Enquesta "Dóna la teva opinió sobre el PEC" - "Da tu opinión sobre el PEC"

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Enquesta "Dóna la teva opinió sobre el PEC" - "Da tu opinión sobre el PEC""

Transcripción

1 Enquesta "Dóna la teva opinió sobre el PEC" - "Da tu opinión sobre el PEC" Aquesta enquesta té com a objectiu recollir la veu de totes les famílies del CEIP Parc de la CIUTADELLA respecte com volen que sigui el projecte educatiu del centre dels seus fill/es. Per això és molt important la participació de tothom. La iniciativa de l'enquesta ha estat impulsada per l'ampa del Parc de la Ciutadella i recolçada per l'equip directiu. Les preguntes s'han dissenyat segons les demandes expressades per les famílies i la vinculació amb els apartats que ha de contenir com a mínim el PEC segons la llei. Estan organitzades en diferents apartats (models familiars, funció del centre, estructura organitzativa, línia pedagògica, projecte lingüístic i avaluació dels resultats dels fills/es i del centre) Aquests apartats tenen tant preguntes tancades com obertes per poder afegir informació que potser no ha quedat recollida en les preguntes tancades i és important incloure-la en els resultats. Cal dir que aquesta enquesta és anònima i que les dades nomès seran utilitzades com resultats de la recerca protegint en tot cas la privacitat de les mateixes. Les preguntes formulades no necessiten resposta obligatòria, per tant podeu escollir si voleu respondre a totes o nomès algunes, encara que s'aconsella poder respondre a totes per obtenir una major representativitat dels resultats. Es pot respondre tant en català com en castellà. En el cas que us trobeu algun error durant l'enquesta, si us plau poseu-vos en contacte amb el Gabinete de Comunicación y Educación. Telèfon: Persona de contacte: Erika, Cristina Esta encuesta tiene como objetivo recoger las voces de todas las familias del CEIP PARC DE LA CIUTADELLA sobre como quieren que sea el proyecto educativo del centro de sus hijos/as. Por eso es muy importante la participación de todo el mundo. La iniciativa de la encuesta ha sido impulsada por el AMPA del PARC DE LA CIUTADELLA y apoyada por el equipo directivo. Las preguntas se han diseñado según las demandas expresadas por las familias y la vinculación con los apartados mínimos que debe contener el PEC según la ley. Están organizadas en diversos apartados (modelos familiares, función del centro, estructura organizativa, línia pedagógica, proyecto lingüístico, evaluación de los resultados de los hijos/as y del centro). Estos apartados tienen tanto preguntas cerradas como abiertas, para poder añadir información que quizás no haya quedado recogida en las preguntas cerradas y es importante incluirla en los resultados. Es necesario resaltar que la encuesta es anónima y que los datos solo serán utilizados como resultados de la investigación protegiendo en todo caso su

2 Report Abuse and Spam privacidad. Las preguntas formuladas no necesitan respuesta obligatoria, por tanto podéis escoger si queréis responder todas o sólo algunas, aunque se aconseja por ello contestar a todas para obtener una mayor representatividad de los resultados. Se puede responder tanto en catalán como en castellano. En el caso que encontréis algún error durante el cuestionario, por favor poneros en contacto con el Gabinete de Comunicación y Educación. Telèfon: Persona de Contacte: Erika, Cristina Perfils dels familiars: Quin tipus de famílies hi ha al nostre centre? L'objectiu és recollir quins models familiars tenim avui presents al nostre centre educatiu per tal que s'inclogui com a dada i es tingui en compte al PEC El objetivo es recoger cuáles son los modelos familliares hoy presentes en nuestro centro educativo para que se incluya como dato y se tenga en cuenta en el PEC. Indica el teu gènere /// Indica tu género: Dona // Mujer Home // Hombre Quina edat tens? // Qué edad tienes?

3 On vas néixer? // Dónde naciste?: Quin és el teu idioma matern? // Cuál es tu idioma materno? Català // Catalán Castellà // Castellano Anglès // Inglés Francès // Francés Ârab // Árabe Alemany // Alemán Italià // Italiano Xinès // Chino Altre // Otro A quin model familiar pertanys? // A qué modelo familiar perteneces?: Mare-pare-fill/a (junts a la mateixa casa) // Madre-padre-hijo/a (juntos en la misma casa) Monoparental // Monoparental Parella però sense conviure junts // Pareja pero sin vivir juntos Família extensa (més persones de la família viuen a casa a part de la unitat familiar)// Familia extensa (más personas de la familia viven en casa a parte de la unidad familiar) Grup d'amics/gues (es conviu amb amics i/o amigues a la mateixa casa)// Grupo de amigos/as (se convive con amigos y/o amigas en la misma casa) Altres // Otros Si l'anterior pregunta has seleccionat "altres", si us plau especifica // Si en la anterior pregunta has seleccionado "otros", por favor especifica: Quin nivell de formació tens? // Cuál es tu nivel de formación?:

4 Bàsica (abans del Graduat Escolar de Secundària Obligatòria) // Básica (antes del Graduado Escolar Secundaria Obligatoria) Secundària (Graduat Escolar de Secundària Obligatòria)// Secundaria (Graduado Escolar Secundaria Obligatoria) Formació professional (Grau mitjà, superior) // Formación profesional (Grado medio, superior) Formació superior (universitària) // Formación superior (universitaria) Quina és la teva situació ocupacional? // Cuál es tu situación ocupacional?: Aturat/da // Parado/da En actiu // En activo Jubilat/da // Jubilado/da Si us plau, especifica la teva professió // Por favor, especifica tu profesión: * En quin curs està el teu fill/filla (s)? (Si tens més d'un fill pots escollir més d'un curs) // En qué curso está tu hijo/a (s)? (Si tienes más de un hijo/a puedes escoger más de un curso). P3 P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è

5 Report Abuse an Identitat del centre L'objectiu d'aquest apartat és recollir la vostra opinió respecte les funcions i característiques principals que voleu que tingui el centre educatiu dels vostres fills i filles El objetivo de este apartado es recoger vuestra opiniónsobre las funciones y característiicas principales que queréis que tenga el centro educativo de vuestros hijos/as. Penses que el centre té una identitat, caràcter o projecte singular? // Piensas que el centro tiene una identidad, carácter o proyecto singular? Et sembla important per l'educació del teu fill/a fomentar la seva autonomia? // Consideras importante para la educación de tu hijo/a fomentar su autonomía? L'escola hauria de fomentar l'autonomia de nens/es més del que fa actualment? // La escuela debería fomentar la autonomía de niños/as más de lo que hace actualmente? Consideres important per l'educació del teus fills/es fomentar la creativitat i productivitat en tots els àmbits? // Consideras importante para la educación de tus hijos/as fomentar la creatividad y productividad en todos los ámbitos?:

6 Report Abuse an Consideres que l'escola promou la creativitat i la productivitat suficientment? // Consideras que la escuela promociona la creatividad y la productividad suficientemente? Et sembla important per l'educació dels teus fills/es fomentar la llibertat i responsabilitat progressiva en llibertat? // Te parece importante para la educación de tus hijos/as fomentar la libertad y responsabilidad progressiva en libertad? Creus que l'escola actualment potencia aquests valors suficientment? (respecte la pregunta anterior)? /// Consideras que la escuela actualmente potencia estos valores suficientemente? (relacionado con la pregunta anterior)? : Quins són els elements o valors principals que haurien de definir el caràcter, identitat o projecte del centre, segons la teva opinió? // Cuáles son los elementos o valores principales que deberían definir el carácter, identidad o el proyecto de centro, según tu opinión? Mecanismes d'organització i comunicació L'objectiu és recollir la vostra opinió respecte què en penseu dels actuals mecanismes i canals d'organització/comunicació del centre i quins aspectes voleu millorar.

7 El objetivo es recoger vuestra opinión sobre qué pensáis de los mecanismos de organización y canales de comunicación del centro y qué aspectos consideráis que es necesario mejorar. Coneixes les estructures organitzatives del centre (consell escolar, equip de direcció, claustre de mestres, etc...)? // Conoces las estructuras organizativas del centro (consejo escolar, equipo de dirección, claustro de maestros, etc...)? Estàs satisfet/a amb la informació/ comunicació que estableix l'equip directiu (ex: reunions, entrevistes, circulars) amb les famílies? // Estás satisfecho/a con la información/comunicación que establece el equipo directivo (ex: reuniones, entrevistas, circulares, etc) con las familias? Molt // Mucho // Si Poc // Poco Gens // Nada I amb la informació // comunicació amb l'ampa? // Y con la información/comunicación con el AMPA? Molt satisfet/a // Muy Satisfecho Satisfet/a // Satisfecho/a Poc satisfet/a // Poco satisfecho/a Gens satisfet/a // Nada satisfecho/a Estàs satisfet/a amb la informació que t'arriba dels tutors/es del teu fill/a (s)? // Estás satisfecho/a con la información que te llega de los/las tutores/as de tu hijo/a (s)? Molt // Mucho rmal // rmal Poco // Poco Nada // Nada

8 I amb les reunions de delegats? // Y con la reunión de delegados? Molt satisfet/a // Muy satisfecho/a Satisfet/a // Satisfecho/a Poc satisfest/a // Poco satisfecho/a Gens satisfet/a // Nada satisfecho/a Si vols, pots escriure aquí algun comentari o proposta sobre la comunicació/informació amb l'equip directiu, tutors/es, AMPA. // Si quieres, puedes escribir aquí algún comentario o propuesta relacionada con el tema de comunicación/información y el equipo directivo, tutores/as, AMPA. Apectes pedagògics: Què i com vols que aprenguin els teus fills/es? L'objectiu és recollir les vostres propostes, inquietuds i opinions respecte què i com voleu que aprenguins els vostres fills i filles El objetivo es recoger vuestras propuestas, inquietudes y opinones sobre què y cómo queréis que aprendan vuestros hijos/as

9 Coneixes la línia pedagògica del centre (objectius, continguts i principis pedagògics) del centre? // Conoces la línea pedagógica del centro (objetivos, contenidos y principios pedagógicos)? En el cas que coneguis la línia pedagògica, estàs satisfet/a? // En el caso que conozcas la línea pedagógica, estás satisfecho/a? Molt // Mucho rmal // rmal Poc // Poco Gens // Nada Penses que hi ha "sedenterasime" a classe? // Piensas que hay "sedentarismo" en clase?, penso que cal promoure'l menys //, pienso que hay que promoverlo menos, no hi ha "massa sedentarisme"//, no hay "demasiado sedentarismo" sé si hi ha o no massa "sendetarisme" // sé si hay o no demasiado "sedentarismo" S ha de reforçar la presència de la música, la dansa i el teatre com a recursos pedagògics?// Se tiene que reforzar la presencia de la música, la danza y el teatro como recursos pedagógicos? Estàs safisfet/a amb el projecte de la biblioteca? // Estás satisfecho/a con el proyecto de la biblioteca?, i cal donar-li continuïtat. //, y es necesario darle continuidad., i no cal donar-li continuïtat //, y no es necesario darle continuidad.

10 Estàs satisfet/a amb el projecte de cinema?// Estás satisfecho/a con el proyecto del cine?, i cal donar-li continuïtat //, y es necesario darle continuidad, i no cal donar-li continuïtat//, y no es necesario darle continuidad Penses que se li ha de donar un caràcter més integrat a la relació amb el Zoo? // Piensas que hay que dar un carácter más integrado a la relación con el Zoo? Penses que s ha de donar més importància al projecte de l hort? // Consideras que se tiene que dar más importancia al proyecto del huerto? Penses que els projectes distreuen dels continguts tradicionals i s han de reduir? // Consideras que los proyectos distraen de los contenidos tradicionales y se tienen que reducir? Si us plau, si tens alguna proposta de contingut més, altres projectes o matèries que voldries que els teus fills/es aprenguessin aporta-ho // Por favor, si tienes alguna propuesta de contenido más, otros proyectos o materias que querrías que tus hijos/as aprendieras apórtalo: Perceps motivació del professorat per la formació dels teus fils/es? // Percibes motivación del profesorado por la formación de tus hijos/as? Molt // Mucho rmal // rmal Poc // Poco

11 Gens // Nada Depèn del professorat, hi ha professors/es que molt i altres gens // Depende del profesorado, hay profesores que mucho y otros que nada Consideres important la motivació del professorat per millorar l'aprenentatge dels teus fills/es? // Consideras importante la motivación del profesorado para mejorar el aprendizaje de tus hijos/as? Estàs satisfet/a del sistema de tutories del centre (l atenció individualitzada o en grup per orientar a l alumne en el seu procés d aprenentatge)? // Estás satisfecho con el sistema de tutorías del centro (la atención individualizada o en grupo para orientar al alumn en su proceso de aprendizaje)? Molt // Mucho rmal// rmal Poc // Poco Gens// Nada Després del menjador, prefereixes que els nens i nenes de l'escola: // Después del comedor, prefieres que los niños y niñas de la escuela: Tinguin temps lliure sense programació // Tengan tiempo libre sin programación Que tinguin opció a apuntar-se a activitats lúdiques programades // Que tengan la opción de apuntarse a actividades lúdicas programades Si has contestat activitats lúdiques programades, escriu quines t'agradarien: // Si has contestado actividades lúdicas programadas, escribe cuáles te gustarían:

12 Coneixes si existeix algun protocol d'actuació de resolució de conflictes entre els nens (ex: en cas de bullying o altres problemes de convivència) al centre? // Conoces si existe algún protocolo de actuación de resolución de conflictos entre los niños/as (ex: en caso de bullying o otros problemas de convivencia)? Com t'agradaria que es tractés? (ex: aplicar el protocol d'actuació i donar-ho a conèixer, establir una comissió permanent mixta (direcció, familiars,professorat, tenir-ho més present com a contingut de la classe, sessions específiques de prevenció de conflictes,...) // Cómo te gustaría que se tratara? ( ej: aplicar el protocolo de actuación y darlo a conocer, establecer una comisión permanente mixta (dirección, profesorado, familiares,), tenerlo más presente como contenido de clase, sesiones específicas de prevención de conflictos, etc...) Projecte lingüístic L'objectiu és recollir la vostra opinió respecte el projecte lingüístic que hi ha el centre El objetivo es recoger vuestra opinión sobre el proyecto lingüístico que hay en el centro. Coneixes quin és el projecte lingüístic de l'escola? // Conoces el proyecto lingüístico de la escuela? Estàs satisfet/a amb l'actual projecte lingüístic? // Estás satisfecho/a con el actual proyecto lingüístico? Molt // Mucho

13 rmal // rmal Poc // Poco Nada // Nada Al centre hi ha famílies amb una diversitat lingüística rellevant (tenim familiars amb diferents llengües natives, anglès, francès, alemany, etc...). Estaries d'acord d'aprofitarho en la formació de llengües estrangeres? // En la escuela, hay familias con una diversidad lingüística relevante (tenemos familiares con diferentes idiomas nativos; inglés, francés, alemán, etc...) Estarías de acuerdo que se aprovechara este recurso para la formación en idiomas? Penses que el projecte pedagògic hauria de tenir com objectiu que altres assignatures apart de l idioma s estudiessin en anglès? // Consideras que el proyecto pedagógico debería incluir como objetivo que otras asignaturas a parte del idioma se estudiaran en inglés? Tens algunes propostes de millora? es que sí, especifica quines: // Tienes alguna propuesta de mejora?, Si es que sí, especifica cuáles: Avaluació L'objectiu és recollir la vostra opinió respecte l'avaluació dels resultats.

14 El objetivo es recoger vuestra opinión sobre la evaluación de los resultados. Coneixes quin és el sistema d'avaluació dels resultats dels teus fills/es? // Conoces cuál es el sistema de evaluación de los resultados de tus hijos/as? Estàs satisfet/a amb el sistema d'avaluació dels seus resultats? // Estás satisfecho/a con el sistema de evaluación de sus resultados? Molt // Mucho rmal // rmal Poc // Poco Nada // Nada Si vols, indica quines propostes faries per millorar el sistema d'avaluació dels teus fills/es // Si quieres, indica que propuestas harías para mejorar el sistema de evaluación de tus hijos/as: Coneixes el sistema d'avaluació sobre el propi centre (sistema d indicadors per conèixer el nivell d eficàcia i eficiència del centre en relació amb els seus objectius)? // Conoces el sistema de evaluación sobre el propio centro (sistema de indicadores para conocer el nivel de eficacia y eficiencia del centro en relación con sus objetivos)? Tens accés a conèixer els resultats d'avaluació del centre? // Tienes acceso a conocer los resultados de evaluación del centro?:

15 Report Abuse an Report Abuse and Spam T'agradaria conèixer els resultats d'avaluació del centre? // Te gustaría conocer los resultados de evaluación del centro? Tens alguna proposta relacionada amb l'avaluació dels resultats de centre? // Tienes alguna propuesta relacionada con la evaluación de los resultados del centro?: Altres Si tens algun comentari més que no s'hagi recollit en les preguntes anteriors, si us plau, indica-ho; // Si tienes algún comentario más que no se haya contemplado en las preguntas anteriores, por favor, indícalo: Gràcies per la teva participació. El dijous 16 de juny a les està convocada la reunió de valoració de resultats de l'enquesta. Esperem comptar amb la teva participació també.

16

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 - Direcció: Josep Bonil - Coordinació tècnica: Marta Fonolleda - Autoria:

Más detalles

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel lectual NOTA Estant la present guia en procés de producció,

Más detalles

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748.

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748. Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007 Introducció Animació juvenil i gestió de conflictes Els dies 26, 27 i 28 d'octubre de 2007 es van celebrar, a l'alberg Juvenil Torre

Más detalles

Aprendizaje a lo largo de la vida

Aprendizaje a lo largo de la vida Aprendizaje a lo largo de la vida (Septiembre 2) Aprendizaje a lo largo de la vida (Trabajo de campo: 5-6/6/2) Índice Conocimiento y valoración de la formación e iniciativas de aprendizaje.... El aprendizaje

Más detalles

Caracterización y buenas prácticas de los centros escolares de alto valor añadido

Caracterización y buenas prácticas de los centros escolares de alto valor añadido Caracterización y buenas prácticas de los centros escolares de alto valor añadido Informe Final Fase 1 (año 2012) Equipo investigador Luis Lizasoain Hernández (Investigador Principal, UPV-EHU) Araceli

Más detalles

Guía de Orientación Profesional sin sesgo de Género

Guía de Orientación Profesional sin sesgo de Género PROFESIONES SIN GÉNERO Guía de Orientación Profesional sin sesgo de Género 2 Presentación Es para mí, como Alcalde de Fuenlabrada, motivo de gran satisfacción presentaros esta guía de orientación, dirigida

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

GUIA PER MILLORAR LA MEMÒRIA

GUIA PER MILLORAR LA MEMÒRIA GUIA PER MILLORAR LA MEMÒRIA TALLERS DʼENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN Diputació de Barcelona Àrea de Benestar Social Pg. de la Vall d Hebrón, 171 08035 Barcelona Tel. 934 022 164 www.diba.cat/servsocials

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

Actividades Escolares contra la Discriminación

Actividades Escolares contra la Discriminación Actividades Escolares contra la Discriminación Informe del proyecto CREE Create Equality in Education Fachbereich Beschäftigungsförderung El proyecto CREE (Create Equality in Education) es promovido por

Más detalles

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES ADULTOS EN LOS CENTROS DE ALICANTE

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES ADULTOS EN LOS CENTROS DE ALICANTE Memoria de Investigación del Programa de Doctorado Universidad de Alicante Julio 2010 LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES ADULTOS EN LOS CENTROS DE ALICANTE Realizada por: María Jesús Sánchez Salmerón

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables

El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables The process of learning to ask researchable questions Melina Furman / Universitat de San Andrés. Escola d Educació (Argentina) María del Carmen

Más detalles

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE Pere Pujolàs i Maset "Conferència inaugural del I Congrés: "Educació avui: la pràctica innovadora" Juny. 2006. FCEP. URV" Introducció Imagineu-vos

Más detalles

CICLO DE DEBATE SOBRE ESCUELA SECUNDARIA QUÉ ESCUELA SECUNDARIA QUEREMOS? SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES INFORME DE TUCUMÁN

CICLO DE DEBATE SOBRE ESCUELA SECUNDARIA QUÉ ESCUELA SECUNDARIA QUEREMOS? SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES INFORME DE TUCUMÁN CICLO DE DEBATE SOBRE ESCUELA SECUNDARIA QUÉ ESCUELA SECUNDARIA QUEREMOS? SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES INFORME DE TUCUMÁN Introducción El siguiente informe es el producto de la sistematización

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DOCUMENTO DE TRABAJO

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DOCUMENTO DE TRABAJO ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DOCUMENTO DE TRABAJO ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. CONCEPTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR... 4 3. FINALIDAD Y CONTENIDO DEL

Más detalles

PREVENCIÓN DE LOS MALTRATOS ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA. Ma. Carme Boqué (Coord.), Mònica Albertí, Àlex Carulla y David Sanahuja

PREVENCIÓN DE LOS MALTRATOS ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA. Ma. Carme Boqué (Coord.), Mònica Albertí, Àlex Carulla y David Sanahuja PREVENCIÓN DE LOS MALTRATOS ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA. Ma. Carme Boqué (Coord.), Mònica Albertí, Àlex Carulla y David Sanahuja 1 Esta edición es fruto del trabajo desarrollado en el Grupo de Gestión

Más detalles

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ Ajuntament Direcció del Programa de Dones Gerència d Educació, Cultura i Benestar Pg. De Sant Joan 75, 5a. pl. 08009 Barcelona de Barcelona Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison 2008 LA INTERVENCIÓ

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO IX LEGISLATURA Núm. 123 25 de mayo de 2011 Pág. 7104 ORDEN DEL DÍA Cuarto PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión celebrada el miércoles,

Más detalles

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Tesi doctoral Teresa Malagarriga Rovira Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens

Más detalles

FAMILIAS E INCLUSIÓN EDUCATIVA: Cuál es la realidad

FAMILIAS E INCLUSIÓN EDUCATIVA: Cuál es la realidad OBJETIVOS DE LA SESIÓN FAMILIAS E INCLUSIÓN EDUCATIVA: Cuál es la realidad Poner en común necesidades de familias que tienen hijos/as en inclusión educativa en distintas comunidades autónomas. Hacer un

Más detalles

Cómo aprovechar al máximo las dos horas de clase?

Cómo aprovechar al máximo las dos horas de clase? Cómo aprovechar al máximo las dos horas de clase? Programa de Formación de Académicos / Enero 2012 Muchos de nosotros no sabemos qué hacer para aprovechar al máximo las dos horas de clase. Observamos que

Más detalles