Contingut del Projecte Tècnic

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Contingut del Projecte Tècnic"

Transcripción

1 Contingut del Projecte Tècnic ÍNDEX 1.- Projecte Bàsic 0.- Antecedents 1.- Objecte del projecte 2.- Normativa 3.- Dades Generals 4.- Classificació de l'activitat 5.- Justificació paràmetres urbanístics 6.- Característiques del local i de l'edifici 7.- Dades Específiques (en funció del tipus d'activitats) 8.- Dades d'energia 9.- Personal 10.- Instal lacions 11.- Accessibilitat 12.- Pressupost 13.- Conclusió 2.- ESTUDIS TÈCNICS (que s'escaigui) I.- Memòria Ambiental II.- Estudi de prevenció i protecció contra incendis 3.- INFORMACIÓ GRÀFICA

2 1.- PROJECTE BÀSIC: 0.- ANTECEDENTS 1.- OBJECTE DEL PROJECTE. 2.- NORMATIVA: Lleis, reglaments, ordenances, ordres, etc. que s han tingut en compte en la redacció del present projecte. 3.- DADES GENERALS: Activitat Titular Raó Social Domicili Social Domicili de l activitat. Coordenades UTM Domicili per a les notificacions Telèfons, fax, correu electrònic. 4.- CLASSIFICACIÓ DE L ACTIVITAT: Classificació CCAE Classificació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Classificació segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Classificació segons el Decret 239/1999, de 31 d agost, si s escau. 5.- JUSTIFICACIÓ PARÀMETRES URBANÍSTICS: Ús, categoria i situació urbanística Kw i Kw/m Ocupació, edificabilitat, distància a llindes, construccions auxiliars Nombre de places d aparcament. 6.- CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL I DE L EDIFICI: Superfícies Alçades dels locals i/o dependències Accessos i vials Ventilació natural i/o forçada Serveis Sanitaris. Vestidors Il luminació.

3 7.- DADES ESPECÍFIQUES: A.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS INDUSTRIALS 7.- MATÈRIES PRIMERES I PRODUCCIÓ: Relació de matèries primeres Consum anual aproximat Emmagatzematge màxim. Tipus d emmagatzematge Relació de matèries auxiliars Consum anual aproximat Emmagatzematge màxim. Tipus d emmagatzematge Relació de maquinària i potència de cadascuna Descripció dels processos productius Producció: Relació de productes Producció anual aproximada Horari de funcionament.

4 B.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS MINERES 7.1Informació gràfica: - Plànol topogràfic de l'àrea afectada i del seu entorn, amb corbes de nivell, equidistants 1 m. a escala 1: Plànol geològic de l'àrea afectada a escala 1: Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical dels treballs d'explotació. - Plànol a escala 1:2000 on es reflecteixin les infrastructures, els equipaments, els edificis, les captacions i la presència d'aigües superficials, masses forestals i altres recursos naturals afectables en un radi de 2000 metres. - Plànol general a escala 1:200 de la instal lació amb identificació dels seus equipaments Informació descriptiva: a) Descripció del medi físic afectat. b) Descripció de l'activitat sol licitada que inclogui, com a mínim: - Tipus de material a extreure i magnitud. - Mètodes d'extracció. - Plantes de preparació i tractament del material extret i de les seves instal lacions i utillatge amb indicació dels punts on es generen emissions. - Sistema d'expedició dels productes obtinguts Programa de restauració: a) Actuacions a executar detallades en fases que inclouen, com a mínim: - Característiques físiques i químiques dels sòls restaurats. - Condicionament del terreny. - Protecció contra l'erosió. - Estabilització, fixació i condicionament dels fronts o bancs d'explotació. - Runars i basses estèrils. - Revegetació. b) Estudi econòmic i pressupost del cost de restauració, desglossat per a cada una de les fases o operacions definides en el Programa de restauració.

5 C.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS RAMADERES Per a les activitats ramaderes cal presentar la documentació següent: Informació gràfica: a) Plànol a escala 1:2000 de situació, en un radi de 2000 m., relativa de les instal lacions a: - Nuclis urbans. - Altres explotacions ramaderes i d'indústries càrnies. - Infrastructures i equipaments. - Captacions d'aigües de consum humà i aigües superficials. b) Plànol a escala 1:200 de les edificacions i instal lacions amb identificació dels punts on es generen emissions i, en el seu cas, dels sistemes de tractament d aquestes i de les instal lacions d'emmagatzematge de matèries primeres i productes per a la profilaxi animal Informació descriptiva, amb el suport, si escau, amb informació gràfica: a) De les infraestructures de l'explotació, amb detall de: - Superfície de les instal lacions i de la finca on s'ubiquen. - Accessos a les instal lacions. - Sistema de subministrament d'aigua i energia i consums anuals previstos. - Sistema de neteja de les instal lacions i d'evacuació de les aigües residuals. - Fosa de cadàvers i contenidors per als animals morts. - Femer i basses de purins. - Gual sanitari. - Moll de càrrega i descàrrega. - Magatzems. - Zones de preparació de pinsos. b) De l'activitat projectada: - Tipus de bestiar i capacitat d'allotjament, expressada en nombre de places per a cada tipus de bestiar. - Descripció detallada de tots els cicles productius que es duen a terme en l'explotació. - Sistema d'explotació que comprengui, com a mínim: - Alimentació - Abeuradors - Ventilació - Calefacció - Neteja - Canal de dejecció. - Desinfecció i desinfectació. - En el seu cas, equips de gestió (munyidors, ponedors, incubadores...) Informació sobre residus i emissions: a) Dejeccions (purins, fems, gallinassa...)

6 - Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on se n especifiqui la descripció, la quantitat generada, l aplicació, el tractament i les característiques i capacitat dels sistemes d emmagatzematge. - Destinació final. En el cas que la destinació sigui l aprofitament agrícola com a fertilitzant en terres de conreu pròpies s ha d acreditar la seva disponibilitat i la seva suficiència mitjançant un pla d adobatge. b) Animals morts: - Producció estimada anual. - Sistema de gestió en l'explotació. - Destinació final. c) Aigües residuals: - Producció diària. - Caracterització. - Sistema de recollida, tractament i evacuació, amb descripció de les instal lacions i identificació del punt d'abocament, amb coordenades UTM. - Sistema de control. d) Residus especials (zoosanitaris, fitosanitaris): - Producció. Tipus de residus i volum o pes de producció anual per a cadascun d ells. - Sistema de gestió i destinació final. e) Emissions a l atmosfera, exceptuant les difuses: - Caracterització. - Sistema de tractament, amb descripció de les instal lacions. - Sistema de control. f) Dades sobre emissions, de soroll i vibracions: - Ubicació dels focus i breu descripció del procés que les genera. - Nivells d emissió en origen de cada focus. - Projecte d aïllament amb detall de la seva instal lació i càlcul de rendiment. - Nivells estimats d immissió a l exterior, o, en el seu cas, als locals confrontants, i relació amb els valors guia fixats per la normativa d aplicació.

7 D.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS ENERGÈTIQUES Dades del combustible utilitzat: a) Tipus i composició. b) Potència calorífica inferior i superior. c) Consum (horari i anual). d) Sistema de subministrament i emmagatzematge i característiques principals de les seves instal lacions (tipus, capacitat...) Dades de la instal lació: a) Descripció de l'activitat. b) Processos principal i associats, breu descripció i identificació dels equips i instal lacions que generen emissions. c) Temps de funcionament (d/any i h/dia). d) Capacitat de la instal lació expressada en potència tèrmica (MWT) i elèctrica (Mwe) i, en el seu cas, tones vapor /h i calor produït (tèrmies/h).

8 E.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ESTABLIMENTS PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES : Descripció de l activitat/s desenvolupada/es Horari de funcionament Aforament màxim del local Relació de matèries primeres Consum anual aproximat Emmagatzematge màxim. Tipus d emmagatzematge Relació de maquinària (incloses les subministradores automàtiques i les de joc) Evacuació dels fums (campana extractora, tipus de filtres, alçada i recorregut de la xemeneia...) Si s'escau, Memòria de seguretat. en què: S'avaluï els riscos que, per les seves característiques, presenta l establiment, espectacle o activitat per a les persones que hi assisteixen, participen o s hi relacionen directament per qualsevol altre concepte, i preveure les mesures que s han d adoptar per afrontar-los i els altres dispositius de seguretat amb què ha de comptar Es disposi dels protocols d intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima dels vigilants de seguretat privada Es concretin els elements constructius i les instal lacions que compleixen funcions preventives S'estableixin els sistemes de comunicació ràpida i eficient amb la Policia de Catalunya, per si cal demanar el seu auxili per afrontar problemes greus de seguretat i d'ordre públic Es determinin els dispositius d assistència sanitària de l establiment.

9 F.- DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A ACTIVITATS DE GESTIÓ DE RESIDUS Les activitats de gestió de residus sotmeses al règim d'autorització o de llicència ambientals han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que s'estableixen a continuació: a. Residus a gestionar i matèries primeres: i. Característiques dels residus i de les matèries primeres. ii. Capacitat de tractament. iii. Sistema de recepció, de subministrament, d'emmagatzematge i característiques principals de les seves instal lacions. iv. Tipus d'anàlisi a la recepció dels residus i llista d'equips amb els quals es realitza. b. Processos. Per a cadascun d'ells: i. Descripció suficient amb el corresponent diagrama, incloent el de blocs i de fluxos, si escau, identificació dels equips i les instal lacions que generen emissions. ii. Balanç de matèria. iii. Temps de funcionament (d/any i h/dia). c. Productes obtinguts: i. Característiques. ii. Producció anual. iii. Sistema d'emmagatzematge i d'expedició i característiques de les seves instal lacions En el cas d'instal lacions de gestió de residus mitjançant dipòsit controlat, el projecte haurà de contenir la documentació i dades que s'especifiquen en el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, o la normativa que el modifiqui o el substitueixi.

10 8.- DADES D ENERGIA: Tipus d energies emprades i procedència Potència nominal Consum anual Instal lacions relatives a l energia Mesures d estalvi energètic Instal lació de captació d energia solar: Descripció i avaluació del consum d aigua calenta previst Demanda energètica diària prevista per a la producció d aigua calenta (en Kwh) Característiques bàsiques de la instal lació solar: Superfície de captació Percentatge de la demanda energètica mitjana diària a cobrir amb la instal lació solar Esquema hidràulic de principi de funcionament. 9.- PERSONAL Nombre de treballadors Torns i personal de cada torn INSTAL LACIONS: Instal lació elèctrica Instal lació de gas Instal lació d aparells a pressió Instal lació de climatització Instal lació frigorífica Instal lació d aparells elevadors Instal lació d aigua sanitària Altres instal lacions subjectes a reglamentació específica de seguretat industrial ACCESSIBILITAT: Compliment del Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques i d aprovació del codi d accessibilitat PRESSUPOST CONCLUSIÓ.

11 2.- ESTUDIS COMPLEMENTARIS (que s'escaiguin): I.- MEMÒRIA AMBIENTAL: I.1.- Emissions a l atmosfera: I Normativa d aplicació. I Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies I Detall de cada focus emissor on s especifiqui: Ubicació. Procés associat al focus i les matèries primeres i, si s escau, combustible utilitzat i consum. Característiques físiques del focus emissor i, específicament, si escau: Forma, alçada i diàmetre de la xemeneia. Punts de presa de mostres amb descripció gràfica de les boques de mostreig. Equipament de la plataforma de treball. I Sistemes de tractament dels fums i gasos originats amb especificació de: Tipus de mesures, equips i les seves característiques. Eficàcia de cada mesura. Sistema de manteniment i de control dels equips. I Característiques de les emissions: Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica. Cabal o velocitat i temperatura dels gasos de sortida. Hores emissió/dia. Dies emissió/any. I Autocontrol de les emissions: Sistemes d autocontrol, especificant: Procediment de calibratge i freqüència. Sistema de manteniment dels equips. Registre i comunicació de les dades. Equips, amb les característiques dels analitzadors. Mètodes de mesura, escala i precisió. I Dades sobre les emissions de fums i gasos en torxes de seguretat: Descripció de les situacions que en provoquen el funcionament i la previsió del temps de funcionament en h/dia i d/any. Origen, caracterització i cabals màssics de les substàncies canalitzades. I Dades sobre les emissions difuses: Descripció i ubicació dels focus i del procés que les genera.

12 Caracterització de les emissions i estimació de la seva magnitud en t/any. Mesures per reduir la seva generació i confinament I.2.- Sorolls i vibracions: ESTUDI ACÚSTIC (per aquelles activitats que el nivell d'immissió dins del seu recinte sigui superior a 75 dba) I Normativa d aplicació. I Classificació de l'activitat en funció del nivell d'immissió acústica dins el seu recinte. I Nivell mínim d'aïllament de les façanes Nivell mínim d'aïllament al soroll aeri I Anàlisi de la capacitat acústica del territori. a) Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l activitat i el seu entorn. b) Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l emplaçament i l entorn de l activitat. c) Valors límit d immissió aplicables a les activitats d acord amb el que estableixen els annexos del Decret 176/2009 de 10 de novembre. I Anàlisi acústica de l escenari de l activitat. a) Descripció del local de l activitat i detall de les fonts sonores i/o vibratòries. b) Descripció dels usos dels locals adjacents i la seva situació respecte a usos sensible al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals. c) Estimació justificada del nivell d emissió d aquestes fonts a l interior i a l exterior de l activitat, i dels nivells d immissió als possibles receptors. d) Horari de funcionament de l activitat. I Avaluació de l impacte acústic. a) Si el nivell d avaluació estimat o mesurat als receptors afectats pel desenvolupament de l activitat és inferior als valors límit d immissió establerts als annexos, l impacte acústic és compatible amb el seu entorn. b) Si el nivell d avaluació estimat o mesurat en els receptors afectats pel desenvolupament de l activitat no compleix el que estableixen els annexos, l impacte s ha de compatibilitzar amb el seu entorn mitjançant l aplicació de mesures preventives, correctores o protectores que assegurin que no se superen els valors límit d immissió. Aquestes mesures s han d incloure i definir en l estudi d impacte acústic.

13 I Definició de mesures. L estudi d impacte acústic, en els supòsits que estableix l apartat 3.b, ha d establir de manera detallada mesures i possibles actuacions que calgui realitzar, com ara: a) Aplicar mesures preventives, amb caràcter previ a l inici de l activitat i durant el règim de funcionament, com ara: canviar l emplaçament de les fonts, substituir fonts per d altres menys sorolloses, regular el règim d explotació de l activitat, definir actuacions de vigilància del règim de funcionament de les fonts o de l activitat, etc. b) Aplicar a les fonts emissores mesures correctores mitjançant l execució de projectes d aïllament. c) Aplicar als receptors mesures protectores com el tractament de paraments, obertures, aïllaments, vidres dobles o altres d assimilables. d) Altres mesures que siguin eficients i susceptibles d aplicar. I Projecte d aïllament a) Activitats amb contigüitat amb el receptor a.1 El projecte d aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge. a.2 En el cas que hi hagi instal lacions de climatització, el projecte d aïllament ha d especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries, com ara esmorteïdors, aïllaments acústics, pantalles acústiques, silenciadors. a.3 El projecte ha d incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l activitat no superarà els valors límit d immissió que estableixen en la normativa d'aplicació. b) Activitats sense contigüitat amb el receptor b.1 El projecte d aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge. b.2 Si hi ha instal lacions de climatització, el projecte d aïllament ha d especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries, com ara esmorteïdors, aïllaments acústics, pantalles acústiques, silenciadors. b.3 Si la instal lació projectada comporta fonts emissores situades a gran altura, com ara sobre cobertes, en xemeneies i cims de sitges, el projecte ha de tenir en compte que la propagació del soroll es pot manifestar a llarga distància i, per tant, s han

14 d especificar els elements atenuadors adequats per minimitzar les immissions sonores a llarga distància. b.4 El projecte ha d incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l activitat no superarà els valors límit d immissió que estableixen la normativa d'aplicació. I Un cop instal lats els elements d aïllament, cal aportar certificació emesa pel projectista i/o instal lador/a que no se superen els valors límit d immissió que hi siguin d aplicació. per a les activitats que el nivell d'immissió dins del seu recinte sigui inferior a 75 dba: I Normativa d aplicació. I Anàlisi de la capacitat acústica del territori. Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l emplaçament i l entorn de l activitat. I.2.3- Classificació de l'activitat en funció del nivell d'immissió acústica dins el seu recinte. I Nivell mínim d'aïllament al soroll aeri I Descripció i ubicació dels focus. I Nivells d emissió en origen. I Minimització o reducció en origen, si s'escau. I Nivells d immissió estimats en el veí més afectat i justificació que no se superen els valors establerts. I.3.- Abocament d aigües residuals (per a les activitats no subjectes a permís d'abocament): I Normativa d aplicació. I Ubicació i medi receptor. I Consum d aigua (m 3 /dia) i procedència. I Efluents: cabals, caracterització i processos associats. I Sistemes de recollida i tractament. Punts d abocament. I Sistemes de control. I.3.- Abocament d aigües residuals (per a les activitats subjectes a PERMÍS D'ABOCAMENT i que no l'hagin tramitat directament a l'emshtr): I.3.1- Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal lacions en el cas de les activitats ja implantades, signat per un tècnic competent, que s haurà de presentar per duplicat, i que inclourà: 1. Antecedents a) Objecte: obtenció de l autorització d abocament o la seva revisió. En aquest darrer cas s haurà de presentar una fotocòpia de l autorització de què es disposi. En el supòsit que l empresa sol liciti una revisió de l autorització per canvis substancials a l activitat, s haurà d adjuntar una descripció d aquests. b) Característiques de la localització i emplaçament de l empresa. c) Punt de connexió al sistema.

15 2. Memòria descriptiva (omplir el qüestionari adjunt) a) Dades de producció: indicar l activitat desenvolupada, matèries primeres emprades i productes resultants amb expressió de la producció en t/any o bé unitats usuals. b) Processos industrials. c) Balanç d aigües: font d abastament, títol concessional, cabal abastat, distribució d aquest en el procés industrial i cabal abocat. d) Característiques dels efluents: cal indicar per a cada punt d abocament la tipologia i les característiques analítiques de les aigües abocades. En cas que l empresa aboqui aigües residuals generades pel procés o neteges de procés, haurà d aportar analítiques representatives dels seus abocaments, realitzades per un laboratori homologat per l Agència Catalana de l Aigua i que no tinguin més de sis mesos d antiguitat i efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. 3. Memòria tècnica de les instal lacions de pretractament o tractament (si en disposen) Sistemes i unitats de tractament: descripció del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionament del sistema de tractament (volums, temps de retenció...); descripció detallada dels equips instal lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin; proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats, producció i destinació dels residus. 4. Plànols Plànols a escala adequada per a la seva interpretació: a) Plànol de situació de l establiment. b) Plànol de la xarxa interior de sanejament diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb la ubicació de les arquetes i de les instal lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals. c) Planta i alçat del sistema de depuració de les aigües residuals. d) Plànols de detall del punt de connexió a la xarxa pública de sanejament, de les arquetes de registre i dels dispositius de seguretat. A efectes indicatius es poden aportar les següents escales: Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; plànols de situació general de l establiment, escala 1:5.000; detall de l establiment, escala 1:1.000; la planta i alçat del sistema de depuració, escala 1: En el cas que les instal lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s haurà d acompanyar l autorització expressa del propietari dels esmentats terrenys.

16 6. El Pla d Emergència de l Empresa d acord amb la legislació sectorial aplicable. 7. Residus: Descripció dels residus generats per l establiment, origen i evacuació i la següent documentació: 7.1. En el cas d activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l ultima Declaració Anual, la fitxa d acceptació i l últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats per part de l Agència de Residus de Catalunya, si escau En el cas d activitats que encara no s hagin implantat, s haurà d aportar documentació acreditativa que s ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació. I Fotocòpia de la factura de l aigua I L empresa haurà d aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part de l Entitat Metropolitana dels seus abocaments. En cas d haver d incloure més dades en qualsevol dels apartats anteriors es poden afegir els fulls annexos que es considerin oportuns. L Entitat Metropolitana podrà sol licitar a l empresa tota altra documentació complementària o aclariment que es consideri necessari per dur a terme la tramitació de la sol licitud. I QÜESTIONARI TÈCNIC (segons model de l'emshtr que es pot obtenir en la següent adreça d'internet) per a més informació:

17 I.4.- Generació i gestió de residus: I Normativa d aplicació. I Focus de generació de residus. I Caracterització (tipus, quantitats). I Emmagatzematge (tipus i durada). I Minimització o reducció en origen. I Gestió dels residus. I.5.- Ambient interior del recinte: I Normativa d aplicació. I.6.- Contaminació llumínica: I Normativa d aplicació. I Instal lació d il luminació exterior. I Enllumenat de seguretat. I Aparadors, anuncis lluminosos. I Estudi luminotècnic. Nivells d il luminació. I Característiques de la instal lació: I Tipus de llumeneres. I Inclinació de les pantalles. I Tipus de bombetes. I Mesures d estalvi energètic. I.7.- Radiacions tèrmiques. I.8.- Radiacions ionitzants.

18 II.- ESTUDI DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (per a les activitats subjectes al RSCIEI) II.1.- Aspectes generals: II Usos de l activitat. II Normativa d aplicació II Configuració i ubicació en relació a l'entorn II Superfície II Nivell de risc intrínsec: Relació de materials emmagatzemats Càlcul de la càrrega de foc ponderada II Justificació de la ubicació permesa II.2.- Accessibilitat als Bombers: II Condicions de l'entorn i dels edificis II Façanes accessibles i obertures d'accés II.3.- Característiques constructives: II Morfologia dels materials de construcció II Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius II Reacció al foc dels productes de revestiments dels: sòls, parets i sostres, lluernaris i interior de cel-ras i terres elevats. II.4.- Compartimentació: II Compartimentació respecte els veïns: per les mitgeres i façanes per coberta II Sectors interiors Superfície Usos Nivell de risc Característiques constructives Escales i passadissos protegits Locals de risc especial II.5.- Evacuació: II Càlcul d ocupació. II Altura d evacuació. II Nombre de sortides. II Hipòtesi de bloqueig. II Dimensionament dels elements d evacuació: sortides, passadissos i escales. II Longituds dels recorreguts d evacuació. II Característiques de les portes. II.6.- Instal lacions de protecció contra incendis: II Sistemes de detecció i alarma. II Extintors.

19 II Boques d incendi equipades. II Hidrants. Interiors Exteriors II Ventilació i eliminació de fums. II Altres. II.7.- Instal lació d enllumenat de senyalització i emergència. II.8.- Senyalització: II Senyalització dels recorreguts d evacuació. II Senyalització dels mitjans de protecció. II.9.- Manual d autoprotecció. II.- ESTUDI DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (per a les activitats subjectes al CTE): II.1.- Aspectes generals: II Usos de l activitat. II Normativa d aplicació II Superfície II.2.- Intervenció dels Bombers: II Accessibilitat als Bombers II Condicions de l'entorn i dels edificis II.3.- Propagació interior: II Compartimentació en sectors d'incendis II Locals i zones de risc especial II Espais ocults. II.4.- Propagació exterior: II Mitgeres i façanes II Cobertes II.5.- Característiques constructives: II Morfologia dels materials de construcció II Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius II Reacció al foc dels productes de revestiments dels: sòls, parets i sostres, interior de cel-ras i terres elevats. II Reacció al foc dels materials de decoració i mobiliari II.6.- Evacuació: II Compatibilitat dels elements d'evacuació II Càlcul d'ocupació. II Altura d evacuació II Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d evacuació II Hipòtesi de bloqueig.

20 II Dimensionament dels elements d evacuació: sortides, passadissos i escales. II Característiques de les portes. II Escales protegides II.7.- Instal lacions de protecció contra incendis: II Sistemes de detecció i alarma. II Extintors. II Boques d incendi equipades. II Hidrants. Interiors Exteriors II Control i eliminació de fums. II Altres. II.8.- Instal lació d enllumenat de senyalització i emergència. II.9.- Senyalització: II Senyalització dels recorreguts d evacuació. II Senyalització dels mitjans de protecció. II.10.- Manual d autoprotecció.

21 3.- INFORMACIÓ GRÀFICA: 1.- Plànol de situació (escala 1:2.000) assenyalant les vies de circulació, el número de la finca, la delimitació de l espai que ocupa l activitat. 2.- Plànol d emplaçament (escala 1:500 amb les coordenades UTM) assenyalant el perímetre aproximat del local dins de l edifici, acotant les voreres, situació de l arbrat viari, etc. 3.- Plànol/s de planta (escala 1:50, 1:100 o 1:200) de distribució de les superfícies, amb la implantació de la maquinària, ventilacions naturals o forçades-, amb les mesures de prevenció i protecció contra incendis, etc, necessaris per a la completa comprensió de l activitat. Plànol de planta de la coberta (escala 1:100). Plànol de la xarxa interior de sanejament amb la ubicació de les arquetes i sistemes de pretractament i tractament de les aigües residuals. 4.- Plànols de detall (escala 1:20) de l arqueta de presa de mostres de les aigües residuals, de les solucions constructives de la compartimentació en sectors d incendi i de proteccions passives, de l aïllament acústic, etc- 5.- Plànols de secció. Tots els plànols aniran degudament acotats i portaran anotats detalladament tot el que sigui necessari i convenient per facilitar la comprovació del compliment de la normativa vigent d aplicació a l activitat.

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS

ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS ÍNDEX Preàmbul... 2 Capítol I. Disposicions generals......3 Article 1. Objecte... 3 Article

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT:

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: La GUIA DE SUPORT PER AL DISSENY I L EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE COMPOSTATGE està concebuda com una eina dinàmica, de forma que sempre pot ser modificada i ampliada

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT OBRA: PROJECTE D ENLLUMENAT DEL PARC DELS VEGETALS TÈCNIC REDACTOR: FRANCESC HERAS I PERELLÓN Enginyer Municipal Estudi bàsic de Seguretat i Salut 0 ÍNDEX 1 DADES DE L'OBRA

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT Ajuntament de Valls ENDERROC EDIFICIS CARRER ESPARDENYERS ARI 4 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ---------- AJUNTAMENT DE VALLS ------------ Regidoria d'acció Territorial, Habitage i Barri Antic ESTUDI

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR ESTUDI DEL CONSUM D AIGUA ALS EDIFICIS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA SITUACIÓ ACTUAL I POSSIBILITATS D ESTALVI EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR Sr. Martí Boada

Más detalles

Generalitat de Catalunya ESTUDI DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya ESTUDI DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Generalitat de Catalunya ESTUDI DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona, 5 de maig de 010 SUMARI VOLUM 1 1. Presentació: mandat, objecte i equip de treball... 3. Introducció... 3 3.

Más detalles

ANNEX 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ANNEX 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT OBRA: MILLORA DE VORAVIES DE CARRERS D ALGAIDA TÈCNIC REDACTOR: AINA CIFRE BIBILONI ÍNDEX 1 DADES DE L'OBRA 2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 3 COMPLIMENT DEL

Más detalles

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona Documents Control Sanitari dels Establiments Alimentaris Agència de Salut Pública de Barcelona Manual per a l inspector CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MANUAL PER A L INSPECTOR Aquest document

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA SUMARI EXPOSICIÓ DE MOTIUS TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS CAPÍTOL PRIMER: FINALITAT, FONAMENTS LEGALS

Más detalles

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 per una barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient 3 Presentació 1995 l Ajuntament de Barcelona va aprovar l adhesió a la Carta d Aalborg. La decisió

Más detalles

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària 3 de febrer de 2005 Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015

Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015 Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual de l habitatge al municipi. La crisi actual que està vivint el país i l esclat de la bombolla immobiliària

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 1.1 INTRODUCCIÓ 1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 1.2.1

Más detalles

22192 REIAL DECRET 1164/2002, de 8 de novembre,

22192 REIAL DECRET 1164/2002, de 8 de novembre, 3068 Dilluns 2 desembre 2002 Suplement núm. 21 directament relacionades amb els continguts propis de l especialitat de què es tracti, i acreditin activitat assistencial i docent, durant un temps no inferior

Más detalles

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Estadística Econòmica Sectors econòmics Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Generalitat

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS D ACTIVITAT ECONÒMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS D ACTIVITAT ECONÒMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT A/A CAP DEL SERVEI DE PLANS I PROGRAMES Departament de Territori i Sostenibilitat Subdirecció general d Avaluació Ambiental Generalitat de Catalunya Avinguda Diagonal 523-525 08029 BARCELONA 1 PLA DIRECTOR

Más detalles

Tramitació IIT Informe d'idoneïtat Tècnica i permisos d'obres: llicència o comunicat

Tramitació IIT Informe d'idoneïtat Tècnica i permisos d'obres: llicència o comunicat Tramitació IIT Informe d'idoneïtat Tècnica i permisos d'obres: llicència o comunicat 1. Introducció e Projectes BCN 2.Resum tramitació IIT COAC 3. Procès tramitació IIT COAC PAS1 Consulta prèvia al web

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles