Tecnologies1. edebé ESO TERCER TRIMESTRE. Projecte CASTIGLIANO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tecnologies1. edebé ESO TERCER TRIMESTRE. Projecte CASTIGLIANO"

Transcripción

1 Tecnologies1 Projecte CASTIGLIANO ESO TERCER TRIMESTRE edebé

2 1 La fusta i els seus derivats La fusta és un dels materials que més ha emprat l ésser humà per a resoldre diferents problemes tècnics. Però no és l únic. Al llarg d aquesta unitat classificarem materials segons el seu origen, n analit zarem les propietats tècniques i prendrem consciència dels problemes derivats de la seva explotació i de la importància que tenen els processos de reciclatge de diversos materials. CONTINGUTS 1. Els materials: origen i classificació 1.1. Materials naturals 1.2. Materials transformats 1.3. Reciclatge de materials 2. Propietats dels materials 2.1. Propietats físiques 2.2. Propietats mecàniques 3. La fusta 3.1. Origen de la fusta 3.2. Propietats de la fusta 3.3. Preparació de la fusta 3.4. Tipus de fustes 3.5. Formes comercials de la fusta 4. Derivats de la fusta: paper i cartó 4.1. Propietats del paper i el cartó 4.2. Tipus de paper i de cartó 4.3. Impacte ambiental 6 1. La fusta i els seus derivats

3 PREPARACIÓ DE LA UNITAT Identifica els materials dels quals estan fets els objectes que t envolten a l aula: les parets, el mobiliari, els estris escolars, la roba que duus... Saps quin és l origen de cadascun? Si omplim una galleda amb serradures i una altra amb sorra, quina creus que pesarà més? Quina relació té això amb la densitat dels materials? Enumera tots els tipus de fusta que coneguis. Indica objectes construïts amb cada tipus. Saps quina diferència hi ha entre el paper i el cartó? Explica-la. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Reconèixer l origen de diferents materials que emprem habitualment. Identificar les propietats d alguns materials que els fan especialment aptes per a diferents usos tècnics. Utilitzar el paper i el cartó en diferents aplicacions tècniques tenint-ne en compte les propietats. MATERIALS TÈCNICS Habitatges de fusta Competència per aprendre a aprendre Valorar la utilitat de la fusta com a material d ús tècnic i reconèixer-ne les múltiples aplicacions. 1. La fusta i els seus derivats 7

4 1. Els materials: origen i classificació En l actualitat, els materials que empra l ésser humà es classifiquen en dos grans grups: materials naturals i materials transformats Materials naturals Els materials naturals són aquells que s obtenen de la naturalesa i poden ser emprats directament o bé serveixen de base per a l obtenció d altres materials elaborats. Aquests materials, també coneguts com a matèries primeres, poden ser d origen mineral, vegetal o, fins i tot, animal. Fig. 1. Les pedreres proporcionen roques i altres materials. Fig. 2. El cotó s obté de la planta del mateix nom. D origen mineral Entre els materials d origen mineral destaquen el petroli, les roques, els minerals i l argila. El petroli és una matèria primera imprescindible per a obtenir combustibles i molts altres productes, com plàstics o medicaments. Les roques, com el granit, la pissarra o el marbre, s obtenen de les pedreres (fig. 1) i poden usar-se directament per a la construcció. Els minerals es troben al subsòl i d ells se n obtenen gairebé tots els materials metàl lics, com el ferro, l alumini, el coure, el zinc, la plata o el mercuri. D altres, com l acer, el bronze o el llautó, són aliatges de diferents metalls. L argila és una matèria primera de la qual s obtenen nombrosos productes derivats, com maons, rajoles, objectes de ceràmica, etc. D origen vegetal Els materials d origen vegetal són fonamentalment la fusta i algunes fibres, com el cotó i el lli. La fusta pot ser emprada directament, tot i que també es fa servir per a obtenir taulers manufacturats, cartó i paper. El cotó (fig. 2) i el lli es fan servir per a fabricar fils i teixits amb els quals es confeccionen peces de vestir i altres objectes de tela. ACTIVITATS Fig. 3. El cuir és la pell tractada de determinats animals. D origen animal 1. Enumera sis objectes de la teva classe que estiguin fets amb materials naturals i indica n l origen (animal, vegetal o mineral). Entre els materials d origen animal destaquen la llana i la seda. També cal asse - nyalar la pell d alguns animals, dels quals s obté el cuir. La llana i la seda, com les fibres vegetals, es fan servir com a base per a fabricar peces de vestir i objectes tèxtils. Amb el cuir (fig. 3) es fabriquen sabates, bosses, cinturons, etc. 2. Indica l origen de les matèries primeres següents: oli d oliva, aigua, caolí, carbó, cera, suro, os, làtex, plomes, resina, sílice La fusta i els seus derivats

5 1.2. Materials transformats Els materials transformats són aquells que es fabriquen a partir de matèries primeres o d altres materials per a aconseguir que posseeixin unes propietats determinades. Són molt més abundants que els naturals. Entre aquests materials hi trobem els metalls, el vidre i els seus derivats, el paper i el cartó, els plàstics i els materials ceràmics. Els metalls s obtenen a partir de diferents minerals. Entre els més coneguts hi ha l acer, l alumini, el coure i els seus aliatges. Són durs i tenaços, bons conductors de la calor i l electricitat. S empren per a fabricar estructures, eines, peces mecàniques, cables, finestres, elements d unió, etc. (fig. 4). El vidre s obté fonent una mescla de sílice (sorra), calcària i carbonat de sodi. És dur, fràgil, transparent i resistent als productes químics. Es pot acolorir a voluntat. S usa per a fabricar vidres de finestres i d automòbils, recipients, lents, etc. (fig. 5). Entre els seus derivats destaca la fibra de vidre, formada per filaments flexibles, capaços de transmetre senyals elèctriques i òptiques. S empra en comunicacions. Fig. 4. Objectes de metall: tirafons. Fig. 5. Recipient artístic de vidre. El paper i el cartó s obtenen a partir de la cel lulosa que conté la fusta. Es tracta de materials permeables, aïllants tèrmics i molt inflamables. S usen com a suport per a escriure i dibuixar, en la confecció de llibres i revistes, per a obtenir embalatges i envasos, etc. Els plàstics es fabriquen a partir de derivats del petroli. Són molt coneguts el polietilè, el polipropilè, el PVC, el poliestirè, el metacrilat, les fibres acríliques, el polièster, la baquelita, el tefló, etc. Les seves característiques són molt diverses, segons el tipus de plàstic. En general, són impermeables, aïllants i resistents als agents químics. S empren per a fabricar envasos, mobles, joguines, teixits, canonades, revestiments, etc. (fig. 6). Per a respondre a determinades exigències tècniques, s han desenvolupat nous materials plàstics, com el PET, que s empra en envasos alimentaris per a líquids, o el kevlar, amb el qual es fabriquen teixits ignífugs i molt resistents. Fig. 6. Envàs alimentari de porexpan (poliestirè expandit). Els materials ceràmics s obtenen a partir de l argila. Els més coneguts són la pisa i la porcellana. Són materials aïllants i resistents als productes químics, però resulten molt fràgils. S usen per a fabricar components electrònics i aïllants elèctrics, en el revestiment de les naus espacials, per a obtenir aparells sanitaris, vaixelles, etc. (fig. 7). 3. Enumera sis objectes de la teva habitació que estiguin fabricats amb materials transformats i indica quin tipus de materials s han fet servir. Fig. 7. Parament de casa de pisa. 4. Compara un termos metàl lic amb un altre confeccionat amb material plàstic i enumera els avantatges i inconvenients de cadascun. ACTIVITATS 1. La fusta i els seus derivats 9

6 Consum i desenvolupament Durant el segle XX es va produir una enorme evolució en tots els camps de la ciència. Aquesta evolució ha comportat avantatges i inconvenients. Entre els avantatges destaquen la millora del nivell de vida de les persones i l increment de la qualitat dels productes fabricats. Els inconvenients són el consum massiu de tota mena de productes i l abocament indiscriminat dels mateixos un cop usats Reciclatge de materials Ens trobem en una època en la qual ens hem de plantejar reduir el consum de matèries primeres per tal d evitar que comencin a escassejar. Molts dels objectes que fem servir a diari estan construïts amb materials transformats que poden reciclar-se. D aquesta manera, és possible fabricar nous productes amb aquests materials, sense necessitat d haver de consumir matèries primeres de la natura. Entre els materials reciclables més comuns hi ha el vidre, els plàstics i envasos, el paper i el cartó, i els metalls. Vidre Aquest material se sol emprar en la fabricació d envasos d aliments perquè és inert. El vidre triga molts anys a degradar-se en un abocador d escombraries. Per això, els envasos de vidre usats s han de dipositar en un contenidor de vidre per a poder reciclar-los, doncs aquesta operació es pot repetir tantes vegades com calgui (fig. 8). Fig. 8. Els recipients i d altres objectes de vidre han de dipositar-se al contenidor específic. Plàstics i envasos Sota aquesta classificació es recullen, en contenidors adequats, una gran varietat de materials: recipients de plàstic, envasos de llauna, llaunes de refresc d alumini, els coneguts Tetra Brik, etc. (fig. 9). Donada la seva heterogeneïtat, el procés de reciclatge és molt costós, perquè cada tipus de material ha de reciclar-se per separat, fet que implica classificar els residus abans de tractar-los. Fig. 9. Plàstics, envasos i Tetra Brik es dipositen junts al mateix contenidor La fusta i els seus derivats

7 Paper i cartó Com ja sabem, aquests materials s obtenen a partir de la cel lulosa, substància abundant a moltes plantes, però sobretot a la fusta. Són materials fàcilment reciclables, tot i que la seva reutilització està limitada per la degradació progressiva que pateixen en aquests processos. L obtenció de matèria prima per a la fabricació de paper reciclat és molt senzilla: n hi ha prou de separar els papers i cartons usats de la resta dels materials no retornables i dipositar-los als contenidors específics (fig. 10). Fig. 10. Els contenidors blaus (o els senyalats amb un distintiu blau) es fan servir per a dipositar-hi els residus de paper i cartó. Metalls La nostra societat genera una gran quantitat de residus metàl lics de tot tipus: xapes d acer procedents dels vehicles retirats, coure dels conductors elèctrics rebutjats, retalls de la producció, etc. Cadascun requereix un tractament específic i, per això, és necessari separar-los abans de tractar-los. De la tasca de classificació de residus metàl lics se n encarre guen empreses especialitzades: desballestadors o ferrovellers (fig. 11). Llei d envasos Des de l any 2001, les ciutats espanyoles de més de habitants tenen l obligació de realitzar la recollida selectiva d escombraries en diferents contenidors. Aquesta norma facilita la selecció i classificació de residus sòlids en origen, permet la recuperació de matèries primeres; produeix un important estalvi d energia en l obtenció de nous materials i aconsegueix una reducció del volum de residus que es dipositen als abocadors. Fig. 11. Tractament de residus metàl lics en un des ballestador. 5. A moltes ciutats del nostre país, s han posat en marxa llocs anomenats punts Cerca n informació i esbrina quina finalitat tenen i com funcionen. 6. Explica per què és necessari classificar els residus de vidre, de plàstic i de paper en contenidors específics i no barrejar-los amb residus orgànics. ACTIVITATS 7. Cerca informació sobre alguna empresa que es dediqui al reciclatge de materials i explica breument en què consisteix seva feina. 1. La fusta i els seus derivats 11

8 2. Propietats dels materials Per a portar a terme qualsevol projecte constructiu, cal disposar dels materials adequats. L elecció d aquests materials dependrà, entre d altres característiques, de les seves propietats. A continuació veurem les diferències entre propietats físiques i propietats mecàniques Propietats físiques Estan relacionades amb l estructura interna del material i amb el seu comportament davant d agents externs. En aquest grup estudiarem la densitat, la conductivitat elèctrica i tèrmica, i el punt de fusió. Densitat La densitat és el quocient entre la massa d un cos i el volum que ocupa. Els cossos porosos, com el suro o el poliestirè (suro blanc), presenten una densitat baixa, mentre que els cossos compactes, com els metalls o les roques, tenen una densitat elevada (fig. 12). Conductivitat elèctrica La conductivitat elèctrica és la propietat que posseeixen alguns materials de deixar passar fàcilment l electricitat a través seu. Els materials que deixen passar l electricitat, com els metalls, es denominen conductors, i els que no la deixen passar, com el plàstic o el vidre, són aïllants (fig. 13). Fig. 12. El granit és un material de densitat elevada. Conductivitat tèrmica La conductivitat tèrmica és la propietat que posseeixen alguns materials de deixar passar la calor a través seu. Com en el cas anterior, els materials es classifiquen en conductors i aïllants, segons el seu comportament davant la calor. La fibra de vidre, per exemple, és un excel lent aïllant tèrmic (fig. 14). Fig. 13. Els plàstics s empren com a aïllants elèctrics. Punt de fusió El punt de fusió és la temperatura a la qual un material passa d estat sòlid a líquid (fig. 15). El seu valor depèn de l estructura interna de la matèria. Així, les substàncies pures es fonen a temperatures fixes, mentre que les mescles passen per un estat pastós intermedi abans de fondre s. Fig. 14. La fibra de vidre s empra com a aïllant tèrmic d edificis. Fig. 15. L acer es fon per sobre dels ºC La fusta i els seus derivats

9 2.2. Propietats mecàniques Indiquen el comportament dels materials davant els esforços i els moviments que han de suportar. Les més importants són: l elasticitat, la tenacitat i la duresa. Elasticitat L elasticitat és la capacitat que presenta un material per a recuperar la forma primitiva quan cessa la causa que el deforma. Els materials es classifiquen en elàstics, com el cautxú, la goma o alguns acers, que posseeixen aquesta propietat, i plàstics, com l argila o l estany, que no la posseeixen (fig. 16). Tenacitat La tenacitat és la resistència al trencament que presenta un material quan se l sotmet a un esforç brusc. Els materials tenaços, com el ferro, són els que es mostren resistents al trencament quan se ls copeja. Per contra, els fràgils, com el vidre, són poc resistents i es trenquen amb facilitat (fig. 17). Duresa La duresa és la resistència que oposa un material a ser ratllat o penetrat per un altre. El material més dur és el diamant, que és capaç de ratllar qualsevol altre. En canvi, els materials tous ofereixen poca resistència a ser ratllats, com el guix, que és tan tou que es ratlla fins i tot amb l ungla (fig. 18). Fig. 16. L acer per a molles és elàstic. Fig. 17. El vidre és un material fràgil. Fig. 18. El guix es ratlla amb gran facilitat. Els conceptes dur i tou que es fan servir en la vida quotidiana no acostumen a coincidir amb les definicions de duresa, tenacitat i elasticitat com a propietats mecàniques que acabem d estudiar. Generalment, tendim a confondre dur amb tenaç, i tou amb elàstic. Així, per a la gent, l acer és dur (hauríem de dir tenaç) i el cautxú, tou (hauríem de dir elàstic). 8. Explica la diferència entre elasticitat, tenacitat i duresa. Cita almenys dos exemples de materials elàstics, dos de materials tenaços i dos de materials durs. 9. Justifica la utilitat dels materials que s enumeren en cada cas. a) La surada de les piscines és de porexpan. b) Els cables d alta tensió són d alumini. c) Alguns edificis es revesteixen interiorment amb fibra de vidre. d) Les eines se solen fabricar amb acer. 10. Raona per què l acer és un material compacte i, en canvi, el suro és un material porós. 11. Justifica, des del punt de vista de les propietats dels materials, els comportaments següents. a) Els filaments de les làmpades d incandescència no es fonen malgrat que es posen roents. b) El ferro es pot conformar amb la forja. c) Per a tallar el vidre se solen fer servir instruments amb punta de diamant. d) Els murs laterals d alguns edificis en construcció es recobreixen d escuma de poliuretà. ACTIVITATS 1. La fusta i els seus derivats 13

10 3. La fusta La fusta és un material tècnic molt usat. Tot seguit n analitzarem l origen, les propietats, els diversos tipus de fusta que es poden trobar al mercat, les formes comercials i les aplicacions més importants Origen de la fusta La fusta és una substància fibrosa que s obté directament del tronc dels arbres. El tronc d un arbre es divideix en tres parts: escorça, albeca i cor. D aquestes parts se n obtenen diferents tipus i qualitats de fusta (fig. 19). Albeca Cor Escorça Fig. 19. Secció d un tronc d arbre. L escorça és l embolcall extern del tronc i està formada per cèl lules mortes. Normalment es fa servir com a combustible o com a fertilitzant després de triturar-la i afegir-li altres components. Mereix una menció especial l escorça d alzina surera, de la qual s obté el suro. L albeca està formada pels anells exteriors més joves del tronc. És una fusta tova i de baixa qualitat. No és adequada per a fabricar mobles. Es tritura fins a convertir-la en encenall, que es fa servir per a elaborar taulers manufacturats. El cor és la part interna del tronc, producte de la transformació de l albeca. Serveix de suport de l arbre i és la part més dura i de millor qualitat. S usa en fusteria i ebenisteria, en forma de taulons i planxes de diferent longitud i gruix La fusta i els seus derivats

11 3.2. Propietats de la fusta Les característiques de cada fusta depenen del tipus d arbre del qual procedeix i del tractament que rep posteriorment. Per aquest motiu, a la pràctica és molt difícil trobar dos trossos de fusta que siguin exactament iguals. No obstant això, hi ha propietats que són comunes a la major part dels tipus de fusta. Com en el cas de la resta dels materials, diferenciarem entre propietats físiques i propietats mecàniques. Propietats físiques Com són la densitat, la conductivitat tèrmica i elèctrica o el punt de fusió de la fusta? Vegem-ho. Densitat. Varia molt segons les espècies. Podem trobar fustes poc denses, com la de balsa, que s empra en la construcció de maquetes, i fustes molt denses, com la de banús. Conductivitat tèrmica i elèctrica. La fusta condueix malament la calor i l electricitat, raó per la qual resulta un aïllant excel lent. Per això es fa servir en mànecs d eines i en edificació (fig. 20). Punt de fusió. Per tractar-se d un material orgànic, la fusta no es fon, sinó que crema. Com que és tan inflamable s ha usat tradicionalment com a combustible. Fig. 20. La fusta és un aïllant tèrmic excel lent. Propietats mecàniques Ara ens fixarem en el comportament de la fusta quan és treballada, és a dir, en la seva elasticitat, tenacitat i duresa. Elasticitat. Algunes fustes poden doblegar-se en sentit longitudinal sense trencar-se, en funció del grau d humitat. Si es treballen en calent, es pot aconseguir que la forma que adopten sigui permanent. Tenacitat. Per regla general, suporta malament els esforços bruscos i es trenca amb relativa facilitat. Duresa. En general, tot i que ofereix resistència a ser penetrada o tallada, la fusta és fàcilment fenible (es parteix amb facilitat) quan es treballa en el sentit de les fibres (fig. 21) però no en sentit transversal a aquestes. La variació de les propietats mecàniques de la fusta (fenibilitat, elasticitat...) segons la direcció en què es considerin es coneix tècnicament amb el nom d anisotropia. 12. Dibuixa la secció d un tronc d arbre i senyala les tres parts en què es divideix. 13. De les propietats que has analitzat, indica quines tenen especial importància en la feina a l aula taller. Raona la teva resposta. Fig. 21. La fusta es treballa amb facilitat en el sentit de les fibres. 14. Raona per què, antigament, els pals de la línia elèctrica es construïen amb fusta. 15. Enumera els avantatges que presenta la fusta respecte d altres materials que podem emprar en la construcció d un objecte a l aula taller. ACTIVITATS 1. La fusta i els seus derivats 15

12 3.3. Preparació de la fusta Per a aprofitar directament la fusta se segueix un procés que comença amb la tala o l abatiment de l arbre. Aquesta feina s efectua al final de l hivern, època en la qual l activitat vital dels arbres és pràcticament nul la. Després de talar-los, se n separen les branques i queden reduïts a troncs. Posteriorment, els troncs es transporten fins a la serradora, amb l ajuda de diversos mitjans d arrossegament. Un cop allí els troncs es converteixen en planxes i taulons. Aquest procés s anomena serrada o trossejament i, per a rea litzar-lo, s empren diversos procediments (fig. 22). a) Talls paral lels b) Mètode Cantibay c) Tallament en creu Fig. 22. Procediments de serrada d un tronc. Fig. 23. Les planxes i els taulons de fusta s apilen a l exterior de les serradores per procedir a l assecament natural. La fusta acabada de tallada conté una gran quantitat d humitat. En aquestes condicions es difícil treballar-la i, a més, quan s asseca, s encongeix i s esquerda. Per això, cal dessecar-la o curar-la, i això es pot realitzar per mitjà de diferents procediments: l assecament natural, l assecament natural accelerat i l assecament artificial. L assecament natural és el procediment més antic. Consisteix a apilar les planxes i els taulons durant molt de temps, tot permetent que l aire hi passi a través, fins que eliminen una gran part de la humitat que contenen a la saba (fig. 23). Aquest sistema permet conservar el color original de la fusta, però no destrueix les larves d insectes que pot contenir. A més, triga una mitjana de quatre anys en assecar-se. L assecament natural accelerat consisteix a submergir els troncs en basses durant tres o quatre setmanes. L aigua es filtra a l interior i en desplaça la saba i, amb aquesta, els gèrmens que la poden malmetre. Posteriorment es procedeix a l assecament natural. L aigua s evapora més ràpidament que la saba i redueix el temps d assecament a un terç. L inconvenient és que la fusta que es tracta d aquesta manera s enfosqueix una mica. L assecament artificial es realitza mitjançant forns especials on s augmenta gradualment la temperatura de l aire mentre disminueix la humitat. Aquest sistema destrueix les larves d insectes i redueix el procés d assecament a uns pocs dies. A més, permet obtenir fusta amb un grau d humitat notablement inferior a la fusta assecada amb procediments naturals La fusta i els seus derivats

13 3.4. Tipus de fustes Les fustes es classifiquen, segons el grau de manipulació, en dos grans categories: fustes naturals i taulers manufacturats. Fustes naturals Es consideren fustes naturals les que procedeixen de la serrada i el tallament en planxes de troncs d arbres fusters. Hi ha tantes fustes naturals com espècies d arbres. Cada espècie produeix un tipus de fusta que és apreciat per diferents qualitats. Les més habituals al nostre entorn són, entre d altres, el pi, el faig, el roure i la noguera. La fusta de pi té un color grogós i un vetat característic. És tova, resinosa i duradora. Es treballa amb molta facilitat i permet bons acabats. S usa per al revestiment de parets i per a fabricar mobles i petits objectes (fig. 24). Les qualitats inferiors s empren en bigues per a la construcció. La fusta de faig té un color blanquinós i s envermelleix amb el temps. No té grops. És dura, resistent i no es fen amb facilitat. També es treballa amb facilitat i permet acabats excel lents. S usa per a fabricar mobles, estris per a la llar, mànecs d eines, joguines i objectes de decoració (fig. 25). Fig. 24 Fig. 25 De la fusta de roure se n coneixen dues varietats: vermella i blanca. Presenta una textura basta. És molt dura, forta i resistent a l aigua. Es corba a la perfecció i admet un bon acabament. S usa en fusteria artística, portes, mobles (fig. 26), revestiments de parets i objectes decoratius. La fusta de noguera és de color bru i presenta vetes fosques. És de duresa mitjana i té un aspecte excel lent, tot i que és atacada pels insectes. Es treballa amb facilitat. És la millor fusta del mercat: s usa en objectes tornejats, talles, xapes i ebenisteria d interiors (fig. 27). Fig. 26 Fig Enumera els avantatges de l assecament artificial de la fusta respecte dels procediments d assecament natural. 17. Confecciona un quadre resum amb l aspecte, les propietats físiques i mecàniques i les aplicacions de cadascun dels tipus de fustes naturals que apareixen a la unitat. 18. Cerca informació sobre sis tipus més de fustes naturals confecciona un altre quadre resum semblant al de l activitat anterior. 19. Indica alguns avantatges que presenta la fusta respecte d altres materials que podem emprar en la construcció d un objecte a l aula taller. ACTIVITATS 1. La fusta i els seus derivats 17

14 Taulers manufacturats Els taulers manufacturats són els que s obtenen a partir de fustes de baixa qualitat o de les restes de l abatiment i la serrada dels arbres. Els més emprats per la indústria són el tauler contraplacat, el tauler de fibra i el tauler aglomerat. ACTIVITATS Fig. 28 Fig. 29 Fig Confecciona al teu quadern un altre quadre resum amb l aspecte, les propietats i les aplicacions dels taulers manufacturats. El tauler contraplacat s obté encolant xapes de diferents classes de fusta en capes successives, de manera que les fibres segueixin direccions perpendiculars i en nombre imparell, perquè les vetes de les cares exteriors resultin paral leles (fig. 28). Presenta una resistència uniforme, és flexible, poc deformable i fàcil de treballar. Hi ha una gran varietat de mides i gruixos. S empra en la construcció de mobiliari escolar, armadures, revestiments, fons de calaixos, etc. El tauler de fibra s elabora amb fibres de fusta mesclades amb resines sintètiques i sotmeses a altes pressions. És estable i molt homogeni. Es pot tallar, foradar, fresar i polir, i admet la pintura i el lacatge. Es fabrica amb diferents graus de densitat. El més emprat és el de densitat mitjana, conegut com DM o MDF, que es presenta en diferents mides i gruixos. S empra amb la mateixa finalitat que l aglomerat i pot usar-se com a substitut de la fusta massissa (fig. 29). El tauler aglomerat es fabrica amb encenalls de fusta barrejats amb cola. La mescla es premsa entre grans rodets, s asseca entre dues plaques metàl liques i se sotmet a calor i altes pressions. Presenta una superfície molt llisa, és estable i consistent, però es trenca amb relativa facilitat. Per a millorar-ne la resistència i aparença, els taulers s aplaquen amb làmines de fusta natural o d algun tipus de plàstic (fig. 30). S usa molt com a substitut dels taulers de fusta massissa en prestatgeries, armaris, palets, calaixos, taules i mobles. 21. Cerca informació i esbrina què és el Indica n les propietats, les aplicacions i els avantatges i inconvenients com a material tècnic La fusta i els seus derivats

15 3.5. Formes comercials de la fusta Les varietats de fusta que podem trobar al mercat es presenten en diferents formes comercials. Les fustes naturals se solen presentar en forma de planxes, tal com s obtenen de la serrada dels troncs. La seva longitud i amplada depenen del gruix dels troncs de procedència (fig. 31). Segons les dimensions, reben diverses denominacions: bigues, taulons, cabirons o llistons. Per aquest motiu, per a obtenir peces de fusta natural de grans dimensions, sovint és necessari unir diverses planxes. En canvi, els taulers manufacturats es venen en peces de gran superfície i dimensions normalitzades. La més habitual és cm (fig. 32). El gruix dels taulers també és variable: els d aglomerat i DM poden ser de 6, 10, 16 i 19 mm, mentre que els de contraplacat es presenten en peces de 3, 4 i 5 mm d espessor. A partir d aquests taulers es poden obtenir peces de la mida desitjada sense necessitat d unir diverses planxes. Fig. 31 Fig. 32 A més de les planxes naturals i els taulers manufacturats, existeixen d altres formats per a usos més específics. És el cas dels llistons, les motllures i les xapes. Els llistons són de secció regular i es comercialitzen en mides preestablertes (fig. 33). Les motllures s empren per a rematades o guarniments decoratius pel seu perfil tallat (fig. 34). Les xapes són d un gruix inferior a 3 mm i s usen per a revestir altres fustes (fig. 35). Fig. 33 Fig. 34 Fig Enumera tres avantatges i tres inconvenients que presenten les fustes naturals respecte dels taulers manufacturats. 23. Indica el nom de tres objectes en la construcció dels quals hi intervinguin bigues, taulons o llistons. 24. Dibuixa tres objectes que tinguin motllures i explica quina funció compleixen aquestes. 25. Cerca al diccionari els termes següents i escriu-ne el significat que tingui relació amb la fusta. xapa - llistó - planxa - tauler - tauló - biga ACTIVITATS 1. La fusta i els seus derivats 19

16 4. Derivats de la fusta: paper i cartó La lignina La lignina és un adhesiu natural que uneix les fibres de la fusta. Aquesta substància és la responsable del color groc que adquireix el paper quan s exposa al sol o transcorre el temps. En general, podem afirmar que, quant menor és la quantitat de lignina que conté un tipus de paper, millor n és la qualitat. El paper i el cartó són derivats de la fusta que s obtenen, sobretot, a partir de fibres de cel lulosa procedents de la polpa de la fusta i d altres vegetals, com el cotó, l espart, etc. En aquests materials, a més de la cel lulosa, hi trobem d altres components (sals minerals, greixos, resines, etc.) i especialment la lignina. La diferència entre el paper i el cartó radica en la densitat. En termes tècnics, és el que es denomina gramatge. Quan el gramatge és inferior a 150 g/m 2, es considera paper. Si es troba entre 150 i 400 g/m 2, es tracta de cartolina. Si supera els 400 g/m 2, parlem de cartó Propietats del paper i el cartó Tant el paper com el cartó són materials que s empren amb molta freqüència. Tenen usos molt diversos, des del que es fa servir per a escriure o embalar, fins al paper moneda o l higiènic. Per a usar el paper i el cartó en usos tècnics, hem de tenir en compte algunes de les seves propietats físiques i mecàniques, entre les quals destaquen la baixa tenacitat, la inflamabilitat, la permeabilitat i la baixa conductivitat. Baixa tenacitat El paper i el cartó són fàcils de tallar i doblegar (fig. 36). Aquesta qualitat en facilita la manipulació. Inflamabilitat Cremen amb facilitat (fig. 37), per la qual cosa cal prendre les precaucions necessàries en manejar-los o emmagatzemar-los. Fig. 36 Permeabilitat Deixen passar l aigua (fig. 38), per la qual cosa no són adequats per a feines que requereixin la presència d aquesta substància. Fig. 37 Baixa conductivitat Són materials aïllants, és a dir, no condueixen la calor ni l electricitat (fig. 39). Fig. 38 Fig La fusta i els seus derivats

17 4.2. Tipus de paper i de cartó El paper i el cartó tenen múltiples aplicacions tècniques. S usen per a escriure, com a suport de diferents publicacions (llibres, revistes, diaris, còmics, etc.), per a fabricar diner (paper moneda) i, fins i tot, per a l elaboració de mobles (cartó fusta). A l àrea de Tecnologies emprarem diversos tipus de paper i cartó. Els tipus més comuns són la cel lofana, el paper d estrassa, el paper d alumini, la cartolina, el cartó dur i el cartó ondulat (fig. 40). Paper de cel lofana Paper d estrassa Paper d alumini Cartolina Cartó dur Cartó ondulat La cel lofana és el paper transparent que s usa per a embolicar i empaquetar. És biodegradable, per la qual cosa es fa servir en lloc del plàstic. El paper d estrassa és més resistent, de color blanc o marró. Es presenta en grans rotlles. El paper d alumini és una mescla de paper, plàstic i alumini que s usa per a conservar els aliments. La cartolina és un cartó prim i molt suau. Es presenta en diversos colors i textures. El cartó dur està format per fibres de fusta. S usa per a confeccionar carpetes, tapes de llibres o embalatges. El cartó ondulat és la unió de dos o tres cartons més fins. Un d aquests cartons s ondula abans per a aconseguir més resistència als cops. Fig. 40. Papers i cartons. 26. Explica per què els ciclistes se solen col locar diaris sota la samarreta quan baixen un port de muntanya a gran velocitat. 27. Justifica, a partir de les seves propietats, per què el paper i el cartó són materials molt emprats en projectes tecnològics. 28. Calcula el gruix aproximat d un full de paper. Segueix els passos que t indiquem. Agafa un paquet de 500 fulls sense usar, obre l i mesu ra n el gruix amb un peu de rei. Divideix el gruix obtingut entre 500 i n obtindràs el valor. ACTIVITATS 1. La fusta i els seus derivats 21

18 4.3. Impacte ambiental La matèria primera de la qual procedeixen els diferents tipus de fusta i els seus derivats s obté dels boscos. Aquests constitueixen una gran riquesa per a la humanitat, però tant els boscos com l entorn estan exposats a amenaces molt greus, com la desforestació i la contaminació de les aigües. Fig. 41. La tala massiva d arbres provoca la pèrdua de massa forestal. Fig. 42. La contaminació de l aigua afecta l ecosistema. La desforestació és la destrucció dels boscos a causa de l acció de l ésser humà Aquest procés es va iniciar per a obtenir fusta i sòls cultivables i de pastura, però, a partir de la segona meitat del segle XX, el ritme de desaparició de massa forestal ha crescut de manera alarmant, sobretot a les regions de bosc tropical humit. La destrucció dels boscos és una de les principals amenaces a les quals fa front l equilibri ambiental del planeta (fig. 41). Els boscos tropicals són una de les principals fonts de compostos químics que permeten la fabricació de medicaments. En aquests boscos hi viu la meitat de les espècies animals i vegetals del món. La major causa de la destrucció d aquests boscos és l explotació de fusta, que s exporta després cap a la Unió Europea, els Estats Units i Japó. Per a evitar aquest problema, les empreses fusteres tenen l obligació legal de plantar dos arbres per cada arbre que talen. La contaminació de les aigües és conseqüència dels abocaments de substàncies procedents dels tractaments de la fusta i els seus derivats. Aquestes substàncies són, bàsicament, els abocaments de lignina i cel lulosa i de les substàncies que es fan servir per a blanquejar la pasta de paper. En general, disminueixen la quantitat d oxigen dissolt a l aigua i poden afectar greument l ecosistema aquàtic (fig. 42). Per a evitar aquests efectes, les indústries de pasta de paper estan obligades per llei a depurar les aigües residuals abans d abocar-les. Silvicultura Els boscos juguen un paper fonamental en la conservació del medi ambient. Col laboren en la conservació dels recursos hidrològics i eviten l erosió del terreny. També són imprescindibles per a frenar el canvi climàtic i l escalfament del planeta. Per això, cal racionalitzar-ne l aprofitament. La silvicultura s encarrega d això. La silvicultura és l explotació científica dels boscos: els arbres es talen de forma regular respectant el ritme de creixement dels nous brots. ACTIVITATS 29. Formeu un equip de treball. Busqueu fotografies i notícies relacionades amb la desforestació i la contaminació de les aigües a causa d abocaments industrials relacionats amb la fusta i els seus derivats i confeccioneu un mural. 30. Esbrina si a la teva comunitat autònoma existeixen empreses dedicades a l explotació forestal o a la de paper i cartó. Indica les activitats que desenvolupen i les mesures que adopten per a protegir el medi ambient La fusta i els seus derivats

19 31. Ordena els materials següents de major a menor duresa. acer (un clau) - fusta de pi (un llistó) vidre (un recipient) - granit (una pedra) suro blanc - alumini (una llauna de refresc) coure (una planxa) - plàstic (un botó) Per a fer-ho, procedeix com s indica tot seguit: Agafa el primer objecte (el clau) i esbrina quants materials ratlla i quants materials el ratllen (fig. 43). Repeteix el procés amb la resta de materials. Fig. 43 Al final, ordena ls de manera que el primer sigui el que ratlla tots els altres (el més dur) i l últim, el que és ratllat per tots (el més tou). MATERIALS ORDENATS DE MAJOR A MENOR DURESA PRÀCTIQUES DE TALLER Comprova la conductivitat elèctrica d alguns materials. Construeix un circuit senzill com el de la figura 44 i intercala-hi els elements següents. un filament de coure - un fil de cotó la mina d un llapis - un bolígraf de plàstic una peça de fusta - una xapa petita d alumini un caragol d acer - un cordó de sabata En cada cas, acciona l interruptor i observa la bombeta. Amb els resultats de l observació completa la taula. Fig. 44 S ENCÉN AMB: ROMAN APAGADA AMB: Quins materials són conductors de l electricitat? Quins són aïllants? Justifica la teva resposta. 33. Comprova l elasticitat d alguns materials. Amb l ajuda d unes alicates (fig. 45), fes pressió sobre els objectes següents. una goma d esborrar - un tros de fusta una xapa de refresc - un tap de suro un filferro de coure - una barra de plastilina el tap de plàstic d un bolígraf Observa l empremta que queda a l objecte després de pres sionar-lo i completa la taula. Fig. 45 RECUPERA LA FORMA INICIAL: ES MANTÉ LA DEFORMACIÓ: Quins materials són elàstics? Quins són plàstics? Justifica la teva resposta. 1. La fusta i els seus derivats 23

20 1 Classificació dels materials Propietats dels materials 24ACTIVITATS 34. Formeu un equip de treball, cerqueu informació i esbrineu altres aplicacions del petroli, a més de les que s esmenten a la unitat. 35. Tria cinc materials transformats dels que apareixen a la unitat, cerca n informació i enumera n les aplicacions més portants. Per a això, empra un motor de cerca i selecciona la informació a les pàgines web que t ofereixi. 36. Enumera objectes que estiguin fabricats, totalment o parcial, amb cadascun dels materials següents. 1. La fusta i els seus derivats acer - cotó - alumini - argila - baquelita bronze - zinc - coure - cuir - granit - llana llautó - lli - fusta - mercuri - metacrilat niló - polièster - PVC - seda - vidre En cada cas, senyala quines parts de l objecte estan confeccionades amb cadascun dels materials enumerats. 37. Indica l origen, les propietats i les aplicacions de dels materials següents: dralon - fibra de vidre - germani - kevlar - PET Segueix el mateix procediment que es descriu a l activitat Recull un envàs buit de cartó dels anomenats Tetra Brik. Retalla n un tros i separa amb cura cadascuna de les capes de material que el formen (fig. 46). Enganxa ls a la teva llibreta i escriu-hi al costat el nom i la funció. 39. Amplia la informació de què disposes i confecciona una fitxa resum per a cadascun dels materials estudiats a la qual hi figurin l origen, les característiques tècniques i les aplicacions. Segueix el model que et proposem. Argila Fig. 46 Origen: mineral (roca sedimentària). Característiques tècniques: gran plasticitat si es barreja amb aigua; gran resistència un cop cuita. Aplicacions: fabricació de recipients, maons, rajoles, figures decoratives, etc. 40. Defineix les propietats següents dels materials i classificales segons si són físiques o mecàniques. Segueix el model. conductivitat - densitat - duresa elasticitat - punt de fusió - tenacitat Conductivitat: capacitat d un material de deixar passar la calor o l electricitat a través seu (propietat física). 41. El bronze no presenta sempre el mateix punt de fusió. Què significa això des del punt de vista de l estructura interna? 42. La gent acostuma a dir que l acer és dur perquè és molt resistent als cops. És correcta aquesta afirmació? Quina propietat té realment l acer? També solem dir que les gomes d esborrar són toves o dures segons la major o menor resistència que presentin a ser doblegades. Quin nom hauríem de donar a aquesta propietat? 43. Tenint-ne en compte les propietats, indica quin material és el més adequat per a cadascuna de les aplicacions tècniques següents: a) L aïllament tèrmic d un edifici. b) La coberta d un refugi de muntanya. c) La maqueta d una escultura. d) Una eina de tall. e) La vaixella d una casa. f) Un recipient per a aliments líquids. La fusta 44. Esbrina l origen, l aspecte, les propietats i les de les fustes naturals següents. balsa - cedre - banús - sapel li - teca Si disposes de connexió a Internet, pots accedir a: 45. Enumera objectes del teu entorn en la construcció dels quals s hagi emprat la fusta. Justifica el tipus de fusta usat i les formes comercials que s han fet servir. El paper i el cartó 46. Enumera deu tipus diferents de paper i indica n les característiques i aplicacions de cadascun.

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

Sense lloc on amagar-nos. Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana

Sense lloc on amagar-nos. Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana Sense lloc on amagar-nos Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana CREDITS Textos: Albert Bartrolí, Jordi Bartrolí, Héctor Gravina, Núria Ribas-Fitó i Irene González (dona, reproducció

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES

TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES 1. Les forces En primer lloc començarem definint que s entén per força: És una acció capaç de produir o modificar l estat de repòs o de moviment d un cos o de produir-hi deformacions.

Más detalles

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES INTEGRADES II ÍNDEX 0. PRESENTACIÓ DEL CAS... 5 1. ACTIVITATS AVALUABLES... 6 2. ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CAS 2... 7 3. ESQUEMA DE L INFORME PERICIAL...

Más detalles

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL)

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA Examen en grup

Más detalles

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT:

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: La GUIA DE SUPORT PER AL DISSENY I L EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE COMPOSTATGE està concebuda com una eina dinàmica, de forma que sempre pot ser modificada i ampliada

Más detalles

Esquemes de Coneixement del medi

Esquemes de Coneixement del medi PROGRAMA D ESTUDI EFICAÇ 1 PRIMÀRIA Esquemes de Coneixement del medi Els continguts imprescindibles de la Primària resumits en 30 esquemes Recursos per al professorat Fitxa 1 Els éssers vius... 2 Fitxa

Más detalles

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga Icària Iniciatives Socials Pujades, 77-79 - 08005 Barcelona

Más detalles

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona SUMARI Introducció 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació 2. La classe mitjana i els seus grups

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

6PRIMÀRIA Coneixement del medi

6PRIMÀRIA Coneixement del medi 6PRIMÀRIA Reforç I Ampliació Coneixement del medi Fitxes de reforç Fitxa 1 La funció de nutrició......................... 3 Fitxa 2 Aliments i nutrients... 4 Fitxa 3 El procés digestiu...........................

Más detalles

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria Àmbit cientificotecnològic PAUTA DE CORRECCIÓ Activitat 1 (40 punts) A principis de maig de 011 el diari El Periódico

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència

fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència ( fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència 1. EL PROBLEMA AMBIENTAL I L'EMPRESA 1.1 L'impacte ambiental L'impacte ambiental és el conjunt de conseqüències per a la salut humana, el benestar

Más detalles

ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA

ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA Claudi Mans i Teixidó Departament d Enginyeria Química Facultat de Química Universitat de Barcelona COCA-COLA CONTRA PEPSI-COLA Que en fa, d anys, que vaig visitar per primer

Más detalles

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat Núria Asensio Salvador Albert Cortina Ramos Jordi Pietx i Colom Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat ISBN 84-931232 - 4-2

Más detalles

I CONSELLS INFORMACIÓ DEPENDÈNCIA PER A LA PREVENCIÓ DE LA ENVELLIMENT SALUDABLE. les persones en situació de dependència.

I CONSELLS INFORMACIÓ DEPENDÈNCIA PER A LA PREVENCIÓ DE LA ENVELLIMENT SALUDABLE. les persones en situació de dependència. Fundació Agrupació Mútua, amb la col laboració de l Institut de l Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans, amb la finalitat de difondre

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement Daniel Innerarity

Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement Daniel Innerarity Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement Daniel Innerarity Debats d educació 18 Una iniciativa de Amb la col laboració de Universitat Oberta de Catalunya www.uoc.edu Text de la

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

Mou-te per una educació en igualtat

Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles