Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC"

Transcripción

1 Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC Març del 2015

2 Índex Canvi normatiu... 4 L impacte... 5 Opinió... 8 Annex 1 Increment IVA 2010 i Annex 2 Càlcul impacte increment d IVA en 59 centres concertats Annex 3 Consulta vinculant Direcció General de Tributs Pàgina 3 de 12

3 Canvi normatiu La Llei espanyola 37/1992 preveia uns tipus d IVA reduït per un conjunt d operacions més ampli del que preveu la Directiva Europea, per tant l Estat Espanyol havia d adaptar-se a les seves obligacions derivades del Dret de la Unió a l aplicar uns tipus d IVA reduït en casos que no estaven previstos per la Directiva IVA. Com a conseqüència d aquet fet, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de gener de 2013 va determinar que calia modificar la Llei d IVA. Els efectes són que a partir de l 1 de gener de 2015, tot i algunes excepcions, el material d aprovisionament sanitari, equipament mèdic, aparells productes sanitaris i altres instruments d us mèdic i hospitalari, s han vist afectats, i tenen que modificar el seu tipus impositiu reduït actual del 10% al tipus impositiu general del 21%. Aquesta modificació és recollida en el BOE del passat 28 de novembre i en la Llei 28/2014. Aquesta nova modificació dels tipus d IVA se suma a les aplicades en els anys 2010 i Llavors hi va haver diferents tipus d impactes, essent el principal l augment sobre el tipus general, el qual va variar del 16% al 18% i després al 21%. El tipus reduït va variar del 7% al 8% i després al 10%. Significava doncs un increment rellevant de 5 punts i 3 punts percentuals respectivament el qual va impactar directament en l estructura de les despeses dels centres. Per un altra costat hi va haver una sèrie de variacions en la classificació de productes i varis es van traslladar d un grup a un altre (com serveis de perruqueria, floristeria, serveis funeraris, entre d altres). Aquestes variacions no van impactar de manera significativa a l estructura de les despeses dels centres. Pàgina 4 de 12

4 L impacte L impacte en major despesa de les pujades d IVA de 2010 i 2012 va representar una xifra propera a l 1% en els centres. Aquest 1% podia ser unes dècimes superior o inferior en funció de les estructures i tipologies en les recepcions dels serveis (major o menor grau d externalització dels serveis). Veure graella Annex 1. A diferència dels anys 2010 i 2012 on l increment va ser general, aquest cop l efecte se centra en una part de l estructura de despeses, en concret en el grup de despeses aprovisionaments de material sanitari. Segons s indica en el següent graella, no afectaria a altres naturaleses de despesa com serien altres aprovisionaments, treballs realitzats per altres i altres despeses d explotació. I. DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1. Reducció d'existències de productes acabats 2. Aprovisionaments: a) Consum de fàrmacs específics b) Consum de material sanitari c) Consum d'altres aprovisionaments d) Treballs realitzats per altres empreses d.1 Serveis d'alimentació d.2 Serveis de bugaderia d.3 Serveis de neteja d.4 Serveis de seguretat d.5 Altres treballs o serveis 3. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials 4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat 5. Variació de les provisions de circulant 6. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors b) Tributs c) Altres despeses d'explotació Recordem que l IVA és un impost indirecte que suporta el consumidor final i representa un cost pel sector sanitari que és consumidor final de tots aquests productes. Si es repercuteix IVA, es genera el dret a deducció de l IVA suportat. Els centres bàsicament realitzen activitats Pàgina 5 de 12

5 relacionades amb l activitat d hospitalització i assistència sanitària, activitats que tal i com s estableix en l article 20 de la Llei de l Impost sobre el Valor Afegit estan exemptes de l Impost, per tant aquest no es repercuteix. D aquesta manera es limita el dret a la deducció dels subjectes passius i això provoca que no puguin recuperar aquest cost, no podent deduir les quotes d IVA suportat. Es fa difícil estimar el percentatge concret d impacte del nou canvi d IVA ja que no tots els productes del grup aprovisionaments de material sanitari es veuran afectats per l increment del 10 al 21%. En el text de la Llei 28/2014 es fa referència als productes sanitaris que continuaran amb tipus impositius reduït. En una primera mostra efectuada sobre la despesa real 2014 de varis centres hospitalaris, s estima que el volum de despesa afectat del grup aprovisionament de material sanitari estaria situat en un interval del 55-60%. Aquest percentatge podria variar en més o menys en funció de l activitat i esforç quirúrgic atès que material com les pròtesis segueixen al 10% d IVA. També en funció de l activitat del centre (atenció especialitzada, sociosanitari, salut mental, altres) l impacte que pugi tenir l increment dels tipus d IVA en el seu compte d explotació pot ser diferent ja que no serà igual l estructura de despeses. Alguns productes que excepcionalment seguiran al 10% són: sang, sèrums, gases, venes, equips mèdics i instrumental per tractar deficiències (pròtesi, ulleres, tractament diabetis, diàlisi, etc). Per interpretacions que suggereixen dubtes, el passat 29 de desembre de 2014 la Direcció General de Tributs va publicar una consulta vinculant on aclareix determinats aspectes sobre l aplicació dels tipus reduïts i súper reduïts en l IVA de productes sanitaris i farmacèutics. Veure Annex 3. Sí es podria estimar l impacte d aquest increment del tipus d IVA. Pot arribar a suposar un augment dels costos del sector sanitari concertat d un 0,5% en relació als ingressos totals. Aquesta dada es desprèn de la graella Annex 2 on es mostra el pes específic dels diferents grups de despesa del compte d explotació de 59 centres d atenció especialitzada. S hi pot observar que el material sanitari va significar un 8,84% de les despeses d explotació a l any 2012 (font: Central de Balanços, 2012). La xifra global de 2012 de consum de material sanitari va ser de 488,7 M eur si aquesta hagués estat tota afectada per el canvi d IVA s hauria convertit amb 516,2 M eur és a dir 27,5 M eur major, un 5,6% superior. Considerant el pressupost de 2015 del Servei Català de la Salut en el capítol de prestació de serveis amb mitjans aliens i que representa eur i el pressupost de despeses de l Institut Català de la Salut que suma eur, la xifra que obtindríem és de eur. Si apliquem el 0,5% d impacte sobre el pressupost per la pujada de l IVA, això representar un total de 32,05 M eur. També es produirà un segon impacte en els pressupostos d inversions atès que l equipament assistencial també està afectat en la gran majoria pel canvi d IVA. Prenent com a referència una inversió en maquinària de 35,3 M eur a l any 2012 en els 59 hospitals analitzats en Central de Balanços, l augment de cost hauria estat de 3,5 M eur per la mateixa adquisició, un 10% Pàgina 6 de 12

6 addicional. Si per al 2015 es pren la mateixa referència, és sens dubte, una pèrdua de poder adquisitiu. No hi ha dubte que aquells centres que tenen uns pressupostos i/o referents de resultats molt ajustats poden entrar en desequilibris i zona de pèrdues. Aquest increment d IVA impactarà negativament en la rendibilitat dels centres. Considerant l acumulació dels efectes de les pujades de 2010, de 2012 i l actual, l impacte seria proper al 1,3% (0,8% + 0,5%) de les despeses. Un increment que ha de cohabitar amb una disminució de les partides d ingressos (decrements genèrics acumulats del 3,21%, 2% i 4,6% des del 2010). Pàgina 7 de 12

7 Opinió S hauria de poder compensar aquest impacte negatiu per no posar en perill la sostenibilitat d algun dels centres concertats. L increment de recaptació que aquest canvi impositiu representarà per l Administració, s hauria de traduir, en un increment de les partides pressupostàries destinades al sector sanitari, per tal de que aquest esforç que realitza el sector en forma de sobre cost en el pagament de l IVA retorni a la sanitat, de manera que es compensi en certa mesura el impacte que representa pels centres concertats aquesta normativa en les seves comptes de resultats ja molt malmeses els darrers anys per la situació econòmica per tots coneguda. Pàgina 8 de 12

8 Annex 1 Increment IVA 2010 i 2012 Font: Informe Comissió Tècnica Economicofinancera CSC: Aplicació de l iva reduït a productes i equipaments sanitaris impacte en el sector salut concertat de Catalunya. Barcelona, 21 de desembre de Pàgina 9 de 12

9 Annex 2 Càlcul impacte increment d IVA en 59 centres concertats Pàgina 10 de 12

10 Annex 3 Consulta vinculant Direcció General de Tributs Aplicación de los tipos reducidos en el IVA para determinados productos sanitarios y farmacéuticos tras la reforma introducida por la Ley 28/2014 (Consulta DGT V , de 29 Dic.) El pasado 29 de diciembre la Dirección General de Tributos ha publicado la consulta vinculante V , donde aclara determinados aspectos sobre la aplicación de los tipos reducidos y superreducidos en el IVA en productos sanitarios y farmacéuticos tras la reforma producida por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, con entrada en vigor desde el 1 de enero de Dicha Ley modifica en concreto los números 5.º y 6.º del apartado Uno.1 y el número 3.º del apartado Dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992. Así indica: a) Aplicación del tipo reducido del 10 por ciento a las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los siguientes bienes: Medicamentos de uso veterinario. Productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «productos farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo por el consumidor final, distintos de los antes citados y de los que se aplica el tipo del 4 por ciento. Compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales (DIUs y diafragmas). Equipos médicos, aparatos y demás instrumental, diseñados para aliviar o tratar deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (no se incluyen otros accesorios, recambios y piezas de repuesto de dichos bienes). Dentro de esta categoría se incluyen (sin ánimo de ser exhaustivos, puesto que el listado viene incluido en el Anexo de la Ley 37/1992) productos como las gafas y lentes de contacto, dispositivos de glucosa e insulina, bolsas de recogida de orina, absorbentes de incontinencia urinaria y fecal, prótesis, órtesis e implantes quirúrgicos, sillas terapéuticas y de ruedas, aparatos destinados a la reducción de lesiones, o equipos y aparatos que se destinen a compensar un defecto o una incapacidad y estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencias auditivas o visuales, entre otros. b) Aplicación del tipo superreducido del 4 por ciento a las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los siguientes bienes: Medicamentos de uso humano, formulas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficinales. c) En cuanto al alcance que debe darse al término «susceptibles de uso directo por el consumidor final» antes indicado (relativo a productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «Productos farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada) la DGT aclara que Pàgina 11 de 12

11 para que pueda aplicarse el tipo reducido del 10 por 100 es necesario que se den los siguientes requisitos: Que se trate de productos que se encuentren incluidos en la categoría 30 de la Nomenclatura Combinada. Que se trate de productos que no sean medicamentos. Que se trate de productos cuya entrega, adquisición o importación no esté exenta del Impuesto. Que sea susceptible de uso directo por el consumidor final, lo que implica que, con independencia de la persona que adquiera el producto (paciente consumidor final u otra persona, como por ejemplo, un profesional sanitario o un hospital), por sus características objetivas, en el momento de la entrega, adquisición o importación pueda ser susceptible de aplicación directa sobre un paciente consumidor final, lo que excluye, por ejemplo, a los deshechos farmacéuticos. La aplicación directa se entiende con independencia de que el producto permanezca o no en el paciente (p. ej. los cementos y productos de obturación dental están destinados a permanecer en el cuerpo del paciente, mientras que una gasa no, y sin embargo si ambos se incluyen en la partida 30 de la Nomenclatura y cumplen el resto de requisitos, están sujetos al tipo reducido del 10 por ciento. d) Respecto de los productos que se encuentran incluidos en la Categoría 30 de la Nomenclatura Combinada, el órgano consultivo señala que la competencia para determinar cuáles productos están o no incluidos en el mismo no corresponde a dicho Centro Directivo, y remite a un informe elaborado por el Dpto. de Aduanas e II.EE, además de indicar que en la pág. web de la AEAT se puede obtener información al respecto. e) En cuanto a si la definición de los equipos, aparatos e instrumental a que se refiere el artículo 91.uno 6º c) y apartado octavo del Anexo de la Ley 37/1992 (a los que se les aplica el tipo del 10 por ciento), es una definición de carácter objetivo o subjetivo, concluye que se trata de una definición objetiva, de tal manera que la aplicación del tipo reducido se supedita al cumplimiento de la condición principal, que es que se trate de productos que por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de quien resulte ser el adquirente del mismo. A continuación el órgano consultivo dedica unas líneas a resolver concretas dudas en relación a productos contenidos en el Anexo a los que se aplica el tipo del 10 por ciento, como las gafas y lentes de contacto, prótesis, dispositivos de lectura del nivel de azúcar, o sillas terapéuticas y de ruedas, entre otros. f) Cuestión importante es la relativa a la determinación del tipo vigente como consecuencia de la variación en los mismos, y así, considera: El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo (esta es la regla general). Pàgina 12 de 12

12 Si se hubieran efectuado pagos a cuenta anteriores al 1 Ene en operaciones que se vean afectadas por la variación de los tipos, el aplicable habrá sido el vigente en el momento en que tales pagos se hubiesen realizado efectivamente. El tipo impositivo aplicado en dichos pagos anticipados no será objeto de modificación posterior, si las entregas de bienes o prestaciones de servicios, vinculadas a dichos pagos a cuenta, se produce con posterioridad al 31 de diciembre de En los supuestos de modificación de la base imponible (artículo 80 LIVA) con posterioridad a la realización de las operaciones, alteraciones de precios y resolución, total o parcial de operaciones, la rectificación debe efectuarse teniendo en cuenta los tipos que se aplicaron cuando se produjo el devengo de las operaciones objeto de modificación, y no el que esté vigente en el momento de realizarse la correspondiente rectificación. g) Por último la Dirección General de Tributos examina el tratamiento de los productos vendidos conjuntamente por un único precio, cuando el tipo aplicable a cada uno de ellos de forma individual es diferente. Para ello analiza la sentencia del TJUE de 25 de feb (Asunto C-349/96), sobre el posible carácter accesorio o complementario de unos productos que se ceden conjuntamente con otros, y llega a la conclusión de que la prestación accesoria recibirá el mismo tratamiento fiscal que el correspondiente a la operación principal objeto de entrega, debiendo entenderse que, en realidad, se ha realizado una única operación, siendo el tipo impositivo aplicable al total de la operación el que corresponda al producto o dispositivo principal que es objeto de entrega. Finalmente puntualiza al respecto que cuando lo que se produzca sea la adquisición o entrega de distintos productos, con independencia del formato o presentación de los mismos, ya se vendan de forma conjunta como pudiera ser el caso de Kits o packs, o separada, solo procederá la aplicación del tipo reducido del 10 por ciento, a aquellos productos que cumplan las condiciones para la aplicación de dicho tipo reducido. Normativa aplicable: artículo 91.Uno 1 6º (Ley 37/1992) Pàgina 13 de 12

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Ley 37/1992 (Ley IVA), arts. 75, 77, 79, 80, 90 y 91. Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo (Código Aduanero Comunitario), arts. 11 y 12.

Ley 37/1992 (Ley IVA), arts. 75, 77, 79, 80, 90 y 91. Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo (Código Aduanero Comunitario), arts. 11 y 12. BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFC052923 DGT: 29-12-2014 N.º CONSULTA VINCULANTE: V3386/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: IVA. Tipo reducido. Aparatos y material sanitario. Aparatos para suplir

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CIRCULAR DIARIA 14 de enero de 2015 Núm. 12 de 14/01/2014 PÁG. 2 Consulta DGT PÁG. 3 Sentencia de interés PÁG. 11 Boletines Oficiales consultados:

CIRCULAR DIARIA 14 de enero de 2015 Núm. 12 de 14/01/2014 PÁG. 2 Consulta DGT PÁG. 3 Sentencia de interés PÁG. 11 Boletines Oficiales consultados: Núm. 12 de 14/01/2014 Consulta DGT PÁG. 2 PÁG. 3 Sentencia de interés PÁG. 11 Boletines Oficiales consultados: 1 Núm. 12 de 14/01/2014 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social. Recaudación

Más detalles

Tipo reducido 1. Jeringuillas 21% NO Incluidos en el capítulo 90 NC

Tipo reducido 1. Jeringuillas 21% NO Incluidos en el capítulo 90 NC CIRCULAR 1034/14 ASUNTO: Cambios en los tipos impositivos aplicables a productos utilizados en oficina de farmacia. Ley 28/2014. Continuación circulares 918/14, 963/14 y 974/14 DESTINATARIO: Ilmo./a Sr./a

Más detalles

DOSIER ESPECIAL ANA PASTOR.- PÁGINAS 2 A 15 MIGUEL VALDÉS.- PÁGINAS 16 A 38. BOI RUIZ.- PÁGINAS 39 Y SIGUIENTES.

DOSIER ESPECIAL ANA PASTOR.- PÁGINAS 2 A 15 MIGUEL VALDÉS.- PÁGINAS 16 A 38. BOI RUIZ.- PÁGINAS 39 Y SIGUIENTES. DOSIER ESPECIAL PONENCIAS DE LA EX MINISTRA ANA PASTOR, DE MIGUEL VALDES (FEDIFAR) Y DE BOI RUIZ (UNIÓN CATALANA DE HOSPITALES) EN EL CURSO DE VERANO SALUD Y ECONOMÍA CELEBRADO EN TORRES (JAÉN) ANA PASTOR.-

Más detalles

Novedades normativas en el IVA

Novedades normativas en el IVA Novedades normativas en el IVA Se han introducido las siguientes modificaciones: Normativa Navarra Decreto Foral Legislativo 3/2014, de 23 de diciembre, por la que se modifica la LF 19/1992, IVA Normativa

Más detalles

NOTA INFORMATIVA Nº 031/2014

NOTA INFORMATIVA Nº 031/2014 NOTA INFORMATIVA Nº 031/2014 REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) PARA EL 2015. LEY 28/2014. Continuación de la información sobre Anteproyecto Ley de Reforma fiscal del 07/07/2014 disponible

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

Análisis del impacto de la subida del IVA en el sector sanitario privado español

Análisis del impacto de la subida del IVA en el sector sanitario privado español Análisis del impacto de la subida del IVA en el sector sanitario privado español Objetivos y alcance Este informe se ha realizado dentro del ámbito del proyecto Análisis del impacto de la subida del IVA

Más detalles

II Jornada Científico-Profesional

II Jornada Científico-Profesional II Jornada Científico-Profesional Fiscalidad en Farmacia Sevilla, 6 de noviembre de 2013 Pedro Bueno López Desarrollo 1. Aproximación al negocio de Farmacia 2. Gestión la Farmacia e IRPF 3. Novedades IVA

Más detalles

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Nª 135914- Subrogación en la posición del arrendatario

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Nª 135914- Subrogación en la posición del arrendatario CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (RD-Leg 4/2004) RÉGIMEN ESPECIAL DETERMINADOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO Nª 135914- Subrogación en la posición del

Más detalles

Modificaciones introducidas en los impuestos de sociedades y sobre el valor añadido (IVA) por el RDL 9/2011

Modificaciones introducidas en los impuestos de sociedades y sobre el valor añadido (IVA) por el RDL 9/2011 Modificaciones introducidas en los impuestos de sociedades y sobre el valor añadido (IVA) por el RDL 9/2011 (Medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución

Más detalles

NOTA SOBRE EL TIPUS IMPOSITIU DE L IVA ALS PRODUCTES SANITARIS.

NOTA SOBRE EL TIPUS IMPOSITIU DE L IVA ALS PRODUCTES SANITARIS. NOTA SOBRE EL TIPUS IMPOSITIU DE L IVA ALS PRODUCTES SANITARIS. Barcelona, 13 febrer 2015, Benvolguts associats/ades Us adjuntem una extensa i detallada consulta de la DGT sobre l aplicació dels tipus

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

Índex. Introducció... 21

Índex. Introducció... 21 001-020 PGC Català Pymes 15/2/08 09:20 Página 3 Índex REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS CIRCULAR INFORMATIVA REFORMA FISCAL 2015, DE 28 DE NOVIEMBRE 2014. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS -Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica el IRPF Se rebajan los tramos

Más detalles

NOTA INFORMATIVA ÍNDICE

NOTA INFORMATIVA ÍNDICE Barcelona, 9 de Junio de 2010 NOTA INFORMATIVA Pasamos a desarrollar la información más destacada publicada con vigencia exclusiva a partir del 1 de julio de 2010. EORI ÍNDICE 1 Qué es nuevo en este número?

Más detalles

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny 2015. Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar

Más detalles

CONSULTAS ACTUALIZADAS DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT SOBRE NUEVOS TIPOS IVA EN MEDICINA, SANIDAD Y SALUD

CONSULTAS ACTUALIZADAS DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT SOBRE NUEVOS TIPOS IVA EN MEDICINA, SANIDAD Y SALUD CONSULTAS ACTUALIZADAS DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT SOBRE NUEVOS TIPOS IVA EN MEDICINA, SANIDAD Y SALUD 132451-APARATOS Y COMPLEMENTOS: CALZADO ESPECIAL Cuál es el tipo impositivo aplicable a la venta

Más detalles

DEPARTAMENTO FISCAL REFORMA DEL IVA: NOVEDADES PARA EL PROXIMO EJERCICIO 2015

DEPARTAMENTO FISCAL REFORMA DEL IVA: NOVEDADES PARA EL PROXIMO EJERCICIO 2015 DEPARTAMENTO FISCAL REFORMA DEL IVA: NOVEDADES PARA EL PROXIMO EJERCICIO 2015 INTRODUCCIÓN En el marco de la reforma fiscal que entrará en vigor en 2015, se ha publicado en el BOE de fecha de 28.11.2014,

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL FEBRERO 2.010 SUMARIO 1. MODIFICACIONES EN EL IVA POR LA ENTRADA EN VIGOR DEL DENOMINADO PAQUETE IVA Desde principio de año está vigente una Resolución de la D.G.T. que

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L ADMINISTRACIÓ CENTRAL

LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L ADMINISTRACIÓ CENTRAL LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L ADMINISTRACIÓ CENTRAL Introducció Metodologia i resultats Quadre 1 Metodologies de càlcul: característiques principals Quadre 2 Resultat del càlcul de la balança fiscal

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013.

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Informes OBSI Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear 2013. Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Ja és sabut que les Illes Balears és

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS.

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. Barcelona, 15 gener 2016. Benvolguts associats/ades Una de les operacions més comunes en el tancament de l exercici fiscal es la comptabilització

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

NOTA SOBRE DIVERSAS CUESTIONES PLANTEADAS ANTE EL CAMBIO DE TIPOS IMPOSITIVOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

NOTA SOBRE DIVERSAS CUESTIONES PLANTEADAS ANTE EL CAMBIO DE TIPOS IMPOSITIVOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. NOTA SOBRE DIVERSAS CUESTIONES PLANTEADAS ANTE EL CAMBIO DE TIPOS IMPOSITIVOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. El 1 de septiembre de 2012 entra en vigor la modificación del tipo general y del tipo

Más detalles

MODELO 340: PREGUNTAS DE GESTIÓN DEL MODELO

MODELO 340: PREGUNTAS DE GESTIÓN DEL MODELO MODELO 340: PREGUNTAS DE GESTIÓN DEL MODELO Debe coincidir necesariamente el resultado de la autoliquidación de IVA, modelo 303, con el derivado de la declaración informativa de los libros registro, modelo

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Mazars & Asociados Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (febrero de 2014): Objetivos

Más detalles

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO:

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: NORMATIVA APLICABLE: Artículo 17.1 Ley 20/1991 Impuesto General Indirecto Canario Artículo 30 Ley 20/1991 Artículo 31 Ley 20/1991 Artículo

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

NOVEDADES FISCALES REAL DECRETO LEY 20/2012

NOVEDADES FISCALES REAL DECRETO LEY 20/2012 NOVEDADES FISCALES REAL DECRETO LEY 20/2012 MODIFICACION RETENCIÓN IRPF EN LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO A consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de Diciembre por aplicación del Real Decreto

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA

11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA 11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA Present i futur de la previsió social. L actuari en el desenvolupament de la previsió social complementaria. Francesc Durán President Grup de Treball sobre

Más detalles

Agencia Tributaria PREGUNTAS FRECUENTES

Agencia Tributaria PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES CÁLCULO DE LOS PAGOS FRACCIONADOS PARA LAS EMPRESAS QUE FACTURAN MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO LEY 9/2011, DE 19 DE AGOSTO. 1. El Real

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Compensación de bases imponibles negativas (LIS art.25 redacc RDL 9/2011; RDL 9/2011 art.9.1.2 redacc RDL 20/2012)

Compensación de bases imponibles negativas (LIS art.25 redacc RDL 9/2011; RDL 9/2011 art.9.1.2 redacc RDL 20/2012) Ed. Francis Lefebvre MODIFICACIONES DEL IS POR RDL 20/2012 1 MODIFICACIONES FISCALES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR

Más detalles

ALICACION DEL IVA Y EL IMPUESTO DE TRASMISIONES PATRIMONIALES A LA COMPRAVENTA DE EMBARCACIONES.

ALICACION DEL IVA Y EL IMPUESTO DE TRASMISIONES PATRIMONIALES A LA COMPRAVENTA DE EMBARCACIONES. Autor: Yamandú Rodríguez Caorsi Abogado ALICACION DEL IVA Y EL IMPUESTO DE TRASMISIONES PATRIMONIALES A LA COMPRAVENTA DE EMBARCACIONES. I. OBJETO El objeto de este informe es el analizar la sujeción del

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL JUNIO 2.010 SUMARIO

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL JUNIO 2.010 SUMARIO APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD JUNIO 2.010 SUMARIO 1. CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS DE TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA A PARTIR DE 1 DE JULIO DE 2010 Se analizan en particular las ejecuciones de obra, las prestaciones

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. ADUANAS. Nº135469-01-Modificaciones en el IVA de importación en 2015.

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. ADUANAS. Nº135469-01-Modificaciones en el IVA de importación en 2015. CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. ADUANAS I.V.A. DIFERIDO, COMERCIO EXTERIOR Nº135469-01-Modificaciones en el IVA de importación en 2015. Pregunta: Qué modificaciones legales se han

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO GURÚ EN TU CASA

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO GURÚ EN TU CASA CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO GURÚ EN TU CASA 1.- CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN. Estas condiciones generales (en adelante Condiciones Generales ) regulan la prestación del servicio Gurú En

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TERMINALES TELEFÓNICOS

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TERMINALES TELEFÓNICOS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TERMINALES TELEFÓNICOS 1.- Objeto Constituye el objeto de las presentes Condiciones Generales, el alquiler, por Telefónica de España, S.A.U. (en adelante

Más detalles

SITUACIÓN ACTUAL ENTORNO A LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL ENTORNO A LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN Febrero 2013 SITUACIÓN ACTUAL ENTORNO A LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN A continuación se acompaña un resumen sobre cuales son las obligaciones de facturación por parte de las empresas una vez aprobado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 288 Viernes 28 de noviembre de 2014 Sec. I. Pág. 97145 Siete. Se deroga el Capítulo IX del Título I. Ocho. Se añade un Capítulo II al Título III, pasando el vigente Impuesto Especial sobre el Carbón

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario CUESTIÓN PLANTEADA: Se consulta, en relación al IGIC, lo siguiente: NORMATIVA APLICABLE: Art. 17.2.6º Ley

Más detalles

NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GREENHOUSE GASES TAX)

NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GREENHOUSE GASES TAX) NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GREENHOUSE GASES TAX) Jaime Rodrigo de Larrucea. Profesor de Derecho Marítimo (UPC) Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen

Más detalles

EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 2. ORIGEN DE LOS DATOS Y FUENTE DE INFORMACIÓN 3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO 3.1. Características generales 3.2 La base imponible

Más detalles

N.I.P.O.: 634-13-008-9

N.I.P.O.: 634-13-008-9 LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 17 DE ENERO DE 2013 (ASUNTO C-360/11, COMISIÓN CONTRA ESPAÑA) Y SUS IMPLICACIONES PARA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Autores: Jesús Rodríguez

Más detalles

D.G.T. Nº Consulta: V1562-14

D.G.T. Nº Consulta: V1562-14 D.G.T. Nº Consulta: V1562-14 Tributación de la retribución de los socios administradores que además desempeñan las funciones de trabajador (servicios profesionales relativos a la abogacía, la asesoría

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau

EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau Plaça Major, 1 C.P. 46169 Telèfon 96 270 30 11 Fax 96 273 96 03 CIF P-4618400 H villadeolocau@olocau.es www.olocau.es ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Más detalles

DOMICILIO: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE:

DOMICILIO: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO CUESTIÓN PLANTEADA: LEGISLACIÓN: Art. 22.1, 22.2 y 22.3.a) Ley 20/1991 Art. 27.1.4º Ley 20/1991 Anexo I.1.4º

Más detalles

A continuación, procedemos a resumir las principales modificaciones fiscales introducidas:

A continuación, procedemos a resumir las principales modificaciones fiscales introducidas: PRINCIPALES MODIFICACIONES FISCALES ESTABLECIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 20/2012 DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD. 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Síntesis Reforma Fiscal 2015:

Síntesis Reforma Fiscal 2015: Síntesis Reforma Fiscal 2015: IRPF IS IVA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS En positivo Se reduce la escala general de gravamen estatal: 0 17.707,20 33.007,20 53.407,20 120.000,20 175.000,20

Más detalles

IVA - EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS AYUDA - PRESENTACIÓN 332 Instrucciones del modelo 332

IVA - EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS AYUDA - PRESENTACIÓN 332 Instrucciones del modelo 332 IVA - EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS AYUDA - PRESENTACIÓN 332 Instrucciones del modelo 332 Obligados a declarar en el modelo 332 Declararán por el modelo 332 los sujetos pasivos que ostenten

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido (primera parte) Autor: Editorial McGraw-Hill

IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido (primera parte) Autor: Editorial McGraw-Hill IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido (primera parte) Autor: Editorial McGraw-Hill 1 Presentación del curso Este es un curso referido al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el cual es un tributo de naturaleza

Más detalles

Nuevo Reglamento de Facturación para el 2013

Nuevo Reglamento de Facturación para el 2013 C/ Taboada Leal, nº 23 bajo 36203 Vigo Telf. 986482727 Fax 986481704 e-mail: asesoriag5@asesoriag5.com Nuevo Reglamento de Facturación para el 2013 CONTENIDO: 1.- OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURA 2.- DOS

Más detalles

NUEVO REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

NUEVO REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN NUEVO REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN Con la misión de salvar la divergencia entre legislaciones de los distintos Estados miembros y la existencia de ciertas lagunas no

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO (BOE DE 14 DE JULIO), DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

Más detalles

I. Situación anterior al RDL 20/2012.

I. Situación anterior al RDL 20/2012. Incidencia del cambio normativo operado por el Real Decreto Ley 20/2012 en la tributación de la actividad de fisioterapia por Impuesto sobre el Valor Añadido. A petición del Consejo General de Colegios

Más detalles

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions.

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. Les accions representen parts alíquotes del capital social, i és nul la la creació d'accions que no respongui a una efectiva aportació

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

01/13 MODIFICACIÓN EN EL REGLAMENTO DE FACTURACIÓN DE APLICACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2.013 CIRCULAR INFORMATIVA FISCAL

01/13 MODIFICACIÓN EN EL REGLAMENTO DE FACTURACIÓN DE APLICACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2.013 CIRCULAR INFORMATIVA FISCAL 01/13 CIRCULAR INFORMATIVA FISCAL Enero de 2013 Pau Claris 194-196, 6ª planta 08037 Barcelona Tel. 93 241 39 70 Fax 93 414 77 38 General Castaños 15, 5º izquierda 28004 Madrid Tel. 91 319 71 31 Fax 91

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA BOE núm. 29 Viernes 3 febrero 2006 4163 Página 4068, ANEXO 2005 Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia Donde dice: «Adscripción de Cartagena, columna Dotación, en la línea Fiscal (...)»,

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 102/8 El Consell Tributari, reunido en sesión de 1 de junio de 2011, conociendo del recurso presentado por E.O., SL, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - GEMMA SOMALO

Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - GEMMA SOMALO EDL 1991/22567 Mº de Economía y Competitividad Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas Resolución de 30 de julio de 1991, del Presidente del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

PRINCIPALS NOVETATS EN IVA LA LLEI 28/2014

PRINCIPALS NOVETATS EN IVA LA LLEI 28/2014 PRINCIPALS NOVETATS EN IVA LA LLEI 28/2014 LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que modifican entre otras la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 28 de noviembre)

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuesto sobre el Valor Añadido Impuesto sobre el Valor Añadido INTRODUCCIÓN CONCEPTOS BÁSICOS OPERACIONES NO SUJETAS OPERACIONES EXENTAS SUJETO PASIVO REPRESENTANTE FISCAL DEVENGO DEL IMPUESTO TIPOS IMPOSITIVOS DEDUCCIONES REGÍMENES

Más detalles

ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo

ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos,

Más detalles

NORMATIVA APLICABLE: Art. 7.2.15º Ley 20/1991 Art. 17.2.4º.A) Ley 20/1991 Art. 17.2.4º.B) Ley 20/1991 Art. 18.1.f) Ley 20/1991 Art.

NORMATIVA APLICABLE: Art. 7.2.15º Ley 20/1991 Art. 17.2.4º.A) Ley 20/1991 Art. 17.2.4º.B) Ley 20/1991 Art. 18.1.f) Ley 20/1991 Art. ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario CUESTIÓN PLANTEADA: NORMATIVA APLICABLE: Art. 7.2.15º Ley 20/1991 Art. 17.2.4º.A) Ley 20/1991 Art. 17.2.4º.B) Ley

Más detalles

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO ( I.V.A.) EN EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 1º PARTE

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO ( I.V.A.) EN EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 1º PARTE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO ( I.V.A.) EN EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 1º PARTE AUTORIA MARÍA DEL PILAR SERRANO ALONSO TEMÁTICA EDUCACIÓN ETAPA CICLOS FORMATIVOS DE

Más detalles

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres pàgina 2 de 15 Les factures dels industrials de la construcció, han d anar amb Iva o sense? La llei 7/2012 de 29 d octubre va modificar diverses normes

Más detalles

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Nota sobre indirecta el tratamiento de las retribuciones en especie en la imposición 1.- Introducción El objetivo de la presente nota es comentar las Consultas de la Dirección General de Tributos V1379-11

Más detalles

Context tecnològic del nou Transport Sanitari 2015. Barcelona, 18 de novembre de 2014

Context tecnològic del nou Transport Sanitari 2015. Barcelona, 18 de novembre de 2014 Context tecnològic del nou Transport Sanitari 2015 Barcelona, 18 de novembre de 2014 Context: Esquema funcional del TSU Catalunya 2014-15 2014 500.000/any 5.000/any 1.700.000/any 900.000/any 2015 2014

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles