ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)"

Transcripción

1 ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu centre. Una vegada seleccionada la pantalla d estadístiques i gràfics veurà els següents apartats. 1 Ara li indicarem els distints tipus de gràfics que podrà seleccionar Nº i % d alumnes amb assignatures pendents per grup. Podrà veure el nombre d alumnes sense o amb una, dos o més assignatures pendents. Apareix desglossat per grups, indicant el total de cada curs indicant les quantitats numèriques i percentuals i amb una xicoteta representació gràfica dels alumnes amb i sense continguts pendents. A més mostra un gràfic més detallat al final de l informe en forma de diagrama de sectors, de barres o esbosses. Es recomana l ús de diagrama de barres per a este tipus de gràfics. L informe resultant té la manera següent.

2 2

3 Nº d alumnes aprovats i suspesos per grup. Podrà veure els resultats tant numèrics com percentuals del nombre de suspesos per grup de cada avaluació del curs actual (retrocedint a cursos anteriors podrà traure aquest i tots els informes d altres cursos sempre que eixe curs introduïra les notes a ITACA). Haurà de seleccionar Ensenyança, Curs i Avaluació, podent seleccionar Grup o no, en cas de no seleccionar apareixeran tots els grups d eixe curs. Mostra una representació gràfica de sectors o barres, recomanant-se el diagrama de sectors.

4 4 1.2 Nombre d alumnes aprovats i suspesos per nivell Podrà veure els resultats tant numèrics com percentuals del nombre de suspesos per ensenyança. El funcionament és idèntic al gràfic anterior només que mostra les dades per ensenyança.

5 5 1.3 Relació nominal d alumnes amb continguts suspesos Podrà traure un llistat nominal del nombre de suspesos d una avaluació, separant en alumnes amb tot aprovat, 1, 2, 3, 4 i 4 o més assignatures suspeses. Si no selecciona grup i marca el check desglossar en grup el llistat eixirà separat per l alumnat de cada grup mentres que si no ho marca apareixeran agrupats pel nombre d assignatures suspeses. Podrà representar el gràfic tant amb un diagrama de sectors com amb un diagrama de barres.

6 6

7 Alumnes que promocionen per Avaluació Des d'aquest informe podrà veure una estimació del nombre d alumnes que promocionarien en una avaluació determinada marcant el nombre màxim de continguts per a promocionar. La promoció automàtica no està considerada per a poder fer un seguiment de com van els resultats del curs però apareix desglossat el nombre de repetidors per a poder comptar-ho. Gràficament podrà representar-ho per mitjà de diagrama de sectors o de barres.

8 Notes per continguts Des d aquest gràfic podrà veure els resultats d un grup o curs desglossat pel nombre d alumnes que ha tret determinada nota. Podrà filtrar per a desglossar per grup o per a mostrar el nombre d alumnes que han obtingut un determinat rang de notes. Gràficament es recomana utilitzar el diagrama de sectors per a este gràfic.

9 9

10 Aprovats i suspesos per contingut Des d este gràfic podrà veure tant numèrica com percentualment la comparativa entre alumnes aprovats, suspesos i sense avaluar. Es pot representar gràficament per mitjà de diagrama de sectors, de barres o de línia, recomanant-se els dos últims tipus de gràfic.

11 11

12 Resultats per contingut Podrà obtindre dades referents als resultats d una matèria en particular. L informe mostra el nombre d alumnes que han obtingut cada nota, el tant per cent d aprovats, la mitjana obtinguda en la matèria en eixe curs, la mitjana total de totes les matèries en eixe curs i la diferència entre la mesurava de l assignatura i la total del grup. Gràficament es pot representar per mitjà de diagrama de sectors, de barres o de línea, si selecciona l informe desglossat, tant les comparatives de la mitjana com el gràfic es realitzaran enfront del total del grup.

13 13

14 Resultats acadèmics del curs Des d ací podrà traure tots els informes pertanyents a la carpeta 1 de la PGA. Aquests informes només apareixeran si ha generat prèviament la PGA. Podrà seleccionar si imprimix la prova homologada de certificació de Nivell Bàsic d idiomes si algun alumne d eixa ensenyança l ha realitzat.

15 15 ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS en ITACA Desde Centro Listados Estadísticas y Gráficos podrá obtener información estadística sobre distintos aspectos académicos de su centro. Una vez seleccionada la pantalla de estadísticas y gráficos verá lo siguientes apartados. Ahora le indicaremos los distintos tipos de gráficos que podrá seleccionar Nº y % de alumnos con asignaturas pendientes por grupo. Podrá ver el número de alumnos sin o con una, dos o más asignaturas pendientes. Sale desglosado por grupos, indicando el total de cada curso indicando las cantidades numéricas y porcentuales y con una pequeña representación gráfica de los alumnos con y sin pendientes. Además muestra un gráfico más detallado al final del informe en forma de diagrama de sectores, de barras o lineas. Se recomienda el uso de diagrama de barras para este tipo de gráficos. El informe resultante tiene la siguiente forma.

16 16

17 Nº de alumnos aprobados y suspendidos por grupo. Podrá ver los resultados tanto numéricos como porcentuales del número de suspensos por grupo de cada evaluación del curso actual (retrocediendo a cursos anteriores podrá sacar este y todos los informes de otros cursos siempre que ese curso introdujera las notas en ITACA). Deberá seleccionar Enseñanza, Curso y Evaluación, pudiendo seleccionar Grupo o no, en caso de no seleccionar aparecerán todos los grupos de ese curso. Muestra una representación gráfica de sectores o barras, recomendándose el diagrama de sectores.

18 Número de alumnos aprobados y suspendidos por nivel Podrá ver los resultados tanto numéricos como porcentuales del número de suspensos por enseñanza. El funcionamiento es idéntico al gráfico anterior solo que muestra los datos por enseñanza.

19 Relación nominal de alumnos con contenidos suspendidos Podrá sacar un listado nominal del número de suspensos de una evaluación, separando en alumnos con todo aprobado, 1, 2, 3, 4 y 4 o más asignaturas suspensas. Si no selecciona grupo y marca el check desglosar en grupo el listado saldrá separado por el alumnado de cada grupo mientras que si no lo marca aparecerán agrupados por el número de asignaturas suspensas. Podrá representar el gráfico tanto con un diagrama de sectores como con un diagrama de barras.

20 20

21 Alumnos que promocionan por Evaluación Desde esta informe podrá ver una estimación del número de alumnos que promocionarían en una evaluación determinada marcando el número máximo de contenidos para promocionar. La promoción automática no está considerada para poder hacer un seguimiento de como van los resultados del curso pero aparece desglosado el número de repetidores para poder contarlo. Gráficamente podrá representarlo mediante diagrama de sectores o de barras.

22 Notas por contenidos Desde este gráfico podrá ver los resultados de un grupo o curso desglosado por el número de alumnos que ha sacado determinada nota. Podrá filtrar para desglosar por grupo o para mostrar el número de alumnos que han obtenido un determinado rango de notas. Gráficamente se recomienda utilizar el diagrama de sectores para este gráfico.

23 23

24 Aprobados y suspendidos por contenido Desde este gráfico podrá ver tanto numérica como porcentualmente la comparativa entre alumnos aprobados, suspensos y sin evaluar. Se puede representar gráficamente mediante diagrama de sectores, de barras o de linea, recomendándose los dos últimos tipos de gráfico.

25 25

26 Resultados por contenido Podrá obtener datos referentes a los resultados de una materia en particular.. El informe muestra el número de alumnos que han obtenido cada nota, el tanto por cien de aprobados, la media obtenida en la materia en ese curso, la media total de todas las materias en ese curso y la diferencia entre la medía de la asignatura y la total del grupo. Gráficamente se puede representar mediante diagrama de sectores, de barras o de linea, si selecciona el informe desglosado, tanto las comparativas de la media como el gráfico se realizarán frente al total del grupo.

27 27

28 Resultados académicos del curso Desde aquí podrá sacar todos los informes pertenecientes a la carpeta 1 de la PGA. Estos informes solo aparecerán si ha generado previamente la PGA. Podrá seleccionar si imprime la prueba homologada de certificación de nivel básico de idiomas si algún alumno de esa enseñanza la ha realizado.

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

PETrA PETRA - MANUAL DE USUARIO PARA ESTUDIANTES. Edición: 2 Lugar y fecha: Universidad de Córdoba, 29 de junio de 2012 Referencia: PETrA

PETrA PETRA - MANUAL DE USUARIO PARA ESTUDIANTES. Edición: 2 Lugar y fecha: Universidad de Córdoba, 29 de junio de 2012 Referencia: PETrA PETrA PETRA - MANUAL DE USUARIO PARA ESTUDIANTES Edición: 2 Lugar y fecha: Universidad de Córdoba, 29 de junio de 2012 Referencia: PETrA ÍNDICE DE CONTENIDO Portal del Estudiante para Trámites Administrativos

Más detalles

SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MENU PRINCIPAL. Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo

SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MENU PRINCIPAL. Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MENU PRINCIPAL Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo 1. MENU PRINCIPAL DE SINAC... 3 1.1. MÓDULO ABRIR... 5 1.2. MÓDULO DE ENTRADAS... 6 1.2.1.

Más detalles

TUTORIAL DE LinkedIn. Proyecto Empleo 2.0

TUTORIAL DE LinkedIn. Proyecto Empleo 2.0 TUTORIAL DE LinkedIn Proyecto Empleo 2.0 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. Cómo crear una cuenta en LinkedIn... 1 2. Como acceder a la cuenta... 3 3. Cómo completar tu perfil... 4 4. Encuentra contactos... 6 5.

Más detalles

8.1. Introducción... 1. 8.2. Dependencia/independencia estadística... 2. 8.3. Representación gráfica: diagrama de dispersión... 3. 8.4. Regresión...

8.1. Introducción... 1. 8.2. Dependencia/independencia estadística... 2. 8.3. Representación gráfica: diagrama de dispersión... 3. 8.4. Regresión... Tema 8 Análisis de dos variables: dependencia estadística y regresión Contenido 8.1. Introducción............................. 1 8.2. Dependencia/independencia estadística.............. 2 8.3. Representación

Más detalles

1. Esquema general del proceso de solicitud de cursos

1. Esquema general del proceso de solicitud de cursos 1. Esquema general del proceso de solicitud de cursos Alumno e-gestión empleado/formación/oferta cursos formación-sesiones- Inscripción Estado: Solicitado Sec. Selección y Formación Denegar Estado: Denegado

Más detalles

Manual de ayuda de uso del emisor de Solicitudes de Admisión para centros sostenidos con fondos públicos.

Manual de ayuda de uso del emisor de Solicitudes de Admisión para centros sostenidos con fondos públicos. Manual de ayuda de uso del emisor de Solicitudes de Admisión para centros sostenidos con fondos públicos. Educación Infanfil y Primaria. 2 Educación Secundaria Obligatoria. 10 Formación Profesional Básica..

Más detalles

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006 Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10 Avaluació i millora de processos de software Curs 2005-2006 Continguts Introducció CMM ISO/IEC 15504 (SPICE) PSP TSP ISO 9001:2000 ISO 90003:2004 Certificació.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca con curs de mèrits per a la selecció i nomenament de

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

INSTRUCTIVO. Anexo 94

INSTRUCTIVO. Anexo 94 INSTRUCTIVO Anexo 94 Para elaborar este informe, el contribuyente debe adquirir Renta 2009, Módulo del Contribuyente, versión 1.4, el cual puede obtener ingresando a la página web de la DGI www.anip.gob.pa.

Más detalles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA INDICE 1 ADMINISTRACION... 4 1.1 REGISTRAR NUEVO USUARIO... 4 2 CERTIFICADOS... 5 2.1 QUÉ SE NECESITA PARA TRABAJAR EN DELTA?... 5 2.2 DÓNDE Y CÓMO SE SOLICITA?...

Más detalles

4. Ejemplos prácticos de Arquímedes

4. Ejemplos prácticos de Arquímedes 4. Ejemplos prácticos de Arquímedes 4.5. Ejemplo de control de obra (Desde el punto de vista del Jefe de obra de una Constructora)... 2 4.5.1. Introducción... 2 4.5.2. Presupuesto base... 2 4.5.3. Proceso

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Control Académico. https://www.fiec.espol.edu.ec/servicios/controlac/ Sistema de Control de Avance de Clases Manual de Profesores

Control Académico. https://www.fiec.espol.edu.ec/servicios/controlac/ Sistema de Control de Avance de Clases Manual de Profesores Sistema de Control de Avance de Clases Manual de Profesores controlac@fiec.espol.edu.ec 2 controlac@fiec.espol.edu.ec Índice Ingresar al Sistema... 3 Mis Cursos... 5 Ingresar clase a clase... 5 Subir clases

Más detalles

FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Manual Usuario Proveedor de facturas Versión 1.2.4 Fecha de revisión 20/10/2014 Realizado por Equipo de FACE

Más detalles

Clave Fiscal. Manual del Sistema. - Administración de Relaciones -

Clave Fiscal. Manual del Sistema. - Administración de Relaciones - Clave Fiscal Manual del Sistema - Administración de Relaciones - Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones Página 1 de 16 Indice Indice... 1 Administración de Relaciones... 3 1. Acceso de un

Más detalles

Estimación de una probabilidad

Estimación de una probabilidad Estimación de una probabilidad Introducción En general, la probabilidad de un suceso es desconocida y debe estimarse a partir de una muestra representativa. Para ello, deberemos conocer el procedimiento

Más detalles

Aplicaciones de Estadística Descriptiva

Aplicaciones de Estadística Descriptiva Aplicaciones de Estadística Descriptiva Contenidos de la presentación Funciones estadísticas en Excel. Gráficos. El módulo de análisis de datos y las tablas dinámicas de Excel. Información Intentaremos

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO PRINCIPAL

MANUAL DEL USUARIO PRINCIPAL MANUAL DEL USUARIO PRINCIPAL INTRODUCCIÓN Estimado usuario principal: Muchas gracias por descargar este manual del usuario principal. Ephorus sirve para detectar y prevenir plagios. El manual del usuario

Más detalles

PROCESO FULLCARGA DE BASES TIP CLARO

PROCESO FULLCARGA DE BASES TIP CLARO PROCESO FULLCARGA DE BASES TIP CLARO Las bases Tip de Claro como se la denomina, no son más que teléfonos de cierta gama de la operadora Claro con el servicio de Móvil Pos en estos equipos. Los cuales

Más detalles

Ministerio de Educación. Base de datos en la Enseñanza. Open Office. Módulo 3: Controles de formulario

Ministerio de Educación. Base de datos en la Enseñanza. Open Office. Módulo 3: Controles de formulario Ministerio de Educación Base de datos en la Enseñanza. Open Office Módulo 3: Controles de formulario Instituto de Tecnologías Educativas 2011 Controles de formulario El control más habitual de un formulario

Más detalles

Moodle 2.6 para el profesor

Moodle 2.6 para el profesor Moodle 2.6 para el profesor JUAN V. CONDE VIDES, JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ, DAVID GARCÍA LUNA, ALBERTO HERMIZ RAMÍREZ ANA OSORIO NAVARRO, JUAN JOSÉ MORENO LÓPEZ, PABLO LUIS MUÑOZ SOLÍS Copyright (c) 2013

Más detalles

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15 2014 Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4 Versión 2014 10/03/15 Nuevo 4 Correcciones 5 Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6 Versión 2014 12/02/15 Correcciones 6 Versión 2014 29/01/15 Correcciones

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

así somos, así pensamos...

así somos, así pensamos... así somos, así pensamos... Resultado de las encuestas realizadas en las tutorías del I.E.S. Gallicum, en Octubre y Noviembre de 2006 índice de contenidos 1- introducción. 2- objetivos. 3- metodología.

Más detalles

Result 2.40. Manual del Usuario Mayo 2005. Mahoma 4320 apto. 2 Tel/Fax 614-0348 abacosof@adinet.com.uy

Result 2.40. Manual del Usuario Mayo 2005. Mahoma 4320 apto. 2 Tel/Fax 614-0348 abacosof@adinet.com.uy Result 2.40 Manual del Usuario Mayo 2005 Mahoma 4320 apto. 2 Tel/Fax 614-0348 abacosof@adinet.com.uy Manual del Usuario - Result 2.40 Página 2 de 35 Todos los nombres de productos mencionados en este documento

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DOCENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DOCENTE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DOCENTE En este documento se describen las distintas fases y tareas que conducen a la elaboración del Plan de Ordenación Docente, desde que se inicia

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles