1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informazio-fluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2009ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da irailaren 30ean grabatu, eskaneatu eta call center-eko jardueraren adarraren zatiketa gertatu zen, eta xede horretarako Zugaztel, S.A. Foru Sozietate Publikoa sortu zen (sozietate honek aipatutako zerbitzuak eskaintzen jarraituko du). Halaber, Kapital Sozialaren ,12 euroko murrizketa ere egin da, aipatutako entitate horren kapital sozialaren zenbateko baliokidea dena. Horregatik guztiagatik, Lantik, S.A. sozietateak eskainitako grabatu, eskaneatu eta telefono bidezko arretako zerbitzuen erreferentzia urteko irailaren 30a arte bakarrik egiten da. Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2009 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2009 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El 30 de Septiembre de 2009 se produce la escisión de la rama de actividad de grabación, escaneo y call center, creándose a tal fin la Sociedad Pública Foral denominada Zugaztel, S.A. que continuará prestando los citados servicios, procediéndose así mismo a una reducción de Capital Social de ,12, que equivale a la cifra de capital social de la citada entidad. Por todo ello, la referencia de los servicios de grabación, escaneo y atenció telefónica, prestados por Lantik, S.A. se refieren exclusivamente hasta el 30 de septiembre de 2009.

2 Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Datuen grabazioa urteko irailaren 30a arte. Dokumentuen eskaneatzea urteko irailaren 30a arte. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2009, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet. Elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos hasta el 30 de septiembre de Escaneo de documentos hasta el 30 de septiembre de Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center urteko irailaren 30a arte. Call Center hasta el 30 de septiembre de Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2009an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2009 a través de los siguientes servicios: Entre los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informaticas, los proyectos más

3 diren proiektu nagusienak: Orokorrak Irudien azpiegitura korporatiboa. - Bulegotikako dokumentuak irudien sisteman sartzea ahalbidetzea. - ImagePlusean biltegiratzeko prozesuen jarraipena. Informazio Geografikoaren Sistemaren azpiegitura. significativos puestos en producción durante el año 2009 han sido los siguientes: Generales Infraestructura corporativa de imágenes. - Permitir incorporar al sistema de imágenes documentos ofimáticos. - Seguimiento de los procesos de almacenamiento en ImagePlus. Infraestructura del Sistema Información Geográfico. - GIS azpiegitura mantentzeko zereginak. - Tareas para el mantenimiento de la infraestructura GIS. Sinadura elektronikoaren azpiegitura. Zerbitzu berriak: sinadura elektronikoa egiaztatzea eta denbora-zigiluak sortzea. Azpiegitura mikroinformatikoa/web - Windows 2000ko intraneteko aplikazioak Windows 2003 azpiegitura berrira migratzea. - SQL-2000 migratzea SQL-2005era datubasearen kudeatzaile korporatiboaren bilakaerak eragindako aplikazioetan. Java plataformaren azpiegitura. - Azpiegitura komuna garatzea Adobe LiveCycle Output (J2EE)-rako inbokazioa egiteko hainbat plataformatatik. FDF dokumentuekin (Adobe inprimakien aurreko bertsioa) elkarreragingarritasuna ahalbidetzeko beharrezko datuen transformazioak (XSL) inplementatzea. Aplikazioetarako sarbideen kontrola eta segurtasuna. - Web eta bezero/zerbitzaria aplikazioak aldatzea dagoen segurtasun-azpiegiturara egokitzeko. Azpiegitura ostalaria. - Mezuak bidaltzeko transakzioa egokitzea, bidalketa masiboak egin ahal izateko. Administrazioko Prozeduren Azpiegitura. - Bideratuz-en bilakaera teknologikoa, Lizitatzaileak eta Kontratazioa Hidra espedienteak Infraestructura de firma electrónica. - Nuevos servicios: Verificación firma electrónica y generación de sellos de tiempo. Infraestructura microinformática/web. - Migración de las aplicaciones de intranet de Windows 2000 a la nueva infraestructura Windows Migración de SQL-2000 a SQL-2005 en las aplicaciones afectadas por evolución del gestor de base de datos corporativo. Infraestructura plataforma Java. - Desarrollo de una infraestructura común para realizar la invocación a Adobe LiveCycle Output (J2EE) desde las diferentes plataformas. Implementar las transformaciones de los datos (XSL) necesarias para permitir la interoperabilidad con documentos FDF (versión anterior de formularios Adobe). Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Modificación de las aplicaciones Web y cliente/servidor para su adaptación a la infraestructura de seguridad existente. Infraestructura host. - Adaptación de la transacción de envío de mensajes, para que pueda realizar envíos masivos. Infraestructura de Procedimientos Administrativos. - Evolución tecnológica de Bideratuz, Paso de Licitadores y Contratación del motor de gestión de

4 kudeatzeko motorra, bere Microsoft bertsiotik Jave bertsiora igarotzea. - Herri Lanen espedienteen bilakaera teknologikoa, Hidra espedienteak kudeatzeko motorra, bere Microsoft bertsiotik Jave bertsiora igarotzea. Eta Microsofteko Word zerbitzariko testuen prozedura Aspose Words-era igarotzea. Hidra Azpiegitura. expedientes Hidra en su versión Microsoft a su versión Java. - Evolución tecnológica de los expedientes de Obras Públicas del motor de gestión de expedientes Hidra en su versión Microsoft a su versión Java y del Procesador de textos en servidor Word de Microsoft al Aspose Words. Infraestructura Hidra. - Erreminta-motorra lukuan jarri da. - Se ha puesto en cluster el motor-herramienta. Zehatzak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak urteko diru-laguntzen dekretua egokitzea, funtzionalitate berriak eta doikuntzak. Administrazioko Prozeduren katalogoa. Especificos Gabinete Del Diputado General Expedientes de igualdad de oportunidades. - Adaptación al decreto de subvenciones de 2009, nuevas funcionalidades y ajustes. Catálogo de Procedimientos Administrativos. - BAOren Web bertsiorako konexioa. - Conexión a la versión Web del BOB. Udal harremanen eta administrazio publikoaren foru saila Langileen kudeaketa. - Funtzionarioei eta lan-kontratudun langileei buruzko egintza eta ebazpenen erregistroko notazioa. - Kontratu telematikoen modulu berria. Nomina Berria. Departamento foral de relaciones municipales y administración pública Gestión de personal. - Notación registral de actos y resoluciones relativos a funcionarios y personal laboral. - Nuevo módulo de contratos telemáticos. Nueva Nómina. - Lankidetza aholkularitzako azterketan. - Colaboración en el estudio de consultoria. Lanpostuak. - Berariazko osagarria 14 ordainsaritan eta lansaria parekatzeagatik. Nomina urteko ekitaldirako egokitzapenak eta bestelako aplikazioekin lotutako funtzionalitate berriak. Bideratuz. Prozedurak. Administratiboak. Funtzio Publikoa. - Bajako prozedurak indarreko hitzarmenera doitzea. Puestos de trabajo. - Complemento específico en 14 pagas y retribución por equiparación. Nomina. - Adaptaciones al ejercicio 2009 y nuevas funcionalidades relacionadas con otras aplicaciones. Bideratuz. Procedimientos.Administrativos Función Pública. -Ajuste de los procedimientos de baja al convenio vigente. - Lansarizko aldeak baimentzeko prozedura berria. - Nuevo procedimiento de Autorización de

5 diferencias retributivas. - Erditze edo haurdunaldiagatiko Lizentzia eta Adopzioagatiko Lizentziaren prozeduretarako egokitzapenak. - Ikasketengatiko baimenaren prozedura berria garatzea. - Funtzionalitate berriak eranstea edoskitzeagatiko Lizentziaren prozeduran. - Baimendutako atsedenengatiko Irteeren prozedura berria garatzea. Langileen hautapena. - Eskabideen erregistroaren Web aplikazioa aldatzea edozein eskabideren alta, aldaketa edo baja dakarren ekintza orok Log-ean arrastoa utz dezan. Prestakuntzaren kudeaketa. - Aurrekontua kontrolatu eta ikastaroak prestatzeko funtzionalitate berriak garatzea. - Adaptaciones a los procedimientos de Licencia por gestación o alumbramiento y Licencia por adopción. - Desarrollo de un nuevo procedimiento de Permiso por estudios. - Incorporación de nuevas funcionalidades al procedimiento de Licencia por lactancia. - Desarrollo de un nuevo procedimiento de Salidas por descansos autorizados. Selección de personal. - Modificar la aplicación Web de registro de solicitudes para que toda acción que suponga un alta, modificación o baja de cualquier solicitud, deje rastro en el Log. Gestión de la formación. - Desarrollo de nuevas funcionalidades de control presupuestario y de preparación de cursos. - Fakturazioko modulu berria. - Nuevo módulo de facturación. Aldizkari Ofizialak. - Aldizkarirako Web berria, hatz-marka, sinadura digitala eta erabateko irisgarritasuna barne hartzen dituena. - Funtzionalitate berriak iragarkiak kudeatzeko sistema integratuan. Boletines Oficiales. - Nueva Web para el Boletín, incorporando huella digital, firma digital y completa accesibilidad. - Nuevas funcionalidades en el sistema integrado de gestión de anuncios. - Aldizkarien formatuaren bihurketa. - Conversión de formato de los boletines. Kontratatzeko espedienteak. - Datuak egokitzea Kontratazio Espedientearen egitura berrira. - Dokumentuak automatikoki sortzea burutzeko fasean zehar. Su-hiltzaileen kudeaketa. - Lantik eta BFAren Web orriaren estandarretara egokitzea argitaratzeko. Estatistiken modulu berria. Udalen karguak eta batzordeak. - Aplikazioa Web ingurunera migratzea, funtzionalitate berriak erantsita. Zorpetzea. Expedientes de contratación. - Adaptación de datos a la nueva estructura del Expediente de Contratación. - Generación automática de documentos durante la fase de ejecución. Gestión de bomberos. - Adaptación a los estándares de Lantik y de la página Web de la DFB para su publicación. Nuevo módulo de estadísticas. Cargos y comisiones de los ayuntamientos. - Migración de la aplicación a entorno Web, incorporando nuevas funcionalidades. Endeudamiento.

6 - Oraingo kudeaketa integratzea Udaldata aplikazioaren modulu berri gisa. Udaldata. - Integración de la gestión actual como un nuevo módulo de la aplicación Udaldata. Udaldata. - Aurrekontuen datu-baseen integrazioa. - Integración de bases de datos de presupuestos. Aurrekontuak eta udal kontabilitatea. - Funtzionalitate berriak Aurrekontu Korronteen eta Likidatutako Aurrekontuen jarraipena kudeatzeko. Aholkularitza Juridikoaren espedienteen erregistroa. - Aholkularitza Juridikoaren espedienteen kudeatzailearen hobekuntzak eta zerrenda berriak. - Estatuko Habilitazioko Funtzionarioen plantilla berriak. Langileen Artxibo Fisikoa. Presupuestos y contabilidad municipal. - Nuevas funcionalidades para gestionar el seguimiento de los Presupuestos Corrientes y de los Presupuestos Liquidados. Registro de expedientes de la Asesoria Jurídica. - Mejoras y nuevos listados del gestor de expedientes de Asesoria Jurídica. - Nuevas plantillas de Funcionarios de Habilitación Estatal. Archivo Físico de Personal. - Papera kudeatzeko aplikazio berria. - Nueva aplicación de gestión del papel. Gizarte ekintzako foru saila Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. Departamento foral de acción social Gestión de subvenciones de Acción Social. - CD egitea 2009ko diru-laguntzen kanpainarako. - Emisión de CD para la campaña de subvenciones Administrazioko Prozedurak (Ardatz). - Familiako zaintzailea eta laguntza pertsonala: Prestazioa ordaintzea aldien arabera. Gizarte Ekintzako azpiegitura. - Ukituriko zerbitzuei jakinaraztea pertsona bat zendu dela. Hirugarren adinaren bidaiak (Adineko). - Modulu berria eranstea urteko kanpainan, hiritarrari eskabideak Internet bidez aurkeztea ahalbidetzen diona. Oinarrizko Errenta (GGD). - BFA eta Eusko Jaurlaritzaren arteko datuen elkartrukerako modulua. Pentsioen errenta osagarri berria. Sarrera Iraunkorrak Egoitzetan. - Unitate Sozio-Sanitarioen bigarren mailako prozedurak eta Prezio Publikoaren berrikuspena. Procedimientos Administrativos (Ardatz). - Cuidador familiar y Asistencia personal: Pago de la prestación por periodos. Infraestructura de Acción Social. - Aviso a los servicios afectados que una persona ha fallecido. Viajes de la tercera edad (Adineko). - Incorporación de un nuevo módulo en la campaña 2009 que permite al ciudadano poder presentar las solicitudes por Internet. Renta Básica (IMI). - Módulo de intercambio de datos entre la DFB y el Gobierno Vasco. Nueva renta complementaria de pensiones. Ingresos Permanentes en Residencias. - Procedimientos secundarios de Unidades Socio- Sanitarias y revisión de Precio Público.

7 - Metatutako zorra- Kontrolen hobekuntza eta Ogasunarekiko konexioa. - Zor ez diren sarreren itzulketa likidatzeko sistema. - Deuda acumulada. Mejora de controles y conexión con Hacienda. - Sistema de liquidación de devolución de ingresos indebidos. - Plaza aktibatuak / desaktibatuak mantentzea. - Mantenimiento plazas activadas / desactivadas. - Premiazko espedienteen balorazio ekonomikoa (prezio publiko zeroa). - Diru-sarrera iraunkorren foru araudi berrira egokitzea. Gizarte Ekintzako Laguntza eta Diru-laguntzen kudeaketa. - Aplikazio berria. Laguntza Teknikoak: Diruz lagun daitezkeen laguntzako produktuak (laguntza ekonomikoak). Telelaguntza. - Sistemara egokitzea, araudi berrian jasotako aldaketen ondorioz. Kotizazio gabeko pentsioak. - Aplikazioa egokitzea sarbideen aplikaziora (maila handiko fitxategietarako DBLO araudia). - Valoración económica de expedientes urgentes (precio público cero). - Adaptación a la nueva normativa foral de ingresos permanentes. Gestión de Ayudas y Subvenciones de Acción Social. - Nueva aplicación. Ayudas Técnicas: Productos de apoyo subvencionables (ayudas económicas). Teleasistencia. - Adaptaciones al sistema, como consecuencia de los cambios incluidos en la nueva normativa. Pensiones no contributivas. - Adaptación de la aplicación al registro de accesos (reglamento LOPD para ficheros de nivel alto) urteko berrikuspena (LISMI ere bai). - Revisión anual 2009 (también LISMI). - Atxikipen judizialak eta fitxategi bateratuen egokitzapena. Gizarte Ekintzako Prestazio eta Pentsioen kudeaketa. - Mendekotasuneko prestazioen nomina birbaloratzea. Mendekotasunari buruzko Legea. - Udalekin Informazioa trukatzeko modulu berria. Etxez etxeko laguntza. - Eusko Jaurlaritzarekin informazioa trukatzearen automatizazioa. (IMSERSO). - Zabaltzea Eusko Jaurlaritzari igorritako informazioa (eskabidea, balioa, foru agindua, PIAren balioa). Elbarrien oinarrizko zentroaren kudeaketa. - Aplikazioa sarbideen erregistrora egokitzea (maila handiko fitxategietarako DBLO araudia). - Retenciones judiciales y adecuación de ficheros unificados. Gestión de Pensiones y Prestaciones de Acción Social. - Revalorización de la nómina de las prestaciones de Dependencia. Ley de Dependencia. - Nuevo módulo de intercambio de Información con los ayuntamientos. Ayuda a domicilio. - Automatización del intercambio de información con Gobierno Vasco. (IMSERSO). - Ampliación de la información remitida al Gobierno Vasco (solicitud, valor, orden Foral, valor del PIA). Gestión del centro de base de minusválidos. - Adaptación de la aplicación al registro de accesos (reglamento LOPD para ficheros de nivel alto).

8 Nekazaritzako Foru Saila Departamento Foral De Agricultura Laborategiaren Kudeaketa. - Laginak taldekatzeko irteera inprimatu berrien garapena. Laguntzak eta primak nekazaritzako ustiategien titularrei ko Baldintzagarritasuna. Kudeaketa berria eta laguntzaren tratamendua. Minimis laguntza esnetarako behi-hazienda edo BIFE duten ustiategiei. Behi ume-hazleen primaren jarduketa berrikustea. Laguntza egokitzea zerbitzua kudeatzeko beharrizan berrietara. Sandachen kontrola. - Kontrol Plan eta Auditorien kudeaketa animalien osasun eta ongizatearen arloan. Abereen mugimenduaren erregistroa. Nekazaritzako makineriaren erregistroa. - Garapen berria tratamendu fitosanitarioen makineriaren kudeaketa integratzeko garapen berria. Sutea gertatzeko arrisku mailaren ebaluazioa. - Sutea gertatzeko arriskuaren indize kanadarra kudeatzeko aplikazio berria. Kulturako foru saila Udalekuak. - Egokitzapenak eta hobekuntzak urteko kanpaina kudeatzeko. Uda Gaztea. Egokitzapenak eta hobekuntzak urteko kanpaina kudeatzeko. Diru-laguntzen kudeaketa. Bizkaitik Bizkaira. Gestión del Laboratorio. - Desarrollo de nuevas salidas impresas para agrupar las muestras. Ayudas y primas a titulares de explotaciones agrarias. - Condicionalidad Nueva gestión y tratamiento de la ayuda. Ayuda minimis a explotaciones con vacuno de leche o BIFE. Revisión de actuación de la prima de Vacas Nodrizas. Adaptaciones de la ayuda a las nuevas necesidades de gestión del servicio Control de los sandach. - Gestión de los Planes de Control y Auditorias en materia de salud y bienestar de los animales.. Registro del movimiento de ganado. Registro de maquinaria agrícola. - Nuevo desarrollo para integrar la gestión de la maquinaria de tratamientos fitosanitarios. Evaluación del grado de peligro de incendio. - Nueva aplicación para gestionar el índice canadiense de peligro de incendio. Departamento foral de cultura Udalekuak. - Adaptaciones y mejoras para la gestión de la campaña del Uda Gaztea. Adaptaciones y mejoras para la gestión de la campaña del Gestión de subvenciones. Bizkaitik Bizkaira. - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. Artxibategi Historikoa. - Datuak katalogatzen diren ingurunetik behin betiko kokatu behar diren ingurunera migratzea. Archivo Histórico. - Migración de los datos del entorno donde se catalogan al entorno donde se deben ubicar definitivamente.

9 Euskara ikastaroak. - Euskara ikastaroak kudeatzeko aplikazio berri bat birdiseinatu eta garatzea. Euskara azterketak. - Euskara azterketen eskabideetarako aplikazio berria. Eskolako Kirola - Aplikazioa araudi berrira egokitzea (2009ko dekretua) eta funtzionalitate berriak eranstea. Aterpetxeen kudeaketa. Cursos de euskera. - Rediseño y desarrollo de una nueva aplicación para gestionar los cursos de euskera. Exámenes de euskera. - Nueva aplicación para las solicitudes de exámenes de euskera. Deporte Escolar. - Adaptación de la aplicación a la nueva normativa (decreto 2009) e incorporación de nuevas funcionalidades. Gestión de albergues. - Lineako erreserben modulu berria. - Nuevo módulo de reservas on-line. Gazte Plana. - Gazteriako Foru Plan Estrategikoa kudeatzea errazten duen aplikazio berria. Ogasun Eta Finantzen Foru Saila Ogasuneko Informazioaren Zentrala. - Diru-sarrera eta ordainketei buruz, bereziki zerga izaerako jarduketen jarraipenari buruz, erabakiak hartzeko aplikazio berria (business intelligence) ezartzea eta erabiltzaileei prestakuntza ematea. Ikuskatzeko espedienteen kudeaketa. - Akta eta zehatzeko espedienteen prestaketa integratzea. Errenta eta ondarearen behin-behineko likidazioak. Gazte Plana. - Nueva aplicación que facilita la gestión del Plan Estratégico Foral de Juventud. Departamento Foral De Hacienda Y Finanzas Central de Información de Hacienda. - Implantación y formación a usuarios en la nueva aplicación (business Intelligence) para la toma de decisiones sobre ingresos y pagos, en especial el seguimiento de actuaciones de carácter tributario.. Gestión de expedientes de Inspección. - Integración de confección de actas y expedientes sancionadores. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio urteko ekitaldirako egokitzapenak. - Adaptaciones al ejercicio Errentarako Web proposamenak sortu eta kudeatzeko sistema berria. - Funtzionalitate berriak eta hobekuntzak gaineratzea zergadunarentzako zerga informazioaren Web moduluan. - Nuevo sistema de generación y gestión de propuestas Web para Renta. - Incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras al módulo Web de Información fiscal para el contribuyente. - Rentanet Etxean. Egokitzapenak 2008ra. - Rentanet Etxean. Adaptaciones al Oinordetzak eta dohaintzak. - Dohaintzen inprimaki osoaren grabazio fiskala (650 ered.). Sucesiones y donaciones. - Grabación fiscal impreso completo de sucesiones (mod. 650).

10 Finantzako aktiboak. Activos financieros eredua kudeatzeko araudia egokitzea. - Adaptación normativa gestión modelo 196. Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. - Likidazioaren lineako programaren garapena. 150 eredu berria (autolikidazioa). Impuesto sobre la renta de no residentes. - Desarrollo del programa on-line de liquidación. Nuevo modelo 150 (autoliquidación) eredua 2008ko ekitaldi fiskalera egokitzea. - Adaptación al ejercicio fiscal 2008 del modelo Likidazioko proposamenak habilitatzea autolikidaziotik abiatuta. - Habilitar propuestas de liquidación partiendo de autoliquidación eta 216 ereduak BizkaiBai bidez aurkeztea. - Presentación por BizkaiBai de los modelos 210 y 216. Sozietateak ko ekitaldira egokitzea laguntzako programaren eta Estatuko 200 eredua bihurtzeko moduluaren prozesu orokorrak. Jokoaren gaineko zerga. - Apustuen aurkezpen telematikora garapen berria (42F eredua). Ondarezko Eskualdaketak. - Ondarezko Eskualdaketen gaineko Zergaren (600 eredua) laguntza-programa egokitzea BizkaiBai bidez kudeatzeko. Bez - Ekitaldirako egokitzapenak eta BizkaiBai bidez 303 eta 340 ereduak aurkeztea. Mantentzea autolikidazioen sarreretan. - Ofiziozko zuzenketak eta bestelako aukerak ahalbidetzea 322 eta 353 ereduetan. - Laguntzako programa berria eta BEZeko fakturen erregistro-liburuei buruzko 340 eredurako inprimatzeko modulua, BizkaiBai bidez aurkeztu ahal izango dena. Zerga bereziak. - CAESen osaeraren egitura-aldaketak (Jarduera eta Establezimenduaren Kodea) eta 572 ereduen likidazioak sortzeko prozesuak. Sociedades. - Adaptación al ejercicio 2008 de los procesos, generales, del programa de ayuda y del módulo conversión del modelo 200 estatal. Impuesto sobre el juego. - Nuevo desarrollo para la presentación telemática de apuestas (modelo 42F). Transmisiones Patrimoniales. - Adaptación programa ayuda del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modelo 600) para su gestión a través de BizkaiBai. I.V.A. - Adaptaciones al ejercicio y presentación por BizkaiBai de los modelos 303 y 340. Mantenimiento en las entradas de las autoliquidaciones. - Posibilitar rectificaciones de oficio y otras opciones en los modelos 322 y Nuevo programa ayuda y módulo de impresión para el modelo 340 sobre libros registro de facturas de IVA que podrá ser presentado por BizkaiBai. Impuestos especiales. - Cambios en la estructura de composición de los CAES (Código de Actividad y Establecimiento). - Procesos para generar las liquidaciones de los modelos 524 y AEAT erantzun automatikoa jasotzea. - Recoger respuesta automática AEAT

11 - Zerga berezien informazioko ereduen Internet bidezko aurkezpena habilitatzea, pantailan betetzea baina html bidez eta ez pdf bidez. Hurrengo eredu hauek argitaratu dira: 510, 553, 554, 555, 557, 558, 570, 580. Informazioa trukatzeko bestelako Ogasunekin. - Habilitar la presentación por Internet de los modelos informativos de impuestos especiales, cumplimentación en pantalla pero vía html y no pdf. Se han publicado los siguientes modelos: 510, 553, 554, 555, 557, 558, 570, 580. Intercambio de información con otras Haciendas. - Trukerako 196 eredua egokitzea. - Adaptación del modelo 196 de intercambio. - Hileko trukea (RDM) zergadunak eragiketabolumenean. Ondasun Higiezinen gaineko zerga. - Kontsultak OHZ eta JEZera integratzea KAUDALAK aplikazioaren barruan. Informazioko ereduak. - Intercambio mensual (RDM) contribuyentes en volumen operaciones. Impuesto de bienes inmuebles. - Integración de las consultas a IBI e IAE dentro de la aplicación KAUDALAK. Modelos informativos eredu berriaren automatizazioa. - Automatización del nuevo modelo 189. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga. -Zergaren prozesuen ekitaldi berrirako egokitzapenak eta JBren karga. Diru-sarrerak eta ordainketak. - Araudira laguntza-programa eta 347 eredua kudeatzeko prozesuak egokitzea. Zerga-betebeharren zentsua. - Hileko itzulketen Erregistroko altaren eskabidea kontrolatzea eta zentsu berria sortzea Sozietateen eta BEZaren talde kontsolidatuentzat. Ikuskatzeko akten erabakiak. - Ikuskapeneko akten dokumentuetan egiazkotasun-zigilua eranstea. Bidalketak eskuduna ez den Administrazioko sarrerengatik. Impuesto de actividades económicas. - Adaptaciones de los procesos del impuesto al nuevo ejercicio y carga del VO. Ingresos y pagos. - Adaptación a la normativa del programa de ayuda y de los procesos de gestión del modelo 347. Censo de obligaciones tributarias. - Control de las solicitudes de alta en Registro de devoluciones mensuales y creación de un nuevo censo para grupos consolidados de Sociedades e IVA.. Acuerdos de las actas de inspección. - Incorporación de un sello de autenticidad a los documentos de las actas de inspección. Remesas por ingresos en Administración no competente. - Aplikazio berria ezartzea. - Implantación de la nueva aplicación. Sarreren identifikazioa. -Aplikazio berria ezartzea. Zerga-bilketako jarduketak. - Datu-trukerako bestelako aplikazioekiko interfazeen garapena. Identificación de Ingresos. - Implantación de la nueva aplicación. Actuaciones de recaudación. - Desarrollo de las interfases con otras aplicaciones para el intercambio de datos.

12 Zerga-bilketako bulegoetako espedienteen jarraipena. - Kautelazko bahiturak kudeatu eta erregistratzeko modulu berria. Bestelako erakundeen atxikipenak. - BizkaiBai webaren bidezko (RD aplikazioa) fitxategien elkartrukea egokitzea AEATrekiko TGSSren truke-sistemara (Zerga Agentzia). Zergadunaren egutegia. - Hobekuntzak zergadunaren egutegiaren kudeaketara. Konkurtso prozedurak. - Aplikazio berria konkurtsoko espedienteak izapidetu, jarraitu eta kontrolatzeko. Informazioaren elkartrukea. - Modulu berria Ogasuneko datuetara jotzea BFAren bestelako Sail batzuetatik. Aurretiko Hitzordua. -Modulu berria baimenen profilak kudeatzeko. Ogasuneko ziurtagiriak. - Garapen berria kiosko interaktiboaren aplikazioan (Arinet) zergadunek ziurtagiriak eskatu eta inprimatu ahal izateko. - Kioskoa integratzeko elkarreragingarritasuneko plataformaren inplantazioa. BIZKAIBAI. - Egokitzapenak BizkaiBai bidez aurkezteko ereduetara ( L12) araudien aldaketak jasotzeko. - Telematikoki sinatutako hartu-agiriak kontsultatzeko modulua. - Jakinarazpen telematikoa erabilgarri jartzearen egiaztagiria. - < euroko zergarekin Internet bidezko gerorapenak ematea kudeatzeko modulua. Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación. - Nuevo módulo para la gestión y registro de los embargos cautelares. Retenciones de otros organismos. - Adaptación del intercambio de ficheros por la web Bizkaibai (aplicación RD) al sistema de intercambio de la TGSS con la AEAT (Agencia Tributaria). Calendario del Contribuyente. - Mejoras a la gestión del calendario del contribuyente. Procedimientos Concursales. - Nueva aplicación para la tramitación, seguimiento y control de los expedientes concursales. Intercambio de información. - Nuevo módulo para la acceso a datos de Hacienda desde otros Departamentos de la DFB. Cita Previa. - Nuevo módulo para la gestión de perfiles de autorizaciones. Certificados de Hacienda. - Nuevo desarrollo para que en la aplicación del kiosco interactivo (Arinet) se puedan solicitar e imprimir los certificados por parte de los contribuyentes. - Implantación de la plataforma de interoperabilidad para la integración del kiosco. BIZKAIBAI. - Adaptaciones a los modelos de presentación en BizkaiBai ( L12) para recoger los cambios de normativas. - Módulo para consulta acuses de recibo firmados telemáticamente. - Acreditación de puesta a disposición de la notificación telemática. - Módulo para gestionar la concesión de aplazamientos por Internet con deuda < euros.

13 Hiri-lurren katastroa. - Mostradorearen baliagarritasunak eta Zergabilketarekiko integrazioa. - Espediente eta dokumentuen kudeaketa integrala. Catastro Urbano. - Utilidades de mostrador e integración con Recaudación. - Gestión integral de expedientes y documentos. - Katastroko Notario Indizearen Elkartrukea. - Intercambio del Índice Notarial de Catastro. - Katastroko errekerimenduen prozedura. - Procedimiento de requerimientos en el catastro. - Jakinarazpenen irteeren berrikuspena. - Revisión de las salidas de notificaciones. Ondasunen Balorazioa - Baloreen txostena. Grafika-alfazenbakizko sinkronismoa. Hiri-lurren katastro grafikoa. - Funtzionalitate berriak eranstea Katastroko Atarian (ziurtagirien sortzailea, hiritarrentzako nabigatzailea ). - Katastroko ziurtagiriak ematen dituzten prozesuak aldatzea PDFren sorrera bateratzeko Adobe LiveFormsekin. - Eraikinen argazkiak bistaratzea Katastro eta Balorazioaren Zerbitzuan erabiltzen diren kontsultako aplikazioetan. -Garapen berria merkatuko lagunak balidatzeko landan (gailu eramangarria). Erreklamazioak F.A.E.A.ri - Modulu berria, hiritarrei bere erreklamazioak Internet bidez FAEAri aurkeztea ahalbidetuko diena. Zerga ereduen inprimakien katalogazioa. - Erregistro, Jakinarazpen eta inprimakien salmenta atalean salgai dauden zerga-eredu guztien inprimakiak katalogatzeko aplikazio berria. Fakturazio elektronikoa. - Softeare librea erabiliz fakturazio elektronikoko programa egitea (Ef4ktur), Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundien artean ETEek faktura elektronikoak egin eta transmititzeko. - Bizkaiko Foru Aldundiaren Kudeaketa Ekonomikoko Sistema Integratu berrian (Bkon) Valoración de Bienes. - Ponencia de valores. Sincronismo gráficoalfanumérico. Catastro gráfico urbano. - Incorporación de nuevas funcionalidades al Portal de Catastro (generador de certificados, navegador para ciudadanos ). - Modificación de los procesos que emiten certificados catastrales para unificar la generación del PDF con Adobe LiveForms. - Visualización de fotos de edificios en las aplicaciones de consulta que se utilizan en el Servicio de Catastro y Valoración. - Nuevo desarrollo para validar muestras de mercado en campo (dispositivo portátil). Reclamaciones al T.E.A.F. - Nuevo módulo que permitirá a los ciudadanos interponer sus reclamaciones al TEAF a través de Internet. Catalogación de impresos de modelos tributarios. - Nueva aplicación de catalogación de los impresos de los distintos modelos tributarios que están a la venta en la sección de Registro, Notificaciones y venta de impresos. Facturación electrónica. - Elaboración con software libre del programa de facturación electrónica (Ef4ktur). entre las diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, para que las pymes puedan elaborar y transmitir facturas electrónicas. - Creación de la infraestructura de recepción y tratamiento de facturas electrónicas en el nuevo

14 faktura elektronikoen harrera eta tratamendurako azpiegitura sortzea. Zerga Informazioa. - Moduluak banatzeko menu berria, zergak ordaindu aurretiko proposamenak kudeatzeko modulua eta informazioaren kudeaketa. Ingurumen Foru Saila Desjabetzeko espedientearen jarraipena. Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen espedienteak (G.O.K.A.). - Aukerazko udalerria ahalbidetzea eta dokumentazioa eranstea Artxibo Orokorretik (AIGE). Sistema Integrado de Gestión Económica de la Diputación Foral de Bizkaia (Bkon). Información Tributaria. - Nuevo menú distribuidor de módulos, módulo de gestión de propuestas previas de tributación y módulo de catalogación y gestión de la información. Departamento Foral De Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. Expedientes de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (M.I.N.P.). - Permitir municipio opcional e incorporar documentación desde el Archivo General (AIGE). - Funtzionalitate berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Ekonomi Sustapeneko Foru Saila Prestakuntzako Zentroen Homologazioa. Departamento Foral De Promoción Económica Homologación de Centros de Formación. - Funtzionalitate berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. EKUNET azpiegitura. - Hobekuntza berria baliabideen kudeaketako jakinarazpen eta aldaketen modulura. Ekonomia Sustapeneko Espedienteak. - Zergadunen Maisua Ekonomia Sustapeneko espedienteekin konjugatzea: aldaketen kudeaketa. Lan Zerbitzuaren Laguntzak. - Lan Zerbitzuaren espedienteetako ez-betetzeen tratamendua. - Egokitza I Ekimeneko justifikazioak izapidetzeko (Hobelan). - Egokitzea Sustapen, Hobekuntza eta Laneratzea eta Guztilaneko eskabide telematikoen 2009ko dekretura. - Fiskalizatzeko prozesuak eguneratzea Ekunet bidez diru-laguntzen administrazioko espedienteen izapideetan. Prestakuntzako Zerbitzuaren Laguntzak. Infraestructura EKUNET. - Nuevas mejoras al módulo de notificaciones y modificaciones en la gestión de recursos. Expedientes de Promoción Económica. - Conjugación del Maestro Contribuyentes con los expedientes de Promoción Económica: Gestión de los cambios. Ayudas del Servicio de Empleo. - Tratamiento de los incumplimientos en los expedientes del Servicio de Empleo. - Adaptación para la tramitación de las justificaciones Iniciativa I ( Hobelan ). - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas de Fomento, Mejora, e Inserción y Guztilan. - Actualización de los procesos de fiscalización en la tramitación de los expedientes administrativos de subvenciones desde Ekunet. Ayudas del Servicio de Formación. - Prestakuntzako Zerbitzuaren laguntzen - Justificaciones de ayudas del Servicio de

15 justifikazioak. - Ikuskapeneko faseak amaierako txostenean eta praktiketan. Formación. - Fases de inspección en el informe final y en las prácticas. - Etendako zehapenen zerrenda berria. - Nueva relación de sanciones suspendidas ko dekretura egokitzea Bizkaia Landu eta Presteko eskabide telematikoak. Elkartegiak. - Elkartegien espedienteak izapidetzeko aplikazio berria. Laguntzako eskabideen aurkezpen telematikoa. - Azpiegituren Zerbitzuaren eskabide telematikoak Elkartegietan moduluak eskatzeko. - Aholkularien Homologaziorako eskabide telematikoak ko dekretura egokitzea BURUTU eskabide telematikoak: Bultzatu, Ekinberri, Xertatu eta Artisautza ko dekretura egokitzea BURUTU eskabide telematikoak: Bizkaiberri Zerbitzuak, Bizkaiberri Proiektuak eta Premie. Sustatu laguntzako espedienteak izapidetzea. - Sustatu Bideberri programan justifikazioak kudeatzeko modulu berria. - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas de Bizkaia Landu y Prest. Elkartegis. - Nueva aplicación para la tramitación de los expedientes de Elkartegiak. Presentación telemática de solicitudes de ayuda. - Solicitudes telemáticas del Servicio de Infraestructuras para pedir módulos en los diferentes Elkartegis. - Solicitudes telemáticas para la Homologación de Consultores. - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas BURUTU: Bultzatu, Ekinberri, Xertatu y Artisautza. - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas: Bizkaiberri Zerbitzuak, Bizkaiberri Proiektuak y Premie. Tramitación expedientes de ayuda Sustatu. - Nuevo módulo para gestionar las justificaciones en el programa Sustatu Bideberri. - Sustatu espedienteen izapideak: Osagarriak. - Tramitación expedientes Sustatu: Complementos ko dekretura egokitzea Sustatuko Espedienteen izapideak kudeatzen dituen web modulua. Aholkulari Homologatuak. - Homologazio Aholkularien Espedienteen izapideak kudeatzeko aplikazio berria. Lan eta Prestakuntzako Erakundeen Erregistroa. - Fitxategiak prestatu eta berrantolatu izapidetzeko. - Enpleguko Bulego Birtualera gonbidatutako profilen kudeaketa. Herrilanen Foru Saila Semaforoen Instalazioen Kudeaketa. - Adaptación al decreto 2009 del módulo web que gestiona la tramitación de Expedientes de Sustatu. Consultores Homologados. - Nueva aplicación para gestionar la tramitación de Expedientes de Homologación Consultores. Registro de Entidades de Empleo y Formación. - Preparación y reorganización de ficheros para la tramitación. - Gestión de los perfiles "invitados" a la Oficina Virtual de Empleo. Departamento Foral De Obras Públicas Gestión de Instalaciones Semafóricas.

16 WEB aplikazio berria. Bizikletako Ibilbideen Kudeaketa. - Nueva aplicación WEB. Gestión de Recorridos Ciclables. - Funtzionalitate berrien garapena. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Herri Lanen GIS (Errepideak). GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. Ondare erantzukizuneko espedienteak. - Sarbideak aldatzea baimenen sistema korporatiboaren bidez egiteko (SECA). Egokitzapenak izapideetan eta dokumentuetan. Baimenen espedienteak. Expedientes de Responsabilidad patrimonial. - Modificación de los accesos para que se realicen a través del sistema de autorizaciones corporativo (SECA). Adaptaciones en la tramitación y los documentos. Expedientes de Autorizaciones. - Funtzionalitate berrien garapena. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Desjabetzeko Espedienteak. - Bertsio berria bere erabilera Udaletatik ezarri ahal izateko. Garraio Eta Hirigintza Foru Saila Linea Erregularren informazioa. - Bidaia-denboren azterketa Ustiapenerako Laguntza Sistemak (ULS) igorritako datuetan oinarriturik. Expedientes Expropiatorios. - Nueva versión para poder implantar su uso desde los ayuntamientos. Departamento Foral De Transportes Y Urbanismo Información de Líneas Regulares. - Estudio de tiempos de viaje a partir de los datos enviados por el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). - Bidaiarien adierazleen doikuntza. - Ajuste de los indicadores de viajeros. Oinarrizko kartografia. - Kontsulta guztietan ED-50 eta ETRS-89 proiekzioaren irizpidea sartzea ETRS-89 kartografiako minuten balidazioa eranstea Cartomanager izenekoan. Hirigintzako espedienteak. Cartografía básica. - Inclusión en todas las consultas del criterio de la proyección ED-50 y ETRS Incorporación de la validación de las minutas de cartografía 500 ETRS-89 en Cartomanager. Expedientes urbanísticos. - Funtzionalitate berrien eransketa. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Udal mugen dokumentazioaren kudeaketa. - Udal mugak, mezuak eta indarraldi-data eguneratzea. Gestión de documentación de límites municipales - Actualización de límites municipales, mensajes y fecha de vigencia.

17 Udal plangintza orokorra. Planeamiento general municipal. - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. - Babesteko bestelako lurzoruen kontsulta berria. - Nueva consulta de otros suelos de protección. Garraioen GIS GIS de Transportes. - Funtzionalitate berrien garapena. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Garraioko zerbitzu erregularren baimenak. - Egokitzea eskolako garraioaren baimenen tratamendua araudi berrira. Giza Urgazpenerako Foru Erakundea (Gufe) Nomina. Autorizaciones de servicios regulares de transporte. - Adaptación del tratamiento de las autorizaciones de transporte escolar a la nueva normativa. Instituto Foral De Asistencia Social (Ifas) Nomina. - Modulu berria. - Nuevo módulo. Langileen kudeaketa. - INEMrekin telematika bidezko lan-kontratuak egitea ahalbidetzen duen modulua ezartzea. Gestión de personal. - Implantación del módulo que permite realizar contratos de trabajo vía telemática con el INEM. - Hobekuntzak GUFErako modulurako. - Mejoras al módulo para el IFAS. - Doikuntzak gehiegizko orduak kalkulatu eta gozatzeko. Langileen hautapena. - Ajustes para calculo y disfrute del exceso horario. Selección de personal. - Hobekuntzak informazio-sisteman. - Mejoras en el sistema de información. Bizkaiko Iraunkortasunerako Erakundea Bizkaiko biztanleen errolda. - Egokitzapenak Biztanleen Erroldaren aplikazioan AIZen egitura berria eta kalkulatzeko algoritmo berria jasotzeko. Bizkaiko Bideak Bizkaiko Bideak kudeatzeko sistema. - Egokitzea Norberaren datuak babesteko lege organikora (DBLO) eta Segurtasun Araudira. Lantik Erosketen Kudeaketa Integratua Instituto Para La Sostenibilidad De Bizkaia Padrón de habitantes de Bizkaia. - Adaptaciones en la aplicación de Padrón de Habitantes para recoger la nueva estructura y el nuevo algoritmo de cálculo de los NIEs. Bizkaiko Bideak Sistema de gestión de Bizkaiko Bideak. - Adaptación al Reglamento de Seguridad y a la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD). Lantik Gestión Integrada de Compras.

18 - Zerrenden, kalitaterako adierazleak sortzeko eta Kontratuak eta materialen Biltegia moduluaren funtzionalitateetan bestelako hobekuntzak egiteko aukera berria garatzea (GW03). Informatikako eskaeren kudeaketa. - Funtzioa eranstea lankidetzako enpresetarako zereginak kudeatzen dituen moduluan. - Eskaeren garapenean sortu den dokumentazioari buruzko informazioa ematen duen modulu berria. Aplikazioetarako sarbideen kontrol eta segurtasuna. - Baimen masibo eta bestelako kontsulta eta zerrenden bajak. - Baja ematen duen erabiltzailearen informazioaren laguntza sistema. Ostalariaren azpiegitura. - Ustiatu eta Garatzeko batch adierazleak bistaratzea. SQL instrukzioen burutzapen dinamikoaren kudeaketa (SPUFI). - Burututako spufi bakoitza sartutako DB2 taulak zehaztu eta biltegiratzea. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2009 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozesuen burutzapena loteen arabera. Ekoizpenean edo bezeroak eskatuta planifikaturik: Lineako prozesuen kudeaketa. Bezeroek zuzenean burututa: 193 milioi transakzio. Ekoizpenerako pausuak. Ekoizpenean jarri dira 14 aplikazio berri eta hainbat modulu. Hauek programa berri, 352 DB2 taula berri eta SQL Server taula berri ekarri dituzte. Zerrenda eta dokumentuen inprimaketa milioi orriren inprimaketa zentralizatua egin da. Hartu-agiririk gabeko jakinarazpenen kartazaleratzeari kalitateko kontrol gehigarri berria - Desarrollo de una nueva opción de listados, generación de indicadores para calidad y otras mejoras en las funcionalidades del módulo de Contratos y Almacén de materiales (GW03). Gestión de pedidos informáticos. - Incorporación de la función en el módulo que gestiona las tareas para las empresas de colaboración. - Nuevo módulo que suministra información relativa a la documentación que se ha generado en el desarrollo de las peticiones. Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Bajas de autorizaciones masivas y otras consultas y listados. - Sistema de respaldo de la información del usuario que causa baja. Infraestructura host. - Visualización de los indicadores de batch de Explotación y Desarrollo. Gestión de la ejecución dinámica de instrucciones SQL (SPUFI). - Determinación y almacenamiento de las tablas DB2 accedidas por cada uno de los spufis ejecutados. Dentro de la Explotación De Los Sistemas De Información, durante el año 2009 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 193 Millones de transacciones. Pasos a producción. Se han puesto en producción 14 nuevas aplicaciones y diversos módulos que han supuesto nuevos programas, 352 nuevas tablas DB2 y nuevas tablas SQL Server. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado la impresión centralizada de 10,9 millones de páginas. Se ha incorporado un nuevo control de calidad adicional al ensobrado de las notificación sin

19 jarri zaio. Eta honek bikoiztuak igorri ahal izatea saihesten du. Dokumentuen kartazaleratzea. 2,5 milioi jakinarazpen kartazaleratu dira. Hauetatik k hartu-agiria dute. Internet eta intranet aplikazioen erabilgarritasun maila eta erantzuteko denbora monitorizatzeko sistemaren ezarpena. Segurtasun sailean urtean egindako proiektu eta jarduera aipagarrienak honako hauek izan dira: Orokorrak Informazioko sistemetan sartzeko baimenen kudeaketa. Segurtasuneko gorabeheren kudeaketa (pasahitzen ahaztura ). Dblo: - Segurtasuneko dokumentuaren 3 bertsio berriaren prestaketa. - Datuen sarrerako inprimakietan sartu beharreko DBLO legezko abisuen katalogoa sortzea. - Kontratuetan, DBLO segurtasun-neurriei buruz, sartu beharreko baldintzen prestaketa. - DBLO biurteko ikuskaritza egitea eta aurreko ikuskaritzaren ekintza zuzentzaileak bukatzea. - DBLOri buruzko 17 kontsultari erantzutea eta lotutako 6 gorabehera berrikustea. - DBEBri 8 fitxategi deklaratu zaizkio eta 1 APDri. DBEBri 8 aldaketa eskatu zaizkio. DMZren ikuskaritza eta antzemandako gabeziak ebazteko ekintza-planaren burutzapena. Hobekuntza Internet zerbitzuen segurtasunaren kudeaketan (IDS gailuen kudeaketa eta gertaeren korrelazioa). Kodea sinatzeko Izenpe ziurtagiria ematea. Lantik Eraikin Nagusiaren Hobekuntzak: Energia- Kontsumoaren Murrizketa (Argi Hotza Puntu Guztietan), Kargako Sarbidea Zabaltzea Beheko acuse de recibo, lo que evita el posible envío de duplicados. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,5 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Implantación del sistema de monitorización del nivel de disponibilidad y de tiempo de respuesta de las aplicaciones internet e intranet. En el Departamento de Seguridad los proyectos y actividades más relevantes realizados a lo largo del año 2009 han sido los siguientes: Generales Gestión de autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Gestión de incidencias de seguridad (olvido de contraseñas ). Lopd: - Elaboración de la nueva versión 3 del documento de Seguridad. - Creación del catálogo de avisos legales LOPD a incluir en los formularios de entrada de datos. - Confección de las cláusulas a incluir en los contratos, relativas a las medidas de seguridad LOPD. - Realización de la auditoría bienal LOPD y finalización de las acciones correctoras de la auditoría anterior. - Contestación a 17 consultas relativas a LOPD y revisión de las 6 incidencias relacionadas. - Se han declarado 8 nuevos ficheros a AVPD y 1 a APD. Se han solicitado 8 modificaciones a la AVPD. Auditoría de la DMZ y ejecución del plan de acción para la resolución de deficiencias detectadas. Mejora en la gestión de la seguridad de los servicios Internet (Gestión de dispositivos IDS y correlación de eventos). Emisión de certificado de Izenpe para firma de código. Lantik Mejoras En El Edificio Principal: Reducción De Consumo Energético (Luz Fría En Todos Los Puntos), Ampliar Acceso De Carga En Planta Baja

20 Solairuan, Hurbiltasuneko Irakurgailua Garajeetarako Sarbidean Eta Bestelako Obra Txikiak (Iragazketak, Konponbideak). Hobekuntzak Ordezko Zentroan: Larrialdi Eta Autobabeseko Plana Egitea, Megafonia Ezartzea, Sarrera-Irteerako Protokoloa Larrialdiko Egoerak Saihesteko Eta Hobekuntza Orokorrak Zaintza Eta Urrutiko Kudeaketaren Gainean. Eraikinak ebakuatzeko simulazioak egitea, bai eraikin nagusian bai DPZ IIn. Lantik-Eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzuaren Jarraipen Plana., Lector De Proximidad En Acceso A Garajes Y Otras Obras Menores (Filtraciones, Reparaciones). Mejoras En El Centro Alternativo: Elaboración Del Plan De Emergencia Y Autoprotección, Implantación De Megafonía, Protocolo De Entrada-Salida Para Evitar Situaciones De Emergencia Y Mejoras Generales Sobre Vigilancia Y Gestión Remota. Ejecución de simulacros de evacuación de edificios, tanto en edificio principal como CPD II. En el Departamento De Sistemas Centrales De Lantik a nivel interno a lo largo del 2009 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Plan de Continuidad del Servicio. - Urteko proba. - Prueba anual. Zerbitzuaren erabilgarritasuna eta kalitatea hobetzea. -Irudiak Kudeatzeko Sistema. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. - Sistema de Gestión de Imágenes. - CICS. - CICS. Azpiegituren Instalazioa. - DPZ-1ko UBM 2097 ordenagailu nagusiaren memoria 16 GBtan handitzea. - Z/OS sistema eragilearen 1.10 bertsioa eta lotutako produktu guztiak instalatu eta Garapen eta Ustiapenean jartzea. RMM-TLMS. RMM produktuaren instalazioa, probak, paraleloko funtzionamendua eta ebaluazioa TLMSrekin alderatuta. - Rational Developer for z, Clear Case Remote Build eta Rational Build Forge: produktuen hainbat bertsio instalatzea eta IBMrako laguntza probetan zehar eta sortutako arazoen ikerketan. - Banatutako inprimatzea: WRITER parametroa erabilita sistema berri bat diseinatu eta inplementatzea zerbitzariei zerrendak bidaltzea, VPS bidez, VPSren Probak, HP Laserjet 2055d inprimagailuarekin. - TMON for CICS. CICSeko monitorearen instalazioa. -TDS: Tivoli Decission Support produktuaren instalazioa eta ebaluatzeko probak. Instalación de Infraestructuras. - Ampliación en 16 GB de la memoria del ordenador Central IBM 2097 del CPD-1. - Instalación y puesta en marcha en Desarrollo y en Explotación de la versión 1.10 del Sistema Operativo z/os y todos los productos asociados. RMM-TLMS. Instalación, pruebas, funcionamiento en paralelo y evaluación del producto RMM comparado con el TLMS. - Rational Developer for z, Clear Case Remote Build y Rational Build Forge: instalación de varias versiones de los productos y soporte a IBM durante las pruebas y la investigación de los problemas surgidos. - Impresión distribuida: diseño e implementación de un nuevo sistema con utilización del parámetro WRITER para el envío de listados a servidores, vía VPS Pruebas de VPS con impresora HP Laserjet 2055d. - TMON for CICS. Instalación ydel Monitor de CICS. - TDS: instalación y pruebas de evaluación del producto Tivoli Decission Support.

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha. Exposición de motivos

Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha. Exposición de motivos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha. Exposición de motivos La transparencia, el acceso a la información

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, LABORAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, LABORAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, LABORAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 5 de marzo de 2010 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...9 1. MEDIDAS CONJUNTAS...19 1.1. FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO...21

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez 1 Sopuerta berrian Sopuertan ere hari gara Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura hemos tenido tres objetivos básicos a desarrollar: la participación ciudadana, el cubrir las necesidades

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

MANUAL DE IMPLANTACIÓN

MANUAL DE IMPLANTACIÓN MANUAL DE IMPLANTACIÓN MANUAL DE IMPLANTACIÓN Introducción Objetivo del manual Alcance del manual Parte 01 Parte 02 Parte 03 Parte 01 Parte 02 Parte 03 Introducción El proyecto constituye, para la Consejería

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 60 Miércoles 11 de marzo de 2015 Sec. I. Pág. 22344 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2603 Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de

Más detalles

PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL Administrativo de personal NIPO: DATOS GENERALES DEL CURSO 1. Familia Profesional:

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 31 de marzo de 2015

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 31 de marzo de 2015 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Jefatura del Estado «BOE» núm. 309, de 26 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-13616 TEXTO CONSOLIDADO Última

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACION

MANUAL DE ORGANIZACION ELABORADO: 14 de Diciembre 2006 REVISADO: ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: Lic. German M. Chávez Ing. Oscar Joya Directores Varios Gerencia Financiera y Administrativa Dirección Ejecutiva Consejo Directivo

Más detalles

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S. A. - EGASA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES REVISIÓN N 5

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S. A. - EGASA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES REVISIÓN N 5 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S. A. - EGASA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES REVISIÓN N 5 Aprobado en Sesión de Directorio N 017/2005 del 11 de julio del 2005 PRESENTACIÓN La estructura

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 140 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de julio 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que

Más detalles

PARLAMENTO DE CANARIAS

PARLAMENTO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DEL IV LEGISLATURA NÚM. 122 Fascículo I 2 de junio de 1999 PARLAMENTO DE CANARIAS Nota a la edición electrónica: Este BOPC tiene dos fascículos. Para ver el fascículo II pulse aquí S U

Más detalles

Procuraduría Federal del Consumidor Manual General de Organización de la Procuraduría Federal del Consumidor

Procuraduría Federal del Consumidor Manual General de Organización de la Procuraduría Federal del Consumidor Manual General de Organización de la José Vasconcelos 208, Col Condesa, C.P. 06140 MO-115 1 de 96 Aprobación del Documento Control de las Revisiones Revisión Fecha Revisión Consideración del cambio en

Más detalles

1,18% 2,21% 30,28% 1,48%

1,18% 2,21% 30,28% 1,48% BAS: Plataforma Tecnológica Estándar de Soporte de Procedimientos y Servicios Electrónicos para la Gestión Integral Por: Francisco García Flores. Gerente de Proyectos BAS Sector Público. Arión Grupo de

Más detalles

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL ORDENAMIENTO VIGENTE: publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 1998. Al margen de un escudo que dice: Ciudad de México, Jefe

Más detalles

NOTICIAS RED. Boletín 03 /2015 30 de abril de 2015. R e m i s i ó n E l e c t r ó n i c a d e D o c u m e n t o s. Página 1 de 12

NOTICIAS RED. Boletín 03 /2015 30 de abril de 2015. R e m i s i ó n E l e c t r ó n i c a d e D o c u m e n t o s. Página 1 de 12 NOTICIAS RED R e m i s i ó n E l e c t r ó n i c a d e D o c u m e n t o s Boletín 03 /2015 30 de abril de 2015 NOVEDADES SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTA... 2 LEY 35/2014, DE 26 DE DICIEMBRE (B.O.E. 29 DE

Más detalles

PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL

PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL Vamos a utilizar como ejemplo una consultora medioambiental. Como podrás imaginar, los servicios y los precios variarán si eres una agencia de comunicación,

Más detalles

Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras

Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras Fecha: 22/5/2014 Referencia: PS-PRV v3.2 EJIE S.A. Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila / Apartado: 809 01080 Vitoria-Gasteiz

Más detalles

II Plan de Acción de España

II Plan de Acción de España II Plan de Acción de España 2 I. Introducción Perfeccionar la democracia para regenerar la confianza del ciudadano en las instituciones es uno de los objetivos que el Gobierno de España se ha trazado en

Más detalles

MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA

MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA PORTADA Y AVISO CAPÍTULO Nº 000 COPIA CONTROLADA Nº: MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA Toda la información recogida en el presente manual tiene carácter "confidencial", comprometiéndose el receptor a impedir

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 226 Miércoles 17 de septiembre de 2014 Sec. I. Pág. 72336 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 9467 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas

Más detalles

PROPUESTAS ELECTORALES IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011

PROPUESTAS ELECTORALES IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 PROPUESTAS ELECTORALES IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 Estimados amigos y amigas: El Programa Electoral con el que nos presentamos a estas elecciones generales no es un programa al uso. Es parte de un

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 86 página 8 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 7 de mayo 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se

Más detalles

Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea

Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea OCTUBRE 2010 Gernika-Lumo, octubre del 2010 1 ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA

Más detalles

INFORME DE PROGRESO DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INFORME DE PROGRESO DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INFORME DE PROGRESO DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Enero 2015 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN... 5 1. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS.... 9 2. PRINCIPALES ACTUACIONES... 12 2.1

Más detalles