a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:"

Transcripción

1 Página 1 de 5 PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES REGULADOR DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA PERSOAS EMPRENDEDORAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E COMERCIO AO LONGO DO ANO Para mellorar as posibilidades de éxito dos proxectos empresarias que se inician na cidade, e a supervivencia das pemes e o pequeno comercio, dende o concello ofrécese un servizo de formación en determinadas materias e ferramentas cuxo coñecemento considérase esencial. Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: HQE-VVP4T-VGWKL 9761F55BB5A675DF3EC4FE614D990A1D67A53EA6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está. Mediante el código de Ao longo do ano realizarase un Itinerario Formativo cuadrimestral presencial onde a persoa emprendedora e/ou aquela persoa que poda ter curiosidade, atracción ou predisposición cara o emprendimento aínda que careza dunha idea empresarial clara, poderá desenvolver a súa idea e planificar a súa xestión, publicitación, coordinación Cada Itinerario acompañarase dun taller en liña sobre Plan de Empresa. Ao finalizar cada Itinerario, haberá Talleres Especializados en redes sociais. A inscrición en cada un dos talleres do Itinerario Formativo, é flexible e a persoa emprendedora poderase inscribir en un ou varios talleres en función das necesidades do seu proxecto. 1. OBXECTO DO CONTRATO O obxecto do contrato será a impartición das seguintes accións formativas presenciais e en liña para persoas emprendedoras, consolidación de Pemes e pequeno comercio, e mentorización para emprendedoras/es e empresarias/os dos centros municipais de empresa EMPRENDEMENTO (Formación Itinerario para o emprendemento, Formación especializada para o emprendemento e Formación en liña para o emprendemento) - Lote 1: Talleres de xeración de ideas empresariais - Lote 2: Talleres de elaboración de estudos de mercado - Lote 3: Talleres de financiación e fiscalidade - Lote 4: Talleres de márketing e técnicas de venda - Lote 5: Talleres de presentación de proxectos - Lote 6: Talleres de redes sociais (básicos e avanzados) - Lote 7: Talleres en liña: Plan de empresa en liña. TALLERES DOS ITINERARIOS PARA O EMPRENDEMENTO (lotes 1 a 5), custe máximo de licitación 50 /h HORAS HORAS/TALLER TALLERES/ANO Talleres de xeración de ideas empresariais Talleres de elaboración de estudios de mercado Talleres de financiación 8 3 Talleres de fiscalidade Talleres de márketing e técnicas de venda Enero/abril/setembro 1

2 Página 2 de 5 Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: HQE-VVP4T-VGWKL 9761F55BB5A675DF3EC4FE614D990A1D67A53EA6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está. Mediante el código de Taller de presentación de proxectos TALLERES ESPECIALIZADOS PARA O EMPRENDEMENTO (lote 6), custe máximo de licitación 50 /h HORAS/TALLER TALLERES/ANO HORAS PRECIO/ HORA Talleres de Redes Sociais básicos Talleres de Redes Sociais avanzados TALLERES EN LIÑA (lote 7), custe máximo de licitación 40 /h HORAS/TALLER TALLERES/ANO HORAS Taller Plan de Empresa en liña TEMÁTICA DOS TALLERES DE EMPRENDEMENTO Novembro 2016 Marzo/xuño/novembro Novembro 2016 Marzo/xuño/novembro En canto á temática dos talleres, o departamento de Promoción Económica establecerá uns mínimos de contidos e, en todo caso e de forma xeneralista, deberá conter: Taller Xeración de ideas de negocio. Facilitarase a detección de ideas e oportunidades de negocio, as diferentes fontes xeradoras destas ideas, avaliación das mesmas, aprender a entender porqué unhas teñen éxito e outras non e comprender a importancia da creatividade e do concepto de valor. Taller Como elaborar un estudo de mercado. Proporcionar os coñecementos necesarios para desenvolver estudos de mercado aplicados e eficaces, empregando ferramentas actuáis. Taller Financiación. Facilitarase ás persoas emprendedoras as fórmulas existentes no mercado para financiar o seu proxecto da forma máis rentable (entidades financieras, subvencións, convenios, business angels ), procedementos que regulan a súa solicitude e negociación bancaria. Taller Fiscalidade. Facilitarase ao emprendedor/a información sobre as diversas formas de fiscalidade actual (Imposto da Renda das Persoas Físicas, Imposto de Sociedades, Imposto sobre o Valor Engadido ). Vantaxes e inconvintes. Taller Marketing e técnicas de venda. Facilitarase á persoa emprendedora a formación necesaria sobre coñecementos de marketing, merchandaising, comercio en liña e todas as ferramentas necesarias para a venda e postvenda dos seus produtos. Taller Presentación de proxectos. Neste taller, ademáis de poñer a disposición e formar ao alumnado en habilidades comunicativas, de oratoria, etc, prepáraselles para a presentación dos seus proxectos empresariais. 2

3 Página 3 de 5 Taller Redes sociais (básico). Facilitarase á persoa emprendedora a formación necesaria que poda potenciar a súa visibilidade, presenza e reputación en liña en aras de mellorar os seus resultados comerciais (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ) Taller Redes sociais (avanzado). Mostrarase ás persoas emprendedoras cales son as alternativas que teñen para crear a súa presenza web e as ferramentas axeitadas para a venda en liña. Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: HQE-VVP4T-VGWKL 9761F55BB5A675DF3EC4FE614D990A1D67A53EA6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está. Mediante el código de Taller Plan de empresa en liña. Trátase de que a persoa emprendedora que non poda asistir á formación presencial, teña a posibilidade, a través da formación en liña, de coñecer as técnicas máis axeitadas para expoñer a súa idea en forma de proxecto empresarial co obxectivo de que transmitan tanto os coñecementos sobre o negocio como a solidez e a rentabilidade empresarial deste a través do plan de negocio co fin de desenvolver o seu proxecto empresarial. 1.2 CONSOLIDACIÓN PEMES (CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS DE A GRELA E PAPAGAIO). Formación en función das necesidades estimadas, poderán incluír todos os temas de interese no mundo da empresa e o emprendemento como xestión económica, consumo, novas tecnoloxías, internacionalización, subvencións, formación en temas de economía social, empresas sustentables, novas formas de financiamento, novos nichos de mercado, franquicias, nóminas, formación sectorizada etc e levarán a cabo en función das peticións das persoas emprendedoras e das necesidades que xurdan ao longo do ano. - Lote 8: Talleres e/ou xornadas de novas tecnoloxías, redes sociais e innovación tecnolóxica. - Lote 9: Talleres e/ou xornadas de idiomas - Lote 10: Talleres e/ou xornadas sobre administración e xestión de empresas - Lote 11: Talleres de marketing y técnica de venta - Lote 12: Talleres de habilidades comunicativas TALLERES de CONSOLIDACIÓN DE PEMES (lotes 8 ao 12), custe máximo de licitación 50 /h HORAS REALIZACIÓN Talleres e/ou xornadas de novas tecnoloxías, redes sociais e innovación tecnolóxica Talleres e/ou xornadas de idiomas Talleres e/ou xornadas sobre administración e xestión de empresas Talleres de márketing e técnicas de venda Talleres de habilidades comunicativas

4 Página 4 de MENTORIZACIÓN PARA EMPRENDEDORAS/ES EMPRESARIAS/OS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EMPRESA. O programa de Mentorización ten como obxectivo acompañar ás persoas emprendedoras e/ou empresarios/as xa contituidos que o soliciten durante o proceso de posta en marcha e consolidación dos seus proxectos empresarias. Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: HQE-VVP4T-VGWKL 9761F55BB5A675DF3EC4FE614D990A1D67A53EA6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está. Mediante el código de Consiste no apoio de forma individualizada por proxectos ou por sectores a través de profesionais e/ou empresariado do mesmo sector no que se desenvolve a idea empresarial do emprendedor/a. Enténdese como unha relación de asesoría entre un/a mentor/a e o seu pupilo/a. O servizo de mentorización ofrecerá os seus coñecementos e experiencias como guía fronte ás dificultades que atravesa a empresa tutelada. - Lote 13: Servizo de mentorización. PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN (Lote 13) custe máximo de licitación 60 /h HORAS Programa de mentorización CONDICIÓNS DO SERVIZO VÁLIDO PARA TODOS OS TALLERES. A empresa adxudicataria quedará obrigada a: a) Deseñar e elaborar os materiais didácticos necesarios para o desenvolvemento de todas as actividades formativas de cada un dos programas, que deberá ter a conformidade do servizo de emprego e estará baixo a súa supervisión, cumprindo as expectativas e o procedemento que desde aí se sinale, ademais deberán seguir a imaxe que propoña o servizo para unificación da formación. b) Facilitar ao concello todo o material didáctico que se utilizará no taller, que incluirá a elaboración e o reparto de manuais ao alumnado. c) Realizar os controles de asistencia do alumnado no formato que dende o Concello da Coruña, a través do Departamento de Promoción Económica e Comercio se estableza. d) Aceptar as modificacións que o Concello da Coruña, a través do Departamento de Promoción económica, realice no calendario inicial da programación. En beneficio do correcto desenvolvemento dos cursos, estas modificacións poderanse realizar en calquera momento consensuadas coa empresa adxudicataria. e) Respetar os horarios que serán establecidos polo servizo de emprego en función das necesidades das persoas usuarias. f) Utilizar linguaxe non sexista nas presentacións e materiais. g) Impartir os talleres nas dependencias municipais xestionadas polo Servizo de Emprego e Empresa do concello. h) O número máximo de asistentes estará en función da demanda e a capacidade das aulas. i) Nomear un responsable do contrato que estará dispoñible as 24 horas do día, para responder ante o concello das eventualidades que xurdan durante a execución do contrato. 4

5 Página 5 de 5 Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: HQE-VVP4T-VGWKL 9761F55BB5A675DF3EC4FE614D990A1D67A53EA6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está. Mediante el código de j) A empresa/entidade adxudicataria e o seu personal terán que manter a confidencialidade dos datos que se lles faciliten na execución do contrato, e non poden utilizalos máis que para as finalidades estrictas que se deriven do cumplimento do seu obxecto. k) A adxudicataria estará obrigada ao cumprimento estricto das normas vixentes establecidas na o Lei Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en materia de protección e tratamento de datos de carácter personal, en relación co que coñeza por razón da prestación do servizo, que non poderá utilizar para un fin distinto ao que figura nas prescripcións técnicas, nin ceder a terceiros, nin siquera aos efectos de conservación ou estadística. l) Entregar unha memoria final das actuacións realizadas seguindo as indicacións do concello. m) Nos talleres de duración igual o superior a 7 horas, o personal docente, pasará á finalización do taller informe sobre cada un dos proxectos participantes. n) Aportar todos os medios materiais (computador, cañón, fotocopias...), humanos e virtuais necesarios para o bo desenvolvemento da actividade. 3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS/OS LICITADORAS/ES. A documentación técnica a aportar será a que acredite os datos a valorar según os criterios de adxudicación establecidos no prego administrativo. Achegarase a información que poida ser tida en conta para facer a valoración, conforme aos devanditos criterios subxectivos. 4. MECANISMOS DE SEGUEMENTO E CONTROL. Para o seguemento do contrato, o departamento de Promoción Económica e Comercio designará una persona encargada da vixilancia do mesmo. Faranse visitas periódicas aos talleres para inspeccionar o seu desenvolvemento. A Coruña, A xefa do Departamento de Promoción Económica e Comercio Teresa Somoza Quintero 5

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS.

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. PROCEDEMENTO ABERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DOS DO CONCELLO DE MUROS. ASISTENTES: Presidente: Dª.Sandra

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4 XUSTIFICACIÓN: Este documento ten coma finalidade dar a coñecer ao alumnado e a comunidade educativa en xeral a información básica relativa a Programación Didáctica dos distintos Ciclos para o CURSO2010-2011,

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Consultoría para la ejecución de un Proyecto Global de Desarrollo y Aceleración de Empresas en Almendralejo para su Ayuntamiento.

Consultoría para la ejecución de un Proyecto Global de Desarrollo y Aceleración de Empresas en Almendralejo para su Ayuntamiento. Consultoría para la ejecución de un Proyecto Global de Desarrollo y Aceleración de Empresas en Almendralejo para su Ayuntamiento Presentación Contenido 1. Cuáles son los objetivos del proyecto? 2. Qué

Más detalles

relación de las redes sociales y la internacionalización de empresas; ferias virtuales; portales verticales y comunidades. - Seminarios tipo 3:

relación de las redes sociales y la internacionalización de empresas; ferias virtuales; portales verticales y comunidades. - Seminarios tipo 3: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA, EN EL MARCO DEL PROYECTO REDINCOPYME 1. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DEL PROCESO

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Pola Federación Galega da Construción dirixiuse a esta Xunta Consultiva de Contratación Administrativa o seguinte escrito de consulta:

Pola Federación Galega da Construción dirixiuse a esta Xunta Consultiva de Contratación Administrativa o seguinte escrito de consulta: Informe 2/2016, do 18 de febreiro 2016, sobre a determinación da categoría esixible ao licitador e supostos de aplicación do criterio da anualidade media. ANTECEDENTES Pola Federación Galega da Construción

Más detalles

Bases para emprendedores Business Market. Ideas para invertir 2016

Bases para emprendedores Business Market. Ideas para invertir 2016 Bases para emprendedores Business Market. Ideas para invertir 2016 1.-OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA ACCIÓN El Ayuntamiento de Elche desde la Concejalía de Promoción Económica, realiza numerosas actuaciones

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 109 Mércores, 8 de xuño de 2011 Páx. 13756 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 105/2011, do 12 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo

Más detalles

BASES DE SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 100 CAMINOS AL ÉXITO

BASES DE SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 100 CAMINOS AL ÉXITO BASES DE SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 100 CAMINOS AL ÉXITO Primera. Objeto La Fundación Cajasol a través del Instituto de Estudios Cajasol y en colaboración con Andalucía

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 11/03/2016 13:24:21 Página 1 de un total de 5 página(s). AXUDA ANEXO III MODELO DE CONVOCATORIA

Más detalles

Borrador Propuesta JULIO DE 2015

Borrador Propuesta JULIO DE 2015 PROGRAMA CRECIMIENTO EMPRESARIAL Borrador Propuesta JULIO DE 2015 DESARROLLO DEL PROGRAMA 1. Objetivos del Programa 2. Fase 1: Diagnóstico. 3. Fase 2: Asesoramiento 4. Flujo de trabajo 5. Flujo de Actividades

Más detalles

Curso de Iniciativa Emprendedora para Empresas de Hostelería y Turismo

Curso de Iniciativa Emprendedora para Empresas de Hostelería y Turismo Curso de Iniciativa Emprendedora para Empresas de Hostelería y Turismo titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales Curso de Iniciativa Emprendedora

Más detalles

Tutorial de Selección de Personal a través de Internet

Tutorial de Selección de Personal a través de Internet Tutorial de Selección de Personal a través de Internet Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Tutorial de Selección de Personal a través de Internet Tutorial de Selección de Personal a través

Más detalles

Técnico Profesional en Gestión de Recursos Humanos (Curso Homologado con Titulación Universitaria + 20 Créditos tradicionales LRU)

Técnico Profesional en Gestión de Recursos Humanos (Curso Homologado con Titulación Universitaria + 20 Créditos tradicionales LRU) Técnico Profesional en Gestión de Recursos Humanos (Curso Homologado con Titulación Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Técnico Profesional en Gestión de Recursos Humanos (Curso Homologado

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Presencia X A distancia Teleformación Horas tut. presenciales Horas tut. a distancia 68 Horas totales 68

Presencia X A distancia Teleformación Horas tut. presenciales Horas tut. a distancia 68 Horas totales 68 Descripción de la acción formativa Datos acción formativa Número de acción 12 Acción TÉCNICAS AVANZADAS DE VENTA SUGERIDA Denominación ampliada Participantes La acción formativa se corresponde con un certificado

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

Curso Universitario de Plan de Medios de Comunicación e Internet (Titulación Universitaria ECTS)

Curso Universitario de Plan de Medios de Comunicación e Internet (Titulación Universitaria ECTS) Curso Universitario de Plan de Medios de Comunicación e Internet (Titulación Universitaria + 1.5 Titulación certificada por EDUCA BUSINESS SCHOOL Curso Universitario de Plan de Medios de Comunicación e

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Objeto del contrato. El presente contrato tiene por objeto

Más detalles

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 SIS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y S.O. DIPLOMADO EN SIS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 1- PRESENTACIÓN Las empresas hoy, deben responder al mercado internacional con estrategias de

Más detalles

Experto en Creación de Programas de Radio

Experto en Creación de Programas de Radio Experto en Creación de Programas de Radio TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Experto en Creación de Programas de Radio Duración: 150

Más detalles

CERTIFICACIÓN. "INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO Período: 2 Trimestre Exercicio 2015

CERTIFICACIÓN. INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO Período: 2 Trimestre Exercicio 2015 G.I.F. : P-1502200-G CERTIFICACIÓN D. a MARÍA DEL MAR ANTÓN BRAGE, SECRETARIA ACCTAL DO DE CEDEIRA (A CORUÑA). CERTIFICO: Que mediante o acordo de PLENO, na súa sesión ordinaria realizada con data vintenove

Más detalles

Aprendizaje basado en estrategias y dinámicas de juego

Aprendizaje basado en estrategias y dinámicas de juego Aprendizaje basado en estrategias y dinámicas de juego Justificación: Mediante RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, y a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa se pone en marcha

Más detalles

Curso Superior en Régimen Jurídico del Marketing Digital

Curso Superior en Régimen Jurídico del Marketing Digital Curso Superior en Régimen Jurídico del Marketing Digital titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales Curso Superior en Régimen Jurídico del Marketing

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

1. OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetivo normar el desarrollo del internado de los alumnos de la carrera de psicología

1. OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetivo normar el desarrollo del internado de los alumnos de la carrera de psicología de 6. OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetivo normar el desarrollo del internado de los alumnos de la carrera de psicología 2. ALCANCE El presente procedimiento aplica para todos los estudiantes

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

Certificación en Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible (Curso Homologado con Titulación Universitaria + 20

Certificación en Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible (Curso Homologado con Titulación Universitaria + 20 Certificación en Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible (Curso Homologado con Titulación Universitaria + 20 Créditos tradicionales LRU) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

PROGRAMA DE CULTURA EMPRESARIAL 2006 SEMINARIOS: JUVENTUD Y EMPRESA. LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL

PROGRAMA DE CULTURA EMPRESARIAL 2006 SEMINARIOS: JUVENTUD Y EMPRESA. LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE MURCIA PROGRAMA DE CULTURA EMPRESARIAL 2006 SEMINARIOS: JUVENTUD Y EMPRESA. LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL PRESENTACIÓN El programa de Cultura Empresarial

Más detalles

Curso Online de Introducción al Diseño de Proyectos Sociales

Curso Online de Introducción al Diseño de Proyectos Sociales Curso Online de Introducción al Diseño de Proyectos Sociales Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Curso Online de Introducción al Diseño de Proyectos Sociales Curso Online de Introducción

Más detalles

1 de 5 10/10/26 16:47

1 de 5 10/10/26 16:47 DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Organización de Empresas Código 650G01016 Titulación GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Idioma Departamento Cr. totais Cr. teóricos

Más detalles

UF1723: Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial

UF1723: Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial Certificado profesional al que pertenece COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS Unidad de competencia al que pertenece UC1000_3 Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias

Más detalles

Proyecto de Intercambio Directivos Personal de la UAL Convocatoria

Proyecto de Intercambio Directivos Personal de la UAL Convocatoria Proyecto de Intercambio Directivos Personal de la UAL Convocatoria 2013-14 P r o y e c t o c o n j u n t o o r g a n i z a d o p o r C O N S E J O S O C I A L D E L A U N I V E R S I D A D D E A L M E

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDE de AYUNTAMIENTO DE MARTOS.Firmado 20/10/ :21

El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDE de AYUNTAMIENTO DE MARTOS.Firmado 20/10/ :21 Página 1 de 6 Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 216599 6GOB2-UN97X-A3PLT 8E5C532E97D2A8CAE9A213BDBDEF9D3C7DBCAEFE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento

Más detalles

MASTER Gestión y Dirección del Comercio Internacional

MASTER Gestión y Dirección del Comercio Internacional MASTER Gestión y Dirección del Comercio Internacional 2016_2017 HAZ DEL MUNDO TU MERCADO www.camaragranada.org ÍNDICE 01 Objetivo 02 Metodología 03 Dirigido a 04 Programa 05 Claustro 06 Admisión 07 Evaluación

Más detalles

UF1723 Dirección y Estrategias de la Actividad e Intermediación Comercial (Online)

UF1723 Dirección y Estrategias de la Actividad e Intermediación Comercial (Online) UF1723 Dirección y Estrategias de la Actividad e Intermediación Comercial (Online) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Precio: 0 * Modalidad:

Más detalles

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA TECNICOS Apoyo a los técnicos-emprendedores JUNIO / SEPTIEMBRE 2012

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA TECNICOS Apoyo a los técnicos-emprendedores JUNIO / SEPTIEMBRE 2012 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA TECNICOS Apoyo a los técnicos-emprendedores JUNIO / SEPTIEMBRE 2012 Necesidades detectadas TÉCNICOS en contacto con Jóvenes emprendedores [ ] DISEÑAR Y DESARROLLAR un programa

Más detalles

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS ANDALUZAS EN LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS ANDALUZAS EN LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS ANDALUZAS EN LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

Estimular la inversión empresarial regional para el fomento económico, la creación de empleo y la competitividad.

Estimular la inversión empresarial regional para el fomento económico, la creación de empleo y la competitividad. OBJETIVO: Estimular la inversión empresarial regional para el fomento económico, la creación de empleo y la competitividad. Inyección de 9.000.000 para promover el desarrollo de proyectos empresariales

Más detalles

Bloque temático Marketing turístico Curso Segundo. Tipos asignatura Obligatoria Créditos 6 cr. ECTS Horas de trabajo autónomo

Bloque temático Marketing turístico Curso Segundo. Tipos asignatura Obligatoria Créditos 6 cr. ECTS Horas de trabajo autónomo PLAN DOCENTE Código- Asignatura 062111 Investigación de mercados Bloque temático Marketing turístico Curso Segundo Tipos asignatura Obligatoria Créditos 6 cr. ECTS Horas presenciales 60 horas Horas de

Más detalles

Curso Superior en Gestión de Contratos en el Sector Público. Nivel Profesional

Curso Superior en Gestión de Contratos en el Sector Público. Nivel Profesional Curso Superior en Gestión de Contratos en el Sector Público. Nivel Profesional TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Curso Superior en

Más detalles

UF1818: ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

UF1818: ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO UF1818: ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO UF1818: ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Duración: 40 horas Modalidad: Presencial EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? Es imprescindible en la

Más detalles

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004 Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Cr. totais

Más detalles

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007 PROGRAMA DE FORMACIÓN DIPLOMADO EN SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN DIPLOMADO SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Dada la globalización y con el fin de promover la

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14. Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021. Grao 1º cuadrimestre Terceiro Obrigatoria 6

DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14. Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021. Grao 1º cuadrimestre Terceiro Obrigatoria 6 Guía Docente Grao en Turismo Intermediación Turística e Transporte II DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14 Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021 Titulación Descriptores Grao en

Más detalles

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA Boletín informativo de traballo e benestar Consellería de Traballo e Benestar - agosto-setembro 2010, nº 55 A Rede de Escolas Infantís A Galiña Azul inicia o novo curso con preto de 6.000 nenos e nenas

Más detalles

PAU XUÑO 2013 DESEÑO

PAU XUÑO 2013 DESEÑO XUÑO 2013 OPCIÓN A Deseño do cartel Encierro : Pablo Errea Rodríguez. Ano 2001 Cartel realizado para o Concello de Pamplona coa finalidade de anunciar a feira de San Fermín. Diseño del cartel Encierro

Más detalles

Curso Universitario de Dirección de Marketing y Ventas (Titulación Universitaria + 2 ECTS) Titulación certificada por EDUCA BUSINESS SCHOOL

Curso Universitario de Dirección de Marketing y Ventas (Titulación Universitaria + 2 ECTS) Titulación certificada por EDUCA BUSINESS SCHOOL Curso Universitario de Dirección de Marketing y Ventas (Titulación Universitaria + 2 ECTS) Titulación certificada por EDUCA BUSINESS SCHOOL Curso Universitario de Dirección de Marketing y Ventas (Titulación

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial (UF1723)

Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial (UF1723) Dirección y estrategias de la actividad e intermediación Dirección y estrategias de la actividad e intermediación Duración: 60 horas Precio: 420 euros. Modalidad: e-learning Metodología: El Curso será

Más detalles

FORMACIÓN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: CATÁLOGO E-LEARNING 2012 Formación Online

FORMACIÓN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: CATÁLOGO E-LEARNING 2012 Formación Online FORMACIÓN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: CATÁLOGO E-LEARNING 2012 Formación Online AO138 AO139 AO140 AO141 AO145 AO142 AO143 COACHING DIRECTIVO ESTRUCTURACIÓN DE EMPRESA TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

Más detalles

Técnico Superior en Modelado 3D con Solidworks (Online)

Técnico Superior en Modelado 3D con Solidworks (Online) Técnico Superior en Modelado 3D con Solidworks (Online) Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO Técnico Superior en Modelado 3D con Solidworks (Online) Técnico Superior

Más detalles

El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDESA de AYUNTAMIENTO DE MARTOS.Firmado 22/11/ :52

El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDESA de AYUNTAMIENTO DE MARTOS.Firmado 22/11/ :52 Página 1 de 6 Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 88395 D55UJ-7D33R-AUOXE 7EB59B3E72C6F62B8AB1CADD51759746211DC26B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está.

Más detalles

Iniciativas e Ideas Emprendedoras

Iniciativas e Ideas Emprendedoras 01 / 06 I CERTAMEN Iniciativas e Ideas Emprendedoras CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE FUENLABRADA AMPLIAMOS EL PLAZO HASTA EL 23 DE MAYO! OBJETIVO DEL CONCURSO Premiar e impulsar el desarrollo

Más detalles

Curso de Formación a formadores. Diseño y Planificación de acciones formativas e-learning

Curso de Formación a formadores. Diseño y Planificación de acciones formativas e-learning Curso de Formación a formadores. Diseño y Planificación de acciones formativas e-learning FECHA EN LA QUE SE IMPARTIRÁ EL CURSO: FASE ONLINE: Del 22 de junio al 12 de julio de 2015 FASE PRESENCIAL: Del

Más detalles

F1147 Desarrollo de emprendedores 1/10

F1147 Desarrollo de emprendedores 1/10 Programa elaborado por: Fecha de elaboración: PROGRAMA DE ESTUDIO Desarrollo de emprendedores Programa Educativo: Licenciatura en Informática Administrativa Área de Formación : Sustantiva profesional Horas

Más detalles

FECHAS DE EXAMENES. Universidad de Valladolid 2015/ GRADO EN COMERCIO. Curso: Cód. Plan: Título: FACULTAD DE COMERCIO. Centro: VALLADOLID

FECHAS DE EXAMENES. Universidad de Valladolid 2015/ GRADO EN COMERCIO. Curso: Cód. Plan: Título: FACULTAD DE COMERCIO. Centro: VALLADOLID Curso: Cód. Plan: Título: 2015/2016 418 GRADO EN COMERCIO Universidad de Valladolid Centro: Campus FACULTAD DE COMERCIO VALLADOLID CONV. ORDINARIA 1ºC PRIMER CURSO FECHAS DE EXAMENES 40980 FUNDAMENTOS

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

CURSO DE FORMULACION Y PREPARACION DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA 2015

CURSO DE FORMULACION Y PREPARACION DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA 2015 CURSO DE FORMULACION Y PREPARACION DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA 2015 ANTECEDENTES El Curso forma parte del Programa de Capacitación del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo

Más detalles

Ofi cina de Relaciones Internacionales y Cooperación Universitaria al Desarrollo (ORIC)

Ofi cina de Relaciones Internacionales y Cooperación Universitaria al Desarrollo (ORIC) Carta de servicios Ofi cina de Relaciones Internacionales y Cooperación Universitaria al Desarrollo (ORIC) 2012-2013 Periodo 2016-2017 Plano de localización Ofi cina de Relaciones Internacionales y Cooperación

Más detalles

Técnico Profesional en Comercio Exterior y Exportación

Técnico Profesional en Comercio Exterior y Exportación Técnico Profesional en Comercio Exterior y Exportación Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Técnico Profesional en Comercio Exterior y Exportación Técnico Profesional en Comercio Exterior

Más detalles

Presencia A distancia X Teleformación

Presencia A distancia X Teleformación Descripción de la acción formativa Datos acción formativa Número de acción 10 Acción HABILIDADES DIRECTIVAS. TOMA DE DECISIONES Y LIDERAZGO EMPRESARIAL Denominación ampliada Participantes La acción formativa

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA FONDO VIAL BANCO MUNDIAL

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA FONDO VIAL BANCO MUNDIAL REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA FONDO VIAL BANCO MUNDIAL PROGRAMA PILOTO DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA GUÍA

Más detalles

Análisis de Viabilidad Inmobiliaria

Análisis de Viabilidad Inmobiliaria Unidad responsable: 310 - EPSEB - Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas Curso: 2011 Titulación: Créditos ECTS:

Más detalles

FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD)

FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) IDENTIFICACIÓN Nombre del cargo Técnico Operativo Nivel: Técnico Código y Grado 314-02 Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa Clase: Tiempo Completo MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO Realizar labores

Más detalles

Plan Anual de Actuaciones 2014/2015 Consejo Social Universidad de Málaga

Plan Anual de Actuaciones 2014/2015 Consejo Social Universidad de Málaga Plan Anual de Actuaciones 2014/2015 Consejo Social Universidad de Málaga Sumario 1. Introducción 2. Principios Básicos 3. Objetivos Generales 4. Ejecución del Plan 5. Información 6. Marco General de Actuación

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CENTRO NACIONAL F.P.O. CARTAGENA

CENTRO NACIONAL F.P.O. CARTAGENA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRÁ EL CONTRATO DE SERVICIOS NECESARIO PARA IMPARTIR EL CURSO Nº 0028/11, ESPECIALIDAD: GESTIÓN Y CONTROL DE PLANTA QUÍMICA DE LA PROGRAMACIÓN 2011, EN LAS INSTALACIONES

Más detalles

1 concello de Lugo ACTA DA MESA DE CONTRATACION

1 concello de Lugo ACTA DA MESA DE CONTRATACION 1 concello de Lugo CONTRATACION,PATRIMONIO E FOMENTO Refi: suministrae 3 vehieulos mdte leasing Asunto: aeta leet inf intervene ACTA DA MESA DE CONTRATACION ASUNTO: CONTRATACION PARA AS SUBMINISTRACIONS

Más detalles

Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) (Online)

Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) (Online) Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) (Online) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Auditor de Sistemas de Gestión

Más detalles

Subdirección General de Centros de Formación Profesional CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Comunidad de Madrid. Convalidaciones FP. Universidad CEU San Pablo

Subdirección General de Centros de Formación Profesional CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Comunidad de Madrid. Convalidaciones FP. Universidad CEU San Pablo Convalidaciones FP Universidad CEU San Pablo 1 ÍNDICE DE CONTENIDOS ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5 Titulación : TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6 Titulación : TÉCNICO SUPERIOR EN

Más detalles

Como vender tu idea de negocio en el mercado, mediante la implantación del modelo CANVAS

Como vender tu idea de negocio en el mercado, mediante la implantación del modelo CANVAS Como vender tu idea de negocio en el mercado, mediante la implantación del modelo CANVAS nuestra propuesta Todo actividad empresarial se inicia por un motivo, por una necesidad, siempre hay un por qué.

Más detalles

Guía del Curso Máster en Implantación, Gestión y Dirección de Call Center: Contact Center Manager

Guía del Curso Máster en Implantación, Gestión y Dirección de Call Center: Contact Center Manager Guía del Curso Máster en Implantación, Gestión y Dirección de Call Center: Contact Center Manager Modalidad de realización del curso: Número de Horas: Titulación: A distancia 660 Horas Diploma acreditativo

Más detalles

Un lugar para los emprendedores de base científica y tecnológica CIEM, 2 de octubre de 2012

Un lugar para los emprendedores de base científica y tecnológica CIEM, 2 de octubre de 2012 emprendedores madri+d Un lugar para los emprendedores de base científica y tecnológica CIEM, 2 de octubre de 2012 La Fundación madri+d más de 10 años impulsando en la Comunidad de Madrid la conexión entre

Más detalles

SÍLABO DEL CURSO DE INFORMÁTICA PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES

SÍLABO DEL CURSO DE INFORMÁTICA PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES SÍLABO DEL CURSO DE INFORMÁTICA PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES I. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Facultad Estudios de la Empresa 1.2 Carrera Profesional Administración y Negocios Internacionales 1.3 Departamento

Más detalles

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Enxeñería do Software (intensificación) Código 614P07116 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr.

Más detalles