DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS " PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015" PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014"

Transcripción

1 % DEPRTMENTO DE RUC PN DE DESRROO "ES HOR DE RESUTDOS 5" PN DE CCIÓN VIGENCI 4 INDICDOR FUENTES DE FINNCICION CODIGO DIMENSION MBIENTE NTUR OBJETIVO ESTRTÉGICO grr tibilidd mbitl lredr l CODIGO PROGRM Stibilidd mbitl CODIGO MET R D N C C VR. VR. SECTOR NOMB INDIC FECH E E O R O OBJETIVO DE DE MET DE INICI ESPERD VOR RESPONS OBSERV DE DEPENDENCI NOMBRE VR. RE CTIVI DOR FECH IC IC S G P CI FI E T PROPI PROYECTO PROYE PRODUCTO /EST O DE VOR SIGNDO BE CIONES COMPETE RESPONSBE DE PONDE DE DDE DE DE TERMI D G T O N DI R DO CTO DO TERMIN PROYEC PRESUPUESTO NCI PROYECTO RDOR INDIC S GESTI INICIO NCI D E P I N T O CTU R TO DOR ON ON N O S VIGENCI S E CI S dquiició dquirir 5 h S E O Getió mbitl áre uev áre 9.89 h 48 $,87,94,. mbitl Derrll iteré pr imprtc hídric imprt cueduct Ebrr p c Secretr Stible mej 3.37 pe mbitl Derrll rmit tre Recuperr áre l mej Secretr Stible cervr h.3 h 5 mbitl Derrll l item áre recupe prtegid(pnn rd Secretr Stible tció.78 PRES 5 mbitl Derrll 6 PRES l etblecimit Implemtr u () N. Secretr Stible m. mbitl Derrll educció m cultur pr mbitl educc Secretr Stible tció. pe mbitl Derrll u () p rció mej r N. Secretr Stible tció. mbitl Derrll l m m u pr eficite u Secretr Stible ió tció.54 $5,,. mbitl Derrll ccie l pe m mitre emit e Secretr Stible tció. mbitl Derrll l pe getió m itegrl Implemtr reidu pe Secretr Stible tci item Getió. Sitem $49,7,. mbitl Derrll ó l mbitl item Gberció grr Getió Eter Secretr Stible tibilidd 6. El ip mbitl Derrll returció ti gu Implemtr El ip u () ble N. Secretr Stible m.34 mbitl Derrll prducció má m limp Etblecer u 5 eficite h Secretr Stible fretle 4.4 h 5 mbitl Derrll prtectr fretl ecitem plicció e Secretr Stible ictiv.9 h mbitl Derrll fretle 5 c p h Implemtr bque u ictiv Secretr Stible equem pg. eque $95,3,86. mbitl Derrll ió u pr ervici m equem mbitle Implemtr u % pg Secretr Stible l p.8 l 6% mbitl Derrll prtmtl p cmbi climátic Stible tr % pbció vulerble pbci Getió l rieg pr itucie.47 ó Derrll % mbitl tre rieg / vuler emergc / ble Stible tre tdid Crdir c l i pbci tci l % ó per tdid Derrll. % mbitl fectd pr itucie tr Stible tre / e / emergc emerge c Numer Dieñr ctruir Diez () br pr br prevció ctru mitigció l rieg id 3. urb rurl, rció cfrmidd c c p getió l p rieg getió mbitl Derrll Stible Dtr frtlecer Crepd l Clpd. Clpd Crepd dtd frtlec id mbitl Derrll Stible Implemtr 4 item mitre lert tempr.5 item mitr e lert tempr mbitl Derrll Stible Implemtr u etrteg educció prevció tció emergc tre.38 etrte g mbitl Derrll Stible pr l 5% (4) l i pr dpció itrumt pificció cud pr getió l cmbi climátic.63 Numer Muicip i pd mbitl Derrll Stible PROGRM Ttl Dimi URBNO REGION Itegrció Regil, Ncil e Itercil pr ptcr viió geetrtégic l Deprtmt Itegrció regil Itegrci rrll frteriz Frmur e tr u () m cvivc pz frter. Prgr m Prmci l rrll Implemtr u () etrteg pr reccer hbilitció l pute itercil frter Jé ti Páez.5 etrte g Prmci l rrll p l dieñ u etrteg pr imprtció cmbutible plicció le frter Deprtmt Implemtr u () etrteg pr imprtció l cmbutible 4.36 etrte g $33,8,. Prmci l rrll Implemtr u () etrteg frtlecimit l ervici cex migrcie.6 etrte g Prmci l rrll Crer / rectivr d () itc ccertció frteriz 4.8 itci ccert ció cred / rectiv d Prmci l rrll

2 Frmur e tr tre (3) etrteg pr prmció plicció e Frter, Plític Públic Frter l cuerd Bicile. etrte g frmu d e Prmci l rrll Derrlr etrteg pr tció u () ptfrm lgític pr rrll l Cmerci Exterir. etrte g rr ld pr tció ptfr m lgític Prmci l rrll Icreme p l tr rrll u 3% cmpñ pr reducir recud tributr Implemtr u Implemtr u ctrbd i l cmpñ ul pr cmpñ que prduct prduct reducir reduzc que mejre ctrbd ctrbd cptció metid prduct recur l prpi impuet prtmt l cum 5.39 cmp ñ Ctrt ci per l tecic, Eer Diciem Ctrt perti bre ######## $45,9,. ció v 4 4 uxilr pertti v prfei l (5) Prmci l Hcid rrll PROGRM territrl Ttl Prgrm Ifretructur pr rrll Ctrucció regió cmpetitiv p ió l Ctrt P l Deprtmt p tci ó l p regil frtlecimi t Cmiió Ormit l territri Prect pr pr eguimit evlució l Etrtégic frtlecimit ititucil Relizció etudi dieñ pr p l prce Seguimit Evlució Ctrucció Ifretructur, trprte mejrmit / Ctrucció mejrmit Ctrució, pute mejrmit, rehbilitció Ctrució, mejrmit, rehbilitció Fmtr tre (3) eque equem m.67 cció pr c itegrció territrl ció fmt Cficr cutr d (4) prect prect etrtégic mrc l. etrté equem gic cció territrl, cfi cudid cd N. Prmver lz ció d () lz 3.3 cmpet cmpetitiv itiv regile regi dptr e le tr plític plític rrll lcl pr 8. rr prtmt u ll i, lcl ri grr que ch (8) dpt prect iteré prect prtmtl tg 3.83 iteré cficció prt cperció mtl itercil cfi Implem tció tció l l.93 p regil p cmpetitividd regi l Implemtr u () cmpet etrteg p etrte trfrmció g pr ectr.8 emprerl prductiv que permit prvechr Implemtr Oberv Obervtri tri Pificció 3.34 Territrl Pific (Clidció l ció Sitem Territr Cficr l % l i l prce 8.95 ctulizció i c cttrl, cfi etudi cció Derrlr l iem liemit it Ormit 4.88 Territrl pr r prvechmit mit Stible territri Frmur ctulizr míim plític 3.8 ce () plític públic (Emple, públic Cficr cic (5) m pr 3.79 rticució m plític iteré rticu Relizr frmució 9.78 evlució ex te prect l % l Relizr eguimit evlució l 3.57 % plític plític frmud Defiir e tr u 3.3 equem cumpli mitre, mit Implemtr u N. m 3.44 frtlecimit i cpcid itid Relizr ulmte Númer evlucie l.3 empeñ l 7 evlu i l cie Oritr frmució,.57 tció Prgr hcer eguimit l m Mejrr / N, rehbilitr 8.64 Km kilómetr red v crreter Getir te mejr gbier cil. prect igció recur Getir pr tre (3) crred prect.5 prect cectividd vl Relizr mrc cecti mtimit.3 Km. kilómetr ví ví priciple Ctruir / pr ñ mt termir cm.8 pute miim cic (5) pute Pvimtr que / mejr ctru N. mejrr diez ().9 Km. kilómetr ví ví urb Pvimtr / urb mejrr diez () kilómetr ví urb Ctruir u () termil.39 termi trprte le ctru ctrucció u.39 termi () termil crg le / trprte crg Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi $6,5,78,96.7 t Ititucil Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi 3 t Ititucil Frtlecimi $6,,. t Ititucil Derrll Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi % $4,,. t Ititucil Frtlecimi t Ititucil Plític Frtlecimi Public: t Ititucil Pe Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi % $,,,. t Ititucil Frtlecimi % t Ititucil Frtlecimi $38,,. t Ititucil Frtlecimi 7 t Ititucil Frtlecimi 7 t Ititucil Frtlecimi % t Ititucil 3 $8,,,. Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic $,8,,. Trprte Ifretructur Fíic $5,,,. Trprte Ifretructur Fíic $5,,,. Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic Derrll cució ergétic mpllció mier ubetció umtr 6 MV Ptci crg itd l 4.4 item umt d Itificr Prec fctibilidd.5 t mìim (u) ger prect ció Implemtr 3 Prec prect pr. t frtlecimit l item 3 $,8,,. Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic

3 Ctruir / Ttl Dimió SOCIO CUTUR Creció Cdicie Iguldd Oprtuid, Ttl Prgrm Slud c Iguldd Etudi Dieñ etrteg pr egurmit Pretció rrll ervici lud Slud públic, tció primr lud prmció prevció mter 5 km líe trmiió Cficr ctrucció cm mìim 35 km re item Termir l dieñ etp pre iverió l p mificció l g pr ctrl mierí ilegl % l i l filr l % (9.) per pbció Grtizr ctiuidd l 93.86% cbertur ( Grtizr tció l ervici lud l % pbció egible tr % l evt lud pbció pbre l cubiert c Getir ubidi % licitu tció médic pretció l ervici lud td Getir l ive % licitu tció médic pretció l ervici lud td l ive Frtlecer u % tcie lud lt cmplejidd c epeclit Implemtr % ervici lt cmplejidd medte termició Mejrr dtció u 8% ifretructur hpitr bj cmplejidd (hpitle I iv Getir puetctr mte Gbier cil ctrucciò / cuciò u () ctr Mejrr rehbilitciò u 45% pretció l ervici hpitri medte dtció equip mbilri Prmver l red ervici temedici d () pretdre ervici red Mejrr public 5% pretció l ervici c dquiició trprte mediclizd pr pr tribul etic medic l prtmt Relizr viit verificció l 5% (8/6) l pretdre ervici lud hbilitd ctulizr dcumt re itegrle pretció ervici lud l prtmt grr cbertur vcució (equem regur) l 95% l mre grr cbertur vcució (F TV) l 95% l u ñ grr cbertur vcució l 95% l cic ñ c td l bilógic Reducir mter m () c mrtlidd pr ED mre 5 ñ Mter reducir l 5% l c mrtlidd pr IR mre 5 ñ Mter dimiuir mrbilidd c ED mre 5 ñ Mter dimiuir 5% t mrbilidd pr ER mre 5 Implemtr etrteg cer iempre lud utrici l 7 i l Reducir u 5% l c ífili getcil pr ñ grr que 7% (3.8) mujere gette it míim 4 ctrle prtle Grtizr dtció pertividd l % (7) l ctr ervici Grtizr cumplimit l 7 i líe cció mteridd egur, Relizr itc técic plític lud rl l % IPS prfeile grr que 8% IPS cti reprt vrble pr cálcul l ídice Icluió líe lud mtl reducció l cum utc lud mtl etil vid ludble l 7 i l Prevció l fctre rieg cd c mrbilidd mrtlidd (uicidi) Rehbilitció mitigció pr uperció l dñ (trtr mtle l Relizr eguimit tció 5 etrteg: ibilizció, prevció, Implemtr u m prmció l etil vid ludble (epci Km. 9. líe ubtr Kilómet 7.63 r gdu ct. l p g 3.5 i c 7.5 per 7.5 cbertu r tje.3 pbci ó egible tdid.3 pbci ó pbre.3 licitu tció.3 licitu tció.4 tci e lud pr 9.48 ervici lt cmplej 5.68 ifret ructur hpitl r Ctr.9 rehbili tciò geti d 4.79 pretc ió l ervici N. De pretd.33 re c ervici 3.9 uidd e trp pr rte.6 tribul etic medic.5 pretd re ervici Dcum t. ctuliz d re.64 cbertu r vcu.64 cbertu r vcu.63 cbertu r vcu T.5 mrtli dd pr ED T.5 mrtli dd pr IR T.6 mrbilid d pr ED T.4 mrbilid d pr ER.5 i que t T.4 ífili getci l.4 gett e que it.4 ctr ervici Númer.43 i l que tje.4 it c técic Prticip ció.4 cti ídice.4 re cmui tr.4 i c cci tje.4 i c cci tje.4 uper ció l.4 i que Numer.4 i c Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic 5 Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic % $,,. Ifretructur Diferte Fíic % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 94% Slud UES 9% Slud UES Slud UES 65% Slud UES Slud UES 65% Slud UES % Slud UES 75% () Slud UES Slud UES 95.% Slud UES 95.% 95.%. Slud UES.% 94,7 X X < 5 ñ ( 336 c) X < 5 ñ ( 78 c) 7,3 x Slud UES Gette 8% Slud UES 7% Slud UES 5 Slud UES % Slud UES 8% Slud UES 85% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 86% Slud UES 3. Slud UES

4 Itificr etd cl utricil l % pbció iñ, iñ 5 ñ cptd pr Relizr recuperció utricil l 6% l c utrició cróic Grtizr prce ipecció, vigic, ctrl itc técic Frtlecer tció l pe eguridd berí Relizr ccie IVC l % (46) l etblecimit expdi Relizr ccie IVC l % (586) l etblecimit gerdre Relizr ccie vigic clidd l gu pr cum hum l % Relizr ccie IVC l % (5) l etblecimit frmcéutic Ctrl l % (6) IPS utrizd pr mej medicmt frj Itificr ctrr prtumte cm míim 9% l brte Itificr, Itervir Y Ctrr El % De c mr Itificr, prtmt Itervir Y Ctrr El % De Fc De eihmi Itificr, itervir trtr % l brte Chg gud. Prcer % muetr iteré lud públic recibid Prcer brtri % muetr gu pr cum hum recibid Prcer brtri % muetr limt recibid brtri pr lud públic l 36 brtri l prtmt, pr Grtizr grtizr % l i l prtmt Verificr, % IPSEPS cumplimit l etádre clidd Opertivizr pr frtlecer 9% l epci prticipció cl Grtizr lud eguimit, evlució itc técic l % Detectr l míim pe 7 % l c uev bk+ prtmt Cptr 8% itmtic repirtri pbció ruc Trtmit exit l 85% l c tuberculi Relizr pulmr búqued ctiv itmátic pi item ervi periféric Implemtr % l i l prtmt etrteg IEC prevció VIH/SID Grtizr ió l ml getió mátic VIH/SID guí tció VIH/SID % Grtizr IPS l ció prueb El (VIH) Heptiti B l % gette l prtmt Grtizr l % gette c dgtic VIH pitiv trtmit prtu ccie vigic eguimit l % ccite rábic Vcur 8 % (988) perr gt ctr rb cd ñ Eterilizr % l imle (perr gt) md cd ñ Ctiur c m ctrl redre pg 8% vivid l ccie vigic eguimit l % l c cefliti equi Mter cm míim u 95% tificció prtu l item vigic lud Grtizr cptció ifrmció trvé l RIPSRUF l % IPS tció primr lud (le 438 ) 6. fmil pbció l iv I II l Grtizr filció l SGSSS l % pbció itució pzmit tr hech victimizte.3 5 ñ.3 5 ñ.3 prce IVC pe.3 egurid d.3 etble cimit.3 etble cimit.3 muetr prce.3 etble cimit.3 IPS c dipi. brte. c itific d,. c itific d,. c itific d,.3 muetr pr vigic.3 muetr prce.3 vigic pr brt Numer.3 brt ri l.3 i c plític.3 IPS EPS c.3 epci prticip.3 i c eguimi.3 tecci ó tubercu.3 cptci ó tb.3 curció tb.3 i c ctivid Muicip.3 i c etrte g IEC IPS.3 td ml gett.3 e c prueb EIS (VIH) gett.3 e c VIH pitiv c trtmi cci.75 te rábic c cci e Numer. vcu plicd. prcedi mit Numer. vivid ctrl. c cefl.5 tific ció prtu.5 IPS reprt d l fmil 5.94 l iv I II l pbci ó.9 ituci ó pz mit tr % Slud UES 6% Slud UES % Slud UES. Slud UES % Slud UES 96% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 9% Slud UES % Slud UES % Slud UES 8% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 36. Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 7% Slud UES 8% Slud UES 85% Slud UES % Slud UES 86% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 39. Slud UES % Slud UES 56. Slud UES % Slud UES 95% Slud UES % Slud UES 456. Slud UES 3% Slud UES (pb:69)

5 Grtizr tció piccl tciò lud l % licitu pbció itució pzmit tr hech victimizte.9 tció pic cl pbci ó ituci ó pz mit tr hech victimiz te % Slud UES Grtizr tciò lud mujer ituciò pzmit tr hech victimizte.9 tciò mujere ituiò pz mit victim 5% (.5) Slud UES Grtizr tció lud l % pbció frcdite trvé ml tció primr lud.9 tció fr cdi te % Slud UES Grtizr tció lud l % pbció idíg trvé ml tció primr lud.9 tció idíg 3% (.65) Slud UES Implemtr plític vejecimit vejez c fque difercl l iete i l prtmt.65 i que t plític veje cimit vejez 3 Slud UES Relizr ccie prmció l trt dig prevció vilc géer.65 i c cci e 4 Slud UES Grtizr tció lud l % pbció prce reitegrció mvilizd trvé ml tció primr lud.9 pbci ó reiert d m vilizd tdid 46% Slud UES Relizr ccie rehbilitció bd cmuidd l 5% (4.996) pbció c dicpcidd.9 per c dicp cidd d 3% (pb: 497) Slud UES Implemtr u () m pr prevciò tciò itegrl fermed uditiv viule pbciò l Deprtmt. m prev ciò tciò itegrl Slud UES Prevció, vigic ctrl rieg prfeile Relizr u etudi pilt pr crcterizr l trbjdre. N etudi d Slud UES i c verific Verificr % ció (7) l i tció plític rieg.5 tció prfeile (lud cupcil plític eguridd idutrl) rieg prfei le 7 Slud UES Emergc tre Implemtr % ctr regudr urgc, emergc tre Ctr regud.5 r urgci, emerge % Slud UES Frtlecer red urgc l iete i l prtmt i frtlec id c red.5 urgci, emerge c tr e Slud UES Ttl Subprgrm Ttl Prgrm, Fctr Ccimit, Prgre c iicl Beficr 5.3% (6.66) iñ 5 ñ c educció iicl iñ, iñ vicu 4.8 d m educc ió iicl 5 Ctr Ctruir, mplr, termir / mejrr tció cutr (4) ctr.68 Derrll Itegrl Itegrl Ctr uid Dtr tre ctr Derrll pr tció Itegrl Deprtmt 7.56 Ctr tció Itegrl dtd Mejrmit cce, permc pr ctrucció educció cució Mejrmit, ctrucció cució Dieñr, ctruir / cur Etble ifretructur fíic 5.89 cimit 54 Etblecimit Dieñr, ctruir Educti / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit 3 $6,3,. $,5,,.

6 Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució eglizció predi e l Etblecimie ió l m limtció ecr c fque difercl ititucie Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit dquirir / leglizr l predi 8 e Etblecimit Eductiv Dtr 6 Etblecimit Eductiv z Urb Rurl Beficr, etudte educció preecr, báic Frmr, etudte cmpetc brle pr Beficr 4. Etudte c limtció ecr Beficr 6, etudte c trprte ecr l áre rurl N. Etble cimit Educti N. Etble cimit etud te Etud te Frm etud te d N. Etud te d $,,,. $,5,,. $,,,. $,5,,. $,5,,. 6 $4,, $9,,,. 6 Beficr 3 per c m lfbetizció medte ml CRECER.38 per lfbeti zd 435 Mejr Deempeñ, mejr Reultd Frmr dcte dct etrteg 6.55 e plicció cpcit prueb Frmur, SBER prbr e d P tr P Educc Rurl ió Deprt mt pr 3 iñ iñ jóve c jóve m tció Pbció pd c Neceid. c Eductiv Epecle ervici prtmt educti v 3 Implemtr re ccimit pr mejrmit prctic pedggic diferte re l ccimit medte u ctid, metdlg MTIC,.7 red l cci mit Implem dptr e tr u plític etímul pr premr l bu reultd cdémic l etudte plític etímul dpt d e Frtlecer 4 ititucie eductiv l prtmt pr que rticul med c uperir 6.66 N. itituci e educti v d 6 ió m prect trverle ititucie eductiv rticur 66 Ititucie Ctr Eductiv tció l m (áre diciplir, prect bligtri, 6.8 Itituci e Ctr Educti v que 5 $5,,. p fmt educció Superir jve l prtmt pr fmtr cce educció uperir cm mìim 84 etudte.4 etud te d c educc ió uperi r 5 $,,. p educció uperir medte mejrmit ifretructu r fíic Uiveridd e Públic Dpt. pr fmtr cce educció uperir cm mìim 84 etudte $,5,. Getir ctrucciò te gbier cil ctrucciò l brtri UN e Oriqu Ctr ucciò br tri UN e Oriq u Geti d Getir Ctruccciò te Gbier Ncil e Uiveridd Ncil biert Ditc Muicipi ruquit Ctr ucciò d e Uiver idd Nci l biert ditci geti d Getir ctegrizciò pr que e ESP e cviert u territrl Cteg rizciò e ESP geti d c pertic. frmució u () currícul bicil pure U () currícul bici l pure frmu d

7 Implemtr Cátedr Ivetig cátedr ció emprdimit crer e tr empr Ivetigció. dimit 43 ititucie eductiv l prtmt. td I.E itituci e ctr educti Implemtr Se Eductiv uev dieñ cectividd l prtmt (cexió Ttl MEN) 9.7 v c ervici cecti vidd 7 m cexi ó ttl l MEN itituci e mplr cbertur cectividd trvé l Prgrm Red Ititucie Eductiv 9 CER l Deprtmt 4.3 ctr educti v c ervici cecti vidd 7 RED RU C Ctr Derr Crer, dtr e tr u ctr rrll teclógic u ititució eductiv 8. ll tecló gic cred Itituci ó educti v Dtr l 9 CER CER e Ititucie Itituci Eductiv c. e mterle udi Educti viule uev v teclgí dtd. NÓMIN DE OS Eficic FUNCION mrizció l RIOS ectr eductiv ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE DESRRO PORTE PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR DE PREVISIÓN SOCI CESNTÍS, IQUIDCI PORTE DE PREVISIÓN SOCI SUD, IQUIDCI ÓN PORTE SOBRE DE PREVISIÓN SOCI PENSIÓN, IQUIDCI ÓN PORTE SOBRE PRFISC DESTIND O POR EY DE PORTE 98 PRFISC DESTIND O POR EY 89 DE PORTE 988 PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PREVISIÓN SOCI DMINISTR DOR DE RIESGOS PROFESIO POYO CON PERSON OCSION PR E DESRRO DQUISICI O DE ÓN DE CZDO Y VESTIDO DE BOR PR E VIÁTICOS PERSON Y GSTOS DE VIJE PR E PERSON DMINISTR CPCITC TIVO DE IÓN, BIENESTR SOCI Y ESTIMUO S PR E PERSON Implemtr u () N etrteg que etrte fmte rrlle 5. g cpcidd dpció tr idim ititucie Grtizr pretció l itituci 5. ervici eductiv e % ctr ititucie educti ctr Grtizr eductiv v pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr eductiv 5 $3,386,95,439. $94,6,35. $,,. $636,996,69. $89,638,585. $86,5,99. $39,935,. $35,46,784. $43,9,753. $3,75,749. $39,654,494. $46,55,498. $3,75, $38,75,73.47 $4,,. $38,,44. $,,. $,,.

8 PGO SENTENCI S Y CONCIIC IONES RESUTN PROVISIÓN TE DE RETROCT IVIDD CESNTÍS PICBE CONTRT SERVIDOR CIÓN DE SERVICIO DE SEO PR S INSTITUCIO CONTRT NES Y CIÓN DE SERVICIO DE VIGINCI PR S INSTITUCIO COMPENS CIÓN ENTIDDES FINNCIER S POR OS COSTOS PGO MESD PENSION PERSON DMINISTR NÓMIN TIVO DE DOCENTES VINCUD OS PNT DE PERSON NÓMIN CERTIFIC DE DOCENTES VINCUD OS PNT DE PERSON CERTIFIC PORTE PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND O POR EY DE PORTE 98 PRFISC DESTIND O POR EY 89 DE PORTE 988 PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND OS POR EY DE 98 PORTE PR PTRON DE PREVISIÓN SOCI CESNTÍS PORTES, PTRON DE PREVISIÓN SOCI POR CONCEPTO DQUISICI ÓN DE CZDO Y VESTIDO DE BOR PR E VIÁTICOS PERSON Y GSTOS DE VIJE PR E PERSON DOCENTE CPCITC DE OS IÓN, BIENESTR SOCI Y ESTIMUO S PR E PERSON PGO SENTENCI S Y CONCIIC IONES RESUTN PGOS TE DE COMISIÓN NCION DE SERVICIO CIVI PGO MESD PENSION PERSON DOCENTE NÓMIN NCIONI DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD NÓMIN OS DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD NÓMIN OS DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD NÓMIN OS DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD PORTE OS PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND O POR EY DE PORTE 98 PRFISC DESTIND O POR EY 89 DE PORTE 988 PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND OS POR EY DE 98 PORTE PR PTRON DE PREVISIÓN SOCI CESNTÍS PORTES, PTRON DE PREVISIÓN SOCI POR CONCEPTO Grtizr pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr eductiv $,,. $3,378,76.67 $,,,. $,4,,. $56,,. $56,3,38. $5,9,68,55. $,49,74,88. $,859,544,749. $357,443,94. $,44,658,56. $74,886,87. $357,443,94. $6,38,937,6. $5,5,533,9. $3,88,434. $5,,. $5,,. $5,,. $7,,. $4,74,596. $4,943,45,67. $3,,. $,,. $833,33,98. $4,798,6. $6,849,763. $6,98,58. $53,699,57. $6,849,763. $48,689,9. $4,74,33.

9 DQUISICI Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Getió prtiv Recreció prte frmtiv Deprte cd cmpetitiv Deprte cmuitri ÓN DE CZDO Y VESTIDO DE BOR PR E VIÁTICOS PERSON Y GSTOS DE VIJE PR E PERSON DIRECTIVO CPCITC DOCENTE IÓN, BIENESTR SOCI Y ESTIMUO S PR E PERSON POYO FUNCION MIENTO Y DECUD TENCIÓN POYO DE CON ENFOQUE DIFERENCI OS ESTBECI MEJORMI MIENTOS ENTO DE TENCIÓN POBCIÓ SERVICIO N CON DE TRNSPOR TE ESCOR PR GRNTIZ COMPEME NTO DE IMENTC IÓN ESCOR OS ESTUDINT Derrll l m hbit etil vid prte pr rrll l jueg upérte iterclegd Frtlecimie t itc técic p l prtit trdre c p ció p evt ció p ció p ció p ció Creció Jueg e tci ó Grtizr pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr eductiv Fmtr Befici Relizr cutr (4) cd u l r m id 6. itegrle 3.3 m Deptmt, l per frmció prtiv hábit etil recretiv d vid ludble, Deprt Fmtr Befici Beficr 5. prte r iñ, iñ iñ, etudtil 5 dlecte iñ cd u l iñ, 7 ñ c dle i l iñ ctivid cte Deprtmet dlec prtiv 5 Relizr cutr (4) m itegrle lúdic 4.73 m recretiv pr prmció l jueg d primer p lig pr ce () prtiv, 6 lig lig prte 5. lig trvé cd prte mitre, Ictiv l prte pr pr cmpetitiv ce () c prtit, 3 lig lig prte lig trdre cd prte técic que prte cmpetitiv c Fmtr Befici Relizr dce () 5. bietr r 7 m Relizr per Befici dult itegrle prte m limpd l r metr Fmtr Rliz 5 pbció r cmul pr l limpd Prticip cutr ció Relizr pbció fe l Derr l prtmtl lr Implemtr prticipr prticip fe Deprtmt ció, $,,894. $5,,. $5,,. $96,97,844. $684,75,3. $85,94,33. $,,. $,,. quiic ió dquii Mrz ció dic4 ######## $6,,. Otr tció cpcit 4 ció prti Reliz Jueg ci Itercl l egd ##### dic4 ######## $. jueg dlecc d itercl egd dlecc it it Eer Diciem c c 4 bre ######## $3,,. técic técic 4 4 dlecc Rec Juli Diciem Ictiv cimie bre ######## $. t 4 4 trvé Derr Ecut Juli Diciem Deprte Y ######## $5,,. ll l r bre Recreció cu Derr prt Olimp 4 4 ##### dic4 ######## $5,,. ll d Olimpid rr Olimp Juli Diciem ######## $5,,. ció d bre limp rr Olimp 4 Juli Diciem 4 ######## $5,,. ció d bre Secci rr Prticip 4 Juli Diciem 4 ######## $5,,. r ció bre Dgó l 4 4 Plític Mrz Diciem ######## $4,,. tic, bre Cv 4 4.% Clprte Clprte Clprte Clprte Clprte Ifretructur prtiv cució, ctrucció cu r / mejrmit cució / ctrui ctrucció r d ifretructu ecti ect r prtiv prtiv i l prtiv Deprtmt cur / ctruir 8 ecri prtiv ec ri prti 5. v cu d / ctru id Ctr uir / mejrr d ec ri prti v bril Diciem bre ######## $,76,,. 4 4 Deprte Y Recreció Deprte Y Recreció Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Derrll culturl Frtlecimie Frmció culturl t biblitec que p itegr ció m culturle rtític Ctr l Frtlecer pertivizr red 6.9 biblite biblitec públic c l prtmt pr 4 public ctivid que per prmuev 4.36 itc 3.64 tre 5 (5%) iñ, iñ 7 dlecte tre 5 ñ 7 ñ N. que Prmver etrte etrteg lectur 3.76 g ecritur prmv ciudd id Ofici er $,5,. Otr Cultur Turim Ofici er $,,. Cultur dlecc Turim Ofici er Otr Cultur Turim rte cultur Derrlr u m itificció prmció rgizcie culturle.4 m rr ld Otr Ofici er Cultur Turim Frmr cutr mil (4) per prce cpcitció culturl 6.9 per frmd Otr Ofici er Cultur Turim p credre getre culturle Derrlr ei (6) m pr prprcir etímul Relizr cutr (4) cvctr etímul credre culturle.8 3. m rr cvc tr d $3,,. Otr $. Otr Ofici er Cultur Turim Ofici er Cultur Turim p ció l evt Cpcitció dz p frlecimi t p frtlecimi t rte p frtlecimi t Cpcitció rte Difuió, prmció picimi p ció evt p ctivid ludic Ptrimi culturl Ivetigció e itificció Relizr treit (3) N. iictiv / iictiv 5.5 ctivid que / prmció ctivid Beficr itidd 5. iñ, iñ.43 per dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Prmci, difuió N. picimit. Prgr img culturl m Relizr cutr (4) m pr 8.4 p rrll m Relizr cutr (4) m pr p rrll Relizr cutr (4) iictiv pr 5. iictiv frtlecer ptrimi culturl Ofici er 8 $,,. Otr Cultur Turim Ofici er 7 $4,,. Cultur dlecc Turim $3,,. $3,,. $3,,. $3,,. Ofici er $8,,. Otr Cultur Turim Ofici er $,,. Otr Cultur Turim $75,,. Ofici er $6,,. Otr Cultur Turim

10 Ifretructur culturl cució, mtimi t e tci ó ifretructu r culturl prtmt. Mejrr iete (7) ifretructur, ecri culturle / biblitec. ifret ructur mejr d $6,,. Otr Ofici er Cultur Turim Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Ciud mble c Reultd Dieñr mer rticud c l vivid Vivid i 7. lucie dieñ vivid iteré d p eglizció Permitir 4 leglizció predi pr egliz fmil l Fmil predi ccer ció Deprtmt 4.94 pr ubidi 5 ccer cce vivid predi lucie r Getir prmver cce fmil.64 vivid dig 35 fmil d que Permitir 9 fmil victim l Fmil pzmit 8.38 frzd tr victim hech victimizte l Permitir fmil l Fmil Deprtmt 5.9 ccer lucie mejrmit r dquirir 35 Hectáre pr Hectár rrll 4.79 e prect dquiri vivid iteré d cur 35 Hectáre pr Hectár rrll 7.68 e prect cu vivid iteré d N. ptimizció iete item gu, pr u (7) item mejr clidd cueduct áre 4.75 cuedu vid urb l ct i l pd prtmt Vivid p Septie 3 Mrz mbre Vivid legliz $3,,. Vivid Urb, ci 4 4 predi 94 Vivid Vivid Nuev, Vivid 3 vivid 389 Vivid Vivid 3 Vivid gu Ptble Y Semi t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) Dieñr e tr u () p etrtégic pr frtlecimit cpcidd dmiitrtiv pertiv l pretdre ervici l iete (7) Muicipi.5 P etrté gic gu Ptble Y Semi t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) Getió l reidu líquid mplció item ptimizció iete (7) item lct trtmit.4 rild gu reidule itri áre urb l i l ptimiz prtmt d 7 gu Ptble Y Semi t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) Mej itegrl l reidu ólid Dimiuir ió ídice ccie ccitlidd Tráit etrteg l i l que mejr Deprtmt eguridd vl l Ctruir, mplr metr ptimizr. red metr liele 8.5 red lctrild lct pluvl rild pluvl mplció ptimizció 9.7 rl tre (3) rl regile Optimizr pr item mpld trtmit item 5.97 dipició fil reidu ólid trtmi Semfrizr Itere itereccie/itl ccie r eñle 5. tráit/mrcr emf 35 M ví rizd / N. gu Ptble Y Semi 75 t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) gu Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t gu Báic Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic 7 dquii iterecci ció emt Ititut De e 3 Jui Octubr Tráit Y emfriz emáf e ######## $5,,. Trprte dquirid Trprte De d/ 973 r 4 4 eñle plicr itd/ bt Previr ccitlid d medte Dimiuir ídice tci ccitlidd ó 5 l i l etrteg Deprtmt itegrle ccitlid d vl Previr ccitlidd medte tció 5 etrteg itegrle ccitlidd vl etrte g itegrl 8. e Cpci tció fuci ri gber ció rm tráit egurid d vl / Cpci tció Ititut De Cpcit Tráit Y er mrz ######## recur prpi Trprte etud cie Trprte De te l clegi lejd r Humbl t l Muicip i Frtúl rm tráit egurid d vl ctulizció, mplció mrizci ó ifretructu r Dimiuir teclógic, ídice equip ccitlidd emt l i l requrid Deprtmt pr prevció ccitlid d vl Deprtmt Derrll Urb Ctrucció (Equipmit l prque epci públic) iftil, Brri Ctrucció Vil tercer etp pz Mejrr u 3% ifretructur fíic, teclógic equip requerid pr prevció tció ccitlidd ctrucció, cució / termició ctrucció, cució / termició ifret 6.6 ructur mejr d N Equip mit dquii ció 3 emáf r plicr bt lt reite c tre luce tip led c cje pr pte tip T emt Ititut De mátil/ Jui diciem Tráit Y 7% dquii bre ######## $. Trprte dquirid Trprte De ció emáf r plicr bt lt reite c tre luce tip led c cje pr pte tip T méul / Equipmi $3,,. Ifretructur t Fíic $,56,949,877.9

11 epci ctrucciò, cuciò / mejrmit 3 epci públic prtmt. públic cu d, mejr d /c Equipmi Ifretructur t Fíic truid Getir ctrucciò mìim tre (3) pute petle 7. pute geti d ctru Equipmi Ifretructur t Fíic id Eergí Electrificr 8 uev prect vivid iteré cl.3 uev prect 3 Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Icremtr 5 úmer uuri tdid c ervici ergí áre urb 7.73 uuri uev c ervici ergí éctric áre urb 5 Servici Públic Diferte cueduct lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vivid De Iteré ) Derrlr 3 cmpñ hrr u eficite ergí éctric.7 cmp ñ 3 Servici Públic Diferte Ifretructur Fíic ule d cueduct Servici cumpli Públic mit Diferte pr l p cumplimit cueduct ulmte l 8% mt lctril l p.7 imit 8% d Y e Ifretructur mtimit l l (Si Icluir Fíic item Eléctric item Prect De éctric Vivid De Iteré prt ) mtl Servici Públic Diferte cueduct eglizr uuri.7 uuri legliz 5 lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic d Prect De Vivid De Iteré ) Servici Públic Nrmlizr 8 km re ditribució item ditribució lcl 3.73 km re ditribu ció rmli zd 5 Diferte cueduct lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vivid De Iteré ) Ct Servici Reducir u % l ct perció.7 perci ó mt ######## Públic Diferte Ifretructur Fíic cueduct imit lctril Servici Públic Diferte Vlr cueduct Recuperr 3% crter.7 crter ENE R ######## lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic E.S.P Prect De Vivid De Iteré ) Servici Públic Diferte Mejrr u 3% cueduct cpcidd cpci lctril ititucil mejr. dd d Y e Ifretructur getió perti (Si Icluir Fíic empre ENER v Prect dmii De trtiv Vivid De Iteré ) Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Prtecció ifc, dlecc juvtud tció itegrl primer ifc tció l 5% plític públic tció primer ifc 3.59 plític public 5% Grup Vulerble Cficr tció l m tció itegrl primer ifc De cer iempre Prgr m tció 7.8 itegrl cfi cd Grup Vulerble iñ pr umt u % úmer iñ 5 ñ que cut c regitr civil.34 () que cut c regitr civil 97% Grup Vulerble tre l 5 ñ Derrll etrteg tci itegrl primer ifc prtmt Relizr ccie pr prmver uc c bu exul, Vilc itrfmilr mltrt iñ 5 ñ 3.36 cci e d 3 $,,. Grup Vulerble Beficr ulmte l 5% iñ (9.876 ttl iñ pbció) iñ iñ 5 ñ c m lúdic ñ vicu d 5% Grup Vulerble fmtd prmció put m crz lúdic

12 Derrlr 3% iñ iñ 5 ñ hbilid cgitiv itervció emcil 4.4 iñ iñ d % Grup Vulerble gerció epci fectu ctc mter c cució (u) tr. epci pr ctci mter Grup Vulerble Prtecció itegrl iñez dlecc Implemtr u 5% plític públic iñez dlecc pr cicl vid 7.55 Plític públic 5% dlecc Relizr 4 jrd iterititucile jrd iv prtmtl pr grtizr que NN cut c trjet itidd.3 iteri tituci le dlecc l ectr urb rurl d Relizr 6 ccie pr prmver uc c bu exul, reclutmit frzd, ESCNN, Vilc 3. cci e d 4 dlecc itrfmilr mltrt iñ 67 ñ Sibilizr Opertivizr rticució l Sitem Ncil Bietr Fmilr c l 8 Cej Plític (CPS). CPS ibil izd perti vizd dlecc Oberv Derrll tri ctulizr per etrteg perció pr prtecció itegrl iñez dlecci permte ptfrm úic ifrmció (bervtri ifc, dle cc, 6.87 Juvt ud Fmil $,,. dlecc dlecc, ctuliz prtmt juvtud fmil) d Oper d Implemtr 8 ccie pr previr vicució iñ, dlecte.5 cci e dlecc grup rmd Implemtr cutr (4) m itegrle ibilizció rut líe prevció ESCNN, bu exul, mltrt, 6.3 m itegrl e dlecc reclutmit frzd pere frm trbj iftil pr 3 Derrll juvtud jóve c prect emprdimit prductiv trvè l Fd Emprr tre.33 jóve d dlecc tr etrteg Implemtr plític públic tje Juvtud u 5% pr cicl vid fque difercl cd u l i plític públic juvtu d 5% dlecc lz c Clmb Jv Fmtr veedurí rgizció frmció dce () veedurí jóve. cfr md dlecc dlecte jóve rdici e Relizr Rdició Públic Cut ul tem dlecc juvtud.83 Públic Cut durte dlecc cutrie i pr crdir iterectrlmte tció u () p cció pr prevció l cum tció iñ, jóve dult cumidre utc.3 N. pe cció dieñ d ejecut d dlecc picctiv p cfrmció l Cej Muiciple ccie cfrmció frtlecimit l % l Cej Muiciple l.38 Cej Muicip le % $,,. dlecc prtmt tl prmció tem juvtud cfr Relizr 4 jrd iterititucile jrd pr grtizr que l jóve icluid RUPD fi u itució militr. iteri tituci le dlecc l ectr urb rurl d Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Equidd cl Pbrez extrem cecució l cálcul lgr etblecid etrteg Uid Etrte g 5. Uid pd.5% Grup Vulerble Equidd géer tció mujer Dieñr e tr Prgrm gerció trbj ctiv pr mujere z urb rurl 3. m trbj ct iv Grup Vulerble

13 Prmver iete (7) prect emprdimit emprerl prductiv pr gerció igre e ipc ecómic mujere iv rurl urb. prect prmv id empr dimit empre rl prduct iv Grup Vulerble ció cutr (4) fer emprerle / iictiv exit mujere 3.3 fer mujere d Grup Vulerble Cpcitr 4 mujere urb rurl mecim prticipció ctrl ciudd.53 mujere cpcit d 4 Grup Vulerble Implemtr u % plític públic prtmtl equidd géer. Plític prt mtl equid d géer dieñ d e 5% Grup Vulerble Implemtr u () etrteg cmuiccie "mujer tie rech".4 Etrte g cmui cci e Grup Vulerble Dieñr e tr D () cmpñ territrle prmció prticipció plític mujere.95 cmp ñ territri le dieñ d e Grup Vulerble tció () m prevció prtecció vilc ctr mujer.63 N. Prgr m prev ció prtecc ió vilci ctr mujer Grup Vulerble p tci ó etrteg, cmpñ, m prevció vilc géer embrz dlecte Ddpt Getir prmver Dieñ e tció u () m tció piccl vilc exul bd ger.55 m tció pic cl vilci exul bd géer $5,3,5. Grup Vulerble Implemtr u etrteg itegrl pr previr embrz dlecc (CONPES 47 ).8 N. Etrte g Grup Vulerble ió etrteg pr rrll itegrl mujere rurle c fque difercl Dpt Dieñr ejecutr U () m pr frtr itució epecl mujer rurl, c fque difercl 5. m dieñ d ejecut d mujer rurl, c fqu e difer cl. $8,,. Grup Vulerble pr 6 mujere rurle c prect emprdimit prductiv.93 mujere rurle r Grup Vulerble p tci ó etrteg pr grtí l rech mujere victim Deprtmt Implemtr u P cció cuerd l PIU, pr grtí l rech mujer itució pzmit tr hech victimizte.58 pe cció $4,,. Grup Vulerble Prtecció itegrl Fmil Bridr itc piclógic / cl fmil tem ritció, rech etd, prmció, frmció, cmpñmit frtlecimit l úcle fmilr iv itervció emcil que permit ptimizr clidd rcie cle fmilre. fmil d Grup Vulerble ció 5 etrteg pr fmt l bu trt, etrte recmpició.6 g fmilr, retblecimit d vlre, fect Derrlr z fmilre iete que (7) cmpñ pdre fmil cmp itució 6.4 ñ vulerbilidd rr cmpetc ld báic bre Implemtr u N m rrll cl. m trvé múic ifóic que frtlezc fmil 3 Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble

14 grtí u úcle fmilr pr que % iñ, iñ dlecte crd dptble, dptd.84 iñ, iñ dle cte tre 7 ñ cr d dpt ble, dd dpci ó % Grup Vulerble Crer u red hgre p Deprtmt que pe tritrmte fmil pbre vulerble que b pzre lugre diferte l u reic 6.68 red hgre p cred Grup Vulerble dimiució l % l úmer iñ, iñ dlecte crd dptble.4 iñ, iñ, dle cte tre 7 ñ cr d ituci ó dpt bilidd 45 Grup Vulerble Relizr getió Prtecció itegrl ió iterititucil e víctim ccie iterectrl pr pr lgrr 3 cumplimit itervcie p l Relizr getió lgr iterititucil e itervci iterectrl pr e l lgrr 9 cmpte itervcie tció fució l itegrl p l Relizr cmpte getió lgr iterititucil e itervci iterectrl pr e l lgrr 5 cmpte itervcie verdd, fució l Relizr getió iterititucil e iterectrl pr lgrr itervcie fució l Relizr getió iterititucil e iterectrl pr lgrr Dieñr itervcie vlidr u p cció r getió efectiv pr cumplimit eguimit l Frmur, prbr e tr hcer eguimit l P cció tciò reprció Itegrl p tr u tci m hc ó u ctrucci m clectiv pr iictiv pr Prtecció p pr pr trámite cmuid pr leglizció idíg leglizció trferc trece dquirir (3) 5 predi hectáre pr emit l territri ctulizr l mrcció limite tre (3) p pr regurd Frtlecer revitlizr ei frtlecimi (6) lgu tiv t Implemtr l puebl u () ió u m pr m recte pr p frtlecimit ció ció cutr (4) cutr cutr bere umtr culturle mtrícu educció báic ecudr Mejrr ifretructur fíic l 4 CEIN 5 ecu Beficr télite.4 Etudte idíg c ervici Beficr ulmte.4 Etudte idíg Dtr mterl c didáctic pedgógic l CEIN Implemtr ecu ió l prect prect eteducció eteducci p pr l pr 4 CEIN cce, l cce permc educció pertic uperir p pr educció Implemtr uperir u () ecu lirzg tci gbier prpi ó u idíg Frtlecer l item prpi gbier juridicci epecl Mejrr u ifretructur fíic mbilr d () Ctruir c tre idíg (3) pe vid idíg l puebl Frtlecer Mkgu, pertividd me Implemtr ccertció ei (6) etrteg eguridd limtr Derrlr cr e tr () u m lud public Crer epci idig que prpd pr práctic medici prp Icremtr medici filció pbció idíg Grtizr egurd l ctiuidd pbció idíg fild Dieñr l e SGSSS tr u () rut tció difercl cur hbilitr lud cutr (4) puet lud pr l regurd Dieñr e Implemtr u () m recuperci Implemtr u () m lució vivid ludble mplr idíg cbertur (4) item umiitr ptbilizció Ctruir (4) item ltertiv pr mej Implemtr u () Prgrm pr reubicció Relizr c Prticip fmil Relizr idíg cutr (4) ció cmuid ció cutr u idíg, jueg prtiv cutr prtiv, cmuid trdicile Relizr cutr (4) cmpñ regitr iñ iñ idíg iterve cie exit iterve cie exit fució iterve cie exit iterve cie exit iterve cie exit vce l P cció vce ejecuci ó l Prgr m predi legliz d H dquiri d regu rd c lgu frtlec m Implem cu tr iñ dle cte CEIN ecu iñ trp rtd iñ d CEIN ecu N. CEIN c prect jóve idíg ecu N item prpi c idíg N. pe vid ctru cult ccert etrte g egurid m Implem epci prp per N. per idíg Rut tció N. puet lud m m item umii item ltert fmil reubic d. cu tr prti N. cmp ñ regitr 5 $5,,. 4 $9,,. 6 $7,,. $5,,. 4 $5,,. 3 3 $5,,. $5,,. $5,, $8,,. $,,. $6,,. 6 6 % % Derr Jui diciem lr bre ######## $5,,. cu 3 3 tr Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup Vulerble Grup Ifretructur Vulerble Fíic Grup Ifretructur Vulerble Fíic Grup Vulerble Clprte Grup Vulerble Grup Vulerble

15 Dieñr e tció mujere idíg cbez Derrll u m tció p pr cce Prtecció educció cmuid fr uperir clmb jve cmuid tr u () m prevciò, Derrlr cutr iictiv etímul mujere idíg Implemtr rt u () m pr tció mujere idíg Implemtr cbez medid tci reprci itegrl l Derrlr % u m tció itegrl pr l idíg Beficr c prect cce educció uperir / técic 44 per frcdite Pririzr tció lud pbció frcdite evt p tció cce l ervici lud etrte g iictiv etímul m cmui d m rr per d c prect N licitu evt p pbci ò frd ecd ite $6,,. 8% $5,,. 5 $,,. % Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble UES Implemtr u () m lfbetizció pbció dult frcdite medte ml CRECER.4 prect lfbeti zció Grup Vulerble Implemtr prect eteducció pbció frcdite.85 prect eted ucciò Grup Vulerble p pr ió cátedr frclmb cm Implemtr Cátedr frclmb cm líe trverl ititucie eductiv l Ctruir uid item idividule ltertiv umiitr ptbilizció gu ectr rurl.5.5 cátedr frcl mb item ltert iv idividu le pr umii tr gu pt pr cu m hum ectr rurl $7,,. 5 Grup Vulerble Grup Vulerble Ifretructur Fíic Ctruir uid item idividule ltertiv pr mej cud excret ectr rurl.3 item idividu le ltert iv ctru id 5 Grup Vulerble Ifretructur Fíic Permitir cce vivid () fmil vivid rurl urb pr pbció frcdite l prtmt. ubidi trgd Grup Vulerble ctrucció ifretructur etculturl cm prte itidd l puebl frclmb. ifret ructur pd Grup Ofici er Vulerble Cultur Turim ió u m pr recte p pr Frtlecimie t frm trdicile pr diez () prect prductiv gerció emple Implemtr u () prect recte itidd culturl l puebl leglizció Cej Cmuitri l Deprtmt Getir refretció cuc micrcuc territri clectiv dquiiciò 5 h tierr pr mplció territri clectiv pbció frcdite prect prduct iv prect recte Cej cmui tri legliz H refre td cuc hectàre dquidi d 3 $5,,. 3 $7,,. Grup Derrll Vulerble Stible Grup Ofici er Vulerble Cultur Turim Grup Vulerble Grup Derrll Vulerble Stible Grup Vulerble pr frtlecimit l % frm trdicile rgizciò cmuid frcdite. rgiz cie / c cie cpcit d % Grup Vulerble Implemtr u () prect eguridd limtr (Prgrm RES).45 prect Grup Vulerble Derrll Stible Implemtr u () prect errdicció dicrimició rcl.5 prect Implem Grup Vulerble Prtecció pbció dicpcidd Implemtr u etrteg que grtice gerció igre per c dicpcidd prtmt.5 etrte g Grup Vulerble Implemtr u () prect cce educció uperir / técic pbció c dicpcidd. prect Grup Vulerble Pririzr pbció fmil c dicpcidd c l m miembr 7.99 vivid dig que frece cdici prtmt ó dicp creció micr, iete (7) micr, pequeñ pequeñ / med empre. med fmtr u rrll empre Grup Vulerble Grup Vulerble

16 Prmver pr tciò l ervici rehbilitció tció itegrl pr tció per c dicpcidd p Fmtr ció pbció Prticip cdició ció Ejecutr u prect limpd dicpcidd l prte pr prte iete prlímpic pbció recreció cm i cdició prvechmit dicpcid l tiemp libre Crer u prect epci epci pr cud pr expreió expreió rtític rtitic culturl pr culturl pr per c per dicpcidd c Implemtr u 5% plìtic dicpcidd per tdid prect prte prlím pic prect epci cu d cred plìtic Derr lr cu Jui diciem tr bre ######## $5,,. prti 4 4 v, recret iv $5,,. 5% Grup Vulerble UES Grup Vulerble Clprte Grup Ofici er Vulerble Cultur Turim Grup Vulerble p prmció u m p piccl per c Implemtr u m p piccl per c dicpcidd u tr fmilr. ctrucciò / mejrmit ifretructur pr ctr tciò per c dicpcidd.. Prgr m p picló gic cred Ctr tciò ctru id / mejr d $6,,. Grup Vulerble Grup Vulerble Frtlecimie t u Prtecció l red dult mr cmuitr cl Clidr u red cmuitr cl prtmt pr prmver cuidd prte fmilr pr.65 re cmui tr cli dd $8,794,. Grup Vulerble Pririzr l hgre c dult mre l m mejrmit vivid fmil c dult mre 3.4 pririz d l m vivid dig 5 Grup Vulerble Mtimi t Ctr Bietr pr c ió u Prgrm tciò Itegrl (eguridd limtr ctrucciò, mejrmit, cuciò dtr d ctr bietr pr dult mr ctrucciò, mejrmit, cuciò dtr d ctr bietr pr dult mr. ctr biet r ctru id, $8,5,. $59,5,. Grup Vulerble pr 8 dult mre c tció u () m bietr prvechmit l tiemp libre cr c plític cile vejecimit vejez que iclu l iete (7) i.5 dult mre d Grup Vulerble Clprte Prtecció GTBI Dieñr e tr u prect cpcitció permte l perl ititucie ciedd civil bre repet l rech Permitir cce pbció GBTI l m vivid c Relizr 7 tllere 3 cmpñ clizció divulgció plític públic cil pr pbció GBTI prect cpcit ció dieñ d e fmil c cmui tllere cmp ñ cmui cció d Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Ttl Dimió Ctruir Ecmic Derrll Sci Prductiv Ecómic cl pr lgrr crecimit Ttl Prgrm Trfrmció cmpetitiv l item ci ecómic prductiv Derrll etrteg tció piccl c fque difercl pr pbció GBTI Deprtmt Derrll rurl Ctrucció cmi veredle p I cmercilizci ó prduct grpecuri Optimizció item lctrild itri Dieñr e tr u prect tció piccl c fque difercl pr pbció GBTI pr pequeñ prductre fmt epecie mre, pr m mercd cmpei pr 6 cmpei rurle c m bcrizció itc técic tció 7 prect berí limtr, Beficr cm u mìim 86 pequeñ prductre c tció pr getir m frmlizció prpiedd tierr Permitir 3 fmil z rurl l prtmt ccer Ctruir 8 uid item idividule ltertiv Ctruir u pr () item lctrild itri áre rurl Optimizr l cm mìim cutr (4) item lctrild itri Ctruir 8 áre uid item idividule ltertiv Ctruir cm mìim d () cueduct regile prect tció pic cl pr pbci ó GBTI prduct re pd m cmpe i N. cmpe i d prect ber í pequeñ prduct re m pd N. vivid uev item idividu le item lct rild item lct rild item ltert iv cuedu ct veredl e Grup Vulerble $5,,. grpecur Derrll i Stible $4,,. grpecur Derrll $,,. i Stible grpecur Derrll 6 i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll 37 i Stible grpecur Derrll i Stible Vivid gu Ptble Y 75 Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y $983,,. Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y 75 Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si Icluir

17 Optimizció cueduct veredle mplci cbertur l ervici Ctrucció ergí, mejrmit mtimi Ctrucció, Mejrmit, mtimi Ctrucció / mejrmit pute hmc Prducir trfrmr c reultd CPCITC ION Y SISTENCI TECNIC p ctiuidd l idice p cmercliz ció prduct ctulizció l etudi rcilizci Emprdimit prmció emprerl Optimizr cutr (4) cueduct Sitem 7.87 veredle Deprtmt cuedu Implemtr ct uev lucie uev.9 lter ergí luci z e itercectd Icremtr l lter úmer uuri 3.8 uuri tdid c ervici uev ergí Mter, áre c pvimtr / Km. 5.4 rehbilitr ví kilómetr ví mt veredle Mter, id / pvimtr / rehbilitr kilómetr ví veredle Ctruir / mejrr miim pute 3.6 veite () pute Hmc que ctru mejr dquirir iete (7) id bc bc. mquir br públic l mqui r pr etblecimit 8.83 hectáre. h uev cultiv pr trdicile uev etblecimit.5 hectáre 5 h c item ilvptrile pr item etblecimit.5 hectáre 5 h c bc c prteí pr bc etblecimit. hectáre 4 h c ptcie ptci clidció. uidd uidd e prtmtl Deprt pr prect bj equem.5 lz lz prductiv pr pd pequeñ.8 prduct med re prductre Ofrecer itc c ICR N. técic. 4. prduct prductre pr re mejrr grpe dimiució. ht prevlc libre bruci Implemtr medte u () certific N m.83 mejrmit m gétic bvi Ídice ctiuidd l.67 ídice prevle prevlc tr u c etrteg.4 etrte cmerclizció g l pr prduct l fiid prductre pr.33 evt que prticip 4 evt Getir ferle l ferle mejrmit /. ifret ctrucciò ructur ifretructur Frtlecer ei pr (6) ctru empre.7 empre ctiv que cmerclic ct Prmver cutr (4).7 rued rued egci egci Pt pr mtje prduc / clidr ció ei pt 8.9 grid prducció utrl gridutrl perci ó gu Ptble Y $748,,. Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si Servici Icluir Públic 5 $4,44,77,86. Ifretructur Diferte Fíic cueduct 35 $39,,. Trprte Ifretructur Fíic $5,,,. 4 $,,,. Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic grpecur 45 Derrll i Stible grpecur 4 Derrll i Stible grpecur 8 Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur 5 Derrll i Stible grpecur 336 $,,. Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur $4,,. Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur $339,5,. Derrll i Stible grpecur 7 Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible $,,. Derrll D Derrll Stible ctrucció d ctr rrll emprerl prtmt. ctr rr ll empre rl ctru id Derrll D Derrll Stible pr frtlecimit Mipme. Mipm e frtlec id Derrll creció empre.9 uev empre Derrll Icremtr % (8.) per c cpcid prce vcció cultur emprdimit. icrem t per c cpci d Derrll cficció tre (3) iictiv emprerle que prt cervció l medi mbite que tg igifictiv impct bre exprtcie c certificciò rig (bicmerci, l ver, tre tr).8 Numer Iictiv pd Derrll D Derrll Stible Derrll ccie que prmuev emprdimie t rrll emprerl Deprtmt N. pr 5 etrteg etrte pr g tció l p etrtégic emprdimit.5 c regil rticud red p emprdimit prtmtl Gber ció $,,. Derrll pr prce frmlizció Mipme 4.5 mipme frmli zd 66 Derrll ció l etudi fctibilidd pr clidció u z rrll idutrl. etudi fctibili dd d c p Gber ció Derrll Turim c reultd Mejrr d () ectre ecturític prtmt. ectre ecturí tic mejr d Derrll

18 Ctruir / item cur u () item fluvl turític Rí. fluvle turític rí Derrll ctru id cu d clidció l m pd turític.45 pd turític Derrll prduct Empquetr gc vje cile prduct turític turlez. turític turl ez empq Derrll uetd pr tció tre (3) rut ecturític. rut Derrll frmció 5 expert ifrmdre turìtic. expert ifrm dre turitic Derrll pr mejrmit cpcid turític pretd clidd ervici re l 5% l ervici pretdre 5. c ervici turític cpci cd d (rtí, hte, returte, cmpet trprte, tre c tr) 33% Derrll Clidr per perció tre put ifrmció turític PIT rticud red cil.45 put ifrm ció turític Derrll Derrll etrteg pr prmció ervici turitic tció u m mrketig territrl.5 m mrketi g $36,,. Derrll Deprtmt Implemtr etrteg prmció l prduct ", tre ltur, u.5 etrte g Derrll mud ti" iñ, iñ dle cte Gerció emple e igre Dimiuir % úmer iñ dlecte que prticip ctividd brl 4.95 tre 5 7 ñ, que prticip Derrll u ctivid d remue rd frmlizció 4 vdre ifrmle 3. vd re mbu te frmli 4 Derrll zd jóve Beficr. jóve c prect culificció frmció pr. cpcit d cmpet Derrll trbj c brl e Gerció uev ltertiv emple e igre mvilizd l m Reierció prtmt Mejrr cur. m áre ver, equipmit epci públic m áre ver 5.93 epci públic mejr d 3 $5,,. Derrll Beficr 3 emprdre c ficció uev ltertiv que ger emple. empr dre Derrll frml d Frtlecimie pr tre (3) t iictiv ccie rrll lcl que N uev prmuev iictiv ltertiv pr gerció igre gerció emple e igre (ctivid l m 7.56 rr ll lcl $3,,. Derrll emple GOBIERNO CON pd RESUTDOS, Deprtmt utctrucció, tre tr) Etblecer d () lz públic privd pr emple gerció. D uev emple ger Derrll plicbilidd le d primer emple Derrlr prect Cic, Teclgí e Ivció ccurble ivetigció experimtl / plicd, rrll e ivció pr mejrmit l ectr prductiv, mbitl, prect 8.8 ccur ble rr ld 6 Derrll teclógic ciculturl

19 Derrll ccie que prmuev rrll iictiv cic, teclg e ivció pr 5 re e iictiv que ger cpcid pr getió l ccimit, rrll teclógic, ivció u Derrlr u ctr I+D teclógic ri l rrll l ccimit citífic e ivció ciecómic prtmt 5.3. re e iictiv rr ld Ctr I+D tecló gic cred 4 $5,,. Derrll Derrll Derrlr u m frtlecimit l tlt hum metrí dctrd que ie 5 etudte et mdlid. etud te icrit m dctr d metrí 4 Derrll Derrlr u m ivetigció rrll pr cervció, prtecció recuperció l recur hídric bidiveridd áre ifluc l prque cil turl l Ccu.36 m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció ergí ltertiv. m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció pr mej prvechmit tible l recur hídric pequer cuíc.8 m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, cervció u tible ecitem etrtégic (cuc hidrgráfic, b iudble, mrichle, gu humedle). m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció cmbi climátic. m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció ecitem fretle grfretle. m Derr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció uttble recur pecuri.4 m Derr ld Derrll Derrlr u m ivció e ivetigció cl, culturl ec turític. m Derr ld Derrll Derrlr u m pr ivetigció, ivció u tible Bidiveridd (Cimá ler, ivtri fert bidiveridd, ivtri crcterizció ve). m Derr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció extrcció tible mierle. m Derr ld Derrll Derrlr u m pr vigic ctrl trmiió fermedd l Chg cgéit rurl. m Derr ld Derrll Gerr u epci prpció CTI trvé l dieñ, ctrucció perció u () ctr iterctiv. Ctr iterct iv ctru id Derrll Implemtr u () m hbilid cmpetc citífic teclógic pbció iftil juvil l prtmt (primer ifc, iñ, iñ, dlecte jóve ivetigdre e ivdre emiller ivetigció emprdimit m d).36 Prgr m Derrll TICS mplr mejrr cbertur Red l iete i l prtmt. i mpld mejr d Derrll Frmció cpcitció trvé herrmit teclógic TIC pr uperr Frmr cpcitr. per, trvé herrmit teclógic, pr uperr brrer prtuidd ccimit rrll.39 Per cpcit d herrmi t tecló 5 $5,,. Derrll

20 Getir mplció cbertur eñl teviió l cle cile privd e ititucile 4 Muicipi.8 Muicip i c cbertu r eñl Tevii ò Derrll Getir mificciò l cce iteret pr re fibr òptic hgre c. cce iteret Derrll Frmció prvechr cpcitció ptcl trvé Frmr uev teclgí pr herrmit dcte Frmr 5 ceguir u dcte m iv teclógic u ervidre públic mtivció, TIC pr herrmi u TIC cbrció uperr t prdizje brrer TIC u c l prtuidd etudte Derrlr e tr d cmpñ frmció bre mej u equip blet.. N. dct e fuci ri públic frmd u prfei l cmp ñ d Cpci tr dct e prp ció tecl gí ifrm ció Jui Octubr e 4 4 $5,,. Jvier Veg Otálr. 3 e cpcitr ervidre públic D Peci et Derrll vigc met l dcte Derrll Frtlecer iictiv que prmuev rrll trmite ervici líe. iictiv frtlec id Derrll Derrlr e tr míim ei (6) trmite ervici líe 8. trmite ervici líe rr ld e 3 Derrll Gerr d epci ifrmció prticipció que fcilit rció l ciudd c Gberció 8.4 Epci prticip ció líe hbilit d Derrll rticur etrteg Gbier líe c Ml Etádr Ctrl Iter. Ml etád r rticu d c etrte g Gbier íe Derrll Implemtr item ectróic getió dcumtl, iguid l liemit plític titrámite cer pp l Gbier líe. reducci ó l u l pp tidd Derrll Ttl Dimió Gerr Gberz Plitic Territrl pr Ititucil Trfrmció ecómic cl Ttl Prgrm Deempeñ Territrl Getió gubermtl ri reultd Derrlr u () prce Nuev Getió prce Públic mrizció. mr dmiitrció izció prtmtl Frmur e dmii tr u prect prect.64 mrizció mr frtlecimit izció ititucil Secretrí Implemtr u () frtlec etrteg pr etrte frtlecimit. g ititucil tid públic l iv prtmtl Dieñr etblecer u () item item ctrl. dmiitrtiv ctrl ficier dmii tid trtiv dquiició ctrlizd Implemtr u l dquirir equip, equip etrteg etrte fctcpdr, cmput dquiició g ire 4.63 tr equip cdicid dipitiv remció u UPS red dt teclgí Cutificr ctulizr % l ivtri Ivt.5 bie mueble e ri imueble l bie prtmt mueble Derrlr N. e ejecutr l % u () m m 3.3 reigierí l ml perció pr prce pr Etudi Relizció item Ejecutr ugetió p dieñ cultrí pr cció pr pe remció etudi frtlecimit 4. dieñ ctiuidd l cció mplció mplció l m getió ejecut l edifici rchiv ctrl dcumtl d l Derrll rchiv l Deprtmt Derrlr u u m que m permit mejrr. m prmció picir img rr divulgció l prtmt ld img l Ctrucció ctext Remció Ncil,, cució ei áre mejrmit (6) áre cur 4.48 ifretructur fíic ifret ptimizció dmiitrció ructur áre prtmtl fíic Mejrmit Remció rem cució ei ptimizció (6) áre áre ifretructur fíic dmiitrció ifretructu prtmtl r fíic ctulizció Mrizr Sitem l ptimizr item Getió ficier item ctble, 3.5 ctbl itegrd preupuetl, e, ifrmció tributri ficier preup rticud Implemtr ió Impleme Implemtr l uetl,t Servici l ervici u ftwre tció ervici pr ctrl u utmtizció pr 4.38 Implem utmtizci itegrl l % ctrl itegrl ó pr impuet l l impuet ctrl e ftwr Impleme e Implemtr u () Cmp ió u Implemtr u tr cmpñ ñ m m u permte. Implem cultur cultur tributr % prmció tributr que u cultur tributr mejre p m Derrlr tci etrteg que ó permit umtr 5.38 icrem Nrm recud t Itercil rt prp u l e 3% ul recud dquirir equip Mrz< bril, $4,,. fctc 4 4 pdr, ire cdi 3% Etudi etruct bril M url, Etudi $98,76,. etudi 4 4 vuler bilidd, $,,. $567,588,388. $5,,. Pdie $3,,. te Sumii tr bril Diciem fwr bre ######## $4,555,8. e () ; 4 4 Sumii Ctrt tr ci Mrz Jui ######## $5,6,. epeci 4 4 lit 3% $5,,..68 erik pr Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Ciuddí ctiv Implemtr d () m frmció líre gerció cpcid cmuitr. m Derrll Cmuitri

F a m ilia P ro fe s io n a l: E le c t ric ida d y

F a m ilia P ro fe s io n a l: E le c t ric ida d y L T ít u l de F rm c ió P r fe i l F m ili P r fe i l: E le c t ric id d y E le c tró ic Dmig A. Rdríguez Agulleir Áre d e I v c ió, F rm c ió Pr fe i l, C lid d y Ev lu c ió d e l C m p e te c i qsu b

Más detalles

CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA. Superando las crisis de.

CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA. Superando las crisis de. CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA Superd l crii de L ib ertd y O r d e crrer 4 Mietr et etudid, hbrá vri et dde puede etir lgu

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

Bancos mexicanos y extranjeros, cartera de préstamos y estructura de la rentabilidad antes y después de la crisis económica.

Bancos mexicanos y extranjeros, cartera de préstamos y estructura de la rentabilidad antes y después de la crisis económica. Bnc exicn y extrner, crter de prét y etructur de l rentbilidd nte y depué de l crii ecnóic. 2003-2010 6 de diciebre de 2010 Intrducción En 2003 l cnultrí McKiney publicó el dcuent New Hrizn: Multintinl

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en E ryc d Pdr Hj d cividd 1 Nmbr: Fch: L rícu y cmé. NOTICIAS DEL COLE PEDRO Y SUS AMIGOS GANAN EL CONCURSO DE CIENCIAS H, chic y chic! O rm Bqu. É y u mig gdr d ccur d cici d ñ. Pdr d. E Bri, v á rqu á

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

Governance, Risk and Compliance Management [GRC] Gestión efectiva y sostenible.

Governance, Risk and Compliance Management [GRC] Gestión efectiva y sostenible. Gvernnce, Rik nd Cmplince Mngement [GRC] Getión efectiv y tenible. SftExpert GRC Suite frece un etructur de gbernnz que pibilit un tm de deciine eficz y py l cmbi cmprtmentle. SftExpert GRC Suite permite

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

La confianza en Internet ya tiene sello. Estudio sobre E-commerce por Confianza Online DICIEMBRE 2013

La confianza en Internet ya tiene sello. Estudio sobre E-commerce por Confianza Online DICIEMBRE 2013 L confinz en Internet y tiene ello Etudio obre E-commerce por Confinz Online DICIEMBRE Vende en Internet? 8 7 6 64,29 7,54 73,19 5 4 3 35,71 29,46 26,81 211 2 1 Sí, e ecommerce No, e coorportiv o de informción

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES El POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES Gr Igirí Qíi Iil Uivri Jé GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL PRESENTACIÓN DEL GRADO L titl Gr Igirí Qíi Iil hbilit r l jri l rf rgl Igir Té Iil ili Qíi Iil. Et títl

Más detalles

CÁLCULO VECTORIAL 1.- MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES. Llamamos magnitud a toda propiedad física susceptible de ser medida.

CÁLCULO VECTORIAL 1.- MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES. Llamamos magnitud a toda propiedad física susceptible de ser medida. CÁLCULO VECTORIAL.- MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES. Llmms mgtud td prpedd físc susceptle de ser medd. Al lr ls mgtudes físcs pdems cmprr que este ds clses e dferecds: ) Mgtudes esclres: s quells que

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO?

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO? MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. QUE ES? Herramienta que indica el papel de cada cargo dentro de la organización a través de las funciones que le son propias. COMO? Con información explicitaordenada

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

TEMA 10 OPERACIONES DE AMORTIZACION O PRESTAMO (I)

TEMA 10 OPERACIONES DE AMORTIZACION O PRESTAMO (I) Fcultd de.ee. Dpto. de Ecoomí Ficier I Dipoitiv Mtemátic Ficier TEM OPERIONES DE MORTIZION O PRESTMO (I). Pltemieto geerl 2. Método prticulre de mortizció - Prétmo merico - Prétmo frcé - Prétmo co cuot

Más detalles

Págalo en 12 meses sin intereses Encuentra tu tienda en: www.teabla.es Atención al cliente 902 20 30 50

Págalo en 12 meses sin intereses Encuentra tu tienda en: www.teabla.es Atención al cliente 902 20 30 50 Oprtuniddes ABRIL 2014 Págl en 12 meses sin intereses Encuentr tu tiend en: www.tebl.es Atención l cliente 902 20 30 50 Llévte tu smrtphne más brt que en l tiend de l ld Sny Xperi Tip 3,2 3,2 MP 2,9 GB

Más detalles

ACUERDO. No. 04. (21 de marzo de 2012) Por medio del cual se aclara el plan de estudios del Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia.

ACUERDO. No. 04. (21 de marzo de 2012) Por medio del cual se aclara el plan de estudios del Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia. ACUERDO 04 (21 mrzo 2012) Por medio l cul e clr el pl etudio l Progrm y Zooteci. EL CONSEJO ADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGI DE PEREIRA e uo u tribucioe legle y C O N S I D E R A N D O Que el Direcr

Más detalles

CIENCIAS EXPERIMENTALES

CIENCIAS EXPERIMENTALES Fult CIENCIAS EXPERIMENTALES Gr Bilí Uivri Jé GRADO EN BIOLOGÍA PRESENTACIÓN DEL GRADO El Gr Bilí u titulió rátr itífi qu ti m bjtiv frmr l lum l imit l vi t u ft l ut vit mlulr ht l tui l itm rfi l l

Más detalles

Lo representaremos gráficamente con un sistema de coordenadas cartesianas. Que en principio nos servirá con uno bidimensional.

Lo representaremos gráficamente con un sistema de coordenadas cartesianas. Que en principio nos servirá con uno bidimensional. mbl S Cruz, 94-38004 S Cruz de Teerife 34 9 76 056 - Fx: 34 9 78 477 buz@clegi-hisp-igles.es Ciemáic: Es l pre de l mecáic clásic que esudi ls leyes del mimie de ls cuerps si eer e cue ls cuss que l prduce,

Más detalles

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora!

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora! Gnt con nrgí crtiv. BE FREE. EL FREEBIE ONLINE: LA HERRAMIENTA DE INBOUND MARKETING MÁS CREATIVA. EL REGALO INFINITO. El frbi un hrrint d prooción y counicción onlin originl, intrctiv, virl, útil y grtuit.

Más detalles

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA M IVI LD I V Q 20000 C C Q I Ñ C TM L I FRD L VIVR BT MLCHT BL V CC G V L T : L LIMIT TR L DIFRT TI LIGR RXIMD Y CLQIR RYCT Q FCT BR VFICR L LIMIT Y CRCTTIC L MLZMIT BID Q T M GRL ur 28 JLI L M L F LVDR

Más detalles

OFICINAS EN ALQUILER MEMORIA DE CALIDADES. superficie edificio. Josefa Valcárcel, 3-5 28027 Madrid. www.jv3.es

OFICINAS EN ALQUILER MEMORIA DE CALIDADES. superficie edificio. Josefa Valcárcel, 3-5 28027 Madrid. www.jv3.es MEMORI DE CLIDDES Jsef Vlcárcel, 3-5 28027 Mdrid www.jv3.es Plnt Bj 640,00 m2 Plnt 1 1.653,00 m2 Plnt 2 Plnt 3 Ttl superficie 5.954,00 m2 Prking interir Prking exterir 83 plzs 31 plzs Plnt Prking Interir

Más detalles

Laderas en proceso de restauración ecológica

Laderas en proceso de restauración ecológica 27 ñ Ctruyed u ejr futur bietl ITIGCIÓN DE SUS EFECTS - PEE, TEPRD Lr e prce returció eclógic RZ 3 DE 2011 CRPRCIN UTN REGINL DE NRIÑ Pági: ii 03/03/2011 ITIGCIÓN DE SUS EFECTS - PEE, TEPRD Repble: Subdireccie

Más detalles

Soluciones de Colaboración y Comunicaciones Unificadas

Soluciones de Colaboración y Comunicaciones Unificadas Slucies de lbrció y muiccies Uificds Jesús Gzl Pérez Esecilist e Slucies de lbrció jgzl@es.ibm.cm Aged Itrducció l lbrció y muiccies Uificds Visió ió de l lbrció y ls muiccies i Uificds Ltus Smetime: ltfrm

Más detalles

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa b u t O 2013 x y tu 5 0 ml n l d l. Dub d Tl Oint guni Fl Fg R 8 4 521 PR L T ÚBL CIO P IC O R G U L R 234 d gu 50 ml Futl. ph d Fll Tgni F L TR R 4 4700 PR C ÚB IO P 55 TR CTIV 62 Higin lud Lín Rgul Cnult

Más detalles

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O S E N T E N C I A mi l d oc e. E n la c i u da d d e S a nt a n d er, a v ei n t i nu ev e d e n o v i e mb r e d e d o s E n n o mb r e d e S u M a j es t a d el R ey; el I l mo. S r. D o n J os é Ar

Más detalles

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

Contratación. Propuesta de procedimiento (2/3).

Contratación. Propuesta de procedimiento (2/3). Contratación. Propuesta de procedimiento (2/3). D to. A d m ó n F. L e s m e s T r a b a ja d o r e n In s e rc ió n E m p re s a s In se r c ió n F u n d a c ió n L e sm e s Servicios Sociales S e rv

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

ascenso (Relato: 10 minutos)

ascenso (Relato: 10 minutos) Lecció d alcaza l d a Alcaza campamet bae (Actividad iicial: 5 miut) Qué e eceita: Tarjeta de la etia (hipa.imb.rg/freda) Tijera Cita adheiva de dble faz Ctr de l ctiete (hipa.imb.rg/freda) Pegamet Cartulia

Más detalles

PRODUCTO TURÍSTICO POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ

PRODUCTO TURÍSTICO POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ PRODUCTO TURÍSTICO POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ ESTACIONALIDAD 7 DÍAS - 6 NOCHES Todo el ño (preferentemente de Octubre Myo) Fin Pr d og e r m 7 O O Aeropuerto

Más detalles

Boletín Impositvo Mayo 2011

Boletín Impositvo Mayo 2011 J u ris d ic ció n N a c io n a l-a F IP - R e s o lu c ió n G e n e ra l N º 3 0 9 4 -Im p u e s to a la s g a n a n c ia s. A n tic ip o s im p u ta b le s a l p e río d o fis c a l 2 0 1 1.M o d ific

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Gr Eió Priri Uivri Jé GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PRESENTACIÓN DEL GRADO Pr l btió l títl Gr Eió Priri r l Uivri Jé brá rr 240 ECTS. Et títl it r l rfió M y M

Más detalles

Servicios Generales. IP en el Speed Touch

Servicios Generales. IP en el Speed Touch ervicios Geres peed Touch peed Touch, vie configurdo mnumte prte red loc con privd bred 10 Net10 (10.x.x.x). En gos escrios, es común uso simultáneo públic privd, obtid mnumte o dinámicmte. Configurción

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo.

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo. Examen muestra Ob je ti vo Responder preguntas parecidas a las del examen de selección. Im por tan cia Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Saber cuántas

Más detalles

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ Para nosot ros la seg urida d d e u s t e d, s u familia y em pl e a d os, s on l o má s im p or t a n t e. FUNDADORES FELIPE ISAAC JUAREZ LUNA Y DAVID JACIM JUAREZ LUNA MISIÓN OBJETIVO Br i n d a r un

Más detalles

Memoria Actividades 2011/2012. Miembro de

Memoria Actividades 2011/2012. Miembro de Mmri Activi 2011/2012 1. Miió l Acició Agci Digitl Prmcir l u l mrktig igitl itrctiv, frmr ifrmr l prfil l ctr y cguir u lgilció fvrbl pr u rrll. 2. A quié rprt L Acició grup t qull gci mrktig y cmuicció

Más detalles

Álvaro Cordero Herrera* Rodney Solano Vargas** major determinant of mental health.

Álvaro Cordero Herrera* Rodney Solano Vargas** major determinant of mental health. REVISTA MÉDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMÉRICA LXVII (593) 305310 2010 GERIATRÍA IMpACTO DE LA ACTIVIDAD física EN LA SALUD MENTAL DE LA persona ADULTA MAYOR Álvr Crr Hrrr* Ry Sl Vrg** SUMMARY Thi rrch ivtigt

Más detalles

GRADO EN QUÍMICA. SEGUNDO CURSO.

GRADO EN QUÍMICA. SEGUNDO CURSO. 1. Intificción l igntur NOMBRE Getión Empreril CÓDIGO GQUIMI01-0- 009 TITULACIÓN Grdud Grdud en Químic pr l Univeridd Ovied CENTRO Fcultd Químic TIPO Opttiv N TOTAL DE CREDITOS 6.0 PERIODO Segund Semetre.

Más detalles

plan de marketing plan de marketing bernard krief LIBRO BLANCO LA SALUD BUCAL en LAS PERSONAS con DIABETES en ESPAÑA sobre Laboratorios N.A.S.A.

plan de marketing plan de marketing bernard krief LIBRO BLANCO LA SALUD BUCAL en LAS PERSONAS con DIABETES en ESPAÑA sobre Laboratorios N.A.S.A. pn mrketing pn mrketing Lbortorios N.A.S.A. coborción Fdción Espño Dibetes Sdd. Espño Dibetes Sdd. Espño Periodonci Osteointegrción Gerl Estomtólogos bernrd krief LIBRO BLANCO sobre LA SALUD BUCAL LAS

Más detalles

/?*,,ard/ (r,v,ura-. $" ffi.'s. .$j; "tffrxri;,,\.i64h. r**"''$a' . CONVOCATORIAA COMPRA MENOR

/?*,,ard/ (r,v,ura-. $ ffi.'s. .$j; tffrxri;,,\.i64h. r**''$a' . CONVOCATORIAA COMPRA MENOR Click here t0 enter MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA Click here t enter DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.. CONVOCATORIAA COMPRA MENOR Referenci del Prced i mient : (M I P-C M C -17-201 6) OBJETO

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA. 1. Por qué se caracteriza una operación financiera? (1,5 puntos)

GESTIÓN FINANCIERA. 1. Por qué se caracteriza una operación financiera? (1,5 puntos) Escuel Técic Superior de Iformátic Covoctori de Juio - Primer Sem Mteril Auxilir: Clculdor ficier GESTIÓN FINANCIERA 27 de Myo de 2-8, hors Durció: 2 hors. Por qué se crcteriz u operció ficier? (, putos)

Más detalles

Problemas de ecuaciones de primer grado

Problemas de ecuaciones de primer grado Problemas de ecuaciones de primer grado Roberto, un compañero de clase, asegura que podrá descifrar el número que cualquiera piense. El método se basa en los siguientes pasos Piense un numero Multiplícalo

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013

P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013 P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013 ENI SA C o m enza m o s pres entá ndo no s QU IÉ N E S S ON? ENI SA QU IÉ N E S E N IS A? ENI SA E N IS A Empresa Nacional de Innovación S.A. Es una empresa de

Más detalles

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO Resultado fiscal El ar tícu lo 10 de la LISR in di ca que las per so nas mo ra les de be rán pa gar el im pues to apli can do al re sul ta do fis cal la tasa del

Más detalles

Ruta Alimentadora Sur

Ruta Alimentadora Sur Ad Ru Ador Ad Lo Horzo Ad B A-02 ALAEDA UR Ad Lo Cd P PUENTE VILLA E o P Hy J rí E o Ovo L Cv Grd Cv ERVICIO EPECIAL CIRCUITO DE PLAYA L Gvo Hy Tr A-04 VILLA EL ALVADOR Rvou Ro A-07 AÉRICA L Uó Grd A-08

Más detalles

DESEMPEÑO LABORAL 2009 MEDELLÍN VS. OTRAS CIUDADES

DESEMPEÑO LABORAL 2009 MEDELLÍN VS. OTRAS CIUDADES PÑ LBRL LLÍ V. TR CIU Hugo López Banco República-edellín ebrero 2010 Contenido l desempeño laboral urbano durante el : edellín vs. 13 ciudades. Problemas estratégicos del mercado laboral. Que hacer en

Más detalles

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ar tí cu lo 10.1 Los es tu dian tes tie nen el de re cho a usar li bre men te la Bi blio te ca de la Uni ver si dad y

Más detalles

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Ft CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Gr Ri Lr Rr H T Gr Ft Cii Si Jríi ó Ir Prfi t r trj fi r, rá xtr tri r r ii r rf Uiri Jé GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS PRESENTACIÓN DEL GRADO S fr t

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

Implantación de la Estrategia y el. Prof. Luis Hevia. Control de Gestión

Implantación de la Estrategia y el. Prof. Luis Hevia. Control de Gestión Implantación de la Estrategia y el Prof. Luis Hevia Control de Gestión Dificultades del proceso Luis Hevia R Recordemos: Con Frecuencia: formular la misión es un paso único, una vez redactada se asume

Más detalles

Proyecto: Salud y Recreación en Escuelas y Jardines Rurales

Proyecto: Salud y Recreación en Escuelas y Jardines Rurales Pyct: Sud y Rcció Ecu y Jdi Ru NARRATIVAS DOCENTES REGION Nº 17 G Pz CEF N 157 Aut: Pf. Mc Rcc, D. Sgi Péz Subctí d Educció Dicció d Educció Fíic Pyct d Sud y Rcció Ecu y Jdi Ru Nut xpici citió izció d

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

365 DÍAS DE LOGROS. ...El Esfuerzo Conjunto los Hace Posibles. Dr. León García Inicia Funciones. Avalan Labor Filantrópica

365 DÍAS DE LOGROS. ...El Esfuerzo Conjunto los Hace Posibles. Dr. León García Inicia Funciones. Avalan Labor Filantrópica 365 DÍAS DE LOGROS El Efurz Cjut l Hc Pibl Iugur Biblitc Cmuitri Avl Lbr Filtrópic Dr Ló Grcí Iici Fuci Prmi Exclci Drrll Ecómic Fbrr d 2010 Fbrr d 2010 Ait Amig dl CETYS C d Gl Difrt prlidd d Bj Clifri,

Más detalles

Integral Definida. Aplicaciones

Integral Definida. Aplicaciones Itegrl Defiid. Apliccioes. Itegrl defiid. Defiició Se f(x u fució cotiu e u itervlo cerrdo [, b] y cosideremos el itervlo dividido e prtes igules x < x < x s < < x b. Pr cd subitervlo [x i, x i ], l fució

Más detalles

Los acuerdos de reconocimiento de títulos

Los acuerdos de reconocimiento de títulos Los acuerdos de reconocimiento de títulos El Ejercicio profesional en la Globalización Estándares internacionales y Normativa nacional Buenos Aires, Argentina 17 de Septiembre de 2004 De qué títulos hablamos?

Más detalles

Dimensión económica de la familia

Dimensión económica de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Dimensión económica de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2015-2016 Ficha Técnica Asignatura: Dimensión Económica de la Familia

Más detalles

S I M B O L O G Í A :

S I M B O L O G Í A : COBTE E BEJR GBRIEL X=,.8 Y='9,. COLIN C ITRITO BNO No UBITRITO BNO No. I B O L O G Í : COLIN C ITRITO BNO No UBITRITO BNO No. CV E NIVEL C ET BTLL E TRICIO TE OLI IERR E II TÑ CO ITIO E L ECRIIENTO EQUI

Más detalles

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre d p m t U m U dc P, d c p m d mp t I u c d t pc g pt., t d p t d c Ip tc tt mb d, u pìc m c cc cp d v dc y Bjd d pt d c g,zu y j. Rmbud cm pcp ft tìtc. Ccó c u mb ESTELARES Et u bd Agt d Rck fmd L Pt 1996.

Más detalles

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO H P 3 1 3 41 18 $1423 x $6 H é é q x G q 1-16 Y x @_ wwwx 216 / 22 RÍZ D DPD Qé q? 63% j q? q á x #PP Pí GRU D P á : U j é í ñ q x á á á j G Á j B q Pá á 3 á 7 25 j é ; j ú 8 V? P í í í í q á H q 2 9 ú:

Más detalles

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12 PRO PO RCIO NALIDADES 1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : a) 4 x 10 60 b) 9 12 12 x c) 8 2 32 3 x x d) x 12 Sol : a) x= 2 4, b) x= 1 6, c)

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

Estrategias de Gestión Internacional y Gestión del Conocimiento

Estrategias de Gestión Internacional y Gestión del Conocimiento Etrategia de Getión Internacinal y Getión del Cncimient ÍNDICE 1. Antecedente 2. Neceidad 3. Sitemática 4. Reultad 5. Getión de la Infrmación 6. Benefici btenid 7. Cncluine ULMA Handling Sytem www.ulmahandling.cm

Más detalles

ClubGrandes 2013 AMIGOS

ClubGrandes 2013 AMIGOS AMIGOS 2013 El Amigos de H alconviajes.com lo integran todos aquellos G randes Colectivos (Em presas, Instituciones Públicas y Privadas, Asociaciones, etc.) que establecen un acuerdo de colaboración con

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar Bleí Eergé N 23 Lleg DTurb de G de 170 MW Seme pr l Cerl Térm Crdbe de Plr Seme e h rfrmd e l úlm d ñ e l prveedr myrr de l urb de g de vzd deñ que e vee ld e el pí, l m l de l Termelér Belgr, S Mrí de

Más detalles

Ven a conocer. GenteTour

Ven a conocer. GenteTour Ve er Prque decumbre Ve Mdrid, pr visitr ftástis mumets m:el pli rel,l plz myr,l puert de All, y el s y el mdrñ. Per hy tmbié mgífis prques turles desubrir m el prque Cumbre, de l Sierr Gudrrm, del Sureste

Más detalles

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA. Sistema de Información HIS ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA. Sistema de Información HIS ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: anual de Registro y odificación de la tención en la onsulta xterna strategia anitaria acional alud exual y Reproductiva RGITR Y DIFIIÓ L TIÓ L ULT TR istema de Información HI TRTGI ITRI IL LUD UL Y RPRDUTIV:

Más detalles

Aplicando la Transformada de Laplace a Redes Eléctricas

Aplicando la Transformada de Laplace a Redes Eléctricas Aplicando la Tranformada de Laplace a Rede Eléctrica J.I. Huircán Univeridad de La Frontera April 5, 006 Abtract Se aplica la Tranformada de Laplace a ditinta rede eléctrica, primero excitacione báica

Más detalles

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA 3 5 0 % 3 2 5 % 3 0 0 % 2 5 0 % 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % 1 4 8 %1 5 3 % 1 1 0 % 1 0 2 % 1 1 2 % 1

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

SÍLABO DEL CURSO DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

SÍLABO DEL CURSO DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA SÍLABO DEL CURSO DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA I. INFORMACIÓN GENERAL: 1.1 Fcultd: Igeierí 1.2 Crrer Profesiol: Igeierí Geológic 1.3 Deprtmeto: ---------------- 1.4 Requisito: Dibujo de Igeierí /1º ciclo 1.5

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

Credifondo SA SAF. Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BCP Conservador Mediano Plazo Soles FMIV. Información Básica para el Inversionista

Credifondo SA SAF. Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BCP Conservador Mediano Plazo Soles FMIV. Información Básica para el Inversionista Credifondo SA SAF Prospecto Simplificdo Conrvdor Medino Pzo Soles FMIV Informción Básic pr Inversionist Este documto contie informción básic inversionist necesrimte be conocer ntes relizr cripción cuots

Más detalles

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A.

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A. Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. la le li lo lu al el il ol ul...bio ma...ta...timo...ro ba......ma...mo...macén p...ma a...bia E...na c...cetines............

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO. Administración 2012-2016 Tramites y Servicios de Registro del Estado Familiar

AYUNTAMIENTO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO. Administración 2012-2016 Tramites y Servicios de Registro del Estado Familiar AYUNTAMIENTO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO. Administrción 22-26 Trmites y Servici Registro l Nombre l objetivo l trámite o Comprob nte o st Vigenci l nte s l formt Unidd dministrtiv don gestion el Clle Col.

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

Cómo crear cuestionarios? IUED. Guía para la virtualización de cursos de posgrado

Cómo crear cuestionarios? IUED. Guía para la virtualización de cursos de posgrado Cómo crer cuestionrios? IUED. Guí pr virtulizción cursos posgrdo IUED. Instituto Universitrio Educción Distnci Migu Sntmrí Lncho IUED. Instituto Universitrio Educción Distnci Con Con este este guí guí

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

wave wall MANUAL TECNICO WAVE WALL WAVE WALL L 1-19

wave wall MANUAL TECNICO WAVE WALL WAVE WALL L 1-19 WAVE WALL M A N U A L T E C N I C O L 1-19 Wave Wall es un atractivo y elegante sistema de enlace de tiles de 3form, que forman un revestimiento a modo de ola con llamativas alternativas de tiles. El sistema

Más detalles

LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL. Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca

LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL. Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca Santiago, 10 de noviembre de 2011 cambio Climático EVIDENCIAS Kasser

Más detalles

Seguridad Sanitaria Internacional

Seguridad Sanitaria Internacional 7 Abri 2007 Sguri Sitri Itrcio Oció pr ibiizr obr pcto cv u mui. E objtivo guri itri itr gobiro/orgizcio/ mpr ivrtir u pr forjr u porvir má guro. Efrm mrgt/pimióg y u brot; propgció VIH/SIDA, mrgci humitri

Más detalles

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP Ma ría Ánge les SÁNCHEZ JIMÉNEZ** RESUMEN: Este trabajo tiene como

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

ESTADO No. 012 GRUPO DE TRABAJ O REGI ONAL CUCUTA I NGEOMI NAS HACE SABER:

ESTADO No. 012 GRUPO DE TRABAJ O REGI ONAL CUCUTA I NGEOMI NAS HACE SABER: ESTADO No. 012 GRUPO DE TRABAJ O REGI ONAL CUCUTA HACE SABER: Par a notifi car l as pr ovi denci as que a conti nuaci ón se rel aci onan se fij a el pr esent e est ado en l ugar públi co y vi si bl e del

Más detalles

1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO

1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO 1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO 1. C ONS UMO DE AG UA D O M S T IC O S E R V IC IO S P B L IC O S CO N SUM O S PUNTUALES C O N S U

Más detalles

aspecto saludable y sentirnos con más energía, más guapos y de mejor ánimo ; y, añade, a su vez, no hay que olvidarse de que el

aspecto saludable y sentirnos con más energía, más guapos y de mejor ánimo ; y, añade, a su vez, no hay que olvidarse de que el t m Mri Grcí Pr u vid N bd l jrcici. Su bfici uc l hrá. E E l m pr-vcci much gt hc dl gimi u gud hgr, c l úic fi d cguir u curp 10. Si mbrg, l vult l ruti l dvulv l vid dtri, i tr cut qu l jrcici u fut

Más detalles

Sitios que proponen actividades o que desde la interactividad ofrecen una reflexión interesante sobre la naturaleza y su protección.

Sitios que proponen actividades o que desde la interactividad ofrecen una reflexión interesante sobre la naturaleza y su protección. Diñ: wwwclt Siti q prp ctivi q l ittivi f rflxió itrt br l trlz y prtcció http://wwwcpibc/ixhtl EcPib pái cr Arti, q rú pryct vri pí L pái iri iñ pr yrl cbrir y cprr l q tá p c l i bit y, br t, pr ñrl cirl

Más detalles