DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS " PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015" PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014"

Transcripción

1 % DEPRTMENTO DE RUC PN DE DESRROO "ES HOR DE RESUTDOS 5" PN DE CCIÓN VIGENCI 4 INDICDOR FUENTES DE FINNCICION CODIGO DIMENSION MBIENTE NTUR OBJETIVO ESTRTÉGICO grr tibilidd mbitl lredr l CODIGO PROGRM Stibilidd mbitl CODIGO MET R D N C C VR. VR. SECTOR NOMB INDIC FECH E E O R O OBJETIVO DE DE MET DE INICI ESPERD VOR RESPONS OBSERV DE DEPENDENCI NOMBRE VR. RE CTIVI DOR FECH IC IC S G P CI FI E T PROPI PROYECTO PROYE PRODUCTO /EST O DE VOR SIGNDO BE CIONES COMPETE RESPONSBE DE PONDE DE DDE DE DE TERMI D G T O N DI R DO CTO DO TERMIN PROYEC PRESUPUESTO NCI PROYECTO RDOR INDIC S GESTI INICIO NCI D E P I N T O CTU R TO DOR ON ON N O S VIGENCI S E CI S dquiició dquirir 5 h S E O Getió mbitl áre uev áre 9.89 h 48 $,87,94,. mbitl Derrll iteré pr imprtc hídric imprt cueduct Ebrr p c Secretr Stible mej 3.37 pe mbitl Derrll rmit tre Recuperr áre l mej Secretr Stible cervr h.3 h 5 mbitl Derrll l item áre recupe prtegid(pnn rd Secretr Stible tció.78 PRES 5 mbitl Derrll 6 PRES l etblecimit Implemtr u () N. Secretr Stible m. mbitl Derrll educció m cultur pr mbitl educc Secretr Stible tció. pe mbitl Derrll u () p rció mej r N. Secretr Stible tció. mbitl Derrll l m m u pr eficite u Secretr Stible ió tció.54 $5,,. mbitl Derrll ccie l pe m mitre emit e Secretr Stible tció. mbitl Derrll l pe getió m itegrl Implemtr reidu pe Secretr Stible tci item Getió. Sitem $49,7,. mbitl Derrll ó l mbitl item Gberció grr Getió Eter Secretr Stible tibilidd 6. El ip mbitl Derrll returció ti gu Implemtr El ip u () ble N. Secretr Stible m.34 mbitl Derrll prducció má m limp Etblecer u 5 eficite h Secretr Stible fretle 4.4 h 5 mbitl Derrll prtectr fretl ecitem plicció e Secretr Stible ictiv.9 h mbitl Derrll fretle 5 c p h Implemtr bque u ictiv Secretr Stible equem pg. eque $95,3,86. mbitl Derrll ió u pr ervici m equem mbitle Implemtr u % pg Secretr Stible l p.8 l 6% mbitl Derrll prtmtl p cmbi climátic Stible tr % pbció vulerble pbci Getió l rieg pr itucie.47 ó Derrll % mbitl tre rieg / vuler emergc / ble Stible tre tdid Crdir c l i pbci tci l % ó per tdid Derrll. % mbitl fectd pr itucie tr Stible tre / e / emergc emerge c Numer Dieñr ctruir Diez () br pr br prevció ctru mitigció l rieg id 3. urb rurl, rció cfrmidd c c p getió l p rieg getió mbitl Derrll Stible Dtr frtlecer Crepd l Clpd. Clpd Crepd dtd frtlec id mbitl Derrll Stible Implemtr 4 item mitre lert tempr.5 item mitr e lert tempr mbitl Derrll Stible Implemtr u etrteg educció prevció tció emergc tre.38 etrte g mbitl Derrll Stible pr l 5% (4) l i pr dpció itrumt pificció cud pr getió l cmbi climátic.63 Numer Muicip i pd mbitl Derrll Stible PROGRM Ttl Dimi URBNO REGION Itegrció Regil, Ncil e Itercil pr ptcr viió geetrtégic l Deprtmt Itegrció regil Itegrci rrll frteriz Frmur e tr u () m cvivc pz frter. Prgr m Prmci l rrll Implemtr u () etrteg pr reccer hbilitció l pute itercil frter Jé ti Páez.5 etrte g Prmci l rrll p l dieñ u etrteg pr imprtció cmbutible plicció le frter Deprtmt Implemtr u () etrteg pr imprtció l cmbutible 4.36 etrte g $33,8,. Prmci l rrll Implemtr u () etrteg frtlecimit l ervici cex migrcie.6 etrte g Prmci l rrll Crer / rectivr d () itc ccertció frteriz 4.8 itci ccert ció cred / rectiv d Prmci l rrll

2 Frmur e tr tre (3) etrteg pr prmció plicció e Frter, Plític Públic Frter l cuerd Bicile. etrte g frmu d e Prmci l rrll Derrlr etrteg pr tció u () ptfrm lgític pr rrll l Cmerci Exterir. etrte g rr ld pr tció ptfr m lgític Prmci l rrll Icreme p l tr rrll u 3% cmpñ pr reducir recud tributr Implemtr u Implemtr u ctrbd i l cmpñ ul pr cmpñ que prduct prduct reducir reduzc que mejre ctrbd ctrbd cptció metid prduct recur l prpi impuet prtmt l cum 5.39 cmp ñ Ctrt ci per l tecic, Eer Diciem Ctrt perti bre ######## $45,9,. ció v 4 4 uxilr pertti v prfei l (5) Prmci l Hcid rrll PROGRM territrl Ttl Prgrm Ifretructur pr rrll Ctrucció regió cmpetitiv p ió l Ctrt P l Deprtmt p tci ó l p regil frtlecimi t Cmiió Ormit l territri Prect pr pr eguimit evlució l Etrtégic frtlecimit ititucil Relizció etudi dieñ pr p l prce Seguimit Evlució Ctrucció Ifretructur, trprte mejrmit / Ctrucció mejrmit Ctrució, pute mejrmit, rehbilitció Ctrució, mejrmit, rehbilitció Fmtr tre (3) eque equem m.67 cció pr c itegrció territrl ció fmt Cficr cutr d (4) prect prect etrtégic mrc l. etrté equem gic cció territrl, cfi cudid cd N. Prmver lz ció d () lz 3.3 cmpet cmpetitiv itiv regile regi dptr e le tr plític plític rrll lcl pr 8. rr prtmt u ll i, lcl ri grr que ch (8) dpt prect iteré prect prtmtl tg 3.83 iteré cficció prt cperció mtl itercil cfi Implem tció tció l l.93 p regil p cmpetitividd regi l Implemtr u () cmpet etrteg p etrte trfrmció g pr ectr.8 emprerl prductiv que permit prvechr Implemtr Oberv Obervtri tri Pificció 3.34 Territrl Pific (Clidció l ció Sitem Territr Cficr l % l i l prce 8.95 ctulizció i c cttrl, cfi etudi cció Derrlr l iem liemit it Ormit 4.88 Territrl pr r prvechmit mit Stible territri Frmur ctulizr míim plític 3.8 ce () plític públic (Emple, públic Cficr cic (5) m pr 3.79 rticució m plític iteré rticu Relizr frmució 9.78 evlució ex te prect l % l Relizr eguimit evlució l 3.57 % plític plític frmud Defiir e tr u 3.3 equem cumpli mitre, mit Implemtr u N. m 3.44 frtlecimit i cpcid itid Relizr ulmte Númer evlucie l.3 empeñ l 7 evlu i l cie Oritr frmució,.57 tció Prgr hcer eguimit l m Mejrr / N, rehbilitr 8.64 Km kilómetr red v crreter Getir te mejr gbier cil. prect igció recur Getir pr tre (3) crred prect.5 prect cectividd vl Relizr mrc cecti mtimit.3 Km. kilómetr ví ví priciple Ctruir / pr ñ mt termir cm.8 pute miim cic (5) pute Pvimtr que / mejr ctru N. mejrr diez ().9 Km. kilómetr ví ví urb Pvimtr / urb mejrr diez () kilómetr ví urb Ctruir u () termil.39 termi trprte le ctru ctrucció u.39 termi () termil crg le / trprte crg Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi $6,5,78,96.7 t Ititucil Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi 3 t Ititucil Frtlecimi $6,,. t Ititucil Derrll Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi % $4,,. t Ititucil Frtlecimi t Ititucil Plític Frtlecimi Public: t Ititucil Pe Frtlecimi t Ititucil Frtlecimi % $,,,. t Ititucil Frtlecimi % t Ititucil Frtlecimi $38,,. t Ititucil Frtlecimi 7 t Ititucil Frtlecimi 7 t Ititucil Frtlecimi % t Ititucil 3 $8,,,. Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic $,8,,. Trprte Ifretructur Fíic $5,,,. Trprte Ifretructur Fíic $5,,,. Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic Derrll cució ergétic mpllció mier ubetció umtr 6 MV Ptci crg itd l 4.4 item umt d Itificr Prec fctibilidd.5 t mìim (u) ger prect ció Implemtr 3 Prec prect pr. t frtlecimit l item 3 $,8,,. Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic

3 Ctruir / Ttl Dimió SOCIO CUTUR Creció Cdicie Iguldd Oprtuid, Ttl Prgrm Slud c Iguldd Etudi Dieñ etrteg pr egurmit Pretció rrll ervici lud Slud públic, tció primr lud prmció prevció mter 5 km líe trmiió Cficr ctrucció cm mìim 35 km re item Termir l dieñ etp pre iverió l p mificció l g pr ctrl mierí ilegl % l i l filr l % (9.) per pbció Grtizr ctiuidd l 93.86% cbertur ( Grtizr tció l ervici lud l % pbció egible tr % l evt lud pbció pbre l cubiert c Getir ubidi % licitu tció médic pretció l ervici lud td Getir l ive % licitu tció médic pretció l ervici lud td l ive Frtlecer u % tcie lud lt cmplejidd c epeclit Implemtr % ervici lt cmplejidd medte termició Mejrr dtció u 8% ifretructur hpitr bj cmplejidd (hpitle I iv Getir puetctr mte Gbier cil ctrucciò / cuciò u () ctr Mejrr rehbilitciò u 45% pretció l ervici hpitri medte dtció equip mbilri Prmver l red ervici temedici d () pretdre ervici red Mejrr public 5% pretció l ervici c dquiició trprte mediclizd pr pr tribul etic medic l prtmt Relizr viit verificció l 5% (8/6) l pretdre ervici lud hbilitd ctulizr dcumt re itegrle pretció ervici lud l prtmt grr cbertur vcució (equem regur) l 95% l mre grr cbertur vcució (F TV) l 95% l u ñ grr cbertur vcució l 95% l cic ñ c td l bilógic Reducir mter m () c mrtlidd pr ED mre 5 ñ Mter reducir l 5% l c mrtlidd pr IR mre 5 ñ Mter dimiuir mrbilidd c ED mre 5 ñ Mter dimiuir 5% t mrbilidd pr ER mre 5 Implemtr etrteg cer iempre lud utrici l 7 i l Reducir u 5% l c ífili getcil pr ñ grr que 7% (3.8) mujere gette it míim 4 ctrle prtle Grtizr dtció pertividd l % (7) l ctr ervici Grtizr cumplimit l 7 i líe cció mteridd egur, Relizr itc técic plític lud rl l % IPS prfeile grr que 8% IPS cti reprt vrble pr cálcul l ídice Icluió líe lud mtl reducció l cum utc lud mtl etil vid ludble l 7 i l Prevció l fctre rieg cd c mrbilidd mrtlidd (uicidi) Rehbilitció mitigció pr uperció l dñ (trtr mtle l Relizr eguimit tció 5 etrteg: ibilizció, prevció, Implemtr u m prmció l etil vid ludble (epci Km. 9. líe ubtr Kilómet 7.63 r gdu ct. l p g 3.5 i c 7.5 per 7.5 cbertu r tje.3 pbci ó egible tdid.3 pbci ó pbre.3 licitu tció.3 licitu tció.4 tci e lud pr 9.48 ervici lt cmplej 5.68 ifret ructur hpitl r Ctr.9 rehbili tciò geti d 4.79 pretc ió l ervici N. De pretd.33 re c ervici 3.9 uidd e trp pr rte.6 tribul etic medic.5 pretd re ervici Dcum t. ctuliz d re.64 cbertu r vcu.64 cbertu r vcu.63 cbertu r vcu T.5 mrtli dd pr ED T.5 mrtli dd pr IR T.6 mrbilid d pr ED T.4 mrbilid d pr ER.5 i que t T.4 ífili getci l.4 gett e que it.4 ctr ervici Númer.43 i l que tje.4 it c técic Prticip ció.4 cti ídice.4 re cmui tr.4 i c cci tje.4 i c cci tje.4 uper ció l.4 i que Numer.4 i c Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic 5 Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Servici Públic % $,,. Ifretructur Diferte Fíic % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 94% Slud UES 9% Slud UES Slud UES 65% Slud UES Slud UES 65% Slud UES % Slud UES 75% () Slud UES Slud UES 95.% Slud UES 95.% 95.%. Slud UES.% 94,7 X X < 5 ñ ( 336 c) X < 5 ñ ( 78 c) 7,3 x Slud UES Gette 8% Slud UES 7% Slud UES 5 Slud UES % Slud UES 8% Slud UES 85% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 86% Slud UES 3. Slud UES

4 Itificr etd cl utricil l % pbció iñ, iñ 5 ñ cptd pr Relizr recuperció utricil l 6% l c utrició cróic Grtizr prce ipecció, vigic, ctrl itc técic Frtlecer tció l pe eguridd berí Relizr ccie IVC l % (46) l etblecimit expdi Relizr ccie IVC l % (586) l etblecimit gerdre Relizr ccie vigic clidd l gu pr cum hum l % Relizr ccie IVC l % (5) l etblecimit frmcéutic Ctrl l % (6) IPS utrizd pr mej medicmt frj Itificr ctrr prtumte cm míim 9% l brte Itificr, Itervir Y Ctrr El % De c mr Itificr, prtmt Itervir Y Ctrr El % De Fc De eihmi Itificr, itervir trtr % l brte Chg gud. Prcer % muetr iteré lud públic recibid Prcer brtri % muetr gu pr cum hum recibid Prcer brtri % muetr limt recibid brtri pr lud públic l 36 brtri l prtmt, pr Grtizr grtizr % l i l prtmt Verificr, % IPSEPS cumplimit l etádre clidd Opertivizr pr frtlecer 9% l epci prticipció cl Grtizr lud eguimit, evlució itc técic l % Detectr l míim pe 7 % l c uev bk+ prtmt Cptr 8% itmtic repirtri pbció ruc Trtmit exit l 85% l c tuberculi Relizr pulmr búqued ctiv itmátic pi item ervi periféric Implemtr % l i l prtmt etrteg IEC prevció VIH/SID Grtizr ió l ml getió mátic VIH/SID guí tció VIH/SID % Grtizr IPS l ció prueb El (VIH) Heptiti B l % gette l prtmt Grtizr l % gette c dgtic VIH pitiv trtmit prtu ccie vigic eguimit l % ccite rábic Vcur 8 % (988) perr gt ctr rb cd ñ Eterilizr % l imle (perr gt) md cd ñ Ctiur c m ctrl redre pg 8% vivid l ccie vigic eguimit l % l c cefliti equi Mter cm míim u 95% tificció prtu l item vigic lud Grtizr cptció ifrmció trvé l RIPSRUF l % IPS tció primr lud (le 438 ) 6. fmil pbció l iv I II l Grtizr filció l SGSSS l % pbció itució pzmit tr hech victimizte.3 5 ñ.3 5 ñ.3 prce IVC pe.3 egurid d.3 etble cimit.3 etble cimit.3 muetr prce.3 etble cimit.3 IPS c dipi. brte. c itific d,. c itific d,. c itific d,.3 muetr pr vigic.3 muetr prce.3 vigic pr brt Numer.3 brt ri l.3 i c plític.3 IPS EPS c.3 epci prticip.3 i c eguimi.3 tecci ó tubercu.3 cptci ó tb.3 curció tb.3 i c ctivid Muicip.3 i c etrte g IEC IPS.3 td ml gett.3 e c prueb EIS (VIH) gett.3 e c VIH pitiv c trtmi cci.75 te rábic c cci e Numer. vcu plicd. prcedi mit Numer. vivid ctrl. c cefl.5 tific ció prtu.5 IPS reprt d l fmil 5.94 l iv I II l pbci ó.9 ituci ó pz mit tr % Slud UES 6% Slud UES % Slud UES. Slud UES % Slud UES 96% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 9% Slud UES % Slud UES % Slud UES 8% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 36. Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 7% Slud UES 8% Slud UES 85% Slud UES % Slud UES 86% Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES % Slud UES 39. Slud UES % Slud UES 56. Slud UES % Slud UES 95% Slud UES % Slud UES 456. Slud UES 3% Slud UES (pb:69)

5 Grtizr tció piccl tciò lud l % licitu pbció itució pzmit tr hech victimizte.9 tció pic cl pbci ó ituci ó pz mit tr hech victimiz te % Slud UES Grtizr tciò lud mujer ituciò pzmit tr hech victimizte.9 tciò mujere ituiò pz mit victim 5% (.5) Slud UES Grtizr tció lud l % pbció frcdite trvé ml tció primr lud.9 tció fr cdi te % Slud UES Grtizr tció lud l % pbció idíg trvé ml tció primr lud.9 tció idíg 3% (.65) Slud UES Implemtr plític vejecimit vejez c fque difercl l iete i l prtmt.65 i que t plític veje cimit vejez 3 Slud UES Relizr ccie prmció l trt dig prevció vilc géer.65 i c cci e 4 Slud UES Grtizr tció lud l % pbció prce reitegrció mvilizd trvé ml tció primr lud.9 pbci ó reiert d m vilizd tdid 46% Slud UES Relizr ccie rehbilitció bd cmuidd l 5% (4.996) pbció c dicpcidd.9 per c dicp cidd d 3% (pb: 497) Slud UES Implemtr u () m pr prevciò tciò itegrl fermed uditiv viule pbciò l Deprtmt. m prev ciò tciò itegrl Slud UES Prevció, vigic ctrl rieg prfeile Relizr u etudi pilt pr crcterizr l trbjdre. N etudi d Slud UES i c verific Verificr % ció (7) l i tció plític rieg.5 tció prfeile (lud cupcil plític eguridd idutrl) rieg prfei le 7 Slud UES Emergc tre Implemtr % ctr regudr urgc, emergc tre Ctr regud.5 r urgci, emerge % Slud UES Frtlecer red urgc l iete i l prtmt i frtlec id c red.5 urgci, emerge c tr e Slud UES Ttl Subprgrm Ttl Prgrm, Fctr Ccimit, Prgre c iicl Beficr 5.3% (6.66) iñ 5 ñ c educció iicl iñ, iñ vicu 4.8 d m educc ió iicl 5 Ctr Ctruir, mplr, termir / mejrr tció cutr (4) ctr.68 Derrll Itegrl Itegrl Ctr uid Dtr tre ctr Derrll pr tció Itegrl Deprtmt 7.56 Ctr tció Itegrl dtd Mejrmit cce, permc pr ctrucció educció cució Mejrmit, ctrucció cució Dieñr, ctruir / cur Etble ifretructur fíic 5.89 cimit 54 Etblecimit Dieñr, ctruir Educti / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit 3 $6,3,. $,5,,.

6 Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució Mejrmit, ctrucció cució eglizció predi e l Etblecimie ió l m limtció ecr c fque difercl ititucie Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit Dieñr, ctruir / cur ifretructur fíic 54 Etblecimit dquirir / leglizr l predi 8 e Etblecimit Eductiv Dtr 6 Etblecimit Eductiv z Urb Rurl Beficr, etudte educció preecr, báic Frmr, etudte cmpetc brle pr Beficr 4. Etudte c limtció ecr Beficr 6, etudte c trprte ecr l áre rurl N. Etble cimit Educti N. Etble cimit etud te Etud te Frm etud te d N. Etud te d $,,,. $,5,,. $,,,. $,5,,. $,5,,. 6 $4,, $9,,,. 6 Beficr 3 per c m lfbetizció medte ml CRECER.38 per lfbeti zd 435 Mejr Deempeñ, mejr Reultd Frmr dcte dct etrteg 6.55 e plicció cpcit prueb Frmur, SBER prbr e d P tr P Educc Rurl ió Deprt mt pr 3 iñ iñ jóve c jóve m tció Pbció pd c Neceid. c Eductiv Epecle ervici prtmt educti v 3 Implemtr re ccimit pr mejrmit prctic pedggic diferte re l ccimit medte u ctid, metdlg MTIC,.7 red l cci mit Implem dptr e tr u plític etímul pr premr l bu reultd cdémic l etudte plític etímul dpt d e Frtlecer 4 ititucie eductiv l prtmt pr que rticul med c uperir 6.66 N. itituci e educti v d 6 ió m prect trverle ititucie eductiv rticur 66 Ititucie Ctr Eductiv tció l m (áre diciplir, prect bligtri, 6.8 Itituci e Ctr Educti v que 5 $5,,. p fmt educció Superir jve l prtmt pr fmtr cce educció uperir cm mìim 84 etudte.4 etud te d c educc ió uperi r 5 $,,. p educció uperir medte mejrmit ifretructu r fíic Uiveridd e Públic Dpt. pr fmtr cce educció uperir cm mìim 84 etudte $,5,. Getir ctrucciò te gbier cil ctrucciò l brtri UN e Oriqu Ctr ucciò br tri UN e Oriq u Geti d Getir Ctruccciò te Gbier Ncil e Uiveridd Ncil biert Ditc Muicipi ruquit Ctr ucciò d e Uiver idd Nci l biert ditci geti d Getir ctegrizciò pr que e ESP e cviert u territrl Cteg rizciò e ESP geti d c pertic. frmució u () currícul bicil pure U () currícul bici l pure frmu d

7 Implemtr Cátedr Ivetig cátedr ció emprdimit crer e tr empr Ivetigció. dimit 43 ititucie eductiv l prtmt. td I.E itituci e ctr educti Implemtr Se Eductiv uev dieñ cectividd l prtmt (cexió Ttl MEN) 9.7 v c ervici cecti vidd 7 m cexi ó ttl l MEN itituci e mplr cbertur cectividd trvé l Prgrm Red Ititucie Eductiv 9 CER l Deprtmt 4.3 ctr educti v c ervici cecti vidd 7 RED RU C Ctr Derr Crer, dtr e tr u ctr rrll teclógic u ititució eductiv 8. ll tecló gic cred Itituci ó educti v Dtr l 9 CER CER e Ititucie Itituci Eductiv c. e mterle udi Educti viule uev v teclgí dtd. NÓMIN DE OS Eficic FUNCION mrizció l RIOS ectr eductiv ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE NÓMIN DESRRO OS FUNCION RIOS ENCRGD OS DE DESRRO PORTE PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR DE PREVISIÓN SOCI CESNTÍS, IQUIDCI PORTE DE PREVISIÓN SOCI SUD, IQUIDCI ÓN PORTE SOBRE DE PREVISIÓN SOCI PENSIÓN, IQUIDCI ÓN PORTE SOBRE PRFISC DESTIND O POR EY DE PORTE 98 PRFISC DESTIND O POR EY 89 DE PORTE 988 PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PREVISIÓN SOCI DMINISTR DOR DE RIESGOS PROFESIO POYO CON PERSON OCSION PR E DESRRO DQUISICI O DE ÓN DE CZDO Y VESTIDO DE BOR PR E VIÁTICOS PERSON Y GSTOS DE VIJE PR E PERSON DMINISTR CPCITC TIVO DE IÓN, BIENESTR SOCI Y ESTIMUO S PR E PERSON Implemtr u () N etrteg que etrte fmte rrlle 5. g cpcidd dpció tr idim ititucie Grtizr pretció l itituci 5. ervici eductiv e % ctr ititucie educti ctr Grtizr eductiv v pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr eductiv 5 $3,386,95,439. $94,6,35. $,,. $636,996,69. $89,638,585. $86,5,99. $39,935,. $35,46,784. $43,9,753. $3,75,749. $39,654,494. $46,55,498. $3,75, $38,75,73.47 $4,,. $38,,44. $,,. $,,.

8 PGO SENTENCI S Y CONCIIC IONES RESUTN PROVISIÓN TE DE RETROCT IVIDD CESNTÍS PICBE CONTRT SERVIDOR CIÓN DE SERVICIO DE SEO PR S INSTITUCIO CONTRT NES Y CIÓN DE SERVICIO DE VIGINCI PR S INSTITUCIO COMPENS CIÓN ENTIDDES FINNCIER S POR OS COSTOS PGO MESD PENSION PERSON DMINISTR NÓMIN TIVO DE DOCENTES VINCUD OS PNT DE PERSON NÓMIN CERTIFIC DE DOCENTES VINCUD OS PNT DE PERSON CERTIFIC PORTE PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND O POR EY DE PORTE 98 PRFISC DESTIND O POR EY 89 DE PORTE 988 PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND OS POR EY DE 98 PORTE PR PTRON DE PREVISIÓN SOCI CESNTÍS PORTES, PTRON DE PREVISIÓN SOCI POR CONCEPTO DQUISICI ÓN DE CZDO Y VESTIDO DE BOR PR E VIÁTICOS PERSON Y GSTOS DE VIJE PR E PERSON DOCENTE CPCITC DE OS IÓN, BIENESTR SOCI Y ESTIMUO S PR E PERSON PGO SENTENCI S Y CONCIIC IONES RESUTN PGOS TE DE COMISIÓN NCION DE SERVICIO CIVI PGO MESD PENSION PERSON DOCENTE NÓMIN NCIONI DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD NÓMIN OS DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD NÓMIN OS DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD NÓMIN OS DE OS DIRECTIVO S DOCENTES VINCUD PORTE OS PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND O POR EY DE PORTE 98 PRFISC DESTIND O POR EY 89 DE PORTE 988 PRFISC DESTIND O POR EY DE 98 PORTE PR PRFISC DESTIND OS POR EY DE 98 PORTE PR PTRON DE PREVISIÓN SOCI CESNTÍS PORTES, PTRON DE PREVISIÓN SOCI POR CONCEPTO Grtizr pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr eductiv $,,. $3,378,76.67 $,,,. $,4,,. $56,,. $56,3,38. $5,9,68,55. $,49,74,88. $,859,544,749. $357,443,94. $,44,658,56. $74,886,87. $357,443,94. $6,38,937,6. $5,5,533,9. $3,88,434. $5,,. $5,,. $5,,. $7,,. $4,74,596. $4,943,45,67. $3,,. $,,. $833,33,98. $4,798,6. $6,849,763. $6,98,58. $53,699,57. $6,849,763. $48,689,9. $4,74,33.

9 DQUISICI Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Getió prtiv Recreció prte frmtiv Deprte cd cmpetitiv Deprte cmuitri ÓN DE CZDO Y VESTIDO DE BOR PR E VIÁTICOS PERSON Y GSTOS DE VIJE PR E PERSON DIRECTIVO CPCITC DOCENTE IÓN, BIENESTR SOCI Y ESTIMUO S PR E PERSON POYO FUNCION MIENTO Y DECUD TENCIÓN POYO DE CON ENFOQUE DIFERENCI OS ESTBECI MEJORMI MIENTOS ENTO DE TENCIÓN POBCIÓ SERVICIO N CON DE TRNSPOR TE ESCOR PR GRNTIZ COMPEME NTO DE IMENTC IÓN ESCOR OS ESTUDINT Derrll l m hbit etil vid prte pr rrll l jueg upérte iterclegd Frtlecimie t itc técic p l prtit trdre c p ció p evt ció p ció p ció p ció Creció Jueg e tci ó Grtizr pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr Grtizr eductiv pretció l ervici eductiv % ititucie ctr eductiv Fmtr Befici Relizr cutr (4) cd u l r m id 6. itegrle 3.3 m Deptmt, l per frmció prtiv hábit etil recretiv d vid ludble, Deprt Fmtr Befici Beficr 5. prte r iñ, iñ iñ, etudtil 5 dlecte iñ cd u l iñ, 7 ñ c dle i l iñ ctivid cte Deprtmet dlec prtiv 5 Relizr cutr (4) m itegrle lúdic 4.73 m recretiv pr prmció l jueg d primer p lig pr ce () prtiv, 6 lig lig prte 5. lig trvé cd prte mitre, Ictiv l prte pr pr cmpetitiv ce () c prtit, 3 lig lig prte lig trdre cd prte técic que prte cmpetitiv c Fmtr Befici Relizr dce () 5. bietr r 7 m Relizr per Befici dult itegrle prte m limpd l r metr Fmtr Rliz 5 pbció r cmul pr l limpd Prticip cutr ció Relizr pbció fe l Derr l prtmtl lr Implemtr prticipr prticip fe Deprtmt ció, $,,894. $5,,. $5,,. $96,97,844. $684,75,3. $85,94,33. $,,. $,,. quiic ió dquii Mrz ció dic4 ######## $6,,. Otr tció cpcit 4 ció prti Reliz Jueg ci Itercl l egd ##### dic4 ######## $. jueg dlecc d itercl egd dlecc it it Eer Diciem c c 4 bre ######## $3,,. técic técic 4 4 dlecc Rec Juli Diciem Ictiv cimie bre ######## $. t 4 4 trvé Derr Ecut Juli Diciem Deprte Y ######## $5,,. ll l r bre Recreció cu Derr prt Olimp 4 4 ##### dic4 ######## $5,,. ll d Olimpid rr Olimp Juli Diciem ######## $5,,. ció d bre limp rr Olimp 4 Juli Diciem 4 ######## $5,,. ció d bre Secci rr Prticip 4 Juli Diciem 4 ######## $5,,. r ció bre Dgó l 4 4 Plític Mrz Diciem ######## $4,,. tic, bre Cv 4 4.% Clprte Clprte Clprte Clprte Clprte Ifretructur prtiv cució, ctrucció cu r / mejrmit cució / ctrui ctrucció r d ifretructu ecti ect r prtiv prtiv i l prtiv Deprtmt cur / ctruir 8 ecri prtiv ec ri prti 5. v cu d / ctru id Ctr uir / mejrr d ec ri prti v bril Diciem bre ######## $,76,,. 4 4 Deprte Y Recreció Deprte Y Recreció Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Derrll culturl Frtlecimie Frmció culturl t biblitec que p itegr ció m culturle rtític Ctr l Frtlecer pertivizr red 6.9 biblite biblitec públic c l prtmt pr 4 public ctivid que per prmuev 4.36 itc 3.64 tre 5 (5%) iñ, iñ 7 dlecte tre 5 ñ 7 ñ N. que Prmver etrte etrteg lectur 3.76 g ecritur prmv ciudd id Ofici er $,5,. Otr Cultur Turim Ofici er $,,. Cultur dlecc Turim Ofici er Otr Cultur Turim rte cultur Derrlr u m itificció prmció rgizcie culturle.4 m rr ld Otr Ofici er Cultur Turim Frmr cutr mil (4) per prce cpcitció culturl 6.9 per frmd Otr Ofici er Cultur Turim p credre getre culturle Derrlr ei (6) m pr prprcir etímul Relizr cutr (4) cvctr etímul credre culturle.8 3. m rr cvc tr d $3,,. Otr $. Otr Ofici er Cultur Turim Ofici er Cultur Turim p ció l evt Cpcitció dz p frlecimi t p frtlecimi t rte p frtlecimi t Cpcitció rte Difuió, prmció picimi p ció evt p ctivid ludic Ptrimi culturl Ivetigció e itificció Relizr treit (3) N. iictiv / iictiv 5.5 ctivid que / prmció ctivid Beficr itidd 5. iñ, iñ.43 per dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Beficr 5. iñ, iñ dlecte tre Prmci, difuió N. picimit. Prgr img culturl m Relizr cutr (4) m pr 8.4 p rrll m Relizr cutr (4) m pr p rrll Relizr cutr (4) iictiv pr 5. iictiv frtlecer ptrimi culturl Ofici er 8 $,,. Otr Cultur Turim Ofici er 7 $4,,. Cultur dlecc Turim $3,,. $3,,. $3,,. $3,,. Ofici er $8,,. Otr Cultur Turim Ofici er $,,. Otr Cultur Turim $75,,. Ofici er $6,,. Otr Cultur Turim

10 Ifretructur culturl cució, mtimi t e tci ó ifretructu r culturl prtmt. Mejrr iete (7) ifretructur, ecri culturle / biblitec. ifret ructur mejr d $6,,. Otr Ofici er Cultur Turim Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Ciud mble c Reultd Dieñr mer rticud c l vivid Vivid i 7. lucie dieñ vivid iteré d p eglizció Permitir 4 leglizció predi pr egliz fmil l Fmil predi ccer ció Deprtmt 4.94 pr ubidi 5 ccer cce vivid predi lucie r Getir prmver cce fmil.64 vivid dig 35 fmil d que Permitir 9 fmil victim l Fmil pzmit 8.38 frzd tr victim hech victimizte l Permitir fmil l Fmil Deprtmt 5.9 ccer lucie mejrmit r dquirir 35 Hectáre pr Hectár rrll 4.79 e prect dquiri vivid iteré d cur 35 Hectáre pr Hectár rrll 7.68 e prect cu vivid iteré d N. ptimizció iete item gu, pr u (7) item mejr clidd cueduct áre 4.75 cuedu vid urb l ct i l pd prtmt Vivid p Septie 3 Mrz mbre Vivid legliz $3,,. Vivid Urb, ci 4 4 predi 94 Vivid Vivid Nuev, Vivid 3 vivid 389 Vivid Vivid 3 Vivid gu Ptble Y Semi t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) Dieñr e tr u () p etrtégic pr frtlecimit cpcidd dmiitrtiv pertiv l pretdre ervici l iete (7) Muicipi.5 P etrté gic gu Ptble Y Semi t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) Getió l reidu líquid mplció item ptimizció iete (7) item lct trtmit.4 rild gu reidule itri áre urb l i l ptimiz prtmt d 7 gu Ptble Y Semi t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) Mej itegrl l reidu ólid Dimiuir ió ídice ccie ccitlidd Tráit etrteg l i l que mejr Deprtmt eguridd vl l Ctruir, mplr metr ptimizr. red metr liele 8.5 red lctrild lct pluvl rild pluvl mplció ptimizció 9.7 rl tre (3) rl regile Optimizr pr item mpld trtmit item 5.97 dipició fil reidu ólid trtmi Semfrizr Itere itereccie/itl ccie r eñle 5. tráit/mrcr emf 35 M ví rizd / N. gu Ptble Y Semi 75 t Báic Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vi) gu Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t gu Báic Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic 7 dquii iterecci ció emt Ititut De e 3 Jui Octubr Tráit Y emfriz emáf e ######## $5,,. Trprte dquirid Trprte De d/ 973 r 4 4 eñle plicr itd/ bt Previr ccitlid d medte Dimiuir ídice tci ccitlidd ó 5 l i l etrteg Deprtmt itegrle ccitlid d vl Previr ccitlidd medte tció 5 etrteg itegrle ccitlidd vl etrte g itegrl 8. e Cpci tció fuci ri gber ció rm tráit egurid d vl / Cpci tció Ititut De Cpcit Tráit Y er mrz ######## recur prpi Trprte etud cie Trprte De te l clegi lejd r Humbl t l Muicip i Frtúl rm tráit egurid d vl ctulizció, mplció mrizci ó ifretructu r Dimiuir teclógic, ídice equip ccitlidd emt l i l requrid Deprtmt pr prevció ccitlid d vl Deprtmt Derrll Urb Ctrucció (Equipmit l prque epci públic) iftil, Brri Ctrucció Vil tercer etp pz Mejrr u 3% ifretructur fíic, teclógic equip requerid pr prevció tció ccitlidd ctrucció, cució / termició ctrucció, cució / termició ifret 6.6 ructur mejr d N Equip mit dquii ció 3 emáf r plicr bt lt reite c tre luce tip led c cje pr pte tip T emt Ititut De mátil/ Jui diciem Tráit Y 7% dquii bre ######## $. Trprte dquirid Trprte De ció emáf r plicr bt lt reite c tre luce tip led c cje pr pte tip T méul / Equipmi $3,,. Ifretructur t Fíic $,56,949,877.9

11 epci ctrucciò, cuciò / mejrmit 3 epci públic prtmt. públic cu d, mejr d /c Equipmi Ifretructur t Fíic truid Getir ctrucciò mìim tre (3) pute petle 7. pute geti d ctru Equipmi Ifretructur t Fíic id Eergí Electrificr 8 uev prect vivid iteré cl.3 uev prect 3 Servici Públic Ifretructur Diferte Fíic Icremtr 5 úmer uuri tdid c ervici ergí áre urb 7.73 uuri uev c ervici ergí éctric áre urb 5 Servici Públic Diferte cueduct lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vivid De Iteré ) Derrlr 3 cmpñ hrr u eficite ergí éctric.7 cmp ñ 3 Servici Públic Diferte Ifretructur Fíic ule d cueduct Servici cumpli Públic mit Diferte pr l p cumplimit cueduct ulmte l 8% mt lctril l p.7 imit 8% d Y e Ifretructur mtimit l l (Si Icluir Fíic item Eléctric item Prect De éctric Vivid De Iteré prt ) mtl Servici Públic Diferte cueduct eglizr uuri.7 uuri legliz 5 lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic d Prect De Vivid De Iteré ) Servici Públic Nrmlizr 8 km re ditribució item ditribució lcl 3.73 km re ditribu ció rmli zd 5 Diferte cueduct lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic Prect De Vivid De Iteré ) Ct Servici Reducir u % l ct perció.7 perci ó mt ######## Públic Diferte Ifretructur Fíic cueduct imit lctril Servici Públic Diferte Vlr cueduct Recuperr 3% crter.7 crter ENE R ######## lctril d Y e Ifretructur (Si Icluir Fíic E.S.P Prect De Vivid De Iteré ) Servici Públic Diferte Mejrr u 3% cueduct cpcidd cpci lctril ititucil mejr. dd d Y e Ifretructur getió perti (Si Icluir Fíic empre ENER v Prect dmii De trtiv Vivid De Iteré ) Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Prtecció ifc, dlecc juvtud tció itegrl primer ifc tció l 5% plític públic tció primer ifc 3.59 plític public 5% Grup Vulerble Cficr tció l m tció itegrl primer ifc De cer iempre Prgr m tció 7.8 itegrl cfi cd Grup Vulerble iñ pr umt u % úmer iñ 5 ñ que cut c regitr civil.34 () que cut c regitr civil 97% Grup Vulerble tre l 5 ñ Derrll etrteg tci itegrl primer ifc prtmt Relizr ccie pr prmver uc c bu exul, Vilc itrfmilr mltrt iñ 5 ñ 3.36 cci e d 3 $,,. Grup Vulerble Beficr ulmte l 5% iñ (9.876 ttl iñ pbció) iñ iñ 5 ñ c m lúdic ñ vicu d 5% Grup Vulerble fmtd prmció put m crz lúdic

12 Derrlr 3% iñ iñ 5 ñ hbilid cgitiv itervció emcil 4.4 iñ iñ d % Grup Vulerble gerció epci fectu ctc mter c cució (u) tr. epci pr ctci mter Grup Vulerble Prtecció itegrl iñez dlecc Implemtr u 5% plític públic iñez dlecc pr cicl vid 7.55 Plític públic 5% dlecc Relizr 4 jrd iterititucile jrd iv prtmtl pr grtizr que NN cut c trjet itidd.3 iteri tituci le dlecc l ectr urb rurl d Relizr 6 ccie pr prmver uc c bu exul, reclutmit frzd, ESCNN, Vilc 3. cci e d 4 dlecc itrfmilr mltrt iñ 67 ñ Sibilizr Opertivizr rticució l Sitem Ncil Bietr Fmilr c l 8 Cej Plític (CPS). CPS ibil izd perti vizd dlecc Oberv Derrll tri ctulizr per etrteg perció pr prtecció itegrl iñez dlecci permte ptfrm úic ifrmció (bervtri ifc, dle cc, 6.87 Juvt ud Fmil $,,. dlecc dlecc, ctuliz prtmt juvtud fmil) d Oper d Implemtr 8 ccie pr previr vicució iñ, dlecte.5 cci e dlecc grup rmd Implemtr cutr (4) m itegrle ibilizció rut líe prevció ESCNN, bu exul, mltrt, 6.3 m itegrl e dlecc reclutmit frzd pere frm trbj iftil pr 3 Derrll juvtud jóve c prect emprdimit prductiv trvè l Fd Emprr tre.33 jóve d dlecc tr etrteg Implemtr plític públic tje Juvtud u 5% pr cicl vid fque difercl cd u l i plític públic juvtu d 5% dlecc lz c Clmb Jv Fmtr veedurí rgizció frmció dce () veedurí jóve. cfr md dlecc dlecte jóve rdici e Relizr Rdició Públic Cut ul tem dlecc juvtud.83 Públic Cut durte dlecc cutrie i pr crdir iterectrlmte tció u () p cció pr prevció l cum tció iñ, jóve dult cumidre utc.3 N. pe cció dieñ d ejecut d dlecc picctiv p cfrmció l Cej Muiciple ccie cfrmció frtlecimit l % l Cej Muiciple l.38 Cej Muicip le % $,,. dlecc prtmt tl prmció tem juvtud cfr Relizr 4 jrd iterititucile jrd pr grtizr que l jóve icluid RUPD fi u itució militr. iteri tituci le dlecc l ectr urb rurl d Ttl Subprgrm Ttl Prgrm Equidd cl Pbrez extrem cecució l cálcul lgr etblecid etrteg Uid Etrte g 5. Uid pd.5% Grup Vulerble Equidd géer tció mujer Dieñr e tr Prgrm gerció trbj ctiv pr mujere z urb rurl 3. m trbj ct iv Grup Vulerble

13 Prmver iete (7) prect emprdimit emprerl prductiv pr gerció igre e ipc ecómic mujere iv rurl urb. prect prmv id empr dimit empre rl prduct iv Grup Vulerble ció cutr (4) fer emprerle / iictiv exit mujere 3.3 fer mujere d Grup Vulerble Cpcitr 4 mujere urb rurl mecim prticipció ctrl ciudd.53 mujere cpcit d 4 Grup Vulerble Implemtr u % plític públic prtmtl equidd géer. Plític prt mtl equid d géer dieñ d e 5% Grup Vulerble Implemtr u () etrteg cmuiccie "mujer tie rech".4 Etrte g cmui cci e Grup Vulerble Dieñr e tr D () cmpñ territrle prmció prticipció plític mujere.95 cmp ñ territri le dieñ d e Grup Vulerble tció () m prevció prtecció vilc ctr mujer.63 N. Prgr m prev ció prtecc ió vilci ctr mujer Grup Vulerble p tci ó etrteg, cmpñ, m prevció vilc géer embrz dlecte Ddpt Getir prmver Dieñ e tció u () m tció piccl vilc exul bd ger.55 m tció pic cl vilci exul bd géer $5,3,5. Grup Vulerble Implemtr u etrteg itegrl pr previr embrz dlecc (CONPES 47 ).8 N. Etrte g Grup Vulerble ió etrteg pr rrll itegrl mujere rurle c fque difercl Dpt Dieñr ejecutr U () m pr frtr itució epecl mujer rurl, c fque difercl 5. m dieñ d ejecut d mujer rurl, c fqu e difer cl. $8,,. Grup Vulerble pr 6 mujere rurle c prect emprdimit prductiv.93 mujere rurle r Grup Vulerble p tci ó etrteg pr grtí l rech mujere victim Deprtmt Implemtr u P cció cuerd l PIU, pr grtí l rech mujer itució pzmit tr hech victimizte.58 pe cció $4,,. Grup Vulerble Prtecció itegrl Fmil Bridr itc piclógic / cl fmil tem ritció, rech etd, prmció, frmció, cmpñmit frtlecimit l úcle fmilr iv itervció emcil que permit ptimizr clidd rcie cle fmilre. fmil d Grup Vulerble ció 5 etrteg pr fmt l bu trt, etrte recmpició.6 g fmilr, retblecimit d vlre, fect Derrlr z fmilre iete que (7) cmpñ pdre fmil cmp itució 6.4 ñ vulerbilidd rr cmpetc ld báic bre Implemtr u N m rrll cl. m trvé múic ifóic que frtlezc fmil 3 Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble

14 grtí u úcle fmilr pr que % iñ, iñ dlecte crd dptble, dptd.84 iñ, iñ dle cte tre 7 ñ cr d dpt ble, dd dpci ó % Grup Vulerble Crer u red hgre p Deprtmt que pe tritrmte fmil pbre vulerble que b pzre lugre diferte l u reic 6.68 red hgre p cred Grup Vulerble dimiució l % l úmer iñ, iñ dlecte crd dptble.4 iñ, iñ, dle cte tre 7 ñ cr d ituci ó dpt bilidd 45 Grup Vulerble Relizr getió Prtecció itegrl ió iterititucil e víctim ccie iterectrl pr pr lgrr 3 cumplimit itervcie p l Relizr getió lgr iterititucil e itervci iterectrl pr e l lgrr 9 cmpte itervcie tció fució l itegrl p l Relizr cmpte getió lgr iterititucil e itervci iterectrl pr e l lgrr 5 cmpte itervcie verdd, fució l Relizr getió iterititucil e iterectrl pr lgrr itervcie fució l Relizr getió iterititucil e iterectrl pr lgrr Dieñr itervcie vlidr u p cció r getió efectiv pr cumplimit eguimit l Frmur, prbr e tr hcer eguimit l P cció tciò reprció Itegrl p tr u tci m hc ó u ctrucci m clectiv pr iictiv pr Prtecció p pr pr trámite cmuid pr leglizció idíg leglizció trferc trece dquirir (3) 5 predi hectáre pr emit l territri ctulizr l mrcció limite tre (3) p pr regurd Frtlecer revitlizr ei frtlecimi (6) lgu tiv t Implemtr l puebl u () ió u m pr m recte pr p frtlecimit ció ció cutr (4) cutr cutr bere umtr culturle mtrícu educció báic ecudr Mejrr ifretructur fíic l 4 CEIN 5 ecu Beficr télite.4 Etudte idíg c ervici Beficr ulmte.4 Etudte idíg Dtr mterl c didáctic pedgógic l CEIN Implemtr ecu ió l prect prect eteducció eteducci p pr l pr 4 CEIN cce, l cce permc educció pertic uperir p pr educció Implemtr uperir u () ecu lirzg tci gbier prpi ó u idíg Frtlecer l item prpi gbier juridicci epecl Mejrr u ifretructur fíic mbilr d () Ctruir c tre idíg (3) pe vid idíg l puebl Frtlecer Mkgu, pertividd me Implemtr ccertció ei (6) etrteg eguridd limtr Derrlr cr e tr () u m lud public Crer epci idig que prpd pr práctic medici prp Icremtr medici filció pbció idíg Grtizr egurd l ctiuidd pbció idíg fild Dieñr l e SGSSS tr u () rut tció difercl cur hbilitr lud cutr (4) puet lud pr l regurd Dieñr e Implemtr u () m recuperci Implemtr u () m lució vivid ludble mplr idíg cbertur (4) item umiitr ptbilizció Ctruir (4) item ltertiv pr mej Implemtr u () Prgrm pr reubicció Relizr c Prticip fmil Relizr idíg cutr (4) ció cmuid ció cutr u idíg, jueg prtiv cutr prtiv, cmuid trdicile Relizr cutr (4) cmpñ regitr iñ iñ idíg iterve cie exit iterve cie exit fució iterve cie exit iterve cie exit iterve cie exit vce l P cció vce ejecuci ó l Prgr m predi legliz d H dquiri d regu rd c lgu frtlec m Implem cu tr iñ dle cte CEIN ecu iñ trp rtd iñ d CEIN ecu N. CEIN c prect jóve idíg ecu N item prpi c idíg N. pe vid ctru cult ccert etrte g egurid m Implem epci prp per N. per idíg Rut tció N. puet lud m m item umii item ltert fmil reubic d. cu tr prti N. cmp ñ regitr 5 $5,,. 4 $9,,. 6 $7,,. $5,,. 4 $5,,. 3 3 $5,,. $5,,. $5,, $8,,. $,,. $6,,. 6 6 % % Derr Jui diciem lr bre ######## $5,,. cu 3 3 tr Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup UES Vulerble Grup Vulerble Grup Ifretructur Vulerble Fíic Grup Ifretructur Vulerble Fíic Grup Vulerble Clprte Grup Vulerble Grup Vulerble

15 Dieñr e tció mujere idíg cbez Derrll u m tció p pr cce Prtecció educció cmuid fr uperir clmb jve cmuid tr u () m prevciò, Derrlr cutr iictiv etímul mujere idíg Implemtr rt u () m pr tció mujere idíg Implemtr cbez medid tci reprci itegrl l Derrlr % u m tció itegrl pr l idíg Beficr c prect cce educció uperir / técic 44 per frcdite Pririzr tció lud pbció frcdite evt p tció cce l ervici lud etrte g iictiv etímul m cmui d m rr per d c prect N licitu evt p pbci ò frd ecd ite $6,,. 8% $5,,. 5 $,,. % Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble UES Implemtr u () m lfbetizció pbció dult frcdite medte ml CRECER.4 prect lfbeti zció Grup Vulerble Implemtr prect eteducció pbció frcdite.85 prect eted ucciò Grup Vulerble p pr ió cátedr frclmb cm Implemtr Cátedr frclmb cm líe trverl ititucie eductiv l Ctruir uid item idividule ltertiv umiitr ptbilizció gu ectr rurl.5.5 cátedr frcl mb item ltert iv idividu le pr umii tr gu pt pr cu m hum ectr rurl $7,,. 5 Grup Vulerble Grup Vulerble Ifretructur Fíic Ctruir uid item idividule ltertiv pr mej cud excret ectr rurl.3 item idividu le ltert iv ctru id 5 Grup Vulerble Ifretructur Fíic Permitir cce vivid () fmil vivid rurl urb pr pbció frcdite l prtmt. ubidi trgd Grup Vulerble ctrucció ifretructur etculturl cm prte itidd l puebl frclmb. ifret ructur pd Grup Ofici er Vulerble Cultur Turim ió u m pr recte p pr Frtlecimie t frm trdicile pr diez () prect prductiv gerció emple Implemtr u () prect recte itidd culturl l puebl leglizció Cej Cmuitri l Deprtmt Getir refretció cuc micrcuc territri clectiv dquiiciò 5 h tierr pr mplció territri clectiv pbció frcdite prect prduct iv prect recte Cej cmui tri legliz H refre td cuc hectàre dquidi d 3 $5,,. 3 $7,,. Grup Derrll Vulerble Stible Grup Ofici er Vulerble Cultur Turim Grup Vulerble Grup Derrll Vulerble Stible Grup Vulerble pr frtlecimit l % frm trdicile rgizciò cmuid frcdite. rgiz cie / c cie cpcit d % Grup Vulerble Implemtr u () prect eguridd limtr (Prgrm RES).45 prect Grup Vulerble Derrll Stible Implemtr u () prect errdicció dicrimició rcl.5 prect Implem Grup Vulerble Prtecció pbció dicpcidd Implemtr u etrteg que grtice gerció igre per c dicpcidd prtmt.5 etrte g Grup Vulerble Implemtr u () prect cce educció uperir / técic pbció c dicpcidd. prect Grup Vulerble Pririzr pbció fmil c dicpcidd c l m miembr 7.99 vivid dig que frece cdici prtmt ó dicp creció micr, iete (7) micr, pequeñ pequeñ / med empre. med fmtr u rrll empre Grup Vulerble Grup Vulerble

16 Prmver pr tciò l ervici rehbilitció tció itegrl pr tció per c dicpcidd p Fmtr ció pbció Prticip cdició ció Ejecutr u prect limpd dicpcidd l prte pr prte iete prlímpic pbció recreció cm i cdició prvechmit dicpcid l tiemp libre Crer u prect epci epci pr cud pr expreió expreió rtític rtitic culturl pr culturl pr per c per dicpcidd c Implemtr u 5% plìtic dicpcidd per tdid prect prte prlím pic prect epci cu d cred plìtic Derr lr cu Jui diciem tr bre ######## $5,,. prti 4 4 v, recret iv $5,,. 5% Grup Vulerble UES Grup Vulerble Clprte Grup Ofici er Vulerble Cultur Turim Grup Vulerble p prmció u m p piccl per c Implemtr u m p piccl per c dicpcidd u tr fmilr. ctrucciò / mejrmit ifretructur pr ctr tciò per c dicpcidd.. Prgr m p picló gic cred Ctr tciò ctru id / mejr d $6,,. Grup Vulerble Grup Vulerble Frtlecimie t u Prtecció l red dult mr cmuitr cl Clidr u red cmuitr cl prtmt pr prmver cuidd prte fmilr pr.65 re cmui tr cli dd $8,794,. Grup Vulerble Pririzr l hgre c dult mre l m mejrmit vivid fmil c dult mre 3.4 pririz d l m vivid dig 5 Grup Vulerble Mtimi t Ctr Bietr pr c ió u Prgrm tciò Itegrl (eguridd limtr ctrucciò, mejrmit, cuciò dtr d ctr bietr pr dult mr ctrucciò, mejrmit, cuciò dtr d ctr bietr pr dult mr. ctr biet r ctru id, $8,5,. $59,5,. Grup Vulerble pr 8 dult mre c tció u () m bietr prvechmit l tiemp libre cr c plític cile vejecimit vejez que iclu l iete (7) i.5 dult mre d Grup Vulerble Clprte Prtecció GTBI Dieñr e tr u prect cpcitció permte l perl ititucie ciedd civil bre repet l rech Permitir cce pbció GBTI l m vivid c Relizr 7 tllere 3 cmpñ clizció divulgció plític públic cil pr pbció GBTI prect cpcit ció dieñ d e fmil c cmui tllere cmp ñ cmui cció d Grup Vulerble Grup Vulerble Grup Vulerble Ttl Dimió Ctruir Ecmic Derrll Sci Prductiv Ecómic cl pr lgrr crecimit Ttl Prgrm Trfrmció cmpetitiv l item ci ecómic prductiv Derrll etrteg tció piccl c fque difercl pr pbció GBTI Deprtmt Derrll rurl Ctrucció cmi veredle p I cmercilizci ó prduct grpecuri Optimizció item lctrild itri Dieñr e tr u prect tció piccl c fque difercl pr pbció GBTI pr pequeñ prductre fmt epecie mre, pr m mercd cmpei pr 6 cmpei rurle c m bcrizció itc técic tció 7 prect berí limtr, Beficr cm u mìim 86 pequeñ prductre c tció pr getir m frmlizció prpiedd tierr Permitir 3 fmil z rurl l prtmt ccer Ctruir 8 uid item idividule ltertiv Ctruir u pr () item lctrild itri áre rurl Optimizr l cm mìim cutr (4) item lctrild itri Ctruir 8 áre uid item idividule ltertiv Ctruir cm mìim d () cueduct regile prect tció pic cl pr pbci ó GBTI prduct re pd m cmpe i N. cmpe i d prect ber í pequeñ prduct re m pd N. vivid uev item idividu le item lct rild item lct rild item ltert iv cuedu ct veredl e Grup Vulerble $5,,. grpecur Derrll i Stible $4,,. grpecur Derrll $,,. i Stible grpecur Derrll 6 i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll 37 i Stible grpecur Derrll i Stible Vivid gu Ptble Y 75 Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y $983,,. Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y 75 Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si Icluir

17 Optimizció cueduct veredle mplci cbertur l ervici Ctrucció ergí, mejrmit mtimi Ctrucció, Mejrmit, mtimi Ctrucció / mejrmit pute hmc Prducir trfrmr c reultd CPCITC ION Y SISTENCI TECNIC p ctiuidd l idice p cmercliz ció prduct ctulizció l etudi rcilizci Emprdimit prmció emprerl Optimizr cutr (4) cueduct Sitem 7.87 veredle Deprtmt cuedu Implemtr ct uev lucie uev.9 lter ergí luci z e itercectd Icremtr l lter úmer uuri 3.8 uuri tdid c ervici uev ergí Mter, áre c pvimtr / Km. 5.4 rehbilitr ví kilómetr ví mt veredle Mter, id / pvimtr / rehbilitr kilómetr ví veredle Ctruir / mejrr miim pute 3.6 veite () pute Hmc que ctru mejr dquirir iete (7) id bc bc. mquir br públic l mqui r pr etblecimit 8.83 hectáre. h uev cultiv pr trdicile uev etblecimit.5 hectáre 5 h c item ilvptrile pr item etblecimit.5 hectáre 5 h c bc c prteí pr bc etblecimit. hectáre 4 h c ptcie ptci clidció. uidd uidd e prtmtl Deprt pr prect bj equem.5 lz lz prductiv pr pd pequeñ.8 prduct med re prductre Ofrecer itc c ICR N. técic. 4. prduct prductre pr re mejrr grpe dimiució. ht prevlc libre bruci Implemtr medte u () certific N m.83 mejrmit m gétic bvi Ídice ctiuidd l.67 ídice prevle prevlc tr u c etrteg.4 etrte cmerclizció g l pr prduct l fiid prductre pr.33 evt que prticip 4 evt Getir ferle l ferle mejrmit /. ifret ctrucciò ructur ifretructur Frtlecer ei pr (6) ctru empre.7 empre ctiv que cmerclic ct Prmver cutr (4).7 rued rued egci egci Pt pr mtje prduc / clidr ció ei pt 8.9 grid prducció utrl gridutrl perci ó gu Ptble Y $748,,. Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si gu Icluir Ptble Y Ifretructur Semi Fíic t Báic (Si Servici Icluir Públic 5 $4,44,77,86. Ifretructur Diferte Fíic cueduct 35 $39,,. Trprte Ifretructur Fíic $5,,,. 4 $,,,. Trprte Ifretructur Fíic Trprte Ifretructur Fíic grpecur 45 Derrll i Stible grpecur 4 Derrll i Stible grpecur 8 Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur 5 Derrll i Stible grpecur 336 $,,. Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur $4,,. Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur $339,5,. Derrll i Stible grpecur 7 Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible grpecur Derrll i Stible $,,. Derrll D Derrll Stible ctrucció d ctr rrll emprerl prtmt. ctr rr ll empre rl ctru id Derrll D Derrll Stible pr frtlecimit Mipme. Mipm e frtlec id Derrll creció empre.9 uev empre Derrll Icremtr % (8.) per c cpcid prce vcció cultur emprdimit. icrem t per c cpci d Derrll cficció tre (3) iictiv emprerle que prt cervció l medi mbite que tg igifictiv impct bre exprtcie c certificciò rig (bicmerci, l ver, tre tr).8 Numer Iictiv pd Derrll D Derrll Stible Derrll ccie que prmuev emprdimie t rrll emprerl Deprtmt N. pr 5 etrteg etrte pr g tció l p etrtégic emprdimit.5 c regil rticud red p emprdimit prtmtl Gber ció $,,. Derrll pr prce frmlizció Mipme 4.5 mipme frmli zd 66 Derrll ció l etudi fctibilidd pr clidció u z rrll idutrl. etudi fctibili dd d c p Gber ció Derrll Turim c reultd Mejrr d () ectre ecturític prtmt. ectre ecturí tic mejr d Derrll

18 Ctruir / item cur u () item fluvl turític Rí. fluvle turític rí Derrll ctru id cu d clidció l m pd turític.45 pd turític Derrll prduct Empquetr gc vje cile prduct turític turlez. turític turl ez empq Derrll uetd pr tció tre (3) rut ecturític. rut Derrll frmció 5 expert ifrmdre turìtic. expert ifrm dre turitic Derrll pr mejrmit cpcid turític pretd clidd ervici re l 5% l ervici pretdre 5. c ervici turític cpci cd d (rtí, hte, returte, cmpet trprte, tre c tr) 33% Derrll Clidr per perció tre put ifrmció turític PIT rticud red cil.45 put ifrm ció turític Derrll Derrll etrteg pr prmció ervici turitic tció u m mrketig territrl.5 m mrketi g $36,,. Derrll Deprtmt Implemtr etrteg prmció l prduct ", tre ltur, u.5 etrte g Derrll mud ti" iñ, iñ dle cte Gerció emple e igre Dimiuir % úmer iñ dlecte que prticip ctividd brl 4.95 tre 5 7 ñ, que prticip Derrll u ctivid d remue rd frmlizció 4 vdre ifrmle 3. vd re mbu te frmli 4 Derrll zd jóve Beficr. jóve c prect culificció frmció pr. cpcit d cmpet Derrll trbj c brl e Gerció uev ltertiv emple e igre mvilizd l m Reierció prtmt Mejrr cur. m áre ver, equipmit epci públic m áre ver 5.93 epci públic mejr d 3 $5,,. Derrll Beficr 3 emprdre c ficció uev ltertiv que ger emple. empr dre Derrll frml d Frtlecimie pr tre (3) t iictiv ccie rrll lcl que N uev prmuev iictiv ltertiv pr gerció igre gerció emple e igre (ctivid l m 7.56 rr ll lcl $3,,. Derrll emple GOBIERNO CON pd RESUTDOS, Deprtmt utctrucció, tre tr) Etblecer d () lz públic privd pr emple gerció. D uev emple ger Derrll plicbilidd le d primer emple Derrlr prect Cic, Teclgí e Ivció ccurble ivetigció experimtl / plicd, rrll e ivció pr mejrmit l ectr prductiv, mbitl, prect 8.8 ccur ble rr ld 6 Derrll teclógic ciculturl

19 Derrll ccie que prmuev rrll iictiv cic, teclg e ivció pr 5 re e iictiv que ger cpcid pr getió l ccimit, rrll teclógic, ivció u Derrlr u ctr I+D teclógic ri l rrll l ccimit citífic e ivció ciecómic prtmt 5.3. re e iictiv rr ld Ctr I+D tecló gic cred 4 $5,,. Derrll Derrll Derrlr u m frtlecimit l tlt hum metrí dctrd que ie 5 etudte et mdlid. etud te icrit m dctr d metrí 4 Derrll Derrlr u m ivetigció rrll pr cervció, prtecció recuperció l recur hídric bidiveridd áre ifluc l prque cil turl l Ccu.36 m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció ergí ltertiv. m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció pr mej prvechmit tible l recur hídric pequer cuíc.8 m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, cervció u tible ecitem etrtégic (cuc hidrgráfic, b iudble, mrichle, gu humedle). m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció cmbi climátic. m rr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció ecitem fretle grfretle. m Derr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció uttble recur pecuri.4 m Derr ld Derrll Derrlr u m ivció e ivetigció cl, culturl ec turític. m Derr ld Derrll Derrlr u m pr ivetigció, ivció u tible Bidiveridd (Cimá ler, ivtri fert bidiveridd, ivtri crcterizció ve). m Derr ld Derrll Derrlr u m ivetigció, rrll teclógic e ivció extrcció tible mierle. m Derr ld Derrll Derrlr u m pr vigic ctrl trmiió fermedd l Chg cgéit rurl. m Derr ld Derrll Gerr u epci prpció CTI trvé l dieñ, ctrucció perció u () ctr iterctiv. Ctr iterct iv ctru id Derrll Implemtr u () m hbilid cmpetc citífic teclógic pbció iftil juvil l prtmt (primer ifc, iñ, iñ, dlecte jóve ivetigdre e ivdre emiller ivetigció emprdimit m d).36 Prgr m Derrll TICS mplr mejrr cbertur Red l iete i l prtmt. i mpld mejr d Derrll Frmció cpcitció trvé herrmit teclógic TIC pr uperr Frmr cpcitr. per, trvé herrmit teclógic, pr uperr brrer prtuidd ccimit rrll.39 Per cpcit d herrmi t tecló 5 $5,,. Derrll

20 Getir mplció cbertur eñl teviió l cle cile privd e ititucile 4 Muicipi.8 Muicip i c cbertu r eñl Tevii ò Derrll Getir mificciò l cce iteret pr re fibr òptic hgre c. cce iteret Derrll Frmció prvechr cpcitció ptcl trvé Frmr uev teclgí pr herrmit dcte Frmr 5 ceguir u dcte m iv teclógic u ervidre públic mtivció, TIC pr herrmi u TIC cbrció uperr t prdizje brrer TIC u c l prtuidd etudte Derrlr e tr d cmpñ frmció bre mej u equip blet.. N. dct e fuci ri públic frmd u prfei l cmp ñ d Cpci tr dct e prp ció tecl gí ifrm ció Jui Octubr e 4 4 $5,,. Jvier Veg Otálr. 3 e cpcitr ervidre públic D Peci et Derrll vigc met l dcte Derrll Frtlecer iictiv que prmuev rrll trmite ervici líe. iictiv frtlec id Derrll Derrlr e tr míim ei (6) trmite ervici líe 8. trmite ervici líe rr ld e 3 Derrll Gerr d epci ifrmció prticipció que fcilit rció l ciudd c Gberció 8.4 Epci prticip ció líe hbilit d Derrll rticur etrteg Gbier líe c Ml Etádr Ctrl Iter. Ml etád r rticu d c etrte g Gbier íe Derrll Implemtr item ectróic getió dcumtl, iguid l liemit plític titrámite cer pp l Gbier líe. reducci ó l u l pp tidd Derrll Ttl Dimió Gerr Gberz Plitic Territrl pr Ititucil Trfrmció ecómic cl Ttl Prgrm Deempeñ Territrl Getió gubermtl ri reultd Derrlr u () prce Nuev Getió prce Públic mrizció. mr dmiitrció izció prtmtl Frmur e dmii tr u prect prect.64 mrizció mr frtlecimit izció ititucil Secretrí Implemtr u () frtlec etrteg pr etrte frtlecimit. g ititucil tid públic l iv prtmtl Dieñr etblecer u () item item ctrl. dmiitrtiv ctrl ficier dmii tid trtiv dquiició ctrlizd Implemtr u l dquirir equip, equip etrteg etrte fctcpdr, cmput dquiició g ire 4.63 tr equip cdicid dipitiv remció u UPS red dt teclgí Cutificr ctulizr % l ivtri Ivt.5 bie mueble e ri imueble l bie prtmt mueble Derrlr N. e ejecutr l % u () m m 3.3 reigierí l ml perció pr prce pr Etudi Relizció item Ejecutr ugetió p dieñ cultrí pr cció pr pe remció etudi frtlecimit 4. dieñ ctiuidd l cció mplció mplció l m getió ejecut l edifici rchiv ctrl dcumtl d l Derrll rchiv l Deprtmt Derrlr u u m que m permit mejrr. m prmció picir img rr divulgció l prtmt ld img l Ctrucció ctext Remció Ncil,, cució ei áre mejrmit (6) áre cur 4.48 ifretructur fíic ifret ptimizció dmiitrció ructur áre prtmtl fíic Mejrmit Remció rem cució ei ptimizció (6) áre áre ifretructur fíic dmiitrció ifretructu prtmtl r fíic ctulizció Mrizr Sitem l ptimizr item Getió ficier item ctble, 3.5 ctbl itegrd preupuetl, e, ifrmció tributri ficier preup rticud Implemtr ió Impleme Implemtr l uetl,t Servici l ervici u ftwre tció ervici pr ctrl u utmtizció pr 4.38 Implem utmtizci itegrl l % ctrl itegrl ó pr impuet l l impuet ctrl e ftwr Impleme e Implemtr u () Cmp ió u Implemtr u tr cmpñ ñ m m u permte. Implem cultur cultur tributr % prmció tributr que u cultur tributr mejre p m Derrlr tci etrteg que ó permit umtr 5.38 icrem Nrm recud t Itercil rt prp u l e 3% ul recud dquirir equip Mrz< bril, $4,,. fctc 4 4 pdr, ire cdi 3% Etudi etruct bril M url, Etudi $98,76,. etudi 4 4 vuler bilidd, $,,. $567,588,388. $5,,. Pdie $3,,. te Sumii tr bril Diciem fwr bre ######## $4,555,8. e () ; 4 4 Sumii Ctrt tr ci Mrz Jui ######## $5,6,. epeci 4 4 lit 3% $5,,..68 erik pr Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Secretr Frtlecimi Gerl t Derrll Ititucil Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Frtlecimi Hcid t Ititucil Ciuddí ctiv Implemtr d () m frmció líre gerció cpcid cmuitr. m Derrll Cmuitri

Educación y Educadores ISSN: 0123-1294 educacion.educadores@unisabana.edu.co Universidad de La Sabana Colombia

Educación y Educadores ISSN: 0123-1294 educacion.educadores@unisabana.edu.co Universidad de La Sabana Colombia Educción Educdr ISSN: 0123-1294 educcin.educdr@isbn.edu.c Universidd L Sbn Cmbi Sndvl Estupiñn, Luz Ynd El r hcer rgnizción eductiv Educción Educdr, vl. 9, núm. 1, 2006, pp. 33-53 Universidd L Sbn Cdinmrc,

Más detalles

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO upmto pci SEGUNDA VERSION Por gudo ño cocutivo, EL DIARIO trg u rcoocimito o fodo mutuo má rtb d mrcdo cio, o 16 qu má vor trgro u prtícip ño pdo y durt triio 1998. Et tímuo coicid co príodo d myor crcimito

Más detalles

INFORME DE EJECUCION INFORME No: FECHA DE CORTE: FORMATO: I-01

INFORME DE EJECUCION INFORME No: FECHA DE CORTE: FORMATO: I-01 LIBERTD Y ORDEN REPUBLIC DE COLOBI U..E FONDO NCIONL DE ESTUPEFCIENTES DEL INISTERIO DE L PROTECCION SOCIL INFORE DE EJECUCION INFORE N: FECH DE CORTE: FORTO: I-01 INFORE DESCRIPTIVO DE CCIONES (ets) NOBRE

Más detalles

Sabado 26 de Julio de 1997

Sabado 26 de Julio de 1997 Legisldores del PR se Oponen l Expulsion de Slins YAMAH A YAMAHA MOTORS ()E < :()l MA ' A )l ( V Pr hi Segr luu mp el Cox i m n Ano44 Funddor : Mnuel Snchez Silv Sbdo 26 de Julio de 997 Director Generl

Más detalles

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices. CAPíTULO 11 ARCOS CORRIENTES EMPOTRADOS (HASTA 40 M. DE LUZ) T.-D isposiciones generales de los arcos. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 Resolución 564/19879/11 Có d. In fo rmático : 201102324 4. III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA VARIOS CUERPOS Evaluaciones y clasificaciones

Más detalles

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim

Más detalles

Panorama Social de América Latina

Panorama Social de América Latina 2014 Pnorm Socil de Améric Ltin Alici Bárcen Secretri Ejecutiv Antonio Prdo Secretrio Ejecutivo Adjunto Mrí Nieves Rico Oficil Crgo de l División de Desrrollo Socil Pscul Gerstenfeld Director de l División

Más detalles

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios REFORMAS ESTRUCTURALES La economía mexicana después de dos decenios de reformas ALICIA PUYANA JOSÉ ROMERO * Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios ele iniciad as las reformas estructurales

Más detalles

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO. Dirección General. Dr. NELSON ORTIZ PINILLA Consultor - Unicef

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO. Dirección General. Dr. NELSON ORTIZ PINILLA Consultor - Unicef ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO Dirección Generl Dr. NELSON ORTIZ PINILLA Consultor - Unicef CONTENIDO Pág. PRESENTACION 3 1. CONSIDERACIONES INICIALES 5 2. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL DE LA 5 ESCALA 2.1.

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

claves para redescubrirse a uno mismo

claves para redescubrirse a uno mismo p o r t d REINVENTARSE: clves pr redescubrirse uno mismo CRISTINA Aced 12 OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 / nº 123 Revist de Antiguos Alumnos IESE Ls persons no nos reinventmos porque tmpoco nos inventmos ; nos

Más detalles

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06)

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) Constata mos que: 1. Cad a año crecen en prog resió n geo métri ca lo s actos pú

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA EMBAJADA DE ESPAÑA Acti / España 15 Actividades para la clase de español educacion.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA EMBAJADA DE ESPAÑA Acti / España 15 Actividades para la clase de español educacion. EMBAJADA DE ESPAÑA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA Acti / Espñ 15 educcion.es Acti/Espñ 15 DICIEMBRE 2011 Acti/Espñ es un publicción de l Consejerí de Educción en el Reino Unido e Irlnd

Más detalles

Familia, amigos y otras fuentes de información asociadas al inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de El Salvador

Familia, amigos y otras fuentes de información asociadas al inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de El Salvador Investigción originl / Originl reserch Fmili, migos y otrs fuentes de informción socids l inicio de ls relciones sexules en dolescentes de El Slvdor Miguel Ruiz-Cnel, 1 Cristin López-del Burgo, 1 Silvi

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

LOSNCP R.O. 395. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395

LOSNCP R.O. 395. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 LOSNCP R.O. 395 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 Fecha de la publicación: 22/07/2008 Fecha del Registro Oficial: 04/08/2008 TEXTO PROPUESTA FINAL DE MESA DE LEGISLACIÓN

Más detalles

CETA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. SECCION TERCERA SECRETARIA DE SALUD AGOSTO DE 2012

CETA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. SECCION TERCERA SECRETARIA DE SALUD AGOSTO DE 2012 CETA DEL GOBIERNO ESTADO DE MÉXICO Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801 Directora: Lic. Graciela González Hernández

Más detalles

Sistema de producción y cadena de valor del cultivo de Orégano (Origanum sp.) en la Provincia de Córdoba (Argentina)

Sistema de producción y cadena de valor del cultivo de Orégano (Origanum sp.) en la Provincia de Córdoba (Argentina) REVISTA INTERNACIONAL DE BOTÁNICA EXPERIMENTAL INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY FUNDACION ROMULO RAGGIO Gspr Cmpos 861, 1638 Vicente López (BA), Argentin www.revistphyton.fund-romulorggio.org.r

Más detalles

Elaborado por: Equipo Conductor de la GSI-Localidad 16 Puente Aranda caracterizaci ón Ciudad Montes Muzú

Elaborado por: Equipo Conductor de la GSI-Localidad 16 Puente Aranda caracterizaci ón Ciudad Montes Muzú NARRATIVA DE LA EXPERIENCIA GSI BITACORA LOCALIDAD 16 PUENTE ARANDA Elaborado por: Equipo Conductor de la GSI-Localidad 16 Puente Aranda En el marco d el proceso de implementación d e la Gestión Social

Más detalles

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas EVA MARfA MARTfNEZ GALLEGO Universidad de SlIlam:mca Tema de interés, no sólo con relación a la práctica bancaria sino también por la litigiosidad plantead;

Más detalles

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l.

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. E. J:ALATE TA PR~GRAMA NUESTR~ T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J \ Btur 1 Rl'\ EoiTuru.o\t....'u t o \ 4 li. RZ A T.... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. ~ Bnr lonn. A~4b - ~~~,~~~~~'~ ~) NUESTRO PROGRAMA lnt.

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

Guía de recursos para alumnado con discapacidad

Guía de recursos para alumnado con discapacidad Guía de recursos para alumnado con discapacidad Ministerio de Educación Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad INDICE: 1

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

La administración correcta de las empresas es un factor muy

La administración correcta de las empresas es un factor muy La administración crrecta de las empresas es un factr muy imprtante para la incrpración de valr ecnómic en las rganizacines; ls scis esperan un increment en su riqueza que, ex presada en el capital c ntable,

Más detalles

CALOR Y TEMPERATURA. b) T real = 47.76 C c) T = -400 C

CALOR Y TEMPERATURA. b) T real = 47.76 C c) T = -400 C CALOR Y TEMPERATURA 1.- En un lugr en que l presión tmosféric es 760 mm de mercurio, introducimos un termómetro centígrdo en hielo fundente y luego en vpor de gu hirviendo. El termómetro, ml grdudo, mrc

Más detalles

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS?

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? Cecilia Blondet DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 92 Serie: Sociología y Política 13 Esta pu bli ca ción for ma par te de la in ves ti ga ción Las mu je res

Más detalles