Visites familiars al Parc de bombers durant els anys setanta Abans de l any 1967, el servei dels bombers es cobria amb un horari de vuit hores: de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Visites familiars al Parc de bombers durant els anys setanta Abans de l any 1967, el servei dels bombers es cobria amb un horari de vuit hores: de"

Transcripción

1 Capítol VI FOTOS DE FAMÍLIA Visites familiars al Parc de bombers durant els anys setanta Abans de l any 1967, el servei dels bombers es cobria amb un horari de vuit hores: de les sis del dematí a les dues del migdia, de les dues del migdia a les deu de la nit i de les deu de la nit a les sis de l endemà. Els torns del personal canviaven els diumenges. Val a dir que ja existia un grupet que feia les 24 hores, és a dir, vint-i-quatre hores de feina i tres dies lliures. Aquests eren els quatre bombers, ja grans, que s ocupaven del bar, i els sergents, que començaven a les vuit del matí fins a l endemà, mentre que la tropa ho feia, tal com he explicat abans, en jornades de vuit hores. Recordem qui eren aquests privilegiats: pel que fa al torn A, el sergent Francisco Nieto i com a bàrman, el popular Tomeu Canyellas, a qui deien En Borreta ; el torn B no tenia assignat un sergent fix, en feia les funcions un sergent comandant, el senyor Enric Vadell, i l encarregat del bar era Mateu Soler; al torn C, el sergent Vicente Marí i el cambrer Joan Tomàs, a qui deien Es patró ; i al torn D hi havia el sergent Gabriel Gordiola i Miquel Jaume al capdavant del cafè. Finalment, a causa de les pressions del personal encara que no gaires perquè en aquella època no es podia reivindicar gaire cosa dia 1 de gener de 1967 va entrar en vigor per a tots els bombers el pla de les 24 hores que, evidentment, ha tengut alts i baixos, moments més bons i moments més dolents, però que, en general, ha anat bé fins avui dia. Allò que intent expressar són detalls del passat que ens mostren la vida que es duia a terme durant una guàrdia de vint-i-quatre hores al parc de bombers. Comencem per situar-nos en l època en què vivíem. Eren els anys seixanta. A cada torn hi havia un sergent, un caporal, dos xofers, un telefonista i cinc o sis bombers. La quantitat anual de serveis rondava entre dos-cents i cinc-cents. El parc estava ubicat, aleshores, a les dependències de l escorxador municipal, ben situat per accedir a Ciutat. Els dissabtes i, sobretot, els diumenges, es feien les visites familiars. En els quatre torns hi havia personal amb fills petits o que n esperaven. En aquells dies no hi havia gaires entreteniments i hi havia pocs mitjans de transport, així que moltes famílies feien la visita dominical als pares, marits o companys per passar unes hores amb ells. Era habitual veure plegats, en un moment, cinc o sis nins i nines que botaven i jugaven per la casa, el parc de bombers. Fins i tot, de vegades berenaven i sopaven d allò que sa mare els havia preparat o d allò que havia sobrat als bombers. Potser pel fet que en aquella època hi havia pocs llocs per a l esbarjo, o tal vegada per la solidesa familiar que transmetia, la imatge d aquella alegria entre tots els presents era enriquidora: hi trobàvem comandaments, subordinats i personal nouvingut, aquells que feia poc que havien començat a fer feina com a bombers. Amb el pas del temps, assistírem al casament d algun d ells i als batejos d altres. Els anys ens han fet veure, fins i tot, l ingrés al cos de bombers d alguns d aquells nins i, si miram cap enrere, també de nebots, cosins i néts dels bombers de Palma d aquelles dècades. És clar que tot el que he narrat succeïa quan els torns eren de deu homes com a màxim, amb una escala d edats compensades, en què els grans exercien funcions que ara es coneixen com a segona activitat (bar, cuina, telefonista, etc.), i deixaven per als més joves les urgències i les feines més feixugues. D aquesta manera, discorria un horabaixa de diumenge o un dia festiu a les dependències de l escorxador municipal adaptades per als bombers i el seu material, que provenia de les reserves del parc que hi havia instal lat al mercat de Pere Garau. Joan Mateu sergent jubilat Bombers de Palma 203

2 Capítulo VI FOTOS DE FAMILIA Visitas familiares al Parque de bomberos en los años sesenta Antes del año el servicio se cubría mediante un horario de 8 horas. De las 6 de la mañana a las dos del mediodía, de las dos a las diez de la noche, y de las 10 a las 6 de la mañana del día siguiente. Los turnos del personal cambiaban los domingos: Cabe la anécdota de que ya existía un grupito que realizaba las 24 horas, es decir, 24 horas de trabajo y tres días libres. Éstos eran los cuatro bomberos, ya mayores, que se preocupaban del bar, y los sargentos, que empezaban a las ocho de la mañana hasta el día siguiente, mientras que la tropa lo hacía como antes he explicado, en jornadas de ocho horas. Recordemos quienes eran esos privilegiados. Por lo que se refiere al Turno A : El Sargento Francisco Nieto y como barman el popular Tomeu Canyellas conocido como En Borreta. El turno B no tenía un Sargento fijo asignado; realizaba sus funciones el Sargento-Comandante D. Enrique Vadell y el encargado del bar era Mateu Soler. El Turno C : Sargento D. Vicente Marí y camarero Joan Tomàs, llamado es patró, y por el Turno D el Sargento Gabriel Gordiola y Miquel Jaume al frente del café. Al final, y debido a las presiones del personal, aunque no muchas ya que en esos tiempos no se podía reivindicar mucho, el día 1 de enero de entró en vigor para todos los bomberos el plan de las 24 horas el cual, evidentemente, ha tenido altos y bajos, momentos mejores y peores, pero en general bien hasta el día de hoy. En el fondo intento expresar unos detalles del pasado referidas a la vida que se desarrollaba en una guardia de 24 horas en el Parque de Bomberos. Empecemos por situarnos en los tiempos que vivíamos. Eran los años sesenta. Cada turno estaba formado por un sargento, un cabo, dos chóferes, un telefonista y cinco o seis bomberos. La cantidad anual de servicios rondaba entre 200 y 500. El Parque estaba ubicado, en ésos momentos, en las dependencias del Matadero Municipal, bien situado para acceder a Ciutat. Los sábados y sobre todo, los domingos, era el momento para las visitas familiares. En los cuatro turnos había personal con hijos pequeños o cercanos a tenerlos. En aquellas fechas No existían demasiados entretenimientos, y sí pocos medios de transporte, así que muchas familias realizaban la visita dominical a sus padres, maridos o compañeros para pasar unas horas con ellos. Era normal ver juntos en un momento a cinco o seis niños y niñas que saltaban y jugaban por la casa (dígase parque de bomberos) e incluso, en unas ocasiones, merendaban y cenaban lo que habían preparado sus madres, y en otras lo que había sobrado a los bomberos. Tal vez motivado por los pocos lugares de ocio de esos tiempos, o quizás por la solidez familiar, era una estampa enriquecedora ver por unos momentos aquella alegría entre todos los presentes; mandos, subordinados y para los nuevos que hacía poco que habían empezado a trabajar de bomberos. Con el paso del tiempo asistimos a la boda de algunos, y a los bautizos de otros. Los años nos han llevado a ver, incluso, el ingreso en el Cos de Bombers de algunos de aquellos niños y, si nos extendemos en los tiempos, también sobrinos, primos y nietos de los Bombers de Palma de aquellas décadas. Está claro que todo lo relatado ocurría cuanto los turnos eran de diez hombres como máximo, con una escala de edades compensadas donde los mayores desarrollaban funciones de los que ahora se conoce como segunda actividad (bar, cocina, telefonista, etc), dejando para los más jóvenes las urgencias y los trabajos más pesados. Así es como discurría una tarde de domingo o día festivo en las dependencias del Matadero Municipal adaptadas para los Bombers y su material, proveniente este retén del parque que estaba instalado en el Mercat de Pere Garau. Joan Mateu. Sargento jubilado 204 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

3 Chapter VI FAMILY Family visits to the Palma Fire station during the 60 s Before 1967, shifts were covered by 8-hour intervals: From 6:00am to 14:00pm, 14:00pm to 22:00pm and from 22:00pm to 6:00am the next morning. They changed every Sunday: At that time there was a small group that worked 24 hour shifts and then had 3 days free. Older firemen who also manned the bar as well as some sergeants who started at 8:00am and worked until the following day while the troops followed the 8-hour shifts formed this group. Let s recall who these privileged older firemen were. With regards to Shift A : Sergeant Francisco Nieto and the popular bartender Tomeu Canyelles known as En Borreta. Shift B didn t have an assigned sergeant but Sergeant-Major D. Enrique Vadell and the bar manager Mateu Soler took care of those tasks. Shift C : Sergeant D.Vicente Mari and waiter Joan Tomás whom we referred to as Es Patró and as for Shift D : Sergeant Gabriel Gordiola and Miguel Jaume were in charge of the bar. On January 1st 1967, due to personnel pressure, something rare because in those days employees didn t usually complain - the 24 hour Plan came into effect for all firemen, complete with it s up and downs, good and bad moments, but in general it has been working up till now. Basically I m trying to express some past details with regards to the experiences undergone during the 24-hour shift in the fire station. During those times: The 60 s, each shift was made up of a sergeant, a corporal, 2 drivers, a telephone operator and 5 or 6 firemen. The amount of calls per year was roughly between 200 and 500. The Station was ideally situated for city access being located at the Municipal Slaughterhouse (S Escorxador) facilities. Saturdays and above all Sundays, were family visitation times for the 8-hour personnel with family and small children living nearby. In those days there wasn t a lot of entertainment in general, nor modes of transport, so many families chose to spend their Sundays with their firemen fathers, husbands or friends. It was not uncommon to find 6 or 8 children jumping and playing about the firehouse, most of the time eating snacks brought from home or food made of whatever leftovers were available in the station kitchen. Perhaps due to the existence of few places to spend leisure time or maybe by the solid family unit typical of the times, it was an enriching sight to witness those moments enjoyed by: officers, subordinates and for the beginners that had recently started to work as firemen. Over time we attended many of their weddings and christenings. The years have also born witness to the incorporation in the Firemen s Corps some of those children and then, by extension of the nephews, cousins and grandchildren. All of this took place during the shifts of 10 men maximum, and where the older staff performed what we now refer to as secondary activities (bar, cooking, telephone operator, etc) leaving the emergency and heavy work to the younger generation. And that s how Sundays and holidays were spent in the Municipal Slaughterhouse Station (S Escorxador). A station that inherited much of their material from the Pere Garau Market fire reserve facilities. Joan Mateu Retired Sergeant Bombers de Palma 205

4 1930 aprox. (d esquerra a dreta) Fuster, Roca, Cañellas i González. Antonio González Abadal 1930 aprox. (de izq. a der.) Fuster, Roca, Cañellas y González. Antonio González Abadal 1940 aprox. Juan González y Muntaner, bomber (des de 1894), pare del bomber Antonio González Abadal, i padrí dels bombers Jaume i Joan González Sampol. El primer d una dinastia de bombers. Antonio González Abadal 1940 aprox. Juan González y Muntaner, bombero (desde 1.894); padre del bombero Antonio González Abadal, y abuelo de los bomberos Jaime y Juan González Sampol. El primero de una dinastía de bomberos. Antonio González Abadal 206 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

5 1959. Formats al parc de s Escorxador. Andreu Jaume Bover Formados en el Parque del Matadero. Andreu Jaume Bover Marxant en formació. Antonio González Abadal Marchando en formación. Antonio González Abadal Al centre, tinent de batle Màxim Alomar. Andreu Jaume Bover En el centro, Tte de Alcalde D. Máximo Alomar. Andreu Jaume Bover

6 1960. Jaume Mulet Jaime Mulet Família Soler Capó al sanatori de Sant Joan de Déu. Mateu Soler Familia Soler Capó en el Sanatorio de San Juan de Dios. Mateu Soler Al centre, el president de la Comissió de Govern i el policia Manuel Colom. S Escorxador. Gabriel Guardiola Cabot En el centro, presidente de la comisión de gobierno y policía D. Manuel Colom. Matadero. Gabriel Guardiola Cabot

7 1962. Bombers davant una escala manual. Gabriel Guardiola Cabot Bomberos delante de una escalera manual. Gabriel Guardiola Cabot El batle Joan Massanet Moragues, Sr. Colom i cap Enrique Vadell. Joan Tur Alc. Juan Massanet Moragues, Sr. Colom y Jefe D. Enrique Vadell. Joan Tur Al Cos de Guàrdia del parc de s Escorxador. Mateu Soler En el cuerpo de guardia del parque del Matadero. Mateu Soler Bombers de Palma 209

8 1962. Dret al centre, Enrique Vadell. Joan Tur De pie en el centro, D. Enrique Vadell. Joan Tur Foto de família a s Escorxador. Jaume Mulet Foto de familia en el Matadero. Jaime Mulet De festa al bar de davant. Gabriel Salvà Comas De fiesta en el bar de enfrente. Gabriel Salvà Comas 210 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

9 1963. Foto de grup. Luis Pérez Séllez Foto de grupo. Luís Pérez Séllez De grup amb Magirus a s Escorxador. Joan Tur De grupo con Magirus en el Matadero. Joan Tur Celebrant la copa al sanatori infantil de Sant Joan de Déu. Joan Tur Celebrando la copa en el Sanatorio Infantil de San Juan de Dios. Joan Tur Bombers de Palma 211

10 1964. En formació. Antonio González Abadal En formación. Antonio González Abadal Veterans amb vestit de pana. Andreu Jaume Bover Veteranos con traje de pana. Andreu Jaume Bover A l Escorxador amb el Magirus. ABP En el Matadero con el Magirus. ABP 212 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

11 1965. Amb boina, Enrique Vadell. Antonio González Abadal Con boina, D. Enrique Vadell. Antonio González Abadal Grup d amics. Gabriel Salvà Comas Grupo de amigos. Gabriel Salvà Comas Durant la festivitat del patró, al sanatori de Sant Joan de Déu. Luis Pérez Séllez Durante la festividad del Patrón, en el Sanatorio de S.J.de Dios. Luís Pérez Séllez Bombers de Palma 213

12 1966. Durant la festivitat del patró, al sanatori de Sant Joan de Déu. Antonio González Abadal Durante la festividad del Patrón, en el Sanatorio de S.J.de Dios. Antonio González Abadal Foto de grup. Gabriel Salvà Comas Foto de grupo. Gabriel Salvà Comas Joan Palou va de gala. Joan Palou Joan Palou va de gala. Joan Palou

13 1968. A dependències de s Escorxador. Jaume Mulet En dependencias del Matadero. Jaime Mulet Bombers de guàrdia a s Escorxador. Jaume Mulet Bomberos de guardia en el Matadero. Jaime Mulet Sense casc, sergent Vicenç Marí. Luis Pérez Séllez Sin casco, Sargento Vicente Marí. Luís Pérez Séllez Als armariets, Kiko el Pallasso i Rafael Fernández. Luis Pérez Séllez En las taquillas, Kiko el payaso y Rafael Fernández. Luís Pérez Séllez Bombers de Palma 215

14 1969. Formats a la plaça de Santa Pagesa. Gabriel Guardiola Cabot Formados en la Pl. de Santa Payesa. Gabriel Guardiola Cabot En descansau. Luis Pérez Séllez En descansen. Luís Pérez Séllez Formats a la plaça de Santa Pagesa. Mateu Soler Formados en la Pl. de Santa Payesa. Mateu Soler 216 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

15 1974. Foto de grup. UH Foto de grupo. UH Per l esq. Toni Soler, Joan Cantarellas, Joan Morro i Tomeu Tomàs. Antonio Soler Andreu Por la izq. Toni Soler, Joan Cantarellas, Juan Morro y Tomeu Tomás. Antonio Soler Andreu Congrés Nacional de Bombers ASELF. Xim Mayol Congreso Nacional de Bomberos A.S.E.L.F. Xim Mayol

16 1975. Congrés Nacional de Bombers. Son Castelló. Jaume Mulet Congreso nacional de Bomberos. Son Castelló. Jaime Mulet Congrés Nacional de Bombers ASELF. El batle Sr. Rafael de la Rosa, el regidor Sr. Ramon Darder, el cap de bombers Jesús Martínez, i (de blanc) l administrador general de bombers Xim Mayol. Xim Mayol Congreso Nacional Bomberos A.S.E.L.F. Alc. Sr. D. Rafael de la Rosa, Concejal Sr. D. Ramón Darder, Jefe de BB. D. Jesús Martínez, y (de blanco) el Administrador Gral. de Bomberos Don Xim Mayol. Xim Mayol Congrés Nacional de Bombers. Son Castelló. Tomeu Costa Congreso Nacional de Bomberos. Son Castelló. Tomeu Costa 218 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

17 1977. Companys de Pascual Russo. Joan Palou Compañeros de Pascual Russo. Joan Palou Al parc de Son Castelló. Jaume Amer En el Parque de Son Castelló. Jaime Amer Oliver, Caimari, Palou i Cabot. Joan Palou Oliver, Caimari, Palou y Cabot. Joan Palou Bombers de Palma 219

18 1981. Nous bombers al torn. Joan Palou Nuevos bomberos en el Turno. Joan Palou Joan Far i Jimmy Garau al bar del Parc. Joan Far Joan Far y Jimmy Garau en el bar del parque. Joan Far Uniforme de roba vaquera. Joan Palou Uniforme de ropa vaquera. Joan Palou 220 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

19 1985. Al garatge del parc de s Arenal. Daniel Máscaró En el garaje del Parque del Arenal. Daniel Máscaró Impermeables de neoprè. Nacho Muñoz Chubasqueros de neopreno. Nacho Muñoz Interins davall la torre de maniobres del parc de Son Castelló. Paco Pérez Interinos bajo la torre de maniobras del Parque de Son Castelló. Paco Pérez

20 1988. Manuel Fernández Navarrete, José Ninot Jaume i Manolo Soler amb el polèmic anorac taronja. José Jaume Manuel Fdez. Navarrete, José Ninot Jaume y Manolo Soler con el polémico anorak naranja. José Jaume Felicitació nadalenca. El sergent J. Amorós és el Pare Noel. A. Santandreu Felicitación navideña. El Sgto. J. Amorós es Papá Noel. A. Santandreu El sergent J. Amorós, Juan González, el suboficial Nieto i Miguel Gelabert. Daniel Mascaró Srgto. J. Amorós, Juan González, Suboficial Nieto y Miguel Gelabert. Daniel Mascaró J. Carlos, Nacho M., Palacios i Santi, després d un foc. Nacho Muñoz J. Carlos, Nacho M., Palacios y Santi, después de un fuego. Nacho Muñoz 222 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

21 1995. Torn D. Nacho Muñoz Turno D. Nacho Muñoz El torn d excursió. Daniel Mascaró El Turno de excursión. Daniel Mascaró Torn C. Daniel Mascaró Turno C. Daniel Mascaró Bombers de Palma 223

22 2004. En honor als jubilats. DM En honor a los jubilados. DM Torn C. ABP Turno C. ABP Lo usa el Rey, lo usa el Papa, y del Mistol, nadie se escapa. Maniobres d escuma. J. L. Escandell Lo usa el Rey, lo usa el Papa, y del Mistol, nadie se escapa. Maniobras de espuma. J. L. Escandell 224 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

23 2006. Maniobres a Somport. Nacho Muñoz Maniobras en Somport. Nacho Muñoz Jubilats. ABP Jubilados. ABP Les nostres bomberes. Guadalupe Gastalver, Ruth Planells i Magdalena Rigo. ABP Nuestras bomberas. Guadalupe Gastalver, Ruth Planells y Magdalena Rigo. ABP

24 1894. Nomenament com bomber de la Brigada de l Ajuntament de Palma a José González y Muntaner. AHP Nombramiento como bombero de la Brigada del Ayuntamiento de Palma a José González y Muntaner. AHP Nomenament com corneta suplent de la Brigada de Bombers a Antonio González Abadal. AHP Nombramiento como corneta suplente de la Brigada de Bomberos a Antonio González Abadal. AHP Nomenament de bomber a Joan González Sampol Nombramiento de bomberos a Juan González Sampol Nomenament de bomber a Jaume González Sampol Nombramiento de bombero a Jaime González Sampol José González y Muntaner (pare) Juan González Abadal (fill) José González y Muntaner (Padre) Juan González Abadal. (Hijo) Joan González Sampol (nét) Jaume González Sampol (nét) Juan González Sampol. (Nieto) Jaime González Sampol. (Nieto) 226 Capítol VI: FOTOS DE FAMÍLIA

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script. Lección A: Habilidades Telefónicas / Lesson A: Telephone Skills

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script. Lección A: Habilidades Telefónicas / Lesson A: Telephone Skills Living in America Teacher Resource Series Lesson Script Uso del Teléfono / Using the Phone Lección A: Habilidades Telefónicas / Lesson A: Telephone Skills En la lección A, practicarás el uso del teléfono

Más detalles

Mi ciudad interesante

Mi ciudad interesante Mi ciudad interesante A WebQuest for 5th Grade Spanish Designed by Jacob Vuiller jvuiller@vt.edu Introducción Tarea Proceso Evaluación Conclusión Créditos Introducción Bienvenidos! Eres alcalde de una

Más detalles

Estudio de idiomas en el dominio.es

Estudio de idiomas en el dominio.es Estudio de idiomas en el dominio.es Carlos Castillo Universidad de Chile ccastill@dcc.uchile.cl Enero 2003 Resumen Se presentan resultados de un estudio realizado en Diciembre del año 2002 sobre aproximadamente

Más detalles

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO.

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO. ANEXO E. CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO. CUESTIONARIO: El proyecto Descubre Las Palmas de GC!

Más detalles

Speak Up! In Spanish. Young s Language Consulting. Young's Language Consulting. Lesson 1 Meeting and Greeting People.

Speak Up! In Spanish. Young s Language Consulting. Young's Language Consulting. Lesson 1 Meeting and Greeting People. Buenos días Good morning Buenos días Good afternoon Buenas tardes Good evening Buenas tardes Good night Buenas noches Sir Señor Ma am/mrs. Señora Miss Señorita Buenas tardes Culture Note: When greeting

Más detalles

Unidad Idiomas Transcripción

Unidad Idiomas Transcripción Transcripción Texto Inicial Hola! Bienvenidos al texto inicial de la unidad Idiomas. Empecemos. Soy Tony y tengo veinticuatro años. Me gusta aprender idiomas. Hablo tres idiomas diferentes. Ahora estoy

Más detalles

Nivel 2. Proba escrita / Prueba escrita Competencia Clave: Comunicación en Lingua Inglesa/Comunicación en Lengua Inglesa

Nivel 2. Proba escrita / Prueba escrita Competencia Clave: Comunicación en Lingua Inglesa/Comunicación en Lengua Inglesa CLI-N2-11 Nivel 2. Proba escrita / Prueba escrita Competencia Clave: Comunicación en Lingua Inglesa/Comunicación en Lengua Inglesa Primeiro apelido / Primer apellido Segundo apelido / Segundo apellido

Más detalles

Aula Inglés SOLICITUD FAMILIA para AU PAIRS - FAMILY APPLICATION for AU PAIRS DETALLES DE CONTACTO -CONTACT DETAILS Nombre /Full Name Dirección/Address FOTO/PHOTO Provincia / Region Ciudad - City: País/Country

Más detalles

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 5-6 MAIG 2012

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 5-6 MAIG 2012 VI FESTIVAL INTERNACIONAL 5-6 MAIG 2012 Hotel oficial Impremta oficial Regidoria de Cultura 971 55 55 65 grafiquesmuntaner.com Teatre La Unió C/ del Tren, 3 07550 Son Servera Tel. 971 56 85 19 Correu electrònic

Más detalles

Lista 1. Nombre. Lista 5. Lista 4 Lista 3 Lista 2. Lista 1. Lista 10. Lista 9. Lista 8. Lista 7. Lista 6

Lista 1. Nombre. Lista 5. Lista 4 Lista 3 Lista 2. Lista 1. Lista 10. Lista 9. Lista 8. Lista 7. Lista 6 Nombre Lista 1 Lista 10 Lista 9 Lista 8 Lista 7 Lista 6 Lista 5 Lista 4 Lista 3 Lista 2 Lista 1 Yo (I) Y (and) Un (a, an) Una (a-for female) Veo (I see) Mi (my) Tu (you) A (to) Al (to) Así (like this)

Más detalles

Teeeny teeeny tiny little pieces of rocks. Anncr: But to her two year-old son, exploring the world around him, she makes perfect sense.

Teeeny teeeny tiny little pieces of rocks. Anncr: But to her two year-old son, exploring the world around him, she makes perfect sense. Below you will find the National Radio PSA Scripts. To listen to the radio spots, please go to: http://online.unitedway.org/bornlearning Born Learning Radio :60 At the Beach Ocean sounds Over there? Over

Más detalles

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course.

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Bienvenidos a la lección dos. The first part of this lesson consists in this audio lesson, and then we have some grammar for you

Más detalles

Entrevista: el medio ambiente. A la caza de vocabulario: come se dice en español?

Entrevista: el medio ambiente. A la caza de vocabulario: come se dice en español? A la caza de vocabulario: come se dice en español? Entrevista: el medio ambiente 1. There are a lot of factories 2. The destruction of the ozone layer 3. In our city there is a lot of rubbish 4. Endangered

Más detalles

An explanation by Sr. Jordan

An explanation by Sr. Jordan & An explanation by Sr. Jdan direct object pronouns We usually use Direct Object Pronouns to substitute f it them in a sentence when the it them follows the verb. Because of gender, him and her could also

Más detalles

Quiero comer comida china I want to eat Chinese food Me gusta bailar I like to dance

Quiero comer comida china I want to eat Chinese food Me gusta bailar I like to dance In Spanish, many useful expressions are formed by combining two verbs. When this occurs, the first verb is conjugated, while the second verb remains in the infinitive form. Quiero comer comida china I

Más detalles

Class Four. Los Tiempos. Tiempo Nombre Ejemplo de Golf. Presente Present Simple I play golf every day Present Con6nuous I am playing golf

Class Four. Los Tiempos. Tiempo Nombre Ejemplo de Golf. Presente Present Simple I play golf every day Present Con6nuous I am playing golf Class Four Los Tiempos Tiempo Nombre Ejemplo de Golf Presente Present Simple I play golf every day Present Con6nuous I am playing golf Present Perfect He has played golf Present Perfect Con6nuous He has

Más detalles

Flamenco Music. for children direct from. Quillolandia

Flamenco Music. for children direct from. Quillolandia Flamenco Music for children direct from Quillolandia JOSÉ LUIS flamenco MONTÓN kids PRESS BOOK Publicación Madrid 360 Número nº 521 25 sept-1oct'09 Publicación Cañamo Número Nº 143 Nov. 2009 Newsletter

Más detalles

Keep reading, for a list of required elements and questions to inspire you!

Keep reading, for a list of required elements and questions to inspire you! You will write at least TEN sentences describing a typical week in the life of a BCC student YOU! -- based on the three Encuestas (surveys) you conducted with your classmates: If you can t think of what

Más detalles

Nombre : Clase : Year 9. My end of year target :

Nombre : Clase : Year 9. My end of year target : Nombre : Clase : Year 9 My end of year target : 1 ALL Label the countries on the map. Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panamå Paraguay

Más detalles

DONACION DE OLD TIME FOUNDATION A NIKAO MAORI SCHOOL RAROTONGA ISLAS COOK OCTUBRE 2007

DONACION DE OLD TIME FOUNDATION A NIKAO MAORI SCHOOL RAROTONGA ISLAS COOK OCTUBRE 2007 DONACION DE OLD TIME FOUNDATION A NIKAO MAORI SCHOOL RAROTONGA ISLAS COOK OCTUBRE 2007 La escuela primaria Nikao Maori School fue fundada en 1955. Es una escuela pública y tiene actualmente 123 alumnos.

Más detalles

Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 2 Lesson 1

Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 2 Lesson 1 Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 2 Lesson 1 These lessons extend on the ideas from Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 1 http://www.informalspanish.com and Shortcut to Spanish

Más detalles

EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS

EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS For employers who set up and maintain retirement plans, the setup costs, annual administrative costs, and retirement-related employee education costs are

Más detalles

Disfruten su verano! Hola estudiantes,

Disfruten su verano! Hola estudiantes, Hola estudiantes, We hope that your experience during Spanish 1 was enjoyable and that you are looking forward to improving your ability to communicate in Spanish. As we all know, it is very difficult

Más detalles

Lengua adicional al español IV

Lengua adicional al español IV Lengua adicional al español IV Topic 11 Life little lessons Introduction In this lesson you will study: Time clauses are independent clauses. These are the clauses that tell you the specific time when

Más detalles

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Lengua extranjera: Inglés

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Lengua extranjera: Inglés CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS (Convocatoria septiembre 2010). APELLIDOS

Más detalles

Concentración de CNT-Gijón en apoyo a la FAU

Concentración de CNT-Gijón en apoyo a la FAU Concentración de CNT-Gijón en apoyo a la FAU El pasado día 29 de Enero a las 19:00 con motivo de la jornada internacional de solidaridad con la FAU la CNT de Gijón se concentró delante del consulado alemán

Más detalles

Pinche's Salsa Awesome prices with Pinche's salsas!

Pinche's Salsa Awesome prices with Pinche's salsas! Pinche's Salsa Awesome prices with Pinche's salsas! Every time you buy your pinche's salsas you will reveive a ticket for any of the three sweeps takes that will take place in differnt stores inel Paso,

Más detalles

episode 6 ( Exercising? )

episode 6 ( Exercising? ) episode 6 ( Exercising? ) Okay, so on Mondays we re watching Heroes and Gossip Girl, Tuesdays ANTM, on Wednesdays the new ABC shows, on Thursdays The Office and Ugly Betty and on Fridays the Soup. Great,

Más detalles

El estilo indirecto inglés.

El estilo indirecto inglés. El estilo indirecto inglés. El "estilo indirecto" es una estructura que se emplea para repetir lo que alguien ha anteriormente dicho ("estilo directo"): John: "My name is John" (estilo directo) (Mi nombre

Más detalles

Estimado Empresario. Logística de Transporte y hoteles /Logistics. Patricia Alvarez M. 2597980 ext 314 +593 981198778 palvarezm@proecuador.gob.

Estimado Empresario. Logística de Transporte y hoteles /Logistics. Patricia Alvarez M. 2597980 ext 314 +593 981198778 palvarezm@proecuador.gob. Estimado Empresario Es un gusto poder contar con su participación en la V rueda de Negocios Aromas del Ecuador 2015. Adjunto encontrará el instructivo de participantes, detalle de transportes y el horario

Más detalles

Qué viva la Gráfica de Cien!

Qué viva la Gráfica de Cien! Qué viva la Gráfica de Cien! La gráfica de cien consiste en números del 1 al 100 ordenados en cuadrilones de diez números en hileras. El resultado es que los estudiantes que utilizan estás gráficas pueden

Más detalles

Objetivo: You will be able to You will be able to

Objetivo: You will be able to You will be able to Nombre: Fecha: Clase: Hora: Título (slide 1) Las cosas _ Capítulo 2 1 (Chapter Two, First Step) Objetivo: You will be able to You will be able to First look at the other sheet of vocabulary and listen,

Más detalles

PRUEBA DE INGLÉS SECUNDARIA

PRUEBA DE INGLÉS SECUNDARIA Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa PRUEBA DE INGLÉS SECUNDARIA EXPRESIÓN ORAL AUTOAPLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA SECUNDARIA 2007 Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

Más detalles

Everybody s Different, Nobody s Perfect Todos somos diferentes, nadie es perfecto

Everybody s Different, Nobody s Perfect Todos somos diferentes, nadie es perfecto Everybody s Different, Nobody s Perfect Todos somos diferentes, nadie es perfecto Preschool Edition Edición preescolar Everybody's Different, Nobody's Perfect Todos somos diferentes, nadie es perfecto

Más detalles

1. A la señora Rodríguez no le gusta la comida nutritiva. 2. Al señor Rodríguez no le gustan las hamburguesas.

1. A la señora Rodríguez no le gusta la comida nutritiva. 2. Al señor Rodríguez no le gustan las hamburguesas. EU3L1 Avancemos A. Listen as Mr. and Mrs. Rodríguez talk about the foods that they like. Read the statements and then circle C for cierto (true) or F for falso (false) on your answer sheet. 1. A la señora

Más detalles

1 Hola! Soy Jaime y quiero contarles mi historia. Vivo con mi mamá y mi papá, Mila y Jimmy, y mis dos hermanos: Gabriel y Diego. Me gusta jugar béisbol y tenis, así como nadar. Hi! I m Jaime and I want

Más detalles

Learning Masters. Fluent: States of Matter

Learning Masters. Fluent: States of Matter Learning Masters Fluent: States of Matter What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 States of Matter Learning Masters How

Más detalles

Desayuno o almuerzo? Segment VHS DVD. A primera vista El desayuno con vocabulario sin vocabulario

Desayuno o almuerzo? Segment VHS DVD. A primera vista El desayuno con vocabulario sin vocabulario Desayuno o almuerzo? Segment VHS DVD A primera vista con vocabulario sin vocabulario Cassette 2 Disc 1 Disc 1 GramActiva Present tense of -er and -ir verbs Me gustan, me encantan Cassette 2 Disc 1 Disc

Más detalles

Worksheet 2: Passive Voice. Passive Voice (Voz Pasiva)

Worksheet 2: Passive Voice. Passive Voice (Voz Pasiva) Worksheet 2: Passive Voice NIVEL A.E. C.M.O. HABILIDAD Cuarto Medio El estudiante debe ser capaz de generar entendimiento, uso y aplicación correcto de la Voz pasiva. Passive Voice Identificar y reconocer

Más detalles

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX Autor: Tomás Murillo, Fernando. Director: Muñoz Frías, José Daniel. Coordinador: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation Memo To: ERF Members The Employees Retirement Fund has been asked by Deferred Compensation to provide everyone that has signed up to retire with the attached information. Please read the information from

Más detalles

René: Yo también leo una revista de carros. Ves los carros rojos en tu revista?

René: Yo también leo una revista de carros. Ves los carros rojos en tu revista? Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección Siete Listen to the following conversation: René: Qué lees? María: Leo una revista. Y tú qué lees? René: Yo también leo una revista de carros. Ves los

Más detalles

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term UNIDAD TEMATICA: INTERFAZ DE WINDOWS LOGRO: Reconoce la interfaz de Windows para ubicar y acceder a los programas,

Más detalles

CPTM. Travel Agent Database Build

CPTM. Travel Agent Database Build CPTM Travel Agent Database Build Table of Contents Purpose Methodology Agent Survey Results USA Regional Office Recap Methodology Gather agency e-mail addresses through the IATA/IATAN Global Source Put

Más detalles

El Perfecto: Presente, Pasado, Futuro y Condicional

El Perfecto: Presente, Pasado, Futuro y Condicional 1. we have read 2. you-all (ustedes) have said 3. Juan and Maria have been estado 4. I have eaten lunch almorzado 5. she has washed lavado 6. Han ya los niños? Have the children already left? (salir) 7.

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

23 Ways to Translate ʻBecomeʼ in Spanish!

23 Ways to Translate ʻBecomeʼ in Spanish! 23 Ways to Translate ʻBecomeʼ in Spanish! A Special Report from Notes in Spanish www.notesinspanish.com Weʼve had numerous questions over the years about how to translate the English verb ʻbecomeʼ in Spanish.

Más detalles

Presente simple. I want a cup of tea. = now The sun rises in the east. = all time I play tennis on Sunday mornings. = habits

Presente simple. I want a cup of tea. = now The sun rises in the east. = all time I play tennis on Sunday mornings. = habits El presente simple es uno de los tiempos verbales más comunes en inglés. Se puede referir al presente (ahora), pero también se puede referir a todo el tiempo, a situaciones permanentes y hábitos. I want

Más detalles

Worksheet 3: Past Simple v/s Present Perfect. Past Simple v/s Present Perfect

Worksheet 3: Past Simple v/s Present Perfect. Past Simple v/s Present Perfect Worksheet 3: Past Simple v/s Present Perfect NIVEL A.E. C.M.O. HABILIDAD Cuarto Medio El estudiante debe ser capaz de : -Generar entendimiento, uso y aplicación correcta de ambos tiempos verbales. Pasado

Más detalles

Northwestern University, Feinberg School of Medicine

Northwestern University, Feinberg School of Medicine Improving Rates of Repeat Colorectal Cancer Screening Appendix Northwestern University, Feinberg School of Medicine Contents Patient Letter Included with Mailed FIT... 3 Automated Phone Call... 4 Automated

Más detalles

TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary. An Activity in 4 Steps

TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary. An Activity in 4 Steps TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary An Activity in 4 Steps Teaching Kids Spanish Vocabulary Lesson for Spanish Teachers Learning new vocabulary words in Spanish is an important element in the

Más detalles

Ausentismo (Truancy - Why it's important to go to school)

Ausentismo (Truancy - Why it's important to go to school) Ausentismo (Truancy - Why it's important to go to school) By Jesus Villasenor-Ochoa Reproduced with permission of the University of MN 2003 BRYCS is a project of the United States Conference of Catholic

Más detalles

Stem-changing verbs: poder and dormir

Stem-changing verbs: poder and dormir Guided Practice Activities 6A-3 Stem-changing verbs: poder and dormir Poder (to be able to do something) and dormir (to sleep) are both stem-changing verbs like jugar, which you learned previously. Just

Más detalles

School Food and Nutrition Services - 703.791.7314 Facilities Management Services - 703.791.7221

School Food and Nutrition Services - 703.791.7314 Facilities Management Services - 703.791.7221 SUPPORT SERVICES To: All Principals All Food Service Managers Approved by: Dave Cline Contact Person: Serena Suthers SUPPORT SERVICES Spring Break Refrigerator/Freezer Checks This notice remains in effect

Más detalles

Rhode Island Department of Health Three Capitol Hill Providence, RI 02908-5094

Rhode Island Department of Health Three Capitol Hill Providence, RI 02908-5094 Rhode Island Department of Health Three Capitol Hill Providence, RI 02908-5094 www.health.ri.gov Date: December 30, 2009 To: Parents and guardians of school-aged children in Rhode Island From: Director

Más detalles

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Sexto informe de Forum Calidad Es este el sexto informe que Forum Calidad presenta sobre el número y distribución de las organizaciones españolas

Más detalles

Carmen: No, no soy Mexicana. Soy Colombiana. Y tú? Eres tú Colombiano?

Carmen: No, no soy Mexicana. Soy Colombiana. Y tú? Eres tú Colombiano? Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección diez Instructor: Listen to the following conversation: René: Hola! Carmen: Hola! René: Cómo te llamas? Carmen: Me llamo Carmen Rivera. René: Eres tú Mexicana?

Más detalles

1. Yo saco buenas notas porque no me gusta estudiar para mis clases. (A) mucho. (B) nunca. (C) siempre. (D) casi

1. Yo saco buenas notas porque no me gusta estudiar para mis clases. (A) mucho. (B) nunca. (C) siempre. (D) casi 1. Yo saco buenas notas porque no me gusta estudiar para mis clases. (A) mucho (B) nunca (C) siempre (D) casi 2. - Cuándo que llegar a la escuela? - Tengo que llegar a las siete de la mañana (A) tengo

Más detalles

MCDC Marketers & Consumers Digital & Connected. Resultados España

MCDC Marketers & Consumers Digital & Connected. Resultados España MCDC Marketers & Consumers Digital & Connected Resultados España EUROPEOS EN LA RED Completa información sobre los consumidores europeos online Actividades realizadas y actitudes; engagement Encuesta online

Más detalles

It is call the clients paradise... MWP2 clients are as partners with the company.

It is call the clients paradise... MWP2 clients are as partners with the company. En español clic aqui Hello, my name is: Arturo Bravo and my email arcangelmi@hotmail.com and has been client of MWP2 since 28/03/2016 05:29 and I am contacting you to let you know the same opportunity

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

INDICE. www.cpaingresoatomico.com

INDICE. www.cpaingresoatomico.com INDICE Como ser Aceptado? Inscríbete como.. Y por Teléfono? Preguntas Orales Preguntas escritas Ingeniería Inversa Aim AOL? Y si no me aceptan? Y en Español? Agradecimiento 5 6 7 8 11 17 18 19 21 22 2

Más detalles

EL PASADO SIMPLE Y EL PASADO CONTINUO

EL PASADO SIMPLE Y EL PASADO CONTINUO EL PASADO SIMPLE Y EL PASADO CONTINUO EL PASADO SIMPLE EL PASADO CONTINUO EJERCICIOS EL PASADO SIMPLE Formación: El pasado simple en inglés se forma añadiendo la terminación ed a los verbos regulares;

Más detalles

TEESP: Technology Enhanced Elementary Spanish Program Lesson Planner. Title: Qué pasa con su corazón?

TEESP: Technology Enhanced Elementary Spanish Program Lesson Planner. Title: Qué pasa con su corazón? : Technology Enhanced Elementary Spanish Program Lesson Plan #: 60 Story #: 2 Level 6 Resources used: Title: Qué pasa con su corazón? Pages/URL/etc.: Cuéntame! Pages 167-174 Objective(s) & Progress Indicator(s):

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

3. LOS TIEMPOS PRESENTES PERFECTOS

3. LOS TIEMPOS PRESENTES PERFECTOS This project funded by Leonardo da Vinci been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or

Más detalles

La familia. 2. Patricia tiene hermanas mayores? Sí No. 3. Patricia tiene dieciséis años? Sí No. 4. Patricia tiene tres primos menores?

La familia. 2. Patricia tiene hermanas mayores? Sí No. 3. Patricia tiene dieciséis años? Sí No. 4. Patricia tiene tres primos menores? Fecha Practice Workbook 5A 1 La familia A. Patricia is telling you about her family. Label each person in her family tree with a word that describes his or her relationship to Patricia. You may use some

Más detalles

Una gira. Qué es? Identify each item. 1. 2. 3. 4. 5. 6. WORKBOOK Copyright by The McGraw-Hill Companies, Inc. Buen viaje! Level 1 Capítulo 12 149

Una gira. Qué es? Identify each item. 1. 2. 3. 4. 5. 6. WORKBOOK Copyright by The McGraw-Hill Companies, Inc. Buen viaje! Level 1 Capítulo 12 149 Una gira Qué es? Identify each item. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Copyright by The McGraw-Hill Companies, Inc. Buen viaje! Level 1 Capítulo 12 149 El cuerpo Identify as many parts of the body as you can in Spanish.

Más detalles

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGLES 2 MATERIAL DE REFUERZO EN ESPAÑOL PRINCIPIOS BASICOS DE GRAMATICA INGLESA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGLES 2 MATERIAL DE REFUERZO EN ESPAÑOL PRINCIPIOS BASICOS DE GRAMATICA INGLESA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGLES 2 MATERIAL DE REFUERZO EN ESPAÑOL PRINCIPIOS BASICOS DE GRAMATICA INGLESA CHAPTER 4 1. plural del sustantivo THE CIGARETTES ARE IN THE ASHTRAY. The cigarette

Más detalles

Grow healthy. Stay healthy. Grow healthy. Stay healthy. www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK DIARIO DEL EMBARAZO

Grow healthy. Stay healthy. Grow healthy. Stay healthy. www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK DIARIO DEL EMBARAZO www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK 2012 Start Smart for Your Baby. All rights reserved. TM 2012 Start Smart for Your Baby. All rights reserved. TM DIARIO DEL EMBARAZO www.startsmartforyourbaby.com

Más detalles

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script for Navigating the Community. Navegando en la Comunidad / Navigating the Community

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script for Navigating the Community. Navegando en la Comunidad / Navigating the Community Living in America Teacher Resource Series Lesson Script for Navigating the Community Note: This Lesson Script is for teacher use only. It is not intended for students because it contains the answers to

Más detalles

D8 Hospital Center Line

D8 Hospital Center Line How to use this timetable Use the map to find the stops closest to where you will get on and off the bus. Select the schedule (Weekday, Saturday, Sunday) for when you will travel. Along the top of the

Más detalles

Affordable Care Act Informative Sessions and Open Enrollment Event

Affordable Care Act Informative Sessions and Open Enrollment Event 2600 Cedar Ave., P.O. Box 2337, Laredo, TX 78044 Hector F. Gonzalez, M.D., M.P.H Tel. (956) 795-4901 Fax. (956) 726-2632 Director of Health News Release. Date: February 9, 2015 FOR IMMEDIATE RELEASE To:

Más detalles

Level 3 Spring Semester Exam Review

Level 3 Spring Semester Exam Review Level 3 Spring Semester Exam Review Grammar Present Tense Present tense is used to tell Present Tense Conjugations Regular Verbs ar verbs (Hablar) er verbs (Comer) ir verbs (Vivir) Tú Tú Tú Ella Ellos

Más detalles

PLACES OF CELEBRATIONS

PLACES OF CELEBRATIONS PLACES OF CELEBRATIONS Casa del Trigo's Hotel has different areas to celebrate every kind of event which can be adapted to your necessities. El Graneros' hall: for events up to 45 people. It is our usual

Más detalles

AdReaction Marketing in the multiscreen world

AdReaction Marketing in the multiscreen world AdReaction Marketing in the multiscreen world GABRIEL CASTELLANOS AGOSTO 2015 Seguramente muchos de ustedes ya conocen este tipo de números. Digital tiene alta penetración, consumo Pero también ayuda a

Más detalles

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire Daly Elementary Family Back to School Questionnaire Dear Parent(s)/Guardian(s), As I stated in the welcome letter you received before the beginning of the school year, I would be sending a questionnaire

Más detalles

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó MANUAL EASYCHAIR La URL para enviar su propuesta a la convocatoria es: https://easychair.org/conferences/?conf=genconciencia2015 Donde aparece la siguiente pantalla: Se encuentran dos opciones: A) Ingresar

Más detalles

ÍNDICE index. THB El Cid**** {Playa de Palma, Mallorca} 04-05. THB Los Molinos**** {Ibiza Ciudad, Ibiza} 06-0 9

ÍNDICE index. THB El Cid**** {Playa de Palma, Mallorca} 04-05. THB Los Molinos**** {Ibiza Ciudad, Ibiza} 06-0 9 MICE ÍNDICE index THB El Cid**** {Playa de Palma, Mallorca} 04-05 THB Los Molinos**** {Ibiza Ciudad, Ibiza} 06-0 9 THB Torrequebrada**** {Benalmádena Costa, Málaga} 10-15 PALMA IBIZA MÁLAGA NEGOCIOS BUSINESS

Más detalles

Bienvenidos a Primer Grado Welcome to first grade

Bienvenidos a Primer Grado Welcome to first grade Bienvenidos a Primer Grado Welcome to first grade Mrs. Pulido Mrs. Howard Mrs. Escamilla Maestras del programa doble sendero Dual Language Teachers En la mañana Morning Procedures El desayuno se sirve

Más detalles

Synergy Spanish Solutions. Día de San Valentín Audio Lessons

Synergy Spanish Solutions. Día de San Valentín Audio Lessons Synergy Spanish Solutions Día de San Valentín Audio Lessons Created by Marcus Santamaria Edited by Elena Chagoya & Claire Boland Copyright 2014 Marcus Santamaria All Rights reserved. No part of this publication

Más detalles

Español 4 Capítulo 2 El Proyecto en un viaje en el extranjero

Español 4 Capítulo 2 El Proyecto en un viaje en el extranjero Español 4 Capítulo 2 El Proyecto en un viaje en el extranjero Errores comunes en este proyecto: 1. Lee los números en español no en el inglés. a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 b. 10, 20, 30, 40, 50, 60,

Más detalles

MajestaCare Healthy Baby Program

MajestaCare Healthy Baby Program MajestaCare Healthy Baby Program Helping you have a healthy baby Para que tenga un bebé saludable Your baby s provider After your baby becomes a member of MajestaCare health plan, you will get a letter

Más detalles

Horaris Horarios. bus. For men tera. Compromís. Compromiso decalidad Turística

Horaris Horarios. bus. For men tera. Compromís. Compromiso decalidad Turística Horaris Horarios bus For men tera Compromís Turística Compromiso decalidad Turística dequalitat de la Savina Cala Saona 30 Big Sur / Cavall de n Borras Moll de Pescadors Can Xicu Sort Polígon Industrial

Más detalles

Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail

Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail Leaving a Voice Mail Message Learning Objective 1) When to leave a message 2) How to leave a message Materials: 1) Voice Mail Template blanks & samples 2) Phone

Más detalles

Students Pledge: Parents Pledge:

Students Pledge: Parents Pledge: The school-home compact is a written agreement between administrators, teachers, parents, and students. It is a document that clarifies what families and schools can do to help children reach high academic

Más detalles

Se le ocurre una idea!! Coge una pintura Qué pintura coge? Sí, sí, coge la pintura granate y se pone a dibujar. Qué creéis que está dibujando?...

Se le ocurre una idea!! Coge una pintura Qué pintura coge? Sí, sí, coge la pintura granate y se pone a dibujar. Qué creéis que está dibujando?... Se le ocurre una idea!! Coge una pintura Qué pintura coge? (ESPERAR QUE LOS NIÑOS CONTESTEN) Sí, sí, coge la pintura granate y se pone a dibujar. Qué creéis que está dibujando?... (DESCUBRIR UN POCO LA

Más detalles

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-.

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-. Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección once Instructor: Cómo se dice Good afternoon? René: Buenas tardes. Buenas tardes. Instructor: How do you ask a woman if she s Colombian. René: Eres Colombiana?

Más detalles

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services.

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. 1. I applied for health insurance, now what? Medi-Cal Applicants If you applied for Medi-Cal it will take up to 45 days to find

Más detalles

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGLES 4 MATERIAL DE REFUERZO EN ESPAÑOL PRINCIPIOS BASICOS DE GRAMATICA INGLESA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGLES 4 MATERIAL DE REFUERZO EN ESPAÑOL PRINCIPIOS BASICOS DE GRAMATICA INGLESA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGLES 4 MATERIAL DE REFUERZO EN ESPAÑOL PRINCIPIOS BASICOS DE GRAMATICA INGLESA CHAPTER 10 1. CAN: VERBO AUXILIAR CAN PÓDER Ahora mucho cuidado! A diferencia de la

Más detalles

www.palmademallorca.es 010

www.palmademallorca.es 010 www.palmademallorca.es 010 Avís: Aquesta programació és susceptible de canvis. Totes les activitats són gratuïtes, excepte les assenyalades amb el símbol, que són de pagament. Depósito legal: PM-765-2013

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

WEB www.ecir.com. DIRECCIÓN ADRESS Villa de Madrid, 60 46988 Paterna TELÉFONO TELEPHONE FAX. E-MAIL ecir@ecir.com

WEB www.ecir.com. DIRECCIÓN ADRESS Villa de Madrid, 60 46988 Paterna TELÉFONO TELEPHONE FAX. E-MAIL ecir@ecir.com EDITORIAL ECIR Ecir se dedica a la publicación de materiales para el mundo educativo desde 1942. La incorporación de una nueva línea para educación infantil nos ha permitido ampliar nuestro ámbito de actua

Más detalles

Inspired Beginners Podcast 30 Horarios Españoles

Inspired Beginners Podcast 30 Horarios Españoles Inspired Beginners Podcast 30 Horarios Españoles Contents 1. Key Vocabulary and Grammar 2 2. The Transcript of the conversation 3 3. Translation of the conversation 4 4. Vocab Building (add to the list)

Más detalles

Instructor: Do you remember how to say the verb "to speak"? Instructor: How do you ask a friend Do you speak Spanish?

Instructor: Do you remember how to say the verb to speak? Instructor: How do you ask a friend Do you speak Spanish? Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección Dos. Listen to the following conversation: Male: Hablas inglés? Female: Sí, hablo inglés porque practico todos los días. Male: Dónde? Female: Practico

Más detalles

EL ESTILO INDIRECTO (REPORTED SPEECH)

EL ESTILO INDIRECTO (REPORTED SPEECH) EL ESTILO INDIRECTO () **El estilo indirecto es la forma de reproducir en tercera persona lo que alguien ha dicho textualmente. I m tired she said. She said that she was tired. Como se observa en el ejemplo

Más detalles

La Oca. Mariscal I. Levante Centro. Levante Centro

La Oca. Mariscal I. Levante Centro. Levante Centro La Oca El edificio está situado en la calle Gerona, nº 22, a 50 metros de la playa de Levante. Se encuentra en una céntrica calle de Benidorm, cerca de los bares y la vida nocturna. Los apartamentos son

Más detalles

English 3. By the end of this lesson you will be able to:

English 3. By the end of this lesson you will be able to: English 3 Unit 10 What s up? Learning Objectives By the end of this lesson you will be able to: Use the present perfect continuous to talk about recent activities. Use since, for and in with the present

Más detalles

Learning Masters. Early: Force and Motion

Learning Masters. Early: Force and Motion Learning Masters Early: Force and Motion WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Force and Motion Learning Masters How I Learned

Más detalles

CAN. I can swim. Sé nadar. I know how to swim. Sé como nadar. l'll be able to go tonight. Podré ir esta noche.

CAN. I can swim. Sé nadar. I know how to swim. Sé como nadar. l'll be able to go tonight. Podré ir esta noche. CAN Sólo se usa en el presente, para el resto de tiempos se utiliza to be able to. En algunos casos puede ser sustituido por to know how to. Se puede traducir por poder o saber. I can swim. Sé nadar. I

Más detalles