Vine i aprèn jardineria. Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Vine i aprèn jardineria. Cursos per a aficionats i professionals Tallers Fes de casa teva un jardí"

Transcripción

1 Vin i aprèn jardinria Cursos pr a aficionats i profssionals Tallrs Fs d casa tva un jardí

2 Introducció El Cntr d Formació dl Labrint, al srvi d la jardinria i la biodivrsitat El programa dl Cntr d Formació dl Labrint té l objctiu d difondr ls conixmnts i la gstió conjunta d la jardinria i la biodivrsitat a aficionats, tècnics i, n gnral, a tots aqulls prsons qu hi stiguin intrssads. Pr tal d donar rsposta a ls ncssitats formativs dls difrnts sctors; profssionals, tècnics, afccionats i públic familiar, aqust Cntr dissnya programs i mtodologis adaptats a cada nivll d conixmnts, incorporant-hi avnços tècnics i ambintals. L ofrta stà dividida n cursos d llarga durada pr a aficionats, monogràfics, tècnics i ls tallrs d jardinria d ptit format Fs d casa tva un jardí. Els programs d tècnics i aficionats s dun a trm n ls jardins dl Labrint d Horta, un dls spais vrds mblmàtics d la nostra ciutat, i n l Vivr d Trs Pins, on hi ha la maquinària i l matrial ncssari pr dsnvolupar una formació tòrica i pràctica d qualitat. Pl qu fa als tallrs d jardinria d ptit format, s clbrn un diumng al ms al matí n divrsos spais vrds d la ciutat, amb la intnció d apropar ls conixmnts n jardinria i biodivrsitat al públic n gnral, n funció a la tmàtica i l època d l any. L difici acull també una bibliotca spcialitzada n jardinria, jardins i paisatg on s hi dun a trm xrrads, col loquis i xposicions.

3 Cursos pr a aficionats Cursos d llarga durada CODI 1401 Iniciació a la jardinria CODI 1402 Tòric-Pràctic II CODI 1403 Tòric-Pràctic I CODI 1404 Ampliació d conixmnts d jardinria Rconixmnt d difrnts spècis d arbrs, arbustos, plants vivacs i anuals utilitzads n jardinria. Plantació, cura, rproducció i ús n spais intriors i xtriors. Idntificació d ls plagus i ls malaltis qu ls afctn. Prmt als alumns adquirir una bas sòlida i suficintmnt àmplia pr avançar n l itinrari formatiu qu ofrix l Cntr i podr-s ncaminar cap a la profssionalització. Combina ls sssions tòriqus amb dmostracions pràctiqus a l aula i visits a difrnts jardins històrics i tmàtics d la ciutat. En dissabt s visitn cntrs d horticultura ornamntal i jardins d intrès rmarcabl d fora d Barclona, com ara l Jardí Botànic Mar i Murtra, l d Pinya d Rosa i l d Cap Roig. En aqust curs també hi intrvnn xprts n història dls jardins i n art floral. Durada: dl 29 d stmbr d 2014 al 18 maig d 2015 (152 hors). Dis i horari: dilluns i dimcrs. Dus sssions stmanals n horari d matí o tarda. Matins: d 10,00 a 12,30 h. Tards: d 17,30 a 20,00 h. Placs: 30/grup. Pru: 504 (75,60 /ms). Adrçat als alumns qu han ralitzat l curs Tòric-Pràctic I, pr tal compltar tota la formació tòrica i pràctica, així com la rsta d visits a difrnts jardins històrics i tmàtics d la ciutat. També s visitn cntrs d horticultura ornamntal i jardins d intrès rmarcabl d fora d Barclona, n dissabt. Durada: dl 30 d stmbr d 2014 al 13 d juny d 2015 (88 hors). Dis i horari: dimarts. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Matins: 10,00 a 12,30 h. Tards: 17,30 a 20,00 h. /grup. Pru: 350 (45,93 /ms). Aqust curs combina l contingut dl curs d Iniciació a la jardinria amb l contingut dl curs Pràctic bàsic, l rsultat és un curs tòric-pràctic, qu ofrix un bon nivll a l hora d idntificar ls difrnts grups d plants com arbrs, arbusts, rsinosos, tc., sns oblidar la importància d fr una bona diagnosi i tractamnt d ls plagus i malurs més comuns d ls plants dl jardí i la trrassa, juntamnt amb la formació pràctica d poda d rosrs i d arbusts, d plantació i trasplantamnt, d rproducció mitjançant llavors i squixos, així com d idntificació d fongs, inscts i altrs animals qu, sovint, maltractn ls nostrs plants. També s fan classs n format visita a difrnts jardins històrics i tmàtics d la ciutat i s ralitzn visits a jardins d intrès rmarcabl d fora d Barclona, n dissabt. Durada: dl 2 d octubr d 2014 al 18 d juny d 2015 (88 hors). Dis i horari: dijous. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Matins: 10,00 a 12,30 h. Tards: 17,30 a 20,00 h. /grup. Pru: 350 (45,93 /ms). Conixmnt d novs plants, la sva aplicació al jardí n condicions ambintals spcials, ls plagus i ls malaltis qu ls afctn i l mantnimnt d jardins i trrasss. Ls sssions ddicads als fruitrs, tractn dl su cultiu i mantnimnt, i la possibilitat d incorporar-los al jardí, tant pl valor ornamntal com pl su fruit. Ls classs tòriqus s complmntn amb visits programads a difrnts spais vrds qu dstaqun pr la sva riqusa n spècis vgtals, així com ls visits a cntrs d jardinria, vivrs d producció d planta i d substrats i d trrs. També s fa una visita n dissabt a jardins d fora d Barclona, qu srvix com a clonda dl curs. En aqust curs hi col labora l Associació Catalana dls Amics d ls Orquídis. Durada: dl 7 d octubr d 2014 al 9 d juny d 2015 (80 hors). Dis i horari: dimarts. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Matins: d 10,00 a 12,30 h. Tards: d 17,30 a 20,00 h. /grup. Pru: 364 (54,60 /ms). 4 5

4 CODI 1405 Dissny d jardins I El curs prtén dotar a l alumn dls conixmnts ncssaris pr dur a trm l projct d un jardí. L xtnsió dls continguts fa qu l curs s dsnvolupi n dos nivlls. Pr dur a trm l curs d Dissny d Jardins I, és imprscindibl tnir algun tipus d formació rlacionada amb la jardinria o l dissny, pr ralitzar l curs d Dissny d Jardins II caldrà havr ft l I. Els continguts dls cursos s dsnvoluparan mitjançant classs tòriqus i pràctiqus, acompanyads d ponèncis d profssors convidats. El curs d Dissny d Jardins II s programarà pr a l octubr Durada: dl 15 d octubr d 2014 al 22 d abril d 2015 (75 hors). Dis i horari: dimcrs. Una sssió stmanal n horari d matí o tarda. Només s impartix n català. Matins: d 10,00 a 13,00 h. Tards: d 17,00 a 20,00 h. /grup Pru: 506 (75,90 /ms). CODI 1406 Consolidació dl conixmnt Espcialmnt adrçat a aqulls alumns qu han ralitzat ls cursos d idntificació d conífrs, arbrs, arbusts i planta vivaç i qu vulguin fr un pas ndavant n la consolidació dls conixmnts. El trball amb ls gms i l scorça d ls branqus o l tronc, dotarà a l alumn d una major sgurtat a l hora d la idntificació. Alguns d ls sssions stan pnsads pr rcordar i consolidar la idntificació dls gènrs rprsntatius d ls conífrs més stss a la nostra jardinria. Altrs, sran ddicads a ls plants crasss i vivaç, acabant d arrodonir l plus n l conixmnt dl curs. D ls 22 sssions prvists, 9 són visits als jardins, dstacant spcialmnt la dl Montsny i la d la Bambousri (França). També és donaran ls ins, pr tal d qu l alumn pugui sbrinar l tipus d dissny n qu és fonamnta l jardí, rssaltant així, ls lmnts dstacabls, ms nllà d ls spècis qu hi pugum trobar rprsntads. El curs és durà a trm amb una aturada d classs d gnr a fbrr. Així doncs, és ralitzaran 10 sssions a la tardor d 2014 i 12 ntr març i juny d Durada: dl 16 d octubr dl 2014 al 11 d juny d 2015 (60 hors) Dis i horari: dijous. Una sssió stmanal n horari d mati. Matins: d 10 a 12,30 h. Placs: 25 Pru: 280 (42 /ms). CODI 1407 Pràctic avançat Dirigit als alumns qu hagin ralitzat l curs pràctic bàsic qu vulguin aprndr, pr xmpl, a ralitzar ptits obrs d rstauració n l jardí, slccionar i combinar plants, muntar i mantnir un sistma d rg, aprofundir n ls tècniqus i critris d poda. Durada: dl 5 d dsmbr d 2014 al 15 d maig d 2015 (70 hors). Dis i horari: divndrs. Una sssió stmanal. Matins: 9,30 a 13,00 h. Placs: 15 Pru: 584 (122,64 /ms). CODI 1408 Pràctic bàsic Trballar la trra i smnar-la, plantar, rproduir ls plants, podar o rconèixr ls plagus més habituals i l su tractamnt. Complmnta ls conixmnts impartits n l curs d Iniciació a la jardinria. És una curs pràctic qu s ralitza als jardins i vivrs més adints pr a l aprnntatg d ls difrnts tècniqus i compta amb ls ins i matrials ncssaris pr a la practica. El curs s complmnta amb una visita n dissabt a un jardí mblmàtic fora d Barclona com a clonda dl curs. Durada: dl 8 d gnr al 11 d juny d 2015 (60 hors). Dis i horari: dijous, matins o tards, o divndrs matins. Una sssió stmanal. Matins: 10,00 a 13,00 h. Tards: 16,00 a 19,00 h. Placs: 15/grup. Pru: 532 (111,72 /ms). Cursos Monogràfics CODI 1409 Introducció al món d ls orquídis Adrçat a ls prsons qu s vulguin iniciar n l fantàstic món d ls orquídis. És un curs bàsic qu ofrix ls pauts d cultiu i mantnimnt, imprscindibls pr a gaudir, durant molt d tmps, d ls spècis més rprsntativs d la nostra jardinria. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 3 dis (7,50 hors). Dis i horari: 20,22 i 27d octubr d 2014 d 10 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 65 CODI 1410 Poda d arbusts i tanqus Pr què, quan i com podar? Justificació d ls èpoqus d poda. Fonamnts n qu és basa aqusta opració. Control d alçada, amplada i tècnica d l aclarida. El contingut dl curs ofrix l conixmnt indispnsabl pr actuar amb bon critri a l hora d dur a trm la poda, vitant rrors grus n l control dl crixmnt d l arbust, ja sigui amb prsntació individual, n grup o forma d tanca. Consta d una sssió tòrica i quatr d pràctiqus. Caractrístiqus: curs pràctic amb una sssió tòrica. Dstinataris: Pr a tots ls públics. Tant pls qu no tnn cap noció d poda com pls qu tnint-la, d forma modrada, voln millorar l critri i sgurtat, a l hora d practicar-la. Durada: 5 dis (12,5 hors) Dis i horari: 5, 10, 12, 17 i 19 d novmbr d novmbr d 2014 n horari d matí d (10 a 12,30 h) o tarda d (15,30 a 18 h) Placs: 15/grup Pru: 105 CODI 1411 Rosrs: tipus i mantnimnt Conèixr la història dls rosrs i ls svs spècis i varitats principals i aprndr a fr ls tasqus d mantnimnt ncssàris, com ara la poda, la consrvació i la millora dl sòl i l control d ls plagus i malaltis són ls principals tms qu dsnvolupa aqust curs. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr als alumns dl cntr i prsons qu vulguin aprofundir n l conixmnt dls rosrs i l su mantnimnt. Durada: 5 dis (12,50 hors). Dis i horari: 12, 14, 19, 21 i 26 dis d gnr d 10,00 a 12,30 h o d 15,30 a 18 h. Placs: 15/grup. Pru:

5 CODI 1412 La trrassa, un gran spai pr a l hort cològic La plantació i ls actuacions més adquads n l mantnimnt, rg, control d plagus i malurs, ntutorat, tc., formn l contingut d aqust curs, així com ls accssoris d suport pl cultiu i l calndari d plantacions. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 4 dis (10 hors). Dis i horari: 17,19,24 i 26 d fbrr d 2015 d 10,00 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 84 CODI 1413 Trrasss i balcons Conixmnts imprscindibls pr satisfr ls ncssitats i atncions d ls nostrs plants, així com ls critris qu cal aplicar a l hora d comprar-ls, amb spcial mnció a ls plants d baixa ncssitat d aigua, ofrint un llistat d spècis arbustivs i vivacs, qu l alumn podrà idntificar dirctamnt a l aula. El darrr dia l alumn ralitzarà una pràctica d plantació n jardinra i una rnovació d trra o substrat. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 6 dis (15 hors). Dis i horari: 8,13,15,20,22 i 27 d abril d 2015 d 10 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 126 CODI 1414 Hort cològic: critris i tècniqus d conru El dissny d l hort, l calndari d ls plantacions, l conixmnt dl sòl i l control d plagus i malaltis d ls hortalisss és l qu nsnya aqust curs, qu combina la toria i la pràctica a l hort. Caractrístiqus: curs tòric-pràctic. Dstinataris: pr tots ls prsons qu voln cultivar l hort d una manra difrnt i rspctuosa amb l mdi ambint. Durada: 6 dis (15 hors). 2 Grups. Dis i horari: Grup A : 7,9,14,16,21 i 23 d abril d 2015 d 10,00 a 12,30 h. Grup B : 13,15,20,22,27 i 29 d abril d 2015 d 10,00 a 12,30 h. Placs: 15 Pru: 115 CODI 1415 Arbrs d Barclona II Curs qu nsnya a idntificar i sabr difrnciar 60 spècis d arbrs qu s trobn als jardins d Barclona i a conèixr ls rqurimnts spcífics d cultiu i la sva aplicació al jardí. És la continuïtat dl curs Arbrs d Barclona I. Tots ls intrssats n conèixr ls arbrs d la ciutat podn incorporar-s al curs, indpndntmnt si han ft l antrior, doncs són 60 spècis difrnts dl primr. Caractrístiqus: curs ralitzat n itinraris pr difrnts spais d Barclona. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada: 3 dis (7,5 hors) Dis i horari: 4,6 i 11 d maig d 2015 d 10,00 a 12,30 h o d 17,30 a 20 h. /grup. Pru: 65 CODI 1416 Idntificació i aplicació d plants pl jardí i la trrassa I Idntificar 120 spècis i ls sus cultivars ms usuals n jardinria, ja siguin arbrs, arbusts, conífrs, nfiladisss i planta vivaç. Conèixr ls caractrístiqus ms dstacabls, a l hora d slccionar-ls, ncssitats, època d poda i la aplicació al jardí o trrassa. Caractrístiqus: curs ralitzat mitjançant la obsrvació d plants, d forma itinrant, n divrsos jardins i spais vrds d Barclona. Dstinataris: pr a tots ls públics. Durada : 4 dis (12 hors). Dis i horari: 1,3,8 i 10 d juny d 9,30 a 12,30 h o d 17,30 a 20,30 h. /grup. Pru: 100 CODI 1417 Ls Tillandsis. Idntificació, cultiu i stètica. Qui són? Excl lnts plants qu prsntn un binomi xtraordinari: stètica i baix mantnimnt. En l curs és donaran a conèixr ls spècis ms rprsntativs, valorant spcialmnt la capacitat d floració, l fullatg i forma d créixr, qu n alguns casos és d un gran impact visual. També l mantnimnt mínim indispnsabl i la forma d rproducció. Així com ls usos i aplicacions, tant al jardí com a la trrassa. Caractrístiqus:curs adrçat a tots ls públics. Sssions tòriqus amb dmostracions pràctiqus. Durada: 3 dis (7,5 hors) Dis i horari: 8,10 i 15 d juny d 10 a 12,30 h i d 17,30 a 20 h /grup. Pru:

6 Cursos tècnics 1r trimstr CODI P1401 Poda d arbusts i nfiladisss Poda dls arbusts i nfiladisss sgons ls caractrístiqus d cada spèci i ls svs funcions d ús i stètiqus al jardí. Rtall d vorads. Mtodologia, tècnica, ins i matrials. Mtodologia: curs pràctic al jardí amb bas tòrica Ponnt: Jordi Catalán, mstr jardinr, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 15 Durada: 4 dis (19 hors; 4 d toria i 15 d pràctica) Dis i horari: 9 d octubr d 16,30 a 20,30 h i 11,18 i 25 d octubr d 9 a 14 h Pru: 195 CODI P1402 Poda d l arbrat I (1) Bass dl conixmnt actual d la biologia arbòria. Establimnt d ls dirctrius tècniqus pr a la poda d l arbrat. Curs tòric amb rsolució d casos pràctics. Mtodologia: curs tòric, amb studi d casos pràctics Ponnt: Josp Slga, biòlg. Placs: 25 Durada: 4 dis (16 hors) Dis i horari: 13 i 14 d octubr d 16,30 a 20,30 h i 16 i 17 d octubr d 10 a 14 h. Drts d inscripció: 114 CODI P1403 Instal lació i mantnimnt d sistms d rg Dissny i instal lació d difrnts sistms d rg n jardinria, atnnt ls difrnts ncssitats hídriqus d ls plantacions. Programació dl rg. Dirctrius d mantnimnt. Estratègis pr a l stalvi d aigua. Curs tòric amb dmostracions i rsolució d casos pràctics. Mtodologia: curs tòric amb dmostracions i xrcicis pràctics. Ponnt: Joaquim Llornt, nginyr tècnic agrícola. Durada: 10 dis (40 hors) Dis i horari: 20, 21, 22, 27, 28, i 29 d octubr i 3, 4, 5, i 10 d novmbr d 16 a 20 h. Drts d inscripció: 240 CODI P1404 Manig d motosrra (1) Mantnimnt d la motosrra i ls sus dispositius d sgurtat. Esmolada. Norms d sgurtat n ls trballs amb motosrra. Tècniqus d trossjamnt i rgonomia. Mtodologia: curs pràctic, ncssari pr a la crtificació uropa d arboricultura i l xamn d CS30 d NPTC. Ponnt: Francsc Vilarrubias, arboricultor. Placs: 12 Durada: 2 dis (12 hors) Dis i horari: 23 i 24 d octubr d 9 a 15 h. Drts d inscripció: 124 CODI P1405 Poda d fruitrs Poda dls fruitrs més comuns d la nostra zona. Tècniqus i tipus d poda. Curs pràctic amb bass tòriqus. Mtodologia: curs pràctic amb bass tòriqus. Ponnt: Jordi Catalán, mstr jardinr, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 15 Durada: 3 dis (13 hors) Dis i horari: 10, 11, 17 i 18 d novmbr d 16,30 a 19,30 h i 8 d novmbr d 8 a 15 h. Drts d inscripció: 143 CODI P1406 Patologis dls principals planifolis, msurs corrctors i d control Idntificació d ls plagus i malaltis principals qu afctn ls arbrs planifolis més comuns dls spais vrds (rours, alzins, oms, pollancrs, tc.). Mtodologia: curs tòric-pràctic a partir d l obsrvació d matrial fotogràfic i d col lccions ntomològiqus. Ponnt: Josp M. Riba, biòlg, xprt n patologia vgtal. Placs: 25 Durada: 4 dis (16 hors) Dis i horari: 10, i 18 d novmbr d 16,30 a 20,30 h. Drts d inscripció: 114 CODI P1407 Plantació d l arbrat, arrls i subsòl urbà (1) Critris tècnics pr tnir èxit n ls plantacions d arbrat viari. Funcionamnt d ls arrls. Sòl structural: caractrístiqus, utilització i ncssitats. Cl ls structurals. Mtodologia: curs tòric, amb studi d casos pràctics. Ponnt: Josp Slga, biòlg. Durada: 2 dis (14 hors) Dis i horari : 19 i 20 d novmbr d 9 a 14 h i d 15,30 a 17,30 h. Drts d inscripció: 125 CODI P1408 Mantnimnt d maquinària d jardinria Rcomanacions d ús i d mantnimnt pr optimitzar l rndimnt d la maquinària d jardinria. Rparació i posada a punt d sgadors, dsbrossadors, rtalla-vorrs, motocultors, motosrrs i airjadors. Mtodologia: curs pràctic amb bass tòriqus. Ponnt: Joan Barcló, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 15 Durada: 2 dis (8 hors) Dis i horari: 24 i 25 d novmbr d 15 a 19 h. Drts d inscripció:

7 CODI P1409 Poda d l arbrat II (1) Aprnntatg d ls tècniqus d la poda d arbrs. Ús dls matrials, quips i maquinària ncssaris. Norms d prvnció i sgurtat. Mtodologia: curs pràctic, adrçat als qu hagin ralitzat l curs tòric d poda d l arbrat I. Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors. Placs: 14 Durada: 3 dis (16 hors) Dis i horari: 27 d novmbr d 16,30 a 20,30 h i 28 i 29 d novmbr d 8,30 a 14,30 h. Drts d inscripció: 215 CODI P1410 Estratègis d stalvi d aigua n jardinria En l stalvi d aigua cal valorar tots ls punts qu prsntin un consum d aqusta. Així doncs caldrà disposar d un bon dissny dl sistma d rg, qu prmti aplicar un rg mínim i cohrnt n l stalvi. Al matix tmps cal aplicar un mantnimnt, a on ls difrnts opracions i aportacions d matrials, facilitin un grau d humitat òptim al sòl. Finalmnt, l lcció d spècis d baixa dmanda d aigua i l agrupació d aqusts pr ls svs ncssitats hídriqus, faran ralitat una notabl rducció dl consum d aigua al jardí. CODI P1411 La gstió d l mprsa II. Comunicació i rlació amb l clint n l ofici d jardinr Concpts bàsics d la gstió d l mprsa. Els prssupostos: tipus, lliuramnt i accptació. Planificació i organització d la fina. Atnció al clint. Conèixr tots ls dads imprscindibls pr l organització d l mprsa d jardinria. Protocols d gstió i control d dads. Rsolució d casos pràctics amb grups d trball. Mtodologia: curs tòric amb xrcicis pràctics, trballs n grup. Adrçat a tots aqulls prsons qu hagin d gstionar una ptita mprsa o tinguin la inquitud d organitzar-la. I naturalmnt, a tots ls qu havnt ft l curs antriormnt, vulguin aprofundir o ampliar ls conixmnts i mètods d organització intrna d l mprsa. Ponnt: Laia Grifll, nginyra tècnica agrícola. Durada: 5 dis (15 hors) Dis i horari: 10,12,15,17 i 19 d dsmbr d 17 a 20 h. Drts d inscripció: 88 Mtodologia: curs tòric amb rsolució d casos pràctics i mostra d matrials. Adrçat spcialmnt, a ls prsons qu hagin ralitzat l curs d rg o qu tnn conixmnts pràctics n aqust camp. Ponnts: Joaquim Llornt, nginyr tècnic agrícola; Csc Balanzó, nginyr tècnic agrícola; i Srgi Massans, nginyr tècnic agrícola. Durada: 4 dis (16 hors) Dis i horari: 1,2,3 i 4 d dsmbr d 16,30 a 20,30 h Pru:

8 Cursos tècnics 2n trimstr CODI P1501 Manig d dsbrossadora(1) Sgurtat, mantnimnt, utilitats i rgonomia n la dsbossadora. Dstinat a jardinrs i forstals qu voln millorar la utilització d la dsbrossadora. Mtodologia: curs tòric i pràctic Ponnt: Francsc Vilarubias, arboricultor Placs: 14 Durada: 2 dis (10 hors) Dis i horari: 12 d gnr d 16,30 a 20,30 h i 13 d gnr d 8,30 a 14,30 h. Drts d inscripció: 108 CODI P1502 Dmostració d tala d arbrs (1) Anàlisi i dmostració d ls principals tècniqus d la tala controlada. Forcs qu hi intrvnn, sistms d politgs i frns d fricció. Matrial ncssari, organització dl trball i sgurtat. Mtodologia: curs d dmostració pràctica Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors Durada: 1 dia (6 hors) Dis i horari: 15 d gnr d 8,30 a 14,30 h Pru: 87 CODI P1503 Poda d arbrat amb plataforma La tècnica d poda ds d la plataforma. Ús d matrials i maquinària ncssaris. Norms d prvnció i sgurtat. Curs pràctic, adrçat als qu hagin ft l curs tòric d poda d l arbrat I Mtodologia: curs pràctic amb una sssió tòrica Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors Placs: 14 Durada: 3 dis (16 hors) Dis i horari: 19 d gnr d 16,30 a 20,30 h i 20 i 21 d gnr d 8,30 a 14,30 h Pru: 215 CODI P1504 Plagus i malaltis xòtiqus, agrssivs i invasors n jardinria i paisatg. Rconixmnt i protocols d actuació Diagnosi visual d ls novtats d ls plagus i malaltis forànis qu afctn actualmnt a ls plants ornamntals i prvisió d futurs introduccions. Protocols d actuació pr vitar l ntrada i la propagació n l trritori nacional i d la Unió Europa dls organisms d quarantna qu afctn a ls plants ornamntals. Mtodologia: curs basat n l obsrvació d matrial fotogràfic i studi d casos Ponnt: Josp Mª Riba, biòlg xprt n patologia vgtal Placs : 20 Durada: 2 dis (8 hors) Dis i horari: 26 i 27 d gnr d 16,30 a 20,30 h Pru: 74 CODI P1505 Ls plants n l jardí mditrrani: cologia,sostnibilitat i valor ornamntal Ls bass pr ntndr l concpt d jardí mditrrani i ls factors qu l dfinixn. Quins spècis ns convé slccionar, pr tal d aconsguir una major sostnibilitat al jardí sns rducció dl componnt stètic? Un consum modrat d aigua ha d comportar, també, una valoració dl mantnimnt i orintar-lo al camp d la sostnibilitat. La importància dl conixmnt d la planta i l su mtabolism jugun un papr fonamntal n aqust tipus d jardí. Mtodologia: curs tòric amb projcció d Powr Point i valoració dls spais amb ls spècis slccionads. Llistat d plants. Ponnt: Pr Fraga, tècnic spcialista n jardinria Placs: 25 Durada: 3 dis (9 hors) Dis i horari: 28, 29, i 30 d gnr d 17 a 20 h Pru: 85 CODI P1506 Com fr un Pla d gstió dl risc d l arbrat? (1) Dirctrius tècniqus pr a la diagnosi d l arbrat. Valoració d l stat d l arbrat urbà pr a la sva gstió adint. Bass dl conixmnt actual d la biomcànica arbòria. Mtodologia: curs pràctic basat n studi d casos Ponnt: Josp Slga, biòlg Durada: 4 dis (20 hors) Dis i horari: 2 i 3 d fbrr d 16,30 a 20,30 h i 5 i 6 d fbrr d 8 a 14 h Pru: 156 CODI P1507 Pràctic d grimpada i dsplaçamnt (1) Aprnntatg d ls tècniqus d grimpada ms actuals pr a la ralització d trballs n arbrs d mitjà i gran port amb la màxima sgurtat Mtodologia: Curs totalmnt pràctic. Pr fr-lo cal havr ralitzat algun curs pràctic d poda d arbrat. Ponnts: Francsc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors Placs: 14 Durada: 3 dis (16 hors) Dis i horari: 9 d fbrr d 16,30 a 20,30 h i 10 i 11 d fbrr d 8,30 a 14,30 h Pru:

9 CODI P1508 Gsps: bass pr a la implantació i l mantnimnt Espècis cspitoss i barrgs ms adints sgons ls condicions climàtiqus i d ús a què s dstinn. Implantació. Mantnimnt. Plagus i malaltis Ponnts: José Facundo, nginyr tècnic agrícola i Josp Farrny, nginyr tècnic agrícola. Durada: 8 dis (29 hors; 21 d toria i 8 d visita) Dis i horari: 16,17,18,23,24 i 25 d fbrr d 16,30 a 20 h i 20 i 27 d fbrr d 10 a14 h Pru: 164 CODI P1509 Horticultura tridimnsional : cobrts, murs i altrs structurs vgtals Darrrs tndèncis i novtats n tècniqus d cultiu d vgtació n suprfícis i situacions xtrms. Mtodologia: curs tòric amb rsolució d casos pràctics Ponnt: Gabino Carballo, tècnic paisatgista, Hàbitat Urbà, Ajuntamnt d Barclona. Placs: 25 Durada: 3 dis (9 hors) Dis i horari: 3,5 i 6 d març d 17 a 20 h Pru: 90 CODI P1510 Instal lació i mantnimnt d jardins n trrasss Tècniqus, matrials i procssos pr l njardinamnt d trrasss. Imprmabilitzacions, drnatgs, sistms d rg, contnidors, aspcts constructius, així com trrs i substrats. Slcció acurada d plants n funció dl dissny i l ús d l spai. Els lmnts auxiliars, calndari i tasqus d mantnimnt. Mtodologia: curs tòric amb studi d casos pràctics Ponnt: Enric Omlla, mstr jardinr Durada: 5 dis (15 hors) Dis i horari: 9,10,16,17 i 19 d març d 17 a 20 h Pru: 105 CODI P1511 Patologis d conífrs ornamntals Diagnosi visual d ls principals plagus i malaltis qu afctn ls conífrs ornamntals Mtodologia: curs pràctic a partir d l obsrvació d matrial fotogràfic i d col lccions ntomològiqus Ponnt: Josp Mª Riba i Flinch, biòlg Durada: 2 dis (8 hors) Dis i horari: 11 i 12 d març d 16,30 a 20,30 h Pru: 72 CODI P1512 Tallr d Slcció d spècis pr l arbrat viari (1) Causs d la manca d dsnvolupamnt d ls plantacions d arbrat. Critris tècnics pr rixir n ls plantacions d arbrat viari. Funcionamnt d ls arrls. Mtodologia: curs tòric amb studi d casos pràctics. Ponnt: Josp Slga, biòlg Durada: 4 dis (20 hors) Dis i horari: 23 i 24 d març d 16,30 a 20,30 h i 26 i 27 d març d 8 a 14 h Pru: 175 Bibliotca La bibliotca dl Cntr d Formació stà spcialitzada n jardinria i paisatgism i té més d volums i l horari és d dilluns, dimcrs i divndrs d 9 a 14 h i dimarts i dijous d 15 a 20 h. CONFERÈNCIA Els bolts comstibls i ls bolts tòxics Ponnt: Luis Srs Garcia, doctor n Mdicina Placs: 25 Dia i hora: 9 d octubr d 2014 d 18 a 19 h. Lloc: Bibliotca dl Cntr d Formació dl Labrint Activitat gratuïta, s prga confirmar assistència trucant al Cntr o pr corru lctrònic. Tallrs d jardinria Fs d casa tva un jardí Colors d tardor i fruits d hivrn. Prparació dl jardí pr a l hivrn. El jardí s ompl d colors a la tardor i s prpara pr ofrir alimnt als oclls amb ls saborosos fruits qu molts arbustos ls ofrixn. La prparació pr a l hivrn i ls tasqus d mantnimnt qu la vgtació prcisa srà l qu conixrm n aqust tallr. Dia i horari: diumng 19 d octubr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardí d Aclimatació, Av. d l Estadi, s/n Transport públic: Bus 125, 150. M L1, L3 i L8 Plaça Espanya i FGC S4, S8 i S33 Plaça Espanya Els bulbs mditrranis d floració primrnca. La plantació i l cultiu. Ls floracions dls bulbs d la zona mditrrània anuncin l arribada d la primavra amb una variada gamma d colors. Ara és l momnt d plantar-los a casa i dscobrir com cultivar-los. Dia i horari: diumng 16 d novmbr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d Mossèn Cinto Vrdagur, Av. Miramar, Transport públic: Mtro L3 Drassans, Funicular Montjuïc 16 17

10 Guarnimnts nadalncs amb lmnts dl jardí. Branqus i fulls squs, fruits d hivrn acolorits, rtalls d pods, plants smpr vrds... la trrassa i l jardí ns proporcionn un matrial xcl lnt pr confccionar guarnimnts nadalncs pr casa. Dia i horari: diumng 14 d dsmbr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d la Indústria, carrr d la Indústria, 109 Transport públic: Mtro L5 Hospital d Sant Pau Ls plants nfiladisss fan jardins vrticals. Ls millors spècis pr a cada spai. Balcons, trrasss, spais ptits, ls plants nfiladisss prmtn crar frondosos jardins vrticals i, a la vgada, ofrir un rfugi pr a mols spècis d fauna auxiliar dl jardinr. Conixrm ls spècis adquads a cada situació i l su mantnimnt. Dia i horari: diumng 25 d gnr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Parc d la Trinitat, Pg. d Santa Coloma, Transport públic: Mtro L1 Trinitat Vlla Jardins dins d casa: ls plants d intrior. El mnjador, la cuina, ls llocs d trball, tots lls s podn convrtir n un jardí intrior, només cal scollir ls plants qu s adaptn millor a cada spai i ls svs caractrístiqus. Els bnficis qu ns proporcionn ls plants a casa i l su cultiu. Dia i horari: diumng 22 d fbrr a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d Williams Shakspar, carrr Dulct, 22 Transport públic: Bus 63 i 78 TROC VERD Espai pr als afccionats a la jardinria on tot s hi pot intrcanviar: llavors, squixos, llibrs, rvists o conixmnts i trucs. Una trobada fstiva pr compltar tot l qu s trballa als tallrs. Dia i horari: Diumng 8 d març a partir d ls 11 h. Lloc: Parc d la Barclonta, Pg. Marítim d la Barclonta, Transport públic: Mtro L4 Barclonta Sns inscripció prèvia Activitat gratuïta Ls novs varitats d rosrs. Bons pràctiqus d cultiu. Els rosrs són dls arbustos més cultivats, tant al jardí com n tstos, i cada cop ls obtntors ns ofrixn varitats millor adaptads a divrss situacions. Ls bons pràctiqus d cultiu rspctuoss amb l ntorn afavorixn la salut i vigor dls nostrs rosrs. Dia i horari: diumng 22 d març a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Rosrar dl Parc d Crvants, Av. Diagonal, Transport públic: Mtro L3 Zona Univrsitària L hort a casa. Ls millors spècis pr a una bona collita. Jardinrs o tstos podn produir hortalisss dlicioss si fm una tria acurada d ls varitats qu s adaptn a aqust tipus d conru. Conèixr ls rqurimnts d cultiu, l momnt d la rcol lcció i ls spècis més adints pr a casa nostra srà l objctiu d aqust tallr d hort casolà. Dia i horari: diumng 19 d abril a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Hort d Can Mstrs, Camí d Can Clos, 1-9 Transport públic: Bus 13 i 125 Els spais d ombra i ls plants més adquads. Trrasss, balcons o patis ombrívols ns prmt utilitzar una gran varitat d plants qu dmann situacions ombrjads pr podr dsplgar tot l su atractiu. Ls spècis més adquads i l conixmnt dl su cultiu ns prmtran crar spais plants plns d vgtació. Dia i horari: diumng 31 d maig a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardí d La Tamarita, Pg. d Sant Grvasi, Transport públic: FGC L7 Av. Tibidabo Plants pr a jardins amb poca aigua i molta llum: ls plants crasss. Ls plants crasss dsplgun tot l su atractiu, tant n jardins com n balcons i trrasss, dmanant-nos molt poc. Aconsguirm spais njardinats d gran atractiu amb poca dspsa d aigua utilitzant la gran varitat d plants suculnts qu tnim a la nostra disposició. Dia i horari: diumng 21 d juny a ls 11 i a ls 12 h. Lloc: Jardins d Costa i Llobra, Ctra. d Miramar, 2-36 Transport públic: Funicular d Montjuïc (1) Hi col labora Asociación Española d Arboricultura Informació Inscripcions i prus spcials: El Cntr d Formació dl Labrint ofrix prus spcials i dscompts pr al curs : 85% d dscompt pr a prsons n situació d atur, 50% pr a ls prsons majors d 65 anys i 15% n la sgona matrícula i succssivs, n un matix curs scolar. Pru dls tallrs*: inscripció individual 2,50, infants, jovs fins ls 14 anys i majors d 65 anys gratuït. Grups a partir d 10 assistnts 1,25 pr prsona. TROC VERD (activitat gratuïta) sns inscripció prèvia El Cntr pot suspndr la ralització dls cursos si no s hi inscriun un mínim d alumns. En cas d pluja qu no prmti la ralització dls tallrs, aqusts s anul laran. S informarà als alumns dls quips d protcció individual i matrials qu ls cal pr a la ralització dls cursos pràctics. *Prus públics

11 Tlèfon 010: Establimnt: 0,373. Cost/min: 0,089. Tarifat pr sgons. IVA inclòs Grmans Dsvalls, s/n Parc dl Labrint d Horta Barclona Tl Fax COM ARRIBAR-HI Rda. d Dalt, sortida 4 Mtro: L3, stació d Mundt Bus: V21, 27, 60, 73, 76 i 85

L objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més. Any rere any, a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

L objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més. Any rere any, a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera Del 10 d abril al 5 de juny de 2015 XXXII JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA XXXII JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA Del 10 d abril al 5 de juny de 2015 Les Jornades Tècniques Silvícoles

Más detalles

Estudi d espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d espècies alternatives BC N 2012-2020

Estudi d espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d espècies alternatives BC N 2012-2020 Estudi d espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d espècies alternatives BC N 2012-2020 INTRODUCCIÓ: EL PROBLEMA DE LES ESPÈCIES INVASORES Factors que contribueixen al fet que una espècie

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR ESTUDI DEL CONSUM D AIGUA ALS EDIFICIS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA SITUACIÓ ACTUAL I POSSIBILITATS D ESTALVI EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR Sr. Martí Boada

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 per una barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient 3 Presentació 1995 l Ajuntament de Barcelona va aprovar l adhesió a la Carta d Aalborg. La decisió

Más detalles

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària 3 de febrer de 2005 Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Más detalles

I CONSELLS INFORMACIÓ DEPENDÈNCIA PER A LA PREVENCIÓ DE LA ENVELLIMENT SALUDABLE. les persones en situació de dependència.

I CONSELLS INFORMACIÓ DEPENDÈNCIA PER A LA PREVENCIÓ DE LA ENVELLIMENT SALUDABLE. les persones en situació de dependència. Fundació Agrupació Mútua, amb la col laboració de l Institut de l Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans, amb la finalitat de difondre

Más detalles

SERVEIS DE TRACTAMENT COMUNITARI DE SALUT

SERVEIS DE TRACTAMENT COMUNITARI DE SALUT SERVEIS DE TRACTAMENT COMUNITARI DE SALUT COMUNITAT TERAPÈUTICA CAN SERRA ATART / GrupATRA CONTINGUT Presentació........................................... 3 Instal lacions..........................................

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat Núria Asensio Salvador Albert Cortina Ramos Jordi Pietx i Colom Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat ISBN 84-931232 - 4-2

Más detalles

> Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat

> Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat > Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat Disseny: Didac Salau Dipòsit legal: B 36.887-1992 GENER DE 2014 Editorial - 2 Editorial Prou repressió

Más detalles

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona Documents Control Sanitari dels Establiments Alimentaris Agència de Salut Pública de Barcelona Manual per a l inspector CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MANUAL PER A L INSPECTOR Aquest document

Más detalles

Barcelona per l acció comunitària

Barcelona per l acció comunitària Barcelona per l acció comunitària Plans, projectes i accions comunitàries Barcelonasocial Ajuntament de Barcelona Edició: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania Coordinació tècnica: Direcció

Más detalles

QUANT PAGA L ESTUDIANT?

QUANT PAGA L ESTUDIANT? QUANT PAGA L ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món Maig de 2012 OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI Os observatori sistema universitari Os observatori sistema

Más detalles

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques 1 D I R E C T R I U S DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques

Más detalles

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT:

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: La GUIA DE SUPORT PER AL DISSENY I L EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE COMPOSTATGE està concebuda com una eina dinàmica, de forma que sempre pot ser modificada i ampliada

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles