METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE. č. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE. č. 8"

Transcripción

1 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE č. 8 Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej škole a strednej škole

2

3 OBSAH BIOLÓGIA RNDr. Mária Tulenková, PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov Výchovný potenciál prírodopisu z hľadiska environmentálnej výchovy a vzdelávania v 5. ročníku základnej školy... 5 PhDr. Ján Ferenčák, Mgr. Zuzana Ferenčáková Základná škola Kežmarok IKT vo vyučovaní prírodopisu na základnej škole GEOGRAFIA Mgr. Stela Lovacká Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov Vyhýbajme sa omylom vo vyučovaní regionálnej geografie Spojeného kráľovstva Mgr. Gabriela Novacká Základná škola Šrobárova Prešov Využívanie IKT vo výučbe zemepisu 5. ročníka Mgr. Juliana Francová Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov Laponci (Saamovia ) zabudnutý národ Európy PaedDr. Alica Dragulová Metodicko pedagogické centrum Prešov Metodika tvorby maturitných zadaní pre ÚFIČ MS z geografie Mgr. Monika Škrabuľáková Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov Príklady tvorivých úloh na spestrenie vyučovacích hodín zemepisu Mgr. Anton Fogaš Ústav geografie PF UPJŠ Košice Geografia Argentíny... 40

4 Mgr. Gabriela Modráková Klimkovská Základná škola Raslavice Schematické poznámky z geografie CHÉMIA RNDr. Erika Kövaryová Športové gymnázium Košice RNDr. Tomáš Lavický, PhD. Metodicko pedagogické centrum Prešov Alkalické kovy prezentácia vyučovacej hodiny Mgr. Martina Michalová Základná škola Ul. Hroncova Košice Demonštračné pokusy z chémie nekovové prvky I Mgr. Ľudmila Dvorščáková Základná škola Šarišské Jastrabie RNDr. Tomáš Lavický, PhD. Analýza výsledkov vedomostí žiakov 8. ročníka ZŠ z chémie... 61

5 BIOLÓGIA Výchovný potenciál prírodopisu z hľadiska environmentálnej výchovy a vzdelávania v 5. ročníku základnej školy Mária Tulenková Anotácia: Príspevok poukazuje na možnosti využitia učiva prírodopisu v 5. ročníku základnej školy z hľadiska environmentálnej výchovy a vzdelávania. Kľúčové slová: učebnica, prírodopis, environmentálna výchova Medzi zámery a ciele Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v oblasti školského systému environmentálnej výchovy v Slovenskej republike, v súvislosti s jej realizáciou a postupnou environmentalizáciou nášho školstva, patrí aj zabezpečenie environmentalizácie všetkých učebných plánov, osnov, učebníc, predmetov a študijných odborov. Učebnica je pedagogický dokument, pomocou ktorého spoločnosť reguluje vyučovanie v škole. Vymedzuje, podľa predstáv vzdelávacej politiky štátu alebo podľa predstáv tvorcov, obsahy vzdelávania, ktoré majú byť sprostredkované žiakom. Z tohto pohľadu sú učebnice viazané na ideologické a politické princípy jednotlivých krajín (Průcha, 1997, s. 237). Environmentalizácia učebníc prírodopisu pre 5. ročník ZŠ v súčasnosti je zabezpečená nasledovne (čísla v zátvorke za vybranými časťami textu, napr. /1/, /2, 8, 10/ a pod., označujú jednotlivé témy v rámci Učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy č. 645/ , ktorých sa týkajú: 1. Zachovanie biodiverzity rozmanitosti života na našej planéte, 2. Odlesňovanie, 3. Erózia pôdy, 4. Racionálne využívanie prírodných zdrojov, 5. Znečisťovanie ovzdušia, pôdy, vody, 6. Úbytok ozónovej vrstvy, 7. Kyslý dážď, 8. Skleníkový efekt, 9. Spotreba energie, 10. Odpad, 11. Urbanizácia, 12. Populačná explózia): Prírodopis pre 5. ročník základných škôl 1. Príroda a jej skúmanie Príroda a jej zmeny - str. 10: Človek necitlivým zásahom do prírody narúša jej rovnováhu. /1/ - str. 12: Úlohy: 4. Aké zmeny nastanú v prírode znečistením ovzdušia, znečistením vody a pôdy? /5/

6 5. Pouvažuj, či môžu žiaci zberom papiera, železa, plastov prispievať k rovnováhe v prírode. /10/ Rozmanitosť organizmov - str /1/ 2. Stavba rastlinného tela Telo rastliny - str. 27: Otázky: 6. Na hrádzach rybníkov a pozdĺž vodných tokov sa vysádzajú topole a vŕby. Aký to má význam? /3/ 7. Na strmých svahoch vo vyšších polohách sa vysádza borovica kosodrevinová (kosodrevina). Aký to má význam v zime a v lete? /2, 3/ Prijímanie živín z pôdy - str : Pôda je nenahraditeľným prostredím pre zelené rastliny, preto ju musíme chrániť. Človek neznečisťuje len vzduch a vodu, ale aj pôdu. Akým spôsobom? Nadmerným používaním priemyselných (umelo vyrobených) hnojív. Zakladaním skládok odpadu na ornej pôde. /5, 10/ Solením ciest počas zimného obdobia. Pôdu znehodnocujú ropné produkty (olej, nafta benzín) /5/ - str. 29: Otázky: 6. Uveď príklady, ako človek znečisťuje pôdu. /5/ - str. 29: Úlohy: 2. Pri triedení odpadu z domácností môžeme niektorý odpad kompostovať v záhrade. Rozhodni, čo nepatrí do kompostu a prečo (šupy zo zemiakov, listy kapusty, obaly z plastov, črepiny, škrupiny z vajec, vňať z mrkvy, plechovice). /10/ Dýchanie a vyparovanie vody - str. 43: Otázky: 3. Hovorí sa, že rastliny sú pľúca Zeme. Prečo? Život kvetu opelenie a oplodnenie - str. 49: Otázka: 7. Ako ochudobňujeme prírodu tým, že trháme kvitnúce rastliny? 3. Huby Nie je huba ako huba - str. 63: Zásady zberu húb 5. Nenič nejedlé a jedovaté huby. Sú okrasou prírody. 4. Rastliny Lišajníky priekopníci života na Sahare aj v tundre

7 - str. 69: Jedinou prekážkou ich výskytu je človek. Lišajníky sú citlivé na znečistené ovzdušie, preto nerastú v blízkosti chemických tovární, diaľnic a v centre miest. Kde rastú lišajníky, tam je čisté a zdravé ovzdušie. /5/ Riasy - str. 71: Riasy sa používajú ako čističe odpadových vôd. /10, 11/ Machorasty zelené vankúšiky lesa - str. 73: Organická hmota rašelina, sa používa na zlepšenie kvality pôdy (humus). /5/ - str. 74: Chránia lesnú pôdu pred zvetrávaním a vyparovaním. /2, 3/ - str. 74: Otázky: 4. Vysvetli význam machov pre lesnú pôdu, lesné rastliny a pre človeka. /2, 3, 5/ Ihličnany vždy zelené stromy - str : Chránené rastliny /1/ - str. 81: Pôvodný les, bez zásahu človeka je prales. Lesy ľudia využívajú vo svoj prospech, ťažia drevo, preto sa musia starať o obnovu lesa. Zo semien ihličnatých stromov vypestujú v lesných škôlkach mladé stromčeky, ktoré vysádzajú na miesta budúcich alebo už vyťažených lesov. Ihličnaté lesy Slovenska sú značne poškodené. Príčinou je znečistené ovzdušie, kyslé dažde, premnoženie nežiaduceho hmyzu, predovšetkým lykožrúta smrekového a mníšky obyčajnej. Porasty ihličnatých lesov tvoria najmä borovice, smreky a jedle. Častou parkovou drevinou je borovica čierna. Najviac je ohrozená jedľa biela. Ľudia sa musia o les starať, vysádzať mladé stromčeky. Tis obyčajný, jedľa biela a kosodrevina sú zákonom chránené. /1, 2, 11/ - str. 82: Otázky: 4. Čo poškodzuje ihličnaté lesy? Navrhni riešenie. /2, 11/ - str. 82: Úlohy: 1. Vypočítaj, koľko kg starého papiera musí nazbierať každý žiak piatej triedy, aby ste nazbierali jednu tonu starého papiera. Zachránite tým približne 17 dospelých stromov. /2, 10/ Krytosemenné rastliny - str. 84: Proti človeku sú bezmocné. Ľudia hneď na jar ubližujú prírode. Bezohľadne olamujú konáriky vŕb s jahňadami. Ničia tým stromy, kry a pripravujú včely o prvú jarnú potravu. /11/ - str. 87: Breza je priekopnícka drevina, pomáha lesníkom obnovovať les po požiaroch a lesných kalamitách. /2/ - str. 87: Jelša lepkavá spevňuje brehy riek a potokov, nenáročná priekopnícka drevina,... /3/ Jarné byliny - str. 92: Pre zachovanie hodnôt nášho rastlinstva boli zvlášť ohrozené druhy rastlín vyhlásené za chránené. Ochrana sa vzťahuje na všetky časti rastlinného tela (koreň, stonku, listy, kvety a semená). Z jarných lesných bylín

8 sú to: veternica lesná, bleduľa jarná, niektoré druhy prvosienok (prvosienka pomúčená a prvosienka holá). /1/ - str. 92: Otázky: 6. Nevhodný zásah do prírody si vynútil zákony na jej ochranu. Ktoré rastliny sú zákonom chránené? /1/ Byliny a ich život - str. 93: Úlohy: 2. Vysvetli, prečo sa vzťahuje ochrana rastlín aj na ich podzemné časti. /1/ 5. Hospodársky významné rastliny Rastliny s cibuľou - str. 102: Bleduľa jarná je chránená rastlina, snežienka jarná je čiastočne chránená rastlina. + obrázky chránených rastlín /1/ - str. 103: Otázky: 3. Bleduľa jarná je chránená rastlina. Vieš vysvetliť dôvod jej ochrany? /1/ Zdravá výživa ukrytá v struku - str. 104: Poľnohospodári využívajú bôbovité rastliny na tzv. zelené hnojenie. Zaorávajú bôbovité rastliny do pôdy. Obohacujú tak pôdu dusíkom. /3, 5/ Ľuľok zemiakový - str. 121: Otázky: 5. Proti nežiaducemu hmyzu, plesniam a chorobám sa porasty ľuľka zemiakového postrekujú chemickými látkami. Navrhni ekologický spôsob boja. /1/ Otázky: 6. Vieš vysvetliť, prečo uhynula jarabica, ktorá požiera pásavku zemiakovú? /1/ Kvety sú ozdobou života - str. 122: Životné prostredie, najmä pracovné a obytné, si môže človek vhodne prispôsobiť svojim potrebám. Okrasné rastliny v záhradách, na balkónoch a v bytoch skvalitňujú životné prostredie. Aké je životné prostredie vo vašej triede? V okolí školy? /11/ - str. 122: V Tatranskom národnom parku rastie zákonom chránená rastlina plesnivec alpínsky symbol vysokohorskej turistiky. Je prispôsobený životu v drsných podmienkach na skalách. (Za odtrhnutie plesnivca alpínskeho je pokuta 550,- Sk) /1/ - str. 122: Plesnivec alpínsky, astra alpínska a hlaváčik jarný patria medzi astrovité rastliny a sú zákonom chránené. /1/ - str. 125: Otázky: 4. Vyber správnu odpoveď: a) ochrana rastlín platí len pre národné parky, b) ochrana rastlín platí pre celé územie Slovenska, c) ochrana sa vzťahuje len na kvet rastliny, d) chránená je celá rastlina (koreň, kvet, plod). /1/

9 - str. 125: Úlohy: 1. Z manipulačného atlasu Chránené rastliny Slovenska vyber tie, ktoré patria do čeľade astrovitých rastlín a urob z nich nástenku. /1/ Voňavé a liečivé kvety lúk a záhrad - str. 128: Dobré rady K prírode sa správaj ohľaduplne a nevyzbieraj všetky rastliny na jednom stanovišti. Nevytrhávaj rastliny s koreňom. 7. V národných parkoch a národných rezerváciách je zber liečivých rastlín zakázaný. Zákaz zberu platí aj pre chránené a ohrozené druhy rastlín, napr. hlaváčik jarný, lykovec. /1/ Zlá burina nevyhynie - str. 135: Chemické postreky proti burinám majú nežiaduce účinky na kultúrne rastliny a užitočný hmyz. /1/ 6. Rozšírenie, význam a ochrana rastlín Les, významné spoločenstvo baktérií, húb, rastlín a živočíchov - str. 136: Čo znamená pre človeka les? Lesy sú pľúcami Zeme...Lesy zachytávajú hluk a prach... Les je vhodným prostredím na rekreáciu, spoznávanie života, zdrojom regenerácie a estetických hodnôt... /2, 11/ - str. 136: Za rok môže hektár bukového parku pohltiť 63 ton prachu. Stromy znižujú počet choroboplodných zárodkov vo vzduchu. /2, 5, 11/ - str : Dreviny rastú do výšky a hrubnú (letokruhy) + otázky + úlohy Vzťahy organizmov žijúcich v lese - str : /2/ Rastlinné spoločenstvá - str : /1, 2, 11/ Zákony na pomoc prírode - str. 145: /1/ Chránené stromy - str : /1, 2/ Medzinárodná ochrana prírody - str. 148: /1/ Učebnice prírodopisu pre ročník ZŠ vychádzajú z učebných osnov. Podobne ako pri analýze učebných osnov možno konštatovať, že učivo prírodopisu v jednotlivých ročníkoch je predimenzované. Napriek tomu z analýzy vyplýva, že v učebniciach je environmentálnej problematike venovaná primeraná pozornosť a environmentálna výchova a vzdelávanie sú súčasťou prírodopisného vzdelávania žiakov základnej školy. Literatúra: HANTABÁLOVÁ I. a kol.: Prírodopis pre 5. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 1997, 159 s. ISBN PRŮCHA J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997, s UGROCKÁ M.: Učebné osnovy EV pre základné a stredné školy (Environmentálne minimum). Schválilo Ministerstvo školstva SR pod č. 645/

10 IKT vo vyučovaní prírodopisu na základnej škole Ján Ferenčák, Zuzana Ferenčáková Anotácia: Príspevok poukazuje na možnosti využitia nových informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovaní prírodopisu v 7. ročníku základnej školy. Opisuje postup vo výučbe za pomoci IKT na príklade jednej vyučovacej hodiny. Kľúčové slová: prírodopis, vyučovacia hodina, oko Jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania podľa Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších rokov (projekt MILÉNIUM ) je zmena metód, spôsobov, technológií vzdelávania a výchovy, cestou využívania moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). Podnetom pre toto východisko zmien vo výchove a vzdelávaní sa stal súčasný megatrend vývoja spoločnosti, ktorá prechádza od industriálnej k informačnej, učiacej sa spoločnosti, v ktorej rozhodujúcim zdrojom vývoja nie je kapitál, ale informácie. (Tulenková, 2003). V predkladanom príspevku prinášame možný postup výučby prírodopisu v 7. ročníku základnej školy na príklade témy Zrakový orgán oko. Ročník: 7. ročník základnej školy Typ hodiny: hodina moderného typu s využitím IKT a učebných pomôcok Výchovno-vzdelávacie ciele: Vzdelávacie ciele: vysvetliť, opísať zrakový orgán (uloženie, stavba, činnosť, význam), zrakový vnem, využiť východiskové poznatky: zmysly, receptor, vnem, sprístupniť nové pojmy: očnica, bielko, rohovka, cievovka, vráskovcové teleso, šošovka, dúhovka, zrenica, sietnica, tyčinky, čapíky, slepá škvrna, žltá škvrna, sklovec, spojovka, slzné žľazy, okohybné svaly. Výchovné ciele: naučiť využívať web stránku, CD ROM, učebnicu, počítač a názorné pomôcky pri získavaní vedomostí.

11 Vyučovacie metódy: individuálne a spoločné opakovanie a hodnotenie, výklad, rozhovor, samostatná práca žiakov, práca s počítačom, odpovede na otázky učiteľa. Vyučovacie pomôcky: počítač, web stránka CD ROM Ľudské telo, model oka, učebnica. ŠTRUKTÚRA HODINY I. Organizačná časť Oboznámenie žiakov s obsahom web stránky, CD ROM-u a štruktúrou hodiny (po opakovaní nasleduje opis stavby oka, jeho funkcie a činnosti a na záver si opíšu poznámky zo stránky). Úvodná stránka k vyučovacej hodine na web stránke: II. Opakovanie a kontrola vedomostí Individuálne skúšanie a opakovanie prebratého učiva s 1/3 žiakov, ďalšia 1/3 žiakov číta nové učivo z web stránky a zvyšná 1/3 žiakov si opakuje predchádzajúce učivo formou doplňovačky (tlačidlo opakovanie) a vyhodnotenie.

12 III. Sprístupňovanie nového učiva Výklad nového učiva prebieha rozhovorom so žiakmi, ktorí si ho počas skúšania prečítali z web stránky. Zvyšná časť žiakov sleduje stránku na počítači (tlačidlo STAVBA OKA). Stavbu oka doplníme popisom na modeli.

13 Podrobnejší popis stavby oka nájdeme na CD ROM-e.

14 Na CD ROM-e si ďalej žiaci prezrú činnosť okohybných svalov. Následne si žiaci samostatne zopakujú získané vedomosti na modeli oka kliknutím na Zopakuj si vedomosti na obrázku oka na stránke.

15 Vznik zrakového vnemu (tlačidlo AKO VIDÍME) je spojený s animáciou Zaostrovanie na pozorované predmety (kliknutím sa sústreďuje na pozorovaný predmet).

16 IV. Upevnenie a precvičovanie nového učiva Žiaci sa presvedčia o význame zužovania a rozširovania zrenice pri zmene intenzity svetla spustením videa na CD ROM-e. Potom si žiaci môžu prezrieť stránku, kde nájdu rôzne typy očných klamov (tlačidlo OČNÉ KLAMY). napr. Ilúzie tvárí

17 V. Zhrnutie a utriedenie nových poznatkov Žiaci si opíšu poznámky zo stránky (tlačidlo poznámky) a vyriešia zadané úlohy v pracovnom zošite. Na konci hodiny samostatne nájdu na internete nejakú zaujímavosť o poškodeniach oka, o ktorej budú informovať na začiatku budúcej hodiny. Z povinnosti súčasnej školy orientovať sa na získavanie základných zručností typických pre informačnú spoločnosť, ku ktorým patria aj zručnosti týkajúce sa aj IKT, vyplýva ich používanie aj vo výučbe prírodopisu na základnej škole. Včleniť tento moderný prvok do zabehnutého spôsobu vyučovania nie je jednoduché a vyžaduje si premyslenú koncepciu. (Tulenková, 2004). Literatúra: TULENKOVÁ, M.: Skúsenosti z využitia nových informačných a komunikačných technológií vo výučbe na gymnáziu. In: Technológia vzdelávania, vedeckopedagogický časopis, SlovDidac Nitra, 2003, ročník XI., č. 1, s ISSN X TULENKOVÁ, M.: Možnosti využitia multimédií vo vyučovaní biológie. In: Pedagogický software České Budějovice: JU, 2004, s ISBN

18 GEOGRAFIA Vyhýbajme sa omylom vo vyučovaní regionálnej geografie Spojeného kráľovstva Stela Lovacká Anotácia: V príspevku reagujeme na vybrané miestopisné názvy vo vyučovaní regionálnej geografie Spojeného kráľovstva a ich správne interpretácie v geografickom ponímaní. Objasňujeme nasledujúce geonymá: Anglicko Británia - Veľká Británia - Spojené kráľovstvo Commonwealth, Ulster Severné Írsko a Kambrické - Kumbrické vrchy. Vysvetľujeme a ponúkame širší kontext historických udalostí a politického diania, ktoré ovplyvnili dnešnú politickogeografickú štruktúru Spojeného kráľovstva. Kľúčové slová: Anglicko, Británia, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo, Commonwealth, Ulster, Severné Írsko, Kambrické vrchy, Kumbrické vrchy Úvod Geografické názvoslovie vo svojej bohatosti zahŕňa viacero problematických okruhov, ktoré sa vo vyučovaní geografie objavujú, a ktorým možno účinne predísť, ak im budeme venovať adekvátnu pozornosť. Pri práci s rozličnými prameňmi z rôznych slovenských a inojazyčných prameňov sa neraz stane, že sa pri preberaní nových informácií a poznatkov stretneme zoči-voči pojmovým (názvoslovným/terminologickým) konfrontáciám, ktoré často ostanú nevysvetlené a neobjasnené. Následkom toho je skutočnosť, že si žiaci mylne osvoja názvy konkrétnych geografických lokalít. Cieľom príspevku je ozrejmiť miestopisné názvy, s ktorými sa vo vyučovaní regionálnej geografie Spojeného kráľovstva najčastejšie stretávame a objasniť nesprávne interpretácie tých politickogeografických jednotiek, s ktorými sa mylne stotožňujú. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO Pri komunikácii o Spojenom kráľovstve narazíme na pozoruhodné zistenie, že dochádza k častým, opakovane mylným percepciám názvu krajiny ako celku a jej jednotlivých vnútorných častí. Mnohí hovoria o Anglicku a majú pritom na mysli Wales alebo Škótsko. Iní používajú názov Anglicka ako synonymum pre Britániu, prípadne pre Veľkú Britániu. Medzinárodne známu skratku UK (United Kingdom) si ľudia často krát zamieňajú s Anglickom. Z. Vaníček (1986) píše, že ľudia pri korešpondencii spájajú v adrese Anglicko napríklad s Edinburghom, v Číne dokonca tamojšia pošta vedie v úradných záznamoch zahraničných krajín

19 len Anglicko. Mnohým doslova splýva Anglicko s Britániou. Pozornosť sústredíme na šesť kľúčových geoným, ktoré v geografickom vedomí predstavujú šesť diferencovaných názvov geografických objektov. Mapa 1: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (spracované podľa Označenie Britské ostrovy (British Islands) sa používa v dvojakom význame. Predstavuje jednak ostrovy na západnom pobreží európskeho kontinentu, skladajúce sa z ostrovov Veľká Británia, Írsko a tiež súostroví Orkneje (Orkney Islands), Hebridy (Western Islands), Shetlandy (Shetland Islands), Normandské ostrovy (Channel Islands), ostrov Man (Isle of Man) a ďalších viac než 4000 menších ostrovov. Na najväčšom z Britských ostrovov na ostrove Veľká Británia (Great Britain) ležia historické krajiny Anglicko, Škótsko a Wales. Na menšom ostrove Írsko (Ireland) sa rozprestiera Írska republika a Severné Írsko. Pod pomenovaním Britské ostrovy zároveň rozumieme Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vrátane ostrovov k nemu priliehajúcim, stotožňujeme teda fyzickogeografickú a politickogeografickú jednotku. Pomenovanie Britské ostrovy v zmysle štátu na politickej mape sveta je málo používané. Anglicko (England) je najväčšou zo štyroch historických krajín Spojeného kráľovstva, je len časťou štátneho útvaru s najvyšším hospodárskym stupňom rozvoja v rámci kráľovstva. Británia (Britain) má dva významy. Jednak neformálne vyjadruje plný názov pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, okrem toho sa používa aj ako prírodné choronymum pre najväčší z Britských ostrovov. Geograficky je Veľká Británia (Great Britain) hlavný z Britských ostrovov, na ktorý sa správne vzťahujú len historické krajiny ležiace na ňom Anglicko, Škótsko a Wales, nie však Severné Írsko. Zároveň sa ním označuje štátny celok, ktorý od roku 1707 spojil kráľovstvá Anglicka a Škótska. Názov Veľká Británia sa však frekventovane používa aj ako synonymum oficiálneho názvu. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska (The United Kingdom of Great Britain and Ireland) je oficiálny názov štátneho útvaru, ktorý bol ustanovený v roku 1801 po pripojení celého Írska k Veľkej Británii a používal sa do roku 1922, kedy bola založená

20 samostatná Írska republika. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) je súčasným oficiálnym názvom krajiny, ktorý odzrkadľuje rozdelenie Írska na dve časti a jasne deklaruje priestorovú štruktúru. Commonwealth alebo Britské spoločenstvo národov (Commonwealth of Nations) predstavuje jednu z menej známych a menej aktívnych medzinárodných organizácií súčasnosti. Ide o nesmierne veľké, multirasové združenie spájajúce Spojené kráľovstvo s bývalými domíniami a kolóniami. Britský monarcha je vyhlásený za hlavu Commonwealthu vo všetkých členských štátoch, má predovšetkým reprezentatívnu a symbolickú funkciu. Členstvo v ňom znamená rozsiahle výhody, ktoré poskytuje Británia ostatným krajinám, v ekonomickej, obrannej a bezpečnostnej a informačnej oblasti, v oblasti vedy, poľnohospodárstva, spojov a telekomunikácií, zdravotníctva a školstva. Ak berieme do úvahy vylúčenie Zimbabwe z Commonwealthu v roku 2003, Commonwealth v súčasnosti združuje 53 štátov, v ktorých žije takmer 1,75 miliardy ľudí. Z hľadiska územnej organizácie je Spoločenstvo považované za personálnu úniu, ktorá predstavuje voľný zväzok úplne samostatných štátov so spoločným britským panovníkom. SEVERNÉ ÍRSKO Severné Írsko predstavuje historické územie Spojeného kráľovstva na severovýchode írskeho ostrova a je často zamieňané pojmom Ulster. Pomenovanie Ulster pre územie Severného Írska nie je geograficky správne, pretože ich teritóriá nie sú identické (porovnaj mapu 2 a 3). Kým historická provincia Ulster zahŕňa aj severozápadnú časť ostrova, Severné Írsko túto časť zjavne neobsahuje. Oblasť Severného Írska je ohniskom politickogeografických problémov. Politické nepokoje v tejto oblasti pramenia z obdobia 17. storočia, z čias britskej okupácie Írska a zaberaním ich pôdy, ako aj s národnostnou a predovšetkým religióznou štruktúrou obyvateľstva Severného Írska. Z vyše 1,6 milióna obyvateľov Severného Írska sa viac ako 55 % obyvateľov hlási k protestantom a 38 % obyvateľov je katolíkov.

21 Mapa 2: Rozdelenie Írska na 4 historické provincie: 1 Ulster, 2 Connaught, 3 Leinster, 4 Munster, (spracované podľa Honzák et al., 1997) Väčšina protestantského obyvateľstva Severného Írska pochádza z anglických či škótskych usadlíkov, ovládajúcich politické i hospodárske záležitosti a podporujúcich jednotu s Veľkou Britániou. Menšina populácie v Severnom Írsku je katolícka, sú to potomkovia pôvodných írskych obyvateľov. V roku 1922 bolo Írsko násilne rozdelené na samostatnú Írsku republiku a Severné Írsko. Severné Írsko sa stalo súčasťou Spojeného kráľovstva, čo Írska vláda oficiálne nikdy neuznala. Beztak napätú situáciu, nepokoj a nebezpečie vyhrocujú aktivity teroristických organizácií, z ktorých najznámejšia je radikálna Írska republikánska armáda (IRA). Na území Írska bojuje od roku 1919 a jej cieľom je vyhnať Britov z ostrova a znovu ho zjednotiť. V celej Veľkej Británii organizuje atentáty na policajné stanice, letiská, železnice, divadlá a finančné štvrte. Mapa 3: Severné Írsko (spracované podľa Honzák et al., 1997) Vzájomná neznášanlivosť medzi katolíkmi a protestantmi umocnená politickými ambíciami vyvrcholila do vyhlásenia občianskej vojny v roku Tá si na oboch stranách radikálnych skupín vyžiadala viac než obetí na životoch. Vojna sa zavŕšila tzv. Krvavou nedeľou 30. januára 1972 rozmiestnením britských jednotiek na území Severného Írska. IRA ako separatistická skupina je aktívna i v ostatných dvadsiatych rokoch. Za účelom mierových rozhovorov a dohôd prejavuje však v poslednom období ochotu vyjednávať. V roku 1998 prebehli prvé voľby do novozaloženého Severoírskeho parlamentu (North Ireland Parliament), v ktorom budú

22 predstavitelia katolíckych i protestantských strán spoločne rozhodovať o budúcnosti Severného Írska. Posledná poznámka tohto príspevku smeruje k rozlišovaniu Kambrických a Kumbrických vrchov, pohorí nachádzajúcich sa na území Spojeného kráľovstva. Pri práci s mapou zistíme, že Kambrické vrchy sa rozprestierajú vo východnej polovici Walesu, kým menšie Kumbrické vrchy sa nachádzajú v severozápadnej časti Anglicka, západne od Peninských vrchov. Záver Správne chápanie geoným má odrážať poznanie politickej mapy sveta v historickom, fyzickogeografickom, ale i humánnogeografickom kontexte, a preto je ho potrebné podchytiť už v edukačnom procese na školách. Tým sa otvára priestor pre učiteľov geografie i ostatných odborníkov, ktorí by sa počas vysvetľovania predmetného učiva na školách mali zmieniť o pojmových variantoch spôsobom primeraným veku študentov. Domnievame sa, že úlohou geografov je byť čo najobozretnejší a najprecíznejší pri používaní jazyka geografie, dôležité je dôkladne sa s ním oboznámiť a poznať ho, aby sme boli v prípade potreby pripravení objasniť akúkoľvek jeho nejasnosť. Použitá literatúra LOVACKÁ, S. (2004): Politickogeografická štruktúra Spojeného kráľovstva. Diplomová práca. FHPV PU. Prešov. 89 s. PEČENKA, M. a kol. (1995): Encyklopedie moderní historie. Praha. ISBN X VANÍČEK, Z. (1986): Anglie není Británie aneb Británie není jen Anglie. In: Lidé a země, XXXV, 1, navštívené apríl navštívené apríl 2005.

23 Využívanie IKT vo výučbe zemepisu 5. ročník - ovzdušie Gabriela Novacká Anotácia: Vo výučbe zemepisu má v súčasnosti významné postavenie využívanie IKT a zvlášť internetu, ktorý ponúka množstvo informácií rôzneho zamerania. Množstvo zemepisných informácií ponúka inováciu a hlavne zefektívňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Internet ponúka priestor na využitie nových spôsobov výučby. Do vzdelávania prináša nielen efektívnosť, ale aj možnosť vlastného (celoživotného) vzdelávania. Žiak postupuje vlastným tempom, radí sa a konzultuje s učiteľom, obhajuje a prezentuje vlastné riešenia. Úlohou článku je ukázať učiteľom možnosti využitia internetu vo vyučovacom procese. Kľúčové slová: výučba témy atmosféra, internet, didaktické využitie Internet môže vyučujúci využiť vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. V motivačnej fáze môžu žiaci sledovať atmosféru prostredníctvom webových stránok o atmosfére. Na ilustráciu učiva slúžia rôzne mapy, diagramy, grafy, tabuľky, fotografie, aktuálne zábery kamier z jednotlivých miest sveta. Internet je dobrým pomocníkom aj pri precvičovaní a opakovaní učiva. Počítače sú bohatým zdrojom informácií, rozvíjajú myslenie a tvorivosť, podporujú konštruktivistický prístup žiak získava poznatok sám, umožňujú rýchlu spätnú väzbu, rešpektujú individuálne požiadavky žiaka, jeho tempo učenia a zručnosti, umožňujú rozvoj medzipredmetových vzťahov. Príprava takejto vyučovacej hodiny je však oveľa náročnejšia. Vyučujúci na základe vybranej témy musí vyhľadať príslušné internetové stránky, ktoré bude využívať v priebehu vyučovacej hodiny. Ak sa ich rozhodne využiť iba vo fáze expozičnej, stačí mu jeden počítač a digitálny projektor. Žiaci môžu sledovať upravené materiály získané z internetu, prípadne PowerPointové prezentácie. Ovzdušie 5. ročník Webové stránky, ktoré môžu vyučujúci využiť pri príprave danej témy, napr. pomocou vyhľadávača Nájdeme tu definíciu atmosféry, jej fyzikálne a chemické vlastnosti, rozdelenie atmosféry, skleníkový efekt, globálne klimatické zmeny, vysvetlenie pojmov biodiverzita, ozón.

24 Geografický server, v ktorom si môžeme vyhľadať pojem atmosféra. Po zadaní názvu štátu alebo mesta (v angličtine) môžeme sledovať informácie o teplote, vlhkosti, tlaku, stave oblačnosti, sile vetra, prípadne množstvo aktuálnych fotografií daného regiónu. Zaujímavé sú tiež mapy teplôt a veľa iných zaujímavých údajov. Žiaci môžu pracovať s aktuálnymi mapami teplôt zvolených regiónov. Atmosférou sa zaoberá aj fyzika. Táto stránka nám poskytne základné údaje o atmosfére, jej častiach, údaje o chemickom zložení atmosféry, atmosfére a žiarení, oboznámi nás s elektrickými a optickými javmi. Slovenský hydrometeorologický ústav nám ponúka údaje o stave počasia v jednotlivých oblastiach Slovenska. Meteorologická služba ponúka údaje z týchto oblastí : - Aktuálne počasie - Predpoveď počasia - Prízemné tlakové pole - Družicové informácie - Radarové informácie - Numerická meteorológia - Letecká meteorológia - Kalibračné laboratórium - Predpoveď pre slovenské mestá - Predpoveď pre európske mestá

25 - Ozónové spravodajstvo - Snehové správy - Index požiarneho nebezpečenstva - Typy poveternostných situácii - Kvalita ovzdušia Medzipredmetové vzťahy využijeme aj štúdiom týchto biologických stránok, ktoré ponúkajú vysvetlenie hľadaného pojmu a jeho častí. Nasledujúce ponuky sú iba časťou z tých, ktoré môžete študovať na stránkach s názvom Vesmír okolo nás. Hlavná stránka VESMIR OKOLO NAS Slnečná sústava Naše Slnko Slnko - najbližšia hviezda Štruktúra Slnka Cykly slnečných škvŕn Vznik a život Slnka Planéty slnečnej sústavy Merkúr - mesačná pustina Venuša - horúce peklo Zem - modrá planéta Mars - červený svet Jupiter - vládca planét Saturn - planéta s prstencom Urán - kotúľajúca sa planéta Neptún - posledný gigant Dvojplanéta Pluto a Charón Tabuľkové údaje o planétach Malé telesá Kométy atď. Téma: Ovzdušie atmosféra je súčasťou stránok Infoveku, kde sa žiaci oboznámia s jednoduchými pokusmi.

26 Podnebie a podnebné pásma Prostredníctvom nasledujúcich webových stránok žiaci môžu študovať podnebie v jednotlivých častiach sveta, stránky zároveň ponúkajú množstvo informácií o živote ľudí v rôznych podnebných pásmach Vietor Učivo tejto témy môže pomôcť vysvetliť prednáška Prečo vietor fúka a kde je, keď nefúka? od Hrouzkovej Evy a Martina Benku z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Nájdeme ju na tejto adrese: Táto webová stránka vysvetľuje problematiku využívania veternej energie, zaoberá sa históriou jej využívania, technológiou, popisuje veľké a malé turbíny, venuje sa ekológii a návodom k stavbe turbín. Aj keď na Slovensku už vysoké percento škôl má miestnosť výpočtovej techniky a pripojenie na internet, iba nízke percento žiakov ich môže využívať v domácich podmienkach. Ak chceme žiakov z málo podnetného rodinného prostredia naučiť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami, mali by sme ich častejšie využívať vo vyučovacom procese. Tieto skúsenosti môžu žiaci využiť pri tvorbe zemepisných projektov. Práve tu prezentujú svoju tvorivosť, schopnosť orientovať sa v množstve informácií. Vďaka informačným a komunikačným technológiám sa stáva vyučovanie zaujímavejším a prínosnejším. Tieto moderné technológie sú veľmi silnými nástrojmi, ktoré prenikajú do rôznych oblastí života, lebo rýchla komunikácia a práca s informáciami je v dnešnej dobe dôležitá a potrebná.

27 Laponci (Saamovia) zabudnutý národ Európy Juliana Francová Anotácia: Laponsko je krajina krásnej aj keď drsnej prírody a mierumilovných ľudí, ktorých život je spojený s prírodou. Mnohí z nás sa o Laponsku dozvedeli už ako deti, pri sledovaní pútavého príbehu o Nielsovi Holgersonovi a jeho ceste na divých husiach do Laponska. Kľúčové slová: Laponci ( Saamovia ), spisovný jazyk, dialekt, chov sobov Úvod Sápmi krajina Laponcov ( Saamov ), fínsky Lappi, švédsky Lappmark, nórsky Finnmark a anglicky Lapland. Tvorí ju úzky pás zeme, ktorý sa rozprestiera cez severné časti Nórska, Švédska, Fínska a Ruska. Najjužnejšie časti územia Laponcov siahajú až k provincii Dalarna vo Švédsku a Hedmark v Nórsku. Ide o územie, ktoré má rozlohu približne km 2. Historický vývoj Predpokladá sa, že najstarší predchodcovia Laponcov patrili k ľudu Komsa, ktorí žili pri Severnom ľadovom oceáne okolo r pr. Kr. Ešte v prvom tisícročí minulého letopočtu žili Laponci aj na území južného Fínska, postupne však boli zatlačení na sever. Dnes žijú v najsevernejšej časti krajiny, približne nad 68 severnej zemepisnej šírky. Počas stredoveku museli Laponci odvádzať dane a dávky (kožušiny, soby a pod.) monarchom Nórska, Švédska a Ruska. V r bola vytýčená hranica medzi Nórskom a Švédskom a v zmluve bola zakotvená aj klauzula, že Laponci so svojimi stádami môžu voľne prechádzať hranicu, dane platili v krajine, v ktorej prezimovali. Boli im priznané práva na užívanie pastvín, voľný lov a rybolov. V 19. storočí však došlo k stretom medzi Laponcami a poľnohospodársky založenými novousadlíkmi. Laponci prišli o veľkú časť pastvín, vodných zdrojov, loveckých a rybárskych revírov. Napriek prílivu nových usadlíkov, vplyvu cudzieho spoločenského systému a začínajúcej industrializácie, starý laponský spoločenský a kultúrny systém pretrval až do začiatku 20. storočia, čiastočne až do obdobia druhej svetovej vojny. Až po skončení druhej svetovej vojny sa začal presadzovať nový spoločenský systém a došlo k integrácii Laponcov do príslušnej štátnej spoločnosti. Zvýšila sa životná úroveň a sociálne zabezpečenie obyvateľstva.

28 Obyvateľstvo a jazyk Presný počet Laponcov nie je známy, keďže definícia Laponca ( Saama ) sa mení z krajiny na krajinu. Ich počet sa odhaduje na Najviac je ich v Nórsku okolo , vo Švédsku , vo Fínsku a najmenej v Rusku okolo Vo Fínsku je definícia Laponca založená na jazykovom kritériu. Laponec je osoba, ktorá sama seba identifikuje ako Laponca. Sám alebo aspoň jeden z jeho rodičov alebo prarodičov ovládal laponský jazyk. Laponci sa delia na 4 základné skupiny: 1. riečni, 2. pobrežní, 3. lesní a 4. horskí ( kočovníci ). Jazyková skupina Saami tvorí geografickú a lingvistickú jednotku, jej územie sa rozprestiera od pobrežia Severného mora v strednej časti Nórska, pozdĺž pásu pobrežia širokého km, až po východný cíp polostrova Kola. Ľudia, ktorí hovoria laponským jazykom žijú v 4 štátoch Nórsko, Švédsko, Fínsko a Rusko. Existuje 10 laponských dialektov, najrozšírenejšia je severná lapončina, ktorou sa hovorí v Nórsku, Švédsku a Fínsku. Na polostrove Kola sa hovorí dialektom Kildin, kým v južnejších oblastiach Švédska a Nórska je to južná lapončina. Vo Fínsku sa hovorí laponskými dialektmi Inari a Skolt. Každým hovorí len niekoľko 100 ľudí, takže sú veľmi ohrozené. Na území, v ktorom sa hovorí laponskými dialektmi, existuje hranica, ktorá leží medzi severnou lapončinou a dialektom Inari a rozdeľuje ich na západné (severná lapončina, Ume, Pite, Lule a južná lapončina) a východné (Inari, Skolt, Akkala, Kildin a Ter). Inak sú si dialekty dosť blízke a susedný dialekt je zrozumiteľný. Mnohé z nich sú na pokraji vymiznutia, napr. Ume a Pite vo Švédsku a Akkala v Rusku. V Nórsku v r vypracovala vládna komisia laponskú abecedu a vznikol spisovný laponský jazyk, založený na báze severolaponského dialektu. Až do r bola nórčina jediným vyučovacím jazykom. Lapončina sa dá študovať na univerzitách v Oslo a Tromso. Existuje rozhlasové vysielanie v lapončine, laponská tlač, vznikajú múzeá a strediská ľudovej umeleckej výroby. Vo Švédsku v r bol kodifikovaný spisovný laponský jazyk, za základ bola vzatá južná lapončina. Tento jazyk sa vyučuje v školách a rozvíja sa v ňom aj písomníctvo. V r bola vytlačená prvá kniha v lapončine šlabikár. Existujú aj tzv. nomádske školy pre deti z kočovných rodín. Jazyk sa dá študovať na univerzite v Uppsale. Vo Fínsku sa vyučovanie lapončiny poskytuje na niektorých ZŠ na nižšom stupni od polovice 70. rokov 20. storočia. V r vyšlo prvé nariadenie, ktoré sa týka lapončiny ako vyučovacieho jazyka. Od r sa lapončina učila na ZŠ ako materinský jazyk. Lapončina získala štatút nezávislého materinského jazyka zákonom o gymnáziách z r a zákonom o ZŠ z r

29 Ter Laponci Predstavujú malú skupinu, ktorá žije v severozápadnej časti ruského polostrova Kola. Ich dialekt je na pokraji vymretia. Participujú na rôznych kultúrnych výmenných programoch so škandinávskymi Laponcami. Kildin ( Kuldin ) Laponci Je to pomerne silná skupina, hlavne v kultúrnej oblasti. Kultúrnym centrom je Lovozero, ktoré sa nachádza v centrálnej časti polostrova Kola. Tento dialekt používa okolo 800 Laponcov. Skolt Laponci Žijú v západnej časti polostrova Kola a na severovýchode Fínska. Svoje tradície si uchovávajú, ale ich jazyk je na pokraji vymiznutia. Len niekoľko kníh je dostupných v ich dialekte. Ich tradičným centrom je región Petsamo v Rusku a súčasným kultúrnym centrom je územie severne od jazera Enari. Veľa Skolt Laponcov bolo presťahovaných do Fínska počas 2. svetovej vojny, keď Fínsko stratilo región Petsamo. Enare ( Inari ) Laponci Územie, ktoré obývajú sa nachádza v severovýchodnej časti Fínska. Je to malá, ale kultúrne silná skupina. Ich dialekt je veľmi podobný Skolt dialektu. Severní Laponci Je to najsilnejšia a najpočetnejšia skupina, ich počet sa odhaduje na Severnú lapončinu používa až 75 % zo všetkých Laponcov. Vo výraznej miere si udržiavajú svoje tradície, zachovávajú svoje tradičné piesne a tance, venujú sa ručným prácam a zhotovujú tradičné výrobky z prírodných materiálov. Ich dialektom je severná lapončina, v ktorej vychádza aj niekoľko novín a tiež vysielanie v rádiu. Existuje tam niekoľko vzdelávacích inštitúcií, ktoré vydávajú knihy. Kultúrne centrá sú Karasjokk a Kautokeino. Lule Laponci Sú to horskí a lesní Laponci žijúci v Nórsku a Švédsku. Ich počet je od Veľkú pozornosť venujú udržiavaniu tradícií a jazyka, avšak len niekoľko kníh ročne vychádza v ich dialekte. Kultúrnym centrom je Jokkmokk vo Švédsku. Pite Laponci Je to pomerne malá skupina, ktorá žije na severovýchode Švédska a medzi Saltenfjordom a Ranenfjordom v Nórsku. Ich dialekt je na pokraji vymiznutia. Hlavnými príčinami súčasného stavu sú polokočovný spôsob život a absencia škôl, učebníc a kníh. Ume Laponci Je to malá skupina. Aj keď si zachovávajú tradície, ich dialekt je ohrozený. Kultúrne centrá sú Hattfjelldal v Nórsku a Tarnaby vo Švédsku.

30 Južní Laponci Žijú v centrálnej časti Nórska, kde predstavujú silnú skupinu a Švédska, kde sú ohrození. Učebnice sú tlačené v Nórsku. Učitelia majú niekoľko hodín týždenne, ale učia južnú lapončinu len tých, ktorí si ju vyberú ako voliteľný predmet. Vyššie vzdelanie môžu získať na Saamskom inštitúte na univerzite Umea vo Švédsku. Oblasť rozšírenia lapončiny s vymedzením jednotlivých dialektov Spracované podľa Šatavu, 1994.

31 Život Laponcov ( Saamov ) Laponci nikdy nemali vlastný štátny útvar a nikdy neviedli vojny. Ich základnou spoločenskou jednotkou bolo voľné združenie rodín. Tradičným zdrojom obživy Laponcov bol a stále je chov sobov, lov a rybolov. V Nórsku a Švédsku je chov sobov exkluzívnym právom Laponcov. Vo Fínsku má právo chovať sobov každý, kto žije v špeciálnej chovateľskej oblasti (v r / 1998 sa vo Fínsku chovalo sobov). Chovateľstvo sobov veľmi negatívne zasiahla havária jadrovej elektrárne Černobyľ v roku 1986 a následná kontaminácia pastvín rádioaktivitou. Muselo sa pristúpiť k nútenému vybíjaniu stád (vo Švédsku 85 % celého stavu). Veľkochov sobov je rozšírený medzi Severnými Laponcami, kým Inari a Skolt Laponci získavajú svoju obživu z rybolovu a malochovu sobov. V provincii Laponsko môžu Laponci a aj ostatné obyvateľstvo zadarmo loviť na štátnej pôde, na území municipality, v ktorej majú trvalé bydlisko. Medzi typické laponské remeselnícke výrobky patria drevené nádoby na dojenie sobov, nože, výrobky zo sobieho parožia a drevené korálky. Muži opracovávajú parožie a drevo, ženy pracujú s kožou, vláknami, cínom a koreňmi stromov. Literatúra: FRANCOVÁ, J. (2004) : Komparácia troch vybraných menšín Baskov v Španielsku, Nemcov v Taliansku a Laponcov v Škandinávii. Zborník z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Nitra : FPrV, 2004, s ISBN KEIL, B. : A summary of the Saami ( Lapp ) situation in Finland, dostupné na Origin of Finnish and related languages, dostupné na: virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp, navštívené ŠATAVA, L. (1994) : Narodnostní menšiny v Evropě. Praha : Ivo Železný, s. r. o., ISBN The Sami Homeland, dostupné na: The Saami languages, dostupné na: navštívené

32 Metodika tvorby maturitných zadaní pre ÚFIČ MS z geografie Alica Dragulová Anotácia: Projekt Maturita 2006 a jej úspešné zvládnutie v školskom roku 2005/2006 je prioritou MŠ SR a jeho priamoriadených inštitúcií, ku ktorým patria MPC, ŠIOV a ŠPÚ. MPC v Prešove v roku 2006 venovalo zvýšenú pozornosť príprave učiteľov na zvládnutie spomínanej priority. V rámci geografie ako maturitného predmetu, v tomto školskom roku zaradeného do skupiny prírodovedných predmetov, došlo k niekoľkým zmenám na základe novelizovanej vyhlášky č. 379 Z. z. z roku 2005, ktoré sú v tomto príspevku prezentované. Kľúčové slová: Maturita 2006, ÚFIČ MS, maturitné zadanie, maturitná úloha, Bloomova taxonómia. Úvod Cieľom tohto príspevku je poskytnúť učiteľom geografie na SŠ aktuálne informácie potrebné k výkonu funkcie predsedu predmetovej maturitnej komisie z geografie, ako aj najaktuálnejšie informácie z vyhlášky č z , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 510/2004. Metodika tvorby maturitných zadaní Pre geografiu ako maturitný predmet z V. skupiny sú stanovené tieto základné požiadavky: pre úroveň A a úroveň B majú byť vypracované samostatné sady maturitných zadaní. Minimálny počet zadaní je 30, pričom legislatíva umožňuje mať vypracovaných aj viac zadaní. Zadanie na úrovni A pozostáva z 3 úloh a na úrovni B z dvoch úloh. Zloženie maturitných zadaní môže byť monotematické, alebo polytematické. Učitelia geografie Prešovského a Košického kraja sa na spoločnom stretnutí dohodli, že uprednostnia maturitné zadania polytematické. Percentuálne zastúpenie jednotlivých úloh sa v porovnaní so školským rokom 2004/2005 nezmenilo. V tabuľke je stanovený predpísaný počet úloh z jednotlivých tematických celkov v rámci jednotlivých maturitných zadaní. Charakteristika úlohy č. 1 pre úroveň A Úloha je širšie koncipovaná, jej cieľom je preveriť žiakove vedomosti a zručnosti v danej oblasti, spôsob logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vzťahov. Cieľom je preveriť aj zručnosť práce so zdrojmi, ktoré bude mať žiak k dispozícii k danej úlohe. Pri odpovedi prevláda forma monológu.

33 Charakteristika úlohy č. 2 pre úroveň A Úloha je formulovaná ako aplikačná. Úlohou žiaka je predviesť najvhodnejší spôsob riešenia, obhájiť správnosť svojho postupu a vedieť argumentovať a komunikovať o danom probléme. Pri odpovedi bude mať žiak k dispozícii geografické zdroje. Pri odpovedi prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie. Charakteristika úlohy č. 3 pre úroveň A Úloha je formulovaná ako problémová úloha na úrovni najvyšších myšlienkových operácií /analýza, syntéza, hodnotenie/, pri ktorej riešení môžu žiaci uplatniť vedomosti a zručnosti získané počas celého štúdia, teda sformulovať geografický problém, správne vybrať údaje, analyzovať a hodnotiť problém. Žiak predvedie svoje riešenie problému na základe geografických zdrojov. Pri odpovedi prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie. Zadania pre úroveň A, B majú rovnakú štruktúru, líšia sa počtom zastúpených tematických celkov, ich obsahom a náročnosťou. Charakteristika úloh č.1 a 2 v úrovni B je rovnaká ako pre úroveň A. Odporúčania: Pri formulácii jednotlivých úloh odporúčame dodržiavať Bloomovu taxonómiu, úlohy formulovať tak, aby žiaci čo najviac pri ich vypracovaní pracovali s rôznymi zdrojmi informácií - grafy, tabuľky, štatistický materiál, obrysové mapy a pod. V rámci vyhlášky sú stanovené všeobecné pomôcky, a to: tematické mapy a všeobecnozemepisné mapy. V kompetencii predmetovej komisie je stanovenie konkrétnych pomôcok, ktoré je potrebné uviesť ku každej úlohe. Odporúčame, aby sa každá sada maturitných zadaní začínala dvoma titulnými listami, ktoré sú pomôckou pre predsedu predmetovej maturitnej komisie. Na základe nich si môže skontrolovať predpísané percentuálne zastúpenie jednotlivých tematických celkov v rámci sady 30 maturitných zadaní. Prvý titulný list pozostáva : - z názvu maturitného zadania, - z názvu školy, - zo školského roku, - z tabuľky, ktorá vyjadruje počet úloh z jednotlivých tematických celkov, ktoré sú v sade 30 zadaní zastúpené, - z tabuľky, kde pri každom zadaní je číslo úlohy a TC, z ktorého je úloha vytvorená.

34 Druhý titulný list pozostáva: - z tabuľky, kde k jednotlivým TC je priradené číslo zadania a poradie úlohy. Tabuľka s predpísaným počtom úloh z jednotlivých tematických celkov v rámci sady 30 maturitných zadaní z geografie A ks B ks 4-6% 3,6-5, ,4-3, % 14,4-21, ,6-14, % 14,4-21, ,6-14, % 19,8-29, ,2-19, % 12,9-18, ,4-12, % 3,6-5, ,4-3,6 3 Hodnotenie Úroveň A Každá úloha sa hodnotí známkou 1 5 Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1:2:3 z z z3 z = 6 Úroveň B Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1:2 z = z 1 +. z 3 2 2

35 Literatúra DRAGULOVÁ, A. - LAPUTKOVÁ, L.: Exemplifikačné úlohy z hospodárskej geografie. Prešov: Metodické centrum, 2000, 96 s. ISBN X DRAGULOVÁ, A. - NOGOVÁ, M.: Exemplifikačné úlohy zo zemepisu na základných školách. Prešov : Metodické centrum, 2000, 69 s. ISBN DRAGULOVÁ, A. kolektív.: Námety na maturitné zadania z geografie. Úroveň A, variant III. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2005, 46 s. ISBN DRAGULOVÁ, A. kolektív.: Námety na maturitné zadania z geografie. Úroveň A, variant II. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2005, 50 s. ISBN DRAGULOVÁ, A. NOGOVÁ, M.: Námety na maturitné zadania z geografie. Úroveň A, variant I. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2005, 58 s. ISBN DRAGULOVÁ, A.: Maturita 2006, Námety na maturitné zadania z geografie. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2006, CD, ISBN Kolektív autorov: PV-Maturita 2006, Multiplikátor, Prešov. Metodicko-pedagogické centrum, 2006, CD. TOLMÁČI, L.: Didaktické testy v geografii. Bratislava : MAPA Slovakia, Škola, s.r.o., s. ISBN Vyhláška Ministerstva školstva SR z o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách. Vyhláška Ministerstva školstva SR z , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 510/2004 o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z geografie- úroveň A, úroveň B. Bratislava : ŠPÚ, 2003.

36 Príklady tvorivých úloh na spestrenie vyučovacích hodín zemepisu Monika Škrabuľáková Anotácia: Neustály tlak žiakov na učiteľov vedie k čoraz väčšej pozornosti venovanej príprave učiteľov na vyučovaciu hodinu. Problémom zostáva, ako žiaka zaujať, ako zvýšiť pozornosť a záujem o predmet. Jednou z možností je tvorivý prístup učiteľa. V príspevku uvádzam niekoľko tvorivých úloh, ktorými možno vhodne spestriť vyučovaciu hodinu zemepisu. Kľúčové slová: Amerika, obyvateľstvo, sídla, poľnohospodárstvo, Afrika, podnebie, vodstvo, orientácia Úvod Tvorivosť možno chápať ako prirodzený ľudský fenomén prejavujúci sa v rozličných úrovniach a štýloch (Isaksen, 1987). Jej podstatu treba hľadať v motivácii. Tvorivé úlohy napomáhajú nielen k rozvoju tvorivosti žiaka a uplatneniu jeho sebarealizácie, ale spestrujú vyučovaciu hodinu, ktorá sa stáva pre žiakov zaujímavou. Svedomitá príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu, výber veku primeraných úloh prispieva k vytváraniu pozitívneho vzťahu žiakov k predmetu a k celkovému rozvoju ich osobnosti. Cieľom príspevku bolo uviesť niekoľko príkladov tvorivých úloh, ktoré poslúžia učiteľom na vyučovacích hodinách. Príklady tvorivých úloh: 1. úloha:,,geografický milionár (odporúčané pre 7. ročník ZŠ) Učiteľ položí žiakom jednoduchú otázku. Žiak, ktorý sa prihlási najskôr, postupuje do ďalšieho kola. Má právo na tri žolíky: publikum - predstavuje ho trieda, kamarát na telefón vyberá si ho súťažiaci z prítomných žiakov a žolík 50 na 50. Učiteľ mu položí otázku a ponúkne 4 možnosti, z ktorých práve 1 je správna. V prípade, že žiak pochybuje o správnej odpovedi, môže využiť uvedené žolíky. Príklady otázok: 1. Zambovia sú kríženci: a) černocha a belocha b) Indiána a belocha c) černocha a Indiána d) Indiána a mulata

37 2. Hospodársky najzaostalejším štátom Laplatskej oblasti je: a) Chile (nepatrí do Laplatskej oblasti) b) Argentína c) Uruguaj d) Paraguay 3. Ktoré mesto neleží v Argentíne: a) Cordóba b) Rosario c) Bahia Blanca d) Belo Horizonte 4. Ktorý z prúdov neovplyvňuje pobrežie Severnej Ameriky: a) Humboltov b) Falklandský c) Labradorský d) Benguelský 5. Niagarské vodopády ležia medzi: a) Erijským jazerom a jazerom Ontário b) Horným a Michiganským jazerom c) Hurónskym a Erijským jazerom d) Erijským a Michiganským jazerom 6. Ktoré z Kanadských miest je označované ako druhý Paríž? a) Toronto b) Montreal c) Vancouer d) Otawa 7. Ktorým štátom neprechádza horská sústava Ánd? a) Kolumbia b) Venezuela c) Bolívia d) Guayana 8. V Amerike má najvyšší počet chovaných zvierat na jedného obyvateľa: a) Argentína b) Paraguay c) Uruguay

Formación profesores de la química "en Eslovaquia

Formación profesores de la química en Eslovaquia Formación profesores de la química "en Eslovaquia Katarína Javorová Departamento de Didáctica de la Ciencia, Psicología y Pedagogía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Comenius

Más detalles

Dohoda. Vláda Slovenskej republiky a vláda Uruguajskej východnej republiky (ďalej len zmluvné strany) sa dohodli takto: Článok 1

Dohoda. Vláda Slovenskej republiky a vláda Uruguajskej východnej republiky (ďalej len zmluvné strany) sa dohodli takto: Článok 1 Dohoda. medzi vládou Slovenskej réjjubliky a vládou Uru~Uajskej východnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držitel'ov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držitel'ov diplomatických

Más detalles

Min. 122 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 5 2P H 1 Z 4 2PS H 1 Z 4 2PS H 1 L.

Min. 122 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 5 2P H 1 Z 4 2PS H 1 Z 4 2PS H 1 L. Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboHI - história - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.7. - história garant : prof. PhDr. Eduard

Más detalles

Overené pedagogické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód pri praktickej príprave na maturitu zo španielskeho jazyka

Overené pedagogické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód pri praktickej príprave na maturitu zo španielskeho jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Katarína Jatyová Overené pedagogické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód pri praktickej príprave na

Más detalles

M A T U R I T A 2 0 0 8 ŠPANIELSKY JAZYK

M A T U R I T A 2 0 0 8 ŠPANIELSKY JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B kód testu: 5840 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Más detalles

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Renáta Bojničanová, Mgr., PhD. Dátum a miesto narodenia 1974, Trnava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1992 1998: Titul Magister Filozofická fakulta

Más detalles

Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Žilina. Školský vzdelávací program

Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Žilina. Školský vzdelávací program Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina Školský vzdelávací program Žilina 2011 Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina Školský vzdelávací program Stupeň vzdelania: ISCED 3A-

Más detalles

Gymnázium Park mládeže 5 Košice Informačný bulletin č. 13

Gymnázium Park mládeže 5 Košice Informačný bulletin č. 13 Gymnázium Park mládeže 5 Košice 2011 2012 Informačný bulletin č. 13 Motto: Odhodlanie môže zmeniť tvoju myseľ. Odhodlanie môže zmeniť tvoje srdce. Odhodlanie môže úplne zmeniť tvoj život. (Sri Chinmoya)

Más detalles

Del trabajo a casa. V tejto lekcii sa naučíte:

Del trabajo a casa. V tejto lekcii sa naučíte: U n i d a d c u a t r o 4 Del trabajo a casa V tejto lekcii sa naučíte: pýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa povolaní vyjadriť, čo kto robí v rôznych profesiách vyjadriť, čím chcete byť a prečo spýtať

Más detalles

SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I. Sudca Akua Kuenyehia, predsedajúci sudca Sudca Anita Ušacka Sudca Sylvia Steiner

SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I. Sudca Akua Kuenyehia, predsedajúci sudca Sudca Anita Ušacka Sudca Sylvia Steiner ICC-02/05-01/09-7-tSLK 13-03-2009 1/6 VW PT Originál: anglický č.: ICC 02/05 01/09 Dátum: 6. marca 2009 SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I Pred: Sudca Akua Kuenyehia, predsedajúci sudca Sudca Anita Ušacka Sudca

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v španielskom jazyku Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Krajské kolo Kategória A Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník, šk.rok: 2013/2014 Krajské kolo 4. február 2014 Úloha č. 1. Písomná

Más detalles

Marián Halás, Gabriela Nováková

Marián Halás, Gabriela Nováková SLOVENSKÁ KOMISIA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA Marián Halás, Gabriela Nováková RIEŠME GEOGRAFICKÚ OLYMPIÁDU Otázky a úlohy pre základné školy a osemročné gymnáziá Bratislava, 2005 Zostavovatelia a autori:

Más detalles

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Kód testu 3414 MATURITA 2013 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Más detalles

Capítulo I comprensión escrita (40 puntos)

Capítulo I comprensión escrita (40 puntos) Španielsky jazyk oddiely I III 1 Capítulo I comprensión escrita (40 puntos) Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Jeho vypracovaniu by ste mali venovať približne 45 minút. Sledujte inštrukcie: odpovede

Más detalles

Química Formación de Docentes en Eslovaquia

Química Formación de Docentes en Eslovaquia Química Formación de Docentes en Eslovaquia Katarína Javorová, Beáta Brestenská, Milica Križanová Departamento de Ciencias Naturales, Psicología y Pedagogía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Más detalles

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA OBNOVA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V PIENINSKOM NÁRODNOM PARKU Diplomová práca Študijný program: environmentálne

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v španielskom jazyku Olympiáda v španielskom jazyku 22. ročník Školský rok: 2011/2012 Celoštátne kolo Kategória B Úlohy Riešenia Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku - 30. apríl 2012 Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie

Más detalles

TEXT LEN PRE UČITEĽA!!! ESTE TEXTO ES SÓLO PARA EL PROFESOR.

TEXT LEN PRE UČITEĽA!!! ESTE TEXTO ES SÓLO PARA EL PROFESOR. Olympiáda v španielskom jazyku 22. ročník, školský rok: 2011/2012 Krajské kolo Úlohy a riešenia Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie a odpovede na otázky Prueba n 1. Parte escrita A Interpretación de textos

Más detalles

Záverečná správa zo štatistického spracovania testu španielskeho jazyka úroveň B

Záverečná správa zo štatistického spracovania testu španielskeho jazyka úroveň B Externá časť maturitnej skúšky 006 Záverečná správa zo štatistického spracovania testu španielskeho jazyka úroveň B Viera inglerová ŠPÚ Bratislava 006 ÚVOD.... Základné informácie o externej časti MS zo

Más detalles

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 1127825 MOŽNOSTI CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KARPATSKOM EUROREGIÓNE 2010 Martina Ducarová SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v španielskom jazyku Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Krajské kolo Kategória C Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník, šk.rok: 2013/2014 Krajské kolo 4. február 2014 Úloha č. 1. Písomná

Más detalles

LA ENSEÑANZA DE E/LE A ALUMNOS ESLOVACOS: ENSEÑANDO A NEGOCIAR EN ESPAÑOL

LA ENSEÑANZA DE E/LE A ALUMNOS ESLOVACOS: ENSEÑANDO A NEGOCIAR EN ESPAÑOL LA ENSEÑANZA DE E/LE A ALUMNOS ESLOVACOS : ENSEÑANDO A NEGOCIAR... 217 LA ENSEÑANZA DE E/LE A ALUMNOS ESLOVACOS: ENSEÑANDO A NEGOCIAR EN ESPAÑOL MÓNICA SÁNCHEZ PRESA Facultad de Lenguas Aplicadas, Universidad

Más detalles

POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA AMORIS LAETITIA biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v rodine Copyright Libreria

Más detalles

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA ÚROVEŇ B1

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku. 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória D Úlohy

Olympiáda v španielskom jazyku. 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória D Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória D Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník, šk.rok: 2013/2014 Celoštátne kolo 11.-12. marec 2014 Úloha

Más detalles

ŠPANIELSKO. Cestovanie

ŠPANIELSKO. Cestovanie ŠPANIELSKO Oficiálny názov Španielske kráľovstvo Rozloha 504 750 km 2 počet obyvateľov 40,4 mil (2007) Hlavné mesto Madrid počet obyvateľov 4,95 mil. obyv. (2006) Štátne zriadenie konštitučná monarchia

Más detalles

Špecifiká španielskej právnickej terminológie

Špecifiká španielskej právnickej terminológie Špecifiká španielskej právnickej terminológie Alexandra BARRIOVÁ Odborná terminológia má svoje nezastupiteľné miesto v každej rozvinutej jazykovej skupine. V súčasnej španielčine je veľmi rozšírené pomenovanie

Más detalles

Krátka recenzia: Hupsov šlabikár

Krátka recenzia: Hupsov šlabikár Krátka recenzia: Hupsov šlabikár pre 1. ro ník základných škôl, 1. a 2. as, autorky: Zuzana Hirschnerová, Lívia Muntágová, Margita Nem íková, vydavate AITEC, s. r. o., Bratislava, 2013 Denník Nový as 29.11.2013

Más detalles

INTeGrOVANIe IKT do VYUČOVANIA CUdZÍCh JAZYKOV

INTeGrOVANIe IKT do VYUČOVANIA CUdZÍCh JAZYKOV INTeGrOVANIe IKT do VYUČOVANIA CUdZÍCh JAZYKOV Príručka re učiteľov stredných a vysokých školách a re vzdelávanie doselých Inga Rozgiene, Olga Medvedeva, Zuzana Straková Predhovor, rvou, druhou a štvrtou

Más detalles

SAŽP získala prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ

SAŽP získala prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ Z obsahu 4 Krajské koncepcie starostlivosti o životné prostredie 5 SAŽP získala certifikáty EMS a QMS 6 Niekoľko environmentálnych zaujímavostí o Trnavskom kraji 8 Zo správy o stave ochrany životného prostredia

Más detalles

MATURITA 2010 ŠPANIELSKY JAZYK

MATURITA 2010 ŠPANIELSKY JAZYK MATURITA 2010 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B2 kód testu: 4623 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Más detalles

2.1.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA

2.1.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 2 AMERIKA Amerika je svojou rozlohou 42 201 000 km² (28,2 % pevninského povrchu) po Ázii druhým najväčším svetadielom na Zemi. Je tvorená dvoma kontinentmi, Severnou a Južnou Amerikou. Hraničná čiara medzi

Más detalles

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B2 kód testu: 4245 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU.

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B2 kód testu: 4245 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B2 kód testu: 4245 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Más detalles

Trabajo en Grupo en la Enseñanza de Química en el Tema ph de las Soluciones

Trabajo en Grupo en la Enseñanza de Química en el Tema ph de las Soluciones Trabajo en Grupo en la Enseñanza de Química en el Tema ph de las Soluciones 1 Katarína Javorová, 2 Martin Šponiar 1 Escuela para niños con talento extraordinario y Liceo, 2 Departamento de Didáctica de

Más detalles

ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE...

ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE... OBSAH Ako používať danú príručku... 3 PRÁVA ŽIEN... 5 JE NEVYHNUTNÉ VEDIEŤ 1 Práva žien... 6 2 Definovanie a opis problému... 7 3 Medzinárodné hľadiská a sporné otázky... 13 4 Realizácia a monitoring...

Más detalles

Maturitné zadania z geografie úroveň A

Maturitné zadania z geografie úroveň A Maturitné zadania z geografie úroveň A Variant I. ZADANIE Č. 1 1. ÚLOHA: TEMATICKÝ CELOK ZEM A ZOBRAZOVANIE ZEME - Vysvetlite pojmy: skočný príliv, hluchý príliv, v ktorej fáze sa mesiac nachádza pri oboch

Más detalles

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady. Vzdelávanie, mládež a kultúra. v Bruseli mája 2009 T L A Č

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady. Vzdelávanie, mládež a kultúra. v Bruseli mája 2009 T L A Č RADA EURÓPEJ Ú IE 9130/09 (Presse 103) (OR. en) TLAČOVÁ SPRÁVA 2941. zasadnutie Rady Vzdelávanie, mládež a kultúra v Bruseli 11.-12. mája 2009 predseda Miroslava KOPICOVÁ ministerka školstva, mládeže a

Más detalles

Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, PALABRA 15. vydanie

Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, PALABRA 15. vydanie Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, 2016 PALABRA 15. vydanie 14.vydanie foto: Ivana Masárová 3. 4. 5. 6. 7. 8-9. 10-11. 12-13. 14-16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. OBSAH Úvodník

Más detalles

Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku. Financed by:

Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku. Financed by: Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku Financed by: Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku Názov: Rómska

Más detalles

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA ÚROVEŇ B2

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA ÚROVEŇ B2 ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA ÚROVEŇ B2 BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Más detalles

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA/ÚROVNE B1 A B2

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA/ÚROVNE B1 A B2 CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA/ÚROVNE B1 A B2 BRATISLAVA 2016 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 21. 12. 2016

Más detalles

Návrat pani profesorky Bombovej ( interview) 7. José en el hospital Rozhovor s pani riaditeľkou

Návrat pani profesorky Bombovej ( interview) 7. José en el hospital Rozhovor s pani riaditeľkou Palabra 12. vydanie Milí čitatelia! Som nesmierne rada, že po dlhšom čase k Vám znova prichádza náš školský časopis, naša drahá Palabra. Nový život jej vdýchli úplne noví ľudia, ktorí prejavili veľkú schopnosť

Más detalles

Aktuálne precedentné fenomény v slovenských a španielskych médiách

Aktuálne precedentné fenomény v slovenských a španielskych médiách Aktuálne precedentné fenomény v slovenských a španielskych médiách Jana Hlopková, Filozofická fakulta PU, jana.hlopkova@smail.unipo.sk Kľúčové slová: precedentné fenomény, precedentné texty, precedentné

Más detalles

Sprievodca procesom rozhodovania o medicínskom postupe v situáciách na konci života

Sprievodca procesom rozhodovania o medicínskom postupe v situáciách na konci života Sprievodca procesom rozhodovania o medicínskom postupe v situáciách na konci života Sprievodca procesom rozhodovania o medicínskom postupe v situáciách na konci života Rada Európy Vydanie vo francúzštine:

Más detalles

Úvodník. Brázda. Do noci hriechu žiari, nedo- tknutá tieňom dedičného hriechu, eľa a rozšliapala hlavu hada.

Úvodník. Brázda. Do noci hriechu žiari, nedo- tknutá tieňom dedičného hriechu, eľa a rozšliapala hlavu hada. Brázda 1 obsah 3 Nedotknutá tieňom Michal Janiga 4 Mesiac a slnko Ján Kuboš, špirituál 6 Za modlitbou do Loyoly Martin Kakalej 7 Svet už nie je taký ako predtým Ján Szentkereszty 8 Symbol v našom živote

Más detalles

ALICE A JURAJ VIŠNÝ MESTÁ SVETA. Fotografie jsou též od autorů.

ALICE A JURAJ VIŠNÝ MESTÁ SVETA. Fotografie jsou též od autorů. ALICE A JURAJ VIŠNÝ MESTÁ SVETA OBSAH 1. RIO DE JANEIRO 2. DUBAI 3. SYDNEY 4. KAPSKÉ MESTO 5. HONGKONG 6. NEW YORK 7. PARÍŽ 8. KÁHIRA 9. MEXIKO 10.SINGAPUR 11. RÍM 12. LA PAZ 13. KATHMANDU 14. LONDÝN 15.

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU OLYMPIÁD V ŠPNIELSKOM JZYKU školský rok 2015/2016 KRJSKÉ KOLO Kategória Úlohy a riešenia OLYMPIÁD V ŠPNIELSKOM JZYKU Úloha č. 1. Písomná časť Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽ!!! ESTE TEXTO ES

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU školský rok 2014/2015 CELOŠTÁTNE KOLO Kategória Úlohy a riešenia Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽA!!! ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR!!! COMPRENSIÓN AUDITIVA A

Más detalles

ZNALECKÝ POSUDOK. Znalec: Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, Reca

ZNALECKÝ POSUDOK. Znalec: Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, Reca Znalec: Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, 925 26 Reca z odboru: Lesníctvo, odvetvia: Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva, Odhad hodnoty lesov, Odhad škôd lesných porastov Žiadateľ:

Más detalles

MATURITA 2012 ŠPANIELSKY JAZYK

MATURITA 2012 ŠPANIELSKY JAZYK KÓD TESTU 7527 MATURITA 2012 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Más detalles

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE. č. 6

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE. č. 6 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE č. 6 Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole - 2005 - METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU OLYMPIÁD V ŠPNIELSKOM JZYKU školský rok 2014/2015 CELOŠTÁTNE KOLO Kategória Úlohy a riešenia OLYMPIÁD V ŠPNIELSKOM JZYKU Úloha č. 1. Písomná časť Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽ!!! ESTE TEXTO

Más detalles

Cenník služby Internet na doma DSL platný od Príloha č. 1 k Cenníku služby Internet na doma DSL platná od Dodatok č.

Cenník služby Internet na doma DSL platný od Príloha č. 1 k Cenníku služby Internet na doma DSL platná od Dodatok č. Cenník služby Internet na doma DSL platný od. 3. 203 Príloha č. k Cenníku služby Internet na doma DSL platná od. 3. 203 Dodatok č. k Cenníku služby Internet na doma DSL platný od 22. 3. 203 Dodatok č.

Más detalles

Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, 2016 PALABRA. 14. vydanie

Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, 2016 PALABRA. 14. vydanie Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, 2016 PALABRA 14. vydanie foto: Martina Radošinská 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.-11. 12.-13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Úvodník Bleskovky Logo školy,

Más detalles

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platný od 1. 6. 2011 cennik spolocny A4 6_11.indd 1 17.5.2011 19:51:57 Obsah Cenník mesačných

Más detalles

Humanum. kie Studia Społeczno-Humanistyczne pean Journal of Humanities and Social Science #19 (4) / 2015 HUMANUM ISSN:

Humanum. kie Studia Społeczno-Humanistyczne pean Journal of Humanities and Social Science #19 (4) / 2015 HUMANUM ISSN: #19 (4) / 2015 e, recenzowane (double-blind review) czasopismo naukowe poświęcone nieniom współczesnej humanistyki i nauk społecznych / An international, peer-reviewed cientific journal devoted to the

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU OLYMPIÁA V ŠPANIELSKOM JAZYKU 26. ročník školský rok 2015/2016 CELOŠTÁTNE KOLO Kategória Úlohy a riešenia OLYMPIÁA V ŠPANIELSKOM JAZYKU Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽA!!!

Más detalles

Nájdete nás aj na Facebooku!

Nájdete nás aj na Facebooku! ÚVODNÍK Drahí čitatelia, milí spolužiaci a učitelia, opäť sa vám prihováram z úvodnej stránky školského časopisu a teší ma, že ste si opäť našli čas a chuť prečítať si, čo sme pre vás vytvorili. Každý

Más detalles

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Kód testu 3027 MATURITA 2013 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Más detalles

Porovnanie konceptualizácie pojmu kríza v slovenskom a španielskom prostredí

Porovnanie konceptualizácie pojmu kríza v slovenskom a španielskom prostredí Porovnanie konceptualizácie pojmu kríza v slovenskom a španielskom prostredí Jana Hlopková, Filozofická fakulta PU, janatulipanova@yahoo.es Kľúčové slová: konceptualizácia pojmu, koncept kríza, asociácia,

Más detalles

SOCIÁLNE INVESTOVANIE (na Slovensku?)

SOCIÁLNE INVESTOVANIE (na Slovensku?) SOCIÁLNE INVESTOVANIE (na Slovensku?) Miloslav HETTEŠ Stála konferencia III. sektoru 24. február 2014, Bratislava Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 1 PREDOŠLÝ SVET Ešte v polovici 20. storočia: 1) Národné

Más detalles

Španielsky jazyk, úroveň B1

Španielsky jazyk, úroveň B1 Španielsky jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard zo španielskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový

Más detalles

ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU

ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU 1. Oficiálny názov krajiny: a) miestny názov República de Panamá b) anglicky názov Republic of Panama c) slovenský názov Panamská republika Hlavné mesto: a) miestny názov

Más detalles

MEDIA Plus ( )

MEDIA Plus ( ) Výzva na predkladanie návrhov č. 86/2003 MEDIA Plus (2001-2005) PRÍRUČKA 2004 PODPORA VÝVOJA BALÍKOV PROJEKTOV 1. STUPŇA OBSAH CIEĽ PRÍRUČKY PRE PODPORU VÝVOJA BALÍKOV PROJEKTOV... 5 ZHRNUTIE PRÍSTUPOVÝCH

Más detalles

Zuska. Šéfredaktor: Zuska. Redaktori: Dadch, Artzová, Malý Tlstý Skinhead, Mihálková, Oggy a Švábi, ustrica, Puchovský, Kika, Monika OBSAH

Zuska. Šéfredaktor: Zuska. Redaktori: Dadch, Artzová, Malý Tlstý Skinhead, Mihálková, Oggy a Švábi, ustrica, Puchovský, Kika, Monika OBSAH Úvodník Jáááááááááááj. Konečne. Čo? No skúste si tipnúť. Čo to asi môže byť, čo ma tak neskutočne potešilo? To ste naozaj ešte neuhádli? Tak to neverím. Júúúúúúúúj! Nič? Naozaj? No dobre, ani vám už z

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU školský rok 2014/2015 KRAJSKÉ KOLO Kategória Úlohy a riešenia Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽA!!! ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR!!! COMPRENSIÓN AUDITIVA A continuación

Más detalles

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. júna 2010 (*)

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. júna 2010 (*) ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. júna 2010 (*) Smernica 93/13/EHS Spotrebiteľské zmluvy Zmluvné podmienky definujúce hlavný predmet zmluvy Súdne preskúmanie ich nekalej povahy Vylúčenie Prísnejšie

Más detalles

GEOGRAFIA SVETA. Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká ANTON FOGAŠ

GEOGRAFIA SVETA. Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká ANTON FOGAŠ GEOGRAFIA SVETA Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká ANTON FOGAŠ 2015 Autor: Recenzenti: Mgr. Anton Fogaš, PhD. prof. RNDr. Viliam Lauko,

Más detalles

Pomocník. z matematiky. pre 8.roèník ZŠ. Zošit. a 3.roèník gymnázií s osemroèným štúdiom. pre učiteľa. OrbisPictusIstropolitana Bratislava

Pomocník. z matematiky. pre 8.roèník ZŠ. Zošit. a 3.roèník gymnázií s osemroèným štúdiom. pre učiteľa. OrbisPictusIstropolitana Bratislava 8 z matematiky Zuzana erová Peter ero Pomocník pre 8.roèník ZŠ Zošit a.roèník gymnázií s osemroèným štúdiom pre učiteľa OrbisPictusIstropolitana ratislava Každé číslo môže byť v hlavách žiakov (ale aj

Más detalles

SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR. Slovak National Committee on LargeDams Comité National Slovaque des Grand Barrages MIMORIADNY BULLETIN 13

SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR. Slovak National Committee on LargeDams Comité National Slovaque des Grand Barrages MIMORIADNY BULLETIN 13 SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR Slovak National Committee on LargeDams Comité National Slovaque des Grand Barrages MIMORIADNY BULLETIN 13 PRE ÚČASTNÍKOV ODBORNEJ EXKURZIE VODOHOSPODÁROV PO VODNÝCH DIELACH V

Más detalles

Masmediálna Informatika I. Michal Kulich 2004

Masmediálna Informatika I. Michal Kulich 2004 Masmediálna Informatika I. 2004 Kontakt Mgr. Michal Kulich FPV UCM 607a mikekulich@ucm.sk Organizácia a ukončenie! 2 prednášky! Ukončenie skúškou (test)! Slajdy k prednáške dostupné na webe od novembra

Más detalles

Španielsky jazyk, úroveň B1

Španielsky jazyk, úroveň B1 Úvod Španielsky jazyk, úroveň B1 Vzdelávací štandard zo španielskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový

Más detalles

12299/16 gb/js 1 DGC 2B

12299/16 gb/js 1 DGC 2B Rada Európskej únie V Bruseli 20. septembra 2016 (OR. en) 12299/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 20. septembra 2016 Komu: Delegácie COHOM 115 COPS 272 CFSP/PESC 711 CSDP/PSDC

Más detalles

GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV. Štefan Švec

GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV. Štefan Švec GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV Štefan Švec 2011 LEKTORI: prof. Patrik Pašš, prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. GRAFICKÁ ÚPRAVA: Mgr. Vladimír Slaninka JAZYKOVÁ ÚPRAVA: PhDr. Tatiana

Más detalles

Demokracia: boh, ktorý zlyhal. 1

Demokracia: boh, ktorý zlyhal. 1 Demokracia: boh, ktorý zlyhal. 1 Hans Herman Hoppe Prvá svetová vojna ako míľnik Podľa Hansa Hermana Hoppeho predstavuje prvá svetová vojna dôležitý prelom v histórii. V prvej svetovej vojne sa zavŕšil

Más detalles

Pohľad na hodnotovú orientáciu zahraničnej politiky Španielska. Svetozár Gavora

Pohľad na hodnotovú orientáciu zahraničnej politiky Španielska. Svetozár Gavora Pohľad na hodnotovú orientáciu zahraničnej politiky Španielska Svetozár Gavora Nová Baňa Jún 2008 Španielsko Motto: Len tým, že niektorí diktátori rozprávajú po španielsky, sa ešte nestávajú lepšími. José

Más detalles

EL SUBJUNTIVO: ESTUDIO CONTRASTIVO ESLOVACO-ESPAÑOL

EL SUBJUNTIVO: ESTUDIO CONTRASTIVO ESLOVACO-ESPAÑOL EL SUBJUNTIVO: ESTUDIO CONTRASTIVO ESLOVACO-ESPAÑOL MÓNICA SÁNCHEZ PRESA Facultad de Lenguas Aplicadas, Universidad de Economía de Bratislava INTRODUCCIÓN El modo subjuntivo es, sin duda, uno de los temas

Más detalles

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! KÓD TESTU 9200 MATURITA 2016 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU OLYMPIÁD V ŠPNIELSKOM JZYKU školský rok 2015/2016 CELOŠTÁTNE KOLO Kategória Úlohy a riešenia OLYMPIÁD V ŠPNIELSKOM JZYKU Úloha č. 1. Písomná časť Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽ!!! ESTE TEXTO

Más detalles

katalóg nástrojov na boj s predsudkami a diskrimináciou

katalóg nástrojov na boj s predsudkami a diskrimináciou katalóg nástrojov na boj s predsudkami a diskrimináciou Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, IS EQUAL Tento katalóg je produktom nadnárodnej spolupráce

Más detalles

ROZHOVOR S JOZEFOM ORAVKINOM, PARTNEROM SKUPINY PENTA VYSPELÉ DIVERZIFIKOVANÉ RIEŠENIA SÚ TERAZ EŠTE DOSTUPNEJŠIE ŠKANDINÁVSKE INVESTIČNÉ MOŽNOSTI

ROZHOVOR S JOZEFOM ORAVKINOM, PARTNEROM SKUPINY PENTA VYSPELÉ DIVERZIFIKOVANÉ RIEŠENIA SÚ TERAZ EŠTE DOSTUPNEJŠIE ŠKANDINÁVSKE INVESTIČNÉ MOŽNOSTI LETO 2014 ROZHOVOR S JOZEFOM ORAVKINOM, PARTNEROM SKUPINY PENTA VYSPELÉ DIVERZIFIKOVANÉ RIEŠENIA SÚ TERAZ EŠTE DOSTUPNEJŠIE ŠKANDINÁVSKE INVESTIČNÉ MOŽNOSTI VYŠŠIE P/E JE NORMÁLNE MALDIVY, PALAU, BAHAMY.

Más detalles

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Más detalles

Referencia gramatical

Referencia gramatical Referencia gramatical UNIDAD 1 1. Opytovacie zámená Nemenné (neprechyľujú sa) Qué ha dicho la profesora? Dónde has puesto mis papeles? Cómo vas a volver a casa? Cuándo piensas acabar el trabajo? Tie, ktoré

Más detalles

ŽILINSKÁUNIVERZITA ÚSTAVCELOŽIVOTNÉHO DELÍMESAO POZNANIE ZBORNÍKVYBRANÝCHZÁVEREČNÝCHPRÁC ŠTUDENTOV UNIVERZITYTRETIEHO VEKU

ŽILINSKÁUNIVERZITA ÚSTAVCELOŽIVOTNÉHO DELÍMESAO POZNANIE ZBORNÍKVYBRANÝCHZÁVEREČNÝCHPRÁC ŠTUDENTOV UNIVERZITYTRETIEHO VEKU ŽILINSKÁUNIVERZITA ÚSTAVCELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA DELÍMESAO POZNANIE ZBORNÍKVYBRANÝCHZÁVEREČNÝCHPRÁC ŠTUDENTOV UNIVERZITYTRETIEHO VEKU PROJEKTJESPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA ŽILINSKÁ UNIVERZITA ÚSTAV

Más detalles

MATURITA 2014 ŠPANIELSKY JAZYK

MATURITA 2014 ŠPANIELSKY JAZYK KÓD TESTU 9126 MATURITA 2014 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Más detalles

SVÄTÝ VINCENT DE PAUL FORMÁTOR KŇAZOV

SVÄTÝ VINCENT DE PAUL FORMÁTOR KŇAZOV UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA SVÄTÝ VINCENT DE PAUL FORMÁTOR KŇAZOV Diplomová práca 2013 Jozef Kudla, CM UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE RÍMSKOKATOLÍCKA

Más detalles

Základný kurz španielskeho jazyka (úroveň A1.1 A 1.2)

Základný kurz španielskeho jazyka (úroveň A1.1 A 1.2) UČEBNÉ RÁMCOVÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH KURZOV ŠPANIELSKEHO JAZYKA Základný kurz španielskeho jazyka (úroveň A1.1 A 1.2) Gramatika a fonetika pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia členy: určitý a neurčitý

Más detalles

Grafický adaptér 64MB NVIDIA Quadro4 200NVS VGA alebo DVI-I Dual Head od IBM. Inštalačná príručka

Grafický adaptér 64MB NVIDIA Quadro4 200NVS VGA alebo DVI-I Dual Head od IBM. Inštalačná príručka Grafický adaptér 64MB NVIDIA Quadro4 200NVS VGA alebo DVI-I Dual Head od IBM Inštalačná príručka Grafický adaptér 64MB NVIDIA Quadro4 200NVS VGA alebo DVI-I Dual Head od IBM Inštalačná príručka Poznámka:

Más detalles

Praktické aplikácie GIS pri podpore rozhodovania v oblasti životného prostredia. Ing. Peter Matis Žilina

Praktické aplikácie GIS pri podpore rozhodovania v oblasti životného prostredia. Ing. Peter Matis Žilina Praktické aplikácie GIS pri podpore rozhodovania v oblasti životného prostredia. Ing. Peter Matis Žilina 14.9.2007 Multikriterálna analýza Analýza umiestnenia novej skládky odpadov v Žiline Skládka odpadov

Más detalles

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. V Bruseli 22. mája 2013 (OR. en) 9348/13 Medziinštitucionálny spis: 2013/0138 (NLE) ANTIDUMPING 62 COMER 117

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. V Bruseli 22. mája 2013 (OR. en) 9348/13 Medziinštitucionálny spis: 2013/0138 (NLE) ANTIDUMPING 62 COMER 117 RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 22. mája 2013 (OR. en) 9348/13 Medziinštitucionálny spis: 2013/0138 (NLE) ANTIDUMPING 62 COMER 117 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY, ktorým sa mení

Más detalles

Španielsky jazyk, úroveň B2

Španielsky jazyk, úroveň B2 Španielsky jazyk, úroveň B2 Úvod Vzdelávací štandard zo španielskeho jazyka pre úplné stredné všeobecné, úroveň B2, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom

Más detalles

Uniwersytet Ślaski w Katowicach Wydział Filologiczny

Uniwersytet Ślaski w Katowicach Wydział Filologiczny Uniwersytet Ślaski w Katowicach Wydział Filologiczny Jana Perďochová Rétorika a poetika slovenskej a španielskej reklamy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. ATH dr. hab. Libora Pavery Katowice

Más detalles

GLOSARIO ESPAÑOL ESLOVACO ŠPANIELSKO SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK Mgr. Peter Gschweng

GLOSARIO ESPAÑOL ESLOVACO ŠPANIELSKO SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK Mgr. Peter Gschweng Montserrat Alonso Cuenca Rocío Prieto Prieto GLOSARIO ESPAÑOL ESLOVACO ŠPANIELSKO SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK Mgr. Peter Gschweng HOLA A T DOS! Španielčina je oficiálnym jazykom 400 miliónov ľudí v 21 štátoch

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU OLYMPIÁA V ŠPANIELSKOM JAZYKU 26. ročník školský rok 2015/2016 KRAJSKÉ KOLO Kategória Úlohy a riešenia OLYMPIÁA V ŠPANIELSKOM JAZYKU Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽA!!!

Más detalles

Jazyk a kultúra číslo 15/2013. Preklad jednotiek mier, váh a peňažných jednotiek v románe Cien años de soledad

Jazyk a kultúra číslo 15/2013. Preklad jednotiek mier, váh a peňažných jednotiek v románe Cien años de soledad Preklad jednotiek mier, váh a peňažných jednotiek v románe Cien años de soledad Dana Ďurovková, Fakulta humanitných vied UMB, dana.durovkova@umb.sk Kľúčové slová: kultúrne viazané výrazy, preklad, prenos,

Más detalles

5. Beckovské Skalice Interwiew s Henrichom Klimentom Despedida con los del quinto

5. Beckovské Skalice Interwiew s Henrichom Klimentom Despedida con los del quinto Instituto bilingüe eslovaco-español en Nové Mesto nad Váhom, 2012 Cena : 0,50 Dovidenia Bibiana Entrevista con José Varšava Palabra 8. vydanie Drahí naši verní! Prichádzame k vám s posledným tohtoročným

Más detalles

S O P J O E J E S S M A M T A ER E I R ÁLO L V O ÝM ÝM ST S YKO YK M

S O P J O E J E S S M A M T A ER E I R ÁLO L V O ÝM ÝM ST S YKO YK M 1 Princíp, účel a použitie... -Zváranie v strojárstve má najväčší význam spomedzi všetkých spojov s materiálovým stykom -Je spájanie kovových súčiastok (ale aj plastov) do nerozoberateľného celku -Princíp

Más detalles

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR PRENOSNÉ POČÍTAČE NA UTV PRI STU V BRATISLAVE. Miroslav Babinský, Milan Slezák

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR PRENOSNÉ POČÍTAČE NA UTV PRI STU V BRATISLAVE. Miroslav Babinský, Milan Slezák NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR PRENOSNÉ POČÍTAČE NA UTV PRI STU V BRATISLAVE Miroslav Babinský, Milan Slezák História IKT odborov na UTV STU 1998 - Založenie UTV pri STU 1999 - Počítače 1 a 2 2003 - Internet 2004

Más detalles

Predmetom zákazky je obstaranie káblov vyšpecifikovaných v jednotlivých položkách, podľa podmienok súťaže.

Predmetom zákazky je obstaranie káblov vyšpecifikovaných v jednotlivých položkách, podľa podmienok súťaže. Protokol Verejná zákazka ID: Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra: Elektromateriál - časť káble 3469EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom zákazky je obstaranie káblov vyšpecifikovaných

Más detalles

MATURITA 2014 ŠPANIELSKY JAZYK

MATURITA 2014 ŠPANIELSKY JAZYK KÓD TESTU 9414 MATURITA 2014 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Más detalles