurances a Prima fixa amb la finalitat de donar cobertura a les assegurances de l'automòbil. P.S.N.-A.M.A. decideix ampliar la seva gestió asseguradora circunscribint sempre la seva acció de forma exclusiva als col lectius san taris. QUÈ OFEREIX: P.S.N.-A.M.A. té autoritzada per la Dirección General de Seguros, la contratació d'assegurances als rams dels automòbils, incendis, robatoris, responsabilitat civil, assistència en viatge, i defensa i reclamació. ALTRES SERVEIS: P.S.N.-A.M.A. té des de 1989 AMA-Asistencia, creada per cobrir la defensa, reclamació i assistència en viatge d'àmbit mondial. Algunes de les cobertures que ofereix són:

11 - Repatriació o transport sanitari. - Gastos mèdics d'hospitalització. - Remolq del vehicle sinestrat. - Defensa jurídica. També està al mercat, el «Seguro Combinado del Hogar», amb el que pot protegir la seva llar, objectes, joies amb una forta cobertura i unes primes assequibles. Un dels serveis que P.S.N.-A.M.A. té l'intenció de possar en funcionament l'any vinent és l'assegurança Multirriesgo per clíniques veterinàries. Per qualsevol tipus d'informació podeu dirigir-vos a l'agencia de Barcelona: Carrer Pau Claris , Planta 5a., porta 2a., telèfon VIDEOGRAFIA VETERINÀRIA Distribuciones Audiovisuales Piscis, S.L., ens informa que, abans de finals d'any, comercialitzarà una col lecció videogràfica dedicada a nou de les races més venudes. Els videos sobre el Pastor Alemany i el Cocker obriran aquesta col lecció, que tindrà una aparició bimestral. Els programes, dirigits pel Doctor Jeff Webber, descriuen les necessitats dels cadells i dels gossos adults com són l'alimentació, les malalties, les vacunacions, les característiques de raça, alhora que mostra un especial interès en el tema de l'entrenament. L'entrenador, Micael Chill, recomana diverses tècniques d'entrenament, exercicis i disciplina. En cas que esteu interessats en aquesta videógrafo podeu demanar informació a Distribuciones Piscis, S.L.. telèfon LOTERIA Us recordem que com cada any el Col legi juga a la Loteria de Nadal amb el número en participacions de 500, 1000, 2000, 2500 i 5000 ptes. Cada participació té un increment del 10 % amb destinació al Fons Mutual d'ajuda.

12 HUMAN, Empresa Internacional, fabricant de productes pel Sector ramader sol licita veterinari per a realitzar un treball d'assessorament tècnic a la zona de Catalunya. Es requereix - Llicenciat en veterinaria. - Experiència en treballs de contacte amb ramaders i agricultors. S'ofereíx: - Incorporació immediata. - Condicions econòmiques molt interessants. Interessats contactar urgentment amb Nati Labairu, telèfon (948) HUMAN, Mtrio. de Urdax, I Pamplona Us informem que el Grup Costo Bravo, SA, empresa constructora d'apartaments i xalets a les localitats de S'Agaró, Palamós, Sant Antoni de Calonge i Begur, a la Costa Brava, realitza una promoció especial entre gremis i col legis professionals. La promoció consisteix en un descompte d'un pessetes en el preu de qualsevol apartament o xalet que adquireixi un col legiat. En cas que esteu interessats podeu dirigir-vos a: Grup Costa Brava, SA, telèfon (972) 3 I 6I 62 / SO

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició Máster universitario en Gestión Administrativa Programa Semipresencial MÀSTER universitari en Gestió Administrativa Programa Semi presencial 7 a edición 7 a edició Universitat Abat Oliba CEU ISGAC La Universitat

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 8 febrer 2005 / Martes, 8 febrero 2005 Núm. 4.941 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

Derecho y Negocio Marítimo

Derecho y Negocio Marítimo Máster en Derecho y Negocio Marítimo MÀSTER en Dret i Negoci Marítim Área de Ciencias económicas y empresariales àrea de Ciències econòmiques i empresarials Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient

Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient Estudi comparatiu de requeriments mediambientals de les empreses en diferents àrees Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient 2010 Projecte Estudi comparatiu de requeriments mediambientals de les empreses

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES MEDIOAMBIENTALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES MEDIOAMBIENTALES MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES MEDIOAMBIENTALES Para más información: (34) 977.55.13.00 www.mediterrania-cie.org c/francolí 56-58 Tarragona 43006 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

Más detalles

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFORME CAE 2012

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFORME CAE 2012 LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFORME CAE 01 TÍTULO: La administración electrónica en las Comunidades Autónomas: informe de resultados del Cuestionario de Administración Electrónica

Más detalles

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias MÀSTER universitari en Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Área de Ciencias económicas y empresariales

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interponer-se recurs d alçada davant el secretari autonòmic d Infraestructures en el termini

Más detalles

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña 1 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

El pla local d acollida

El pla local d acollida El pla local d acollida A molts municipis de Catalunya és fàcil trobar, avui, veïns i veïnes de nacionalitats molt diverses, que parlen llengües, practiquen cultes religiosos i provenen de tradicions i

Más detalles

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los Conselleria de Sanitat DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] Conselleria de Sanidad DECRETO

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 33/2015, de 26 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

La Semana de la Formación y el Trabajo concentra en Fira de Barcelona una amplia oferta educativa

La Semana de la Formación y el Trabajo concentra en Fira de Barcelona una amplia oferta educativa PREMSA PRENSA PRESS PRESSE Del 17 al 21 de marzo de 2010 www.ensenyament.com / www.expodidactica.com / www.salofutura.com Con el Saló de l Ensenyament, Salón de los Idiomas, Futura - Fòrum del Treball,

Más detalles

Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano

Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano Índex Indice 0 1.Introducció...3 1.Introducción...3 2. La ciutat i el territori...5 2. La ciudad y su territorio...5 3. L

Más detalles

Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos

Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos Comunidad de Madrid www.madrid.org Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 163 Jueves 9 de julio de 2015 Sec. II.B. Pág. 57049 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 7681 Orden AAA/1372/2015, de 22 de

Más detalles

Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria de Presidència CORRECCIÓ d errades del Decret Llei 2/2012, de

Más detalles

REVISTA D INFORMACIÓ LOCAL. Núm. 192 DESEMBRE de 2002 Edita Ajuntament de Barberà del Vallès

REVISTA D INFORMACIÓ LOCAL. Núm. 192 DESEMBRE de 2002 Edita Ajuntament de Barberà del Vallès BARBERÀ REVISTA D INFORMACIÓ LOCAL Núm. 192 DESEMBRE de 2002 Edita Ajuntament de Barberà del Vallès BARBERÀ REVISTA D INFORMACIÓ LOCAL Núm. 192 DESEMBRE de 2002 Edita Ajuntament de Barberà del Vallès DESEMBRE

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 10/2014, de 23 de maig, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica l Orde 5/2013, de 2 d abril, per

Más detalles

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Página núm. 16 BOJA núm. 63 Sevilla, 31 de marzo 2010 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA ORDEN de 23 de marzo de 2010, por la que se regula el Registro de Establecimientos de Alimentación Animal de Andalucía

Más detalles

S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret.

S'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana amb els objectius, el desenvolupament i l'estructura que s'estableixen en aquest decret. 8332 1997 06 02 DOGV - Núm. 3.004 Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 1422 DECRET 168/1997, de 13 de maig, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el I Pla de la SIDA de la Comunitat Valenciana.

Más detalles