Organizacio.nal: explicaciones

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Organizacio.nal: explicaciones"

Transcripción

1 Eruur ur :Lu; : >:!) ErUur- Orgz: xp : E :S: píu rr:m d!xppr frm d rgz qu Jrbr! upfu rr Owm grd d mpjdd frmzó Jrzó mu L: Y hmu xp pu qu: w gí d mh: :: qu: v d:h:rmu k frm urgu:wdu ug r\ mp "dr:u:u<: du: H!gr:rm u fur: quí Nu:f uó rá d ]! :ruur r ;wfql"j JUII u LO/Iu / mpr: uwám:ij rípj" j: : L d d! rur b;\um::: rgr::jrmu ur gíu d: uruó pur u:jru Lu d ruur fr: d vg prd rur rrlhf h uf u:vu L ruuj u: u :ufu u I>I"ÍIILpu d mvm vdd : g: u rr S up qu d rur qu uju vdd u durruu: u r Uu úfu d dfr d u f:\br:j L fábr du ru uumóv<: Lfr d qué dd h mpudru L rqu ñ df qu ju du d vúud qu v Jurrur u :rr Eá ñd "pr mdr u pb d d vru m;uu -gú rqu dñrí u rm <;ur pur u pquñ grgu\ pr rr mb úl ub L d pur r L u Nuv Yrk dfr qu ur Ar Mr qu :Jmuñ uvdli prp uí qu vu u uzr mb! w mp dñ d d mbé km p: -d r í uv L d mbé r:j v:r dgfu d u pr r; f mr d rpr p m frm qu pr mr d L gí d! ruur urg: u prf pu qu urgr!s ruúu pr urquo pr g:! u rr E g: rc á u urd!r d frm qu db rrgr rgz:ó Dd ug gu qu d dñ d df ruur rgz;: pud r p J: r rgz Tmbé rfj mú vúd ppur mm d u ó Y í m d rr:u:v gum rgz :dñu E: píu u : d xpr vur ruur frm rgzu N x: u xpu:ó ú pr frm u; rgz Má b ; múhp: p: pur dr ruur r uz E u f Agu fr pr ju u-frm rrd pvum m ud u umñ grd u gí rur mb p:r dr ug;r u uó m: frmzd E r uuó mñ gí á rrd gvm m uu á pr m:ñ grd gí rur E r príu vr r:wd : í mm pr df:: uur pr v hór Ex d grí prp d fr qu ufu ruur L prmr á ud pr x dd rr rgz L fr xu u d mñ L rgz;: ó gí uur r ( m rgzu) d mb" fr d uuru Aquf ukxu gf uó Lú p rgzó E uó urr d frm muhár: dr m;\ ñ úd ru u: u urglíóii Pr jmp u rgzó d:: xpdr u pr : ur um u mñ U v JUI! x :d d rurm pr J COU J rgzudó pu qu mp fur ud mu!u: ubr: u ruur E mm pr pr érm J ugíuu zud pr u rgzó mb qu r; u uhur r :uur uuu I qu: : ur H ó rp d x pr!xio :: u prp Ou! Lu gu gríu ú xpuu: d; :ruur dj" C dñ gfm : fud u: rgzó r d óm v ruurur mm L rmu prp quí u :r:j :rg Y md uuj" d ruur Cuqur dró d: dñ m u hh d qu uu u ur d:r L u rgzó drá mm d rp L d d ruur Pr úfó dñ rgz u!u píu FACTORES CONTEXTUALES E fr mñ A prmr v rmñ pr r u vrb - úm d: pr uu rgzó S mbrg m d mñ : má mpd

2 94 Eruur rgt: xp Eruur rg: xp 95 qu L duó rm rgz ug: q: v; prbẹm< <br qué á r fur d u; rg zó E u g rfu Kmbr ( 9 76) dmró qu m rdd ur mp E prmr mp dmñ pdd fí d urg:z L hp u úmr rj u Cm LS rgzu d pruuuó u pdd rvm fj m úmr d r d mb Y u vdd pr rfrmr m;r prm L uvrdu pdu érm d u p pr drmr E gud p d m pr dpb rgzó E I mdó puzó d m< uzd m;í múm d 80% d ud rvd pr Krbr E prbmq bá ur p qu grd drmr d pr mbgu Pr gu rg7 rg uvr ff (HO frm OC u m d rgzó U mñ mr gf u rm prupu E r rgz m mr mñ d rgzó mfm pr rdur E rr p d mñ um prdu u I rgzór E vur fr m úmr d ud rvd úm- r d ru u pró rum vum d v u mpr prduv Kmbr ugr qu muó md u u mpr r rgz d p mr E úm p d mñ rur dr dpb pr - u rgzó frm d rquz v E pum d fr d r p d mñ : Kmbr ugr qu p d mñ á mu rrd rgu vrdd r pr qu d CQpu grd qu r pr prd Tmbé brv qu J rrf ruur u :u vr drm mñ vuvu gu dvf má urb rp d I u!d d v r b( d mñ ; Muh d rbj qu r mñ ruur rgrzurr fu vd b d á d Kmbr Ahr rvrm g d rur d d d qu ud b d frm xuv úmr d pr dpb E ud r dr: md vgó br m uó qu rum qu gu ur9 rgum qu rmu drm d ruur r rr L prp pr p u < mpr<j d :uu :OO urm J - d ruur h : d Pr M Bu u <d (v- b O / Hb; S u ffr 966; IJu ; Bu Swhrr 97; Mr Bb 97 mbé Du 972; K zk 970<) Su u buvr prpm d ud d dpdr gubrm ) mb rv d mp uv fr mup rr ;ó mpmr u uvrdu u dprm L! rvr j gu mf frr r d rg z ;ubé gu dr mpr r d pp d rgz I du mprá L ud d B;u prup prmrdm d mñ dfró rgzl S md dfró pr úmr d v dprm mbr d pu dr d u: rgzó E gu qu J p d mpjdd vr hrz qu dur quf L rud d vgó d qu úrm mñ rd : Irm dfró S mbrg I fró dmu mñ L dmrv dr m!r; rgz mr mr mm d r pr uprvr Pu qu :; dmrvdr á rd d mr vr mñ d rm d r á r:u u mr dr p v mñ rgz mr gr mr E quf dd mur prmr wf E m r fró dfró qu rr g u mr dd d r rd dó r -rqurm mr d ċ dmrv dr E fm umñó d fró mbj prpó ruzd Bu g uó <J qu fr d mñ m:í mpr qu mf d rur d mñ grd L gud r mpr d ud qu ró qu r u drm bá d ruur rgz:d d Grup A Igrr (vé Pugh 963; Pugh 968; Hk Pugh Ph 969; I k Pugh Hk 970; Chd Mfd 972: Dd Wmr;974; Hk 974) E rb0j rpr ud rg d A L fouó prp d u qu rm d mñ r rmr ruuró d vdd gzr u mr- ró d urdd L mr p<r d J d v d rgz mufurr pr gr d r : bd ud d dpd gubrmr u brr Ex r vd má rp d m?r d m L pr:- r d rmrrv r r m d ur d d qu uprvr L xbdd gó d pr grdd d dg d urdd éf br rud ugr d prdm r:m mñ d udd mr (vé Mh 972) A m m mp ur qu mñ d ubudd rf d frm gj! dmpñ d ubudd (Gdg Wgr 985) E frm fr mñ ú d frm ur L bvd HU h prd h hr fz ró fur J r pv r mr ruur Ir rvg< r u J j p r CJmp m ó Id rp mvg r rr furh: E u ud qu uhzó u:fqu ubjv brm í u!\ rj ó mdd ; mñ grd prbd d burrzó (H ír 966) d r dud+ qu uzó u fqu m::r ú Bu grup A buvm ruu mx rp L ;m I ruur: Aub:r : : :

3 Errm:ur rg"l;uu:ji: xp::ju 97 ú d u; r ú: : urg:z: ;u dv:r;!g:us uóu qu: : g:r; :uh ú : :udbrp ú:ñ r r d vgóu rur 4u u:ó d m:ñ m vrrb! pp::!!s ú:r ; :\u: :r: ur r rp:: ruur muu:: H u <:m:r gr u : r ;z: mr r má mpj: m m: ímrzj pr ó u u vrb u:r qu fur rdó E r CÍS p r:ó bú qu h (H H; Y Jh 967b: pp 908-9) Eu rud u ugr qu wmñ rz d mp má b qu db qr u r fwr dmá úd umñ pur rur ruur S durá frr ú u qu gu L vgó br mñ h rd rír u: Arg (972) h zd vguód uu u h rud r v r p: E prmr ugr u: ubdd d h:drp f d ruur urgzuuh: A wr vr ud qu h rd qu J d rgzuó qu rá rrd qu mkmbr J ur:ó mpr drb pró u rgzó Arg pguru fqu qu Du h:j [umdu vd rud Tmbé ugr qu mñu á r dfó pr gr 0r rí prp d vr m r m drm d : ruur prv d ur á uv d d d A (Adrh!972u; H 972; Adrh 972b; H 972) Ahrh ugr qu mñ ruhdud u vrb dpd: " mpru má ruurd: mr grd d pzó frmzó vg d dmpñ d ppd ó mpur mur furz d rábj qu mpñí m ruud" (Adrh 972: p38) E ru: d: Adrh gí mg m : k m prp d u ruur A d pr gí brv gu m d rju rdú mñ Prmrd r vm upíu wrí d u rgz d muñ pq (Gruvr 984) r d?rg z pquñ prbb qu f d furz d d rgzu g!uu má dr pr rgrz Grr : (984) ró qu rí má prb:b qu udojsrudr p r : qu r jf d rgz pquñ udpr prá burrá qu jf d rgz pquñ qu r duñ? -dm ru dr Grr rbu u úuuó )rrr prfu d udmjmrdr : prfó Tmbé ugr qu dfr ró rbu rud rrá d ró r ñ ruur L rgz pqu:ñ mu vurb L mrí d r uv rgw pquñ L vgó h mrd d frm J (vé Surbuk Nrm 98) qu rgz jóv uv bj d uprvv Srbuk Nrm brv qu d: pquñ rgz dprr:: : u uu uñ" (p Jv) E :r: brvr qu prpr ú qu p r:: uó d dprd gubrmu m ur rpr E upr: rgz gubrm á prgd m p muhu pr Dd u g rr d vgó qu má prbb qu rgz: grd br v v m vur; b Tmbé má fb qu rgz grú g má r:ur E prmrá prr uv mrú A mm mp rgu:z grjd r d r má burrá prrí :0ru u gr uv m:ru (Hvm 993) Amm r; prbubk qu u rguz g ru g mrd br r má Jrrd Prdójm rm rápd pud vr drr d mrd :br r qu rgz r:m u rr pr d fur d rgzó (V Br 992) E mñ rgz x u fr ru pru muh d qu rgzq rdr d S mbrg r:: p u d fur Ju qu m pr: drr u pr u dró d gr E fr gí N fá dr r:m:ó :r :gíu ur urgz Pr fá ud dr g m prm rur d hqu u b Pr gru fúu um uó d gr dvó d ubr frm zó gr rzó S :mbrg fá mprdr uq dr u má mpj Uzré u ruó qu vurd uum pr urr r pu U d qu hg m uvrúd :rvr m prd d Iur:g Ah Brd (urp é rh!gu I AB pr u g gé) E urp qu: uprvd prgrm :! rrg Td g uvrdd qu mmbr d NCAA IAB Hm rd :m d guj; u d! x u r prgrm é Dpué d ugu m rmdm u prguu dd!u prpró d mujr hmbr qu pp!m rgu á mu r: d: prpró d hmbr mujr ÍS u:rp ud Dód á I gfu : :jmp! Bu u:ru p rm d u gudd d J L :gí Vuru uó br / mb d u bj d u d m E bj: pud r u r vv u rmb u bj md" (Gdm Grffh Fr 990; p 48) Aquí m rd ímb mpj Nuru :gí vur duó u brvó d urr prp vur p:r ér- : d rdr jugdr vurud drr rmfu pr fuur Er u :gí mu mpr: Dd u pu d vu rguzu í u r rpjd bj frwzó J:zó

4 9 E ur rg: Ap Eruur rg: xp 9? S dpó ré I rgf m mp prp d á rgz pr rr bj d Wdwrd ( ) Thmp ( 967) Prrw (967) (Vé mbé Eum Skr 96; Bur 964; Emr Tr! 965; Lwr Lrh 967) E rbj d Wdwrd p r prqu rpzó mpr d f dur ur d u pr d vgó R Ud Eró qu gu vrb ruur ru b vud d f dr ur d gf d mpr dur\s qu udb S grzó rgz r p: prmr m d pquñ d prduó ur jmpf0d pr u r:pr rur d br fbr d v; gud ugr rgz!=ó d grd d prduó m; rr ugr rgzó qu uz prduó u m fbr d mr qufm prr L ru d d Wdwrd mur qu urz d gf :f:ó d fm vr : ruum dmrv d mpñf qu udr E úmr d v jrrquí dmrv rm d ru d up rvr d prmr IC r:ó d :dmrdr uprvrs r pr fur d fd pr ógf uzd N ó fó ur qu éx f vdd d rgz :b r d "ju r gf ruur L mpr éx d d p fur qué qu f m é ur:dó frm prpd: Thmp ( 967) r m: á d Wdwrd drrr u pgí d "gf qu br d rgz D uv drv u m rp E prmpp gf d dm rg vurd "rdpd r d d qu ó Z ó drr dpué d u ó x d ó Y qu u vz d br ó X f uv" (pp 5-6) E jmp má b v f d mb pr muh prdm d f vur mm rdpd r L gud f d ;gf d mdó E vur " prrqu qu á d rúpjj<" (p 6) Aquí jmp mpñf fó b g A d ó f p E úm p d gf v d- d " ú z u vrdd J é f d zr u mb gú bj pu: pr ó mbó rd d pó d pr :rm;ó d bj mm" (p 7) S ur f d gf rbj r hum m hp uvrdjd rbj d ruó v!gó Thmp vu d mr xpr p d-coi9&(;; p m\jr rgz d qu h dud :jül Sr b!rg gf br qu b d < d rg!zó r r rgzó mxmzr gr d u m Af "bj rm d : dd rgz< grup pu p:r mmzr :J :?r- dó rd h<é dm uómprmr dpué rdprm Jpd dpué u rdp!! J frm u pr úm grupd pu d mr hmgé pr fr u drzó" (p 7) E grupm mbé vu pr rrg jrárqu L "mr prm" ru fqu d Prrw ( 967) br gf E mr prm Pud qu u r vv hum d r p u mb u bj 0md L g mr p rm rgzúju mb pr g: mb m b g d! pubdd gu:u rg7 d vgó; r d g mr prm mpur pr dm rdr : rg ; pr gr j d dmr ó mé ms á mvurd mb prm d m b r hum uv (p 95) L urz d r prm f fm m ruu m rpr rgzó D urd Prrw fr ru umz d: mr pr ) pr ur d gf mp pr rbjr br J mrm umr d "ṣ() xp qu ur rbj" urz d "pr d búqud" qu udz uud ur x (pp 95-96) S ur p xp ud mrr pm gú bj u bj qu vrf u mbdd mp S ur!j muh xp bv d r hum u r m bv d muh pd d f ár d frr dr d L pr d buqud v dd qu óg f h! qué IJUC ff uó pró z jur gú r pdm f dz<d EJmp prmr frm d búqud r[ pr d grf muh du L gud frm d búqud rur5 gu vdd d dur rp Af dr d "dur" m u gm mp d gf frm rg z E mrq d ud d Prrw h ujd prub vr v ru d mx L mr pr d ud ró qu I ;uzbó á rd frmzó rrfó (Hg A:J J969: Lwr Lh 967-; Cm S! 977; Mhr 97 J ) U grr rprd pr Mr ( 99 ) E rúr qu ró ruzórzó ppr rgz pqu ñ: pr gmd Prrf qu grd g : pbbmp! á dpr qu hrf d/rf E Ir qu J ud rg d A 0 rr u fur ró r gf ruur rgzd Lrud mx ró CO gf pr r u b vr fr{ pr r ugr! dum: rp d; j u f pr v rg rz E grup A rrj gu zbr u Hk; Pugh Ph ( 969) dg p g r J - ( g r m p r: gf d pr - gr ud UJO d rbj d rgzó; gf d mr - mír mpd uj d bj ( :bb qu u é mu mpj :

5 JUU Eruur q: z : : x > Eru:ur r!::z : J ::: mpr pr p d ñ 70 A f u d m v : g d r b ); g f d r IO - ujo r m uzd d m <u: j dvr mp pr u í g d up ur : ó g v bj E u pr O E r g zu g qu udr g í d u v f udr rd-ó d mñ C u : p q u mr! r J v m mp dr db C O ( z r x m r u m ñ u g í d mr j u U ud d u gr d p d : J: gmdud m p xmó I r du mb r d r u rdp: u d: r v r b óg) uquugu vprucíuii I! ó u LA vrb uruum JÍI! urmu uu u /u r uudc ÍÓII má pqu mí mru M rb uj f ú uru m r mr f rá p r:u u ruur :w f uvú u; m? CIII O d ub r v f j rg z ó md quúur! mb v! I mm pu d u mpf ur vdud má V J!rdrqu ur OIIm úub/u:ú mur Úmr rm pp ; u r v : r) g í u qu u u rbj rvé muó hrw;: ru d rmub rdpdu k uru :uí rd u ó mpr qu r m b u mud J rdjóu á p r zd r v frm d r u Pr r p r wñ m r r b r u m r u d mud [h!r;k p u qu f d ñ u urgz u r b j Tmb vum rd qulmá m dm rv g r u rgu:u u: g r frm fr pr gí d p r Aquí u d p í p r d m r v! p d m d mur u d d d rv dm u r d r m jm -pr d p dur u g í á r d mu r r f d qu md d m p r ó dur d h r : f Y : ruur g r ró r du r ud pud:r r: m r r (Chd Mu d 972) u rd r mu d brdd d E ó p d gí-r uur h d d V ISIÓ pr G ( 978) E m ró qu u r bu ruu ru: ru d grd b drú m rb j p f u pr d d grup u r rv d zó urz d rg urgm rvró G qu!! mr rg z u rv humu D S u g I huv ud óm f d u Ar óp pud r u u p r v g ó d p u rm ud g p u mz r rvr h pr uu U bu p d r ur br mñ g í m ñ f g dd v r r u u bj md d d fu u db f E v ruur dm p rp m E u u d U u d d m p ñ í d r q u rvó qu mpjdud r u ur ruuó m u: r bj b rd r prdu ó b r r b uj d r m p u má mp j U p r b m bá d ud ubr z udd p pr:l rm L u rp O u h ( 977) ró qu O uuu m w r : h mg : m r pr upr wm ru d má v jrárqu u rm J r d: up r v r " ó : vr d prmr H m : m ph : u d buj u J r dd d m u - rpb u p r r m r: rpb dd : má pu d u pr uó- pur q u mrbr qu L!á mm m mbó d í g vó E rg u z L! prur gí u hu u u rg fz u d ud gr A E grup mdl g ru p u g r d frm mp r j rá rq u d r A md d qu ; í:j d p: r ü h:rv: qu d m qu xumó vudv mpr d xm L mp r d g í d m b r v ru Mr ( 968) d rdu ó d p r d m : umz d d0 E fz ru dmr v-d d p r m uh: w d qu rm b du m b r u r uk zru j u mu IÍu/w/ux VII JIJ U d E u u m : mñ d udd d rbj gú rd b rdó (Yu d V D b q Ku g 976) A m m d /u ) 0 d vr d d d r dp d í u m\ u d hbí r u f rm pr m rwó p rf r m á m p r ufrm (B u vk 979) Aí d m ñ : m p u r d ó g pr ru L d d qu mñ mp r pr <: v u r u b k ruu r : mr q u gc m p pr r p : :ruuru rb p d d v g ó d!! M urh M u r ( 9!! ) U zd d :u d fábr j p ur rr qu d fr ó fr m z ó ruur r m: u fuó u m ñ qu u g í Pr r pu um d m u: b r :uph:j b : r r d f r ó r udmrur prp:iuru d r m d! r d j u v p r p ru: m u: L u g í qu m ñ vrb má- E ú m ó br m ñ ubrí Pr B u d b érf br m p d m ñ O r Tr ( 979) rx m r ud r g D u u Sh:h:rr ( 97 ) ug r r qu u rr fur f : m ñ p rb b rud d p d rgz :u u u - g d qu: fu r : m p qu! f g C mu ruuru L prp uu d B r Tr mu:r qu rg z r u r p z ó d p r gr u dfá:ó hr z S u gr urrm qu bú q u d d: ú p r m r d m p j u u urg á ud d Tmbé u u fr u g r qu db rr ó p rl<g qu qu m d qu pud r u p m p ur á d ruur E p u vrm má d!! E u d f qu d b drr rp dd óp d umu -gí d Df B rdhw ( 980) E u ud ubr: u vrud ur:

6 02 Eruur rgjí7jc: x p frm u p d r pr ó " (p rm m r v b r rr qu r m d up;j r m d p r m d r grd pró qu gf Df B rud h w ú p;r dém má q u vr E ugr q u f r g rg r gu xp d & d mu d d d gb ru mb d u rg zó r pr dp r m dé m Tmb é r bu & d f r ó r ru fr I r u g r qu «< p r d m d d g r g gr d frm ó d - ó d qu h d v d d d v d gu q u m u d p r m 0 p r g r m u pr d d" qu m p u j pr qu m p rb m v u v u "mp ó p qu d d f d ó f Pr u pu rzó m z gu p r mbrg u r g u d mb ru ur rg z m p pr hh d qu v z rr d qu d pf ( Pf ff r 978) q u muh prqu mu r " g u d df q u h &ó f rm br rdh w qu rur f r mé U ugr f d Df B ur E g qu u f d br mb ru fu r d m u k ugu drr m rg z d dz d uur r h xpb pr qué u u r v r ó u "pbr g m á " ór d m r v ñ ñ r ( gu v m d m L mp r d fr d u u r ó pr! dé m r d grd rg z ) h rb d d vr d ó p Impr á h rg z F- b ó U d -:O:; á B r rd ( 9 8) br ru h d j u v rg zó d r d Ju v r fj r :> p f rg u u 80 ñ z E éf rgró v g (Pr W r m 9 82) D u rd bu r u uur d "x b u & p ó -:-u j u S mm h ( \ 9 85) uur rg z " q r v g d m p r d Y pr b d 3 upu d : d f P Ir \ 993) D p ué 8 0 p r p u d d : b d f d m b r frm ruur J u m ñ gf pr d f d guró d fr rgz r qu h f ró pr: br ru ur q u mp qx qu u rr rrg ruur fur xr Ahr d r r m [&dr x u E f"r m b E p f u prr rvrm d mb rgz ; pu d ré qur ó r r r gu d m p d m b rgz pr ruur rg z D ré prmr mb d rg z ; pr m b fr m m 0 ggr ff m b é pud r m p r p r u r pr rg E fr d u u r I r \ (S m h u u r r u x rg z rvdr qu 90 : u hrrm vrddr p dm" ró : x L uur rgz r b L g g v& 99 ) L b d d E pr u ur prm rbu (Hrr CMr; : pr r d g r m pr m p d furz m pr Hm < hb d d gf pu ::d r r v A m m m E muh u u m g f m b ó g ( W k p r qu g r :: d m u d r ; 990; B r 9 90); A g u g md E r d v d u d rm mr r mr qu pr m r á qur gr d;pr r v rg z Pr Tmb é hm rd I gf p Y gí u m b f d u r g u d m p r d v rr q u u r qu vu má vz r m u d mm "Cd : pr m d v rg zó u u &mb d r L v vz u A óg du r ó f v u m f m d v v f ru u r rg z r u r prpó quf p u u Pr 2) p 990: N0 m d " (Truh z g r r u ru q u f gí ó u d fr 5 8 ) rzó p r qu pr upu dr q u f r fr x u ; OJ Eruur: rg: xp: qu u z f dh mb ff L r rr b gf rr br rg z fd u d pr u md d prduó é (R H g Grwd 980) S rf r pff fr ruur óm qu ub rg z uv fr m mz r L u ó umgíf é pr d; rgz d mm mr qu h vr u f zd qu rd rgzó Ar ur ugr qu hdd qu I r r rv u g r m d f r á frm ruur d rg z rg D mr m r mr m d f u m r rfrb pdg óg u mbrá rgzó fr r d hr gru ruum rgz pu br L m b d vr brp r dd fr L q u m d rgz : d:: m pj d d r v u d r \ O r u d ró qu r r :: mpj d d mb qu fr dr S u rb fd fdr pr jmp umró u mpj Y frgmb u d d rqurm d rp \ ( b r \ S S r g 987) Ir v r m z r? m b 9 "h" "mgb" O Ir d ( Kh d w! J 9(2) U b mgb d p prpr fu vp r d pp Ur m bh U uó qu fí m7ddos J prp fudm rg z ó L grv uud qu ur r b \ \

7 ! 04!ruUr r!::::u: p:h: Eruur r p:w<:: : p: 05 d : dur ukur rí Jd Jh: L Thr: M k d Pv ujmr ú r prbm ; du r hr qu! mb rr h pur u ur ;uz:: u duru u E U d L g uvrú uj uvr mbh:: gub:: dur::: ñ 60 prp d : ñ 70 E J::r b ru d pr ruó d uv r:ó d u::vu pr hbí uu :: g d qu du:u::ó ::r v pr prb; u<: )!ru E v d I u ó h mvd d u mb mgb u d urudd qu d hdd Khumw ugró qu rgz u mb m gb rá j f:r:d ruuru: Embh:: rá vgd pr pru ú!r:: ud qu dpué g ru m:du u r:: d mm m um! gru p d rd ó pff S mb: vuv h I rg z ó" ";prrá" mu: I r zó "drzó d u p r C u fm u gm dfr m m u Pfff:r Lbb 973) zr f d J rp:: br ruur E!rr qu u má mp v x mr dmd d r rdó L rpr má fru x má mu r" Y \ r pfó d prdm d ó Cud I mp :: m hu mb má rru ñu d prdu -pr d prd uó úmr d prdu U m::r mp prpr gu "hgu r" d mud qu J rgzujó prm hr má qu u vdd mp vu d ru L mp u f Íóm: :r Ourr r púb prvd: Tmbé rmf pr :m má á d fr óm E ud u ju u d mpñí prdí róqu u mb mpv -pr j mp u hbí má d u pród u uúu d- ruur d pród rj u mpj dd d mu du S hbí mp u d pród rjub J mu ud u mr : ru A[ uó mp v pdrí ó d J mp d I mudd m pr grup mrru S mp grup pdrí r p Ju pr (DuBk 97!) U ud d mp r hp mur u águ u p óm d mp (F 980) F ró qu rv hp rmr u d mpc E rbu rm rv I mp má qu dd d rv D mr qu I mp uquf rr J rdd óm vd d rv méd mdd- qu hp uó d mp grg má má qu p rv qu rdd Cud dmd mb á f m d prgrm d ud m d I mu úd qu muv h rm r bu d drg rg drr ruur qu m Oé ruur prá (D A u Suu Y Pr 99) O ru fqu á ú mb br ruuru u rg z u á rprd pr qué qu h rd d mpur r rg z: dfr u Mr Brw ( 977) h r u á! hór d rgz gubrm EuJ Ud Err qu ép d r g d mb mbw p r r:: ób rd grd d frmzó qu u vz r ub - vd mü p d jrrqu í d g ó u d :: d pr v: f:rr rgzó Auqu f u: ép Ú! rg durj:ru u mb mb furz rg z ó jur: ú:: furm uu u x qu ur v:r B r w :udm rg: uru Jd ;mpu : u pjí T!mbé pb m prr rg z mr >í U mpr ó d mpr dud d brvó mpr d r xrjr br ruu r d rgz Ípr: d:: prup dd d Ú Ed Ud :mpr d prpj dud Cdá í m mpr d prp dd d u L p!í E ud ró qu f d r xrjr r prubmú u u g m vó mpr rud dd xrjr pr r d r b db (ruw Shk 979) B rw Shk ( 979) gr u pr uuó mú ú dd u dd!r xrjr E ugr qu:: pí gu b::rm: mu mpr pr u rguzó L p í IHICu: ;\ r m u uuú d I u b u mp d r 0 : :ruur rgz u r dfr pu r Cuuá Ed Uu L mpr d p í u pwó d fd ru ur u d: Fr:! ( 979) r p d: ruu ru d u E dr fdr pr gr v u pr pm g rm pff uum érm d rv prf píf Fr m drmó qu prgrm u p fdr uí u:rvr ufrm mr r d! dr r mbb m r:uwd d r fr mb U mr rpó vu rduó d ú mr d mru pr d pr d u prgrm pgdu fud fdr u rzd pór órd fdru m mu ru d dp d d pr rqurd pr mp r rpr fd!r L urz d mb pubd pr qu m uú; qu mp J fr r d I rg zó L prpó d mb dpué b rgzó pr du d I m d d (M 994) L dmrdr Sudáfr Ed Ud prb dfr dd d d urbu mb E :qu hu rd qu u d r f:r: :u ú mb U xm r d u p d víu qu r:vó mprm d rp d fr r ró qu I ruur d u rguzó í mr mp br mprm d rp dur q urz d mb qu wb prb (Ldfr Hubr 977) L d vdd d rpu d frr udd úu J fru qu

8 06 Eruur rg: xp Eruur rg: xp 07 pr f qu vr grup rgz fur d u prp udú L vdd d rp d fr r f mm f ruur qu u vz fu pr<;pó d mb D mr qu mb g "á fur" má á d fm d rgzó Má b mb rprd pr dvdu u prp á ud pr u p ó ruur rgz E u vz rfj rgzó rbu "uó d ruur rgz" (R Hg Grwd 980: p 4) L mpr d mb pr rgz pud mr v I m r rdd d rgz mu E u d u rgzó mu prm u xm d f d pf d rg mpró f d pf fró Sh hmr (97) ugró qu I rrpr mu á fd pr u p f d rg; d md qu u mpr d hd mrd dfr rrf d u mpr d Jpó u pr dud E u á d mpñf jp Ed Ud Ouh Jgr (978) Ouh Jh (978) drmr gu r : gr r mpr dud jp: Edudw Emp d r p Tm d d dvdu Rpbdd dvdu Evuó prmó rápd Cr xp f frmzd Jp Emp d pr vd Tm d d u Rpb dd v Ev u ó prm Cr mph frm Prpv przd Prpv gr! Ru d rrr pzd Ru d rrr p IZ d L úm d fr rfr urz d prá d uprvó fqu jpé d f pr m u d uv prupó rp d r mmbr d fm Ouh u d pr dfr frm d p dl L u d Ouh qu mpr Jp pro Ed Ud prf má md jpé qu md dud ugrd qu pf d rg d mpr drm E pu dd dbm drr ó frm qu dfr d u ur f ruur rgz E fr d uur : : - /:;;::-::: : :J! E ré d fr uur u mp9 r$ - zd h rd drá m úm ñ L mg r á fá ( d vr quf I d m pr mu pr d mhufur \ ; drbuó v dmró -rgd pr d mud Pr h r mág mbé Muh rgz rg r h d pr r dd h muh U ó pr I b d dfr d pf r V 6 dud pr r d d fr u ur pró Dur f d ñ 80 ( d pz T m) h d vj Ch r ó prgrm qu m uvrdd f á L dud d ur ózád d vr pf urp rpz<b u r rd d br prgrm ju Ch E á rudd pr Cr S ud mér Afr Id mbé S ur prgrm rgz d d Cóm r uur!jur rgz r? U rpu prpr Gr Hfd ( 993) qu u dd ud d rgz mu<: E dr h uur!j m "prgrm< fwr m" (p ) r qu uur rgh: uprp E gu p m J rr urdd uur d máxm mpr E r m rr v uur r h d má Tm pr T vz frm má d ud rr m d uur brvr rgum uxpu d "br d uur" mpr ó "md pr uur" E pu d v br d uur qu rrf rgz á bd fr d uur E r fr pdrf r mñ gf uur r u r fr dvf; drd E rgum d md pr uur qu uur furz dm pró rgum xrm pud r Cm vrm gú E u ud d b mu Hg Kg Brbum Wg ( 985) rr b pr drmó d ruur "br d uur"! L rzó dfró vr hrz f rmzó b r d u ur qu b mu udd fr/ pr Mrh M r (!980) mbé rpr qr r ruur rr Od df r mm Jrm Jpó má qu vrr uur C: Mhrud MÍ (983) drmr qu rgz Irá prrvur mdr gud rgz d E ru d á r T rgum d "m- d pr uur" U ud dpr\ mufdurr: Fr Am Od Gr Brñ!ró qu du ó p<;:6 r um pr d du u uó dd pr rgz d dr6 gró vd b pr óg qu pí- d u dd d pr rud fgur rgz 6 dfr (Mur Sg Wrr 980) Tmbé h r\df- ud d Arb Sud Ed Uf; (A-Twrjr Mrí 987) mpr mu Id (Rwg Sgh 99 ; Gup Gvd rj 99 ) rgz d g A Or- \ \>

9 r IOH EruUr r :: :p;:í: J (Jpó Cr:: k S ur Tw:\ Y: Hg Kug)!mp: :!fvi!f Ah:mu E Uu Crru 5-w:mh Wdmr 99)) Pr m x : ruhuu : Hrpr:w r h:: r:p d mp: dfr uuru! pr: ruur rgz Ex vur xp::: pb pr "r E mu bv qu : u r Lfr: m : gíu u: vgó : vr uu (Tb 987 ) Tmb : v d : u mpu f:rh: mr p u L xpó má f f:r: 3 rbuum Wg (985) Sugr qu mm uf:r uur fu d J dfm rud E u upbk frm rgzu p:í m d frm h! rá p:rvur u pr rr dh frm E mb rú pur:vur u rpr- drf d rr u prpur frm dk Lu rgz v fd pr uur umb du á bzdu mm frm qu : v fd pr rr u m ñ gí E fr uú u r gú f0m Hud MBrd ( 96) g : u f d uur dv d d qu grg u v r ruur rdudupr gí d pr umuñ u rr d md E ur ú ud: brv JU pud hbr u dd fr uu r pu r vr u h!gf Mru qu L I r qu f d u uur dv Hmh Bggr ( 9H8) h!g JUC f uhur fwr d mrd xp rm rgz: p:ru qu pr u urdd g gm:ó xp: mjr ruur rgz u á d rgz d Cr d: Sur Jpó Táwá E prmr ugr d u m qu L rr rá : pág pr: E m qu u xp d rgzu u z Jám CDIIjuLJ Jugr d pu: U g m uur Hm 3ggr rp d ufr h jp: (- Xu 990) Crm qu ufr vr d fm fu d pí rbu dfr ru ruur r d pí N m durd rp d u d xp mbó L vgó qu hm ud rvd d rh:rí mpr Lu prmr muv u ur frm d xp d éruur rgz d u rgzú frm má g::ru E gud ugr ó qu : d uur h r d qu r fr qu f ruuu m mñ rgí r d mb dmu u mpur S r: u u xpv A mbr ur ó frm qu dñ rgzuu f rucur h u pu fu rp d ur f! COOxu L mmu rg d dñ rgz v fd pr uur dd á rzd fu:rz d dñ (Shrgg 9!!0; Shdr Erur rg w: :xp 989) L q::: uu:: br : j p h :drí d u u prp é pr frmuu d u :rgu FACTO RES DE DISEÑO ORGANZACIONAL L ó d d ñ rgz : r mu r Só dñm rgzpr qu u bjv Afumd dfrudm u ó L mm r ud d fí d zr mprr qu á pd A m m mp v rgz pr p r pu: qu mm ó u ruur prprr gú grd d rz d ó E qu gu prrá vurá fqu hm d ñ rgz Srbuk Nrm ( 98 ) grr pr mu b uru umpd d dñ rgz :! E vd pr rg:z: ruv prbm pr Pf qu pr d mr mu prd d pr pr qu rrz rb u prbm E prbb qu : pró bé prqu pdr rgz prb m prbm rrz d m r qu dr furz qu í prb CumJu ; rgu7u gr u uó prduv mbr qu múhp: muá d vr mp d prbm L h:h u uó prdu: f prdb m mprdb u u m m E u: u d uó vr mpu:m d prbm qu f L prbm qu r:u:v ruh úm md u rv d: d uó u é prqu g u rgz h r::d b:rvud f d Dd ug fru; mb mb vuv b prbm prmr O:> u uó d qu prbm qud rdd ru L rr mp pr:rpvu pr q: dñ J; r ;z:: Sup qu prbm á mu )Crbúu á L: I r:rzu:ó d prbm pr pr! d b rgz L dñ mz u uó muá Quzá d mr mpqru qu uñdr pr u udd ó u prv prv d d u ó pr qu rfur bu f p:r rr:r m f0 L mjr d dpd: d vgm: d: f r gró d d d uó U rgzó b d:ñd u uó b qu db zr u pr d urr qu m: v (pp xx-xx) L mr d Srbuk: Nrm ugr qu: dñ rgzu prbmá r Or brvdr má dur fr prr p- m br L Cpw (976) f/w Hu A Orgzf E mm fu hu u dñ rgz r E b r L rg duró d Pr W rm (982) / Srh f Exd: d prrp qu íp pu d v d qu rgz pud r bj d u dñ rgzu r E ub:: 0

10 O Emur rg7:: xp Erruur rg: xp U g fvr d ó -h7f é prbm h mur 2 Prm r d mprd u dd d rv prdu 3 Pr p p mprr prmuv umf; dr J rgz;ó 4 L prduvdd Igr rvé d g d gf 5 Mé v r xg x 6 Sgu pgd u jd -h7 qu h mjr 7 Mé pr fm 8 T mm mp hgur ó -prm qu g uóm pr qu J vz dpd (E rum d V d V 983) Dd prp v d Srbuk Nrm qu m quí prr p mu mp PS pr df ud prpw u ju qu f Srbuk Nrm p u rur br m E dñ rgz r f ruur pr frm dmd r ugrd pr ur d u prr pv pr rgz E qu gu drrm prp v r br dñ-rg z mzd d d qu rgz g: p rég rp J frm qu á ruu rd E fr pó rég U d d! pó rég uv Chdr ( 962) fz mpr ;[ d p rég pr mpr d g m Sr Rbuk Gr Mr ud r :r vj d mrd pr bd u mb E mpr d Gr Mr prb m frm mudv Chvr P r: dv umvf m u d u p rég Chd ( 972) dó rgum brvr qu pfu r d rgz drm! frm ruur mpu ó d 4 rrf mb ó d rm rv d9 dmpñ qu gd pr rg L mm pf r dpd d rrg x d pdr rg:zó D u! ruur gdr ruur S h p rég; br b d "r:rdd m d" (Sm 957) Auqu urz; d m:d m m p d pr d m d d drrá dú pfu 8 mpr brvr qu u d r dd md {j<) q p rég : rm ópm Má b; \ rt qb pr r ópm: m J d d md rvé d prb pbf dr d rgz Aquf ú p d "qufdd" Equfdd rfr pr d vr md dpb pr :ru f drmd (Kz! KhÍ 966) L rgz fr b : qu fdd d md p:r f pr d múp f E h rzó pr : qu rpr0 ó d pó U rgó fr rmí p pr mb u r: r muh: p h u d muh bjv L rg fr mb qu J fr u :JSS d : rb grd d rdumbr P pff d rgz5 v fm pr <mb mb pff ( M Sw Pfffr 974) E dprm g d u rgzó dfr r: mb: qu dprm :J" púb pr qu grf u: f rm dfr E x pf d pr d m d d u ró mpr ruur Pr jmp g qu v b r rur prbb qu g pdr u d u hbdd; qué qu rz r ru r fu d pdr L pr h hb ud mr rb má pdr drd u má mp drzó m g qu gó dd u pó d pdr ugr d g qu dgó dd rrb (Pfffr 978; Pfffr Sk 978) L pdr d pdr rgz dd uá u mpr uá E frm : dó d u: pó rég b rrg d pdr (R H g Grwd 980) E érm qu má -uz pr; drbr rrg d pdr rg d ó dmru (Thmp 967) L " dm : mprd u rpró d r dr r rvr d pbó hrw: ( dr ubud:d) : pbó vr (m mp :d dmrdr du ) xp:v: d fr pbm mpdr" (Pg Gd m 977: p 52) E fqu 0 prb ó dm m dmr rpr- - v E ugr d ó dm rurd d pdr d pr dvr prd ó E frm gu: udu má pdr r v dd pu d v hr h d fró bv pdr r v dd u pu d v vr Pr J ó d mr mpu d r d pdr rg- E ó d r!=r pdr qu pc r ég rp d rgzó u ruur E gu h ó d?m/ u dvdu r d dvdu d Jd d dmá E q rríc d pr dd d pdr pr p fj JCUVOS pud!r u drm v d! ru um (Mfr Drg 986) L d d d : ( ; J ; Im 9r JO ó dm :qu pr d mbr qu v upr S h ó dr d u mr pf dd mmbr í ó um mb m u h d b ó? ur d pr dr d mrm b prpó mb r gr prpd p:r \r?r mm mbr E m d d ru u d gf prp d pr E rmp :r rg prpv d ó rég gf rpqr d mr rgó L d bé vur3 :

11 2 Erm:hr ur:: :p : ::ruur ur ::u: : p u u g p u r u r: g r p ph: : m : pr <: r r rd r II!Cgí 4u á m p k u S h: pr ;gurr ud d rg z ó u uprv vm: r m (Chur 962) L p rég ugr u r d x Pr j m p u ud u frm muu v m qu u z Gr M r ró qu u vrdu u u r d p r ó ggráf b rd m u v d m ñ rg z u d ur rbur u v r d d p ó ( f m r vrdd h vd:u d r q u m m J h b d: pur J rbj E g ud prb m rg zu u 987) A v r u J u vr m wrí grd h u uí ; bé hh d qu du r p r r u gr f fu:r mdvr qu r dur Amm rprum: úüm d pr b pr m:mbr J u fm r m d vr L p r í m frm mu dv D m r x d u r d d p rb mpr uv g r mp br frm J p : u jqu mux rgu z ( 977) "óbrv: U pr p: v d rá d f r b r d ñ qu m r :;ud mrx GJmu Y u Hu L v g ó r h m r u pr m dr d u fqu mr b ur r E á d M rg ( 974) d j r rq u í uru Rvuó duru á u S ( 973) : u:urr d u r d: pu OS dur (h:rúrg f d: g X I X m u r óm :mb dvó d rbj pr v d d d grr u r b r r g z ó m d dd d pr u g v u u prduó Urvr rh { 974) Edwrd ( 975) zr rg z ó mprá d rbj u g r qu m q u r rg m burrá dur rv d d udmrv d r u r u br rr mr d d rbj [ m d ud d brr E u d d qu p! dmrv :á muzd mb m g r d p óm í m dmró ró! Or vgó m rx u : m u u fu d u : bu rr u uu : frm má dr: Lu u ú ú ué ó m qu : :f p br r rujuu h p:ró uu u mí p p rp r u p u d v ru d mpr:u dm r v fu umr : m ur p:rh: d r u r br u rguu (pp I UB- 09 ) u Cw ( 980) ñdó fug u :S hugur u r r r :mó u p r p ú Tu r ( 9 ) Ú! "Jmró :ífu" u v! d dur : Ed U ú D: uurd Cw uv :uwu d: m r r pr p mr r pr rub uj d m E :á d C uw f mr qu r bj u : dup:v m d ú qu rb j d: fá b r ubdvdí má pq u ñ má d f mu r ru u r u C w g qu dpó úu h p r d m pb: rhr pr pr d brr u gr v r d d d umb p r m r ugr v rp grúú d: upuó d m J br á r d J mu m z d ( f- rm 9!0; Spr ; A wd 9 8 7) E furz w p r d frm uz frm muu v L ím dur"!ó v ú: E Ex d pr b m prp rgum mrx ID qu : pó r h! g udó Luó u d L ñ L r d d á m u p r b k má A í m p p rb b u u ó p:rfm p fb qu " p rf " u m d d ñ u m drrv J r r b j : A d má r b j dr r:rá fu:rz furz d r (EJwrd 979) A pr d : prb m m u u r d rb j d r: m mp d dñ rg z L d m ru ó í r qu d fr d ru buj uú r: Lu rdu ó : u v u má u u v frm: d rg z ó pr m p r u d r r brr (Prrw 98 3 ; Sub! 92) E m br r - r pr r u r v r qu fr ó dm rg z uuj f ú d: L ñ D u v pr u h f d d u r br frm ú CUfOI : rbjd r ru g d mrd :br r qu u z (Br J g D bb 98 8 ; vé m b é B 98 7 ) EOS ur pr rgum ód d qu x mú p fu: pr pí d p r d rg z qu rgum0 m u u! udu urd U jqu d rdu6 /m E w mp0 E r : hu u g rg u u uv m p ó r íé g A gu rgz á g d ru d rduó d mñ E vur dpd d m p d v ( x p u mb r dd J u g ) d vdd "xruzdr" E vur mpr d prdu rv fu:r d ím: d u ürg zó E uum frm d: u! rbuj fú p r m h: b r má br u ubó "mur u J r" E ru : g f : m prr rv d : u J óm u ú: u prvdr x r L rg z gubr m prdp : f rm d r d u ó d um u d " p r v z" g u u u u vuú: L p r v zó u &:m v á r p J ú 0 J : m p d gubrm u b u víu r :r: prvuzuó urrí E u q u r u pr v u zó d ud u p r r j m p Jd ó ú mu ñ dñ rgu: :: fq u Ex u dró mpr: qu quí Jb: h u r d:: rdu L mr pr d á d p r é g qu: hu drd h mpí m upu d qu p h pr uu m r f rgz E rg u m d rduó J m ñ p u rvé v " ruur m : u d d rr d f " (Mr : p 209) D u rd pu d v d r :r h v u prmrd u

12 4 Erur rg: xp Eruur rgt: xp S Opó rg: wr rwm E xur r mrx d brr I ruó d mñ db gr hm d u r p r d f mrr rg(rzf L pr r h d m;mr u Cm dmrrm pfu 8 drh - r rg vrddrm prbmá L mdr d d ú rd p U fr v quf qu h dr d u m d rr L r0 xm fr qu hm d drd pfu Uzré quf u jmp pr urr pu H d df uó J md qu ur prgrm é rg b hd grd mb ruur pr gur gudd xu E dó vur mó d gu qup d hmbr ):: dó d gu qup d mujr (Y fu prd d mé qu h!z rmd prd E pó rmd drr d u é uó dó) E pu ró r pr d mb d udr L ud - rdr xum pdr d jugdr d qup fd prr dó b qur éx? r bu E pr ú mr br v rmp: L m d dr u pr L rr d pmó gur fur m f m d I dd d rur (dr) dpb pr vdd é rg uur rgz r frm d rdó Y u fur p m pr mr gu d qup d h br Y mb frm- d md fdm d NCAA pr grr rgudd r - x? Aquf gf fu u fr E fr r E úm fr drr md u - E md vr gr rbu ur mpr d! fóm rgz E r pm rpdr prgu pr qu m rgz frm qu m;m? E p muh vgó h vd b rgz urv gf g drmd DMgg Pw (983) p qu " mrfm u" hr rzó dm pr qu drh rgrz? m frm qu D urd D Mgg Pw r rrgm Wbr ( ) gú é u furz mpur drá d vum hr r:zó burrzó bb u ruf d mrd burrzó m "ju d hrr" d hu rdd b pr pu qu pr d burrzó r rrvrrb DMgg Pw r qu mb mr h md0 d á! : uó grd qu J X I - r f b hpód qu < rgz;rr x mp :T r rg z :mr Df u mp rgz f m r :! ; Pr ;\p rgt g f m qu rgu u"! u? u u ár rd d vd u : prvdr v umdr d rur prdu dpd rgu d-r r rgt qu prdu rv prdu mr L vrud d udd d á qu drg ur ó ó : rpu mpdr: m h fqu d pbó d H Fr) ( 977b) rdd rg qu r:dd rhí: m h fqu d rd rrg:7 d Lum L ( 978) d:d d r rv (p 48) D urd prpv rgz rd vz m hmgé dr d u ámp) [j mr uvrdd púb dqur gudd rpv m h d d dprm r ér qup prf d fú b f d r d vhfu mr r uvq DMgg Pw r "9 pr mrfm r- rgz u mp E prmr ugóf h fur rv d mb m rgm gubrm xpv uur qu pud mpr dr7ó br rg Pjmp rgm gubmm bg rr: pr mr (já) rm mfm d ud H fur vd p d I fur rv d - md gubrms S h rrd I dpó d pr dpr d quj frmó d mrd br<j r h0 drr d md gubrm pr prudd gu mp (Dbb 993; Su 994) E gu ugr DMggq Pw brv qu h rg7 rmd md u r E urr ud rg fr rdumbr bu rpu mjm0 frm qu r rg u mp h frd rdumbr prd Pr jmp Rw ( 982) ñ qu f< u púbc umá r p dmrv f d rr mrfm rm v:iqr m é prv r\ u mb u DMgg Pw -- rgum qu grd rg7 uz u úmr rv pquñ J mpr< ur qu m Jh: Appd d " p;+ r u md rg rz \ pr d pí" (p 52) U jb p mu r brvd pr DMgg Pw hh d qu Jó m mdó rbu m p prgrm mr br d duó r d urd md :d d d XIX Cm d DMgg Pw: - p - - : - j Lrpr dudd dvv d :h : 4 umpd mp<r (u prp d) md jp pr: :dr prbm p$os d prduvdd - pr: u prp: mpñf L r:ípd prfr:ó d r m; pr u d pr x jpf rp ( 98): ; m dfru ddd dd:d d vd: d r:b:j mp ñf; uu ) "-! - ;: f / Up rfu Tr Nw Yrk m rpr qu f?r: J g bd dprm frm d g pr ur rr d mpbdr dmé xrr S u fu: qu J qu " j

13 6 Eruur r ;:: xp:u: EruUr rg:mz: p 7 mpr ó d u p k u : IIJh!Jur: óm pu:u: :vu ur d ju:gu :r g" (Prukh 9!5) E pu:wó J DMgg Pwd d mp má qu mph: m: mp r E :w b:m d dprm k g! ::ju fu d mu dr d: rgz U rr fu d mrfm u v pr: rmvu vvr m5 prf furz br p dmró T pwó prf m ; br ó d rd p rf : dr d: mp urguzu v u u u ó dd p:r dmrv rg2 mm mp pud dgur u d r Cfrm mp g d g prf u h: mk hmgzr S ró qu : fr rm v r mpr! u :uj d Dbb ( 993) Y Suu (994) d urruj Aquí ju mpr d md gubrm d m rdr prf:ru d pr f r r rum pr vr b rfrm : mp S hó p d vgó br prá9 u r!pr fr 200 mpr d gj;> d Fru E vgó ró qu prá d: r:p fr bb prfzó : mb d mpm udj {Mz 990) Aí prpv u r dñ rgz m pr r bd m rgz má b :m pr d pr xr m r qu v rgmz0 u mp mjr u r d p d mp E prpv prb b p régw q m prvd d rd u dd r u rgz ó LA EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Hm d drd uu r u! xp d ruur rgzuu E h v rd Jd fr xu m mñ Y gí h fr J dñ pó rég : mrf U Cuá :xpó rr? Y pr pu db r bv qu " rr" "gu d J rrr" I rpu prp xp d ruur db Jur bó E h d b rd r óg L Pr j mp Tub!r ( 985) mbó pró mbm prpv LU p;ru xpr p d ruur dmv d uvrdd Fg ( 985) u dó dmó d Frm mujv r grd! rpr ; Y ró p pur pó rég r d mmbr prp v u Fg mbé ugr qu u ju dr d rgz r xp pjrí r vád Fg rm ñd ( d urd é): u u ú p:u h úu vr u rí m x >Hó u d fóu r :z Eu u ;r qu uu u r mrk; : rí d rgzó rurr mp ú mr qu v ru mpur m rbu mpró úd fóm q;uz (p 377) E m udb frmd qu Fg h vd :rm á rgz E ud d Hm Bggu (988) br mpr d uur p;r rgz Lj Or r j mp d fqu rí múp m á d D r2 V d V (985) d r ruur d u r d u dd d gurdd d mp L rgz á ruuru dr u u x V Hu (987) zó dfr fqu dñu rgzw qu \ : Su déd d 970 9!30 pud mprdr fur d: u h ór Lgó & u ó qu é L rg í "ruur mpj mvm qu &:pu 2 m:jr m uú ud hórm" (Cgg 98: p 545) Aí h múp xp d I ruur Cud xp; m u pr u p ó d: u r r fur d u x hór uur p qu frr Cud mb á x pum mprdr pr qué rgz m frm qu L rgz m u frm d m r uurmá L h:u í pr d qu h md í rgrm f 0r d pó rég Pr ur mvm d rgr á fgurd pr uvdd ór qu ubm d drr D mr rg z u&: d vrf rrgz f d j ur mjr u mb ( D!987) Adp u fm pr jur ; uur úd pr (Srg: 99) Cuu fr mgu mb:w múp: u Ov rpd "dp" (Grv 9:!9) Tmbé : h! r é :: : érm d: gí dpb prupuu pr r :: zó vurd A pr hr u dró prm: rg:wk quu r qu ru:jum rguuw0w/ f:m :J pruu vv- {Mr 987) L ruur f Ouj J ; fuó rrg d pdr rgz L md rp d! I!Srgu rwd f ruur A dfr d gí d df J prp d píu ;uur á! mvmm Hm drd dvr xp qu h drrd pr p r fu qu um ruur rgz L ur rgz dám L rg2 C mb d: mñ dp uv ::gí

14 J 8 EJur rgr: xp: fr mb mb uur r dp uv rg ur gu vj< j u r rg u mp JmpH duó á hh d qu ruur d u rgzó ru d mror -pr u mmbr d m d qu frm pr E dr d ruur dd pr pr d pdr drzg m d d mu mb Pm hr u dró d pr "

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim

Más detalles

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO upmto pci SEGUNDA VERSION Por gudo ño cocutivo, EL DIARIO trg u rcoocimito o fodo mutuo má rtb d mrcdo cio, o 16 qu má vor trgro u prtícip ño pdo y durt triio 1998. Et tímuo coicid co príodo d myor crcimito

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas:

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas: CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015 La Voz de Michoacán Cambio de Michoacán La Jornada Michoacán Provincia El Sol de Morelia Primeras planas:

Más detalles

Índice. Como utilizar este catálogo

Índice. Como utilizar este catálogo Índice Como utilizar este catálogo... 1 Función de la Bujía de Encendido... 2 Codifi cación de las Bujías NGK... 2 Terminales Supresivos... 3 Tabla de Aplicación por Ensambladora... 4 Como utilizar este

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

* + $ %! & ' ( ) " # )! "!! " # " $!% "&#! " " #! $ % "!

* + $ %! & ' ( )  # )! !!  #  $!% &#!   #! $ % ! *+ $%!&'( )"#)!"!!" #" $!%"&#! "! "# $%"! !"!,-.. / 0 & 1 1 1, 1 2 3 04 2 1,,&54&111! & 6,&, 2 1 / 0 5 2 7 42 4 2, 14 2253111! & 7!&!8 2 & & 3!! 9 0& 5! &, 2, 2 53 04!: 2 ;,13< *4= 4/>+!. *&?4&&&!& &!

Más detalles

FUNCIÓN CARACTERÍSTICA

FUNCIÓN CARACTERÍSTICA FUNCIÓN CARACTRÍTICA Aíd vgli Frádz * * po d Mmái, Fld d Ciis s y Tologí, Uivrsidd Niol d Tmá INTROUCCIÓN L Fió Crrísi s dfi omo l sprz mmái d vril lori ompl, dsmpñ ppl impor l állo d proilidds, omo isrmo

Más detalles

3.Escribe el, la, los, las. escuela escoba asnos bosque isla escopeta fiestas pasteles

3.Escribe el, la, los, las. escuela escoba asnos bosque isla escopeta fiestas pasteles 1 ACTIVIDADES DE LENGUA 1º Actividades 1 1.-Coloca correctamente escuela, escoba, esta, isla, asno, sano, silla, gusano, niños, espada, escopeta, fiesta, bosque, pasteles. sa se si so su as es is os us

Más detalles

APLICACI ONES DE LA FUNCI ÓN

APLICACI ONES DE LA FUNCI ÓN APLICACI ONES DE LA FUNCI ÓN GENERADORA DE MOMENTOS Adrés Camlo Ramírz Gaa adrs.camlo.ramrz@gmal.com Trabajo d Grado para Opar por l Tulo d Mamáco Drcor: Bgo Lozao Rojas Esadísco Uvrsdad Nacoal d Colomba

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices. CAPíTULO 11 ARCOS CORRIENTES EMPOTRADOS (HASTA 40 M. DE LUZ) T.-D isposiciones generales de los arcos. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

Más detalles

RELACIÓN DE PAPELETAS DE TRANSITO EXIGIBLES PARA SU PAGO

RELACIÓN DE PAPELETAS DE TRANSITO EXIGIBLES PARA SU PAGO RELACIÓN DE PAPELETAS DE TRANSITO EXIGIBLES PARA SU PAGO Nro E. Placa Nro. Pap. Infr. Conductor 1 C 5999788 7140 B9 APEÑA DOLORES 310.00 2 C AA-2046 11628 B9 RAMIREZ GONZALES LUIS 310.00 3 C AB-2362 12303

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

El Paso de medicamentos y otros productos químicos a la leche materna

El Paso de medicamentos y otros productos químicos a la leche materna Policy Statement Pediatrics Volume 108, Number 3 September 2001, pp 776-789 El Paso de medicamentos y otros productos químicos a la leche materna AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS Comite de Medicamentos RESUMEN.

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l.

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. E. J:ALATE TA PR~GRAMA NUESTR~ T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J \ Btur 1 Rl'\ EoiTuru.o\t....'u t o \ 4 li. RZ A T.... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. ~ Bnr lonn. A~4b - ~~~,~~~~~'~ ~) NUESTRO PROGRAMA lnt.

Más detalles

~~~ Alcaldesa de Marbella

~~~ Alcaldesa de Marbella SALUDA ALCALDESA L A SEMANA SANTA. Cl,hJE IMPREGNA TODOS LOS R INCONES l)e NUESTRO MUN IC I PIO, S E HA c_onvelltido POR MERITOS PRO PIOS EN UNA DE LAS CITAS MAS RE LEVANTES D E NUESTRO CA LENDARIO FESTIVO.

Más detalles

! " # $% &' &(&)&*#$! " + ( $ $( #$ + ", - 0 &%&' - ""+ :' )&* %' "1 "+ $9* +" "++ <& +2 "+0 4&"666 += "+1 3 -+ "+> /& /& % &7-0

!  # $% &' &(&)&*#$!  + ( $ $( #$ + , - 0 &%&' - + :' )&* %' 1 + $9* + ++ <& +2 +0 4&666 += +1 3 -+ +> /& /& % &7-0 !! "# $% !! "# $% &'() %!*+,-! " # $% &' &(&)&*#$! " + ( $ $( #$ + ", - +.('/%% - 0 &%&' - - (&%&% 1 1#'/&' 2 $34 $5$ $5#5 6 * 6, 6 " */' "/7&8& " ""&9*(:')&* - "" &9* - """ /& 2 ""+ :' )&* %' "1 "+ $9*

Más detalles

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Tra ducción del in glés de Gema Mo ral Bartolomé Tí tu lo ori gi nal: If I Stay Imagen de la cubierta Warner Bros. Ent. y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., 2014 Todos

Más detalles