PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA"

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATERAKO EKIPAMENDUA KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA I.- KONTRATUAREN HELBURUA: Tandem masa-espektrometriako ekipamendua, kuadrupolo hirukoitzeko,kuadrupolo eta tranpa ioniko edo kuadrupolo eta orbitrap motakoa, bereizmen handiko kromatografia likidoko sistemari akoplatua. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA I.- OBJETO DEL CONTRATO: Equipamiento de espectrometría de masas en tándem tipo triple cuadrupolo, cuadrupolo-trampa iónica o cuadrupolo-orbitrap acoplado a sistema de cromatografía líquida de alta resolución. II.- HORNIKUNTZAREN HELBURUAREN XEHETASUNAK: Gutxieneko ezaugarri eta prestazio hauek izan behar ditu: Ekipamendua oso konplexutasun handiko proteina laginetan targeted proteomics moduko analisiak egiteko erabiliko da nagusiki, SRM (edo multiplex SRM) moduko eskuraketaren bidez. Ekipoen ezaugarri teknikoak: - Kromatografia likidoko sistema: - nanohplc/nanouplc sistema - Lan fluxuak: minutuko 200 nl-tik, gradiente binarioan. - Doitasun handiko injektore automatikoa - Laginen eta zutabeen tenperaturaren kontrola - Masa-espektrometroa: - kuadrupolo hirukoitzeko edo kuadrupolo eta tranpa ionikoko tandem masaespektrometroa, multiplex SRM analisia egiteko gai. - ESI eta nanoesi ionizazio iturria. Ionizazio iturri guztiek sistema berean aldagarriak izan behar dute. II.- CONCRECIÓN DEL OBJETO DEL SUMINISTRO: Con las siguientes características y prestaciones mínimas: El equipamiento estará dedicado principalmente a realizar análisis tipo targeted proteomics mediante adquisición en modo SRM (o multiplexsrm) en muestras proteicas de muy alta complejidad. Características técnicas de los equipos: - Sistema de cromatografía líquida: - Sistema nanohplc/nanouplc - Flujos de trabajo desde 200nL/min en modo gradiente binario - Inyector automático de alta precisión - Control de temperatura de las muestras y las columnas - Espectrómetro de masas: - Espectrómetro de masas en tándem tipo triple cuadrupolo o triple cuadrupolotrampa iónica con capacidad de realizar análisis multiplex SRM - Fuente de ionización ESI y nanoesi. Todas las fuentes de ionización deben ser intercambiables en el mismo sistema 1

2 - kuadrupolo hirukoitzeko, kuadrupolo eta tranpa ionikoko edo kuadrupolo eta orbitrpeko analizagailua. - Lan moduak: multiplex SRM, product ion scan, precursor ion scan eta neutral loss. - Softwarea: - Ekipoak kontrolatzeko eta datuak eskuratzeko softwarea - Datuak prozesatzeko softwarea - multiplex SRM analisiak sortzeko softwarea - Datuak aztertzeko softwarea: multiplex SRM moduko analisi kuantitatiboak eta analisi estatistikoak egiteko software espezifikoa. Ekipoak izango dituen aplikazioak eta bete behar dituen eskakizun teknikoak aintzat hartuta, kontuan izango da ondorengo ezaugarriak izatea: - Errepikakortasuna - Masa bereizmena eta zehaztasuna - Sentikortasuna - Tarte dinamikoa - Monitoriza dezakeen trantsizio kopurua - Aldakortasuna, eta softwarea erabiltzeko gaitasuna eta erraztasuna Eskainitako ekipamenduak deskribatutako aplikazioen helburuak betetzeko hardwarerik aproposena eta instalaziorako altzari egokiak barne hartu behar ditu. Prezioa kalkulatzerakoan, kontuan izan beharko da enpresa adjudikaziodunak prestakuntza ikastaroa eman beharko diela nahitaez ekipamenduaren erabiltzaileei. Horrez gain, aipaturiko ekipamenduaren mantentze protokoloa ere eman beharko du, eta erabiltzaileei nondik norakoak azaldu. - Analizador triple cuadrupolo, cuadrupolo-trampa iónica o cuadrupoloorbitrap. - Modos de trabajo: multiplex SRM, product ion scan, precursor ion scan y neutral loss. - Software: - Software de control de equipos y adquisición de datos - Software de procesamiento de datos - Software de creación de análisis multiplex SRM - Software de análisis de datos: software específico para análisis cuantitativos tipo multiplex SRM y análisis estadístico Teniendo en cuenta las aplicaciones para las que se va a utilizar el equipo y los requerimientos técnicos, se valorarán las siguientes características: - Reproducibilidad - Resolución y exactitud de masa - Sensibilidad - Rango dinámico - Número de transiciones monitorizables - Versatilidad, capacidad y facilidad de uso del software. El equipamiento ofertado deberá incluir el hardware óptimo para cumplir los objetivos de las aplicaciones descritas y el mobiliario adecuado para su instalación. Al calcular el precio, deberá tenerse en cuenta que la empresa adjudicataria habrá de impartir obligatoriamente cursos de formación a los usuarios de los equipos para la implementación de las aplicaciones descritas, y además, deberá hacerse entrega de un protocolo de mantenimiento del citado equipo, que deberá igualmente explicarse a los usuarios. 2

3 Aipatu mantentze protokoloaz gain, ekipoaren eskuliburu osoa ere ekarriko da, gaztelaniara behar bezala itzulita. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/95 Legean eta laneko ekipoei buruzko 1215/97 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, aipatu ekipoak CE markako etiketa izan beharko du. III.- ESKAINTZEN AURKEZPENA ETA ALDAGAIEN ONARPENA 2 gutun-azalean lizitatzaileek preskripzio orri honen eranskin gisa jasotako ereduaren arabera betetako eskaintzak sartuko dituzte. Eskaintza ekonomikoko aipatu ereduak administrazio baldintza berezien orriaren eranskin gisa (VI. eranskina) agertzen dena ordezkatzen du. Ez da onnartzen aldaerarik. 3 gutun-azalean, oro har, eskaintzen balorazio irizpideak ebaluatzeko dokumentuak barneratuko dira, betiere, preskripzio orriaren arabera irizpide batzuk aplikatzeko balio judizioa egin nahi bada. 3 gutun-azalean lizitatzaileak ekipamenduaren ezaugarriak deskribatu beharko ditu, honako informazio hau jasotzen duten agirien bi ale aurkeztuz: - Eskainiako materialaren eta elementuen deskribapena, behar besteko informazio teknikoarekin, Unibertsitateak behar bezala interpretatu eta ebalua ditzan. Hobekuntzak ere baloratuz gero: - II. puntuan zehaztutako ezaugarriak hobetzen dituzten eskaintzen deskribapena. Eskainitako bermealdiaren ondorengo aldirako mantentze kontratu aukera Además de dicho protocolo de mantenimiento se aportará el manual completo del equipo debidamente traducido al castellano. De conformidad con lo establecido en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 1.215/97, sobre equipos de trabajo el presente equipo deberá venir etiquetado con el marcado CE. III.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ADMISIÓN DE VARIANTES: En el sobre 2 los licitadores incluirán las ofertas siguiendo el modelo que figura como anexo al presente pliego. Este modelo de oferta económica sustituye al que figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo VI del Pliego). No se admiten variantes. En el sobre 3, con carácter general, se incluirán los documentos tendentes a evaluar los criterios de valoración de las ofertas para los que en este pliego se ha establecido que su aplicación se quiere realizar un juicio de valor. En el sobre 3, el licitador deberá describir las características del equipamiento, aportando dos ejemplares de la documentación que contemple la información siguiente: - Descripción del material y de los elementos ofertados con la suficiente información técnica que ayude a su correcta interpretación y evaluación por parte de la Universidad. En el caso de que se valoren mejoras: -Descripción de las mejoras ofertadas respecto a las prestaciones descritas en el punto II. Se presentarán diversas posibilidades de contratos de mantenimiento para el 3

4 ezberdinak aurkeztuko dira, betiere, bi urteko gutxieneko epea errespetatuz. Informazio horretan kontratu modalitate bakoitzaren prezioa ere sartuko da. 3 gutun-azalean eskaintza ekonomikoari edo formulak aplikatuta automatikoki ebalua daitezkeen beste irizpide batzuei buruzko dokumentuak edo datuak aurkeztuz gero, lizitatzaileak egindako eskaintza baztertu egingo da. IV.- AURREKONTUA: Unibertsitateak duen gehienezko aurrekontua: Zenbatekoa BEZ kanpo: %18 BEZ Zenbatekoa, guztira ,00. V.- KONTRATUAREN PREZIOA: Kontratuaren prezioa, aukeratutako proposamen ekonomikotik eta Unibertsitatearen adjudikaziotik ateratzen dena izango da. Bai unibertsitateak bai lizitatzaileek lanaren kostua kalkulatu ahal izateko, eskaintza ekonomikoak honako arau hauei lotuko zaizkie: 1.- Lizitatzaileek prezio bat eskainiko dute, eta horren barruan sartuko dira preskripzio orri honen II. puntuan adierazten diren prestazio guztiak. 2.- Lizitatzaileek eskainitako prezioek, edozein egitura dutela ere, nahitaez barne hartuko dituzte eragiketan parte hartzen duten zuzeneko zein zeharkako kostu guztiak, lizitatzailearen edo berarekin lankidetzan ari den norbaiten zerbitzura lanean ari diren langileen ordainsaria, langileen Gizarte Segurantza eta zerga kargak, eta beste edozein esparru fiskaleko zergak eta arielak, %18 BEZ barne (BEZren zerga tasa berriak periodo posterior a la garantía ofertada, siempre respetando el plazo mínimo establecido de dos años. En esta información se incluirá también el precio de cada modalidad contractual. La presentación en el sobre 3 de documentos o datos relativos a la oferta económica u otros criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas conllevará el rechazo de la oferta presentada por la licitadora. IV.- PRESUPUESTO: El presupuesto máximo de la Universidad asciende a la cantidad de: Importe total: IVA excluido IVA 18% : TOTAL: ,00 V.- PRECIO DEL CONTRATO: El precio del contrato será el que resulte de la propuesta económica seleccionada y la correspondiente adjudicación de la Universidad. Con objeto de que tanto la Universidad como los licitadores puedan calcular el coste del trabajo, las ofertas económicas se ajustarán a las siguientes reglas: 1.- Los licitadores ofertarán un precio, comprendiendo en el mismo todas las prestaciones señaladas en el punto II, del presente pliego. 2.- Los precios ofertados por los licitadores, sea cual fuere su estructura, comprenderán necesariamente cuantos costes directos e indirectos intervengan en la operación, retribución de personal al servicio por cualquier título del ofertante o quien con él coopere. Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA (18%), sin perjuicio de que a la entrada 4

5 indarrean sartzean doikuntza egokiak egitearen kaltetan izan gabe), baita eskaintzailearen industria etekina bera ere; beraz, aipatu ditugun kontzeptu hauetan, adjudikaziodunak ezin izango du eraginik izan, berak eskainitako preziotik eta Unibertsitateak onartutakotik kanpo. 3.- Aurrekontuan, barne egongo da esandako laborategian aipatu hornidura muntatzea, instalatzea eta martxan jartzea esandako laborategian. Hornitzailea arduratuko da logistika guztiaz. Instalazioa izango da sare elektrikora nahiz hornikuntza, hustubide edo gasen ebakuazioko beste sare batzuetara konektatzea, baita preskripzio orri honetan deskribatutako ekipamendua dagokion lokalean erabili ahal izateko aipatu sareetan egin beharrekoak izan daitezkeen obra zibileko lan osagarriak edo aldaketak gauzatzea ere. UPV/EHUk funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren ur, gas eta korronte elektriko hartuneak emango ditu VI.- ADJUDIKAZIOA: Prozedura irekiaren bidez. VII.- GAUZATZEKO EPEA: Lizitatzaileak, egiten dituen eskaintzetan, hornikuntzaren guztizko prestazioak gauzatzeko gehienezko epea proposatuko du eta epe hori kontratua sinatu eta gehienez 16 astebetekoa izango da. en vigor de los nuevos tipos impositivos de IVA se realicen los ajustes pertinentes, así como el propio beneficio industrial del ofertante de forma que ninguno de estos conceptos podrá ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado por la Universidad El presupuesto deberá incluir el montaje, instalación y puesta en marcha del suministro descrito en el laboratorio indicado, encargándose el suministrador de la logística necesaria. Se entenderá por instalación el conexionado a la red eléctrica y a otras redes de suministros, desagües o evacuación de gases, así como la ejecución de cuantos trabajos auxiliares de obra civil o modificaciones en dichas redes sean necesarios realizar, para el equipamiento descrito en el presente pliego de forma que el mismo quede apto para su uso dentro del local destinado a tal efecto. La UPV/EHU proveerá de las tomas de agua, gases y corriente eléctrica necesarias para el correcto funcionamiento necesario VI.- ADJUDICACIÓN: Mediante Procedimiento Abierto. VII.- PLAZO DE EJECUCIÓN: En sus ofertas, el licitador propondrá un plazo máximo de ejecución de las prestaciones totales del suministro, no superior a 16 semanas a partir de la firma del Contrato. VIII.- KONTRATUA GAUZATZEKO TOKIA: Prestazioak ondorengoei lotuko zaizkie: elementu bakoitza honako kokaleku honetan instalatu, muntatu eta martxan jartzeari: VIII.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Las prestaciones se realizarán con sujeción a lo siguiente: instalación, montaje y puesta a punto de cada elemento en el espacio y ubicación señalados a continuación: 5

6 UPV/EHU-ko Ikerkuntzarako Zerbitzu orokorraren Proteomika Zerbitzu Orokorrean. Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Bizkaiko Campusa. Ekipamenduaren kokaleku zehatza enpresa adjudikaziodunari adieraziko zaio. IX.- MATERIALA EMATEA ETA BERMEA: Materiala gauzatze epearen barruan emango da, aurkeztutako eskaintzaren arabera. Ekipamenduak eta instalazioak bi urteko bermea izango du gutxienez. Kontratistak, ordea, epe hori luzatu ahal izango du, komeni den heinean. Ekipamenduaren aberia edo narriaduraren kasuan lizitatzaileak erantzunararko gehienezko epea indikatu beharko du. En el Servicio General de Proteómica de los Servicios Generales de Investigación de la UPV/EHU. Facultad de Ciencia y Tecnología. Campus de Bizkaia. El lugar exacto de ubicación del equipamiento se indicará a la empresa que resulte adjudicataria. IX.- ENTREGAS DE MATERIAL Y GARANTÍA: El material será entregado dentro del plazo de ejecución, conforme a la oferta presentada. Tanto el equipamiento como la instalación tendrán garantía mínima de 2 años, pudiendo el contratista incrementarla en el plazo en que sea conveniente. El licitador indicará un tiempo máximo de intervención en caso de deterioro o avería del equipamiento. X.- PREZIOAREN ORDAINKETA: Ordainketa ekipamendua ematean egingo da, aurretik faktura osoa, jatorrizkoa eta kopia, aurkeztu ondoren (bertan, indarrean dauden zerga xedapenen arabera, beharrezkoak diren datu guztiak aurkeztuko dira eta nahitaez adieraziko da elementuen serie zenbakia). Gainera, ekipamendua hainbat elementuz osatuta badago eta fakturan banakatu egin behar badira, bakoitzak bere prezioarekin azaldu beharko du. Banakapenean bakoitzaren prezioa adieraziko ez balitz, faktura itzuli egingo da, zuzen dadin. Aldi berean, ordainketa ekipamendua jaso ondoren egingo da, horretarako dagokion akta sinatuta. X.- PAGO DEL PRECIO: El pago se realizará a la entrega del equipamiento, previa presentación de factura completa con original y copia, (en la que se incluirán cuantos datos sean necesarios de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes y señalándose necesariamente el número de serie del equipamiento). Además, y si el equipamiento estuviera formado de varios elementos que deban ser desglosados en la factura, cada uno de éstos, habrá de constar en la misma con su precio correspondiente. En el caso de que el desglose no se presentara con su precio, se devolverá la factura a fin de que sea corregida. Así mismo, queda condicionado el pago a la recepción del equipamiento, mediante la suscripción del acta correspondiente. 6

7 Edonola ere, puntu horretan aipatu den akta izenpetzeko, kontuan izan beharko da aurretik eskatutako atalen ekipoa osoosorik instalatu beharko dela, eta ekipoa behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko probak egin beharko direla XI.- ADJUDIKAZIO IRIZPIDE BEREZIAK: Jasotako proposamenak ebaluatzeko irizpideak eta horien pisu haztatuen balioa jarraian adierazitakoak dira: Balio judizioen puntuazioan gutxienez 25 puntu lortzen ez duten lizitatzaileak eskaintzatik kanpo geldituko dira En todo caso, para la firma del acta a que hace referencia este punto, deberá tenerse en cuenta que, con carácter previo, habrá de procederse a la instalación completa del equipo, incluyendo la realización de cuantas pruebas sean necesarias para el correcto funcionamiento del mismo XI.- CRITERIOS ESPECIALES PARA LA ADJUDICACIÓN: Los criterios con que se evaluarán las propuestas recibidas y el valor de sus pesos ponderados son las que figuran a continuación: Los licitadores que no alcancen en la puntuación de juicios de valor una puntuación mínima de 25, quedarán excluidos de la licitación. Irizpideak (2 gutun-azalerako) Prezioa.- Prezioaren murrizketa, IV. puntuan adierazitakoarekin alderatuta. Puntuaziorik handiena murrizketarik handiena eskaintzen duen proposamenari emango zaio. Gainerako eskaintzak ondorengo formularen arabera balioetsiko dira: P= (EB/ LE) x puntu gehien P = Puntuazioa OB = Eskaintzarik baxuena LE = Lizitatzailearen eskaintza Berme osagarriak. Berme osagarria da IX. puntuan agertzen den bermearen gutxieneko epea (2 urte) luzatzea. Hilabeteka adierazi behar da. Bermea gehien luzatzen duen eskaintzak jasoko du puntuazio altuena. Prezioa gehien murrizten duen proposamenari gehienezko puntuazioa emango zaio. Puntuak= (Puntuazio altuena x Balioetsi beharreko eskaintza)/epe luzeena duen eskaintza. balioespena % valoración Criterios Para incluir en el sobre 2 Precio.- Reducción del precio respecto del indicado en el punto IV. Se valorará con la máxima puntuación a la propuesta que ofrezca una baja mayor. El resto de ofertas se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula: P= (OB/ OL) x máximo de puntos P= Puntuación OB= Oferta más baja OL= Oferta del licitador Garantías complementarias. Se entenderá por garantías complementarias, la ampliación del plazo de garantía mínimo (2 años) exigido en el punto IX. Se expresará por meses. Se valorará con la máxima puntuación a la propuesta que ofrezca un aumento de la garantía mayor. El resto de ofertas se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula: P= (Puntuación máxima x Oferta a valorar)/ Oferta a de mayor plazo.

8 Salmenta ondoko laguntza zerbitzua Honela banatuko da: Erantzun denbora matxurak gertatzean: gehienez 5 puntu. Balioetsiko den tarte txikiena 1 egunekoa izango da, eta handiena, berriz, 7koa. Denbora egunka adieraziko da. Ordezkoak ekartzeko denbora: gehienez 5 puntu. Balioetsiko den tarte txikiena 1 egunekoa izango da, eta handiena, berriz, 15ekoa. Denbora egunka adieraziko da. Eskaintza onenari emango zaio punturik gehien eta gainerakoek modu proportzionalean jasoko dituzte puntuak. Elementuak (3 gutun azalerako) Ekipamenduaren kalitatea, proposatutako zehaztapenari dagokionez egindako hobekuntzak barne. 10 balioespena % valoración 40 Servicio de asistencia post-venta. Se distribuirá de la siguiente manera: Tiempo de respuesta hasta 5 puntos. El periodo mínimo a partir del que se valorará será 1 día y el máximo 7 días. Los tiempos se concretarán por días. Tiempo de entrega de repuestos hasta 5 puntos. El periodo mínimo a valorar será 1 día y el máximo 15 días. Los tiempos se concretarán por días. Se valorará con la máxima puntuación a la mejor oferta, y el resto de forma proporcional. Elementos (para incluir en el sobre 3) Calidad del equipamiento incluyendo mejoras respecto del a especificación propuesta - Eskainitako bermeari dagokionaren ondoko aldirako mantentze kontratuak eta/edo, modelo berriak merkaturatzean, erositako ekipamenduan eguneratzeak edo ordezkapenak egiteko baldintzak sartzea. Bi eskaintza edo gehiagoren artean berdinketa badago, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Lege berriko seigarren xedapen gehigarriarekin ados, kontratua enpresa hauei adjudikatuko zaie: ezgaitasunak dituzten pertsonak edo gizarte bazterkerian daudenak dituztela egiaztatzen dutenei, edo irabazteko asmorik gabeko erakundeei 9 Inclusión de contratos de mantenimiento para el periodo posterior a la garantía ofertada y/o condiciones para realizar actualizaciones o sustituciones en el equipamiento adquirido al comercializarse nuevos modelos. En caso de producirse un empate entre dos o más ofertas, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se adjudicará el contrato a aquellas empresas que acrediten encontrarse en alguno de los supuestos que se establecen en dicha disposición. Las preferencias se aplicaran por el orden en que aparecen en la citada disposición adicional sexta. Leioan, 2011ko maiatzaren 5ean Leioa, 5 de mayo de 2011 Maribel Arriortua Marcaida EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 8

9 ANEXO I DEL PLIEGO (en procedimientos abiertos) MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Existe anexo adjunto a este modelo que debe ser rellenado y suscrito por el licitador (sí/no)?... D./Dña...con domicilio en..., calle... y provisto/a del DNI.... en nombre propio / en representación de la empresa... con domicilio en..., calle... CP... Tfno... y CIF... DECLARO: I.- Que he quedado enterado/a del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto... II.- Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. III.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento, y que en la elaboración de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.. IV.- Que en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización según la solución base/variante n.º... (especificar lo que corresponda) por la cifra total(*) de:...(**)euros(debe expresarse en letra), comprendiéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y cualquier otro impuesto o gasto que pueda gravar la operación, los gasto de desplazamiento y el beneficio industrial del contratista, siendo las condiciones negociadas y aceptadas las que se expresan a continuación:.- Plazo de garantía ofrecido :.- Tiempo de respuesta:..- Tiempo de entrega de repuestos:. En el importe total ofertado se encuentra incluida la cuantía de (***)...euros correspondiente al IVA que debe ser repercutido. En...,a... de...de... Fdo.: DNI: (*) Cuando el contrato tenga por objeto prestaciones sucesivas y por precio unitario no debe rellenarse este apartado, pero sí el documento de proposición económica en el caso de que figure previsto en el encabezamiento de este modelo.. (**) En el caso de lotes, especificar a los que se licita y expresar el importe total ofertado por cada uno de ellos con indicación de la cuantía correspondiente al IVA incluida en dicho importe total. (***) En el caso de exención subjetiva deberá indicarse y adjuntarse documentación acreditativa. ATENCIÓN: Este modelo de proposición económica, sustituye al que aparece junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 9

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATERAKO EKIPAMENDUA KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

2. LUGAR DEL SUMINISTRO. Los lugares del suministro son los que se indican en el Anexo I y II de este Pliego de prescripciones técnicas.

2. LUGAR DEL SUMINISTRO. Los lugares del suministro son los que se indican en el Anexo I y II de este Pliego de prescripciones técnicas. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, en base a los criterios establecidos en el apartado V de este Pliego.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, en base a los criterios establecidos en el apartado V de este Pliego. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE EMPRESAS QUE SUMINISTREN PRODUCTOS APPLE A LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU) I. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

1. OBJETO 1. XEDEA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 2. EGIN BEHARREKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA. 2.1. Duración 2.1. Iraupena

1. OBJETO 1. XEDEA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 2. EGIN BEHARREKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA. 2.1. Duración 2.1. Iraupena Itzulpen Zerbitzua Servicio de Traducciones Pliego de prescripciones técnicas del concurso público para la contratación de los servicios de traducción del castellano al euskera, y viceversa, de los diarios

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO Onarpena: Udalbatzak 2009/12/03an Aprobación: Pleno de 03/12/2009 Argitalpena: GAOn, 2010/01/07an (pdf) Publicación: BOG

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

15.203 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA

15.203 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA 15-12-2010 ADM.FR.01.PR.13.01 15.203 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA ZERBITZUA: Genomika Zerbitzua: Geneen Adierazpenen Unitatea IKASTAROAREN IZENBURUA: Gene Adierazpenen analisia denbora errealeko PCR

Más detalles

15.503. Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA

15.503. Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA 15.503. Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA ZERBITZUA: Estatistika eta Imajinen Tratamendua. IKASTAROAREN IZENBURUA: Android sistemaren erabilera. PARTE HARTZAILEAREN PROFILA: Trebatzen ari diren ikertzaileak,

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN a) Servicios de traducción a euskera de la documentación de la sociedad

Más detalles

La empresa adjudicataria garantizará los siguientes plazos de traducción: Orri bateko testuek (<400 hitz), Los textos de un folio (<400 palabras)

La empresa adjudicataria garantizará los siguientes plazos de traducción: Orri bateko testuek (<400 hitz), Los textos de un folio (<400 palabras) OSAKIDETZAK SORTUTAKO ZENBAIT TESTU ITZULTZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA. PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA TRADUCCIÓN DE DIVERSOS

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS Servicio Vasco de Empleo UNIDAD FORMATIVA Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad Módulo formativo Resto de unidades formativas que completan el módulo DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE BAKIO.

1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE BAKIO. CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE BAKIIO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 1. OBJETO

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

-POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí. Por anualidades completas, hasta un máximo de dos años.

-POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí. Por anualidades completas, hasta un máximo de dos años. CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y ALARMAS DE

Más detalles

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14 MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 004/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

- Bandeja de muestras termostatizada entre 4º y 40ºC, con capacidad mínima de 100 viales de 2 mililitros.

- Bandeja de muestras termostatizada entre 4º y 40ºC, con capacidad mínima de 100 viales de 2 mililitros. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA / ESPECTROMETRÍA DE MASAS (LC/MS/MS) TRIPLE CUADRUPOLO PARA EL DEPARTAMENTO DEL LABORATORIO DE SALUD

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

PASAI ANTXO ATEZ ATE:

PASAI ANTXO ATEZ ATE: HERRITARREN FORMAZIORAKO, INFORMAZIORAKO ETA EKARPENAK JASOTZEKO PROZESUA, 2013 PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES CON LA CIUDADANÍA, 2013 SAIOAREN AKTA ACTA DE LA REUNIÓN BILERAREN XEHETASUNAK/

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE TRES ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES.

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE TRES ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE TRES ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. 1. Objeto del concurso Los equipos de Ecografía que se pretenden

Más detalles

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Zk-999 N -999

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Zk-999 N -999 EHAA - 2002ko otsailak 14, osteguna N.º 32 ZK. BOPV - jueves 14 de febrero de 2002 2827 INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO IRAGARKIA, 2002ko urtarrilaren

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 132/15, de fecha 2 de marzo, aprobó

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga.

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMINTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA (BIZKAIA).

Más detalles

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES IRUDI-GALERIA 20 DEFINIZIOA Zer da? Irudi-bankua ere esaten zio. Irudi-bilduma (argazkiak, marrazkiak, margolanak, irudi animatuak) da, irizpide jakin baten arabera ordenatu eta sailkatua; eskuarki, irudien

Más detalles

-CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 50750000-7

-CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 50750000-7 CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ELEMENTOS MECÁNICOS DE SANTURTZI, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Más detalles

Erref. 15.402 SGIkerren TREBAKUNTZA-ESKAINTZA

Erref. 15.402 SGIkerren TREBAKUNTZA-ESKAINTZA Erref. 15.402 SGIkerren TREBAKUNTZA-ESKAINTZA ZERBITZUA: Bizkaiko Analisirako Zerbitzu Zentrala IKASTAROAREN IZENA: Akoplatuta High Performance Kromatografia Likidoa (HPLC) Eta Kromatografia (UHPLC) Tandem

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES I.- RÉGIMEN JURÍDICO CLÁUSULA 1ª. El contrato a que se refiere

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible.

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible. ORDENANTZA FISKALA: TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEK EGITEN DUTEN UDAL JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU BEREZIRAKO ETA ERABILERA PRIBATURAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. ORDENANZA

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos)

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS). CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS RESPIRADORES PARA LA UNIDAD NEONATAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS RESPIRADORES PARA LA UNIDAD NEONATAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS RESPIRADORES PARA LA UNIDAD NEONATAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. 1 Descripción El Respirador, diseñado para sustituir de una manera eficaz

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS LÁMPARAS QUIRÚRGICAS Y UNA MESA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES.

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS LÁMPARAS QUIRÚRGICAS Y UNA MESA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS LÁMPARAS QUIRÚRGICAS Y UNA MESA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. 1. Descripcion de las lámparas quirúrgicas Cada una de las

Más detalles

Nº EXP. 076/2013/N2/AT

Nº EXP. 076/2013/N2/AT PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS VIADUCTOS DE SABINO ARANA Nº EXP. 076/2013/N2/AT INDICE 1. OBJETO GENERAL

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 49. zk. 2004, martxoak 11. Osteguna 5425 BOB núm. 49. Jueves, 11 de marzo de 2004

Más detalles

15.201 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA

15.201 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA 15.201 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA ZERBITZUA: Genomika Zerbitzua - Sekuentziazio eta Genotipatze Unitatea. IKASTAROAREN IZENBURUA: DNAren sekuentziazioa eta genotipatzea: markatzaileak, aplikazioak,

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

Expediente n.º: 081/08. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente n.º: 081/08. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente n.º: 081/08 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: Negociado 1. OBJETO DEL CONTRATO: I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN

Más detalles

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26451 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA,

Más detalles

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA 18 3.3 HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINIZIOA Hiperkolesterolemia, kolesterola odolean normaltzat hartutako maila baino altuagoan ager tzea da. Kolesterol-maila handia zenbait faktoreren esku dago; eta faktore

Más detalles

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan.

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. xertatu taldea Nuestra misión Impulsar la cultura de la RSE en Bizkaia y facilitar su práctica en empresas, preferentemente pymes Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN II. alezatia Fascículo II EHAA - 2007ko abuztuak 16, osteguna N.º 157 ZK. BOPV - jueves 16 de agosto de 2007 19105 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6342 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 2870 18/2013

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. GERNIKA-LUMOKO KULTUR ETXEA FUNDAZIOAREN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ARAUDIA, KULTURA EGITASMOAK ETA EKINTZAK FINANTZATZEKO. I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK 1.artikulua. Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

Más detalles