SOLUCIONARI Unitat 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOLUCIONARI Unitat 1"

Transcripción

1 SOLUCIONARI Unitat Comencem En un problema de física es demana el temps que triga una pilota a assolir una certa altura. Un estudiant, que ha resolt el problema correctament, arriba a la solució t s. La resposta que dóna és t,00808 s. Et sembla que és correcta aquesta resposta? No té cap sentit expressar el resultat amb tantes xifres decimals, ja que no hi ha cap aparell de mesura de temps que pugui apreciar fins a la milionèsima de segon. Si a, i b,, calcula a b i ab i indica en cada cas les xifres decimals correctes. a, b,, a,, b,,80 a b,600 a b, Si en lloc de sumar multipliquem ordenadament, s obté:,90 a b,9699 Per tant, a b,9. Exercicis. Calcula la longitud dels segments indicats a continuació. Expressa n el resultat de manera exacta i utilitza la calculadora per obtenir-ne una aproximació arrodonida a les centèsimes: a) La diagonal d un rectangle de costats i cm. Diagonal: d d 9 cm,8 cm b) El diàmetre d una circumferència la longitud de la qual és 0 cm. Diàmetre: d L 0 d cm,8 cm c) L altura d un triangle equilàter de cm de costat. Altura: h h cm cm,6 cm d) L altura d un con que mesura 6 cm de radi i 9 cm de generatriu. Altura: h h 9 6 cm cm 6, cm. El costat més petit d un rectangle auri mesura cm. Quant mesura l altre costat? Expressa n el resultat de manera exacta i amb una aproximació arrodonida a les dècimes. Mesura, és a dir, cm, cm. Sabent que PQ PS dm, demostra que el segment QR mesura dm fig..). R QO dm QR QO OR dm. Classifica els nombres següents en racionals i irracionals: a),0 b), S P O Matemàtiques. Batxillerat Q

2 c),9 d) e),... f ) 0,8. Indica quins d aquests nombres són irracionals: a) b) c) d) e e) 9 f ) g) 6 9 h) 6 i) 6 9), 0, 6. Per què el número no pot ser 0,6 irracional? No pot ser irracional perquè és el resultat de sumar i dividir nombres que són racionals.. Calcula l àrea d un cercle de cm de radi prenent els següents valors de : a) L aproximació per defecte,. A r, 0,6 cm b) L aproximació per excés,6. A r,6 0,66 cm En quin dels dos casos has obtingut una millor aproximació a la mesura real de la superfície d aquest cercle? Per què? La segona aproximació és més bona que la primera, ja que l aproximació per excès del nombre és millor que l aproximació per defecte. 8. Expressa de manera exacta: a) La longitud d una circumferència de 6 cm de diàmetre. L 6 cm b) L àrea lateral d un cilindre de cm de radi i cm de generatriu. A lat rg 0 cm c) El volum d un con de cm de radi i cm de generatriu. L altura del con mesura: h g r cm r h V 00 cm 9. S ha aconseguit determinar que el radi d una circumferència mesura cm. Es pot conèixer amb exactitud la seva longitud? I l àrea del cercle que limita? Justifica la resposta fent els càlculs corresponents. La longitud de la circumferència es pot conèixer amb exactitud, perquè: L r 8 cm En canvi, només podem saber un valor aproximat de l àrea del cercle corresponent, ja que 6 A r cm 6 i és un nombre irracional. 6 A cm,09 cm Matemàtiques. Batxillerat

3 0. Quant mesura la diagonal d un cub de cm d aresta? Expressa n el resultat de manera exacta i aproxima l a les centèsimes. Diagonal: D D cm,6 cm. La longitud d una circumferència mesura 0 cm. a) Expressa n el resultat aproximat a les centèsimes. L,6 cm b) Quant mesura el radi d aquesta circumferència? L r cm c) Calcula l àrea del cercle que limita i expressa-la de manera exacta. A r cm. Troba cinc nombres racionals compresos entre i, i ordena ls del més petit al més gran. Resposta oberta. Per exemple: 0, 0, 0,6 0,6 0,6. Entre quins nombres enters consecutius es troba cadascun d aquests nombres irracionals? a) i g) 6 h) i) e i 6 i 8 i 9. Representa a la recta numèrica els nombres irracionals següents: a) b) c) 9 d) 8 e) f ) g) h) i) 0 j) k) 8 l) c. Compara aquests parells de nombres reals: a) i g i k l j h e d b a f b) i 0, 0, b) c) d) e) f ) 8 i i i 8 i i c) i 0 0 d),9 i e) 6 i,9 6 f ),9 i,9 0 0 g) i Matemàtiques. Batxillerat

4 h),9 i,,9, 9. Aproxima per defecte i per excés fins a les mil. lèsimes cadascun dels nombres irracionals següents: 6. Ordena del més petit al més gran els nombres reals següents i col. loca el signe de desigualtat que correspongui:,;,99;,9; ;,; 0;, 0,,99,9. Escriu dos nombres racionals compresos entre: Resposta oberta. Per exemple: a) i 6 b) i, i,, i,6 c) i,0 i, d) e i,9 i 8. Expressa de manera exacta: a) L àrea d un triangle equilàter de cm de costat. c 6 A cm b) La longitud de la diagonal d un rectangle els costats del qual mesuren i 6 cm. d a b 6 6 cm cm c) El volum d un cilindre de cm de radi i cm d altura. V r g cm d) L àrea d un hexàgon regular inscrit en una circumferència de 8 cm de diàmetre. d Costat de l hexàgon: c cm c A cm a) Resposta oberta. Per exemple, prenent xifres decimals per a cada nombre: 0. Extreu factor comú de: a) b) Per defecte c) a a a ) ) ) a d) a b c a b c). Les operacions amb nombres irracionals que s indiquen a continuació donen com a resultat un nombre racional. Calcula l en cada cas. a) 0 ) 0 ) 0 b) ) ) ) ) c) ) ) 9 6 d) ) : b) e c) Per excés,0, e,8,8,,6 ) : : e) 6) 6 6) 6 Matemàtiques. Batxillerat

5 f ) ) ) ) ) Si x, y, z i t representen quatre nombres reals, escriu cadascuna d aquestes expressions com un producte de dos factors: a) x y xy x y xy xyx y) b) x y z) t y z) x y z) t y z) y z)x t) c) z z z z z z z z z ) d) x xy y t x y) x xy y t x y) x y) t x y) x y)x y t) e) z x t) x xt t z x t) x xt t z x t) x t) x t)z x t). Calcula sense utilitzar la calculadora: a) b) 96 6 c) 8 9 d) e) 0,00 0, f ). Tot i que a primer cop d ull no ho sembli, els resultats de les arrels següents són tots racionals. Calcula ls. 8 a) b) c) d) 8 8. Expressa en forma de potència: a) b) a c) 0 d) a ) e) 6 a 0 a ) 6 6 f ) 6 6. Expressa en forma d arrel: a) b) c) a a Matemàtiques. Batxillerat

6 d) e) b b 9. Per simplificar una arrel del tipus n a m, cal aconseguir que m i n siguin nombres primers entre ells. Simplifica: a) b) a 0 6 a a a. Les potències d exponent fraccionari verifiquen totes i cadascuna de les propietats de les potències d exponent enter. Aplica aquestes propietats per expressar en funció d una sola potència: a) b) : c) : 6 d) Utilitza la calculadora i aproxima fins a les centèsimes aquests nombres irracionals: a) b) c) 0,,6 d) 0 e) f ),,,68,9,9 c) 0 d) Esbrina quina de les igualtats següents és incorrecta: a) a b) a b b) a b a b c) a ab b a b La de l apartat b), ja que a b) a b.. Expressa en forma d una sola arrel: a) b) c) 0 6 d) e) ) f ) g) a b) a b h) a a b) a b b) 0 Matemàtiques. Batxillerat

7 i) j) a a a 6 a. Expressa de la manera més senzilla possible: a) b) ) c) 000 d) Racionalitza les expressions fraccionàries següents: a) b) c) 6 d) ) 6 ) ). Efectua les operacions indicades racionalitzant prèviament cada expressió fraccionària: a) ; ) 6 b) ) 6 6 ) ) 6. Representa a la recta real els conjunts de nombres següents. Després, defineix-los mitjançant desigualtats: a) [, ) b), ) 0 x x Matemàtiques. Batxillerat 0

8 c) [, ] d), ) e) [, 0) f ) 0, ] g), ) h) [, ) i), 0) 0 x 0 x 0 x x 0 x 0 x d) x e) x 6 f ) x, ) x 6 x. Les inequacions x i x tenen solucions comunes. Troba-les, representa-les gràficament i expressa-les de dues maneres diferents. x 6 x x x x x x, o també, x [, ). 8. Efectua aquestes operacions amb l ajut de la calculadora. Expressa n els resultats utilitzant la notació científica: a), 0 0 6, 0,8 0 b) 0 6 : 0 ) : 0, 0 0 c) ,6 0 0 x 0 0 d) 0 0 ) 9,98 0 j), ] 6. Expressa utilitzant la nova notació els conjunts de nombres reals que verifiquen: a) x b) x 0 x [, ), ) 9. Una estrella es troba a anys llum de la Terra. Quina es la distància en quilòmetres que la separa del nostre planeta? Un any llum és la distància que recorre la llum en un any a la velocitat de km/s. 6 dies h 600 s any any dia h s km any llum s s 9,608 0 km c) x [, ] anys llum 9,608 0,8 0 km Matemàtiques. Batxillerat

9 0. Sabent que un mol d àtoms de ferro conté 6,0 0 àtoms d aquest metall i que té una massa de,8 g, esbrina: a) La massa en grams d un àtom de ferro. mol àtom Fe àtom Fe 6,0 0 átom Fe,8 g Fe 9,0 g Fe mol àtom Fe b) El nombre d àtoms continguts en g de ferro. mol àtom Fe g Fe,8 g Fe Acabem 6,0 0 àtom Fe mol àtom Fe,08 0 àtom Fe. Calcula el costat, el perímetre i l àrea d un quadrat inscrit en una circumferència de cm de radi. Quina de les tres mesures s expressa mitjançant un nombre racional? Expressa les altres dues de manera exacta i amb una aproximació fins a les centèsimes. El diàmetre de la circumferència coincideix amb la diagonal del quadrat i mesura cm. Si representen per c el costat del quadrat, es verifica: c c c 6 c 8 c cm,8 cm El perímetre p del quadrat mesura:. Representa a la recta numèrica els nombres reals següents: a) b),6 c) d) 8 Representació aproximada: d a b c 0. Calcula: a) ) ) 9 b) 0) 0) 0 00 c) ) ) ) ) d) ) ) ) ). Demostra, sense utilitzar la calculadora, que el número 6 és racional. Realitza prèviament la descomposició en factors primers de Dibuixa un quadrat de cm de costat. Determina els punts mitjans dels seus costats i uneix-los successivament. Quina figura n obtens? Per què? Calcula n l àrea i el perímetre. 6 8 p c 8 cm, cm i l àrea A del quadrat és: A c 8 cm L única mesura que s expressa mitjançant un nombre racional és la superficie del quadrat.. Troba quatre nombres racionals compresos entre i 6. Resposta oberta. Per exemple:,;,;,;,. S obtè un altre quadrat: els seus costats són iguals i els quatre angles són rectes. Àrea: A ) cm Perímetre: P cm Matemàtiques. Batxillerat

10 . Considera un nombre positiu, eleva l al quadrat, multiplica l per i, finalment, extreu-ne l arrel quadrada. Demostra que el quocient de la divisió entre l últim nombre i el primer és igual a. x x x x L últim pas és possible perquè x Calcula: a) ) ) b) ) ) c) ) ) 0 d) ) ) En quins casos el resultat d una potència de base és més petit que? Justifica n la resposta amb exemples. Sempre que l exponent és més petit que. Per exemple:,; 0 ;. 0. Expressa com una sola potència: a) b) c) : : : a d) b ) a a b ) b 6 b. Escriu com una única arrel: a) b b) : 0, c) d) : 0, : 6. Expressa de la manera més senzilla possible el resultat de les operacions següents: a) ) 0 b) c) a a a a a a a 6 6 a a 6 a d) b : b b : b b : b Matemàtiques. Batxillerat b b. L arrel quadrada de l arrel cúbica d un nombre positiu x té dos possibles resultats. Per què? Si un d aquests és, quin és l altre? Calcula x. Perquè es tracta d una arrel d índex parell índex 6) x 6 x L altre resultat és, l oposat de.. Racionalitza: 0 6 x x ) 6 6 a) b) 0

11 6 6 c) Quina condició han de verificar els coeficients a, b i c de l equació de segon grau ax bx c 0, per tal que les seves solucions siguin nombres reals? Les solucions de l equació ax bx c 0 són de la forma: b b ac x a Per tant, perquè aquestes solucions siguin nombres reals s ha de verificar que: b ac 0 6. El perímetre d un rectangle mesura 6 cm i una de les seves diagonals, 0 cm. Calcula n l àrea. Anomenem x i y les dimensions del rectangle expressades en centímetres. Es verifica: x y 6 x y 8 x y 0) x y 0 x 8 y 8 y) y y y y 0 y 6 y 0 y 8 y y 6 y y Si y 6 x, i si y, x 6. En qualsevol cas, l àrea del rectangle és A cm. Justifica aquestes igualtats: a) b) 0 0 c) d) a n a n a n a n a n a n n a a n 8. Les solucions d una inequació es troben a l interval [, ], i les d una altra inequació, a l interval [0, ). Expressa mitjançant un interval les solucions comunes a totes dues inequacions. Ajuda t d un gràfic. Les solucions comunes són les que es troben a l interval: [0, ]. 9. Calcula: 00 a) b) 9 c) Quines de les desigualtats següents no són certes? Per què? a) 9 b) 6 6 c) a b a b d) a) Perquè 8 c) Perquè a b a b) 0 Matemàtiques. Batxillerat

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

ELS NOMBRES REALS. MATEMÀTIQUES-1

ELS NOMBRES REALS. MATEMÀTIQUES-1 ELS NOMBRES REALS. MATEMÀTIQUES- ELS NOMBRES REALS.. Els nombres reals.. Intervals de la recta real.. Valor absolut d un nombre real. 4. Notació científica.. Aproximacions i errors. 6. Potències i radicals.

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

NOMBRES REALS I RADICALS

NOMBRES REALS I RADICALS ESO-B NOMBRES REALS I RADICALS Nombres Rels Quins dels nombres següents no poden expressr-se com quocient de dos nombres enters? ;,; ;, ;, ; π; b Express com frcció quells que sig possible. c Quins són

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES. Polinomis: introducció.. Definició de polinomi.. Termes d un polinomi.. Grau d un polinomi.. Polinomi reduït..5 Polinomi ordenat..6 Polinomi complet..7 Polinomi oposat..8

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

Trigonometria Resolució de triangles.

Trigonometria Resolució de triangles. Trigonometria Resolució de triangles. Raons trigonomètriques d un angle agut. Considerarem el triangle rectangle ABC on A = 90º Recordem que en qualsevol triangle rectangle Es complia el teorema de Pitàgores:

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

= T. Si el període s expressa en segons, s obtindrà la freqüència en hertz (Hz). 2) Fem servir la relació entre el període i la freqüència i resolem:

= T. Si el període s expressa en segons, s obtindrà la freqüència en hertz (Hz). 2) Fem servir la relació entre el període i la freqüència i resolem: Període i freqüència Per resoldre aquests problemes utilitzarem la relació entre el període T (temps necessari perquè l ona realitzi una oscil lació completa) i la freqüència (nombre d oscil lacions completes

Más detalles

EQUACIONS. 4. Problemes d equacions.

EQUACIONS. 4. Problemes d equacions. EQUACIONS 1. Conceptes bàsics. 1.1. Definició d igualtat algebraica. 1.. Propietats de les igualtats algebraiques. 1.. Definició d identitat. 1.4. Definició d equació. 1.5. Membres i termes d una equació.

Más detalles

TEMA 4: Equacions de primer grau

TEMA 4: Equacions de primer grau TEMA 4: Equacions de primer grau Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Expressa algèbricament les operacions següents: a) Nombre de rodes necessàries per

Más detalles

MATEMÀTIQUES Versió impresa POTÈNCIES I RADICALS

MATEMÀTIQUES Versió impresa POTÈNCIES I RADICALS MATEMÀTIQUES Versió impresa POTÈNCIES I RADICALS 1. IDEA DE POTÈNCIA I DE RADICAL Al llarg de la història, han aparegut molts avenços matemàtics com a solucions a problemes concrets de la vida quotidiana.

Más detalles

2. Operacions amb polinomis: la suma, la resta i el producte de polinomis.

2. Operacions amb polinomis: la suma, la resta i el producte de polinomis. POLINOMIS I FUNCIONS POLINÒMIQUES. 1. Els polinomis.. Operacions amb polinomis: La suma, la resta i el producte de polinomis. 3. Identitats notables. El binomi de Newton. 4. Divisió de polinomis. Regla

Más detalles

LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES

LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES Pàgina REFLEXIONA I RESOL Còniques obertes: paràboles i hipèrboles Completa la taula següent, en què a és l angle que formen les generatrius amb l eix, e, de la cònica i b l

Más detalles

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Matemàtiques Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

6Solucions a les activitats de cada epígraf

6Solucions a les activitats de cada epígraf PÀGINA 4 Pàg. Les equacions són igualtats algebraiques (amb nombres i lletres) que permeten establir relacions entre valors coneguts (dades) i valors desconeguts (incògnites). Aprenent a manejar-les, disposaràs

Más detalles

DOSSIER D'ESTIU MATEMÀTIQUES. PREPARACIÓ BATXILLERAT.

DOSSIER D'ESTIU MATEMÀTIQUES. PREPARACIÓ BATXILLERAT. INS ERNEST LLUCH I MARTI Departament de Matemàtiques DOSSIER D'ESTIU MATEMÀTIQUES. PREPARACIÓ BATXILLERAT. TREBALL D ESTIU El treball d estiu que proposa el departament de Matemàtiques està pensat per

Más detalles

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS DOSSIER DE REPÀS 1. Ordena els nombres de més petit a més gran: 01 0 01 101 0 001 0 001 0 1. Converteix els nombres fraccionaris en nombres decimals i representa ls en la recta: /4 1/ 8/ 11/10. Efectua

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

La circumferència i el cercle

La circumferència i el cercle 10 La circumferència i el cercle Objectius En aquesta quinzena aprendràs a: Identificar els diferents elements presents en la circumferència i el cercle. Conèixer les posicions relatives de punts, rectes

Más detalles

Equacions i sistemes. de primer grau

Equacions i sistemes. de primer grau Equacions i sistemes de primer grau 1. Equacions de primer grau amb una incògnita. Resolució. Equacions de primer grau amb dues incògnites. Sistemes de dues equacions de primer grau amb dues incògnites.

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2005

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2005 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina de 0 PAU 005 SÈRIE Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar

Más detalles

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 4 POTÈNCIES I ARRELS

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 4 POTÈNCIES I ARRELS M Operacios umèriques Uitat Potècies i arrels UNITAT POTÈNCIES I ARRELS M Operacios umèriques Uitat Potècies i arrels Què treballaràs? E acabar la uitat has de ser capaç de... Resoldre operacios amb potècies.

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 1

SOLUCIONARI Unitat 1 SOLUCIONARI Unitat 1 Magnituds físiques Qüestions 1. L alegria és una magnitud física? I la força muscular del braç d un atleta? I la intel. ligència? Raoneu les respostes. Les magnituds físiques són totes

Más detalles

Dossier d estiu de Matemàtiques. 5è d Educació Primària.

Dossier d estiu de Matemàtiques. 5è d Educació Primària. MATEMÀTIQUES 5è 1. Encercla el nombre que s indica: a) quaranta mil vuit: 48.000 40.080 40.008 408.000 b) un milió dotze mil: 1.000.012 1.120.000 1.012.000 1.000.120 c) tres milions tres-cents mil 300.300

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

Nombres decimals. Objectius. Abans de començar. 1.Nombres decimals... pàg. 44 Elements d un nombre decimal Arrodoniment i truncament d un decimal

Nombres decimals. Objectius. Abans de començar. 1.Nombres decimals... pàg. 44 Elements d un nombre decimal Arrodoniment i truncament d un decimal 3 Nombres decimals Objectius En aquesta quinzena aprendràs a: Identificar els diferents elements d'un nombre decimal. Aproximar nombres decimals fent arrodoniments i truncaments. Sumar i restar nombres

Más detalles

SISTEMES D EQUACIONS. MÈTODE DE GAUSS

SISTEMES D EQUACIONS. MÈTODE DE GAUSS UNITAT SISTEMES D EQUACIONS. MÈTODE DE GAUSS Pàgina Equacions i incògnites. Sistemes d equacions. Podem dir que les dues equacions següents són dues dades diferents? No és cert que la segona diu el mateix

Más detalles

Polígon. Taula de continguts. Noms i tipus. De Viquipèdia. Per a altres significats, vegeu «Polígon (desambiguació)».

Polígon. Taula de continguts. Noms i tipus. De Viquipèdia. Per a altres significats, vegeu «Polígon (desambiguació)». Polígon De Viquipèdia Per a altres significats, vegeu «Polígon (desambiguació)». Un polígon (del grec, "molts angles") és una figura geomètrica plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials.

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLE D UN NOMBRE MÚLTIPLES I DIVISORS El múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per 0, per 1, per 2, per 3, per 15, per 52 per qualsevol nombre natural. Per exemple: Escriu

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Bloc I. Nombres i mesures. Tema 5: El sistema sexagesimal. Mesures d angles i de temps TEORIA

Bloc I. Nombres i mesures. Tema 5: El sistema sexagesimal. Mesures d angles i de temps TEORIA TEORIA 1. INTRODUCCIÓ * De la mateixa forma que nosaltres comptem de 10 en 10 (sistema decimal), altres cultures al llarg de la història han comptat de 60 en 60 (sistema sexagesimal). * L adopció de 10

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

Els triangles. El costat AB és oposat al vèrtex C i a l angle C. Propietats bàsiques

Els triangles. El costat AB és oposat al vèrtex C i a l angle C. Propietats bàsiques Els triangles Els triangles Es denomina amb la seqüència de vèrtexs:. és un angle interior, denominat senzillament angle del triangle. ' és un angle exterior.. ' Propietats bàsiques El costat és oposat

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Cossos geomètrics. Objectius. Abans de començar. 1. Poliedres...pàg. 138 Definició Elements d un poliedre

Cossos geomètrics. Objectius. Abans de començar. 1. Poliedres...pàg. 138 Definició Elements d un poliedre 8 Cossos geomètrics. Objectius En esta quinzena aprendràs a: Identificar que és un poliedre. Determinar els elements d un poliedre: Cares, Arestes i Vèrtexs. Classificar els poliedres. Especificar quan

Más detalles

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC DIBUIX TÈCNIC I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES 1. Dist. d un punt a una recta - Abatiment del pla format per la recta i el punt 2. Dist. d un punt a un pla - Canvi de pla posant el pla de perfil

Más detalles

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 3: FUNCIONS I GRÀFICS. AUTORA: Alícia Espuig Bermell

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 3: FUNCIONS I GRÀFICS. AUTORA: Alícia Espuig Bermell Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior Matemàtiques BLOC : FUNCIONS I GRÀFICS AUTORA: Alícia Espuig Bermell Bloc : Funcions i gràfics Tema 7: Funcions... Tema 8:

Más detalles

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA:

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: Física relativista (teoria general sobre el comportament de la matèria i que és aplicable a velocitats molt grans, properes de la llum) Física

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Xifres significatives

Xifres significatives El tiempo fisiológico (del envejacimiento) se acelera porque cada vez pasan menos cosas a igual intervalo de tiempo matemático (J. Wagensberg) Xifres significatives Alumne/a Anomenem xifres significatives

Más detalles

28 Sèries del Quinzet. Proves d avaluació

28 Sèries del Quinzet. Proves d avaluació Sèries del Quinzet. Proves d avaluació INSTRUCCIONS Les proves d avaluació de l aprenentatge del Quinzet estan dissenyades per fer l avaluació interna del centre. Aquestes proves, seguint les directrius

Más detalles

Abans de començar. 4.Polígons regulars pàg. 133 Definició Construcció. Exercicis per practicar. Per saber-ne més. Resum.

Abans de començar. 4.Polígons regulars pàg. 133 Definició Construcció. Exercicis per practicar. Per saber-ne més. Resum. 9 Polígons, perímetres i àrees Objectius Abans de començar En aquesta quinzena aprendràs a: Reconèixer, representar i identificar els elements geomètrics que caracteritzen a diferents polígons. Construir

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 01 (bloc 3)

SOLUCIONARI Unitat 01 (bloc 3) SOLUCIONARI Unitat 01 (bloc 3) 1. Explica la importància de l estalvi per a la inversió. L estalvi de les famílies proporciona recursos financers, que altres agents econòmics utilitzen per fer les inversions.

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5 1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 MESURA FÍSICA: MAGNITUDS i UNITATS Índex P.1. P.. P.3. P.4. P.5. Magnituds físiques. Unitats Anàlisi

Más detalles

EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 3º ESO

EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 3º ESO EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS º ESO Tema 1: NÚMEROS 1) Escriu com a potència única: a) 5.5 -.5 4 b) 4.4 4.7 4 c) [( 4) ] 4 d) 9 ) a) Quin és major dels radicals? 4 5 6... i... 8 Justifica el resultat anant

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

Matemàtiques 1, Editorial Castellnou

Matemàtiques 1, Editorial Castellnou MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Llibre utilitzat: Matemàtiques 1, Editorial Castellnou Observacions: La unitat 3 s estudia abans qua la unitat 2, per què l alumnat hagi revisat la Trigonometria abans de necessitar-la

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA SISTEMES D EQUACIONS DEPARTAMENT D EDUCACIÓ DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES. CURS SES PLA MARCELL

GENERALITAT DE CATALUNYA SISTEMES D EQUACIONS DEPARTAMENT D EDUCACIÓ DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES. CURS SES PLA MARCELL 1 2 3 Full de treball A: Recordem les equacions A.1 A la web http://mathsnet.net/algebra/equation.html tens un joc que et permet recordar els conceptes bàsics que vam treballar l any passat sobre les equacions.

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA

GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo). Módulo del vector : Es la longitud del segmento AB, se representa por. Dirección del

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte.

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte. ísica 4: tema ORCES resolució d exercicis Llei de la inèrcia Per resoldre aquests problemes utilitzarem la primera llei de Newton o Llei de la Inèrcia, segons la qual perquè un cos es mantingui en equilibri

Más detalles

Unitat 1. Els nombres naturals

Unitat 1. Els nombres naturals Unitat 1. Els nombres naturals Pàgina 10. Reflexiona Per conservar els resultats dels recomptes, és a dir, per expressar els nombres, cada cultura ha inventat codis diferents que han anat simplificant-se

Más detalles

1 ( 7 ( 6)) 2 ( 2) b) c) 3. Classifica els següents nombres segons que pertanyin als conjunts següents

1 ( 7 ( 6)) 2 ( 2) b) c) 3. Classifica els següents nombres segons que pertanyin als conjunts següents IMPORTANT: les activitats s han de fer en un dossier a banda, on s ha d indicar el número d exercici i escriure-hi cada pas que fas. El dossier es lliurarà el dia de l examen extraordinari de setembre.

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES NÚMEROS REALES 1. EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES Al conjunto de todos los números que se pueden expresar mediante fracciones se le llama conjunto de los números racionales y se representa por Q. Tanto

Más detalles

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B.

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B. 1 De un triángulo sabemos que: a = 6 m, B = 45 y C = 105. Calcula los restantes elementos. 2 De un triángulo sabemos que: a = 10 m, b = 7 m y C = 30. Calcula los restantes elementos. 3 Resuelve el triángulo

Más detalles

( ) El límit del producte de dues funcions en un punt és igual al producte de límits d aquestes funcions en el punt en qüestió, és a dir:

( ) El límit del producte de dues funcions en un punt és igual al producte de límits d aquestes funcions en el punt en qüestió, és a dir: Límits de funcions Límits de funcions Definició de it d una funció en un punt El it funcional és un concepte relacionat amb la variació dels valors d una funció a mesura que varien els valors de la variable

Más detalles

L essencial 1. COMPARACIÓ DE NOMBRES DECIMALS 2. SUMA I RESTA DE NOMBRES DECIMALS NOMBRES DECIMALS FES-HO AIXÍ NOM: CURS: DATA:

L essencial 1. COMPARACIÓ DE NOMBRES DECIMALS 2. SUMA I RESTA DE NOMBRES DECIMALS NOMBRES DECIMALS FES-HO AIXÍ NOM: CURS: DATA: 4 NOMBRES DECIMALS NOM: CURS: DATA: L essencial 1. COMPARACIÓ DE NOMBRES DECIMALS Ordena de més petit a més gran: 1,9; 1,901; 11,901. PRIMER. Comparem la part entera dels nombres. El més gran és el que

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

CONEIXES LES DENTS? Objectiu: Conèixer i diferenciar els tipus de dentadura i de dents.

CONEIXES LES DENTS? Objectiu: Conèixer i diferenciar els tipus de dentadura i de dents. CONEIXES LES DENTS? Objectiu: Conèixer i diferenciar els tipus de dentadura i de dents. Descripció: A partir de la fitxa de treball núm.1, comentar i diferenciar la dentició temporal de la permanent, així

Más detalles

b) Expresa como fracción aquellos que sea posible. c) Cuáles son irracionales? a) No pueden expresarse como cociente: 3; 3π y 2 5.

b) Expresa como fracción aquellos que sea posible. c) Cuáles son irracionales? a) No pueden expresarse como cociente: 3; 3π y 2 5. PÁGINA 9 Entrénate 1 a) Cuáles de los siguientes números no pueden expresarse como cociente de dos números enteros? 2; 1,7; ; 4, 2; ),75; ) π; 2 5 b) Expresa como fracción aquellos que sea posible. c)

Más detalles

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES 1. Defineix aquests conceptes: Atmosfera: Capa de gasos que envolta la Terra. Temps: És l estat de l atmosfera en un moment determinat

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

Soluciones a las actividades

Soluciones a las actividades Soluciones a las actividades BLOQUE I Aritmética. Los números reales. Potencias, radicales y logaritmos Los números reales. Números racionales e irracionales Calcula mentalmente el área de un cuadrado

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg )

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg ) Unitat 10 La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg. 267-284) Index D1 10.1. Taula Periòdica actual 10.2. Descripció de la Taula Periòdica actual 10.3. L estructura electrònica i la Taula Periòdica

Más detalles

1Soluciones a las actividades de cada epígrafe PÁGINA 20

1Soluciones a las actividades de cada epígrafe PÁGINA 20 Soluciones a las actividades de cada epígrafe PÁGINA 0 RACIONALES Q ENTEROS Z NO RACIONALES 8,, 8,, NATURALES N ENTEROS NEGATIVOS FRACCIONARIOS (racionales no enteros) 8 0, 7,,, 8, 8,, 7 8 8,9;,8; ) 7

Más detalles

Los números reales. 1. Números racionales e irracionales

Los números reales. 1. Números racionales e irracionales Los números reales. Números racionales e irracionales Calcula mentalmente el área de un cuadrado de cm de lado. Expresa de forma exacta el lado, x, de un cuadrado de cm de área. P I E N S A Y C A L C U

Más detalles

1Soluciones a los ejercicios y problemas PÁGINA 36

1Soluciones a los ejercicios y problemas PÁGINA 36 PÁGINA 6 Pág. P RACTICA Números reales a) Cuáles de los siguientes números no pueden expresarse como cociente de dos números enteros? ;,7; ;, ; ),7; ) π; b)expresa como fracción aquellos que sea posible.

Más detalles

Càlcul de les prestacions

Càlcul de les prestacions Càlcul de les prestacions Salari global És la remuneració que l empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primes, les gratificacions

Más detalles

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS 1 Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de... Sumar, restar, multiplicar i dividir nombres enters. Entendre i saber utilitzar les propietats de la suma i

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

Calculadora d expressions aritmètiques

Calculadora d expressions aritmètiques Calculadora d expressions aritmètiques Enunciat de la Pràctica de PRO2 Tardor 2016 2 de novembre de 2016 1 Introducció Volem desenvolupar una calculadora d expressions aritmètiques formades amb una sintaxi

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

Un pare i una mare heterozigots per al color dels ulls tenen quatre fills.

Un pare i una mare heterozigots per al color dels ulls tenen quatre fills. Exercici 1 (Monohibridisme) Un pare i una mare heterozigots per al color dels ulls tenen quatre fills. a.escriu el genotip i el fenotip d aquests pares. b.escriu el genotip dels gàmets que poden formar.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491)

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) TIPUS 1. Les oracions subordinades adverbials pròpies Adverbials de temps Adverbials de lloc Adverbials de manera 2. Les oracions subordinades

Más detalles

Unitat 8. Mesuraments: longituds i àrees

Unitat 8. Mesuraments: longituds i àrees Unitat 8. Mesuraments: longituds i àrees Pàgina 154. Reflexiona En un tauler d anuncis de la Casa de Cultura hi ha ofertes, fotografies, horaris, etc. Ara descobrirem la superfície que hi ocupa cadascuna.

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles