Màster en Enginyeria Informàtica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster en Enginyeria Informàtica"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes d impartició Nombre màxim de places 25 Preu Responsable acadèmic Màster en Enginyeria Informàtica Tecnologia Professional Escola Politècnica Superior Escola Politècnica Superior 90 ECTS; un curs acadèmic i mig De setembre a juny. De dilluns a divendres, de 15 h a 19 h Temps complet. Presencial Català, castellà i anglès Preinscripció ( ): 30,21 euros. Matrícula (curs ): 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Josep Soler UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius És el màster que habilita per a l exercici de la professió d enginyer informàtic. L objectiu general del títol és la formació d enginyers informàtics de nivell de màster, proporcionant-los les competències pròpies d aquesta professió i habilitant-los per accedir a l activitat professional i alhora a la recerca, per als titulats que s orientin cap al desenvolupament d una tesi doctoral. El màster està regulat per la Resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria General de Universitats. El Màster en Enginyeria Informàtica aporta els coneixements, les habilitats i les competències necessaris per a la direcció de projectes informàtics i per desenvolupar una activitat professional altament especialitzada en l àmbit de la informàtica. El títol de Màster en Enginyeria Informàtica té com a objectius fonamentals desenvolupar les capacitats següents: Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal lacions en tots els àmbits de l enginyeria informàtica. Capacitat per a la direcció d obres i instal lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei. Capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris. Capacitat per la modelització matemàtica, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d enginyeria d empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l enginyeria informàtica. Capacitat per a l elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l enginyeria informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, en l àmbit de l enginyeria informàtica. Capacitat per a la posada en servei, direcció i gestió de processos de fabricació d equips informàtics, amb garantia de seguretat per a les persones i béns, de qualitat final dels productes i de la seva homologació. Capacitat per a l aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, amb capacitat d integrar-hi aquests coneixements. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional en l activitat d enginyer en informàtica. Capacitat per aplicar els principis de l economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica. Accés i admissió Graduats en Enginyeria Informàtica. Enginyers tècnics en Informàtica de Gestió o Sistemes (amb complements de formació). Graduats/llicenciats/enginyers en altres carreres, amb la conformitat del Consell de Màster. A més, per accedir al màster cal posseir un nivell d anglès B2.1 o equivalent, i s exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l expedient. Sortides professionals El Màster en Enginyeria Informàtica habilita per a l exercici professional d enginyer informàtic. Dóna una formació de caràcter generalista que capacita per desenvolupar la tasca professional en la pràctica totalitat del sector informàtic. Aquest màster respon a la gran demanda d experts en enginyeria informàtica per part de les empreses, que necessiten personal qualificat per dirigir, dissenyar i mantenir els seus propis sistemes informàtics. Forma especialistes que poden participar en projectes de desenvolupament, de recerca, de transferència de coneixement i d innovació. Està indicat per completar la formació dels graduats en Enginyeria Informàtica i dels titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica. Accés al doctorat La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster en Ingeniería Informática Nombre del máster Ámbito Tipo Unidad de adscripción Secretaría académica Duración Calendario y horario Régimen y modalidad Idiomas de impartición Requisitos de idioma Número máximo de plazas 25 Precio Responsable académico Máster en Ingeniería Informática Tecnología Profesional Escuela Politécnica Superior Escuela Politécnica Superior 90 ECTS; un curso académico y medio De septiembre a junio, de lunes a viernes de 15 h a 19 h Tiempo completo; Presencial Catalán, castellano e inglés Nivel de inglés B2.1 o equivalente Preinscripción ( ): 30,21 euros. Matrícula ( ): 46,11 euros / crédito (ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, no residentes en España: 65,87 euros / crédito). Josep Soler UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objectivos formativos Es el máster que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero informático. El objetivo general del título es la formación de ingenieros informáticos de nivel de máster, proporcionándoles las competencias propias de esta profesión y habilitándolos para acceder a la actividad profesional y al mismo tiempo a la investigación, para los titulados que se orienten hacia el desarrollo de una tesis doctoral. El máster está regulado por la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades. El Máster en Ingeniería Informática aporta los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarios para la dirección de proyectos informáticos y para desarrollar una actividad profesional altamente especializada en el ámbito de la informática. El título de Máster en Ingeniería Informática tiene como objetivos fundamentales desarrollar las siguientes capacidades: Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática. Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad del servicio. Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. Capacidad para la modelización matemática, el cálculo y la simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería informática. Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la ingeniería informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales. Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la ingeniería informática. Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de seguridad para las personas y bienes, de calidad final de los productos y de su homologación. Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, con capacidad de integrar en ellos dichos conocimientos. Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional en la actividad de ingeniero en informática. Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la informática. Acceso y admisión Graduados en Ingeniería Informática. Ingenieros técnicos en Informática de Gestión o de Sistemas (con complementos de formación). Graduados / licenciados / ingenieros en otras carreras, con la conformidad del Consejo de Máster. Además, para acceder al máster es necesario poseer un nivel de inglés B2.1 o equivalente, y se exigirá un certificado acreditativo si no consta en el expediente. Salidas profesionales El Máster en Ingeniería Informática habilita para el ejercicio profesional de ingeniero informático. Da una formación de carácter generalista que capacita para desarrollar la tarea profesional en la práctica totalidad del sector informático. Este máster responde a la gran demanda de expertos en ingeniería informática por parte de las empresas, que necesitan personal cualificado para dirigir, diseñar y mantener sus propios sistemas informáticos. Forma especialistas que pueden participar en proyectos de desarrollo, de investigación, de transferencia de conocimiento y de innovación. Está indicado para completar la formación de los graduados en Ingeniería Informática y de los titulados en Ingeniería Técnica Informática. Acceso al doctorado La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Master s in Computer Engineering Name of the master's programme Field Type Affiliation Academic secretary Duration Calendar and timetable System and method of study Languages of instruction Language requeriments Maximum number of students 25 Fee Academic staff person in charge: Master's in Computer Engineering Technology Professional Polytechnic School Polytechnic School 90 ECTS credits; one and a half academic years. September to June, Monday to Friday from 3 p.m. to 7 p.m. Full time; Face-to-face Catalan, Spanish and English B2.1 English level or equivalent Pre-registration ( ): euros. Registration ( ): euros/credit (non European Union citizens, non-residents in Spain: euros/credit). Josep Soler UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives This master s programme prepares students to work as computer engineers. The general objective of the degree is to train computer engineers at the master s level, providing them with suitable competencies and preparing them to either work in the profession or, for students interested in doing a doctoral thesis, as researchers. The programme is regulated by the Resolution of 8 June 2009 of the General Secretariat of Universities. The Master s in Computer Engineering provides the knowledge, skills and competencies needed to direct computer projects and to develop highly specialised professional activity in the field. The basic objectives of the Master s Degree in Computer Engineering include the following capacities: To project, calculate and design products, processes and installations in all areas of computer engineering. To direct computer system works and installations, in compliance with current regulations and assuring the quality service. To direct, plan and supervise multidisciplinary teams. To mathematically model, calculate and simulate in company technical and engineering centres, particularly as regards research, development and innovation tasks in all areas related to computer engineering. To elaborate, strategically plan, coordinate, and technically and economically manage projects in all areas of computer engineering satisfying quality and environmental criteria. To work as general directors, technical directors, and research, development and innovation project directors in computer engineering companies and technology centres. To implement, direct and manage computer equipment manufacturing processes, guaranteeing personal and material safety, the final quality of products and their homologation. To apply the knowledge acquired and solve problems in new or unfamiliar situations and as applied in broader and more multidisciplinary contexts, and to be capable of integrating this knowledge. To understand and apply professional ethical responsibility and legislation in the computer science activities. To apply economic principles, to manage human and project resources, and to comply with computer legislation, regulation and normalisation. Access and admission Graduates in Computer Engineering. Technical engineers in Business Informatics or System Informatics (with complementary training). Bachelor degree holders/pre-ehea three-year degree holders/ engineers in other programmes, with prior approval of the Master s Committee. For admission to the programme, candidates must also have a B2.1 or equivalent level of English. Supporting documents must be submitted if academic transcripts do not indicate that the required level has been attained. Career opportunities The Master s Programme in Computer Engineering prepares students to work as computer engineers, providing general training that allows them to develop professional tasks in practically the entire field. This master s programme responds to the great demand for experts in computer engineering from companies that need qualified personnel to direct, design and maintain their computer systems. It trains specialists who can participate in development, research, knowledge transfer and innovation projects. It completes bachelor s degree training in Computer Engineering and the training received in pre-ehea, three-year diploma studies in Technical Computer Engineering. Admission to the doctoral programme The successful completion of this master s degree provides access to the research period of a doctoral programme. Bear in mind that each programme can set additional requirements and criteria for selection and admission of students, such as the demand for specific complementary training.

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes

Más detalles

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Màster en Comunicació i Estudis Culturals Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Comunicació i Estudis Culturals Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada

Más detalles

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Professorat d ESO i Batxillerat,

Más detalles

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster

Más detalles

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid. Denominación: Máster Universitario

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Centro Responsable: E.T.S. Ingeniería Informática Orientación: Profesional Coordinador Académico: Dr. Nicolas Guil Mata Duración (ECTS): 90 Créditos Modalidad:

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería informática por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Más detalles

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Nom del màster: Àmbit: Tipus: Unitat d adscripció: Secretaria acadèmica:

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Dret, Economia i Empresa Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Àmbit Tipus Durada Règim i modalitat Idiomes d impartició Ciències Socials i Jurídiques. Criminologia Oficial 60 ECTS;

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

NATIONAL IMPLEMENTATION OF ACCESS & BENEFIT-SHARING FOR NON- COMMERCIAL ACADEMIC RESEARCH ARGENTINA

NATIONAL IMPLEMENTATION OF ACCESS & BENEFIT-SHARING FOR NON- COMMERCIAL ACADEMIC RESEARCH ARGENTINA NATIONAL IMPLEMENTATION OF ACCESS & BENEFIT-SHARING FOR NON- COMMERCIAL ACADEMIC RESEARCH ARGENTINA This form is an annex of the document Access & Benefit-Sharing in Latin America & the Caribbean, a science-

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA M1697 - Habilidades Directivas y Certificaciones Profesionales Máster Universitario en Ingeniería Informática Obligatoria. Curso 1 Curso Académico 014-015 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento NEWSLETTER Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento First International Bridges Conference - CHILE 2014, Future Challenges: Design,

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Ciències Humanes

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO Formulario de admisión para estudiantes internacionales Application form for International Students PHOTO Semestre 1 (marzo-julio) / Semester 1 (March-July) Año/ Year Semestre

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

Máster en. INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en. INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES 2 Por qué estudiar en IQS? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, con más de cien años de experiencia

Más detalles

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÁSTER DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN TURÍSTICA MASTER S DEGREE IN ANALYTICAL TECHNIQUES AND INNOVATION IN TOURISM FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más detalles

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Badajoz, 8-10 de julio de 2009 LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Villalvazo-Naranjo, Juan. (p) *, Martínez-González,

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Título habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Título habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Título habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación) Coordinadora Académica: Centro Responsable: Escuela Técnica Superior

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 *English text below PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 El presente procedimiento describe los pasos a seguir para solicitar la admisión como

Más detalles

Máster universitari en. Master online

Máster universitari en. Master online Màster universitari en TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA Máster universitari en TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EHEA MASTER IN SPECIALISED TRANSLATION Master online màsters i doctorats másters y doctorados GRADUATE STUDIES

Más detalles

Máster en. Ingeniería Industrial. Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en. Ingeniería Industrial. Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en Ingeniería Industrial Titulación Oficial Estudios del EEES 1 2 Por qué estudiar en iqs? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús con más de cien años de experiencia

Más detalles

Introduction to Sustainable Construction

Introduction to Sustainable Construction Introduction to Sustainable Construction Module 2. Research, Development and Innovation in Construction Elena Blanco Fernández This topic is published under License: Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Introduction

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela Técnica

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

CONVOCATORIA ERASMUS.ES

CONVOCATORIA ERASMUS.ES -Novedad de la convocatoria: 1 de Abril de 2014 financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus + - El plazo finalizaba el 23 del mismo mes!! -La estancia

Más detalles

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Datos básicos Modalidad Créditos Itinerario Plazas Inicio docencia Sempresencial 60 ECTS Profesional 25 Octubre Presentación El Máster Universitario

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE)

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Master s degree in Psychology of Education. Advances in Psychoeducative Intervention and

Más detalles

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Titulación oficial: Máster Universitario en Dirección de Empresas Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas Centro responsable: Facultad de Ciencias

Más detalles

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Nom del màster Màster Interuniversitari en Reptes

Más detalles

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts?

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? Albany Housing Authority RESIDENT COMMISSIONER ELECTION Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? RUN FOR RESIDENT COMMISSIONER

Más detalles

Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES 1 2 Por qué estudiar en IQS? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, con más de cien años de

Más detalles

Bolonia e Ingeniería Informática en la UC Ramón Beivide

Bolonia e Ingeniería Informática en la UC Ramón Beivide Bolonia e Ingeniería Informática en la UC Ramón Beivide Director del Plan de Estudios de Ingeniero en Informática de la UC Índice Ingeniero en Informática: Una apuesta Estratégica de la UC Bolonia y el

Más detalles

Máster en Ingeniería del Agua

Máster en Ingeniería del Agua MÁSTER EN INGENIERÍA DEL AGUA QUÉ ES UN TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO ACCESO Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable:

Más detalles

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq.

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Puerta Al Futuro Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Información sobre FDU La mayor universidad privada en Nueva Jersey con más de 10.000 estudiantes y

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Computer security CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre GA_10AK_103000590_1S_2015-16 Datos Descriptivos Nombre de la Asignatura Titulación

Más detalles

TO GET THIS... YOU NEED TO DO THIS...

TO GET THIS... YOU NEED TO DO THIS... ATTENTION HIGH SCHOOL STUDENTS TO GET THIS... YOU NEED TO DO THIS... PROJECT GRAD HOUSTON SCHOLARSHIP REQUIREMENTS 1) I must complete two Project GRAD provided or pre-approved college institutes. 2) I

Más detalles

Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería Técnica Industrial. Habilitación Profesional

Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería Técnica Industrial. Habilitación Profesional Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Ingeniería Industrial Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, i-mba) DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, i-mba) DOBLE TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, i-mba) DOBLE TITULACIÓN Información general Área académica: Organización: Universidades participantes:

Más detalles

I understand that I must request that this waiver be reconsidered annually, each school year. Parent/Guardian Signature: Date:

I understand that I must request that this waiver be reconsidered annually, each school year. Parent/Guardian Signature: Date: Page 1 of 7 PARENTAL EXCEPTION WAIVER EDUCATION CODE 311(a): Children who know English (Exhibit 1) Name: School: Grade: Date of Birth: Language Designation: My child possesses good English language skills

Más detalles

GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS

GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS El Curso de complementos de formación para titulados en Arquitectura Técnica para la obtención del Grado en Ingeniería de Edificación, garantiza

Más detalles

Energy Harvesting-Aware Resource Management for Wireless Body Area Networks

Energy Harvesting-Aware Resource Management for Wireless Body Area Networks Energy Harvesting-Aware Resource Management for Wireless Body Area Networks Ernesto Antonio Ibarra Ramirez ADVERTIMENT. La consulta d aquesta tesi queda condicionada a l acceptació de les següents condicions

Más detalles

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07 FICHA Curso Académico 2006/ 07 / CODE 3104 COURSE NAME/TITLE Informatics DEGREE Agricultural, forestry, engineering and food technology TYPE Optative ORIENTATION All ESTUDIES PROGRAM 1999 CYCLE 1 COURSE

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniera en Electricidad y Computación. Tema:

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniera en Electricidad y Computación. Tema: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniera en Electricidad y Computación Tema: SISTEMA DE PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ELECTRICA SIPREME Freddy Roddy Briones Ruiz 1, Glenda

Más detalles

Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior)

Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior) Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior) Asignaturas de Electrónica en la EPSEM: planificación de la impartición

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Prácticas Externas Internship Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas Modalidad de enseñanza semipresencial Universidad Católica San Antonio de Murcia

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ Màster UNIVERSITARI en TECNOLOGIES APLICADES DE LA INFORMACIÓ Máster UNIVERSITARIO en TECNOLOGÍAS APLICADAS DE LA INFORMACIÓN EHEA MASTER IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGIES CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS Centro Responsable: Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Orientación: Profesional Duración (ECTS): 0 créditos Modalidad: Presencial Lengua

Más detalles

Guía Docente 2015/16

Guía Docente 2015/16 Guía Docente 2015/16 Vigilancia de la Salud Occupational Health Surveillance Master Universitario en Enfermería de Salud Laboral Modalidad Semipresencial Índice Vigilancia de la Salud... 3 Breve descripción

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

Nuestra Historia. Consultoría y Formación a Empresas

Nuestra Historia. Consultoría y Formación a Empresas Nuestra Historia La primera Escuela de Negocios de Aragón (más de 20 años) Acuerdo con la Universidad de Gales (1.994) Convenio con la Universidad Camilo José Cela (2.010) Regional Academy Cisco Systems

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Dual Language Immersion Program (DLI)

Dual Language Immersion Program (DLI) Dual Language Immersion Program (DLI) Do you live in the Elvehjem or Kennedy attendance area? Do you have a child entering 5K in the fall? Come to Glendale to learn more about our bilingual program 1201

Más detalles

El Espacio Europeo de Educación (EEES)

El Espacio Europeo de Educación (EEES) P@K-EN-REDES El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) Ascención España Mesa junio, 2008 Revista Digital del Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra ISSN 1887-3413 El Espacio Europeo de Educación

Más detalles

DESPUÉS DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA After I/GCSEs

DESPUÉS DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA After I/GCSEs DESPUÉS DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA After I/GCSEs ENTRAR EN LA VIDA ACTIVA. /GO TO WORK. SEGUIR UN CICLO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. /VOCATIONAL COURSE IN SPAIN. SEGUIR EN BACHILLERATO. /A

Más detalles

EL SALVADOR ATHLETICS FEDERATION RACE WALKING COACH PROFILE

EL SALVADOR ATHLETICS FEDERATION RACE WALKING COACH PROFILE EL SALVADOR ATHLETICS FEDERATION RACE WALKING COACH PROFILE I. Job Name: High performance sport and Race walking specialty coach. II. Job s hierarchical dependency: : Salvadorian Athletics Federation s

Más detalles

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information Curriculum Vitae Dades personals / Datos personales / Personal information Nom / Nombre/ First name Iñaki Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality española Cognoms / Apellidos / Family name Periáñez Cañadillas

Más detalles

PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM. Parent EXPO Night February 12, 2015

PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM. Parent EXPO Night February 12, 2015 PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM Parent EXPO Night February 12, 2015 El ser bilingüe abre nuevos mundos Being bilingual opens you to new worlds Qué es el Programa Dual de Dos

Más detalles

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS Somos una firma de abogados especialistas en derecho laboral, comercial y administrativo que entrega a sus clientes su conocimiento y experiencia de manera eficiente, oportuna

Más detalles

Development + Investigation (D+I) Master and PhD Programs in Medicines. An approximation to the Spanish actuality.

Development + Investigation (D+I) Master and PhD Programs in Medicines. An approximation to the Spanish actuality. Training on D+I about medicines. st working days Santiago de Compostela, June 2006 Development + Investigation (D+I) Master and PhD Programs in Medicines. An approximation to the Spanish actuality. Inmaculada

Más detalles

Prevencion10. 10.es SPANISH PUBLIC SUPPORT SERVICE FOR MICROENTERPRISES. Marta Jiménez

Prevencion10. 10.es SPANISH PUBLIC SUPPORT SERVICE FOR MICROENTERPRISES. Marta Jiménez Prevencion10 10.es SPANISH PUBLIC SUPPORT SERVICE FOR MICROENTERPRISES Marta Jiménez COMMUNITY STRATEGY ON OH&S National strategies should therefore give priority to implementing a package of instruments

Más detalles

NUEVA FORMACIÓN PARA NUEVOS EMPLEOS. loren ipsum

NUEVA FORMACIÓN PARA NUEVOS EMPLEOS. loren ipsum NUEVA FORMACIÓN PARA NUEVOS EMPLEOS loren ipsum Desde 1998 la Escuela de Alta Gestión Empresarial, E.A.G.E es una institución formativa de ámbito privado de enseñanza media y superior. Nuestro sistema

Más detalles

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título Master in Economics and Finance Sistema de garantía de calidad del título 1. Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) La Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) es la Comisión Académica

Más detalles

Evaluation Impact of the Training in Software for Farm Administration

Evaluation Impact of the Training in Software for Farm Administration University of Puerto Rico Mayaguez Campus Colege of Agricultural Sciences Agricultural Extension Service Evaluation Impact of the Training in Software for Farm Administration José M. Huerta, Ph.D. Evaluation

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Estimado Empresario. Logística de Transporte y hoteles /Logistics. Patricia Alvarez M. 2597980 ext 314 +593 981198778 palvarezm@proecuador.gob.

Estimado Empresario. Logística de Transporte y hoteles /Logistics. Patricia Alvarez M. 2597980 ext 314 +593 981198778 palvarezm@proecuador.gob. Estimado Empresario Es un gusto poder contar con su participación en la V rueda de Negocios Aromas del Ecuador 2015. Adjunto encontrará el instructivo de participantes, detalle de transportes y el horario

Más detalles

Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University

Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University Objectives: 5 years of teaching experience Grades and Subjects to teach: English Language Challenging and Social Studies 7 th Grade 1. Help

Más detalles

MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS

MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS MÁSTER EN CAMBIO CLIMÁTICO: RECONSTRUCCIÓN INSTRUMENTAL Y ANÁLISIS MÀSTER EN CANVI CLIMÀTIC: RECONSTRUCCIÓ INSTRUMENTAL I ANÀLISI

Más detalles