SOLUCIONARI Unitat 8

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOLUCIONARI Unitat 8"

Transcripción

1 SOLUCIONARI Untat 8 Comencem Calcula: a) El 18 % de 250 b) El 7,5 % de 00 c) El,75 % de 00 d) El 2, % de a) b) c) d) Determna els nteressos que generen en un any 750 al 2,5 % anual. I ,75 Quns nteressos produexen en un quadrmestre 50 al,8 % quadrmestral? I Exerccs 1. S ngressen 6 00 al, % anual d nterès smple durant 8 mesos. a) Quns nteressos produran? b) Qun és el valor del captal nal? 8 mesos anys a) I t ,80 b) + I , ,80 2. Calcula el temps durant el qual es van nvertr 500 a una taxa d nterès smple anual del,5 %, s el captal nal generat va ser de C + t t t C anys. El Banc de Gandesa ens assegura uns nteressos de 780 s obrm una llbreta a termn amb 2 000, des del 15 de juny ns a nal d any. Quna és la taxa d nterès anual pactada s l operacó es realtza a nterès smple? I t 6 % I t , 06. Calcula el temps que trga a duplcar-se un captal dpostat al 5 % d nterès smple anual. + I 2 I t 1 1 t 1 t anys 005, 5. Troba els nteressos generats per nvertts: a) Al 5, % anual durant 5 mesos. b) Al 2, % semestral durant anys. c)a l 1,2 % trmestral durant 150 des. Totes tres operacons es realtzen a nterès smple. a) I t , 5 b) I c) I A nterès smple, quants dners s han d nvertr al % anual perquè en 5 des produexn uns nteressos de,5? I 5, I t t 5 00, Una lletra de canv de es descompta al 8 % 60 des abans del seu vencment. Calcula n el descompte l eectu. 60 D Nt , E N D , , 8. Per una lletra de canv de amb vencment al cap de 0 des s abonen Quna taxa d nterès s ha cobrat? D D 75 D Nt Nt , % anual McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

2 9. S ngressen 900 en una llbreta d estalv al 5% d nterès compost anual. a) Qun és el captal que h haurà acumulat després de 5 anys? b) Quant de temps hauran d estar ngressats aquests 900 en aquestes matexes condcons perquè el captal nal super els 166? a) ( 1 + ) t C 5 900( ) ,65 log log C b) t log( 1 + ) log105, 10 anys Hauran d estar ngressats més de 10 anys. 10. A nterès compost, quant de temps trga a duplcar-se un captal que s nvertex al 5 % anual? Compara el resultat amb el que vas obtenr en resoldre l exercc justca n les derènces. 2 2 ( 1 + ) t log 2 2 ( 1+ ) t 2 105, t t log 105, 1,21 anys 1 anys, 2 mesos 1 des. A nterès compost es necessta menys temps per assolr el matex captal nal que genera una operacó a nterès smple. 11. Qun captal hem d nvertr a nterès compost amb una taxa d nterès anual del, % perquè després de 8 anys es convertex en 17559? ( 1 + ) t ( 1 + ) t 8 1, A quna taxa d nterès compost anual s han d nvertr perquè en 6 anys produexn uns nteressos de 1 61? C 6 + I S ngressen al 5 % d nterès compost anual durant 8 anys. Quna quanttat s haura hagut d nvertr a nterès smple per tal d obtenr el matex nterès en el matex temps? C 6 C 6 ( 1 + ) , % C 8 ( 1 + ) , ,2 I C 8 859, 2 A nterès smple: I 859, 2 I C 0 t C ,55 t 005, 8 1. Un producte de neteja costa avu 6,5. Qun serà el preu d aquest producte d aquí a 5 anys, suposant que cada any s ncrement un 2,5 %? Representem per P 0 el preu actual de l artcle. P 5 P 0 ( 1 + ) 5 P 5 65, 1, ,5 15. Calcula la taxa d nterès semestral que equval a una taxa d nterès anual del %. Consdera les dues possbltats: a) Interès smple. b) Interès compost. a) 0, , 6% 2 b) , ,8 % 16. A nterès smple, quna és la taxa d nterès quadrmestral equvalent a un 2, % trmestral? I a nterès compost? A nterès smple: , %, A nterès compost: ( 1 + ) 1 ( 1 + ) 1 1, , 0995,21 % Un compte d estalv produex el,28 % d nterès anual. Fns ara el banc abonava els nteressos a nal d any, però ara es voldren cobrar trmestralment , ,05 % 18. Quna és la taxa d nterès trmestral equvalent que haurà de pagar el banc? A nterès compost: ( 1+ 1 ) 1 1, ,17 % McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

3 A nterès smple: , 6% 19. A nterés compost, quna és la taxa anual equvalent a un 5 % mensual? I a nterès smple? Calcula els nteressos que produexen 750 que s nvertexen al,6 % anual durant 6 anys que es captaltzen semestralment. 1 t C , ,0 I C 6 929, ,0. Ingressem en una llbreta a termn durant anys amb una captaltzacó mensual. S es transormen en 6 056,0, quna és la taxa d nterès anual de l operacó? C C C ,8 % Un clent nvertex 600 a un 6 % d nterès anual, amb un període de captaltzacó quadrmestral obté uns nteressos de 117,06. Determna el temps del procés. t 6 056, C + I , , 06 1 t 1 006, t , t log log 1, , t 717, 06 log log 1, 02 anys 2. Quns nteressos generen 50 e nvertts al 2, % anual durant 5 anys amb captaltzacó mensual? C 50 1, ,78 I C 5 608, ,78 2. Determna els nteressos que produexen en un any col locats al 6 % anual amb els períodes de captaltzacó següents: anual, semestral, quadrmestral, trmestral mensual. Expressa els resultats obtnguts en orma de taula (taula 8.) extreu-ne conclusons. Període de captaltzacó Anual Semestral Quadrmestral Trmestral Mensual Captal després d un any , ,6 1061,68 C 1 1 Interessos en un any ,68 I C 1 En augmentar la reqüènca de captaltzacó, augmenten els nteressos generats per un matex captal nvertt a un matex rèdt anual. 25. Calcula la TAE de les taxes nomnals següents: a) 7% amb període de conversó mensual. b) 6, % amb període de conversó semestral. c) 7,2 % amb període de conversó quadrmestral. a) TAE , ,2 % b) TAE , 0 % c) TAE , %, 22. Qun és el captal que s ha d nvertr durant 5 anys al,2% anual, convertble trmestralment, perquè produex un total de 621,2? C , , , C Una enttat bancàra oerex un producte nancer amb una TAE del 5,6 %. Quna és la taxa d nterès nomnal s la captaltzacó és trmestral? , ( 1, ) 055 5,5 % McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

4 27. Un banc oerex dues possbltats als seus clents per cobrar els nteressos. La prmera establex un 2, % anual amb captaltzacó mensual la segona, un 2,5 % anual amb abonament semestral dels nteressos. Quna de les dues opcons és més avantatjosa per als clents? Prmera opcó: TAE , % Segona opcó: TAE ,52 % És més avantatjosa la segona opcó. 28. Deduex l expressó que permet realtzar el càlcul general de la TAE, a partr de la dencó de taxes d nterès equvalents. Taxa d nterès anual amb reqüènca de captaltzacó durant 1 any. S suposem que s nvertex un captal, s ha de vercar: ( 1 + TAE) 1 Per tant, 1 + TAE 1 TAE L Elvra contracta un pla de pensons. El da 1 de gener de cada any ngressa en una caxa d estalvs 600 al,5 % d nterès anual. Qun captal haurà acumulat quan es jubl s ara té 0 anys? Ingressarà l anualtat durant 5 anys. ( 1 + ) C A( 1 + ) t , , Una persona és molt aconada a la lotera es gasta 250 cada any per aquest concepte. Després de 15 anys d ntentar-ho, obté un prem de 500. Té motus per estar contenta s el banc que té més a prop de casa seva oerex un nterès del % a les llbretes d estalv? S hagués ngressat els dners que va gastar en la lotera al banc, haura acumulat un captal de: 10, C 250 1, , 00, Per tant, no té motus per estar contenta, ja que aquest captal supera el prem que ha obtngut gràces a la lotera. 1. Durant quants anys cal ngressar al prncp de cada any una quanttat de 2750 al 5,% anual per acumular un captal de 71,9? C A( 1 + ) ( 1 + )t A ( 1 + ) 1 log 1, 692 t log 1, anys Cal er l ngrés durant un període de 10 anys. 2. En Ramon va néxer l 1 de gener de Els seus pares l van obrr una llbreta d estalv amb 250 van decdr ngressar-h aquesta matexa quanttat al prncp de cada any, ns que os major d edat. De qun captal podrà dsposar en Ramon quan complex 18 anys, s l operacó es va pactar al 6 % anual? C , 18 1, , En Ramon podrà dsposar de quan arrb a la majora d edat. ( 1 + ) t L Eulàla haurà d ngressar al prncp de cada trmestre un màxm de Una esportsta proessonal pretén retrar-se d aquí a 8 anys. Guanya orça dners, però és prevsora quan dex l esport té la ntencó de muntar un negoc que l suposara una descaptaltzacó mportant, concretament, de Quna quanttat ha d ngressar anualment en una enttat bancàra que l oerex un 5 % anual per poder acumular aquesta quanttat de dners quan es retr? C 7 1, , , 05 t 1, 692 1, 05 t. D aquí a anys, l Eulàla té la ntencó de comprar un cotxe el preu del qual no super els Quna quanttat haurà d ngressar com a màxm al prncp de cada trmestre en una llbreta d estalv que oerex un,8 % anual? C A 1 1 t A , A 1, , A McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

5 105, A 1, , A 9 867,5 Ha d ngressar anualment 9 867,5 a l enttat bancàra. 5. Un comercant nca un pla d estalvs en una enttat bancàra que l garantex un rendment del 10 % anual. S ngressa 150 al prncp de cada mes, de qun captal podrà dsposar quan hagn transcorregut 10 anys? I quan n hagn transcorregut? Quan hagn transcorregut 10 anys: C , 1 01, , ,80 Quan hagn transcorregut anys: C , 1 01, , ,5 6. Un treballador complrà 0 anys d aquí a tres setmanes es pensa jublar antcpadament, quan en complex 60. Un amc seu l ha parlat d un pla de jublacó en què garantexen una rendbltat del 6,5 %. Esbrna quant haurà de pagar cada any el da del seu anversar perquè quan es jubl hag acumulat un captal de Quants euros haurà pagat en total durant aquest període de temps? Quns nteressos l hauran produït? 1, A 1, A Cada any haurà de pagar el da del seu anversar. Durant els anys que encara l alten per jublar-se haurà pagat un total de: anys ,25 any Haurà obtngut uns nteressos de: , ,75 7. En una empresa han decdt comprar un ordnador una mpressora el preu dels quals al comptat és de 2 55, més IVA. El representant de l empresa ha arrbat a l acord següent amb el venedor: en el moment de realtzar la compra, l empresa abonarà 500 la resta es pagarà en quatre pagaments guals durant cadascun dels quatre anys següents. A més, tot el que no es pagu al comptat tndrà un recàrrec del 15 % anual. S l IVA aplcat és del 16 %, determna: a) L mport de la compra s s hagués et eectva al comptat. b) El preu que es pagarà realment quan s hag saldat el deute. a) Tennt en compte que s aplca el 16 % d IVA, l mport de la compra al comptat hagués estat de: 2 55, 1, b) S es paguen 500 en el moment de la compra, quedaren pendents: Aquests 2 8 es paguen en anualtats al 15 % anual. L mport de cada anualtat, serà de: D( 1 + ) a t 2 8 1, ( 1 + ) t 1 1, ,6 Quan s hag saldat el deute, s hauran pagat realment: ,6 61, 8. Un equp estèreo proessonal que costa 57,50 es paga en 11 termns trmestrals a una taxa d nterès anual del 9, %. Calcula l mport de cada pagament la quanttat total que s ha pagat per l equp. Import de cada pagament: D -- t a 1 57, , t ,02 Quanttat total que s ha de pagar per l equp: 11 72,02 092,22 9. Elabora el quadre d amorttzacó del préstec següent: per ésser tornats en 8 anys a una taxa d nterès anual del 9 %. Imagna t que quan s ha satset la cnquena anualtat es decdex lqudar el deute. Quna quanttat s ha de pagar? Calculem prmer el valor de cada anualtat: , 8 a , ,1 McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

6 Temps Anualtat ,1 252,1 252,1 252,1 252,1 Quota nterès ,11 1,99 118,7 98,2 Quota amorttzacó 1 62, ,0 1 99, ,67 2 0,90 Per lqudar el deute desprès de la cnquena anualtat cal pagar 8 22, Un cotxe es paga amb les condcons següents: d entrada la resta, en 1 pagaments guals de 57,50 amb vencment quadrmestral. S l nterès aplcat en aquesta operacó és del 18 % anual, qun és el preu de venda al comptat d aquest cotxe? Calculem prmer l mport ajornat: a 1 t 1 D t 57, , , Captal amorttzat 1 62,1 11, , ,89 57, 50( 1, ) , ,79 1 Captal pendent , ,8 69, , ,11 El preu de venda al comptat del cotxe és de: , ,79 1. Una persona ha d amorttzar un crèdt hpotecar de amb un nterès del 9,5 % anual la seva stuacó econòmca no l permet pagar una quanttat superor a cada any. Quants pagaments haurà de realtzar? Serà complet l últm d aquests pagaments? Hem de calcular el temps t: a ( 1 + ) t , 095 t a D t 171 anys Haurà de realtzar 11 pagaments, l últm dels quals no serà complet. 2. La publctat d una mmoblàra anunca que els psos que acaba de construr costen Una de les derents maneres de pagament que oerex és la següent: «70000 en el moment d entregar les claus, la resta, a pagar en un termn de anys amb nterès del 9,5%». Suposant que els pagaments es realtzen a nal de cada any, calcula: a) Quna quanttat caldra abonar anualment? b) Quant s haura pagat per aquest ps un cop es es eectva l últma anualtat? a) Quanttat pendent: Calculem el valor de cada anualtat: , 095 a ,7 1, b) En aquestes condcons el ps haurà costat un total de: , ,9 Acabem 1. Entre dos amcs dsposen de El prmer ngressa el seu captal al % anual durant 1 any el segon també nvertex el seu durant 1 any, però al 5 % anual. S a nal de l any la suma dels nteressos de les dues quanttats és de 5, calcula els dners que té cadascun d ells. Representem per C 1 C 2 els captals dels dos amcs. Es complex que: C 1 + C C, C, 2 5 C ; C El prmer amc té 000 el segon, En una operacó a nterès smple, a quna taxa anual s ha d nvertr un captal perquè es trplqu en un temps de anys? I s l operacó és a nterès compost? A nterès smple: I 2 t t , 10% t A nterès compost: ( 1 + ) t ( 1 + ) log log( 1 + ) log( 1 + ) log ( 1 + ) 10 log log log %,. Un captal s nvertex durant 1 any al 6 % anual. Després, el captal ncal, juntament amb l nterès produït, es col loca al % anual. S sabem que el captal nal és de 8 268, determna la quanttat de dners ncal. Representem per el captal ncal. En acabar el prmer any, es transormaran en ( 1 + ), en acabar el segon, ens transormarà en ( 1 + ) ( 1 + ). Per tant: 106, 10, McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

7 . Troba el temps que trga un captal a produr, a nterès smple, uns nteressos guals a la quarta part d aquest captal, s la taxa d nterès aplcada és del 2,5 % semestral. I t t 1 t anys 1 05 Cal tenr en compte que, a nterès smple, un 2,5% semestral equval a un 5 % anual. 5. Calcula el valor eectu d una lletra de canv de 2 00 de nomnal que es descompta en un banc al 9,5 % d nterès 5 des abans del seu vencment. E N( 1 t) E ,5 6. A nterès smple, a quna taxa d nterès s han d nvertr 750 durant 7 anys perquè produexn una suma de captal més nteressos gual a 5 981,25? Els nteressos són de: 5 981, ,25 I t 8,5 % I t 2 21, Dos captals que sumen 1 0 s nvertexen al % d nterès smple semestral, el prmer durant 9 mesos menys que el segon. S sabem que durant aquest temps cadascun produex uns nteressos de 8, determna n el valor. A nterès smple, un % semestral equval a un 8 2 8% anual a un % mensual. Per tant, : (el temps caldrà expressar-lo en 150 mesos). C 1 + C C 1 + C C C 1 t C 2 t ( + 9) 1 t C 2 ( t + 9) C 1 t 8 1 C t C 1 + C C 1 t C 2 ( t + 9) C 1 t 7 0 C 1 t ( 1 0 C 1 )( t + 9) C 1 t 7 0 C 1 800, t 9 mesos C 2 00 El prmer captal de 800 va estar nvertt durant 9 mesos, el segon captal de 00 es va nvertr durant 18 mesos. 8. S han nvertt 000 al % d nterès compost anual durant 6 anys. Quna quanttat hauríem d nvertr a nterès smple sense modcar la taxa d nterès anual per obtenr els matexos nteressos en el matex temps? Calculem els nteressos a nterès compost: C 000 1,0 6 6 ( 1 + ) ,28 I 5 061, ,28 A nterès smple: I 1 061,28 I t ,98 t 00, 6 Hauríem d nvertr 21,98 9. Calcula els nteressos que produexen 950 al 6% anual d nterès compost durant 15 mesos. 15 t 15 mesos anys 1,25 anys Captal nal: 950 1, 06 5, 1 021,78 I 1 021, , Compara l evolucó que expermenta unanversó de al 10 % anual durant 10 anys a nterès smple a nterès compost. Representa els resultats en una taula (taula 8.8) en un gràc (g. 8.1). Qunes conclusons pots extreure n? Any (smple) (compost) (smple) (1 + t) , ,56 198,72 2 1,59 257,95 259,7 (compost) (1 + ) t amb 1 Conclusons: Per a una matexa taxa d nterès el matex temps, l nterès compost proporcona més benecs. McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

8 A la gràca es pot observar que, a nterès smple, seguex un crexement lneal, mentre que a nterès compost el crexement és exponencal. Captal nal ( ) o els anys que han transcorregut des que va er-h l ngrés. Determna també quna taxa d nterès compost mensual equvalent l haura de pagar el banc a partr d aquest moment s sol lcta que l abonn els nteressos cada mes. Taxa d nterès anual: Temps: t anys 1, ( 1 + ) t 161, ( 1 + ) t + 2 Dvdm membre a membre la segona gualtat entre la prmera: I. compost I. smple t (anys) 161, ( 1 + ) 2 1, % 161, , 10 1, ,1 t t anys El banc l paga el 10 % d nterès compost han transcorregut anys des que va er-h l ngrés. Taxa d nterès mensual equvalent a un 10 % anual: %, 11. A quna taxa anual d nterès compost s han d ngressar 250 perquè en 6 anys produexn uns nteressos de 59,10? + I , 10 09, 10 (captal acumulat) ( 1 + ) t 09, ( 1 + ) 6 ( 1 + ) 6 09, ( 1 + ) 6 1, , 26 06,6 %. Per un préstec de 000 al 5 % d nterès compost anual, se n tornen 2,7. Determna el temps que s ha trgat a pagar el préstec. ( 1 + ) t 2, , 05 t 2,7 log , t 000, t log 105, 8 anys El préstec s ha retornat en 8 anys. 1. Una persona no recorda quant a que va ngressar 100 al banc n l nterès compost anual acordat. Un da va al banc l duen que s vol retrar els dners en aquell moment, l donaran 1,10 ; però s espera 2 anys més, l n donaran 161,05. Calcula la taxa d nterès compost que l paga el banc 1. Troba el captal nal generat per 60 nvertts durant 6 anys a nterès compost amb una taxa anual del,8 %, s la captaltzacó és: a) Anual; b) Semestral; c) Quadrmestal; d) Trmestral; e) Mensual. a) C ,08 6 8,66 b) C ,1 2 c) C ,5 d) C ,8 e) C , A nterès compost, calcula la taxa trmestral equvalent a: a) El 6 % anual; b) El % semestral; c) L 1 % mensual. a) 106, %, b) 10, %, anual 1, %, c) 101, 1 68, 68 % anual 1, %, McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

9 16. Calcula el temps durant el qual s ha d nvertr un captal al 5, % d nterès compost perquè es duplqu en aquestes condcons: a) La captaltzacó és anual. b) La captaltzacó és mensual. a) Captaltzacó anual: S el captal es duplca, 2 2 ( 1 + ) t 2 1, 05 t t 1,18 anys 1 anys 2 mesos b) Captaltzacó mensual: t , 005 t t,86 anys anys 10 mesos 17. S ngressen en una llbreta a termn durant anys a un,25 % anual d nterès compost. S en el moment de retrar els dners l enttat nancera descompta el 25 % dels nteressos en concepte d IRPF, quna és la taxa anual d nterès real de l operacó? Calculem els nteressos que s obtndran: C , ,89 I 28 2, ,89 Només es cobra el 75 % d aquests nteressos: I 75 I 75 2, ,67 Llavors, el captal nal real serà de: , ,67 Representem per la taxa d nterès real: 27 9, ( 1 + ) 27 9, ,22 % La taxa real d nterès de l operacó és del,22 %. 18. Un banc oerex dues alternatves per contractar un préstec: el,8 % anual, convertble semestralment, o el,5 % anual convertble trmestralment. Quna és l opcó que resulta més avorable? Justca n la resposta. Calculem la TAE de cada opcó: a) TAE ,86 % b) TAE ,58 % 1 La segona opcó és més avorable, ja que la taxa anual equvalent és menor (per la qual cosa caldrà pagar menys nteressos pel préstec). 19. El preu del lloguer d un apartament és de 900 cada mes. S el propetar l ncrementa en un 2,5 % cada any, quna quanttat mensual pagarà el llogater d aquí a 5 anys? Quant haurà pagat en total pel lloguer de l apartament en aquest temps? El preu després de 5 anys serà de: P ,025 99, cada mes L any en què es va establr l acord el llogater va pagar un total de Segon any , Tercer any , ,75 Quart any 11 6,75 1, Cnquè any , ,18 En el decurs de 5 anys va pagar pel lloguer de l apartament un total de: , , ,5. Per obtenr una TAE del 6, % amb captaltzacó quadrmestral, qun ha de ser el nomnal? TAE , , , 6% El nomnal ha de ser del 6 %. 21. S nvertex un captal A al 2 % quadrmestral d nterès compost durant 5 anys. Un altre captal B, que supera el prmer en 1000, s nvertex durant el matex temps al % nomnal amb captaltzacó semestral. Determna el valor de cada captal sabent que en totes dues operacons s obtenen els matexos nteressos. Els captals són A B A Un 2 % quadrmestral equval a un 6, % anual, un % anual amb captaltzacó semestral equval a un,0 %. Els nteressos dels dos captals són guals: A( 1 + ) t A ( A ) ( 1 + ) t ( A ) A[ 1, ] ( A ) ( 1, ) 1 000( 1, 00 A 5 1) , , ,77 5 Els captals són: A 1 726,77 B 2 726, En obrr una llbreta d estalvs s oerexen dues possbltats: un nomnal del,6 % McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

10 convertble bmensualment o una TAE del,6 %. Quna de les dues resulta més avantatjosa? Calculem la TAE de la prmera opcó: un nomnal del,6 % convertble bmensualment: TAE ,65 % Per al clent, la prmera opcó és més avantatjosa ja que la taxa anual equvalent és més gran (,65 >,6). 2. S el da 1 de gener de cada any es dposten 500 en una llbreta d estalvs que proporcona un,6 % anual, qun captal s acumularà després de 25 anys? C A( 1 + ) ( 1 + )t , , ,5 En 25 anys s acumularà un captal de 6,5. 2. Quna prma anual haurà de pagar a una companya asseguradora una persona que té 0 anys perquè quan es jubl pugu dsposar d un captal de ? La companya l garantex una taxa anual del,2 %. C A ( 1 + ) [( 1 + ) t 1] 1, 02( 1, ) 1 5,81 Suposant que la jublacó es produex als 65 anys, cal pagar cada any 1 5,81 a la companya asseguradora. 25. Calcula les anualtats que s han d abonar per amorttzar en 10 anys un préstec de al 8,75% anual. D( 1 + ) a t , ( 1 + ) t 1 1, ,6 Cal abonar 689,6 cada any durant els 10 anys que dura el préstec. 26. Un treballador decdex ngressar en un compte d estalv 2 00 a prncp d any durant 10 anys. En el transcurs dels 6 prmers anys, la llbreta dóna un nterès del,6 % anual a partr del setè, l nterès dsmnuex ns al,2 % anual. Qun és el saldo nal de la llbreta? Saldo acumulat durant els ss prmers anys: C 1 A( 1 + ) ( 1 + )t , , ,55 06 Saldo acumulat durant els darrers anys: 1, 02 C , ,2 02 A més, el captal C 1 està nvertt al,2 % durant els últms anys. S haurà transormat en: C ,55 1, ,9 En dentva, el saldo nal de la llbreta és de: C 1 + C , ,2 0579, Quants anys es necessten per cancel lar un préstec de al 9 % anual s es paguen 7,58 cada mes? D( 1 + ) a t a ( 1 + ) t ( 1 + ) t 1 a D 1 t -- a a D , t , , 7, , 0075 t 1, 5657 log 1, 5657 t log1, anys Es necessten 5 anys per cancel lar el préstec. 28. Una amíla té un préstec hpotecar de al 8 % anual per ser retornat en 10 anys. S decdex cancel lar-lo els pagaments són mensuals, quna quanttat haurà d abonar al nal de cada mes a l enttat que l ha concedt el préstec? D t -- a t , 1 008, , , Al nal de cada mes haurà d abonar 582,7 a l enttat que l va concedr el préstec. 29. L enttat nancera X presta un cert captal al 10 % anual amorttzable en 10 anys l enttat Y ho a al % anual per ser retornat en 9 anys. A quna enttat són més assequbles les anualtats? I la quanttat total que s ha de tornar? La enttat X l enttat Y concedexen el matex prèstec D. McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

11 Anualtats que cal pagar a l enttat X: a D( 1 + )t ( 1 + ) t 1 Anualtats que cal pagar a l enttat Y: a D ( 1 + )t ( 1 + ) t 1 a < a, ja que 16 < 19. Les anualtats són més assequbles a l enttat X. Quanttat total a retornar: D 01, 11, , , D D 0, 1, , , D Enttat X: D ( 1 + ) t 11, 10 D Enttat Y: D ( 1 + ) t 1, 9 D 259, D 277, D Com que 2,59 < 2,77, la quanttat total a retornar també és més petta a l enttat X. 0. Elabora el quadre d amorttzacó d un préstec de al 9 % anual per ser retornat en 8 anys. Calculem prmer el valor de cada anualtat: a D( 1 + )t , ( 1 + ) t 1 109, Anys Anualtat Quota nterès , , , , , Quota amorttzacó , , 15 59, , , Captal amorttzat , , , , , Captal pendent , ,86 8 1, , McGraw-Hll/Interamercana de España, S.A.U. Matemàtques aplcades a les cènces socals 1. Batxllerat

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria Àmbit cientificotecnològic PAUTA DE CORRECCIÓ Activitat 1 (40 punts) A principis de maig de 011 el diari El Periódico

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

QUANT PAGA L ESTUDIANT?

QUANT PAGA L ESTUDIANT? QUANT PAGA L ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món Maig de 2012 OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI Os observatori sistema universitari Os observatori sistema

Más detalles

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar ... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 4t estudi L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar Gener de 2013... L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

Más detalles

El cost social i econòmic del fracàs escolar

El cost social i econòmic del fracàs escolar Estudi: El cost social i econòmic del fracàs escolar L estudi mostra com les polítiques educatives i el nivell de formació assolit per la població condicionen el desenvolupament social i econòmic i els

Más detalles

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (LOU) i posteriorment la Llei Orgànica

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Estadística Econòmica Sectors econòmics Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Generalitat

Más detalles

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL)

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA Examen en grup

Más detalles

Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015

Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015 Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual de l habitatge al municipi. La crisi actual que està vivint el país i l esclat de la bombolla immobiliària

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

LLEI D ARRENDAMENTS URBANS (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994)

LLEI D ARRENDAMENTS URBANS (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994) LLEI D ARRENDAMENTS URBANS (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994) Text preparat pel Servei Lingüístic de l Àmbit Judicial Conté les últimes modificacions, fetes per la Llei 1/2000, de 7 de gener, d

Más detalles

REUTILITZO, I TU? contra el canvi climàtic. Calcula les emissions que pots evitar! 0,16 kg de CO 2. 16,65 kg de CO 2. 266,98kg de CO 2 1,77.

REUTILITZO, I TU? contra el canvi climàtic. Calcula les emissions que pots evitar! 0,16 kg de CO 2. 16,65 kg de CO 2. 266,98kg de CO 2 1,77. roba texans cotó 5,41 kg de CO 2 abric sintètic 19,10 CO 2 llibre bossa 1,77 0,16 kg de CO 2 CO 2 contra el canvi climàtic jo REUTILITZO, I TU? Calcula les emissions que pots evitar! bicicleta 16,65 kg

Más detalles

ESTUDI D ÚS, SATISFACCIÓ I EXPECTATIVES DEL SERVEI DE BIBLIOBÚS RESUM PRINCIPAL DELS RESULTATS

ESTUDI D ÚS, SATISFACCIÓ I EXPECTATIVES DEL SERVEI DE BIBLIOBÚS RESUM PRINCIPAL DELS RESULTATS ESTUDI D ÚS, SATISFACCIÓ I EXPECTATIVES DEL SERVEI DE BIBLIOBÚS RESUM PRINCIPAL DELS RESULTATS Desembre de 2014 OBJECTIU GENERAL Ampliar el coneixement sobre la demanda, els usos, els servei i les expectatives

Más detalles

Estudi del sobreesforç econòmic que la discapacitat intel lectual ocasiona a la família a Espanya- (2008)

Estudi del sobreesforç econòmic que la discapacitat intel lectual ocasiona a la família a Espanya- (2008) > Estudi del sobreesforç econòmic que la discapacitat intel lectual ocasiona a la família a Espanya- (2008) Resum Executiu Dossier de premsa Abril de 2009 Amb el suport de: Índex 1 Context i objectius...4

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona SUMARI Introducció 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació 2. La classe mitjana i els seus grups

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 - Direcció: Josep Bonil - Coordinació tècnica: Marta Fonolleda - Autoria:

Más detalles

El finançament dels valencians

El finançament dels valencians Demos 2 Fulls de recerca i de divulgació Rafael Beneyto El finançament dels valencians Una insuficiència històrica El finançament dels valencians Una insuficiència històrica Rafael Beneyto Cabanes Amb

Más detalles

ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA

ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA Claudi Mans i Teixidó Departament d Enginyeria Química Facultat de Química Universitat de Barcelona COCA-COLA CONTRA PEPSI-COLA Que en fa, d anys, que vaig visitar per primer

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors)

Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors) t Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors) Formació Sindical Unió General de Treballadors de Catalunya

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

LA DESGRAVACIÓ FISCAL A LES PÒLISSES D'ASSEGURANÇA PRIVADES (Una proposta de subvenció al sector privat)

LA DESGRAVACIÓ FISCAL A LES PÒLISSES D'ASSEGURANÇA PRIVADES (Una proposta de subvenció al sector privat) LA DESGRAVACIÓ FISCAL A LES PÒLISSES D'ASSEGURANÇA PRIVADES (Una proposta de subvenció al sector privat) Toni Tuá Molinos membre del CAPS i de CCOO de Catalunya El Govern de la Generalitat ha anunciat

Más detalles

La Norma de Granada; Un mètode de valoració econòmica dels arbres ornamentals. La Valoració econòmica dels Arbres ornamentals, perquè?.

La Norma de Granada; Un mètode de valoració econòmica dels arbres ornamentals. La Valoració econòmica dels Arbres ornamentals, perquè?. La Norma de Granada; Un mètode de valoració econòmica dels arbres ornamentals La Valoració econòmica dels Arbres ornamentals, perquè?. Jordi Chueca i Abancó. Membre de la Comissió redactora de la Norma

Más detalles

Abans de començar. 4.Polígons regulars pàg. 133 Definició Construcció. Exercicis per practicar. Per saber-ne més. Resum.

Abans de començar. 4.Polígons regulars pàg. 133 Definició Construcció. Exercicis per practicar. Per saber-ne més. Resum. 9 Polígons, perímetres i àrees Objectius Abans de començar En aquesta quinzena aprendràs a: Reconèixer, representar i identificar els elements geomètrics que caracteritzen a diferents polígons. Construir

Más detalles

Ètica per aixecar la Moral

Ètica per aixecar la Moral Ètica per aixecar la Moral Problemes ètics als serveis socials bàsics en temps de crisi Treball Final de Màster Mercè Ginesta i Rey Màster d ètica aplicada a la intervenció social 1a. edició 2010-2012

Más detalles