Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada"

Transcripción

1 23 Respsbl vl e ls empess e segu pv Gzl Iume Mles Abg S De e Bufee G. Iume y Ass Sum 1.- Ámb epul y legl e l segu pv. 2.- Requss e l espsbl vl e l empes e segu Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e segu pv y su pesl l sev e l msm Dñ Reló e usl L ulpbl. 3.- Aves, sevs y fues e l segu pv Aves ppmee hs y exlusvs e segu pv Aves que s exlusvs e l segu pv Os ves. 4.- El equs e l ulp e l espsbl vl e l segu pv El equs e l uzó msv Phbes Pps ees See pfesl, ebe e fel y peó e eehs fumeles e m y pv Ls límes el e públ El ebe e eu e l msó e els públs y l msó e ls ebees e mpe eems els e pmve su peseuó L mpee m esgs e u pes pel. 5.- Lex s. 6.- Debe e lbó pfesl. 7.- Cluses.

2 Ámb epul y legl e l segu pv. U empes e segu pv es quell pes fís juís que pes sevs e segu pv, ees ess m el ju e ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm vlu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv p he fee s elbes esgs eles, l fl e gz l segu e ls pess, pege su pm y vel p el ml esll e sus ves. L segu es sl u vl juí, mv plí; s mbé u vl sl bás e l se, se eue e l bse e l lbe y l gul y buye l esll e ls pess y l pp se. Alzems ls spes fumeles el égme juí e l espsbl vl e ls empess e segu pv, sus emples y epeees, sí m e ls ees y jefes e segu, e ls sevs e segu pv y e ls s elebs e ése ámb. A ell hy que u s pblems que llev l segu pv m ls elvs ls esblemes blgs spe e mes e segu, ls usus e ls sevs e segu pv, ls gees y és e ls empess e segu, ls empess pess e sevs e segu e l fmó y ls mues ss e el egs espee, ls eles e lm e us pp y ls es e fmó e pesl e segu pv. L segu pesgue ee sus fles gz el e públ, s be, m h el el Tbul Csul, es fl luye ueses que e e el ep e segu, l ul se e e l v g l peó e pess y bees (segu e se es) y l meme e l qul u e u, que s fles sepbles y muumee s. P espe el e ml e ls mpees es pes sól que ess mes se jusfque p su uge y ees, s que se pe e fm que susuy más que e l spesble l eveó e ls ues mpeees p l ó s yue y mplemee l v e éss 1. Pms p e u ep legl e segu pv emee esv, m l v ssee e l pesó p pess, físs juís, pvs, e sevs e vgl y segu e pess bees, l y m l efe el íul 1 e l 1 Tbul Csul, Ple, See 33/1982 e 8 Ju. 1982, e. 16/1982, Pee: Le Segu, Agel. Nº e See: 33/1982. Nº e Reus: 16/ El íul 1.2 e l Ley e Segu Pv esblee que A ls efes e es ley, úmee puee elz ves e segu pv y pes sevs e es ulez ls empess e segu y el pesl e segu pv, que esá eg p ls vgles e segu, ls vgles e explsvs, ls jefes e segu, ls ees e segu, ls esls pvs, ls gus pules el mp, ls gus e z, ls gupess míms y ls eeves pvs. El íul 10.1 e l msm Ley pesbe : 1. P el eje e ls fues e segu pv, el pesl l que se efee Revs e Respsbl Cvl y Segu

3 25 Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv 2. A es e l ebems u el áe e mplemee y subó espe e l v sev que se efee l segu públ, e se es, que se eme ls Fuezs y Cueps e segu p l peó el lbe eje e ls eehs y lbees y gí e l seguel. 1, p 2, e es ley, hbá e bee pevmee l espee hbló el Mse el Ie, el áe e uzó msv, e expeee que se suá s el pp ees. El íul 63.1 el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, Reglme e Segu Pv, spe: P pe se mbs jefes e segu, ls sles ebeá hbe esempeñ puess fues e segu, públ pv, l mes ue ñs, y eesá bee l peee je e e pfesl, p l ul hbá e e, vés e ls espees puebs, mes sufees sbe l mv egul e l segu pv, l gzó e sevs e segu y ls mles e pesó e ls msms, séles plble l spues e ese eglme sbe fmó e pesl u, e fm l egul e l Ley Ogá 2/1986, e 13 e mz, e Fuezs y Cueps e Segu el Es y l legsló mpleme. Tlmee se h eb ls sevs pvs e segu m sevs mplemes y subs espe ls e l segu públ, hbése esble p e hí u ju e les e evees msvs que el eje e ls ves e segu p ls pules. El ppel el se pv e l segu es fumel, muhs empess e segu s ppes gess e sevs e fesuus els l segu, ee l espsbl e pege quells áes que s e su mpee y se ebe ef y sg hs espsbles. Hy que esll ses y pls públ/ pvs que e l segu e sevs e fesuus. Es mbé e eés e ls pps empess. Pme, p ls ses que les supe ess mezs l segu; segu, pque ls pps mpñís se h ve e bjevs es; y ee, pque l segu gee u lm pp p l v eóm. El se pv puee p mpes pes, m su pese glbl, su sbe he elóg y sus euss eóms, meles y pesles. Cs pul es el e ls empess pvs e segu, que esempeñ u ppel espeíf e ese ámb, p ejempl, e l peó e buques e l peí e el Oé Í 3. L segu pv buye mmz e us ss ls esgs ss su v usl mel, y e s bee segu l más llá e l que pvee l segu públ, esll mes e pó y peveó fee psbles mezs. P, pems se l segu pv m u v e pp, pe l vez m pe ege e l segu públ,.e l me e que p u l buye gz l segu públ y peve fes y p mpleme el mpl e l segu que espe l Es, eg fulmee sus mes y pes m u eus exe e l segu públ. 3 V. Gbe e Espñ, Eseg Espñl e Segu. U espsbl e s.pág.: 56. M, hp:// ff-468f42931/0/esegesplesegu.pf

4 26 Pe e u ep legl e segu pv esv, se h evlu más me, que be e l segu pv m ju e ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm vlu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv p he fee s elbes esgs eles, l fl e gz l segu e ls pess, pege su pm y vel p el ml esll e sus ves. L eó ee segu públ y pv es susl l pp ep e segu m se h p s vés e l evluó e ls más vzs pgms y mels e segu. Ls sevs e segu pv ebe lb ls Fuezs y Cueps e Segu, sujeó l que éss pue spe e eló l ejeuó mel e sus ves 4. El Rel Dee 385/2013, e 31 e my, e mfó el Rel Dee1886/2011, e 30 e embe, p el que se esblee ls Cmses Delegs el Gbe b e pb l Eseg e Segu Nl que ee m bjev ppl l pesevó e l Segu Nl vés el fume ópm, eg y flexble e s ls euss spbles l f, mee l peó e l uó e ls sumes exsees e el mpl mp e l segu e l Amsó Geel el Es y e ls eses Amses Públs, mpleme sus ues y e u us efee y l e ls msms. L eseg h señ peseve e el efque egl e l Segu Nl, empl el ep e segu e u me mpl e ess sfmes glbles que fe l Es y l í í el u, m u feóme sl y svesl. 4 El pesl e segu pv esá blg uxl y lb espelmee ls Fuezs y Cueps e Segu, flles l fmó que esule ees p el eje e sus fues, y segu sus sues e eló el sev e segu que esuvee pes. Ls empess y el pesl e segu pv ee blgó e uxl y lb éss e el eje e sus fues, e pesles su lbó y e segu sus sues. El Ms el Ie, e su s, el ul el óg uóm mpeee puee spe l ppó e l segu pv e l pesó e sevs emes l segu públ, mpleme l ó pll, espelmee e ls ámbs e peveó y peó e l segu u, sempe bj el m y ó e ls Fuezs y Cueps e Segu mpeees y e lbó éss. El pl eség e segu l señ e el ñ 2011 se bsb e ses eps báss 5, mplímee egs e l segu pv, que equee l peó y lbó ee ls Amses Públs y el se pv p lg el máxm eme e ls euss spbles, pues que muhs fesuus, sumss y sevs ís esá e ms pvs, l ul he mpesble l peó ee el Es y ls empess, emás e l lbó u y l e ls gzes sles. El bjev es l efee ó e ls sevs e segu pv ls e ls Fuezs y Cueps e Segu, e ls que s mplemes. L gesó e ls emeges 6, ásfes 7 y lmes 8 supe u ejempl emblemá e l ees eó ee l segu públ y pv. E ls es ss s 5 Efque egl: Es ees eg s y u e ls meses e l segu, héls vege h bjevs mues y sees e ls múlples eles que exse ee ells. Có: L peó y lbó ee ls Amses Públs es mpesble p lg el máxm eme e ls euss spbles. D que muhs fesuus, sumss y sevs ís esá e ms pvs, es mpesble l peó ee el Es y ls empess, emás e l lbó u y l e ls gzes sles. Efe e el us e ls euss: E u ex e lmó el gs públ, el Es ebeá segu el bue us e ls euss y lz el emple e ls sumes exsees. El bjev ebe se mpblz, e lbó uess ss y ls, ls eeses e segu mágees pesupuess más esehs, l que blg gs mej. Apó y peveó: N s ls mezs puee pevese, pe lgus puee pevese y evse. El Es ebe spe e ls mes eess p le y peve e quell que pue pe e pelg l segu e Espñ y e sus us. Cp e esse y eupeó: Sugá es, mezs y esfís hy mpevsbles. P heles fee hy que spe e ssems e sumes essees y flexbles, susepbles e pse ls vess uss. Ieepee espsble: Mee l lbó uess ss eupes e eles, ebems esblee mesms e gbez p e y flee ms e sumes mulleles que ge l segu. P su p e eluó, Espñ ee mpes bus ls que bu ess bjevs. 6 L emege ee m ulque sues uys seues supg pue supe u suó e gve esg lev, ásfe lm públ, me fe, p ls pess, el me mbee y ls bees. 7 Cásfe ex es l suó pu p l melzó e u esg pel e l que puee pelg msvmee l v e ls pess, puése u esgzó s que exee e l p e eó e l mu fe. 8 Clm públ es l esg fu que lz muhs pess, pe espelmee se el Revs e Respsbl Cvl y Segu

5 27 ems e elemes mues m l feó e mulu e pess y eves que supe l p e l e l mu ll y se ees yu exe. L Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv y l mv e esll 9, supus u ve p l evluó e l segu pv e Espñ, e su se egul p ms spess, e g fe, pfus lgus que eve es e l pesó e ls sevs e segu pv e l elv gzó y plfó, fmó y mvó el pesl e segu; l elmó e ls sues que lug l ussm e ls empess m el pesl; l ó l pesl e segu pv el espl juí ees p el eje e sus fues legles, y ls elemes e lbó ee l segu pv y l segu públ. L evluó el se e l segu pv equee u ps mv que efme l m e 1992 euáse ls exges ules, u m egul que slmee emple ls mfeses e ls esgs les y emegees, s que mbé psble ls empess e segu el esplegue e múlples ves que s exlusvs e l segu pv, lus e s que s e exlusv mpee e l llm segu públ. el ee uy expesó e ñs h ls pess, bees, me mbee e fesuus es máxm, pe e pelg l p pev e ls gups e ó y el pp eés l. 9 Así, l Ley Ogá 1/1992, e 21 e febe, sbe Peó e l Segu Cu y el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, y ls mfes e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e ls Reles Dee-leyes 2/1999, e 29 e ee, y 8/2007, e 14 e sepembe, sí m p l Ley 25/2009, e 22 e embe, e mfó e vess Leyes p su pó l Ley sbe lbe es ls ves e sevs. Vése mbé el íul 62 e l Ley 10/1990, e 15 e ube, el Depe, pevé que ls Lgs Pfesles fmeá que ls Clubes que ppe e sus pps mpees suy e su se gupes e vlus, f e fl el e esll el espeául, sí m el íul 34 el Rel Dee 203/2010, e 26 e febe, que pbó el Reglme e peveó e l vle, el sm, l xefb y l vle e el epe, esblee que Ls membs e ess gupes, e su uó e ls emes epvs, seguá ls sues que l efe mp el C e Segu y el De e Segu e l gzó. Flmee el Rel Dee 1257/2010, e 8 e ube, p el que se egul l esó e e subvees p l ó e segu pv b e ls buques ues geles que ulmee pe e el Oé Í. El 14 e ju e 2013 el Csej e Mss el Gbe e Espñ pbó el pye e Ley e Segu Pv p su emsó ls Ces. U se que fu s mlles e eus, eg p e e empess, que emple bjes Requss e l espsbl vl e l empes e segu El esquem e ls equss e l espsbl vl e ls empess e segu espe l pó hbul e s esgs empesles, ell s peju e ls mes y blges pps e es v. Pms e l bse e s eses e esgs e fuó el íul gee e l espsbl. Así, s el ge el ñ se sú e ls eles e áe exul, se plá el íul y es el Cóg vl, e eló l mv sel plble, es e, l Ley e Segu Pv, su Reglme11 y us blges e umplme legl fe ess gzes. P l, s e el ge el ñ se eue el umplme l pl, be e el efeus umplme e ls blges ules ís p pe e l empes e segu, esulá e pló ls íuls y es el Cóg vl, s peju e l esble e ls láusuls ules que se e pló. Flmee s l fuee e l blgó e esme el ñ e e l msó e els fls pfs e el Cóg pel, se plá ls ms e h uep mv que egul l espsbl vl ex el. 10 El Pye e Ley pb el 14 e ju ue vees sbe el epye que se peseó e Csej e Mss el 12 e bl, s ls bseves elzs p vs ees el se, eeves pvs, ss, gem e jyes, sí m e l Feeó Espñl e Mups y Pvs y e l Geel e Cluñ. Aemás, se h ls fmes e l Age Espñl e Peó e Ds, l Cmsó Nl e l Cmpee y el Mse e He y Amses Públs. hp://www.lml.gb.es/csejemss/resumees/2013/ sej.hm 11 Rel Dee 195/2010, e 26 e febe, p el que se mf el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, p el que se pueb el Reglme e Segu Pv, p pl ls mfes us e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, p l Ley 25/2009, e 22 e embe, e mfó e vess leyes p su pó l ley sbe el lbe es ls ves e sevs y su eje.

6 28 E l efeee l espsbl vl e l empes e segu p el heh je, mbé esul e pló el égme geel e l espsbl el empes p ls s e sus emples y epeees, que es sl y e, e bse l íul el Cóg vl y subs, e bse l íul 120 el Cóg pel, ell s peju e l espsbl vl ex el e y sl e l empes e segu e s e que se pl l espsbl pel e l pes juí s esul e e pló el íul 31 bs el Cóg pel. Sbe ls es epevs e l g e l pueb e s e elmó e espsbl vl que z e l pesó e sevs e segu pv, ebe eese e ue ls que e e l eí e l g e l pueb. Cu, l emp e see esluó semeje, el bul sese uss us hehs eleves p l esó, esesmá ls peeses el el evee, ls el em eve, segú esp us u s l g e pb ls hehs que pemez es y fumee ls peeses. Ese pp, e el, es el e ls seues e l fl e pueb. Así, l See el Tbul Supem e 29 e mz e 2012, u señl: Ls egls e sbuó e l g e pueb sól se fge u, esmáse pbs us hehs, se buye ls seues e l fl e pueb qué segú ls egls geeles espeífs, legles juspueles, le umbí pb, y, p, le espe que se le mpue l lgu efe pb. N ebeá e fuse g e l pueb vló pb (SSTS 12 e ee e 2001, 9 y 19 e febe e 2007, 27 e sepembe e 2011), se eleve el pp e qusó pesl que ee e seó l pe e pó l pueb. Nems que ls sevs e segu pv se eue mpes ee ls señls expesmee e ls íuls 147 y 148 el Rel Dee Legslv 1/2007, p l que se exgá e see jusl el espel g e umplme eglme y e esáes e l ls peses e sevs e segu. T ell s peju e que «ls egls e sbuó e l g e pueb sól se fge u, esmáse pbs us hehs, se buye ls seues e l fl e pueb qué segú ls egls geeles espeífs, legles juspueles, le umbí pb, y, p, le espe que se le mpue l lgu efe pb» (See TS 1ª 333/2012, e 18 e my). E seue slmee puee euse que el e e mpuó e espsbl e l empes e segu pv seá l ulpbl, y que l espsbl sól exsá e s e que h empes y sus epeees be l ulp, p ell es evee que l my pe el égme juí geel e l espsbl vl esul plble p el l espsbl e ls peses e sevs e segu y l sguee blgó e epó el ñ. Ell s peju e ls es plbles e s e el ju fá, l pueb p y su peó fme ls egls e l s í Revs e Respsbl Cvl y Segu

7 29 ese fá el esg e segu sum y e su s- e ls es blges ules usules ís p pe e l empes e segu el es e sus sevs. Slmee puee esempeñ fues e segu pv el pesl pfesl e segu pv, que esá eg p ls sguees gups pfesles: ls vgles e segu y su espel e vgles e explsvs, ls esls pvs, ls gus ules y sus espeles e gus e z y gupess míms, ls jefes e segu, ls ees e segu y ls eeves pvs. Más ele s efeems espel eeme ese equs e l ó u msó e ls ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm vlu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv e el eje e fu fuó Dñ. Ns efems l pé el mel, pl y/ ml pu e el peju, e y evlu eómmee. Igulmee, e ue l e, s plms ls equss geeles el lí vl blgl ls s que hbl el eje e l ó e espsbl, ebe u e l uó e l empes e segu pv y su pesl ls sguees pesupuess: 2.1. Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e segu pv y su pesl l sev e l msm. T empes e segu pv que esll su v e el ámb e sus bues esá suje l umplme e u see e blges e el esll e su v. Ess blges esá fjs su esu juí (Ley, Reglme e segu pv y ms es), e ls blges elógs, e ls blges legles e umplme el El peju ñ esble eleve, ls efes que s ees, es ulque ñ, s emee el ñ pl mel us emee l vím, sí m el peju eóm s e el peju seue e u uó eb e l empes e segu pv y su pesl, e vu e su égme e espsbl, e lus el ñ ml e su ble veee e ñ ml bjev y subjev. El esme e ese ñ suye, m y se h h, el fume e l espsbl y su pp líme. Hems e e que e l espsbl vl e ls empess e segu pv ge el msm pp fumel e su eemó, que es el e l esu íegum, es e, l epó ls víms el peju pu epee el g l gve e ulp. L más hbul es que l epó el ñ se lleve b mee el pg e u 12 Ns efems eeme ese equs e l ó u msó e el p 3.

8 30 emzó eóm l vím, s embg es es l ú fm e epó el ñ. Ee ls fms e epó el ñ ems ls sguees: 1º.- L epó e espee, que su vez puee elzse mee l epó e ls ss su es gl, be p me e l esó bseó e segu us el ñ, be p l smple esuó e ls ss y flmee p me el eembls e ls gss gs e el pm peju. 2º.- L emzó peu; es e, eeg u eóm be se p es el ñ pml, be p mpes el ñ ml y, e su s, el ñ pl, mpee sól ls que se hubee us l gv, s mbé ls que se hubee g sus fmles ees. El pp geel el eeh e epó el ñ mpl que ebe epse ñ, pe más que el ñ. E ese se ls ssems e epó el ñ es pus s exluyees ee s. Vlve el es e ls ss su suó gl e l msó el ñ, l es el bjev pml, l fm más geu empl e el íul 1902 el Cóg vl, s embg es es mpsble e l myí e ls ss, e hí que se pe p l plzó el ñ e l msm e l fgu e l emzó eóm s ls lmes que ell llev. L epó u ee es exepes que se pue u l vím quee es fm e epó, u esul mpsble y u se pue u exesv es e l pesó. L epó mee l pesó eóm mpes e ls ñs y pejus p el equvlee el ñ elmee suf ple su vez el pblem e su ufó, e l me e que exse ges fules p esblee el vl bjev e ls ñs y pejus, espelmee e ls ss e ñ ml. Se el equs el ñ u eleme mpesble e l espsbl vl (ju l ó, el ex e usl y l ulp e lgus eses e esgs), s peju e l ful l h e uf l emzó, e s exse s es mpevs e pló exusble. P u l l blgó legl e fume l esó sbe l emzó y p l sujeó es legles u ess se e mpev pló, m ue e l Ley e Pees, e l Ley e Ppe Hzl y e l Ley e Ms y e l Ley el Aumóvl. Ls bems supe u e p supe l flv l h e l eemó e ls emzes, s embg lee e ee e ue ls fes seóms. E el ámb e l jusó pel ls límes mpevs pee el pp e legl y el pp e l g e l pueb 13. Ls empess e segu hbá e pese, e el egs e que se e ss, ef ev e vge el e segu, vl u gí fe que hube sus p ub l espsbl. L empes segu ee l blgó e mu l Deó Geel e l Plí y e l Gu Cvl (ámb el Cuep Nl e Plí), l essó y ulque e ls uss que pue lug l emó el e segu e espsbl vl, vl u gí fe, l mes e ís e eló l feh e que hs uss hy e su efe. E s ls supuess e emó e l vge el e segu, vl u gí fe, l empes ebeá e pumee, e fm que se puz sluó e u e l beu e l espsbl, uev pólz e espsbl vl, vl u gí fe, que umpl ls exges esbles e el íul 5.1.).6.º y e el ex el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, eál e el Regs e Empess e Segu Es ees que e ls eeees el ju se ls s pess p l evluó álul e ls ñs. Pe u se e es fes que gee ñs mles su sesu, puee bs l me pepeó e sus seues, l e que el ñ hy s pu, ul e heeemee, p l fó, ebése e les supuess uf el ñ e fm puel y s ees e suje el b jul pu e e lgu lse (Sees el Tbul Supem, Sl 2ª, e 29 e ju e 1987, 2 y 22 e bl e 1989). 14 Cfme l me ex l empess e segu pv ebe hbe sus u segu e espsbl vl u beu mím e ,10 eus, p ses y ñ. E el s e eles e lms y empess e plfó y sesme e ves e segu, el mpe e l sum segu se esblee e l mím e ,05 eus. Flmee p empess que pee e el ámb uóm, se esblee u uí mím e segume e espsbl vl e ,21 eus e ue el Rel Dee 938/1997, e 20 e ju. V. mbé López Be López De Rs, Jesús, Esu y lsfó e ls segus pvs ese l pespev el eeh msv. T Mgfís, 847, Vle 2013, pág.: 283. Revs e Respsbl Cvl y Segu

9 31 S s ems e u elmó segu ls peses e sevs e segu pv e ví e eges, l ml es que el ñ uy emzó se peee epe mee l ví e eges y hbá s e e u peme jul pev p el que se exgó espsbl que ejee l ó e eges. S embg, s que ejee l ó e eges eó vlumee l pg e l emzó l vím s eló jul-, ebeá ese e l ví e eges p pe el elme l jusfó e ls ps e l emzó que peee eb Reló e usl. L ó u msó el pes e segu pv h e se u f usl eeme el ñ eh ese u pu e vs bjev. E quells ss e ls que exs mpees slps ee l segu públ y pv, puee puse equívs sbe el le e u y s mpees. L segu públ esá e ms e ls ss Cueps y Fuezs e segu epeees e ls Amses, ples mpees e me e segu. Pe se puee pesum l ue el equs e l usl e l empes e segu pv p el me heh e u e ls hehs geees el ñ, s que ebe ese el víul e usl efee ee l ó y el ñ e fuó el le e l mpee puul e l empes e segu e ls hehs. E es e puee ple espeles fules ls mpmes msvs. E geel, e les ss, ebe esmse que exse usl e se juí u l empes e segu pv l sev e l Amsó eí el ebe, p su psó e el ese el esg, e hbe u ev el ñ. Se m fuee l usl ee el fume e l empes e segu y el ñ uy emzó se peee ebe ese e s e L ulpbl. El égme geel el exge que el mpme e l empes e segu se ulpble (hy eve l, ulp ms). E ese íul, l ulp p l que se espe vlmee es l ef e el el Cóg vl, que ppe u mel e u lgee su sbe l l fgu el bue pe e fml, es e, u u mel, e ls uss el supues e heh. El l y l ulp gve s, p sguee, ls s ps e mpmes epbs p el Deeh e ess sues y uy ue lug l espsbl. Debems ups, ees, e pes uáles s ls ees e ess mpmes. El l es u mpme ez p ls sguees s: 1.º El u el ñ se h epese melmee su uó (v u msv) m lí (e ese s, suv e u umplme e sus blges) y pu e u ñ; y 2.º El u el ñ h ep sus seues. El eleme esv el l es l vlu el suje, l epó el esul lí. Ese eleme es el que peme eu u msm ep ls ss mles e l y, emás, el que peme sgu ese mpme e l ulp eglge. Es epó, eís e l u ls, ue e gu e ls mles e ulp eglge, y peme sgu es fm e ulpbl el l. E efe, l use e epó vlu el lí ñs, u l fl e lge s ls s elemes eges e l u ulps. L see e l epó se pe e mfes u se se que exse u ml e ulp, l llm ulp see, que sól se sgue epulmee el l eveul e l use e es epó. Se e u mpme ulps e el que el u es see e que su mpme puee se lí y pu ñs, pe fí e que se sí. Es fl e epó, p supues, esá mbé pesee e l ml el mpme ulps que s ees: l ulp gve. E ell que us el ñ h ep que su uó se lí y ñs, y emás se h mp e fm gvemee eglgee. L e es que l empes e segu ebeá espe fee l ee peju, p l m p ulp, se feee que es se gve leve, ell s peju e que se plque ls y llmee el pp

10 32 e l esu íegum, m jms, l epó ls pejus e ls ñs y pejus elmee ss epee el g l gve e ulp, y que l suó e l espsbl vl e Espñ áe geel- ee el áe puv pp el ssem pel msv. Flmee hems e se ls pevsbles es e eges que pue se ls empess e segu. Así, esul fble que ls empess e segu pv se ve mess e es e eges, be e s mpls e ls hehs geees e espsbl, p segus, be e l pp Amsó u se e e hehs e ls que pue hbe eve l segu públ. Ls es e eges supe u pez fumel e l v segu. El m legl el eeh e epeó el segu s e u égme geel p ls s e segu y u mv espel p ls s e segu e umóvl. E el pme s el pm mv esá pes p s ms fumeles, p u l el. 43 e l LCS, que se efee l eeh e subgó el segu y p l el. 76 e l LCS elv l eeh e epeó el msm. Pues be, l e es que e ulque s e l ó e eges que pue epese l empes e segu pv ebeá ese l ue e l ulp el l p pe e l msm sus epeees, ell s peju e s equss p el éx e l msm, m s l exse e ó, el pg e l emzó y l ue el es e ls equss e l espsbl vl. 3.- Aves, sevs y fues e l segu pv L ó u msó es el pme e ls equss e l espsbl vl e l segu pv, ee m mpme hum, p ó m p msó, p el que ebe espe el use el ñ, sempe y u u el es e ls elemes ees p pe l exse e espsbl. P, s efems l ju e ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm v- Revs e Respsbl Cvl y Segu

11 33 lu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv p he fee s elbes esgs eles, l fl e gz l segu e ls pess, pege su pm y vel p el ml esll e sus ves. Ls ves e segu pv esá vuls ls ámbs e uó mel e que ls peses e sevs e segu pv llev b su ó empesl y pfesl. P l, ls sevs e segu pv esá lgs ls es llevs b p ls peses e sevs e segu pv p melz ls ves e segu pv. Ls fues e segu pv s ls fules bus gup el pesl e segu pv. Resul ees e el b e ls ves mpes e el ámb e l segu pv, que gupms e ls sguees ps Aves ppmee hs y exlusvs e segu pv. Desms ee ells: 15 Nems que l Ley e 1992 slmee emplb e su Aíul 5, 1 ls sguees ves: ) Vgl y peó e bees, esblemes, espeáuls, eámees vees. b) Peó e pess eems, pev l uzó espee. ) Depós, us, eue y lsfó e mes y bllees, íuls-vles y emás bjes que, p su vl eóm y expevs que geee, p su pelgs, pue eque peó espel, s peju e ls ves pps e ls ees fes. ) Tspe y sbuó e ls bjes que se efee el p e vés e ls ss mes, elzáls, e su s, mee vehíuls uys eíss seá eems p el Mse el Ie, e fm que pue fuse ls e ls Fuezs Ams ls e ls Fuezs y Cueps e Segu. e) Isló y meme e ps, spsvs y ssems e segu, e fm l spues e l Dspsó l sex. (Le e) el úme 1 el íul 5 e p el úme u el íul 14 e l Ley 25/2009, e 22 e embe, e mfó e vess leyes p su pó l Ley sbe el lbe es ls ves e sevs y su eje («B.O.E.» 23 embe). f) Expló e eles p l eepó, vefó y smsó e ls señles e lms y su muó ls Fuezs y Cueps e Segu, sí m pesó e sevs e espues uy elzó se e l mpee e hs Fuezs y Cueps. g) Plfó y sesme e ls ves e segu empls e es Ley. ) L vgl y peó e bees, esblemes, luges y eves, públs m pvs, sí m e ls pess que pue ese e ls msms. b) El mpñme, efes y peó e pess físs eems, lusls que see l ó legl e u. ) El epós, us, eue y lsfó e mes y bllees, íuls-vles, jys, meles pess, güees, bs e e u s bjes que, p su vl eóm, hsó ulul, y expevs que geee, pue eque vgl y peó espel. ) El epós y us e explsvs, ms, uheí meál, suss, mes, meís y ulesque bjes que p su pelgs pese e vgl y peó espel. e) El spe y sbuó e ls bjes que se efee ls s páfs ees. f) L sló y meme e ps, equps, spsvs y ssems e segu es eles eeps e lms es e l e vevgl. g) L expló e eles p l eepó, vefó y smsó e ls señles e lms, sí m l mzó e ulesque señles e spsvs uxles p l segu e pess, e bees muebles muebles e umplme e mes mpuess, y l muó ls Fuezs y Cueps e Segu e s ess ss. h) L plfó y sesme e me e ves e segu pv. ) L vesgó pv. Ls sevs y fues els s ess ves slmee puee esllse p empess e segu pv, slv l v e vesgó pv, que mbé puee elzse p ls esphs e eeves, ls ules slmee puee esempeñ h v e vesgó. A su vez ls ees públs pvs puee su, pev uzó, e-

12 34 les e lm e us pp p l eepó, me y muó, e su s, e ls señles e lm que eb e ls ssems e segu sls e bees muebles muebles e su ul, s que pue, vés e ls msms, gú p e sev e segu ees Aves que s exlusvs e l segu pv. Almee ls ees ves exse s ues mpbles que puee se llevs b p pe e ls empess e segu pv, epee e l mv plble se s l que se pl ls empess e segu. ) L fbó, melzó, ve, eeg, sló meme e elemes pus e segu fís y e ejeí e segu. b) L fbó, melzó, ve eeg e equps és e segu eleó, sí m l sló meme e hs equps sempe que luy l pesó e sevs e exó eles e lm es e l e vevgl. ) L exó eles e lm e ssems e peveó es e lms e p é ssel, e ssems sevs e l meme. ) Ls ves e segu fmá, ees m el ju e mes ems pege ls ssems e fmó f e gz l fel, spbl e eg e l msm el sev que quélls pes Os ves. Flmee, ú seáse esmee elzó e sevs fues e segu pv, ls sguees ves puee esempeñse p empess y pesl e segu pv. Nems que e ess ss u se puee ejee fuó lgu e ls esevs l pesl e segu pv, p us ms mes e efes, ulz svs, ufmes mes que pue fuse ls pevss p h pesl. ) Ls e fmó e l e ls ess sles, mpee el u y us e ls llves, l peu y ee e pues, l yu e el es e pess vehíuls, el umplme e l mv e e ls lles e pese h sev, sí m l ejeuó e es uxles subs e yu s, s ells elzs e ls pues e el e e muebles, lles públs efs pules p pes, sejes y pesl uxl álg. b) Ls es e eepó, mpbó e vses y eó e ls msms, sí m ls e l e es, umes és pvs, e ulque lse e efs muebles, y e umplme e l mv e e ls lles e pese h sev. ) El l e ás e zs esevs e uló esg e el e e sles e umplme e l mv e e ls msms. ) Ls e mpbó y l el es y fume e les, bees e sles e geel, e ulque lse e muebles, p gz su fume y segu fís. Revs e Respsbl Cvl y Segu

13 35 l peó e su pes el pp e pv, y uy pá pló lleve pesó lgu supg lgú p e sev e segu pv ees. 4.- El equs e l ulp e l espsbl vl e l segu pv Alzems ls pps ees que ebe se e el eje e l v e l segu pv, ls phbes y ls blges pfesles ls que esá suje es v El equs e l uzó.msv. N se puee pes gú p e sev e segu pv que hy s pevmee y, e su s, uz. Ell es sí pque l suó p pe e ls empess e segu e fues e exlusv ul esl, he pes que l Amsó esplegue sbe ells u mpl gm e les mpesbles e s sees e l v eóm. e) L elzó e sevs e segu eslls fue el e l. Ls peses e sevs y ls flles e empess e segu pv que ve, eegue, sle meg equps és e segu, sempe que luy l pesó e sevs e exó eles e lms es e l e vevgl, que exlus e l legsló e segu pv. Ls empess e segu pv que se eque l sló meme e ps, spsvs y ssems e segu que luy l exó eles e lm es e l e vevgl, sól esá smes l mv e segu pv e l que se efee ls ves y sevs e segu pv p ls que se ese uzs. L ves e upeó se se sujes l égme juí e uel y supevsó e l segu pv, ees m el ju e uels lges que se pue p vul levmee que ejeue p sí y p sí msms e fm e ls eess, esmee gs De ue l esble eglmemee ls s e pesó e ls ss sevs e segu pv ebeá, e s, sgse p es y muse l Mse el Ie, e su s, l óg uóm mpeee eló l ó e ls msms 16. Reeemee l See e Aue Nl e 10 Abl e 2013, eló: L pesó e sevs e segu ees, ee e l hbló ees, es suv e fó muy gve, pf e el ) e eló el 1.2 y 7.1 e l Ley 23/92, e 30 e jul, e Segu Pv, y e el ) el Reglme, p l que se pevé u mul ee eus y eus Se sbá e f e el Regs Nl e Segu Pv el Mse el Ie ls uzes, hbles, mues, e su s, eles espsbles e ls empess e segu pv, e ls esphs e eeves pvs, el pesl e segu pv, e ls s, e ls sevs e segu pv, e ls es e fmó, e ls eles e lm e us pp, sí m ls ses mpuess y us s se eess p ls ues e l y gesó e l segu pv. 17 See e Aue Nl, Sl e l Cesmsv, Seó 5ª, e 10 Abl e 2013, e. 207/2012, Pee: Nv Feáez, Agel.

14 36 Efevmee el. 1.2 e l Ley e Segu Pv, esblee que «úmee puee elz ves e segu pv y pes sevs e es ulez ls empess e segu y el pesl e segu pv, que esá eg p ls vgles e segu, ls jefes e segu y ls esls pvs, que bje e quells, ls gus pules el mp y ls eeves pvs». P l el. 7.1 e l Ley 23/1992, p su pe, esblee que «P l pesó pv e sevs ves e segu, ls empess e segu hbá e bee l pu uzó msv mee su spó e u egs que se llevá e el Mse el e». P su pe, el ) e l msm ley pf m fó muy gve «l pesó e sevs e segu ees, ee e l hbló ees». Así, e pme lug, p elz ese p e v se exge ee l pu uzó msv mee su spó e u Regs que se llevá e el Mse el Ie, y emás e umpl u see e equss, e e su suó se, uí mím el pl sl, mes meles y hums, pesó e fzs (.7.1), be ee, que l pé e lgú equs pue l eló e l spó (.7.3 ). L eó e les equss se ell e ms eglmes, p ell, l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, e su Dspsó Fl Pme, esblee que: «El Gbe á ls ms eglme que se pess p el esll y ejeuó e l spues e l pesee Ley «, ee s esblee, ls equss y eíss que h e eu ls empess y ees bje e eguló; ls es que ebe umplse e l pesó e sevs y elzó e ves e Segu Pv; ls eíss que h e eu ls mes és y meles ulzs l f; ls fues, ebees y espsbles el pesl e segu pv; y el égme e hbló el pesl. Cfme l Dspsó Al 1ª e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, que fue el ámb e pló e l pesee Ley ls ves e us el es e sles y bees e l e ess elzs e el e e muebles p pesl s el e segu pv, que h e es eg e empess e segu pv, y puee se emee p ls ules e ls msms, m ls lbes e fmó e ls ess, us y mpbó el es y fume e ls sles, mpbó y l el es e ls les e sles geeles e ulesque lse e muebles, es e eepó e. Auque e el pl esmee eó, es l l fee ee pesó e sevs e segu y ls esbles e l Dspsó Al 1ª e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, exlus el ámb e pló e l Ley, l es l h e vef e l pá su se, pues que l myí e ls vees quells ves se peee smul s smes ls ges e l legsló e segu pv, y e e el me e u l mpee eslel empess leglmee hbls p pes ese p e sevs Phbes. Que phb, p, l pesó e sevs e segu pv p pe e pess, físs juís, ees e l espee uzó, sí m el eje e fues e segu pv p pe e pess físs ees e l espee hbló pfesl. Pe mbé esá phb l pesó e sevs e segu pv umple ls equss es legles e pesó e ls msms, sí m el emple, e sevs e segu pv, e mes mes e segu hmlgs u se peepv, u umpl ls es equss legles y eglmes. Ls empess y el pesl e segu pv puee eve, mes esé ejee ls sevs y fues que les s pps, e l elebó e eues y mfeses, e el esll e fls plís lbles, sí m puee ejee gú p e l sbe pes plís, sles elgss, sbe l expesó e les pes, e mee fhes, umzs, e s e áe pesl. El Ms el Ie, e su s, el ul el óg uóm mpeee puee phb puulmee l ulzó e ls sevs e segu pv e eems mes meles és u pue us ñs pejus ees pe e pelg l segu u. Revs e Respsbl Cvl y Segu

15 37 Cu el pesl e segu pv esempeñe sus fues e ees públs pvs e ls que se pese sevs que esule se ele eseles p l u públ mpeee, e ls que el sev e segu se hy mpues blgmee, hbá e eese, e el eje el eeh e huelg l que espe e ls empess egs e sevs públs spg l legsló vgee Pps ees. Ls sevs y fues e segu pv ebe pesse espe l Csuó y espelmee e l efeee ls pps báss e uó.. Legl. b. Ieg.. Dg e el eje e sus fues.. Ceó e el ls us. e. Cgue, pl mes e segu pps y eus ls esgs. f. Ppl e el us e ls és y mes e efes. g. Resev pfesl sbe ls hehs que z e el eje e sus fues. h. Clbó ls Fuezs y Cueps e Segu See pfesl, ebe e fel y peó e eehs fumeles e m y pv. El g hem pv esul quee, vvms e u j e sl s esp, expuess múlples mses l m, sees e que l fmó es pe y l lbe es gu. Aulmee se e muhs s e ls us gs l se e l fmó, l us e ls uevs elgís y el es Iee. P ejempl, l e sl Febk ee más e ml mlles e usus múlples s ps p ls pps eess. Ls buses e Iee s u heme que ulz el he p e e ls eus, s embg s us pues ls s e l vegó mbé se sev emplmee ju el hsl e búsque 18. El pgm e l segu bslu mpl u se ge e eehs fumeles, l vgl es vez más efz, pe puee fe s eehs e l pes m l pv, el see e ls mues y l m. El lem sbe ul es l mej pó ee l segu lbe supe eu l smplsm el ebe s ue gú pue. Hy que he mpbles ls eehs fumeles e l segu l pv. Ese es u pblem sl e l segu s que es u uesó sl. Hy u ess l sbe l vgl, pe mbé hy u.mfes essez e hemes que fle l u l peveó e ls esgs p el us eb e l fmó, ell pes e que l ulu juí e efes e ls eehs ee u ó ee., u ulu que eue ses e l e e que el espje msv ee que es ps e ues mg lev e se vz que he el es e eeh y efes e ls eehs vules su máxm ppl. Ls empess e segu ee phb mu ees, slv ls ues jules y plles p el eje e sus espevs fues, ulque fmó que z e el esll e sus sevs y fues sbe sus lees pess els éss, sí m sbe ls bees y efes e uy segu esuvee egs. El see pfesl, h s egul e ls ss sees el eme juí, sí eue su eguló e el ámb msv, vl, lbl, pesl y pel. E el ámb vl, l Ley Ogá 1/1982 e Peó Cvl l h, l m y l pp mge, que eem m msó legím L eveló e s pvs e u pes fml s vés e l v pfesl u fl e que ls evel. E l que espe l ámb lbl, ebems u l íul 4.2 el Esu e ls 18 L e sl Febk y Msf ebe pees e lees e ses meses. V. hp://el.elps.m/el/2013/06/15/ul/ _ hml

16 38 Tbjes que ee ls eehs e ls bjes l espe e su m. l Ley 31/1995 e Peveó e esgs Lbles, phíbe que l fmó pue se ulz e peju el bj. E el m el y e eló l vesgó geé be es l Deló Uvesl sbe el Gem Hum e l Ues e l que se fm que e pá se bje e smó fus e eíss geés. Asmsm e el Plme Eupe, e su Resluó sbe pblems és y juís e l mpuló geé, ó ess ueses e gulmee el Csej e Eup, señl l ees e exem l uel e l m, plsmál e vs Remees sbe l mpuló geé. El eeh l peó e s gz ls vus u pe e spsó sbe ess s. Es gí mpe ls pees públs l phbó e que se ve e fuees e es fmó s ls ebs gís y mbé el ebe e peve ls esgs que pue evse el es vulgó ebs e h fmó. Pe ese pe e spsó sbe ls pps s pesles vle s el fe ese qué s s ls que se psee p ees, quées ls psee y qué f. Ilus exse sees, m l el Tbul Supe e Jus e M, e feh 12 e jul el 2000, e l que e eló ls s es e ls fhes e u segu, esu y esll el me e s e áe pesl que he efee l slu, y ell e ls éms el íul 7.3 y 4.2 e l LORTAD; Cluye l see que sempe que quells s hy s egs el f e vlu el esg el, seá ees u seme l expes. L Ley 41/2002, e 14 e vembe, bás egul e l umí el pee y e eehs y blges e me e fmó y umeó lí (BOE 15 Nvembe 2002) esblee e su. 4, que ls pees ee eeh e, mv e ulque uó e el ámb e su slu, l fmó spble sbe l msm, slv ls supuess exepus p l Ley. Aemás, pes ee eeh que se espee su vlu e se fm. L fmó, que m egl geel se ppá veblmee ej s e l hs lí, mpee, m mím, l fl y l ulez e eveó, sus esgs y sus seues. El íul 6 e l Ley 15/1999 esblee que: el me e ls s e áe pesl equeá el seme equív el fe, slv que l ley spg s. Se és u gí fumel, legm el égme e peó esble p l Ley, e esll el A e l Csuó, y que sól eue, m exepes l seme el fe, quells supuess que p lógs zes e eés geel, pue se esbles p u m e g e Ley. Pues be, l peó que se spes l u fee l me e s pesles s su seme se pye, m- Revs e Respsbl Cvl y Segu

17 39 bé, sbe l hpóess e l esó, y e ese se, el A e l msm Ley Ogá 15/1999 eem que «1. Ls s e áe pesl bje e me sól pá se mus u ee p el umplme e fes emee els ls fues legíms el eee y el es el pev seme el fe. 2. El seme exg e el p e seá pes: ) Cu l esó esá uz e u ley». Peep que smsm h e se mple el íul 1.2 el RD 1332/1994 e 20 e ju, que efe fhes umzs, efe l esó m «beó e s esule e l sul u fhe, l publó e ls s es e u fhe, su eexó s fhes y l muó e s elz p u pes s e l fe». Y mbé l Dev 95/46/CE, que mvmee l esó e e l efó efe l me y l efe m muó p smsó, fusó ulque fm que fle el es e ls s, ej eexó. E efv, y m mbé efe el p ) el Aíul 3. e l Ley e Peó e Ds, suye Cesó Cmuó e s, eveló e s elz u pes s el ees. L pló e l Ley Ogá 15/1999 vee se esuel p ls mses mee óees spses, que peme el me e s pesles fes esíss sseles, e mí l efe Ley; Cm ejempls, p u l l Resluó e 15 e ube e 1990, e l Subsee, sbe Esís e Ifmó epemlóg e ls eupes vlus el embz elzs fme l Ley Ogá 9/1985, e 5 e jul y l Oe TAS/1/2007, e 2 e ee, p l que se esblee el mel e pe e efeme pfesl, se ms p su elbó y smsó y se e el espee fhe e s pesles. C epee e ell, s pee muy l STC 070/2009, e 23 e mz e , que esuelve el pblem el ble ee eeh fumel l m pesl que puee ee e s eehs y bees sulmee eleves, sempe que l lmó que hy e expeme esé fu e u pevsó legl que eg jus- 19 El Tbul Eupe e Deehs Hums h e e ue ess exges, ee que s be l gí e l m vul y fml el. 8 CEDH puee ee límes m l segu el Es (STEDH e 26 e mz e 1987, s Lee), l peseuó e fes peles mus mus ss Fuke, e 25 e febe e 1993, y Z. Fl, e 25 e febe e 1997), les lmes h e es pevss leglmee y se ls spesbles e u se emá, l que mpl que l ley que esblez ess límes se esble l vu e p ell, que esule pevsbles ls seues que p él pue ee su pló, y que ls límes esp u ees sl mpes y se eus y pps p el lg e su ppós (SSTEDH s X. e Y., e 26 e mz e 1985; s Lee, e 26 e mz e 1987; s Gsk, e 7 e jul e 1989; mus mus, s Fuke, e 25 e febe e 1993; s Z., e 25 e febe e 1997). Tmbé el Tbul e Jus e ls Uó Eupe, e l See e 5 e ube e 1994 (su X. Cmsó, C-404/92 P), efe l peó e l m y l me e s elvs l slu, fm que ls eehs fumeles puee se smes eses, sempe y u éss esp efevmee bjevs e eés geel y suy, e l que espe l f pesegu, u eveó esmesu e leble que fee l pp ese e ls eehs gzs.

18 40 fó sul, se evele ees, pp y espeusmee p lg el f legím pevs. Al f, m señl l efe See: A ls exges e legl y ppl p l esó legím el eeh l m ebe sumse el l jul y l mvó e l esó esv msv jul. El óg msv y el óg jul ebe plsm l pevsó legl que mp l feó e l m el ms m el ju e peó ee el eeh fumel fe y el eés sulmee peg y pesegu, el ul se evee l e, l ees y l ppl e l pó e l me, se ee e ese Tbul Csul que su use s, p sí sl, l vuleó el pp eeh fumel susv (STC25/2005,e14efebe, FJ6 y juspue llí ). P, pee fumel que ls ssems e fmzó e l segu pv l m y pv y que ls ssems e fmzó ulzs e el esempeñ e su fuó meg u es umplme legl e es me. De l v suís gee e fls e pv es ls pblems evs e l vevgl e eles e lms, mágees e legs públs. L Age Espñl e Peó e Ds se h pu e lgu só sbe ls sevs e vevgl pess p ls empess e segu pv. Así, p pe llev b es v es ees que ls msms fmle sus lees u e eg el me e ls éms pevss e el íul 12 e l Ley Ogá 15/1999, u e p l em ls mágees, y es peeá, u ls lees e ls empess e segu, se empess u ógs pvs. N bse sí el sev esá sl e el ml pul e u pes, y sól se e ls mágees u sle el spsv e l lm, e ese s, se se l pul espsble el me, pues l sló el ssem e su ml, exluye l pló e l Ley Ogá 15/1999, l se e u ámb pesl y més, p expes m el íul 2.) e l m. S embg l empes e segu u sl el me ssem e el ml pul e su lee, quee l ó e espsble el fhe e gesó e ssems e vevgl es ls mágees e sus Revs e Respsbl Cvl y Segu

19 41 lees, u éss se pess físs y el ssem e segu es mágees se efeúe e su ml pul, que esul plble l exepó el íul 2. e l Ley Ogá 15/ Respe e l pó e mágees e l ví públ esá esev ls Cueps y Fuezs e Segu el Es, y esulá plble l Ley Ogá 4/1997 e 4 e gs p l que se egul l ulzó e veáms p ls Fuezs y Cueps e Segu el Es e luges públs. S u Ayume l segu e su ef u empes e segu pv, és ebeá fmle e ls exems e ls que pá llev b su v, es es, ebeá fmle que l segu e l ví públ l pá llev b, sól pá p lg e l ví públ e ls éms que eflej l guí que vlvems ee: N bse, e lgus ses l peó e ls esps pvs sól es psble s ls áms se ub e esps m ls fhs. A vees mbé esul ees p ls ess, pues es, e m que uque l pó e mágees e l ví públ esá esev ls Cueps y Fuezs e Segu el Es, y esulá plble l Ley Ogá 4/1997 e 4 e gs p l que se egul l ulzó e veáms p ls Fuezs y Cueps e Segu el Es e luges públs. S u Ayume l segu e su ef u empes e segu pv, és ebeá fmle e ls exems e ls que pá llev b su v, es es, ebeá fmle que l segu e l ví públ l pá llev b, sól pá p lg e l ví públ e ls éms que eflej l guí que vlvems ee: N bse, e lgus ses l peó e ls esps pvs sól es psble s ls áms se ub e esps m ls fhs. A vees mbé esul ees p ls ess, pues es, e m que uque l Pee zble que e gú s l pó y gbó e ls veses pvs y e l mge, pá lu ls eevss que meg l pes vesg quees esé leglmee blgs mee 20 Ifme e l AEPD úme 0360/2009, spble e: hp://www.gp.es/plwebagpd/lume/fmes_jus/vevgl/mm/ pfs/ _ls-empess-e-segu-seg-uu--elp-e-lee-e---l-se---e-egs-el-me--espsble-el-fhe.pf

20 42 el see pfesl, slv que quélls se hlle mbé euss p ls hehs vesgs e l us p hehs exs, m pevee el íul 325 el Pye e Cóg Pesl Pel e áme e pbó Ls límes el e públ. El e públ supe psble lsó ee l pesó e ls sevs e segu pv y ls eehs e pv e m e ls us, mfeses e el ámb el eeh pesl y el ámb pel susv El e públ es u ep juí eem que mpee u ju e pps e sues que se se fumeles e l gzó sl y que sp su eme juí. Se h ef el e públ quell suó que peme el eje píf e ls eehs y lbees públs y el e fume e ls sues y gsms públs, y sgueemee, el umplme lbe y eu e ls fues públs, e beef e eeses que supe ls memee vules. E sum, el e públ se eg p el ju e vles y eehs sules e u se, spbles p ls us, e luye, m equs e su peó l pes v e l msó p pesev su meme. L See e l Sl 3ª el Tbul Supem e 17 e febe e 2003 e el eus e só 9793/1998 (see e 27 e vembe e 2002) eeó que el ep e e públ es e fál efó, «y slmee p su fíl eó ese u pu e vs epul, s p el se [vble] que se le h ve buye e e ls ss eps e l v públ el pís». H u que el bus e l ó e e públ e l hs sul espñl, y muy espelmee ue l ep e l vgee Csuó, pvó eels e el Csuyee y, lueg, e el Legsl l h e ulz h ep. Pe, bse, se emple e l legsló vgee l expesó e públ se ves. El e públ e l me e que supg u esó ls eehs y l ámb e lbe e ls us e 21 V. Pye e Cóg Pesl Pel spble e hp://www.fsl.es/s/selle?=fg_mulme_fa& = &pgeme=PFsl%2FFG_Mulme_ FA%2FFGE_fkDesg sulmee es u ep e epeó esv y exepl; e gú s suye u láusul geel hbl e h lmó. Pe l ef el ep e e públ epese, vés e l é el ep juí eem, u mesm e uló e el pes lé ee l lbe y l píf vve sl. Es es, l espó e su ó e láusul geel, supe l supesó e l blgó e l Amsó e sum, e sev bjev e ls eeses geeles, es es y fues que ge us veles míms e l segu, e l qul, e l slub y e l ml públ -veles míms eess p segu l vve u píf-e, lus, e su epó mpl p segu el ml fume e ls sevs públs. E ulque s, e su ó más esg, el e públ, e su veee e segu públ, mpee l v msv g he psble el eje e ls eehs fumeles y lbees públs, l peó e pess y bees y l meme e l qul u e u que s fles sepbles y muumee s (STC 33/1982, e 8 e ju) El ebe e eu e l msó e els públs y l msó e ls ebees e mpe eems els e pmve su peseuó. Ls empess e segu pvs esá blgs lb ls Fuezs y Cueps e segu públ. Muhs ssems e segu pv se bs e l melgí e fó y egs e efes vess. Ess ssems puee eb fmes sbe mezs e ees, uys s se pess p l empes e segu, m e y eps e eves vess, uy me mpl l ees e eu e ls hehs elvs p pe e ls ues, pfesles, fus y epeees e ls sevs e slu que eg e ls msms. A ls pfesles smes l ebe e fel que sspehe eg l 22 V. Tbul Supe e Jus e M, Sl e l Ces-msv, Seó 2ª, See e 28 Ee. 2010, e. 1041/2009, Pee: López e H Sáhez, Ju Fs. Nº e See: 193/2010. Nº e Reus: 1041/2009. Revs e Respsbl Cvl y Segu

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl

Más detalles

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica 41 L vló mé legl e ls leses. Apó e l bmeá Sg Delg Bue D e me. Mé fese e exee. Espels e Me Legl. Bsys I+D+ 1. Iuó E el ámb e l vló mé legl e ls leses se pue u suó e fusó ee ls pes mpls, uys fes pples, ems

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK Spsh Rdg Esstls d Not-Tkg Gud STUDENT WORKBOOK P l studt Eooms: Tody d Tomoow Rdg Esstls d Not-Tkg Gud stá dsñd p yudt us sttgs d ltu oods p mjo tus pttuds l ltu d fomó. Po d só dl lbo d txto dl studt,

Más detalles

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

París sin luz y sin tranvías

París sin luz y sin tranvías ffo LXI NÚM 19238 Mdrid--Vieres 14 Ocubre 1910 LA HULGA GNRAL Prís si luz si rvís xpió u bmb Sigu Js cies PARÍS- s r h sid ids P rís cmpñer Bigrr, secreri gerl l Sidic Ncil Trbjdres ferrviris rs ds cbecils

Más detalles

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga ***

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga *** S Cuv tz * td lt B ** Td Sb tudug *** ál pd d gtó ubít: C Gt Ld (R Ud), udd utó d Ctluñ (pñ), Qut (ud) y Bgtá.C. (Clb) Cptv ly f ub gt: C Gt Ld (Utd Kgd), utu g f Ctl (Sp), Qut (ud) d Bgt.C. (Clb) h H

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

16CH Network Video Recorder

16CH Network Video Recorder SRN-1670D 16CH Newok Vdeo Reode Tehn Spefon SRN-1670D 16CH 440.0 (17.32") REVISED 03-2012 H.264 Key Feue Fu HD eouon uppo H.264, MPEG-4, MJPEG mupe ode 64Mbp eodng b e Lo mono oupu : HDMI & VGA Bu-n 1TB

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia P ñ 4 Eiión 43 Pu junio 2013 isibuión gui i m i s n g i g s n ó m i L Déim sun insiión Sni sms gbn Pu 27 xini xis s Sn Fnis Ai L R Éxi n Tuji L ubiui iigini SEGURIDAD EN LA LENTE n Fbiión y Cmiizión FRIONOX

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ NO KEU YlST MAl UN MIBACLr Av". es bmncde.,.1. Sembl. ~ oo... _ Ior ~. m ;ot. _ ""&1

Más detalles

Arzobispo :Es Criminalel Aumentoalos Salarios Cols. 1,2y3. Lunes 22 de Diciembre de 1997. templo

Arzobispo :Es Criminalel Aumentoalos Salarios Cols. 1,2y3. Lunes 22 de Diciembre de 1997. templo Azobispo :Es Ciminlel Aumentolos Slios Cols 2y3 Año 5 Funddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 22 de Diciembe de Diecto Genel : Hécto Sánchez de le Mdid Númeo 532 ) Chcó Hbá Edi Denunci Diputdo : Aseso del PRI

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

Bachelor in Business Administration (Administración de Empresas) Bachelor in Computer Science (Ciencias y Tecnologías Informáticas)

Bachelor in Business Administration (Administración de Empresas) Bachelor in Computer Science (Ciencias y Tecnologías Informáticas) Ba hel o n Bu ne Adm n a on Adm n a óndeemp e a Ba hel o n Compu es en e C en ayt e nol ogí ai nf o má a Ca e a Un ve a a T he ede g e e a ev al da e dandawa de dby heun v e yofwal e,uk.f of u he de a

Más detalles

DELITOS, FALTAS Y PREMIOS NOBEL Ingeniería financiera y el sentido común de la justicia en las sociedades industriales av anz adas A. Javier Izquierdo Martín P ri m e r b o rra do r: s e pt i e m b re

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

Resultados iniciales de la implementación de programas de acceso público a la desfibrilación en Uruguay

Resultados iniciales de la implementación de programas de acceso público a la desfibrilación en Uruguay Artícu lo original Rev Urug Car diol 2013; 28: 334-344 Re Álva sul ro ta Nig dos ge ini me cia yer les, Fe de de la ri im co ple Ma men cha ta do, ción Fer de nan pro da gra Xa mas lam de brí ac y ce o

Más detalles

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997 U P Vázquez : Hé Polític Desde l Sociedd Civil CLS 1 y 2 tl4oun ~ Año 44 unddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 3 de ebeo de 1997 Diecto enel : Hécto Sánchez de l Mdid úeo 14,218 Cstñed Es Tie~po de Rcb l Coupción

Más detalles

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Iegrcó líc y umérc co Mple INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Auores: Mrí Teres Pérez Rodríguez erper@wmem.es.uv.es, oscrr@wmem.es.uv.es. Oscr Arr Grcí MAPA CONCEPTUAL Decó Propeddes INTEGRAL DE

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

Método de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD)

Método de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD) Méodos Numécos paa la esolucó de cuacoes feecales año 00 Méodo de las feecas Fas e el omo del Tempo FT. Resume l méodo de las feecas Fas e el omo del Tempo Fe ffeece Tme oma FT se ula paa esolve poblemas

Más detalles

Conceptualización del ambulantaje, de los vendedores a los clientes: un acercamiento a la metrópoli posfordista

Conceptualización del ambulantaje, de los vendedores a los clientes: un acercamiento a la metrópoli posfordista Conceptualización del ambulantaje, de los vendedores a los clientes: un acercamiento a la metrópoli posfordista Jérôme Monnet To cite this version: Jérôme Monnet. Conceptualización del ambulantaje, de

Más detalles