Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada"

Transcripción

1 23 Respsbl vl e ls empess e segu pv Gzl Iume Mles Abg S De e Bufee G. Iume y Ass Sum 1.- Ámb epul y legl e l segu pv. 2.- Requss e l espsbl vl e l empes e segu Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e segu pv y su pesl l sev e l msm Dñ Reló e usl L ulpbl. 3.- Aves, sevs y fues e l segu pv Aves ppmee hs y exlusvs e segu pv Aves que s exlusvs e l segu pv Os ves. 4.- El equs e l ulp e l espsbl vl e l segu pv El equs e l uzó msv Phbes Pps ees See pfesl, ebe e fel y peó e eehs fumeles e m y pv Ls límes el e públ El ebe e eu e l msó e els públs y l msó e ls ebees e mpe eems els e pmve su peseuó L mpee m esgs e u pes pel. 5.- Lex s. 6.- Debe e lbó pfesl. 7.- Cluses.

2 Ámb epul y legl e l segu pv. U empes e segu pv es quell pes fís juís que pes sevs e segu pv, ees ess m el ju e ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm vlu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv p he fee s elbes esgs eles, l fl e gz l segu e ls pess, pege su pm y vel p el ml esll e sus ves. L segu es sl u vl juí, mv plí; s mbé u vl sl bás e l se, se eue e l bse e l lbe y l gul y buye l esll e ls pess y l pp se. Alzems ls spes fumeles el égme juí e l espsbl vl e ls empess e segu pv, sus emples y epeees, sí m e ls ees y jefes e segu, e ls sevs e segu pv y e ls s elebs e ése ámb. A ell hy que u s pblems que llev l segu pv m ls elvs ls esblemes blgs spe e mes e segu, ls usus e ls sevs e segu pv, ls gees y és e ls empess e segu, ls empess pess e sevs e segu e l fmó y ls mues ss e el egs espee, ls eles e lm e us pp y ls es e fmó e pesl e segu pv. L segu pesgue ee sus fles gz el e públ, s be, m h el el Tbul Csul, es fl luye ueses que e e el ep e segu, l ul se e e l v g l peó e pess y bees (segu e se es) y l meme e l qul u e u, que s fles sepbles y muumee s. P espe el e ml e ls mpees es pes sól que ess mes se jusfque p su uge y ees, s que se pe e fm que susuy más que e l spesble l eveó e ls ues mpeees p l ó s yue y mplemee l v e éss 1. Pms p e u ep legl e segu pv emee esv, m l v ssee e l pesó p pess, físs juís, pvs, e sevs e vgl y segu e pess bees, l y m l efe el íul 1 e l 1 Tbul Csul, Ple, See 33/1982 e 8 Ju. 1982, e. 16/1982, Pee: Le Segu, Agel. Nº e See: 33/1982. Nº e Reus: 16/ El íul 1.2 e l Ley e Segu Pv esblee que A ls efes e es ley, úmee puee elz ves e segu pv y pes sevs e es ulez ls empess e segu y el pesl e segu pv, que esá eg p ls vgles e segu, ls vgles e explsvs, ls jefes e segu, ls ees e segu, ls esls pvs, ls gus pules el mp, ls gus e z, ls gupess míms y ls eeves pvs. El íul 10.1 e l msm Ley pesbe : 1. P el eje e ls fues e segu pv, el pesl l que se efee Revs e Respsbl Cvl y Segu

3 25 Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv 2. A es e l ebems u el áe e mplemee y subó espe e l v sev que se efee l segu públ, e se es, que se eme ls Fuezs y Cueps e segu p l peó el lbe eje e ls eehs y lbees y gí e l seguel. 1, p 2, e es ley, hbá e bee pevmee l espee hbló el Mse el Ie, el áe e uzó msv, e expeee que se suá s el pp ees. El íul 63.1 el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, Reglme e Segu Pv, spe: P pe se mbs jefes e segu, ls sles ebeá hbe esempeñ puess fues e segu, públ pv, l mes ue ñs, y eesá bee l peee je e e pfesl, p l ul hbá e e, vés e ls espees puebs, mes sufees sbe l mv egul e l segu pv, l gzó e sevs e segu y ls mles e pesó e ls msms, séles plble l spues e ese eglme sbe fmó e pesl u, e fm l egul e l Ley Ogá 2/1986, e 13 e mz, e Fuezs y Cueps e Segu el Es y l legsló mpleme. Tlmee se h eb ls sevs pvs e segu m sevs mplemes y subs espe ls e l segu públ, hbése esble p e hí u ju e les e evees msvs que el eje e ls ves e segu p ls pules. El ppel el se pv e l segu es fumel, muhs empess e segu s ppes gess e sevs e fesuus els l segu, ee l espsbl e pege quells áes que s e su mpee y se ebe ef y sg hs espsbles. Hy que esll ses y pls públ/ pvs que e l segu e sevs e fesuus. Es mbé e eés e ls pps empess. Pme, p ls ses que les supe ess mezs l segu; segu, pque ls pps mpñís se h ve e bjevs es; y ee, pque l segu gee u lm pp p l v eóm. El se pv puee p mpes pes, m su pese glbl, su sbe he elóg y sus euss eóms, meles y pesles. Cs pul es el e ls empess pvs e segu, que esempeñ u ppel espeíf e ese ámb, p ejempl, e l peó e buques e l peí e el Oé Í 3. L segu pv buye mmz e us ss ls esgs ss su v usl mel, y e s bee segu l más llá e l que pvee l segu públ, esll mes e pó y peveó fee psbles mezs. P, pems se l segu pv m u v e pp, pe l vez m pe ege e l segu públ,.e l me e que p u l buye gz l segu públ y peve fes y p mpleme el mpl e l segu que espe l Es, eg fulmee sus mes y pes m u eus exe e l segu públ. 3 V. Gbe e Espñ, Eseg Espñl e Segu. U espsbl e s.pág.: 56. M, hp:// ff-468f42931/0/esegesplesegu.pf

4 26 Pe e u ep legl e segu pv esv, se h evlu más me, que be e l segu pv m ju e ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm vlu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv p he fee s elbes esgs eles, l fl e gz l segu e ls pess, pege su pm y vel p el ml esll e sus ves. L eó ee segu públ y pv es susl l pp ep e segu m se h p s vés e l evluó e ls más vzs pgms y mels e segu. Ls sevs e segu pv ebe lb ls Fuezs y Cueps e Segu, sujeó l que éss pue spe e eló l ejeuó mel e sus ves 4. El Rel Dee 385/2013, e 31 e my, e mfó el Rel Dee1886/2011, e 30 e embe, p el que se esblee ls Cmses Delegs el Gbe b e pb l Eseg e Segu Nl que ee m bjev ppl l pesevó e l Segu Nl vés el fume ópm, eg y flexble e s ls euss spbles l f, mee l peó e l uó e ls sumes exsees e el mpl mp e l segu e l Amsó Geel el Es y e ls eses Amses Públs, mpleme sus ues y e u us efee y l e ls msms. L eseg h señ peseve e el efque egl e l Segu Nl, empl el ep e segu e u me mpl e ess sfmes glbles que fe l Es y l í í el u, m u feóme sl y svesl. 4 El pesl e segu pv esá blg uxl y lb espelmee ls Fuezs y Cueps e Segu, flles l fmó que esule ees p el eje e sus fues, y segu sus sues e eló el sev e segu que esuvee pes. Ls empess y el pesl e segu pv ee blgó e uxl y lb éss e el eje e sus fues, e pesles su lbó y e segu sus sues. El Ms el Ie, e su s, el ul el óg uóm mpeee puee spe l ppó e l segu pv e l pesó e sevs emes l segu públ, mpleme l ó pll, espelmee e ls ámbs e peveó y peó e l segu u, sempe bj el m y ó e ls Fuezs y Cueps e Segu mpeees y e lbó éss. El pl eség e segu l señ e el ñ 2011 se bsb e ses eps báss 5, mplímee egs e l segu pv, que equee l peó y lbó ee ls Amses Públs y el se pv p lg el máxm eme e ls euss spbles, pues que muhs fesuus, sumss y sevs ís esá e ms pvs, l ul he mpesble l peó ee el Es y ls empess, emás e l lbó u y l e ls gzes sles. El bjev es l efee ó e ls sevs e segu pv ls e ls Fuezs y Cueps e Segu, e ls que s mplemes. L gesó e ls emeges 6, ásfes 7 y lmes 8 supe u ejempl emblemá e l ees eó ee l segu públ y pv. E ls es ss s 5 Efque egl: Es ees eg s y u e ls meses e l segu, héls vege h bjevs mues y sees e ls múlples eles que exse ee ells. Có: L peó y lbó ee ls Amses Públs es mpesble p lg el máxm eme e ls euss spbles. D que muhs fesuus, sumss y sevs ís esá e ms pvs, es mpesble l peó ee el Es y ls empess, emás e l lbó u y l e ls gzes sles. Efe e el us e ls euss: E u ex e lmó el gs públ, el Es ebeá segu el bue us e ls euss y lz el emple e ls sumes exsees. El bjev ebe se mpblz, e lbó uess ss y ls, ls eeses e segu mágees pesupuess más esehs, l que blg gs mej. Apó y peveó: N s ls mezs puee pevese, pe lgus puee pevese y evse. El Es ebe spe e ls mes eess p le y peve e quell que pue pe e pelg l segu e Espñ y e sus us. Cp e esse y eupeó: Sugá es, mezs y esfís hy mpevsbles. P heles fee hy que spe e ssems e sumes essees y flexbles, susepbles e pse ls vess uss. Ieepee espsble: Mee l lbó uess ss eupes e eles, ebems esblee mesms e gbez p e y flee ms e sumes mulleles que ge l segu. P su p e eluó, Espñ ee mpes bus ls que bu ess bjevs. 6 L emege ee m ulque sues uys seues supg pue supe u suó e gve esg lev, ásfe lm públ, me fe, p ls pess, el me mbee y ls bees. 7 Cásfe ex es l suó pu p l melzó e u esg pel e l que puee pelg msvmee l v e ls pess, puése u esgzó s que exee e l p e eó e l mu fe. 8 Clm públ es l esg fu que lz muhs pess, pe espelmee se el Revs e Respsbl Cvl y Segu

5 27 ems e elemes mues m l feó e mulu e pess y eves que supe l p e l e l mu ll y se ees yu exe. L Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv y l mv e esll 9, supus u ve p l evluó e l segu pv e Espñ, e su se egul p ms spess, e g fe, pfus lgus que eve es e l pesó e ls sevs e segu pv e l elv gzó y plfó, fmó y mvó el pesl e segu; l elmó e ls sues que lug l ussm e ls empess m el pesl; l ó l pesl e segu pv el espl juí ees p el eje e sus fues legles, y ls elemes e lbó ee l segu pv y l segu públ. L evluó el se e l segu pv equee u ps mv que efme l m e 1992 euáse ls exges ules, u m egul que slmee emple ls mfeses e ls esgs les y emegees, s que mbé psble ls empess e segu el esplegue e múlples ves que s exlusvs e l segu pv, lus e s que s e exlusv mpee e l llm segu públ. el ee uy expesó e ñs h ls pess, bees, me mbee e fesuus es máxm, pe e pelg l p pev e ls gups e ó y el pp eés l. 9 Así, l Ley Ogá 1/1992, e 21 e febe, sbe Peó e l Segu Cu y el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, y ls mfes e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e ls Reles Dee-leyes 2/1999, e 29 e ee, y 8/2007, e 14 e sepembe, sí m p l Ley 25/2009, e 22 e embe, e mfó e vess Leyes p su pó l Ley sbe lbe es ls ves e sevs. Vése mbé el íul 62 e l Ley 10/1990, e 15 e ube, el Depe, pevé que ls Lgs Pfesles fmeá que ls Clubes que ppe e sus pps mpees suy e su se gupes e vlus, f e fl el e esll el espeául, sí m el íul 34 el Rel Dee 203/2010, e 26 e febe, que pbó el Reglme e peveó e l vle, el sm, l xefb y l vle e el epe, esblee que Ls membs e ess gupes, e su uó e ls emes epvs, seguá ls sues que l efe mp el C e Segu y el De e Segu e l gzó. Flmee el Rel Dee 1257/2010, e 8 e ube, p el que se egul l esó e e subvees p l ó e segu pv b e ls buques ues geles que ulmee pe e el Oé Í. El 14 e ju e 2013 el Csej e Mss el Gbe e Espñ pbó el pye e Ley e Segu Pv p su emsó ls Ces. U se que fu s mlles e eus, eg p e e empess, que emple bjes Requss e l espsbl vl e l empes e segu El esquem e ls equss e l espsbl vl e ls empess e segu espe l pó hbul e s esgs empesles, ell s peju e ls mes y blges pps e es v. Pms e l bse e s eses e esgs e fuó el íul gee e l espsbl. Así, s el ge el ñ se sú e ls eles e áe exul, se plá el íul y es el Cóg vl, e eló l mv sel plble, es e, l Ley e Segu Pv, su Reglme11 y us blges e umplme legl fe ess gzes. P l, s e el ge el ñ se eue el umplme l pl, be e el efeus umplme e ls blges ules ís p pe e l empes e segu, esulá e pló ls íuls y es el Cóg vl, s peju e l esble e ls láusuls ules que se e pló. Flmee s l fuee e l blgó e esme el ñ e e l msó e els fls pfs e el Cóg pel, se plá ls ms e h uep mv que egul l espsbl vl ex el. 10 El Pye e Ley pb el 14 e ju ue vees sbe el epye que se peseó e Csej e Mss el 12 e bl, s ls bseves elzs p vs ees el se, eeves pvs, ss, gem e jyes, sí m e l Feeó Espñl e Mups y Pvs y e l Geel e Cluñ. Aemás, se h ls fmes e l Age Espñl e Peó e Ds, l Cmsó Nl e l Cmpee y el Mse e He y Amses Públs. hp://www.lml.gb.es/csejemss/resumees/2013/ sej.hm 11 Rel Dee 195/2010, e 26 e febe, p el que se mf el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, p el que se pueb el Reglme e Segu Pv, p pl ls mfes us e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, p l Ley 25/2009, e 22 e embe, e mfó e vess leyes p su pó l ley sbe el lbe es ls ves e sevs y su eje.

6 28 E l efeee l espsbl vl e l empes e segu p el heh je, mbé esul e pló el égme geel e l espsbl el empes p ls s e sus emples y epeees, que es sl y e, e bse l íul el Cóg vl y subs, e bse l íul 120 el Cóg pel, ell s peju e l espsbl vl ex el e y sl e l empes e segu e s e que se pl l espsbl pel e l pes juí s esul e e pló el íul 31 bs el Cóg pel. Sbe ls es epevs e l g e l pueb e s e elmó e espsbl vl que z e l pesó e sevs e segu pv, ebe eese e ue ls que e e l eí e l g e l pueb. Cu, l emp e see esluó semeje, el bul sese uss us hehs eleves p l esó, esesmá ls peeses el el evee, ls el em eve, segú esp us u s l g e pb ls hehs que pemez es y fumee ls peeses. Ese pp, e el, es el e ls seues e l fl e pueb. Así, l See el Tbul Supem e 29 e mz e 2012, u señl: Ls egls e sbuó e l g e pueb sól se fge u, esmáse pbs us hehs, se buye ls seues e l fl e pueb qué segú ls egls geeles espeífs, legles juspueles, le umbí pb, y, p, le espe que se le mpue l lgu efe pb. N ebeá e fuse g e l pueb vló pb (SSTS 12 e ee e 2001, 9 y 19 e febe e 2007, 27 e sepembe e 2011), se eleve el pp e qusó pesl que ee e seó l pe e pó l pueb. Nems que ls sevs e segu pv se eue mpes ee ls señls expesmee e ls íuls 147 y 148 el Rel Dee Legslv 1/2007, p l que se exgá e see jusl el espel g e umplme eglme y e esáes e l ls peses e sevs e segu. T ell s peju e que «ls egls e sbuó e l g e pueb sól se fge u, esmáse pbs us hehs, se buye ls seues e l fl e pueb qué segú ls egls geeles espeífs, legles juspueles, le umbí pb, y, p, le espe que se le mpue l lgu efe pb» (See TS 1ª 333/2012, e 18 e my). E seue slmee puee euse que el e e mpuó e espsbl e l empes e segu pv seá l ulpbl, y que l espsbl sól exsá e s e que h empes y sus epeees be l ulp, p ell es evee que l my pe el égme juí geel e l espsbl vl esul plble p el l espsbl e ls peses e sevs e segu y l sguee blgó e epó el ñ. Ell s peju e ls es plbles e s e el ju fá, l pueb p y su peó fme ls egls e l s í Revs e Respsbl Cvl y Segu

7 29 ese fá el esg e segu sum y e su s- e ls es blges ules usules ís p pe e l empes e segu el es e sus sevs. Slmee puee esempeñ fues e segu pv el pesl pfesl e segu pv, que esá eg p ls sguees gups pfesles: ls vgles e segu y su espel e vgles e explsvs, ls esls pvs, ls gus ules y sus espeles e gus e z y gupess míms, ls jefes e segu, ls ees e segu y ls eeves pvs. Más ele s efeems espel eeme ese equs e l ó u msó e ls ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm vlu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv e el eje e fu fuó Dñ. Ns efems l pé el mel, pl y/ ml pu e el peju, e y evlu eómmee. Igulmee, e ue l e, s plms ls equss geeles el lí vl blgl ls s que hbl el eje e l ó e espsbl, ebe u e l uó e l empes e segu pv y su pesl ls sguees pesupuess: 2.1. Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e segu pv y su pesl l sev e l msm. T empes e segu pv que esll su v e el ámb e sus bues esá suje l umplme e u see e blges e el esll e su v. Ess blges esá fjs su esu juí (Ley, Reglme e segu pv y ms es), e ls blges elógs, e ls blges legles e umplme el El peju ñ esble eleve, ls efes que s ees, es ulque ñ, s emee el ñ pl mel us emee l vím, sí m el peju eóm s e el peju seue e u uó eb e l empes e segu pv y su pesl, e vu e su égme e espsbl, e lus el ñ ml e su ble veee e ñ ml bjev y subjev. El esme e ese ñ suye, m y se h h, el fume e l espsbl y su pp líme. Hems e e que e l espsbl vl e ls empess e segu pv ge el msm pp fumel e su eemó, que es el e l esu íegum, es e, l epó ls víms el peju pu epee el g l gve e ulp. L más hbul es que l epó el ñ se lleve b mee el pg e u 12 Ns efems eeme ese equs e l ó u msó e el p 3.

8 30 emzó eóm l vím, s embg es es l ú fm e epó el ñ. Ee ls fms e epó el ñ ems ls sguees: 1º.- L epó e espee, que su vez puee elzse mee l epó e ls ss su es gl, be p me e l esó bseó e segu us el ñ, be p l smple esuó e ls ss y flmee p me el eembls e ls gss gs e el pm peju. 2º.- L emzó peu; es e, eeg u eóm be se p es el ñ pml, be p mpes el ñ ml y, e su s, el ñ pl, mpee sól ls que se hubee us l gv, s mbé ls que se hubee g sus fmles ees. El pp geel el eeh e epó el ñ mpl que ebe epse ñ, pe más que el ñ. E ese se ls ssems e epó el ñ es pus s exluyees ee s. Vlve el es e ls ss su suó gl e l msó el ñ, l es el bjev pml, l fm más geu empl e el íul 1902 el Cóg vl, s embg es es mpsble e l myí e ls ss, e hí que se pe p l plzó el ñ e l msm e l fgu e l emzó eóm s ls lmes que ell llev. L epó u ee es exepes que se pue u l vím quee es fm e epó, u esul mpsble y u se pue u exesv es e l pesó. L epó mee l pesó eóm mpes e ls ñs y pejus p el equvlee el ñ elmee suf ple su vez el pblem e su ufó, e l me e que exse ges fules p esblee el vl bjev e ls ñs y pejus, espelmee e ls ss e ñ ml. Se el equs el ñ u eleme mpesble e l espsbl vl (ju l ó, el ex e usl y l ulp e lgus eses e esgs), s peju e l ful l h e uf l emzó, e s exse s es mpevs e pló exusble. P u l l blgó legl e fume l esó sbe l emzó y p l sujeó es legles u ess se e mpev pló, m ue e l Ley e Pees, e l Ley e Ppe Hzl y e l Ley e Ms y e l Ley el Aumóvl. Ls bems supe u e p supe l flv l h e l eemó e ls emzes, s embg lee e ee e ue ls fes seóms. E el ámb e l jusó pel ls límes mpevs pee el pp e legl y el pp e l g e l pueb 13. Ls empess e segu hbá e pese, e el egs e que se e ss, ef ev e vge el e segu, vl u gí fe que hube sus p ub l espsbl. L empes segu ee l blgó e mu l Deó Geel e l Plí y e l Gu Cvl (ámb el Cuep Nl e Plí), l essó y ulque e ls uss que pue lug l emó el e segu e espsbl vl, vl u gí fe, l mes e ís e eló l feh e que hs uss hy e su efe. E s ls supuess e emó e l vge el e segu, vl u gí fe, l empes ebeá e pumee, e fm que se puz sluó e u e l beu e l espsbl, uev pólz e espsbl vl, vl u gí fe, que umpl ls exges esbles e el íul 5.1.).6.º y e el ex el Rel Dee 2364/1994, e 9 e embe, eál e el Regs e Empess e Segu Es ees que e ls eeees el ju se ls s pess p l evluó álul e ls ñs. Pe u se e es fes que gee ñs mles su sesu, puee bs l me pepeó e sus seues, l e que el ñ hy s pu, ul e heeemee, p l fó, ebése e les supuess uf el ñ e fm puel y s ees e suje el b jul pu e e lgu lse (Sees el Tbul Supem, Sl 2ª, e 29 e ju e 1987, 2 y 22 e bl e 1989). 14 Cfme l me ex l empess e segu pv ebe hbe sus u segu e espsbl vl u beu mím e ,10 eus, p ses y ñ. E el s e eles e lms y empess e plfó y sesme e ves e segu, el mpe e l sum segu se esblee e l mím e ,05 eus. Flmee p empess que pee e el ámb uóm, se esblee u uí mím e segume e espsbl vl e ,21 eus e ue el Rel Dee 938/1997, e 20 e ju. V. mbé López Be López De Rs, Jesús, Esu y lsfó e ls segus pvs ese l pespev el eeh msv. T Mgfís, 847, Vle 2013, pág.: 283. Revs e Respsbl Cvl y Segu

9 31 S s ems e u elmó segu ls peses e sevs e segu pv e ví e eges, l ml es que el ñ uy emzó se peee epe mee l ví e eges y hbá s e e u peme jul pev p el que se exgó espsbl que ejee l ó e eges. S embg, s que ejee l ó e eges eó vlumee l pg e l emzó l vím s eló jul-, ebeá ese e l ví e eges p pe el elme l jusfó e ls ps e l emzó que peee eb Reló e usl. L ó u msó el pes e segu pv h e se u f usl eeme el ñ eh ese u pu e vs bjev. E quells ss e ls que exs mpees slps ee l segu públ y pv, puee puse equívs sbe el le e u y s mpees. L segu públ esá e ms e ls ss Cueps y Fuezs e segu epeees e ls Amses, ples mpees e me e segu. Pe se puee pesum l ue el equs e l usl e l empes e segu pv p el me heh e u e ls hehs geees el ñ, s que ebe ese el víul e usl efee ee l ó y el ñ e fuó el le e l mpee puul e l empes e segu e ls hehs. E es e puee ple espeles fules ls mpmes msvs. E geel, e les ss, ebe esmse que exse usl e se juí u l empes e segu pv l sev e l Amsó eí el ebe, p su psó e el ese el esg, e hbe u ev el ñ. Se m fuee l usl ee el fume e l empes e segu y el ñ uy emzó se peee ebe ese e s e L ulpbl. El égme geel el exge que el mpme e l empes e segu se ulpble (hy eve l, ulp ms). E ese íul, l ulp p l que se espe vlmee es l ef e el el Cóg vl, que ppe u mel e u lgee su sbe l l fgu el bue pe e fml, es e, u u mel, e ls uss el supues e heh. El l y l ulp gve s, p sguee, ls s ps e mpmes epbs p el Deeh e ess sues y uy ue lug l espsbl. Debems ups, ees, e pes uáles s ls ees e ess mpmes. El l es u mpme ez p ls sguees s: 1.º El u el ñ se h epese melmee su uó (v u msv) m lí (e ese s, suv e u umplme e sus blges) y pu e u ñ; y 2.º El u el ñ h ep sus seues. El eleme esv el l es l vlu el suje, l epó el esul lí. Ese eleme es el que peme eu u msm ep ls ss mles e l y, emás, el que peme sgu ese mpme e l ulp eglge. Es epó, eís e l u ls, ue e gu e ls mles e ulp eglge, y peme sgu es fm e ulpbl el l. E efe, l use e epó vlu el lí ñs, u l fl e lge s ls s elemes eges e l u ulps. L see e l epó se pe e mfes u se se que exse u ml e ulp, l llm ulp see, que sól se sgue epulmee el l eveul e l use e es epó. Se e u mpme ulps e el que el u es see e que su mpme puee se lí y pu ñs, pe fí e que se sí. Es fl e epó, p supues, esá mbé pesee e l ml el mpme ulps que s ees: l ulp gve. E ell que us el ñ h ep que su uó se lí y ñs, y emás se h mp e fm gvemee eglgee. L e es que l empes e segu ebeá espe fee l ee peju, p l m p ulp, se feee que es se gve leve, ell s peju e que se plque ls y llmee el pp

10 32 e l esu íegum, m jms, l epó ls pejus e ls ñs y pejus elmee ss epee el g l gve e ulp, y que l suó e l espsbl vl e Espñ áe geel- ee el áe puv pp el ssem pel msv. Flmee hems e se ls pevsbles es e eges que pue se ls empess e segu. Así, esul fble que ls empess e segu pv se ve mess e es e eges, be e s mpls e ls hehs geees e espsbl, p segus, be e l pp Amsó u se e e hehs e ls que pue hbe eve l segu públ. Ls es e eges supe u pez fumel e l v segu. El m legl el eeh e epeó el segu s e u égme geel p ls s e segu y u mv espel p ls s e segu e umóvl. E el pme s el pm mv esá pes p s ms fumeles, p u l el. 43 e l LCS, que se efee l eeh e subgó el segu y p l el. 76 e l LCS elv l eeh e epeó el msm. Pues be, l e es que e ulque s e l ó e eges que pue epese l empes e segu pv ebeá ese l ue e l ulp el l p pe e l msm sus epeees, ell s peju e s equss p el éx e l msm, m s l exse e ó, el pg e l emzó y l ue el es e ls equss e l espsbl vl. 3.- Aves, sevs y fues e l segu pv L ó u msó es el pme e ls equss e l espsbl vl e l segu pv, ee m mpme hum, p ó m p msó, p el que ebe espe el use el ñ, sempe y u u el es e ls elemes ees p pe l exse e espsbl. P, s efems l ju e ves, sevs, fues y mes e segu ps, e fm v- Revs e Respsbl Cvl y Segu

11 33 lu p spsó legl, p pess físs juís, públs pvs, elzs pess p empess y pesl e segu pv p he fee s elbes esgs eles, l fl e gz l segu e ls pess, pege su pm y vel p el ml esll e sus ves. Ls ves e segu pv esá vuls ls ámbs e uó mel e que ls peses e sevs e segu pv llev b su ó empesl y pfesl. P l, ls sevs e segu pv esá lgs ls es llevs b p ls peses e sevs e segu pv p melz ls ves e segu pv. Ls fues e segu pv s ls fules bus gup el pesl e segu pv. Resul ees e el b e ls ves mpes e el ámb e l segu pv, que gupms e ls sguees ps Aves ppmee hs y exlusvs e segu pv. Desms ee ells: 15 Nems que l Ley e 1992 slmee emplb e su Aíul 5, 1 ls sguees ves: ) Vgl y peó e bees, esblemes, espeáuls, eámees vees. b) Peó e pess eems, pev l uzó espee. ) Depós, us, eue y lsfó e mes y bllees, íuls-vles y emás bjes que, p su vl eóm y expevs que geee, p su pelgs, pue eque peó espel, s peju e ls ves pps e ls ees fes. ) Tspe y sbuó e ls bjes que se efee el p e vés e ls ss mes, elzáls, e su s, mee vehíuls uys eíss seá eems p el Mse el Ie, e fm que pue fuse ls e ls Fuezs Ams ls e ls Fuezs y Cueps e Segu. e) Isló y meme e ps, spsvs y ssems e segu, e fm l spues e l Dspsó l sex. (Le e) el úme 1 el íul 5 e p el úme u el íul 14 e l Ley 25/2009, e 22 e embe, e mfó e vess leyes p su pó l Ley sbe el lbe es ls ves e sevs y su eje («B.O.E.» 23 embe). f) Expló e eles p l eepó, vefó y smsó e ls señles e lms y su muó ls Fuezs y Cueps e Segu, sí m pesó e sevs e espues uy elzó se e l mpee e hs Fuezs y Cueps. g) Plfó y sesme e ls ves e segu empls e es Ley. ) L vgl y peó e bees, esblemes, luges y eves, públs m pvs, sí m e ls pess que pue ese e ls msms. b) El mpñme, efes y peó e pess físs eems, lusls que see l ó legl e u. ) El epós, us, eue y lsfó e mes y bllees, íuls-vles, jys, meles pess, güees, bs e e u s bjes que, p su vl eóm, hsó ulul, y expevs que geee, pue eque vgl y peó espel. ) El epós y us e explsvs, ms, uheí meál, suss, mes, meís y ulesque bjes que p su pelgs pese e vgl y peó espel. e) El spe y sbuó e ls bjes que se efee ls s páfs ees. f) L sló y meme e ps, equps, spsvs y ssems e segu es eles eeps e lms es e l e vevgl. g) L expló e eles p l eepó, vefó y smsó e ls señles e lms, sí m l mzó e ulesque señles e spsvs uxles p l segu e pess, e bees muebles muebles e umplme e mes mpuess, y l muó ls Fuezs y Cueps e Segu e s ess ss. h) L plfó y sesme e me e ves e segu pv. ) L vesgó pv. Ls sevs y fues els s ess ves slmee puee esllse p empess e segu pv, slv l v e vesgó pv, que mbé puee elzse p ls esphs e eeves, ls ules slmee puee esempeñ h v e vesgó. A su vez ls ees públs pvs puee su, pev uzó, e-

12 34 les e lm e us pp p l eepó, me y muó, e su s, e ls señles e lm que eb e ls ssems e segu sls e bees muebles muebles e su ul, s que pue, vés e ls msms, gú p e sev e segu ees Aves que s exlusvs e l segu pv. Almee ls ees ves exse s ues mpbles que puee se llevs b p pe e ls empess e segu pv, epee e l mv plble se s l que se pl ls empess e segu. ) L fbó, melzó, ve, eeg, sló meme e elemes pus e segu fís y e ejeí e segu. b) L fbó, melzó, ve eeg e equps és e segu eleó, sí m l sló meme e hs equps sempe que luy l pesó e sevs e exó eles e lm es e l e vevgl. ) L exó eles e lm e ssems e peveó es e lms e p é ssel, e ssems sevs e l meme. ) Ls ves e segu fmá, ees m el ju e mes ems pege ls ssems e fmó f e gz l fel, spbl e eg e l msm el sev que quélls pes Os ves. Flmee, ú seáse esmee elzó e sevs fues e segu pv, ls sguees ves puee esempeñse p empess y pesl e segu pv. Nems que e ess ss u se puee ejee fuó lgu e ls esevs l pesl e segu pv, p us ms mes e efes, ulz svs, ufmes mes que pue fuse ls pevss p h pesl. ) Ls e fmó e l e ls ess sles, mpee el u y us e ls llves, l peu y ee e pues, l yu e el es e pess vehíuls, el umplme e l mv e e ls lles e pese h sev, sí m l ejeuó e es uxles subs e yu s, s ells elzs e ls pues e el e e muebles, lles públs efs pules p pes, sejes y pesl uxl álg. b) Ls es e eepó, mpbó e vses y eó e ls msms, sí m ls e l e es, umes és pvs, e ulque lse e efs muebles, y e umplme e l mv e e ls lles e pese h sev. ) El l e ás e zs esevs e uló esg e el e e sles e umplme e l mv e e ls msms. ) Ls e mpbó y l el es y fume e les, bees e sles e geel, e ulque lse e muebles, p gz su fume y segu fís. Revs e Respsbl Cvl y Segu

13 35 l peó e su pes el pp e pv, y uy pá pló lleve pesó lgu supg lgú p e sev e segu pv ees. 4.- El equs e l ulp e l espsbl vl e l segu pv Alzems ls pps ees que ebe se e el eje e l v e l segu pv, ls phbes y ls blges pfesles ls que esá suje es v El equs e l uzó.msv. N se puee pes gú p e sev e segu pv que hy s pevmee y, e su s, uz. Ell es sí pque l suó p pe e ls empess e segu e fues e exlusv ul esl, he pes que l Amsó esplegue sbe ells u mpl gm e les mpesbles e s sees e l v eóm. e) L elzó e sevs e segu eslls fue el e l. Ls peses e sevs y ls flles e empess e segu pv que ve, eegue, sle meg equps és e segu, sempe que luy l pesó e sevs e exó eles e lms es e l e vevgl, que exlus e l legsló e segu pv. Ls empess e segu pv que se eque l sló meme e ps, spsvs y ssems e segu que luy l exó eles e lm es e l e vevgl, sól esá smes l mv e segu pv e l que se efee ls ves y sevs e segu pv p ls que se ese uzs. L ves e upeó se se sujes l égme juí e uel y supevsó e l segu pv, ees m el ju e uels lges que se pue p vul levmee que ejeue p sí y p sí msms e fm e ls eess, esmee gs De ue l esble eglmemee ls s e pesó e ls ss sevs e segu pv ebeá, e s, sgse p es y muse l Mse el Ie, e su s, l óg uóm mpeee eló l ó e ls msms 16. Reeemee l See e Aue Nl e 10 Abl e 2013, eló: L pesó e sevs e segu ees, ee e l hbló ees, es suv e fó muy gve, pf e el ) e eló el 1.2 y 7.1 e l Ley 23/92, e 30 e jul, e Segu Pv, y e el ) el Reglme, p l que se pevé u mul ee eus y eus Se sbá e f e el Regs Nl e Segu Pv el Mse el Ie ls uzes, hbles, mues, e su s, eles espsbles e ls empess e segu pv, e ls esphs e eeves pvs, el pesl e segu pv, e ls s, e ls sevs e segu pv, e ls es e fmó, e ls eles e lm e us pp, sí m ls ses mpuess y us s se eess p ls ues e l y gesó e l segu pv. 17 See e Aue Nl, Sl e l Cesmsv, Seó 5ª, e 10 Abl e 2013, e. 207/2012, Pee: Nv Feáez, Agel.

14 36 Efevmee el. 1.2 e l Ley e Segu Pv, esblee que «úmee puee elz ves e segu pv y pes sevs e es ulez ls empess e segu y el pesl e segu pv, que esá eg p ls vgles e segu, ls jefes e segu y ls esls pvs, que bje e quells, ls gus pules el mp y ls eeves pvs». P l el. 7.1 e l Ley 23/1992, p su pe, esblee que «P l pesó pv e sevs ves e segu, ls empess e segu hbá e bee l pu uzó msv mee su spó e u egs que se llevá e el Mse el e». P su pe, el ) e l msm ley pf m fó muy gve «l pesó e sevs e segu ees, ee e l hbló ees». Así, e pme lug, p elz ese p e v se exge ee l pu uzó msv mee su spó e u Regs que se llevá e el Mse el Ie, y emás e umpl u see e equss, e e su suó se, uí mím el pl sl, mes meles y hums, pesó e fzs (.7.1), be ee, que l pé e lgú equs pue l eló e l spó (.7.3 ). L eó e les equss se ell e ms eglmes, p ell, l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, e su Dspsó Fl Pme, esblee que: «El Gbe á ls ms eglme que se pess p el esll y ejeuó e l spues e l pesee Ley «, ee s esblee, ls equss y eíss que h e eu ls empess y ees bje e eguló; ls es que ebe umplse e l pesó e sevs y elzó e ves e Segu Pv; ls eíss que h e eu ls mes és y meles ulzs l f; ls fues, ebees y espsbles el pesl e segu pv; y el égme e hbló el pesl. Cfme l Dspsó Al 1ª e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, que fue el ámb e pló e l pesee Ley ls ves e us el es e sles y bees e l e ess elzs e el e e muebles p pesl s el e segu pv, que h e es eg e empess e segu pv, y puee se emee p ls ules e ls msms, m ls lbes e fmó e ls ess, us y mpbó el es y fume e ls sles, mpbó y l el es e ls les e sles geeles e ulesque lse e muebles, es e eepó e. Auque e el pl esmee eó, es l l fee ee pesó e sevs e segu y ls esbles e l Dspsó Al 1ª e l Ley 23/1992, e 30 e jul, e Segu Pv, exlus el ámb e pló e l Ley, l es l h e vef e l pá su se, pues que l myí e ls vees quells ves se peee smul s smes ls ges e l legsló e segu pv, y e e el me e u l mpee eslel empess leglmee hbls p pes ese p e sevs Phbes. Que phb, p, l pesó e sevs e segu pv p pe e pess, físs juís, ees e l espee uzó, sí m el eje e fues e segu pv p pe e pess físs ees e l espee hbló pfesl. Pe mbé esá phb l pesó e sevs e segu pv umple ls equss es legles e pesó e ls msms, sí m el emple, e sevs e segu pv, e mes mes e segu hmlgs u se peepv, u umpl ls es equss legles y eglmes. Ls empess y el pesl e segu pv puee eve, mes esé ejee ls sevs y fues que les s pps, e l elebó e eues y mfeses, e el esll e fls plís lbles, sí m puee ejee gú p e l sbe pes plís, sles elgss, sbe l expesó e les pes, e mee fhes, umzs, e s e áe pesl. El Ms el Ie, e su s, el ul el óg uóm mpeee puee phb puulmee l ulzó e ls sevs e segu pv e eems mes meles és u pue us ñs pejus ees pe e pelg l segu u. Revs e Respsbl Cvl y Segu

15 37 Cu el pesl e segu pv esempeñe sus fues e ees públs pvs e ls que se pese sevs que esule se ele eseles p l u públ mpeee, e ls que el sev e segu se hy mpues blgmee, hbá e eese, e el eje el eeh e huelg l que espe e ls empess egs e sevs públs spg l legsló vgee Pps ees. Ls sevs y fues e segu pv ebe pesse espe l Csuó y espelmee e l efeee ls pps báss e uó.. Legl. b. Ieg.. Dg e el eje e sus fues.. Ceó e el ls us. e. Cgue, pl mes e segu pps y eus ls esgs. f. Ppl e el us e ls és y mes e efes. g. Resev pfesl sbe ls hehs que z e el eje e sus fues. h. Clbó ls Fuezs y Cueps e Segu See pfesl, ebe e fel y peó e eehs fumeles e m y pv. El g hem pv esul quee, vvms e u j e sl s esp, expuess múlples mses l m, sees e que l fmó es pe y l lbe es gu. Aulmee se e muhs s e ls us gs l se e l fmó, l us e ls uevs elgís y el es Iee. P ejempl, l e sl Febk ee más e ml mlles e usus múlples s ps p ls pps eess. Ls buses e Iee s u heme que ulz el he p e e ls eus, s embg s us pues ls s e l vegó mbé se sev emplmee ju el hsl e búsque 18. El pgm e l segu bslu mpl u se ge e eehs fumeles, l vgl es vez más efz, pe puee fe s eehs e l pes m l pv, el see e ls mues y l m. El lem sbe ul es l mej pó ee l segu lbe supe eu l smplsm el ebe s ue gú pue. Hy que he mpbles ls eehs fumeles e l segu l pv. Ese es u pblem sl e l segu s que es u uesó sl. Hy u ess l sbe l vgl, pe mbé hy u.mfes essez e hemes que fle l u l peveó e ls esgs p el us eb e l fmó, ell pes e que l ulu juí e efes e ls eehs ee u ó ee., u ulu que eue ses e l e e que el espje msv ee que es ps e ues mg lev e se vz que he el es e eeh y efes e ls eehs vules su máxm ppl. Ls empess e segu ee phb mu ees, slv ls ues jules y plles p el eje e sus espevs fues, ulque fmó que z e el esll e sus sevs y fues sbe sus lees pess els éss, sí m sbe ls bees y efes e uy segu esuvee egs. El see pfesl, h s egul e ls ss sees el eme juí, sí eue su eguló e el ámb msv, vl, lbl, pesl y pel. E el ámb vl, l Ley Ogá 1/1982 e Peó Cvl l h, l m y l pp mge, que eem m msó legím L eveló e s pvs e u pes fml s vés e l v pfesl u fl e que ls evel. E l que espe l ámb lbl, ebems u l íul 4.2 el Esu e ls 18 L e sl Febk y Msf ebe pees e lees e ses meses. V. hp://el.elps.m/el/2013/06/15/ul/ _ hml

16 38 Tbjes que ee ls eehs e ls bjes l espe e su m. l Ley 31/1995 e Peveó e esgs Lbles, phíbe que l fmó pue se ulz e peju el bj. E el m el y e eló l vesgó geé be es l Deló Uvesl sbe el Gem Hum e l Ues e l que se fm que e pá se bje e smó fus e eíss geés. Asmsm e el Plme Eupe, e su Resluó sbe pblems és y juís e l mpuló geé, ó ess ueses e gulmee el Csej e Eup, señl l ees e exem l uel e l m, plsmál e vs Remees sbe l mpuló geé. El eeh l peó e s gz ls vus u pe e spsó sbe ess s. Es gí mpe ls pees públs l phbó e que se ve e fuees e es fmó s ls ebs gís y mbé el ebe e peve ls esgs que pue evse el es vulgó ebs e h fmó. Pe ese pe e spsó sbe ls pps s pesles vle s el fe ese qué s s ls que se psee p ees, quées ls psee y qué f. Ilus exse sees, m l el Tbul Supe e Jus e M, e feh 12 e jul el 2000, e l que e eló ls s es e ls fhes e u segu, esu y esll el me e s e áe pesl que he efee l slu, y ell e ls éms el íul 7.3 y 4.2 e l LORTAD; Cluye l see que sempe que quells s hy s egs el f e vlu el esg el, seá ees u seme l expes. L Ley 41/2002, e 14 e vembe, bás egul e l umí el pee y e eehs y blges e me e fmó y umeó lí (BOE 15 Nvembe 2002) esblee e su. 4, que ls pees ee eeh e, mv e ulque uó e el ámb e su slu, l fmó spble sbe l msm, slv ls supuess exepus p l Ley. Aemás, pes ee eeh que se espee su vlu e se fm. L fmó, que m egl geel se ppá veblmee ej s e l hs lí, mpee, m mím, l fl y l ulez e eveó, sus esgs y sus seues. El íul 6 e l Ley 15/1999 esblee que: el me e ls s e áe pesl equeá el seme equív el fe, slv que l ley spg s. Se és u gí fumel, legm el égme e peó esble p l Ley, e esll el A e l Csuó, y que sól eue, m exepes l seme el fe, quells supuess que p lógs zes e eés geel, pue se esbles p u m e g e Ley. Pues be, l peó que se spes l u fee l me e s pesles s su seme se pye, m- Revs e Respsbl Cvl y Segu

17 39 bé, sbe l hpóess e l esó, y e ese se, el A e l msm Ley Ogá 15/1999 eem que «1. Ls s e áe pesl bje e me sól pá se mus u ee p el umplme e fes emee els ls fues legíms el eee y el es el pev seme el fe. 2. El seme exg e el p e seá pes: ) Cu l esó esá uz e u ley». Peep que smsm h e se mple el íul 1.2 el RD 1332/1994 e 20 e ju, que efe fhes umzs, efe l esó m «beó e s esule e l sul u fhe, l publó e ls s es e u fhe, su eexó s fhes y l muó e s elz p u pes s e l fe». Y mbé l Dev 95/46/CE, que mvmee l esó e e l efó efe l me y l efe m muó p smsó, fusó ulque fm que fle el es e ls s, ej eexó. E efv, y m mbé efe el p ) el Aíul 3. e l Ley e Peó e Ds, suye Cesó Cmuó e s, eveló e s elz u pes s el ees. L pló e l Ley Ogá 15/1999 vee se esuel p ls mses mee óees spses, que peme el me e s pesles fes esíss sseles, e mí l efe Ley; Cm ejempls, p u l l Resluó e 15 e ube e 1990, e l Subsee, sbe Esís e Ifmó epemlóg e ls eupes vlus el embz elzs fme l Ley Ogá 9/1985, e 5 e jul y l Oe TAS/1/2007, e 2 e ee, p l que se esblee el mel e pe e efeme pfesl, se ms p su elbó y smsó y se e el espee fhe e s pesles. C epee e ell, s pee muy l STC 070/2009, e 23 e mz e , que esuelve el pblem el ble ee eeh fumel l m pesl que puee ee e s eehs y bees sulmee eleves, sempe que l lmó que hy e expeme esé fu e u pevsó legl que eg jus- 19 El Tbul Eupe e Deehs Hums h e e ue ess exges, ee que s be l gí e l m vul y fml el. 8 CEDH puee ee límes m l segu el Es (STEDH e 26 e mz e 1987, s Lee), l peseuó e fes peles mus mus ss Fuke, e 25 e febe e 1993, y Z. Fl, e 25 e febe e 1997), les lmes h e es pevss leglmee y se ls spesbles e u se emá, l que mpl que l ley que esblez ess límes se esble l vu e p ell, que esule pevsbles ls seues que p él pue ee su pló, y que ls límes esp u ees sl mpes y se eus y pps p el lg e su ppós (SSTEDH s X. e Y., e 26 e mz e 1985; s Lee, e 26 e mz e 1987; s Gsk, e 7 e jul e 1989; mus mus, s Fuke, e 25 e febe e 1993; s Z., e 25 e febe e 1997). Tmbé el Tbul e Jus e ls Uó Eupe, e l See e 5 e ube e 1994 (su X. Cmsó, C-404/92 P), efe l peó e l m y l me e s elvs l slu, fm que ls eehs fumeles puee se smes eses, sempe y u éss esp efevmee bjevs e eés geel y suy, e l que espe l f pesegu, u eveó esmesu e leble que fee l pp ese e ls eehs gzs.

18 40 fó sul, se evele ees, pp y espeusmee p lg el f legím pevs. Al f, m señl l efe See: A ls exges e legl y ppl p l esó legím el eeh l m ebe sumse el l jul y l mvó e l esó esv msv jul. El óg msv y el óg jul ebe plsm l pevsó legl que mp l feó e l m el ms m el ju e peó ee el eeh fumel fe y el eés sulmee peg y pesegu, el ul se evee l e, l ees y l ppl e l pó e l me, se ee e ese Tbul Csul que su use s, p sí sl, l vuleó el pp eeh fumel susv (STC25/2005,e14efebe, FJ6 y juspue llí ). P, pee fumel que ls ssems e fmzó e l segu pv l m y pv y que ls ssems e fmzó ulzs e el esempeñ e su fuó meg u es umplme legl e es me. De l v suís gee e fls e pv es ls pblems evs e l vevgl e eles e lms, mágees e legs públs. L Age Espñl e Peó e Ds se h pu e lgu só sbe ls sevs e vevgl pess p ls empess e segu pv. Así, p pe llev b es v es ees que ls msms fmle sus lees u e eg el me e ls éms pevss e el íul 12 e l Ley Ogá 15/1999, u e p l em ls mágees, y es peeá, u ls lees e ls empess e segu, se empess u ógs pvs. N bse sí el sev esá sl e el ml pul e u pes, y sól se e ls mágees u sle el spsv e l lm, e ese s, se se l pul espsble el me, pues l sló el ssem e su ml, exluye l pló e l Ley Ogá 15/1999, l se e u ámb pesl y més, p expes m el íul 2.) e l m. S embg l empes e segu u sl el me ssem e el ml pul e su lee, quee l ó e espsble el fhe e gesó e ssems e vevgl es ls mágees e sus Revs e Respsbl Cvl y Segu

19 41 lees, u éss se pess físs y el ssem e segu es mágees se efeúe e su ml pul, que esul plble l exepó el íul 2. e l Ley Ogá 15/ Respe e l pó e mágees e l ví públ esá esev ls Cueps y Fuezs e Segu el Es, y esulá plble l Ley Ogá 4/1997 e 4 e gs p l que se egul l ulzó e veáms p ls Fuezs y Cueps e Segu el Es e luges públs. S u Ayume l segu e su ef u empes e segu pv, és ebeá fmle e ls exems e ls que pá llev b su v, es es, ebeá fmle que l segu e l ví públ l pá llev b, sól pá p lg e l ví públ e ls éms que eflej l guí que vlvems ee: N bse, e lgus ses l peó e ls esps pvs sól es psble s ls áms se ub e esps m ls fhs. A vees mbé esul ees p ls ess, pues es, e m que uque l pó e mágees e l ví públ esá esev ls Cueps y Fuezs e Segu el Es, y esulá plble l Ley Ogá 4/1997 e 4 e gs p l que se egul l ulzó e veáms p ls Fuezs y Cueps e Segu el Es e luges públs. S u Ayume l segu e su ef u empes e segu pv, és ebeá fmle e ls exems e ls que pá llev b su v, es es, ebeá fmle que l segu e l ví públ l pá llev b, sól pá p lg e l ví públ e ls éms que eflej l guí que vlvems ee: N bse, e lgus ses l peó e ls esps pvs sól es psble s ls áms se ub e esps m ls fhs. A vees mbé esul ees p ls ess, pues es, e m que uque l Pee zble que e gú s l pó y gbó e ls veses pvs y e l mge, pá lu ls eevss que meg l pes vesg quees esé leglmee blgs mee 20 Ifme e l AEPD úme 0360/2009, spble e: hp://www.gp.es/plwebagpd/lume/fmes_jus/vevgl/mm/ pfs/ _ls-empess-e-segu-seg-uu--elp-e-lee-e---l-se---e-egs-el-me--espsble-el-fhe.pf

20 42 el see pfesl, slv que quélls se hlle mbé euss p ls hehs vesgs e l us p hehs exs, m pevee el íul 325 el Pye e Cóg Pesl Pel e áme e pbó Ls límes el e públ. El e públ supe psble lsó ee l pesó e ls sevs e segu pv y ls eehs e pv e m e ls us, mfeses e el ámb el eeh pesl y el ámb pel susv El e públ es u ep juí eem que mpee u ju e pps e sues que se se fumeles e l gzó sl y que sp su eme juí. Se h ef el e públ quell suó que peme el eje píf e ls eehs y lbees públs y el e fume e ls sues y gsms públs, y sgueemee, el umplme lbe y eu e ls fues públs, e beef e eeses que supe ls memee vules. E sum, el e públ se eg p el ju e vles y eehs sules e u se, spbles p ls us, e luye, m equs e su peó l pes v e l msó p pesev su meme. L See e l Sl 3ª el Tbul Supem e 17 e febe e 2003 e el eus e só 9793/1998 (see e 27 e vembe e 2002) eeó que el ep e e públ es e fál efó, «y slmee p su fíl eó ese u pu e vs epul, s p el se [vble] que se le h ve buye e e ls ss eps e l v públ el pís». H u que el bus e l ó e e públ e l hs sul espñl, y muy espelmee ue l ep e l vgee Csuó, pvó eels e el Csuyee y, lueg, e el Legsl l h e ulz h ep. Pe, bse, se emple e l legsló vgee l expesó e públ se ves. El e públ e l me e que supg u esó ls eehs y l ámb e lbe e ls us e 21 V. Pye e Cóg Pesl Pel spble e hp://www.fsl.es/s/selle?=fg_mulme_fa& = &pgeme=PFsl%2FFG_Mulme_ FA%2FFGE_fkDesg sulmee es u ep e epeó esv y exepl; e gú s suye u láusul geel hbl e h lmó. Pe l ef el ep e e públ epese, vés e l é el ep juí eem, u mesm e uló e el pes lé ee l lbe y l píf vve sl. Es es, l espó e su ó e láusul geel, supe l supesó e l blgó e l Amsó e sum, e sev bjev e ls eeses geeles, es es y fues que ge us veles míms e l segu, e l qul, e l slub y e l ml públ -veles míms eess p segu l vve u píf-e, lus, e su epó mpl p segu el ml fume e ls sevs públs. E ulque s, e su ó más esg, el e públ, e su veee e segu públ, mpee l v msv g he psble el eje e ls eehs fumeles y lbees públs, l peó e pess y bees y l meme e l qul u e u que s fles sepbles y muumee s (STC 33/1982, e 8 e ju) El ebe e eu e l msó e els públs y l msó e ls ebees e mpe eems els e pmve su peseuó. Ls empess e segu pvs esá blgs lb ls Fuezs y Cueps e segu públ. Muhs ssems e segu pv se bs e l melgí e fó y egs e efes vess. Ess ssems puee eb fmes sbe mezs e ees, uys s se pess p l empes e segu, m e y eps e eves vess, uy me mpl l ees e eu e ls hehs elvs p pe e ls ues, pfesles, fus y epeees e ls sevs e slu que eg e ls msms. A ls pfesles smes l ebe e fel que sspehe eg l 22 V. Tbul Supe e Jus e M, Sl e l Ces-msv, Seó 2ª, See e 28 Ee. 2010, e. 1041/2009, Pee: López e H Sáhez, Ju Fs. Nº e See: 193/2010. Nº e Reus: 1041/2009. Revs e Respsbl Cvl y Segu

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo Efe expsv el uev Bem e Táf e l espsbl p ees lbles. Su epeusó e el me es el lu ese Jsé Muel López y Gí e l Se Mgs Sl e l Sl el Tbul Supem 1. Iuó l Vló el Dñ Cpl p ee e bj Cfme ls íuls 1.101 y 1.106 el Cóg

Más detalles

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl

Más detalles

doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción

doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción El ex e usl e ls lses p le bj vel Mguel Ágel Ls Ame Mgs e l Aue Pvl e Mu A. Iuó N puee suse que e el ámb e ls ees e áf suele se u bue pes, e lgus ses e ge ímee fuule, vés e l ul se peee p el peju u eme

Más detalles

Bullying, marco legal y jurisprudencial

Bullying, marco legal y jurisprudencial 45 Bullyg, m legl y juspuel S Gálvez Melguz Abg Depme e Segus e HspClex Sum I. Cep e bullyg II. Respsbl pel ev el bullyg II.1. Peme espeíf e l LORPM II.2. Respsbl pel el e ee y/ msó III. Respsbl vl ev

Más detalles

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica 41 L vló mé legl e ls leses. Apó e l bmeá Sg Delg Bue D e me. Mé fese e exee. Espels e Me Legl. Bsys I+D+ 1. Iuó E el ámb e l vló mé legl e ls leses se pue u suó e fusó ee ls pes mpls, uys fes pples, ems

Más detalles

doctrina Póliza colectiva y póliza individual en el seguro de caución para la devolución de cantidades anticipadas en la compra de viviendas SUMARIO

doctrina Póliza colectiva y póliza individual en el seguro de caución para la devolución de cantidades anticipadas en la compra de viviendas SUMARIO Pólz lev y pólz vul e el segu e uó p l evluó e es ps e l mp e vves Fs Jve Ml Ml Pfes Tul e Deeh Mel. Uves e G. SUMARIO 1. El llm ssem e ble pólz 2. Ls pólzs levs e ess segus m pólzs e b 3. L eló e b el

Más detalles

La aplicación en el tiempo de la Ley 35/2015: algunas cuestiones problematicas*

La aplicación en el tiempo de la Ley 35/2015: algunas cuestiones problematicas* 23 L pló e el emp e l Ley 35/2015: lgus ueses pblems* Ju Jsé Mí López Ceá e Deeh Cvl. Abg Sum Iuó I. Ls s mvs e l Ley 35/2015, e 22 e sepembe 1. L Dspsó s e l Ley 35/2015 y sus peeees e l juspue el Tbul

Más detalles

La pericial forense del Trabajador Social en los accidentes de tráfico

La pericial forense del Trabajador Social en los accidentes de tráfico 33 L pel fese el Tbj Sl e ls ees e áf S Te Me y Ahí Rm Smpe Pes Sles Feses C l elzó e ese bj se peee vsblz l lb e ls Tbjes Sles m pes sles feses y, emee, e ss e ees e áf. P, sól se efee ueses geeles e

Más detalles

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1 R Ezbh Gu Cmg* E m fm y uu v mé m mm g h ñ y ñ 1 Rum E p gu m p m gmó, y m u g m fm y m uu v v mé m. P zó, u pm mm z fó m m bó g ju, b u m y. Pm z m y v qu p, u b jupu mb, m fm y m uu y, fm, b pp qu jug

Más detalles

asociacionabogadosrcs.org

asociacionabogadosrcs.org º45 Pme Tmese. Añ 2013 Revs e l Asó Espñl e Abgs Espelzs e Respsbl Cvl y Seg sbgss.g Sm Revs º 45 El El peó l vím e spess e eglge mé P Jve López y Gí e l Se...5 D Tplgí e ls eeses el ee e smes p s ssfó

Más detalles

Olimpiadas. Internacionales

Olimpiadas. Internacionales ble e L Olp Iele De Fí Jé Lu Heáe ée uí L ll 8 Jé Lu Heáe ée, uí L ll, 8 XXX OLIID INERNCIONL DE FÍSIC. CORE DEL SUR. I.-UN CONDENSDOR ING-ONG U e e e pl ule plel ee í, e R el e pl y l ee ell, uplée que

Más detalles

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en :

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en : www.bee-.g Sem gz p : CNDSF Có Nl p l efe e l emll e "gj" C : Ze uelle - BP 37 16700 RUFFEC Tel. +33 (0) 5 45 31 29 26 emee-fem@fe.f RSP Réeu Semee Pye C : Czle 81600 BRENS Tel. +33 (0) 5 63 41 72 86 @emeepye.g

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C  a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

El derecho al medio ambiente como derecho humano

El derecho al medio ambiente como derecho humano D h Cu I I By* E h m mb m h hum Fh pó: E23 2009 Fh pbó: Mz 20 2009 y P E Rum C um p u ppv v u vó é y ju qu h m mb b m u h hum uóm y x h hum, y m h v p Lópz O Epñ. P z m ugm mm h m mb m h hum, m u fum.

Más detalles

Cómo valorar la pérdida de la calidad de vida en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley 35/2015

Cómo valorar la pérdida de la calidad de vida en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley 35/2015 19 Cóm vl l pé e l l e v e ls íuls 107, 108 y 109 e l Ley 35/2015 Ju A Cb Pl Mé fese Jefe e Sev el Isu e Me Legl e Agó Sum Resume 1.- El mplej su e l l e v 2.- L l e v (CV) e el Deeh e Dñs 3.- L l e v

Más detalles

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar L mj y m: é y ví Rm G, Fy L y Gg D Ag Uv N Lm Zm @.m. Rm: Evó ó b m y bz vé í G y Fy L y b ó Gg. Pb v: é, ó, í ñ, bz fm. 1- Pm E í qé Rm ( y fóm í), g m b b m b mj mvm. E í g, m q é f mvm [1] q v m í má

Más detalles

SOBRE LA ECUACIÓN DE ONDAS

SOBRE LA ECUACIÓN DE ONDAS Eu C í Sb uó s SOBE A ECUACIÓN DE ONDAS Eu C í -Iuó p. - suó uó s u só. -Ipó ís suó uó s. -Os Ess. 5-E Fu uó. 6- uó s ss. 7-Os sés. 8-ó uó p uó s. 9-E pp Hugs ó. -Os ss s ss. -Os gus. -Os u u gu. -Cuó

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II UED FUTD DE. EOÓIS Y ERESRIES TEÁTI DE S OERIOES FIIERS II URSO / l uevo Eme e JUIO Dí // l ho TERI UXIIR: lulo fe DURIÓ: ho. El bo X oee u pétmo hpoteo l S. Y. utí el ptl peto e el % el peo e tó el po

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL PLAN DE AÑO: 205 PLANEACION ESTRATEGICA PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL C u m Pm fddd d md vés d Pms qu v dqu ms L. Ivs Pm C Cmd Bs NO GANADORES. d 205 $ 0,000,000 Eszd y Uvs Ov y Cm - G GENERAL y FORTALECIMIENTO

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CONTRATO DIDÁCTICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CONTRATO DIDÁCTICO NIVERSIDAD ATÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CONTRATO DIDÁCTICO Á ém: Igí Pgm Ev: Aq C : E-J 2017 Nmb Ag: _Mgí Dñ Aqó_ Sm: Pm Gp: Nmb Cá: M. Aq. Eg F F OBJETIVO: C

Más detalles

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (P ó) F u y T Y T P u x u P Púb y ó Púb F u u, qu : x- y é Púb- Fuó Púb T V Y, y é Púb, y V V, Fuó Púb, fu u, fó XXV; 7, fó XV b y á ó Púb F; 66 y 7 y F Puu y b ; 4 y é Púb, y 6 Fuó Púb, y Qu u 66 y F

Más detalles

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE BIHLWIEDEMANNCOM ME EDICIÓN f M A u C z C z Wl h z Th z ll u u u fu Th z ll k u h f ubqul h p h f u h fu Pl hv u h p f h F h p, u h p h h f l fu l If u u hh u p h, pl u h z h p f Clk Nx f u p h f M A u

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu ba be bi bo bu bra bre bri bro bru bla ble bli blo blu ca ce ci co cu cra cre cri cro cru qui cla cle bli clo clu que da dra dla fa fra fla de dre dle fe fre fle di dri dli fi fri fli do dro dlo fo fro

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

Teología Sistemática Adventista

Teología Sistemática Adventista S Spu, T Spu Pm Spu N. 10 13 My 2013 Tgí D Pó Tgí Smá Av HACIA A UNA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA EN EL ADVENTISMO L 1.10 [ppx] Fm [pf] Bíb M -L Cmvó Smá - m : C y Cfó m Shp://bbm.m Spu, T bbm@gm.m Spu PmBíb Spu

Más detalles

! "#$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA)

! #$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA) #$ #% &'() )*+,-**. / *( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 *(*( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta Eiió Pss Añ 4 Núm 26 Mz - Abil 2010 Cs Mlli Pl Wp Cl Clb Sgs / V vis Nvs Blss Msjs Blss Rmig Pls Uis Isíb Cl Clb y miz isf l q más gs Si s Ppg isíb llm l *2582 y si is pl Cmiz y isf Cl Clb! Evs Cl Cs Mlli

Más detalles

Bibliotecas Escolares y de Aula

Bibliotecas Escolares y de Aula S E S g á 4C B 4 E g ág Cá B 4C B - R á B 4 - - R C R 4 TODOS C EN ECTORES B y - RSOMOS 4 ESCUE Y ESCRITORES B - R - R y y y S E S E g y g á y S E S E g á 4C B S E - g á 4C B g B S E C á á 4 - R g C B

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES . ANÁ ENODA PO FAOE.. NTODUÓN El nálss de uos ompleos on essens, nduns y pns p ends de po senodl esul muy dspendoso. El nálss senodl po soes es un mne smple de nlz les uos sn esole ls euones deenles, que

Más detalles

INTEGRALES INDEFINIDAS

INTEGRALES INDEFINIDAS INTEGRALES INDEFINIDAS Pág.: ÍNDICE:.- FUNCIÓN PRIMITIVA..- INTEGRAL INDEFINIDA..- INTEGRALES INMEDIATAS...- INTEGRACIÓN INMEDIATA DE ALGUNAS FUNCIONES. 4.- PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA. 5.- MÉTODOS

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dpo Ifoá Dpu Povl So Ju Clo G www.po. Mo éo y ogzvo SORI Supf:.36 K Hb: 95. D: 9 hb/k PONTEVEDR Supf: 4.495 K Hb: 959.764 D: 4 hb/k Ju Clo G 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dbu poblol

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011 UU GÁ FUL Ñ 2011 MV J GGM UUL L GB MUL L H M M Y L GB sesoria Jurídica LL Fiscalización de bra ública JUV elaciones úblicas samblea antonal omité ívico de esarrollo antonal Mesas de oncertación, onsejos

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

Jueces y calidad de la democracia: el poder judicativo como factor de calidad deliberativa de la democracia*

Jueces y calidad de la democracia: el poder judicativo como factor de calidad deliberativa de la democracia* y l l : l p jv f l lbv l * g qly f y: h jv pw f f lbv qly f y P Dv Bl C** Fh pó: 21 y 2015 Fh pó: 7 pb 2015 RESUMEN E bj p p l l b b l l á, l ó lbó y pllg gv, p xpl l vó lá v l fó pl públ q b l gl l, l

Más detalles

TESA IP40 Protección contra el polvo

TESA IP40 Protección contra el polvo Vz: 3.. P IV www.g. V E y, IP: P V á, á, E, v xó IP z, E 7. G g P I E í!, á f, 7 IP b 3 f w-c y L, vé b, ó b z 8 7 E IP7 Pó g IP7 íq Cv g LC ( Lk C) vó h ví Cj ñ ó b áx y b f h E IP Pó v Cv g LC ( Lk C)

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN CURSO 2014-2015 DEPARTAMENTO DE INGLÉS INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 2.1-Cpsó p 2.2-Nº gps js p 2.3- Rs p 3-METODOLOGÍA 3.1-Esgs Mógs. 3.2-Ms 4.- LA EVALUACIÓN 4.1-

Más detalles

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A ES Medieáeo Málg Reev.- Ju lo loo Gioi Popue.- ) Eui el eoe vlo edio Lgge d u iepeió geoéi ( puo) ) lul u puo l ievlo [ ] e que l e gee l gái l uió e plel l ued (o egeo) que ue lo puo () e ( puo) ) Teoe

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

Criterios de eficiencia en el diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)

Criterios de eficiencia en el diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) C f ñ E V zj (EV) Ej Tmá: Sm, M y E Sb Lí Tmá: Igó E y M Ry-Lóz, Ov. C: y@vg..mx Uv V E Gj (UVEG) Ház-M, Mí C. C: h@..mx Uv V Uv Cy (UDEC) RESUMEN. E vgó g, q mzó f y m q b v ó v, m fz b mó Vzó Eó D y

Más detalles

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL ARTERA MODELO DEFENSVA DE NVERSS BANO Oub 2004 LA ESTRATEGA DE NVERSÓN DE NVERSS Hk Lumol, Es Jf NVERSS BANO A ouó ls psmos los lmos sls l s vsó p los pómos 3-6 mss. Ofmos u vloó l sfoo oómo Esos Uos y

Más detalles

z é P? T g A z? é í,, A. ó ó á á N í. g g, í g g Aí. á z A. í g L. g g é - í é g ; í é xñ zó, í A. í ó E. Ex R é g ó, g g z z ñ, g j, ñ z g A. zó g Ex

z é P? T g A z? é í,, A. ó ó á á N í. g g, í g g Aí. á z A. í g L. g g é - í é g ; í é xñ zó, í A. í ó E. Ex R é g ó, g g z z ñ, g j, ñ z g A. zó g Ex ACIA EL TEMPLO H E ANNIE BESANT D RIMERA CONFERENCIA P URIFICACIÓN P é Sí ó, é, í, g, g í, z V j., g ñ g g. 1 E gí g, í ñ é. z g z í, á T, T E g á é ó, í ú, ó ó T S. í, á S S Sí Lg í é T á R, A, R, A g

Más detalles

No encarceles a mi compañero

No encarceles a mi compañero 2 PODER POPULAR v 2016 N m mñ L ó ERE y é má fv Có hug y mvz Rqu Míz* E 2012 u ub Rfm Lb, PP y CU, qu m mv y j gó y bj, v (PP: ERE) óm, m vz, S úb (CU: PEC). Tmbé ñ qu, xu f mu, S v óm, b, S úb b bu y

Más detalles

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FOOGRMERÍ II UNIVERSIDD DE EREMDUR CENRO UNIVERSIRIO DE MÉRID tuló: Igee é e pgfí PUNES DE FOOGRMERÍ II Ju t Péez Álvez Mé, Septeme e v ÍNDICE ÁRE EMÁIC : RNSFORMCIONES DE COORDENDS EM RNSFORMCIONES BIDIMENSIONLES

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

MANUAL RECAUDACION ELECTRONICA

MANUAL RECAUDACION ELECTRONICA G- L L G-092016-01 1. BJV 2. L 3. BL 4. V VG 5. L 6. FLJG 7. X : Yld j V V : dd F B : Jé gl ñz G GL FH: b/2016 ág 1 d 10 G- L L G-092016-01 1. BJV bl l p q pm l plbldd d l dó ló bd p l B p p d pg d v pd

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual TAREAS ABIERTAS Te ppe p: Mª De Vene Znón Cen ev: Ceg Sn Pe P Nve ev beve epón e gp eeg: 1º ESO, n gp e 33 mn. Av ppe e í qe empezm e em e Dvb. En e ne hn e nep e mínm mún múp máxm mún v, pe ee ñ ún n

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

Viernes 51 de Octubre DE DA PROVINCIA DE MADRID. Seadraiteu suscripciones en Madrid, en l a Administración del BOLETÍN,

Viernes 51 de Octubre DE DA PROVINCIA DE MADRID. Seadraiteu suscripciones en Madrid, en l a Administración del BOLETÍN, f DK 92 V 5 O BOLETÍN KÚH 26 OFICIAL DE DA PROVINCIA DE MADRID ADV FJ I ' E N O A OFIOIAL L AH h f * B^L5TfK8ALK» h Jf jí»» ó (R 8 A 839) S í x P Of P Cj M S M R E Y (Q D G) A R F ú C Q C N CIRCULAR P

Más detalles

2 Aá M A ó b N - b hb - - E. é á b - óg,, b - x Ex. x - í ; L x.. b h q q q b ó z j Ag b, ó E. b E hú. - O g h O g -, í z q, b E b. xó, E Rhk. k h - g

2 Aá M A ó b N - b hb - - E. é á b - óg,, b - x Ex. x - í ; L x.. b h q q q b ó z j Ag b, ó E. b E hú. - O g h O g -, í z q, b E b. xó, E Rhk. k h - g w ww... w ww... L V Dé D L M Y g Rhk 2 Aá M A ó b N - b hb - - E. é á b - óg,, b - x Ex. x - í ; L x.. b h q q q b ó z j Ag b, ó E. b E hú. - O g h O g -, í z q, b E b. xó, E Rhk. k h - g, í; x, á h á,

Más detalles

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 ID_PLAN PLAN CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 Mi Plan Plus 1430 CI9 Pool Optimo 167 CJ0

Más detalles

ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D 3. 1 b 4. 1 é 5. 1 ORORD.. Vé, í, ó á b: b b, x f ó,." éx,, f, bá á O, b fó f ó g á. g O g, j b

ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D 3. 1 b 4. 1 é 5. 1 ORORD.. Vé, í, ó á b: b b, x f ó,. éx,, f, bá á O, b fó f ó g á. g O g, j b M I MIO MIO D UB B O HO M, b B í Og: M W. W f W Ó 1978, O I F. ó: V ú D gz: @ (U, g. ) - 03 22/08/03 IDI I ó 1. b b 2. 3. fz x? 4. z f 5. b 6. ú g? ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D

Más detalles

gu g v C u. mró rm r mbr fum mé í írm Pró uh. m gué r - r rx L. r m r rm r mr r - m - rr, mr m gu fá v b má ér u u r b u m, fru r uó v rr m h uv C. r

gu g v C u. mró rm r mbr fum mé í írm Pró uh. m gué r - r rx L. r m r rm r mr r - m - rr, mr m gu fá v b má ér u u r b u m, fru r uó v rr m h uv C. r Mur ó Crv V Eér rr N r P Brá Ag V fí, ur j h ué m, vgur L g u, hum, r rr r, év E v rr mm u q R Luz Ág L. P Exr U - r M E mbé f r grr r rzr uv íqu xr r. r m m r ué ur jó f g ñr U Qu rá. mu rvur í u mur,

Más detalles

LOS MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS: ESPECULACIÓN, INESTABILIDAD Y PERSPECTIVA

LOS MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS: ESPECULACIÓN, INESTABILIDAD Y PERSPECTIVA LOS MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS: ESPECULACIÓN, INESTABILIDAD Y PERSPECTIVA L b pf u p m Mí Aj Fy* Jé Lu Jfé** * IMES - IDEHESI- CONICET ** UCuy - CONICET Rum E íu buy xp vuó u puv hbuíf m u uv ppv, p p

Más detalles

ENTIDAD 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 603-1

ENTIDAD 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 603-1 ETDD 603 SUETEDE DE SEGUS DE L 603-1 - GSTS FLDDES Y FUES F FU DEM MTE 4 SEVS EMS 67.196.000 4 8 Seguros y Finanzas 67.196.000 SUBTTL 67.196.000 Gastos Figurativos 53.470.000 TTL 120.666.000 FUETES DE

Más detalles

?????????????????????????????????????????????????????????? O

?????????????????????????????????????????????????????????? O Cyg G R Pg / NSR E (Tó y Eó Eñ: Sg M) y E ó, y q é. Rz q Df 0. S éx ñ, q +2 q f ( ó) g. L f ú y. Aq CC, q CC: + q. Aq : +2 fó q. jv óv: CC á, + fó. P qv. S g í Có (g. ) g. U vz y óx ó q q. U ó v á é q.

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

dades Habili INFORMATICA Uso avan InDesing. IDIOMAS de diseño uncan.

dades Habili INFORMATICA Uso avan InDesing. IDIOMAS de diseño uncan. 2016 C Cuuu4 Lg f6 Rgh8 P b10 Dgó: Iv12 Mu 14 Equ u16 Afh v18 Fff20 Bbgf22 LOGOS 2 Hb INFORMATICA z U v y M, w W v ff g ñ g b, f h, u, Ph j IDg f á g ñ D ó ; 5 f P -113 1987 809 IDIOMAS Ig v I ñ v ó u

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Ededtablero y tarjetas

Ededtablero y tarjetas . s w w w. Jgs b yjs b y js Jgs 1 www..s www..s www..s www..s, 2013 í Bsq (jgs 1, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) q Bc s (jg 20) X (jgs 4 y 30) s g, fá p Bc y Bz íz (jgs 2, 3, 5, 6, 7, 8,

Más detalles

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19 Aceles: 01/11/2015 Cóg CA ác fesles < 10 S.B.C. fesles >10 S.B.C. C 10100 Csul e elevme bucl. $ 141,02 $ 155,12 s 10200 u Csul e ugec $ 136,87 $ 150,57 l 10400 s Csul pevev e cl $ 103,70 $ 114,06 20100

Más detalles

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN A Ñ O 1975 NUM. 17 D E JULIO 1» OFICIAL DE L A PROVINCIA D E MADRID D p ó Lgl M-2-1938 ADVERTENCIA IMPORTANTE! m q l ñ All y S b BOLETÍN pá q j p l mb pmá h l b l g. A lí fó p. Tm 3 7 5 p ; m 750 y ñ 1.500.

Más detalles

Prueba: Volkswagen Passat

Prueba: Volkswagen Passat Pub: Vkwg P N Vió Oig Pi Vi máxim A. 0 100 km/h Cum pmi 3.2 V6 4Mi Ami $ 159.040.210,0 km/h im. 74 9,7 /100 km m i v qu V m ái ii um i. mi. f 6 DSG f qu i, j gm, y g 3,2 g p w m k V m ió i á z i m gm C

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O S E N T E N C I A mi l d oc e. E n la c i u da d d e S a nt a n d er, a v ei n t i nu ev e d e n o v i e mb r e d e d o s E n n o mb r e d e S u M a j es t a d el R ey; el I l mo. S r. D o n J os é Ar

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES Semana del 01/02 L 07/02 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G PRRUSL RLLTS PLL J Y QUS Y SL XT R LGS PLL VL FRUT/ USS YGUR LSG VGTL BL L GLLG FRUT/ PÑ LBR R ZHR STF R FRUT/ FL VLL R LFLR Y HPÑS SLPS SLS PUR PTT

Más detalles

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II uo á u uo o II EERE - of. Joé Fo oo Fo E _fo@o.o ov 55-68 Of 9577 E. of. uo uo Quo. E.uo@.u. IROUIÓ E uo á óo-áo fvo vá ofu o ofo uo o u u oó % o oo o uo. OIEREIOE E uo o u o oo v, bo fou ouo. L bbofí

Más detalles

90.7 porcentuales a la registrada en y Vivienda Actualmente, 92.5% de los hombres de la entidad son alfabetas, dato que e ri

90.7 porcentuales a la registrada en y Vivienda Actualmente, 92.5% de los hombres de la entidad son alfabetas, dato que e ri Alfbism *5 E l, l 90.7% (902 mil 491 P d l bli d 15 y ms s d dd lfb, ss) d l bli d 15 y ms y s d dd d l idd s lfb; if sui 2.7 us 87.4 90.5 90.7 uls l gisd. P, ls is d lfbs dl is, m l, s ligm ifis ls sdis

Más detalles

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w.

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w. Tfí T L [ Bk P. H. í ] f P H.P.B. í f 'I) P (L D F fé bó T, R L ó 1889). (M ó gé T Ob J : f, F 1889. H.P.B. á bg: x; ó x H.P.B. í,., b j b x g Tfí gú fó b í z g, g f g í, óf í H.P.B. ó P g. g b bó,, b

Más detalles

PRODUCTO ESCALAR. r r r

PRODUCTO ESCALAR. r r r PRODUCTO ESCALAR Defnón de pdt esl de vetes. Se denmn pdt esl de ds vetes ( ) y ( ) p l núme: s y l epesentms En el pdt esl se mltpln ds vetes pe el esltd es n núme (esl). S ls vetes peteneen l esp vetl

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN 2006 MUNICIPIO DE PALOCABILDO PLAN DE DESARROLLO TOTAL SECTOR

PLAN DE ACCIÓN 2006 MUNICIPIO DE PALOCABILDO PLAN DE DESARROLLO TOTAL SECTOR SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DE INICIO RECURSOS DEL R.PRESUPUESTAL SGP COFINANCIADOS PROPIOS OTROS SECTOR UNIDAD CANTIDAD D M A D M A Sbsds sp Es Rfg Es Cb Edv Ifs Edv Rz 5400 ds ñ (27 ds) 34659000 34659000

Más detalles

Accesorios Protectores de Fibra

Accesorios Protectores de Fibra b F d P A A P d Fb P g v d Fg Fb Cpygh 2006 Th Cby Gup, I. Td dh vd 69 Ifmó b U y Apó ÚTED PODRÁ OBTENER LA TOTAL CARGA DE TRABAJO DE LA ELINGA Y EXTENDER U VIDA ÚTIL CON LA NUEVA LINEA DE ACCEORIO PROTECTORE

Más detalles

C íu 5 Mó, ág Mó b Cu 2 - Ivó M 3 - Mó b A C Rg (O) 4 - Pg Rg S T 5 - Cu M Buh 6 - U M ó H P Bvk T Aqu C Pv 7 - U P ñ M ó xó Pufó Czó P b F, ág

C íu 5 Mó, ág Mó b Cu 2 - Ivó M 3 - Mó b A C Rg (O) 4 - Pg Rg S T 5 - Cu M Buh 6 - U M ó H P Bvk T Aqu C Pv 7 - U P ñ M ó xó Pufó Czó P b F, ág DITACIÓN M Y U PRÁCTICA S S SUTADO R C M C IBIOTCA UPASIKA B wwuk w C M C Ru Pá ó: M 2 NDIC Í 1 íu C Objv, Mó 3 ág A Cu Hb T Mó? Qué íu bjv O U S T M Vzó Mó A C M 2 íu C A, A 9 ág Có M: Igó M: M M: zó:

Más detalles

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO GST TS S TTVS TUSTS FH P VT TTVS TUSTS MST TUSM 1. TS GS UST: velyn Piedra ivas FH o. 013 SUPVS VU: inthy Veintimilla Mariño FH: 22/abril/2012 MB TTV: ascadas de Timbiré PPT: Propiedad omunitaria TGÍ:

Más detalles

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar Bleí Eergé N 23 Lleg DTurb de G de 170 MW Seme pr l Cerl Térm Crdbe de Plr Seme e h rfrmd e l úlm d ñ e l prveedr myrr de l urb de g de vzd deñ que e vee ld e el pí, l m l de l Termelér Belgr, S Mrí de

Más detalles

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983 PERFIL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CALI Mar t a Le t i c i a Es p i n o s a G. Ob s e r v at o r i o de Vi o l e n c i a f am i l i ar En C olom b i a, el f enó m eno d e la v i olenci a ha si d o a b

Más detalles

Qé gá. gá, b j á!, á, é í, ó, hé, í, gzó í Ag. í N. x ú. á í á b ó bó q Ck P. g,,, b b qí. qí, í í b, gz. hó zá í ó á, óg í qé g, qí h qí, í h Aú? V á

Qé gá. gá, b j á!, á, é í, ó, hé, í, gzó í Ag. í N. x ú. á í á b ó bó q Ck P. g,,, b b qí. qí, í í b, gz. hó zá í ó á, óg í qé g, qí h qí, í h Aú? V á O C í [ Tó í A ] b, h, b b í, gó é óg é í. z, hé, í é Fí Aú. b ó é, j, z, ó. z, hó í í h ó ó óg b b ó hh g xó, ó. ó x, ó x hh, P z gá ó b b, b bj,, P bb. í x b, b í, T. bb, í b, Fí x é, xñ á hó ú é, í.,,

Más detalles