PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos"

Transcripción

1 CURS PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril: 21 i 28 maig: 5, 12 i 19 LLOC: Per determinar

2 Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos Coordinador: Miquel Esplá Justificació del taller Desenvolupar la capacitat d oratòria entre l alumnat és bàsic perquè aquest puga desenvolupar els seus coneixements adquirits durant els seus estudis universitaris en el món laboral. Aquest taller ofereix la possibilitat de treballar els continguts i les tècniques teòriques i pràctiques per poder desenvolupar eficientment totes les nostres habilitats comunicatives. Es treballaran tant les estratègies i recursos com les habilitats necessàries per a produir discursos orals. Objectius del taller 1) Oferir a l alumnat la possibilitat de potenciar les seues habilitats oratòries d una manera integrada (tant de caràcter escrit com també de caràcter oral i gestual) amb vista tant a la seua incorporació al món laboral com a la resta d àmbits de relació humana. 2) Oferir a l alumnat les eines metodològiques aplicades a les diverses situacions d interacció social que tenen lloc tant en el món laboral com en altres àmbits de relació humana. 3) Formar l alumnat en les diferents estratègies d interacció social que tenen lloc tant en el món laboral com en altres àmbits de relació humana. 4) Practicar les habilitats en diverses situacions comunicatives estàndard. Requisits per a convalidar els crèdits de lliure elecció: 1) Assistir com a mínim al 80% de les hores del taller 2) Realitzar els treballs del taller 3) Realitzar les pràctiques del taller

3 Metodologia: La metodologia combinarà quatre aspectes: 1. l exposició i explicació dels continguts. 2. la realització de exercicis i d activitats pràctiques. 3. la discussió i la realització de comentaris sobre la pràctica dels exercicis. 4. el foment de la iniciativa individual dels alumnes i el debat sobre la matèria. PROGRAMA: de març. Habilitats oratòries. Descripció teòrica i aplicació pràctica (I) de març. Habilitats oratòries. Descripció teòrica i aplicació pràctica (i II) de març. Estratègies i recursos. Descripció teòrica i aplicació pràctica (I) de març. Estratègies i recursos. Descripció teòrica i aplicació pràctica (i II) de març. Primera pràctica aplicada d oratòria d abril. Segona pràctica aplicada d oratòria d abril. Tercera pràctica aplicada d oratòria de maig. Quarta pràctica aplicada d oratòria de maig. Cinquena pràctica aplicada d oratòria de maig. Sisena pràctica aplicada d oratòria.

4 1 de 5 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN PROPOSTES DE CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ I ACTIVITATS ACADÈMIQUES ORIENTADES A LA FORMACIÓ PROPUESTAS DE CURSOS DE ORIENTADAS A LA FORMACIÓN TÍTULO DE LA ACTIVIDAD (castellano) TÍTOL DE L'ACTIVITAT (valencià) TÍTULO DE LA ACTIVIDAD (inglés) Assenyalar idioma prioritari del títol de l activitat Señalar idioma prioritario del título de la actividad Taller de oratoria: habilidades, estrategias y recursos Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos Workshop of oratory: skills, strategies and resources Castellano Valencià Inglés DURACIÓ DE L ACTIVITAT (Haurà d'indicar la duració del curs en crèdits ECTS) DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Deberá indicar la duración del curso en créditos ECTS) 4 CRÉDITOS VICERECTORAT O CENTRE QUE L'ORGANITZA VICERRECTORADO O CENTRO QUE LO ORGANIZA EL/LA DIRECTOR/A DE L ACTIVITAT EL/LA DIRECTOR/A DE LA ACTIVIDAD VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTES Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA CARLES CORTÉS ORTS EL/LA VICERECTOR/A, DEGÀ/DEGANA O DIRECTOR/A EL/LA VICERRECTOR/A, DECANO/DECANA O DIRECTOR/A (Segell / Sello) Sign.: / Fdo: Carles Cortés Orts UA-ContinUA-formulario propuesta 1/5

5 2 de 5 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad (Se debe consignar la denominación del curso en castellano, valenciano e inglés, indicando el idioma que se desea que aparezca en la denominación del curso en el diploma) Taller de oratoria: habilidades, estrategias y recursos Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos. (El diploma irá en valenciano) Workshop of oratory: skills, strategies and resources 2. Duración del curso / actividad (Deberá indicar la duración del curso en créditos ECTS) 4 CRÉDITOS 3. Fecha de inicio y de final del curso / actividad Fecha inicio: 3/03/2015 Fecha final: 19/05/ Lugar de realización del curso / actividad (Si se deja en blanco este apartado, se entenderá que el lugar de realización del curso / actividad es la Universidad de Alicante. En caso contrario, deberá indicarlo) 5. Número alumnos (Deberá indicar el número mínimo y número máximo de alumnos) Nº mínimo 10 Nº máximo Organizadores académicos (Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) VICERRECTORIADO DE CULTURA, DEPORTES Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 7. Organizadores externos (Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 8. Departamentos que participan con profesorado (Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a impartir docencia en el estudio) UA-ContinUA-formulario propuesta 2/5

6 3 de 5 9. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante (Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 10. Dedicación docente (Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a CURSO/ACTIVIDAD Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURSO ACADÈMICO 2014/15 CRÉDITOS TOTALES 4 PROFESORADO UA NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA CRÉDITOS QUE IMPARTE NOMBRE Y APELLIDOS PROFESORADO EXTERNO PROCEDENCIA (Universidad, Institución) CATEGORIA CRÉDITOS QUE IMPARTE Miquel Esplá Autónomo 4, Estructura del curso/actividad (Se deberá adjuntar como anexo un programa pormenorizado del curso y el horario). 12. Criterios de evaluación (Indicar los criterios de evaluación y control) 1) Assistir com a mínim al 80% de les hores del taller 2) Realitzar els treballs del taller 3) Realitzar les pràctiques del taller 13. Objetivos (breve descripción) 1) Oferir a l alumnat la possibilitat de potenciar les seues habilitats oratòries d una manera integrada (tant de caràcter escrit com també de caràcter oral i gestual) amb vista tant a la seua incorporació al món laboral com a la resta d àmbits de relació humana. 2) Oferir a l alumnat les eines metodològiques aplicades a les diverses situacions d interacció social que tenen lloc tant en el món laboral com en altres àmbits de relació humana. 3) Formar l alumnat en les diferents estratègies d interacció social que tenen lloc tant en el món laboral com en altres àmbits de relació humana. 4) Practicar les habilitats en diverses situacions comunicatives estàndard. 14. Modalidad de impartición (Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) En el caso de modalidad a distancia indicar la plataforma. PRESENCIAL 15. Dirigido a Alumnat interesat en desenvolupar la capacitat d oratòria UA-ContinUA-formulario propuesta 3/5

7 4 de Criterios de admisión Los alumnos se admitirán por orden de inscripción hasta cubrir el número de plazas 17. Dirección académica Director/a de estudios Apellidos y nombre CARLES CORTÉS ORTS Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e instituciones así lo contemplan) Apellidos y nombre 18. Gestión y administración (Se debe indicar el lugar de matriculación del alumnado) Persona de contacto: Ubicación (centro, departamento o instituto, edificio, dirección postal, etc.) SERVICIO DE LENGUAS Y CULTURA BAJOS PARANINFO (PIC) Teléfono: / Correo electrónico: 19. Criterios de becas (Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 20. Previsión de infraestructura (Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio. Si los espacios son ajenos a la Universidad de Alicante deberá establecerse un convenio con la entidad colaboradora). Las peticiones de aulas de la UA deberán realizarse directamente a través de la unidad de gestión de espacios. 21. Reconocimiento de créditos en titulaciones a extinguir (Se debe indicar si se desea que los créditos de los que consta el curso / actividad sean reconocidos para el alumnado de las titulaciones a extinguir según la Disposición derogatoria de la Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Alicante aprobada por Consejo de Gobierno el 14 de abril de 2014). El número máximo de créditos que se podrán reconocer es de 6. LOS 4 CRÉDITOS SOLICITADOS DESEAMOS SEAN RECONOCIDOS TAMBIÉN PARA EL ALUMNADO DE TITULACIONES A EXTINGUIR 22. Incompatibilidades (Se debe indicar las asignaturas de los títulos oficiales o cursos anteriores con contenido similar) No exite incompatibilidad. UA-ContinUA-formulario propuesta 4/5

8 5 de 5 La actividad, contenidos, objetivos y metodología son iguales a otras ediciones, pero cada año se presenta un programa de debates distinto. 23. Precios Públicos Importe del precio público (euros/crédito) Importe total del título (Importe del precio público x número de créditos del título) Justificación del precio público 0 0 Alumnos que representan a la UA en la lliga de debat organizada por la LLUÍS VIVES 24 Subvenciones o aportaciones destinadas al pago de precios públicos Nombre de la institución o empresa Importe 25 Subvenciones o aportaciones NO destinadas al pago de precios públicos Nombre de la institución o empresa Importe Destino Servicio de lenguas y cultura 1600 Pago docente 26. Información para dar de alta la aplicación presupuestaria para la gestión económica del curso. Denominació del centre de gasto: (departament, institut, centre) Denominación del centro de gasto: (departamento, instituto, centro) Codi del centre de gasto: Código del centro de gasto: Nom i cognoms del responsable de l'aplicació pressupostària: Nombre y apellidos del responsable de la aplicación presupuestaria: UA-ContinUA-formulario propuesta 5/5

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 7 I. COMUNIDAD DE MADRID 2529 A) Disposiciones Generales Consejería de Educación ORDEN 2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la formación permanente del profesorado. La Ley Orgánica 2/2006,

Más detalles

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.2 Consejo de Gobierno 1.2.5. Vicerrectorado de Estudios de Grado Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de julio

Más detalles

CRITERIOS GENERALES PARA EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA EL CURSO 2014/15

CRITERIOS GENERALES PARA EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA EL CURSO 2014/15 Vicerrectorado de Docencia y Profesorado CRITERIOS GENERALES PARA EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA EL CURSO 2014/15 (Aprobados por el Consejo de Gobierno en su Sesión de 6

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS Aprobado por el Acuerdo 6.1 del Consejo de Gobierno en la sesión de 29 de septiembre de 2009 y modificado por el Acuerdo 1.1 del

Más detalles

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO OFICIAL PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO OFICIAL PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO OFICIAL PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Contexto Normativo La presente memoria del Curso Oficial

Más detalles

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. (Aprobado por Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011, BOCyL nº 107, de 3 de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DOCENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DOCENTE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DOCENTE En este documento se describen las distintas fases y tareas que conducen a la elaboración del Plan de Ordenación Docente, desde que se inicia

Más detalles

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias normativas establecidas, aprueba el presente.

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias normativas establecidas, aprueba el presente. REGLAMENTO REGULADOR DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS MISMOS ESTUDIOS Y DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, SEGÚN EL REAL DECRETO 1393/2007 DE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 161 Sábado 3 de julio de 2010 Sec. I. Pág. 58454 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10542 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 69 Jueves 21 de marzo de 2013 Sec. I. Pág. 22411 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3092 Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

Más detalles

Exposición de motivos

Exposición de motivos REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNADO EN LOS TÍTULOS OFICIALES, TÍTULOS PROPIOS Y DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ULPGC Aprobado por acuerdo

Más detalles

NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN DOCENTE. Curso 2015-2016 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN DOCENTE. Curso 2015-2016 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Vicerre Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica ctorado de Profesorado y Ordenación Académica NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN DOCENTE Curso 2015-2016 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Vicerrectorado de Profesorado

Más detalles

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Curso académico 2015-2016

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Curso académico 2015-2016 PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Curso académico 2015-2016 (Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 27de febrero de 2015) 1 ÍNDICE Presentación... 3 I. Criterios

Más detalles

Graduado/a en Educación Social

Graduado/a en Educación Social Grado Adaptación Bolonia Graduado/a en Educación Social Por la Universidad de Valladolid Versión 5 Universidad de Valladolid Grado Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS REGLAMENTO GENERAL DE LAS COMISIONES DE ASESORAMIENTO DOCENTE PARA LAS TITULACIONES OFICIALES DE LA ULPGC ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 7 de febrero de 2015

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 7 de febrero de 2015 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ministerio de Educación

Más detalles

Secretaría General Vicesecretaría General

Secretaría General Vicesecretaría General GUÍA PARA LA MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES CURSO ACADÉMICO 2014/2015 INDICE: 1. Cómo puedo matricularme? 2. De qué puedo o debo matricularme? 3. Incluye mi matrícula la asignación de grupos de docencia?

Más detalles

Texto refundido del RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio (en azul éste último)

Texto refundido del RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio (en azul éste último) Texto refundido del RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio (en azul éste último) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 18770 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 48 Miércoles 25 de febrero de 2015 Sec. III. Pág. 16031 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1910 Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 208 Miércoles 27 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 68536 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 8955 Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal,

Más detalles

Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la Universidad de Sonora

Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la Universidad de Sonora Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la Universidad de Sonora Documento con las determinaciones de las Comisiones de Asuntos Académicos y Normativos Universidad de

Más detalles

CRITERIOS PARA LA ELABORACIO N DEL PLAN DE ORGANIZACIO N DOCENTE (P.O.D) DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA EL CURSO 2014/2015

CRITERIOS PARA LA ELABORACIO N DEL PLAN DE ORGANIZACIO N DOCENTE (P.O.D) DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA EL CURSO 2014/2015 CRITERIOS PARA LA ELABORACIO N DEL PLAN DE ORGANIZACIO N DOCENTE (P.O.D) DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA EL CURSO 2014/2015 ÍNDICE 1. Introducción... 2 2. Cómputo de la Actividad Laboral del Profesorado...

Más detalles

ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO AL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA

ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO AL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA Dirección General de Universidades Programa de Estudios y Análisis ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO AL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA Director del Estudio: MARIO DE MIGUEL DÍAZ Programa de Estudios

Más detalles

REGLAMENTO ESCOLAR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS Francisco García Salinas

REGLAMENTO ESCOLAR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS Francisco García Salinas REGLAMENTO ESCOLAR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS Francisco García Salinas (Actualizado con las modificaciones del 17 de Febrero de 2011 aprobadas por el H. Consejo Universitario) TÍTULO

Más detalles

Manual de Procedimientos. Nivel Licenciatura de la UANL. Manual de Procedimientos Nivel Licenciatura, UANL. Ciudad Universitaria, junio de 2011

Manual de Procedimientos. Nivel Licenciatura de la UANL. Manual de Procedimientos Nivel Licenciatura, UANL. Ciudad Universitaria, junio de 2011 Manual de Procedimientos Nivel Licenciatura, UANL Manual de Procedimientos para el proceso de rediseño, adecuación o creación de programas educativos de Nivel Licenciatura de la UANL Ciudad Universitaria,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 155 de 6-VII-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejerías de Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO...1 PREÁMBULO...3 CAPÍTULO I...3 SOBRE EL OBJETIVO Y RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN...3

TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO...1 PREÁMBULO...3 CAPÍTULO I...3 SOBRE EL OBJETIVO Y RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN...3 TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO...1 PREÁMBULO...3 CAPÍTULO I...3 SOBRE EL OBJETIVO Y RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN...3 ARTÍCULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO...3 ARTÍCULO 2. RESPONSABLES...4 CAPÍTULO

Más detalles

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE CURSO 2014-2015. (Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 8 de abril de 2014)

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE CURSO 2014-2015. (Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 8 de abril de 2014) PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE CURSO 2014-2015 (Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 8 de abril de 2014) PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE (POD) 2014-2015 UNIVERSIDAD DE GRANADA INTRODUCCIÓN...4

Más detalles