REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT"

Transcripción

1 REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT Exposició de motius El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació de l Ajuntament de Montmeló, en el qual hi participen totes les entitats i associacions i també totes aquelles persones del poble que els interessa, es preocupen i intervenen en el Medi Ambient i la seva sostenibilitat. Es configura com a òrgan de representació de tots els sectors (econòmics, socials i ecològics) amb funcions consultives i d assessorament respecte l administració municipal i com a via de canalització de les inquietuds i iniciatives ciutadanes en Medi Ambient i de millora de la qualitat de vida, sota principis de desenvolupament sostenible. El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat respon a l'esperit de l'agenda 21, formulada a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro), i de la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d'alborg). Es crea a l ampara dels articles 62 de la Llei municipal i de règim local, 130 i 131 del ROF. TÍTOL I.- OBJECTIUS I FUNCIONS Article 1.- Objectius El Consell Municipal de Medi Ambient de Montmeló té com a objectiu servir com a òrgan consultiu d assessorament de l Ajuntament de Montmeló, així com instrument de participació i implicació de les persones, entitats i associacions en la gestió municipal del medi ambient i en la millora de la qualitat de vida, sota principis de desenvolupament sostenible. Així mateix impulsarà, consensuarà, valorarà i farà el seguiment de tots els continguts de les línies estratègiques del Pla d Acció Ambiental. Article 2.- Funcions Són funcions del Consell Municipal de Medi Ambient: Aprovat inicialment per l'ajuntament Ple en data 27 de març de

2 a) Proposar iniciatives a l Ajuntament sobre debats, actuacions i campanyes innovadores encaminades a l ús racional i eficient dels recursos naturals, així com la conservació, la protecció i la millora de la qualitat mediambiental b) Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries i d actuació sectorials, i assessorar la política mediambiental de l Ajuntament c) Ser l òrgan de consulta, tenint en compte els seus suggeriments abans que els òrgans municipals debatin i aprovin plans, projectes o actuacions d incidència mediambiental. d) Assolir el màxim suport per a les accions municipals implicant els agents socials i econòmics e) Promoure i difondre les campanyes o activitats d educació ambiental d iniciativa municipal, per tal d incrementar la sensibilització de la ciutadania sobre el seu dret a gaudir d un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-ho. Així com promoure iniciatives d estudi i d anàlisi sobre sostenibilitat urbana a Montmeló. f) Impulsar la coordinació i la col laboració entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades que, dintre de la ciutat, realitzin activitats en defensa del medi ambient g) Exercir el seguiment i el control de l execució dels programes mediambientals, de competència municipal o d altres organismes, inclosos en el Pla d Acció Ambiental. h) Avaluar en quins aspectes Montmeló tendeix cap a la sostenibilitat i/o en quins aspectes se n allunya. i) Emetre informes en matèria ambiental, no vinculants, a iniciativa pròpia o de l Ajuntament, sobre assumptes de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d actuació. TÍTOL III.- ORGANS DEL CONSELL Article 3.- Seran membres del Consell Municipal de Medi Ambient : -President: -Vicepresident: Il lustríssim Sr. alcalde o persona en qui delegui Regidor de Medi Ambient Aprovat inicialment per l'ajuntament Ple en data 27 de març de

3 -Vocals: -Secretari: Regidor de Mobilitat Regidor d Urbanisme Regidor de Salut Un representant designat per cada grup polític municipal L educador ambiental Un representant de cada entitat o associació de Montmeló relacionades amb el Medi Ambient que constin en el Registre d Entitats del municipi Un representant de cada Centre Educatiu Un representant de les organitzacions empresarials relacionades amb el municipi, de la Unió de Botiguers i dels sindicats majoritaris a la zona Tres persones interessades en el Medi Ambient i la sostenibilitat del nostre poble que ho sol licitin El tècnic de Medi Ambient La vigència dels nomenaments serà fins a final del mandat polític municipal. Les persones designades en raó del seu càrrec ho seran mentre l ocupin. Els vocals nomenats per entitats podran ser substituïts per la mateixa entitat abans de finalitzar el mandat polític municipal. Aprovat inicialment per l'ajuntament Ple en data 27 de març de

4 TÍTOL IV FUNCIONAMENT DEL CONSELL Article 4 El Consell es reunirà en sessió ordinària com a mínim dos cops a l any i de manera extraordinària quan la convoqui l alcalde o a petició d un terç dels vocals del Consell. Article 5 La convocatòria es farà amb una antelació mínima de 5 dies hàbils acompanyada de l ordre del dia i es publicarà a la web de l Ajuntament. Article 6 El president dirigirà la reunió i farà respectar l ordre del dia de la convocatòria. Es podran tractar per raó d urgència punts no relacionats en l ordre del dia quan això ho aprovin la majoria absoluta dels membres del Consell. Article 7 El secretari, o funcionari en qui delegui, aixecarà acta de totes les reunions i un cop aprovada es publicarà a la web de l Ajuntament. Article 8 Per a la vàlida constitució del Consell es requerirà que, en primera convocatòria assisteixin una tercera part dels seus membres, i en segona convocatòria un mínim de cinc membres. Article 9 Per a l adopció d acords es requerirà els vots de la majoria simple dels membres presents. Aprovat inicialment per l'ajuntament Ple en data 27 de març de

5 Article 10 El president, a proposta del Consell, podrà crear comissions de treball per tractar temes específics. Podran formar part de les comissions de treball els membres del Consell que designi el president i que hi estiguin interessats i persones de lliure designació del president amb coneixements de temes de Medi Ambient. L existència de la comissió finalitzarà quan hagi realitzat l encàrrec corresponent. Aprovat inicialment per l'ajuntament Ple en data 27 de març de

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE CÍVIC FRANCESC LLOBET I GIBERT CAPÍTOL I OBJECTIUS

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE CÍVIC FRANCESC LLOBET I GIBERT CAPÍTOL I OBJECTIUS REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE CÍVIC FRANCESC LLOBET I GIBERT CAPÍTOL I OBJECTIUS Article 1. Llobet i Gibert de Vidreres és un organisme d assessorament, consulta, proposta i participació

Más detalles

Ajuntament de Parets del Vallès

Ajuntament de Parets del Vallès Ajuntament de Parets del Vallès REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA PER LA COOPERACIÓ I L AJUT AL DESENVOLUPAMENT 2010 REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA PER LA COOPERACIÓ I L AJUT AL DESENVOLUPAMENT

Más detalles

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI PREÀMBUL NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s efectua

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

REGLAMENT D ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DEL MUSEU MUNICIPAL DE XIXONA

REGLAMENT D ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DEL MUSEU MUNICIPAL DE XIXONA REGLAMENT D ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DEL MUSEU MUNICIPAL DE XIXONA REGLAMENT D ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DEL MUSEU MUNICIPAL DE XIXONA CAPÍTOL I Naturalesa i Règim Jurídic

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D EDUCACIÓ PREÀMBUL El Consell Sectorial d Educació és un organisme per a la participació ciutadana amb caràcter consultiu dins l àmbit de competència municipal de la vila

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA Atès el que disposa l article 53.1.c) en relació amb l article 98 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de

Más detalles

PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA. 3r. Plenari

PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA. 3r. Plenari PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT DE LLEIDA 3r. Plenari 22 de març de 2010 Generalitat de Catalunya Departament d'acció Social i Ciutadania Procésde disseny del Pla DIAGNOSI procés Aprovació

Más detalles

JUNTA DE CAPS DE SERVEI INSTITUT D ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

JUNTA DE CAPS DE SERVEI INSTITUT D ASSISTÈNCIA SANITÀRIA JUNTA DE CAPS DE SERVEI INSTITUT D ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ÍNDEX: 1.- INTRODUCCIÓ 2.- OBJECTIUS DE LA JUNTA DE CAPS DE SERVEIS DE L INSTITUT ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 3.- COMPOSICIÓ 4.- NORMES DE FUNCIONAMENT

Más detalles

El tex íntegre del reglament d organització i funcionament del Consell Municipal de l Esport de Girona, és el següent :

El tex íntegre del reglament d organització i funcionament del Consell Municipal de l Esport de Girona, és el següent : Pàg. 97 Núm. 5808 AJUNTAMENT DE GIRONA Edicte d aprovació definitiva d un reglament Exp, 2013003743 C. 15.014.008 El Ple de l Ajuntament, en sessió del dia 26 de març de 2013, va aprovar inicialment el

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS CAPÍTOL I OBJECTE ART. 1r. El Consell Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu

Más detalles

DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT.

DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Full: 1/5 DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. ATÈS que per acord de l Ajuntament en Ple de data 29

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL TARRAGONÈS.

REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL TARRAGONÈS. REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL TARRAGONÈS. Article 1. Naturalesa i finalitat a) El Consell Comarcal del Tarragonès constitueix el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran

Más detalles

Agenda 21 Escolar de Lleida CURS

Agenda 21 Escolar de Lleida CURS CURS 2016-2017 El que passa al món ens afecta a nosaltres...... i el que fem nosaltres afecta el món la Terra Lleida Sostenibilitat planetària Sostenibilitat local El nostre centre, més sostenible! Pensar

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S. Associació de Comerciants de Zona Nord

PLA D ACCIÓ B+S. Associació de Comerciants de Zona Nord PLA D ACCIÓ B+S Associació de Comerciants de Zona Nord 1. Dades de l organització Nom: Associació de Comerciants de Zona Nord Breu descripció: L objectiu de l Associació de Comerciants de Zona Nord és

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 DE GENER DE 2010 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 DE GENER DE 2010 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 DE GENER DE 2010 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S. Gremi de Garatges

PLA D ACCIÓ B+S. Gremi de Garatges PLA D ACCIÓ B+S Gremi de Garatges 0 1. Dades de l organització Nom: GREMI DE GARATGES DE BARCELONA I PROVINCIA Breu descripció: Dades de contacte: Defensa i assessorament dels interessos propis del gremi

Más detalles

Participació ciutadana en salut i sanitat

Participació ciutadana en salut i sanitat Participació ciutadana en salut i sanitat J. Martí Valls Metge CAPS (www.caps.cat) Marea Blanca de Catalunya Assessor de sanitat Ajuntament de Barcelona Grup de Salut del CBSB Participació ciutadana en

Más detalles

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Índex 1. Introducció i prioritats del Programa 2016 2. Línies estratègiques d actuació 2.1. Girona, ciutat educadora i solidària 2.2. La dimensió transversal

Más detalles

Servei de Benestar Social Any Àrea de Serveis a la Persona Servei de Benestar Social

Servei de Benestar Social Any Àrea de Serveis a la Persona Servei de Benestar Social Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials Any 2010 Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article

Más detalles

Família i Escola Junts X l educació

Família i Escola Junts X l educació Presentació del web Família i Escola Junts X l educació Amb la col laboració del Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 15 de setembre de 2011

Más detalles

OBJECTIUS DE LA XAPSLL 2015

OBJECTIUS DE LA XAPSLL 2015 OBJECTIUS DE LA XAPSLL 2015 Definició de la XAPSLL La Xarxa d'atenció a persones sense llar, es va constituir el novembre del 2005, amb la finalitat d enfortir la capacitat d organització de la ciutat

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DEL MUNICIPI DE SITGES

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DEL MUNICIPI DE SITGES REGLAMENT NÚM. 13.1 REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DEL MUNICIPI DE SITGES Preàmbul Els principals problemes relacionats amb el medi ambient que es donen al municipi, i la inquietud expressa

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE MONTORNÈS DEL VALLÈS ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE MONTORNÈS DEL VALLÈS Article 1.- Denominació El Consell Municipal de Solidaritat i cooperació és un òrgan sectorial de participació de caràcter

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

Plaça de l Esglèsia, Cornellà de Llobregat REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Plaça de l Esglèsia, Cornellà de Llobregat REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Versió vigent des del 20 abril 2000 1 CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CORNELLA DE LLOBREGAT REGLAMENT ORGÀNIC PREÀMBUL

Más detalles

PRESENTACIÓ dels PROJECTES PARTICIPATIUS

PRESENTACIÓ dels PROJECTES PARTICIPATIUS TRET DE SORTIDA PRESENTACIÓ dels PROJECTES PARTICIPATIUS als VEÏNS i VEÏNES d AVINYÓ Avinyó - Març de 2017 Els PROJECTES PARTICIPATIUS QUÈ SÓN? Mecanisme de participació ciutadana mitjançant el qual els

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE PALMA

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE PALMA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE PALMA PREAMBUL Entre els drets fonamentals de la infància reconeguts per la Convenció Internacional dels Drets dels nins

Más detalles

COMISSIÓ INCLUSIVA AFA LA FLOR DE MAIG

COMISSIÓ INCLUSIVA AFA LA FLOR DE MAIG COMISSIÓ INCLUSIVA AFA LA FLOR DE MAIG Tots som especials a la nostra manera, perquè no hi ha cap ésser humà estàndard o comú. Tots som diferents. Stephen W.Hawking Aquesta guia neix de la preocupació

Más detalles

Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya

Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya Presentació del projecte de Llei Octubre 2014 Contingut normatiu Títol I Disposicions generals Objecte, principis rectors, destinataris, drets,

Más detalles

INDEX. Punt de partida Principis de la transformació Metodologia Participació

INDEX. Punt de partida Principis de la transformació Metodologia Participació INDEX Punt de partida Principis de la transformació Metodologia Participació Punt de partida Aposta del nou Consell per la transformació del model econòmic El desplegament d un nou model productiu deu

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS CAPÍTOL I OBJECTE REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS ART. 1r. El Consell Municipal de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès és un òrgan de participació sectorial

Más detalles

Programació general anual

Programació general anual D) OBSERVACIONS NORMATIVES En aquest apartat es facilita el contingut de les referències normatives relacionades amb cada un dels sis punts en què s articula la PGA d acord amb l de l apartat B, així com

Más detalles

CONSELL DE POBLE. Reglament

CONSELL DE POBLE. Reglament CONSELL DE POBLE. Reglament PREÀMBUL El Consell de Poble es planteja com l espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics de la ciutat i, per tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar,

Más detalles

10 anys de Consells de Salut a Barcelona Reflexió compartida

10 anys de Consells de Salut a Barcelona Reflexió compartida 10 anys de Consells de Salut a Barcelona Reflexió compartida 2010-2011 Punt de partida Per tal d aprofundir en la reflexió entorn la situació i les línies de futur dels Consells es va treballar amb els

Más detalles

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Andorra la Vella, 28 de novembre del 2016

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Andorra la Vella, 28 de novembre del 2016 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Andorra la Vella, 28 de novembre del 2016 1992: El Conveni sobre diversitat biològica s obra a signatura a la Cimera de laterraariodejaneiro 1993:

Más detalles

Xarxa d ateneus cooperatius, projectes singulars i aracoop. Reunió Xarxa d Ateneus Cooperatius 2018

Xarxa d ateneus cooperatius, projectes singulars i aracoop. Reunió Xarxa d Ateneus Cooperatius 2018 Xarxa d ateneus cooperatius, projectes singulars i aracoop Reunió Xarxa d Ateneus Cooperatius 2018 El Departament de Treball Afers Socials i famílies, promou la xarxa d ateneus cooperatius concebuts com

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, DELEGADA DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, DELEGADA DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, DELEGADA DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EXPOSICIÓ DE MOTIUS L article 6 de l Estatut de Universitat de Barcelona determina que la

Más detalles

Núm de gener de 2010 Pág. 57. Edicte de publicació del text íntegre d un reglament

Núm de gener de 2010 Pág. 57. Edicte de publicació del text íntegre d un reglament Núm. 13 21 de gener de 2010 Pág. 57 Núm. 429 AJUNTAMENT DE L ESCALA Edicte de publicació del text íntegre d un reglament Atès el compliment de la tramitació d expedient segons disposen els articles 49

Más detalles

JOVES PROMOTORS DE SALUT. AJUNTAMENT DE TARRAGONA Salut, Joventut, Serveis Socials i Centres Cívics

JOVES PROMOTORS DE SALUT. AJUNTAMENT DE TARRAGONA Salut, Joventut, Serveis Socials i Centres Cívics JOVES PROMOTORS DE SALUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA Salut, Joventut, Serveis Socials i Centres Cívics D ON SORGEIX Arran d un Congrés es parla d un projecte que es duu a terme a Navarra. Des de l entitat

Más detalles

LA TUTORIA A LA LLEI D EDUCACIÓ

LA TUTORIA A LA LLEI D EDUCACIÓ LA TUTORIA A LA LLEI D EDUCACIÓ Direcció General de l Educació Bàsica i el Batxillerat Subdirecció General d Ordenació Curricular i Serveis Educatius La tutoria a la Llei 12/2009, d educació (LEC) 1. La

Más detalles

Tiana, M. Luisa Triviño Herrero

Tiana, M. Luisa Triviño Herrero PROJECTE DIRECCIÓ LOLA ANGLADA Tiana, 2015-2019 M. Luisa Triviño Herrero OBJECTIUS DEL PROJECTE Millora dels resultats acadèmics Atenció a la diversitat TROBAR L EQUILIBRI ENTRE LA PART ACADÈMICA I LA

Más detalles

polígon industrial el pla

polígon industrial el pla polígon industrial el pla Sant Feliu de Llobregat, Octubre de 2008 1 PRIMERES VALORACIONS Des del passat mes de febrer dintre del projecte Gesmopoli es va obrir una nova fase amb la introducció de la figura

Más detalles

L agència de desenvolupament econòmic i local de l Ajuntament de Barcelona

L agència de desenvolupament econòmic i local de l Ajuntament de Barcelona L agència de desenvolupament econòmic i local de l Ajuntament de Barcelona FulletoCorporatiu.pdf 2 17/01/17 10:31 Missió Impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018 ORDRE DEL DIA Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l Il lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodriguez, del partit

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT i CONVIVÈNCIA. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT i CONVIVÈNCIA. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT i CONVIVÈNCIA Ajuntament de Sant Cugat del Vallès REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT i CONVIVÈNCIA 1/12 INDEX PREÀMBUL... 3 CAPÍTOL I. PRINCIPIS I FUNCIONS...

Más detalles

Manual d ús de la marca UAB

Manual d ús de la marca UAB Manual d ús de la marca UAB 1 Àrea de Comunicació i de Promoció Continguts 1) Objectius del Manual 3 2) Usos permesos i prohibits 3 a. Utilització de les marques de la UAB 3 b. Usuaris de les marques 3

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008 ORDRE DEL DIA Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de data 3 de juliol de 2008. I.- PART

Más detalles

Treball i aprenentatge en xarxa Escola, Família i Entorn. 9 d octubre de 2015

Treball i aprenentatge en xarxa Escola, Família i Entorn. 9 d octubre de 2015 Treball i aprenentatge en xarxa Escola, Família i Entorn 9 d octubre de 2015 XARXA EDUCATIVA La Societat és xarxa... i això afecta a totes les organitzacions M. Castells Escola, Família i Entorn Beneficis

Más detalles

TALLERS PER A GRUPS UNIVERSITARIS

TALLERS PER A GRUPS UNIVERSITARIS 1. Presentació 2. Àrees de treball 3. Objectius específics 4. Destinataris i requisits de participació 5. Durada i horaris 6. Pautes bàsiques de desenvolupament 7. Participació en la Setmana del Parlament

Más detalles

AULA DE PATRIMONI. Programa pedagògic per a escolars CURS ACADÉMIC

AULA DE PATRIMONI. Programa pedagògic per a escolars CURS ACADÉMIC AULA DE PATRIMONI Programa pedagògic per a escolars CURS ACADÉMIC 2017-2018 PRESENTACIÓ El programa AULA DE PATRIMONI pretén que l alumnat que viu i estudia a les Ciutats Patrimoni aprengui a conèixer

Más detalles

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya XVAC

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya XVAC Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya XVAC QUI SOM? La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) és una organització de segon nivell que aglutina organitzacions sense ànim de lucre que realitzen

Más detalles

L ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT A LA CREU ROJA

L ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT A LA CREU ROJA L ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT A LA CREU ROJA La Missió Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador

Más detalles

ELS ACORDS EDUQUEN Jornada d intercanvi d experiències

ELS ACORDS EDUQUEN Jornada d intercanvi d experiències ELS ACORDS EDUQUEN Jornada d intercanvi d experiències divendres 6 d abril de 2018 La Facultat de Psicologia, Ciències de l Educació i de l Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull), amb el suport del

Más detalles

Pla per a la Inclusió Social

Pla per a la Inclusió Social Seguiment i avaluació del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 I Informe de seguiment 2013 SÍNTESI EXECUTIVA Abril 2014 Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 Síntesi executiva I Informe de seguiment

Más detalles

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Els continguts d aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-compartir 3.0 de Creative

Más detalles

REGLAMENT DISPOSICIONS GENERALS

REGLAMENT DISPOSICIONS GENERALS R E G L A M E N T REGLAMENT DISPOSICIONS GENERALS Article 1 Definició i Naturalesa Jurídica 1 El Consell Municipal de Polítiques de Dones de Cerdanyola del Vallès es configura com a un òrgan sectorial,

Más detalles

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2017

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2017 SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2017 Del 16 al 22 de setembre de 2017 Oferta de recursos per a actuacions d ens locals Objectius del suport Oferir suport complementari als municipis interessats

Más detalles

L ACCIÓ TUTELAR A CATALUNYA

L ACCIÓ TUTELAR A CATALUNYA L ACCIÓ TUTELAR A CATALUNYA Mª Angels Betriu 16 d octubre de 2009 COMPETÈNCIA DE L ACCIÓ TUTELAR A CATALUNYA Actualment hi ha 60 entitats tutelars a Catalunya destinades a la protecció de les persones

Más detalles

Pla de Promoció (PPR-EEBE)

Pla de Promoció (PPR-EEBE) SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT ESCOLA D ENGINYERIA DE BARCELONA EST (EEBE) Pla de Promoció (PPR-EEBE) (2017-2020) Gestió Documental i control de canvis Versió Referència de la modificació Elaborat

Más detalles

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat :

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat : Declaració d incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos econòmics dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal MEMBRES ELECTES: Nom i cognoms: JOSEP

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

Procediment d auditoria interna de Qualitat

Procediment d auditoria interna de Qualitat A. OBJECTE B. ABAST C. REFERÈNCIES D. RESPONSABILITATS E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT E.1. Elaboració del pla d auditories internes. E.2. Execució de les auditories. E.3. Informes d auditoria. E.4. Règim

Más detalles

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS D AGENDA 21 LOCAL DE BLANES

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS D AGENDA 21 LOCAL DE BLANES AGENDA 21 LOCAL DE BLANES PRESENTACIÓ DEL PROCÉS D AGENDA 21 LOCAL DE BLANES Ajuntament de BLANES 5 d octubre de 2005 Blanes inicia el camí de d Agenda 21 Local El municipi de Blanes inicia els treballs

Más detalles

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCÓ CIVIL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCÓ CIVIL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCÓ CIVIL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Versió vigent des del 15 de juny de 2013 1 Preàmbul La Protecció Civil és un servei públic orientat a determinar tot el sistema

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

Butlletí del Consell General

Butlletí del Consell General Butlletí del Consell General Núm. 8/2016 Casa de la Vall, 5 de febrer del 2016 SUMARI 2- PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ 2.1 Projectes de llei Tramesa del Projecte de llei de creació de l Agència Andorrana

Más detalles

CONSELL D INFANTS D ENCAMP I EL PAS DE LA CASA

CONSELL D INFANTS D ENCAMP I EL PAS DE LA CASA CONSELL D INFANTS D ENCAMP I EL PAS DE LA CASA Reglament de funcionament del Consell d Infants Exposició de motius La Convenció sobre els drets de l infant que Andorra va signar i aprovar l any 1995 apel

Más detalles

Escoles Sostenibles. Índex

Escoles Sostenibles. Índex ESCOLES SOSTENIBLES Índex 1. Què és el projecte Escoles sostenibles? 2. Objectius 3. Beneficis esperats 4. Metodologia 5. Cronograma i ubicació 6. Full d adhesió al projecte 1. Què és el projecte Escoles

Más detalles

Edicte d aprovació definitiva d un reglament

Edicte d aprovació definitiva d un reglament Pàg. 70 Núm. 6333 AJUNTAMENT DE GIRONA Edicte d aprovació definitiva d un reglament Exp.: 2014003030 - C. 12.041.008 El Ple de l Ajuntament de Girona, en sessió ordinària celebrada el 14 d abril de 2014,

Más detalles

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA INDEX EXPOSICIÓ DE MOTIUS TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1r. Article 2n. Naturalesa Funcions TÍTOL II. COMPOSICIÓ

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL. VIII legislatura. Número 733. Vuitè període. Dilluns, 7 de juny de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL. VIII legislatura. Número 733. Vuitè període. Dilluns, 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUN YA VIII legislatura Vuitè període Número 733 Dilluns, 7 de juny de 2010 S U M A R I 3. 3.10. Procediments que es clouen amb l adopció de resolucions Procediments

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE GIRONA

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE GIRONA REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE GIRONA TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Objecte 1. El Consell Municipal de la Gent Gran (en endavant CMGG), vinculat a la regidoria de Serveis

Más detalles

Pla estratègic de gestió dels espais naturals protegits de Catalunya

Pla estratègic de gestió dels espais naturals protegits de Catalunya Pla estratègic de gestió dels espais naturals protegits de Catalunya 2015-2020 Àmbit d aplicació Superfície d espais amb figures de protecció a Catalunya 960.102 ha terrestres protegides, de les quals

Más detalles

Parc natural del Montseny Reserva de la Biosfera Diputació de Barcelona Diputació de Girona. Consell Coordinador Aiguafreda, 2 de juliol de 2012

Parc natural del Montseny Reserva de la Biosfera Diputació de Barcelona Diputació de Girona. Consell Coordinador Aiguafreda, 2 de juliol de 2012 Parc natural del Montseny Consell Coordinador Aiguafreda, 2 de juliol de 2012 Parc natural del Montseny Ordre del dia 1. Lectura i aprovació, si s escau de l Acta de la reunió anterior. 2. Donar compte

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi

PLA D ACCIÓ B+S Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi PLA D ACCIÓ B+S Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi 0 1. Dades de l organització Nom: Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi Breu descripció: Barnavasi és l associació que

Más detalles

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils La tortuga Poruga Un nou material didàctic de l Estany de Sils 2ª Jornada de l Estany de Sils Temporània, Associació d Educació Ambiental de la Selva Joan Mas Josep Noguerol Llicenciats en Ciències Ambientals

Más detalles

NOTA DE PREMSA 18 JULIOL 2008 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT AJUNTAMENT DE COCENTAINA

NOTA DE PREMSA 18 JULIOL 2008 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT AJUNTAMENT DE COCENTAINA NOTA DE PREMSA 18 JULIOL 2008 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT AJUNTAMENT DE COCENTAINA SIGNATURA DEL CONVENI DE CUSTÒDIA ENTRE L AJUNTAMENT DE COCENTAINA I L ASSOCIACIÓ GRUP D AMICS DE LA NATURA (GAN) El proper

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 D ABRIL DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 D ABRIL DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 D ABRIL DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de març

Más detalles

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 Servei Responsable: Participació Altres serveis que hi col laboren: --- --------------------------------------------------------------- NOM

Más detalles

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 Què som? L Institut Municipal de Parcs i Jardins és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis. Depèn de la 3a

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària

Más detalles

ESTATUTS DE L ORGANISME AUTÒNOM ALCOVER RÀDIO DE L AJUNTAMENT D ALCOVER

ESTATUTS DE L ORGANISME AUTÒNOM ALCOVER RÀDIO DE L AJUNTAMENT D ALCOVER ESTATUTS DE L ORGANISME AUTÒNOM ALCOVER RÀDIO DE L AJUNTAMENT D ALCOVER CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1.- Denominació i naturalesa jurídica 1. L ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ ALCOVER RÀDIO DE

Más detalles

RÈGIM ECÒNOMIC DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

RÈGIM ECÒNOMIC DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RÈGIM ECÒNOMIC DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Reglament del Parlament: ARTICLE 8. DRETS ECONÒMICS I RÈGIM DELS DRETS 1. Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre

Más detalles

EXTRACTE DELS ACORDS APROVATS. PLE 2/2015 Ordinari del dia 27 de gener de 2015

EXTRACTE DELS ACORDS APROVATS. PLE 2/2015 Ordinari del dia 27 de gener de 2015 Ajuntament de L Hospitalet Pàgina 1/7 EXTRACTE DELS ACORDS APROVATS PLE 2/2015 Ordinari del dia 27 de gener de 2015 L'AJUNTAMENT PLE, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2015, VA ADOPTAR

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

DE GRUP IES JOAN RAMIS I RAMIS DIRECCIÓ CURS

DE GRUP IES JOAN RAMIS I RAMIS DIRECCIÓ CURS JUNTA DE DELEGATS DE GRUP 2012-2013 IES JOAN RAMIS I RAMIS DIRECCIÓ CURS 2012-2013 Ordre del dia 2 Constitució de la Junta de delegats de grup de l IES Joan Ramis i Ramis per al curs escolar 2012-2013.

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm. 11 /2018 Caràcter: ordinària Data: 5 de novembre de 2018 Horari: de 19,00 h a 19,48 h Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial

Más detalles

REGLAMENT DEL CENTRE D'ESTUDIS DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA (CEPAP) Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003

REGLAMENT DEL CENTRE D'ESTUDIS DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA (CEPAP) Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 REGLAMENT DEL CENTRE D'ESTUDIS DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA (CEPAP) Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 Article 1 El Centre d'estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D ALELLA

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D ALELLA REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D ALELLA CAPÍTOL 1. OBJECTE I FINALITATS Article 1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d educació, contempla, en el seu article 173, la constitució

Más detalles

DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI

DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI Resultats i oportunitats de futur Abril de 2017 PALLARS JUSSÀ Superfície: 1.343,1

Más detalles