I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96)."

Transcripción

1 M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96), es va aprovar definitivament el passat 12 de desembre de 1996 i va ser executiu amb la publicació al DOGC el 24 d abril de 1997 i vigent en l actualitat. El marc legal bàsic del PGOM 96 d acord amb l article 2 de les Normes Urbanístiques del Pla General, és el Decret Legislatiu 1/1990 de 2 de juliol, pel qual s'aprovà la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL 1/90) Malgrat tractar-se d un Pla General desenvolupat sense l actual marc urbanístic a Catalunya, avança regulacions en el sòl no urbanitzable que tenen molta relació amb el que després constitueix el marc jurídic bàsic amb l actual i vigent Llei d Urbanisme (DL 1/2005), fruit del refós de la Llei 2/2002 i la seva modificació amb la Llei 10/2004. El Pla General de Mataró en el seu moment avança dos aspectes claus en la regulació del sòl no urbanitzable, que en part es recullen posteriorment en la Llei d Urbanisme vigent: 1. La restricció de noves cases en el sòl no urbanitzable i l ampliació de les existents, només si van vinculades directament amb una activitat agrària, segons regula l art. 203 de les NN.UU. del PGOM-96 i l art b de la LUC, deixant en situació d ús disconforme les que no tenen activitat agrària, exceptuant les zones 4e2. 2. El reconeixement de cases singulars o de valor rural per la seva tipologia, forma i posició en el territori, establint el PGOM-96 una zona específica en el sòl no urbanitzable de CONSERVACIÓ DE L HÀBITAT RURAL EN SNU, clau ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 3

2 4e2, mentre que la Llei d Urbanisme regula el nou instrument del CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS en els seus articles 47.3 i 50. El fet de que el PGOM-96 no introdueix el concepte del Catàleg de Masies i Cases rurals, fa que no hi hagi determinacions més precises per a cada una de les cases de la zona 4e2, de les quals fa una regulació genèrica en l article amb paràmetres desajustats a la realitat, ja que la naturalesa de casa és molt diversa. Per altre costat la LUC i el PDUSC determinen nous usos per a les masies i cases rurals si aquestes estan en el catàleg esmentat, que actualment la zona 4e2 no especifica ni permet. S observa que l actual regulació de les zones 4e2 en el PGOM-96, no s admeten usos relacionats amb el turisme (hoteler i turisme rural), i alhora el paràmetre del sostre edificable és genèric de 400 m2, i en moltes cases aquest paràmetre és bastant inferior al sostre actual, aspectes que s haurà de tenir en compte en l elaboració del nou catàleg. En aquest marc contextual del PGOM-96 vigent a Mataró, l aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, és decisiu per l elaboració del CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS de Mataró com a modificació puntual del PGOM-96, i el corresponent i present Pla Especial, documents que es tramiten solapadament, i que es fan referència mútua. El Pla Especial està condicionat, relacionat i depenent directament de la modificació puntual del Pla General de rang jurídic superior, pel qual aquesta memòria conté un apartat específic (I.3.2). I.1.2. EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER (PDUSC). L article 14 de les NN.UU. del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (d ara en endavant PDUSC) regula en els seus apartats 2a i 2c les edificacions i usos en la categoria de sòl costaner 1, 2 i 3 dins del sòl no urbanitzable, i en la resta d apartats 2b, 2d, 2e, 2f, 2g i 2h, tracta la regulació específica pel sòl costaner 1, clau SNU-C1, que és el sòl costaner delimitat a Mataró. D acord amb el marc legal expressat en la Modificació puntual del Pla general en relació al sòl no urbanitzable, i en el mateix PDUSC, els canvis d ús i ampliacions (per usos no agrícoles) en edificacions existents del sòl no urbanitzable en l àmbit SNU-C1 només es poden produir si l edificació està dins del Catàleg de masies i cases rurals (CMCR). ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 4

3 L article 14.2.a de les NN.UU. del PDUSC determina: 14.2.a. S admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, els usos i les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com aquelles construccions, edificacions i instal lacions de nova implantació directament vinculades a les esmentades activitats pròpies del sòl no urbanitzable, inclòs l habitatge familiar que estigui directament i justificadament associat a aquestes. Així mateix s admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel planejament urbanístic en el Catàleg previst a l article 50.2 de la Llei 2/2002 per a destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural en les modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a activitats d educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d hotel apartament. Per altre costat el segon paràgraf de la disposició transitòria tercera de les NN.UU. del PDUSC determina en relació a les edificacions existents: Solament s admetran canvis d usos en el cas que les edificacions preexistents estiguin incloses en al Catàleg establert a l article 50.2 de la Llei d urbanisme, i conforme a les determinacions de l article 14 d aquestes Normes, segons la subcategoria del sòl on s ubiquin. Per tant l ordenació urbanística del SNU inclòs en el PDUSC en el marc de la nova categoria de SNU-C1, té molta relació amb aquests paràgrafs normatius que fan referència al CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS, que regula la LUC en els seus articles 47.3 i 50.2, i el RLU en els articles 55 i deixant clar que en relació a les edificacions existents, aquestes no poden ampliar-se, ni reconstruir-se, o canviar d ús que no sigui l agrari, si no estan en el catàleg esmentat, perquè és el document de planejament que ho ha de regular. Per altre costat, la definició i objecte de les zones 4e2 Conservació de l hàbitat rural en el SNU d acord amb l art. 115 de les NN.UU. del PGOM-96, s identifica conceptualment amb el que correspon al CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS, d acord amb l article 50.2 de la LUC. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 5

4 I.1.3. ELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS QUE S HI RELACIONEN. Mentre que el PDUSC té una rellevància decisiva en l elaboració de la regulació d aquests Pla Especial, degut a que condiciona directament els usos admesos, hi ha dos Plans Especials que només afecten directament al tractament de les edificacions existents que són: - El Pla Especial del Parc Montnegre-Corredor d àmbit supramunicipal, aprovat definitivament el 20 de juliol de 1989, que actualment està en procés de revisió per part de la Diputació de Barcelona amb la col laboració directa dels ajuntaments implicats. - El Pla Especial del Patrimoni arquitectònic de Mataró d àmbit municipal, aprovat definitivament l 11 de desembre del 2002, que segueix d aplicació en caràcter prioritari i complementari a les determinacions del present Pla Especial de masies i cases rurals del sòl urbanitzable. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 6

5 I.2. OBJECTIUS. 1. Regular el Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable, partint de les actuals zones 4e2 CONSERVACIÓ DE L HÀBITAT RURAL EN SNU, mitjançant un Pla Especial Urbanístic, d acord amb els articles 47.3 i 50.2 de la LUC. Aquest Pla Especial com a planejament derivat desenvolupa el que determina la Modificació puntual del PGOM-96 en relació al sòl no urbanitzable proposant i adaptant els paràmetres urbanístics amb caràcter detallat per a cada casa o masia. 2. Establir per a cada masia i casa rural, l ús admissible a cada cas segons la naturalesa de cada finca, d acord amb el que estableix l article 47.3 i 47.4 (ja que també es poden admetre alguns usos per actuacions d interès públic), i les condicions bàsiques d ordenació, com el nivell i concreció en m2 de possibles ampliacions del sostre edificable, i una orientació d on ubicar-se la possible ampliació i els paràmetres d ordenació volumètrica adequats. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 7

6 I.3. MARC LEGAL i la MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGMO-96. I.3.1. En relació a l articulat propi de la LUC referent al CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. Encara que el PGOM-96 és previ a la LUC, en l actualitat, en el marc de l article 47.3 i 50.2 de la LUC i l article 50.2, es desprèn que el Catàleg de Masies i Cases Rurals es pot elaborar directament amb una Modificació del PGOM-96, ja que la LUC estableix la via a través del planejament general o amb un Pla Especial Urbanístic, adaptant i modificant el planejament general. Per tant a Mataró actualment li correspon la modificació del Pla General vigent, per introduir el Catàleg de masies i cases rurals (CMCR), amb la conseqüent modificació de la regulació de la zona 4e2, i s opta per l elaboració d un Pla Especial, pels requeriments actuals de precisió respecte al lloc i a l edificació, en el moment d elaborar el CMCR. Art. 47.3: És permès en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51, de reconstruir i rehabilitar masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i cases rurals han d haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a que es refereix l article 50.2 amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d hotelapartament, a un establiment de turisme rural o a activitats d educació en el lleure. Tanmateix, per poder destinar les masies o les cases rurals a establiment hoteler ha d estar previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit d un nombre de places. Art El planejament urbanístic general o especial ha d identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació, d acord amb el que estableix l article Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s han d adequar a les determinacions que, si s escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge. De l articulat de la LUC es fa palès la necessitat de tramitar la Modificació del Pla General, ja que en el marc del nou Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals que es tramita solapadament, es regula els usos admesos i l edificabilitat màxima admesa en caràcter particular per a cada una de les finques de les zones 4e2, i per tant modifica els paràmetres actuals bàsics del Pla General. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 8

7 I.3.2. LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM-96 que dóna cobertura legal al Pla Especial del Catàleg de MCR. La Modificació del PGOM-96 i el PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MCR, com a documents de planejament urbanístic es relacionen entre ells establint quines són les determinacions urbanístiques pròpies de cada figura de planejament, i la seva dependència jeràrquica. Es pren el mateix model que s estableix habitualment amb els Plans Especials del Patrimoni Arquitectònic, que s identifiquen en el planejament general, i les determinacions precises d ordenació urbanística (usos i paràmetres d ordenació, inclosa l edificabilitat de la parcel la), es fa en el Pla Especial, pel requeriment d entrar en un detall d estudi més acurat, que en aquests casos no és propi fer-ho en el marc del planejament general. L article 191 Edificacions i elements construïts existents de les NN.UU. del PGOM, fa esment de les zones 4e2 Conservació de l habitat rural en SNU, on les identifica per possibilitar l ús d habitatge familiar, per la seva naturalesa en relació a la dimensió, el valor de l arquitectura i de la seva posició en el territori. En l article regula els paràmetres d ordenació de forma genèrica per a totes els zones 4e2, aspecte que en els treballs previs a la Modificació puntual i al Pla Especial, s ha detectat clarament la diferència entre la naturalesa de casa o masia, tant en l edificació existent com en relació a l entorn immediat, i per tant la conveniència d un Pla Especial que entri en els aspectes d ordenació precisa per a cada cas. En relació al llistat i regulació del CATÀLEG de MASIES I CASES RURALS, la Modificació puntual modifica i estableix el següent: - Respecte al llistat de les inicials zones 4e2, se n afegeixen 6 de noves, d acord amb els criteris establerts per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que determina de l article 47.3 de la LUC. La Modificació del Pla General en total inclou 37 masies i cases en el Catàleg de masies i cases rurals. - Malgrat de la LUC, es dedueix que el Catàleg de MCR es refereix a un catàleg d edificis, es creu convenient considerar també l entorn de la masia o casa, ja que en el marc de la regulació del paisatge del sòl no urbanitzable, es considera essencial. En aquest aspecte es considera encertat considerar El Catàleg de masies i cases rurals associat a un entorn, que el PGOM-96 l estableix coma zona 4e2. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 9

8 - La proposta de la modificació puntual del PG, respecte a l àmbit de la zona 4e2 és reduir-lo considerablement, passant part de la finca a sòl de valor agrícola o forestal segons correspongui, eliminant l espai de protecció (clau ep) que determinava la vigent zona 4e2, ja que en la proposta que es fa, l espai de protecció s identifica en la pròpia delimitació de la zona. - S adapten els nous usos d acord amb la LUC (habitatge familiar, turisme rural, hotel, restaurant, i actuacions d interès públic...) i es remet al Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases rurals, les limitacions d aquests usos d acord amb la naturalesa de la finca, i la necessitat o no de l elaboració i tramitació d un Pla Especial de detall pel desenvolupament d una nova activitat concreta admesa. - Es modifiquen els articles de les NN.UU. relacionats amb la nova regulació de la LUC/RLU per adaptar-se a la legislació vigent molt vinculat a l elaboració del Catàleg de Masies i Cases rurals, i també introdueix les subzones pròpies en el SNU en els àmbits delimitats de sòl urbanitzable costaner 1, adaptant el PGOM-96 al PDUSC. - Estableix la relació jeràrquica entre el Pla General i el Pla Especial de la següent manera: El Pla General concreta i delimita les zones 4e2 en els plànols i NN.UU. segons correspongui, i la determinació dels paràmetres d ordenació i ús es fa en el Pla Especial, ja que requereix un estudi precís de cada entorn de masia o casa rural. I.3.3. En relació a l INFORME AMBIENTAL. D acord amb l article 100 del RLU, l informe ambiental del planejament derivat té per objecte l anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l establiment de l ordenació detallada pròpia de cada un d aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en tot allò que sigui necessari d acord amb l abast de les determinacions del pla derivat. El contingut que preveu l INFORME AMBIENTAL d un planejament derivat està previst per sectors de desenvolupament urbanístic, que han d esdevenir sòl urbà consolidat (sigui des d un Pla Parcial o un PMU) amb ordenació detallada, aspecte decisiu per plantejar-se com ha de ser aquest INFORME AMBIENTAL, que tracta aspectes molt diferents. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 10

9 El cas que ens ocupa, l únic motiu que ha de justificar aquest informe ambiental per aquest planejament tant especial, és demostrar inicialment que les ampliacions proposades en aquest Pla Especial, entre 50 m2 i 300 m2, no lesionen cap valor ambiental de l entorn. L ampliació mínima de 50 m2 que es permet en quasi totes les cases o masies rurals, tenen l objectiu només de possibilitar instal lacions necessàries, en el moment que es plantegés una activitat de servei col lectiu. També el present Pla Especial preveu que en la implantació d un nou ús o activitat, en una edificació existent, que suposi una ampliació superior a 100 m2 (nivell d ampliació C del Pla especial), requereix la redacció i tramitació d un Pla Especial de detall per l activitat precisa, i l estudi ambiental corresponent obligatori, a partir del projecte d activitat en concret. Per aquest motiu no procedeix elaborar un acurat estudi ambiental per aquest Pla Especial, ja que igualment s ha de tramitar un nou Pla Especial específic per l establiment d una nova activitat per una ampliació superior als 100 m2. Entre altres aspectes, aquest Pla Especial no pot fer l ordenació detallada (a que es refereix l art. 100 del RLU) de les possibles ampliacions, per usos que no són de dret, fins que s elabori el Pla Especial de detall corresponent. Aquest Pla Especial, considera que les ampliacions que poden tenir un efecte en l entorn paisatgístic, a nivell de les determinacions d aquest Pla Especial, són les ampliacions entre 101 m2 i 300 m2 de sostre, que són 11 de les 37 que hi ha en el Catàleg. En aquest cas s obliga a la redacció i tramitació d un Pla Especial Urbanístic d acord amb els continguts regulats en l art. 5 d aquestes NN.UU., amb el corresponent estudi ambiental en relació a una activitat concreta. Per altre costat, d acord amb l article del RLU han d incorporar informe ambiental les modificacions dels plans urbanístics que requereixin avaluació ambiental d acord amb la transitòria 6ª de la LUC, i la Modificació puntual que es tramita conjuntament a aquest Pla Especial i que li dona cobertura, no el requereix. En canvi si que necessiten informe ambiental els planejaments derivats per la implantació d equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, serveis tècnics, estacions de subministrament de carburants i altres al servei de la xarxa viària, d acord amb el punt 1.c d aquesta DT 6ª. Per tot lo exposat el present Pla Especial ha de donar cobertura als efectes mediambientals als canvis d ús i ampliacions fins a 100 m2, tenint en compte que el tràmit que es proposa és el de l art. 58 del RLU, (tramitació més àgil ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 11

10 directament per llicència del projecte) més el control d una activitat mitjançant el que regula l article 59 del RLU referent a Les mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic per a la implantació d activitats i construccions en sòl no urbanitzable, que bàsicament són de caràcter ambiental i paisatgístic. Per tant la proposta passaria per elaborar un estudi ambiental pels àmbits de les zones 4e2 on es permeten ampliacions des de 51 m2 fins a 100 m2 (nivell B d ampliació), entenent que les ampliacions fins a 50 m2 no lesionen cap entorn ni medi en el marc de l àmbit de les zones 4e2, ja que tracta de petites ampliacions molt vinculades als requeriments tècnics de la pròpia activitat, o per assolir els mínims d habitabilitat en el cas d habitatges i possibilitar ampliar molt poc el programa familiar. Per altre costat, cal deixar clar, que aquest Pla Especial no dóna drets directes als propietaris de les finques, per a nous usos amb ampliacions superiors a 100 m2. És l elaboració i aprovació definitiva del Pla Especial de detall, d acord amb l article 5 de les NN.UU. d aquest Pla Especial, conjuntament amb l informe ambiental requerit, que com a planejament urbanístic, permetrà assolir la capacitat reguladora d admetre l ús i l ampliació, en relació a una nova activitat a desenvolupar que es proposi en el Pla Especial de detall en una finca que inclogui una zona 4e2. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 12

11 I.4. DOCUMENTACIÓ D AQUEST PLA ESPECIAL. Aquest Pla Especial Urbanístic per la naturalesa pròpia de desenvolupar el CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE consta dels següents documents: MEMÒRIA I INFORME AMBIENTAL NORMES URBANÍSTIQUES FITXES DE CADA MASIA i CASA RURAL. Informació de base, informació urbanística, i propostes d ordenació urbanística (usos i paràmetres). ANNEX: Plànol informatiu MORFOLOGIA DEL SÒL NO URBANITZABLE a escala 1:5.000 del Pla General d Ordenació de Mataró. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS - Servei de Desenvolupament Urbà 13

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Setembre 2010 índex 1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 1.1.- Introducció. Objectius

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA TÈCNICA. 1. Actualització del registre d expedients d activitats municipals.

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA TÈCNICA. 1. Actualització del registre d expedients d activitats municipals. CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA TÈCNICA ÀMBIT DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 1. Actualització del registre d expedients d activitats municipals. Entrada en el registre informàtic de les dades de

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona DOCUMENT DE REFERÈNCIA 1. Identificació de l expedient Número: U122/2007 Data d entrada: 23.3.2007, completada el 17.5.2007 Data documentació: 6.2007 Municipi: Sant Joan de Mollet (Gironès) Sol licitant:

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008)

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) APRENDRE A INVESTIGAR Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) 1r - PLANTEJAR LA NECESSITAT D INFORMACIÓ Què cerco i per què? IDENTIFICAR LA INFORMACIÓ QUE ES NECESSITA EN FUNCIÓ DE LA TASCA A RESOLDRE

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

CATÀLEG COL LECTIU DE LA XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA

CATÀLEG COL LECTIU DE LA XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA CATÀLEG COL LECTIU DE LA XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA http://xlpv.cult.gva.es QUÈ PERMET FER? Consulta del catàleg col lectiu de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana (exlpv).

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Sensibilització en la igualtat d oportunitats DADES GENERALS DEL CURS 1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Àrea professional: ORIENTACIÓ LABORAL

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

Criteris sobre l aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió

Criteris sobre l aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió Criteris sobre l aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió OO. Àmbit general 00-01 En l Annex 3 de la Guia tècnica del REBT, en el càlcul de la Corrent de Curtcircuit (I cc ) es considera

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL

LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL S E G O N A E D I C I Ó D E S A B A D E L L U N I V E R S I T A T D E L 7 A L 1 1 D E J U L I O L D E 2 0 0 3 LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL LES ESTRATÈGIES LOCALS EN LA MOBILITAT URBANA Joan Carles

Más detalles

DIAGRAMA PARA PROTEGER A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD A ESTUDIAR. EXTERIOR ACTIVIDAD

DIAGRAMA PARA PROTEGER A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD A ESTUDIAR. EXTERIOR ACTIVIDAD DIAGRAMA PARA PROTEGER A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD A ESTUDIAR. OBJETIVO Posterior R.D. 1367/2007 24-10-2007 Anterior R.D. 1367/2007 24-10-2007 B2 del anexo III del R.D. 1367/2007

Más detalles

El Govern aprova el Pla d acció per al desplegament d infraestructura dels vehicles elèctrics a Catalunya

El Govern aprova el Pla d acció per al desplegament d infraestructura dels vehicles elèctrics a Catalunya Nota de premsa El Govern aprova el Pla d acció per al desplegament d infraestructura dels vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019 La iniciativa està dotada amb 5,8 milions d euros i vol superar les barreres

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

Pla d Empresa Social. Suport a la revisió i/o elaboració del pla de negoci. Consultoria i Estudis

Pla d Empresa Social. Suport a la revisió i/o elaboració del pla de negoci. Consultoria i Estudis Pla d Empresa Social Suport a la revisió i/o elaboració del pla de negoci Data: 17 de juny de 2013 Per 2013 a: Ajuntament de Sant Joan Despí Consultoria i Estudis Sumari 1. Justificació... 3 2. Àmbits

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures

Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Cristian Benito Manrique MÀSTER EN GESTIÓ URBANÍSTICA Sumari 1. Introducció 2. Objectius 3. Dades d estudi 4. Fórmula fonamental

Más detalles

PROCEDIMENT DE RECOMPTE DE MOTS

PROCEDIMENT DE RECOMPTE DE MOTS Serveis Lingüístics Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona Tel. +34 934 035 478 Fax +34 934 035 484 serveislinguistics@ub.edu www.ub.edu/sl PROCEDIMENT DE RECOMPTE DE MOTS Aquest document té com a objectiu

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Balanç a desembre 2016 (tancament) Ministeri de Medi

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 Què som? L Institut Municipal de Parcs i Jardins és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis. Depèn de la 3a

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS D ASSISTÈNCIA DEL SAM ASSISTÈNCIA TÈCNICA

CATÀLEG DE SERVEIS D ASSISTÈNCIA DEL SAM ASSISTÈNCIA TÈCNICA CATÀLEG DE SERVEIS D ASSISTÈNCIA DEL SAM ASSISTÈNCIA TÈCNICA ÀMBIT INFORMÀTICA 1. Suport informàtic. Assessorament per a la informatització bàsica per posar en marxa els sistemes informàtics. Donar suport

Más detalles

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 Procés de Participació Grup Sectorial del Pacte per la Mobilitat: la Bicicleta Gener 2013 Contingut 1. Procés de Participació del PMU 2. Convocatòria dels

Más detalles

Premi. L impulsen el Barcelona Institut d Emprenedoria i el Consell Social de la Universitat de Barcelona

Premi. L impulsen el Barcelona Institut d Emprenedoria i el Consell Social de la Universitat de Barcelona Premi 2015 L impulsen el Barcelona Institut d Emprenedoria i el Consell Social de la Universitat de Barcelona La Universitat de Barcelona convoca el Premi Emprèn!UB per impulsar la innovació i donar suport

Más detalles

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ Pàg.: 1 de 6 PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE Pàg.: 2 de 6 FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ Nom de la prestació Descripció Tramitació de beques

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran I. PERFIL DE LA GENT GRAN PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

AUTÒNOMS Contingències Comunes

AUTÒNOMS Contingències Comunes AUTÒNOMS Contingències Comunes REQUISITS D ACCÉS A LA PRESTACIÓ D INCAPACITAT TEMPORAL PER A CONTINGÈNCIES COMUNES 1-Alta al RETA i cobertura de la prestació d IT per contingències comunes. 2-Període de

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) RD 840/2015

TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) RD 840/2015 TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) RD 840/2015 Sophie Tost Pardell 1 Índex: 1. RD 840/2015 DE TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2012/18/UE. 2. NORMATIVA CATALANA. 3. CONCLUSIONS. 2 1 c) El

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ 16.200813 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ Núm. de la sessió : 16/2013 Data : 20.08.2013 Hora d inici : 20.00 h

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLENCIA DE GÈNERE. Ara tenen un mòbil i Centres d atenció per defensar-les.

PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLENCIA DE GÈNERE. Ara tenen un mòbil i Centres d atenció per defensar-les. PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLENCIA DE GÈNERE Ara tenen un mòbil i Centres d atenció per defensar-les. PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA

Más detalles

Càlcul de les prestacions

Càlcul de les prestacions Càlcul de les prestacions Salari global És la remuneració que l empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primes, les gratificacions

Más detalles

Instal lació de l aplicació 2xRDP:

Instal lació de l aplicació 2xRDP: Instal lació de l aplicació 2xRDP: Per poder accedir als programes de Suport al núvol tenim dos mitjans: Accés a través del programa 2xRDP: En primer lloc podem accedir-hi instal lant el programa 2x RDP,

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Ponència de sòl no urbanitzable

Ponència de sòl no urbanitzable Ponència de sòl no urbanitzable Anàlisi estadística dels càmpings de Catalunya Octubre 212 A partir d una base de dades facilitada per la Direcció General de Turisme que conté 355 càmpings de Catalunya,

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA (Text Refós de data 28/9/2007) 1 2 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA (Text Refós de data 28/9/2007) Per l equip

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Implantació de sistemes d aigües grises

Implantació de sistemes d aigües grises Sant Cugat del Vallès Implantació de sistemes d aigües grises Marta Oliver Qualitat i Planificació Ambiental Servei de Medi Ambient 24 de març de 2015, Sant Cugat del Vallès 1. Perquè una ordenança d estalvi

Más detalles

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural RESOLUCIÓ de 28 d abril de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d Avaluació Ambiental, per la qual s ordena la

Más detalles

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Diputació de Barcelona Gener de 2015 Edició i coordinació: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona Dipòsit legal: B 3458-2015

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona DOCUMENT DE REFERÈNCIA 1. Identificació de l expedient Títol Pla d ordenació urbanística municipal Promotor

Más detalles

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents Montse Guitert i Marc Romero Àrea de Capacitació Digital Jornada Institucional de Docents, 9 juliol 2011 Índex Conceptualització d'activitats en equip

Más detalles

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL El present informe té com a finalitat la identificació i l anàlisi dels diferents agents de l Economia Social que realitzen la seva activitat al Vallès Occidental.

Más detalles

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. Les funcions i tasques a desenvolupar s articulen dintre de les pròpies atribuïdes a l EAIA en el seu Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre (DOGC

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Annex 2. Informe clínic i psicosocial

Annex 2. Informe clínic i psicosocial Annex 2. Informe clínic i psicosocial INFORME ADREÇAT A: FISCALIA JUTJAT PER DEMANAR: SOL LICITUD DE MESURES CAUTELARS: Protecció personal Protecció patrimonial Altres: PER INICIAR UN PROCÉS DE MODIFICACIÓ

Más detalles

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra XERRADA SOBRE LES DROGUES Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa mossos d esquadra Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS Divisió de Gestió Energètica Institut Català d Energia Gener 2014 NOU PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ A) PER QUÈ AQUESTS CANVIS? Atesa la probable aprovació

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona DOCUMENT DE REFERÈNCIA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA A L ÀMBIT DE CAN MARGARIT, AL TERME MUNICIPAL DE SANT ESTEVE SESROVIRES. 1. IDENTIFICACIÓ DE L EXPEDIENT Assumpte Modificació

Más detalles

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Servei Públic de Transport Especial de Barcelona Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Què és el Servei Públic de Transport Especial? Barcelona compta amb un dels serveis de transport públic

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5693 16.8.2010 63825 ORDRE IRP/418/2010, de 5 d agost, sobre l obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que

Más detalles

Marc legal del control urbanístic als voltants dels establiments AG.

Marc legal del control urbanístic als voltants dels establiments AG. INSTRUCCIÓ 3/2011 DGEM CRITERIS PER A L ELABORACIÓ, A SOL LICITUD DELS AJUNTAMENTS, DE L INFORME DEL DEMO PREVIST A L APARTAT 5 DE L ARTICLE 60 (INFORME URBANÍSTIC) DE LA LLEI 20/2009 DE 4 DESEMBRE DE

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

Programa formatiu online

Programa formatiu online Curs sobre Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA). Per l atenció integral i integrada de persones amb malalties i condicions cròniques complexes. Programa formatiu online CURS SOBRE PLANIFICACIÓ

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

PROPOSTA DE ADAPTACIÓ D UN SECTOR DE LA PLATJA DE COMA-RUGA, EN EL TERME MUNICIPAL D EL VENDRELL.

PROPOSTA DE ADAPTACIÓ D UN SECTOR DE LA PLATJA DE COMA-RUGA, EN EL TERME MUNICIPAL D EL VENDRELL. PROJECTE : FPTU 0403 PROPOSTA DE ADAPTACIÓ D UN SECTOR DE LA PLATJA DE COMA-RUGA, EN EL TERME MUNICIPAL D EL VENDRELL. Proposta de adaptació d un sector de la platja de Coma-ruga Justificació de la proposta.

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Guia d Accessibilitat Web

Guia d Accessibilitat Web Guia d Accessibilitat Web Índex què és l accessibilitat? Accessibilitat 4 Accessibilitat Web 4 Aplicació de l Accessibilitat 5 W3C/ World Wide Consortium 6 WAI/ Web Accessibility Initiative 6 Pautes d

Más detalles

ORDEN 2/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de Turismo, por la que se establecen los distintivos correspondientes

ORDEN 2/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de Turismo, por la que se establecen los distintivos correspondientes Conselleria de Turisme ORDE 2/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Turisme, per la qual s establixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 IMPLANTACIÓ D UN PAU CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 David Tisaire Berga Definicions i obligacions Implantació: tot el conjunt de mesures a prendre per assegurar l eficàcia operativa del

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Direcció General de Radiodifusió i Televisió

Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Direcció General de Radiodifusió i Televisió DECRET 148/2001, de 29 de maig, d ordenació ambiental de les instal lacions de telefonia mòbil i altres instal lacions de radiocomunicació. El Pla estratègic per a la societat de la informació presentat

Más detalles

LES PERSONES QUE FAN LA URV

LES PERSONES QUE FAN LA URV LES PERSONES QUE FAN LA URV INFORME 2015 Gerència Servei de Gabinet de Comunicació Gabinet del Rector Gabinet Recursos Humans Tècnic del Rectorat i Relacions Externes URV.A07.01.02 Índex Presentació 3

Más detalles

PROJECTES (ENGINYERIA INDUSTRIAL) // Josep Bellvehí i Xavier Espinach // ISBN:

PROJECTES (ENGINYERIA INDUSTRIAL) // Josep Bellvehí i Xavier Espinach // ISBN: PROJECTES (ENGINYERIA INDUSTRIAL) // Josep Bellvehí i Xavier Espinach // ISBN: 84-8458-226-4 181 CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT 10.1. INTRODUCCIÓ 10.2. ÀMBIT D APLICACIÓ 10.3. PRINCIPIS DE L ACCIÓ PREVENTIVA

Más detalles

CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA -----

CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA ----- CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA ----- Infraestructures Turístiques Hotel Aigua Blava Begur, 2 d octubre 2009 Miquel Alsius. Enginyer de Camins. Pte. Grup CETT Infraestructures Turístiques Què

Más detalles