Vine i aprèn jardineria. Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Vine i aprèn jardineria. Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí"

Transcripción

1 Vin i aprèn jardinria Cursos pr a aficionats i profssionals Tallrs Fs d casa tva un jardí

2 Introducció El Cntr d Formació dl Labrint, al srvi d la jardinria i la biodivrsitat El programa dl Cntr d Formació dl Labrint té l objctiu d difondr ls conixmnts i la gstió conjunta d la jardinria i la biodivrsitat a aficionats, tècnics i, n gnral, a tots aqulls prsons qu hi stiguin intrssads. Pr tal d donar rsposta a ls ncssitats formativs dls difrnts sctors; profssionals, tècnics, afccionats i públic familiar, aqust Cntr dissnya programs i mtodologis adaptats a cada nivll d conixmnts, incorporant-hi avnços tècnics i ambintals. L ofrta stà dividida n cursos d llarga durada pr a aficionats, monogràfics, tècnics i ls tallrs d jardinria d ptit format Fs d casa tva un jardí. Els programs d tècnics i aficionats s dun a trm n ls jardins dl Labrint d Horta, un dls spais vrds mblmàtics d la nostra ciutat, i n l Vivr d Trs Pins, on hi ha la maquinària i l matrial ncssari pr dsnvolupar una formació tòrica i pràctica d qualitat. Pl qu fa als tallrs d jardinria d ptit format, s clbrn un diumng al ms al matí n divrsos spais vrds d la ciutat, amb la intnció d apropar ls conixmnts n jardinria i biodivrsitat al públic n gnral, n funció a la tmàtica i l època d l any. L difici acull també una bibliotca spcialitzada n jardinria, jardins i paisatg on s hi dun a trm xrrads, col loquis i xposicions.

3 Cursos pr a aficionats Cursos d llarga durada CODI 1401 Iniciació a la jardinria CODI 1402 Tòric-Pràctic II CODI 1403 Tòric-Pràctic I CODI 1404 Ampliació d conixmnts d jardinria Rconixmnt d difrnts spècis d arbrs, arbustos, plants vivacs i anuals utilitzads n jardinria. Plantació, cura, rproducció i ús n spais intriors i xtriors. Idntificació d ls plagus i ls malaltis qu ls afctn. Prmt als alumns adquirir una bas sòlida i suficintmnt àmplia pr avançar n l itinrari formatiu qu ofrix l Cntr i podr-s ncaminar cap a la profssionalització. Combina ls sssions tòriqus amb dmostracions pràctiqus a l aula i visits a difrnts jardins històrics i tmàtics d la ciutat. En dissabt s visitn cntrs d horticultura ornamntal i jardins d intrès rmarcabl d fora d Barclona, com ara l Jardí Botànic Mar i Murtra, l d Pinya d Rosa i l d Cap Roig. En aqust curs també hi intrvnn xprts n història dls jardins i n art floral. Durada: dl 29 d stmbr d 2014 al 18 maig d 2015 (152 hors). Dis i horari: dilluns i dimcrs. Dus sssions stmanals n horari d matí o tarda. Matins: d 10,00 a 12,30 h. Tards: d 17,30 a 20,00 h. Placs: 30/grup. Pru: 504 (75,60 /ms). Adrçat als alumns qu han ralitzat l curs Tòric-Pràctic I, pr tal compltar tota la formació tòrica i pràctica, així com la rsta d visits a difrnts jardins històrics i tmàtics d la ciutat. També s visitn cntrs d horticultura ornamntal i jardins d intrès rmarcabl d fora d Barclona, n dissabt. Durada: dl 30 d stmbr d 2014 al 13 d juny d 2015 (88 hors). Dis i horari: dimarts. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Matins: 10,00 a 12,30 h. Tards: 17,30 a 20,00 h. /grup. Pru: 350 (45,93 /ms). Aqust curs combina l contingut dl curs d Iniciació a la jardinria amb l contingut dl curs Pràctic bàsic, l rsultat és un curs tòric-pràctic, qu ofrix un bon nivll a l hora d idntificar ls difrnts grups d plants com arbrs, arbusts, rsinosos, tc., sns oblidar la importància d fr una bona diagnosi i tractamnt d ls plagus i malurs més comuns d ls plants dl jardí i la trrassa, juntamnt amb la formació pràctica d poda d rosrs i d arbusts, d plantació i trasplantamnt, d rproducció mitjançant llavors i squixos, així com d idntificació d fongs, inscts i altrs animals qu, sovint, maltractn ls nostrs plants. També s fan classs n format visita a difrnts jardins històrics i tmàtics d la ciutat i s ralitzn visits a jardins d intrès rmarcabl d fora d Barclona, n dissabt. Durada: dl 2 d octubr d 2014 al 18 d juny d 2015 (88 hors). Dis i horari: dijous. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Matins: 10,00 a 12,30 h. Tards: 17,30 a 20,00 h. /grup. Pru: 350 (45,93 /ms). Conixmnt d novs plants, la sva aplicació al jardí n condicions ambintals spcials, ls plagus i ls malaltis qu ls afctn i l mantnimnt d jardins i trrasss. Ls sssions ddicads als fruitrs, tractn dl su cultiu i mantnimnt, i la possibilitat d incorporar-los al jardí, tant pl valor ornamntal com pl su fruit. Ls classs tòriqus s complmntn amb visits programads a difrnts spais vrds qu dstaqun pr la sva riqusa n spècis vgtals, així com ls visits a cntrs d jardinria, vivrs d producció d planta i d substrats i d trrs. També s fa una visita n dissabt a jardins d fora d Barclona, qu srvix com a clonda dl curs. En aqust curs hi col labora l Associació Catalana dls Amics d ls Orquídis. Durada: dl 7 d octubr d 2014 al 9 d juny d 2015 (80 hors). Dis i horari: dimarts. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Matins: d 10,00 a 12,30 h. Tards: d 17,30 a 20,00 h. /grup. Pru: 364 (54,60 /ms). 4 5

4 CODI 1405 Dissny d jardins I El curs prtén dotar a l alumn dls conixmnts ncssaris pr dur a trm l projct d un jardí. L xtnsió dls continguts fa qu l curs s dsnvolupi n dos nivlls. Pr dur a trm l curs d Dissny d Jardins I, és imprscindibl tnir algun tipus d formació rlacionada amb la jardinria o l dissny, pr ralitzar l curs d Dissny d Jardins II caldrà havr ft l I. Els continguts dls cursos s dsnvoluparan mitjançant classs tòriqus i pràctiqus, acompanyads d ponèncis d profssors convidats. El curs d Dissny d Jardins II s programarà pr a l octubr Durada: dl 15 d octubr d 2014 al 22 d abril d 2015 (75 hors). Dis i horari: dimcrs. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Només s impartix n català. Matins: d 10,00 a 13,00 h. Tards: d 17,00 a 20,00 h. /grup Pru: 506 (75,90 /ms). CODI 1406 Consolidació dl conixmnt Espcialmnt adrçat a aqulls alumns qu han ralitzat ls cursos d idntificació d conífrs, arbrs, arbusts i planta vivaç i qu vulguin fr un pas ndavant n la consolidació dls conixmnts. El trball amb ls gms i l scorça d ls branqus o l tronc, dotarà a l alumn d una major sgurtat a l hora d la idntificació. Alguns d ls sssions stan pnsads pr rcordar i consolidar la idntificació dls gènrs rprsntatius d ls conífrs més stss a la nostra jardinria. Altrs, sran ddicads a ls plants crasss i vivaç, acabant d arrodonir l plus n l conixmnt dl curs. D ls 22 sssions prvists, 9 són visits als jardins, dstacant spcialmnt la dl Montsny i la d la Bambousri (França). També és donaran ls ins, pr tal d qu l alumn pugui sbrinar l tipus d dissny n qu és fonamnta l jardí, rssaltant així, ls lmnts dstacabls, ms nllà d ls spècis qu hi pugum trobar rprsntads. El curs és durà a trm amb una aturada d classs d gnr a fbrr. Així doncs, és ralitzaran 10 sssions a la tardor d 2014 i 12 ntr març i juny d Durada: dl 16 d octubr dl 2014 al 11 d juny d 2015 (60 hors) Dis i horari: dijous. Una sssió stmanal n horari d mati. Matins: d 10 a 12,30 h. Placs: 25 Pru: 280 (42 /ms). CODI 1407 Pràctic avançat Dirigit als alumns qu hagin ralitzat l curs pràctic bàsic qu vulguin aprndr, pr xmpl, a ralitzar ptits obrs d rstauració n l jardí, slccionar i combinar plants, muntar i mantnir un sistma d rg, aprofundir n ls tècniqus i critris d poda. Durada: dl 5 d dsmbr d 2014 al 15 d maig d 2015 (70 hors). Dis i horari: divndrs. Una sssió stmanal. Matins: 9,30 a 13,00 h. Placs: 15 Pru: 584 (122,64 /ms). CODI 1408 Pràctic bàsic Trballar la trra i smnar-la, plantar, rproduir ls plants, podar o rconèixr ls plagus més habituals i l su tractamnt. Complmnta ls conixmnts impartits n l curs d Iniciació a la jardinria. És una curs pràctic qu s ralitza als jardins i vivrs més adints pr a l aprnntatg d ls difrnts tècniqus i compta amb ls ins i matrials ncssaris pr a la practica. El curs s complmnta amb una visita n dissabt a un jardí mblmàtic fora d Barclona com a clonda dl curs. Durada: dl 8 d gnr al 11 d juny d 2015 (60 hors). Dis i horari: dijous, matins o tards, o divndrs matins. Una sssió stmanal. Matins: 10,00 a 13,00 h. Tards: 16,00 a 19,00 h. Placs: 15/grup. Pru: 532 (111,72 /ms). Cursos Monogràfics CODI 1409 Introducció al món d ls orquídis Adrçat a ls prsons qu s vulguin iniciar n l fantàstic món d ls orquídis. És un curs bàsic qu ofrix ls pauts d cultiu i mantnimnt, imprscindibls pr a gaudir, durant molt d tmps, d ls spècis més rprsntativs d la nostra jardinria. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 3 dis (7,50 hors). Dis i horari: 20,22 i 27d octubr d 2014 d 10 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 65 CODI 1410 Poda d arbusts i tanqus Pr què, quan i com podar? Justificació d ls èpoqus d poda. Fonamnts n qu és basa aqusta opració. Control d alçada, amplada i tècnica d l aclarida. El contingut dl curs ofrix l conixmnt indispnsabl pr actuar amb bon critri a l hora d dur a trm la poda, vitant rrors grus n l control dl crixmnt d l arbust, ja sigui amb prsntació individual, n grup o forma d tanca. Consta d una sssió tòrica i quatr d pràctiqus. Caractrístiqus: curs pràctic amb una sssió tòrica. Dstinataris: Pr a tots ls públics. Tant pls qu no tnn cap noció d poda com pls qu tnint-la, d forma modrada, voln millorar l critri i sgurtat, a l hora d practicar-la. Durada: 5 dis (12,5 hors) Dis i horari: 5, 10, 12, 17 i 19 d novmbr d novmbr d 2014 n horari d matí d (10 a 12,30 h) o tarda d (15,30 a 18 h) Placs: 15/grup Pru: 105 CODI 1411 Rosrs: tipus i mantnimnt Conèixr la història dls rosrs i ls svs spècis i varitats principals i aprndr a fr ls tasqus d mantnimnt ncssàris, com ara la poda, la consrvació i la millora dl sòl i l control d ls plagus i malaltis són ls principals tms qu dsnvolupa aqust curs. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr als alumns dl cntr i prsons qu vulguin aprofundir n l conixmnt dls rosrs i l su mantnimnt. Durada: 5 dis (12,50 hors). Dis i horari: 12, 14, 19, 21 i 26 dis d gnr d 10,00 a 12,30 h o d 15,30 a 18 h. Placs: 15/grup. Pru:

5 CODI 1412 La trrassa, un gran spai pr a l hort cològic La plantació i ls actuacions més adquads n l mantnimnt, rg, control d plagus i malurs, ntutorat, tc., formn l contingut d aqust curs, així com ls accssoris d suport pl cultiu i l calndari d plantacions. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 4 dis (10 hors). Dis i horari: 17,19,24 i 26 d fbrr d 2015 d 10,00 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 84 CODI 1413 Trrasss i balcons Conixmnts imprscindibls pr satisfr ls ncssitats i atncions d ls nostrs plants, així com ls critris qu cal aplicar a l hora d comprar-ls, amb spcial mnció a ls plants d baixa ncssitat d aigua, ofrint un llistat d spècis arbustivs i vivacs, qu l alumn podrà idntificar dirctamnt a l aula. El darrr dia l alumn ralitzarà una pràctica d plantació n jardinra i una rnovació d trra o substrat. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 6 dis (15 hors). Dis i horari: 8,13,15,20,22 i 27 d abril d 2015 d 10 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 126 CODI 1414 Hort cològic: critris i tècniqus d conru El dissny d l hort, l calndari d ls plantacions, l conixmnt dl sòl i l control d plagus i malaltis d ls hortalisss és l qu nsnya aqust curs, qu combina la toria i la pràctica a l hort. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr tots ls prsons qu voln cultivar l hort d una manra difrnt i rspctuosa amb l mdi ambint. Durada: 6 dis (15 hors). 2 Grups. Dis i horari: Grup A : 7,9,14,16,21 i 23 d abril d 2015 d 10,00 a 12,30 h. Grup B : 13,15,20,22,27 i 29 d abril d 2015 d 10,00 a 12,30 h. Placs: 15 Pru: 115 CODI 1415 Arbrs d Barclona II Curs qu nsnya a idntificar i sabr difrnciar 60 spècis d arbrs qu s trobn als jardins d Barclona i a conèixr ls rqurimnts spcífics d cultiu i la sva aplicació al jardí. És la continuïtat dl curs Arbrs d Barclona I. Tots ls intrssats n conèixr ls arbrs d la ciutat podn incorporar-s al curs, indpndntmnt si han ft l antrior, doncs són 60 spècis difrnts dl primr. Caractrístiqus: curs ralitzat n itinraris pr difrnts spais d Barclona. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 3 dis (7,5 hors) Dis i horari: 4,6 i 11 d maig d 2015 d 10,00 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 65 CODI 1416 Idntificació i aplicació d plants pl jardí i la trrassa I Idntificar 120 spècis i ls sus cultivars ms usuals n jardinria, ja siguin arbrs, arbusts, conífrs, nfiladisss i planta vivaç. Conèixr ls caractrístiqus ms dstacabls, a l hora d slccionar-ls, ncssitats, època d poda i la aplicació al jardí o trrassa. Caractrístiqus: curs ralitzat mitjançant la obsrvació d plants, d forma itinrant, n divrsos jardins i spais vrds d Barclona. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada : 4 dis (12 hors). Dis i horari: 1,3,8 i 10 d juny d 9,30 a 12,30 h o d 17,30 a 20,30 h. /grup. Pru: 100 CODI 1417 Ls Tillandsis. Idntificació, cultiu i stètica. Qui són? Excl lnts plants qu prsntn un binomi xtraordinari: stètica i baix mantnimnt. En l curs és donaran a conèixr ls spècis ms rprsntativs, valorant spcialmnt la capacitat d floració, l fullatg i forma d créixr, qu n alguns casos és d un gran impact visual. També l mantnimnt mínim indispnsabl i la forma d rproducció. Així com ls usos i aplicacions, tant al jardí com a la trrassa. Caractrístiqus:curs adrçat a tots ls públics. Sssions tòriqus amb dmostracions pràctiqus. Durada: 3 dis (7,5 hors) Dis i horari: 8,10 i 15 d juny d 10 a 12,30 h i d 17,30 a 20 h /grup. Pru:

6 Cursos tècnics 1r trimstr CODI P1401 Poda d arbusts i nfiladisss Poda dls arbusts i nfiladisss sgons ls caractrístiqus d cada spèci i ls svs funcions d ús i stètiqus al jardí. Rtall d vorads. Mtodologia, tècnica, ins i matrials. Mtodologia: curs pràctic al jardí amb bas tòrica Ponnt: Jordi Catalán, mstr jardinr, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 15 Durada: 4 dis (19 hors; 4 d toria i 15 d pràctica) Dis i horari: 9 d octubr d 16,30 a 20,30 h i 11,18 i 25 d octubr d 9 a 14 h Pru: 195 CODI P1402 Poda d l arbrat I (1) Bass dl conixmnt actual d la biologia arbòria. Establimnt d ls dirctrius tècniqus pr a la poda d l arbrat. Curs tòric amb rsolució d casos pràctics. Mtodologia: curs tòric, amb studi d casos pràctics Ponnt: Josp Slga, biòlg. Placs: 25 Durada: 4 dis (16 hors) Dis i horari: 13 i 14 d octubr d 16,30 a 20,30 h i 16 i 17 d octubr d 10 a 14 h. Drts d inscripció: 114 CODI P1403 Instal lació i mantnimnt d sistms d rg Dissny i instal lació d difrnts sistms d rg n jardinria, atnnt ls difrnts ncssitats hídriqus d ls plantacions. Programació dl rg. Dirctrius d mantnimnt. Estratègis pr a l stalvi d aigua. Curs tòric amb dmostracions i rsolució d casos pràctics. Mtodologia: curs tòric amb dmostracions i xrcicis pràctics. Ponnt: Joaquim Llornt, nginyr tècnic agrícola. Durada: 10 dis (40 hors) Dis i horari: 20, 21, 22, 27, 28, i 29 d octubr i 3, 4, 5, i 10 d novmbr d 16 a 20 h. Drts d inscripció: 240 CODI P1404 Manig d motosrra (1) Mantnimnt d la motosrra i ls sus dispositius d sgurtat. Esmolada. Norms d sgurtat n ls trballs amb motosrra. Tècniqus d trossjamnt i rgonomia. Mtodologia: curs pràctic, ncssari pr a la crtificació uropa d arboricultura i l xamn d CS30 d NPTC. Ponnt: Francsc Vilarrubias, arboricultor. Placs: 12 Durada: 2 dis (12 hors) Dis i horari: 23 i 24 d octubr d 9 a 15 h. Drts d inscripció: 124 CODI P1405 Poda d fruitrs Poda dls fruitrs més comuns d la nostra zona. Tècniqus i tipus d poda. Curs pràctic amb bass tòriqus. Mtodologia: curs pràctic amb bass tòriqus. Ponnt: Jordi Catalán, mstr jardinr, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 15 Durada: 3 dis (13 hors) Dis i horari: 10, 11, 17 i 18 d novmbr d 16,30 a 19,30 h i 8 d novmbr d 8 a 15 h. Drts d inscripció: 143 CODI P1406 Patologis dls principals planifolis, msurs corrctors i d control Idntificació d ls plagus i malaltis principals qu afctn ls arbrs planifolis més comuns dls spais vrds (rours, alzins, oms, pollancrs, tc.). Mtodologia: curs tòric-pràctic a partir d l obsrvació d matrial fotogràfic i d col lccions ntomològiqus. Ponnt: Josp M. Riba, biòlg, xprt n patologia vgtal. Placs: 25 Durada: 4 dis (16 hors) Dis i horari: 10, i 18 d novmbr d 16,30 a 20,30 h. Drts d inscripció: 114 CODI P1407 Plantació d l arbrat, arrls i subsòl urbà (1) Critris tècnics pr tnir èxit n ls plantacions d arbrat viari. Funcionamnt d ls arrls. Sòl structural: caractrístiqus, utilització i ncssitats. Cl ls structurals. Mtodologia: curs tòric, amb studi d casos pràctics. Ponnt: Josp Slga, biòlg. Durada: 2 dis (14 hors) Dis i horari : 19 i 20 d novmbr d 9 a 14 h i d 15,30 a 17,30 h. Drts d inscripció: 125 CODI P1408 Mantnimnt d maquinària d jardinria Rcomanacions d ús i d mantnimnt pr optimitzar l rndimnt d la maquinària d jardinria. Rparació i posada a punt d sgadors, dsbrossadors, rtalla-vorrs, motocultors, motosrrs i airjadors. Mtodologia: curs pràctic amb bass tòriqus. Ponnt: Joan Barcló, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 15 Durada: 2 dis (8 hors) Dis i horari: 24 i 25 d novmbr d 15 a 19 h. Drts d inscripció:

7 CODI P1409 Poda d l arbrat II (1) Aprnntatg d ls tècniqus d la poda d arbrs. Ús dls matrials, quips i maquinària ncssaris. Norms d prvnció i sgurtat. Mtodologia: curs pràctic, adrçat als qu hagin ralitzat l curs tòric d poda d l arbrat I. Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors. Placs: 14 Durada: 3 dis (16 hors) Dis i horari: 27 d novmbr d 16,30 a 20,30 h i 28 i 29 d novmbr d 8,30 a 14,30 h. Drts d inscripció: 215 CODI P1410 Estratègis d stalvi d aigua n jardinria En l stalvi d aigua cal valorar tots ls punts qu prsntin un consum d aqusta. Així doncs caldrà disposar d un bon dissny dl sistma d rg, qu prmti aplicar un rg mínim i cohrnt n l stalvi. Al matix tmps cal aplicar un mantnimnt, a on ls difrnts opracions i aportacions d matrials, facilitin un grau d humitat òptim al sòl. Finalmnt, l lcció d spècis d baixa dmanda d aigua i l agrupació d aqusts pr ls svs ncssitats hídriqus, faran ralitat una notabl rducció dl consum d aigua al jardí. CODI P1411 La gstió d l mprsa II. Comunicació i rlació amb l clint n l ofici d jardinr Concpts bàsics d la gstió d l mprsa. Els prssupostos: tipus, lliuramnt i accptació. Planificació i organització d la fina. Atnció al clint. Conèixr tots ls dads imprscindibls pr l organització d l mprsa d jardinria. Protocols d gstió i control d dads. Rsolució d casos pràctics amb grups d trball. Mtodologia: curs tòric amb xrcicis pràctics, trballs n grup. Adrçat a tots aqulls prsons qu hagin d gstionar una ptita mprsa o tinguin la inquitud d organitzar-la. I naturalmnt, a tots ls qu havnt ft l curs antriormnt, vulguin aprofundir o ampliar ls conixmnts i mètods d organització intrna d l mprsa. Ponnt: Laia Grifll, nginyra tècnica agrícola. Durada: 5 dis (15 hors) Dis i horari: 10,12,15,17 i 19 d dsmbr d 17 a 20 h. Drts d inscripció: 88 Mtodologia: curs tòric amb rsolució d casos pràctics i mostra d matrials. Adrçat spcialmnt, a ls prsons qu hagin ralitzat l curs d rg o qu tnn conixmnts pràctics n aqust camp. Ponnts: Joaquim Llornt, nginyr tècnic agrícola; Csc Balanzó, nginyr tècnic agrícola; i Srgi Massans, nginyr tècnic agrícola. Durada: 4 dis (16 hors) Dis i horari: 1,2,3 i 4 d dsmbr d 16,30 a 20,30 h Pru:

8 Cursos tècnics 2n trimstr CODI P1501 Manig d dsbrossadora(1) Sgurtat, mantnimnt, utilitats i rgonomia n la dsbossadora. Dstinat a jardinrs i forstals qu voln millorar la utilització d la dsbrossadora. Mtodologia: curs tòric i pràctic Ponnt: Francsc Vilarubias, arboricultor Placs: 14 Durada: 2 dis (10 hors) Dis i horari: 12 d gnr d 16,30 a 20,30 h i 13 d gnr d 8,30 a 14,30 h. Drts d inscripció: 108 CODI P1502 Dmostració d tala d arbrs (1) Anàlisi i dmostració d ls principals tècniqus d la tala controlada. Forcs qu hi intrvnn, sistms d politgs i frns d fricció. Matrial ncssari, organització dl trball i sgurtat. Mtodologia: curs d dmostració pràctica Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors Durada: 1 dia (6 hors) Dis i horari: 15 d gnr d 8,30 a 14,30 h Pru: 87 CODI P1503 Poda d arbrat amb plataforma La tècnica d poda ds d la plataforma. Ús d matrials i maquinària ncssaris. Norms d prvnció i sgurtat. Curs pràctic, adrçat als qu hagin ft l curs tòric d poda d l arbrat I Mtodologia: curs pràctic amb una sssió tòrica Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors Placs: 14 Durada: 3 dis (16 hors) Dis i horari: 19 d gnr d 16,30 a 20,30 h i 20 i 21 d gnr d 8,30 a 14,30 h Pru: 215 CODI P1504 Plagus i malaltis xòtiqus, agrssivs i invasors n jardinria i paisatg. Rconixmnt i protocols d actuació Diagnosi visual d ls novtats d ls plagus i malaltis forànis qu afctn actualmnt a ls plants ornamntals i prvisió d futurs introduccions. Protocols d actuació pr vitar l ntrada i la propagació n l trritori nacional i d la Unió Europa dls organisms d quarantna qu afctn a ls plants ornamntals. Mtodologia: curs basat n l obsrvació d matrial fotogràfic i studi d casos Ponnt: Josp Mª Riba, biòlg xprt n patologia vgtal Placs : 20 Durada: 2 dis (8 hors) Dis i horari: 26 i 27 d gnr d 16,30 a 20,30 h Pru: 74 CODI P1505 Ls plants n l jardí mditrrani: cologia,sostnibilitat i valor ornamntal Ls bass pr ntndr l concpt d jardí mditrrani i ls factors qu l dfinixn. Quins spècis ns convé slccionar, pr tal d aconsguir una major sostnibilitat al jardí sns rducció dl componnt stètic? Un consum modrat d aigua ha d comportar, també, una valoració dl mantnimnt i orintar-lo al camp d la sostnibilitat. La importància dl conixmnt d la planta i l su mtabolism jugun un papr fonamntal n aqust tipus d jardí. Mtodologia: curs tòric amb projcció d Powr Point i valoració dls spais amb ls spècis slccionads. Llistat d plants. Ponnt: Pr Fraga, tècnic spcialista n jardinria Placs: 25 Durada: 3 dis (9 hors) Dis i horari: 28, 29, i 30 d gnr d 17 a 20 h Pru: 85 CODI P1506 Com fr un Pla d gstió dl risc d l arbrat? (1) Dirctrius tècniqus pr a la diagnosi d l arbrat. Valoració d l stat d l arbrat urbà pr a la sva gstió adint. Bass dl conixmnt actual d la biomcànica arbòria. Mtodologia: curs pràctic basat n studi d casos Ponnt: Josp Slga, biòlg Durada: 4 dis (20 hors) Dis i horari: 2 i 3 d fbrr d 16,30 a 20,30 h i 5 i 6 d fbrr d 8 a 14 h Pru: 156 CODI P1507 Pràctic d grimpada i dsplaçamnt (1) Aprnntatg d ls tècniqus d grimpada ms actuals pr a la ralització d trballs n arbrs d mitjà i gran port amb la màxima sgurtat Mtodologia: Curs totalmnt pràctic. Pr fr-lo cal havr ralitzat algun curs pràctic d poda d arbrat. Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors Placs: 14 Durada: 3 dis (16 hors) Dis i horari: 9 d fbrr d 16,30 a 20,30 h i 10 i 11 d fbrr d 8,30 a 14,30 h Pru:

9 CODI P1508 Gsps: bass pr a la implantació i l mantnimnt Espècis cspitoss i barrgs ms adints sgons ls condicions climàtiqus i d ús a què s dstinn. Implantació. Mantnimnt. Plagus i malaltis Ponnts: José Facundo, nginyr tècnic agrícola i Josp Farrny, nginyr tècnic agrícola. Durada: 8 dis (29 hors; 21 d toria i 8 d visita) Dis i horari: 16,17,18,23,24 i 25 d fbrr d 16,30 a 20 h i 20 i 27 d fbrr d 10 a14 h Pru: 164 CODI P1509 Horticultura tridimnsional : cobrts, murs i altrs structurs vgtals Darrrs tndèncis i novtats n tècniqus d cultiu d vgtació n suprfícis i situacions xtrms. Mtodologia: curs tòric amb rsolució d casos pràctics Ponnt: Gabino Carballo, tècnic paisatgista, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 25 Durada: 3 dis (9 hors) Dis i horari: 3,5 i 6 d març d 17 a 20 h Pru: 90 CODI P1510 Instal lació i mantnimnt d jardins n trrasss Tècniqus, matrials i procssos pr l njardinamnt d trrasss. Imprmabilitzacions, drnatgs, sistms d rg, contnidors, aspcts constructius, així com trrs i substrats. Slcció acurada d plants n funció dl dissny i l ús d l spai. Els lmnts auxiliars, calndari i tasqus d mantnimnt. Mtodologia: curs tòric amb studi d casos pràctics Ponnt: Enric Omlla, mstr jardinr Durada: 5 dis (15 hors) Dis i horari: 9,10,16,17 i 19 d març d 17 a 20 h Pru: 105 CODI P1511 Patologis d conífrs ornamntals Diagnosi visual d ls principals plagus i malaltis qu afctn ls conífrs ornamntals Mtodologia: curs pràctic a partir d l obsrvació d matrial fotogràfic i d col lccions ntomològiqus Ponnt: Josp Mª Riba i Flinch, biòlg Durada: 2 dis (8 hors) Dis i horari: 11 i 12 d març d 16,30 a 20,30 h Pru: 72 CODI P1512 Tallr d Slcció d spècis pr l arbrat viari (1) Causs d la manca d dsnvolupamnt d ls plantacions d arbrat. Critris tècnics pr rixir n ls plantacions d arbrat viari. Funcionamnt d ls arrls. Mtodologia: curs tòric amb studi d casos pràctics. Ponnt: Josp Slga, biòlg Durada: 4 dis (20 hors) Dis i horari: 23 i 24 d març d 16,30 a 20,30 h i 26 i 27 d març d 8 a 14 h Pru: 175 Bibliotca La bibliotca dl Cntr d Formació stà spcialitzada n jardinria i paisatgism i té més d volums i l horari és d dilluns, dimcrs i divndrs d 9 a 14 h i dimarts i dijous d 15 a 20 h. CONFERÈNCIA Els bolts comstibls i ls bolts tòxics Ponnt: Luis Srs Garcia, doctor n Mdicina Placs: 25 Dia i hora: 9 d octubr d 2014 d 18 a 19 h. Lloc: Bibliotca dl Cntr d Formació dl Labrint Activitat gratuïta, s prga confirmar assistència trucant al Cntr o pr corru lctrònic. Tallrs d jardinria Fs d casa tva un jardí Colors d tardor i fruits d hivrn. Prparació dl jardí pr a l hivrn. El jardí s ompl d colors a la tardor i s prpara pr ofrir alimnt als oclls amb ls saborosos fruits qu molts arbustos ls ofrixn. La prparació pr a l hivrn i ls tasqus d mantnimnt qu la vgtació prcisa srà l qu conixrm n aqust tallr. Dia i horari: diumng 19 d octubr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardí d Aclimatació, Av. d l Estadi, s/n Transport públic: Bus 125, 150. M L1, L3 i L8 Plaça Espanya i FGC S4, S8 i S33 Plaça Espanya Els bulbs mditrranis d floració primrnca. La plantació i l cultiu. Ls floracions dls bulbs d la zona mditrrània anuncin l arribada d la primavra amb una variada gamma d colors. Ara és l momnt d plantar-los a casa i dscobrir com cultivar-los. Dia i horari: diumng 16 d novmbr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d Mossèn Cinto Vrdagur, Av. Miramar, Transport públic: Mtro L3 Drassans, Funicular Montjuïc 16 17

10 Guarnimnts nadalncs amb lmnts dl jardí. Branqus i fulls squs, fruits d hivrn acolorits, rtalls d pods, plants smpr vrds... la trrassa i l jardí ns proporcionn un matrial xcl lnt pr confccionar guarnimnts nadalncs pr casa. Dia i horari: diumng 14 d dsmbr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d la Indústria, carrr d la Indústria, 109 Transport públic: Mtro L5 Hospital d Sant Pau Ls plants nfiladisss fan jardins vrticals. Ls millors spècis pr a cada spai. Balcons, trrasss, spais ptits, ls plants nfiladisss prmtn crar frondosos jardins vrticals i, a la vgada, ofrir un rfugi pr a mols spècis d fauna auxiliar dl jardinr. Conixrm ls spècis adquads a cada situació i l su mantnimnt. Dia i horari: diumng 25 d gnr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Parc d la Trinitat, Pg. d Santa Coloma, Transport públic: Mtro L1 Trinitat Vlla Jardins dins d casa: ls plants d intrior. El mnjador, la cuina, ls llocs d trball, tots lls s podn convrtir n un jardí intrior, només cal scollir ls plants qu s adaptn millor a cada spai i ls svs caractrístiqus. Els bnficis qu ns proporcionn ls plants a casa i l su cultiu. Dia i horari: diumng 22 d fbrr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d Williams Shakspar, carrr Dulct, 22 Transport públic: Bus 63 i 78 TROC VERD Espai pr als afccionats a la jardinria on tot s hi pot intrcanviar: llavors, squixos, llibrs, rvists o conixmnts i trucs. Una trobada fstiva pr compltar tot l qu s trballa als tallrs. Dia i horari: Diumng 8 d març a partir d ls 11 h. Lloc: Parc d la Barclonta, Pg. Marítim d la Barclonta, Transport públic: Mtro L4 Barclonta Sns inscripció prèvia Activitat gratuïta Ls novs varitats d rosrs. Bons pràctiqus d cultiu. Els rosrs són dls arbustos més cultivats, tant al jardí com n tstos, i cada cop ls obtntors ns ofrixn varitats millor adaptads a divrss situacions. Ls bons pràctiqus d cultiu rspctuoss amb l ntorn afavorixn la salut i vigor dls nostrs rosrs. Dia i horari: diumng 22 d març a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Rosrar dl Parc d Crvants, Av. Diagonal, Transport públic: Mtro L3 Zona Univrsitària L hort a casa. Ls millors spècis pr a una bona collita. Jardinrs o tstos podn produir hortalisss dlicioss si fm una tria acurada d ls varitats qu s adaptn a aqust tipus d conru. Conèixr ls rqurimnts d cultiu, l momnt d la rcol lcció i ls spècis més adints pr a casa nostra srà l objctiu d aqust tallr d hort casolà. Dia i horari: diumng 19 d abril a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Hort d Can Mstrs, Camí d Can Clos, 1-9 Transport públic: Bus 13 i 125 Els spais d ombra i ls plants més adquads. Trrasss, balcons o patis ombrívols ns prmt utilitzar una gran varitat d plants qu dmann situacions ombrjads pr podr dsplgar tot l su atractiu. Ls spècis més adquads i l conixmnt dl su cultiu ns prmtran crar spais plants plns d vgtació. Dia i horari: diumng 31 d maig a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardí d La Tamarita, Pg. d Sant Grvasi, Transport públic: FGC L7 Av. Tibidabo Plants pr a jardins amb poca aigua i molta llum: ls plants crasss. Ls plants crasss dsplgun tot l su atractiu, tant n jardins com n balcons i trrasss, dmanant-nos molt poc. Aconsguirm spais njardinats d gran atractiu amb poca dspsa d aigua utilitzant la gran varitat d plants suculnts qu tnim a la nostra disposició. Dia i horari: diumng 21 d juny a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d Costa i Llobra, Ctra. d Miramar, 2-36 Transport públic: Funicular d Montjuïc (1) Hi col labora Asociación Española d Arboricultura Informació Inscripcions i prus spcials: El Cntr d Formació dl Labrint ofrix prus spcials i dscompts pr al curs : 85% d dscompt pr a prsons n situació d atur, 50% pr a ls prsons majors d 65 anys i 15% n la sgona matrícula i succssivs, n un matix curs scolar. Pru dls tallrs*: inscripció individual 2,50, infants, jovs fins ls 14 anys i majors d 65 anys gratuït. Grups a partir d 10 assistnts 1,25 pr prsona. TROC VERD (activitat gratuïta) sns inscripció prèvia El Cntr pot suspndr la ralització dls cursos si no s hi inscriun un mínim d alumns. En cas d pluja qu no prmti la ralització dls tallrs, aqusts s anul laran. S informarà als alumns dls quips d protcció individual i matrials qu ls cal pr a la ralització dls cursos pràctics. *Prus públics

11 Tlèfon 010: Establimnt: 0,373. Cost/min: 0,089. Tarifat pr sgons. IVA inclòs Grmans Dsvalls, s/n Parc dl Labrint d Horta Barclona Tl Fax COM ARRIBAR-HI Rda. d Dalt, sortida 4 Mtro: L3, stació d Mundt Bus: V21, 27, 60, 73, 76 i 85

Vine i aprèn jardineria. Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí

Vine i aprèn jardineria. Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí Vine i aprèn jardineria Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí El Centre de Formació del Laberint, al servei de la jardineria i la biodiversitat El programa formatiu

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

I APAREGUÉ EL COLOR CROMOPLASTS EL COLOR CROMOPLASTOS Y APARECIÓ

I APAREGUÉ EL COLOR CROMOPLASTS EL COLOR CROMOPLASTOS Y APARECIÓ Y APARECIÓ EL COLOR CROMOPLASTOS I APAREGUÉ EL COLOR CROMOPLASTS Gabinet de Didàctica Jardí Botànic Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1 Y APARECIÓ EL COLOR CROMOPLASTOS El objetivo de este taller es introducir

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Horaris Horarios. bus. For men tera. Compromís. Compromiso decalidad Turística

Horaris Horarios. bus. For men tera. Compromís. Compromiso decalidad Turística Horaris Horarios bus For men tera Compromís Turística Compromiso decalidad Turística dequalitat de la Savina Cala Saona 30 Big Sur / Cavall de n Borras Moll de Pescadors Can Xicu Sort Polígon Industrial

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015

El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015 El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015 Envelliment en l entorn laboral? http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf Envelliment Actiu (OMS, 2002) Procés

Más detalles

núm. 35 viernes, 20 de febrero de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS SERVICIO DE PERSONAL

núm. 35 viernes, 20 de febrero de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS SERVICIO DE PERSONAL núm. 35 virns, 20 d fbrro d 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS SERVICIO DE PERSONAL C.V.E.: BOPBUR-2015-01052 Aprobación d la modificación d la rlación d pustos d trabajo d

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

ENTRENADORES PERSONALES Y FISIOTERAPEUTAS FISIOTERAPIA PARA HOTELES

ENTRENADORES PERSONALES Y FISIOTERAPEUTAS FISIOTERAPIA PARA HOTELES ENTRENADORES PERSONALES Y FISIOTERAPEUTAS FISIOTERAPIA PARA HOTELES www.loutrainrs.com/fisiotrapia 615 964 258 PRESENTACIÓN Lou Trainrs s una mprsa d Entrnaminto Prsonal, Fisiotrapia y Gstión Dportiva

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART PROGRAMA DE CURSOS I ACTIVITATS GENER - MARÇ 2016 CENTRE JUJOL CAN NEGRE COM A ESCOLA MUNICIPAL D ART ESPAI PER L ART, AMB L ART Amb aquests eixos i un espai

Más detalles

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN SIMPLIFICADA ZONA CLIMÁTICA ZONA CLIMÁTICA

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN SIMPLIFICADA ZONA CLIMÁTICA ZONA CLIMÁTICA CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO E HIGROMÉTRICO: CÁLCULO SEGÚN CTE El acondicionaminto térmico higrométrico s rcog n l Documnto Básico HE Ahorro d Enrgía, cuyo índic s: HE 1 Limitación

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

Tuberías plásticas para SANEAMIENTO

Tuberías plásticas para SANEAMIENTO Tubrías plásticas para SANEAMIENTO SANIVIL Tubos compactos d PVC con Rigidz Anular SN 2 y SN 4 kn/m 2 d color tja para sanaminto sin prsión sgún UNE-EN 1401 y con prsión marca DURONIL sgún UNE-EN ISO 1452

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

www.palmademallorca.es 010

www.palmademallorca.es 010 www.palmademallorca.es 010 Avís: Aquesta programació és susceptible de canvis. Totes les activitats són gratuïtes, excepte les assenyalades amb el símbol, que són de pagament. Depósito legal: PM-765-2013

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA BOLETIN DIGITAL FESITEL Nº018 07/06/2010

FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA BOLETIN DIGITAL FESITEL Nº018 07/06/2010 FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA BOLETIN DIGITAL FESITEL Nº018 07/06/2010 PRESENTACIÓN DE FESITEL El día 3 de Junio de 2010, en la sede de la

Más detalles

Autonomia personal i salut

Autonomia personal i salut Serveis socioculturals i a la comunitat Autonomia personal i salut CFGS.1752.C03/0.06 CFGS - Educació infantil CFGS - Educació infantil Autonomia personal i salut Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

CURSOS I TALLERS MUNICIPALS MONTCADA I REIXAC 2013/2014 INFORMACIÓ En aquesta Guia de cursos i tallers es troba recollida l oferta programada a la Casa de la Vila, l Espai Cultural Kursaal i als centres

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

Avaluació a 3r d EP 2014-2015. model 2. Competència en comunicació lingüística. Llengua catalana. Nom i llinatges: Grup.

Avaluació a 3r d EP 2014-2015. model 2. Competència en comunicació lingüística. Llengua catalana. Nom i llinatges: Grup. Avaluació a 3r d EP 2014-2015 model 2 Competència en comunicació lingüística Llengua catalana Nom i llinatges: Grup. COMPRENSIÓ ORAL 1. Quin tipus de text has escoltat? A. Una poesia. B. Una descripció.

Más detalles

núm. 51 lunes, 16 de marzo de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

núm. 51 lunes, 16 de marzo de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES III. ADMINISTRACIÓN LOCAL C.V.E.: BOPBUR-2015-01676 AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES Bass para la bolsa d trabajo para sustitucions d Auxiliars d Griatría, Cocinros/as y Prsonal d Limpiza d la rsidncia

Más detalles

OFERTA FORMATIVA 2011/2012 MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

OFERTA FORMATIVA 2011/2012 MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA Col.laboren els Ajuntaments de: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, LLubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Sta. Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

CODI NOM DE L ASSIGNATURA 2708-Administració d Empreses i Comptabilitat total anual 9 crèdits

CODI NOM DE L ASSIGNATURA 2708-Administració d Empreses i Comptabilitat total anual 9 crèdits ANY ACADÈMIC 2011-2012 CODI NOM DE L ASSIGNATURA 2708-Administració d Empreses i Comptabilitat total anual 9 crèdits PROFESSORAT - RESPONSABLES: Yolanda Bauzá de Vez, Antoni Serra Serra, Oscar Chacón González

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

NUTRICIÓ i PREVENCIÓ del CÀNCER

NUTRICIÓ i PREVENCIÓ del CÀNCER NUTRICIÓ i PREVENCIÓ del CÀNCER Dr. Antonio Agudo Unitat de Nutrició i Càncer Institut Català d Oncologia (ICO-IDIBELL) Biblioteca de Bellvitge L Hospitalet de Llobregat,15 d Abril 2015 Freqüència de càncer

Más detalles

Dijous, 13 de novembre de 2014 X JORNADES DE RECERCA EN SALUT MENTAL

Dijous, 13 de novembre de 2014 X JORNADES DE RECERCA EN SALUT MENTAL Dijous, 13 de novembre de 2014 X JORNADES DE RECERCA EN SALUT MENTAL Introducció Estimats companys/es i col.laboradors/es, el proper 13 de novembre de 2014 tindran lloc les X Jornades de Recerca en Salut

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 1. Formatos Formats Esquema del ebeam Projection Esquema del nuevo ebeam EDGE Receptor ebeam Projection Pizarra blanca Pissarra

Más detalles

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT El BOE de hoy, lunes 21 de julio de 2014, publica el Real Decreto 625/2014, sobre la gestión y control de las bajas por incapacidad temporal en los primeros

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

DIJOUS 8 DIVENDRES 9 DISSABTE 10 DIUMENGE 11 ROCAMAR 2013

DIJOUS 8 DIVENDRES 9 DISSABTE 10 DIUMENGE 11 ROCAMAR 2013 Estimats veïns de Rocamar, Us volem convidar i fer-vos partícips un any més, de la celebració de la nostra estimada Festa Major. Arriben uns dies de celebració i festeig, que pretenen eclipsar de la forma

Más detalles

OFERTA FORMATIVA 2012/2013 MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

OFERTA FORMATIVA 2012/2013 MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA Col.laboren els Ajuntaments de: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, LLubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Sta. Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Más detalles

Si quieres votar en L Hospitalet, inscríbete.

Si quieres votar en L Hospitalet, inscríbete. Si quieres votar en L Hospitalet, inscríbete. Si eres de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú o Trinidad y Tobago, infórmate. Cómo

Más detalles

MATA DE JONC SUMMER CAMP 2015

MATA DE JONC SUMMER CAMP 2015 MATA DE JONC SUMMER CAMP 2015 EL CENTRE Gràcies a la vostra confiança, Ocidiomes celebra un any més el nostre Summer Camp a MATA DE JONC (Palma). Situat a tan sols 10 minuts del centre de Palma, molt pròxim

Más detalles

EL R EFL EX DEL NOSTRE SUPORT

EL R EFL EX DEL NOSTRE SUPORT COL LABORA COMPRANT LES TEVES ULLERES SOLIDÀRIES 5 EL R EFL EX DEL NOSTRE SUPORT suma't a l' suma't al rosa programa d activitats #sumatalrosa barcelona.aecc.es Sobre el càncer de mama Aproximadament,

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 5-6 MAIG 2012

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 5-6 MAIG 2012 VI FESTIVAL INTERNACIONAL 5-6 MAIG 2012 Hotel oficial Impremta oficial Regidoria de Cultura 971 55 55 65 grafiquesmuntaner.com Teatre La Unió C/ del Tren, 3 07550 Son Servera Tel. 971 56 85 19 Correu electrònic

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO DEL FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE, S. C. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A IHEMSYS Vigente a partir de:

CENTRO UNIVERSITARIO DEL FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE, S. C. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A IHEMSYS Vigente a partir de: Vignt a partir d: Clav: 15 d Julio d 2005 Vrsión: Página 1 d 12 1. Objtivo Asgurar qu la Entrga d Documntos al Instituto Hidalguns d Educación Mdia Suprior y Suprior (IHEMSYS) por part d la Coordinación

Más detalles

T: 91.013.34.40 - info@proyectasport.com - www.proyectasport.com

T: 91.013.34.40 - info@proyectasport.com - www.proyectasport.com S g u r i d a d, Di v r s i ó n, A p r n d i z a j QUIÉNES SOMOS? Proycta Sport s una mprsa ddicada al Dport, Ocio y Timpo Libr cuyas sñas d idntidad son la calidad n l srvicio ofrcido y la xprincia d

Más detalles

LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 1. INTRODUCCIÓN No importa l tamaño d la mprsa n la qu dsarrollmos nustra labor profsional. No importa l númro d prsonas qu compongan l dpartamnto al qu nos

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

núm. 76 miércoles, 22 de abril de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

núm. 76 miércoles, 22 de abril de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS C.V.E.: BOPBUR-2015-03235 465,00 GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Concjalía d Juvntud Mdiant rsolución d la

Más detalles

L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà

L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà 14 de març de 2015 L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà» L actuació ha permès guanyar un 56% d espai per a vianants, gràcies a la creació de sis nous espais públics a les cruïlles

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

CURS / CURSO 2014-2015

CURS / CURSO 2014-2015 Activitats de les associacions de veïns i de les Mestresses de casa Actividades de las asociaciones de vecinos y amas de casa CURS / CURSO 2014-2015 AAVV LA PUA DE PÒRTOL Tl. 607 287 705 Local social:

Más detalles

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls RUTES GUIADES PER VALLS La Ciutat de Valls us convida a gaudir d'una ruta turística guiada pel centre històric de la capital de l'alt Camp. Totes les rutes tenen una

Más detalles

núm. 117 lunes, 24 de junio de 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

núm. 117 lunes, 24 de junio de 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA C.V.E.: BOPBUR-2013-04928 Por acurdo dl Plno dl Ayuntaminto d Brivisca d fcha 29 d mayo d 2013, s adoptó l Acurdo dl tnor litral siguint: Antcdnts d

Más detalles

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VERSIÓN 1

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VERSIÓN 1 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VERSIÓN 1 Chil, agosto d 2005 El prsnt manual rprsnta la visión dl quipo d profsionals prtncints al Proycto FONDEF Aprndindo con

Más detalles

Norma UNE 179001:2007 y Norma de Gestión de Calidad para Clínicas de Odontología y Estomatología ISO 9001:2008 R0009

Norma UNE 179001:2007 y Norma de Gestión de Calidad para Clínicas de Odontología y Estomatología ISO 9001:2008 R0009 Isabel Alcoba García Assistència a cursos i congressos Taller d Implantologia funcional. Dr. Costa 2014 SCOE. Barcelona Taller d Implantologia funcional. Dr. Costa 2014 UIC. Barcelona Taller d Implantologia

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ PROGRAMACIÓN CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ OFERTA FORMATIVA DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 OFERTA FORMATIVA DESEMBRE 2015 JUNY 2016 El plazo de inscripción de

Más detalles

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola Cru-Evolució Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l escola ESO - educació EDUCACIÓ Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb què treballem hem aconseguit que

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA UPTC. Gustavo Cáceres C. Edgar Nelson López L. Daniel Quintero T. Josefina Rondón N.

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA UPTC. Gustavo Cáceres C. Edgar Nelson López L. Daniel Quintero T. Josefina Rondón N. IV Congrsso RIBIE, Brasilia 1998 PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA UPTC Gustavo Cácrs C. Edgar Nlson Lópz L. Danil Quintro T. Josfina Rondón N. jrondon@tunja.ctcol.nt.co INTRODUCCION La

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL Barcelona 4, 5, 11 i 12 de maig de 2015 CURSO PRÁCTICO SOBRE LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Barcelona

Más detalles

Una salutació i molts anys i bons! Rafa Ruiz, Alcalde d Eivissa

Una salutació i molts anys i bons! Rafa Ruiz, Alcalde d Eivissa Amics i amigues, Des de la nova responsabilitat que m heu donat com a alcalde d Eivissa és un plaer poder convidar-vos a participar activament en aquestes Festes de la Terra 2015. Aquestes són les nostres

Más detalles

EL FORT PIENC, LA SAGRADA FAMÍLIA, LA DRETA DE L EIXAMPLE

EL FORT PIENC, LA SAGRADA FAMÍLIA, LA DRETA DE L EIXAMPLE GUIA D ENTITATS, SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL BARRI 3-16 ANYS curs 2014-2015 EL FORT PIENC, LA SAGRADA FAMÍLIA, LA DRETA DE L EIXAMPLE eixample Us presentem la Guia d entitats,

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

III. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

III. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS III. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS.. FUNCIÓN EXPONENCIAL n Hmos stado manjando n st trabajo prsions dl tipo n dond s una variabl llamada bas n una constant llamada ponnt, si intrcambiamos d lugar

Más detalles

L equip director està format per :

L equip director està format per : OROBITG Arquitectura & Urbanisme i OB.enginyeria són dos gabinets dedicats al desenvolupament i la direcció de projectes d Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria. La trajectòria de l equip director, que

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

SERVEIS A L ESTIU 2013

SERVEIS A L ESTIU 2013 SERVEIS A L ESTIU 2013 ABRERA. Josep Roca i Bros Lloc: Piscina municipal d Estiu (Pg. Església s/n) Dates: de l 1 juliol 30 agost Dies: De dilluns a divendres Horari: de 12 a 19h Serveis: Lectura de premsa

Más detalles

1 es JORNADES D ENVELLIMENT ACTIU

1 es JORNADES D ENVELLIMENT ACTIU HO ORGANITZA 1 es JORNADES D ENVELLIMENT ACTIU Promocionar l envelliment saludable HI COL LABOREN VELLESA, TRESOR DIVÍ Palma, 23 i 24 de març de 2012 Saló d actes Residència SARquavite- Palma PROGRAMA

Más detalles

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Rack & Building Systems

Rack & Building Systems Rack & Building Systms La Emprsa RBS a nacido por la sinrgia y complmnto qu xist ntr sus productos y por l afán constant d nustra mprsa por difrnciars d la comptncia. En l ára d almacnaj industrial RBS

Más detalles

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Clau / Clave: CIR-1208 Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Data convocatòria / Fecha convocatoria: desembre de 2008 Lloc / Lugar: Barcelona

Más detalles