Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria"

Transcripción

1 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana [2017/1028] L Ordre 29/2016, de 31 d octubre, de 2016, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, va aprovar les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana En l Ordre citada s estableixen aspectes per a l execució en l àmbit de la Comunitat Valenciana de la mesura d ajuda a les inversions en actius físics establida en l article 17, apartat 1, lletra a) del Reglament (UE) 1.305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l ajuda del desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. En l article 21 de l annex I de l Ordre esmentada, es disposa que les quanties totals màximes aplicables en cada convocatòria es publicaran mitjançant una resolució del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, l article 9 del citat annex estableix que el termini per a la presentació de sol licituds d ajuda vindrà reflectit en la convocatòria, i en l article 10 es disposa que s establirà un llindar de puntuació que hauran de superar les sol licituds presentades per a poder tindre dret a la concessió de l ajuda. En aplicació dels articles 1.4 i 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s especifica que les presents ajudes són compatibles amb la política comunitària de competència, d acord amb l article 81.2 del Reglament (UE) núm /2013, segons el qual els articles 107, 108 i 109 del TFUE, no seran aplicables als pagaments efectuats pels Estats membres en virtut i de conformitat amb el reglament esmentat, ni al finançament suplementari nacional previst en l article 82, dins de l àmbit d aplicació de l article 42 del TFUE. De conformitat amb allò que disposa l article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com del Decret 80/2016, d 1 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i l article 13.1 del Decret 123/2006, de 8 de setembre, pel qual s aprova l estatut de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, resolc: Apartat primer. Sol licitud d ajuda 1. Els interessats que reunisquen les condicions previstes en l article 7 de l Ordre 29/2016, de 31 d octubre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que va aprovar les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , presentaran les sol licituds a través del model normalitzat publicat en la Guia PROP de la Generalitat: proc= En la referida Guia PROP de la Generalitat es troba també la relació de documentació (annex 5) que es requereix a fi d acreditar el compliment dels requisits per a accedir a la condició de beneficiaris de les ajudes, que haurà de ser aportada per aquells sol licitants que siguen seleccionats després de l aplicació dels criteris de baremació establits en l Ordre 29/ El formulari de sol licitud incorpora les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites en tot cas pels sol licitants: a) Conèixer i acceptar la normativa reguladora d aquesta convocatòria d ajudes establida en l Ordre 29/2016, en la resolució per la qual es convoquen les ajudes, així com les disposicions d aplicació tècnica i desenvolupament dictades pel titular de la direcció general competent publicades en la Guia PROP de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas para el ejercicio 2017 a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana [2017/1028] La Orden 29/2016, de 31 de octubre, de 2016, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, aprobó las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana En dicha orden se establecen aspectos para la ejecución en el ámbito de la Comunitat Valenciana de la medida de ayuda a las inversiones en activos físicos establecida en el artículo 17, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda del desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. En el artículo 21 del anexo I de dicha orden se dispone que las cuantías totales máximas aplicables en cada convocatoria se publicarán mediante resolución del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, el artículo 9 del citado anexo establece que el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda vendrá reflejado en la convocatoria y en el artículo 10 se dispone que se establecerá un umbral de puntuación que deberán superar las solicitudes presentadas para poder tener derecho a la concesión de la ayuda. En aplicación de los artículos 1.4 y 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se especifica que las presentes ayudas son compatibles con la política comunitaria de competencia, de acuerdo con el artículo 81.2 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, según el cual los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud y de conformidad con dicho reglamento, ni a la financiación suplementaria nacional contemplada en el artículo 82, dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y el artículo 13.1 del Decreto 123/2006, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, resuelvo: Apartado primero. Solicitud de ayuda 1. Los interesados que reúnan las condiciones previstas en el artículo 7 de la Orden 29/2016, de 31 de octubre, de 2016, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que aprobó las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana presentarán las solicitudes a través del modelo normalizado publicado en la Guía PROP de la Generalitat proc=574). 2. En la referida Guía PROP de la Generalitat se encuentra también la relación de documentación (anexo 5) que se requiere a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, que deberá ser aportada por aquellos solicitantes que sean seleccionados tras la aplicación de los criterios de baremación establecidos en la Orden 29/ El formulario de solicitud incorpora las siguientes declaraciones responsables, que deberán ser suscritas en todo caso por los solicitantes: a) Conocer y aceptar la normativa reguladora de esta convocatoria de ayudas establecida en la Orden 29/2016, en la resolución por la que se convocan las ayudas así como las disposiciones de aplicación técnica y desarrollo dictadas por el titular de la dirección general competente publicadas en la Guía PROP de la Generalitat Valenciana.

2 b) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. c) Complir la normativa d integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l exempció de l obligació esmentada, conforme el Decret 279/2004, de 17 de desembre. d) Comprometre s a complir el que estableix l article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. e) Complir els requisits exigits per a obtindre la condició de beneficiari de l ajuda sol licitada. f) No haver iniciat l execució de les actuacions incloses en el pla de millora. g) Comprometre s que no disminuïsca la dimensió equivalent de l explotació en UTA ni el seu Marge Net, després de l execució del pla de millora. h) Comprometre s d exercir l activitat agrària en l explotació objecte de l ajuda i a mantindre les inversions durant almenys tres anys, comptats des de la data del pagament final de l ajuda, i a mantindre a disposició de l administració els justificants de pagament de les despeses finançades. i) Comprometre s a comunicar qualsevol variació que afecte les dades i documentació entregada a l administració en el context de tramitació d aquesta ajuda. j) Comprometre s d aportar la documentació exigida en les bases reguladores que s indica en l Annex 5 referit en l apartat primer d aquesta resolució, que no puga ser obtinguda directament per la Conselleria, en el cas que aquesta sol licitud siga seleccionada després de l aplicació dels criteris de baremació establits en l Ordre 29/2016. k) Comprometre s a facilitar en tot moment la realització dels controls necessaris per a comprovar la correcta concessió de l ajuda i el compliment de compromisos, així com a aportar la informació necessària requerida, tècnica, econòmica i laboral per a l elaboració d indicadors de seguiment de la mesura. l) Comprometre s que els proveïdors de qualsevol despesa subvencionable no tindran parentiu per consanguinitat ni afinitat de fins a primer grau amb els sol licitants de l ajuda, ni en formaran part en cas de persones jurídiques. A més, haurà de declarar que no s han obtingut subvencions o ajudes per a les mateixes inversions relacionades en la sol licitud i, en el cas que hagen sigut sol licitades altres subvencions o ajudes per a les mateixes inversions relacionades amb la sol licitud, provinents de qualssevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional, hauran d especificar-se. 4. Per mitjà de la presentació de la sol licitud el sol licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegats en ella i en la documentació que s adjunta, són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s estimen oportuns. Segons el que disposa l article 69.4 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant de l administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment d allò que s ha declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc. 5. D acord amb el que disposa l article 28 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, la presentació de la sol licitud comporta l autorització a l òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d identitat del sol licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d estar al corrent amb el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com les dades cadastrals de la seua explotació. En el cas que el sol licitant s opose que l òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d indicar-ho expressament en el formulari, quedant obligat d aportar els documents acreditatius corresponents. b) No estar incurso en ninguno de los supuestos previstos en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. c) Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación conforme el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre. d) Comprometerse a cumplir lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. e) Cumplir los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario de la ayuda solicitada. f) No haber iniciado la ejecución de las actuaciones incluidas en el plan de mejora. g) Comprometerse a que no disminuya la dimensión equivalente de la explotación en UTA ni el margen neto de la misma tras la ejecución del plan de mejora. h) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda y a mantener las inversiones durante al menos tres años contados desde la fecha del pago final de la ayuda y a mantener a disposición de la administración los justificantes de pago de los gastos financiados. i) Comprometerse a comunicar cualquier variación que afecte a los datos y documentación entregada a la administración en el contexto de tramitación de esta ayuda. j) Comprometerse a aportar la documentación exigida en las bases reguladoras que se indica en el anexo 5 referido en el apartado primero de esta resolución, que no pueda ser obtenida directamente por la Conselleria, en caso de que esta solicitud sea seleccionada tras la aplicación de los criterios de baremación establecidos en la Orden 29/2016. k) Comprometerse a facilitar en todo momento la realización de los controles necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el cumplimiento de compromisos así como a aportar la información necesaria requerida, técnica, económica y laboral para la elaboración de indicadores de seguimiento de la medida. l) Comprometerse a que los proveedores de cualquier gasto subvencionable no tendrán parentesco por consanguinidad ni afinidad de hasta primer grado con los solicitantes de la ayuda ni formarán parte de ellas en caso de personas jurídicas. Además, deberá declarase que no se han obtenido subvenciones o ayudas para las mismas inversiones relacionadas en la solicitud y, en caso de que hayan sido solicitadas otras subvenciones o ayudas para las mismas inversiones relacionadas con la solicitud, procedentes de cualesquiera administración o ente público o privado, nacional o internacional, deberán especificarse. 4. Mediante la presentación de la solicitud el solicitante manifiesta bajo su responsabilidad que todos los datos recogidos en ella y en la documentación que se adjunta son verídicos y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para la comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor del procedimiento para obtener directamente los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal y de estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como los datos catastrales de su explotación. En caso de que el solicitante se oponga a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá indicarlo expresamente en el formulario, quedando obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes.

3 6. En el cas que la sol licitud no reunisca els requisits exigits o no s acompanyen els documents preceptius, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l article 21, apartat 1r de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Apartat segon. Termini i lloc de presentació de les sol licituds 1. El termini de presentació de sol licituds serà de 2 mesos a comptar de l endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 3. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat exclusivament a través de mitjans electrònics, en els termes de l article 14 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú, per la qual cosa aquestes persones així com els sol licitants que siguen persones físiques però opten per aquesta via, hauran de presentar les sol licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l adreça següent: inicio/procedimientos?id_proc=574. La resta de sol licitants han de presentar la seua sol licitud, preferentment, en les Oficines comarcals de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural corresponents a la ubicació de l explotació agrària descrita en la sol licitud o, a falta d això, en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Apartat tercer. Concessió de l ajuda 1. La concessió de les ajudes s efectuarà per mitjà d un règim de concurrència competitiva i, en el cas que l import total sol licitat siga superior a l import global màxim establit, s atendran les sol licituds de forma ordenada de major a menor puntuació obtinguda per cada cada sol licitud, d acord amb els criteris establits en l article 10 de l Ordre 29/2016. En cas d empat es tindrà en compte la data del registre d entrada de les sol licituds, concedint-se prioritat a les sol licituds presentades amb anterioritat. 2. El termini per a la resolució de les sol licituds d ajuda serà de sis mesos, d acord amb el que disposa l article 11 de l Ordre 29/2016. Si en el termini esmentat no es dictara una resolució expressa, s entendrà que aquesta ha sigut desestimada, conforme estableix l article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Les concessió o denegació de l ajuda, degudament motivada, serà notificada als interessats. En contra, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el titular de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d un mes, a comptar de l endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 4. D acord amb el que disposa l article 10.4 de l Ordre 29/2016, s estableix un llindar de 10 punts que les sol licituds presentades han de superar per a poder tindre dret a la concessió de l ajuda. Apartat quart. Finançament 1. S estableix un import global màxim per a les ajudes convocades per mitjà de la present resolució de EUR, distribuïts en les anualitats següents: Anualitat 2017: euros. Anualitat 2018: euros. Anualitat 2019: euros. Anualitat 2020: euros. El finançament es farà amb càrrec a l assignació prevista en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana que arreplega una despesa pública total per al període de euros, segons els percentatges de cofinançament que s estableixen en el document esmentat. 2. L ajuda està inclosa dins de la mesura 4, operació 4.1.1, Ajuda a les inversions en explotacions agràries, del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , adoptat per la Comissió Europea el 28 de juliol de 2015, i el seu finançament es 6. En el supuesto de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, apartado 1.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Apartado segundo. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes 1. El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 3. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la Generalitat exclusivamente a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, por lo que estas personas así como los solicitantes que sean personas físicas pero opten por esta vía deberán presentar las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat en la siguiente dirección: portal/inicio/procedimientos?id_proc=574. El resto de solicitantes deben presentada su solicitud, preferentemente, en las oficinas comarcales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural correspondientes a la ubicación de la explotación agraria descrita en la solicitud o, en su defecto, en cualquiera de los registros previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. Apartado tercero. Concesión de la ayuda 1. La concesión de las ayudas se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva y, en el caso de que el importe total solicitado sea superior al importe global máximo establecido, se atenderán las solicitudes de forma ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por cada cada solicitud, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10 de la Orden 29/2016. En caso de empate se tendrá en cuenta la fecha del registro de entrada de las solicitudes, concediéndose prioridad a las solicitudes presentadas con anterioridad. 2. El plazo para la resolución de las solicitudes de ayuda será de seis meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden 29/2016. Si en dicho plazo no se dictara resolución expresa, se entenderá que la misma ha sido desestimada, conforme establece el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 3. Las concesión o denegación de la ayuda, debidamente motivada, será notificada a los interesados. Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con la legislación vigente sobre procedimiento administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Orden 29/2016 se establece un umbral de 10 puntos que las solicitudes presentadas deben superar para poder tener derecho a la concesión de la ayuda. Apartado cuarto. Financiación 1. Se establece un importe global máximo para las ayudas convocadas mediante la presente resolución de EUR, distribuidos en las siguientes anualidades: Anualidad 2017: euros. Anualidad 2018: euros. Anualidad 2019: euros. Anualidad 2020: euros. La financiación se hará con cargo a la asignación prevista en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana que recoge un gasto público total para el periodo de EUR, según los porcentajes de cofinanciación que se establecen en dicho documento. 2. La ayuda está incluida dentro de la medida 4, operación 4.1.1, ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias, del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana , adoptado por la Comisión Europea el 28 de julio de 2015, y la financiación de la

4 farà amb càrrec a la línia de subvenció SO del Capítol VII del pressupost de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, corresponent a l aplicació a la Comunitat Valenciana de la Política Agrícola Comuna per a cada exercici, tenint compte els percentatges de participació que corresponen al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana, en el Pla Financer del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana Apartat cinquè. Publicitat dels beneficiaris 1. S informa els beneficiaris que, de conformitat amb l article 113 del Reglament (UE) núm /2013, les seues dades seran publicades d acord amb l article 111 del Reglament esmentat, i podran ser tractades per organismes d auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals, per a salvaguardar els interessos financers de la Unió. 2. Quant a les dades de caràcter personal, els beneficiaris podran exercir els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). L acceptació de la subvenció suposa, para cada un dels beneficiaris, l acceptació i autorització expressa a l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària per a l arreplega, incorporació als respectius fitxers i tractament de les dades personals esmentades, així com per a la seua conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. Apartat sisè. Incompatibilitat de les ajudes No són subvencionables amb càrrec a aquesta convocatòria d ajudes, inversions que siguen objecte d altres mesures d ajudes públiques amb independència de l origen del finançament pública, de l organisme que gestione l ajuda, o de l exercici financer en què haguera sigut concedida i, en particular, no podran ser cofinançats per mitjà de contribució dels Fons Estructurals, del Fons de Cohesió o de qualsevol altre instrument financer de la Unió. Tampoc no poden acollir-se a aquestes ajudes les inversions corresponents a les mesures incloses en el Reial Decret 597/2016 per a l aplicació de les mesures del Programa de Suport al Sector Vitivinícola , aprovat d acord amb les disposicions del Reglament (UE) 1.308/2013, pel qual es crea l organització comuna de mercats dels productes agraris, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 922/72, el Reglament (CEE) 234/79, el Reglament (CE) 1.037/2001 i el Reglament (CE) 1.234/2007. En el cas d inversions corresponents a explotacions agràries de membres d organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH), només podran acollir-se a les ajudes les inversions de caràcter individual que hagen sigut concebudes, decidides, finançades i dutes a terme pels propis agricultors. Així mateix, a fi de previndre el risc de doble finançament d inversions acollides als programes apícoles establits de conformitat amb l article 55 del Reglament (UE) 1.308/2013, amb les ajudes establides en la present Ordre es realitzaran controls basats en encreuaments entre les bases de dades de beneficiaris d ambdós ajudes. Apartat setè. Inversions amb objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic En l article 10 de l Ordre 29/2016 s estableix l assignació de puntuació addicional a aquelles sol licituds que incloguen inversions subvencionables que tinguen un objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic. A l efecte es consideren inversions elegibles les establides en l apartat d de l article 5.4 de la referida Orde i els punts 2n i 3r de l apartat e de la mateixa Ordre que s indiquen a continuació: D. Inversions en modernització d instal lacions de regadiu E2. Inversions en instal lacions que redueixen l impacte ambiental de l activitat de l explotació o incrementen la seua eficiència energètica, en concret: Instal lacions que permeten depurar o recuperar per a una altra utilització l aigua empleada per al seu nou ús en la pròpia explotació. misma se hará con cargo a la línea de subvención SO del capítulo VII del presupuesto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, correspondiente a la aplicación en la Comunitat Valenciana de la Política Agrícola Común para cada ejercicio, teniendo cuenta los porcentajes de participación que corresponden al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana en el Plan Financiero del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana Apartado quinto. Publicidad de los beneficiarios 1. Se informa a los beneficiarios de que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión. 2. En cuanto a los datos de carácter personal, los beneficiarios podrán ejercer los derechos reconocidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). La aceptación de la subvención supone, para cada uno de los beneficiarios, la aceptación y autorización expresa a la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y tratamiento de dichos datos personales, así como para su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Apartado sexto. Incompatibilidad de las ayudas No son subvencionables con cargo a esta convocatoria ayudas inversiones que sean objeto de otras medidas de ayudas públicas con independencia del origen de la financiación pública, del organismo que gestione la ayuda, o del ejercicio financiero en el que hubiera sido concedida y, en particular, no podrán ser cofinanciados mediante contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero de la Unión. Tampoco pueden acogerse a estas ayudas las inversiones correspondientes a las medidas incluidas en el Real Decreto 597/2016 para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola , aprobado de acuerdo a las disposiciones del Reglamento (UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 922/72, el Reglamento (CEE) 234/79, el Reglamento (CE) 1037/2001 y el Reglamento (CE) 1234/2007. En el caso de inversiones correspondientes a explotaciones agrarias de miembros de organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), solamente podrán acogerse a las ayudas las inversiones de carácter individual que hayan sido concebidas, decididas, financiadas y llevadas a cabo por los propios agricultores. Asimismo, a fin de prevenir el riesgo de doble financiación de inversiones acogidas a los programas apícolas establecidos de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE) 1308/2013 con las ayudas establecidas en la presente orden se realizarán controles basados en cruces entre las bases de datos de beneficiarios de ambas ayudas. Apartado séptimo. Inversiones con objetivo medioambiental, ahorro energético o de lucha contra el cambio climático En el artículo 10 de la Orden 29/2016 se establece la asignación de puntuación adicional a aquellas solicitudes que incluyan inversiones subvencionables que tengan un objetivo medioambiental, ahorro energético o de lucha contra el cambio climático. A este efecto se consideran inversiones elegibles las establecidas en el apartado d del artículo 5.4 de la referida orden y los puntos 2.º y 3.º del apartado e de la misma Orden que se relacionan a continuación: D. Inversiones en modernización de instalaciones de regadío E2. Inversiones en instalaciones que reducen el impacto ambiental de la actividad de la explotación o incrementan su eficiencia energética, en concreto: Instalaciones que permitan depurar o recuperar para otra utilización el agua empleada para su nuevo uso en la propia explotación.

5 Instal lacions i equips (no inclosos en l apartat de maquinària i vehicles de càrrega i transport), per a la reutilització-reconversió-reciclatge de subproductes orgànics de la pròpia explotació. Instal lacions i equips que permeten l aprofitament energètic del biogàs produït a partir de residus orgànics i subproductes obtinguts en l explotació. Instal lació de sistemes que permeten l obtenció d energia per mitjà de cogeneració (generació combinada de calor i electricitat) a partir de residus derivats de la producció, transformació o condicionament de productes de l explotació. E3. Instal lació de sistemes d energies renovables la capacitat del qual per a generar energia siga, com a màxim, equivalent al consum d energia elèctrica necessària per a la producció de les orientacions productives de l explotació. Apartat vuitè. Règim de recursos contra la present resolució La present resolució posa fi a la via administrativa i, en contra, pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant el director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini un mes, comptat des de l endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú, o impugnar-se directament davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar de l endemà de la publicació, d acord amb el que preveu els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. València, 7 de febrer de El director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero. Instalaciones y equipos (no incluidos en el apartado de maquinaria y vehículos de carga y transporte), para la reutilización-reconversion-reciclado de subproductos orgánicos de la propia explotación. Instalaciones y equipos que permitan el aprovechamiento energético del biogás producido a partir de residuos orgánicos y subproductos obtenidos en la explotación. Instalación de sistemas que permitan la obtención de energía mediante cogeneración (generación combinada de calor y electricidad) a partir de residuos derivados de la producción, transformación o acondicionamiento de productos de la explotación. E3. Instalación de sistemas de energías renovables cuya capacidad para generar energía sea como máximo equivalente al consumo de energía eléctrica necesaria para la producción de las orientaciones productivas de la explotación. Apartado octavo. Régimen de recursos contra la presente resolución La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria en el plazo un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, o impugnarse directamente ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Valencia, 7 de febrero de El director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria: Francisco Rodríguez Mulero.

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència DOGV - Núm. 3.724 2000 04 05 5789 DISPOSICIÓ ADDICIONAL La present autorització donarà lloc a la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Conformement amb allò

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 55908 Anual: X Actualizado a: 31/01/2017 Convocatoria: Programa de subvenciones Elche Emprende 2017 Destinatarios: Empresas privadas ubicadas en el municipio

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Sr. Sra. Nom/Raó social: Doc. identificatiu: Representant Nom: Doc. identificatiu: Dades per a notificacions Adreça electrònica: Telèfon mòbil: Titular de l adreça: Adreça (en cas de ser pers.

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt

Excm. Ajuntament de Sagunt La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint de juliol de dos mil dotze va adoptar, entre d altres, l acord següent: 7 CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ D AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 56647 Anual: X Actualizado a: 03/05/2017 Se convoca la segunda edición del concurso START UPV Campus d`alcoi para el 2017 Destinatarios: Emprendedores Información

Más detalles

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: GIF65HCUR1P2DLL2 en

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: GIF65HCUR1P2DLL2 en ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2017, PREVISTAS EN LA ORDEN AAA/778/2016, DE 19 DE MAYO, DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE AVALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA

Más detalles

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro.

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 04, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s adjudiquen destinacions en el concurs número /04, per a la provisió

Más detalles

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents:

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents: 557C17 Resolució relativa a la rectificació de la Resolució de 21 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l acreditació

Más detalles

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES FI TERMINI PRESENTACIÓ SOL LICITUDS 06-08 - 2016 FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 06-08

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 3/2017, de 20 de gener, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 15464 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 5567 Orden de 28 de marzo de 2012 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece la convocatoria

Más detalles

Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 3/2017, de 3 de febrer, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2016, del director general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO página 57 3. Otras disposiciones Consejería de Educación Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria para

Más detalles

Por ello, en virtud de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispongo:

Por ello, en virtud de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispongo: Orden de 8 de julio de 2016, por la que se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 68 Lunes 21 de marzo de 2011 Sec. III. Pág. 30183 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 5163 Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de

Más detalles

LA REFORMA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ I DEL RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC

LA REFORMA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ I DEL RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC - Sistemàtica - Tramitació (memòries) - Novetats: tramitació electrònica - Crítiques: manca d aspectes novedosos - Procediment administratiu Relacions: - ad intra - ad extra Disposición final séptima.

Más detalles

ORDEN 8/2015, de 18 de junio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan prestaciones

ORDEN 8/2015, de 18 de junio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan prestaciones Conselleria de Benestar Social ORDE 8/2015, de 18 de juny, de 2015, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i es convoquen prestacions econòmiques individualitzades per acolliment

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Vicepresidència del Consell i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidència del Consell i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència del Consell i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 4/2015, d 1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 52998 Anual: X Actualizado a: 01/07/2016 Se convocan para 2016 ayudas a organizaciones profesionales agrarias para actuaciones que promuevan la integración

Más detalles

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013.

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A A L'EXERCICI 2013 DE SUBVENCIONS DESTINADES A COMERÇOS, EMPRESES, INDÚSTRIES I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DE SUECA PER AL FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ El

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 56/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores per

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 7/2015, d 11 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s aproven les bases

Más detalles

Conselleria de Presidència i i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per. Consellería de Presidencia y

Conselleria de Presidència i i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per. Consellería de Presidencia y Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 1/2015, de 21 de gener, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL. Conselleria de Gobernación

PREÁMBULO PREÀMBUL. Conselleria de Gobernación Conselleria de Governació ORDE 17/2011, de 26 de desembre, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d entitats

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 8/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

ORDRE 17/2011, de 8 d abril, de la Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es convoquen ajudes

ORDRE 17/2011, de 8 d abril, de la Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es convoquen ajudes Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació ORDRE 17/2011, de 8 d abril, de la Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es convoquen ajudes per a la participació en programes nacionals

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 13 d octubre de 2016, del director general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2016 les subvencions destinades

Más detalles

Actividad: formación complementaria y especialización en el desarrollo, Activitat: formació complementària i especialització en el desenvolupament,

Actividad: formación complementaria y especialización en el desarrollo, Activitat: formació complementària i especialització en el desenvolupament, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, del director general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2016 les subvencions

Más detalles

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Vicepresidencia. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives. y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,

Vicepresidencia. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives. y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2016, del director general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2017 les subvencions

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENO ORDENE

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENO ORDENE Conselleria de Benestar Social ORDE 38/2014, de 23 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat

Más detalles

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 15/2014, de 20 d octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s aproven les

Más detalles

Manual de marca de l Ajuntament de L Hospitalet

Manual de marca de l Ajuntament de L Hospitalet Convivència amb altres institucions i/o empreses privades b 75% de a 3b = a 5 b b a 2 b 2 b Aplicació en positiu Aplicació en anunci de comunicat oficial (b/n) El Servei de Participació Ciutadana i Civisme

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES PROCEDIMENT DE RECONEXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS QUE RECONEIX LA LLEI 39/2006 DE PROMOCIÓ DE L A U TO N O M IA PERSONAL I D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA INCOMPLIMENT DELS

Más detalles

ORDENE ORDENO. Segundo. Crédito disponible El crédito destinado a la financiación del programa de gratuidad

ORDENE ORDENO. Segundo. Crédito disponible El crédito destinado a la financiación del programa de gratuidad Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 6 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s inicia el programa de gratuïtat dels llibres de text per a l alumnat de

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 3/2017, de 8 de febrer, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s estableixen

Más detalles

CONVOCATORIA. Programa de Competitividad Turística. Diagnósticos a pymes turísticas.

CONVOCATORIA. Programa de Competitividad Turística. Diagnósticos a pymes turísticas. CONVOCATORIA Programa de Competitividad Turística. Diagnósticos a pymes turísticas Convocatoria de selección de PYMES y autónomos para el desarrollo de Diagnósticos a pymes turísticas. 1. CONTEXTO La Cámara

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. especial en el ámbito de los centros especiales de empleo.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. especial en el ámbito de los centros especiales de empleo. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO ORDEN EIE/1645/2016, de 7 de noviembre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la

Más detalles

BASES. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

BASES. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. ASISTENCIA A MUNICIPIOS S.A.M. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES PARA LA ACTUALIZACION/REVISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE INVENTARIOS DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 7/2015, d 1 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula

La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula Conselleria de Benestar Social ORDE 40/2014, de 26 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a programes especialitzats en el sector de família,

Más detalles

de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 5688 Miércoles, 21 de febrero de 2007 Número 43 I. Comunidad Autónoma 3. Otras Disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1953 Orden 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Agricultura y Agua

Más detalles

Agència Valenciana del Turisme Agència Valenciana del Turisme

Agència Valenciana del Turisme Agència Valenciana del Turisme Agència Valenciana del Turisme RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2014, del president de l'agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2015 de l'agència dirigides a les entitats locals

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA BOIB Num. 37 20-03-2003 9 o CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA Num. 4477 Resolució del 23 de gener de 2003, de la directora general d Agricultura, per la qual s estableixen les normes tècniques per a la

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Agència Valenciana de l Energia RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2012, del president de l Agència Valenciana de l Energia (AVEN), per la qual es convoquen ajudes en el marc del Pla d Acció de l Estratègia d

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 15/2017, de 16 de maig, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

AMBIT Joventut LINIA Promoció i foment de l associacionisme i el voluntariat (entitats juvenils)

AMBIT Joventut LINIA Promoció i foment de l associacionisme i el voluntariat (entitats juvenils) ANUNCI de publicació de les subvencions atorgades per l Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria publicada al BOPB de 18 d abril de 2, i en concret les que s indiquen: AMBIT Joventut LINIA

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

PLEC DE CONDICIONS Venda de desferra de carril, travesses de ferro i un dipòsit

PLEC DE CONDICIONS Venda de desferra de carril, travesses de ferro i un dipòsit PLEC DE CONDICIONS Venda de desferra de carril, travesses de ferro i un dipòsit Ref. S12/16 1 PLEC DE CONDICIONS REGULADORES PER A LA VENDA DESFERRA DE CARRIL, TRAVESSES DE FERRO I UN DIPÒSIT I N D E X

Más detalles

Convocatoria de selección de PYMES y autónomos para el desarrollo de Diagnósticos a pymes turísticas.

Convocatoria de selección de PYMES y autónomos para el desarrollo de Diagnósticos a pymes turísticas. Convocatoria de selección de PYMES y autónomos para el desarrollo de Diagnósticos a pymes turísticas. 1. CONTEXTO La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de España y la Cámara Oficial de

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 22/2015, de 19 de novembre, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen i convoquen les ajudes econòmiques

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 1/2016, de 5 de gener, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 36/2014, de 22 de desembre, de la Consellería de Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en residències de tercera edat l'any

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 5 de febrero de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el fomento de intercambios

Más detalles

DEPARTAMENT D AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIó I MEDI NATURAL

DEPARTAMENT D AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIó I MEDI NATURAL 35283 DEPARTAMENT D AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIó I MEDI NATURAL ORDRE AAM/202/2012, de 2 de juliol, per la qual s aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment d actuacions de projecció,

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 29/2016, de 31 d octubre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria d internacionalització i promoció comercial per a l exercici 2012.

Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria d internacionalització i promoció comercial per a l exercici 2012. Conselleria d Economia, Indústria i Comerç ORDE 7/2012, d 11 d abril, de la Conselleria d Economia, Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria d internacionalització i promoció comercial

Más detalles

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L OCUPACIÓ AUTÒNOMA

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L OCUPACIÓ AUTÒNOMA SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L OCUPACIÓ AUTÒNOMA Sumari 1. Introducció 2. Requisits generals de les persones sol licitants 3. Tipus de subvencions 3.1. Subvenció per a l establiment com a treballador/a

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 23/2014, de 11 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per al desenrotllament de programes de servicis socials especialitzats

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Nom: Representant Nom: Dades per a notificacions Titular de l adreça: Adreça: Municipi: CP: Telèfon fix: Fax: Telèfon mòbil: Adreça electrònica: Vull rebre notificacions a través d e-notum:

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 20187 III. Otras Resoluciones Consejería de Empleo, Industria y Comercio 3315 Dirección General de Industria y Energía.- Resolución de 21 de julio de 2014, por la que se resuelve de manera definitiva la

Más detalles

BASES DE DATOS MEDIOAMBIENTAL

BASES DE DATOS MEDIOAMBIENTAL DECRETO 231/2004, DE 2 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES EMISORAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. (BOA

Más detalles

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA AL ALQUILER DE VIVIENDA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA AL ALQUILER DE VIVIENDA REGISTRO DE ENTRADA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA AL ALQUILER DE VIVIENDA Código IAPA: n.º 2336 Modelo N.º 4839 1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE ARRENDATARIO DE LA VIVIENDA DNI/NIE: Primer apellido:

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa

Más detalles