Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears"

Transcripción

1 Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears 2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos) CONSELLERIA D'INTERIOR Num Resolució del director general de Funció Pública per la qual es cita a termini les persones interessades en l expedient corresponent a l ampliació del recurs contenciós administratiu contra la Resolució del conseller d Interior de 14 de març de 2007 (BOIB Núm. 66 de ) per la qual s adjudiquen segons la proposta definitiva, els llocs de treball objecte del concurs per al proveïment de llocs de treball de l Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució del conseller d Interior de 21 de novembre de El sindicat CCOO ha interposat recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 120/2007, que es segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, contra la Resolució del conseller d Interior de data de 15 de maig de 2005 per la qual s integraren en el cos d advocats de l Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears als funcionaris del cos superior de la mateixa a la Sra. Antonia Perelló Jorquera, Sra. Maria José Marco Landazábal y Sra. Lucía Matías Bermejo. Havent-se ampliat el recurs a la Resolució del conseller d Interior de 14 de març de 2007 ( BOIB Núm 66 de ) per la qual s adjudica a la Sra. Perelló Jorquera el lloc de treball Núm F d advocat de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la Sra. Matías Bermejo el lloc de treball Núm F de lletrada del servei de salut de les Illes Balears. Atès el que disposa l article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; RESOLC 1. Citar les persones interessades en l expedient administratiu corresponent a l ampliació del recurs contenciós administratiu núm. 120/2007, que se segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, per tal que puguin comparèixer en qualitat d interessades i presentar-se davant aquest Jutjat en el termini de nou dies des de la notificació d aquesta Resolució. 2. Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s hagi de retrotraure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s hi presenten oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació. 3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de las Illes Balears. Marratxí, 16 de juliol de 2007 El director general de Funció Pública Bernat Ramis Ripoll o 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA Antecedents Num Resolució de la consellera d Educació i Cultura de 16 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs Dia 25 de novembre de 2006 es va publicar al BOIB número 167 la Resolució del conseller d Educació i Cultura de 15 de novembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs Amb fonament en l informe de la Comissió Avaluadora, es va elaborar la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de les ajudes, que es va publicar dia 21 de març de 2007 a la pàgina web ( i al tauler d anuncis de la Direcció General d Universitat (C/ del Capità Salom, núm. 29, 1r) i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera. Analitzades les esmenes de documentació i les al legacions presentades pels sol licitants que figuraven com exclosos a la proposta de resolució provisional, i una vegada exclosos els beneficiaris de les beques del Ministeri d Educació i Ciència, o de qualsevol altra ajuda que per a la mateixa finalitat hagi concedit qualsevol altra Administració, el director general d Universitat va elaborar la proposta de resolució definitiva. Aquesta proposta es va publicar a la pàgina web ( i als taulers d anuncis de la Direcció General d Universitat i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera Una vegada transcorregut el termini per a realitzar al legacions a la proposta de resolució definitiva, d acord amb l apartat 8.1 de l annex de la convocatòria, correspon a la consellera d Educació i Cultura resoldre motivadament el procediment. Per tot això, dict la següent Resolució 1. Concedir les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs als beneficiaris que figuren a l annex I d aquesta Resolució. 2. Denegar aquestes ajudes als sol licitants que se relacionen a l annex II d aquesta Resolució, indicant la causa d exclusió. 3. Autoritzar i disposar la despesa de euros d acord amb l annex I d aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària F dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a Reconèixer el dret de cada un dels beneficiaris que figuren a l annex I a percebre la quantitat establerta en concepte d ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs Proposar el pagament de euros d acord amb l annex I d aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària F dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a En el marc d allò que preveu l article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s aprova el text refós de la Llei de subvencions, la justificació d aquestes ajudes ja s ha produït pel fet de reunir els requisits per ser beneficiari de les mateixes. 6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d Educació i Cultura en el termini d un mes comptador des de l endemà de la publicació, d acord amb l article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l endemà de la publicació de la Resolució, d acord amb l article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Palma, 16 de juliol de 2007 La consellera d Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón ANNEX I Beneficiaris de les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006/ ABELLAN GARCIA JOSE F ABELLANET LLULL CARLOS ULISES L ACEDO SANTANA SILVIA Z ACOSTA CARRERAS EUGÈNIA Y ADROVER BORRAS MARGARITALAURA J ADROVER GONZALEZ ALICIA D ADROVER GRIMALT BARTOLOME C ADROVER NICOLAU ANTONI AGUSTI W ADROVER OBRADOR SIMON B ADROVER PALOU MIGUEL L 420

2 11 ADROVER VENDRELL PEDRO JUAN H AGUILAR PEREZ IRENE G AGUILO BERNABEU MIGUELANGEL D AGUILO CAPELLA JAUME Z AGUILO FONS ARTUR C AGUILO PALOU ALBA A AGUILO RENDON YOLANDAMARIA G ALBENDEA PERELLO CARLOS P ALBERTI VICH MARIADELCARME C ALCOVER COLOM LUIS S ALCOVER OLIVER MARIA J ALEMANY CONTI FRANCESCA J ALEMANYGARCIA-CARPINTERO JAUME Q ALEMANY GELABERT MARIAANTONIA N ALEMANY GONZALEZ MATIAS S ALEMANYJUAN JOSE JUAN A ALEMANY PERELLO MARIA G ALEXANDRE TORRES CAROLINA E ALFARO FAJARDO MARIAJUDIT Z ALOMAR AZCONA AINA G ALOMAR MASCARO CARME TERESA B ALOMAR MATEU JOAN E ALOMAR MATEU ONOFRE R ALOMAR SITJES ANTONI IGNASI V ALOMAR SUREDA JAIME X ALONSO CONTRERAS AITOR MANUEL A ALONSO DE LAPUERTA FERNANDO M ALONSO VILA ISABEL Q ALOY BIBILONI GUILLERMO L ALZAMORA CRESPI CATALINA J ALZINA BAGUR PEDRO B ALZINA FERRAGUT JUANAANTONIA Z ALZINA RIUTORT ROBERT X ALLES BOSCH CATERINA Z AMENGUALAMENGUAL JOAN Z AMENGUALGARCIA JAUME BARTOMEU Z AMENGUAL GARCIA MIQUEL E AMENGUAL GARI MARGALIDA M AMENGUAL GOMILA JUAN C AMENGUAL HACKBARTH PATRICK ANTHONY S AMENGUAL JAUME BARTOMEU P AMENGUAL MAÑOSA NURIA Q AMENGUAL MONSERRAT SEBASTIA S AMENGUAL PASTOR GABRIEL R AMENGUAL REINES JOAN K AMENGUAL SASTRE JOANAAINA R AMENGUAL VILA JOANA D AMER BARRIENTOS ÀNGELA J AMER CARDENAS RAUL P AMER LLOBERA ANTONIA Y AMER LLOBERA JOSE J AMETLLER BORRAS JAVIER FRANCISCO Q AMEZ RIOL JAVIER V AMEZCUA MORILLAS MARIAAMPARO F AMOROS BOQUE MARIAANGELA D AMOROS BOQUE ELISABET E ANDRES SANCHEZ JAVIER T ANDREU CAPELLA MAGDALENA N ANDREU ESTELRICH FRANCISCA N ANDREU RIPOLL CLARA R ANDREU ROSELLO ANTONIO P ANGLADA MOLL MARGARIDA C ANGLADA SEARA NOEMI B ANGLADA TORRES NEUS P ANTICH ANDREU MARIONA S ANTICH ANDREU AGNES A ANTICH FIOL JESUS MIGUEL P APARICIO SERRA DANIEL L ARBONA PUJULA AINA K ARBONA TERRASA MARIAANTONIA B ARBONA TERRASA FRANCISCA S ARBOS BARBER CLARA C ARMENTERAS CABOT MARGARITA X AROCA CASTRO LUIS ALBERTO W ARROYO VALERA MARTALEIRE W ARTIGUES AGUILO MIQUEL D ARTIGUES AGUILO GABRIEL B ASENSIO PALACIOS DENIS X ATAUN LECEA MIGUELJUAN CRUZ H AURRECOECHEA FUERTES MONICA X AVILES SINTES MARIADELMAR S AYA MORENO FRANCISCO B AYALA GINARD GINÉS X AYALA PEREZ SERGIO A AZPELETA TARANCON CRISTINA K BAGUR CAÑELLAS MARIADE LLUC W BALAGUER GUTIERREZ-OTERO ARACELI Z BALAGUER MESTRE RAFAEL J BALEANI-SPRINGOLO SERRA ALESSANDRO L BALLE COLL FRANCESC P BALLESTER DE SANTIAGO MARTA S BARANDIARIAIN MONTORO FERNANDO D BARCELO AMENGUAL JOSE MIGUEL B BARCELO BARCELO ANTONIO L BARCELO BAUZA MARGALIDA P BARCELO BAUZA MARIA F BARCELO CAMPOMAR CATALINA A BARCELO CANALS JOAN F BARCELO FELIU MIGUELANGEL S BARCELO LORA OLALLA H BARCELO LLADO JUAN ENRIQUE F BARCELO LLADO MARCOS V BARCELO MUNAR NEUS W BARCELÓ OLIVER MARIAANTONIA C BARCELO ROCA ADRIA G BARCELO SANCHO RAFAEL K BARCELO SERRA RAIMUNDO DE PEÑAFORT T BARCELO SERRA MARIADULCE S BARCELO TORTELLA ARTUR PAU A BARCELO TORTELLA ROSAMAGDALENA L BARRIO DE VALLE NOEMÍ L BARRIONUEVO MUNAR ESTHER X BAUÇA ROSSELLÓ JOSEP MIQUEL B BAUTISTA GILI JUANA MARIA G BAUZA BISAÑEZ JAIME W BAUZADE GRADO ANAÏS P BAUZA MORA JUANA CONCEPCION T BAUZA PICO SILVIA B BAUZA PICO VICTOR N BAUZA RAMIS JOANA MARIA L BAUZA SOLER AINA L BECERRA RENOM FRANCESC R BELTRAN OLIVER MIGUELANGEL H BELTRAN OLIVER NATALIA V BELLVER ARBONA LAIA Y BENITO BUENO LARAMARIA M BENITO GRIMALT VICTOR Z BENNASAR GAYA NADAL K BENNASAR GAYA FRANCISCA C BENNASAR VICENS MARIACATALINA A BENNASAR VICENS JAIME C BERGA MONTANER BARTOLOME W BERGA MONTANER LUIS H BERMUDEZ GARI CRISTINA F BERNAL MARTINEZ AINA T BERNAT NOGUERA ANA Z BERNAT VIZCAYA JOSE P BESALDUCH BALAGUER MARINA V BESALDUCH MARTIN FRANCISCO DE BORJA T BESALDUCH MARTIN MARTAAITANA E BESTARD BENNASAR ANTONI M BESTARD GILI MARGARITA B BESTARD NIGORRA MIQUEL E BESTARD SOCIAS GABRIEL B BEX CASTELL FERRAN A BIBILONI ARANDA JUAN F BIBILONI BARCELO CLARAMARIA L BIBILONI BENNASSAR JOAN IGNACI F BIBILONI MOLINA MARIAISABEL V BIETO VEGA SUSANA X BIGORRA GONZALEZ AINA R BIGORRA GONZALEZ LAURA R BINIMELIS BOSCH ANTONIA B BINIMELIS CODINA MARIAMERCÈ W BISAÑEZ RAMON JERONI T BISBAL BARCELO FRANCISCO ANTONIO Q BISBAL NAVARRO CATALINA ISABEL Z BISQUERRA FEMENIA MARGALIDA X BLANCO RAMIS MARIADELPILAR T BLANCO RAMIS MONICA R BLANCO SOLA YOLANDA N BLANCO TOMAS AINATERESA C BLANCH VICENS DANIEL Q BLANQUER JEREZ MIQUEL B BLASCO MARIN CARLOS N BONET ALOMAR MIQUEL A BONET BAUZA ANTONI PAU N BONET BURGUERA ANTONIA V BONET CIFRE CATALINAMARIA Y BONET CLADERA JOAN MIQUEL A BONET LLOPIS MARIATERESA N BONET MASCARO PEDRO A BONET RIPOLL JOAN L BONET ROMAN PERE V BONNIN CANO ANAMARIA L BONNIN LLOFRIU ARTURO M BONNIN ROCA JAUME F BORDOYADROVER MARIA T BORDOYI CARBONELL ANTONI T BORGES CAÑO ALICIA J BORONAT MOREIRO ALFREDO M BORRAS AGUILO NURIA Q BORRAS BENLLIURE ALBA H BORRAS FEDELICH CRISTINAMARGARITA Y 420

3 195 BORRAS TUDURI IGNASI F BOSCH ALBERTI JOAN P BOU DOMENECH LLUIS J BOYERAS PAYERAS JAIME X BRANA PHILIPPE X L BRAVO MORENO MARINAITXASO J BRAVO SALVA DAVID X BRAVO SALVA ALEJANDRO Z BREGANTE ABAD IGNACIO N BUADES BALLE MARIADOLORES X BUADES MATEU JUAN SEBASTIAN R BUJOSA RUBIO MARIA ISABEL W BUJOSA RUBIO MARTA A BUJOSA SALLERAS RAFAEL S BURGUERA BURGUERA MARGALIDA P BURGUERA PROHENS NEUS M BUSQUETS FIOL MARIAMARGALIDA W BUSTAMANTE ROCABRUNA MAR R BUSTILLO AGUILO PAU A CABIATI IVAN LUCIO YARE X J CABOT COLLADO ODETTE N CABOT MASCARO JUAN W CABRER COMPANY CARME F CABRER COMPANY ANTONI Y CABRER PALOMES ALBERT P CABRER VIDAL MARIA F CADENAS PEREZ MARIA L CAIMARI PALOU FRANCISCA G CALAFAT BUSQUETS JOAN BARTOMEU V CALAFAT FRONTERA JOAN X CALAFAT GARCES JOAN Q CALAFAT GARCÉS BARTOMEU K CALAFAT SARD MARIAMARGALIDA S CALAFAT SARD JAIME C CALAFAT TORRENS MIGUELANGEL Q CALAFELL MAS PEDRO L CALDENTEYPOZO JOSE MANUEL E CALDENTEY SANSO CATALINA C CALDES BAUZA FRANCESC M CALDES BAUZA JULIA G CALDES COLOMAR MARC Y CALDES LAFUENTE ANTONI Z CALDES LLULL MARIAANTONIA J CALVIÑO FRAU CATALINA F CALVIÑO LLINAS MIGUELANGEL R CALVO JULIA JOSEP Q CALVO RIGO GABRIEL C CAMACHO CALVENTE ALVARO ALEJANDRO J CAMPANER LLOMPART JUAN Q CAMPOMAR GOROSQUIETA JOAN J CAMPS GARMON ANTONI K CAMPS IGNACIO MARTA Z CANAVES HIDALGO ANTONI K CANO RIUDAVETS FERNANDO M CANTALLOPS BORRAS MARIAANTONIA J CANTARERO GUTIERREZ MARTA W CANTÓ RUSSELL RAFAEL H CANYELLES GAMUNDI CATERINA F CAÑAS PETRUS MARIALORENA T CAÑELLAS ALDAZ EVA A CAÑELLAS GINARD BARBARA X CAÑELLAS MARTORELL JAIME JOSE W CAPLLONCH JUAN MIGUEL K CAPO ALDERSON ELIZABETH L CAPO BONAFE JAIME R CAPO CLAR FRANCESC A CAPO CRESPI ANTONI P CAPÓ GUARDIOLA FRANCISCO J T CAPO MIRA BARTOLOME D CAPO SANTANDREU CRISTINA D CARBONELLLLADO JOSE MARIA N CARBONELL MAYOL ALBERT J CARDENAS NADAL MARTA G CARDONA COSTA JOSE G CARDONA GARCIA JORGE ANGEL V CARDONA SERRA MARIA MILAGROSA W CARLON LOREDO LUIS L CARNICERO ALCOVER SUSANA S CARRASCO MUÑOZ CRISTIAN D CARRASCO RAMIREZ MARINA V CARRILLO AMENGUAL MARINA R CARRILLO GONZALEZ NURIAVICTORIA Z CARRIO CABRER MARIAESPERANÇA R CARRIO TRIAS ALFREDO F CASAS RIUTORD JOAN G CASASNOVAS ANGLADA SANDRA Z CASASNOVAS BENEJAM SARA V CASASNOVAS BENEJAM JOAN J CASASNOVAS CASTANY ESTER L CASASNOVAS CASTANY MARTA H CASASNOVAS DE JUAN MARIAPILAR Z CASASNOVAS RIERA CRISTINA P CASELLAS MARTÍ ELENAFRANCISCA R CASTILLO CAMPOY ALEXANDRA R CASTRO FERRER FRANCISCO JAVIER L CASTRO RODRIGUEZ SARA R CATALAMUÑOZ ANTONI CAIFAS J CATALA ROJAS MARIA Z CERDA GENER MIQUEL H CERDA MONCADAS MARIA E CERDA SALOM EMMA P CIFRE PERICAS JOAN K CILIMINGRAS RIGO MARIA K CIRERA GONZALEZ MERITXELL G CIRERA PLANAS JOAN P CIREROL CLAVEROL ANA J CISNEROS BARROSO MARIAEUGENIA W CLADERA FERRER JOANA MARIA X CLAPES NICOLAU ADRIÀ V CLAR LESKINEN ANDREACRISTINA Q CLAR ROSSELLO ANTONIO D CLAR SABATER BERNARDO L CLAVERO ALMIRON FRANCISCO JAVIER N CLEOFE HUGUET ADOLFO N CLOP ROIG JOAN W COLMENERO PEREZ VIOLETA E COLOM ALCOVER MARGALIDA J COLOM ALCOVER FRANCESC N COLOM CASASNOVAS ANTONIAMARIA S COLOM FERNANDEZ ANTONI T COLOM MOREY MATIAS V COLOM SEGUI LAURA L COLOM SEGUI MARINA C COLLANGLADA NURIA J COLL MELIA ANTONIA K COLL MIR GABRIEL FRANCISCO J COLL MULET MARIA ISABEL T COLL MULET TOMEU M COLL PONS CATALINA F COLL POU MONTSERRAT W COLL RAMIS MARINA F COLLADO JULIA MARTA T COMAS MARTI ANTONIO ALFONSO A COMPANY MOLINA IRENE T COMPANY ROLDAN ANTONI Q COMPANY SANTOS PAU G COMPANY SASTRE FRANCISCO N CORDERO PEDROSA ELENA F CORRALFORTEZA ANTONIO JESUS N CORRO MOYA BALTASAR H CORTADA MUT MARIA DEL MAR B CORTES COSTA JAVIER LUIS C CORTES COSTA IGNACIO LUIS K CORTES NUÑEZ MARIADELCARMEN N COSTADE LAFUENTE ANTONI R COSTA ESCRICH PATRICIA W COSTA JAREÑO CARLOS L COVAS VIDAL MIREIACATALINA X CRESPI CUENDE SERGIO G CRESPI DE ARRIBA ANTONIA N CRESPI FIOL COLOMA Z CRESPI GINARD GUILLEM R CRESPI LLABRES ANTONI F CRESPI MIR ANTONIA E CRESPI OLIVER AMADOR E CRESPI SEGUI BARTOLOME A CRESPI VALLCANERAS JOSE RAMON T CUART PUJOL MATEO S CUGAT SOMALO CARLES JESUS C CHICON JANER AGUSTIN J DALMAU DE MATA JULIO X DALMAU PONS ANTONI K DARDER BOVER MARGARITA H DARDER GACIAS ISABEL Q DAROCA PONS MIREIA K DARVES BORNOZ PROHENS ALEJANDRA B DAVIU POCOVI SEBASTIÀ B DAVIU POCOVI GUILLERMO X DE ANDRES PEREZ DE RADA MARIAMAGDALENA B DE ASIS CUESTAS SOFIA D DE CARANADAL CARME CATERINA Q DE COENE GASPAR L HOTELLERIE LAVINIAMARIA P 420 DE FALLOIS 367 DE COENE GASPAR L HOTELLERIE LAETITIA J 420 DE FALLOIS 368 DE DIEGO RABASSA GEORGINA R DE FERRAAURELI ADRÉS JAIME W DE LACALVACEINOS CAROLINA B DE LAFUENTE LOOF INGRID LILIANA B DE LAOSARODRIGUEZ CARLOS T DE LAROSAESCANDELL CRISTINA T DE UNZUETAROCH JOSE LUIS T DE VILLALONGASERRA CARLOS SALVADOR H DELVALLE RUIZ SARA V 420

4 377 DELGADO CALVO-FLORES LIDIA M DELGADO OLIVER EDUARDO T DELTORO GRAU SARA S DELTORO GRAU JOSÉ Q DEYA LLOPIS JOAN T DIAZ DIAZ MARIAJOSE C DIAZ DIEGO MIGUEL X DIAZ MARQUES RAMON P DIAZ REVIRIEGO RICARDO X DIEZ SANCHEZ CESAR E DIONISIO MOLES LAURAJESUS Q DOMENECH FLORIT MARC J DOMINGUEZ DE LAESCOSURA JORGE W DOMINGUEZ MAESTRO SANTIAGO A DOMINGUEZ SANCHEZ LUIS Q DURAN GARCIA CATALINA C DURAN GELABERT BARTOLOME J DURAN MUNAR ANTONIO C DURAN VICENS ANDRES Z EASTON GOMBAU JAMES ALAN S EEK QUESADA LAURA H EGEA PAVON BEATRIZ X ENRICH FEBRER LLORENÇ F ENRICH PONS BASILIO P ENSEÑAT PORCEL TOMEU J ESPINA LLULL JOAN W ESTARELLAS CALDERON FERNANDO W ESTARELLAS PALMER MIGUEL A ESTEBAN JUAN SOFIA G ESTERAS BENITEZ ALMAPILAR G ESTEVA THOMAS MIQUEL-FERRAN Q ESTEVE MICHO BORJA S ESTEVEZ VANRELL JOSE MANUEL V ESTRANY SASTRE CATALINA MARIA Q EVANGELISTA VAZ ROCIO R FABA SANCHO JAUME F FABREGUES VINENT JOAN T FALGUERAS FUNALLERAS ALBERT E FANDIÑO CAMBON JULIO ANTONIO M FARRES VIDAL JOAN R FEBRER FONTIRROIG ANACRISTINA L FEBRER MORLA MIGUEL D FEDELICH FEDELICH ANTONIO Q FEMENIAS PUIGSERVER JOAN G FERMOSELLE PEREZ CLARA J FERNANDEZ ALOMAR RAUL J FERNANDEZ BARCELO PERE N FERNANDEZ CABOT RAFAELANGEL K FERNANDEZ DAVIU MARIADELPILAR J FERNANDEZ GARCIA MARIADOLORES E FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO H FERNANDEZ GRANJA ANDREAJESSICA G FERNANDEZ GUTIERREZ IGNACIO N FERNANDEZ MARIN JESSICA H FERNANDEZ PALLISER PATRICIA V FERNANDEZ PANNIA MATIAS DARIO Y FERNANDEZ PAYERAS LUIS B FERNANDEZ PRIETO IRUNE B FERNANDEZ RIERA JORGE A FERRA SERRA MARIA JOSEP FERRA SOLER MARGALIDA MARIA H FERRA VEGA CARMEN B FERRANDO CLARI SIMO JAUME R FERRARI PONS TONI F FERREIRA QUES NELIDA MERCEDES K FERRER AMICH ALFONSO W FERRER AVILA MIGUEL W FERRER BIERCE ISABELELLA L FERRER COMAS MARTA N FERRER GARCIA CAROLINA C FERRER GUASCH ANAMARIA T FERRER JAUME ANTONIA H FERRER LLABRES ANTONIA D FERRER MAYANS PAMELA A FERRER MIGUEL-GOMARA NEUS D FERRER PONS BERNAT J FERRER VELIZ ELISABET S FERRIOL FIOL MARIA NEUS V FERRIOL FIOL JAUME E FERRIOL PICORNELL ANTONI R FERRIOL UBACH MARTA A FIDALGO ROSSELLO MIGUELANGEL K FIGUEROLA OLIAS AMANDA A FIGUEROLAPERICAS Mª ESPERANÇA L FIGUEROLA ROSSELLO MARGALIDA SILVIA Q FIOL FERRANDO JOAN Y FIOL RAMIS MIQUEL E FLORIT AMENGUAL MARGARITA E FLORIT FLORIT JOSE MARIA F FLORIT GUAL ANTONI E FLUXA GARCIAS LARA X FONS GAYA MARIAMAGDALENA P FONS ROPERO ANTONI E FONT CUENCA ESTHER L FONT GOMILA ALEIX B FONT JORDÀ ANTÒNIA H FONT ROCA CARME R FONTANET ADROVER XAVIER N FORNARI CUNILL CATALINA G FORTEZA FERRER MARIA T FORTEZA LLOP MARC G FORTEZA PIERAS FRANCISCO Y FORTUNY BELTRAN LOURDES Q FRADE GARAU CARLOS X FRAU ALIS ANGELA A FRAU RIPOLL MARIAPAZ N FRONTERA CARBONELL FRANCESCA NEUS V FRONTERA GALLARDO JUAN D FUENTESPINA MARQUEZ SILVIA M FULLANA BARCELO MARIA ISABEL F FULLANA BARCELO MARIA COLOMA X FULLANA BARCELO FRANCESC P FULLANA MARTIN ISABEL H FULLANA OLIVER CRISTINA D FUSTER GONZALEZ MIREIA D FUSTER MARTINEZ MIGUEL P FUSTER VICH PAU J FUSTER VIDAL ERNEST S GACIAS CABOT JOAN MANUEL T GACIAS FONT AMADOR E GACIAS PASTOR BERNAT A GALIANA FERRE JAVIER B GALMES CABOT GERARD G GALMES CABOT MARC A GALMES LADARIA NURIA B GALMES LADARIA INES N GALMES VELLIBRE MARGARITA B GALVEZ SIRVENT ELENA B GAMEZ COUSO IRIA D GAMEZ COUSO JAVIER X GAMUNDI BOYERAS MARINA K GAMUNDI GRIMALT ENRIQUE N GANDER ROMY X G GARAU AULET FRANCISCA N GARAU GINARD MIQUEL R GARAU LLEONART MARIADELMAR H GARCIA CALDENTEY BLAS N GARCIA CALDENTEY CARLOS Z GARCIA CORTES ANGEL JOSE Y GARCIADE JALON COLERA ALONSO P GARCIA FERNANDEZ PABLO S GARCIA GARCIA NOEMI E GARCIA GARCIA ANA MARIA G GARCIA GIMENO LARA Y GARCIA GONZALEZ VICTOR H GARCIA GUILLEN MANUEL JOSE L GARCIA ILLAN ELENA P GARCIA MARQUES RODRIGO W GARCIA ORELLANA MARTA N GARCIA PAZO SILVIA MARIA M GARCIA PRATS ISABEL D GARCIA ROCA CARLOS L GARCIA ROCA VICENT V GARCIA SANCHEZ DAVID N GARCIASANCHO DE LAJORNADA PAULA G GARCIA VILA MAGDALENA L GARCIA-CARPINTERO HERNANDEZ ALICIA F GARCIAS DE ESPAÑA MARIADELCARMEN V GARCIAS LADARIA JUAN GABRIEL J GARCIAS LADARIA PEDRO N GARCIAS PALLARES APOLONIA L GARCIAS PEREZ CRISTINA V GARCIAS REAL VICTOR AMADOR V GARCIAS VERD VICTORIA Q GARCIAS VICH BARTOLOME DAVID S GARROCHO OLMO MANUEL L GAYAARBONA IRENE H GAYA MASCARO JOAN V GELABERT AMENGUAL ANTONI L GELABERT ESCOBAR FRANCISCO JAVIER T GELABERT GALMES ANDREU X GELABERT GALMES JOANA E GELABERT GUAL MIGUEL C GELABERT MULET JAIME Q GELABERT NEGRE MARIAMAGDALENA R GELABERT PARIS MARIA R GELABERT PONS PERE JOSEP E GELABERT SERRA MIQUELJERONI D GELABERT SERRA JUAN X GELABERT SERRANO JULIA R GELABERT SUÑER FRANCINA F GENER JOVER PAU P GENOVART SANSO MAGDALENA B GIL CALDENTEY MARC J 420

5 561 GIL CHILD ADRIAN F GIL LLANERAS ERNEST C GILI DE ESPAÑA ANTONIO F GILI DE ESPAÑA FERNANDO M GILI ROIG CATALINAMARIA Q GINARD SALVA JAIME E GIRART GENOVART PAULA S GOBERNA LEHMANN LUCIA V GODIA OZONAS SEBASTIA D GOMEZ LLABRES MARIA R GOMEZ PIZA JOANAAINA C GOMILA GRANGE AINA B GOMILA JOY JORGINA ELISA N GOMILA PONS JOAN V GOMILA PONS DANIEL G GOMILA PUIGSERVER GABRIEL C GOMILA PUIGSERVER JOSEP L GOMILA SANSO JOAN ANDREU F GONZALEZ CABANELLAS MARIAJESUS T GONZALEZ CARDERO FERNANDO S GONZALEZ DIAZ PAULA V GONZALEZ DIAZ AIDA C GONZALEZ GARRALON INES W GONZALEZ GIL ANABELEN N GONZALEZ GOST PAU Q GONZALEZ LLINAS JORDI Y GONZALEZ MARTIN ADRIAN B GONZALEZ MELIS PEDRO K GONZALEZ OLIVER-FRONTERA VIRGINIA R GONZALEZ PEREZ MARIAALBA K GONZALEZ PONS CATERINA H GONZALEZ PUIG MARIA R GONZALEZ VAZQUEZ PAOLA P GORDO GUIRAO SHEILA Z GRANADOS LOPERA ESTHER X GRANDE MIMENDI NURIA Q GRAU PENDAS MIRIAM H GRILLE ROCHA FEDERICO MANUEL J GRIMALT MERCADAL ROSA E GUALDE TORRELLATURRO PEDRO ALCANTARA K GUAL FELIU JOAN M GUAL FRAU JOSEP L GUAL RAMON ANTÒNIA A GUARDIOLA VALIENTE CARMEN B GUASCH CASTELLO SANDRA M GUIJARRO ARANZABE ALEJANDRO T GUIRADO CASTELLS ONA M GUIRADO CASTELLS ALEIX MIQUEL Y GUTIERREZ BERNAL CARLOS E GUTIERREZ PEDRAZ ISABELMARIA G HERNANDEZ CASTILLO PAULA H HERNANDEZ FRONTERA ANTONIO C HERNANDEZ MASSI AURELIE MARGUERITE G HERNANDEZ PEREZ ENRIQUE J HERRAEZ BALANZAT JUAN K HERRERO AIBAR CLAUDIA R HERRERO COTARELO FERNANDO Z HERVAS MASIP JUAN J HIJOSA FRAU CLARA D HIPOLITO GONZALEZ JAVIER J HOMAR FERRER DE SANT JORDI BARBARA R HOMAR ROSSELLO ALEXANDRE X HOMS MESTRES CARMEN G IGLESIAS SERRANO MARIACRISTINA L ISERN DEYA ANDREU PERE Q JAEN RECIO PATRICIA K JAUDENES MORELL LUIS MARIANO J JAUME ARTIGUES FRANCESCA H JAUME DEYA RAFEL B JAUME FASSBENDER ANDRES R JAUME GAMBIN IRENE H JAUME GAYA SEBASTIA D JAUME MIRALLES MARIA X JAUME TORRENS JOANAMARIA A JAUME VILCHES AINA V JIMENEZ BELIO MARTADIANA B JIMENEZ NOVA DIANA Z JOFRE FEMENIAS ANAMARIA L JORDA FIOL MIGUEL A JORDA SILVESTRE PEDRO P JORGENSEN ROCA ERIK A JUAN CASTELLO MARIA K JUAN MATEU MARINAGABRIELA D JUAN MUÑOZ JAIME P JUAN SALVA MARIAANTONIA W JUAN VALENZUELA CARMEN F JULIA CATALA GUILLERMO Q JULIA PAYERAS CRISTINA Z JULIA PUIG ANDREU A JURADO MEDINA LAURA R JUST PATRICK X E JUSUE DE OLIVES MYRIAM D LACRUZ ROIG JOSE A LACRUZ ROIG RICARDO Q LAHOZ HITA MARTA H LANUZA FABREGAT MANUEL T LARMON PORTA DAVID B LATORRE SANCHEZ FRANCISCA V LATORRE TORRES PEDRO Z LECEA LLUFRIU ITZIAR S LENNIE BARCELO CARLOTAANNE C LEON ROSSELLO MARTA L LEONES LOPEZ CARLOS ANGEL T LIZON MARTINEZ ARANZAZU MARIA C LOPEZ ARROYO MANUEL T LOPEZ BARRIOS BEATRIZ V LOPEZ BENNASAR ANTONIO A LOPEZ CARVAJAL ANA R LOPEZ DIAZ ANALUCIA A LOPEZ FERNANDEZ PAU F LOPEZ FERNANDEZ BIBIANA G LOPEZ FERNANDEZ ALBA R LOPEZ HILL NATALIA V LOPEZ JAREÑO ADRIAN G LOPEZ LLOMPART MARIADELPILAR E LOPEZ MESQUIDA PAU R LOPEZ PLANAS SILVIA T LOPEZ SEGUI GEMMA A LOPEZ SUREDA MAR Y LORDUY PANADES PAULA S LUGONES ALTAMIRANO LUCAS X LLABRES GARCIA ANA D LLABRES MERCADAL GABRIEL R LLABRES PRAT JOSEP B LLAMBIES BALLE PAU N LLANERAS ARTIGUES ANTONI B LLANERAS ARTIGUES JORDI P LLANERAS PINTO JERONIMO B LLINAS CIFRE MARIADELMAR V LLINAS MARTIN MIREIA Q LLINAS MARTIN MARTA H LLINAS VIVES MIQUEL L LLINAS VIVES MARGALIDA Q LLITERAS BELTRAN MARTA T LLITERAS CAPO MARIAANTONIA T LLITERAS RECHE MIQUELANTONI K LLITERAS RUIZ MARTA N LLOBERA COLOMER JAUME T LLOBERA GILI JUAN N LLOBERA SANCHEZ MARIA MAGDALENA R LLODRA TOSAR GLORIA H LLOMPART ARREGUI MARIA LUISA X LLOMPART CORONADO MARIALUISA A LLOMPART GARCIA MARIADE LES NEUS W LLOR MORAGUES ALBERTO W LLORENS BOBADILLA ENRIC R LLULL ESTRANY BARBARA LAURA Q LLULL HERNANDEZ ANGELA X LLULL RIERA JOAN P LLULL VILA GUILLEM P MADRID VERGARA MARIAESPERANZA T MAIRATAIGLESIAS MARIADE LALUZ F MALDONADO NARVAEZS SOFIA B MANERA ESCALERO MARIA D MANERA FERRER MARGALIDA V MANGLANO GONZALEZ MATIAS X MANRESAALOU SEBASTIANA Z MANRESA BELTRAN CATALINA MARIA J MANRESA FONT BARTOMEU E MARBAN PALTOR POL G MARCH OLIVER CONCEPCION RAQUEL V MARGAIS ABEYA CLARA C MARI ARAGON ROSALINA Z MARI DYREMYHR EMANUELA F MARI GUASCH MARIADELCARMEN N MARI TUR CRISTINA Z MARIN MAS EDUARDO MANUEL J MARIN QUILES ANABELEN C MARIN VIVES FRANCISCO JOSE L MAROTO SADAU DAVID A T MARQUES BORRAS MIRIAM C MARQUES COLOM BARBARA F MARQUES CORTES ESTHER N MARQUES LAFUENTE ALICIA H MARQUES ORFILA CATERINA F MARQUETA MARQUES BELEN B MARQUEZ ATENCIA ALICIA Z MARQUEZ FERNANDEZ RUTH D MARTI CERDA MIGUELANGEL F MARTI ENRICH LAURA G MARTI MARIA JUAN J MARTI MARTI CRISTOFOL M MARTI TORRENT SILVIA S MARTIN AMER CESAR G 420

6 745 MARTIN BRASERO LORENA T MARTIN CEBRIAN AMANDA D MARTIN CLADERA MARGARITA J MARTIN DE BRIONES PATRICIA C MARTIN MORA RENATA A MARTIN RIOJA IRENE ANA D MARTIN SUREDA TERESA F MARTINEZ CANTO MARIACRISTINA F MARTINEZ CASTAÑEDA JOSEP D MARTINEZ CLERMONT MIGUEL D MARTINEZ CUART JAIME D MARTINEZ CUART FELIX X MARTINEZ DE ELORZACAVEDA GUILLERMO V MARTINEZ MONJE JULIAN N MARTINEZ PLANAS MARIADELMAR D MARTINEZ RIBOT MARIACRISTINA S MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN S MARTINEZ ROMAN IÑIGO G MARTINEZ-ALMOYNATORRES PEDRO JUAN K MARTORELLALBERTI ANTONI T MARTORELL CRESPI FRANCISCO H MARTORELL IBAÑEZ ENRIQUE L MARTORELL MIR GABRIEL P MARTORELL MORANTA MAGDALENA R MARTORELL NUÑEZ MONICA V MARTORELL SASTRE MAGDALENA K MAS BARCELO LLUIS H MAS CLAR NURIA S MAS FIOL MARIADELSALVADOR H MAS FONT CATERINAMARIA K MAS LLADO MARIA F MAS MAS FRANCISCO F MAS MIR JOSE MARIA K MAS MIR PEDRO Q MAS MONSERRAT BARTOLOME N MAS MOREY PEDRO V MAS PARERA FRANCINA W MAS SALAMANCA ARNAU G MAS SERRA JAUME X MASCARO GALMES FRANCISCO H MASCARO MERCADAL JULIA P MASCARO PALMER ALBERTO W MASSANET LLUFRIU DEBORALUISA T MASSOT CAMPOS MIQUELFRANCISCO W MASSOT CLADERA MAGDALENA L MASSOT CLADERA MARGARITAMARIA H MASSOT SASTRE MARIAANTONIA E MATAMALAS ENSEÑAT ANTONINA T MATARO TOMAS PEDRO ANTONIO W MATAS GARAU LLUIS Y MATEO DELCAMPO MARINA H MATEU ARROM LAURA B MATEU PUIGGROS ANTONI E MATEU PUIGGROS MARIAJOANA T MATEU SAMPOL JOAN GABRIEL D MATEU SUAU ISIDRO P MATEU TORRELLO ANDREU K MATHEU VAQUER CLARAISABEL D MAYANS SERRA SONIA P MAYOLBATLE JUAN SIMON N MAYOL SIMONET ANTONIO T MEDINA BENEJAM GEORGINA Z MEDRANO LLABRES LAURA T MEIFREN COLLBONI JAVIER SERGIO Q MEJIAS LOZANO SILVIA X MELIAAGUILO NURIA CATERINA Q MELIA MARTINEZ AINA MARGALIDA N MELIA SUÑE FRANCESC P MELIS JANER AINA S MELIS JANER LAURA Z MELSION TUDURI LAURA M MELLADO ARTIGAS RICARD V MERCADALALCARAZ DANIEL Y MERCADAL CAMPS MARGARITA RAQUEL Q MERCANT REQUENA JUAN Q MERCER BIBILONI MARIAMERCE N MERINO VILLACORTA IVAN P MESQUIDA CAMPS JOAN G MESQUIDARUIZ JAUME JOAN R MESTRE RAMOS ANTONI B MESTRE SABATE CARLA W MICHELON BELENGUER JULIO ALBERTO Q MIGUELEZ ESTRELA FRANCISCO DE BORJA W MILLAN PONS ANAROSA F MINGUEZ RODRIGUEZ ISIS A MIR BONAFE JUAN FRANCISCO W MIR BONAFE JOSE MARIA R MIR BOQUE JUAN RAMON T MIR COLL JUAN IGNACIO W MIR DARDER BARTOLOME N MIR DARDER MIGUEL J MIR DEYA ELISABET H MIR DEYA MARGALIDA W MIR FEMENIAS CATALINA N MIR FLORIT BERNARDO F MIR JAUME FRANCISCO JAVIER J MIR MARI JAVIER N MIR MULET MARIAROSA P MIR PERELLO MARIACONCEPCION B MIR VILA NADAL W MIRALLES CUADRADO CARMEN B MIRALLES PLANTALAMOR LLUIS W MIRO CAMPS JOSEPMIQUEL A MOLES GARCIA LAURA H MOLINA SUREDA ARIANA K MOLL CAPO MARIA MAGDALENA Y MOLL ORFILA ANA MARIA C MOLL RIQUELME DAVID W MONJO PONS BARBARA Q MONSERRAT CALBO EMMA J MONSERRAT CALBO PERE MARC X MONSERRAT FUSTER MIGUEL X MONSERRAT MAGDALENA MARINA Y MONSERRAT MONSERRAT FRANCESC A MONSERRAT QUETGLAS CATALINA E MONSERRAT SOLER NEUS B MONTAGUT LLINAS MARIAANTONIA S MONTERO MIRA FRANCISCO JAVIER Q MONTERROSO GARRIDO ELENA X MONTIS SANCHEZ MARIADE LOS ANGELES M MONTIS SASTRE TOMAS ANTONIO G MONTOJO QUADRENY LUIS F MONTOJO QUADRENY JUAN N MONTOYAARLANDIS DANIEL J MONTSERRAT ROSSELLO ROSER N MORA BESTARD MARIA Y MORAGARCIAS ANDREU JOAN S MORA VALLEJO LLUIS N MORA VALLEJO MARIA K MORA VALLEJO ANTONIO P MORADO VIDAL ANGEL C MORAGUES BENITO MARIADOLORS P MORAGUES CANTALLOPS MARIADE GRACIA W MORAGUES SOLER JUANAMARIA D MORALES LOPEZ ALFONSO E MORANTA SASTRE LUIS ANTONIO J MORANTA SASTRE CATALINA MARIA J MORANTE ARRECIO FRANCISCASEBASTIANA H MORELLDAMETO PEDRO MARIANO H MORELLDE ESPAÑA MARIACONCEPCIÓN A MORELL FUSTER MANUEL B MORELL LUJAN-WILLIAMS CARLOS ALEJANDRO G MORELL OLIVER PEDRO M MORELL OLIVER PABLO P MORELL PLANAS BALTASAR T MORENO BIBILONI IRENE P MORENO FELIU IRENE Q MORENO MORELL LUIS L MORENO ORTUÑO ROSALIADE JESUS H MOREY CERDA EMILIA V MOREY GUAL ANTONI T MOREY PASCUAL BARBARA T MOREY PASQUAL ANTONI R MOREY RAMONELL ANTONI C MOREY ROSSELLO JOAN W MOREY RUBERT MARINAANTONIA S MORGENSTERN SABRINAYVONNE T MORLAFERNANDEZ NOEMI MARIA S MORRO ESTARELLAS PEDRO C MORRO FEMENIAS BARTOMEU Y MOSTEIRO CARRETERO MARIADE LLUC H MOYA BENNASAR IRENE H MOYA BENNASAR ANA R MOYA COMECHE MARIA LUISA E MOYA MESA PATRICIA P MOYA PETIT CLAUDIA J MOYA PORCEL RAFEL N MOYA SALOM CATALINA MARIA V MUDOY VILLALOBOS FRANCISCO E MUGICAAGOTE MARTA E MUNAR DOEMER LAURA E MUNAR FIOL MARIAANTONIA B MUNAR JAUME JUAN H MUNAR JAUME PEDRO JUAN V MUNAR QUETGLAS ROSA E MUNAR RIERA CATERINAMARTA Q MUNAR ZUAZO CARLOS V MUNTADAS PEKKOLA ERIK T MUNTANER ALONSO ANTONI X MUNTANER CAPO JAUME R MUNTANER MIRALLES ANASOLEDAD P MUNTANER MIRALLES SEBASTIAN A MUNTANER PERELLO GUILLERMO Z MUNTANER RIUTORT MARGARITA B 420

7 929 MUÑIZ TOLIVIA DANIEL L MUÑOZ SANCHO CARMEN B MUT COMPANY MARIAISABEL K MUT LLORET MARGALIDA E NADAL BROTAT FRANCISCA MARIA A NADAL CALDENTEY GUILLEM K NADALI PASQUAL CÈLIA J NADAL MOLL RAFEL D NADAL NADAL ANTONI Z NADAL PASQUAL NEUS N NADAL VILLANUEVA JOANA MARIA E NAVARRO COMES ALBERT Z NAVARRO DELMAS JAIME X NAVARRO GALMES FRANCISCO JAVIER E NEBOT MOREY ANTONI X NEGRE MAS FRANCESC R NICOLAU BARCELO MIQUEL F NICOLAU BOBADILLA MERCEDES P NICOLAU CAPARROS PAULA N NICOLAU LLOBERA BARTOLOME B NICOLAU MOREY MATEU X NICOLAU MOREY LLORENÇ J NICOLAU SALAS AINHOA-FRANCISCA X NIETO MORENO JUAN JOSE R NIGORRA VICH MARIAANTONIA L NIUBO FE LAURA C NOGALEDO TOUS LUCIA M NOGUERA VICH JOAN Q NORIS MORA MARTA E OBRADOR GAYA JOAN X OBRADOR HEVIA JOAN R OCHOGAVIA MUÑOZ BLANCA T OLEANO CARRERAS MARIADELPILAR T OLEO CAPO JOSEPMARIA F OLIVER BORDOY MARIADELMAR S OLIVER COLOM AINA W OLIVER GARCIA JOSE MIGUEL C OLIVER HERRERO MARIAEUGENIA K OLIVER LOPEZ DAMIA H OLIVER MASCARO GLÒRIA L OLIVER MOREY LLORENÇ K OLIVER PERALES RAMON T OLIVER PERALES AINA H OLIVER PUIGROS MIQUELGUILLEM Y OLIVER SUREDA PERE JOSEP B OLIVES RAMIS ANGELA J OLIVIERI ROTGER MARIAISABEL X OÑATE MAYANS MARTA E ORDINAS OLIVER MARGARITA W ORDUÑA MOZO JAIME V ORDUÑA MOZO GUILLERMO K ORELLANA GELABERT JORDI X ORERO RUBIO EMMANUEL LA Y ORERO RUBIO MARGARITAISABEL S ORFI ZANOGUERA VICTÒRIA S ORFI ZANOGUERA FRANCESC MATEU Z ORTEGA SANCHIS SABINA V ORTEGA SANCHÍS HUGO Q ORTUÑO DANIEL MARINA K ORTUÑO DANIEL MARTA E ORVAY VAZQUEZ ELENA K PALAU NADAL ANTONIO FRANCISCO M PALMER ARANDA MARCOS X PALMER FIOL BARTOMEU H PALMER MERINO MIGUELANGEL V PALOU DIAZ MELCHOR K PALOU GARAU PERE L PALOU LLOBERA PERE A PALOU VIDAL PERE M PALLICER BOSCH RAFAELIGNASI Y PALLICER MAJO XAVIER R PANADES CABOT MARIONA K PARDIÑAS PEREZ ONA R PAREJA KRAUEL JOSE P PARERA MUNAR ISABEL R PARERA MUNAR JAUME V PARERA RAMIREZ FRANCESC L PARETS FIOL MARIANEUS X PARETS MONSERRAT MARTI C PARETS MONSERRAT PAU R PARPAL RODRIGUEZ ESTER L PARRA BALAGUER MARIA DEL MAR T PARRAPONT LUIS EDUARDO Y PARRA PONT BARBARA F PASCUAL MARCOS MARTA R PASCUAL MAS ANTONIA Z PASCUAL MAYANS JULIA S PASCUALROSSELLO LUIS BARTOLOME X PASTOR HERNANDEZ GABRIEL S PASTOR NICOLAU MARIAMONTSERRAT W PASTRANA HORRACH EVA E PAYNO MORANT MARTA L PELLEJERO GARRIGA BORJA H PEÑA PIÑA XAVIER Y PERELLO ALOMAR CATALINA T PERELLO ALZAMORA MARIA ROSA M PERELLO ALZAMORA MARIA MAGDALENA G PERELLO BARCELO JOANAM H PERELLO GARCIA ANA K PERELLO GUAL CATALINAANA Q PERELLO LLABRES MARC W PERELLO LLABRES MARGARITA G PERELLO LLANERAS SEBASTIÀ X PERELLO SERRA MARIAFRANCESCA W PERELLO VIOLA MARC M PEREYRAAUGÉ MONTSERRAT W PEREZ AMENGUAL PATRICIA R PEREZ FAR ARIANA F PEREZ FAR MELISA X PEREZ GALMES MARIADELMAR T PEREZ GILES JOSE LUIS A PEREZ JIMENEZ RAUL M PEREZ LORENTE JAVIER C PEREZ MARTINEZ MARTA S PEREZ MARTINEZ MARIADELMAR G PEREZ PASCUAL TANIA X PEREZ RAMON JOSE MIGUEL F PEREZ TRUFERO JAVIER N PERICAS NOGUERA JAUME C PERICAS PULIDO PAU X PERPINYA ROS FRANCESC S PERPINYÀ ROS CARME Z PICARDO TEJERA JACOBO MARIA Q PICO SERANTES SANDRA F PICORNELL CIURANA MARIA ROSA J PICORNELL NOGUERA SEBASTIÀ W PIERA BOLO JOSEP SALVADOR Y PINEDA BALLESTEROS LUCIA A PINO MANCHON HERMINIA K PINO MANCHON LAURA S PIÑA SABATER ANTONIA P PIZA GARCIA TOMAS A PIZA MATEMALES MARIA MAGDALENA K PIZA MORAGUES MARIA NIEVES G PIZA ROCA JOAN R PIZA SEGURA MARIA CRISTINA P PLANAS DE LACRUZ TERESA K PLANTALAMOR SEGUI MIQUEL T PLATON ALOMAR VICENTE Y POBLADOR OZONAS FELIPE L POLARROM ANTONI E POL CABANELLAS RAFEL Z POL CATALÀ LAURA Q POL CLADERA GABRIEL K POLMARTI JOAN VICENÇ Y POL MARTI JOSEFINA F POLO MARTINEZ REBECA B POMAR BASTIDA HELENAEMILIA Y POMAR CABALLERO MARIA R POMAR CLOQUELL AINA E POMAR TOMAS MANUEL B PONS ANGLADA GEMMA E PONS ANGLADA LLUIS Y PONS CAMPS JULIA F PONS CASASNOVAS JOSEP V PONS COLL MARTA F PONS DOMENECH MARIANEUS L PONS FEBRER DAVID X PONS GARCIAS RAFAEL C PONS MESQUIDA ANTONIO J PONS MIQUEL ANAMARIA S PONS MOLL IGNASI L PONS PEREZ FRANCESC J PONS RODRIGUEZ YOLANDA H PONS SALORT FRANCISCA W PONS SINTES CRISTINA E PONS TALTAVULL GIBET R PONS VIDAL NURIA F PONS VIDAL MARINA Y PONS VILLALONGA ALBERT V PONS VIVER JAIME Y PONSA MIR GEORGINA V PONT OLIVER MARIA E PONT PONS DAMIAARNAU S PONT VILLETTE MARGARITA E POQUET CLOQUELL MARTINA S PORCEL GALMES SANTIAGO X PORCEL VAZQUEZ JUAN ANTONIO Z POU GOYANES JOAN ALBERT Z POURTAU GONZALEZ JUAN LUIS X PRADO BENNASAR ESTER N PRATS CARBONELL JAUME P PRATS ESTEVA MAGIN V PRATS FEBRER MARIALOURDES D 420

8 1113 PRIETO MULET MIGUEL B PRIETO RISCO NATALIA N PRIM BAUZA ELISABET Q PROHENS OLIVER BARTOMEU K PROHENS ROSSELLO COSME V PUIG COMAS MARTA N PUIGSERVER FERRER JOAN M PUJOLENRICH JUAN JOSE D PUJOL LUNA PEDRO E PUJOL MARCH MARIA DEL CARME H PUJOL MORALES GUILLEM X PUJOL SANCHEZ GABRIEL F PUJOL SANCHEZ GLORIA R PUYALTO CANTALLOPS ERNEST G PUYALTO CANTALLOPS MARTA Z QU QIAOYAN X E QUERALT MAIRATA PAU IXENT M QUETGLAS OLIVER JOANAMARIA P QUETGLAS XAMENA MARIAANTONIA T QUEVEDO CAMPOS MARIAROSA Y QUIROS OLIVER JORDI T RADO BESTARD LOURDES R RADO VAÑO AGNES Y RAMIS ANDRES MARIADE LOS ANGELES G RAMIS BOSCANA JOAN Q RAMIS DARDER CATALINA E RAMIS MORENO LAURA R RAMIS MUNAR XENIA E RAMIS RIUTORT MARIATERESA H RAMIS VALLS MARTINA R RAMIS VILLALOBOS FRANCISCO D RAMIS ZAMORANO BARTOLOME M RAMON PONSA MARIAANGELES Y RAMOS DIAZ JOSE MARIA J RAMPEREZ FORTEZA LAURA L RAVENTOS SIMIC CARLA N RAVENTOS SIMIC ANDREA E RAYO DONCEL ANTONIO C REAL GARCIA ENRIQUE K REALVICENS GASPAR JAIME Y REAL VICENS BERNAT H REBOLLO OLMEDO DIEGO M REDONDO OLIVER CARLOS GUSTAVO Q REPARAZ VIVES IÑAKI T REUS FRONTERA JAUME P REVILLA ROMERO FABIAN T REVUELTA RUIZ DIEGO C REYDE DIEGO TALIAHENAR A REYNES CARRERAS RAMON JUAN A RIBAS ALARCON MARIA MERCEDES F RIBAS GONZALEZ JUAN ANTONIO M RIBAS LIERN ANDREA M RIBAS LIERN ESTER Y RIBAS MAS PERE E RIBAS SEVILLA EDUARDO M RIBAS TUGORES CARLES F RIBAS VICENTE PEDRO K RICHE BONET PEDRO ANTONIO S RIERA BARCELO NEUS B RIERA CAPO AMALIA H RIERA GALMES BERNAT V RIERA HOMAR LLUÍS L RIERA ORFILA MARTA E RIERA PLANELLS CARLOS G RIERA PLANELLS ANTONIO M RIERA RIERA PEPITA S RIERA ROUTON DAMIAN X RIERA ROUTON MARIA KATRINA D RIERA SERRA JORDI A RIERA VIVES CARME K RIGO ALEMANY BRUNO W RIGO DARDER CATALINA H RIGO GARCIA MIGUELANGEL B RIGO MANRESA MARIADELMAR G RIGO MAS BARTOLOME E RIGO SERRA JOANAMARIA T RIPOLL BATLE FRANCESC B RIPOLLCOLL FRANCISCO JAVIER K RIPOLL JIMENEZ JAVIER A RIPOLL PLANAS AMANDA V RIPOLL SASTRE PERE M RITA ESPADA DAMIA X RITZNER REAL VIVECAMARIA H RIUS OTTENHEIM TAMARAPATRICIA C RIUTORD FE JAUME Q RIUTORD FE BARTOMEU F RIUTORT ISERN SEBASTIÀ V RIUTORT OZCARIZ IVAN J RIUTORTTHOMAS MARIADE LAESPERANZA P RIVA TRIAY BLANCA B ROCAALONSO LAURA V ROCA FUSTER DAVID Z ROCA FUSTER ELENA S ROCA JUAN JUANA MARIA S ROCA MARTINEZ ANTONI C ROCA MARTINEZ VALENTI G ROCA PUIGSERVER MARIA M RODRIGUEZ AGUADO CRISTINA J RODRIGUEZ BLAZQUEZ MARIADELPUERTO V RODRIGUEZ CAVENEY MARINA T RODRIGUEZ DELAGUILA ISABELMARIA Q RODRIGUEZ DELAGUILA LAURA J RODRIGUEZ PANIAGUA VICTOR C RODRIGUEZ PICON ESTRELLA B RODRIGUEZ PICON BLANCA K ROIG LLOPIS JUAN ANTONIO C ROIG PLANELLS MIGUELALBERTO P ROJO ROJO GONZALO SANTIAGO L ROKA NCHASO LUIS ANGEL M ROMAGOSA JAUME ROSA Y ROMERAL MUÑOZ CAROLINA MARIA X ROMUALDO PLANAS MARIALUISA E ROS ALEMANY CARLOS L ROS MONTANER MIGUEL P ROSELLO CARDONA JUAN N ROSES AHN LEONOR N ROSSELLO ANDREU JOSEP G ROSSELLO ARROM MIGUEL JESUS B ROSSELLO ESTEVE JOAQUIN JAIME L ROSSELLO FERNANDEZ-SALAVERRI VICTOR S ROSSELLO GALMES BARBARACÈLIA G ROSSELLO GARAU CLAUDIA J ROSSELLO LOZANO FRANCISCO JAVIER K ROSSELLO MONSERRAT MERCÈ T ROSSELLO OLIVER SEBASTIAN B ROSSELLO ROVIRA JUANAMARIA E ROSSELLO SALAMANCA MARIADELCARME Y ROSSELLO SERVERA PETRONILA N ROTGER GOÑALONS BARBARA V ROTGER VINENT MARIAESPERANÇA L ROVIRA TOLOSA JOSEP B RUBI MASSANET CRISTINA T RUBI MASSANET LAURACATALINA L RUBIO GUERRERO JOAN MANEL Z RUEDA PORRAS VIRGINIA MARIA J RUIZ GUALDE TORRELLA ANTONIO D RUIZ PERONA VICTOR V RUL LAN RABASSA CARLOS MANUEL H RULLAN IRIARTE ANTONIO JOSE J RULLAN JUAN PERE FELIU Q SAAHERNANDEZ IGNACIO CARLOS R SACRISTAN GARCIA RUBEN Z SAGRERA BAUÇA JOAN G SAHUQUILLO MARTINEZ SALVADOR P SAINZ FERRER HUGO X SALAS GASTALVER IRENE N SALAS NAVARRO RUBEN R SALAS NAVARRO DANIEL W SALAS SUAU FELIP A SALICH MAXIMILIANO JESUS X R SALICH PEDRO MIGUEL X G SALINAS RIVERA MARTA B SALOM QUETGLAS ANTONI JOAN Y SALORD VILA IRENE Y SALVAALORDA CARLOS ANTONIO E SALVA MARCH MARIA DEL MAR G SALVA MAS INES Z SALVA MAS MARTA S SALVA MATAS CATALINA J SALVA PASTOR ROSER S SALVA PUIG MARGARIDA E SALVA ROMAGUERA JOSEP N SALVA SEGUI MARIAANTONIA R SALVADOR JUANICO VICENT J SAN ROMAN MARTIN LETICIA Y SANCHEZ BARCELO MARIADOLORES A SANCHEZ BUSQUETS FRANCISCA G SANCHEZ CIFRE JOSE LUIS V SANCHEZ ESCANELLAS INMACULADA N SÁNCHEZ GONZÁLEZ GERMAN Y SANCHEZ LENDINEZ PERE K SANCHEZ PIÑEIRO ANTONIO Q SANCHEZ ZUAZAGA LUIS Y SANCHO BOSSUT TERESA W SANCHO CENTENO MANUEL G SANJUAN MERCADAL JOAN F SANJUAN MERCADAL LUIS B SANS MELIÀ JÚLIA B SANS RODRIGO RAFAEL Y SANTACRUZ SASTRE MAGDALENA J SANTACRUZ SASTRE MARIAENRIQUETA J SANTANDREU ESTELRICH MARIAMARGALIDA B SANTANDREU NADAL FRANCESCAMARIA P SANTANDREU RAMOS PEDRO F 420

9 1297 SANTOS SIURANA CASSANDRACATHERINE T SANZ RIGO MARTA J SARABIA GONZALEZ PAULA Q SASTRE AMENGUAL ANTONIA H SASTRE BREVA JOSE MARIA H SASTRE BUÑOLA MARIADELMAR Z SASTRE GAYA GERARD Z SASTRE GRIMALT BARTOMEU W SASTRE GUASCH FRANCISCO A SASTRE LE MEUR ARIANT PAU V SASTRE LLOMPART RAFELANTONI L SASTRE MOYA RITA Y SASTRE OLIVER LYDIA M SASTRE SASTRE ROBERTO JAIME G SASTRE SEGUI BARTOMEU R SAURA JIMENEZ BARTOMEU L SBERT SIMON PAU B SEBASTIA CARRERAS LLUIS D SEBASTIAN SEBASTIAN MARIA E SECO MELANTUCHE RAQUEL V SEGUI BOSCH ANA E SEGUI BRU DE SALA JOAN MANUEL W SEGUI COLOMAR JUAN MIGUEL S SEGUI FEMENIAS YURENA T SEGUI GONZALEZ PRISCILA B SEGUI JUAN MAR B SEGUI JULIA XAVIER L SEGUI SERRA MARIAANTONIA W SEGUI TORRANDELL MARGALIDAMARIA N SEGUI TORRES ISABEL Q SEGUI VIDAL GABRIEL B SEGURA MATEU MARIANO V SEGURA PALMER DANIEL E SENDINO ILLANA ANGEL B SERRA BARRES MARTI R SERRA COMPANY FERNANDO K SERRAESTARELLAS FRANCISCO JUAN T SERRA ESTEBAN JULIA G SERRAGARCIA JORGE MANUEL D SERRA GARCIA AINA P SERRA HEREDIA AINA LLUCIA V SERRA MARTINEZ MARIA F SERRAMATHEU MARIADE LES NEUS D SERRA NOGALES DANIEL Z SERRA RAMON MARIA LOURDES Y SERRA RAMON PAULA A SERRA RIPOLL AINA S SERRA SASTRE MARIA DEL PILAR G SERRA SOBERATS MARIA DEL MAR A SERRANO GOMILA OSCAR Q SERRANO GOMILA JOAQUIN E SERRANO VARON JOSE LUIS A SERVERA BUADES ANTONIA A SERVERA PUIGSERVER JOANA MARIA V SIMONET ALBENDEA CAROLINA V SINTES CARRERAS CLAUDIA M SINTES GARCIA ELISABET S SINTES LLOPIS JUAN MIGUEL E SINTES PAULINO SAMUEL G SIQUIER CAMPINS PERE G SIQUIER DAMETO GABRIELBERNAT J SIQUIER SALVA ANTONIO MARIA B SIQUIER TORRES TOMAS GABRIEL V SIRVENT MESTRE SARAH X SOBRADO LLOMPART FRANCISCO GONZALO Y SOBRINO SALVA EUGENIO E SOCIAS ROSSELLO MARIAMAGDALENA C SOCIES CANTALLOPS JAUME NICOLAU F SOLER NICHOLSON DANIEL Z SOLER PINYA ALEXANDRE B SOLER RAMIS MARGARIDA N SOLER SOCIAS CRISTINA E SOLER VIDAL MARIAMARGARITA Q SORELLBARON JOAN MIQUEL C SORIANO VIVES EDUARD L SOUTO MARTINEZ JOSE MANUEL R SUAREZ RIERA JERONIMO MARCOS J SUAU DE CASTRO ELENA N SUAU HIDALGO JOAN JOSEP Y SUAU MATEU SONIA D SUNYER PINYA MARIAANTÒNIA V SUNYER PINYA LLORENÇ Q SUREDA GOMILA BARBARA Y SUREDA LLULL FRANCISCA B SUREDA LLULL ANTONI N SUREDA PASTOR ROSA MARIA Q SUREDAPASTOR PERE JOAN M SUREDASUREDA ANTONIO JAIME A TABERNER CLAPES GUILLERMO W TABERNER COLLADO ALBERTO T TABERNER PALMER ELENA C TALENS MATEU CARLOS ADRIAN C TALTAVULL CAPO MAGDALENA V TALTAVULL CARRERAS GEMMA Z TALTAVULL FEDELICH MARIAAUXILIADORA T TARANCON GARCES PEDRO VICTOR C TARONGI CASCALES ROMAN C TAULER BENNASAR CRISTOFOL P TERRADAS CRESPO EMILIA D TERRADES BONNIN FRANCESC DE BORJA H TERRASSA BONNIN MARTA X TERRASSA SERRA JOAN M THOMAS MORGAN RICARDO FRANKLYN K THOMAS PEREZ PAU X TIMONER SALVA MIGUELANTONIO L TIRON DE LLANO JOAN N TOBARUELAARBONA MERÇE D TOBELLA MAYANS ALBA W TOBELLA MAYANS JOSEP MARC W TOLEDO PONS NURIA E TOMAS BOSCH GUILLEM E TOMAS MULET CRISTINA H TOMAS TOMAS CATALINAMARIA A TORELLO TORRENS GABRIEL C TORNER TOMAS MARC V TORRALBA NOLLA ANA MARIA Y TORRECABOTA SUREDA NURIA F TORRENT PALLICER JAIME Z TORRES BONET NURIA W TORRES BOSCH JUANA M TORRES FLORIT CARLOS V TORRES GALMES CLARA E TORRES MOLL MARIADE GRACIA M TORRES PRATS LAURA T TORRES RIPOLL JOAN Q TORRES RIPOLL EMILIA C TORRES RUIZ MARIADE LOS ANGELES W TORRES SALVA MARGALIDA C TORRES SARRIS BLANCA L TORRES TOLEDO ANTONI G TORTELLA RULLAN GUILLERMO P TORTELLA RULLAN BARTOLOME T TOUS VIDAL ISABEL Z TRAVERSO FERRA AINA T TRAVERSO FERRA XAVIER L TRENCHS MAIMO XAVIER R TRIAY PONS MARIA H TRIAY PORTELLA RAÜL S TROBAT SBERT JERÒNIA G TUDURI PRIETO SILVIA N TUGORES FERRA FRANCISCO JAVIER F UMBERT FEBRER MARIAISABEL Y URDIALES MERINO RICARDO LUIS D URRA PALOS MARIA L USANDIZAGACOLL JAIME SEGUNDO K USANDIZAGA COLL MANUEL V VAAMONDE MORANT EDUARDO Z VADELL ROIG ANTONI G VALADO TERRASA ANDREA A VALDIVIA VADELL CAROLINA Z VALERO RODRIGUEZ JUAN Q VALVERDE DE LACALLE MELANIA A VALLES RAMIS MIGUEL F VALLESPIR LLADO JORDI C VALLESPIR RAYO ELISABET H VALLORI HELLE ANACRISTINA V VALLORI MAIRATA BERNARDO H VANRELL BALLESTERO BARTOLOME B VANRELL BALLESTERO ANA N VANRELL HERRAEZ LAURA F VAQUER ARAUJO SERGI M VAQUER ARAUJO XAVIER Z VAZQUEZ GALLEGO FRANCISCO JOSE M VAZQUEZ GALLEGO RAQUEL R VAZQUEZ OLIVER MIGUELANGEL Z VEGA BOSCH ROSA MARIA V VEGA MONTERO ELADIO D VELASCO FERNANDEZ ZAIRA H VENTAYOLAGUILO LOLA K VENTAYOL ESPINAZO MARINA L VENTAYOLFEMENIAS JUAN LUIS B VENTAYOL FEMENIAS ANA TERESA J VENTAYOL GASTALVER GABRIEL T VENTAYOLGASTALVER MARIADE LAS NIEVES E VERD BARRENO JOSEP D VICEDO PRATS FRANCISCO V VICENS ADROVER COSME Z VICENS BENNASAR JULIAN ANTONIO C VICENS COMPANY FRANCESC Q VICENS LILLO RAMON S VICENTE ALONSO NADAL Z VICO MARTINEZ SONIA N VICTORYPONS ANTONIO LUIS Z VIDAL FABREGUES JAIME T 420

10 1481 VIDALGONZALEZ GERMAN MIGUEL Q VIDAL JULIA LAURA X VIDAL PARIS MARINA V VIDAL REAL CARMEN H VIDAL RIBAS CRISTINA T VIDAL RUBI JAUME Y VIDAL RUBI FRANCESC V VIDAL SEGUI MARIA DEL MAR X VILAAMENGUAL MARIA FRANCISCA W VILAFRANCA MANGUAN ANA H VILANOVA SOCIAS JAUME G VILANOVA SOLDEVILLA JULIA F VILLA GOMEZ GUSTAVO G VILLALONGA BUSTILLO JAUME N VILLALONGA GARRIGA ADELAIDA X VILLALONGA ROSSELLO MARIAASUNCIO X VILLANUEVA DIAZ MARINA E VILLAR LAZARO HAMAL V VILLAR LLULL PEDRO F VINENT PONS ISABELMARGARITA R VINENT ROTGER MARIADE LOS ANGELES B VIÑALS NICOLAU CRISTINA S VIÑAS PONT MARTA P VIVES BARQUIEL MARIAANTONIA E VIVES BORRAS MIGUEL N VIVES BORRAS RAFAEL J YAGO GARCIA ELENA Y YEBRA MESQUIDA DANIEL V YMBERNON SALVA MARIAJESUS T ZABALA DELWANTE SABRINA PAULA K ZABAY DORA PABLO S ZAMANILLO CAMPOS ROCIO H 420 ANNEX II Sol licitants que no obtenen l ajuda per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006/2007 LLINATGES NOM DNI MOTIU DENEGACIÓ 1 ABRINES RAMIREZ MARIADELMAR S 3 2 ADROVER JAUME FRANCISCA K 2 3 ADROVER ROSSELLO MARIAFRANCESCA R 13 4 AGUILO FONS JOAN S 3 5 ALARCON GENER SERGIO V 2 6 ALZINAAMOROS LLUIS W 10 7 AMELLER SERRA ENRIC K 3 8 AMENGUALSASTRE MARIA M 12 i 10 9 ANDREU JUANICO NEUS Z 3 10 ARANDA MURIEL CRISTINA P ARROYO VALERA ALEJANDRO R 3 12 AZPELETA TARANCON ALICIA G 5 13 BARCELO ANDREU FRANCESC W 2 14 BARRACHINA BORRAS JOSEP H 3 15 BAUZA RIERA ANTONIO L 3 16 BEATO LOPEZ IGNACIO N 2 17 BELTRAN CAÑELLAS JAVIER Q 14,2 18 BELTRAN CAÑELLAS DIEGO S BENEJAN BAGUR JOAN LLUIS Y BERJA RIUDAVETS AGNÈS W 3 21 BESTARD PONS GUILLEM H 3 22 BEX CASTELL TERESA G 3 23 BONET TORRES MARGARITA L BOSCH CARDONA CATALINA R 14, 2 25 BUADES BALLE PILAR C BURILLO SANTAMARIA ALICIA K 14, 2 27 CALAFAT FLORIT JORDI F CAMPS BOSCH ISABELMARIA E 3 29 CAMPS ORFILA XAVI H 2 30 CANALS RIERA MARTA J 2 31 CARBONELL BAUZA FRANCISCA K 14,2 32 CARBONELL TOMAS ISABEL W 2 33 CARBONELLTORRENS JOAN H 11 i 3 34 CARRASCAL MARTOS RAUL P 1 35 CARRERAS VERDAGUER ALBERT P CATALAMARQUES FRANCISCO J 10 i CATALA MARQUES TERESA F 3 38 CERDAAMENGUAL CATALINA V 14,2 39 CERDA VILANOVA MARTI H 2 40 CLADERA SOLER SEBASTIÀ A 14,2 41 CLAR CANET SARA C 3 42 CLAR FERRA PEDRO R 3 i COLOM ALBERTI MARTA X COLLCAMPS EVA J 3 i COLL SASTRE MAGDALENA J 2 46 CORTES BENAVENT JOSEP F 14, 2 47 DE LASALUD MARTI ANNA T 3 48 DEYA MIRO JAUME B 3 49 DIAZ ESCRICHE PAULA D 3 50 EASTON GOMBAU JULIANUIT H 3 51 ESCANDELL MOSCARDO REGINA N 3 52 ESCANDELLMOSCARDÓ JUAN IGNACI J 14, 3 53 ESCOBAR SOLER ANACRISTINA J 2 54 ESPINOSA CANO ALVARO V 14, 2 55 ESTEVE ESCANDELL ROBERTO K 3 56 FARTO GONZALEZ NÚRIA C 3 57 FERNANDEZ DE ALEGRIA DIEGO E 14 ROSSICH 58 FERNANDEZ PRIETO IRANTZU Z FERRA POMAR ANGELA L FERRAGUT SOLIVELLAS MARTI W 2 61 FERRER ALCALDE ALEJANDRO V FERRER MAYOL MARGALIDA N 2 63 FERRER URIS BLAI R FIOL BERNAT JOSEP MARIA M FONT CARRASCOSA GABRIEL H FONT RYTZNER ALBERTO ANDRES J 14, 2 67 FONT RYTZNER ANDREAANNA Z 14,2 68 FRANCES YUBERO MIREIA T 2 69 FRONTERA PONS JOANA MARIA Q GALLINAS VICH MARGARITA H 2 71 GAMON RUNNENBERG IONE ANDREA D GARCIA BERTOMEU SILVIA W 3 73 GARCIACORTES FERNANDO ISIDORO H 3 74 GARCIA-BRAZALES IGNACIO E 2 SABATER 75 GIL VELA SILVIA P GINARD MAS MARIAANTONIA N GOMEZ MOLINA OLIVIA B 3 78 GOMEZ MOLINA SERGIO K 3 79 GONZALEZ CARDERO EDUARDO ISIDRO L 7 80 GONZALEZ DUQUE CLARA E 3 81 GONZALEZ PONS CORINA F 3 82 GUIJARRO GUIJARRO JOSE JUAN R HERNANDEZ RODRIGUEZ VERÒNICA P 3 84 HINOJOSAABENZA NURIA G 2 85 HUGUET LLULL JOANAMARIA B ISERN ANTICH MIGUEL E 2 87 JAUDENES MORELL LEONOR MARTA H 3 88 JAUME SUREDA ISABEL Q JAVALOYAS MARTINEZ ALEJANDRO V JIMENEZ ANIZ FERNANDO JOSE Q JUANEDA JUANEDA TERESA P 3 92 JULIA LOPEZ LUIS N JULIA RODRIGUEZ SEBASTIA Y JULIA TORNE ALBERT V 3 95 KULNARONG ARROYO SOLEDAD P 2 96 LÓPEZ RODRÍGUEZ LUÍS R 2 97 MADRID VERGARA ISAAC V R 14, 2 98 MARCH ROSSELLO GABRIELALBERTO Z 14, 2 99 MARQUES MARQUES IGNASI T 14, MARQUES TRIAY NEUS X MARTI NEBOT LLUIS J MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA C MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA K MAS FLAQUER MARGALIDA K MERCADALALCARAZ GEMMA C 14, MESQUIDA COLL ESTEVE M MIR JAUME MARGALIDA F MOLL LLORENS MARTINA S MONTOYA POCOVI YOLANDA LUCIA W MOREY CERDA JAIME MOREY ROSSELLO ROSA Y 14, MORRO OLIVES MARIAANA A MOYA JAUME ANTONIA D MOYAOLIVES BARTOLOME JOSE J MÜLLER-THYSSEN RUTH VICTORIA K 2 ALVAREZ 116 MUÑOZ SANCHO ENRIQUE X NAVARRO PALOU MARIA F NOGUERA BONED LAURA K OLAZAR CAREAGA TERESA B OLIVER DURAN MARIACRISTINA K ORTEGA COLL DANIEL B ORTIZ SEGUI JUAN JOSE V 3 i PALMER PEREZ MARIADELPILAR A PARDO JUAN JAUME T 3 i PASTOR VIDAL MARGARITA S PELEGRI FLORIT CATERINA D PERELLO LLABRES CATALINA J PERELLO MADRID MARIAMAGDALENA R PEREZ BALAGUER NEUS S 14,2 130 PETRUS PONS VICTORIANO G PONS CAMPS JOSEPIGNASI G PONS COLL SILVIA Z PONS MATA JESSICA A 14,2 134 PONS PONS DESIRÉE Z 14,2 135 PROHENS RIGO MARIALARA X PUJOLDE BRUIJN NATASHA T QUESADA GARCIA RUBEN L QUIROS OLIVER GABRIELPERE R RAMIS MUNAR SANDRA K RAMON MARI OSCAR G RAMÓN MARÍ DANIEL H RIBAS GONZALEZ VERONICA Y 14, 2

11 143 RIBAS RABASSA CATALINA F RIBAS TUGORES ERNEST F RIERADE GRACIA MARTA M ROCA PUERTAS MARIA FRANCISCA W RODRIGUEZ AVILERO MIGUEL J RODRIGUEZ BYRNE NATALIA A RODRIGUEZ FORTUNY SOLEDAD X 14, ROJAS NADAL RICARDO D ROSSELLO LOPEZ LAURA P ROSSELLO ROVIRA PILAR K ROTGER VINENT ALFONSO J SALA BARCELO IRENE C SALAS RIERA BLANCAPAULA V SANDE FRANCISCO X K 14, SEBASTIAN CASAÑAS MARIAISABEL W SECADES RONCERO PELAYO B SECADES RONCERO MARIAFELICIDAD J SEGUI TALTAVULL JOAN JOSEP Z SERRA PAYERAS CRISTÒFOL F SERRA PAYERAS PEDRONA Q SERRA PONS MARIAANTONIA B SERRA SOLIÑO ANTONIO K SERVERA MORAGUES BARTOLOME C SIERRA GALBARRO ANDREU V SIMON MASIP MARIA Q SINTES CARRERAS ELADIO F SINTES GUARDIA MARC K SINTES TRIAY MARIATERESA W SIRVENT CANCHO MANUEL H SOLARODRIGUEZ VICTOR MANUEL G SUAREZ ESTEVE CATALINA V TABERNER MOLL CARLOS Q TALAVERA PONS EMILY E TCHERNO-IVANENKO LUCY HELEN J 6 MILLER 177 TORRES DOMINGUEZ MARTA G TORRES DOMINGUEZ SUSANAMARIA X TORRES MARI MARTA P TROBAT BLASCOS FRANCISCAMARIA K TUR RIERA FRANCISCO JAVIER F VALERO MARTINEZ JOSE MANUEL W VIDAL FUERIS CARLOS A VIDAL SEGUI ALEXIA Y VILLALONGA ROTGER JOAN F ZAFRA MORENO FRANCISCO J 14 Motius de denegació 1. Beneficiari de les ajudes dirigides als estudiants universitaris o equivalents d Eivissa i Formentera per desplaçar-se fora de les Pitiüses, per al curs acadèmic 2006/2007, convocades pel Consell Insular d Eivissa i Formentera (apartat tercer de la convocatòria publicada al BOIB núm. 167, de 25 de novembre de 2006). 2. Beneficiari de les ajudes per a universitaris del Pla nacional de beques del Ministeri d Educació i Ciència (apartat tercer de la convocatòria). 3. Estudis que es poden cursar a la Universitat de les Illes Balears i/o a les seus d Eivissa i de Menorca i als centres adscrits (apartat 1.1 de l annex de la convocatòria). 4. Ensenyaments artístics (apartat 1.4.a de l annex de la convocatòria). 5. Estudis corresponents al tercer cicle o doctorat (apartat 1.4.b de l annex de la convocatòria). 6. Títols propis de les universitats, excepte els de la Universitat de les Illes Balears (apartat 1.4.c de l annex de la convocatòria). 7. Estudis d especialització (apartat 1.4.d de l annex de la convocatòria). 8. Estudis en universitats a distància (apartat 1.4.e de l annex de la convocatòria). 9. Estudis que no es cursen a universitats de l Estat espanyol (apartat 1.3 de l annex de la convocatòria). 10. Estudis que no condueixen a l obtenció del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte i enginyer (apartat 1.3 a de l annex de la convocatòria). 11. No requereix desplaçament (apartat 1.1 de l annex de la convocatòria). 12. Estar en possessió d un títol universitari (apartat 1.2.b de l annex de la convocatòria). 13. Sol licitud presentada fora de termini (apartat 3.4 de l annex de la convocatòria). 14. Manca presentar algun dels documents establerts a l apartat 3.3 de l annex de la convocatòria. 15. No és ciutadà d un país membre de la UE (apartat 1.2.a de l annex de la convocatòria). o Num Resolució de dia 18 de juliol de 2007, de la consellera d Educació i Cultura, mitjançant la qual es concedeixen ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris. Per Resolució del conseller d Educació i Cultura de dia 30 de desembre de 2006 (BOIB de 27 de gener de 2007) es convoquen ajudes econòmiques per a entitats sense finalitat de lucre que realitzen activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris per al curs 2006/07. Un cop examinades i valorades les sol licituds presentades de les entitats per la Comissió d Avaluació, i a proposta de la instructora de l expedient, la directora general d Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Resolc Primer. Concedir la subvenció a les entitats que s esmenten en l annex de la present Resolució amb indicació de l activitat de formació i la quantitat de la subvenció. Segon. La concessió de la subvenció per a les activitats de formació esmentades a l annex implica el reconeixement i el registre de l activitat de formació permanent del professorat, un cop s hagi complit tot el que s indica en l article 12 de la Resolució del conseller d Educació i Cultura de dia 30 de desembre de Tercer. Les activitats de formació han d haver finalitzat el 31 d agost de Quart. Les ajudes econòmiques s han de fer efectives amb càrrec a l aplicació pressupostària B , corresponent als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a Cinquè. Les entitats beneficiàries han de presentar a la Conselleria d Educació i Cultura la documentació següent: 1. Les activitats subvencionades i reconegudes i les entitats sol licitants estan subjectes al que disposa l article 12.4 i els articles 19 i 20 de l Ordre de dia 2 de gener de 2002 (BOIB núm. 8, de 17 de gener), per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari. Per això, en haver finalitzat les activitats, en el termini d un mes, les entitats han de trametre a la Direcció General d Ordenació, Innovació i Formació del Professorat la documentació que preveu l article12.4 i els articles 19 i 20 de l Ordre abans esmentada. 2. A més de la documentació que s assenyala al punt anterior, les entitats beneficiàries, per tal de justificar la realització de les activitats, d acord amb l apartat dotzè de la Resolució esmentada han de presentar, en el termini de 10 dies hàbils, davant la Direcció General d Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, la documentació que preveu l article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de subvencions; aquesta justificació es durà a terme mitjançant la presentació d un compte justificatiu, que estarà compost dels documents següents: - Memòria de les activitats realitzades i dels criteris objectius d imputació. - Relació dels justificants imputats. - Documentació justificativa de les despeses realitzades. Les despeses s han d acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 3. El pagament de l ajuda es farà efectiu un cop realitzada l activitat per a la qual va ser concedida l ajuda i es justifiqui amb la documentació esmentada als punts anteriors. 4. En cas d incompliment parcial de les obligacions per part de les entitats beneficiàries, el pagament de les factures que justifiquin correctament tendrà en

Otras Categorías (Desde Sub 23 A Máster 60) Alex Figueroa Amengual Otras Categorías (Desde Sub 23 A Máster 60) Andreu Galmés Barceló Otras Categorías

Otras Categorías (Desde Sub 23 A Máster 60) Alex Figueroa Amengual Otras Categorías (Desde Sub 23 A Máster 60) Andreu Galmés Barceló Otras Categorías Evento : BTT Andratx - Copa Mallorca BTT / Supercopa Mallorca BTT Donde - S'Arracó Cuando : 08/03/2014-13:00-17:00 Reservas exportadas en Vie 07 mar 2014 08:41 Alevines Alfonso Garcia Lliteras Alevines

Más detalles

CLA P/Cat Dorsal CRONO Nombre Participante Cat. Edad GRUPO 1 1 51 1:57:39 VANRELL ESTRANY, JOAN SU 21 LOCAL 2 1 75 2:06:19 ADROVER FORTEZA, JOAN PR

CLA P/Cat Dorsal CRONO Nombre Participante Cat. Edad GRUPO 1 1 51 1:57:39 VANRELL ESTRANY, JOAN SU 21 LOCAL 2 1 75 2:06:19 ADROVER FORTEZA, JOAN PR CLA P/Cat Dorsal CRONO Nombre Participante Cat. Edad GRUPO 1 1 51 1:57:39 VANRELL ESTRANY, JOAN SU 21 LOCAL 2 1 75 2:06:19 ADROVER FORTEZA, JOAN PR 36 BOM 3 1 112 2:07:22 ROLDAN MERCADAL, ANTONIO SE 24

Más detalles

OPEN LIBERTY SEGUROS Fase Final Semana

OPEN LIBERTY SEGUROS Fase Final Semana OPEN LIBERTY SEGUROS Semana BENJAMIN MASCULI Licencia Ranking St CS Jugador Cuartos Final Semifinales Final 1 5909116 4225 0 1 LOPEZ MARTOS, IVAN 8 3 5942330 s/c 0 8 BENEJAM SERRA, XAVIER 6/0 6/0 XAVIER

Más detalles

CALIFICACIÓN DEL ÚNICO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADO EL PASADO DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

CALIFICACIÓN DEL ÚNICO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADO EL PASADO DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014. ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA O BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS,

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "PEÑAMEFECIT"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social PEÑAMEFECIT AMARO ALARCON, MARIA DEL PILAR -26034009X AMARO VALDERAS, JUANA -77357939S AMATE DE LA TORRE, ALBERTO -77348165Q ANGUITA SEGURA, MIGUEL ANGEL -77355377Y ARBO SUTIL, DEL, MANUEL -77347266Z ARMENTEROS MARTINEZ,

Más detalles

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID INFANTIL MASCULINO 1 DIEGO LE GAL PEREZ 16 16 12 44 2 DAVID GURUMETA ABAD 24 16 40 3 PABLO CARRETERO SALVADOR 6 6 24 36 4 JESUS LAPEÑA GARCIA 12 12 8 32 5 LUIS DIAZ ARGENTE 8 8 8 24 6 ALEJANDRO ONRUBIA

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS LUNES Y MIÉRCOLES LUNES Y MIÉRCOLES 16:00 h - 17:00 h (A1 - PRI II) DANIEL RAMIREZ ROMERO JORGE MORON ESTEBAN LOZOYA MARTIN-DELGADO EDUARDO BUENO APARICIO CELIA ROMERO BENITO ANDREA GUERRERO DE LA FUENTE

Más detalles

HORARIOS C.E.M. "MAESTRO ARTOLA" CURSO 2014-2015

HORARIOS C.E.M. MAESTRO ARTOLA CURSO 2014-2015 HORARIOS C.E.M. "MAESTRO ARTOLA" CURSO 2014-2015 1º A L - X (18:00 a 19:00) Profesor: Antonio Lara Tutor/Instrumento 1 Calvo Ariza, Carmen Manuel Delgado / L - X (17:00 a 18:00) 2 Castilla Jiménez, Marcos

Más detalles

La consellera executiva d Hisenda i Funció Pública ha dictat en data d avui, la següent resolució:

La consellera executiva d Hisenda i Funció Pública ha dictat en data d avui, la següent resolució: Llista provisional d admesos i exclosos corresponents a la convocatòria per constituir dues borses de la subescala, classe o categoria de Tècnic a de grau mitjà de gestió econòmica pel procediment extraordinari

Más detalles

Lista Defionitivo Admitidos Bolsa Profesorado 2015-16

Lista Defionitivo Admitidos Bolsa Profesorado 2015-16 Ingeniero en telecomunicaciones SELLER LOPEZ, MIGUEL ANGEL López Ruiz Nuria Ramírez Martín José David 3,65 2,93 0,81 jueves, 16 de julio de 2015 Página 1 de 11 Ingeniero Industrial rama electrónica Antonio

Más detalles

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/15 CIUDAD REAL 8 de marzo de 2015 CLASIFICACIÓN TÉCNICA BENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN INFANTIL INFANTIL CADETE CADETE MARÍA LUNA MARTA GÓMEZ

Más detalles

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ACCIONES OPEA

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ACCIONES OPEA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ACCIONES OPEA 1. Alcaraz Navarro-Soto, José 2. Andreo Canovas, Maria Paula 3. Arroniz Baños, Silvia 4. Asensio

Más detalles

FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Fuente: SAS Elaboración: V. Matas de Granada Autobaremo Baremo Fecha actualización: 9/05/2012 ALARCÓN MANOJA, MARIA L 15,600 0,000 55,000 5,775 76,375 15,600 0,000 55,000 4,675 75,275 38 129 ALVAREZ HOLGADO,

Más detalles

Borsa cos facultatiu tècnic, escala arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus, per a l'illa de Mallorca

Borsa cos facultatiu tècnic, escala arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus, per a l'illa de Mallorca Borsa cos facultatiu tècnic, escala arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus, per a l'illa de Mallorca Relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes

Más detalles

LISTADO DE ADMITIDOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 21:00 H - 22:00 H NIVEL: B1

LISTADO DE ADMITIDOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 21:00 H - 22:00 H NIVEL: B1 LUNES Y MIÉRCOLES DE 21:00 H - 22:00 H NIVEL: B1 1 ANTONIO FRANCISCO APONTE SUAREZ 2 CARMEN ENRIQUE FERNANDEZ 3 CARMEN NEREIDA GARCIA CAMPO 4 JAIRO JIMENEZ VIGO 5 MARIA ISABEL LAGOS MERINO 6 CARMEN ESTELA

Más detalles

ANUNCIO LISTA DE ADMITIDOS EDUCACIÓN INFANTIL.-

ANUNCIO LISTA DE ADMITIDOS EDUCACIÓN INFANTIL.- ANUNCIO La Comisión de Valoración de Ayudas a Estudios para el Curso 2014/2015 en su reunión celebrada el día seis de octubre de dos mil catorce, elaboró la lista provisional de solicitudes Admitidas,

Más detalles

LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015)

LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015) Página de (Fase: DEFINITIVA Curso: 0/0) 09 Profesores Técnicos de Formación Profesional Cocina y Pasteleria T Ap. 00696 Rodriguez Aguilera, Antonia,00 8,0000 077960 Ragel Vazquez, Javier 6,000,87080 6,000

Más detalles

MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99

MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 PUNTOS 1 214 FERNANDO GARCIA MUÑOZ 19' 33'' POLITECNICA 0,000 2 256 PABLO VEGA TORRES 19' 48'' AUTONOMA 1,495 3 244 JOSE ANTONIO FERRERO

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Curso: º N. Básico (Francés) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Acosta Recio, Rocío Albarrán Raposo, María Dolores Álvarez Gallardo, Eulalia Caro Maraver, Eva María Díaz Álvarez, Jonathan Gutiérrez Mairena, Lucía,8

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B POR ORDEN DE ADMISIÓN

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B POR ORDEN DE ADMISIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B SABAO CEJAS, MANUEL GUTIÉRREZ GARCÍA, ISMAEL DÍAZ MERA, CLAUDIO MEDINA BARRAGÁN, GONZALO LÓPEZ CARAVACA,

Más detalles

3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO

3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO 3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO Fecha Sesión Hora Prueba Nº Series 17:35 CALENTAMIENTO 17:55 FIN CALENTAMIENTO COMIENZO COMPETICIÓN 1 1 18:00 1500 LIBRE MAS 2 2 18:46 800

Más detalles

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS 100 mts. Estilos Masculino 1 PEREZ GARCIA JONAY 1977 A 01:06,18 TENERIFE MASTER 2 BÁEZ GONZÁLEZ JOSÉ CARLOS 1975 A 01:06,50 CN MARTIÁNEZ 3 ALONSO TOLEDO JUAN MANUEL 1979 A 01:13,82 CD TEIMAR 4 SIVERIO

Más detalles

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES DE MUCA Y ARTES ESCENICAS Y PROCEDIMIENTO DE ADQUICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO, CONVOCADOS

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E.O.I. Puerta de la Mar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E.O.I. Puerta de la Mar Curso: º N. Básico (Alemán) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Agharbi, Anissa Aguilar Leal, Estefanía Aguilera Gutiérrez, Laura Alcalá Ortiz, Javier Almanzor Guerrero, Virginia Título universitario o Título

Más detalles

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola Almería Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Segovia Gomez, Juan Bautista 5 442 Preparador Físico Marin Fernandez,

Más detalles

RESULTAT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES D ALUMNAT COL LABORADOR DE TIPUS A PER AL CURS 2010-2011

RESULTAT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES D ALUMNAT COL LABORADOR DE TIPUS A PER AL CURS 2010-2011 Universitat les RESULTAT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES D ALUMNAT COL LABORADOR DE TIPUS A PER AL CURS 2010-2011 FC1101 1 FC1102 1 Deserta Juan Rios, Cristina S'ha cidit ixar la plaça serta,

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO "ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN"

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES 1 ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 2 ALCOLEA CUEVAS EVANGELINA ADMITIDO 3 ALCOLEA DELICADO MARIA VICENTA ADMITIDO 4 ALCOLEA

Más detalles

Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico

Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico PEDRO JOSE GARCIA LAENCINA JOSÉ LUIS ROCA GONZÁLEZ EVA TOMASETI SOLANO EUSEBIO JOSÉ MARTINEZ CONESA

Más detalles

DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO

DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO PRUEBA: DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO RANKING onubense TEMP. 2.001-02 (Carreras) 60 M.L. MASCULINO ALEVIN categoria alevin actualizado 02-nov-02 1 : 9.1 LAZARO TORRES FLORES 91 ALEV H V 1844 C.ONUBENSE

Más detalles

[Escribir texto] BOLSA DE TRABAJO ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE

[Escribir texto] BOLSA DE TRABAJO ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE 1 GONZALEZ ACEVEDO 2 SANTIAGO DOMINGUEZ YOLANDA CONSOLACION DE LA CINTA 3 BERMEJO DIAZ MARIA DE LOS ANGELES 4 LUQUE RIVAS CARMEN 5 JARA MORALEDA RAFAEL 6 OLIVA BLANCO MARIA

Más detalles

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA RESOLUCIÓN Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal para la contratación, a tiempo parcial, mediante concurso y entrevista personal, en el

Más detalles

La consejera de Hacienda y Función Pública ha dictado en fecha de hoy la siguiente resolución:

La consejera de Hacienda y Función Pública ha dictado en fecha de hoy la siguiente resolución: Lista definitiva de admitidos y excluidos correspondiente a la convocatoria para constituir dos bolsas de la subescala, clase o categoría de Técnico a de Grado Medio de Informática, por el procedimiento

Más detalles

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES BAREMADAS ORDENADA POR PUNTUACIÓN DESCENDENTE

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES BAREMADAS ORDENADA POR PUNTUACIÓN DESCENDENTE RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES BAREMADAS ORDENADA POR 2011/2012 Curso: Cero Años Sánchez Corralejo, Aarón Blanco Peral, Pablo Cuesto Bermejo, Nara Magallanes Mora, Guillermo Pérez Fernández, Alejandro

Más detalles

LISTADO DE ASPIRANTES A LA PRUEBA DE ACCESO DE CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009

LISTADO DE ASPIRANTES A LA PRUEBA DE ACCESO DE CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 Tlf: 9270732 PRUEBA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Común Lengua Castellana y Literatura Amado Moreno, Ana Amor González, Alberto Arias Estrada, Ana

Más detalles

Políticas públicas sociolaborales con perspectiva de. Belén Blázquez Vilaplana Susana de la Casa Quesada

Políticas públicas sociolaborales con perspectiva de. Belén Blázquez Vilaplana Susana de la Casa Quesada ASIGNACIONES DEFINITIVAS TRABAJO FIN DE GRADO OCTUBRE 2015 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Código: 11516001 APELLIDOS Y NOMBRE TITULO TFG TUTOR/A Departamento Aguilar García, Irene Alcántara

Más detalles

MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36

MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36 MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 2 25 FERNÁNDEZ IZQUIERDO JAVIER 1/2 MARATÓN ABSOLUTA MASCULINO 1:26:24 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO

Más detalles

Apellidos y Nombre Ciclo Puntuación Vía de acceso. ADGB01 (Servicios Administrativos) ADGB01 (Servicios Administrativos)

Apellidos y Nombre Ciclo Puntuación Vía de acceso. ADGB01 (Servicios Administrativos) ADGB01 (Servicios Administrativos) Página : 1 ALB, FLORIANA GEORGIANA BONILLA LLORENTE, RUBÉN GARCÍA ORS, ANTONIO HERRERO OTERO, RAÚL IGHISAN HAUCA, DENISA ANA MARIA KOLCZA, ANDREEA IOANA MANEA, MIRUNA NICOLETA MARTÍNEZ ÁNGELES, ANA LAURA

Más detalles

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Grupo Reducido 1 (GR1)

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Grupo Reducido 1 (GR1) Grupo Reducido 1 (GR1) AL-LAL VIERA, JAZMINA FATIMA ARJONA BURGOS, ANTONIO CAMPOY RIVAS, NATIVIDAD DELGADO GONZÁLEZ, JUAN ESCRIBANO SANTANA, ADRIÁN FERNANDEZ ALCOHOLADO, MACARENA FERNÁNDE LUQUE, JOSÉ MANUEL

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCALA RODRIGUEZ ANA MARIA 30199052 INTERINO Orientadores de EOE NO PERTENECER AL CUERPO PARA EL QUE CONCURSA ALFARO MANZANO MONICA 77583889 OTROS Ciclo Grado Medio Atención Sociosanitaria - 7 NO TITULACION

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ALCOLEA

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCALA RODRIGUEZ ANA MARIA 30199052 INTERINO Orientadores de EOE NO PERTENECER AL CUERPO PARA EL QUE CONCURSA ALFARO MANZANO MONICA 77583889 OTROS Ciclo Grado Medio Atención Sociosanitaria - 7 NO TITULACION

Más detalles

PLAZA DE BELÉN Nº 12 - SALA DE COMISIONES EN 1ª PLANTA

PLAZA DE BELÉN Nº 12 - SALA DE COMISIONES EN 1ª PLANTA DÍA HORA Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 1 PORRAS MESA JUAN 28926592K 28-mar 8:30 2 MEDINA CUESTA MANUEL 28813380S 3 PERONA SALADO ROSARIO 48809492 4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JUAN 48811926S 28-mar 8:45 5 PORRAS SÁNCHEZ

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E.O.I. Sevilla-Macarena

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E.O.I. Sevilla-Macarena Curso: º N. Básico (Italiano) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Aires Ramos, María Dolores Álvarez Delgado, Marta María Balrrama Coca, Noelia Barrero Pavón, Silvia Barrio Donoso, Rocío, 7,8 Blázquez Arenas,

Más detalles

Solicitud de plaza. Curso EMMDO 2014-2015. Enseñanzas GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA Y DANZA. Cursos Enseñanzas Básicas de Música y Danza

Solicitud de plaza. Curso EMMDO 2014-2015. Enseñanzas GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA Y DANZA. Cursos Enseñanzas Básicas de Música y Danza Solicitud de plaza Curso EMMDO 2014-2015 Enseñanzas GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA Y DANZA Cursos Enseñanzas Básicas de Música y Danza Edades a partir de 8 años Fecha de publicación 21 de mayo de 2014 Carácter

Más detalles

28,50 0,00 10 LIGA DE ASOCIACIONES Y PEÑAS 2013 220 8 27,50 2 490 18 27,22 3 211 8 26,38 4 443 17 26,06 5 201 8 25,13 6 376 15 25,07 7 189 8 23,63 8

28,50 0,00 10 LIGA DE ASOCIACIONES Y PEÑAS 2013 220 8 27,50 2 490 18 27,22 3 211 8 26,38 4 443 17 26,06 5 201 8 25,13 6 376 15 25,07 7 189 8 23,63 8 Resultados torneo Preliminar DON TELLO GOLF (6/7 DE Abril) PEÑA CUATROCUARENTA 399 14 28,50 1 PEÑA CAMPO MUNI GALISTEO 220 8 27,50 2 PEÑA TERRITORIO BOGEY 490 18 27,22 3 PEÑA AGT TALAYUELA 211 8 26,38

Más detalles

Func.Adjudicada. Caracter. N.Orden Dni. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR

Func.Adjudicada. Caracter. N.Orden Dni. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR Página de 3 Septiembre 0 POZO LOPEZ, DANIEL 058085 5003930 EA 059550 58000 VALBUENA SANCHEZ, ANA BELEN 005595 5003930 EA 059550 58000 ESCRIBANO LOPEZ, ANA MARIA 0509 059550 55000 ORLEANS RUIZ, ALBA BELEN

Más detalles

Alemany. Registre oficial de professionals de la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa

Alemany. Registre oficial de professionals de la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa Registre oficial de professionals de la traducció i la interpretació jurades Data: 08/04/2015 Alemany Pàgina 1 de 10 A. RESIDENTS A L'ESTAT ESPANYOL 35 registres 1104 Vallhonrat Soler, Carles Badalona

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS (Se requiere un mínimo de 10 aspirantes para la creación de un grupo en cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas, según se establece en la Base 4.- 4.4)

Más detalles

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL - Grupo Reducido 1 (GR1) ABAD DIAZ, NOELIA AL-LAL VIERA, JAZMINA FATIMA ARJONA BURGOS, ANTONIO CAMPOY RIVAS, NATIVIDAD CARDENAS GARCIA, JOSE ALBERTO ESCRIBANO SANTANA, ADRIAN FERNANDEZ ALCOHOLADO, MACARENA

Más detalles

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A MARTES Y JUEVES DE 16:00 H - 17:00 H NIVEL: EARLY INFANTS

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A MARTES Y JUEVES DE 16:00 H - 17:00 H NIVEL: EARLY INFANTS MARTES Y JUEVES DE 16:00 H - 17:00 H NIVEL: EARLY INFANTS 1 SERGIO BARQUERO MARTÍN 2 ELISA CAROLINA BONILLA GARCIA 3 IDOIA CABRERA ZAMORA 4 ADRIANA CARO LÓPEZ 5 ALEJANDRO JIMÉNEZ GÓMEZ 6 ALBERTO JIMÉNEZ

Más detalles

2n open Mundo Deportivo @padel20 elitsports NORMATIVA

2n open Mundo Deportivo @padel20 elitsports NORMATIVA NORMATIVA La fase prèvia es jugarà en forma de lligueta. Cada parella disputarà un mínim de cinc partits de 30. La fase final la disputaran les parelles millor classificades de cada grup en sistema d eliminatòria

Más detalles

NACIDOS EN LOS AÑOS 1997-2003

NACIDOS EN LOS AÑOS 1997-2003 NACIDOS EN LOS AÑOS 1997-2003 NOMBRE Y APELLIDOS DEPORTE SELECCION LUGAR ARÉVALO MARTÍN, LIDIA ARMADA DE ANDRÉS, Mª ANGELES ARROYO MARTÍN, SERGIO BELLO SÁNCHEZ, AITANA CALLEJO GARCÍA, MANUEL CARRERO MARTÍN,

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE Y ADELANTO CONVOCATORIA FEBRERO

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE Y ADELANTO CONVOCATORIA FEBRERO GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE Y ADELANTO CONVOCATORIA FEBRERO 41118004 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO GONZALEZ BUSTOS MARIA ELENA 9 MARIN

Más detalles

CONVOCADOS CUERPO MAESTROS 13/10/2009 09:00 DTV

CONVOCADOS CUERPO MAESTROS 13/10/2009 09:00 DTV 548ABAD MELIS, MARIA JOSE 708TRONCHONI SIMO, MARIA DOLORES 2726GOMEZ ARROYO, ISABEL 2953JULIAN SALES, NOELIA 2959HERNANDEZ CANTERO, RAQUEL 3024SERRALTA LORENTE, PATRICIA 3037ALUMBREROS RODRIGUEZ, ROCIO

Más detalles

200 m. ESTILOS MASCULINO FINAL FINAL 1 FINAL 2. 2 200 m. ESTILOS FEMENINO FINAL FINAL 1 FINAL 2. 3 100 m. MARIPOSA MASCULINO FINAL

200 m. ESTILOS MASCULINO FINAL FINAL 1 FINAL 2. 2 200 m. ESTILOS FEMENINO FINAL FINAL 1 FINAL 2. 3 100 m. MARIPOSA MASCULINO FINAL 1 200 m. ESTILOS MASCULINO 1 2 047239562 LLOBET MIMO NIL 2002 C.N. CERDANYOLA 3:16.72 25m-M 3 047577193 TAPIAS RUBIO ORIOL 3:00.11 25m-M 4 053831270 SARABIA FERNÁNDEZ MARIO 2:42.06 25m-M 5 054037595 GONZALEZ

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "SAN FELIPE"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social SAN FELIPE ADARVE TORRES, ROSARIO -25993456Y AGUILAR SERRANO, JUAN CARLOS -25995742S ALBA PEREZ, GEMA -77329299X AMEIJENDA DIAZ, ALEJANDRO -46763966K ANGUITA MOLINO, MARIA -25964893D BARRANCO CORDOBA, MARTA -77360416P

Más detalles

PLAZAS PARA LAS ENSEÑANZAS MODULARES 2012/13 CICLOS DE GRADO SUPERIOR

PLAZAS PARA LAS ENSEÑANZAS MODULARES 2012/13 CICLOS DE GRADO SUPERIOR Lista ordenada de los aspirantes a enseñanzas modulares y plazas que se ofertan en cada ciclo formativo de grado superior. 1º SEA (1 alumno con 4 módulos) Aspirante Calific Modo Acceso Admitido Parco Segura,

Más detalles

SOLICITANTES EXCLUIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA EMPLE@JAÉN: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA SOLICITANTES EXCLUIDOS NOMBRE ALMAGRO HERNANDEZ, ANGEL RAFAEL ALMAGRO IGLESIAS,

Más detalles

I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL

I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL JESUS 02:34:21 CALLE ARROYO 0h 0' 0'' P.C. HNOS. SANROMA VALENCIA 1 26 PUESTO EN LA 1 38,87 Km/h FERNANDO 02:34:51 CRESPO CHACON 0h 0' 30'' C.C.MEMBRILLA 2 36 PUESTO EN LA 1 DE 35 A 44 AÑOS 38,74 Km/h

Más detalles

Benjamín Masculino BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B JUAN MANUEL SANCHEZ ALEJANDRO PRIETO SABADO 8 A LAS 17.15H CARLOS GONZALEZ

Benjamín Masculino BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B JUAN MANUEL SANCHEZ ALEJANDRO PRIETO SABADO 8 A LAS 17.15H CARLOS GONZALEZ BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B Benjamín Masculino CARLOS GONZALEZ MANUEL GONZALEZ SABADO 8 A LAS 17.15H MARCOS RODRIGUEZ GUILLERMO LOPEZ CARLOS ALCALDE PABLO CARDONA SABADO 8 A LAS 17.15H

Más detalles

El Tribunal se reúne con los siguientes asistentes: D. Antonio Jesús Peñalver García. D. José Mariano Escudero Salas.

El Tribunal se reúne con los siguientes asistentes: D. Antonio Jesús Peñalver García. D. José Mariano Escudero Salas. SELECCIÓN DE PERSONAL ACTA DEL EJERCICIO TIPO TEST Y PUNTUACIÓN FINAL DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO AUXILIAR (Archivo y Recursos Humanos). En San Javier, a

Más detalles

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia

Más detalles

ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SUBSECRETARIA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LISTA GENERAL DE INTERINOS EXCLUIDOS POR ESPECIALIDADES (PROVISIONAL)

Más detalles

LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009

LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009 LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009 LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE J U N I O 2 0 0 9 NOMBRE: EDAD: A B C D D AMPLIADA 1 AGUILAR LOPEZ JAIME 2 AGUILERA GIL JUAN 3 ANGULLO HERAS JULIA

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA CUBRIR VACANTES ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

PROCEDIMIENTOS PARA CUBRIR VACANTES ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Listado de seleccionados por especialidades, s y situación CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADAS AL 13,830 Funcionario de carrera. Profesores de AAPP y Diseño 13,690 Funcionario de carrera. Profesores de AAPP

Más detalles

JUGADORES CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO DE BALEARES 2014

JUGADORES CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO DE BALEARES 2014 CATEGORÍA: BENJAMIN SEDE: CT CIUTADELLA FECHAS: DEL 23 AL 25 DE MAYO JOAN NADAL VIVES 2004 5928497 NATALY MIROSLAVOVA NINOVA 2004 5914371 JUAN MIQUEL FONS TORRES 2005 5914553 MªMAGDALENA SERRA PASCUAL

Más detalles

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE PRUEBAS COMBINADAS. Hexathlon MASC. INFANTIL INSCRIPCIONES POR EVENTO

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE PRUEBAS COMBINADAS. Hexathlon MASC. INFANTIL INSCRIPCIONES POR EVENTO Hexathlon MASC. INFANTIL (t) Jaime Mayor Almagro La Inmaculada-Alg. CA1769 02/08/2002 2.131 (t) Juan Francisco Trujillo Diaz Palma del Rio CO1596 11/07/2002 1.775 (t) David Crespo Gutierrez Cueva de Nerja-UMA

Más detalles

VILA-REAL (CASTELLÓN) TELÉFONO 695 481 332 FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013

VILA-REAL (CASTELLÓN) TELÉFONO 695 481 332 FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Federación Española de Bolos C/Fernando El Católico, 54 bajo dcha. 28015 Madrid Tfno.: 91 549 23 70 Fax 91 549 23 76 www.febolos.es info@febolos.es CIRCULAR Registro de Salida nº 00073 FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE

Más detalles

ÍNDICE DE IMPACTO REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS JURÍDICAS DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO

ÍNDICE DE IMPACTO REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS JURÍDICAS DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO 1 de 5 23/05/2011 :42 ÍNDICE DE IMPACTO REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS JURÍDICAS DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO Buscar Ayuda Estadísticas Revistas fuente Revistas Artículos Autores Instituciones

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE I.E.S. Arroyo Hondo

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE I.E.S. Arroyo Hondo LISTA DE CLASE DE º Bach A 0 Añino Fajardo, Pablo Bejarano Rodríguez, Daniel Cadenas Cortés, Sergio Chaves Lluelma, Nazaret Galea Rosado, Fernando García Heredia, Félix Hermida Acuña, Juan Manuel Herrera

Más detalles

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013 CURSO: Aeróbic I MONITOR: Ana María García de Dionisio Palacios HORARIO: martes, jueves y viernes. 16 h- 17 h Álvarez Torres, Cristina Antequera Morales, Consolación Campillo Almarcha, Patricia Campillo

Más detalles

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS POR CICLO SOLICITADO SEGUNDA ADJUDICACIÓN

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS POR CICLO SOLICITADO SEGUNDA ADJUDICACIÓN Cód.Centro: 0000 Ref.Doc.: RelAdmCicSol Fecha Generación: 0/0/0 09:0: Agudo Gutiérrez, Isabel Aguilera Alfonso, José Ángel Alegre Álvarez, Iván Belmonte Gómez, Francisca Beltrán Hernández, Juan Diego Blanco

Más detalles

HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES

HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES Resolución de fecha 4 de diciembre de 2013 de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria

Más detalles

AUTORES. FREDERIC ADÁN DOMÉNECH, Profesor Ayudante de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili.

AUTORES. FREDERIC ADÁN DOMÉNECH, Profesor Ayudante de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili. FREDERIC ADÁN DOMÉNECH, Profesor Ayudante de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili. JOSÉ ALMAGRO NOSETE, Catedrático de Derecho Procesal, Magistrado del Tribunal Supremo. JAIME ALONSO-CUEVILLAS

Más detalles

ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31

ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31 ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31 AULA 1.2.G01 1 ALAEZ FEINER, PEDRO LUIS 2 ALGUACIL GOMEZ, ABEL 3 ALIA MARTIN, ANDRES 4 ALVAREZ ALMENDROS, PABLO 5 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 6 AVILA CASTRO,

Más detalles

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13 HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez

Más detalles

Acta de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior OPCIÓN B 2009/2010

Acta de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior OPCIÓN B 2009/2010 Curso académico: Acta de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior 9/ Resolución convocatoria: Resolución de //, de la Dirección General de Formación Profesional Centro docente: Don Bosco

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA ANUNCIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA ANUNCIO ANUNCIO En relación con las Pruebas Psicotécnicas de valoración de aptitudes, de actitudes y personalidad que se celebrarán el próximo viernes día 22 de julio en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra

Más detalles

PROVINCIA DE LAS PALMAS

PROVINCIA DE LAS PALMAS LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE

Más detalles

PROMESAS 2º (Años 03) 8 años 1 Vuelta

PROMESAS 2º (Años 03) 8 años 1 Vuelta ESCUELAS DE CICLISMO MURCIA 3ª JORNADA - Cieza 15/05/11...5, 6 y 7 AÑOS PROMESAS 1º (Años 04-05-06) 1 Vuelta 1 176 1 Saúl Gracia Almansa (04) CC. ROLDÁN 2 175 2 Daniela Conesa Tomás (03) CC. LOS DOLORES

Más detalles

Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de dedicación. profesores. 50% créditos Universitaria. impartir clases.

Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de dedicación. profesores. 50% créditos Universitaria. impartir clases. 6.1. Profesorado Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de dedicación Catedráticos de Illes Balears 100% Universidad Profesores titulares Illes Balears 100% de Universidad Ver cuadro Profesores

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LISTADOS LENGUAJE MUSICAL CURSO 13-14 NUEVOS ALUMN@S LENGUAJE MUSICAL 1º A (M.M. A) MIÉRCOLES, 18.00h. 1 MARINA ALMENDRO LÓPEZ (PIANO) 2 ALEJANDRO ESCORIAL APARICIO (PIANO) 3 LUCÍA MENESES SÁNCHEZ (PIANO)

Más detalles

Los solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4º de la convocatoria:

Los solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4º de la convocatoria: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante Sección de Ayudas al Estudio RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN,

Más detalles

Baremacions C. CULTURA CCX BIBLIOTECA MUNICIPAL ARXIU MUSEU T.S. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL T. S. REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

Baremacions C. CULTURA CCX BIBLIOTECA MUNICIPAL ARXIU MUSEU T.S. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL T. S. REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS C. CULTURA T.S. ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 298 IBAŃEZ NAVALON, MARTA 13,20 9 MUŃOZ PASTOR, RAQUEL 351 MOSCARDO REQUENA, JUAN CARLOS 9,20 355 GARCIA GARCIA, HUGO 8,55 354 MOYA VELA, AITOR 8,45 178 PALOMAR SANZ,

Más detalles

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA Resolución de 13 de febrero de 2009 (BOCM 17 de febrero) DNI APELLIDOS Y NOMBRE

Más detalles

ANEXO II Bolsa de suplentes de las plazas convocadas por Resolución

ANEXO II Bolsa de suplentes de las plazas convocadas por Resolución PEJ-2014.A-16524-A No se genera bolsa PEJ-2014-80124-A Sánchez Herrero Gaya Borque Maldonado Gavilán López Briones Ordiñana Gil Sergio Alberto Noelia Tania Carla PEJ-2014-80124-B Fernández Rodríguez Ordiñana

Más detalles

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS 1 ALBERTO DIAZ JIMENEZ 2 ISABEL GARCIA RUIZ 3 NAHIARA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 4 LUNA NAVAJAS MILLAN 5 NATALIA PÉREZ LUQUE 6 JULIO PORCEL SANCHEZ 7 IRENE

Más detalles

LISTADO PERITOS 2015

LISTADO PERITOS 2015 LISTADO PERITOS 2015 MU02164 ABADIA HERNANDEZ, SILVIA * silviaabadiah@hotmail.com 968220020 / 620254238 GRAN VIA,19,1º G-30004-MURCIA MU01370 ALBALADEJO BAÑO, ANGELA psicologiaaab@hotmail.com 637461070

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ABSELAM ABDEL-LAH MIMUNT - NOTA DE ACCESO A LA TITULACIÓN (SELECTIVIDAD, FP,...

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ABSELAM ABDEL-LAH MIMUNT - NOTA DE ACCESO A LA TITULACIÓN (SELECTIVIDAD, FP,... UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN RELACIÓN DE SOLICITANTES DE TRASLADO DE EXPEDIENTE CUYAS SOLICITUDES DEBEN SER SUBSANADAS, Y A LAS QUE, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ART.

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DNI Apellidos y Nombre Turno Calificación

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DNI Apellidos y Nombre Turno Calificación DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE SEXTA, APARTADO 6.4.1, DE LA ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2015, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Año academico 2010/11. Convocatoria : ORDINARIA Centro: 28038847 - I.E.S. SEVERO OCHOA ASIGNATURAS APELLIDOS Y NOMBRE FASE GENERAL FASE

Más detalles

COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES

COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES Presidenta Rosa Mª Capel Martínez Universidad Complutense de Madrid Secretario Luis Pejenaute Rodriguez Universitat Pompeu Fabra Vocal Académico Miguel Cereceda Sánchez Universidad

Más detalles

-CLASIFICACIONES OFICIALES- 1º Etapa: C.R.E. FORTUNA - 11 Km. Sábado, 7 de Marzo del 2.015

-CLASIFICACIONES OFICIALES- 1º Etapa: C.R.E. FORTUNA - 11 Km. Sábado, 7 de Marzo del 2.015 -CLASIFICACIONES OFICIALES- 1º Etapa: C.R.E. FORTUNA - 11 Km. Sábado, 7 de Marzo del 2.015 www.edosof.com/2015/costacalidaj VUELTA JUNIOR COSTA CÁLIDA Organiza.: Clasificación 1 -Etapa Fecha..:07/03/15

Más detalles

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL LISTADO PROVISIONAL DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL CURSO 2008 / 2009 Por la Comisión Educación celebrada el 14.10.2008, se informan favorablemente las listas provisionales adjudicatarios ayudas para

Más detalles

Ganador # Nombre. # Regalo. 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA GUILLERMINA BURILLO AMEZCUA. 2. Ipad mini wi-fi 16 GB 449 BLAS LOTINA HENNSEN

Ganador # Nombre. # Regalo. 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA GUILLERMINA BURILLO AMEZCUA. 2. Ipad mini wi-fi 16 GB 449 BLAS LOTINA HENNSEN R E G A L O S N A V I D E Ñ O S P A R A L O S P R O F E S O R E S D E L A F A C U L T A D D E Q U I M I C A R I F A D E F I N D E A Ñ O 1 de diciembre de 2014 # Regalo 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA

Más detalles

Gobierno de La Rioja. 02/10/2015 Definitivo

Gobierno de La Rioja. 02/10/2015 Definitivo Pág. 1 5 029478441 AGUILERA PEREIRA, MANUELA 024392815 AIGUES MARTINEZ, CELESTE 0594-431 VIOLA 078036994 ALES MARTINEZ, ANTONIO JESUS 073009417 ARTOLA MAGALLON, ISABEL 0597 - MAESTROS 071290106 AYLLON

Más detalles

17662 ORDEN ECI/3318/2005, de 30 de septiembre, por la que se

17662 ORDEN ECI/3318/2005, de 30 de septiembre, por la que se 35132 Miércoles 26 octubre 2005 BOE núm. 256 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.c) del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo séptimo

Más detalles

ASIGNACIÓN TUTORES TFG EDUCACIÓN ESPECIAL

ASIGNACIÓN TUTORES TFG EDUCACIÓN ESPECIAL TUTOR Nº ALU TEMAS PROPUESTOS ALUMNOS 1 JULIA ALONSO GARCÍA 4 REPETIDORES 1. FERNÁNDEZ DÍAZ GUIJARRO, ADRIANA 2. GONZÁLEZ YAGÜE, TAMARA 3. LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA 4. SIERRA DE LOS MOZOS, ISABEL 2 ROCÍO

Más detalles

LISTA DE ADMITIDOS IDIOMAS ADULTOS CURSO 2014-15 INGLÉS GRUPO 1( LUNES Y MIÉRCOLES)

LISTA DE ADMITIDOS IDIOMAS ADULTOS CURSO 2014-15 INGLÉS GRUPO 1( LUNES Y MIÉRCOLES) NIVEL 0: 1. 15353 DELGADO CABALLERO, Mº Jesus 2. 15356 HERNANDEZ CALDERON, Luis Mª 3. 15403 FABREGA NIÑEROLA, Marisol 4. 15431 USO CORET, Marta 5. 15456 BLASCO BARBERA, Mª del Carmen 6. 15457 QUERALT BELTRAN,

Más detalles