Visites familiars al Parc de bombers durant els anys setanta Abans de l any 1967, el servei dels bombers es cobria amb un horari de vuit hores: de

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Visites familiars al Parc de bombers durant els anys setanta Abans de l any 1967, el servei dels bombers es cobria amb un horari de vuit hores: de"

Transcripción

1 Capítol VI FOTOS DE FAMÍLIA Visites familiars al Parc de bombers durant els anys setanta Abans de l any 1967, el servei dels bombers es cobria amb un horari de vuit hores: de les sis del dematí a les dues del migdia, de les dues del migdia a les deu de la nit i de les deu de la nit a les sis de l endemà. Els torns del personal canviaven els diumenges. Val a dir que ja existia un grupet que feia les 24 hores, és a dir, vint-i-quatre hores de feina i tres dies lliures. Aquests eren els quatre bombers, ja grans, que s ocupaven del bar, i els sergents, que començaven a les vuit del matí fins a l endemà, mentre que la tropa ho feia, tal com he explicat abans, en jornades de vuit hores. Recordem qui eren aquests privilegiats: pel que fa al torn A, el sergent Francisco Nieto i com a bàrman, el popular Tomeu Canyellas, a qui deien En Borreta ; el torn B no tenia assignat un sergent fix, en feia les funcions un sergent comandant, el senyor Enric Vadell, i l encarregat del bar era Mateu Soler; al torn C, el sergent Vicente Marí i el cambrer Joan Tomàs, a qui deien Es patró ; i al torn D hi havia el sergent Gabriel Gordiola i Miquel Jaume al capdavant del cafè. Finalment, a causa de les pressions del personal encara que no gaires perquè en aquella època no es podia reivindicar gaire cosa dia 1 de gener de 1967 va entrar en vigor per a tots els bombers el pla de les 24 hores que, evidentment, ha tengut alts i baixos, moments més bons i moments més dolents, però que, en general, ha anat bé fins avui dia. Allò que intent expressar són detalls del passat que ens mostren la vida que es duia a terme durant una guàrdia de vint-i-quatre hores al parc de bombers. Comencem per situar-nos en l època en què vivíem. Eren els anys seixanta. A cada torn hi havia un sergent, un caporal, dos xofers, un telefonista i cinc o sis bombers. La quantitat anual de serveis rondava entre dos-cents i cinc-cents. El parc estava ubicat, aleshores, a les dependències de l escorxador municipal, ben situat per accedir a Ciutat. Els dissabtes i, sobretot, els diumenges, es feien les visites familiars. En els quatre torns hi havia personal amb fills petits o que n esperaven. En aquells dies no hi havia gaires entreteniments i hi havia pocs mitjans de transport, així que moltes famílies feien la visita dominical als pares, marits o companys per passar unes hores amb ells. Era habitual veure plegats, en un moment, cinc o sis nins i nines que botaven i jugaven per la casa, el parc de bombers. Fins i tot, de vegades berenaven i sopaven d allò que sa mare els havia preparat o d allò que havia sobrat als bombers. Potser pel fet que en aquella època hi havia pocs llocs per a l esbarjo, o tal vegada per la solidesa familiar que transmetia, la imatge d aquella alegria entre tots els presents era enriquidora: hi trobàvem comandaments, subordinats i personal nouvingut, aquells que feia poc que havien començat a fer feina com a bombers. Amb el pas del temps, assistírem al casament d algun d ells i als batejos d altres. Els anys ens han fet veure, fins i tot, l ingrés al cos de bombers d alguns d aquells nins i, si miram cap enrere, també de nebots, cosins i néts dels bombers de Palma d aquelles dècades. És clar que tot el que he narrat succeïa quan els torns eren de deu homes com a màxim, amb una escala d edats compensades, en què els grans exercien funcions que ara es coneixen com a segona activitat (bar, cuina, telefonista, etc.), i deixaven per als més joves les urgències i les feines més feixugues. D aquesta manera, discorria un horabaixa de diumenge o un dia festiu a les dependències de l escorxador municipal adaptades per als bombers i el seu material, que provenia de les reserves del parc que hi havia instal lat al mercat de Pere Garau. Joan Mateu sergent jubilat Bombers de Palma 203

2 Capítulo VI FOTOS DE FAMILIA Visitas familiares al Parque de bomberos en los años sesenta Antes del año el servicio se cubría mediante un horario de 8 horas. De las 6 de la mañana a las dos del mediodía, de las dos a las diez de la noche, y de las 10 a las 6 de la mañana del día siguiente. Los turnos del personal cambiaban los domingos: Cabe la anécdota de que ya existía un grupito que realizaba las 24 horas, es decir, 24 horas de trabajo y tres días libres. Éstos eran los cuatro bomberos, ya mayores, que se preocupaban del bar, y los sargentos, que empezaban a las ocho de la mañana hasta el día siguiente, mientras que la tropa lo hacía como antes he explicado, en jornadas de ocho horas. Recordemos quienes eran esos privilegiados. Por lo que se refiere al Turno A : El Sargento Francisco Nieto y como barman el popular Tomeu Canyellas conocido como En Borreta. El turno B no tenía un Sargento fijo asignado; realizaba sus funciones el Sargento-Comandante D. Enrique Vadell y el encargado del bar era Mateu Soler. El Turno C : Sargento D. Vicente Marí y camarero Joan Tomàs, llamado es patró, y por el Turno D el Sargento Gabriel Gordiola y Miquel Jaume al frente del café. Al final, y debido a las presiones del personal, aunque no muchas ya que en esos tiempos no se podía reivindicar mucho, el día 1 de enero de entró en vigor para todos los bomberos el plan de las 24 horas el cual, evidentemente, ha tenido altos y bajos, momentos mejores y peores, pero en general bien hasta el día de hoy. En el fondo intento expresar unos detalles del pasado referidas a la vida que se desarrollaba en una guardia de 24 horas en el Parque de Bomberos. Empecemos por situarnos en los tiempos que vivíamos. Eran los años sesenta. Cada turno estaba formado por un sargento, un cabo, dos chóferes, un telefonista y cinco o seis bomberos. La cantidad anual de servicios rondaba entre 200 y 500. El Parque estaba ubicado, en ésos momentos, en las dependencias del Matadero Municipal, bien situado para acceder a Ciutat. Los sábados y sobre todo, los domingos, era el momento para las visitas familiares. En los cuatro turnos había personal con hijos pequeños o cercanos a tenerlos. En aquellas fechas No existían demasiados entretenimientos, y sí pocos medios de transporte, así que muchas familias realizaban la visita dominical a sus padres, maridos o compañeros para pasar unas horas con ellos. Era normal ver juntos en un momento a cinco o seis niños y niñas que saltaban y jugaban por la casa (dígase parque de bomberos) e incluso, en unas ocasiones, merendaban y cenaban lo que habían preparado sus madres, y en otras lo que había sobrado a los bomberos. Tal vez motivado por los pocos lugares de ocio de esos tiempos, o quizás por la solidez familiar, era una estampa enriquecedora ver por unos momentos aquella alegría entre todos los presentes; mandos, subordinados y para los nuevos que hacía poco que habían empezado a trabajar de bomberos. Con el paso del tiempo asistimos a la boda de algunos, y a los bautizos de otros. Los años nos han llevado a ver, incluso, el ingreso en el Cos de Bombers de algunos de aquellos niños y, si nos extendemos en los tiempos, también sobrinos, primos y nietos de los Bombers de Palma de aquellas décadas. Está claro que todo lo relatado ocurría cuanto los turnos eran de diez hombres como máximo, con una escala de edades compensadas donde los mayores desarrollaban funciones de los que ahora se conoce como segunda actividad (bar, cocina, telefonista, etc), dejando para los más jóvenes las urgencias y los trabajos más pesados. Así es como discurría una tarde de domingo o día festivo en las dependencias del Matadero Municipal adaptadas para los Bombers y su material, proveniente este retén del parque que estaba instalado en el Mercat de Pere Garau. Joan Mateu. Sargento jubilado 204 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

3 Chapter VI FAMILY Family visits to the Palma Fire station during the 60 s Before 1967, shifts were covered by 8-hour intervals: From 6:00am to 14:00pm, 14:00pm to 22:00pm and from 22:00pm to 6:00am the next morning. They changed every Sunday: At that time there was a small group that worked 24 hour shifts and then had 3 days free. Older firemen who also manned the bar as well as some sergeants who started at 8:00am and worked until the following day while the troops followed the 8-hour shifts formed this group. Let s recall who these privileged older firemen were. With regards to Shift A : Sergeant Francisco Nieto and the popular bartender Tomeu Canyelles known as En Borreta. Shift B didn t have an assigned sergeant but Sergeant-Major D. Enrique Vadell and the bar manager Mateu Soler took care of those tasks. Shift C : Sergeant D.Vicente Mari and waiter Joan Tomás whom we referred to as Es Patró and as for Shift D : Sergeant Gabriel Gordiola and Miguel Jaume were in charge of the bar. On January 1st 1967, due to personnel pressure, something rare because in those days employees didn t usually complain - the 24 hour Plan came into effect for all firemen, complete with it s up and downs, good and bad moments, but in general it has been working up till now. Basically I m trying to express some past details with regards to the experiences undergone during the 24-hour shift in the fire station. During those times: The 60 s, each shift was made up of a sergeant, a corporal, 2 drivers, a telephone operator and 5 or 6 firemen. The amount of calls per year was roughly between 200 and 500. The Station was ideally situated for city access being located at the Municipal Slaughterhouse (S Escorxador) facilities. Saturdays and above all Sundays, were family visitation times for the 8-hour personnel with family and small children living nearby. In those days there wasn t a lot of entertainment in general, nor modes of transport, so many families chose to spend their Sundays with their firemen fathers, husbands or friends. It was not uncommon to find 6 or 8 children jumping and playing about the firehouse, most of the time eating snacks brought from home or food made of whatever leftovers were available in the station kitchen. Perhaps due to the existence of few places to spend leisure time or maybe by the solid family unit typical of the times, it was an enriching sight to witness those moments enjoyed by: officers, subordinates and for the beginners that had recently started to work as firemen. Over time we attended many of their weddings and christenings. The years have also born witness to the incorporation in the Firemen s Corps some of those children and then, by extension of the nephews, cousins and grandchildren. All of this took place during the shifts of 10 men maximum, and where the older staff performed what we now refer to as secondary activities (bar, cooking, telephone operator, etc) leaving the emergency and heavy work to the younger generation. And that s how Sundays and holidays were spent in the Municipal Slaughterhouse Station (S Escorxador). A station that inherited much of their material from the Pere Garau Market fire reserve facilities. Joan Mateu Retired Sergeant Bombers de Palma 205

4 1930 aprox. (d esquerra a dreta) Fuster, Roca, Cañellas i González. Antonio González Abadal 1930 aprox. (de izq. a der.) Fuster, Roca, Cañellas y González. Antonio González Abadal 1940 aprox. Juan González y Muntaner, bomber (des de 1894), pare del bomber Antonio González Abadal, i padrí dels bombers Jaume i Joan González Sampol. El primer d una dinastia de bombers. Antonio González Abadal 1940 aprox. Juan González y Muntaner, bombero (desde 1.894); padre del bombero Antonio González Abadal, y abuelo de los bomberos Jaime y Juan González Sampol. El primero de una dinastía de bomberos. Antonio González Abadal 206 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

5 1959. Formats al parc de s Escorxador. Andreu Jaume Bover Formados en el Parque del Matadero. Andreu Jaume Bover Marxant en formació. Antonio González Abadal Marchando en formación. Antonio González Abadal Al centre, tinent de batle Màxim Alomar. Andreu Jaume Bover En el centro, Tte de Alcalde D. Máximo Alomar. Andreu Jaume Bover

6 1960. Jaume Mulet Jaime Mulet Família Soler Capó al sanatori de Sant Joan de Déu. Mateu Soler Familia Soler Capó en el Sanatorio de San Juan de Dios. Mateu Soler Al centre, el president de la Comissió de Govern i el policia Manuel Colom. S Escorxador. Gabriel Guardiola Cabot En el centro, presidente de la comisión de gobierno y policía D. Manuel Colom. Matadero. Gabriel Guardiola Cabot

7 1962. Bombers davant una escala manual. Gabriel Guardiola Cabot Bomberos delante de una escalera manual. Gabriel Guardiola Cabot El batle Joan Massanet Moragues, Sr. Colom i cap Enrique Vadell. Joan Tur Alc. Juan Massanet Moragues, Sr. Colom y Jefe D. Enrique Vadell. Joan Tur Al Cos de Guàrdia del parc de s Escorxador. Mateu Soler En el cuerpo de guardia del parque del Matadero. Mateu Soler Bombers de Palma 209

8 1962. Dret al centre, Enrique Vadell. Joan Tur De pie en el centro, D. Enrique Vadell. Joan Tur Foto de família a s Escorxador. Jaume Mulet Foto de familia en el Matadero. Jaime Mulet De festa al bar de davant. Gabriel Salvà Comas De fiesta en el bar de enfrente. Gabriel Salvà Comas 210 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

9 1963. Foto de grup. Luis Pérez Séllez Foto de grupo. Luís Pérez Séllez De grup amb Magirus a s Escorxador. Joan Tur De grupo con Magirus en el Matadero. Joan Tur Celebrant la copa al sanatori infantil de Sant Joan de Déu. Joan Tur Celebrando la copa en el Sanatorio Infantil de San Juan de Dios. Joan Tur Bombers de Palma 211

10 1964. En formació. Antonio González Abadal En formación. Antonio González Abadal Veterans amb vestit de pana. Andreu Jaume Bover Veteranos con traje de pana. Andreu Jaume Bover A l Escorxador amb el Magirus. ABP En el Matadero con el Magirus. ABP 212 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

11 1965. Amb boina, Enrique Vadell. Antonio González Abadal Con boina, D. Enrique Vadell. Antonio González Abadal Grup d amics. Gabriel Salvà Comas Grupo de amigos. Gabriel Salvà Comas Durant la festivitat del patró, al sanatori de Sant Joan de Déu. Luis Pérez Séllez Durante la festividad del Patrón, en el Sanatorio de S.J.de Dios. Luís Pérez Séllez Bombers de Palma 213

12 1966. Durant la festivitat del patró, al sanatori de Sant Joan de Déu. Antonio González Abadal Durante la festividad del Patrón, en el Sanatorio de S.J.de Dios. Antonio González Abadal Foto de grup. Gabriel Salvà Comas Foto de grupo. Gabriel Salvà Comas Joan Palou va de gala. Joan Palou Joan Palou va de gala. Joan Palou

13 1968. A dependències de s Escorxador. Jaume Mulet En dependencias del Matadero. Jaime Mulet Bombers de guàrdia a s Escorxador. Jaume Mulet Bomberos de guardia en el Matadero. Jaime Mulet Sense casc, sergent Vicenç Marí. Luis Pérez Séllez Sin casco, Sargento Vicente Marí. Luís Pérez Séllez Als armariets, Kiko el Pallasso i Rafael Fernández. Luis Pérez Séllez En las taquillas, Kiko el payaso y Rafael Fernández. Luís Pérez Séllez Bombers de Palma 215

14 1969. Formats a la plaça de Santa Pagesa. Gabriel Guardiola Cabot Formados en la Pl. de Santa Payesa. Gabriel Guardiola Cabot En descansau. Luis Pérez Séllez En descansen. Luís Pérez Séllez Formats a la plaça de Santa Pagesa. Mateu Soler Formados en la Pl. de Santa Payesa. Mateu Soler 216 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

15 1974. Foto de grup. UH Foto de grupo. UH Per l esq. Toni Soler, Joan Cantarellas, Joan Morro i Tomeu Tomàs. Antonio Soler Andreu Por la izq. Toni Soler, Joan Cantarellas, Juan Morro y Tomeu Tomás. Antonio Soler Andreu Congrés Nacional de Bombers ASELF. Xim Mayol Congreso Nacional de Bomberos A.S.E.L.F. Xim Mayol

16 1975. Congrés Nacional de Bombers. Son Castelló. Jaume Mulet Congreso nacional de Bomberos. Son Castelló. Jaime Mulet Congrés Nacional de Bombers ASELF. El batle Sr. Rafael de la Rosa, el regidor Sr. Ramon Darder, el cap de bombers Jesús Martínez, i (de blanc) l administrador general de bombers Xim Mayol. Xim Mayol Congreso Nacional Bomberos A.S.E.L.F. Alc. Sr. D. Rafael de la Rosa, Concejal Sr. D. Ramón Darder, Jefe de BB. D. Jesús Martínez, y (de blanco) el Administrador Gral. de Bomberos Don Xim Mayol. Xim Mayol Congrés Nacional de Bombers. Son Castelló. Tomeu Costa Congreso Nacional de Bomberos. Son Castelló. Tomeu Costa 218 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

17 1977. Companys de Pascual Russo. Joan Palou Compañeros de Pascual Russo. Joan Palou Al parc de Son Castelló. Jaume Amer En el Parque de Son Castelló. Jaime Amer Oliver, Caimari, Palou i Cabot. Joan Palou Oliver, Caimari, Palou y Cabot. Joan Palou Bombers de Palma 219

18 1981. Nous bombers al torn. Joan Palou Nuevos bomberos en el Turno. Joan Palou Joan Far i Jimmy Garau al bar del Parc. Joan Far Joan Far y Jimmy Garau en el bar del parque. Joan Far Uniforme de roba vaquera. Joan Palou Uniforme de ropa vaquera. Joan Palou 220 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

19 1985. Al garatge del parc de s Arenal. Daniel Máscaró En el garaje del Parque del Arenal. Daniel Máscaró Impermeables de neoprè. Nacho Muñoz Chubasqueros de neopreno. Nacho Muñoz Interins davall la torre de maniobres del parc de Son Castelló. Paco Pérez Interinos bajo la torre de maniobras del Parque de Son Castelló. Paco Pérez

20 1988. Manuel Fernández Navarrete, José Ninot Jaume i Manolo Soler amb el polèmic anorac taronja. José Jaume Manuel Fdez. Navarrete, José Ninot Jaume y Manolo Soler con el polémico anorak naranja. José Jaume Felicitació nadalenca. El sergent J. Amorós és el Pare Noel. A. Santandreu Felicitación navideña. El Sgto. J. Amorós es Papá Noel. A. Santandreu El sergent J. Amorós, Juan González, el suboficial Nieto i Miguel Gelabert. Daniel Mascaró Srgto. J. Amorós, Juan González, Suboficial Nieto y Miguel Gelabert. Daniel Mascaró J. Carlos, Nacho M., Palacios i Santi, després d un foc. Nacho Muñoz J. Carlos, Nacho M., Palacios y Santi, después de un fuego. Nacho Muñoz 222 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

21 1995. Torn D. Nacho Muñoz Turno D. Nacho Muñoz El torn d excursió. Daniel Mascaró El Turno de excursión. Daniel Mascaró Torn C. Daniel Mascaró Turno C. Daniel Mascaró Bombers de Palma 223

22 2004. En honor als jubilats. DM En honor a los jubilados. DM Torn C. ABP Turno C. ABP Lo usa el Rey, lo usa el Papa, y del Mistol, nadie se escapa. Maniobres d escuma. J. L. Escandell Lo usa el Rey, lo usa el Papa, y del Mistol, nadie se escapa. Maniobras de espuma. J. L. Escandell 224 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

23 2006. Maniobres a Somport. Nacho Muñoz Maniobras en Somport. Nacho Muñoz Jubilats. ABP Jubilados. ABP Les nostres bomberes. Guadalupe Gastalver, Ruth Planells i Magdalena Rigo. ABP Nuestras bomberas. Guadalupe Gastalver, Ruth Planells y Magdalena Rigo. ABP

24 1894. Nomenament com bomber de la Brigada de l Ajuntament de Palma a José González y Muntaner. AHP Nombramiento como bombero de la Brigada del Ayuntamiento de Palma a José González y Muntaner. AHP Nomenament com corneta suplent de la Brigada de Bombers a Antonio González Abadal. AHP Nombramiento como corneta suplente de la Brigada de Bomberos a Antonio González Abadal. AHP Nomenament de bomber a Joan González Sampol Nombramiento de bomberos a Juan González Sampol Nomenament de bomber a Jaume González Sampol Nombramiento de bombero a Jaime González Sampol José González y Muntaner (pare) Juan González Abadal (fill) José González y Muntaner (Padre) Juan González Abadal. (Hijo) Joan González Sampol (nét) Jaume González Sampol (nét) Juan González Sampol. (Nieto) Jaime González Sampol. (Nieto) 226 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO > THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO 147 > ATOLLADERO Atolladero neix l any 2000 de la mà de Xavier Pla i Jordi Fondevila. La companyia sorgeix de la voluntat

Más detalles

es pont GRÀCIES PER TANT! N º 255 - OCTUBRE 2014 REVISTA PARROQUIAL CORPUS CHRISTI - SAN JOSEP 1 PÁGINA

es pont GRÀCIES PER TANT! N º 255 - OCTUBRE 2014 REVISTA PARROQUIAL CORPUS CHRISTI - SAN JOSEP 1 PÁGINA es pont N º 255 - OCTUBRE 2014 REVISTA PARROQUIAL CORPUS CHRISTI - SAN JOSEP GRÀCIES PER TANT! 1 PÁGINA Editorial Una vez más, tras un calido verano, la vida de nuestras parroquias resurge no sin cambios.

Más detalles

Carta de l Alcalde del Prat de Llobregat

Carta de l Alcalde del Prat de Llobregat Staff Claudio Lauria President FICMA Jaume Gil i Llopart Sergi Tomico Producció i Programació Oriol Guitart Premsa Allene Hebert Producció Aimar Galdós Audiovisuals Clara Pedrol Audiovisuals Rosa Caminals

Más detalles

Entrevista del Sr. Corominas a l Eli i a la Vanessa

Entrevista del Sr. Corominas a l Eli i a la Vanessa www.grupcatalonia.org /GrupCatalonia pro persones amb discapacitat intel lectual Coses del Grup Butlletí nº 17 - Maig 2014 UNA ENTREVISTA DIFERENT Som l Eli Guerrero i la Vanessa Moreno. Nosaltres vàrem

Más detalles

Rueda de prensa: Nico Almagro (ESP)

Rueda de prensa: Nico Almagro (ESP) (FLASH QUOTES) [ESPAÑOL] 19:00h - 21/04/2015 - Sala de conferencias de prensa Rueda de prensa: Nico Almagro (ESP) Ha sido un partido raro porqué antes de salir a pista le he visto con un vendaje en la

Más detalles

PROVA PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS PRUEBA PARA MAYORES DE 19 AÑOS SIN REQUISITOS

PROVA PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS PRUEBA PARA MAYORES DE 19 AÑOS SIN REQUISITOS PROVA PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS PRUEBA PARA MAYORES DE 19 AÑOS SIN REQUISITOS a. PRIMERA PART: COMENTARI DE TEXT a. PRIMERA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO TEXT/TEXTO A TRIAR UN DELS DOS TEXTOS

Más detalles

«ES SERVICI MILITAR» ANY VI - NUM. 53 - SEGONA ÈPOCA - PERIÒDIC INDEPENDENT D'INFORMACIÓ LOCAL - NOVEMBRE 1990 -W % r- --o *C

«ES SERVICI MILITAR» ANY VI - NUM. 53 - SEGONA ÈPOCA - PERIÒDIC INDEPENDENT D'INFORMACIÓ LOCAL - NOVEMBRE 1990 -W % r- --o *C ANY VI - NUM. 53 - SEGONA ÈPOCA - PERIÒDIC INDEPENDENT D'INFORMACIÓ LOCAL - NOVEMBRE 1990 «ES SERVICI MILITAR» Ben assegut a sa catifa vaig veure representar aquesta triste enganyifa en què consisteix

Más detalles

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO IX LEGISLATURA Núm. 123 25 de mayo de 2011 Pág. 7104 ORDEN DEL DÍA Cuarto PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión celebrada el miércoles,

Más detalles

L Ajuntament informa

L Ajuntament informa L Ajuntament informa Todavía se están ultimando los detalles entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya El Àngel Guimerà acogerá el tercer instituto de Sant Andreu de la Barca Las aulas de secundaria

Más detalles

Hazlo por ellos! Pero por ti también. Do it for them! But for you too.

Hazlo por ellos! Pero por ti también. Do it for them! But for you too. Hazlo por ellos! Pero por ti también. Do it for them! But for you too. Fotonovela Bilingüe/Bilingual Fotonovela August 2011 National Diabetes Education Program Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes

Más detalles

Pronombres Personales y Pronombre... 1 Presente Simple... 3 Presente Continuo... 5 Pasado Simple... 6 Pasado Continuo... 7 Past Tense...

Pronombres Personales y Pronombre... 1 Presente Simple... 3 Presente Continuo... 5 Pasado Simple... 6 Pasado Continuo... 7 Past Tense... I NDICE Pronombres Personales y Pronombre... 1 Presente Simple... 3 Presente Continuo... 5 Pasado Simple... 6 Pasado Continuo... 7 Past Tense... 8 Futuro Simple... 11 Futuro Continuo... 12 Futuro con Being

Más detalles

Jugar, una necesidad y un derecho

Jugar, una necesidad y un derecho 2009 25 233-249 Revista de Psicologia, Ciències de l Educació i de l Esport ISSN: 1138-3194 Copyright 2009 http://www.raco.cat/index.php/aloma Jugar, una necesidad y un derecho Imma Marín Resumen La vida

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

Yo, también. Me too. Una película escrita y dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro.

Yo, también. Me too. Una película escrita y dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Yo, también Una película escrita y dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Me too A film written and directed by Álvaro Pastor & Antonio Naharro. DANIEL LAURA Sinopsis Synopsis Ficha artística Cast

Más detalles

AÑO XXVI NÚMERO 41 WWW.LAPRENSASA.COM 12 de abril de 2015 Apoye a niños con discapacidades de una manera divertida en la Fiesta de Any Baby Can

AÑO XXVI NÚMERO 41 WWW.LAPRENSASA.COM 12 de abril de 2015 Apoye a niños con discapacidades de una manera divertida en la Fiesta de Any Baby Can WEEKEND EDITION AÑO XXVI NÚMERO 41 WWW.LAPRENSASA.COM 12 de abril de 2015 Apoye a niños con discapacidades de una manera divertida en la Fiesta de Any Baby Can Por Natalie Bobadilla natalie@laprensasa.com

Más detalles

18.10.2014 18.01.2015

18.10.2014 18.01.2015 Xavier Arenós Anna Artaker / Meike S. Gleim Joan Bennàssar Cerdà Jordi Colomer Eva Fàbregas Claire Fontaine Gustav Klucis Jordi Mitjà Dani Montlleó Société Réaliste Rirkrit Tiravanija Todo por la Praxis

Más detalles

Summer controlled, Healthy summer. Verano con control, Verano saludable. Julio 9-22, 2015

Summer controlled, Healthy summer. Verano con control, Verano saludable. Julio 9-22, 2015 2 Julio 9-22, 2015 Julio 9-22, 2015 3 Verano con control, Verano saludable Esta época del año es la mas propicia para las actividades al aire libre, ya sea para los mas grandes como para los mas chiquitos.

Más detalles

GRAMÁTICA DE INGLÉS NIVEL ELEMENTARY

GRAMÁTICA DE INGLÉS NIVEL ELEMENTARY GRAMÁTICA DE INGLÉS NIVEL ELEMENTARY ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 1 OBJETIVOS... 2 1. LOS SUSTANTIVOS... 3 1.1. Genero... 3 1.2. Número... 3 1.3. Genitivo sajón... 4 2. LOS PRONOMBRES... 5 2.1. Los pronombres

Más detalles

Cuarenta microrrelatos, Diez jóvenes escritores, Un vino único Forty MICROstories, Ten young writers, A unique wine

Cuarenta microrrelatos, Diez jóvenes escritores, Un vino único Forty MICROstories, Ten young writers, A unique wine Covinca, S. Coop. D.O.P. Cariñena Cno. de la Estación, s/n 50460 Longares, Zaragoza (España) Tel: +34 976 142 653 Fax: +34 976 142 402 Ventas y Marketing: comercial@covinca.es Información: info@covinca.es

Más detalles

Spanish Verbs and Essential Grammar Review

Spanish Verbs and Essential Grammar Review Spanish Verbs and Essential Grammar Review Prepared by: Professor Carmen L. Torres-Robles Department of Foreign Languages & Literatures Purdue University Calumet Revised: 1 /2003 Layout by: Nancy J. Tilka

Más detalles

PROGRAMA DE DEFENSA E INCIDENCIA BINACIONAL

PROGRAMA DE DEFENSA E INCIDENCIA BINACIONAL PROGRAMA DE DEFENSA E INCIDENCIA BINACIONAL Primer informe: programa de defensa e incidencia binacional Violaciones a derechos humanos de migrantes mexicanos detenidos en los Estados Unidos 2010-2011 Gabriela

Más detalles

QUADERNS DE LA MOLINADA

QUADERNS DE LA MOLINADA QUADERNS DE LA MOLINADA Memòria i creació literària 2 http://lamolinada3.blog.com Ja podem dir: un altre número dels Quaderns de La Molinada. Esperem que el futur ens en porti molts més i que siguin com

Más detalles

BENVINGUTS I BENVINGUDES BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

BENVINGUTS I BENVINGUDES BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS DOSSIER TÈCNIC DOSSIER TÈCNIC BENVINGUTS I BENVINGUDES BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS Com a alcalde, em plau donar-vos la benvinguda amb motiu de la celebració del 36è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2015

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2015 En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

Más detalles

IGLESIA & ESCUELA CATOLICA MADRE DE NUESTRO REDENTOR

IGLESIA & ESCUELA CATOLICA MADRE DE NUESTRO REDENTOR IGLESIA & ESCUELA CATOLICA MADRE DE NUESTRO REDENTOR 8445 NW 186th Street (Miami Gardens Drive) Miami, FL 33015 Web: www.motherofourredeemer.org E-mail: moorbulletin@motherofourredeemer.org Bienvenidos

Más detalles

Este manual es un servicio del Programa Educación Migrante del Estado de Georgia

Este manual es un servicio del Programa Educación Migrante del Estado de Georgia Este manual es un servicio del Programa Educación Migrante del Estado de Georgia Nivel II Introducción Bienvenido a Georgia. Usted ha sido registrado en el programa de educación migrante. Una de las cosas

Más detalles

January 2012. The Advantages of Attending Public Schools. Español/Spanish

January 2012. The Advantages of Attending Public Schools. Español/Spanish January 2012 The Advantages of Attending Public Schools Español/Spanish While the start of the 2012-13 school year is eight months away, January is the time when parents have to make choices about where

Más detalles

The Civil War (1861 1865) La Guerra Civil (1861 1865)

The Civil War (1861 1865) La Guerra Civil (1861 1865) The Civil War (1861 1865) La Guerra Civil (1861 1865) Family of Slaves at the Gaines house, about 1862, Courtesy of the Library of Congress, Washington D.C. 22 Did you know? In 1861, at the start of the

Más detalles