Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria"

Transcripción

1 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana [2017/1028] L Ordre 29/2016, de 31 d octubre, de 2016, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, va aprovar les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana En l Ordre citada s estableixen aspectes per a l execució en l àmbit de la Comunitat Valenciana de la mesura d ajuda a les inversions en actius físics establida en l article 17, apartat 1, lletra a) del Reglament (UE) 1.305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l ajuda del desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. En l article 21 de l annex I de l Ordre esmentada, es disposa que les quanties totals màximes aplicables en cada convocatòria es publicaran mitjançant una resolució del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, l article 9 del citat annex estableix que el termini per a la presentació de sol licituds d ajuda vindrà reflectit en la convocatòria, i en l article 10 es disposa que s establirà un llindar de puntuació que hauran de superar les sol licituds presentades per a poder tindre dret a la concessió de l ajuda. En aplicació dels articles 1.4 i 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s especifica que les presents ajudes són compatibles amb la política comunitària de competència, d acord amb l article 81.2 del Reglament (UE) núm /2013, segons el qual els articles 107, 108 i 109 del TFUE, no seran aplicables als pagaments efectuats pels Estats membres en virtut i de conformitat amb el reglament esmentat, ni al finançament suplementari nacional previst en l article 82, dins de l àmbit d aplicació de l article 42 del TFUE. De conformitat amb allò que disposa l article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com del Decret 80/2016, d 1 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i l article 13.1 del Decret 123/2006, de 8 de setembre, pel qual s aprova l estatut de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, resolc: Apartat primer. Sol licitud d ajuda 1. Els interessats que reunisquen les condicions previstes en l article 7 de l Ordre 29/2016, de 31 d octubre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que va aprovar les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , presentaran les sol licituds a través del model normalitzat publicat en la Guia PROP de la Generalitat: proc= En la referida Guia PROP de la Generalitat es troba també la relació de documentació (annex 5) que es requereix a fi d acreditar el compliment dels requisits per a accedir a la condició de beneficiaris de les ajudes, que haurà de ser aportada per aquells sol licitants que siguen seleccionats després de l aplicació dels criteris de baremació establits en l Ordre 29/ El formulari de sol licitud incorpora les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites en tot cas pels sol licitants: a) Conèixer i acceptar la normativa reguladora d aquesta convocatòria d ajudes establida en l Ordre 29/2016, en la resolució per la qual es convoquen les ajudes, així com les disposicions d aplicació tècnica i desenvolupament dictades pel titular de la direcció general competent publicades en la Guia PROP de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas para el ejercicio 2017 a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana [2017/1028] La Orden 29/2016, de 31 de octubre, de 2016, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, aprobó las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana En dicha orden se establecen aspectos para la ejecución en el ámbito de la Comunitat Valenciana de la medida de ayuda a las inversiones en activos físicos establecida en el artículo 17, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda del desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. En el artículo 21 del anexo I de dicha orden se dispone que las cuantías totales máximas aplicables en cada convocatoria se publicarán mediante resolución del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, el artículo 9 del citado anexo establece que el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda vendrá reflejado en la convocatoria y en el artículo 10 se dispone que se establecerá un umbral de puntuación que deberán superar las solicitudes presentadas para poder tener derecho a la concesión de la ayuda. En aplicación de los artículos 1.4 y 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se especifica que las presentes ayudas son compatibles con la política comunitaria de competencia, de acuerdo con el artículo 81.2 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, según el cual los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud y de conformidad con dicho reglamento, ni a la financiación suplementaria nacional contemplada en el artículo 82, dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y el artículo 13.1 del Decreto 123/2006, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, resuelvo: Apartado primero. Solicitud de ayuda 1. Los interesados que reúnan las condiciones previstas en el artículo 7 de la Orden 29/2016, de 31 de octubre, de 2016, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que aprobó las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana presentarán las solicitudes a través del modelo normalizado publicado en la Guía PROP de la Generalitat proc=574). 2. En la referida Guía PROP de la Generalitat se encuentra también la relación de documentación (anexo 5) que se requiere a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, que deberá ser aportada por aquellos solicitantes que sean seleccionados tras la aplicación de los criterios de baremación establecidos en la Orden 29/ El formulario de solicitud incorpora las siguientes declaraciones responsables, que deberán ser suscritas en todo caso por los solicitantes: a) Conocer y aceptar la normativa reguladora de esta convocatoria de ayudas establecida en la Orden 29/2016, en la resolución por la que se convocan las ayudas así como las disposiciones de aplicación técnica y desarrollo dictadas por el titular de la dirección general competente publicadas en la Guía PROP de la Generalitat Valenciana.

2 b) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. c) Complir la normativa d integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l exempció de l obligació esmentada, conforme el Decret 279/2004, de 17 de desembre. d) Comprometre s a complir el que estableix l article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. e) Complir els requisits exigits per a obtindre la condició de beneficiari de l ajuda sol licitada. f) No haver iniciat l execució de les actuacions incloses en el pla de millora. g) Comprometre s que no disminuïsca la dimensió equivalent de l explotació en UTA ni el seu Marge Net, després de l execució del pla de millora. h) Comprometre s d exercir l activitat agrària en l explotació objecte de l ajuda i a mantindre les inversions durant almenys tres anys, comptats des de la data del pagament final de l ajuda, i a mantindre a disposició de l administració els justificants de pagament de les despeses finançades. i) Comprometre s a comunicar qualsevol variació que afecte les dades i documentació entregada a l administració en el context de tramitació d aquesta ajuda. j) Comprometre s d aportar la documentació exigida en les bases reguladores que s indica en l Annex 5 referit en l apartat primer d aquesta resolució, que no puga ser obtinguda directament per la Conselleria, en el cas que aquesta sol licitud siga seleccionada després de l aplicació dels criteris de baremació establits en l Ordre 29/2016. k) Comprometre s a facilitar en tot moment la realització dels controls necessaris per a comprovar la correcta concessió de l ajuda i el compliment de compromisos, així com a aportar la informació necessària requerida, tècnica, econòmica i laboral per a l elaboració d indicadors de seguiment de la mesura. l) Comprometre s que els proveïdors de qualsevol despesa subvencionable no tindran parentiu per consanguinitat ni afinitat de fins a primer grau amb els sol licitants de l ajuda, ni en formaran part en cas de persones jurídiques. A més, haurà de declarar que no s han obtingut subvencions o ajudes per a les mateixes inversions relacionades en la sol licitud i, en el cas que hagen sigut sol licitades altres subvencions o ajudes per a les mateixes inversions relacionades amb la sol licitud, provinents de qualssevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional, hauran d especificar-se. 4. Per mitjà de la presentació de la sol licitud el sol licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegats en ella i en la documentació que s adjunta, són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s estimen oportuns. Segons el que disposa l article 69.4 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant de l administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment d allò que s ha declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc. 5. D acord amb el que disposa l article 28 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, la presentació de la sol licitud comporta l autorització a l òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d identitat del sol licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d estar al corrent amb el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com les dades cadastrals de la seua explotació. En el cas que el sol licitant s opose que l òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d indicar-ho expressament en el formulari, quedant obligat d aportar els documents acreditatius corresponents. b) No estar incurso en ninguno de los supuestos previstos en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. c) Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación conforme el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre. d) Comprometerse a cumplir lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. e) Cumplir los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario de la ayuda solicitada. f) No haber iniciado la ejecución de las actuaciones incluidas en el plan de mejora. g) Comprometerse a que no disminuya la dimensión equivalente de la explotación en UTA ni el margen neto de la misma tras la ejecución del plan de mejora. h) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda y a mantener las inversiones durante al menos tres años contados desde la fecha del pago final de la ayuda y a mantener a disposición de la administración los justificantes de pago de los gastos financiados. i) Comprometerse a comunicar cualquier variación que afecte a los datos y documentación entregada a la administración en el contexto de tramitación de esta ayuda. j) Comprometerse a aportar la documentación exigida en las bases reguladoras que se indica en el anexo 5 referido en el apartado primero de esta resolución, que no pueda ser obtenida directamente por la Conselleria, en caso de que esta solicitud sea seleccionada tras la aplicación de los criterios de baremación establecidos en la Orden 29/2016. k) Comprometerse a facilitar en todo momento la realización de los controles necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el cumplimiento de compromisos así como a aportar la información necesaria requerida, técnica, económica y laboral para la elaboración de indicadores de seguimiento de la medida. l) Comprometerse a que los proveedores de cualquier gasto subvencionable no tendrán parentesco por consanguinidad ni afinidad de hasta primer grado con los solicitantes de la ayuda ni formarán parte de ellas en caso de personas jurídicas. Además, deberá declarase que no se han obtenido subvenciones o ayudas para las mismas inversiones relacionadas en la solicitud y, en caso de que hayan sido solicitadas otras subvenciones o ayudas para las mismas inversiones relacionadas con la solicitud, procedentes de cualesquiera administración o ente público o privado, nacional o internacional, deberán especificarse. 4. Mediante la presentación de la solicitud el solicitante manifiesta bajo su responsabilidad que todos los datos recogidos en ella y en la documentación que se adjunta son verídicos y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para la comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor del procedimiento para obtener directamente los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal y de estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como los datos catastrales de su explotación. En caso de que el solicitante se oponga a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá indicarlo expresamente en el formulario, quedando obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes.

3 6. En el cas que la sol licitud no reunisca els requisits exigits o no s acompanyen els documents preceptius, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l article 21, apartat 1r de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Apartat segon. Termini i lloc de presentació de les sol licituds 1. El termini de presentació de sol licituds serà de 2 mesos a comptar de l endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 3. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat exclusivament a través de mitjans electrònics, en els termes de l article 14 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú, per la qual cosa aquestes persones així com els sol licitants que siguen persones físiques però opten per aquesta via, hauran de presentar les sol licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l adreça següent: inicio/procedimientos?id_proc=574. La resta de sol licitants han de presentar la seua sol licitud, preferentment, en les Oficines comarcals de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural corresponents a la ubicació de l explotació agrària descrita en la sol licitud o, a falta d això, en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Apartat tercer. Concessió de l ajuda 1. La concessió de les ajudes s efectuarà per mitjà d un règim de concurrència competitiva i, en el cas que l import total sol licitat siga superior a l import global màxim establit, s atendran les sol licituds de forma ordenada de major a menor puntuació obtinguda per cada cada sol licitud, d acord amb els criteris establits en l article 10 de l Ordre 29/2016. En cas d empat es tindrà en compte la data del registre d entrada de les sol licituds, concedint-se prioritat a les sol licituds presentades amb anterioritat. 2. El termini per a la resolució de les sol licituds d ajuda serà de sis mesos, d acord amb el que disposa l article 11 de l Ordre 29/2016. Si en el termini esmentat no es dictara una resolució expressa, s entendrà que aquesta ha sigut desestimada, conforme estableix l article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Les concessió o denegació de l ajuda, degudament motivada, serà notificada als interessats. En contra, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el titular de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d un mes, a comptar de l endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 4. D acord amb el que disposa l article 10.4 de l Ordre 29/2016, s estableix un llindar de 10 punts que les sol licituds presentades han de superar per a poder tindre dret a la concessió de l ajuda. Apartat quart. Finançament 1. S estableix un import global màxim per a les ajudes convocades per mitjà de la present resolució de EUR, distribuïts en les anualitats següents: Anualitat 2017: euros. Anualitat 2018: euros. Anualitat 2019: euros. Anualitat 2020: euros. El finançament es farà amb càrrec a l assignació prevista en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana que arreplega una despesa pública total per al període de euros, segons els percentatges de cofinançament que s estableixen en el document esmentat. 2. L ajuda està inclosa dins de la mesura 4, operació 4.1.1, Ajuda a les inversions en explotacions agràries, del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , adoptat per la Comissió Europea el 28 de juliol de 2015, i el seu finançament es 6. En el supuesto de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, apartado 1.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Apartado segundo. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes 1. El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 3. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la Generalitat exclusivamente a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, por lo que estas personas así como los solicitantes que sean personas físicas pero opten por esta vía deberán presentar las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat en la siguiente dirección: portal/inicio/procedimientos?id_proc=574. El resto de solicitantes deben presentada su solicitud, preferentemente, en las oficinas comarcales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural correspondientes a la ubicación de la explotación agraria descrita en la solicitud o, en su defecto, en cualquiera de los registros previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. Apartado tercero. Concesión de la ayuda 1. La concesión de las ayudas se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva y, en el caso de que el importe total solicitado sea superior al importe global máximo establecido, se atenderán las solicitudes de forma ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por cada cada solicitud, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10 de la Orden 29/2016. En caso de empate se tendrá en cuenta la fecha del registro de entrada de las solicitudes, concediéndose prioridad a las solicitudes presentadas con anterioridad. 2. El plazo para la resolución de las solicitudes de ayuda será de seis meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden 29/2016. Si en dicho plazo no se dictara resolución expresa, se entenderá que la misma ha sido desestimada, conforme establece el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 3. Las concesión o denegación de la ayuda, debidamente motivada, será notificada a los interesados. Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con la legislación vigente sobre procedimiento administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Orden 29/2016 se establece un umbral de 10 puntos que las solicitudes presentadas deben superar para poder tener derecho a la concesión de la ayuda. Apartado cuarto. Financiación 1. Se establece un importe global máximo para las ayudas convocadas mediante la presente resolución de EUR, distribuidos en las siguientes anualidades: Anualidad 2017: euros. Anualidad 2018: euros. Anualidad 2019: euros. Anualidad 2020: euros. La financiación se hará con cargo a la asignación prevista en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana que recoge un gasto público total para el periodo de EUR, según los porcentajes de cofinanciación que se establecen en dicho documento. 2. La ayuda está incluida dentro de la medida 4, operación 4.1.1, ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias, del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana , adoptado por la Comisión Europea el 28 de julio de 2015, y la financiación de la

4 farà amb càrrec a la línia de subvenció SO del Capítol VII del pressupost de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, corresponent a l aplicació a la Comunitat Valenciana de la Política Agrícola Comuna per a cada exercici, tenint compte els percentatges de participació que corresponen al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana, en el Pla Financer del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana Apartat cinquè. Publicitat dels beneficiaris 1. S informa els beneficiaris que, de conformitat amb l article 113 del Reglament (UE) núm /2013, les seues dades seran publicades d acord amb l article 111 del Reglament esmentat, i podran ser tractades per organismes d auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals, per a salvaguardar els interessos financers de la Unió. 2. Quant a les dades de caràcter personal, els beneficiaris podran exercir els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). L acceptació de la subvenció suposa, para cada un dels beneficiaris, l acceptació i autorització expressa a l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària per a l arreplega, incorporació als respectius fitxers i tractament de les dades personals esmentades, així com per a la seua conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. Apartat sisè. Incompatibilitat de les ajudes No són subvencionables amb càrrec a aquesta convocatòria d ajudes, inversions que siguen objecte d altres mesures d ajudes públiques amb independència de l origen del finançament pública, de l organisme que gestione l ajuda, o de l exercici financer en què haguera sigut concedida i, en particular, no podran ser cofinançats per mitjà de contribució dels Fons Estructurals, del Fons de Cohesió o de qualsevol altre instrument financer de la Unió. Tampoc no poden acollir-se a aquestes ajudes les inversions corresponents a les mesures incloses en el Reial Decret 597/2016 per a l aplicació de les mesures del Programa de Suport al Sector Vitivinícola , aprovat d acord amb les disposicions del Reglament (UE) 1.308/2013, pel qual es crea l organització comuna de mercats dels productes agraris, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 922/72, el Reglament (CEE) 234/79, el Reglament (CE) 1.037/2001 i el Reglament (CE) 1.234/2007. En el cas d inversions corresponents a explotacions agràries de membres d organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH), només podran acollir-se a les ajudes les inversions de caràcter individual que hagen sigut concebudes, decidides, finançades i dutes a terme pels propis agricultors. Així mateix, a fi de previndre el risc de doble finançament d inversions acollides als programes apícoles establits de conformitat amb l article 55 del Reglament (UE) 1.308/2013, amb les ajudes establides en la present Ordre es realitzaran controls basats en encreuaments entre les bases de dades de beneficiaris d ambdós ajudes. Apartat setè. Inversions amb objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic En l article 10 de l Ordre 29/2016 s estableix l assignació de puntuació addicional a aquelles sol licituds que incloguen inversions subvencionables que tinguen un objectiu mediambiental, estalvi energètic o de lluita contra el canvi climàtic. A l efecte es consideren inversions elegibles les establides en l apartat d de l article 5.4 de la referida Orde i els punts 2n i 3r de l apartat e de la mateixa Ordre que s indiquen a continuació: D. Inversions en modernització d instal lacions de regadiu E2. Inversions en instal lacions que redueixen l impacte ambiental de l activitat de l explotació o incrementen la seua eficiència energètica, en concret: Instal lacions que permeten depurar o recuperar per a una altra utilització l aigua empleada per al seu nou ús en la pròpia explotació. misma se hará con cargo a la línea de subvención SO del capítulo VII del presupuesto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, correspondiente a la aplicación en la Comunitat Valenciana de la Política Agrícola Común para cada ejercicio, teniendo cuenta los porcentajes de participación que corresponden al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana en el Plan Financiero del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana Apartado quinto. Publicidad de los beneficiarios 1. Se informa a los beneficiarios de que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión. 2. En cuanto a los datos de carácter personal, los beneficiarios podrán ejercer los derechos reconocidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). La aceptación de la subvención supone, para cada uno de los beneficiarios, la aceptación y autorización expresa a la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y tratamiento de dichos datos personales, así como para su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Apartado sexto. Incompatibilidad de las ayudas No son subvencionables con cargo a esta convocatoria ayudas inversiones que sean objeto de otras medidas de ayudas públicas con independencia del origen de la financiación pública, del organismo que gestione la ayuda, o del ejercicio financiero en el que hubiera sido concedida y, en particular, no podrán ser cofinanciados mediante contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero de la Unión. Tampoco pueden acogerse a estas ayudas las inversiones correspondientes a las medidas incluidas en el Real Decreto 597/2016 para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola , aprobado de acuerdo a las disposiciones del Reglamento (UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 922/72, el Reglamento (CEE) 234/79, el Reglamento (CE) 1037/2001 y el Reglamento (CE) 1234/2007. En el caso de inversiones correspondientes a explotaciones agrarias de miembros de organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), solamente podrán acogerse a las ayudas las inversiones de carácter individual que hayan sido concebidas, decididas, financiadas y llevadas a cabo por los propios agricultores. Asimismo, a fin de prevenir el riesgo de doble financiación de inversiones acogidas a los programas apícolas establecidos de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE) 1308/2013 con las ayudas establecidas en la presente orden se realizarán controles basados en cruces entre las bases de datos de beneficiarios de ambas ayudas. Apartado séptimo. Inversiones con objetivo medioambiental, ahorro energético o de lucha contra el cambio climático En el artículo 10 de la Orden 29/2016 se establece la asignación de puntuación adicional a aquellas solicitudes que incluyan inversiones subvencionables que tengan un objetivo medioambiental, ahorro energético o de lucha contra el cambio climático. A este efecto se consideran inversiones elegibles las establecidas en el apartado d del artículo 5.4 de la referida orden y los puntos 2.º y 3.º del apartado e de la misma Orden que se relacionan a continuación: D. Inversiones en modernización de instalaciones de regadío E2. Inversiones en instalaciones que reducen el impacto ambiental de la actividad de la explotación o incrementan su eficiencia energética, en concreto: Instalaciones que permitan depurar o recuperar para otra utilización el agua empleada para su nuevo uso en la propia explotación.

5 Instal lacions i equips (no inclosos en l apartat de maquinària i vehicles de càrrega i transport), per a la reutilització-reconversió-reciclatge de subproductes orgànics de la pròpia explotació. Instal lacions i equips que permeten l aprofitament energètic del biogàs produït a partir de residus orgànics i subproductes obtinguts en l explotació. Instal lació de sistemes que permeten l obtenció d energia per mitjà de cogeneració (generació combinada de calor i electricitat) a partir de residus derivats de la producció, transformació o condicionament de productes de l explotació. E3. Instal lació de sistemes d energies renovables la capacitat del qual per a generar energia siga, com a màxim, equivalent al consum d energia elèctrica necessària per a la producció de les orientacions productives de l explotació. Apartat vuitè. Règim de recursos contra la present resolució La present resolució posa fi a la via administrativa i, en contra, pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant el director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini un mes, comptat des de l endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú, o impugnar-se directament davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar de l endemà de la publicació, d acord amb el que preveu els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. València, 7 de febrer de El director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero. Instalaciones y equipos (no incluidos en el apartado de maquinaria y vehículos de carga y transporte), para la reutilización-reconversion-reciclado de subproductos orgánicos de la propia explotación. Instalaciones y equipos que permitan el aprovechamiento energético del biogás producido a partir de residuos orgánicos y subproductos obtenidos en la explotación. Instalación de sistemas que permitan la obtención de energía mediante cogeneración (generación combinada de calor y electricidad) a partir de residuos derivados de la producción, transformación o acondicionamiento de productos de la explotación. E3. Instalación de sistemas de energías renovables cuya capacidad para generar energía sea como máximo equivalente al consumo de energía eléctrica necesaria para la producción de las orientaciones productivas de la explotación. Apartado octavo. Régimen de recursos contra la presente resolución La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria en el plazo un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, o impugnarse directamente ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Valencia, 7 de febrero de El director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria: Francisco Rodríguez Mulero.

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

BASES PARTICULARES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DURANTE EL CURSO 2014-2015

BASES PARTICULARES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DURANTE EL CURSO 2014-2015 BASES PARTICULARES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DURANTE EL CURSO 2014-2015 Primera.- Objeto de la subvención: Becas o Ayudas al

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 8/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO Bases de la convocatoria y concesión de subvenciones a asociaciones socio culturales, sin ánimo de lucro, para el año

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXIX Núm. 36 22 de febrero de 2010 7659 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación y Ciencia Resolución de 16/02/2010, de la Dirección General del Deporte, por la que se convocan subvenciones

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 7/2015, d 1 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2016 BASES

ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2016 BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2016 1.- OBJETO BASES El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas a ayuntamientos

Más detalles

Cuarto. Criterios de baremación. En el proceso de selección se aplicará el baremo establecido en el Anexo I.

Cuarto. Criterios de baremación. En el proceso de selección se aplicará el baremo establecido en el Anexo I. BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO PÚBLICO DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EL MEDIO NATURAL DE MUNICIPIOS DE ZONAS DE INTERIOR

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 7/2015, d 11 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s aproven les bases

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE RESOLUCIÓN NÚM. 1/2016 DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTORA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2016 El Ayuntamiento de Fresno de Torote, a través de la Concejalía de Educación

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

3. Beca de Documentación Departamento: Biblioteca Funciones: documentalista Duración: 12 meses desde su adjudicación Dotación: 1000 /mes

3. Beca de Documentación Departamento: Biblioteca Funciones: documentalista Duración: 12 meses desde su adjudicación Dotación: 1000 /mes Institut Valencià d Art Modern, IVAM RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director gerent de l Institut Valencià d Art Modern, per la qual es convoquen sis beques de formació i perfeccionament per

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2016 les subvencions

Más detalles

1.- Objeto. 2.- Gastos subvencionables.

1.- Objeto. 2.- Gastos subvencionables. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD, QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA DURANTE EL

Más detalles

d) Acreditar la condición de agricultor activo. Los titulares de explotaciones agrarias prioritarias quedan exentos de acreditar tal condición.

d) Acreditar la condición de agricultor activo. Los titulares de explotaciones agrarias prioritarias quedan exentos de acreditar tal condición. REQUISITOS SUBMEDIDA 4.1. APOYO A LAS INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS: 1. Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y unidades económicas sin personalidad jurídica titulares de una

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA BASES DE LA CONVOCATORIA PARA BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES (2016). BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. Es objeto de la presente, aprobar la Convocatoria y las Bases Reguladoras que han de regir el

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓ ADDICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE de 16 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual convoca concurs públic per a la concessió d ajudes per a l equipament d empreses creades

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DISCAPACITADOS PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 2008

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DISCAPACITADOS PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 2008 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DISCAPACITADOS PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 2008 Según el reglamento regulador del Plan de Asistencia Económica y Cooperación

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

B A S E S 3.- ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

B A S E S 3.- ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LENTEJA CERTIFICADA -VARIEDAD GUAREÑA- Y DE SEMILLA DE GARBANZO CERTIFICADO -VARIEDAD GARABITO-, ANUALIDAD 2016. EHAG-16-SC-18. B A S E S

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 36/2014, de 22 de desembre, de la Consellería de Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en residències de tercera edat l'any

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 19/2014, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

FECHA DE PUBLICACIÓN EN www.sinpromi.es: Ayudas y Subvenciones :25/05/2015.

FECHA DE PUBLICACIÓN EN www.sinpromi.es: Ayudas y Subvenciones :25/05/2015. FECHA DE PUBLICACIÓN EN www.sinpromi.es: Ayudas y Subvenciones :25/05/2015. CORRECCIÓN DE ERRORES ADVERTIDOS EN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SUFRAGAR GASTOS ACOMETIDOS

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

Vicerrectorado de Posgrado y Doctorado

Vicerrectorado de Posgrado y Doctorado Vicerrectorado de Posgrado y Doctorado REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTERES OFICIALES (Aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009. Modificado

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 22/2015, de 19 de novembre, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen i convoquen les ajudes econòmiques

Más detalles

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2010, de 13 d agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a les menudes i

Más detalles

1. Objeto. Agricultura y ganadería Ciencias del mar Ciencias de la salud Tecnología de alimentos. 2. Requisitos de los candidatos

1. Objeto. Agricultura y ganadería Ciencias del mar Ciencias de la salud Tecnología de alimentos. 2. Requisitos de los candidatos 1. Objeto La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 7 de maig de 2007, de la Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes en el marc del programa de suport a la innovació

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Primero. Aplicaciones Informáticas para actuación administrativa automatizada.

Primero. Aplicaciones Informáticas para actuación administrativa automatizada. RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR LA QUE SE APRUEBAN NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811]

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811] Conselleria d'educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la presidenta de CulturArts Generalitat, per la qual es concedixen ajudes per a la millora de la producció audiovisual en

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC)

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) Per sol licitar aquest targeta professional és obligatori aportar la següent documentació: L'imprès de sol licitud degudament emplenat i signat. Aquest

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 257 Jueves 23 de octubre de 2014 Sec. I. Pág. 85903 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 10744 Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD ORDEN IIU/555/2016, de 31 de mayo, por la que se convoca la octava edición del Premio Aragón Investiga. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuida

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL SECRETARIADO DE ASUNTOS SOCIALES PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES.

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL SECRETARIADO DE ASUNTOS SOCIALES PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES. BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL SECRETARIADO DE ASUNTOS SOCIALES PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2005, BOCyL nº 222, de 17 de noviembre)

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Núm. 5.465 / 07.03.2007 10863

Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Núm. 5.465 / 07.03.2007 10863 Núm. 5.465 / 07.03.2007 10863 Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 123/ BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE EN TAXI DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.2015. La Junta de Gobierno Local teniendo en cuenta: 1. Los criterios para la concesión

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

LINEA DE FINANCIACION PARA PYMES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES

LINEA DE FINANCIACION PARA PYMES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES LINEA DE FINANCIACION PARA PYMES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES Empresas y personas beneficiarias. a) Las pequeñas y medianas empresas (PYME), domiciliadas o establecidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi,

Más detalles

Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen

Más detalles

Reglamento Particular para la Verificación de los Informes y Datos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Reglamento Particular para la Verificación de los Informes y Datos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Reglamento Particular para la Verificación de los Informes y Datos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Reglamento aprobado por la Comisión Permanente de AENOR el 2010-09-27 ÍNDICE 0 Introducción

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR CURSO 2015-2016 INDICE A) Objeto. B) Requisitos de los beneficiarios. C) Incompatibilidad. D) Formalización

Más detalles

València, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernández

València, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernández Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, del director general de joventut i de l Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual es fa pública

Más detalles

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, del presidente. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, del presidente. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca una Borsa de personal

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 5ª. El titular de la instal lació haurà de tindre en compte en l execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar

Más detalles

SOLICITUD PROGRAMA II

SOLICITUD PROGRAMA II SOLICITUD PROGRAMA II ANEXO I DOCUMENTO DE PRESENTACION DE SOLICITUD Convocatoria de ayudas para la implantación de acciones de mejora en los procesos de visibilización, comercialización e internacionalización

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 25/2013, de 23 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a programes de prevenció, protecció i inserció

Más detalles

GUIA PRÁCTICA INFORMATIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA ACCEDER A LA PROFESIÓN DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. Convocatoria 2015

GUIA PRÁCTICA INFORMATIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA ACCEDER A LA PROFESIÓN DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. Convocatoria 2015 SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GUIA PRÁCTICA INFORMATIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA ACCEDER A LA PROFESIÓN

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 20/2014, de 1 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment

Más detalles

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 ORDE de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l any 2004 destinades a finançar programes de formació ocupacional

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 5 de març de 2014, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió d instruments

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 171 Martes 15 de julio de 2014 Sec. III. Pág. 55974 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7513 Resolución de 10 de julio de 2014, del Instituto Nacional de Administración

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 29/2013, de 19 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la implantació

Más detalles