Enquesta "Dóna la teva opinió sobre el PEC" - "Da tu opinión sobre el PEC"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Enquesta "Dóna la teva opinió sobre el PEC" - "Da tu opinión sobre el PEC""

Transcripción

1 Enquesta "Dóna la teva opinió sobre el PEC" - "Da tu opinión sobre el PEC" Aquesta enquesta té com a objectiu recollir la veu de totes les famílies del CEIP Parc de la CIUTADELLA respecte com volen que sigui el projecte educatiu del centre dels seus fill/es. Per això és molt important la participació de tothom. La iniciativa de l'enquesta ha estat impulsada per l'ampa del Parc de la Ciutadella i recolçada per l'equip directiu. Les preguntes s'han dissenyat segons les demandes expressades per les famílies i la vinculació amb els apartats que ha de contenir com a mínim el PEC segons la llei. Estan organitzades en diferents apartats (models familiars, funció del centre, estructura organitzativa, línia pedagògica, projecte lingüístic i avaluació dels resultats dels fills/es i del centre) Aquests apartats tenen tant preguntes tancades com obertes per poder afegir informació que potser no ha quedat recollida en les preguntes tancades i és important incloure-la en els resultats. Cal dir que aquesta enquesta és anònima i que les dades nomès seran utilitzades com resultats de la recerca protegint en tot cas la privacitat de les mateixes. Les preguntes formulades no necessiten resposta obligatòria, per tant podeu escollir si voleu respondre a totes o nomès algunes, encara que s'aconsella poder respondre a totes per obtenir una major representativitat dels resultats. Es pot respondre tant en català com en castellà. En el cas que us trobeu algun error durant l'enquesta, si us plau poseu-vos en contacte amb el Gabinete de Comunicación y Educación. Telèfon: Persona de contacte: Erika, Cristina Esta encuesta tiene como objetivo recoger las voces de todas las familias del CEIP PARC DE LA CIUTADELLA sobre como quieren que sea el proyecto educativo del centro de sus hijos/as. Por eso es muy importante la participación de todo el mundo. La iniciativa de la encuesta ha sido impulsada por el AMPA del PARC DE LA CIUTADELLA y apoyada por el equipo directivo. Las preguntas se han diseñado según las demandas expresadas por las familias y la vinculación con los apartados mínimos que debe contener el PEC según la ley. Están organizadas en diversos apartados (modelos familiares, función del centro, estructura organizativa, línia pedagógica, proyecto lingüístico, evaluación de los resultados de los hijos/as y del centro). Estos apartados tienen tanto preguntas cerradas como abiertas, para poder añadir información que quizás no haya quedado recogida en las preguntas cerradas y es importante incluirla en los resultados. Es necesario resaltar que la encuesta es anónima y que los datos solo serán utilizados como resultados de la investigación protegiendo en todo caso su

2 Report Abuse and Spam privacidad. Las preguntas formuladas no necesitan respuesta obligatoria, por tanto podéis escoger si queréis responder todas o sólo algunas, aunque se aconseja por ello contestar a todas para obtener una mayor representatividad de los resultados. Se puede responder tanto en catalán como en castellano. En el caso que encontréis algún error durante el cuestionario, por favor poneros en contacto con el Gabinete de Comunicación y Educación. Telèfon: Persona de Contacte: Erika, Cristina Perfils dels familiars: Quin tipus de famílies hi ha al nostre centre? L'objectiu és recollir quins models familiars tenim avui presents al nostre centre educatiu per tal que s'inclogui com a dada i es tingui en compte al PEC El objetivo es recoger cuáles son los modelos familliares hoy presentes en nuestro centro educativo para que se incluya como dato y se tenga en cuenta en el PEC. Indica el teu gènere /// Indica tu género: Dona // Mujer Home // Hombre Quina edat tens? // Qué edad tienes?

3 On vas néixer? // Dónde naciste?: Quin és el teu idioma matern? // Cuál es tu idioma materno? Català // Catalán Castellà // Castellano Anglès // Inglés Francès // Francés Ârab // Árabe Alemany // Alemán Italià // Italiano Xinès // Chino Altre // Otro A quin model familiar pertanys? // A qué modelo familiar perteneces?: Mare-pare-fill/a (junts a la mateixa casa) // Madre-padre-hijo/a (juntos en la misma casa) Monoparental // Monoparental Parella però sense conviure junts // Pareja pero sin vivir juntos Família extensa (més persones de la família viuen a casa a part de la unitat familiar)// Familia extensa (más personas de la familia viven en casa a parte de la unidad familiar) Grup d'amics/gues (es conviu amb amics i/o amigues a la mateixa casa)// Grupo de amigos/as (se convive con amigos y/o amigas en la misma casa) Altres // Otros Si l'anterior pregunta has seleccionat "altres", si us plau especifica // Si en la anterior pregunta has seleccionado "otros", por favor especifica: Quin nivell de formació tens? // Cuál es tu nivel de formación?:

4 Bàsica (abans del Graduat Escolar de Secundària Obligatòria) // Básica (antes del Graduado Escolar Secundaria Obligatoria) Secundària (Graduat Escolar de Secundària Obligatòria)// Secundaria (Graduado Escolar Secundaria Obligatoria) Formació professional (Grau mitjà, superior) // Formación profesional (Grado medio, superior) Formació superior (universitària) // Formación superior (universitaria) Quina és la teva situació ocupacional? // Cuál es tu situación ocupacional?: Aturat/da // Parado/da En actiu // En activo Jubilat/da // Jubilado/da Si us plau, especifica la teva professió // Por favor, especifica tu profesión: * En quin curs està el teu fill/filla (s)? (Si tens més d'un fill pots escollir més d'un curs) // En qué curso está tu hijo/a (s)? (Si tienes más de un hijo/a puedes escoger más de un curso). P3 P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è

5 Report Abuse an Identitat del centre L'objectiu d'aquest apartat és recollir la vostra opinió respecte les funcions i característiques principals que voleu que tingui el centre educatiu dels vostres fills i filles El objetivo de este apartado es recoger vuestra opiniónsobre las funciones y característiicas principales que queréis que tenga el centro educativo de vuestros hijos/as. Penses que el centre té una identitat, caràcter o projecte singular? // Piensas que el centro tiene una identidad, carácter o proyecto singular? Et sembla important per l'educació del teu fill/a fomentar la seva autonomia? // Consideras importante para la educación de tu hijo/a fomentar su autonomía? L'escola hauria de fomentar l'autonomia de nens/es més del que fa actualment? // La escuela debería fomentar la autonomía de niños/as más de lo que hace actualmente? Consideres important per l'educació del teus fills/es fomentar la creativitat i productivitat en tots els àmbits? // Consideras importante para la educación de tus hijos/as fomentar la creatividad y productividad en todos los ámbitos?:

6 Report Abuse an Consideres que l'escola promou la creativitat i la productivitat suficientment? // Consideras que la escuela promociona la creatividad y la productividad suficientemente? Et sembla important per l'educació dels teus fills/es fomentar la llibertat i responsabilitat progressiva en llibertat? // Te parece importante para la educación de tus hijos/as fomentar la libertad y responsabilidad progressiva en libertad? Creus que l'escola actualment potencia aquests valors suficientment? (respecte la pregunta anterior)? /// Consideras que la escuela actualmente potencia estos valores suficientemente? (relacionado con la pregunta anterior)? : Quins són els elements o valors principals que haurien de definir el caràcter, identitat o projecte del centre, segons la teva opinió? // Cuáles son los elementos o valores principales que deberían definir el carácter, identidad o el proyecto de centro, según tu opinión? Mecanismes d'organització i comunicació L'objectiu és recollir la vostra opinió respecte què en penseu dels actuals mecanismes i canals d'organització/comunicació del centre i quins aspectes voleu millorar.

7 El objetivo es recoger vuestra opinión sobre qué pensáis de los mecanismos de organización y canales de comunicación del centro y qué aspectos consideráis que es necesario mejorar. Coneixes les estructures organitzatives del centre (consell escolar, equip de direcció, claustre de mestres, etc...)? // Conoces las estructuras organizativas del centro (consejo escolar, equipo de dirección, claustro de maestros, etc...)? Estàs satisfet/a amb la informació/ comunicació que estableix l'equip directiu (ex: reunions, entrevistes, circulars) amb les famílies? // Estás satisfecho/a con la información/comunicación que establece el equipo directivo (ex: reuniones, entrevistas, circulares, etc) con las familias? Molt // Mucho // Si Poc // Poco Gens // Nada I amb la informació // comunicació amb l'ampa? // Y con la información/comunicación con el AMPA? Molt satisfet/a // Muy Satisfecho Satisfet/a // Satisfecho/a Poc satisfet/a // Poco satisfecho/a Gens satisfet/a // Nada satisfecho/a Estàs satisfet/a amb la informació que t'arriba dels tutors/es del teu fill/a (s)? // Estás satisfecho/a con la información que te llega de los/las tutores/as de tu hijo/a (s)? Molt // Mucho rmal // rmal Poco // Poco Nada // Nada

8 I amb les reunions de delegats? // Y con la reunión de delegados? Molt satisfet/a // Muy satisfecho/a Satisfet/a // Satisfecho/a Poc satisfest/a // Poco satisfecho/a Gens satisfet/a // Nada satisfecho/a Si vols, pots escriure aquí algun comentari o proposta sobre la comunicació/informació amb l'equip directiu, tutors/es, AMPA. // Si quieres, puedes escribir aquí algún comentario o propuesta relacionada con el tema de comunicación/información y el equipo directivo, tutores/as, AMPA. Apectes pedagògics: Què i com vols que aprenguin els teus fills/es? L'objectiu és recollir les vostres propostes, inquietuds i opinions respecte què i com voleu que aprenguins els vostres fills i filles El objetivo es recoger vuestras propuestas, inquietudes y opinones sobre què y cómo queréis que aprendan vuestros hijos/as

9 Coneixes la línia pedagògica del centre (objectius, continguts i principis pedagògics) del centre? // Conoces la línea pedagógica del centro (objetivos, contenidos y principios pedagógicos)? En el cas que coneguis la línia pedagògica, estàs satisfet/a? // En el caso que conozcas la línea pedagógica, estás satisfecho/a? Molt // Mucho rmal // rmal Poc // Poco Gens // Nada Penses que hi ha "sedenterasime" a classe? // Piensas que hay "sedentarismo" en clase?, penso que cal promoure'l menys //, pienso que hay que promoverlo menos, no hi ha "massa sedentarisme"//, no hay "demasiado sedentarismo" sé si hi ha o no massa "sendetarisme" // sé si hay o no demasiado "sedentarismo" S ha de reforçar la presència de la música, la dansa i el teatre com a recursos pedagògics?// Se tiene que reforzar la presencia de la música, la danza y el teatro como recursos pedagógicos? Estàs safisfet/a amb el projecte de la biblioteca? // Estás satisfecho/a con el proyecto de la biblioteca?, i cal donar-li continuïtat. //, y es necesario darle continuidad., i no cal donar-li continuïtat //, y no es necesario darle continuidad.

10 Estàs satisfet/a amb el projecte de cinema?// Estás satisfecho/a con el proyecto del cine?, i cal donar-li continuïtat //, y es necesario darle continuidad, i no cal donar-li continuïtat//, y no es necesario darle continuidad Penses que se li ha de donar un caràcter més integrat a la relació amb el Zoo? // Piensas que hay que dar un carácter más integrado a la relación con el Zoo? Penses que s ha de donar més importància al projecte de l hort? // Consideras que se tiene que dar más importancia al proyecto del huerto? Penses que els projectes distreuen dels continguts tradicionals i s han de reduir? // Consideras que los proyectos distraen de los contenidos tradicionales y se tienen que reducir? Si us plau, si tens alguna proposta de contingut més, altres projectes o matèries que voldries que els teus fills/es aprenguessin aporta-ho // Por favor, si tienes alguna propuesta de contenido más, otros proyectos o materias que querrías que tus hijos/as aprendieras apórtalo: Perceps motivació del professorat per la formació dels teus fils/es? // Percibes motivación del profesorado por la formación de tus hijos/as? Molt // Mucho rmal // rmal Poc // Poco

11 Gens // Nada Depèn del professorat, hi ha professors/es que molt i altres gens // Depende del profesorado, hay profesores que mucho y otros que nada Consideres important la motivació del professorat per millorar l'aprenentatge dels teus fills/es? // Consideras importante la motivación del profesorado para mejorar el aprendizaje de tus hijos/as? Estàs satisfet/a del sistema de tutories del centre (l atenció individualitzada o en grup per orientar a l alumne en el seu procés d aprenentatge)? // Estás satisfecho con el sistema de tutorías del centro (la atención individualizada o en grupo para orientar al alumn en su proceso de aprendizaje)? Molt // Mucho rmal// rmal Poc // Poco Gens// Nada Després del menjador, prefereixes que els nens i nenes de l'escola: // Después del comedor, prefieres que los niños y niñas de la escuela: Tinguin temps lliure sense programació // Tengan tiempo libre sin programación Que tinguin opció a apuntar-se a activitats lúdiques programades // Que tengan la opción de apuntarse a actividades lúdicas programades Si has contestat activitats lúdiques programades, escriu quines t'agradarien: // Si has contestado actividades lúdicas programadas, escribe cuáles te gustarían:

12 Coneixes si existeix algun protocol d'actuació de resolució de conflictes entre els nens (ex: en cas de bullying o altres problemes de convivència) al centre? // Conoces si existe algún protocolo de actuación de resolución de conflictos entre los niños/as (ex: en caso de bullying o otros problemas de convivencia)? Com t'agradaria que es tractés? (ex: aplicar el protocol d'actuació i donar-ho a conèixer, establir una comissió permanent mixta (direcció, familiars,professorat, tenir-ho més present com a contingut de la classe, sessions específiques de prevenció de conflictes,...) // Cómo te gustaría que se tratara? ( ej: aplicar el protocolo de actuación y darlo a conocer, establecer una comisión permanente mixta (dirección, profesorado, familiares,), tenerlo más presente como contenido de clase, sesiones específicas de prevención de conflictos, etc...) Projecte lingüístic L'objectiu és recollir la vostra opinió respecte el projecte lingüístic que hi ha el centre El objetivo es recoger vuestra opinión sobre el proyecto lingüístico que hay en el centro. Coneixes quin és el projecte lingüístic de l'escola? // Conoces el proyecto lingüístico de la escuela? Estàs satisfet/a amb l'actual projecte lingüístic? // Estás satisfecho/a con el actual proyecto lingüístico? Molt // Mucho

13 rmal // rmal Poc // Poco Nada // Nada Al centre hi ha famílies amb una diversitat lingüística rellevant (tenim familiars amb diferents llengües natives, anglès, francès, alemany, etc...). Estaries d'acord d'aprofitarho en la formació de llengües estrangeres? // En la escuela, hay familias con una diversidad lingüística relevante (tenemos familiares con diferentes idiomas nativos; inglés, francés, alemán, etc...) Estarías de acuerdo que se aprovechara este recurso para la formación en idiomas? Penses que el projecte pedagògic hauria de tenir com objectiu que altres assignatures apart de l idioma s estudiessin en anglès? // Consideras que el proyecto pedagógico debería incluir como objetivo que otras asignaturas a parte del idioma se estudiaran en inglés? Tens algunes propostes de millora? es que sí, especifica quines: // Tienes alguna propuesta de mejora?, Si es que sí, especifica cuáles: Avaluació L'objectiu és recollir la vostra opinió respecte l'avaluació dels resultats.

14 El objetivo es recoger vuestra opinión sobre la evaluación de los resultados. Coneixes quin és el sistema d'avaluació dels resultats dels teus fills/es? // Conoces cuál es el sistema de evaluación de los resultados de tus hijos/as? Estàs satisfet/a amb el sistema d'avaluació dels seus resultats? // Estás satisfecho/a con el sistema de evaluación de sus resultados? Molt // Mucho rmal // rmal Poc // Poco Nada // Nada Si vols, indica quines propostes faries per millorar el sistema d'avaluació dels teus fills/es // Si quieres, indica que propuestas harías para mejorar el sistema de evaluación de tus hijos/as: Coneixes el sistema d'avaluació sobre el propi centre (sistema d indicadors per conèixer el nivell d eficàcia i eficiència del centre en relació amb els seus objectius)? // Conoces el sistema de evaluación sobre el propio centro (sistema de indicadores para conocer el nivel de eficacia y eficiencia del centro en relación con sus objetivos)? Tens accés a conèixer els resultats d'avaluació del centre? // Tienes acceso a conocer los resultados de evaluación del centro?:

15 Report Abuse an Report Abuse and Spam T'agradaria conèixer els resultats d'avaluació del centre? // Te gustaría conocer los resultados de evaluación del centro? Tens alguna proposta relacionada amb l'avaluació dels resultats de centre? // Tienes alguna propuesta relacionada con la evaluación de los resultados del centro?: Altres Si tens algun comentari més que no s'hagi recollit en les preguntes anteriors, si us plau, indica-ho; // Si tienes algún comentario más que no se haya contemplado en las preguntas anteriores, por favor, indícalo: Gràcies per la teva participació. El dijous 16 de juny a les està convocada la reunió de valoració de resultats de l'enquesta. Esperem comptar amb la teva participació també.

16

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA Página 1 de 7 PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA (PNL) ELABORADO POR: Comisión de Coordinación Pedagógica FECHA: Abril Mayo 2010 REVISADO POR: Director del Colegio y Equipo Directivo FECHA: 15 06 2010 APROBADO

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola Cru-Evolució Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l escola ESO - educació EDUCACIÓ Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb què treballem hem aconseguit que

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009 El treball en xarxa en la prevenció dels ASI www.alonsovarea.com CADA COSA EN SU MOMENTO Construir una RED es hermoso http://yoriento.com/2009/03/como-fomentar-el-trabajo-el-equipo-de-verdad-487.html

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL

Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL EUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS JUNIO 00 Octubre 00 Indice Introducción. Metodología. Participación.. Perfil del usuario.. Uso

Más detalles

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa'

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' Els diners que reculli serviran per finançar una beca d'investigació en malalties pediàtriques ACN ID 733238 Barcelona (ACN).- El conseller

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

De la inmersión lingüística al plurilingüismo: DAVINIA PASTOR

De la inmersión lingüística al plurilingüismo: DAVINIA PASTOR De la inmersión lingüística al plurilingüismo: los retos del sistema educativo de la Comunidad Valenciana a través del estudio de las actitudes lingüísticas DAVINIA PASTOR daviniapastor21@gmail.com Universitat

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA MONTCADA I REIXAC. 2007 Elaborat per: Regidoria de Dona i Igualtat Comissió de seguiment del Protocol d actuació local contra la violència vers les dones.

Más detalles

BML 15 Caminada solidària de Sant Joan de Déu. Resultats BML 2015

BML 15 Caminada solidària de Sant Joan de Déu. Resultats BML 2015 BML 15 Caminada solidària de Resultats BML 2015 Mobilització ciutadana 753 equips 10.000 participants 600 persones voluntàries 70 empreses i institucions 150 activitats solidàries Que ningú quedi enrere!

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA Testimoniales de alumnos becados dgadg Foto: Grupo de alumnos de 4º de BBA que colaboran con el Programa de Becas de ESADE Laia Estorach, Alumna de 4º de BBA

Más detalles

Proyecto de investigación aprobado en la convocatoria 2010 del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Innovación y Ciencia (EDU-17037)

Proyecto de investigación aprobado en la convocatoria 2010 del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Innovación y Ciencia (EDU-17037) LAS POLÍTICAS DE UN «ORDENADOR POR NIÑO» EN ESPAÑA. VISIONES Y PRÁCTICAS DEL PROFESORADO ANTE EL PROGRAMA ESCUELA 2.0. UN ANÁLISIS COMPARADO ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Proyecto de investigación aprobado

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

Com ja us vàrem informar en l últim butlletí, en la visita dels 4 anys. farem una completa avaluació del desenvolupament mental i motor del vostre

Com ja us vàrem informar en l últim butlletí, en la visita dels 4 anys. farem una completa avaluació del desenvolupament mental i motor del vostre Apreciats pares, Com ja us vàrem informar en l últim butlletí, en la visita dels 4 anys farem una completa avaluació del desenvolupament mental i motor del vostre fill/a per tal de poder estudiar l efecte

Más detalles

Pequeños instantes, grandes ilusiones

Pequeños instantes, grandes ilusiones OBSTETRICIA ECOGRAFÍA 3/4D Pequeños instantes, grandes ilusiones ecografía 3 4D / Salud de la mujer Dexeus ATENCIÓN INTEGRAL EN OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN Quieres conocer a

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni. Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.es Plan de Internacionalización Objetivos Dotar de una

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Guió previ per al professorat Presentació Amb les propostes del Servei Educatiu del Museu Picasso convidem a alumnes

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 Plan de internacionalización: Objetivos Proporcionarte experiencias internacionales y multiculturales que desarrollen tu visión hacia una sociedad global.

Más detalles

Autonomia personal i salut

Autonomia personal i salut Serveis socioculturals i a la comunitat Autonomia personal i salut CFGS.1752.C03/0.06 CFGS - Educació infantil CFGS - Educació infantil Autonomia personal i salut Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Edita: Ayuntamiento de Sant Joan d'alacant. Diseño y maquetación: Alenda Inventa. Impresión: Quinta Impresión S.L.

Edita: Ayuntamiento de Sant Joan d'alacant. Diseño y maquetación: Alenda Inventa. Impresión: Quinta Impresión S.L. Edita: Ayuntamiento de Sant Joan d'alacant Diseño y maquetación: Alenda Inventa Impresión: Quinta Impresión S.L. Estoy convencido de que el regalo más preciado que una ciudad puede ofrecer a sus niños

Más detalles

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs 2 EDITORIAL Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears C/ de Francesc de Borja Moll, 3 07003 Palma Tel. 971 72 60 60 Internet: http://www.ib.ccoo.es Correu electrònic: premsa@ib.ccoo.es Responsable

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

RECULL DE PREMSA. L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador

RECULL DE PREMSA. L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador comunicació RECULL DE PREMSA L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador 10 de maig del 2007 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans Comunicació Carrer

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

La grafia emprada en el procés d'aprenentatge lector-escriptor en els centres escolars de Catalunya (Espanya) en l'educació infantil

La grafia emprada en el procés d'aprenentatge lector-escriptor en els centres escolars de Catalunya (Espanya) en l'educació infantil La grafia emprada en el procés d'aprenentatge lector-escriptor en els centres escolars de Catalunya (Espanya) en l'educació infantil Profª Mariluz Puente Balsells Directora del Master en Grafoanàlisi Europea,

Más detalles

FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA BOLETIN DIGITAL FESITEL Nº018 07/06/2010

FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA BOLETIN DIGITAL FESITEL Nº018 07/06/2010 FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA BOLETIN DIGITAL FESITEL Nº018 07/06/2010 PRESENTACIÓN DE FESITEL El día 3 de Junio de 2010, en la sede de la

Más detalles

ECA$SEMI_ ) ) EDUCACIÓN)Y)CONTROL)AMBIENTAL_SEMIPRESENCIAL_INFORMACIÓN)INICIAL) )

ECA$SEMI_ ) ) EDUCACIÓN)Y)CONTROL)AMBIENTAL_SEMIPRESENCIAL_INFORMACIÓN)INICIAL) ) ECA$SEMI_ ) ) EDUCACIÓN)Y)CONTROL)AMBIENTAL_SEMIPRESENCIAL_INFORMACIÓN)INICIAL) ) 1. PRESENTACIÓN Los estudios en la modalidad semipresencial o a distancia están regulados por la ORDEN de 4 de julio 2008,

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l ordenació general de l Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2014/6347]

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE UN CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA EL USO DEL VALENCIANO EN LA UNIVERSIDAD

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE UN CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA EL USO DEL VALENCIANO EN LA UNIVERSIDAD CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE UN CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA EL USO DEL VALENCIANO EN LA UNIVERSIDAD JOAN RAÜL BURRIEL CALVET MARÍA ROSA CHESA JIMÉNEZ VICENT XAVIER TENA MARTÍNEZ 1 ÍNDICE

Más detalles

MATERIALS DE SUPORT A L ACOLLIDA EN L ÀMBIT DE L EDUCACIÓ

MATERIALS DE SUPORT A L ACOLLIDA EN L ÀMBIT DE L EDUCACIÓ MATERIALS DE SUPORT A L ACOLLIDA EN L ÀMBIT DE L EDUCACIÓ Vamos a la escuela Todos los niños y niñas que viven en Cataluña, independientemente de su país de origen, tienen la obligación de estar escolarizados.

Más detalles

Num. 7422 / 12.12.2014 30115

Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació

Más detalles

Cada empresa participante tendrá derecho a una subvención del COPCA en concepto de bolsa de viaje.

Cada empresa participante tendrá derecho a una subvención del COPCA en concepto de bolsa de viaje. Misión empresarial a Miami Del 31 de marzo al 4 de Abril de 2008 Distinguido señor / Distinguida señora, En el marco del Plan Internacional para el año 2008, Fomento del Trabajo Nacional está organizando

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

Cuaderno de trabajo Versión avanzada Monográfico 2. Formación y sistema educativo. Nombre y apellidos: Curso: Grupo:

Cuaderno de trabajo Versión avanzada Monográfico 2. Formación y sistema educativo. Nombre y apellidos: Curso: Grupo: Cuaderno de trabajo Versión avanzada Monográfico 2 Formación y sistema educativo Nombre y apellidos: Curso: Grupo: Cuaderno de trabajo Versión avanzada Monogràfico 2: Formación y sistema educativo 1. Presentación

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

Un projecte per a joves creat per joves

Un projecte per a joves creat per joves 1 ART I CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA QUOTIDIANA Un projecte per a joves creat per joves La campanya de sensibilització Whyviolence? uneix durant tres mesos a cinquanta joves de tres districtes de Barcelona

Más detalles

Recomendaciones básicas para las familias que se incorporan a nuestro sistema educativo

Recomendaciones básicas para las familias que se incorporan a nuestro sistema educativo Recomendaciones básicas para las familias que se incorporan a nuestro sistema educativo Familia y escuela trabajamos juntos en la educación de nuestros hijos/as. Es importante conocer algunas de las costumbres

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

Cuaderno del Alumno (B) Web Monográfico 2 Curs: 2013-2014. Formación y sistema educativo. Nombre y apellidos: Curso: Grupo:

Cuaderno del Alumno (B) Web Monográfico 2 Curs: 2013-2014. Formación y sistema educativo. Nombre y apellidos: Curso: Grupo: Web Monográfico 2 Curs: 2013-2014 Formación y sistema educativo Nombre y apellidos: Curso: Grupo: Monogràfico 2: Formación y sistema educativo 1. Presentación Uno de los objetivos del sistema educativo

Más detalles

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración.

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración. EXERCICI 5 OFFICE OUTLOOK 2003 i 2007 Configura el programa Office Outlook perquè es connecti al teu compte de correu de Gmail. Un cop fet, envia un missatge al professor i dient-li que ho has aconseguit.

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Objetivos: Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Mª Victoria Herreras Belled Mª Angeles Asensio I.E.S. L ELIANA Aplicar el

Más detalles

Estudio de idiomas en el dominio.es

Estudio de idiomas en el dominio.es Estudio de idiomas en el dominio.es Carlos Castillo Universidad de Chile ccastill@dcc.uchile.cl Enero 2003 Resumen Se presentan resultados de un estudio realizado en Diciembre del año 2002 sobre aproximadamente

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Teorías de la Información y la Comunicación (TIC) en Educación Primaria

Teorías de la Información y la Comunicación (TIC) en Educación Primaria Teorías de la Información y la Comunicación (TIC) en Educación Primaria Información a padres a través de reunión con padres delegados - febrero 2013 QUE SON LAS TIC? En Educación Primaria, la Legislación

Más detalles

Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ?

Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ? 1 Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ? Ya se acerca el final de curso y debes ir pensando qué es lo que vas a hacer el año que viene. Tienes las siguientes posibilidades: Hacer 4º ESO. Hacer un Programa de Garantía

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

Migranodearena.org. Índice. Por qué crear un reto solidario de empresa / empleados? Crea y personaliza el reto de empresa

Migranodearena.org. Índice. Por qué crear un reto solidario de empresa / empleados? Crea y personaliza el reto de empresa Empresa Responsable Índice 1 Por qué crear un reto solidario de empresa / empleados? 2 Crea y personaliza el reto de empresa 3 Comparte el reto de empresa para que sea exitoso Por que crear un reto solidario

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2010

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2010 APARTADO a1 LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO) El contenido del examen se ceñirá a los criterios de evaluación de la materia, establecidos en la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, por la que se establece

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles