Dodatak B. Tabele s glagolima. Pravilni glagoli u španskom jeziku. Pravilni glagoli koji se završavaju na -ar Na primer: hablar (govoriti)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dodatak B. Tabele s glagolima. Pravilni glagoli u španskom jeziku. Pravilni glagoli koji se završavaju na -ar Na primer: hablar (govoriti)"

Transcripción

1 Dodatak B Tabele s glagolima Pravilni glagoli u španskom jeziku Pravilni glagoli koji se završavaju na -ar Na primer: hablar (govoriti) particip hablado; gerund: hablando yo (ja) hablo hablé hablaré tú (ti) hablas hablaste hablarás Ud. (Vi) habla habló hablará él/ella (on/ona) habla habló hablará nosotros/ hablamos hablamos hablaremos vosotros/ habláis hablasteis hablaréis Uds. (vi, hablan hablaron hablarán hablan hablaron hablarán Pravilni glagoli koji se završavaju na -er Na primer: comer (jesti) particip comido; gerund: comiendo yo (ja) como comí comeré tú (ti) comes comiste comerás Ud. (Vi) come comió comerá él/ella (on/ona) come comió comerá nosotros/ comemos comimos comeremos vosotros/ coméis comisteis comeréis Uds. (vi, comen comieron comerán comen comieron comerán

2 334 Deo V Dodaci Pravilni glagoli koji se završavaju na -ir Na primer: vivir (živeti) particip vivido; gerund: viviendo yo (ja) vivo viví viviré tú (ti) vives viviste vivirás Ud. (Vi) vive vivió vivirá él/ella (on/ona) vive vivió vivirá nosotros/ vivimos vivimos viviremos vosotros/ vivís vivisteis viviréis Uds. (vi, viven vivieron vivirán viven vivieron vivirán Nepravilni glagoli u španskom jeziku conocer yo (ja) conozco conocí conoceré poznavati tú (ti) conoces conociste conocerás particip Ud. (Vi) conoce conoció conocerá conocido gerund: él/ella conoce conoció conocerá conociendo (on/ona) nosotros/ conocemos conocimos conoceremos nosotras (mi) vosotros/ conocéis conocisteis conoceréis vosotras (vi) Uds. (vi, conocen conocieron conocerán conocen conocieron conocerán

3 Dodatak B Tabele s glagolima 335 dar yo (ja) doy di daré dati tú (ti) das diste darás particip Ud. (Vi) da dio dará dado gerund: él/ella da dio dará dando (on/ona) nosotros/ damos dimos daremos vosotros/ dais disteis daréis Uds. (vi, dan dieron darán formalnol) dan dieron darán estar yo (ja) estoy estuve estaré biti tú (ti) estás estuviste estarás (prostorna lokacija, stanje) particip Ud. (Vi) está estuvo estará estado gerund: él/ella está estuvo estará estando (on/ona) nosotros/ estamos estuvimos estaremos vosotros/ estáis estuvisteis estaréis vosotras Uds. (vi, están estuvieron estarán están estuvieron estarán

4 336 Deo V Dodaci hacer yo (ja) hago hice haré raditi, tú (ti) haces hiciste harás praviti particip Ud. (Vi) hace hizo hará hecho gerund: él/ella hace hizo hará haciendo (on/ona) nosotros/ hacemos hicimos haremos vosotros/ hacéis hicisteis haréis Uds. (vi, hacen hicieron harán hacen hicieron harán ir yo (ja) voy fui iré ići tú (ti) vas fuiste irás particip Ud. (Vi) va fue irá ido gerund: él/ella va fue irá yendo (on/ona) nosotros/ vamos fuimos iremos vosotros/ vais fuisteis iréis Uds. (vi, van fueron irán van fueron irán

5 Dodatak B Tabele s glagolima 337 lavarse yo (ja) me lavo me lavé me lavaré prati se, tú (ti) te lavas te lavaste te lavarás umivati se particip Ud. (Vi) se lava se lavó se lavará lavado gerund: él/ella se lava se lavó se lavará lavándose (on/ona) nosotros/ nos lavamos nos lavamos nos lavaremos nosotras (mi) vosotros/ os laváis os lavasteis os lavaréis Uds. (vi, se lavan se lavaron se lavarán (oni) se lavan se lavaron se lavarán leer yo (ja) leo leí leeré čitati tú (ti) lees leíste leerás particip Ud. (Vi) lee leyó leerá leído gerund: él/ella lee leyó leerá leyendo (on/ona) nosotros/ leemos leímos leeremos vosotros/ leéis leísteis leeréis Uds. (vi, leen leyeron leerán leen leyeron leerán

6 338 Deo V Dodaci oir yo (ja) oigo oí oiré slušati, čuti tú (ti) oyes oíste oirás particip Ud. (Vi) oye oyó oirá oído gerund: él/ella oye oyó oirá oyendo (on/ona) nosotros/ oímos oímos oiremos vosotros/ oís oísteis oiréis Uds. (vi, oyen oyeron oirán oyen oyeron oirán poner yo (ja) pongo puse pondré staviti tú (ti) pones pusiste pondrás particip Ud. (Vi) pone puso pondrá puesto gerund: él/ella pone puso pondrá poniendo (on/ona) nosotros/ ponemos pusimos pondremos vosotros/ ponéis pusisteis pondréis Uds. (vi, ponen pusieron pondrán ponen pusieron pondrán

7 Dodatak B Tabele s glagolima 339 querer yo (ja) quiero quise querré voleti, želeti tú (ti) quieres quisiste querrás particip Ud. (Vi) quiere quiso querrá querido gerund: él/ella quiere quiso querrá queriendo (on/ona) nosotros/ queremos quisimos querremos nosotras (mi) vosotros/ queréis quisisteis querréis Uds. (vi, quieren quisieron querrán quieren quisieron querrán saber yo (ja) sé supe sabré znati tú (ti) sabes supiste sabrás particip Ud. (Vi) sabe supo sabrá sabido gerund: él/ella sabe supo sabrá sabiendo (on/ona) nosotros/ sabemos supimos sabremos vosotros/ sabéis supisteis sabréis Uds. (vi, saben supieron sabrán saben supieron sabrán

8 340 Deo V Dodaci salir yo (ja) salgo salí saldré izaći, krenuti particip salido gerund: saliendo tú (ti) sales saliste saldrás Ud. (Vi) sale salió saldrá él/ella (on/ona) nosotros/ vosotros/ Uds. (vi, sale salió saldrá salimos salimos saldremos salís salisteis saldréis salen salieron saldrán salen salieron saldrán ser yo (ja) soy fui seré biti (permanentno tú (ti) eres fuiste serás stanje) particip Ud. (Vi) es fue será sido gerund: él/ella es fue será siendo (on/ona) nosotros/ somos fuimos seremos vosotros/ sois fuisteis seréis Uds. (vi, son fueron serán son fueron serán

9 Dodatak B Tabele s glagolima 341 tener yo (ja) tengo tuve tendré imati tú (ti) tienes tuviste tendrás particip Ud. (Vi) tiene tuvo tendrá tenido gerund: él/ella tiene tuvo tendrá teniendo (on/ona) nosotros/ tenemos tuvimos tendremos vosotros/ tenéis tuvisteis tendréis Uds. (vi, tienen tuvieron tendrán tienen tuvieron tendrán traer yo (ja) traigo traje traeré doneti tú (ti) traes trajiste traerás particip Ud. (Vi) trae trajo traerá traído gerund: él/ella trae trajo traerá trayendo (on/ona) nosotros/ traemos trajimos traeremos vosotros/ traéis trajisteis traeréis Uds. (vi, traen trajeron traerán traen trajeron traerán

10 342 Deo V Dodaci venir yo (ja) vengo vine vendré doći tú (ti) vienes viniste vendrás particip Ud. (Vi) viene vino vendrá venido gerund: él/ella viene vino vendrá viniendo (on/ona) nosotros/ venimos vinimos vendremos vosotros/ venís vinisteis vendréis Uds. (vi, vienen vinieron vendrán vienen vinieron vendrán ver yo (ja) veo vi veré gledati, tú (ti) ves viste verás videti particip Ud. (Vi) ve vio verá visto gerund: él/ella ve vio verá viendo (on/ona) nosotros/ vemos vimos veremos vosotros/ veis visteis veréis Uds. (vi, ven vieron verán ven vieron verán

11 Dodatak B Tabele s glagolima 343 Glagoli s vokalskom promenom e u i conseguir yo (ja) consigo conseguí conseguiré postići tú (ti) consigues conseguiste conseguirás particip Ud. (Vi) consigue consiguió conseguirá conseguido gerund: él/ella consigue consiguió conseguirá consiguiendo (on/ona) nosotros/ conseguimos conseguimos conseguiremos vosotros/ conseguís conseguisteis conseguiréis Uds. (vi, consiguen consiguieron conseguirán consiguen consiguieron conseguirán pedir yo (ja) pido pedí pediré moliti, tú (ti) pides pediste pedirás zahtevati particip Ud. (Vi) pide pidió pedirá pedido gerund: él/ella pide pidió pedirá pidiendo (on/ona) nosotros/ pedimos pedimos pediremos vosotros/ pedís pedisteis pediréis Uds. (vi, piden pidieron pedirán piden pidieron pedirán

12 344 Deo V Dodaci repetir yo (ja) repito repetí repetiré ponavljati, tú (ti) repites repetiste repetirás ponoviti particip Ud. (Vi) repite repitió repetirá repetido gerund: él/ella repite repitió repetirá repitiendo (on/ona) nosotros/ repetimos repetimos repetiremos vosotros/ repetís repetisteis repetiréis Uds. (vi, repiten repitieron repetirán repiten repitieron repetirán servir yo (ja) sirvo serví serviré služiti, tú (ti) sirves serviste servirás uslužiti particip Ud. (Vi) sirve sirvió servirá servido gerund: él/ella sirve sirvió servirá sirviendo (on/ona) nosotros/ servimos servimos serviremos vosotros/ servís servisteis serviréis Uds. (vi, sirven sirvieron servirán sirven sirvieron servirán

13 Dodatak B Tabele s glagolima 345 vestir yo (ja) visto vestí vestiré oblačiti, tú (ti) vistes vestiste vestirás odevati particip Ud. (Vi) viste vistió vestirá vestido gerund: él/ella viste vistió vestirá vistiendo (on/ona) nosotros/ vestimos vestimos vestiremos vosotros/ vestís vestisteis vestiréis Uds. (vi, visten vistieron vestirán visten vistieron vestirán Glagoli s vokalskom promenom e u ie cerrar yo (ja) cierro cerré cerraré zatvoriti tú (ti) cierras cerraste cerrarás particip Ud. (Vi) cierra cerró cerrará cerrado gerund: él/ella cierra cerró cerrará cerrando (on/ona) nosotros/ cerramos cerramos cerraremos vosotros/ cerráis cerrasteis cerraréis Uds. (vi, cierran cerraron cerrarán cierran cerraron cerrarán

14 346 Deo V Dodaci empezar yo (ja) empiezo empecé empezaré početi tú (ti) empiezas empezaste empezarás particip Ud. (Vi) empieza empezó empezará empezado gerund: él/ella empieza empezó empezará empezando (on/ona) nosotros/ empezamos empezamos empezaremos vosotros/ empezáis empezasteis empezaréis Uds. (vi, empiezan empezaron empezarán empiezan empezaron empezarán entender yo (ja) entiendo entendí entenderé razumeti tú (ti) entiendes entendiste entenderás particip Ud. (Vi) entiende entendió entenderá entendido gerund: él/ella entiende entendió entenderá entendiendo (on/ona) nosotros/ entendemos entendimos entenderemos vosotros/ entendéis entendisteis entenderéis Uds. (vi, entienden entendieron entenderán entienden entendieron entenderán

15 Dodatak B Tabele s glagolima 347 pensar yo (ja) pienso pensé pensaré misliti tú (ti) piensas pensaste pensarás particip Ud. (Vi) piensa pensó pensará pensado gerund: él/ella piensa pensó pensará pensando (on/ona) nosotros/ pensamos pensamos pensaremos vosotros/ pensáis pensasteis pensaréis Uds. (vi, piensan pensaron pensarán piensan pensaron pensarán perder yo (ja) pierdo perdí perderé izgubiti tú (ti) pierdes perdiste perderás particip Ud. (Vi) pierde perdió perderá perdido gerund: él/ella pierde perdió perderá perdiendo (on/ona) nosotros/ perdemos perdimos perderemos vosotros/ perdéis perdisteis perderéis Uds. (vi, pierden perdieron perderán pierden perdieron perderán

16 348 Deo V Dodaci Glagoli s vokalskom promenom o u ue almorzar yo (ja) almuerzo almorcé almorzaré ručati tú (ti) almuerzas almorzaste almorzarás particip Ud. (Vi) almuerza almorzó almorzará almorzado gerund: él/ella almuerza almorzó almorzará almorzando (on/ona) nosotros/ almorzamos almorzamos almorzaremos vosotros/ almorzáis almorzasteis almorzaréis Uds. (vi, almuerzan almorzaron almorzarán almuerzan almorzaron almorzarán dormir yo (ja) duermo dormí dormiré spavati tú (ti) duermes dormiste dormirás particip Ud. (Vi) duerme durmió dormirá dormido gerund: él/ella duerme durmió dormirá durmiendo (on/ona) nosotros/ dormimos dormimos dormiremos vosotros/ dormís dormisteis dormiréis Uds. (vi, duermen durmieron dormirán duermen durmieron dormirán

17 Dodatak B Tabele s glagolima 349 encontrar yo (ja) encuentro encontré encontraré naći, doznati, susresti particip encontrado gerund: encontrando tú (ti) encuentras encontraste encontrarás Ud. (Vi) encuentra encontró encontrará él/ella (on/ona) nosotros/ vosotros/ Uds. (vi, encuentra encontró encontrará encontramos encontramos encontraremos encontráis encontrasteis encontraréis encuentran encontraron encontrarán encuentran encontraron encontrarán poder yo (ja) puedo pude podré moći tú (ti) puedes pudiste podrás particip Ud. (Vi) puede pudo podrá podido gerund: él/ella puede pudo podrá pudiendo (on/ona) nosotros/ podemos pudimos podremos vosotros/ podéis pudisteis podréis Uds. (vi, pueden pudieron podrán pueden pudieron podrán

18 350 Deo V Dodaci volver yo (ja) vuelvo volví volveré vraćati (se) tú (ti) vuelves volviste volverás particip Ud. (Vi) vuelve volvió volverá vuelto gerund: él/ella vuelve volvió volverá volviendo (on/ona) nosotros/ volvemos volvimos volveremos vosotros/ volvéis volvisteis volveréis Uds. (vi, vuelven volvieron volverán vuelven volvieron volverán Glagol s vokalskom promenom u u ue jugar yo (ja) juego jugué jugaré igrati tú (ti) juegas jugaste jugarás particip Ud. (Vi) juega jugó jugará jugado gerund: él/ella juega jugó jugará jugando (on/ona) nosotros/ jugamos jugamos jugaremos vosotros/ jugáis jugasteis jugaréis Uds. (vi, juegan jugaron jugarán juegan jugaron jugarán

Español II Honores Repaso para el examen. encender entender nevar pensar perder preferir. encontrar llover* morir mostrar mover poder

Español II Honores Repaso para el examen. encender entender nevar pensar perder preferir. encontrar llover* morir mostrar mover poder Español II Honores Repaso para el examen Nombre Fecha PRESENT TENSE Regular verb endings: Stem-changing verbs e ie cerrar comenzar confesar defender despertarse empezar o ue acostarse almorzar contar costar

Más detalles

(Page numbers may vary)

(Page numbers may vary) El Cuaderno de Verbos Present Tense (Page numbers may vary) Title Page Level Subject Pronouns 1 The verb SER To be 2 Las Interrogativas 3 Gustar & Similar Verbs 4 -AR Verbs 5 Ir to go 6 El tiempo The weather

Más detalles

CASA CON DOS PUERTAS MALA ES DE GUARDAR MARCELA SILVIA LISARDO CALABAZAS FELIX CELIA FABIO LAURA

CASA CON DOS PUERTAS MALA ES DE GUARDAR MARCELA SILVIA LISARDO CALABAZAS FELIX CELIA FABIO LAURA CASA CON DOS PUERTAS MALA ES DE GUARDAR SILVIA FABIO Jornada Primera. Escena 1. SILVIA > Viene tras nosotras? Si. Pues párate.- Caballeros, desde aquí habéis de volveros, no habéis de pasar de aquí; porque

Más detalles

EL I POD TOMÁS URTUSÁSTEGUI

EL I POD TOMÁS URTUSÁSTEGUI EL I POD TOMÁS URTUSÁSTEGUI 2009 1 PERSONAJES: VIRGINIA GUILLERMO 70 AÑOS 72 AÑOS ESCENOGRAFÍA: Recámara en una construcción antigua, de principios del siglo XX: techos altos, ventanas amplias, piso de

Más detalles

MÁS GRAMÁTICA PRONOMBRES. Atención! REFLEXIVOS. Con los adverbios como y menos se usan las formas yo y tú.

MÁS GRAMÁTICA PRONOMBRES. Atención! REFLEXIVOS. Con los adverbios como y menos se usan las formas yo y tú. MÁS GRAMÁTICA Cuando, al realizar una actividad, tengas una duda o uieras entender mejor una regla gramatical, puedes consultar este resumen. Como verás, los contenidos no están ordenados por lecciones

Más detalles

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Rozwiąż test. Sprawdź odpowiedzi według zamieszczonego pod testem klucza. Za każdą dobrze podaną odpowiedź policz jeden punkt. Dodaj wszystkie punkty, podaj ilość

Más detalles

LA MUJER POR FUERZA. Tirso de Molina. José María Ruano de la Haza. atribuida a. versión libre en verso y prosa de

LA MUJER POR FUERZA. Tirso de Molina. José María Ruano de la Haza. atribuida a. versión libre en verso y prosa de LA MUJER POR FUERZA atribuida a Tirso de Molina versión libre en verso y prosa de José María Ruano de la Haza José María Ruano de la Haza 2007 La mujer por fuerza fue estrenada en el Corral de Comedias

Más detalles

LOS EMPEÑOS DE UNA CASA

LOS EMPEÑOS DE UNA CASA Personas que hablan en ella: Don CARLOS, galán Don JUAN, galán Don PEDRO, galán hermano de doña Ana Don RODRIGO, padre de doña Leonor Doña LEONOR, dama Doña ANA, hermana de don Pedro CELIA, criada de doña

Más detalles

Tenses. Present Tense (there are 13 other tenses) Action in present time, habitual, routine, present situation, continuity. formal you he she it

Tenses. Present Tense (there are 13 other tenses) Action in present time, habitual, routine, present situation, continuity. formal you he she it Tenses Conjugation of verbs Present Tense (there are 13 other tenses) Action in present time, habitual, routine, present situation, continuity English I informal you Spanish ar verbs er verbs ir verbs

Más detalles

Casa con dos puertas mala es de guardar

Casa con dos puertas mala es de guardar Pedro Calderón de la Barca Casa con dos puertas mala es de guardar 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Pedro Calderón de la Barca Casa con dos puertas mala es de

Más detalles

Es Mejor Saber! Aprenda los signos. Reaccione pronto. Indicadores del desarrollo infantil

Es Mejor Saber! Aprenda los signos. Reaccione pronto. Indicadores del desarrollo infantil Es Mejor Saber! Aprenda los signos. Reaccione pronto. Indicadores del desarrollo infantil Todos queremos que nuestros hijos estén contentos y saludables. Queremos lo mejor para ellos. Esta historia se

Más detalles

SUS MÁS HERMOSOS ESCRITOS AMALIA DOMINGO SOLER

SUS MÁS HERMOSOS ESCRITOS AMALIA DOMINGO SOLER SUS MÁS HERMOSOS ESCRITOS AMALIA DOMINGO SOLER FEE Sus más hermosos escritos Amalia Domingo Soler 2 EL SUEÑO DE LOS DOS NIÑOS Estábamos, una noche del mes de julio, en que el calor dejaba sentir su fastidiosa

Más detalles

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO Franciso de Rojas Zorrilla ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO This edition of the play is intended to be a reliable edition but is, under no circumstances, to be considered as a thorough critical edition complete

Más detalles

NO PUEDE SER EL GUARDAR UNA MUJER PERSONAS

NO PUEDE SER EL GUARDAR UNA MUJER PERSONAS NO PUEDE SER EL GUARDAR UNA MUJER COMEDIA FAMOSA DE DON AGUSTÍN MORETO PERSONAS Don Félix de Toledo. Doña Inés Pacheco Doña Ana Pacheco. Don Pedro Pacheco. Don Diego de Rojas. Alberto. Tarugo. Manuela,

Más detalles

El condenado por desconfiado

El condenado por desconfiado El condenado por desconfiado Tirso de Molina [3] PERSONAJES (1), ermitaño.. UN PASTORCILLO, un ángel. EL DEMONIO. ANARETO, padre de Enrico. CELIA. LIDORA, criada. OCTAVIO. LISANDRO... ESCALANTE. ROLDÁN.

Más detalles

Donde hay agravios no hay celos, y amo criado

Donde hay agravios no hay celos, y amo criado Francisco de Rojas Zorrilla Donde hay agravios no hay celos, y amo criado 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Francisco de Rojas Zorrilla Donde hay agravios no hay

Más detalles

Cómo ser buen padre o madre?

Cómo ser buen padre o madre? nº 2: Los secretos de una buena relación Cómo ser buen padre o madre? Poniendo límites Cuando se protege en exceso La buena educación: cómo utilizar premios y castigos ADOLESCENTES : cómo ser buen padre

Más detalles

BODAS DE SANGRE 1933. Acto primero

BODAS DE SANGRE 1933. Acto primero BODAS DE SANGRE 1933 Poema trágico en tres actos y siete cuadros Personajes Madre Criada Leonardo Mozos Novia Vecina Novio Leñadores; Suegra Muchachas Padre de la novia Mozos Mujer de Leonardo Luna Muerte

Más detalles

Viaje más allá de las palabras

Viaje más allá de las palabras Viaje más allá de las palabras Canalizado por: Brent Haskell Autor: Yeshua Este texto fue dado por una voz que se presentó como Yeshua Jesús y como ayuda para la aplicación y el aprendizaje de Un curso

Más detalles

LOS APUROS DE PAPÁ SOL Isabel Paraíso Almansa. Colección de Teatro Infantil y Juvenil

LOS APUROS DE PAPÁ SOL Isabel Paraíso Almansa. Colección de Teatro Infantil y Juvenil Colección de Teatro Infantil y Juvenil 1 2 PRESENTA LOS APUROS DE PAPÁ SOL Isabel Paraíso de Almansa LA OBRA Qué pasaría si el Sol no pudiera ponerse? Vaya problema! Así es la obra, divertida y juguetona,

Más detalles

Cecelia Ahern DONDE TERMINA EL ARCO IRIS

Cecelia Ahern DONDE TERMINA EL ARCO IRIS Cecelia Ahern DONDE TERMINA EL ARCO IRIS ÍNDICE PRIMERA PARTE... 4 Capítulo 1... 5 Capítulo 2... 11 Capítulo 3... 17 Capítulo 4... 22 Capítulo 5... 27 Capítulo 6... 36 Capítulo 7... 45 Capítulo 8... 48

Más detalles

de Las Obras de WILLIAM BRANHAM TEMA: Dos Testigos 57-1006 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS Parte 3

de Las Obras de WILLIAM BRANHAM TEMA: Dos Testigos 57-1006 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS Parte 3 EL COMPENDIO Dos Testigos D El Compendio de Las Obras de WILLIAM BRANHAM TEMA: Dos Testigos El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección completa de más de 1,100 sermones

Más detalles

Pedro Calderón de la Barca

Pedro Calderón de la Barca BIBLIOTECA DE AUTORES CLÁSICOS Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño L I B R O S E N L A R E D www.dipualba.es/publicaciones Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño L I B R O S E N L A R E D

Más detalles

El cartero siempre llama dos veces Mundo Actual de Ediciones, S.A.

El cartero siempre llama dos veces Mundo Actual de Ediciones, S.A. James Mallaham Cain El cartero siempre llama dos veces Mundo Actual de Ediciones, S.A. 1 2 Presentación UN CAMINO FATAL El cartero siempre llama dos veces ha sido reiteradamente saludada y evocada a partir

Más detalles

SAN FRANCISCO JAVIER EL SOL EN ORIENTE COMEDIA JESUÍTICA DEL P. DIEGO CALLEJA. Edición de Ignacio Arellano

SAN FRANCISCO JAVIER EL SOL EN ORIENTE COMEDIA JESUÍTICA DEL P. DIEGO CALLEJA. Edición de Ignacio Arellano SAN FRANCISCO JAVIER EL SOL EN ORIENTE COMEDIA JESUÍTICA DEL P. DIEGO CALLEJA Edición de Ignacio Arellano Este trabajo se enmarca el proyecto TC-12, en el marco del Programa Consolider-Ingenio 2010, CSD2009-00033,

Más detalles

MAS EN EL PRINCIPIO NO FUE ASÍ. William Marrion Branham Octubre 02, 1958 Tabernáculo Branham Jeffersonville, Indiana. E.U.A. *

MAS EN EL PRINCIPIO NO FUE ASÍ. William Marrion Branham Octubre 02, 1958 Tabernáculo Branham Jeffersonville, Indiana. E.U.A. * MAS EN EL PRINCIPIO NO FUE ASÍ William Marrion Branham Octubre 02, 1958 Tabernáculo Branham Jeffersonville, Indiana. E.U.A. * Buenas noches amigos. Estoy muy contento de estar nuevamente esta noche en

Más detalles

Bertolt Brecht. Pieza dramática en doce cuadros

Bertolt Brecht. Pieza dramática en doce cuadros Pieza dramática en doce cuadros Representación de Madre Coraje y sus hijos en Munich, en 1960, dirigida por el autor. Estrenada en 1941 en Zürich, en el Teatro Schauspielhaus, con Teresa Giehse, y música

Más detalles

DOS TESTAMENTOS DOS TESTAMENTOS

DOS TESTAMENTOS DOS TESTAMENTOS DOS TESTAMENTOS TOMÁS URTUSÁSTEGUI 1990-1996 1 DIVERSOS PERSONAJES Y DIVERSAS ESCENOGRAFÍAS ASÍ COMO VESTUARIOS. SE IRÁN INDICANDO EN CADA CUADRO. MÚSICA ADECUADA A CADA CUADRO. DE PREFERENCIA ORIGINAL.

Más detalles

Qué le pasa. a mamá?

Qué le pasa. a mamá? Qué le pasa a mamá? Qué le pasa a mamá? Autora: Rosa Mª Rodríguez Alonso Dibujos: Alberto Benítez Lugo y Marisa Benítez Lugo Maquetación: José Antonio G. Álvarez Edita FEDEMA Federación de Asociaciones

Más detalles

www.mihijosordo.org Estás en: Mi hijo de 0-6 años > Educar en casa > Rabietas

www.mihijosordo.org Estás en: Mi hijo de 0-6 años > Educar en casa > Rabietas Educar en casa Rabietas Un día cualquiera vais a hacer la compra, y nada más entrar en la tienda vuestra hija o hijo sordo ve ese caramelo maravilloso y os lo pide. Dentro de nada hay que comer así que

Más detalles