Dodatak B. Tabele s glagolima. Pravilni glagoli u španskom jeziku. Pravilni glagoli koji se završavaju na -ar Na primer: hablar (govoriti)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dodatak B. Tabele s glagolima. Pravilni glagoli u španskom jeziku. Pravilni glagoli koji se završavaju na -ar Na primer: hablar (govoriti)"

Transcripción

1 Dodatak B Tabele s glagolima Pravilni glagoli u španskom jeziku Pravilni glagoli koji se završavaju na -ar Na primer: hablar (govoriti) particip hablado; gerund: hablando yo (ja) hablo hablé hablaré tú (ti) hablas hablaste hablarás Ud. (Vi) habla habló hablará él/ella (on/ona) habla habló hablará nosotros/ hablamos hablamos hablaremos vosotros/ habláis hablasteis hablaréis Uds. (vi, hablan hablaron hablarán hablan hablaron hablarán Pravilni glagoli koji se završavaju na -er Na primer: comer (jesti) particip comido; gerund: comiendo yo (ja) como comí comeré tú (ti) comes comiste comerás Ud. (Vi) come comió comerá él/ella (on/ona) come comió comerá nosotros/ comemos comimos comeremos vosotros/ coméis comisteis comeréis Uds. (vi, comen comieron comerán comen comieron comerán

2 334 Deo V Dodaci Pravilni glagoli koji se završavaju na -ir Na primer: vivir (živeti) particip vivido; gerund: viviendo yo (ja) vivo viví viviré tú (ti) vives viviste vivirás Ud. (Vi) vive vivió vivirá él/ella (on/ona) vive vivió vivirá nosotros/ vivimos vivimos viviremos vosotros/ vivís vivisteis viviréis Uds. (vi, viven vivieron vivirán viven vivieron vivirán Nepravilni glagoli u španskom jeziku conocer yo (ja) conozco conocí conoceré poznavati tú (ti) conoces conociste conocerás particip Ud. (Vi) conoce conoció conocerá conocido gerund: él/ella conoce conoció conocerá conociendo (on/ona) nosotros/ conocemos conocimos conoceremos nosotras (mi) vosotros/ conocéis conocisteis conoceréis vosotras (vi) Uds. (vi, conocen conocieron conocerán conocen conocieron conocerán

3 Dodatak B Tabele s glagolima 335 dar yo (ja) doy di daré dati tú (ti) das diste darás particip Ud. (Vi) da dio dará dado gerund: él/ella da dio dará dando (on/ona) nosotros/ damos dimos daremos vosotros/ dais disteis daréis Uds. (vi, dan dieron darán formalnol) dan dieron darán estar yo (ja) estoy estuve estaré biti tú (ti) estás estuviste estarás (prostorna lokacija, stanje) particip Ud. (Vi) está estuvo estará estado gerund: él/ella está estuvo estará estando (on/ona) nosotros/ estamos estuvimos estaremos vosotros/ estáis estuvisteis estaréis vosotras Uds. (vi, están estuvieron estarán están estuvieron estarán

4 336 Deo V Dodaci hacer yo (ja) hago hice haré raditi, tú (ti) haces hiciste harás praviti particip Ud. (Vi) hace hizo hará hecho gerund: él/ella hace hizo hará haciendo (on/ona) nosotros/ hacemos hicimos haremos vosotros/ hacéis hicisteis haréis Uds. (vi, hacen hicieron harán hacen hicieron harán ir yo (ja) voy fui iré ići tú (ti) vas fuiste irás particip Ud. (Vi) va fue irá ido gerund: él/ella va fue irá yendo (on/ona) nosotros/ vamos fuimos iremos vosotros/ vais fuisteis iréis Uds. (vi, van fueron irán van fueron irán

5 Dodatak B Tabele s glagolima 337 lavarse yo (ja) me lavo me lavé me lavaré prati se, tú (ti) te lavas te lavaste te lavarás umivati se particip Ud. (Vi) se lava se lavó se lavará lavado gerund: él/ella se lava se lavó se lavará lavándose (on/ona) nosotros/ nos lavamos nos lavamos nos lavaremos nosotras (mi) vosotros/ os laváis os lavasteis os lavaréis Uds. (vi, se lavan se lavaron se lavarán (oni) se lavan se lavaron se lavarán leer yo (ja) leo leí leeré čitati tú (ti) lees leíste leerás particip Ud. (Vi) lee leyó leerá leído gerund: él/ella lee leyó leerá leyendo (on/ona) nosotros/ leemos leímos leeremos vosotros/ leéis leísteis leeréis Uds. (vi, leen leyeron leerán leen leyeron leerán

6 338 Deo V Dodaci oir yo (ja) oigo oí oiré slušati, čuti tú (ti) oyes oíste oirás particip Ud. (Vi) oye oyó oirá oído gerund: él/ella oye oyó oirá oyendo (on/ona) nosotros/ oímos oímos oiremos vosotros/ oís oísteis oiréis Uds. (vi, oyen oyeron oirán oyen oyeron oirán poner yo (ja) pongo puse pondré staviti tú (ti) pones pusiste pondrás particip Ud. (Vi) pone puso pondrá puesto gerund: él/ella pone puso pondrá poniendo (on/ona) nosotros/ ponemos pusimos pondremos vosotros/ ponéis pusisteis pondréis Uds. (vi, ponen pusieron pondrán ponen pusieron pondrán

7 Dodatak B Tabele s glagolima 339 querer yo (ja) quiero quise querré voleti, želeti tú (ti) quieres quisiste querrás particip Ud. (Vi) quiere quiso querrá querido gerund: él/ella quiere quiso querrá queriendo (on/ona) nosotros/ queremos quisimos querremos nosotras (mi) vosotros/ queréis quisisteis querréis Uds. (vi, quieren quisieron querrán quieren quisieron querrán saber yo (ja) sé supe sabré znati tú (ti) sabes supiste sabrás particip Ud. (Vi) sabe supo sabrá sabido gerund: él/ella sabe supo sabrá sabiendo (on/ona) nosotros/ sabemos supimos sabremos vosotros/ sabéis supisteis sabréis Uds. (vi, saben supieron sabrán saben supieron sabrán

8 340 Deo V Dodaci salir yo (ja) salgo salí saldré izaći, krenuti particip salido gerund: saliendo tú (ti) sales saliste saldrás Ud. (Vi) sale salió saldrá él/ella (on/ona) nosotros/ vosotros/ Uds. (vi, sale salió saldrá salimos salimos saldremos salís salisteis saldréis salen salieron saldrán salen salieron saldrán ser yo (ja) soy fui seré biti (permanentno tú (ti) eres fuiste serás stanje) particip Ud. (Vi) es fue será sido gerund: él/ella es fue será siendo (on/ona) nosotros/ somos fuimos seremos vosotros/ sois fuisteis seréis Uds. (vi, son fueron serán son fueron serán

9 Dodatak B Tabele s glagolima 341 tener yo (ja) tengo tuve tendré imati tú (ti) tienes tuviste tendrás particip Ud. (Vi) tiene tuvo tendrá tenido gerund: él/ella tiene tuvo tendrá teniendo (on/ona) nosotros/ tenemos tuvimos tendremos vosotros/ tenéis tuvisteis tendréis Uds. (vi, tienen tuvieron tendrán tienen tuvieron tendrán traer yo (ja) traigo traje traeré doneti tú (ti) traes trajiste traerás particip Ud. (Vi) trae trajo traerá traído gerund: él/ella trae trajo traerá trayendo (on/ona) nosotros/ traemos trajimos traeremos vosotros/ traéis trajisteis traeréis Uds. (vi, traen trajeron traerán traen trajeron traerán

10 342 Deo V Dodaci venir yo (ja) vengo vine vendré doći tú (ti) vienes viniste vendrás particip Ud. (Vi) viene vino vendrá venido gerund: él/ella viene vino vendrá viniendo (on/ona) nosotros/ venimos vinimos vendremos vosotros/ venís vinisteis vendréis Uds. (vi, vienen vinieron vendrán vienen vinieron vendrán ver yo (ja) veo vi veré gledati, tú (ti) ves viste verás videti particip Ud. (Vi) ve vio verá visto gerund: él/ella ve vio verá viendo (on/ona) nosotros/ vemos vimos veremos vosotros/ veis visteis veréis Uds. (vi, ven vieron verán ven vieron verán

11 Dodatak B Tabele s glagolima 343 Glagoli s vokalskom promenom e u i conseguir yo (ja) consigo conseguí conseguiré postići tú (ti) consigues conseguiste conseguirás particip Ud. (Vi) consigue consiguió conseguirá conseguido gerund: él/ella consigue consiguió conseguirá consiguiendo (on/ona) nosotros/ conseguimos conseguimos conseguiremos vosotros/ conseguís conseguisteis conseguiréis Uds. (vi, consiguen consiguieron conseguirán consiguen consiguieron conseguirán pedir yo (ja) pido pedí pediré moliti, tú (ti) pides pediste pedirás zahtevati particip Ud. (Vi) pide pidió pedirá pedido gerund: él/ella pide pidió pedirá pidiendo (on/ona) nosotros/ pedimos pedimos pediremos vosotros/ pedís pedisteis pediréis Uds. (vi, piden pidieron pedirán piden pidieron pedirán

12 344 Deo V Dodaci repetir yo (ja) repito repetí repetiré ponavljati, tú (ti) repites repetiste repetirás ponoviti particip Ud. (Vi) repite repitió repetirá repetido gerund: él/ella repite repitió repetirá repitiendo (on/ona) nosotros/ repetimos repetimos repetiremos vosotros/ repetís repetisteis repetiréis Uds. (vi, repiten repitieron repetirán repiten repitieron repetirán servir yo (ja) sirvo serví serviré služiti, tú (ti) sirves serviste servirás uslužiti particip Ud. (Vi) sirve sirvió servirá servido gerund: él/ella sirve sirvió servirá sirviendo (on/ona) nosotros/ servimos servimos serviremos vosotros/ servís servisteis serviréis Uds. (vi, sirven sirvieron servirán sirven sirvieron servirán

13 Dodatak B Tabele s glagolima 345 vestir yo (ja) visto vestí vestiré oblačiti, tú (ti) vistes vestiste vestirás odevati particip Ud. (Vi) viste vistió vestirá vestido gerund: él/ella viste vistió vestirá vistiendo (on/ona) nosotros/ vestimos vestimos vestiremos vosotros/ vestís vestisteis vestiréis Uds. (vi, visten vistieron vestirán visten vistieron vestirán Glagoli s vokalskom promenom e u ie cerrar yo (ja) cierro cerré cerraré zatvoriti tú (ti) cierras cerraste cerrarás particip Ud. (Vi) cierra cerró cerrará cerrado gerund: él/ella cierra cerró cerrará cerrando (on/ona) nosotros/ cerramos cerramos cerraremos vosotros/ cerráis cerrasteis cerraréis Uds. (vi, cierran cerraron cerrarán cierran cerraron cerrarán

14 346 Deo V Dodaci empezar yo (ja) empiezo empecé empezaré početi tú (ti) empiezas empezaste empezarás particip Ud. (Vi) empieza empezó empezará empezado gerund: él/ella empieza empezó empezará empezando (on/ona) nosotros/ empezamos empezamos empezaremos vosotros/ empezáis empezasteis empezaréis Uds. (vi, empiezan empezaron empezarán empiezan empezaron empezarán entender yo (ja) entiendo entendí entenderé razumeti tú (ti) entiendes entendiste entenderás particip Ud. (Vi) entiende entendió entenderá entendido gerund: él/ella entiende entendió entenderá entendiendo (on/ona) nosotros/ entendemos entendimos entenderemos vosotros/ entendéis entendisteis entenderéis Uds. (vi, entienden entendieron entenderán entienden entendieron entenderán

15 Dodatak B Tabele s glagolima 347 pensar yo (ja) pienso pensé pensaré misliti tú (ti) piensas pensaste pensarás particip Ud. (Vi) piensa pensó pensará pensado gerund: él/ella piensa pensó pensará pensando (on/ona) nosotros/ pensamos pensamos pensaremos vosotros/ pensáis pensasteis pensaréis Uds. (vi, piensan pensaron pensarán piensan pensaron pensarán perder yo (ja) pierdo perdí perderé izgubiti tú (ti) pierdes perdiste perderás particip Ud. (Vi) pierde perdió perderá perdido gerund: él/ella pierde perdió perderá perdiendo (on/ona) nosotros/ perdemos perdimos perderemos vosotros/ perdéis perdisteis perderéis Uds. (vi, pierden perdieron perderán pierden perdieron perderán

16 348 Deo V Dodaci Glagoli s vokalskom promenom o u ue almorzar yo (ja) almuerzo almorcé almorzaré ručati tú (ti) almuerzas almorzaste almorzarás particip Ud. (Vi) almuerza almorzó almorzará almorzado gerund: él/ella almuerza almorzó almorzará almorzando (on/ona) nosotros/ almorzamos almorzamos almorzaremos vosotros/ almorzáis almorzasteis almorzaréis Uds. (vi, almuerzan almorzaron almorzarán almuerzan almorzaron almorzarán dormir yo (ja) duermo dormí dormiré spavati tú (ti) duermes dormiste dormirás particip Ud. (Vi) duerme durmió dormirá dormido gerund: él/ella duerme durmió dormirá durmiendo (on/ona) nosotros/ dormimos dormimos dormiremos vosotros/ dormís dormisteis dormiréis Uds. (vi, duermen durmieron dormirán duermen durmieron dormirán

17 Dodatak B Tabele s glagolima 349 encontrar yo (ja) encuentro encontré encontraré naći, doznati, susresti particip encontrado gerund: encontrando tú (ti) encuentras encontraste encontrarás Ud. (Vi) encuentra encontró encontrará él/ella (on/ona) nosotros/ vosotros/ Uds. (vi, encuentra encontró encontrará encontramos encontramos encontraremos encontráis encontrasteis encontraréis encuentran encontraron encontrarán encuentran encontraron encontrarán poder yo (ja) puedo pude podré moći tú (ti) puedes pudiste podrás particip Ud. (Vi) puede pudo podrá podido gerund: él/ella puede pudo podrá pudiendo (on/ona) nosotros/ podemos pudimos podremos vosotros/ podéis pudisteis podréis Uds. (vi, pueden pudieron podrán pueden pudieron podrán

18 350 Deo V Dodaci volver yo (ja) vuelvo volví volveré vraćati (se) tú (ti) vuelves volviste volverás particip Ud. (Vi) vuelve volvió volverá vuelto gerund: él/ella vuelve volvió volverá volviendo (on/ona) nosotros/ volvemos volvimos volveremos vosotros/ volvéis volvisteis volveréis Uds. (vi, vuelven volvieron volverán vuelven volvieron volverán Glagol s vokalskom promenom u u ue jugar yo (ja) juego jugué jugaré igrati tú (ti) juegas jugaste jugarás particip Ud. (Vi) juega jugó jugará jugado gerund: él/ella juega jugó jugará jugando (on/ona) nosotros/ jugamos jugamos jugaremos vosotros/ jugáis jugasteis jugaréis Uds. (vi, juegan jugaron jugarán juegan jugaron jugarán

EL PRETÉRITO. Acciones cortas y completas En el pasado

EL PRETÉRITO. Acciones cortas y completas En el pasado EL PRETÉRITO Acciones cortas y completas En el pasado EL PRETÉRITO Acciones cortas y completas En el pasado EL PRETÉRITO verbos locos verbos -IR regulares car, gar, zar ir y ser cambio radical cambios

Más detalles

Ejercicios de futuro, condicional y presente de subjuntivo. 1.Termina el texto conjugando los verbos entre paréntesis o en el

Ejercicios de futuro, condicional y presente de subjuntivo. 1.Termina el texto conjugando los verbos entre paréntesis o en el Ejercicios de futuro, condicional y presente de subjuntivo. 1.Termina el texto conjugando los verbos entre paréntesis o en el futuro o el condicional: La lotería! Indica lo que estas personas harían con

Más detalles

CONJUGACIÓN DE VERBOS REGULARES

CONJUGACIÓN DE VERBOS REGULARES CONJUGACIÓN DE VERBOS REGULARES 1. Primera conjugación: Cantar Presente Canto Cantas Canta Cantamos Cantáis Cantan imperfecto Cantaba Cantabas Cantaba Cantábamos Cantabais Cantaban perfecto simple Canté

Más detalles

practica tu español la conjugación

practica tu español la conjugación practica tu español la conjugación Autora: Julia Miñano López Directora de la colección: Isabel Alonso Belmonte SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A. Índice Unidad 0. -ar, -er, -ir. Qué es conjugar?...

Más detalles

TRES ACTIVIDADES ORALES PARA PRACTICAR EL PRESENTE. (verbos regulares, irregulares, reflexivos y de cambio radical)

TRES ACTIVIDADES ORALES PARA PRACTICAR EL PRESENTE. (verbos regulares, irregulares, reflexivos y de cambio radical) TRES ACTIVIDADES ORALES PARA PRACTICAR EL PRESENTE (verbos regulares, irregulares, reflexivos y de cambio radical) INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR Objetivos Repaso de la formación del presente de indicativo

Más detalles

EL FUTURO UTOPÍA Y DISTOPÍA

EL FUTURO UTOPÍA Y DISTOPÍA EL FUTURO UTOPÍA Y DISTOPÍA 1 0 Os vamos a presentar a dos personajes muy peculiares: Esperanza y Agorero 1 Cada uno de ellos tiene una visión muy diferente del futuro. Puedes decir quién de ellos crees

Más detalles

Español Test de clasificación

Español Test de clasificación Español Test de clasificación Marque la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Ejemplo: 1. Dolores en la oficina. A. es C. está B. ser D. están 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. x 1. De dónde? A. soy

Más detalles

redondo / alargado / cuadrado / rectangular

redondo / alargado / cuadrado / rectangular DESCRIBIR OBJETOS Es un objeto grande / pequeño redondo / alargado / cuadrado / rectangular útil inútil pesado ligero duro blando Es un líquido / un lugar Está hecho de plástico / madera / cartón / metal

Más detalles

SPANISCH Prueba de nivel

SPANISCH Prueba de nivel SPANISCH Prueba de nivel Nombre: Fecha: Teléfono: De dónde eres? Qué haces? Donde has estudiado español?. Cuánto tiempo? 1. Mañana yo no ir a clase de español a) podo b) puedes c) puede d) puedo 2. ustedes

Más detalles

No se hagan cómo que no saben de lo que estoy hablando!

No se hagan cómo que no saben de lo que estoy hablando! Qué pasa? Para qué nos habrán reunido a todos? Parece que Daniel ha estado faltando a clases últimamente. Pero no se qué tenga que ver con nosotros. Todo! Todos nos hemos dado cuenta de cómo el bullying

Más detalles

Test de nivel de lengua española

Test de nivel de lengua española Test de nivel de lengua española 1. Sabes dónde... San Sebastián?... en el norte de España. a. es/está b. hay / hay c. tiene / tiene d. está / está 2. Qué haces este fin de semana? Voy... Madrid. a. en

Más detalles

SPANISH VERB TABLES FOR GCSE

SPANISH VERB TABLES FOR GCSE SPANISH VERB TABLES FOR GCSE June 2015 GCSE (9 1) Modern Foreign Languages GCSE REFORM Oxford Cambridge and RSA We will inform centres about any changes to the specification. We will also publish changes

Más detalles

El verbo -Indicativo: Presente, Futuros -Condicionales

El verbo -Indicativo: Presente, Futuros -Condicionales El verbo -Indicativo: Presente, Futuros -Condicionales 1 Morfemas Verbo Sustantivo Adjetivo calificativo Pronombre Determinativo Adverbio Tiempo (presente, pasado, futuro) Modo (indicativo, subjuntivo.)

Más detalles

[ TALLER DE RADIO-TEATRO PARA JÓVENES] Guión de radiofónico Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C.

[ TALLER DE RADIO-TEATRO PARA JÓVENES] Guión de radiofónico Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. Locutora: - Bueno, hombres, mujeres y todos los que están presente y los que están escuchando la radio vamos a escucharla historia niña que quiere estudiar. porque antes las niñas no tenían derecho a estudiar

Más detalles

Repaso del Midterm A. Conjuga los verbos en el presente. yo nosotros ellos, Uds. él, ella, Ud. comprar compro compramos compran compra

Repaso del Midterm A. Conjuga los verbos en el presente. yo nosotros ellos, Uds. él, ella, Ud. comprar compro compramos compran compra Español 2 Nombre: Repaso del Midterm Fecha: A. Conjuga los verbos en el presente. yo nosotros ellos, Uds. él, ella, Ud. comprar compro compramos compran compra vender vendo vendemos venden vende compartir

Más detalles

Nuestra vida. Conocemos a muchas personas buenas. Miramos nuestra vida: Pensamos

Nuestra vida. Conocemos a muchas personas buenas. Miramos nuestra vida: Pensamos Nuestra vida Conocemos a muchas personas buenas En nuestra vida nos encontramos con muchas personas buenas que quieren a los demás y ayudan a todos los que lo necesitan. Las encontramos en nuestra familia,

Más detalles

Protagonista. Protagonistas B1. Vuelva a leer la presentación del protagonista de esta unidad y marque verdadero o falso.

Protagonista. Protagonistas B1. Vuelva a leer la presentación del protagonista de esta unidad y marque verdadero o falso. Protagonista 1 Vuelva a leer la presentación del protagonista de esta unidad y marque verdadero o falso. 1. Salvador Moncada es un investigador y científico nicaragüense. 2. Es uno de los 25 científicos

Más detalles

Aula: 29. Conteúdo: Revisão da unidade 3. Habilidades: Revisar os conteúdos estudados na unidade 3.

Aula: 29. Conteúdo: Revisão da unidade 3. Habilidades: Revisar os conteúdos estudados na unidade 3. Aula: 29 Conteúdo: Revisão da unidade 3 Habilidades: Revisar os conteúdos estudados na unidade 3. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple) Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple) O Pretérito

Más detalles

Un día normal. Contenido Cultural. Contenidos Funcionales. Contenido Gramatical. Léxico. Los medios de transporte en Guatemala.

Un día normal. Contenido Cultural. Contenidos Funcionales. Contenido Gramatical. Léxico. Los medios de transporte en Guatemala. Un día normal. Contenido Gramatical Contenido Cultural Contenidos Funcionales Léxico Presente de Indicativo. Regulares e Irregulares. Verbos reflexivos. Adverbios Expresiones de frecuencia. Los medios

Más detalles

Es Mejor Saber! Aprenda los signos. Reaccione pronto. Indicadores del desarrollo infantil

Es Mejor Saber! Aprenda los signos. Reaccione pronto. Indicadores del desarrollo infantil Es Mejor Saber! Aprenda los signos. Reaccione pronto. Indicadores del desarrollo infantil Todos queremos que nuestros hijos estén contentos y saludables. Queremos lo mejor para ellos. Esta historia se

Más detalles

UNIDAD DIDÁCTICA N 13: «Que pasará?» Plan de Travail I / ESCUCHAR Y LEER. II / COMPRENDER. III / PRACTICAR. IV / ESCRIBIR. V / CORREGIR.

UNIDAD DIDÁCTICA N 13: «Que pasará?» Plan de Travail I / ESCUCHAR Y LEER. II / COMPRENDER. III / PRACTICAR. IV / ESCRIBIR. V / CORREGIR. UNIDAD DIDÁCTICA N 13: «Que pasará?» Plan de Travail I / ESCUCHAR Y LEER. II / COMPRENDER. III / PRACTICAR. IV / ESCRIBIR. V / CORREGIR. I / ESCUCHAR Y LEER «Que pasará?» Adivina: Joven, aquí veo muchas

Más detalles

Relaciona las preguntas de Juan con los dibujos. Escribe debajo de ellas la respuesta y la hora.

Relaciona las preguntas de Juan con los dibujos. Escribe debajo de ellas la respuesta y la hora. Prisma Ejercicios A1 CLAVES - UNIDAD 5 Unidad 5.1. 24/4/07 19:07 Página 25 5 Relaciona las preguntas de Juan con los dibujos. Escribe debajo de ellas la respuesta y la hor Ejemplo: 1. La película empieza

Más detalles

LORCA SPANISH LEVEL TEST

LORCA SPANISH LEVEL TEST Page 1 of 9 LORCA SPANISH LEVEL TEST NAME: TEL.: DATE Read each question carefully, then write the correct answer (a, b, c or d) on the continuous line provided to the right of the question number ( ).

Más detalles

Dar Seguimiento a tus Prospectos.

Dar Seguimiento a tus Prospectos. Dar Seguimiento a tus Prospectos. La fortuna esta en el seguimiento, la mayoría de las personas no dan ningún seguimiento. Como Profesional necesitas entender conceptos para dominar esta habilidad: Concepto

Más detalles

Pronombres personales. Julián Cosmes-Cuesta (juliancc@ilos.uio.no)

Pronombres personales. Julián Cosmes-Cuesta (juliancc@ilos.uio.no) Pronombres personales 1 Pronombres personales El libro se lo presté yo a Juan ayer, aunque él te lo había pedido a ti hace mucho tiempo. 2 Pronombres personales El libro se lo presté yo a Juan ayer, aunque

Más detalles

Renjilian-Burgy / Chiquito / Mraz. Caminos. 3 rd Edition. Student Activities Manual Answer Key. Unidad 5: Vacaciones en la playa

Renjilian-Burgy / Chiquito / Mraz. Caminos. 3 rd Edition. Student Activities Manual Answer Key. Unidad 5: Vacaciones en la playa Renjilian-Burgy / Chiquito / Mraz Caminos 3 rd Edition Student Activities Manual Answer Key Unidad 5: Vacaciones en la playa Workbook Activities Answer Key Primer paso Actividad 1. Palabras. 1. c; 2. d;

Más detalles

UN POEMA. Completar el texto

UN POEMA. Completar el texto 1 Ficha 1 (Actividad 1) Grupo A Completar el texto Vais a trabajar en parejas. La ficha que te ha tocado no la debe ver la otra persona. Tienes unos versos en los que faltan unas palabras en las líneas

Más detalles

Futuro Imperfecto. Unidad 13. Maestra Soraia Guimarães Costa

Futuro Imperfecto. Unidad 13. Maestra Soraia Guimarães Costa Futuro Imperfecto Unidad 13 Maestra Soraia Guimarães Costa Horóscopo Pronóstico del tiempo Describir el futuro Verbos Regulares Pronombres Personales Yo Tú Él/Ella/Usted Nosotros(as) Vosotros(as) Ellos/Ellas/Ustedes

Más detalles

COMO INVITAR. Edificar es elevar el nivel de influencia de otra persona. No crees rechazo innecesario:

COMO INVITAR. Edificar es elevar el nivel de influencia de otra persona. No crees rechazo innecesario: COMO INVITAR El proceso de invitación puede ser muy padre o muy frustrante dependiendo de si lo haces tú sólo o con ayuda. dudes en pedir que te enseñen y te ayuden a hacer tus primeras llamadas en lo

Más detalles

Declaro en el diccionario significa Apocalipsis 1. 17-18 Dios simplemente le mostro a Juan

Declaro en el diccionario significa Apocalipsis 1. 17-18 Dios simplemente le mostro a Juan Qué es una revelación? De Quién? Quién se la dio? Para qué es el libro? Es la acción y efecto de revelar, De Jesucristo Que Dios le dio. Manifestar es mostrar o hacer evidente Manifestar una verdad secreta

Más detalles

El pretérito (ejercicio 2) Prof. Erin M. Rebhan

El pretérito (ejercicio 2) Prof. Erin M. Rebhan El pretérito (ejercicio 2) Prof. Erin M. Rebhan I. Teresa, Evangelina y Liliana comparten un apartamento en un edificio viejo. Ayer Teresa y Evangelina fueron a la universidad mientras Liliana se quedó

Más detalles

presente (Gegenwart) hablar (sprechen) habl o habl as habl a habl amos habl áis habl an

presente (Gegenwart) hablar (sprechen) habl o habl as habl a habl amos habl áis habl an presente (Gegenwart) hablar (sprechen) habl o habl as habl a habl amos habl áis habl an Seite 1 von 47 presente (Gegenwart) beber (trinken) beb o beb es beb e beb emos beb éis beb en Seite 2 von 47 presente

Más detalles

Esta prueba me ha servido para valorar el nivel en gramática y vocabulario en grupos de niños.

Esta prueba me ha servido para valorar el nivel en gramática y vocabulario en grupos de niños. Esta prueba me ha servido para valorar el nivel en gramática y vocabulario en grupos de niños. BLOQUE 1 1. * De dónde? - de Francia. a) vives / estoy b) estás / soy c) eres / soy 2. habitación de Juan

Más detalles

Español II Honores Repaso para el examen. encender entender nevar pensar perder preferir. encontrar llover* morir mostrar mover poder

Español II Honores Repaso para el examen. encender entender nevar pensar perder preferir. encontrar llover* morir mostrar mover poder Español II Honores Repaso para el examen Nombre Fecha PRESENT TENSE Regular verb endings: Stem-changing verbs e ie cerrar comenzar confesar defender despertarse empezar o ue acostarse almorzar contar costar

Más detalles

MANUAL DE LECTIO DIVINA PARA SER VIVIDA CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

MANUAL DE LECTIO DIVINA PARA SER VIVIDA CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS MANUAL DE LECTIO DIVINA PARA SER VIVIDA CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 1 FICHA 1 PARA ANIMADORES Querido discipulito que inicias esta travesía, es decir, este camino que te llevará al encuentro con Dios por

Más detalles

QUÉ HABRÍAS HECHO TÚ?

QUÉ HABRÍAS HECHO TÚ? QUÉ HABRÍAS HECHO TÚ? ESTHER BLANCO IGLESIAS INSTITUTO CERVANTES DE SALVADOR DE BAHÍA Nivel B2 del MCER y del PCIC Gente 3, unidad 10 TAREA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA Lucía y el sexo, de Julio Medem http://www.youtube.com/watch?v=nwqe3orbv4e

Más detalles

Experiencia Familia Educadora: Magnolia Murcia Andrada

Experiencia Familia Educadora: Magnolia Murcia Andrada Experiencia Familia Educadora: Magnolia Murcia Andrada Aunque parece que fue ayer, ahora con mi álbum de fotos delante me pongo a recordar la realidad que existe y ha existido en mi vida. Empiezo a ojear

Más detalles

Cómo criar a nuestros hijos adolescentes IV Parte: Cómo acercarnos a ellos

Cómo criar a nuestros hijos adolescentes IV Parte: Cómo acercarnos a ellos Parte: Cómo acercarnos a ellos INTRODUCCIÓN Muchas veces, los padres se acercan a nosotros para una consejería y nos comentan sus preocupaciones; la mayoría, tienen que ver con los comportamientos y las

Más detalles

LEYENDO UN CUENTO. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons

LEYENDO UN CUENTO. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons LEYENDO UN CUENTO Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons Hoy, vamos a leer cuentos en voz alta, dijo el maestro. Pero si hoy tocan mates, pensé yo enfadado. El resto de los niños gritaron

Más detalles

Y, ahora, la gramática 1

Y, ahora, la gramática 1 ESTUDIOS HISPÁNICOS Español para Extranjeros Directora: Rosa Vila 3 Y, ahora, la gramática 1 Nivel principiante Julia Miñano López Y, ahora, la gramática 1 Nivel principiante Julia Miñano López PRESENTE

Más detalles

LA OLA. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons

LA OLA. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons LA OLA Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons Desde hace unos días cuando le tiro la pelota a Chispa, no sale corriendo a por ella para luego volver a traérmela. Los papás me han dicho

Más detalles

ESPAÑOL: ENTÉRATE! 7º ano EJERCICIOS

ESPAÑOL: ENTÉRATE! 7º ano EJERCICIOS ESPAÑOL: ENTÉRATE! 7º ano EJERCICIOS Unidad 6 1. Lee el texto y completa los huecos con los verbos en pretérito indefinido de indicativo: Las palabras se las lleva el viento En el año de 1492, Cristóbal

Más detalles

Las tres lecciones que tú tienes que saber de los TACOS DE CANASTA.

Las tres lecciones que tú tienes que saber de los TACOS DE CANASTA. Las tres lecciones que tú tienes que saber de los TACOS DE CANASTA. Lo primero que tú tienes que saber de este negocio, es que es un negocio muy noble. Puedes iniciar con una mínima inversión y obtener

Más detalles

Español Podcast. Práctica auditiva (listening practice) SPANISH PODCAST Español Podcast. La playa Inmersión 4 Listening Practice 4

Español Podcast. Práctica auditiva (listening practice) SPANISH PODCAST Español Podcast. La playa Inmersión 4 Listening Practice 4 Español Podcast Guía escrita: Práctica auditiva 4-2007 1 4 SPANISH PODCAST Español Podcast Práctica auditiva (listening practice) La playa Inmersión 4 Listening Practice 4 - Vamos mañana a la playa? -

Más detalles

Entre amigos. Traigo unos libros. 8. WEB CODE jed-0001. Qué traes? Qué tienes que escribir? Cuándo desayunas? Qué oyes? Adónde vas?

Entre amigos. Traigo unos libros. 8. WEB CODE jed-0001. Qué traes? Qué tienes que escribir? Cuándo desayunas? Qué oyes? Adónde vas? Fecha Practice Workbook P-1 Entre amigos Todos los días haces cosas diferentes. Responde las preguntas de tu amigo usando las ilustraciones. Qué traes? Traigo unos libros. Qué tienes que escribir? 1. Cuándo

Más detalles

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING CON PNL (ONLINE) Dr. Edmundo Velasco Flores. Fundador y Director de la Escuela Superior de PNL (ESPNL) NIVEL 1

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING CON PNL (ONLINE) Dr. Edmundo Velasco Flores. Fundador y Director de la Escuela Superior de PNL (ESPNL) NIVEL 1 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING CON PNL (ONLINE) Dr. Edmundo Velasco Flores Fundador y Director de la Escuela Superior de PNL (ESPNL) NIVEL 1 (Parte 7.2) Te voy a pedir ahora antes de pasar hacer

Más detalles

Intermediate Podcast 5 La Familia. 1. Trascripción:

Intermediate Podcast 5 La Familia. 1. Trascripción: Intermediate Podcast 5 La Familia 1. Trascripción: Marina Hola, y bienvenidos a Notes in Spanish Intermediate. Ben Hola, qué tal? Estamos aquí, Ben y Marina, como siempre Y hoy de qué vamos a hablar? Marina

Más detalles

I. Complete el texto siguiente con las formas correctas de los verbos SER o ESTAR. (5 puntos)

I. Complete el texto siguiente con las formas correctas de los verbos SER o ESTAR. (5 puntos) I. Complete el texto siguiente con las formas correctas de los verbos SER o ESTAR. Hoy... sábado. Nosotros... en el salón.... viendo una película mexicana. El personaje principal de la película... muy

Más detalles

Bienvenido! Y lo segundo antes de empezar con la guía déjame contarte qué vas a encontrar y cómo es mejor que estudies este material.

Bienvenido! Y lo segundo antes de empezar con la guía déjame contarte qué vas a encontrar y cómo es mejor que estudies este material. Bienvenido Lo primero darte las gracias por querer mejorar tus terapias o sesiones de coaching. Y lo segundo antes de empezar con la guía déjame contarte qué vas a encontrar y cómo es mejor que estudies

Más detalles

Carmen y Sylvie ya están en el tren. Hay mucha gente dentro y casi no pueden andar. Por fin llegan a sus sitios.

Carmen y Sylvie ya están en el tren. Hay mucha gente dentro y casi no pueden andar. Por fin llegan a sus sitios. Carmen y Sylvie ya están en el tren. Hay mucha gente dentro y casi no pueden andar. Por fin llegan a sus sitios. II Hace mucho calor. Carmen se quita la chaqueta. Sylvie abre su gran bolso y coge una botella

Más detalles

a. Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años? b. Si me nombras desaparezco. Quien soy?

a. Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años? b. Si me nombras desaparezco. Quien soy? Tres catequesis a partir de la carta apostólica LA PUERTA DE LA FE de Benedicto XVI. Para el/la Catequista 2. SAN AGUSTÍN (Grupos de postcomunión) Como afirma san Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo.

Más detalles

El pronombre es una clase de palabra que no tiene significado propio y SUSTITUYE al nombre con el que se relaciona o hace referencia.

El pronombre es una clase de palabra que no tiene significado propio y SUSTITUYE al nombre con el que se relaciona o hace referencia. LOS PRONOMBRES El pronombre es una clase de palabra que no tiene significado propio y SUSTITUYE al nombre con el que se relaciona o hace referencia. Que los pronombres no tengan significado propio indica

Más detalles

Entrevista con Nazila Rasaie

Entrevista con Nazila Rasaie En Berlín viven muchos extranjeros, gente proveniente del mundo entero. Entre ellos hay también numerosos sordos. Algunos de ellos han vivido intensamente entre los sordos de sus países de origen, y tienen

Más detalles

La maternidad en el seno de las parejas lesbianas:

La maternidad en el seno de las parejas lesbianas: La maternidad en el seno de las parejas lesbianas: Novedad y persistencia de los modelos familiares y maternales Elixabete Imaz Universidad del País Vasco Familias lesbianas Familias recompuestas a partir

Más detalles

Mi libro de oración 1

Mi libro de oración 1 Mi libro de oración 1 Una de las formas para prepararse para recibir a Jesús es rezar y pasar más tiempo con él. De esa manera puedo ser más amigo suyo como lo fueron los discípulos hace ya más de 2.000

Más detalles

Juan 6: 25-40 Yo soy el pan de vida

Juan 6: 25-40 Yo soy el pan de vida Juan 6: 25-40 Yo soy el pan de vida Quien soy yo? Conocer a alguien es como un juego de rompecabezas. La primera vez que me saludan se dan cuenta que tengo un acento extranjero, entonces preguntan de donde

Más detalles

EL SUEÄO DE OTTO. Lo ves, Sylvie, no hay duda: todos estos madrileüos se van de vacaciones le dice Carmen.

EL SUEÄO DE OTTO. Lo ves, Sylvie, no hay duda: todos estos madrileüos se van de vacaciones le dice Carmen. AquÅ tienes el comienzo del segundo capåtulo de El sueäo de Otto. Falta la primera frase. ÇSabrÅas decirnos dénde estñn las dos amigas que hablan? ÇEn quö Öpoca del aüo tiene lugar esta conversacién? ÇSon

Más detalles

VIVIR y participar en la MISA. El SACRIFICIO de AMOR hasta el fin, que el HIJO ofrece al PADRE, por la acción del ESPÍRITU SANTO.

VIVIR y participar en la MISA. El SACRIFICIO de AMOR hasta el fin, que el HIJO ofrece al PADRE, por la acción del ESPÍRITU SANTO. VIVIR y participar en la MISA El SACRIFICIO de AMOR hasta el fin, que el HIJO ofrece al PADRE, por la acción del ESPÍRITU SANTO. Para seguir la Misa, hazlo en los recuadros de este color que comienzan

Más detalles

SEGUNDA SESIÓN escaparate gadgets.

SEGUNDA SESIÓN escaparate gadgets. SEGUNDA SESIÓN Esta semana vamos a trabajar dentro del blog, lo vamos a preparar para que esté listo para usar en el aula y hacerlo público. Leed todo con atención y tomaros con tranquilidad las tareas.

Más detalles

Entrevista al Presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé con Joaquín López-Dóriga; 103.3 Radio Fórmula.

Entrevista al Presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé con Joaquín López-Dóriga; 103.3 Radio Fórmula. Entrevista al Presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé con Joaquín López-Dóriga; 103.3 Radio Fórmula. Viernes 24 de mayo de 2013. JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, LOCUTOR: El senador Mario Delgado denunció que

Más detalles

Ellos habían pescado toda la noche sin sacar nada; no iban a dejar perder esta pesca así que arrastraron la red con los peces.

Ellos habían pescado toda la noche sin sacar nada; no iban a dejar perder esta pesca así que arrastraron la red con los peces. Juan 21:1-25 Por Chuck Smith Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,

Más detalles

Entérate! Ejercicios

Entérate! Ejercicios Ejercicios Unidad 8 1. Lee el texto y completa los huecos con el futuro de indicativo: Dígame! Hola, Ana, soy Concha. Hola, Concha, cómo estás? Bien, y tú, Ana? Bien. Te llamo para saber si quieres viajar

Más detalles

- Gané!- gritó Paolo y se puso a celebrar alrededor de Alejandro.

- Gané!- gritó Paolo y se puso a celebrar alrededor de Alejandro. QUE REINE LA PAZ Alejandro y Paolo tienen 12 años, eran vecinos y buenos amigos desde que estaban en preescolar y nunca habían tenido una pelea, supuestamente. Cierto día, ellos estaban jugando canicas

Más detalles

CAPÍTULO 4. MUJERES Que hicieron historia

CAPÍTULO 4. MUJERES Que hicieron historia CAPÍTULO 4 MUJERES Que hicieron historia Mujeres Que hicieron historia María, la hermana de Marta; María la mujer que lavó los pies de Jesús con el perfume de alabastro y aquella mujer de quien no tenemos

Más detalles

PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA»

PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA» PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA» PROPOSITO DEL PROGRAMA: Despertar en los jóvenes el amor a las madres y la obediencia, teniendo en mente el quinto mandamiento. PERSONAJES:

Más detalles

www.mihijosordo.org Estás en: Mi hijo de 0-6 años > Educar en casa > Rabietas

www.mihijosordo.org Estás en: Mi hijo de 0-6 años > Educar en casa > Rabietas Educar en casa Rabietas Un día cualquiera vais a hacer la compra, y nada más entrar en la tienda vuestra hija o hijo sordo ve ese caramelo maravilloso y os lo pide. Dentro de nada hay que comer así que

Más detalles

Qué haces? Práctica de vocabulario

Qué haces? Práctica de vocabulario Qué haces? Práctica de vocabulario Level 2 pp. 22 25 AVANZA! Goal: Talk about what people do. 1 Completa las oraciones con las actividades lógicas. leer un libro estudiar escuchar música beber un refresco

Más detalles

Test de Nivel - Nombre

Test de Nivel - Nombre Test de Nivel - Nombre Fecha 1. Quieres saber el nombre de tu compañero. Qué dices? a) Cómo tu nombre? b) Cómo te llamas? c) Qué tu nombre? d) Qué se llama? 2. De dónde eres? a) Soy de España. b) Soy de

Más detalles

PRE-FIESTA GUÍA DEL UPLINE. Cuál es el objetivo de la Pre-Fiesta? Son varios:

PRE-FIESTA GUÍA DEL UPLINE. Cuál es el objetivo de la Pre-Fiesta? Son varios: GUÍA DEL UPLINE PRE-FIESTA Cuando un nuevo Promotor se une a tu equipo, es muy importante orientarlo inmediatamente para que aprenda las cosas más básicas que debe hacer al iniciar su negocio de YOR Health.

Más detalles

Una Historia de Pesca 14 de Diciembre, 2008. Juan 21:1-4

Una Historia de Pesca 14 de Diciembre, 2008. Juan 21:1-4 Una Historia de Pesca 14 de Diciembre, 2008 Juan 21:1-4 Cuánto control creen ustedes que tenemos sobre las circunstancias de nuestras vidas? Yo creo que la respuesta es que no tenemos control. Podemos

Más detalles

YO QUIERO. Autora: Mercedes Ponti Carrasco

YO QUIERO. Autora: Mercedes Ponti Carrasco YO QUIERO. Autora: Mercedes Ponti Carrasco YO QUIERO. Texto: Mercedes Ponti Carrasco Ilustraciones: Roberto Romero Gutiérrez PONTI CARRASCO, Mercedes Yo quiero... [Recurso electrónico] / autora, Mercedes

Más detalles

LA MISIÓN A RECORDAR 1

LA MISIÓN A RECORDAR 1 1 LA MISIÓN A RECORDAR 1 Esta historia que vamos a contar, bien pudo haber ocurrido hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, más allá de las Estrellas. En un lugar donde reposan las almas entre encarnación

Más detalles

2012 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Spanish Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript

2012 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Spanish Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript 2012 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Spanish Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text Hola Manuel! Sabes qué? En la escuela vamos a tener un equipo de rugby

Más detalles

Los extinguiré y haré una gran nación de ustedes, Moisés. Comenzaremos de nuevo

Los extinguiré y haré una gran nación de ustedes, Moisés. Comenzaremos de nuevo Éxodo 32:9-35 Por Chuck Smith Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo

Más detalles

Algar Editorial. Amarilla

Algar Editorial. Amarilla Amarilla Martina juega con su nueva amiga mientras todos duermen. Hace días que encontró a la pequeña hada durmiendo en su casita de muñecas. Al principio le pareció que era una muñequilla nueva que su

Más detalles

Jordi Ber. CEO y cofundador de habitissimo Haz algo que te apasione porque le vas a dedicar muchas horas.

Jordi Ber. CEO y cofundador de habitissimo Haz algo que te apasione porque le vas a dedicar muchas horas. Jordi Ber. CEO y cofundador de habitissimo Haz algo que te apasione porque le vas a dedicar muchas horas. Parte del equipo de habitissimo A través de nuestro embajador de junio conocemos habitissimo, un

Más detalles

- Aprovechando el logo del Año Vocacional, añadimos al lado tantas huellas como días de oración haremos, que de abril del 2014 a mayo del 2015 son 12.

- Aprovechando el logo del Año Vocacional, añadimos al lado tantas huellas como días de oración haremos, que de abril del 2014 a mayo del 2015 son 12. ORACIONES VOCACIONALES 1. LOGO. Para dar continuidad a las oraciones vocacionales y de forma visual ayudar a los alumnos a que relacionen las oraciones que vamos haciendo a lo largo de todos estos meses

Más detalles

CÓMO ESTUDIO MATEMÁTICAS?

CÓMO ESTUDIO MATEMÁTICAS? Índice general INTRODUCCIÓN Capítulo I DÓNDE EMPIEZA MI ESTUDIO? En el primer día de clase Prepara la clase antes de escucharla Toma buenos apuntes Repasa cuanto antes Aprende a leer una separata Busca

Más detalles

Formas creativas de enseñar el pretérito y el imperfecto

Formas creativas de enseñar el pretérito y el imperfecto Formas creativas de enseñar el pretérito y el imperfecto María Emilia Rodríguez Patricia Harriman University of Tennessee ACTFL Conference Nashville, Noviembre 2006 Mi historia de amor en EL PIPANIC Esta

Más detalles

Estudio sobre: Respuestas a las preguntas acerca de la Salvación

Estudio sobre: Respuestas a las preguntas acerca de la Salvación Estudio sobre: Respuestas a las preguntas acerca de la Salvación Después de leer la maravillosa historia de Jesús, tal vez no parezca todavía muy claro lo que Jesús hizo. Jesús es el Salvador, pero el

Más detalles

El relato de Génesis 24 nos muestra hermosamente

El relato de Génesis 24 nos muestra hermosamente MIS PRIMEROS AMIGOS DE LA BIBLIA Lección 11 Una esposa para Isaac Lectura bíblica: Génesis 24 Texto para memorizar: Romanos 8:14 Objetivo: Que los niños aprendan que el Señor dirige nuestros pasos y que

Más detalles

www.mihijosordo.org Educar en casa Promover su autonomía

www.mihijosordo.org Educar en casa Promover su autonomía Educar en casa Promover su autonomía Cuando nos dijeron que nuestra hija era sorda pensábamos que no iba a poder llevar una vida normal, y sin darnos cuenta hacíamos todo por ella; no sabemos por qué pero

Más detalles

1/ Prenez la grille de réponses et inscrivez vos coordonnées.

1/ Prenez la grille de réponses et inscrivez vos coordonnées. Pour réaliser ce test : 1/ Prenez la grille de réponses et inscrivez vos coordonnées. 2/ Pour chaque question choisissez la bonne réponse parmi les lettres A, B, C ou D et entourez la lettre choisie sur

Más detalles

Unidad 8 Y qué tal fue el viaje?

Unidad 8 Y qué tal fue el viaje? Unidad 8 Actividad 1: Las mejores vacaciones de mi vida OBJETIVOS Introducir el vocabulario y las estructuras para hablar de vacaciones. DURACIÓN 20-25 minutos. FORMA DE Parte A: pequeños grupos. TRABAJO

Más detalles

Taller de Relaciones familiares

Taller de Relaciones familiares Taller de Relaciones familiares Formación con Joan Contreras Observaciones: - los diferentes ejercicios duran en total unas dos horas. - Mejor leer todo entero por encima y luego decidir hacerlo en un

Más detalles

L204 DVD-ROM 1 Audio transcripts: Unidad 1

L204 DVD-ROM 1 Audio transcripts: Unidad 1 L204 DVD-ROM 1 Audio transcripts: Unidad 1 Tema 1 (Ruido de fondo en un bar) Carmen Carmen. Entrevistadora Carmen, y por qué decidiste inscribirte en estos cursos de la UNED? Carmen Pues porque es una

Más detalles

Usted también puede obtener información de este y otros mensajes por Internet en la página Web www.manaescondido.com. William Soto Santiago

Usted también puede obtener información de este y otros mensajes por Internet en la página Web www.manaescondido.com. William Soto Santiago Usted también puede obtener información de este y otros mensajes por Internet en la página Web www.manaescondido.com William Soto Santiago Este mensaje predicado por nuestro amado hermano William Soto

Más detalles

tiempos de pasado unidad 1 Repaso de los PRETÉRITO PERFECTO Se forma con el presente del verbo HABER + participio del verbo que se conjuga

tiempos de pasado unidad 1 Repaso de los PRETÉRITO PERFECTO Se forma con el presente del verbo HABER + participio del verbo que se conjuga unidad 1 Repaso de los tiempos de pasado PRETÉRITO PERFECTO Se forma con el presente del verbo HABER + participio del verbo que se conjuga He estudiado Has comido Ha vivido Hemos dicho Habéis hecho Han...

Más detalles

NARRACIÓN Y DIÁLOGO 1

NARRACIÓN Y DIÁLOGO 1 NARRACIÓN Y DIÁLOGO 1 Ficha 1 (Actividad 1) Animales 1- Trabajaréis de dos en dos. Vais a ir colocando los nombres de los animales que conocéis, con el artículo (el/la), debajo de la figura; los que no

Más detalles

Días de enriquecimiento para el matrimonio 2011 - www.iglesiadelinternet.com

Días de enriquecimiento para el matrimonio 2011 - www.iglesiadelinternet.com Días de enriquecimiento para el matrimonio 2011 - www.iglesiadelinternet.com Las ovejas conocen la voz del Pastor Parte 1 La satisfacción de la vida verdadera Pastor Erich Engler Te invito a ir conmigo

Más detalles

PROFE! TÚ TAMBIÉN PUEDES APRENDER A SER ASERTIVO! (TUTORIAS 1º ESO)

PROFE! TÚ TAMBIÉN PUEDES APRENDER A SER ASERTIVO! (TUTORIAS 1º ESO) PROFE! TÚ TAMBIÉN PUEDES APRENDER A SER ASERTIVO! (TUTORIAS 1º ESO) Ser asertivo es sinónimo de ser habilidoso socialmente. Y poseer habilidades sociales (HS) eficaces se refiere a poseer comportamientos

Más detalles

Para quienes están en centros de tratamiento

Para quienes están en centros de tratamiento Para quienes están en centros de tratamiento Traducción de literatura aprobada por la Confraternidad de NA. Copyright 2002 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Reservados todos los derechos. El

Más detalles

Palabras al aire ht 2004 Herencia 4 Programnr:31536tv4. Belén! Oli... Qué? Quiérote decir algo. Qué cosa? Qué? Ayer... encontré Belén.

Palabras al aire ht 2004 Herencia 4 Programnr:31536tv4. Belén! Oli... Qué? Quiérote decir algo. Qué cosa? Qué? Ayer... encontré Belén. HERENCIA -episode: 4 OBS! Detta manus bygger på programmets textremsor och är inte en ordagrann nedskrivning av allt som sägs i programmet.. Efter programtexten följer ett Arbetsblad till detta avsnitt.

Más detalles

WORK EXPERIENCE PROGRAM SPANISH TEST

WORK EXPERIENCE PROGRAM SPANISH TEST WORK EXPERIENCE PROGRAM SPANISH TEST 1. son ustedes? De Barcelona. a) A dónde b) De dónde c) Dónde 2. Es una familia de origen, pero casi todos tienen nacionalidad. a) rumana b) rumano a) español b) española

Más detalles

Una voz por todas: Une la tuya

Una voz por todas: Une la tuya Una voz por todas: Une la tuya 1. Yo x ti x ella x otra x más= TODAS. Paz Ferrero 2. Rendirse no es una opción, solo tienes que creer en ti. Amparo Mínguez 3. Siempre en la vida merece la pena luchar A

Más detalles

T H E C O M P L E T E G U I D E T O S P A N I S H V E R B T E N S E S

T H E C O M P L E T E G U I D E T O S P A N I S H V E R B T E N S E S Tutoring Services T U T O R I N G S E R V I C E S I S T H E K E Y T O Y O U R A C A D E M I C S U C C E S S! T H E C O M P L E T E G U I D E T O S P A N I S H V E R B T E N S E S Fredericksburg Tutoring

Más detalles

adversidad y nos deprimimos, es cuando debemos creer que Dios va abrir mejores puertas para nosotros y mejores cosas vendrán.

adversidad y nos deprimimos, es cuando debemos creer que Dios va abrir mejores puertas para nosotros y mejores cosas vendrán. GOBERNANDO LAS AGUAS VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2014 Hebreos 11:24 Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, Existen en cada una de las personas vivencias que

Más detalles

El plan de escape de Rashan

El plan de escape de Rashan Reader 2A El plan de escape de Rashan Por Cynthia Nye Capítulo 1 Tres minutos Mattie trabaja en un hogar para ancianos. Cuarenta personas viven en el hogar. Mattie cuida de algunos de ellos. Mattie está

Más detalles

FOMENTAR LA HABILIDAD Y EL HÁBITO DE LECTURA PARA TENER COMO RESULTADO...... Alumnos con pensamiento reflexivo y crítico.

FOMENTAR LA HABILIDAD Y EL HÁBITO DE LECTURA PARA TENER COMO RESULTADO...... Alumnos con pensamiento reflexivo y crítico. FOMENTAR LA HABILIDAD Y EL HÁBITO DE LECTURA PARA TENER COMO RESULTADO...... Alumnos con pensamiento reflexivo y crítico. INDICE. INTRODUCCIÓN TEMA DE LA PROPUESTA Página 1. Ámbito en dónde es aplicable

Más detalles

GUIÓN DE TRABAJO ESTIVAL

GUIÓN DE TRABAJO ESTIVAL Teléfono: 924524001 Fax: 924525909 www.sanjosecolegio.com A 17.2 02A GUIÓN DE TRABAJO ESTIVAL MODALIDAD: REFUERZO ETAPA: E.S.O. ASIGNATURA: INGLÉS CURSO: 3º E.S.O. Al finalizar el presente curso se observan

Más detalles