Contingut del Projecte Tècnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Contingut del Projecte Tècnic"

Transcripción

1 Contingut del Projecte Tècnic ÍNDEX 1.- Projecte Bàsic 0.- Antecedents 1.- Objecte del projecte 2.- Normativa 3.- Dades Generals 4.- Classificació de l'activitat 5.- Justificació paràmetres urbanístics 6.- Característiques del local i de l'edifici 7.- Dades Específiques (en funció del tipus d'activitats) 8.- Dades d'energia 9.- Personal 10.- Instal lacions 11.- Accessibilitat 12.- Pressupost 13.- Conclusió 2.- ESTUDIS TÈCNICS (que s'escaigui) I.- Memòria Ambiental II.- Estudi de prevenció i protecció contra incendis 3.- INFORMACIÓ GRÀFICA

2 1.- PROJECTE BÀSIC: 0.- ANTECEDENTS 1.- OBJECTE DEL PROJECTE. 2.- NORMATIVA: Lleis, reglaments, ordenances, ordres, etc. que s han tingut en compte en la redacció del present projecte. 3.- DADES GENERALS: Activitat Titular Raó Social Domicili Social Domicili de l activitat. Coordenades UTM Domicili per a les notificacions Telèfons, fax, correu electrònic. 4.- CLASSIFICACIÓ DE L ACTIVITAT: Classificació CCAE Classificació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Classificació segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Classificació segons el Decret 239/1999, de 31 d agost, si s escau. 5.- JUSTIFICACIÓ PARÀMETRES URBANÍSTICS: Ús, categoria i situació urbanística Kw i Kw/m Ocupació, edificabilitat, distància a llindes, construccions auxiliars Nombre de places d aparcament. 6.- CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL I DE L EDIFICI: Superfícies Alçades dels locals i/o dependències Accessos i vials Ventilació natural i/o forçada Serveis Sanitaris. Vestidors Il luminació.

3 7.- DADES ESPECÍFIQUES: A.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS INDUSTRIALS 7.- MATÈRIES PRIMERES I PRODUCCIÓ: Relació de matèries primeres Consum anual aproximat Emmagatzematge màxim. Tipus d emmagatzematge Relació de matèries auxiliars Consum anual aproximat Emmagatzematge màxim. Tipus d emmagatzematge Relació de maquinària i potència de cadascuna Descripció dels processos productius Producció: Relació de productes Producció anual aproximada Horari de funcionament.

4 B.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS MINERES 7.1Informació gràfica: - Plànol topogràfic de l'àrea afectada i del seu entorn, amb corbes de nivell, equidistants 1 m. a escala 1: Plànol geològic de l'àrea afectada a escala 1: Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical dels treballs d'explotació. - Plànol a escala 1:2000 on es reflecteixin les infrastructures, els equipaments, els edificis, les captacions i la presència d'aigües superficials, masses forestals i altres recursos naturals afectables en un radi de 2000 metres. - Plànol general a escala 1:200 de la instal lació amb identificació dels seus equipaments Informació descriptiva: a) Descripció del medi físic afectat. b) Descripció de l'activitat sol licitada que inclogui, com a mínim: - Tipus de material a extreure i magnitud. - Mètodes d'extracció. - Plantes de preparació i tractament del material extret i de les seves instal lacions i utillatge amb indicació dels punts on es generen emissions. - Sistema d'expedició dels productes obtinguts Programa de restauració: a) Actuacions a executar detallades en fases que inclouen, com a mínim: - Característiques físiques i químiques dels sòls restaurats. - Condicionament del terreny. - Protecció contra l'erosió. - Estabilització, fixació i condicionament dels fronts o bancs d'explotació. - Runars i basses estèrils. - Revegetació. b) Estudi econòmic i pressupost del cost de restauració, desglossat per a cada una de les fases o operacions definides en el Programa de restauració.

5 C.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS RAMADERES Per a les activitats ramaderes cal presentar la documentació següent: Informació gràfica: a) Plànol a escala 1:2000 de situació, en un radi de 2000 m., relativa de les instal lacions a: - Nuclis urbans. - Altres explotacions ramaderes i d'indústries càrnies. - Infrastructures i equipaments. - Captacions d'aigües de consum humà i aigües superficials. b) Plànol a escala 1:200 de les edificacions i instal lacions amb identificació dels punts on es generen emissions i, en el seu cas, dels sistemes de tractament d aquestes i de les instal lacions d'emmagatzematge de matèries primeres i productes per a la profilaxi animal Informació descriptiva, amb el suport, si escau, amb informació gràfica: a) De les infraestructures de l'explotació, amb detall de: - Superfície de les instal lacions i de la finca on s'ubiquen. - Accessos a les instal lacions. - Sistema de subministrament d'aigua i energia i consums anuals previstos. - Sistema de neteja de les instal lacions i d'evacuació de les aigües residuals. - Fosa de cadàvers i contenidors per als animals morts. - Femer i basses de purins. - Gual sanitari. - Moll de càrrega i descàrrega. - Magatzems. - Zones de preparació de pinsos. b) De l'activitat projectada: - Tipus de bestiar i capacitat d'allotjament, expressada en nombre de places per a cada tipus de bestiar. - Descripció detallada de tots els cicles productius que es duen a terme en l'explotació. - Sistema d'explotació que comprengui, com a mínim: - Alimentació - Abeuradors - Ventilació - Calefacció - Neteja - Canal de dejecció. - Desinfecció i desinfectació. - En el seu cas, equips de gestió (munyidors, ponedors, incubadores...) Informació sobre residus i emissions: a) Dejeccions (purins, fems, gallinassa...)

6 - Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on se n especifiqui la descripció, la quantitat generada, l aplicació, el tractament i les característiques i capacitat dels sistemes d emmagatzematge. - Destinació final. En el cas que la destinació sigui l aprofitament agrícola com a fertilitzant en terres de conreu pròpies s ha d acreditar la seva disponibilitat i la seva suficiència mitjançant un pla d adobatge. b) Animals morts: - Producció estimada anual. - Sistema de gestió en l'explotació. - Destinació final. c) Aigües residuals: - Producció diària. - Caracterització. - Sistema de recollida, tractament i evacuació, amb descripció de les instal lacions i identificació del punt d'abocament, amb coordenades UTM. - Sistema de control. d) Residus especials (zoosanitaris, fitosanitaris): - Producció. Tipus de residus i volum o pes de producció anual per a cadascun d ells. - Sistema de gestió i destinació final. e) Emissions a l atmosfera, exceptuant les difuses: - Caracterització. - Sistema de tractament, amb descripció de les instal lacions. - Sistema de control. f) Dades sobre emissions, de soroll i vibracions: - Ubicació dels focus i breu descripció del procés que les genera. - Nivells d emissió en origen de cada focus. - Projecte d aïllament amb detall de la seva instal lació i càlcul de rendiment. - Nivells estimats d immissió a l exterior, o, en el seu cas, als locals confrontants, i relació amb els valors guia fixats per la normativa d aplicació.

7 D.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS ENERGÈTIQUES Dades del combustible utilitzat: a) Tipus i composició. b) Potència calorífica inferior i superior. c) Consum (horari i anual). d) Sistema de subministrament i emmagatzematge i característiques principals de les seves instal lacions (tipus, capacitat...) Dades de la instal lació: a) Descripció de l'activitat. b) Processos principal i associats, breu descripció i identificació dels equips i instal lacions que generen emissions. c) Temps de funcionament (d/any i h/dia). d) Capacitat de la instal lació expressada en potència tèrmica (MWT) i elèctrica (Mwe) i, en el seu cas, tones vapor /h i calor produït (tèrmies/h).

8 E.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ESTABLIMENTS PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES : Descripció de l activitat/s desenvolupada/es Horari de funcionament Aforament màxim del local Relació de matèries primeres Consum anual aproximat Emmagatzematge màxim. Tipus d emmagatzematge Relació de maquinària (incloses les subministradores automàtiques i les de joc) Evacuació dels fums (campana extractora, tipus de filtres, alçada i recorregut de la xemeneia...) Si s'escau, Memòria de seguretat. en què: S'avaluï els riscos que, per les seves característiques, presenta l establiment, espectacle o activitat per a les persones que hi assisteixen, participen o s hi relacionen directament per qualsevol altre concepte, i preveure les mesures que s han d adoptar per afrontar-los i els altres dispositius de seguretat amb què ha de comptar Es disposi dels protocols d intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima dels vigilants de seguretat privada Es concretin els elements constructius i les instal lacions que compleixen funcions preventives S'estableixin els sistemes de comunicació ràpida i eficient amb la Policia de Catalunya, per si cal demanar el seu auxili per afrontar problemes greus de seguretat i d'ordre públic Es determinin els dispositius d assistència sanitària de l establiment.

9 F.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS DE GESTIÓ DE RESIDUS Les activitats de gestió de residus sotmeses al règim d'autorització o de llicència ambientals han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que s'estableixen a continuació: a. Residus a gestionar i matèries primeres: i. Característiques dels residus i de les matèries primeres. ii. Capacitat de tractament. iii. Sistema de recepció, de subministrament, d'emmagatzematge i característiques principals de les seves instal lacions. iv. Tipus d'anàlisi a la recepció dels residus i llista d'equips amb els quals es realitza. b. Processos. Per a cadascun d'ells: i. Descripció suficient amb el corresponent diagrama, incloent el de blocs i de fluxos, si escau, identificació dels equips i les instal lacions que generen emissions. ii. Balanç de matèria. iii. Temps de funcionament (d/any i h/dia). c. Productes obtinguts: i. Característiques. ii. Producció anual. iii. Sistema d'emmagatzematge i d'expedició i característiques de les seves instal lacions En el cas d'instal lacions de gestió de residus mitjançant dipòsit controlat, el projecte haurà de contenir la documentació i dades que s'especifiquen en el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, o la normativa que el modifiqui o el substitueixi.

10 8.- DADES D ENERGIA: Tipus d energies emprades i procedència Potència nominal Consum anual Instal lacions relatives a l energia Mesures d estalvi energètic Instal lació de captació d energia solar: Descripció i avaluació del consum d aigua calenta previst Demanda energètica diària prevista per a la producció d aigua calenta (en Kwh) Característiques bàsiques de la instal lació solar: Superfície de captació Percentatge de la demanda energètica mitjana diària a cobrir amb la instal lació solar Esquema hidràulic de principi de funcionament. 9.- PERSONAL Nombre de treballadors Torns i personal de cada torn INSTAL LACIONS: Instal lació elèctrica Instal lació de gas Instal lació d aparells a pressió Instal lació de climatització Instal lació frigorífica Instal lació d aparells elevadors Instal lació d aigua sanitària Altres instal lacions subjectes a reglamentació específica de seguretat industrial ACCESSIBILITAT: Compliment del Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques i d aprovació del codi d accessibilitat PRESSUPOST CONCLUSIÓ.

11 2.- ESTUDIS COMPLEMENTARIS (que s'escaiguin): I.- MEMÒRIA AMBIENTAL: I.1.- Emissions a l atmosfera: I Normativa d aplicació. I Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies I Detall de cada focus emissor on s especifiqui: Ubicació. Procés associat al focus i les matèries primeres i, si s escau, combustible utilitzat i consum. Característiques físiques del focus emissor i, específicament, si escau: Forma, alçada i diàmetre de la xemeneia. Punts de presa de mostres amb descripció gràfica de les boques de mostreig. Equipament de la plataforma de treball. I Sistemes de tractament dels fums i gasos originats amb especificació de: Tipus de mesures, equips i les seves característiques. Eficàcia de cada mesura. Sistema de manteniment i de control dels equips. I Característiques de les emissions: Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica. Cabal o velocitat i temperatura dels gasos de sortida. Hores emissió/dia. Dies emissió/any. I Autocontrol de les emissions: Sistemes d autocontrol, especificant: Procediment de calibratge i freqüència. Sistema de manteniment dels equips. Registre i comunicació de les dades. Equips, amb les característiques dels analitzadors. Mètodes de mesura, escala i precisió. I Dades sobre les emissions de fums i gasos en torxes de seguretat: Descripció de les situacions que en provoquen el funcionament i la previsió del temps de funcionament en h/dia i d/any. Origen, caracterització i cabals màssics de les substàncies canalitzades. I Dades sobre les emissions difuses: Descripció i ubicació dels focus i del procés que les genera.

12 Caracterització de les emissions i estimació de la seva magnitud en t/any. Mesures per reduir la seva generació i confinament I.2.- Sorolls i vibracions: ESTUDI ACÚSTIC (per aquelles activitats que el nivell d'immissió dins del seu recinte sigui superior a 75 dba) I Normativa d aplicació. I Classificació de l'activitat en funció del nivell d'immissió acústica dins el seu recinte. I Nivell mínim d'aïllament de les façanes Nivell mínim d'aïllament al soroll aeri I Anàlisi de la capacitat acústica del territori. a) Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l activitat i el seu entorn. b) Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l emplaçament i l entorn de l activitat. c) Valors límit d immissió aplicables a les activitats d acord amb el que estableixen els annexos del Decret 176/2009 de 10 de novembre. I Anàlisi acústica de l escenari de l activitat. a) Descripció del local de l activitat i detall de les fonts sonores i/o vibratòries. b) Descripció dels usos dels locals adjacents i la seva situació respecte a usos sensible al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals. c) Estimació justificada del nivell d emissió d aquestes fonts a l interior i a l exterior de l activitat, i dels nivells d immissió als possibles receptors. d) Horari de funcionament de l activitat. I Avaluació de l impacte acústic. a) Si el nivell d avaluació estimat o mesurat als receptors afectats pel desenvolupament de l activitat és inferior als valors límit d immissió establerts als annexos, l impacte acústic és compatible amb el seu entorn. b) Si el nivell d avaluació estimat o mesurat en els receptors afectats pel desenvolupament de l activitat no compleix el que estableixen els annexos, l impacte s ha de compatibilitzar amb el seu entorn mitjançant l aplicació de mesures preventives, correctores o protectores que assegurin que no se superen els valors límit d immissió. Aquestes mesures s han d incloure i definir en l estudi d impacte acústic.

13 I Definició de mesures. L estudi d impacte acústic, en els supòsits que estableix l apartat 3.b, ha d establir de manera detallada mesures i possibles actuacions que calgui realitzar, com ara: a) Aplicar mesures preventives, amb caràcter previ a l inici de l activitat i durant el règim de funcionament, com ara: canviar l emplaçament de les fonts, substituir fonts per d altres menys sorolloses, regular el règim d explotació de l activitat, definir actuacions de vigilància del règim de funcionament de les fonts o de l activitat, etc. b) Aplicar a les fonts emissores mesures correctores mitjançant l execució de projectes d aïllament. c) Aplicar als receptors mesures protectores com el tractament de paraments, obertures, aïllaments, vidres dobles o altres d assimilables. d) Altres mesures que siguin eficients i susceptibles d aplicar. I Projecte d aïllament a) Activitats amb contigüitat amb el receptor a.1 El projecte d aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge. a.2 En el cas que hi hagi instal lacions de climatització, el projecte d aïllament ha d especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries, com ara esmorteïdors, aïllaments acústics, pantalles acústiques, silenciadors. a.3 El projecte ha d incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l activitat no superarà els valors límit d immissió que estableixen en la normativa d'aplicació. b) Activitats sense contigüitat amb el receptor b.1 El projecte d aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge. b.2 Si hi ha instal lacions de climatització, el projecte d aïllament ha d especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries, com ara esmorteïdors, aïllaments acústics, pantalles acústiques, silenciadors. b.3 Si la instal lació projectada comporta fonts emissores situades a gran altura, com ara sobre cobertes, en xemeneies i cims de sitges, el projecte ha de tenir en compte que la propagació del soroll es pot manifestar a llarga distància i, per tant, s han

14 d especificar els elements atenuadors adequats per minimitzar les immissions sonores a llarga distància. b.4 El projecte ha d incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l activitat no superarà els valors límit d immissió que estableixen la normativa d'aplicació. I Un cop instal lats els elements d aïllament, cal aportar certificació emesa pel projectista i/o instal lador/a que no se superen els valors límit d immissió que hi siguin d aplicació. per a les activitats que el nivell d'immissió dins del seu recinte sigui inferior a 75 dba: I Normativa d aplicació. I Anàlisi de la capacitat acústica del territori. Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l emplaçament i l entorn de l activitat. I.2.3- Classificació de l'activitat en funció del nivell d'immissió acústica dins el seu recinte. I Nivell mínim d'aïllament al soroll aeri I Descripció i ubicació dels focus. I Nivells d emissió en origen. I Minimització o reducció en origen, si s'escau. I Nivells d immissió estimats en el veí més afectat i justificació que no se superen els valors establerts. I.3.- Abocament d aigües residuals (per a les activitats no subjectes a permís d'abocament): I Normativa d aplicació. I Ubicació i medi receptor. I Consum d aigua (m 3 /dia) i procedència. I Efluents: cabals, caracterització i processos associats. I Sistemes de recollida i tractament. Punts d abocament. I Sistemes de control. I.3.- Abocament d aigües residuals (per a les activitats subjectes a PERMÍS D'ABOCAMENT i que no l'hagin tramitat directament a l'emshtr): I.3.1- Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal lacions en el cas de les activitats ja implantades, signat per un tècnic competent, que s haurà de presentar per duplicat, i que inclourà: 1. Antecedents a) Objecte: obtenció de l autorització d abocament o la seva revisió. En aquest darrer cas s haurà de presentar una fotocòpia de l autorització de què es disposi. En el supòsit que l empresa sol liciti una revisió de l autorització per canvis substancials a l activitat, s haurà d adjuntar una descripció d aquests. b) Característiques de la localització i emplaçament de l empresa. c) Punt de connexió al sistema.

15 2. Memòria descriptiva (omplir el qüestionari adjunt) a) Dades de producció: indicar l activitat desenvolupada, matèries primeres emprades i productes resultants amb expressió de la producció en t/any o bé unitats usuals. b) Processos industrials. c) Balanç d aigües: font d abastament, títol concessional, cabal abastat, distribució d aquest en el procés industrial i cabal abocat. d) Característiques dels efluents: cal indicar per a cada punt d abocament la tipologia i les característiques analítiques de les aigües abocades. En cas que l empresa aboqui aigües residuals generades pel procés o neteges de procés, haurà d aportar analítiques representatives dels seus abocaments, realitzades per un laboratori homologat per l Agència Catalana de l Aigua i que no tinguin més de sis mesos d antiguitat i efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. 3. Memòria tècnica de les instal lacions de pretractament o tractament (si en disposen) Sistemes i unitats de tractament: descripció del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionament del sistema de tractament (volums, temps de retenció...); descripció detallada dels equips instal lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin; proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats, producció i destinació dels residus. 4. Plànols Plànols a escala adequada per a la seva interpretació: a) Plànol de situació de l establiment. b) Plànol de la xarxa interior de sanejament diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb la ubicació de les arquetes i de les instal lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals. c) Planta i alçat del sistema de depuració de les aigües residuals. d) Plànols de detall del punt de connexió a la xarxa pública de sanejament, de les arquetes de registre i dels dispositius de seguretat. A efectes indicatius es poden aportar les següents escales: Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; plànols de situació general de l establiment, escala 1:5.000; detall de l establiment, escala 1:1.000; la planta i alçat del sistema de depuració, escala 1: En el cas que les instal lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s haurà d acompanyar l autorització expressa del propietari dels esmentats terrenys.

16 6. El Pla d Emergència de l Empresa d acord amb la legislació sectorial aplicable. 7. Residus: Descripció dels residus generats per l establiment, origen i evacuació i la següent documentació: 7.1. En el cas d activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l ultima Declaració Anual, la fitxa d acceptació i l últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats per part de l Agència de Residus de Catalunya, si escau En el cas d activitats que encara no s hagin implantat, s haurà d aportar documentació acreditativa que s ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació. I Fotocòpia de la factura de l aigua I L empresa haurà d aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part de l Entitat Metropolitana dels seus abocaments. En cas d haver d incloure més dades en qualsevol dels apartats anteriors es poden afegir els fulls annexos que es considerin oportuns. L Entitat Metropolitana podrà sol licitar a l empresa tota altra documentació complementària o aclariment que es consideri necessari per dur a terme la tramitació de la sol licitud. I QÜESTIONARI TÈCNIC (segons model de l'emshtr que es pot obtenir en la següent adreça d'internet) per a més informació:

17 I.4.- Generació i gestió de residus: I Normativa d aplicació. I Focus de generació de residus. I Caracterització (tipus, quantitats). I Emmagatzematge (tipus i durada). I Minimització o reducció en origen. I Gestió dels residus. I.5.- Ambient interior del recinte: I Normativa d aplicació. I.6.- Contaminació llumínica: I Normativa d aplicació. I Instal lació d il luminació exterior. I Enllumenat de seguretat. I Aparadors, anuncis lluminosos. I Estudi luminotècnic. Nivells d il luminació. I Característiques de la instal lació: I Tipus de llumeneres. I Inclinació de les pantalles. I Tipus de bombetes. I Mesures d estalvi energètic. I.7.- Radiacions tèrmiques. I.8.- Radiacions ionitzants.

18 II.- ESTUDI DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (per a les activitats subjectes al RSCIEI) II.1.- Aspectes generals: II Usos de l activitat. II Normativa d aplicació II Configuració i ubicació en relació a l'entorn II Superfície II Nivell de risc intrínsec: Relació de materials emmagatzemats Càlcul de la càrrega de foc ponderada II Justificació de la ubicació permesa II.2.- Accessibilitat als Bombers: II Condicions de l'entorn i dels edificis II Façanes accessibles i obertures d'accés II.3.- Característiques constructives: II Morfologia dels materials de construcció II Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius II Reacció al foc dels productes de revestiments dels: sòls, parets i sostres, lluernaris i interior de cel-ras i terres elevats. II.4.- Compartimentació: II Compartimentació respecte els veïns: per les mitgeres i façanes per coberta II Sectors interiors Superfície Usos Nivell de risc Característiques constructives Escales i passadissos protegits Locals de risc especial II.5.- Evacuació: II Càlcul d ocupació. II Altura d evacuació. II Nombre de sortides. II Hipòtesi de bloqueig. II Dimensionament dels elements d evacuació: sortides, passadissos i escales. II Longituds dels recorreguts d evacuació. II Característiques de les portes. II.6.- Instal lacions de protecció contra incendis: II Sistemes de detecció i alarma. II Extintors.

19 II Boques d incendi equipades. II Hidrants. Interiors Exteriors II Ventilació i eliminació de fums. II Altres. II.7.- Instal lació d enllumenat de senyalització i emergència. II.8.- Senyalització: II Senyalització dels recorreguts d evacuació. II Senyalització dels mitjans de protecció. II.9.- Manual d autoprotecció. II.- ESTUDI DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (per a les activitats subjectes al CTE): II.1.- Aspectes generals: II Usos de l activitat. II Normativa d aplicació II Superfície II.2.- Intervenció dels Bombers: II Accessibilitat als Bombers II Condicions de l'entorn i dels edificis II.3.- Propagació interior: II Compartimentació en sectors d'incendis II Locals i zones de risc especial II Espais ocults. II.4.- Propagació exterior: II Mitgeres i façanes II Cobertes II.5.- Característiques constructives: II Morfologia dels materials de construcció II Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius II Reacció al foc dels productes de revestiments dels: sòls, parets i sostres, interior de cel-ras i terres elevats. II Reacció al foc dels materials de decoració i mobiliari II.6.- Evacuació: II Compatibilitat dels elements d'evacuació II Càlcul d'ocupació. II Altura d evacuació II Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d evacuació II Hipòtesi de bloqueig.

20 II Dimensionament dels elements d evacuació: sortides, passadissos i escales. II Característiques de les portes. II Escales protegides II.7.- Instal lacions de protecció contra incendis: II Sistemes de detecció i alarma. II Extintors. II Boques d incendi equipades. II Hidrants. Interiors Exteriors II Control i eliminació de fums. II Altres. II.8.- Instal lació d enllumenat de senyalització i emergència. II.9.- Senyalització: II Senyalització dels recorreguts d evacuació. II Senyalització dels mitjans de protecció. II.10.- Manual d autoprotecció.

21 3.- INFORMACIÓ GRÀFICA: 1.- Plànol de situació (escala 1:2.000) assenyalant les vies de circulació, el número de la finca, la delimitació de l espai que ocupa l activitat. 2.- Plànol d emplaçament (escala 1:500 amb les coordenades UTM) assenyalant el perímetre aproximat del local dins de l edifici, acotant les voreres, situació de l arbrat viari, etc. 3.- Plànol/s de planta (escala 1:50, 1:100 o 1:200) de distribució de les superfícies, amb la implantació de la maquinària, ventilacions naturals o forçades-, amb les mesures de prevenció i protecció contra incendis, etc, necessaris per a la completa comprensió de l activitat. Plànol de planta de la coberta (escala 1:100). Plànol de la xarxa interior de sanejament amb la ubicació de les arquetes i sistemes de pretractament i tractament de les aigües residuals. 4.- Plànols de detall (escala 1:20) de l arqueta de presa de mostres de les aigües residuals, de les solucions constructives de la compartimentació en sectors d incendi i de proteccions passives, de l aïllament acústic, etc- 5.- Plànols de secció. Tots els plànols aniran degudament acotats i portaran anotats detalladament tot el que sigui necessari i convenient per facilitar la comprovació del compliment de la normativa vigent d aplicació a l activitat.

Contingut de la MEMÒRIA AMBIENTAL:

Contingut de la MEMÒRIA AMBIENTAL: Contingut de la MEMÒRIA AMBIENTAL: 1.- Emissions a l atmosfera: 1.1.- Normativa d aplicació. 1.2.- Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies 1.2.1.- Detall de cada focus emissor on s especifiqui:

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.004 12 05 2005 16137 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència RESOLUCIÓ de 12 d abril de 2005, de la

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA Página 1 de 8 1. ESTAT DE LES OBRES. 1.1 EXECUCIÓ Els treballs que s estan realitzant, així com el seu estat son els següents: Excavacions: s han finalitzat els treballs d excavació de les rases de sanejament

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de Obras de Edificación",

Más detalles

3.1.- ANNEX 1: CÀLCUL DE LES INSTAL LACIONS DE A.F.S., A.C.S. I A.C.I.

3.1.- ANNEX 1: CÀLCUL DE LES INSTAL LACIONS DE A.F.S., A.C.S. I A.C.I. 3.1.- ANNEX 1: CÀLCUL DE LES INSTAL LACIONS DE A.F.S., A.C.S. I A.C.I. 3.1.1.- OBJECTE L objecte d aquest apartat és realitzar un disseny adequat i òptim per a les instal lacions d aigua calenta sanitària

Más detalles

Dilluns, 2 de maig de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 2 de maig de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona ANUNCI El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 25 de febrer de 2011, ha aprovat el text de la modificació de l Ordenança general del medi ambient urbà

Más detalles

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Diputació de Barcelona Gener de 2015 Edició i coordinació: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona Dipòsit legal: B 3458-2015

Más detalles

info@optimaformacio.com

info@optimaformacio.com Certificado:ADGD0108 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA * ADGD0108_M0233_U0322 - Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals * ADGD0108_MP0075 - Mòdul de pràctiques

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA

IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA Butlletins Tarinas LOPD Butlletí N º Maig/ 2011 altres mitjans notificar personalment als afectats. Per tant, l'última possibilita IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA La gravació o captació

Más detalles

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. DISPOSICIONS DOGC 5524 11.12.2009 93055 DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Sia

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 1.1 INTRODUCCIÓ 1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 1.2.1

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

CTE Normativa tècnica

CTE Normativa tècnica CTE Normativa tècnica Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d acord al CTE El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D OBRES

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D OBRES NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D EDIFICACIÓ. En compliment del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): Normas sobre la Redacción de Proyectos y Dirección de Obras

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 31598 13 12 2004 DOGV - Núm. 4.901 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Territori i Habitatge DECRET 266/2004, de 3 de desembre, del Consell

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Governació i Justícia DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s aprova el Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans

Más detalles

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA OFICINES CORNELLA DE LLOBREGAT Carrer Tirso de Molina nº36 Planta 2º Despatx 2B CP 08940 Cornellà Llb Telf: 93 474 80 30 Fax: 93 474 24 66 activa@ingeoservicios.com AINSA (HUESCA) Casa Martin. Barri SamPer.

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

EXPEDIENT FASS 2/11/5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) DE L EQUIPAMENT DEL SERVEI DE PROTECCIÓ 1. ANTECEDENTS. 2. OBJECTE i ABAST DE LA LICITACIÓ

EXPEDIENT FASS 2/11/5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) DE L EQUIPAMENT DEL SERVEI DE PROTECCIÓ 1. ANTECEDENTS. 2. OBJECTE i ABAST DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT FASS 2/11/5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) DE L EQUIPAMENT DEL SERVEI DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA I FÍSICA MÈDICA PER A LA CALIBRACIÓ DELS ACCELERADORS DEL NOU HOSPITAL UNIVERSITARI SANT

Más detalles

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5764 26.11.2010 86763 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d habitatges.

Más detalles

Ajuntament de Barcelona Sector d Urbanisme

Ajuntament de Barcelona Sector d Urbanisme Ajuntament de Barcelona Sector d Urbanisme Juliol 2010 PROPOSTA DE CRITERIS I MANUAL PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICENCIES D OBRES EN LES INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS ÍNDEX: CAPÍTOL 1. CAPÍTOL 2. CAPÍTOL

Más detalles

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s establix el límit màxim de la

Más detalles

24/11/2010 Máx. : 17ºC Mín. : 11ºC Correo ciudadano Valenciano Sugerencias Mapa web

24/11/2010 Máx. : 17ºC Mín. : 11ºC Correo ciudadano Valenciano Sugerencias Mapa web 24/11/2010 Máx. : 17ºC Mín. : 11ºC Correo ciudadano Valenciano Sugerencias Mapa web Home AYUNTAMIENTO TRÁMITES Y GESTIONES WEBS MUNICIPALES LA CIUDAD NOTICIAS ATENCIÓN AL CIUDADANO Trámites Trámites municipales

Más detalles

Divendres, 25 de març de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Divendres, 25 de març de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona Secretaria General Sector d Urbanisme i Infraestructures Direcció Tècnica d Urbanisme i Infraestructures ANUNCI d aprovació definitiva Exp. núm. 09PL15586 El

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA D OBRES MENORS

ORDENANÇA REGULADORA D OBRES MENORS Ajuntament de Barcelona Sector d'urbanisme Direcció d Actuació Urbanística ORDENANÇA REGULADORA D OBRES MENORS MARÇ 2004 APROVACIÓ DEFINITIVA MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA

Más detalles

EL MANTENIMENT INTEGRAL DELS EDIFICIS D HABITATGES. Guia pràctica i consells per a l estalvi

EL MANTENIMENT INTEGRAL DELS EDIFICIS D HABITATGES. Guia pràctica i consells per a l estalvi EL MANTENIMENT INTEGRAL DELS EDIFICIS D HABITATGES Guia pràctica i consells per a l estalvi EL MANTENIMENT INTEGRAL DELS EDIFICIS D HABITATGES Guia pràctica i consells per a l estalvi Barcelona ha experimentat,

Más detalles

L'energia a les instal lacions esportives. Col lecció Quadern Pràctic Número 6

L'energia a les instal lacions esportives. Col lecció Quadern Pràctic Número 6 L'energia a les instal lacions esportives Col lecció Quadern Pràctic Número 6 L energia a les instal lacions esportives Col lecció Quadern Pràctic Número 6 L energia a les instal lacions esportives

Más detalles

Manual de gestió de residus industrials a Catalunya

Manual de gestió de residus industrials a Catalunya Manual de gestió de residus industrials a Catalunya Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient Junta de Residus documentació Documentació per a la gestió de residus amb plantes del Registre General

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT El BOE de hoy, lunes 21 de julio de 2014, publica el Real Decreto 625/2014, sobre la gestión y control de las bajas por incapacidad temporal en los primeros

Más detalles

Autonomia personal i salut

Autonomia personal i salut Serveis socioculturals i a la comunitat Autonomia personal i salut CFGS.1752.C03/0.06 CFGS - Educació infantil CFGS - Educació infantil Autonomia personal i salut Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient

Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient Estudi comparatiu de requeriments mediambientals de les empreses en diferents àrees Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient 2010 Projecte Estudi comparatiu de requeriments mediambientals de les empreses

Más detalles

Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT)

Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) ELECTRICITAT, AT I BT Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) El recopilatorio de normas UNE, incluye el reglamento de Alta Tensión Reglamento electrónico

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 31214 09 12 2002 DOGV - Núm. 4.394 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana,

Más detalles

ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS

ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS ÍNDEX Preàmbul... 2 Capítol I. Disposicions generals......3 Article 1. Objecte... 3 Article

Más detalles

Preguntes Més Freqüents

Preguntes Més Freqüents Preguntes Més Freqüents Normativa: Seguretat de les instal lacions - 2 Instal lacions de Protecció contra incendis Instal lacions elèctriques i il luminació Preguntes Més Freqüents Normativa: Seguretat

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

Protecció passiva contra el foc

Protecció passiva contra el foc Ens preocupem de la seva seguretat Protegim el seu patrimoni DELEGACIONS Barcelona t 93 573 81 91 f 93 573 72 46 Protecció passiva contra el foc Girona t 972 17 23 53 f 972 17 21 38 Lleida t 973 24 17

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA,SA

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA,SA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA,SA Reg. Sanitat Ambiental Nº 5052CAT-LgB - C/ Montserrat de Casanovas, 173, local 08032-Barcelona - T: 93-3585595 Fax: 93-3585215 - www.cmaiberica.com INTRODUCCIÓ CMA és

Más detalles

PROTOCOL PER AL CONTROL PREVENTIU DE RISC DE CONTAMINACIÓ DE LEGIONEL LA

PROTOCOL PER AL CONTROL PREVENTIU DE RISC DE CONTAMINACIÓ DE LEGIONEL LA Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Direcció General de la Funció Pública PROTOCOL PREVENTIU LEGIONEL LA documentació tècnica PROTOCOL PER AL CONTROL PREVENTIU

Más detalles

SOL LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

SOL LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Plaça del Castell, 1 46136 Museros (Valencia) Teléfono 96-1441680 Fax 96-1444830 www. ajunt-museros.com Espai reservat per al registre d entrada/espacio reservado para el registro de entrada SOL LICITUD

Más detalles

5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 5.3. AUDITORIA PER A LA CERTIFICACIÓ

5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 5.3. AUDITORIA PER A LA CERTIFICACIÓ 222 CAPÍTOL 13 QUALITAT 1. ANTECEDENTS 2. INTRODUCCIÓ 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. NOTES DE CARÀCTER GENERAL 5.1. ÀMBIT DE LA CERTIFICACIÓ 5.1.1. Definicions 5.1.2. Descripció 5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Context tecnològic del nou Transport Sanitari 2015. Barcelona, 18 de novembre de 2014

Context tecnològic del nou Transport Sanitari 2015. Barcelona, 18 de novembre de 2014 Context tecnològic del nou Transport Sanitari 2015 Barcelona, 18 de novembre de 2014 Context: Esquema funcional del TSU Catalunya 2014-15 2014 500.000/any 5.000/any 1.700.000/any 900.000/any 2015 2014

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL CÀMPING RESORT DE VACANCES VALLDARO (GENER DESEMBRE 2014)

DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL CÀMPING RESORT DE VACANCES VALLDARO (GENER DESEMBRE 2014) DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL CÀMPING RESORT DE VACANCES VALLDARO (GENER DESEMBRE 2014) PRIMER SEGUIMENT D'EMAS i SEGON SEGUIMENT D'ISO 14001 ES-CAT: 000207 Renovació de la inscripció al registre EMAS Signatura,

Más detalles

autosuficiencia Agència d Energia de Barcelona >> Actuaciones del Ajuntament de Barcelona para promover la autosuficiencia energé8ca en los edificios

autosuficiencia Agència d Energia de Barcelona >> Actuaciones del Ajuntament de Barcelona para promover la autosuficiencia energé8ca en los edificios >> Actuaciones del Ajuntament de Barcelona para promover la autosuficiencia energé8ca en los edificios Autosuficiencia de la ciudad Autosuficiencia = Energía endógena Energía total consumida >> Maximizar

Más detalles

BOIB Num. 22 12-02-2011

BOIB Num. 22 12-02-2011 BOIB Num. 22 12-02-2011 21 Indicació que la documentació està vigent i l expedient on consta Sol licitud expressa de concessió de l ajuda Lloc, data i signatura ANNEX II Continguts mínims de la sol licitud

Más detalles

Reforma integral apartament platja

Reforma integral apartament platja Reforma integral apartament platja 2013 esteve estudi cuina i bany crta. barcelona, 144 08205 Sabadell BLOC de NOTES QUADERN de TREBALL Projecte: Reforma integral apartament platja Població: Platja d Aro

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona.

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona. 24 hores, 365 dies l any Tràmits en línia! www.badalona.cat Guia de suport per realitzar tràmits en línia 24 horas, 365 días al año Trámites en línea! Guía de apoyo para realizar trámites en línea Índex

Más detalles

Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013. Barcelona, 17 de març de 2014

Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013. Barcelona, 17 de març de 2014 Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013 Barcelona, 17 de març de 2014 Protecció del consumidor Consultes Reclamacions Arbitratges Protecció del consumidor Denúncies Inspeccions Sancions

Más detalles

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D OBRES

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D OBRES OFICINA CONSULTORA TÈCNICA Juliol 2003 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redacción de Proyectos

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRAMITAR UNA SOL LICITUD D AUTORITZACIÓ D ÚS EXCEPCIONAL PER A INSTAL LACIÓ D UNA LONA PUBLICITÀRIA EN FAÇANES AMB OBRA DE BARCELONA PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL

Más detalles

a l abast documents El marcatge CE de productes de construcció Núm. 30

a l abast documents El marcatge CE de productes de construcció Núm. 30 Núm.: Març de 332002 documents a l abast Núm. 30 Novembre 2007 ESTAT DE CONSERVACIÓ I SEGURETAT DELS ELEMENTS EXTERIORS DELS EDIFICIS El marcatge CE de productes de construcció Compliment de l Ordenança

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

Energia solar tèrmica. Col lecció Quadern Pràctic Número 3

Energia solar tèrmica. Col lecció Quadern Pràctic Número 3 Energia solar tèrmica Col lecció Quadern Pràctic Número 3 Energia solar tèrmica Col lecció Quadern Pràctic Número 3 Energia solar tèrmica Col lecció Quadern Pràctic Número 3 Biblioteca de Catalunya

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día Secretaria General 1r.-Aprovació, si procedix, del acta de

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP Projecte: SEPARATA D INSTAL LACIONS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA LLAR D INFANTS DE LA SELVA DEL CAMP PROJECTE D INSTAL LACIONS GENERALS Client: AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP Situació: Zona Educacional

Más detalles

Preguntes Més Freqüents

Preguntes Més Freqüents Preguntes Més Freqüents Normativa: Energies renovables Preguntes Més Freqüents Normativa: Energies renovables Aquest document inclou informació sobre la normativa relativa a les energies renovables: biomassa,

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals

Guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals Agència d Energia de Barcelona Guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals novembre 2011 Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/mediambient guia bàsica d eficiència energètica en edificis municipals

Más detalles

PROPOSTES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D HABITATGES A BARCELONA

PROPOSTES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D HABITATGES A BARCELONA PROPOSTES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D HABITATGES A BARCELONA ESTUDI TÈCNIC PECQ 2011-2020 PROPOSTES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES A BARCELONA CONTINGUT 1. INTRODUCCIÓ... 2 1.1

Más detalles

Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani

Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani Montse Jorba V. Ramon Vallejo Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani ISBN 978-84-393-7672-9

Más detalles