MEMÒRIA DE LA JUNTA ILLES BALEARS ANY 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMÒRIA DE LA JUNTA ILLES BALEARS ANY 2007"

Transcripción

1

2

3 MEMÒRIA DE LA JUNTA ILLES BALEARS ANY 2007

4 EDITA: GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO, JUNTA SUPERIOR D'HISENDA DE LES ILLES BALEARS DL: PM

5 ÍNDEX PRESENTACIÓ... 4 PRIMERA PART... 8 RELACIÓ DE RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES ALS DARRERS ANYS I GRÀFICA OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INT GRÀFICA DELS EXPEDIENTS EN ELS QUALS HA RECAIGUT ACORD DE LA JUNTA RANT ELS DARRERS ANYS DADES I GRÀFICA DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES I PENDENTS ACORDS DE LA J EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOADMINISTRATIUS INTERPOSATS BALEARS QUADRE RESUM DE LES ACTUACIONS JUDICIALS SEGUIDES CONTRA ELS EN ELS EXPEDIENTS RELA 1

6 SEGONA PART RECLAMACIÓ NÚM.11/ RECLAMACIÓ NÚM.13/ RECLAMACIÓ NÚM. 15/ RECLAMACIÓ NÚM. 16/ RECLAMACIÓ NÚM. 16/ RECLAMACIÓ NÚM. 17/ RECLAMACIÓ NÚM. 19/06-28/ RECLAMACIÓ NÚM. 22/ RECLAMACIÓ NÚM. 29/ RECLAMACIÓ NÚM. 33/ RECLAMACIÓ NÚM. 35/ RECLAMACIÓ NÚM.42/ RECLAMACIÓ NÚM. 44/ RECLAMACIÓ NÚM. 53/ RECLAMACIÓ NÚM. 55/ RECLAMACIÓ NÚM. 56/05-60/ RECLAMACIÓ NÚM. 56/ RECLAMACIÓ NÚM. 69/ RECLAMACIÓ NÚM. 70/ RECLAMACIÓ NÚM. 75/ RECLAMACIÓ NÚM. 76/05 i 54/ RECLAMACIÓ NÚM. 351/ RECLAMACIÓ NÚM. 432/ RECLAMACIÓ NÚM. 564/ RECLAMACIÓ NÚM. 566/ RECLAMACIÓ NÚM. 580/ RECLAMACIÓ NÚM. 581/ RECLAMACIÓ NÚM. 582/ RECLAMACIÓ NÚM. 583/ RECLAMACIÓ NÚM. 587/ RECLAMACIÓ NÚM. 594/ RECLAMACIÓ NÚM. 637/ RECLAMACIÓ NÚM. 641/ RECLAMACIÓ NÚM. 668/04 i 19/ RECLAMACIO NÚM. 671/04 i 14/ RECLAMACIÓ NÚM. 673/ RECLAMACIÓ NÚM. 679/ RECLAMACIÓ NÚM. 683/ RECLAMACIÓ NÚM. 689/04 i 690/ RECLAMACIÓ NÚM. 691/

7 ÍNDEX PER CONCEPTES ANNEX ÒRGANS COMPETENTS PER AL CONEIXEMENT I RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE ES PRODUEIXIN DINS CA, FINANCERA I TRIBUTÀRIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

8 PRESENTACIÓ La reclamació economicoadministrativa es defineix com el recurs administratiu especial establert per a supòsits concrets i determinats per la llei que integren la matèria economicoadministrativa, constituïda, al seu torn, per la juridicotributària, fonamentalment, així com per altres qüestions afegides, però directament La regulació de les reclamacions economicoadministratives que, per cert, tenen una part de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la qual cosa ha obligat a adaptar la nostra regulació dels òrgans competents per a conèixer aquest reclamacions economicoadministratives que es prod econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dos aspectes es destaquen de la nova regulació del procediment ior manera unipersonal les reclamacions dels procediments abreujats, les qüestions reclamació, atribuïnt- de totes aquestes qüestions, amb excepció dels procediments abreujats, la majoria jurídica i que, per tant, en justifica el coneixement pel ple. Balears ha demostrat que la revisió administrativa en matèria economicoadministrativa té un instrument de solvència provada per al compliment r un òrgan especialitzat, amb independència funcional i que adopta els seus acords de manera col legiada. enfrontar en un futur no gaire llunyà el compliment del mandat conti de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, segons el posin respecte 4

9 documentats), tot això sense perjudici de les competències que corresponguin a com es desenvolupi el precepte esmentat i es duguin a terme els traspassos corresponents. rts. La relatives a la interposició de les reclamacions economicoadministratives, amb En aquest punt no es pot obviar el trasbalsament prego quals, malgrat la seva identitat substancial, plantejaren innombrables problemes de tramitació, així nes que gestió tributària, ha obtingut, al seu torn, la plena confirmació per part del nostre Tribunal Superior de Justícia. memòria, les dades relatives a aquest aquest document amb informació repetida i, per tant, inútil, sense perjudici de t el percentatge de cadascuna respecte a la totalitat de les reclamacions interposades durant s. Com es pot observar, predomina la impugnació dels actes de recaptació de tributs i en la Comunitat Autònoma aquestes funcions, especialment, els actes de recaptació de sancions en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, matèria recentment incorporada als corresponents convenis de delegacions de competències. Quant als ingressos propis de la Comunitat Autònoma es destaquen les liquidacions o el constrenyiment de qualque taxa i els actes de recaptació de nombroses sancions pecuniàries imposades en matèries recurrents com el treball i 5

10 la salut laboral i els transports terrestres o, enguany, puntualment, en matèria de comerç. Tot seguit, es detallen els ex breu ressenya dels expedients anteriorment i, tot seguit les dades i la gràfica de les reclamacions reflecteix encara un lleu retard quant a terminis de resolució. Com a element a la matèria que ens ocupa, resulta especialment rellevant el desglossament dels respecte a la totalitat dels expedients resolts. Es pot afirmar que, en línies generals, acurat i una actuació davant els ciutadans subjecta a la més estricta legalitat. Finalitza aquesta primera part amb les dades relatives als acords que han estat davant la Sala Contenciosaadministrativa del nostre Tribunal Superior de Justícia, que es pot qualificar de favorable quant al compte, és clar, que la majoria dels recursos contenciosoadministratius interposats principals interposats contra la normativa reguladora del tribut (Sentència núm. 486, de 19 de maig de 2006) i contra actuacions de gestió tributària (ajornaments -Sentència núm. 288, de 21 de març de 2006-), amb la situació que reflecteix el quadre resum que es presenta. darrer ll nostra Comunitat Autònoma, constituïda pel Decret 49/2006, de 2 juny, abans esmentat. Fernado Toll-Messía Gil 6

11 PRIMERA PART 7

12 DE PRESIDÈNCIA SRA. MARIA DOLÇA GARCIA CABALLERO Nomenada pel Decret 154/2003, de 18 de juliol, publicat en el BOIB núm. 112, de Cessa pel Decret 100/2007, de 28 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. LLUÍS MATÍAS LLINÀS ÁLVAREZ Nomenat pel Decret 100/2007, de 28 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de VOCALS SR. MIQUEL ÀNGEL BUSQUETS LÓPEZ Nom de SRA. MARIA ASUNCIÓN NAVARRO PÉREZ Nomenada pel Decret 92/2002, de 12 de juliol, publicat en el BOIB núm. 87, de SRA. FELISA VIDAL MERCADAL Nomenada pel 143, de Cessa pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. JOSÉ RAMON AHICART SANJOSÉ n el BOIB núm. 143, de Cessa pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. PEDRO ANTONIO AGUILÓ MONJO Nomenat pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de SR. JOSÉ VICENTE RAMIRO FERNÁNDEZ-VENTURA ÁLVAREZ Nomenat pel Decret 100/2007, de 27 de juliol, publicat en el BOIB núm. 115, de

13 SECRETARIA SRA. MARIA ÀNGELS BELLINFANTE TORRES Nomenada pel Decret 76/2005, de 14 de juliol, publicat en el BOIB núm. 105, de Cessa pel Decret 139/2007, de 23 de novembre, publicat en el BOIB núm. 179, de SR. LLORENÇ ROS HOMAR Nomenat pel Decret 139/2007, de 23 de novembre, publicat en el BOIB núm. 179, de

14 RELACIÓ DE RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES Balears un total de 86 reclamacions economicoadministratives, el detall de les quals és el següent: Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 001/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de transports terrestres 002/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la de C. en el pagament de les obligacions 003/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant el requeriment ió de béns del deutor per cobrir el imposada en matèria de treball i salut laboral 004/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el en matèria de treball i salut laboral 005/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el pecuniària imposada en matèria de disciplina tivitats de la reclamació 10/01/ /01/ /01/ /01/ /01/

15 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 006/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer 007/2007 immobles 008/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de dues sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 009/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 010/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 011/2007 mbargament practicada per la Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per de la reclamació 05/02/ /07/ /02/ /02/ /02/ /02/

16 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 012/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el 013/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el sancions pecuniàries imposades en matèria de transports terrestres 014/2007 Dil Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de dues sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 015/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència el imposada en matèria de treball i salut laboral 016/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la responsabilitat subsidiària del seu administrador en el pagament de les A. 94, SL. 017/2007 Resolució del conseller de Comerç, Industria i Energia per la qual es desetima el recurs de reposició interposat davant la sol licitud de devolució de taxa autonòmica per llicencia de gran establiment comercial de la reclamació 13/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/

17 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 018/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de Tributs de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el béns immobles 019/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer ia imposada en matèria de comerç 020/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer ó pecuniària imposada en matèria de comerç 021/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament d imposada en matèria de comerç 022/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el imposada en matèria de comerç 023/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer e imposada en matèria de comerç de la reclamació 26/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/

18 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 024/2007 Resolució del director general de Tributs i ima en part el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 025/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 026/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptac recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 027/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer en matèria de comerç 028/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 029/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 030/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç de la reclamació 27/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/

19 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 031/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el imposada en matèria de comerç 032/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el cobrament dels deutes derivats de vuit sancions pecuniaries en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor imposades per 033/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la denegació matèria de turisme 034/2007 Requeriment de pagament practicat per la Recaptació de Tributs de la Comunitat A reclamant en la seva condició de fiadora derivat de la taxa fiscal sobre el joc 035/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sancion pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 036/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament del deute derivat de la taxa de tractament de residus sòlids urbans de de la reclamació 27/03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/

20 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 037/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el 038/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el reintegrament de percepcions salarials indegudes 039/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el 040/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el pagament de la taxa de recollida i eliminació de residus sòlids 041/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el en matèria de transports terrestres 042/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el reintegramente de percepcions salarials indegudes de la reclamació 30/04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/

21 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 043/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de set sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 044/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 045/2007 Diligèn Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 046/2007 Resolució del conseller de Medi Ambient per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la denegació de la sol licitud de nova indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del terme municipal de P. 047/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de deri adquirents de béns immobles afectes per llei béns immobles 048/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de la reclamació 13/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/

22 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 049/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 050/2007 Resolució del director general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de comerç 051/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de s economiques. 052/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la responsabilitat subsidiària del recurrent i de dues persones més al pagament de les deutora p activitats econòmiques. 053/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el de transports terrestres 054/2007 de la entitat deutora efectuat per la Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en matèria de treball i salut laboral de la reclamació 27/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /04/

23 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 055/2007 Di Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 056/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de tres sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 057/2007 Resolució del director general de Tributs i reposició interposat davant la diligència el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pecuniària imposada en matèria de transit i circulació de vehicles a motor per 058/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el béns immobles i de taxes de C. 059/2007 Resolució del director general de Tributs i reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el reintegrament de percepcions salarials indegudes de la reclamació 12/07/ /11/ /07/ /08/ /08/

24 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 060/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el deute derivat de diverses 061/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament dels deutes derivats de dues sancions pecuniàries imposades en materia de trànsit i circulació de vehicles a 062/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 063/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es declara la únic de la societat deutora en el pagament de 064/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el imposada en matèria de trànsit i circulació de 065/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el en matèria de transports terrestres de la reclamació 07/08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/

25 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 066/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat d'una sanció pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 068/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu pagament del deute derivat de dues sancions pecuniaries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 069/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 070/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el deute derivat de dues sancions pecuniaries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 071/2007 Resolució del director general de Tributs i reposició interposat davant diverses 072/2007 Resolució del director general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per de la reclamació 12/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/

26 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 073/2007 Provisió de constrenyiment dictada pel director general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 074/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer pecuniària imposada en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor per 075/2007 les Illes Balears pel qual es desestima el recurs de reposició interposat davant una liquidació de taxes portuàries 076/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en matèria de 077/2007 Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 078/2007 Resolució de la directora general de Tributs i recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer imposada en matèria de consum de la reclamació 05/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/

27 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 079/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 080/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 081/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per 082/2007 Resolució del cap de Gestió i Inspecció del Departament Tributari per la qual es desestima la sol licitud de rectificació de la declaració- les estades a empreses turístiques 083/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es reconeix el dret del 084/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència procediment de constrenyiment seguit per fer efectiu el pagament del deute derivat de diverses sancions pecuniàries imposades en matèria de transit i circulació de vehicles a de la reclamació 29/11/ /11/ /11/ / /12/ /12/

28 Núm. Expedient Reclamació economicoadministrativa 085/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la diligència procediment de constrenyiment seguit per fer sanció pecuniària imposada en materia de 086/2007 Resolució de la directora general de Tributs i Recaptació per la qual es desestima el recurs de reposició interposat davant la provisió de constrenyiment dictada per fer efectiu el imals perillosos 087/2007 Provisió de constrenyiment dictada per la directora general de Tributs i Recaptació per fer efectiu el pagament del deute derivat de trànsit i circulació de vehicles a motor per de la reclamació 18/12/ /12/ /10/

29 RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES ELS DARRERS ANYS ANY ANY ANY , de les quals 336 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 2738 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 628 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 2 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 13 corresponen a ISEETA ANY , de les quals 1 correspon a ISEETA RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES ALS DARRERS ANYS Núm. Reclamacions interposades 25

30 OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de disciplina urbanística... 3 Liquidacions de taxes portuàries... 1 Procediment de constrenyiment derivat de taxes en matèria de sanitat... 1 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de consum... 2 Reintegrament de percepcions salarials indegudes... 3 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de turisme... 1 Ajornament de deutes derivats de multes imposades en matèria de turisme... 1 Procediment de constrenyiment derivat de la taxa fiscal sobre el joc Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de treball i salut laboral... 2 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de comerç comercial... 1 Responsables del pagament de les obligacions tributàries

31 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de transports terrestres... 5 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria... 1 mecànica... 1 formació de béns i drets del deutor... 2 Procediment de constrenyiment derivat de la taxa de recollida i/o tractament de residus sòlids... 2 Indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació dels serveis da de la Llei del cànon de sanejament

32 OBJECTE DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES INTERPOSADES

33 ,81 % 12 Procediment de constrenyiment derivat de 13 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor: 34,89 % Procediments de constrenyiment derivat de multe imposades en matèria de disciplina urbanística:3,49 % Liquidacions de taxes portuàries: 1,16 % Procediment de constrenyiment derivat de taxes en matèria de sanitat: 1,16 % 17 Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de consum: 1,16 % 18 Impost sobre les estades a empreses turístiques Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de treball i salut laboral: 2,33 % Procediment de constrenyiment derivat de sancions imposades en matèria de comerç: 17,44 % autonòmica de gran establiment comercial: 1,16 % Responsables del pagament de les obligacions tributàries: 6,98 % Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de transports terrestres: 5,81 % Procediment de constrenyiment derivat de multes 8 Reintegrament de percepcions indegudes: 3,49 % 19 sobre vehicles de tracció mecànica: 1,16 % Procediment de constrenyiment derivat de multes imposades en matèria de turisme: 1,16 % 20 Ajornament de deutes derivats de multes imposades en matèria de turisme: 1,16 % 21 Procediment de constrenyiment derivat de la taxa fiscal sobre el joc: 1,16 % 22 deutor: 2,33 % Procediment de constrenyiment derivat de la taxa de recollida i/o tractament de residus sòlids: 2,33 % Indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació dels serveis de depuració sanejament: 1,16 % 29

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día Secretaria General 1r.-Aprovació, si procedix, del acta de

Más detalles

Consell Tributari Expedient: 139/7

Consell Tributari Expedient: 139/7 Consell Tributari Expedient: 139/7 El Consell Tributari, reunit en sessió d 1 de desembre de 2008, i coneixent del recurs presentat per A.E., S.A., ha estudiat la proposta elaborada pel ponent designat

Más detalles

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)*

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* Elaborado por el departamento fiscal de Caldevilla & Asociados *Actualizada con los últimos cambios recién introducidos

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

================ Ref. Queja nº 100313 ================ (Asunto: Falta de contestación a escrito de solicitud de devolución ICIO)

================ Ref. Queja nº 100313 ================ (Asunto: Falta de contestación a escrito de solicitud de devolución ICIO) "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)".

Más detalles

Núm. 10.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos INDICE

Núm. 10.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos INDICE Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza Artículo 2. Hecho imponible Artículo 3. Sujetos pasivos Artículo 4. Responsables Artículo 5. Cuota tributaria Artículo 6. Tarifa Artículo 7. Devengo Artículo 8.

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears 38 BOIB Num. 133 21-09-2006 Articles i normes infringides: art. 2.d), art. 3.a) i art. 3.d) Llei 34/1987, de 26 de desembre. Sanció: 1. 650 euros El director general d Interior, Joan Rotger Seguí Marratxí,

Más detalles

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 Exp. Empresa CIF/NIF Import DISC 128/05 GRUP CLIMAFRET 3001, S.L. B57280398 1.682,33 DISC 249/06 BES EBUSUS EIVISSA PROM Y CONS, S.L. B57417107 3.150,58 Palma, 8 de juny de 2009

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 184 VIERNES 25 DE ENERO DE 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 47 COBEÑA RÉGIMEN ECONÓMICO Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente

Más detalles

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona. LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona. (B.O.E. 14-3-2006) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS II Finalmente, el Título IV aborda la regulación del régimen financiero

Más detalles

I. ANTECEDENTES. * Ponencia del Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell, consejero-secretario.

I. ANTECEDENTES. * Ponencia del Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell, consejero-secretario. Dictamen núm. 132/2013, relativo a la propuesta de resolución del contrato de gestión indirecta, mediante concesión administrativa, de los servicios públicos funerarios y de cementerios de Ciutadella de

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. FECHA DE APROBACIÓN: 26/12/2014 FECHA PUBLICACIÓN EN EL B.O.P.: 13/01/2015

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA. Sobre la base del previst en els articles 58 i 20.3 apartat i) de la Llei 39/1988,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 26 de febrero de 2015 PUBLICACIÓN: BOP: nº 40, de 27 de febrero

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto

Más detalles

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 1.- SERÁN RECURRIBLES LOS SIGUIENTES

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desplega el contingut de l Orde 10/2015, de 27 de maig, per què se suprimix

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. En uso de las facultades concedidas por artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS ORNANZA FISCAL L IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS NÚMERO 2 ACUERDO IMPOSICIÓN En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚM 4.

ORDENANZA FISCAL NÚM 4. ORDENANZA FISCAL NÚM 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y REGIMEN Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el articulo

Más detalles

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General.

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º.

SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º. SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º. - En ejercicio de la facultad establecida en el número dos del artículo

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores Hi assisteixen: Maria Mercè Esteve Pi (CiU) Joan Molina Molina

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm12

O R D E N A N Z A Núm12 A Y U N T A M I E N T O D E LA Año 2013 O R D E N A N Z A Núm12 ORDENANZA MUNICIPAL TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Aprobación inicial Pleno de fecha:21 de diciembre de 2012 Publicación aprobación inicial

Más detalles

IRPF: EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS POR ACOGIMIENTO DE MENORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA O MAYORES DE 65 AÑOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

IRPF: EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS POR ACOGIMIENTO DE MENORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA O MAYORES DE 65 AÑOS FUNDAMENTOS DE DERECHO IRPF: EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS POR ACOGIMIENTO DE MENORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA O MAYORES DE 65 AÑOS La ayuda controvertida se concede a la madre del recurrente, que es la persona acogida,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13 ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13 TASA POR EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE PARTE. ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Artículo 1º.- Normativa aplicable. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT Sec. III. - Pàg. 25804 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT 8434 Resolució del conseller d Economia i Competitivitat

Más detalles

Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. ORDENANZA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL IMPUESTAS POR LOS AYUNTAMIENTOS. Artículo 1. Objeto.

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA FISCAL Nº 1 ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Artículo.-1 Este Ayuntamiento ajustará

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto

Más detalles

30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS La presente ordenanza se aprueba en aplicación de lo previsto en los artículos 106.2

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS PERMANENTES

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS PERMANENTES TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS PERMANENTES Art. 1.- Fundamento jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985,

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. ORDENANZA REGULADORA DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. De acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1 FUNDAMENTO Y OBJETO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1 FUNDAMENTO Y OBJETO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1 FUNDAMENTO Y OBJETO ARTICULO 1º. Fundamento. El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en uso de las facultades que

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2012).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2012). ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2012). ARTÍCULO 1.- Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del

Más detalles

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB Tipo de operación financiera: Préstamo o póliza de crédito. Vencimiento a tres años. Amortizaciones parciales según se vayan abonando los

Más detalles

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES CONSELLERIA D HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN MODELO PAG. 1 A Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS Artículo 1º Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Benicàssim Excmo. Sr. Alcalde-Presidente C/ Metge Segarra, 4 BENICASSIM - 12560 (Castellón) 20/07/2006

Excmo. Ayuntamiento de Benicàssim Excmo. Sr. Alcalde-Presidente C/ Metge Segarra, 4 BENICASSIM - 12560 (Castellón) 20/07/2006 20/07/2006 09948 Excmo. Ayuntamiento de Benicàssim Excmo. Sr. Alcalde-Presidente C/ Metge Segarra, 4 BENICASSIM - 12560 (Castellón) ================ Ref. Queja nº 052071 ================ Gabinete de Alcaldía

Más detalles

Resumen: SENTENCIA. Madrid, a diez de diciembre de dos mil ocho.

Resumen: SENTENCIA. Madrid, a diez de diciembre de dos mil ocho. Id. Cendoj: 28079230062008100560 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 6 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 10/12/2008 Nº de Recurso: 217/2008 Jurisdicción: Contencioso

Más detalles

ORDENANZA A-3 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

ORDENANZA A-3 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS I) ORDENANZA REGULADORA. ORDENANZA A-3 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Artículo 1. Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos CONSEJO INSULAR DE EIVISSA Sec. III. - Pág. 19818 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos CONSEJO INSULAR DE EIVISSA 6591 Bases para la concesión de ayudas económicas a los acogimientos familiares con familia extensa

Más detalles

310079 - Pericia Aseguradora y Judicial

310079 - Pericia Aseguradora y Judicial Unidad responsable: 310 - EPSEB - Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas Curso: Titulación: 2014 GRADO EN CIENCIAS

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A INVERSIONES EN INSTALACION Y AMPLIACION DE EMPRESAS. Exposición de motivos

ORDENANZA REGULADORA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A INVERSIONES EN INSTALACION Y AMPLIACION DE EMPRESAS. Exposición de motivos ORDENANZA REGULADORA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A INVERSIONES EN INSTALACION Y AMPLIACION DE EMPRESAS. Exposición de motivos El artículo 35 de la Constitución Española proclama el derecho de todos los

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ Caràcter: extraordinari i urgent Data: 25 de juliol de 2012 Horari: 19 hores Lloc: sala de sessions de l Ajuntament d Artà Hi assisteixen: Jaume Alzamora

Más detalles

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA ACERA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER

Más detalles

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Artículo 1º.- El Excmo. Ayuntamiento de Elche, en uso de las facultades previstas en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

CARTA DE SERVICIOS DEL TEAF 2011-2012

CARTA DE SERVICIOS DEL TEAF 2011-2012 CARTA DE SERVICIOS DEL TEAF 2011-2012 El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia (en adelante TEAF) es el órgano que, en única instancia y mediante un procedimiento gratuito, ejerce la función

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA) ORDENANZA FISCAL

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA) ORDENANZA FISCAL AYUNTAMIENTO DE RUTE ORDENANZA FISCAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LOS USOS PRIVATIVOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DERIVADOS DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON QUIOSCOS Aprobación provisional:

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 23: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

ORDENANZA FISCAL Nº 23: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA ORDENANZA FISCAL Nº 23: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 1. El Excmo. Ayuntamiento de Soria, de conformidad con lo establecido en los artículos 15.2 y

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.) 23379 SEGURA LA SIERRA ORNANZA FISCAL REGULADORA L IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.) Artículo 1. Fundamento legal. El Ayuntamiento de Segura de la Sierra, en uso de las facultades

Más detalles

ORDENANZA Nº 4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ORDENANZA Nº 4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ORDENANZA Nº 4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE Artículo 1º. 1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal,

Más detalles

Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori DECRET 8/2016, de 5 de febrer, del Consell, pel qual s aprova el Reglament dels òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat.

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm. 44

O R D E N A N Z A Núm. 44 A Y U N T A M I E N T O D E Ajofrín (TOLEDO) Año 2.012 O R D E N A N Z A Núm. 44 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Aprobada el 27 de Noviembre de 1.998. Modificada

Más detalles

Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas (BOIB núm. 20, de 23 de enero de 1992)

Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas (BOIB núm. 20, de 23 de enero de 1992) Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas (BOIB núm. 20, de 23 de enero de 1992) Titulo primero Disposiciones generales Articulo 1. Creación del canon de saneamiento

Más detalles

Fiscalitat a Internet

Fiscalitat a Internet Fiscalitat a Internet Ana María Delgado García Rafael Oliver Cuello PID_00189525 CC-BY-NC-ND PID_00189525 Fiscalitat a Internet Ana María Delgado García Doctora en Dret. Catedràtica de Dret Financer i

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local núm. 299 de 29-XII-2009 1/105 IV. Administración Local AYUNTAMIENTOS DE Llanes Edicto relativo a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 157/2 El Consell Tributari, reunido en sesión de 18 de noviembre de 2002, conociendo de los recursos presentados por Sucesores de W.H., S.A., ha estudiado la propuesta elaborada

Más detalles

C/ José Cantalapiedra, 2 Planta baja - 47014 Valladolid Tel. 983-41 40 00 - Fax 983-41 40 31 2

C/ José Cantalapiedra, 2 Planta baja - 47014 Valladolid Tel. 983-41 40 00 - Fax 983-41 40 31 2 ACTUACIONES A SEGUIR PARA REQUERIR LOS REINTEGROS DE HABERES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN El procedimiento para el reintegro de haberes o retribuciones indebidamente pagadas

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

ORDENANZA NÚMERO 12.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL

ORDENANZA NÚMERO 12.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL ORDENANZA NÚMERO 12.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL FUNDAMENTO Y NATURALEZA. Artículo 1.En uso de las facultades concedidas

Más detalles

1. La prestación del servicio de distribución y suministro de agua.

1. La prestación del servicio de distribución y suministro de agua. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO (Publicada en el B.O.P. de Las Palmas, Número 167, de fecha 30 de Diciembre de 2013) Artículo 1.- Fundamento y naturaleza Ejercitando

Más detalles

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 puesto por don Abelardo Colunga Alvarez contra el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, versando el recurso sobre la aprobación

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 15 TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O QUE EXTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ORDENANZA FISCAL Nº 15 TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O QUE EXTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ORDENANZA FISCAL Nº 15 TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O QUE EXTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO En uso de las facultades concedidas por los Artículos

Más detalles

Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 76/2015 TAD.

Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 76/2015 TAD. Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 76/2015 TAD. En Madrid, a 30 de julio de 2015, Visto el recurso interpuesto por DON X, Presidente y Consejero Delegado del G. C.F. S.A.D., actuando en

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles