Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears"

Transcripción

1 Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears 2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos) CONSELLERIA D'INTERIOR Num Resolució del director general de Funció Pública per la qual es cita a termini les persones interessades en l expedient corresponent a l ampliació del recurs contenciós administratiu contra la Resolució del conseller d Interior de 14 de març de 2007 (BOIB Núm. 66 de ) per la qual s adjudiquen segons la proposta definitiva, els llocs de treball objecte del concurs per al proveïment de llocs de treball de l Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució del conseller d Interior de 21 de novembre de El sindicat CCOO ha interposat recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 120/2007, que es segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, contra la Resolució del conseller d Interior de data de 15 de maig de 2005 per la qual s integraren en el cos d advocats de l Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears als funcionaris del cos superior de la mateixa a la Sra. Antonia Perelló Jorquera, Sra. Maria José Marco Landazábal y Sra. Lucía Matías Bermejo. Havent-se ampliat el recurs a la Resolució del conseller d Interior de 14 de març de 2007 ( BOIB Núm 66 de ) per la qual s adjudica a la Sra. Perelló Jorquera el lloc de treball Núm F d advocat de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la Sra. Matías Bermejo el lloc de treball Núm F de lletrada del servei de salut de les Illes Balears. Atès el que disposa l article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; RESOLC 1. Citar les persones interessades en l expedient administratiu corresponent a l ampliació del recurs contenciós administratiu núm. 120/2007, que se segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, per tal que puguin comparèixer en qualitat d interessades i presentar-se davant aquest Jutjat en el termini de nou dies des de la notificació d aquesta Resolució. 2. Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s hagi de retrotraure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s hi presenten oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació. 3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de las Illes Balears. Marratxí, 16 de juliol de 2007 El director general de Funció Pública Bernat Ramis Ripoll o 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA Antecedents Num Resolució de la consellera d Educació i Cultura de 16 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs Dia 25 de novembre de 2006 es va publicar al BOIB número 167 la Resolució del conseller d Educació i Cultura de 15 de novembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs Amb fonament en l informe de la Comissió Avaluadora, es va elaborar la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de les ajudes, que es va publicar dia 21 de març de 2007 a la pàgina web (http://piu.caib.es) i al tauler d anuncis de la Direcció General d Universitat (C/ del Capità Salom, núm. 29, 1r) i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera. Analitzades les esmenes de documentació i les al legacions presentades pels sol licitants que figuraven com exclosos a la proposta de resolució provisional, i una vegada exclosos els beneficiaris de les beques del Ministeri d Educació i Ciència, o de qualsevol altra ajuda que per a la mateixa finalitat hagi concedit qualsevol altra Administració, el director general d Universitat va elaborar la proposta de resolució definitiva. Aquesta proposta es va publicar a la pàgina web (http://piu.caib.es) i als taulers d anuncis de la Direcció General d Universitat i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera Una vegada transcorregut el termini per a realitzar al legacions a la proposta de resolució definitiva, d acord amb l apartat 8.1 de l annex de la convocatòria, correspon a la consellera d Educació i Cultura resoldre motivadament el procediment. Per tot això, dict la següent Resolució 1. Concedir les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs als beneficiaris que figuren a l annex I d aquesta Resolució. 2. Denegar aquestes ajudes als sol licitants que se relacionen a l annex II d aquesta Resolució, indicant la causa d exclusió. 3. Autoritzar i disposar la despesa de euros d acord amb l annex I d aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària F dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a Reconèixer el dret de cada un dels beneficiaris que figuren a l annex I a percebre la quantitat establerta en concepte d ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs Proposar el pagament de euros d acord amb l annex I d aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària F dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a En el marc d allò que preveu l article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s aprova el text refós de la Llei de subvencions, la justificació d aquestes ajudes ja s ha produït pel fet de reunir els requisits per ser beneficiari de les mateixes. 6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d Educació i Cultura en el termini d un mes comptador des de l endemà de la publicació, d acord amb l article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l endemà de la publicació de la Resolució, d acord amb l article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Palma, 16 de juliol de 2007 La consellera d Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón ANNEX I Beneficiaris de les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006/ ABELLAN GARCIA JOSE F ABELLANET LLULL CARLOS ULISES L ACEDO SANTANA SILVIA Z ACOSTA CARRERAS EUGÈNIA Y ADROVER BORRAS MARGARITALAURA J ADROVER GONZALEZ ALICIA D ADROVER GRIMALT BARTOLOME C ADROVER NICOLAU ANTONI AGUSTI W ADROVER OBRADOR SIMON B ADROVER PALOU MIGUEL L 420

2 11 ADROVER VENDRELL PEDRO JUAN H AGUILAR PEREZ IRENE G AGUILO BERNABEU MIGUELANGEL D AGUILO CAPELLA JAUME Z AGUILO FONS ARTUR C AGUILO PALOU ALBA A AGUILO RENDON YOLANDAMARIA G ALBENDEA PERELLO CARLOS P ALBERTI VICH MARIADELCARME C ALCOVER COLOM LUIS S ALCOVER OLIVER MARIA J ALEMANY CONTI FRANCESCA J ALEMANYGARCIA-CARPINTERO JAUME Q ALEMANY GELABERT MARIAANTONIA N ALEMANY GONZALEZ MATIAS S ALEMANYJUAN JOSE JUAN A ALEMANY PERELLO MARIA G ALEXANDRE TORRES CAROLINA E ALFARO FAJARDO MARIAJUDIT Z ALOMAR AZCONA AINA G ALOMAR MASCARO CARME TERESA B ALOMAR MATEU JOAN E ALOMAR MATEU ONOFRE R ALOMAR SITJES ANTONI IGNASI V ALOMAR SUREDA JAIME X ALONSO CONTRERAS AITOR MANUEL A ALONSO DE LAPUERTA FERNANDO M ALONSO VILA ISABEL Q ALOY BIBILONI GUILLERMO L ALZAMORA CRESPI CATALINA J ALZINA BAGUR PEDRO B ALZINA FERRAGUT JUANAANTONIA Z ALZINA RIUTORT ROBERT X ALLES BOSCH CATERINA Z AMENGUALAMENGUAL JOAN Z AMENGUALGARCIA JAUME BARTOMEU Z AMENGUAL GARCIA MIQUEL E AMENGUAL GARI MARGALIDA M AMENGUAL GOMILA JUAN C AMENGUAL HACKBARTH PATRICK ANTHONY S AMENGUAL JAUME BARTOMEU P AMENGUAL MAÑOSA NURIA Q AMENGUAL MONSERRAT SEBASTIA S AMENGUAL PASTOR GABRIEL R AMENGUAL REINES JOAN K AMENGUAL SASTRE JOANAAINA R AMENGUAL VILA JOANA D AMER BARRIENTOS ÀNGELA J AMER CARDENAS RAUL P AMER LLOBERA ANTONIA Y AMER LLOBERA JOSE J AMETLLER BORRAS JAVIER FRANCISCO Q AMEZ RIOL JAVIER V AMEZCUA MORILLAS MARIAAMPARO F AMOROS BOQUE MARIAANGELA D AMOROS BOQUE ELISABET E ANDRES SANCHEZ JAVIER T ANDREU CAPELLA MAGDALENA N ANDREU ESTELRICH FRANCISCA N ANDREU RIPOLL CLARA R ANDREU ROSELLO ANTONIO P ANGLADA MOLL MARGARIDA C ANGLADA SEARA NOEMI B ANGLADA TORRES NEUS P ANTICH ANDREU MARIONA S ANTICH ANDREU AGNES A ANTICH FIOL JESUS MIGUEL P APARICIO SERRA DANIEL L ARBONA PUJULA AINA K ARBONA TERRASA MARIAANTONIA B ARBONA TERRASA FRANCISCA S ARBOS BARBER CLARA C ARMENTERAS CABOT MARGARITA X AROCA CASTRO LUIS ALBERTO W ARROYO VALERA MARTALEIRE W ARTIGUES AGUILO MIQUEL D ARTIGUES AGUILO GABRIEL B ASENSIO PALACIOS DENIS X ATAUN LECEA MIGUELJUAN CRUZ H AURRECOECHEA FUERTES MONICA X AVILES SINTES MARIADELMAR S AYA MORENO FRANCISCO B AYALA GINARD GINÉS X AYALA PEREZ SERGIO A AZPELETA TARANCON CRISTINA K BAGUR CAÑELLAS MARIADE LLUC W BALAGUER GUTIERREZ-OTERO ARACELI Z BALAGUER MESTRE RAFAEL J BALEANI-SPRINGOLO SERRA ALESSANDRO L BALLE COLL FRANCESC P BALLESTER DE SANTIAGO MARTA S BARANDIARIAIN MONTORO FERNANDO D BARCELO AMENGUAL JOSE MIGUEL B BARCELO BARCELO ANTONIO L BARCELO BAUZA MARGALIDA P BARCELO BAUZA MARIA F BARCELO CAMPOMAR CATALINA A BARCELO CANALS JOAN F BARCELO FELIU MIGUELANGEL S BARCELO LORA OLALLA H BARCELO LLADO JUAN ENRIQUE F BARCELO LLADO MARCOS V BARCELO MUNAR NEUS W BARCELÓ OLIVER MARIAANTONIA C BARCELO ROCA ADRIA G BARCELO SANCHO RAFAEL K BARCELO SERRA RAIMUNDO DE PEÑAFORT T BARCELO SERRA MARIADULCE S BARCELO TORTELLA ARTUR PAU A BARCELO TORTELLA ROSAMAGDALENA L BARRIO DE VALLE NOEMÍ L BARRIONUEVO MUNAR ESTHER X BAUÇA ROSSELLÓ JOSEP MIQUEL B BAUTISTA GILI JUANA MARIA G BAUZA BISAÑEZ JAIME W BAUZADE GRADO ANAÏS P BAUZA MORA JUANA CONCEPCION T BAUZA PICO SILVIA B BAUZA PICO VICTOR N BAUZA RAMIS JOANA MARIA L BAUZA SOLER AINA L BECERRA RENOM FRANCESC R BELTRAN OLIVER MIGUELANGEL H BELTRAN OLIVER NATALIA V BELLVER ARBONA LAIA Y BENITO BUENO LARAMARIA M BENITO GRIMALT VICTOR Z BENNASAR GAYA NADAL K BENNASAR GAYA FRANCISCA C BENNASAR VICENS MARIACATALINA A BENNASAR VICENS JAIME C BERGA MONTANER BARTOLOME W BERGA MONTANER LUIS H BERMUDEZ GARI CRISTINA F BERNAL MARTINEZ AINA T BERNAT NOGUERA ANA Z BERNAT VIZCAYA JOSE P BESALDUCH BALAGUER MARINA V BESALDUCH MARTIN FRANCISCO DE BORJA T BESALDUCH MARTIN MARTAAITANA E BESTARD BENNASAR ANTONI M BESTARD GILI MARGARITA B BESTARD NIGORRA MIQUEL E BESTARD SOCIAS GABRIEL B BEX CASTELL FERRAN A BIBILONI ARANDA JUAN F BIBILONI BARCELO CLARAMARIA L BIBILONI BENNASSAR JOAN IGNACI F BIBILONI MOLINA MARIAISABEL V BIETO VEGA SUSANA X BIGORRA GONZALEZ AINA R BIGORRA GONZALEZ LAURA R BINIMELIS BOSCH ANTONIA B BINIMELIS CODINA MARIAMERCÈ W BISAÑEZ RAMON JERONI T BISBAL BARCELO FRANCISCO ANTONIO Q BISBAL NAVARRO CATALINA ISABEL Z BISQUERRA FEMENIA MARGALIDA X BLANCO RAMIS MARIADELPILAR T BLANCO RAMIS MONICA R BLANCO SOLA YOLANDA N BLANCO TOMAS AINATERESA C BLANCH VICENS DANIEL Q BLANQUER JEREZ MIQUEL B BLASCO MARIN CARLOS N BONET ALOMAR MIQUEL A BONET BAUZA ANTONI PAU N BONET BURGUERA ANTONIA V BONET CIFRE CATALINAMARIA Y BONET CLADERA JOAN MIQUEL A BONET LLOPIS MARIATERESA N BONET MASCARO PEDRO A BONET RIPOLL JOAN L BONET ROMAN PERE V BONNIN CANO ANAMARIA L BONNIN LLOFRIU ARTURO M BONNIN ROCA JAUME F BORDOYADROVER MARIA T BORDOYI CARBONELL ANTONI T BORGES CAÑO ALICIA J BORONAT MOREIRO ALFREDO M BORRAS AGUILO NURIA Q BORRAS BENLLIURE ALBA H BORRAS FEDELICH CRISTINAMARGARITA Y 420

3 195 BORRAS TUDURI IGNASI F BOSCH ALBERTI JOAN P BOU DOMENECH LLUIS J BOYERAS PAYERAS JAIME X BRANA PHILIPPE X L BRAVO MORENO MARINAITXASO J BRAVO SALVA DAVID X BRAVO SALVA ALEJANDRO Z BREGANTE ABAD IGNACIO N BUADES BALLE MARIADOLORES X BUADES MATEU JUAN SEBASTIAN R BUJOSA RUBIO MARIA ISABEL W BUJOSA RUBIO MARTA A BUJOSA SALLERAS RAFAEL S BURGUERA BURGUERA MARGALIDA P BURGUERA PROHENS NEUS M BUSQUETS FIOL MARIAMARGALIDA W BUSTAMANTE ROCABRUNA MAR R BUSTILLO AGUILO PAU A CABIATI IVAN LUCIO YARE X J CABOT COLLADO ODETTE N CABOT MASCARO JUAN W CABRER COMPANY CARME F CABRER COMPANY ANTONI Y CABRER PALOMES ALBERT P CABRER VIDAL MARIA F CADENAS PEREZ MARIA L CAIMARI PALOU FRANCISCA G CALAFAT BUSQUETS JOAN BARTOMEU V CALAFAT FRONTERA JOAN X CALAFAT GARCES JOAN Q CALAFAT GARCÉS BARTOMEU K CALAFAT SARD MARIAMARGALIDA S CALAFAT SARD JAIME C CALAFAT TORRENS MIGUELANGEL Q CALAFELL MAS PEDRO L CALDENTEYPOZO JOSE MANUEL E CALDENTEY SANSO CATALINA C CALDES BAUZA FRANCESC M CALDES BAUZA JULIA G CALDES COLOMAR MARC Y CALDES LAFUENTE ANTONI Z CALDES LLULL MARIAANTONIA J CALVIÑO FRAU CATALINA F CALVIÑO LLINAS MIGUELANGEL R CALVO JULIA JOSEP Q CALVO RIGO GABRIEL C CAMACHO CALVENTE ALVARO ALEJANDRO J CAMPANER LLOMPART JUAN Q CAMPOMAR GOROSQUIETA JOAN J CAMPS GARMON ANTONI K CAMPS IGNACIO MARTA Z CANAVES HIDALGO ANTONI K CANO RIUDAVETS FERNANDO M CANTALLOPS BORRAS MARIAANTONIA J CANTARERO GUTIERREZ MARTA W CANTÓ RUSSELL RAFAEL H CANYELLES GAMUNDI CATERINA F CAÑAS PETRUS MARIALORENA T CAÑELLAS ALDAZ EVA A CAÑELLAS GINARD BARBARA X CAÑELLAS MARTORELL JAIME JOSE W CAPLLONCH JUAN MIGUEL K CAPO ALDERSON ELIZABETH L CAPO BONAFE JAIME R CAPO CLAR FRANCESC A CAPO CRESPI ANTONI P CAPÓ GUARDIOLA FRANCISCO J T CAPO MIRA BARTOLOME D CAPO SANTANDREU CRISTINA D CARBONELLLLADO JOSE MARIA N CARBONELL MAYOL ALBERT J CARDENAS NADAL MARTA G CARDONA COSTA JOSE G CARDONA GARCIA JORGE ANGEL V CARDONA SERRA MARIA MILAGROSA W CARLON LOREDO LUIS L CARNICERO ALCOVER SUSANA S CARRASCO MUÑOZ CRISTIAN D CARRASCO RAMIREZ MARINA V CARRILLO AMENGUAL MARINA R CARRILLO GONZALEZ NURIAVICTORIA Z CARRIO CABRER MARIAESPERANÇA R CARRIO TRIAS ALFREDO F CASAS RIUTORD JOAN G CASASNOVAS ANGLADA SANDRA Z CASASNOVAS BENEJAM SARA V CASASNOVAS BENEJAM JOAN J CASASNOVAS CASTANY ESTER L CASASNOVAS CASTANY MARTA H CASASNOVAS DE JUAN MARIAPILAR Z CASASNOVAS RIERA CRISTINA P CASELLAS MARTÍ ELENAFRANCISCA R CASTILLO CAMPOY ALEXANDRA R CASTRO FERRER FRANCISCO JAVIER L CASTRO RODRIGUEZ SARA R CATALAMUÑOZ ANTONI CAIFAS J CATALA ROJAS MARIA Z CERDA GENER MIQUEL H CERDA MONCADAS MARIA E CERDA SALOM EMMA P CIFRE PERICAS JOAN K CILIMINGRAS RIGO MARIA K CIRERA GONZALEZ MERITXELL G CIRERA PLANAS JOAN P CIREROL CLAVEROL ANA J CISNEROS BARROSO MARIAEUGENIA W CLADERA FERRER JOANA MARIA X CLAPES NICOLAU ADRIÀ V CLAR LESKINEN ANDREACRISTINA Q CLAR ROSSELLO ANTONIO D CLAR SABATER BERNARDO L CLAVERO ALMIRON FRANCISCO JAVIER N CLEOFE HUGUET ADOLFO N CLOP ROIG JOAN W COLMENERO PEREZ VIOLETA E COLOM ALCOVER MARGALIDA J COLOM ALCOVER FRANCESC N COLOM CASASNOVAS ANTONIAMARIA S COLOM FERNANDEZ ANTONI T COLOM MOREY MATIAS V COLOM SEGUI LAURA L COLOM SEGUI MARINA C COLLANGLADA NURIA J COLL MELIA ANTONIA K COLL MIR GABRIEL FRANCISCO J COLL MULET MARIA ISABEL T COLL MULET TOMEU M COLL PONS CATALINA F COLL POU MONTSERRAT W COLL RAMIS MARINA F COLLADO JULIA MARTA T COMAS MARTI ANTONIO ALFONSO A COMPANY MOLINA IRENE T COMPANY ROLDAN ANTONI Q COMPANY SANTOS PAU G COMPANY SASTRE FRANCISCO N CORDERO PEDROSA ELENA F CORRALFORTEZA ANTONIO JESUS N CORRO MOYA BALTASAR H CORTADA MUT MARIA DEL MAR B CORTES COSTA JAVIER LUIS C CORTES COSTA IGNACIO LUIS K CORTES NUÑEZ MARIADELCARMEN N COSTADE LAFUENTE ANTONI R COSTA ESCRICH PATRICIA W COSTA JAREÑO CARLOS L COVAS VIDAL MIREIACATALINA X CRESPI CUENDE SERGIO G CRESPI DE ARRIBA ANTONIA N CRESPI FIOL COLOMA Z CRESPI GINARD GUILLEM R CRESPI LLABRES ANTONI F CRESPI MIR ANTONIA E CRESPI OLIVER AMADOR E CRESPI SEGUI BARTOLOME A CRESPI VALLCANERAS JOSE RAMON T CUART PUJOL MATEO S CUGAT SOMALO CARLES JESUS C CHICON JANER AGUSTIN J DALMAU DE MATA JULIO X DALMAU PONS ANTONI K DARDER BOVER MARGARITA H DARDER GACIAS ISABEL Q DAROCA PONS MIREIA K DARVES BORNOZ PROHENS ALEJANDRA B DAVIU POCOVI SEBASTIÀ B DAVIU POCOVI GUILLERMO X DE ANDRES PEREZ DE RADA MARIAMAGDALENA B DE ASIS CUESTAS SOFIA D DE CARANADAL CARME CATERINA Q DE COENE GASPAR L HOTELLERIE LAVINIAMARIA P 420 DE FALLOIS 367 DE COENE GASPAR L HOTELLERIE LAETITIA J 420 DE FALLOIS 368 DE DIEGO RABASSA GEORGINA R DE FERRAAURELI ADRÉS JAIME W DE LACALVACEINOS CAROLINA B DE LAFUENTE LOOF INGRID LILIANA B DE LAOSARODRIGUEZ CARLOS T DE LAROSAESCANDELL CRISTINA T DE UNZUETAROCH JOSE LUIS T DE VILLALONGASERRA CARLOS SALVADOR H DELVALLE RUIZ SARA V 420

4 377 DELGADO CALVO-FLORES LIDIA M DELGADO OLIVER EDUARDO T DELTORO GRAU SARA S DELTORO GRAU JOSÉ Q DEYA LLOPIS JOAN T DIAZ DIAZ MARIAJOSE C DIAZ DIEGO MIGUEL X DIAZ MARQUES RAMON P DIAZ REVIRIEGO RICARDO X DIEZ SANCHEZ CESAR E DIONISIO MOLES LAURAJESUS Q DOMENECH FLORIT MARC J DOMINGUEZ DE LAESCOSURA JORGE W DOMINGUEZ MAESTRO SANTIAGO A DOMINGUEZ SANCHEZ LUIS Q DURAN GARCIA CATALINA C DURAN GELABERT BARTOLOME J DURAN MUNAR ANTONIO C DURAN VICENS ANDRES Z EASTON GOMBAU JAMES ALAN S EEK QUESADA LAURA H EGEA PAVON BEATRIZ X ENRICH FEBRER LLORENÇ F ENRICH PONS BASILIO P ENSEÑAT PORCEL TOMEU J ESPINA LLULL JOAN W ESTARELLAS CALDERON FERNANDO W ESTARELLAS PALMER MIGUEL A ESTEBAN JUAN SOFIA G ESTERAS BENITEZ ALMAPILAR G ESTEVA THOMAS MIQUEL-FERRAN Q ESTEVE MICHO BORJA S ESTEVEZ VANRELL JOSE MANUEL V ESTRANY SASTRE CATALINA MARIA Q EVANGELISTA VAZ ROCIO R FABA SANCHO JAUME F FABREGUES VINENT JOAN T FALGUERAS FUNALLERAS ALBERT E FANDIÑO CAMBON JULIO ANTONIO M FARRES VIDAL JOAN R FEBRER FONTIRROIG ANACRISTINA L FEBRER MORLA MIGUEL D FEDELICH FEDELICH ANTONIO Q FEMENIAS PUIGSERVER JOAN G FERMOSELLE PEREZ CLARA J FERNANDEZ ALOMAR RAUL J FERNANDEZ BARCELO PERE N FERNANDEZ CABOT RAFAELANGEL K FERNANDEZ DAVIU MARIADELPILAR J FERNANDEZ GARCIA MARIADOLORES E FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO H FERNANDEZ GRANJA ANDREAJESSICA G FERNANDEZ GUTIERREZ IGNACIO N FERNANDEZ MARIN JESSICA H FERNANDEZ PALLISER PATRICIA V FERNANDEZ PANNIA MATIAS DARIO Y FERNANDEZ PAYERAS LUIS B FERNANDEZ PRIETO IRUNE B FERNANDEZ RIERA JORGE A FERRA SERRA MARIA JOSEP FERRA SOLER MARGALIDA MARIA H FERRA VEGA CARMEN B FERRANDO CLARI SIMO JAUME R FERRARI PONS TONI F FERREIRA QUES NELIDA MERCEDES K FERRER AMICH ALFONSO W FERRER AVILA MIGUEL W FERRER BIERCE ISABELELLA L FERRER COMAS MARTA N FERRER GARCIA CAROLINA C FERRER GUASCH ANAMARIA T FERRER JAUME ANTONIA H FERRER LLABRES ANTONIA D FERRER MAYANS PAMELA A FERRER MIGUEL-GOMARA NEUS D FERRER PONS BERNAT J FERRER VELIZ ELISABET S FERRIOL FIOL MARIA NEUS V FERRIOL FIOL JAUME E FERRIOL PICORNELL ANTONI R FERRIOL UBACH MARTA A FIDALGO ROSSELLO MIGUELANGEL K FIGUEROLA OLIAS AMANDA A FIGUEROLAPERICAS Mª ESPERANÇA L FIGUEROLA ROSSELLO MARGALIDA SILVIA Q FIOL FERRANDO JOAN Y FIOL RAMIS MIQUEL E FLORIT AMENGUAL MARGARITA E FLORIT FLORIT JOSE MARIA F FLORIT GUAL ANTONI E FLUXA GARCIAS LARA X FONS GAYA MARIAMAGDALENA P FONS ROPERO ANTONI E FONT CUENCA ESTHER L FONT GOMILA ALEIX B FONT JORDÀ ANTÒNIA H FONT ROCA CARME R FONTANET ADROVER XAVIER N FORNARI CUNILL CATALINA G FORTEZA FERRER MARIA T FORTEZA LLOP MARC G FORTEZA PIERAS FRANCISCO Y FORTUNY BELTRAN LOURDES Q FRADE GARAU CARLOS X FRAU ALIS ANGELA A FRAU RIPOLL MARIAPAZ N FRONTERA CARBONELL FRANCESCA NEUS V FRONTERA GALLARDO JUAN D FUENTESPINA MARQUEZ SILVIA M FULLANA BARCELO MARIA ISABEL F FULLANA BARCELO MARIA COLOMA X FULLANA BARCELO FRANCESC P FULLANA MARTIN ISABEL H FULLANA OLIVER CRISTINA D FUSTER GONZALEZ MIREIA D FUSTER MARTINEZ MIGUEL P FUSTER VICH PAU J FUSTER VIDAL ERNEST S GACIAS CABOT JOAN MANUEL T GACIAS FONT AMADOR E GACIAS PASTOR BERNAT A GALIANA FERRE JAVIER B GALMES CABOT GERARD G GALMES CABOT MARC A GALMES LADARIA NURIA B GALMES LADARIA INES N GALMES VELLIBRE MARGARITA B GALVEZ SIRVENT ELENA B GAMEZ COUSO IRIA D GAMEZ COUSO JAVIER X GAMUNDI BOYERAS MARINA K GAMUNDI GRIMALT ENRIQUE N GANDER ROMY X G GARAU AULET FRANCISCA N GARAU GINARD MIQUEL R GARAU LLEONART MARIADELMAR H GARCIA CALDENTEY BLAS N GARCIA CALDENTEY CARLOS Z GARCIA CORTES ANGEL JOSE Y GARCIADE JALON COLERA ALONSO P GARCIA FERNANDEZ PABLO S GARCIA GARCIA NOEMI E GARCIA GARCIA ANA MARIA G GARCIA GIMENO LARA Y GARCIA GONZALEZ VICTOR H GARCIA GUILLEN MANUEL JOSE L GARCIA ILLAN ELENA P GARCIA MARQUES RODRIGO W GARCIA ORELLANA MARTA N GARCIA PAZO SILVIA MARIA M GARCIA PRATS ISABEL D GARCIA ROCA CARLOS L GARCIA ROCA VICENT V GARCIA SANCHEZ DAVID N GARCIASANCHO DE LAJORNADA PAULA G GARCIA VILA MAGDALENA L GARCIA-CARPINTERO HERNANDEZ ALICIA F GARCIAS DE ESPAÑA MARIADELCARMEN V GARCIAS LADARIA JUAN GABRIEL J GARCIAS LADARIA PEDRO N GARCIAS PALLARES APOLONIA L GARCIAS PEREZ CRISTINA V GARCIAS REAL VICTOR AMADOR V GARCIAS VERD VICTORIA Q GARCIAS VICH BARTOLOME DAVID S GARROCHO OLMO MANUEL L GAYAARBONA IRENE H GAYA MASCARO JOAN V GELABERT AMENGUAL ANTONI L GELABERT ESCOBAR FRANCISCO JAVIER T GELABERT GALMES ANDREU X GELABERT GALMES JOANA E GELABERT GUAL MIGUEL C GELABERT MULET JAIME Q GELABERT NEGRE MARIAMAGDALENA R GELABERT PARIS MARIA R GELABERT PONS PERE JOSEP E GELABERT SERRA MIQUELJERONI D GELABERT SERRA JUAN X GELABERT SERRANO JULIA R GELABERT SUÑER FRANCINA F GENER JOVER PAU P GENOVART SANSO MAGDALENA B GIL CALDENTEY MARC J 420

5 561 GIL CHILD ADRIAN F GIL LLANERAS ERNEST C GILI DE ESPAÑA ANTONIO F GILI DE ESPAÑA FERNANDO M GILI ROIG CATALINAMARIA Q GINARD SALVA JAIME E GIRART GENOVART PAULA S GOBERNA LEHMANN LUCIA V GODIA OZONAS SEBASTIA D GOMEZ LLABRES MARIA R GOMEZ PIZA JOANAAINA C GOMILA GRANGE AINA B GOMILA JOY JORGINA ELISA N GOMILA PONS JOAN V GOMILA PONS DANIEL G GOMILA PUIGSERVER GABRIEL C GOMILA PUIGSERVER JOSEP L GOMILA SANSO JOAN ANDREU F GONZALEZ CABANELLAS MARIAJESUS T GONZALEZ CARDERO FERNANDO S GONZALEZ DIAZ PAULA V GONZALEZ DIAZ AIDA C GONZALEZ GARRALON INES W GONZALEZ GIL ANABELEN N GONZALEZ GOST PAU Q GONZALEZ LLINAS JORDI Y GONZALEZ MARTIN ADRIAN B GONZALEZ MELIS PEDRO K GONZALEZ OLIVER-FRONTERA VIRGINIA R GONZALEZ PEREZ MARIAALBA K GONZALEZ PONS CATERINA H GONZALEZ PUIG MARIA R GONZALEZ VAZQUEZ PAOLA P GORDO GUIRAO SHEILA Z GRANADOS LOPERA ESTHER X GRANDE MIMENDI NURIA Q GRAU PENDAS MIRIAM H GRILLE ROCHA FEDERICO MANUEL J GRIMALT MERCADAL ROSA E GUALDE TORRELLATURRO PEDRO ALCANTARA K GUAL FELIU JOAN M GUAL FRAU JOSEP L GUAL RAMON ANTÒNIA A GUARDIOLA VALIENTE CARMEN B GUASCH CASTELLO SANDRA M GUIJARRO ARANZABE ALEJANDRO T GUIRADO CASTELLS ONA M GUIRADO CASTELLS ALEIX MIQUEL Y GUTIERREZ BERNAL CARLOS E GUTIERREZ PEDRAZ ISABELMARIA G HERNANDEZ CASTILLO PAULA H HERNANDEZ FRONTERA ANTONIO C HERNANDEZ MASSI AURELIE MARGUERITE G HERNANDEZ PEREZ ENRIQUE J HERRAEZ BALANZAT JUAN K HERRERO AIBAR CLAUDIA R HERRERO COTARELO FERNANDO Z HERVAS MASIP JUAN J HIJOSA FRAU CLARA D HIPOLITO GONZALEZ JAVIER J HOMAR FERRER DE SANT JORDI BARBARA R HOMAR ROSSELLO ALEXANDRE X HOMS MESTRES CARMEN G IGLESIAS SERRANO MARIACRISTINA L ISERN DEYA ANDREU PERE Q JAEN RECIO PATRICIA K JAUDENES MORELL LUIS MARIANO J JAUME ARTIGUES FRANCESCA H JAUME DEYA RAFEL B JAUME FASSBENDER ANDRES R JAUME GAMBIN IRENE H JAUME GAYA SEBASTIA D JAUME MIRALLES MARIA X JAUME TORRENS JOANAMARIA A JAUME VILCHES AINA V JIMENEZ BELIO MARTADIANA B JIMENEZ NOVA DIANA Z JOFRE FEMENIAS ANAMARIA L JORDA FIOL MIGUEL A JORDA SILVESTRE PEDRO P JORGENSEN ROCA ERIK A JUAN CASTELLO MARIA K JUAN MATEU MARINAGABRIELA D JUAN MUÑOZ JAIME P JUAN SALVA MARIAANTONIA W JUAN VALENZUELA CARMEN F JULIA CATALA GUILLERMO Q JULIA PAYERAS CRISTINA Z JULIA PUIG ANDREU A JURADO MEDINA LAURA R JUST PATRICK X E JUSUE DE OLIVES MYRIAM D LACRUZ ROIG JOSE A LACRUZ ROIG RICARDO Q LAHOZ HITA MARTA H LANUZA FABREGAT MANUEL T LARMON PORTA DAVID B LATORRE SANCHEZ FRANCISCA V LATORRE TORRES PEDRO Z LECEA LLUFRIU ITZIAR S LENNIE BARCELO CARLOTAANNE C LEON ROSSELLO MARTA L LEONES LOPEZ CARLOS ANGEL T LIZON MARTINEZ ARANZAZU MARIA C LOPEZ ARROYO MANUEL T LOPEZ BARRIOS BEATRIZ V LOPEZ BENNASAR ANTONIO A LOPEZ CARVAJAL ANA R LOPEZ DIAZ ANALUCIA A LOPEZ FERNANDEZ PAU F LOPEZ FERNANDEZ BIBIANA G LOPEZ FERNANDEZ ALBA R LOPEZ HILL NATALIA V LOPEZ JAREÑO ADRIAN G LOPEZ LLOMPART MARIADELPILAR E LOPEZ MESQUIDA PAU R LOPEZ PLANAS SILVIA T LOPEZ SEGUI GEMMA A LOPEZ SUREDA MAR Y LORDUY PANADES PAULA S LUGONES ALTAMIRANO LUCAS X LLABRES GARCIA ANA D LLABRES MERCADAL GABRIEL R LLABRES PRAT JOSEP B LLAMBIES BALLE PAU N LLANERAS ARTIGUES ANTONI B LLANERAS ARTIGUES JORDI P LLANERAS PINTO JERONIMO B LLINAS CIFRE MARIADELMAR V LLINAS MARTIN MIREIA Q LLINAS MARTIN MARTA H LLINAS VIVES MIQUEL L LLINAS VIVES MARGALIDA Q LLITERAS BELTRAN MARTA T LLITERAS CAPO MARIAANTONIA T LLITERAS RECHE MIQUELANTONI K LLITERAS RUIZ MARTA N LLOBERA COLOMER JAUME T LLOBERA GILI JUAN N LLOBERA SANCHEZ MARIA MAGDALENA R LLODRA TOSAR GLORIA H LLOMPART ARREGUI MARIA LUISA X LLOMPART CORONADO MARIALUISA A LLOMPART GARCIA MARIADE LES NEUS W LLOR MORAGUES ALBERTO W LLORENS BOBADILLA ENRIC R LLULL ESTRANY BARBARA LAURA Q LLULL HERNANDEZ ANGELA X LLULL RIERA JOAN P LLULL VILA GUILLEM P MADRID VERGARA MARIAESPERANZA T MAIRATAIGLESIAS MARIADE LALUZ F MALDONADO NARVAEZS SOFIA B MANERA ESCALERO MARIA D MANERA FERRER MARGALIDA V MANGLANO GONZALEZ MATIAS X MANRESAALOU SEBASTIANA Z MANRESA BELTRAN CATALINA MARIA J MANRESA FONT BARTOMEU E MARBAN PALTOR POL G MARCH OLIVER CONCEPCION RAQUEL V MARGAIS ABEYA CLARA C MARI ARAGON ROSALINA Z MARI DYREMYHR EMANUELA F MARI GUASCH MARIADELCARMEN N MARI TUR CRISTINA Z MARIN MAS EDUARDO MANUEL J MARIN QUILES ANABELEN C MARIN VIVES FRANCISCO JOSE L MAROTO SADAU DAVID A T MARQUES BORRAS MIRIAM C MARQUES COLOM BARBARA F MARQUES CORTES ESTHER N MARQUES LAFUENTE ALICIA H MARQUES ORFILA CATERINA F MARQUETA MARQUES BELEN B MARQUEZ ATENCIA ALICIA Z MARQUEZ FERNANDEZ RUTH D MARTI CERDA MIGUELANGEL F MARTI ENRICH LAURA G MARTI MARIA JUAN J MARTI MARTI CRISTOFOL M MARTI TORRENT SILVIA S MARTIN AMER CESAR G 420

6 745 MARTIN BRASERO LORENA T MARTIN CEBRIAN AMANDA D MARTIN CLADERA MARGARITA J MARTIN DE BRIONES PATRICIA C MARTIN MORA RENATA A MARTIN RIOJA IRENE ANA D MARTIN SUREDA TERESA F MARTINEZ CANTO MARIACRISTINA F MARTINEZ CASTAÑEDA JOSEP D MARTINEZ CLERMONT MIGUEL D MARTINEZ CUART JAIME D MARTINEZ CUART FELIX X MARTINEZ DE ELORZACAVEDA GUILLERMO V MARTINEZ MONJE JULIAN N MARTINEZ PLANAS MARIADELMAR D MARTINEZ RIBOT MARIACRISTINA S MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN S MARTINEZ ROMAN IÑIGO G MARTINEZ-ALMOYNATORRES PEDRO JUAN K MARTORELLALBERTI ANTONI T MARTORELL CRESPI FRANCISCO H MARTORELL IBAÑEZ ENRIQUE L MARTORELL MIR GABRIEL P MARTORELL MORANTA MAGDALENA R MARTORELL NUÑEZ MONICA V MARTORELL SASTRE MAGDALENA K MAS BARCELO LLUIS H MAS CLAR NURIA S MAS FIOL MARIADELSALVADOR H MAS FONT CATERINAMARIA K MAS LLADO MARIA F MAS MAS FRANCISCO F MAS MIR JOSE MARIA K MAS MIR PEDRO Q MAS MONSERRAT BARTOLOME N MAS MOREY PEDRO V MAS PARERA FRANCINA W MAS SALAMANCA ARNAU G MAS SERRA JAUME X MASCARO GALMES FRANCISCO H MASCARO MERCADAL JULIA P MASCARO PALMER ALBERTO W MASSANET LLUFRIU DEBORALUISA T MASSOT CAMPOS MIQUELFRANCISCO W MASSOT CLADERA MAGDALENA L MASSOT CLADERA MARGARITAMARIA H MASSOT SASTRE MARIAANTONIA E MATAMALAS ENSEÑAT ANTONINA T MATARO TOMAS PEDRO ANTONIO W MATAS GARAU LLUIS Y MATEO DELCAMPO MARINA H MATEU ARROM LAURA B MATEU PUIGGROS ANTONI E MATEU PUIGGROS MARIAJOANA T MATEU SAMPOL JOAN GABRIEL D MATEU SUAU ISIDRO P MATEU TORRELLO ANDREU K MATHEU VAQUER CLARAISABEL D MAYANS SERRA SONIA P MAYOLBATLE JUAN SIMON N MAYOL SIMONET ANTONIO T MEDINA BENEJAM GEORGINA Z MEDRANO LLABRES LAURA T MEIFREN COLLBONI JAVIER SERGIO Q MEJIAS LOZANO SILVIA X MELIAAGUILO NURIA CATERINA Q MELIA MARTINEZ AINA MARGALIDA N MELIA SUÑE FRANCESC P MELIS JANER AINA S MELIS JANER LAURA Z MELSION TUDURI LAURA M MELLADO ARTIGAS RICARD V MERCADALALCARAZ DANIEL Y MERCADAL CAMPS MARGARITA RAQUEL Q MERCANT REQUENA JUAN Q MERCER BIBILONI MARIAMERCE N MERINO VILLACORTA IVAN P MESQUIDA CAMPS JOAN G MESQUIDARUIZ JAUME JOAN R MESTRE RAMOS ANTONI B MESTRE SABATE CARLA W MICHELON BELENGUER JULIO ALBERTO Q MIGUELEZ ESTRELA FRANCISCO DE BORJA W MILLAN PONS ANAROSA F MINGUEZ RODRIGUEZ ISIS A MIR BONAFE JUAN FRANCISCO W MIR BONAFE JOSE MARIA R MIR BOQUE JUAN RAMON T MIR COLL JUAN IGNACIO W MIR DARDER BARTOLOME N MIR DARDER MIGUEL J MIR DEYA ELISABET H MIR DEYA MARGALIDA W MIR FEMENIAS CATALINA N MIR FLORIT BERNARDO F MIR JAUME FRANCISCO JAVIER J MIR MARI JAVIER N MIR MULET MARIAROSA P MIR PERELLO MARIACONCEPCION B MIR VILA NADAL W MIRALLES CUADRADO CARMEN B MIRALLES PLANTALAMOR LLUIS W MIRO CAMPS JOSEPMIQUEL A MOLES GARCIA LAURA H MOLINA SUREDA ARIANA K MOLL CAPO MARIA MAGDALENA Y MOLL ORFILA ANA MARIA C MOLL RIQUELME DAVID W MONJO PONS BARBARA Q MONSERRAT CALBO EMMA J MONSERRAT CALBO PERE MARC X MONSERRAT FUSTER MIGUEL X MONSERRAT MAGDALENA MARINA Y MONSERRAT MONSERRAT FRANCESC A MONSERRAT QUETGLAS CATALINA E MONSERRAT SOLER NEUS B MONTAGUT LLINAS MARIAANTONIA S MONTERO MIRA FRANCISCO JAVIER Q MONTERROSO GARRIDO ELENA X MONTIS SANCHEZ MARIADE LOS ANGELES M MONTIS SASTRE TOMAS ANTONIO G MONTOJO QUADRENY LUIS F MONTOJO QUADRENY JUAN N MONTOYAARLANDIS DANIEL J MONTSERRAT ROSSELLO ROSER N MORA BESTARD MARIA Y MORAGARCIAS ANDREU JOAN S MORA VALLEJO LLUIS N MORA VALLEJO MARIA K MORA VALLEJO ANTONIO P MORADO VIDAL ANGEL C MORAGUES BENITO MARIADOLORS P MORAGUES CANTALLOPS MARIADE GRACIA W MORAGUES SOLER JUANAMARIA D MORALES LOPEZ ALFONSO E MORANTA SASTRE LUIS ANTONIO J MORANTA SASTRE CATALINA MARIA J MORANTE ARRECIO FRANCISCASEBASTIANA H MORELLDAMETO PEDRO MARIANO H MORELLDE ESPAÑA MARIACONCEPCIÓN A MORELL FUSTER MANUEL B MORELL LUJAN-WILLIAMS CARLOS ALEJANDRO G MORELL OLIVER PEDRO M MORELL OLIVER PABLO P MORELL PLANAS BALTASAR T MORENO BIBILONI IRENE P MORENO FELIU IRENE Q MORENO MORELL LUIS L MORENO ORTUÑO ROSALIADE JESUS H MOREY CERDA EMILIA V MOREY GUAL ANTONI T MOREY PASCUAL BARBARA T MOREY PASQUAL ANTONI R MOREY RAMONELL ANTONI C MOREY ROSSELLO JOAN W MOREY RUBERT MARINAANTONIA S MORGENSTERN SABRINAYVONNE T MORLAFERNANDEZ NOEMI MARIA S MORRO ESTARELLAS PEDRO C MORRO FEMENIAS BARTOMEU Y MOSTEIRO CARRETERO MARIADE LLUC H MOYA BENNASAR IRENE H MOYA BENNASAR ANA R MOYA COMECHE MARIA LUISA E MOYA MESA PATRICIA P MOYA PETIT CLAUDIA J MOYA PORCEL RAFEL N MOYA SALOM CATALINA MARIA V MUDOY VILLALOBOS FRANCISCO E MUGICAAGOTE MARTA E MUNAR DOEMER LAURA E MUNAR FIOL MARIAANTONIA B MUNAR JAUME JUAN H MUNAR JAUME PEDRO JUAN V MUNAR QUETGLAS ROSA E MUNAR RIERA CATERINAMARTA Q MUNAR ZUAZO CARLOS V MUNTADAS PEKKOLA ERIK T MUNTANER ALONSO ANTONI X MUNTANER CAPO JAUME R MUNTANER MIRALLES ANASOLEDAD P MUNTANER MIRALLES SEBASTIAN A MUNTANER PERELLO GUILLERMO Z MUNTANER RIUTORT MARGARITA B 420

7 929 MUÑIZ TOLIVIA DANIEL L MUÑOZ SANCHO CARMEN B MUT COMPANY MARIAISABEL K MUT LLORET MARGALIDA E NADAL BROTAT FRANCISCA MARIA A NADAL CALDENTEY GUILLEM K NADALI PASQUAL CÈLIA J NADAL MOLL RAFEL D NADAL NADAL ANTONI Z NADAL PASQUAL NEUS N NADAL VILLANUEVA JOANA MARIA E NAVARRO COMES ALBERT Z NAVARRO DELMAS JAIME X NAVARRO GALMES FRANCISCO JAVIER E NEBOT MOREY ANTONI X NEGRE MAS FRANCESC R NICOLAU BARCELO MIQUEL F NICOLAU BOBADILLA MERCEDES P NICOLAU CAPARROS PAULA N NICOLAU LLOBERA BARTOLOME B NICOLAU MOREY MATEU X NICOLAU MOREY LLORENÇ J NICOLAU SALAS AINHOA-FRANCISCA X NIETO MORENO JUAN JOSE R NIGORRA VICH MARIAANTONIA L NIUBO FE LAURA C NOGALEDO TOUS LUCIA M NOGUERA VICH JOAN Q NORIS MORA MARTA E OBRADOR GAYA JOAN X OBRADOR HEVIA JOAN R OCHOGAVIA MUÑOZ BLANCA T OLEANO CARRERAS MARIADELPILAR T OLEO CAPO JOSEPMARIA F OLIVER BORDOY MARIADELMAR S OLIVER COLOM AINA W OLIVER GARCIA JOSE MIGUEL C OLIVER HERRERO MARIAEUGENIA K OLIVER LOPEZ DAMIA H OLIVER MASCARO GLÒRIA L OLIVER MOREY LLORENÇ K OLIVER PERALES RAMON T OLIVER PERALES AINA H OLIVER PUIGROS MIQUELGUILLEM Y OLIVER SUREDA PERE JOSEP B OLIVES RAMIS ANGELA J OLIVIERI ROTGER MARIAISABEL X OÑATE MAYANS MARTA E ORDINAS OLIVER MARGARITA W ORDUÑA MOZO JAIME V ORDUÑA MOZO GUILLERMO K ORELLANA GELABERT JORDI X ORERO RUBIO EMMANUEL LA Y ORERO RUBIO MARGARITAISABEL S ORFI ZANOGUERA VICTÒRIA S ORFI ZANOGUERA FRANCESC MATEU Z ORTEGA SANCHIS SABINA V ORTEGA SANCHÍS HUGO Q ORTUÑO DANIEL MARINA K ORTUÑO DANIEL MARTA E ORVAY VAZQUEZ ELENA K PALAU NADAL ANTONIO FRANCISCO M PALMER ARANDA MARCOS X PALMER FIOL BARTOMEU H PALMER MERINO MIGUELANGEL V PALOU DIAZ MELCHOR K PALOU GARAU PERE L PALOU LLOBERA PERE A PALOU VIDAL PERE M PALLICER BOSCH RAFAELIGNASI Y PALLICER MAJO XAVIER R PANADES CABOT MARIONA K PARDIÑAS PEREZ ONA R PAREJA KRAUEL JOSE P PARERA MUNAR ISABEL R PARERA MUNAR JAUME V PARERA RAMIREZ FRANCESC L PARETS FIOL MARIANEUS X PARETS MONSERRAT MARTI C PARETS MONSERRAT PAU R PARPAL RODRIGUEZ ESTER L PARRA BALAGUER MARIA DEL MAR T PARRAPONT LUIS EDUARDO Y PARRA PONT BARBARA F PASCUAL MARCOS MARTA R PASCUAL MAS ANTONIA Z PASCUAL MAYANS JULIA S PASCUALROSSELLO LUIS BARTOLOME X PASTOR HERNANDEZ GABRIEL S PASTOR NICOLAU MARIAMONTSERRAT W PASTRANA HORRACH EVA E PAYNO MORANT MARTA L PELLEJERO GARRIGA BORJA H PEÑA PIÑA XAVIER Y PERELLO ALOMAR CATALINA T PERELLO ALZAMORA MARIA ROSA M PERELLO ALZAMORA MARIA MAGDALENA G PERELLO BARCELO JOANAM H PERELLO GARCIA ANA K PERELLO GUAL CATALINAANA Q PERELLO LLABRES MARC W PERELLO LLABRES MARGARITA G PERELLO LLANERAS SEBASTIÀ X PERELLO SERRA MARIAFRANCESCA W PERELLO VIOLA MARC M PEREYRAAUGÉ MONTSERRAT W PEREZ AMENGUAL PATRICIA R PEREZ FAR ARIANA F PEREZ FAR MELISA X PEREZ GALMES MARIADELMAR T PEREZ GILES JOSE LUIS A PEREZ JIMENEZ RAUL M PEREZ LORENTE JAVIER C PEREZ MARTINEZ MARTA S PEREZ MARTINEZ MARIADELMAR G PEREZ PASCUAL TANIA X PEREZ RAMON JOSE MIGUEL F PEREZ TRUFERO JAVIER N PERICAS NOGUERA JAUME C PERICAS PULIDO PAU X PERPINYA ROS FRANCESC S PERPINYÀ ROS CARME Z PICARDO TEJERA JACOBO MARIA Q PICO SERANTES SANDRA F PICORNELL CIURANA MARIA ROSA J PICORNELL NOGUERA SEBASTIÀ W PIERA BOLO JOSEP SALVADOR Y PINEDA BALLESTEROS LUCIA A PINO MANCHON HERMINIA K PINO MANCHON LAURA S PIÑA SABATER ANTONIA P PIZA GARCIA TOMAS A PIZA MATEMALES MARIA MAGDALENA K PIZA MORAGUES MARIA NIEVES G PIZA ROCA JOAN R PIZA SEGURA MARIA CRISTINA P PLANAS DE LACRUZ TERESA K PLANTALAMOR SEGUI MIQUEL T PLATON ALOMAR VICENTE Y POBLADOR OZONAS FELIPE L POLARROM ANTONI E POL CABANELLAS RAFEL Z POL CATALÀ LAURA Q POL CLADERA GABRIEL K POLMARTI JOAN VICENÇ Y POL MARTI JOSEFINA F POLO MARTINEZ REBECA B POMAR BASTIDA HELENAEMILIA Y POMAR CABALLERO MARIA R POMAR CLOQUELL AINA E POMAR TOMAS MANUEL B PONS ANGLADA GEMMA E PONS ANGLADA LLUIS Y PONS CAMPS JULIA F PONS CASASNOVAS JOSEP V PONS COLL MARTA F PONS DOMENECH MARIANEUS L PONS FEBRER DAVID X PONS GARCIAS RAFAEL C PONS MESQUIDA ANTONIO J PONS MIQUEL ANAMARIA S PONS MOLL IGNASI L PONS PEREZ FRANCESC J PONS RODRIGUEZ YOLANDA H PONS SALORT FRANCISCA W PONS SINTES CRISTINA E PONS TALTAVULL GIBET R PONS VIDAL NURIA F PONS VIDAL MARINA Y PONS VILLALONGA ALBERT V PONS VIVER JAIME Y PONSA MIR GEORGINA V PONT OLIVER MARIA E PONT PONS DAMIAARNAU S PONT VILLETTE MARGARITA E POQUET CLOQUELL MARTINA S PORCEL GALMES SANTIAGO X PORCEL VAZQUEZ JUAN ANTONIO Z POU GOYANES JOAN ALBERT Z POURTAU GONZALEZ JUAN LUIS X PRADO BENNASAR ESTER N PRATS CARBONELL JAUME P PRATS ESTEVA MAGIN V PRATS FEBRER MARIALOURDES D 420

8 1113 PRIETO MULET MIGUEL B PRIETO RISCO NATALIA N PRIM BAUZA ELISABET Q PROHENS OLIVER BARTOMEU K PROHENS ROSSELLO COSME V PUIG COMAS MARTA N PUIGSERVER FERRER JOAN M PUJOLENRICH JUAN JOSE D PUJOL LUNA PEDRO E PUJOL MARCH MARIA DEL CARME H PUJOL MORALES GUILLEM X PUJOL SANCHEZ GABRIEL F PUJOL SANCHEZ GLORIA R PUYALTO CANTALLOPS ERNEST G PUYALTO CANTALLOPS MARTA Z QU QIAOYAN X E QUERALT MAIRATA PAU IXENT M QUETGLAS OLIVER JOANAMARIA P QUETGLAS XAMENA MARIAANTONIA T QUEVEDO CAMPOS MARIAROSA Y QUIROS OLIVER JORDI T RADO BESTARD LOURDES R RADO VAÑO AGNES Y RAMIS ANDRES MARIADE LOS ANGELES G RAMIS BOSCANA JOAN Q RAMIS DARDER CATALINA E RAMIS MORENO LAURA R RAMIS MUNAR XENIA E RAMIS RIUTORT MARIATERESA H RAMIS VALLS MARTINA R RAMIS VILLALOBOS FRANCISCO D RAMIS ZAMORANO BARTOLOME M RAMON PONSA MARIAANGELES Y RAMOS DIAZ JOSE MARIA J RAMPEREZ FORTEZA LAURA L RAVENTOS SIMIC CARLA N RAVENTOS SIMIC ANDREA E RAYO DONCEL ANTONIO C REAL GARCIA ENRIQUE K REALVICENS GASPAR JAIME Y REAL VICENS BERNAT H REBOLLO OLMEDO DIEGO M REDONDO OLIVER CARLOS GUSTAVO Q REPARAZ VIVES IÑAKI T REUS FRONTERA JAUME P REVILLA ROMERO FABIAN T REVUELTA RUIZ DIEGO C REYDE DIEGO TALIAHENAR A REYNES CARRERAS RAMON JUAN A RIBAS ALARCON MARIA MERCEDES F RIBAS GONZALEZ JUAN ANTONIO M RIBAS LIERN ANDREA M RIBAS LIERN ESTER Y RIBAS MAS PERE E RIBAS SEVILLA EDUARDO M RIBAS TUGORES CARLES F RIBAS VICENTE PEDRO K RICHE BONET PEDRO ANTONIO S RIERA BARCELO NEUS B RIERA CAPO AMALIA H RIERA GALMES BERNAT V RIERA HOMAR LLUÍS L RIERA ORFILA MARTA E RIERA PLANELLS CARLOS G RIERA PLANELLS ANTONIO M RIERA RIERA PEPITA S RIERA ROUTON DAMIAN X RIERA ROUTON MARIA KATRINA D RIERA SERRA JORDI A RIERA VIVES CARME K RIGO ALEMANY BRUNO W RIGO DARDER CATALINA H RIGO GARCIA MIGUELANGEL B RIGO MANRESA MARIADELMAR G RIGO MAS BARTOLOME E RIGO SERRA JOANAMARIA T RIPOLL BATLE FRANCESC B RIPOLLCOLL FRANCISCO JAVIER K RIPOLL JIMENEZ JAVIER A RIPOLL PLANAS AMANDA V RIPOLL SASTRE PERE M RITA ESPADA DAMIA X RITZNER REAL VIVECAMARIA H RIUS OTTENHEIM TAMARAPATRICIA C RIUTORD FE JAUME Q RIUTORD FE BARTOMEU F RIUTORT ISERN SEBASTIÀ V RIUTORT OZCARIZ IVAN J RIUTORTTHOMAS MARIADE LAESPERANZA P RIVA TRIAY BLANCA B ROCAALONSO LAURA V ROCA FUSTER DAVID Z ROCA FUSTER ELENA S ROCA JUAN JUANA MARIA S ROCA MARTINEZ ANTONI C ROCA MARTINEZ VALENTI G ROCA PUIGSERVER MARIA M RODRIGUEZ AGUADO CRISTINA J RODRIGUEZ BLAZQUEZ MARIADELPUERTO V RODRIGUEZ CAVENEY MARINA T RODRIGUEZ DELAGUILA ISABELMARIA Q RODRIGUEZ DELAGUILA LAURA J RODRIGUEZ PANIAGUA VICTOR C RODRIGUEZ PICON ESTRELLA B RODRIGUEZ PICON BLANCA K ROIG LLOPIS JUAN ANTONIO C ROIG PLANELLS MIGUELALBERTO P ROJO ROJO GONZALO SANTIAGO L ROKA NCHASO LUIS ANGEL M ROMAGOSA JAUME ROSA Y ROMERAL MUÑOZ CAROLINA MARIA X ROMUALDO PLANAS MARIALUISA E ROS ALEMANY CARLOS L ROS MONTANER MIGUEL P ROSELLO CARDONA JUAN N ROSES AHN LEONOR N ROSSELLO ANDREU JOSEP G ROSSELLO ARROM MIGUEL JESUS B ROSSELLO ESTEVE JOAQUIN JAIME L ROSSELLO FERNANDEZ-SALAVERRI VICTOR S ROSSELLO GALMES BARBARACÈLIA G ROSSELLO GARAU CLAUDIA J ROSSELLO LOZANO FRANCISCO JAVIER K ROSSELLO MONSERRAT MERCÈ T ROSSELLO OLIVER SEBASTIAN B ROSSELLO ROVIRA JUANAMARIA E ROSSELLO SALAMANCA MARIADELCARME Y ROSSELLO SERVERA PETRONILA N ROTGER GOÑALONS BARBARA V ROTGER VINENT MARIAESPERANÇA L ROVIRA TOLOSA JOSEP B RUBI MASSANET CRISTINA T RUBI MASSANET LAURACATALINA L RUBIO GUERRERO JOAN MANEL Z RUEDA PORRAS VIRGINIA MARIA J RUIZ GUALDE TORRELLA ANTONIO D RUIZ PERONA VICTOR V RUL LAN RABASSA CARLOS MANUEL H RULLAN IRIARTE ANTONIO JOSE J RULLAN JUAN PERE FELIU Q SAAHERNANDEZ IGNACIO CARLOS R SACRISTAN GARCIA RUBEN Z SAGRERA BAUÇA JOAN G SAHUQUILLO MARTINEZ SALVADOR P SAINZ FERRER HUGO X SALAS GASTALVER IRENE N SALAS NAVARRO RUBEN R SALAS NAVARRO DANIEL W SALAS SUAU FELIP A SALICH MAXIMILIANO JESUS X R SALICH PEDRO MIGUEL X G SALINAS RIVERA MARTA B SALOM QUETGLAS ANTONI JOAN Y SALORD VILA IRENE Y SALVAALORDA CARLOS ANTONIO E SALVA MARCH MARIA DEL MAR G SALVA MAS INES Z SALVA MAS MARTA S SALVA MATAS CATALINA J SALVA PASTOR ROSER S SALVA PUIG MARGARIDA E SALVA ROMAGUERA JOSEP N SALVA SEGUI MARIAANTONIA R SALVADOR JUANICO VICENT J SAN ROMAN MARTIN LETICIA Y SANCHEZ BARCELO MARIADOLORES A SANCHEZ BUSQUETS FRANCISCA G SANCHEZ CIFRE JOSE LUIS V SANCHEZ ESCANELLAS INMACULADA N SÁNCHEZ GONZÁLEZ GERMAN Y SANCHEZ LENDINEZ PERE K SANCHEZ PIÑEIRO ANTONIO Q SANCHEZ ZUAZAGA LUIS Y SANCHO BOSSUT TERESA W SANCHO CENTENO MANUEL G SANJUAN MERCADAL JOAN F SANJUAN MERCADAL LUIS B SANS MELIÀ JÚLIA B SANS RODRIGO RAFAEL Y SANTACRUZ SASTRE MAGDALENA J SANTACRUZ SASTRE MARIAENRIQUETA J SANTANDREU ESTELRICH MARIAMARGALIDA B SANTANDREU NADAL FRANCESCAMARIA P SANTANDREU RAMOS PEDRO F 420

9 1297 SANTOS SIURANA CASSANDRACATHERINE T SANZ RIGO MARTA J SARABIA GONZALEZ PAULA Q SASTRE AMENGUAL ANTONIA H SASTRE BREVA JOSE MARIA H SASTRE BUÑOLA MARIADELMAR Z SASTRE GAYA GERARD Z SASTRE GRIMALT BARTOMEU W SASTRE GUASCH FRANCISCO A SASTRE LE MEUR ARIANT PAU V SASTRE LLOMPART RAFELANTONI L SASTRE MOYA RITA Y SASTRE OLIVER LYDIA M SASTRE SASTRE ROBERTO JAIME G SASTRE SEGUI BARTOMEU R SAURA JIMENEZ BARTOMEU L SBERT SIMON PAU B SEBASTIA CARRERAS LLUIS D SEBASTIAN SEBASTIAN MARIA E SECO MELANTUCHE RAQUEL V SEGUI BOSCH ANA E SEGUI BRU DE SALA JOAN MANUEL W SEGUI COLOMAR JUAN MIGUEL S SEGUI FEMENIAS YURENA T SEGUI GONZALEZ PRISCILA B SEGUI JUAN MAR B SEGUI JULIA XAVIER L SEGUI SERRA MARIAANTONIA W SEGUI TORRANDELL MARGALIDAMARIA N SEGUI TORRES ISABEL Q SEGUI VIDAL GABRIEL B SEGURA MATEU MARIANO V SEGURA PALMER DANIEL E SENDINO ILLANA ANGEL B SERRA BARRES MARTI R SERRA COMPANY FERNANDO K SERRAESTARELLAS FRANCISCO JUAN T SERRA ESTEBAN JULIA G SERRAGARCIA JORGE MANUEL D SERRA GARCIA AINA P SERRA HEREDIA AINA LLUCIA V SERRA MARTINEZ MARIA F SERRAMATHEU MARIADE LES NEUS D SERRA NOGALES DANIEL Z SERRA RAMON MARIA LOURDES Y SERRA RAMON PAULA A SERRA RIPOLL AINA S SERRA SASTRE MARIA DEL PILAR G SERRA SOBERATS MARIA DEL MAR A SERRANO GOMILA OSCAR Q SERRANO GOMILA JOAQUIN E SERRANO VARON JOSE LUIS A SERVERA BUADES ANTONIA A SERVERA PUIGSERVER JOANA MARIA V SIMONET ALBENDEA CAROLINA V SINTES CARRERAS CLAUDIA M SINTES GARCIA ELISABET S SINTES LLOPIS JUAN MIGUEL E SINTES PAULINO SAMUEL G SIQUIER CAMPINS PERE G SIQUIER DAMETO GABRIELBERNAT J SIQUIER SALVA ANTONIO MARIA B SIQUIER TORRES TOMAS GABRIEL V SIRVENT MESTRE SARAH X SOBRADO LLOMPART FRANCISCO GONZALO Y SOBRINO SALVA EUGENIO E SOCIAS ROSSELLO MARIAMAGDALENA C SOCIES CANTALLOPS JAUME NICOLAU F SOLER NICHOLSON DANIEL Z SOLER PINYA ALEXANDRE B SOLER RAMIS MARGARIDA N SOLER SOCIAS CRISTINA E SOLER VIDAL MARIAMARGARITA Q SORELLBARON JOAN MIQUEL C SORIANO VIVES EDUARD L SOUTO MARTINEZ JOSE MANUEL R SUAREZ RIERA JERONIMO MARCOS J SUAU DE CASTRO ELENA N SUAU HIDALGO JOAN JOSEP Y SUAU MATEU SONIA D SUNYER PINYA MARIAANTÒNIA V SUNYER PINYA LLORENÇ Q SUREDA GOMILA BARBARA Y SUREDA LLULL FRANCISCA B SUREDA LLULL ANTONI N SUREDA PASTOR ROSA MARIA Q SUREDAPASTOR PERE JOAN M SUREDASUREDA ANTONIO JAIME A TABERNER CLAPES GUILLERMO W TABERNER COLLADO ALBERTO T TABERNER PALMER ELENA C TALENS MATEU CARLOS ADRIAN C TALTAVULL CAPO MAGDALENA V TALTAVULL CARRERAS GEMMA Z TALTAVULL FEDELICH MARIAAUXILIADORA T TARANCON GARCES PEDRO VICTOR C TARONGI CASCALES ROMAN C TAULER BENNASAR CRISTOFOL P TERRADAS CRESPO EMILIA D TERRADES BONNIN FRANCESC DE BORJA H TERRASSA BONNIN MARTA X TERRASSA SERRA JOAN M THOMAS MORGAN RICARDO FRANKLYN K THOMAS PEREZ PAU X TIMONER SALVA MIGUELANTONIO L TIRON DE LLANO JOAN N TOBARUELAARBONA MERÇE D TOBELLA MAYANS ALBA W TOBELLA MAYANS JOSEP MARC W TOLEDO PONS NURIA E TOMAS BOSCH GUILLEM E TOMAS MULET CRISTINA H TOMAS TOMAS CATALINAMARIA A TORELLO TORRENS GABRIEL C TORNER TOMAS MARC V TORRALBA NOLLA ANA MARIA Y TORRECABOTA SUREDA NURIA F TORRENT PALLICER JAIME Z TORRES BONET NURIA W TORRES BOSCH JUANA M TORRES FLORIT CARLOS V TORRES GALMES CLARA E TORRES MOLL MARIADE GRACIA M TORRES PRATS LAURA T TORRES RIPOLL JOAN Q TORRES RIPOLL EMILIA C TORRES RUIZ MARIADE LOS ANGELES W TORRES SALVA MARGALIDA C TORRES SARRIS BLANCA L TORRES TOLEDO ANTONI G TORTELLA RULLAN GUILLERMO P TORTELLA RULLAN BARTOLOME T TOUS VIDAL ISABEL Z TRAVERSO FERRA AINA T TRAVERSO FERRA XAVIER L TRENCHS MAIMO XAVIER R TRIAY PONS MARIA H TRIAY PORTELLA RAÜL S TROBAT SBERT JERÒNIA G TUDURI PRIETO SILVIA N TUGORES FERRA FRANCISCO JAVIER F UMBERT FEBRER MARIAISABEL Y URDIALES MERINO RICARDO LUIS D URRA PALOS MARIA L USANDIZAGACOLL JAIME SEGUNDO K USANDIZAGA COLL MANUEL V VAAMONDE MORANT EDUARDO Z VADELL ROIG ANTONI G VALADO TERRASA ANDREA A VALDIVIA VADELL CAROLINA Z VALERO RODRIGUEZ JUAN Q VALVERDE DE LACALLE MELANIA A VALLES RAMIS MIGUEL F VALLESPIR LLADO JORDI C VALLESPIR RAYO ELISABET H VALLORI HELLE ANACRISTINA V VALLORI MAIRATA BERNARDO H VANRELL BALLESTERO BARTOLOME B VANRELL BALLESTERO ANA N VANRELL HERRAEZ LAURA F VAQUER ARAUJO SERGI M VAQUER ARAUJO XAVIER Z VAZQUEZ GALLEGO FRANCISCO JOSE M VAZQUEZ GALLEGO RAQUEL R VAZQUEZ OLIVER MIGUELANGEL Z VEGA BOSCH ROSA MARIA V VEGA MONTERO ELADIO D VELASCO FERNANDEZ ZAIRA H VENTAYOLAGUILO LOLA K VENTAYOL ESPINAZO MARINA L VENTAYOLFEMENIAS JUAN LUIS B VENTAYOL FEMENIAS ANA TERESA J VENTAYOL GASTALVER GABRIEL T VENTAYOLGASTALVER MARIADE LAS NIEVES E VERD BARRENO JOSEP D VICEDO PRATS FRANCISCO V VICENS ADROVER COSME Z VICENS BENNASAR JULIAN ANTONIO C VICENS COMPANY FRANCESC Q VICENS LILLO RAMON S VICENTE ALONSO NADAL Z VICO MARTINEZ SONIA N VICTORYPONS ANTONIO LUIS Z VIDAL FABREGUES JAIME T 420

10 1481 VIDALGONZALEZ GERMAN MIGUEL Q VIDAL JULIA LAURA X VIDAL PARIS MARINA V VIDAL REAL CARMEN H VIDAL RIBAS CRISTINA T VIDAL RUBI JAUME Y VIDAL RUBI FRANCESC V VIDAL SEGUI MARIA DEL MAR X VILAAMENGUAL MARIA FRANCISCA W VILAFRANCA MANGUAN ANA H VILANOVA SOCIAS JAUME G VILANOVA SOLDEVILLA JULIA F VILLA GOMEZ GUSTAVO G VILLALONGA BUSTILLO JAUME N VILLALONGA GARRIGA ADELAIDA X VILLALONGA ROSSELLO MARIAASUNCIO X VILLANUEVA DIAZ MARINA E VILLAR LAZARO HAMAL V VILLAR LLULL PEDRO F VINENT PONS ISABELMARGARITA R VINENT ROTGER MARIADE LOS ANGELES B VIÑALS NICOLAU CRISTINA S VIÑAS PONT MARTA P VIVES BARQUIEL MARIAANTONIA E VIVES BORRAS MIGUEL N VIVES BORRAS RAFAEL J YAGO GARCIA ELENA Y YEBRA MESQUIDA DANIEL V YMBERNON SALVA MARIAJESUS T ZABALA DELWANTE SABRINA PAULA K ZABAY DORA PABLO S ZAMANILLO CAMPOS ROCIO H 420 ANNEX II Sol licitants que no obtenen l ajuda per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006/2007 LLINATGES NOM DNI MOTIU DENEGACIÓ 1 ABRINES RAMIREZ MARIADELMAR S 3 2 ADROVER JAUME FRANCISCA K 2 3 ADROVER ROSSELLO MARIAFRANCESCA R 13 4 AGUILO FONS JOAN S 3 5 ALARCON GENER SERGIO V 2 6 ALZINAAMOROS LLUIS W 10 7 AMELLER SERRA ENRIC K 3 8 AMENGUALSASTRE MARIA M 12 i 10 9 ANDREU JUANICO NEUS Z 3 10 ARANDA MURIEL CRISTINA P ARROYO VALERA ALEJANDRO R 3 12 AZPELETA TARANCON ALICIA G 5 13 BARCELO ANDREU FRANCESC W 2 14 BARRACHINA BORRAS JOSEP H 3 15 BAUZA RIERA ANTONIO L 3 16 BEATO LOPEZ IGNACIO N 2 17 BELTRAN CAÑELLAS JAVIER Q 14,2 18 BELTRAN CAÑELLAS DIEGO S BENEJAN BAGUR JOAN LLUIS Y BERJA RIUDAVETS AGNÈS W 3 21 BESTARD PONS GUILLEM H 3 22 BEX CASTELL TERESA G 3 23 BONET TORRES MARGARITA L BOSCH CARDONA CATALINA R 14, 2 25 BUADES BALLE PILAR C BURILLO SANTAMARIA ALICIA K 14, 2 27 CALAFAT FLORIT JORDI F CAMPS BOSCH ISABELMARIA E 3 29 CAMPS ORFILA XAVI H 2 30 CANALS RIERA MARTA J 2 31 CARBONELL BAUZA FRANCISCA K 14,2 32 CARBONELL TOMAS ISABEL W 2 33 CARBONELLTORRENS JOAN H 11 i 3 34 CARRASCAL MARTOS RAUL P 1 35 CARRERAS VERDAGUER ALBERT P CATALAMARQUES FRANCISCO J 10 i CATALA MARQUES TERESA F 3 38 CERDAAMENGUAL CATALINA V 14,2 39 CERDA VILANOVA MARTI H 2 40 CLADERA SOLER SEBASTIÀ A 14,2 41 CLAR CANET SARA C 3 42 CLAR FERRA PEDRO R 3 i COLOM ALBERTI MARTA X COLLCAMPS EVA J 3 i COLL SASTRE MAGDALENA J 2 46 CORTES BENAVENT JOSEP F 14, 2 47 DE LASALUD MARTI ANNA T 3 48 DEYA MIRO JAUME B 3 49 DIAZ ESCRICHE PAULA D 3 50 EASTON GOMBAU JULIANUIT H 3 51 ESCANDELL MOSCARDO REGINA N 3 52 ESCANDELLMOSCARDÓ JUAN IGNACI J 14, 3 53 ESCOBAR SOLER ANACRISTINA J 2 54 ESPINOSA CANO ALVARO V 14, 2 55 ESTEVE ESCANDELL ROBERTO K 3 56 FARTO GONZALEZ NÚRIA C 3 57 FERNANDEZ DE ALEGRIA DIEGO E 14 ROSSICH 58 FERNANDEZ PRIETO IRANTZU Z FERRA POMAR ANGELA L FERRAGUT SOLIVELLAS MARTI W 2 61 FERRER ALCALDE ALEJANDRO V FERRER MAYOL MARGALIDA N 2 63 FERRER URIS BLAI R FIOL BERNAT JOSEP MARIA M FONT CARRASCOSA GABRIEL H FONT RYTZNER ALBERTO ANDRES J 14, 2 67 FONT RYTZNER ANDREAANNA Z 14,2 68 FRANCES YUBERO MIREIA T 2 69 FRONTERA PONS JOANA MARIA Q GALLINAS VICH MARGARITA H 2 71 GAMON RUNNENBERG IONE ANDREA D GARCIA BERTOMEU SILVIA W 3 73 GARCIACORTES FERNANDO ISIDORO H 3 74 GARCIA-BRAZALES IGNACIO E 2 SABATER 75 GIL VELA SILVIA P GINARD MAS MARIAANTONIA N GOMEZ MOLINA OLIVIA B 3 78 GOMEZ MOLINA SERGIO K 3 79 GONZALEZ CARDERO EDUARDO ISIDRO L 7 80 GONZALEZ DUQUE CLARA E 3 81 GONZALEZ PONS CORINA F 3 82 GUIJARRO GUIJARRO JOSE JUAN R HERNANDEZ RODRIGUEZ VERÒNICA P 3 84 HINOJOSAABENZA NURIA G 2 85 HUGUET LLULL JOANAMARIA B ISERN ANTICH MIGUEL E 2 87 JAUDENES MORELL LEONOR MARTA H 3 88 JAUME SUREDA ISABEL Q JAVALOYAS MARTINEZ ALEJANDRO V JIMENEZ ANIZ FERNANDO JOSE Q JUANEDA JUANEDA TERESA P 3 92 JULIA LOPEZ LUIS N JULIA RODRIGUEZ SEBASTIA Y JULIA TORNE ALBERT V 3 95 KULNARONG ARROYO SOLEDAD P 2 96 LÓPEZ RODRÍGUEZ LUÍS R 2 97 MADRID VERGARA ISAAC V R 14, 2 98 MARCH ROSSELLO GABRIELALBERTO Z 14, 2 99 MARQUES MARQUES IGNASI T 14, MARQUES TRIAY NEUS X MARTI NEBOT LLUIS J MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA C MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA K MAS FLAQUER MARGALIDA K MERCADALALCARAZ GEMMA C 14, MESQUIDA COLL ESTEVE M MIR JAUME MARGALIDA F MOLL LLORENS MARTINA S MONTOYA POCOVI YOLANDA LUCIA W MOREY CERDA JAIME MOREY ROSSELLO ROSA Y 14, MORRO OLIVES MARIAANA A MOYA JAUME ANTONIA D MOYAOLIVES BARTOLOME JOSE J MÜLLER-THYSSEN RUTH VICTORIA K 2 ALVAREZ 116 MUÑOZ SANCHO ENRIQUE X NAVARRO PALOU MARIA F NOGUERA BONED LAURA K OLAZAR CAREAGA TERESA B OLIVER DURAN MARIACRISTINA K ORTEGA COLL DANIEL B ORTIZ SEGUI JUAN JOSE V 3 i PALMER PEREZ MARIADELPILAR A PARDO JUAN JAUME T 3 i PASTOR VIDAL MARGARITA S PELEGRI FLORIT CATERINA D PERELLO LLABRES CATALINA J PERELLO MADRID MARIAMAGDALENA R PEREZ BALAGUER NEUS S 14,2 130 PETRUS PONS VICTORIANO G PONS CAMPS JOSEPIGNASI G PONS COLL SILVIA Z PONS MATA JESSICA A 14,2 134 PONS PONS DESIRÉE Z 14,2 135 PROHENS RIGO MARIALARA X PUJOLDE BRUIJN NATASHA T QUESADA GARCIA RUBEN L QUIROS OLIVER GABRIELPERE R RAMIS MUNAR SANDRA K RAMON MARI OSCAR G RAMÓN MARÍ DANIEL H RIBAS GONZALEZ VERONICA Y 14, 2

11 143 RIBAS RABASSA CATALINA F RIBAS TUGORES ERNEST F RIERADE GRACIA MARTA M ROCA PUERTAS MARIA FRANCISCA W RODRIGUEZ AVILERO MIGUEL J RODRIGUEZ BYRNE NATALIA A RODRIGUEZ FORTUNY SOLEDAD X 14, ROJAS NADAL RICARDO D ROSSELLO LOPEZ LAURA P ROSSELLO ROVIRA PILAR K ROTGER VINENT ALFONSO J SALA BARCELO IRENE C SALAS RIERA BLANCAPAULA V SANDE FRANCISCO X K 14, SEBASTIAN CASAÑAS MARIAISABEL W SECADES RONCERO PELAYO B SECADES RONCERO MARIAFELICIDAD J SEGUI TALTAVULL JOAN JOSEP Z SERRA PAYERAS CRISTÒFOL F SERRA PAYERAS PEDRONA Q SERRA PONS MARIAANTONIA B SERRA SOLIÑO ANTONIO K SERVERA MORAGUES BARTOLOME C SIERRA GALBARRO ANDREU V SIMON MASIP MARIA Q SINTES CARRERAS ELADIO F SINTES GUARDIA MARC K SINTES TRIAY MARIATERESA W SIRVENT CANCHO MANUEL H SOLARODRIGUEZ VICTOR MANUEL G SUAREZ ESTEVE CATALINA V TABERNER MOLL CARLOS Q TALAVERA PONS EMILY E TCHERNO-IVANENKO LUCY HELEN J 6 MILLER 177 TORRES DOMINGUEZ MARTA G TORRES DOMINGUEZ SUSANAMARIA X TORRES MARI MARTA P TROBAT BLASCOS FRANCISCAMARIA K TUR RIERA FRANCISCO JAVIER F VALERO MARTINEZ JOSE MANUEL W VIDAL FUERIS CARLOS A VIDAL SEGUI ALEXIA Y VILLALONGA ROTGER JOAN F ZAFRA MORENO FRANCISCO J 14 Motius de denegació 1. Beneficiari de les ajudes dirigides als estudiants universitaris o equivalents d Eivissa i Formentera per desplaçar-se fora de les Pitiüses, per al curs acadèmic 2006/2007, convocades pel Consell Insular d Eivissa i Formentera (apartat tercer de la convocatòria publicada al BOIB núm. 167, de 25 de novembre de 2006). 2. Beneficiari de les ajudes per a universitaris del Pla nacional de beques del Ministeri d Educació i Ciència (apartat tercer de la convocatòria). 3. Estudis que es poden cursar a la Universitat de les Illes Balears i/o a les seus d Eivissa i de Menorca i als centres adscrits (apartat 1.1 de l annex de la convocatòria). 4. Ensenyaments artístics (apartat 1.4.a de l annex de la convocatòria). 5. Estudis corresponents al tercer cicle o doctorat (apartat 1.4.b de l annex de la convocatòria). 6. Títols propis de les universitats, excepte els de la Universitat de les Illes Balears (apartat 1.4.c de l annex de la convocatòria). 7. Estudis d especialització (apartat 1.4.d de l annex de la convocatòria). 8. Estudis en universitats a distància (apartat 1.4.e de l annex de la convocatòria). 9. Estudis que no es cursen a universitats de l Estat espanyol (apartat 1.3 de l annex de la convocatòria). 10. Estudis que no condueixen a l obtenció del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte i enginyer (apartat 1.3 a de l annex de la convocatòria). 11. No requereix desplaçament (apartat 1.1 de l annex de la convocatòria). 12. Estar en possessió d un títol universitari (apartat 1.2.b de l annex de la convocatòria). 13. Sol licitud presentada fora de termini (apartat 3.4 de l annex de la convocatòria). 14. Manca presentar algun dels documents establerts a l apartat 3.3 de l annex de la convocatòria. 15. No és ciutadà d un país membre de la UE (apartat 1.2.a de l annex de la convocatòria). o Num Resolució de dia 18 de juliol de 2007, de la consellera d Educació i Cultura, mitjançant la qual es concedeixen ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris. Per Resolució del conseller d Educació i Cultura de dia 30 de desembre de 2006 (BOIB de 27 de gener de 2007) es convoquen ajudes econòmiques per a entitats sense finalitat de lucre que realitzen activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris per al curs 2006/07. Un cop examinades i valorades les sol licituds presentades de les entitats per la Comissió d Avaluació, i a proposta de la instructora de l expedient, la directora general d Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Resolc Primer. Concedir la subvenció a les entitats que s esmenten en l annex de la present Resolució amb indicació de l activitat de formació i la quantitat de la subvenció. Segon. La concessió de la subvenció per a les activitats de formació esmentades a l annex implica el reconeixement i el registre de l activitat de formació permanent del professorat, un cop s hagi complit tot el que s indica en l article 12 de la Resolució del conseller d Educació i Cultura de dia 30 de desembre de Tercer. Les activitats de formació han d haver finalitzat el 31 d agost de Quart. Les ajudes econòmiques s han de fer efectives amb càrrec a l aplicació pressupostària B , corresponent als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a Cinquè. Les entitats beneficiàries han de presentar a la Conselleria d Educació i Cultura la documentació següent: 1. Les activitats subvencionades i reconegudes i les entitats sol licitants estan subjectes al que disposa l article 12.4 i els articles 19 i 20 de l Ordre de dia 2 de gener de 2002 (BOIB núm. 8, de 17 de gener), per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari. Per això, en haver finalitzat les activitats, en el termini d un mes, les entitats han de trametre a la Direcció General d Ordenació, Innovació i Formació del Professorat la documentació que preveu l article12.4 i els articles 19 i 20 de l Ordre abans esmentada. 2. A més de la documentació que s assenyala al punt anterior, les entitats beneficiàries, per tal de justificar la realització de les activitats, d acord amb l apartat dotzè de la Resolució esmentada han de presentar, en el termini de 10 dies hàbils, davant la Direcció General d Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, la documentació que preveu l article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de subvencions; aquesta justificació es durà a terme mitjançant la presentació d un compte justificatiu, que estarà compost dels documents següents: - Memòria de les activitats realitzades i dels criteris objectius d imputació. - Relació dels justificants imputats. - Documentació justificativa de les despeses realitzades. Les despeses s han d acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 3. El pagament de l ajuda es farà efectiu un cop realitzada l activitat per a la qual va ser concedida l ajuda i es justifiqui amb la documentació esmentada als punts anteriors. 4. En cas d incompliment parcial de les obligacions per part de les entitats beneficiàries, el pagament de les factures que justifiquin correctament tendrà en

LLISTAT DEFINITIU DE LA BORSA DE SUBALTERNOS DE VALÈNCIA LISTADO DEFINITIVO DE LA BOLSA DE SUBALTERNOS DE VALENCIA

LLISTAT DEFINITIU DE LA BORSA DE SUBALTERNOS DE VALÈNCIA LISTADO DEFINITIVO DE LA BOLSA DE SUBALTERNOS DE VALENCIA LLISTAT DEFINITIU DE LA BORSA DE SUBALTERNOS DE VALÈNCIA LISTADO DEFINITIVO DE LA BOLSA DE SUBALTERNOS DE VALENCIA COGNOMS I NOM... 4 5 Minusv TOTAL MOTIUS DE BAIXA BOIX GIRONES, EUGENIA TERESA,6,5 5 Per

Más detalles

PERSONAL TÈCNIC ACREDITAT PER ELABORAR PLANS D'AUTOPROTECCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ CIVIL LOCAL I DE CATALUNYA

PERSONAL TÈCNIC ACREDITAT PER ELABORAR PLANS D'AUTOPROTECCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ CIVIL LOCAL I DE CATALUNYA Abella Vivancos Xavier 676382512 xavier.abella@gmail.com A/B i C Tots Sabadell Abril Casellas Arnau 691833936 653044112 arnau@atim.cat A/B i C Tots Barcelona Abril Iborra Juan Manuel 648034035 618717042

Más detalles

56 BOIB Num. 36 EXT. 11-03-2009

56 BOIB Num. 36 EXT. 11-03-2009 56 BOIB Num. 36 EXT. 11-03-2009 1211 10 07113027073 BALAGUER LLABRES ANTONIO CL PUIG TEIDE 7 07181 CALVIA 03 07 2008 023557633 0608 0608 185,62 1211 10 07113549156 MORENO VICENS RAFAEL CL VISTA ALEGRE

Más detalles

REGISTRE D ARQUITECTES TÈCNICS COMPETENTS PER FER CERTIFICATS D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l ICAEN

REGISTRE D ARQUITECTES TÈCNICS COMPETENTS PER FER CERTIFICATS D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l ICAEN Colegiat ColProfessional Nom Cognoms DNI AdrecaCompleta Poblacio CodiPostal Telefon CorreuElectronic Formacio NomEmpresa WebEmpresa 10004 Robert Sala Güell 77737452M Carrer Maurici Camprubí i Fornells,

Más detalles

A- EXP. PROFES. B- OTRAS ACTIV. ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 12,9 7,641 0 20,541 L ABAD TOME, Mª. CARMEN 45423535F 15,45 3,104 0,01 18,564 L

A- EXP. PROFES. B- OTRAS ACTIV. ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 12,9 7,641 0 20,541 L ABAD TOME, Mª. CARMEN 45423535F 15,45 3,104 0,01 18,564 L RESULTADOS DE LA FASE DE DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE -OPOSICIÓN A PLAZAS ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 12,9 7,641 0 20,541 L ABAD TOME, Mª. CARMEN 45423535F 15,45 3,104 0,01

Más detalles

VI MEDIA MARATON DE LATINA

VI MEDIA MARATON DE LATINA 1 ARROYO ARROYO, RECUERDO 1 00:00:06 00:37:50 01:24:52 01:24:46 (1) 00:04:01 2 DABAB, ANOUAR 2 00:00:05 00:31:30 01:07:13 01:07:08 (2) 00:03:11 3 ECHCHADLI, MY TAHAR 4 00:00:06 00:33:18 01:13:40 01:13:34

Más detalles

ANTECEDENTES RESUELVO

ANTECEDENTES RESUELVO Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE

Más detalles

Comisiones de Servicio 2013/2014 Interprovinciales DESFAVORABLES

Comisiones de Servicio 2013/2014 Interprovinciales DESFAVORABLES 09:40 Página 1 de 16 ABRIL CID, JOSE ANTONIO (52529995) ENFERMEDAD NO IMPIDE O DIFICULTA GRAVEMENTE DOCENCIA EN PUESTO O LUGAR DE DESTINO ADONES JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN (28644196) AGUILAR FERRER, JUAN

Más detalles

33è CROS VILA RIPOLLET + CROS LOCAL

33è CROS VILA RIPOLLET + CROS LOCAL Event és CROS VILA RIPOLLET + CROS 01a CURSA 1 1351 EL ASSAOUI MOHAMED LL. COMPANYS CM ESCOLAR RIPOLLET 1 00:09:35 2 1112 ALBET GARCIA DANIEL COL LEGI SANT GABRIEL CM ESCOLAR RIPOLLET 2 00:09:59 3 1452

Más detalles

MODIFICACIONES P.O.D CURSO 2013 / 2014

MODIFICACIONES P.O.D CURSO 2013 / 2014 MODIFICACIONES P.O.D CURSO 2013/2014 DEPARTAMENTO DE ANTROP.SOC.PSICOLOGIA BASIC.Y SALUD PUB. ANTROPOLOGIA SOCIAL CACERES FERIA, RAFAEL PROFESOR CONTRATADO DOCTOR A 24 SIN VARIACION A 24 CAMPO TEJEDOR,

Más detalles

ÒRGANS SUPERIORS I LLOC DIRECTIUS DE L ADMINISTRACÓ DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA

ÒRGANS SUPERIORS I LLOC DIRECTIUS DE L ADMINISTRACÓ DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA Gener 2014 ÒRGANS SUPERIORS I LLOC DIRECTIUS DE L ADMINISTRACÓ DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA Òrgans Superiors Retribució anualitzada Alcalde/essa 109.939 Tinent/a d'alcalde, portaveu del govern, cap de

Más detalles

RESOLUCIÓN DE CAMBIOS DE GRUPO GRADO EN FARMACIA

RESOLUCIÓN DE CAMBIOS DE GRUPO GRADO EN FARMACIA RESOLUCIÓN DE CAMBIOS DE GRUPO GRADO EN FARMACIA Una vez revisadas las 465 solicitudes de cambio de grupo presentadas en tiempo y forma, se resuelve: 1) Conceder los cambios de grupos justificados según

Más detalles

Clasificación General Provisional

Clasificación General Provisional Categoría Femenina 1 F30003 DIANA MARTÍN GIMÉNEZ M3000 B VALENCIA TER 1981 ESP 0:17:58 0:34:59 2 F30002 ISABEL MACIAS CHOW AR7416 B SIMPLY SCORPI 1984 ESP 0:18:56 0:37:29 3 F33225 FREDERIQUE FISEL F 1959

Más detalles

ACTA DE TRIBUNAL QUALIFICADOR. 5 PLACES D AGENT DE LA POLICIA LOCAL

ACTA DE TRIBUNAL QUALIFICADOR. 5 PLACES D AGENT DE LA POLICIA LOCAL ACTA DE TRIBUNAL QUALIFICADOR. 5 PLACES D AGENT DE LA POLICIA LOCAL Vilafranca del Penedès, 31 de juliol de 2014 A les 8:30 hores del dia esmentat, i a l IES Eugeni d Ors, es constitueix el Tribunal Qualificador

Más detalles

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA A D M I T I D O S

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA A D M I T I D O S ABARKAN KANDUCHI SUCAINA 45306166F Libre ABDEL LAH BUYEMAA FATIMA 45081933R Libre ABDEL LAH GARCIA DUNIA 45278847N Libre ABDEL LAH MOHAMED CANDILA 45283008X Libre ABDEL LAH MOHAMED HOSNIA 45275146Z Discapacitado

Más detalles

GENER SEX CATEG DORS APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPOMED/KM CATEGORIA SEXO CLUB LOCALIDAD 1 1 1 633 ELOURDI MOUNIR 1:08:08 3:13 VETERANO B M PADUL 2 2 1 156

GENER SEX CATEG DORS APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPOMED/KM CATEGORIA SEXO CLUB LOCALIDAD 1 1 1 633 ELOURDI MOUNIR 1:08:08 3:13 VETERANO B M PADUL 2 2 1 156 GENER SEX CATEG DORS APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPOMED/KM CATEGORIA SEXO CLUB LOCALIDAD 1 1 1 633 ELOURDI MOUNIR 1:08:08 3:13 VETERANO B M PADUL 2 2 1 156 MONTERO PAREJO ANTONIO 1:10:47 3:21 SENIOR A M ATMO.

Más detalles

Si us plau, indica el temps aproximat que has dedicat a cada assignatura durant la última setmana, incloent-hi les hores de classe.

Si us plau, indica el temps aproximat que has dedicat a cada assignatura durant la última setmana, incloent-hi les hores de classe. Grup 1AM0 ALDEA ELVIRA, ORIOL BENALI, BOUCHRA CANALES ARGUDO, OSCAR DE LAS HERAS LOPEZ, ANGEL ELJAOUHARI, MOUNIA FIESCHI PEYRE, IVAN GARCIA SANCHEZ, RAQUEL LOBO SANCHEZ, JORDI LOPEZ LIEVANA, BORJA LOPEZ

Más detalles

140215 CEI IC CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE INV 2014

140215 CEI IC CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE INV 2014 2 CEI IC CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE INV 2 Cadete Femenino m Obstaculos Licencia Deportista / Name Surname Born Cod. y Nombre de Club / Team.. PAYOLA ANGLADA, NURIA.999 2 Sant Joanec 99:99,99

Más detalles

95è. CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT MÍTING INTERNACIONAL D'ATLETISME CENTENARI FCA ACTA DEL CAMPEONATO

95è. CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT MÍTING INTERNACIONAL D'ATLETISME CENTENARI FCA ACTA DEL CAMPEONATO RCAT 10.28 JORDI MAYORAL RCAM 10.46 JOSE ILLAN BLANCO 100m MASC. Semifinal Calificación: Los 2 primeros de cada serie (Q) y los 2 siguientes con mejores tiempos (q) progresan a la Semifinal 1 07/07/2015

Más detalles

Entidad Federativa: Querétaro Periodo: Primer Trimestre 2015 PERSONAL COMISIONADO O CON LICENCIA FUNCI ONES ESPE CIFIC AS NÚMER O DE HORAS

Entidad Federativa: Querétaro Periodo: Primer Trimestre 2015 PERSONAL COMISIONADO O CON LICENCIA FUNCI ONES ESPE CIFIC AS NÚMER O DE HORAS TIPO DE MOVIMIENTO NOMBRES Entidad Federativa: Querétaro Periodo: Primer Trimestre 2015 PERSONAL COMISIONADO O CON LICENCIA TIPO DE PLAZA NÚMER O DE HORAS FUNCI ONES ESPE CIFIC AS CLAVE DE PAGO FECHA COMISIÓN

Más detalles

MATARÓ 08302 666452925 info@jordillop.com CURS - LES EINES PER LA CERTIFICACIÓ D'EDIFICIS EXISTENTS: CE3 I CE3X - CETIB

MATARÓ 08302 666452925 info@jordillop.com CURS - LES EINES PER LA CERTIFICACIÓ D'EDIFICIS EXISTENTS: CE3 I CE3X - CETIB NUM NOM COGNOMS ADREÇA POBLACIÓ CP TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC FORMACIÓ ADDICIONAL EMPRESA WEB EMPRESA 3910 ANTONIO MIRABET BONET ROSSELLO, 94-98 BARCELONA 08029 934639495 antoniomirabet@yahoo.es "A" 2ÓN.

Más detalles

Un verano de 2012 sob

Un verano de 2012 sob Un 2012 sobresaliente CINCO NUEVAS MEDALLAS Un verano de 2012 sob Dos oros continentales, el de la U16 y U20 Femenina; una plata mundial (la U17 Femenina), el bronce de la U20 Masculina y el colofón de

Más detalles

Aspirantes de. de julio

Aspirantes de. de julio Aspirantes convocadas (os) a la aplicación del Examen de Conocimientos para la selección y designación de Consejeross Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 31 de julio

Más detalles

PROGRAMA FINAL. Arritmias y Estimulación Cardiaca. Cardiopatía Isquémica y Cuidados Críticos Cardiológicos. Diagnóstico por la Imagen

PROGRAMA FINAL. Arritmias y Estimulación Cardiaca. Cardiopatía Isquémica y Cuidados Críticos Cardiológicos. Diagnóstico por la Imagen PROGRAMA FINAL Incluye Programa por Áreas de Conocimiento: Arritmias y Estimulación Cardiaca Cardiopatía Isquémica y Cuidados Críticos Cardiológicos Diagnóstico por la Imagen Hemodinámica, Cardiología

Más detalles

Clasificación General Provisional

Clasificación General Provisional Categoría Femenina 1 F20002 VANESA VEIGA COMESAÑA TO4155 D CA ADIDAS 1979 ESP 0:37:05 1:19:32 2 F20043 LUCIA PEREGRINA C 1984 ESP 0:42:21 1:27:28 3 F20022 KARIN ARTHURSSON F 1969 SWE 0:42:12 1:28:25 4

Más detalles

Universidad de Valladolid. Servicio de Deportes. Media Marathón Universitaria.

Universidad de Valladolid. Servicio de Deportes. Media Marathón Universitaria. 1 Universidad de Valladolid. Servicio de Deportes. Media Marathón Universitaria. 14/05/20 1 87 1.496 ASENSIO VALENTIN, MARIA 22 A 00: 40: 50 FACULTAD DE CIENCIAS 2 135 543 GUTIERREZ MATOS, Mª DE LOS REYES

Más detalles

PRUEBA DE MADUREZ APELLIDOS_NOMBRE ESPECIALIDAD ITINERARIO O MATERIA INSTRUMENTAL. Alarcón Moreno, Rocío Interpretación Violín No Sí

PRUEBA DE MADUREZ APELLIDOS_NOMBRE ESPECIALIDAD ITINERARIO O MATERIA INSTRUMENTAL. Alarcón Moreno, Rocío Interpretación Violín No Sí Alarcón Moreno, Rocío Interpretación Violín No Sí Aliaga Arnau, Antoni Interpretación Fagot No Sí Altur Melo, Román Interpretación Violoncello No Sí Anaya Cámara, Maria Mercedes Interpretación Trompa No

Más detalles

Encuentro Intercomunidades Juvenil ACTA DEL CAMPEONATO

Encuentro Intercomunidades Juvenil ACTA DEL CAMPEONATO Encuentro Intercomunidades Juvenil 100m MASCULINO Final A 06/06/2015 12:25 Viento: +1.5 Final 1 21 Gabriel Martin Blazquez 2 27 Marcos Orío Sáez 3 25 Iosu Salaberri Intxaurrondo 4 29 Jesus Cabañeros Fernandez

Más detalles

6 150 m Obstaculos Cadete Femenino

6 150 m Obstaculos Cadete Femenino LISTAS PROVISIONALES DE SALIDA CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE DE INVIERNO 2015-PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBERÁN ENVIAR CORREO A deporte@rfess.es ANTES DE LAS 10.00 HRS DEL PRÓXIMO LUNES DÍA

Más detalles