REGULAMENTO PARA A DEFENSA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER EN XESTIÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO E ARQUITECTÓNICO, MUSEOS E MERCADO DA ARTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "REGULAMENTO PARA A DEFENSA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER EN XESTIÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO E ARQUITECTÓNICO, MUSEOS E MERCADO DA ARTE"

Transcripción

1 REGULAMENTO PARA A DEFENSA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER EN XESTIÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO E ARQUITECTÓNICO, MUSEOS E MERCADO DA ARTE (aprobado pola Xunta de Facultade do 18 de outubro de 2013) Consideracións legais (Normativa da USC aplicable) Normativa de matrícula, elaboración e defensa dos Traballos Fin de Máster na Universidade de Santiago de Compostela, aprobada polo Consello de Goberno de 2 de maio de Instrución da Secretaría Xeral nº 4, do 18 de noviembre de 2011 sobre revisión de traballos de Fin de Grao o Máster. Normativa do Repositorio da USC, aprobada no Conselo de Goberno da USC do día 22 de dicembre de No Plan de Estudios do Máster en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte da Universidade de Santiago de Compostela (USC) establécese que o Traballo Fin de Máster (TFM) terá 6 créditos. De acordo coa normativa citada anteriormente, a Xunta da Facultade de Xeografía e Historia, na súa reunión do 18 de outubro 2013 acordou aprobar o Regulamento do TFM da titulación de Máster en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte. 1.- Obxectivos: O obxectivo do traballo fin de máster é desenvolver competencias a través da integración dos coñecementos e as habilidades adquiridas durante o máster, que serán os mesmos que nun futuro se empregarán nos traballos de investigación relacionados coa tese de doutoramento. En concreto: Primeiro.- Adaptación a novas situacións. Segundo.- Definición de prioridades na consecución de obxectivos. Terceiro.- Interpretación e avaliación con espírito crítico dos resultados obtidos. Cuarto.- Manexo de técnicas de comunicación. 2.- Prazos de realización. De acordo co recollido no Calendario Académico do curso , o traballo fin de máster deberá contar cun/ha titor/a que deberá supervisar o seu desenvolvemento e realizar as correccions e indicacións que considere oportunas. 1

2 3.- Dos/as Titores/as. A Comisión Académica do Máster (CAM) procurará que cada alumno/a designe o titor/a persoal e titor/a do traballo fin de máster o máis axiña posible trala súa presentación oficial. Este vínculo manterase ata o momento en que sexa defendido o traballo de fin de máster. As tarefas dos/as titores/as son as seguintes: Primeiro.- Orientar e guiar os estudos. Ao comezo do curso, o/a titor/a manterá unha entrevista persoal co alumno/a para presentarse mutuamente e suscitar o ano de traballo. Segundo.- Acordar co estudante un calendario de encontros que, sen prexuízo de que se poida modificar cantas veces sexa necesario, ten como obxecto que o/a alumno/a poida avanzar na planificación do seu traballo persoal. Terceiro.- Facer un seguimento permanente do rendemento dos seus pupilos. Aconséllase manter polo menos unha entrevista ao mes durante o tempo que dure a preparación do traballo. Cuarto.- Dar as pautas para o traballo fin de máster. Quinto.- Facer un seguimento continuo da elaboración do traballo fin de máster, fixando prazos para a presentación de borradores parciais, a fin de asegurar coa corrección e orientacións precisas un correcto desenvolvemento do traballo. O depósito do traballo fin de máster poderá contar có V.B. do/a titor/a que, de ser o caso, pode esixir do/a alumno/a a previa presentación de dous borradores completos do traballo. No prazo establecido, o estudante entregará o orixinal e tres copias máis na Secretaría dos Departamentos de Historia da Arte da USC. 4.- Defensa do proxecto. A CCM será a encargada de velar polo cumprimento da normativa e autorizar os tribunais e a lectura dos proxectos. O tribunal estará integrado por: Dous ou tres profesores do máster. En ningún caso poderá formar parte do tribunal o/a titor/a do traballo fin de máster. Tamén poderá incorporarse, si se dexesa, unha persoa de recoñecido prestixio no ámbito da historia, historia da arte, o patrimonio, arquitectura o cine ou a música, no lugar dun dos outros membros dos tribunais. Cumpridos os requisitos mencionados, o proxecto fin de máster será defendido polos/as alumnos/as por orde alfabética de acordo coas datas fixadas póla CCM. O acto de defensa será en sesión pública. Convocarase aos/as alumnos/as para a súa defensa. A defensa consistirá nunha explicación oral do proxecto por parte dos/as alumnos/as, durante un tempo máximo de 20 minutos, coa axuda dos medios informáticos e audiovisuis que estime pertinentes. Concluída a exposición, o tribunal formulará as preguntas e solicitarán as aclaracións que consideren oportunas para xulgar a calidade técnica e científica do traballo, por un tempo máximo 2

3 de 30 minutos. Si o tribunal considérao oportuno abrirá unha rolda de intervencións de calquera profesor do Máster que o solicite. Finalizada a resposta do/a alumno/a ás preguntas e observacións formuladas polo Tribunal, este procederá á valoración do traballo fin de máster. Dita valoración, no caso de que sexan defendidos varios traballos, poderá realizarse ao final da sesión si así o estima oportuno o tribunal. 5.- Avaliación. A cualificación será numérica, entre 0 e 10. En casos xustificados o tribunal poderá solicitar, en escrito razoado, a retirada do proxecto. 6.- Normativa da edición do traballo fin de máster. A memoria do traballo fin de máster será entregada por triplicado; o seu contido será en papel e en soporte informático. Contará cun resumo executivo. A súa extensión non deberá superar as 50 páxinas ( caracteres). Tipo de fonte: Times New Roman. Tamaño de letra: 12, menos nos títulos e subtítulos. Capítulos: Times New Roman 13, negrita. Subcapítulos: Times New Roman 12, negrita. Interlineado: 1 5 li. Separación entre paragrafos: 4 pt. Sangrado primeira liña: Alineación de paragrafos: xustificada. Marxes: Superior e inferior 3 5 cm., dereita e esquerda: 3 cm. Pés de gráficos e imaxes: Times New Roman 9. Notación: Calquera das fórmulas recollidas en Norma ISO (para documentos impresos e audiovisuales) e Norma ISO (para documentos electrónicos): a). 7.- Resume ejecutivo: O resumo executivo é un documento dun máximo de cinco follas (8.000 caracteres) que inclúe a formulación básica do proxecto, os correspondentes plans de actuación e os resultados previstos. Entregaranse tantas copias do resumo executivo como do traballo fin de máster. Estrutura orientativa: Obxectivos do proxecto. Metodoloxía de traballo. Resultados previstos. Conclusións. 3

4 8.- Criterios de Avaliación O Tribunal poderá invitar ás deliberacións ao/á titor/a. Os membros do Tribunal realizarán un informe, segundo o modelo que se elaborará para estes efectos, no que avaliarán os seguintes aspectos: a) Calidade do Proxecto; b) Presentación escrita do TFM; c) Presentación Oral; d) Observacións; 9.- Cualificacións A cualificación farase pública nos taboleiros de anuncios nun prazo non superior a sete días dende a súa defensa. A cualificación final do TFM obterase como media aritmética (aproximada cunha cifra decimal) das cualificacións outorgadas polos membros da Comisión. Os traballos terán as seguintes cualificacións: 0-4,9: Suspenso 5,0-6,9: Aprobado 7,0-8,9: Notábel 9,0-10: Sobresaliente. Unha vez celebrada a última convocatoria para a presentación dos traballos de fin de máster do curso académico, e tendo en conta os traballos presentados, poderá outorgarse matrícula de honra a aqueles traballos que obtiveran unha cualificación superior a 9, sen que o número de matrículas de honra poida exceder do 5% do alumnado matriculado no correspondente curso académico. Se o número de estudantes é inferior a 20, poderase outorgar unha matrícula de honra. Cando se constitúan distintos tribunais para avaliar os traballos de fin de máster, será a CAM, unha vez celebrada a última convocatoria, a que decida e outorgue as cualificacións de matrícula de honra que correspondan. 10. Revisión O alumnado ten dereito á revisión das cualificacións nas datas e horarios que para tal efecto deberán fixarse no momento de facer públicos os resultados provisorios. As datas de revisión deberán estar comprendidas dentro dos dez dias seguintes á publicación dos resultados e contemplarán como mínimo dúas datas opcionais. A estes efectos o mes de agosto será inhábil e non computará neste prazo. A revisión será persoal e poderá realizala un ou varios membros do Tribunal. En todo caso deberá quedar constancia da celebración da revisión e da data en que se realizou mediante calquera sistema que acredite a súa realización. 11. Actas Elaborarase unha acta individual por cada estudante e TFM, no que constará os/as titor/as académico ou cotitores/as, tribunal cualificador e o título do traballo, así como a súa cualificación e data de defensa. 4

5 A acta estará asinada por cada membro do tribunal. As actas estarán abertas e deben ser cubertas nos tres períodos (xullo, setembro e febreiro) establecidos para tal finalidade. Os períodos de cobertura das actas serán os que se fixen no calendario académico oficial. Só nas titulacións interuniversitarias ou conxuntas, poderán establecerse períodos diferentes de avaliación, en función dos acordos debidamente acreditados entre universidades ou do establecido nos correspondentes planos de estudos. Nestes casos deberase solicitar anualmente a correspondente autorización para a apertura das actas á Secretaría Xeral. O alumnado matriculado que non se presentase a ningunha das oportunidades, figurarán na última convocatoria do curso nunha acta conxunta coa mención non presentado, que deberá ser asinada no caso dos TFM polo decano ou decana do centro. Nesta acta conxunta tamén se incorporan as mencións de matrícula de honra. 12. TFM desenvolvidos no marco de convenios de intercambio de estudantes. Os/as estudiantes de intercambio poderán matricularse nesta materia. O seu réxime será o establecido no Regulamento de Intercambios de Estudantes da USC. 13. Copias do TFM. Publicación Cando a defensa do TFM sexa superada, a copia electrónica en PDF do traballo quedará depositada para o seu arquivo e consulta na Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia. As comisións competentes poderán propoñer a publicación dos TFM que destaquen pola súa calidade, e en especial propoñeranse os dos alumnos/as que acaden a mención de matrícula de honra nesta materia. Os autores dos traballos propostos, co visto e prace do/a titor/a, deberán asinar o correspondente documento para autorizar a súa difusión no repositorio institucional da USC (Minerva), e no que declaren que se trata dun traballo orixinal e que non está, en todo ou en parte, suxeito a restricións, tales como co-titularidade, dereitos de propiedade industrial ou intelectual ou cláusulas de confidencialidade. 14. Dereitos do alumnado A propiedade intelectual dos traballos correspóndelle ao/a alumno/a que o realizou. No caso de realizarse os traballos no marco dun contrato ou convenio con algunha entidade ou de ser o caso, dun proxecto ou liña de investigación, os dereitos serán os recollidos no dito contrato ou convenio ou os que pacten previamente, respectando en todo caso a lexislación vixente en materia de propiedade intelectual ou industrial. Unha copia electrónica dos traballos superados quedará no Centro para o seu arquivo e consulta, e poderán ser utilizados na Universidade de Santiago de Compostela para usos académicos e de investigación, sempre coa mención específica aos seus autores. Para estes efectos o alumnado asinará a correspondente autorización de difusión e a declaración de que se trata dun traballo orixinal. 15. Uso dos TFM. O traballo e os desenvolvementos do TFM poderán ser utilizados na Universidade de Santiago de Compostela, sempre con mención expresa aos seus autores. 5

6 16. Formularios e normas relativas ao TFM. A CAM proporcionará modelos oficiais para todos os aspectos relacionados co TFM. A utilización de ditos modelos oficiais é obrigatório. 6

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4 XUSTIFICACIÓN: Este documento ten coma finalidade dar a coñecer ao alumnado e a comunidade educativa en xeral a información básica relativa a Programación Didáctica dos distintos Ciclos para o CURSO2010-2011,

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 11/03/2016 13:24:21 Página 1 de un total de 5 página(s). AXUDA ANEXO III MODELO DE CONVOCATORIA

Más detalles

NORMATIVA MASTER INGENIERIA TÉRMICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MASTER APROBADA EN LA COMISIÓN ACADÉMICA ( )

NORMATIVA MASTER INGENIERIA TÉRMICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MASTER APROBADA EN LA COMISIÓN ACADÉMICA ( ) NORMATIVA MASTER INGENIERIA TÉRMICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MASTER APROBADA EN LA COMISIÓN ACADÉMICA (17-04-2013) NORMATIVA DEL MASTER EN INGENIERÍA TÉRMICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

(Aprobado en Junta de centro el día 2 de Mayo de 2012).

(Aprobado en Junta de centro el día 2 de Mayo de 2012). Instrucciones para la realización del Trabajo Fin de Grado aplicable a los titulados en el Grado Ingeniería Eléctrica y Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela Universitaria

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

Estructura del Trabajo Fin de Máster

Estructura del Trabajo Fin de Máster Estructura del Trabajo Fin de Máster Para que puedas desarrollar el TFM con los mejores resultados posibles cuentas con la ayuda de un Director que te será asignado la primera semana de inicio del Trabajo

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

NORMATIVA TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS

NORMATIVA TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVA TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS Según la normativa general para Trabajos Fin de grado (TFG) y Trabajos

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

GUÍA DEL TFG (PROCEDIMIENTO)

GUÍA DEL TFG (PROCEDIMIENTO) GUÍA DEL TFG (PROCEDIMIENTO) 2016-17 1. Información preliminar para los estudiantes de 3º del Grado en la 2ª quincena de abril: charla informativa de la Coordinadora del Trabajo de Fin de Grado (TFG).

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

PAU XUÑO 2013 DESEÑO

PAU XUÑO 2013 DESEÑO XUÑO 2013 OPCIÓN A Deseño do cartel Encierro : Pablo Errea Rodríguez. Ano 2001 Cartel realizado para o Concello de Pamplona coa finalidade de anunciar a feira de San Fermín. Diseño del cartel Encierro

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 104 Martes, 31 de maio de 2011 Páx. 12394 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 13 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

1. La suspensión de las aulas durante el periodo de exámenes.

1. La suspensión de las aulas durante el periodo de exámenes. Los alumnos de la Escuela Superior en Ingeniería Informática de Ourense queremos destacar como muy positivo las siguientes modificaciones que la dirección de la Escuela ha realizado: 1. La suspensión de

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) Facultad de Letras TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 2015-2016 HTTP://WWW.EHU.ES/ES/WEB/LETRAK/215 ÍNDICE QUÉ ES EL TFG? Y PARA LA UPV/EHU? EN LA FACULTAD DE LETRAS NORMATIVA CARACTERÍSTICAS FORMALES INFORME

Más detalles

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 235 Luns, 17 outubro 2011 3 Convenio colectivo de la empresa Autobuses Urbanos de Ourense, SL, 2011-2012 suscrito, el día 4 de agosto de 2011 Ourense, 22 de septiembre

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

BASES CONTRATACIÓN DE 1 OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

BASES CONTRATACIÓN DE 1 OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES CONCELLO DE BOQUEIXÓN (A CORUÑA) Forte s/n Boqueixón Teléfono: 981-51 30 52 Fax: 981-51 30 00 C.I.F.: P-1501200-H C. electr.: correo@boqueixon.dicoruna.es WEB: www.boqueixon.com BASES CONTRATACIÓN DE 1

Más detalles

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS.

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. PROCEDEMENTO ABERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DOS DO CONCELLO DE MUROS. ASISTENTES: Presidente: Dª.Sandra

Más detalles

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON MALTENOR EN EL 986.493.331 INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON ESTRELLA EN EL 986.74.51.66

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON MALTENOR EN EL 986.493.331 INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON ESTRELLA EN EL 986.74.51.66 - OFERTAS DE EMPLEO - OFERTAS ACTUALIZADAS DEL 2 AL 9 DE MARZO ACOMPAÑANTE DE TRASPOTE ESCOLAR Nombre de la empresa: MALTERNOR Dirección: ZONA DEL GROVE / SANXENXO / PONTEVEDRA Jornada laboral: MEDIA JORNADA

Más detalles

Lexislación e Territorio

Lexislación e Territorio Lexislación e Territorio ENXEÑARÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA Lexislación Profesor Rafael Crecente Tec. Topografía curso 2006-2007 1 Lexislación... a lexislación pode ser entendida como o conxunto de leis que

Más detalles

INFORME ANUAL de SEGUIMENTO. MASTER EN MEDIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Curso Académico: 2012-13

INFORME ANUAL de SEGUIMENTO. MASTER EN MEDIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Curso Académico: 2012-13 INFORME ANUAL de SEGUIMENTO MASTER EN MEDIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Curso Académico: 2012-13 1.- DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO Denominación

Más detalles

d. Los que ya fuesen declarados equivalentes por otra Universidad española.

d. Los que ya fuesen declarados equivalentes por otra Universidad española. RESOLUCIÓN RECTORAL DE 7 DE OCTUBRE DE 2015, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR. El Real Decreto

Más detalles

Hermanamiento con EL SALVADOR

Hermanamiento con EL SALVADOR Hermanamiento con EL SALVADOR PARTICIPANTES IES ANTONIO FRAGUAS ESCUELAS SALVADOREÑAS: CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CENTRO ESCOLAR LA COLORADA CENTRO ESCOLAR CASERÍA SAN BARTOLO, CANTÓN

Más detalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE FÍSICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE FÍSICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE ÍSICA BLOQUE A: 3 puntos Se valorará cada cuestión marcada correctamente con 0,5 puntos, sin necesidad de justificación. No se tendrán en cuenta las cuestiones mal

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

PC02-PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

PC02-PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES PC02-PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y Elaboración: Subdirección de Calidad, Gestión Económica e Infraestructuras Fecha: 15/10/09 Revisión: Dirección del Centro Fecha: 20/11/09 Aprobación: Junta

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad A Manual de do Elementos de identidade Elementos de identidad e 02_ O símbolo 02_ El símbolo A_02 02_1 SÍMBOLO O símbolo representa graficamente o. O símbolo amosa a parte máis emblemática da Muralla de

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: PROXECTO

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 233 mércores, 9 outubro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado inspección Provincial de traballo e seguridade

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 109 Mércores, 8 de xuño de 2011 Páx. 13756 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 105/2011, do 12 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS CPR CONCERTADO ESCLAVAS DEL S.C. DE JESÚS CC: 15004770 Paseo de Ronda, 57 15011 A CORUŃA Teléfono: 981251800 Fax: 981251808 ASUNTO PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO 2014 2015 EDUCACIÓN INFANTIL: 4ş

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 Nº 268 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial de la Consellería

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

Lineamientos en relación con las tesis de posgrado (Maestrías Académicas y Doctorados)

Lineamientos en relación con las tesis de posgrado (Maestrías Académicas y Doctorados) Lineamientos en relación con las tesis de posgrado (Maestrías Académicas y Doctorados) La tesis deberá presentarse en el idioma oficial del país. En casos excepcionales y debidamente justificados, el Decanato

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y CIVILES

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y CIVILES PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y CIVILES 1. INTRODUCCIÓN La Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC) dispone de un Sistema de Garantía

Más detalles

Reglamento para el Trabajo Fin de Máster. Nota: los documentos necesarios se puede descargar en la Web y plataforma virtual del Máster

Reglamento para el Trabajo Fin de Máster. Nota: los documentos necesarios se puede descargar en la Web y plataforma virtual del Máster Reglamento para el Trabajo Fin de Máster Extracto de la Normativa aprobada en sesión nº 24 de fecha 30 de abril de 2013, y modificada en sesión nº 39 de fecha 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

REGLAMENTO SOBRE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE REGLAMENTO SOBRE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 32 xoves, 7 febreiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da primeira convocatoria

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Enxeñería do Software (intensificación) Código 614P07116 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr.

Más detalles

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) REGLAMENTO TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) GRADO PSICOLOGÍA UNIVERSITAT JAUME I (Modificaciones incorporadas en Comisión de Grado; 5 Mayo 2015) Marco normativo El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Comunicaci¾n Organizacional Grao en Ciencias da Cultura e Difusi¾n Cultural

Comunicaci¾n Organizacional Grao en Ciencias da Cultura e Difusi¾n Cultural Campus de Lugo Comunicaci¾n Organizacional Grao en Ciencias da Cultura e Difusi¾n Cultural GuÝa Docente da materia. Curso 2015 / 2016 Autora: Leticia Vilar Pumares ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os

Más detalles

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES Facultad de Ciencias 1 de 10 CONTENIDO: 1. OBJETO. 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS / NORMATIVA 4. DEFINICIONES 5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7. ARCHIVO 8. RESPONSABILIDADES 9. FLUJOGRAMA

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL. Preámbulo La normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a los estudios de Grado

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

INFORME ANUAL de SEGUIMENTO. Título: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Curso Académico:

INFORME ANUAL de SEGUIMENTO. Título: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Curso Académico: INFORME ANUAL de SEGUIMENTO Título: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Curso Académico: 2011-12 1.- DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO Denominación

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN UNIVERSITARIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA. Curso académico

CURSO DE MEDIACIÓN UNIVERSITARIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA. Curso académico SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS CURSO DE MEDIACIÓN UNIVERSITARIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA Curso académico 2016-17 Curso organizado en base al convenio de colaboración suscrito entre el

Más detalles

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015)

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) 1- O curso académico comprender do martes 1 de setembro de 2015 ao sbado 30 de xullo de 2016. O mes de agosto non ser lectivo.

Más detalles

G1021450 Biodiversidade animal e conservación

G1021450 Biodiversidade animal e conservación G21450 Biodiversidade animal e conservación ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ (criterios aplicados a la evaluación ordinaria del cuatrimestre y evaluación de recuperación) de asistencia o Obligatoriedad

Más detalles

TÍTULO XIV: CALIFICACIONES, ACTAS Y CERTIFICADOS

TÍTULO XIV: CALIFICACIONES, ACTAS Y CERTIFICADOS TÍTULO XIV: CALIFICACIONES, ACTAS Y CERTIFICADOS 1. CALIFICACIONES El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

"# $%& $' $ " ".* $) +$ $ / 0), $ ( & $ '( ) )$%$& * $, / * ), $ ) $( & $% )$ $& +$, ) )$ $$, ' $ $ ( $ ' / 0 (&, 4 0) ) $ ( )$ " $/ $ $,& &, $%

# $%& $' $  .* $) +$ $ / 0), $ ( & $ '( ) )$%$& * $, / * ), $ ) $( & $% )$ $& +$, ) )$ $$, ' $ $ ( $ ' / 0 (&, 4 0) ) $ ( )$  $/ $ $,& &, $% BASES DE LA CONVOCATORIA PARA ELABORAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJE PARA EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE FUENLABRADA. PRIMERA.- REQUISITOS GENERALES! # $%& $' $ $( $)$% # )$*%+& &)+) ',(-,$$)+)&

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA

REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA Titulaciones: Ingeniería Informática, I.T.I. Sistemas e I.T.I. Gestión (aprobado por la Junta de Escuela en su sesión del 21 de octubre de 2008, modificado en su

Más detalles

RESUMO CONVOCATORIA BOLSAS-COLABORACIÓN CURSO 2010-2011. No BOE do día 5 de xullo de 2010 (BOE núm. 162) sae a convocatoria de bolsascolaboración

RESUMO CONVOCATORIA BOLSAS-COLABORACIÓN CURSO 2010-2011. No BOE do día 5 de xullo de 2010 (BOE núm. 162) sae a convocatoria de bolsascolaboración UNIVERSIDADE DA CORUÑA Sección Bolsas - Pavillón de Estudantes Campus de Elviña-15071 A Coruña RESUMO CONVOCATORIA BOLSAS-COLABORACIÓN CURSO 2010-2011 No BOE do día 5 de xullo de 2010 (BOE núm. 162) sae

Más detalles

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas).

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas). UNIÓN EUROPE competencias clave DIXITL DIGITL ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDDE ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDD NIVEL 2 Obxectivo: Objetivo: valiar as capacidades vinculadas á competencia dixital Evaluar las capacidades

Más detalles

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL (CAP) DEL INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL (CAP) DEL INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL (CAP) DEL INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICE 1. Definición. 2. Características. 3. Intervinientes. 4. Metodología. 5.

Más detalles

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Asistentes: Allegue Aguete, Pilar Arjones Giráldez, David Barreiro Carril, Mª Cruz Bergareche Gros, Almudena Cabeza Pereiro, Jaime Dávila

Más detalles

PAU XUÑO 2015 DEBUXO ARTÍSTICO II

PAU XUÑO 2015 DEBUXO ARTÍSTICO II Calificación para las dos opcións: Cuestión 1ª = 5 puntos; cuestión 2ª = 5 puntos. OPCIÓN A 1. Realizar un debuxo de dous prismas de base rectangular e un cubo. A organización do debuxo e a súa composición

Más detalles

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA ULPGC

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA ULPGC PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA ULPGC 1. OBJETO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS / NORMATIVA... 3 4. DEFINICIONES... 4 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO...

Más detalles

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS. Edita: ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia IES Compostela, 5 a planta -

Más detalles