MEMÒRIA DE LA JUNTA ILLES BALEARS ANY 2007

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMÒRIA DE LA JUNTA ILLES BALEARS ANY 2007"

Transcripción

1

2

3 MEMÒRIA DE LA JUNTA ILLES BALEARS ANY 2007

4 EDITA: GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO, JUNTA SUPERIOR D'HISENDA DE LES ILLES BALEARS DL: PM

5 ÍNDEX PRESENTACIÓ... 4 PRIMERA PART... 8 RELACIÓ DE RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES ALS DARRERS ANYS I GRÀFICA OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INT GRÀFICA DELS EXPEDIENTS EN ELS QUALS HA RECAIGUT ACORD DE LA JUNTA RANT ELS DARRERS ANYS DADES I GRÀFICA DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES I PENDENTS ACORDS DE LA J EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOADMINISTRATIUS INTERPOSATS BALEARS QUADRE RESUM DE LES ACTUACIONS JUDICIALS SEGUIDES CONTRA ELS EN ELS EXPEDIENTS RELA 1

6 SEGONA PART RECLAMACIÓ NÚM.11/ RECLAMACIÓ NÚM.13/ RECLAMACIÓ NÚM. 15/ RECLAMACIÓ NÚM. 16/ RECLAMACIÓ NÚM. 16/ RECLAMACIÓ NÚM. 17/ RECLAMACIÓ NÚM. 19/06-28/ RECLAMACIÓ NÚM. 22/ RECLAMACIÓ NÚM. 29/ RECLAMACIÓ NÚM. 33/ RECLAMACIÓ NÚM. 35/ RECLAMACIÓ NÚM.42/ RECLAMACIÓ NÚM. 44/ RECLAMACIÓ NÚM. 53/ RECLAMACIÓ NÚM. 55/ RECLAMACIÓ NÚM. 56/05-60/ RECLAMACIÓ NÚM. 56/ RECLAMACIÓ NÚM. 69/ RECLAMACIÓ NÚM. 70/ RECLAMACIÓ NÚM. 75/ RECLAMACIÓ NÚM. 76/05 i 54/ RECLAMACIÓ NÚM. 351/ RECLAMACIÓ NÚM. 432/ RECLAMACIÓ NÚM. 564/ RECLAMACIÓ NÚM. 566/ RECLAMACIÓ NÚM. 580/ RECLAMACIÓ NÚM. 581/ RECLAMACIÓ NÚM. 582/ RECLAMACIÓ NÚM. 583/ RECLAMACIÓ NÚM. 587/ RECLAMACIÓ NÚM. 594/ RECLAMACIÓ NÚM. 637/ RECLAMACIÓ NÚM. 641/ RECLAMACIÓ NÚM. 668/04 i 19/ RECLAMACIO NÚM. 671/04 i 14/ RECLAMACIÓ NÚM. 673/ RECLAMACIÓ NÚM. 679/ RECLAMACIÓ NÚM. 683/ RECLAMACIÓ NÚM. 689/04 i 690/ RECLAMACIÓ NÚM. 691/

7 ÍNDEX PER CONCEPTES ANNEX ÒRGANS COMPETENTS PER AL CONEIXEMENT I RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE ES PRODUEIXIN DINS CA, FINANCERA I TRIBUTÀRIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

8 PRESENTACIÓ La reclamació economicoadministrativa es defineix com el recurs administratiu especial establert per a supòsits concrets i determinats per la llei que integren la matèria economicoadministrativa, constituïda, al seu torn, per la juridicotributària, fonamentalment, així com per altres qüestions afegides, però directament La regulació de les reclamacions economicoadministratives que, per cert, tenen una part de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la qual cosa ha obligat a adaptar la nostra regulació dels òrgans competents per a conèixer aquest reclamacions economicoadministratives que es prod econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dos aspectes es destaquen de la nova regulació del procediment ior manera unipersonal les reclamacions dels procediments abreujats, les qüestions reclamació, atribuïnt- de totes aquestes qüestions, amb excepció dels procediments abreujats, la majoria jurídica i que, per tant, en justifica el coneixement pel ple. Balears ha demostrat que la revisió administrativa en matèria economicoadministrativa té un instrument de solvència provada per al compliment r un òrgan especialitzat, amb independència funcional i que adopta els seus acords de manera col legiada. enfrontar en un futur no gaire llunyà el compliment del mandat conti de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, segons el posin respecte 4

9 documentats), tot això sense perjudici de les competències que corresponguin a com es desenvolupi el precepte esmentat i es duguin a terme els traspassos corresponents. rts. La relatives a la interposició de les reclamacions economicoadministratives, amb En aquest punt no es pot obviar el trasbalsament prego quals, malgrat la seva identitat substancial, plantejaren innombrables problemes de tramitació, així nes que gestió tributària, ha obtingut, al seu torn, la plena confirmació per part del nostre Tribunal Superior de Justícia. memòria, les dades relatives a aquest aquest document amb informació repetida i, per tant, inútil, sense perjudici de t el percentatge de cadascuna respecte a la totalitat de les reclamacions interposades durant s. Com es pot observar, predomina la impugnació dels actes de recaptació de tributs i en la Comunitat Autònoma aquestes funcions, especialment, els actes de recaptació de sancions en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, matèria recentment incorporada als corresponents convenis de delegacions de competències. Quant als ingressos propis de la Comunitat Autònoma es destaquen les liquidacions o el constrenyiment de qualque taxa i els actes de recaptació de nombroses sancions pecuniàries imposades en matèries recurrents com el treball i 5

10 la salut laboral i els transports terrestres o, enguany, puntualment, en matèria de comerç. Tot seguit, es detallen els ex breu ressenya dels expedients anteriorment i, tot seguit les dades i la gràfica de les reclamacions reflecteix encara un lleu retard quant a terminis de resolució. Com a element a la matèria que ens ocupa, resulta especialment rellevant el desglossament dels respecte a la totalitat dels expedients resolts. Es pot afirmar que, en línies generals, acurat i una actuació davant els ciutadans subjecta a la més estricta legalitat. Finalitza aquesta primera part amb les dades relatives als acords que han estat davant la Sala Contenciosaadministrativa del nostre Tribunal Superior de Justícia, que es pot qualificar de favorable quant al compte, és clar, que la majoria dels recursos contenciosoadministratius interposats principals interposats contra la normativa reguladora del tribut (Sentència núm. 486, de 19 de maig de 2006) i contra actuacions de gestió tributària (ajornaments -Sentència núm. 288, de 21 de març de 2006-), amb la situació que reflecteix el quadre resum que es presenta. darrer ll nostra Comunitat Autònoma, constituïda pel Decret 49/2006, de 2 juny, abans esmentat. Fernado Toll-Messía Gil 6

11 PRIMERA PART 7

12 DE PRESIDÈNCIA SRA. MARIA DOLÇA GARCIA CABALLERO Nomenada pel Decret 154/2003, de 18 de juliol, publicat en el BOIB núm. 112, de Cessa pel Decret 100/2007, de 28 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. LLUÍS MATÍAS LLINÀS ÁLVAREZ Nomenat pel Decret 100/2007, de 28 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de VOCALS SR. MIQUEL ÀNGEL BUSQUETS LÓPEZ Nom de SRA. MARIA ASUNCIÓN NAVARRO PÉREZ Nomenada pel Decret 92/2002, de 12 de juliol, publicat en el BOIB núm. 87, de SRA. FELISA VIDAL MERCADAL Nomenada pel 143, de Cessa pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. JOSÉ RAMON AHICART SANJOSÉ n el BOIB núm. 143, de Cessa pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. PEDRO ANTONIO AGUILÓ MONJO Nomenat pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. JOSÉ VICENTE RAMIRO FERNÁNDEZ-VENTURA ÁLVAREZ Nomenat pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de

13 SECRETARIA SRA. MARIA ÀNGELS BELLINFANTE TORRES Nomenada pel Decret 76/2005, de 14 de juliol, publicat en el BOIB núm. 105, de Cessa pel Decret 139/2007, de 23 de novembre, publicat en el BOIB núm. 179, de SR. LLORENÇ ROS HOMAR Nomenat pel Decret 139/2007, de 23 de novembre, publicat en el BOIB núm. 179, de

14 RELACIÓ DE RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES Balears un total de 86 reclamacions economicoadministratives, el detall de les quals és el següent: Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 001/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de transports terrestres 002/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la de C. en el pagament de les obligacions 003/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant el requeriment ió de béns del deutor per cobrir el imposada en matèria de treball i salut laboral 004/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el en matèria de treball i salut laboral 005/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el pecuniària imposada en matèria de disciplina tivitats de la reclamació 10/01/ /01/ /01/ /01/ /01/

15 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 006/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer 007/2007 immobles 008/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de dues sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 009/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 010/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 011/2007 mbargament practicada per la Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per de la reclamació 05/02/ /07/ /02/ /02/ /02/ /02/

16 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 012/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el 013/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el sancions pecuniàries imposades en matèria de transports terrestres 014/2007 Dil Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de dues sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 015/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència el imposada en matèria de treball i salut laboral 016/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la responsabilitat subsidiària del seu administrador en el pagament de les A. 94, SL. 017/2007 Resolució del conseller de Comerç, Industria i Energia per la qual es desetima el recurs de reposició interposat davant la sol licitud de devolució de taxa autonòmica per llicencia de gran establiment comercial de la reclamació 13/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/

17 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 018/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de Tributs de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el béns immobles 019/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer ia imposada en matèria de comerç 020/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer ó pecuniària imposada en matèria de comerç 021/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament d imposada en matèria de comerç 022/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el imposada en matèria de comerç 023/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer e imposada en matèria de comerç de la reclamació 26/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/

18 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 024/2007 Resolució del director general de Tributs i ima en part el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 025/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 026/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptac recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 027/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer en matèria de comerç 028/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 029/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 030/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç de la reclamació 27/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/

19 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 031/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el imposada en matèria de comerç 032/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el cobrament dels deutes derivats de vuit sancions pecuniaries en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor imposades per 033/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la denegació matèria de turisme 034/2007 Requeriment de pagament practicat per la Recaptació de Tributs de la Comunitat A reclamant en la seva condició de fiadora derivat de la taxa fiscal sobre el joc 035/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 036/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament del deute derivat de la taxa de tractament de residus sòlids urbans de de la reclamació 27/03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/

20 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 037/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el 038/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el reintegrament de percepcions salarials indegudes 039/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el 040/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament de la taxa de recollida i eliminació de residus sòlids 041/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el en matèria de transports terrestres 042/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el reintegramente de percepcions salarials indegudes de la reclamació 30/04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/

21 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 043/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de set sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 044/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 045/2007 Diligèn Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 046/2007 Resolució del conseller de Medi Ambient per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la denegació de la sol licitud de nova indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del terme municipal de P. 047/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de deri adquirents de béns immobles afectes per llei béns immobles 048/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de la reclamació 13/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/

22 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 049/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 050/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 051/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de s economiques. 052/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la responsabilitat subsidiària del recurrent i de dues persones més al pagament de les deutora p activitats econòmiques. 053/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el de transports terrestres 054/2007 de la entitat deutora efectuat per la Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en matèria de treball i salut laboral de la reclamació 27/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /04/

23 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 055/2007 Di Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 056/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de tres sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 057/2007 Resolució del director general de Tributs i reposició interposat davant la diligència el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pecuniària imposada en matèria de transit i circulació de vehicles a motor per 058/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el béns immobles i de taxes de C. 059/2007 Resolució del director general de Tributs i reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el reintegrament de percepcions salarials indegudes de la reclamació 12/07/ /11/ /07/ /08/ /08/

24 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 060/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el deute derivat de diverses 061/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de dues sancions pecuniàries imposades en materia de trànsit i circulació de vehicles a 062/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 063/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la únic de la societat deutora en el pagament de 064/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el imposada en matèria de trànsit i circulació de 065/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el en matèria de transports terrestres de la reclamació 07/08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/

25 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 066/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 068/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu pagament del deute derivat de dues sancions pecuniaries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 069/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 070/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el deute derivat de dues sancions pecuniaries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 071/2007 Resolució del director general de Tributs i reposició interposat davant diverses 072/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per de la reclamació 12/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/

26 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 073/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 074/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 075/2007 les Illes Balears pel qual es desestima el recurs de reposició interposat davant una liquidació de taxes portuàries 076/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en matèria de 077/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 078/2007 Resolució de la directora general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de consum de la reclamació 05/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/

27 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 079/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 080/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 081/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 082/2007 Resolució del cap de Gestió i Inspecció del Departament Tributari per la qual es desestima la sol licitud de rectificació de la declaració- les estades a empreses turístiques 083/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es reconeix el dret del 084/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de transit i circulació de vehicles a de la reclamació 29/11/ /11/ /11/ / /12/ /12/

28 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 085/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en materia de 086/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el imals perillosos 087/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per de la reclamació 18/12/ /12/ /10/

29 RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES ELS DARRERS ANYS ANY ANY ANY , de les quals 336 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 2738 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 628 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 2 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 13 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 1 correspon a ISEETA RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES ALS DARRERS ANYS Núm. Reclamacions interposades 25

30 OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de disciplina urbanística... 3 Liquidacions de taxes portuàries... 1 Procediment de constrenyiment derivat de taxes en matèria de sanitat... 1 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de consum... 2 Reintegrament de percepcions salarials indegudes... 3 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de turisme... 1 Ajornament de deutes derivats de multes imposades en matèria de turisme... 1 Procediment de constrenyiment derivat de la taxa fiscal sobre el joc Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de treball i salut laboral... 2 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de comerç comercial... 1 Responsables del pagament de les obligacions tributàries

31 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de transports terrestres... 5 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria... 1 mecànica... 1 formació de béns i drets del deutor... 2 Procediment de constrenyiment derivat de la taxa de recollida i/o tractament de residus sòlids... 2 Indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació dels serveis da de la Llei del cànon de sanejament

32 OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES

33 ,81 % 12 Procediment de constrenyiment derivat de 13 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor: 34,89 % Procediments de constrenyiment derivat de multe imposades en matèria de disciplina urbanística:3,49 % Liquidacions de taxes portuàries: 1,16 % Procediment de constrenyiment derivat de taxes en matèria de sanitat: 1,16 % 17 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de consum: 1,16 % 18 Impost sobre les estades a empreses turístiques Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de treball i salut laboral: 2,33 % Procediment de constrenyiment derivat de sancions imposades en matèria de comerç: 17,44 % autonòmica de gran establiment comercial: 1,16 % Responsables del pagament de les obligacions tributàries: 6,98 % Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de transports terrestres: 5,81 % Procediment de constrenyiment derivat de multes 8 Reintegrament de percepcions indegudes: 3,49 % 19 sobre vehicles de tracció mecànica: 1,16 % Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de turisme: 1,16 % 20 Ajornament de deutes derivats de multes imposades en matèria de turisme: 1,16 % 21 Procediment de constrenyiment derivat de la taxa fiscal sobre el joc: 1,16 % 22 deutor: 2,33 % Procediment de constrenyiment derivat de la taxa de recollida i/o tractament de residus sòlids: 2,33 % Indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació dels serveis de depuració sanejament: 1,16 % 29

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

I. ANTECEDENTES. a) Del PCAP:

I. ANTECEDENTES. a) Del PCAP: Dictamen núm. 21/2013, relativo a la resolución del contrato de servicio de revisión del Plan Director Sectorial de Canteras en el ámbito de la isla de Ibiza, adjudicado a la empresa X * I. ANTECEDENTES

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Criteris per als usos. lingüístics. a l Administració de justícia. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Criteris per als usos. lingüístics. a l Administració de justícia. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Criteris per als usos lingüístics a l Administració de justícia Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Grup de treball sobre les llengües a l Administració de justícia de l Observatori Català

Más detalles

Declarada oberta la sessió es passa tractar els assumptes inclosos a l ordre del dia:

Declarada oberta la sessió es passa tractar els assumptes inclosos a l ordre del dia: A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 24 de gener de 2014, essent les 9:30 hores, es reuneix l Ajuntament en Ple a l objecte de celebrar sessió pública extraordinària urgent en primera convocatòria,

Más detalles

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2015, de 27 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual s establixen els coeficients aplicables en 2015 al valor cadastral

Más detalles

Ajuntament d Algaida Illes Balears. Informe jurídic i tècnic previ a l'aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni

Ajuntament d Algaida Illes Balears. Informe jurídic i tècnic previ a l'aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni Informe jurídic i tècnic previ a l'aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni En relació amb l'expedient amb referència, que es tramita per a l'aprovació del Catàleg de Protecció del Patrimoni

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

` Número 130. Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 9 de juliol de 2015

` Número 130. Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 9 de juliol de 2015 ` Número 130 Índex Administració de Justícia - Jutjats Socials 6347 / Jutjat Social núm. 1 de Lleida / Procediment: Executòries 158/2015 1 6345 / Jutjat Social núm. 2 de Lleida / Procediment: Acomiadament

Más detalles

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 32410 18 12 2002 DOGV - Núm. 4.401 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Conselleria d Indústria, Comerç i Energia Conselleria de Medi

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l obtenció

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca con curs de mèrits per a la selecció i nomenament de

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

El finançament dels valencians

El finançament dels valencians Demos 2 Fulls de recerca i de divulgació Rafael Beneyto El finançament dels valencians Una insuficiència històrica El finançament dels valencians Una insuficiència històrica Rafael Beneyto Cabanes Amb

Más detalles

InDret L ANÀLISI DEL DRET

InDret L ANÀLISI DEL DRET InDret REVISTA PER A L ANÀLISI DEL DRET WWW. INDRET.COM Comparativa entre les reformes dels Estatuts d Autonomia de Catalunya i d Andalusia Articles impugnats davant el Tribunal Constitucional Albert Lamarca

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 17 de septiembre de 2014

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 17 de septiembre de 2014 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Jefatura del Estado «BOE» núm. 302, de 18 de diciembre de 2003 Referencia: BOE-A-2003-23186 TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 17 de septiembre

Más detalles

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS GARANTÍAS Y EL PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LAS ENTIDADES LOCALES.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS GARANTÍAS Y EL PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LAS ENTIDADES LOCALES. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS GARANTÍAS Y EL PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LAS ENTIDADES LOCALES. SUMARIO: Tesorero General. Diputación de Sevilla y el OPAEF. I.- LAS GARANTÍAS

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25263 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3081 Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,

Más detalles

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 7ª. SENTENCIA DE 30 SEPTIEMBRE DE 2009 (Recurso de casación número 6087/2005)

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 7ª. SENTENCIA DE 30 SEPTIEMBRE DE 2009 (Recurso de casación número 6087/2005) LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO PUEDEN COMPENSAR LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO CON HORAS DE DESCANSO, NI EL DESEMPEÑO TRANSITORIO DE FUNCIONES RESERVADAS

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ministerio de Hacienda «BOE» núm. 59, de 9 de marzo de 2004 Referencia:

Más detalles

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre)

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) Última modificación normativa: 10/12/2014 DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) La aprobación

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN

REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-91), Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (BOE 28-3-95) Texto refundido Real Decreto

Más detalles