Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC"

Transcripción

1 Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC Març del 2015

2 Índex Canvi normatiu... 4 L impacte... 5 Opinió... 8 Annex 1 Increment IVA 2010 i Annex 2 Càlcul impacte increment d IVA en 59 centres concertats Annex 3 Consulta vinculant Direcció General de Tributs Pàgina 3 de 12

3 Canvi normatiu La Llei espanyola 37/1992 preveia uns tipus d IVA reduït per un conjunt d operacions més ampli del que preveu la Directiva Europea, per tant l Estat Espanyol havia d adaptar-se a les seves obligacions derivades del Dret de la Unió a l aplicar uns tipus d IVA reduït en casos que no estaven previstos per la Directiva IVA. Com a conseqüència d aquet fet, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de gener de 2013 va determinar que calia modificar la Llei d IVA. Els efectes són que a partir de l 1 de gener de 2015, tot i algunes excepcions, el material d aprovisionament sanitari, equipament mèdic, aparells productes sanitaris i altres instruments d us mèdic i hospitalari, s han vist afectats, i tenen que modificar el seu tipus impositiu reduït actual del 10% al tipus impositiu general del 21%. Aquesta modificació és recollida en el BOE del passat 28 de novembre i en la Llei 28/2014. Aquesta nova modificació dels tipus d IVA se suma a les aplicades en els anys 2010 i Llavors hi va haver diferents tipus d impactes, essent el principal l augment sobre el tipus general, el qual va variar del 16% al 18% i després al 21%. El tipus reduït va variar del 7% al 8% i després al 10%. Significava doncs un increment rellevant de 5 punts i 3 punts percentuals respectivament el qual va impactar directament en l estructura de les despeses dels centres. Per un altra costat hi va haver una sèrie de variacions en la classificació de productes i varis es van traslladar d un grup a un altre (com serveis de perruqueria, floristeria, serveis funeraris, entre d altres). Aquestes variacions no van impactar de manera significativa a l estructura de les despeses dels centres. Pàgina 4 de 12

4 L impacte L impacte en major despesa de les pujades d IVA de 2010 i 2012 va representar una xifra propera a l 1% en els centres. Aquest 1% podia ser unes dècimes superior o inferior en funció de les estructures i tipologies en les recepcions dels serveis (major o menor grau d externalització dels serveis). Veure graella Annex 1. A diferència dels anys 2010 i 2012 on l increment va ser general, aquest cop l efecte se centra en una part de l estructura de despeses, en concret en el grup de despeses aprovisionaments de material sanitari. Segons s indica en el següent graella, no afectaria a altres naturaleses de despesa com serien altres aprovisionaments, treballs realitzats per altres i altres despeses d explotació. I. DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1. Reducció d'existències de productes acabats 2. Aprovisionaments: a) Consum de fàrmacs específics b) Consum de material sanitari c) Consum d'altres aprovisionaments d) Treballs realitzats per altres empreses d.1 Serveis d'alimentació d.2 Serveis de bugaderia d.3 Serveis de neteja d.4 Serveis de seguretat d.5 Altres treballs o serveis 3. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials 4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat 5. Variació de les provisions de circulant 6. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors b) Tributs c) Altres despeses d'explotació Recordem que l IVA és un impost indirecte que suporta el consumidor final i representa un cost pel sector sanitari que és consumidor final de tots aquests productes. Si es repercuteix IVA, es genera el dret a deducció de l IVA suportat. Els centres bàsicament realitzen activitats Pàgina 5 de 12

5 relacionades amb l activitat d hospitalització i assistència sanitària, activitats que tal i com s estableix en l article 20 de la Llei de l Impost sobre el Valor Afegit estan exemptes de l Impost, per tant aquest no es repercuteix. D aquesta manera es limita el dret a la deducció dels subjectes passius i això provoca que no puguin recuperar aquest cost, no podent deduir les quotes d IVA suportat. Es fa difícil estimar el percentatge concret d impacte del nou canvi d IVA ja que no tots els productes del grup aprovisionaments de material sanitari es veuran afectats per l increment del 10 al 21%. En el text de la Llei 28/2014 es fa referència als productes sanitaris que continuaran amb tipus impositius reduït. En una primera mostra efectuada sobre la despesa real 2014 de varis centres hospitalaris, s estima que el volum de despesa afectat del grup aprovisionament de material sanitari estaria situat en un interval del 55-60%. Aquest percentatge podria variar en més o menys en funció de l activitat i esforç quirúrgic atès que material com les pròtesis segueixen al 10% d IVA. També en funció de l activitat del centre (atenció especialitzada, sociosanitari, salut mental, altres) l impacte que pugi tenir l increment dels tipus d IVA en el seu compte d explotació pot ser diferent ja que no serà igual l estructura de despeses. Alguns productes que excepcionalment seguiran al 10% són: sang, sèrums, gases, venes, equips mèdics i instrumental per tractar deficiències (pròtesi, ulleres, tractament diabetis, diàlisi, etc). Per interpretacions que suggereixen dubtes, el passat 29 de desembre de 2014 la Direcció General de Tributs va publicar una consulta vinculant on aclareix determinats aspectes sobre l aplicació dels tipus reduïts i súper reduïts en l IVA de productes sanitaris i farmacèutics. Veure Annex 3. Sí es podria estimar l impacte d aquest increment del tipus d IVA. Pot arribar a suposar un augment dels costos del sector sanitari concertat d un 0,5% en relació als ingressos totals. Aquesta dada es desprèn de la graella Annex 2 on es mostra el pes específic dels diferents grups de despesa del compte d explotació de 59 centres d atenció especialitzada. S hi pot observar que el material sanitari va significar un 8,84% de les despeses d explotació a l any 2012 (font: Central de Balanços, 2012). La xifra global de 2012 de consum de material sanitari va ser de 488,7 M eur si aquesta hagués estat tota afectada per el canvi d IVA s hauria convertit amb 516,2 M eur és a dir 27,5 M eur major, un 5,6% superior. Considerant el pressupost de 2015 del Servei Català de la Salut en el capítol de prestació de serveis amb mitjans aliens i que representa eur i el pressupost de despeses de l Institut Català de la Salut que suma eur, la xifra que obtindríem és de eur. Si apliquem el 0,5% d impacte sobre el pressupost per la pujada de l IVA, això representar un total de 32,05 M eur. També es produirà un segon impacte en els pressupostos d inversions atès que l equipament assistencial també està afectat en la gran majoria pel canvi d IVA. Prenent com a referència una inversió en maquinària de 35,3 M eur a l any 2012 en els 59 hospitals analitzats en Central de Balanços, l augment de cost hauria estat de 3,5 M eur per la mateixa adquisició, un 10% Pàgina 6 de 12

6 addicional. Si per al 2015 es pren la mateixa referència, és sens dubte, una pèrdua de poder adquisitiu. No hi ha dubte que aquells centres que tenen uns pressupostos i/o referents de resultats molt ajustats poden entrar en desequilibris i zona de pèrdues. Aquest increment d IVA impactarà negativament en la rendibilitat dels centres. Considerant l acumulació dels efectes de les pujades de 2010, de 2012 i l actual, l impacte seria proper al 1,3% (0,8% + 0,5%) de les despeses. Un increment que ha de cohabitar amb una disminució de les partides d ingressos (decrements genèrics acumulats del 3,21%, 2% i 4,6% des del 2010). Pàgina 7 de 12

7 Opinió S hauria de poder compensar aquest impacte negatiu per no posar en perill la sostenibilitat d algun dels centres concertats. L increment de recaptació que aquest canvi impositiu representarà per l Administració, s hauria de traduir, en un increment de les partides pressupostàries destinades al sector sanitari, per tal de que aquest esforç que realitza el sector en forma de sobre cost en el pagament de l IVA retorni a la sanitat, de manera que es compensi en certa mesura el impacte que representa pels centres concertats aquesta normativa en les seves comptes de resultats ja molt malmeses els darrers anys per la situació econòmica per tots coneguda. Pàgina 8 de 12

8 Annex 1 Increment IVA 2010 i 2012 Font: Informe Comissió Tècnica Economicofinancera CSC: Aplicació de l iva reduït a productes i equipaments sanitaris impacte en el sector salut concertat de Catalunya. Barcelona, 21 de desembre de Pàgina 9 de 12

9 Annex 2 Càlcul impacte increment d IVA en 59 centres concertats Pàgina 10 de 12

10 Annex 3 Consulta vinculant Direcció General de Tributs Aplicación de los tipos reducidos en el IVA para determinados productos sanitarios y farmacéuticos tras la reforma introducida por la Ley 28/2014 (Consulta DGT V , de 29 Dic.) El pasado 29 de diciembre la Dirección General de Tributos ha publicado la consulta vinculante V , donde aclara determinados aspectos sobre la aplicación de los tipos reducidos y superreducidos en el IVA en productos sanitarios y farmacéuticos tras la reforma producida por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, con entrada en vigor desde el 1 de enero de Dicha Ley modifica en concreto los números 5.º y 6.º del apartado Uno.1 y el número 3.º del apartado Dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992. Así indica: a) Aplicación del tipo reducido del 10 por ciento a las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los siguientes bienes: Medicamentos de uso veterinario. Productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «productos farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo por el consumidor final, distintos de los antes citados y de los que se aplica el tipo del 4 por ciento. Compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales (DIUs y diafragmas). Equipos médicos, aparatos y demás instrumental, diseñados para aliviar o tratar deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (no se incluyen otros accesorios, recambios y piezas de repuesto de dichos bienes). Dentro de esta categoría se incluyen (sin ánimo de ser exhaustivos, puesto que el listado viene incluido en el Anexo de la Ley 37/1992) productos como las gafas y lentes de contacto, dispositivos de glucosa e insulina, bolsas de recogida de orina, absorbentes de incontinencia urinaria y fecal, prótesis, órtesis e implantes quirúrgicos, sillas terapéuticas y de ruedas, aparatos destinados a la reducción de lesiones, o equipos y aparatos que se destinen a compensar un defecto o una incapacidad y estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencias auditivas o visuales, entre otros. b) Aplicación del tipo superreducido del 4 por ciento a las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los siguientes bienes: Medicamentos de uso humano, formulas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficinales. c) En cuanto al alcance que debe darse al término «susceptibles de uso directo por el consumidor final» antes indicado (relativo a productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «Productos farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada) la DGT aclara que Pàgina 11 de 12

11 para que pueda aplicarse el tipo reducido del 10 por 100 es necesario que se den los siguientes requisitos: Que se trate de productos que se encuentren incluidos en la categoría 30 de la Nomenclatura Combinada. Que se trate de productos que no sean medicamentos. Que se trate de productos cuya entrega, adquisición o importación no esté exenta del Impuesto. Que sea susceptible de uso directo por el consumidor final, lo que implica que, con independencia de la persona que adquiera el producto (paciente consumidor final u otra persona, como por ejemplo, un profesional sanitario o un hospital), por sus características objetivas, en el momento de la entrega, adquisición o importación pueda ser susceptible de aplicación directa sobre un paciente consumidor final, lo que excluye, por ejemplo, a los deshechos farmacéuticos. La aplicación directa se entiende con independencia de que el producto permanezca o no en el paciente (p. ej. los cementos y productos de obturación dental están destinados a permanecer en el cuerpo del paciente, mientras que una gasa no, y sin embargo si ambos se incluyen en la partida 30 de la Nomenclatura y cumplen el resto de requisitos, están sujetos al tipo reducido del 10 por ciento. d) Respecto de los productos que se encuentran incluidos en la Categoría 30 de la Nomenclatura Combinada, el órgano consultivo señala que la competencia para determinar cuáles productos están o no incluidos en el mismo no corresponde a dicho Centro Directivo, y remite a un informe elaborado por el Dpto. de Aduanas e II.EE, además de indicar que en la pág. web de la AEAT se puede obtener información al respecto. e) En cuanto a si la definición de los equipos, aparatos e instrumental a que se refiere el artículo 91.uno 6º c) y apartado octavo del Anexo de la Ley 37/1992 (a los que se les aplica el tipo del 10 por ciento), es una definición de carácter objetivo o subjetivo, concluye que se trata de una definición objetiva, de tal manera que la aplicación del tipo reducido se supedita al cumplimiento de la condición principal, que es que se trate de productos que por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de quien resulte ser el adquirente del mismo. A continuación el órgano consultivo dedica unas líneas a resolver concretas dudas en relación a productos contenidos en el Anexo a los que se aplica el tipo del 10 por ciento, como las gafas y lentes de contacto, prótesis, dispositivos de lectura del nivel de azúcar, o sillas terapéuticas y de ruedas, entre otros. f) Cuestión importante es la relativa a la determinación del tipo vigente como consecuencia de la variación en los mismos, y así, considera: El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo (esta es la regla general). Pàgina 12 de 12

12 Si se hubieran efectuado pagos a cuenta anteriores al 1 Ene en operaciones que se vean afectadas por la variación de los tipos, el aplicable habrá sido el vigente en el momento en que tales pagos se hubiesen realizado efectivamente. El tipo impositivo aplicado en dichos pagos anticipados no será objeto de modificación posterior, si las entregas de bienes o prestaciones de servicios, vinculadas a dichos pagos a cuenta, se produce con posterioridad al 31 de diciembre de En los supuestos de modificación de la base imponible (artículo 80 LIVA) con posterioridad a la realización de las operaciones, alteraciones de precios y resolución, total o parcial de operaciones, la rectificación debe efectuarse teniendo en cuenta los tipos que se aplicaron cuando se produjo el devengo de las operaciones objeto de modificación, y no el que esté vigente en el momento de realizarse la correspondiente rectificación. g) Por último la Dirección General de Tributos examina el tratamiento de los productos vendidos conjuntamente por un único precio, cuando el tipo aplicable a cada uno de ellos de forma individual es diferente. Para ello analiza la sentencia del TJUE de 25 de feb (Asunto C-349/96), sobre el posible carácter accesorio o complementario de unos productos que se ceden conjuntamente con otros, y llega a la conclusión de que la prestación accesoria recibirá el mismo tratamiento fiscal que el correspondiente a la operación principal objeto de entrega, debiendo entenderse que, en realidad, se ha realizado una única operación, siendo el tipo impositivo aplicable al total de la operación el que corresponda al producto o dispositivo principal que es objeto de entrega. Finalmente puntualiza al respecto que cuando lo que se produzca sea la adquisición o entrega de distintos productos, con independencia del formato o presentación de los mismos, ya se vendan de forma conjunta como pudiera ser el caso de Kits o packs, o separada, solo procederá la aplicación del tipo reducido del 10 por ciento, a aquellos productos que cumplan las condiciones para la aplicación de dicho tipo reducido. Normativa aplicable: artículo 91.Uno 1 6º (Ley 37/1992) Pàgina 13 de 12

InDret. La compensació econòmica per raó de treball en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya: algunes qüestions civils i fiscals

InDret. La compensació econòmica per raó de treball en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya: algunes qüestions civils i fiscals InDret REVISTA PER L ANÀLISIS DEL DRET WWW. INDRET.COM La compensació econòmica per raó de treball en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya: algunes qüestions civils i fiscals Facultat de Dret Universitat

Más detalles

4. COMPTES ABREUJATS I OBLIGACIÓ D'AUDITAR Recordem els límits per formular comptes anuals abreujats i quan és obligatori auditar comptes.

4. COMPTES ABREUJATS I OBLIGACIÓ D'AUDITAR Recordem els límits per formular comptes anuals abreujats i quan és obligatori auditar comptes. SUMARI 1. NOVA TAULA D AMORTITZACIÓ La Llei de l'impost de societats vigent des de l 1 de gener de 2015, ha introduït una nova taula d'amortització per als elements de l'immobilitzat material. 2. LES RESERVES

Más detalles

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Estadística Econòmica Sectors econòmics Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Generalitat

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2015, de 27 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual s establixen els coeficients aplicables en 2015 al valor cadastral

Más detalles

El finançament dels valencians

El finançament dels valencians Demos 2 Fulls de recerca i de divulgació Rafael Beneyto El finançament dels valencians Una insuficiència històrica El finançament dels valencians Una insuficiència històrica Rafael Beneyto Cabanes Amb

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

Criteris per als usos. lingüístics. a l Administració de justícia. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Criteris per als usos. lingüístics. a l Administració de justícia. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Criteris per als usos lingüístics a l Administració de justícia Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Grup de treball sobre les llengües a l Administració de justícia de l Observatori Català

Más detalles

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària 3 de febrer de 2005 Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

MCC apartado 6 Criterios de valoración:

MCC apartado 6 Criterios de valoración: Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción I El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Cuaderno de gestión 4. Guía del Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo

Cuaderno de gestión 4. Guía del Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo Cuaderno de gestión 4 Guía del Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo 4 Cuaderno de gestión 4 Guía del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos

Más detalles

QUANT PAGA L ESTUDIANT?

QUANT PAGA L ESTUDIANT? QUANT PAGA L ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món Maig de 2012 OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI Os observatori sistema universitari Os observatori sistema

Más detalles

GUÍA DE ACCESO AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

GUÍA DE ACCESO AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO GUÍA DE ACCESO AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO guía de acceso al préstamo hipotecario El Banco de España difunde todos sus informes y publicaciones periódicas a través de la red Internet en la dirección http://www.bde.es.

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Jefatura del Estado «BOE» núm. 178, de 27 de julio de 2006 Referencia: BOE-A-2006-13554 TEXTO CONSOLIDADO

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2015

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2015 En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 289 Sábado 1 de diciembre de 2012 Sec. I. Pág. 83180 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 14696 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba

Más detalles

I. ANTECEDENTES. a) Del PCAP:

I. ANTECEDENTES. a) Del PCAP: Dictamen núm. 21/2013, relativo a la resolución del contrato de servicio de revisión del Plan Director Sectorial de Canteras en el ámbito de la isla de Ibiza, adjudicado a la empresa X * I. ANTECEDENTES

Más detalles

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 1

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 1 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 1 1 Texto refundido con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1. Principales novedades del nuevo régimen de operaciones vinculadas: Según la Exposición de Motivos de la Ley 36/2006, de

Más detalles

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: WIME3I7Q01D1XX21 en http://www.pap.minhap.gob.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: WIME3I7Q01D1XX21 en http://www.pap.minhap.gob. MINISTERIO DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIRCULAR 1/2015, DE 19 DE ENERO, DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Jefatura del Estado «BOE» núm. 312, de 29 de diciembre de 1992 Referencia: BOE-A-1992-28740 TEXTO CONSOLIDADO Última modificación:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 86 Miércoles 10 de abril de 2013 Sec. I. Pág. 26685 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3781 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 71 Martes 23 de marzo de 2010 Sec. I. Pág. 27962 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 4765 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto

Más detalles

DETERIORO DE VALOR DE LAS PARTICIPACIONES

DETERIORO DE VALOR DE LAS PARTICIPACIONES 5-2013 Mayo, 2013 DETERIORO DE VALOR DE LAS PARTICIPACIONES El cálculo de la provisión por deterioro deducible fiscalmente, en el caso de entidades grupo, multigrupo y asociadas, se ha vuelto más complejo

Más detalles

TRIBUTACIÓN DE LAS EARS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

TRIBUTACIÓN DE LAS EARS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES José Antonio Bustos Buiza* TRIBUTACIÓN DE LAS EARS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES En el año 2002, la normativa del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) fue objeto de importantes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 131 Sábado 30 de mayo de 2009 Sec. I. Pág. 45386 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8961 Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles