DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic a les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. [2014/5442] La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat, en les seues seccions 47 i 48 de l article únic, així com la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, en els seus articles 60 i 61, regulen les ensenyances d idiomes de règim especial i establixen que estes ensenyances s organitzaran en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. Estos nivells es correspondran, respectivament, amb els nivells A, B i C del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que se subdividixen en els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2. La secció 47.1 establix, a més, que les ensenyances del nivell bàsic tindran les característiques i l organització que les administracions educatives determinen, i l article 60.1 establix que les ensenyances d idiomes corresponents als nivells intermedi i avançat seran impartides a les escoles oficials d idiomes. Així mateix, d acord amb el que preveu l article 61.1, en la definició dels aspectes bàsics del currículum de les distintes llengües, han de determinar-se els efectes dels certificats acreditatius de la superació de les exigències acadèmiques corresponents als diferents nivells. El Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, determina en la seua disposició final primera que el Reial Decret té caràcter bàsic, a excepció de la seua disposició addicional segona (BOE ). Respecte als currículums dels diferents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), se seguirà allò que disposa la normativa vigent de la Comunitat Valenciana. D altra banda, com a desplegament del Decret 155/2007, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi (DOCV ), l Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d Educació, regula l avaluació i promoció de les ensenyances d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5706, ); al seu torn, l Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d Educació, regula la prova de certificació de les ensenyances d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5728, ). Per tot això, en virtut de les competències que m atribuïx el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport (DOCV 6929, ), resolc: DISPOSICIONS GENERALS 1. Amb caràcter general, els ciutadans de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma diferent de l oficial del país on van realitzar la seua escolarització obligatòria. 2. La matriculació en les ensenyances d idiomes de règim especial que s oferixen en les escoles oficials d idiomes no pressuposa la inscripció per a la realització de la prova de certificació. Esta última haurà de realitzar-se en els termes que disposa l article 3 de l Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. És responsabilitat de l alumnat interessat la inscripció en les proves de certificació en els períodes establits per a això. 3. Conforme a l article 3, apartat 5, de l Orde de 31 de gener 2008, per la qual es regula l avaluació i promoció de les ensenyances de règim especial a la Comunitat, el currículum es podrà organitzar en mòduls diferenciats de les competències orals i competències escrites. 4. L alumnat que es matricule en cursos autoritzats per la conselleria amb competències en planificació escolar que s organitzen per destreses, podrà obtindre una acreditació acadèmica de les competèn- Consellería de Educación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 10 de junio 2014, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el proceso de preinscripción y matriculación para el curso académico en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. [2014/5442] La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad, en sus secciones 47 y 48 del artículo único, así como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 60 y 61, regulan las enseñanzas de idiomas de régimen especial y establecen que estas enseñanzas se organizarán en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La sección 47.1 establece, además, que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las administraciones educativas determinen, y el artículo 60.1 establece que las enseñanzas de idiomas correspondientes a los niveles intermedio y avanzado serán impartidas en las escuelas oficiales de idiomas. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.1, en la definición de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas deben determinarse los efectos de los certificados acreditativos de la superación de las exigencias académicas correspondientes a los diferentes niveles. El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, determina en su disposición final primera que el real decreto tiene carácter básico, a excepción de su disposición adicional segunda (BOE ). Respecto a los currículos de los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), se estará en lo dispuesto en la normativa vigente de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, en desarrollo del Decreto 155/2007,del Consell, por el que se regulan las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana y se establece el currículo del nivel básico y del nivel intermedio (DOCV ), la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consellería de Educación, regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana (DOCV 5706, ); a su vez, la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Educación, regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana (DOCV 5728, ). Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 6929, ), resuelvo: DISPOSICIONES GENERALES 1. Con carácter general, los ciudadanos de cualquier nacionalidad podrán matricularse en un idioma distinto del oficial del país en el que realizaron su escolarización obligatoria. 2. La matriculación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial que se ofertan en las escuelas oficiales de idiomas no presupone la inscripción para la realización de la prueba de certificación. Esta última deberá realizarse en los términos que dispone el artículo 3 de la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Educación, por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. Es responsabilidad del alumnado interesado inscribirse en las pruebas de certificación en los periodos establecidos para ello. 3. Conforme al artículo 3, apartado 5, de la Orden de 31 de enero 2008, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de régimen especial en la Comunitat, el currículo se podrá organizar en módulos diferenciados de las competencias orales y competencias escritas. 4. El alumnado que se matricule en cursos autorizados por la consellería con competencias en planificación escolar que se organicen por destrezas, podrá obtener una acreditación académica de las competen-

2 cies superades que formarà part del seu expedient acadèmic, i que, per a poder promocionar al curs següent, en cap cas l eximix de superar les quatre destreses que consten les proves de certificació del nivell corresponent. 5. Tota l oferta formativa de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat haurà de ser autoritzada per la conselleria amb competències en matèria d educació, sent pública la duració en hores, taxa corresponent (segons la Llei 5/2013, de 23 de desembre, DOCV 7181, ) i requisits d accés para cada un dels cursos. Primer. Condicions d accés i preinscripció 1. D acord amb la legislació vigent, per a accedir a les ensenyances d idiomes serà requisit imprescindible tindre setze anys complits l any natural en què comença els estudis. Hi podran accedir, així mateix, els majors de catorze anys per a seguir les ensenyances d un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l educació secundària obligatòria. 2. El títol de Batxiller habilitarà per a accedir, seguint el procediment establit en la present resolució, a les ensenyances d idiomes de nivell B1 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat; així mateix, podrà accedir al nivell B1 de valencià l alumnat que, havent superat en els seus estudis de Batxillerat la matèria comuna Valencià: Llengua i Literatura I (1r) i Valencià: Llengua i Literatura II (2n), dispose del títol de Batxiller. L alumnat que va finalitzar els estudis de Batxillerat, havent cursat anglés, francés, alemany o italià com a primera llengua estrangera amb anterioritat al curs acadèmic , podrà matricular-se en el segon curs de nivell bàsic (A2), a petició de l interessat i sempre que existiren vacants en este nivell. 3. El certificat del nivell A2 de l idioma corresponent, obtingut després de la superació de la prova homologada regulada per l Orde 20/2011, de 24 d octubre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació (DOCV 6646, ), habilitarà per a accedir, seguint el procediment establit en la present resolució, al primer curs de nivell B1 del dit idioma. 4. L alumnat que haja superat la prova dels nivells d A2 i B1 en el Centre Universitari d Idiomes a Distància (CUID) tindrà accés al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament (segons acord de 23 d octubre 2012 de col laboració entre la Universitat Nacional d Educació a Distància UNED i el Ministeri d Educació, Cultura i Esport, amb validesa per a tot el territori nacional). 5. L alumnat que tinga el grau elemental i el mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) podrà accedir al primer curs de nivell B2 i al nivell C2, respectivament, a les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. 6. Els diplomes d Espanyol per a Estrangers dels nivells A2, B1 i B2 permeten accedir, respectivament, al primer curs del nivell B1, B2 i C1 d espanyol de les escoles oficials d idiomes, segons el Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer, article 5 (BOE 62 de ). Segon. L alumnat que desitge cursar estudis en alguna escola oficial d idiomes de la Comunitat Valenciana, en el curs Requerirà preinscripció en els supòsits següents: 1.1. L alumnat de nou ingrés L alumnat que, sense estar matriculat el curs acadèmic anterior a les escoles oficials d idiomes, ha superat la prova de certificació per a l obtenció del certificat de nivell A2, B1, B2 o C1 de l idioma corresponent i desitja matricular-se per a continuar els seus estudis L alumnat que va renunciar a la seua matrícula amb anterioritat a la finalització del mes de gener sense presentar cap justificació, tal com disposa l article 9.1 de l Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació i promoció de les ensenyances d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana L alumnat que ha cursat el programa That s English! durant el curs anterior i desitge incorporar-se a la modalitat presencial, excepte aquells que han aprovat el mòdul 4 i 9 i han superat la prova de certificació dels nivells A2 i B1. cias superadas que formará parte de su expediente académico, y que, para poder promocionar al curso siguiente, en ningún caso le exime de superar las cuatro destrezas de que constan las pruebas de certificación del nivel correspondiente. 5. Toda la oferta formativa de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat deberá ser autorizada por la consellería con competencias en materia de educación, siendo pública la duración en horas, tasa correspondiente (según la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, DOCV 7181, ) y requisitos de acceso para cada uno de los cursos. Primero. Condiciones de acceso y preinscripción 1. Conforme a la legislación vigente, para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año natural en que comienza los estudios. Podrán acceder asimismo los mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto al de la primera lengua extranjera cursada en la Educación Secundaria Obligatoria. 2. El título de Bachiller habilitará para acceder, siguiendo el procedimiento establecido en la presente resolución, a las enseñanzas de idiomas de nivel B1 de la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato; asimismo, podrá acceder al nivel B1 de valenciano el alumnado que, al haber superado en sus estudios de Bachillerato la materia común Valenciano: Lengua y Literatura I (1.º) y Valenciano: Lengua y Literatura II (2.º), disponga del título de Bachiller. El alumnado que finalizó los estudios de Bachillerato, habiendo cursado inglés, francés, alemán o italiano como primera lengua extranjera con anterioridad al curso académico , podrá matricularse en el segundo curso de nivel básico (A2), a petición del interesado y siempre que existiesen vacantes en este nivel. 3. El certificado del nivel A2 del idioma correspondiente, obtenido tras la superación de la prueba homologada regulada por la Orden 20/2011, de 24 de octubre, de la Consellería de Educación, Formación y Empleo (DOCV 6646, ), habilitará para acceder, siguiendo el procedimiento establecido en la presente resolución, al primer curso de nivel B1 de dicho idioma. 4. El alumnado que haya superado la prueba de los niveles de A2 y B1 en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), tendrá acceso al primer curso de nivel B1 y al primer curso de nivel B2, respectivamente (según acuerdo de 23 de octubre 2012 de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con validez para todo el territorio nacional). 5. El alumnado que tenga el grado elemental y el mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) podrá acceder al primer curso de nivel B2 y al nivel C2, respectivamente, en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. 6. Los diplomas de Español para Extranjeros de los niveles A2, B1 y B2 permiten acceder, respectivamente, al primer curso del nivel B1, B2 y C1 de español de las escuelas oficiales de idiomas, según el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, artículo 5 (BOE 62 de ). Segundo. El alumnado que desee cursar estudios en alguna escuela oficial de idiomas de la Comunitat Valenciana, en el curso Requerirá preinscripción en los siguientes supuestos: 1.1. El alumnado de nuevo ingreso El alumnado que, sin estar matriculado el curso académico anterior en las escuelas oficiales de idiomas, ha superado la prueba de certificación para la obtención del certificado de nivel A2, B1, B2 o C1 del idioma correspondiente y desea matricularse para continuar sus estudios El alumnado que renunció a su matrícula con anterioridad a la finalización del mes de enero sin presentar justificación alguna, tal y como dispone el artículo 9.1 de la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consellería de Educación, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana El alumnado que ha cursado el programa That s English! durante el curso anterior y desee incorporarse a la modalidad presencial, excepto aquellos que han aprobado el módulo 4 y 9 y han superado la prueba de certificación de los niveles A2 y B1.

3 1.5. L alumnat matriculat en el curs anterior que, havent superat la prova de certificació de nivell B2, desitge continuar els seus estudis en el nivell C L alumnat matriculat el curs anterior que, havent superat la prova de certificació de nivell C1, desitge continuar els seus estudis en el nivell C L alumnat que va estar matriculat en el curs anterior en un o més idiomes i desitge iniciar els seus estudis en un nou idioma L alumnat que, sense estar matriculat el curs anterior, desitge continuar els seus estudis en un determinat idioma L alumnat que desitge realitzar la prova de nivell, segons allò que s ha indicat a l apartat quint de la present resolució L alumnat que desitge realitzar els estudis a l escola oficial d idiomes per mitjà de l opció de formació del professorat i que no va participar en els cursos realitzats presencialment el curs No requerirà preinscripció: 2.1. L alumnat que haja finalitzat a l escola oficial d idiomes el curs els cursos presencials d anglés (nivells A2 i B1) dirigits al professorat d ensenyances no universitàries, en exercici a centres sostinguts amb fons públics, tant si han superat la prova de certificació com si no L alumnat matriculat en els primers cursos dels diferents nivells del MECR, en el curs , que promocionen als segons cursos del nivell corresponent L alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell A2, B1, tant si l ha superada com si no L alumnat matriculat en el curs en el nivell A2 en alguna escola oficial d idiomes i que haja superat la prova homologada en el seu respectiu centre d educació secundària o formació professional L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l escola oficial d idiomes, que per a realitzar la prova de certificació va presentar la renúncia condicionada a la seua matrícula oficial L alumnat matriculat en el curs anterior, en les ensenyances de l escola oficial d idiomes en els cursos finals de cada nivell que, sense haver renunciat ni haver perdut l escolaritat, no es va inscriure en la seua corresponent prova de certificació L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That s English! que haja superat el mòdul 4 i 9 i la prova de certificació de nivell A2 i B1, respectivament, i desitge continuar els seus estudis en la modalitat presencial. Tercer. Procés de preinscripció 1. Per a preinscriure s, segons el calendari que es contempla en la present resolució, l alumnat presentarà la sol licitud telemàticament. Es podrà presentar una sol licitud per idioma i escola. Quedaran anul lades les sol licituds de preinscripció d un mateix idioma en qualsevol dels casos següents: a) Sol licituds per a ambdós torns: matí i vesprada. b) Sol licituds per a més d una escola oficial d idiomes o aularis. c) Sol licituds per a un curs i per a la prova de nivell simultàniament d un mateix idioma. 2. L alumnat podrà preinscriure s en la prova de nivell, segons queda establit en l article 17 de l Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l organització i el funcionament de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. 3. En les aules adscrites o aularis de les escoles oficials d idiomes actuals, només es podrà preinscriure l alumnat dels nivells i idiomes autoritzats en estes. 4. La fase de preinscripció estarà disponible en la pàgina web de la secció d idiomes de la direcció general amb competències en ensenyances d idiomes de règim especial: idiomas.htm des de les hores del dia 30 de juny de 2014 fins a les hores del dia 18 de juliol de 2014, ambdós inclosos. 5. Per a la formalització telemàtica de la preinscripció, cada escola oficial d idiomes posarà a disposició dels usuaris que no disposen d accés a Internet un o més terminals habilitats a este efecte El alumnado matriculado en el curso anterior que, habiendo superado la prueba de certificación de nivel B2, desee continuar sus estudios al nivel C El alumnado matriculado el curso anterior que, habiendo superado la prueba de certificación de nivel C1, desee continuar sus estudios al nivel C El alumnado que estuvo matriculado en el curso anterior en uno o varios idiomas y desee iniciar sus estudios en un nuevo idioma El alumnado que, sin estar matriculado el curso anterior, desee continuar sus estudios en un determinado idioma El alumnado que desee realizar la prueba de nivel, según lo indicado en el apartado quinto de la presente resolución El alumnado que desee realizar los estudios en la escuela oficial de idiomas mediante la opción de formación del profesorado y que no participó en los cursos realizados presencialmente el curso No requerirá preinscripción: 2.1. El alumnado que haya finalizado en la escuela oficial de idiomas el curso los cursos presenciales de inglés (niveles A2 y B1) dirigidos al profesorado de enseñanzas no universitarias, en ejercicio en centros sostenidos con fondo públicos, tanto si han superado la prueba de certificación como si no El alumnado matriculado en los primeros cursos de los diferentes niveles del MCER, en el curso , que promocionan a los segundos cursos del nivel correspondiente El alumnado matriculado en el curso anterior que ha realizado la prueba de certificación correspondiente de nivel A2, B1, tanto si la ha superado como si no El alumnado matriculado en el curso en el nivel A2, en alguna escuela oficial de idiomas y que haya superado la prueba homologada en su respectivo centro de educación secundaria o formación profesional El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas que para realizar la prueba de certificación presentó la renuncia condicionada a su matrícula oficial El alumnado matriculado, en el curso anterior, en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas en los cursos finales de cada nivel que, sin haber renunciado ni haber perdido la escolaridad, no se inscribió en su correspondiente prueba de certificación El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas del programa That s English! que haya superado el módulo 4 y 9 y la prueba de certificación de nivel A2 y B1, respectivamente, y desee continuar sus estudios en la modalidad presencial. Tercero. Proceso de preinscripción 1. Para preinscribirse, según el calendario que se contempla en la presente resolución, el alumnado presentará la solicitud telemáticamente. Se podrá presentar una solicitud por idioma y escuela. Quedarán anuladas las solicitudes de preinscripción de un mismo idioma en cualquiera de los casos siguientes: a) Solicitudes para ambos turnos: mañana y tarde. b) Solicitudes para más de una escuela oficial de idiomas o aularios. c) Solicitudes para un curso y para la prueba de nivel simultáneamente de un mismo idioma. 2. El alumnado podrá preinscribirse en la prueba de nivel, según queda establecida en el artículo 17 de la Orden 87/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. 3. En las aulas adscritas o aularios de las escuelas oficiales de idiomas actuales solo se podrá preinscribir alumnado de los niveles e idiomas autorizados en las mismas. 4. La fase de preinscripción estará disponible en la página web de la sección de idiomas de la dirección general con competencias en enseñanzas de idiomas de régimen especial: sedev/es/idiomas.htm desde las horas del día 30 de junio de 2014 hasta las horas del día 18 de julio de 2014, ambos inclusive. 5. Para la formalización telemática de la preinscripción, cada escuela oficial de idiomas pondrá a disposición de los usuarios que no dispongan de acceso a Internet uno o más terminales habilitados a tal efecto.

4 Quart. Procés de matriculació L orde de matriculació serà el següent: 1. Al llarg del mes de juny i juliol de 2014, segons el calendari que determine cada escola oficial d idiomes, es matricularà l alumnat que no requerix preinscripció: 1.1. L alumnat matriculat en els primers cursos dels diferents nivells del MECR, en el curs , que promocionen als segons cursos del nivell corresponent L alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell A2, B1, tant si l ha superada com si no: Els que l hagen superada es podran matricular en el primer curs del nivell següent. Els que no l hagen superada podran repetir curs sempre que no hagen esgotat el nombre de convocatòries establides per nivell; en cas contrari, podran matricular-se en el període de vacants si n hi haguera L alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell B2, C1 i C2 i que no l haja superada, podrà repetir curs sempre que no haja esgotat el nombre de convocatòries establides per nivell L alumnat matriculat en el curs acadèmic en cursos presencials d anglés (nivells A2 i B1) dirigits al professorat d ensenyances no universitàries, en exercici a centres sostinguts amb fons públics, tant si promociona com si no L alumnat matriculat en el curs en el nivell A2 en alguna escola oficial d idiomes i que haja superat la prova homologada en el seu respectiu centre d educació secundària o formació professional, es matricularà en el primer curs de nivell B L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l escola oficial d idiomes, que per a realitzar la prova de certificació va presentar la renúncia condicionada a la seua matrícula oficial i ha superat la prova, es matricularà en el 1r curs del nivell següent. En cas de no haver superat la dita prova, es matricularà després de la convocatòria extraordinària de setembre L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l escola oficial d idiomes en els cursos finals de cada nivell que, sense haver renunciat ni haver perdut l escolaritat, no es va inscriure en la seua corresponent prova de certificació. Este alumnat es matricularà com a repetidor del curs on estiguera matriculat L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That s English! que haja superat el mòdul 4 i la prova de certificació de nivell A2, es matricularà en el primer curs de nivell B1 en la modalitat presencial, a la mateixa escola. L alumnat que vullga continuar en el programa That s English es matricularà al setembre L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That s English! que haja superat el mòdul 9 i la prova de certificació de nivell B1, es matricularà en el primer curs de nivell B2 en la modalitat presencial, a la mateixa escola. 2. En el mes de setembre de 2014, segons el calendari i el procediment que determine cada escola oficial d idiomes, es matricularà el següent alumnat que tampoc requerix preinscripció: 2.1. Després dels exàmens extraordinaris de setembre, l alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de 1r de nivell A2, 1r de nivell B1, 1r de nivell B2, es matricularà en el curs a què accedix, o en el curs que repetix, com a resultat dels dits exàmens. De la mateixa manera, l alumnat que va realitzar la renúncia condicionada per a presentar-se a la prova de certificació i no la va superar, també es matricularà en el mateix mes L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l escola oficial d idiomes on li va ser acceptada la renúncia a la matrícula oficial per causa degudament justificada, tal com establix l article 9.2 de l Orde de 31 de gener de L alumnat matriculat l any anterior en les ensenyances d una altra escola oficial d idiomes que sol licite trasllat d expedient. Este alumnat haurà d acreditar, en el moment de formalitzar la seua matrícula, la seua situació acadèmica, per mitjà d un certificat acadèmic de notes, expedit per l escola oficial d idiomes de procedència. En cas de detectar-se duplicitat en dos escoles oficials d idiomes es procedirà a l anul lació d ambdós matrícules. Cuarto. Proceso de matriculación El orden de matriculación será el siguiente: 1. A lo largo del mes de junio y julio de 2014, según el calendario que determine cada escuela oficial de idiomas, se matriculará el alumnado que no requiere preinscripción: 1.1. El alumnado matriculado en los primeros cursos de los diferentes niveles del MCER, en el curso , que promocionan a los segundos cursos del nivel correspondiente El alumnado matriculado en el curso anterior que ha realizado la prueba de certificación correspondiente de nivel A2, B1, tanto si la ha superado como si no: Quienes la hayan superado se podrán matricular, en el primer curso del nivel siguiente. Quienes no la hayan superado podrán repetir curso siempre que no hayan agotado el número de convocatorias establecidas por nivel; en caso contrario, podrán matricularse en el periodo de vacantes si las hubiere El alumnado matriculado en el curso anterior que ha realizado la prueba de certificación correspondiente de nivel B2, C1 y C2 y que no haya superado podrán repetir curso siempre que no haya agotado el número de convocatorias establecidas por nivel El alumnado matriculado en el curso académico en cursos presenciales de inglés (niveles A2 y B1) dirigidos al profesorado de enseñanzas no universitarias, en ejercicio en centros sostenidos con fondo públicos, tanto si promocionan como si no El alumnado matriculado en el curso en el nivel A2 en alguna escuela oficial de idiomas y que haya superado la prueba homologada en su respectivo centro de educación secundaria o formación profesional, se matriculará en el primer curso de nivel B El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas que para realizar la prueba de certificación presentó la renuncia condicionada a su matrícula oficial y ha superado la prueba, se matriculará en el primer curso del nivel siguiente. En caso de no haber superado dicha prueba, se matriculará tras la convocatoria extraordinaria de septiembre El alumnado matriculado, en el curso anterior, en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas en los cursos finales de cada nivel que, sin haber renunciado ni haber perdido la escolaridad, no se inscribió en su correspondiente prueba de certificación. Este alumnado se matriculará como repetidor del curso en que estuviese matriculado El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas del programa That s English! que haya superado el módulo 4 y la prueba de certificación de nivel A2, se matriculará en el primer curso de nivel B1 en la modalidad presencial, en la misma escuela. El alumnado que quisiera continuar en el programa That s English! se matriculará en septiembre El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas del programa That s English! que haya superado el módulo 9 y la prueba de certificación de nivel B1, se matriculará en el primer curso de nivel B2 en la modalidad presencial, en la misma escuela. 2. En el mes de septiembre de 2014, según el calendario y el procedimiento que determine cada escuela oficial de idiomas, se matriculará el siguiente alumnado que tampoco requiere preinscripción: 2.1. Tras los exámenes extraordinarios de septiembre, el alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de 1.º de nivel A2, 1.º de nivel B1, 1.º de nivel B2, se matriculará en el curso al que accede, o en el curso que repite, como resultado de dichos exámenes. Del mismo modo, el alumnado que realizó la renuncia condicionada para presentarse a la prueba de certificación y no la superó, también se matriculará en el mismo mes El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas al que le fue aceptada la renuncia a la matrícula oficial por causa debidamente justificada, tal y como establece el artículo 9.2 de la Orden de 31 de enero de El alumnado matriculado el año anterior en las enseñanzas de otra escuela oficial de idiomas que solicite traslado de expediente. Este alumnado deberá acreditar en el momento de formalizar su matrícula su situación académica, mediante un certificado académico de notas, expedido por la escuela oficial de idiomas de procedencia. En caso de detectarse duplicidad en dos escuelas oficiales de idiomas se procederá a la anulación de ambas matrículas.

5 3. Finalment, es matricularà al setembre de 2014 l alumnat amb preinscripció: 3.1. L alumnat que va realitzar la preinscripció utilitzant l opció de formació del professorat i ha realitzat la prova de nivell L alumnat amb preinscripció (punt 1 de l apartat segon), segons l orde resultant del sorteig corresponent, en els idiomes i nivells que siguen procedents. 4. Finalment, una vegada determinades les vacants existents, es procedirà a la seua adjudicació fins l esgotament de les places escolars disponibles. Durant este període d adjudicació de vacants es podran matricular els que van perdre l escolaritat o els que van esgotar les seues convocatòries presencials. Quint. Documentació a presentar 1. La documentació que cal presentar per a la formalització de la matrícula serà la següent: 1.1. Imprés de sol licitud En el cas de sol licitants majors de 14 anys que desitgen seguir les ensenyances d un idioma diferent del primer idioma cursat en l educació secundària obligatòria, presentaran certificat del centre docent on cursen actualment els seus estudis, on s acredite el curs que realitza i l idioma o idiomes que estudia En el cas de sol licitants que disposen del títol de Batxiller i desitgen accedir als estudis d idiomes de primer curs nivell B1 o segon d A2 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat, presentaran certificació acadèmica on conste la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat i que es disposa o s està en tràmit d obtenció del títol de Batxiller En el cas de sol licitants que disposen del títol de Batxiller i desitgen accedir als estudis d idiomes de primer curs nivell B1 de Valencià, presentaran una certificació acadèmica on conste la superació, en els seus estudis de Batxillerat, de la matèria comuna Valencià: Llengua i Literatura I (1r) i Valencià: Llengua i Literatura II (2n) En el cas de sol licitants que disposen del certificat elemental o mitjà de la JQCV, per a poder accedir directament al primer curs del nivell B2 o C2 respectivament, presentaran el certificat corresponent En el cas de sol licitants que disposen del certificat acreditatiu de CUID-UNED d haver superat el nivell A2 o B1 per a poder accedir directament al primer curs del nivell B1 o primer curs del nivell B2 respectivament, presentaran el certificat corresponent En el cas de sol licitants que disposen del Diploma d Espanyol del nivell A2, B1 o B2, per a poder accedir directament al curs corresponent, presentaran el certificat acreditatiu En el cas de famílies nombroses, es presentarà fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat En el cas de famílies víctimes del terrorisme o violència de gènere, els interessats han d aportar en la matrícula certificat oficial emés per l administració competent En el cas de sol licitants que hagen superat la prova homologada per a l obtenció del certificat de nivell A2 realitzada en els centres d educació secundària i formació professional, presentaran certificació acadèmica on conste la superació de la mencionada prova En el cas d alumnat que presente algun tipus de discapacitat, presentarà un certificat oficial acreditatiu expedit per l administració competent, i cursarà una sol licitud expressa del tipus d adaptacions que necessita durant el curs, i per a les corresponents avaluacions, per a poder cursar les ensenyances objecte d esta resolució en condicions d igualtat. Sext. Formació del professorat 1. L alumnat matriculat en els cursos presencials d anglés (nivells A2 i B1) dirigits al professorat d ensenyances no universitàries, en exercici en centres sostinguts amb fons públics, en el curs , si ha realitzat i superat la prova de certificació, es matricularà en el nivell següent (excepte aquells que hagueren superat la prova de certificació de nivell B2 i desitgen continuar estudis, que hauran de realitzar preinscripció). Aquells que no l hagen superada o no s hi hagen presentat, amb caràcter general, es matricularan en el mateix curs en què estaven. La matrícula es durà a terme durant el mes de juny o juliol. 3. Finalmente, se matriculará en septiembre de 2014 el alumnado con preinscripción: 3.1. El alumnado que realizó la preinscripción utilizando la opción de formación del profesorado y ha realizado la prueba de nivel El alumnado con preinscripción (punto 1 del apartado segundo), según el orden resultante del sorteo correspondiente, en los idiomas y niveles que así proceda. 4. Por último, una vez determinadas las vacantes existentes, se procederá a su adjudicación hasta el agotamiento de los puestos escolares disponibles. Durante este período de adjudicación de vacantes se podrán matricular quienes perdieron la escolaridad o quienes agotaron sus convocatorias presenciales. Quinto. Documentación a presentar 1. La documentación que hay que presentar para la formalización de la matrícula será la siguiente: 1.1. Impreso de solicitud En el caso de solicitantes mayores de 14 años que deseen seguir las enseñanzas de un idioma distinto del primer idioma cursado en la educación secundaria obligatoria, dichos solicitantes presentaran certificado del centro docente donde cursan actualmente sus estudios, en el que se acredite el curso que realiza y el idioma o idiomas que estudia En el caso de solicitantes que dispongan del título de Bachiller y deseen acceder a los estudios de idiomas de primer curso nivel B1 o segundo de A2 de la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato, presentarán certificación académica en la que conste la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato y que se dispone o se está en trámite de la obtención del título de Bachiller En el caso de solicitantes que dispongan del título de Bachiller y deseen acceder a los estudios de idiomas de primer curso nivel B1 de Valenciano, estos presentarán una certificación académica en la que conste la superación en sus estudios de Bachillerato de la materia común Valenciano: Lengua y Literatura I (1.º) y Valenciano: Lengua y Literatura II (2.º) En el caso de solicitantes que dispongan del certificado elemental o del mitjà de la JQCV, para poder acceder directamente al primer curso del nivel B2 o C2 respectivamente, presentarán el certificado correspondiente En el caso de solicitantes que dispongan del certificado acreditativo de CUID-UNED de haber superado el nivel A2 o B1 para poder acceder directamente al primer curso del nivel B1 o primer curso del nivel B2 respectivamente, presentarán el certificado correspondiente En el caso de solicitantes que dispongan del Diploma de Español del nivel A2, B1 o B2, para poder acceder directamente al curso correspondiente, presentarán el certificado acreditativo En el caso de familias numerosas, se presentará fotocopia compulsada del libro de familia actualizado En el caso de familias víctimas del terrorismo o violencia de género, los interesados deben aportar en la matrícula certificado oficial emitido por la administración competente En el caso de solicitantes que hayan superado la prueba homologada para la obtención del certificado de nivel A2 realizada en los centros de educación secundaria y formación profesional, presentarán certificación académica en la que conste la superación de la mencionada prueba En el caso de alumnado que presente algún tipo de discapacidad, este presentará un certificado oficial acreditativo expedido por la administración competente, y cursará una solicitud expresa del tipo de adaptaciones que necesita durante el curso, y para las correspondientes evaluaciones, para poder cursar las enseñanzas objeto de esta resolución en condiciones de igualdad. Sexto. Formación del profesorado 1. El alumnado matriculado en los cursos presenciales de inglés (niveles A2 y B1) dirigidos al profesorado de enseñanzas no universitarias, en ejercicio en centros sostenidos con fondos públicos, en el curso , si ha realizado y superado la prueba de certificación, se matriculará en el nivel siguiente (excepto aquellos que hubiesen superado la prueba de certificación de nivel B2 y deseen continuar estudios, que deberán realizar preinscripción). Aquellos que no la hayan superado o no se hayan presentado, con carácter general, se matricularán en el mismo curso en el que estaban. Dicha matrícula se llevará a cabo durante el mes de junio o julio.

6 2. Es garantirà la continuïtat d este alumnat en la mateixa franja horària del curs anterior. No obstant això, en la resta dels grups ordinaris, es podrà matricular fins a un 20 per cent d este alumnat. L Administració educativa comunicarà a cada centre el nombre de places assignades a este alumnat. 3. L alumnat que opta a la preinscripció per esta via estarà obligat a realitzar la prova de nivell a l escola oficial d idiomes, una vegada seleccionats pel servici amb competències en formació del professorat. Esta matriculació es durà a terme durant el mes de setembre en les condicions assenyalades en el punt anterior. 4. Este alumnat estarà exempt de les taxes corresponents a estes ensenyances. Sèptim. Renúncia a la matrícula 1. Respecte a la renúncia de matrícula, se seguirà el que disposa l article 9 de l Orde de 31 de gener de 2008, per la qual es regula l avaluació i promoció de les ensenyances d idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. 2. De conformitat amb el que referix la disposició addicional quarta de l Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d Educació, a l alumnat del That s English! no li seran aplicables els aspectes relatius a la renúncia de matrícula (no així per a la matrícula a la prova de certificació, on se seguirà el procediment establit com a alumnat oficial de l escola oficial d idiomes). Octau. Falta d assistència i avaluació L alumnat matriculat té l obligació d assistir a classe i l escola oficial d idiomes ha de controlar diàriament la dita assistència. De conformitat amb la disposició addicional primera i amb l article 33 del Decret 39/2008, de 4 d abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d administració i servicis, el consell escolar del centre serà l òrgan competent per a l aprovació del reglament de règim interior dels centres docents públics. Els reglaments de règim interior establiran el nombre màxim de faltes injustificades per curs (que no podrà ser superior al 15 por ciento de la duració del curs) i els procediments extraordinaris d avaluació per a l alumnat que supere este màxim, tenint en compte que la falta d assistència de manera reiterada pot fer impossible el caràcter continu de l avaluació. En tot cas, este alumnat, tal com s indica en l apartat segon de la present resolució, si desitja matricular-se el curs següent, ho farà en el període de vacants. Nové. Prova de nivell 1. L alumnat que reunisca els requisits d accés que es contemplen en els articles 9, 13 i 17 del Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, podrà preinscriure s en la prova de nivell, segons queda establit a l article 17 de l Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l organització i el funcionament de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. L alumnat matriculat en el curs anterior que desitge realitzar la prova de nivell haurà d optar entre matricular-se en el període que li correspon o preinscriure s per a realitzar la prova de nivell. En el cas de realitzar ambdós, se li anul larà la matrícula. Així mateix, l alumnat contemplat a l apartat sext punt 3 haurà de realitzar la prova de nivell. 2. L alumnat que acredite un domini de les competències suficients d un determinat idioma, podrà incorporar-se a qualsevol curs o nivell, a través de la superació de l esmentada prova. 3. La prova de nivell serà elaborada i administrada pels departaments didàctics per a facilitar la seua uniformitat, i serà convocada i desenrotllada per les respectives escoles oficials d idiomes amb anterioritat a l inici de les classes, per part de cada una de les escoles oficials d idiomes, sense perjuí que els departaments puguen realitzar proves de nivell extraordinàries per a completar possibles vacants. 4. L alumnat haurà de ser avaluat en la prova de nivell prenent com a referència les programacions aprovades per als diferents cursos, els nivells de les quals són els previstos en la normativa vigent. Els centres hauran de fer públics, junts amb les altres instruccions de la convocatòria, el tipus de prova i criteris d avaluació de la prova. 2. Se garantizará la continuidad de este alumnado en la misma franja horaria del curso anterior. No obstante, en el resto de los grupos ordinarios, se podrá matricular hasta un 20 por ciento de este alumnado. La Administración educativa comunicará a cada centro el número de plazas asignadas a este alumnado. 3. El alumnado que opta a la preinscripción por esta vía estará obligado a realizar la prueba de nivel en la escuela oficial de idiomas, una vez seleccionados por el servicio con competencias en formación del profesorado. Esta matriculación se llevará a cabo durante el mes de septiembre en las condiciones señalas en el punto anterior. 4. Este alumnado estará exento de las tasas correspondientes a estas enseñanzas. Séptimo. Renuncia a la matrícula 1. Respecto a la renuncia de matrícula, se seguirá lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 31 de enero de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 2. De conformidad con lo referido en la disposición adicional cuarta de la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consellería de Educación, al alumnado del That s English! no le serán de aplicación los aspectos relativos a la renuncia de matrícula (no así para la matrícula a la prueba de certificación, donde se seguirá el procedimiento establecido como alumnado oficial de la escuela oficial de idiomas). Octavo. Falta de asistencia y evaluación El alumnado matriculado tiene la obligación de asistir a clase y la escuela oficial de idiomas debe controlar diariamente dicha asistencia. De conformidad con la disposición adicional primera y con el artículo 33 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios, el consejo escolar del centro será el órgano competente para la aprobación del reglamento de régimen interior de los centros docentes públicos. Los reglamentos de régimen interior establecerán el número máximo de faltas injustificadas por curso (que no podrá ser superior al 15 por ciento de la duración del mismo) y los procedimientos extraordinarios de evaluación para el alumnado que supere dicho máximo, teniendo en cuenta que la falta de asistencia de modo reiterada puede hacer imposible el carácter continuo de la evaluación. En cualquier caso, este alumnado, tal como se indica en el apartado segundo de la presente resolución, si desea matricularse el curso siguiente, lo hará en el período de vacantes. Noveno. Prueba de nivel 1. El alumnado que reúna los requisitos de acceso que se contemplan en los artículos 9, 13 y 17 del Decreto 155/2007, de 21 de septiembre, del Consell, podrá preinscribirse en la prueba de nivel, según queda establecida en el artículo 17 de la Orden 87/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. El alumnado matriculado en el curso anterior que desee realizar la prueba de nivel deberá optar entre matricularse en el periodo que le corresponde o preinscribirse para realizar la prueba de nivel. En el caso de realizar ambas, se le anulará la matrícula. Asimismo, el alumnado contemplado el el apartado sexto punto 3 tendrá que realizar la prueba de nivel. 2. El alumnado que acredite un dominio de las competencias suficientes de un determinado idioma, podrá incorporarse a cualquier curso o nivel, a través de la superación de la citada prueba. 3. La prueba de nivel será elaborada y administrada por los departamentos didácticos para facilitar su uniformidad, y será convocada y desarrollada por las respectivas escuelas oficiales de idiomas con anterioridad al inicio de las clases, por parte de cada una de las escuelas oficiales de idiomas, sin perjuicio de que los departamentos puedan realizar pruebas de nivel extraordinarias para completar posibles vacantes. 4. El alumnado deberá ser evaluado en la prueba de nivel tomando como referencia las programaciones aprobadas para los diferentes cursos, cuyos niveles son los contemplados en la normativa vigente. Los centros deberán hacer públicos, juntos con las demás instrucciones de la convocatoria, el tipo de prueba y criterios de evaluación de la misma.

7 5. Els departaments didàctics, en funció del resultat de cada alumne o alumna en la prova de nivell, assignaran a cada un d ells el curs apropiat en què es poden matricular, si hi ha vacant i seguint el procediment establit. 6. El fet de presentar-se a la prova de nivell no garantix lloc escolar al sol licitant, llevat de l alumnat contemplat a l apartat sext punt El resultat de la prova de nivell, en el cas que l alumne o l alumna no arribe a matricular-se, és vàlid únicament en el curs acadèmic en què s ha realitzat per a qualsevol de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. 8. Cada alumne només podrà realitzar una prova de nivell per idioma i curs acadèmic. Deu. Matriculació del personal del centre 1. El personal docent i no docent que desitge iniciar o continuar estudis d idiomes de règim especial haurà de matricular-se i examinarse en un centre diferent d aquell en què presta els seus servicis, independentment que puga rebre docència en el seu propi centre i sempre que els cursos es desenrotllen en un horari acadèmic que no interferisca en el seu horari laboral. 2. El professorat i tot el personal relacionat directament amb algun dels processos de les proves de certificació, entre altres, elaboració, impressió, pilotatge i accés als recursos en línia, no podrà presentar-se a les proves de certificació en el curs acadèmic de la seua participació, i estarà subjecte a la confidencialitat que s establisca. Onze. Taula d equivalències de titulacions d idiomes A continuació es mostren les equivalències entre les titulacions d idiomes de règim especial i les lleis orgàniques 2/006, de 3 de maig, d Educació (LOE), i 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE). 5. Los departamentos didácticos, en función del resultado de cada alumno o alumna en la prueba de nivel, asignarán a cada uno de ellos el curso apropiado en el que se pueden matricular, si existe vacante y siguiendo el procedimiento establecido. 6. El hecho de presentarse a la prueba de nivel no garantiza puesto escolar al solicitante, excepto el alumnado contemplado en el apartado sexto punto El resultado de la prueba de nivel, en el caso de que el alumno o la alumna no llegue a matricularse, es válido únicamente en el curso académico en que se ha realizado para cualquiera de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. 8. Cada alumno solo podrá realizar una prueba de nivel por idioma y curso académico. Diez. Matriculación del personal del centro 1. El personal docente y no docente que desee iniciar o continuar estudios de idiomas de régimen especial deberá matricularse y examinarse en un centro distinto de aquel en que presta sus servicios, independientemente de que pueda recibir docencia en su propio centro y siempre que los cursos se desarrollen en un horario académico que no interfiera en su horario laboral. 2. El profesorado y todo el personal relacionado directamente con alguno de los procesos de las pruebas de certificación, entre otros, elaboración, impresión, pilotaje y acceso a los recursos online, no podrá presentarse a las pruebas de certificación en el curso académico de su participación, y estará sujeto a la confidencialidad que se establezca. Once. Tabla de equivalencias de titulaciones de idiomas A continuación se muestra las equivalencias entre las titulaciones de idiomas de régimen especial y las leyes orgánicas 2/006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig LOE Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre LOMQE Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo LOE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre LOMCE 1r Nivell Bàsic 2n Nivell Bàsic Certificat de Nivell Bàsic (CNB) Nivell A 1r Nivell A2 2n Nivell A2 Certificat A2 1.º Nivel Básico Certificado de 1.º Nivel A2 Nivel Nivel Básico 2.º Nivel Básico A (CNB) 2.º Nivel A2 Certificado A2 1r Nivell Intermedi 2n Nivell Intermedi 1r Nivell Avançat 2n Nivell Avançat Certificat de Nivell Intermedi (CNI) Certificat de Nivell Avançat (CNA) Nivell B 1r Nivell B1 2n Nivell B1 1r Nivell B2 2n Nivell B2 Certificat B1 Certificat B2 1.º Nivel Intermedio 2.º Nivel Intermedio 1.º Nivel Avanzado 2.º Nivel Avanzado Certificado de Nivel Intermedio (CNI) Certificado de Nivel Avanzado (CNA) Nivel B 1.º Nivel B1 2» Nivel B1 1.º Nivel B2 2.º Nivel B2 Certificado B1 Certificado B2 1r Nivell C1 Certificat C1 Nivell 1r Nivell C1 Certificat C1 1n Nivell C2 Certificat C2 C 1n Nivell C2 Certificat C2 1.º Nivel C1 Certificado C1 Nivel 1.º Nivel C1 Certificado C1 1.º Nivel C2 Certificado C2 C 1.º Nivel C2 Certificado C2 Dotze. Difusió de la informació Les escoles oficials d idiomes informaran l alumnat sobre el contingut de la present resolució, tant als taulers d anuncis destinats a este efecte, com a la pàgina web oficial de l escola oficial d idiomes. De conformitat amb el que establixen els articles 107, 114 i 115 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, contra el present acte, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d alçada davant de la Secretaria Autonòmica d Educació en el termini d un mes a comptar de l endemà de la seua publicació. València, 10 de juny de El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues. Doce. Difusión de la información Las escuelas oficiales de idiomas informarán al alumnado acerca del contenido de la presente resolución, tanto en los tablones de anuncios destinados a tal efecto, como en la página web oficial de la escuela oficial de idiomas. De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido en alzada, ante la Secretaría Autonómica de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. Valencia, 10 de junio de El director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marcial Díaz Garrigues.

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Teléfono de Información 012 www.gva.es

Teléfono de Información 012 www.gva.es Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Proceso de preinscripción y matrícula para el curso académico 2014-2015 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. Objeto del trámite El

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Servicio de Educación Permanente

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Servicio de Educación Permanente RESOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CURSO PREPARATORIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA LOS ALUMNOS QUE HAN CURSADO CICLOS

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, del director territorial d Educació, Cultura i Esport d Alacant, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLE TÍN Disposición Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 26 de mayo de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. [2009/9801]

el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. [2009/9801] Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 1.- DEFINICION Y FUNCIONES. Las clases de adultos que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de l

Más detalles

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l ordenació general de l Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2014/6347]

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

I. INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES DEL ALUMNADO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

I. INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES DEL ALUMNADO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE, DE 25 DE ABRIL DE 2014, SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2014/15 EN LOS CENTROS DOCENTES

Más detalles

Num. 7422 / 12.12.2014 30115

Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

INSTRUCCIONES ACLARATORIAS SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015-2016 (MODALIDAD PRESENCIAL GENERAL)

INSTRUCCIONES ACLARATORIAS SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015-2016 (MODALIDAD PRESENCIAL GENERAL) INSTRUCCIONES ACLARATORIAS SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015-2016 (MODALIDAD PRESENCIAL GENERAL) 1. DEBE SOLICITAR ADMISIÓN: PLAZO: Del 1 al 20 de mayo de 2015 Horario de secretaría: Lunes-jueves:

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE, DE 25 DE MAYO DE 2015, SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015/16 EN LOS CENTROS

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Índice. Índex. Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice. Índex. Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s establixen orientacions

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194 DOGV - Núm. 4.194 20 02 2002 4495 jançant l Ordre de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria d Innovació i Competitivitat (DOGV de 28.12.2001), en matèria de formació comercial en el marc del Fons Social

Más detalles

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS Para acceder a un ciclo formativo el interesado ha de: 1. Participar en el proceso de ADMISION (Preinscripción telemática + entrega documentación en centro elegido

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 d octubre de 2015, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana,

Más detalles

CALENDARIO ADMISION - MATRICULACION 2011-2012

CALENDARIO ADMISION - MATRICULACION 2011-2012 CALENDARIO ADMISION - MATRICULACION 2011-2012 Proceso de solicitud de matrícula de alumnos en centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso

Más detalles

Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa

Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS Avanzado el proceso de implantación

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Sustancialmente exponía los siguientes hechos y consideraciones:

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Sustancialmente exponía los siguientes hechos y consideraciones: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)".

Más detalles

BOR nº 69, de 27 de mayo de 2015 [página 10878]

BOR nº 69, de 27 de mayo de 2015 [página 10878] BOR nº 69, de 27 de mayo de 2015 [página 10878] Orden 4/2015 de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se regula el proceso de admisión y matrícula de alumnos en los ciclos

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 36/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDEX INDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX INDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

estas enseñanzas quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas

estas enseñanzas quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés als

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA. BOE 13 julio 1994, núm. 166/1994 [pág. 22487]

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA. BOE 13 julio 1994, núm. 166/1994 [pág. 22487] MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA. BOE 13 julio 1994, núm. 166/1994 [pág. 22487] - BOE 30 julio 1994, núm. 181/1994 [pág. 24741] (RCL 1994\2233). Esta corrección está incorporada en el texto de la disposición.

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES

PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES Preámbulo Ya hace algunos años que el profesorado que trabaja en

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 2 d abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.2. Consejo de Gobierno I.2.6. Vicerrectorado de Estudiantes Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

PREÁMBULO CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES. Artículo 1.- Definición de acceso

PREÁMBULO CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES. Artículo 1.- Definición de acceso REGLAMENTO DE ACCESO Y ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LAS TITULACIONES OFICIALES CREADAS EN APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDEX ÍNDICE. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 58/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 57/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

GUIA PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CURSO 2014/15

GUIA PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CURSO 2014/15 GUIA PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CURSO 2014/15 Índice de la guía ASPECTOS GENERALES Normativa que regula la admisión de alumnos en la CV... 3 Adscripciones... 3 La confirmación de

Más detalles

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS ESCOLARES http:/www.carm.es/educacion/

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS ESCOLARES http:/www.carm.es/educacion/ INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS ESCOLARES POR LAS QUE SE ESTABLECE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

NÚMERO 109 Lunes, 9 de junio de 2014

NÚMERO 109 Lunes, 9 de junio de 2014 18160 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de centros de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en prácticas, correspondiente

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 19314 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se convoca la admisión del alumnado en centros públicos

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 17 d abril de 2009, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Página núm. 8 BOJA núm. 107 Sevilla, 31 de mayo 2007 1. Disposiciones generales CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 3 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

Boletin Oficial de La Rioja

Boletin Oficial de La Rioja Page 1 of 5 Página 6079.- Núm. 76 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 22 de junio de 2012 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO Resolución número 1616, de 1 de junio de 2012, de la Subdirección General

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Requisitos de acceso.

Requisitos de acceso. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL y UNIVERSIDADES DIRECCION GENERAL DE EVAlUACiÓN Y dispuesto en la Orden ECI/994/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las normas que han

Más detalles

RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN EOI DE SEVILLA ALUMNADO GENERAL (NO C.A.L.)

RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN EOI DE SEVILLA ALUMNADO GENERAL (NO C.A.L.) RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN EOI DE SEVILLA ALUMNADO GENERAL (NO C.A.L.) 1. CUÁNDO HACERLA? Entre el 5 y el 19 de mayo. Se recomienda encarecidamente a los solicitantes no esperar a los

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15265 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca la admisión del alumnado en centros públicos

Más detalles

ORDENO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

ORDENO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. ORDEN FORAL /, de de, del Consejero de Educación, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas en régimen presencial y en régimen a distancia en el ámbito de la

Más detalles

GUIA PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CURSO 2015/16

GUIA PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CURSO 2015/16 GUIA PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CURSO 2015/16 Índice de la guía ASPECTOS GENERALES Normativa que regula la admisión de alumnos en la CV... 3 Adscripciones... 3 Cambio de modalidad

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles