1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informazio-fluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2009ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da irailaren 30ean grabatu, eskaneatu eta call center-eko jardueraren adarraren zatiketa gertatu zen, eta xede horretarako Zugaztel, S.A. Foru Sozietate Publikoa sortu zen (sozietate honek aipatutako zerbitzuak eskaintzen jarraituko du). Halaber, Kapital Sozialaren ,12 euroko murrizketa ere egin da, aipatutako entitate horren kapital sozialaren zenbateko baliokidea dena. Horregatik guztiagatik, Lantik, S.A. sozietateak eskainitako grabatu, eskaneatu eta telefono bidezko arretako zerbitzuen erreferentzia urteko irailaren 30a arte bakarrik egiten da. Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2009 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2009 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El 30 de Septiembre de 2009 se produce la escisión de la rama de actividad de grabación, escaneo y call center, creándose a tal fin la Sociedad Pública Foral denominada Zugaztel, S.A. que continuará prestando los citados servicios, procediéndose así mismo a una reducción de Capital Social de ,12, que equivale a la cifra de capital social de la citada entidad. Por todo ello, la referencia de los servicios de grabación, escaneo y atenció telefónica, prestados por Lantik, S.A. se refieren exclusivamente hasta el 30 de septiembre de 2009.

2 Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Datuen grabazioa urteko irailaren 30a arte. Dokumentuen eskaneatzea urteko irailaren 30a arte. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2009, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet. Elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos hasta el 30 de septiembre de Escaneo de documentos hasta el 30 de septiembre de Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center urteko irailaren 30a arte. Call Center hasta el 30 de septiembre de Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2009an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2009 a través de los siguientes servicios: Entre los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informaticas, los proyectos más

3 diren proiektu nagusienak: Orokorrak Irudien azpiegitura korporatiboa. - Bulegotikako dokumentuak irudien sisteman sartzea ahalbidetzea. - ImagePlusean biltegiratzeko prozesuen jarraipena. Informazio Geografikoaren Sistemaren azpiegitura. significativos puestos en producción durante el año 2009 han sido los siguientes: Generales Infraestructura corporativa de imágenes. - Permitir incorporar al sistema de imágenes documentos ofimáticos. - Seguimiento de los procesos de almacenamiento en ImagePlus. Infraestructura del Sistema Información Geográfico. - GIS azpiegitura mantentzeko zereginak. - Tareas para el mantenimiento de la infraestructura GIS. Sinadura elektronikoaren azpiegitura. Zerbitzu berriak: sinadura elektronikoa egiaztatzea eta denbora-zigiluak sortzea. Azpiegitura mikroinformatikoa/web - Windows 2000ko intraneteko aplikazioak Windows 2003 azpiegitura berrira migratzea. - SQL-2000 migratzea SQL-2005era datubasearen kudeatzaile korporatiboaren bilakaerak eragindako aplikazioetan. Java plataformaren azpiegitura. - Azpiegitura komuna garatzea Adobe LiveCycle Output (J2EE)-rako inbokazioa egiteko hainbat plataformatatik. FDF dokumentuekin (Adobe inprimakien aurreko bertsioa) elkarreragingarritasuna ahalbidetzeko beharrezko datuen transformazioak (XSL) inplementatzea. Aplikazioetarako sarbideen kontrola eta segurtasuna. - Web eta bezero/zerbitzaria aplikazioak aldatzea dagoen segurtasun-azpiegiturara egokitzeko. Azpiegitura ostalaria. - Mezuak bidaltzeko transakzioa egokitzea, bidalketa masiboak egin ahal izateko. Administrazioko Prozeduren Azpiegitura. - Bideratuz-en bilakaera teknologikoa, Lizitatzaileak eta Kontratazioa Hidra espedienteak Infraestructura de firma electrónica. - Nuevos servicios: Verificación firma electrónica y generación de sellos de tiempo. Infraestructura microinformática/web. - Migración de las aplicaciones de intranet de Windows 2000 a la nueva infraestructura Windows Migración de SQL-2000 a SQL-2005 en las aplicaciones afectadas por evolución del gestor de base de datos corporativo. Infraestructura plataforma Java. - Desarrollo de una infraestructura común para realizar la invocación a Adobe LiveCycle Output (J2EE) desde las diferentes plataformas. Implementar las transformaciones de los datos (XSL) necesarias para permitir la interoperabilidad con documentos FDF (versión anterior de formularios Adobe). Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Modificación de las aplicaciones Web y cliente/servidor para su adaptación a la infraestructura de seguridad existente. Infraestructura host. - Adaptación de la transacción de envío de mensajes, para que pueda realizar envíos masivos. Infraestructura de Procedimientos Administrativos. - Evolución tecnológica de Bideratuz, Paso de Licitadores y Contratación del motor de gestión de

4 kudeatzeko motorra, bere Microsoft bertsiotik Jave bertsiora igarotzea. - Herri Lanen espedienteen bilakaera teknologikoa, Hidra espedienteak kudeatzeko motorra, bere Microsoft bertsiotik Jave bertsiora igarotzea. Eta Microsofteko Word zerbitzariko testuen prozedura Aspose Words-era igarotzea. Hidra Azpiegitura. expedientes Hidra en su versión Microsoft a su versión Java. - Evolución tecnológica de los expedientes de Obras Públicas del motor de gestión de expedientes Hidra en su versión Microsoft a su versión Java y del Procesador de textos en servidor Word de Microsoft al Aspose Words. Infraestructura Hidra. - Erreminta-motorra lukuan jarri da. - Se ha puesto en cluster el motor-herramienta. Zehatzak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak urteko diru-laguntzen dekretua egokitzea, funtzionalitate berriak eta doikuntzak. Administrazioko Prozeduren katalogoa. Especificos Gabinete Del Diputado General Expedientes de igualdad de oportunidades. - Adaptación al decreto de subvenciones de 2009, nuevas funcionalidades y ajustes. Catálogo de Procedimientos Administrativos. - BAOren Web bertsiorako konexioa. - Conexión a la versión Web del BOB. Udal harremanen eta administrazio publikoaren foru saila Langileen kudeaketa. - Funtzionarioei eta lan-kontratudun langileei buruzko egintza eta ebazpenen erregistroko notazioa. - Kontratu telematikoen modulu berria. Nomina Berria. Departamento foral de relaciones municipales y administración pública Gestión de personal. - Notación registral de actos y resoluciones relativos a funcionarios y personal laboral. - Nuevo módulo de contratos telemáticos. Nueva Nómina. - Lankidetza aholkularitzako azterketan. - Colaboración en el estudio de consultoria. Lanpostuak. - Berariazko osagarria 14 ordainsaritan eta lansaria parekatzeagatik. Nomina urteko ekitaldirako egokitzapenak eta bestelako aplikazioekin lotutako funtzionalitate berriak. Bideratuz. Prozedurak. Administratiboak. Funtzio Publikoa. - Bajako prozedurak indarreko hitzarmenera doitzea. Puestos de trabajo. - Complemento específico en 14 pagas y retribución por equiparación. Nomina. - Adaptaciones al ejercicio 2009 y nuevas funcionalidades relacionadas con otras aplicaciones. Bideratuz. Procedimientos.Administrativos Función Pública. -Ajuste de los procedimientos de baja al convenio vigente. - Lansarizko aldeak baimentzeko prozedura berria. - Nuevo procedimiento de Autorización de

5 diferencias retributivas. - Erditze edo haurdunaldiagatiko Lizentzia eta Adopzioagatiko Lizentziaren prozeduretarako egokitzapenak. - Ikasketengatiko baimenaren prozedura berria garatzea. - Funtzionalitate berriak eranstea edoskitzeagatiko Lizentziaren prozeduran. - Baimendutako atsedenengatiko Irteeren prozedura berria garatzea. Langileen hautapena. - Eskabideen erregistroaren Web aplikazioa aldatzea edozein eskabideren alta, aldaketa edo baja dakarren ekintza orok Log-ean arrastoa utz dezan. Prestakuntzaren kudeaketa. - Aurrekontua kontrolatu eta ikastaroak prestatzeko funtzionalitate berriak garatzea. - Adaptaciones a los procedimientos de Licencia por gestación o alumbramiento y Licencia por adopción. - Desarrollo de un nuevo procedimiento de Permiso por estudios. - Incorporación de nuevas funcionalidades al procedimiento de Licencia por lactancia. - Desarrollo de un nuevo procedimiento de Salidas por descansos autorizados. Selección de personal. - Modificar la aplicación Web de registro de solicitudes para que toda acción que suponga un alta, modificación o baja de cualquier solicitud, deje rastro en el Log. Gestión de la formación. - Desarrollo de nuevas funcionalidades de control presupuestario y de preparación de cursos. - Fakturazioko modulu berria. - Nuevo módulo de facturación. Aldizkari Ofizialak. - Aldizkarirako Web berria, hatz-marka, sinadura digitala eta erabateko irisgarritasuna barne hartzen dituena. - Funtzionalitate berriak iragarkiak kudeatzeko sistema integratuan. Boletines Oficiales. - Nueva Web para el Boletín, incorporando huella digital, firma digital y completa accesibilidad. - Nuevas funcionalidades en el sistema integrado de gestión de anuncios. - Aldizkarien formatuaren bihurketa. - Conversión de formato de los boletines. Kontratatzeko espedienteak. - Datuak egokitzea Kontratazio Espedientearen egitura berrira. - Dokumentuak automatikoki sortzea burutzeko fasean zehar. Su-hiltzaileen kudeaketa. - Lantik eta BFAren Web orriaren estandarretara egokitzea argitaratzeko. Estatistiken modulu berria. Udalen karguak eta batzordeak. - Aplikazioa Web ingurunera migratzea, funtzionalitate berriak erantsita. Zorpetzea. Expedientes de contratación. - Adaptación de datos a la nueva estructura del Expediente de Contratación. - Generación automática de documentos durante la fase de ejecución. Gestión de bomberos. - Adaptación a los estándares de Lantik y de la página Web de la DFB para su publicación. Nuevo módulo de estadísticas. Cargos y comisiones de los ayuntamientos. - Migración de la aplicación a entorno Web, incorporando nuevas funcionalidades. Endeudamiento.

6 - Oraingo kudeaketa integratzea Udaldata aplikazioaren modulu berri gisa. Udaldata. - Integración de la gestión actual como un nuevo módulo de la aplicación Udaldata. Udaldata. - Aurrekontuen datu-baseen integrazioa. - Integración de bases de datos de presupuestos. Aurrekontuak eta udal kontabilitatea. - Funtzionalitate berriak Aurrekontu Korronteen eta Likidatutako Aurrekontuen jarraipena kudeatzeko. Aholkularitza Juridikoaren espedienteen erregistroa. - Aholkularitza Juridikoaren espedienteen kudeatzailearen hobekuntzak eta zerrenda berriak. - Estatuko Habilitazioko Funtzionarioen plantilla berriak. Langileen Artxibo Fisikoa. Presupuestos y contabilidad municipal. - Nuevas funcionalidades para gestionar el seguimiento de los Presupuestos Corrientes y de los Presupuestos Liquidados. Registro de expedientes de la Asesoria Jurídica. - Mejoras y nuevos listados del gestor de expedientes de Asesoria Jurídica. - Nuevas plantillas de Funcionarios de Habilitación Estatal. Archivo Físico de Personal. - Papera kudeatzeko aplikazio berria. - Nueva aplicación de gestión del papel. Gizarte ekintzako foru saila Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. Departamento foral de acción social Gestión de subvenciones de Acción Social. - CD egitea 2009ko diru-laguntzen kanpainarako. - Emisión de CD para la campaña de subvenciones Administrazioko Prozedurak (Ardatz). - Familiako zaintzailea eta laguntza pertsonala: Prestazioa ordaintzea aldien arabera. Gizarte Ekintzako azpiegitura. - Ukituriko zerbitzuei jakinaraztea pertsona bat zendu dela. Hirugarren adinaren bidaiak (Adineko). - Modulu berria eranstea urteko kanpainan, hiritarrari eskabideak Internet bidez aurkeztea ahalbidetzen diona. Oinarrizko Errenta (GGD). - BFA eta Eusko Jaurlaritzaren arteko datuen elkartrukerako modulua. Pentsioen errenta osagarri berria. Sarrera Iraunkorrak Egoitzetan. - Unitate Sozio-Sanitarioen bigarren mailako prozedurak eta Prezio Publikoaren berrikuspena. Procedimientos Administrativos (Ardatz). - Cuidador familiar y Asistencia personal: Pago de la prestación por periodos. Infraestructura de Acción Social. - Aviso a los servicios afectados que una persona ha fallecido. Viajes de la tercera edad (Adineko). - Incorporación de un nuevo módulo en la campaña 2009 que permite al ciudadano poder presentar las solicitudes por Internet. Renta Básica (IMI). - Módulo de intercambio de datos entre la DFB y el Gobierno Vasco. Nueva renta complementaria de pensiones. Ingresos Permanentes en Residencias. - Procedimientos secundarios de Unidades Socio- Sanitarias y revisión de Precio Público.

7 - Metatutako zorra- Kontrolen hobekuntza eta Ogasunarekiko konexioa. - Zor ez diren sarreren itzulketa likidatzeko sistema. - Deuda acumulada. Mejora de controles y conexión con Hacienda. - Sistema de liquidación de devolución de ingresos indebidos. - Plaza aktibatuak / desaktibatuak mantentzea. - Mantenimiento plazas activadas / desactivadas. - Premiazko espedienteen balorazio ekonomikoa (prezio publiko zeroa). - Diru-sarrera iraunkorren foru araudi berrira egokitzea. Gizarte Ekintzako Laguntza eta Diru-laguntzen kudeaketa. - Aplikazio berria. Laguntza Teknikoak: Diruz lagun daitezkeen laguntzako produktuak (laguntza ekonomikoak). Telelaguntza. - Sistemara egokitzea, araudi berrian jasotako aldaketen ondorioz. Kotizazio gabeko pentsioak. - Aplikazioa egokitzea sarbideen aplikaziora (maila handiko fitxategietarako DBLO araudia). - Valoración económica de expedientes urgentes (precio público cero). - Adaptación a la nueva normativa foral de ingresos permanentes. Gestión de Ayudas y Subvenciones de Acción Social. - Nueva aplicación. Ayudas Técnicas: Productos de apoyo subvencionables (ayudas económicas). Teleasistencia. - Adaptaciones al sistema, como consecuencia de los cambios incluidos en la nueva normativa. Pensiones no contributivas. - Adaptación de la aplicación al registro de accesos (reglamento LOPD para ficheros de nivel alto) urteko berrikuspena (LISMI ere bai). - Revisión anual 2009 (también LISMI). - Atxikipen judizialak eta fitxategi bateratuen egokitzapena. Gizarte Ekintzako Prestazio eta Pentsioen kudeaketa. - Mendekotasuneko prestazioen nomina birbaloratzea. Mendekotasunari buruzko Legea. - Udalekin Informazioa trukatzeko modulu berria. Etxez etxeko laguntza. - Eusko Jaurlaritzarekin informazioa trukatzearen automatizazioa. (IMSERSO). - Zabaltzea Eusko Jaurlaritzari igorritako informazioa (eskabidea, balioa, foru agindua, PIAren balioa). Elbarrien oinarrizko zentroaren kudeaketa. - Aplikazioa sarbideen erregistrora egokitzea (maila handiko fitxategietarako DBLO araudia). - Retenciones judiciales y adecuación de ficheros unificados. Gestión de Pensiones y Prestaciones de Acción Social. - Revalorización de la nómina de las prestaciones de Dependencia. Ley de Dependencia. - Nuevo módulo de intercambio de Información con los ayuntamientos. Ayuda a domicilio. - Automatización del intercambio de información con Gobierno Vasco. (IMSERSO). - Ampliación de la información remitida al Gobierno Vasco (solicitud, valor, orden Foral, valor del PIA). Gestión del centro de base de minusválidos. - Adaptación de la aplicación al registro de accesos (reglamento LOPD para ficheros de nivel alto).

8 Nekazaritzako Foru Saila Departamento Foral De Agricultura Laborategiaren Kudeaketa. - Laginak taldekatzeko irteera inprimatu berrien garapena. Laguntzak eta primak nekazaritzako ustiategien titularrei ko Baldintzagarritasuna. Kudeaketa berria eta laguntzaren tratamendua. Minimis laguntza esnetarako behi-hazienda edo BIFE duten ustiategiei. Behi ume-hazleen primaren jarduketa berrikustea. Laguntza egokitzea zerbitzua kudeatzeko beharrizan berrietara. Sandachen kontrola. - Kontrol Plan eta Auditorien kudeaketa animalien osasun eta ongizatearen arloan. Abereen mugimenduaren erregistroa. Nekazaritzako makineriaren erregistroa. - Garapen berria tratamendu fitosanitarioen makineriaren kudeaketa integratzeko garapen berria. Sutea gertatzeko arrisku mailaren ebaluazioa. - Sutea gertatzeko arriskuaren indize kanadarra kudeatzeko aplikazio berria. Kulturako foru saila Udalekuak. - Egokitzapenak eta hobekuntzak urteko kanpaina kudeatzeko. Uda Gaztea. Egokitzapenak eta hobekuntzak urteko kanpaina kudeatzeko. Diru-laguntzen kudeaketa. Bizkaitik Bizkaira. Gestión del Laboratorio. - Desarrollo de nuevas salidas impresas para agrupar las muestras. Ayudas y primas a titulares de explotaciones agrarias. - Condicionalidad Nueva gestión y tratamiento de la ayuda. Ayuda minimis a explotaciones con vacuno de leche o BIFE. Revisión de actuación de la prima de Vacas Nodrizas. Adaptaciones de la ayuda a las nuevas necesidades de gestión del servicio Control de los sandach. - Gestión de los Planes de Control y Auditorias en materia de salud y bienestar de los animales.. Registro del movimiento de ganado. Registro de maquinaria agrícola. - Nuevo desarrollo para integrar la gestión de la maquinaria de tratamientos fitosanitarios. Evaluación del grado de peligro de incendio. - Nueva aplicación para gestionar el índice canadiense de peligro de incendio. Departamento foral de cultura Udalekuak. - Adaptaciones y mejoras para la gestión de la campaña del Uda Gaztea. Adaptaciones y mejoras para la gestión de la campaña del Gestión de subvenciones. Bizkaitik Bizkaira. - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. Artxibategi Historikoa. - Datuak katalogatzen diren ingurunetik behin betiko kokatu behar diren ingurunera migratzea. Archivo Histórico. - Migración de los datos del entorno donde se catalogan al entorno donde se deben ubicar definitivamente.

9 Euskara ikastaroak. - Euskara ikastaroak kudeatzeko aplikazio berri bat birdiseinatu eta garatzea. Euskara azterketak. - Euskara azterketen eskabideetarako aplikazio berria. Eskolako Kirola - Aplikazioa araudi berrira egokitzea (2009ko dekretua) eta funtzionalitate berriak eranstea. Aterpetxeen kudeaketa. Cursos de euskera. - Rediseño y desarrollo de una nueva aplicación para gestionar los cursos de euskera. Exámenes de euskera. - Nueva aplicación para las solicitudes de exámenes de euskera. Deporte Escolar. - Adaptación de la aplicación a la nueva normativa (decreto 2009) e incorporación de nuevas funcionalidades. Gestión de albergues. - Lineako erreserben modulu berria. - Nuevo módulo de reservas on-line. Gazte Plana. - Gazteriako Foru Plan Estrategikoa kudeatzea errazten duen aplikazio berria. Ogasun Eta Finantzen Foru Saila Ogasuneko Informazioaren Zentrala. - Diru-sarrera eta ordainketei buruz, bereziki zerga izaerako jarduketen jarraipenari buruz, erabakiak hartzeko aplikazio berria (business intelligence) ezartzea eta erabiltzaileei prestakuntza ematea. Ikuskatzeko espedienteen kudeaketa. - Akta eta zehatzeko espedienteen prestaketa integratzea. Errenta eta ondarearen behin-behineko likidazioak. Gazte Plana. - Nueva aplicación que facilita la gestión del Plan Estratégico Foral de Juventud. Departamento Foral De Hacienda Y Finanzas Central de Información de Hacienda. - Implantación y formación a usuarios en la nueva aplicación (business Intelligence) para la toma de decisiones sobre ingresos y pagos, en especial el seguimiento de actuaciones de carácter tributario.. Gestión de expedientes de Inspección. - Integración de confección de actas y expedientes sancionadores. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio urteko ekitaldirako egokitzapenak. - Adaptaciones al ejercicio Errentarako Web proposamenak sortu eta kudeatzeko sistema berria. - Funtzionalitate berriak eta hobekuntzak gaineratzea zergadunarentzako zerga informazioaren Web moduluan. - Nuevo sistema de generación y gestión de propuestas Web para Renta. - Incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras al módulo Web de Información fiscal para el contribuyente. - Rentanet Etxean. Egokitzapenak 2008ra. - Rentanet Etxean. Adaptaciones al Oinordetzak eta dohaintzak. - Dohaintzen inprimaki osoaren grabazio fiskala (650 ered.). Sucesiones y donaciones. - Grabación fiscal impreso completo de sucesiones (mod. 650).

10 Finantzako aktiboak. Activos financieros eredua kudeatzeko araudia egokitzea. - Adaptación normativa gestión modelo 196. Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. - Likidazioaren lineako programaren garapena. 150 eredu berria (autolikidazioa). Impuesto sobre la renta de no residentes. - Desarrollo del programa on-line de liquidación. Nuevo modelo 150 (autoliquidación) eredua 2008ko ekitaldi fiskalera egokitzea. - Adaptación al ejercicio fiscal 2008 del modelo Likidazioko proposamenak habilitatzea autolikidaziotik abiatuta. - Habilitar propuestas de liquidación partiendo de autoliquidación eta 216 ereduak BizkaiBai bidez aurkeztea. - Presentación por BizkaiBai de los modelos 210 y 216. Sozietateak ko ekitaldira egokitzea laguntzako programaren eta Estatuko 200 eredua bihurtzeko moduluaren prozesu orokorrak. Jokoaren gaineko zerga. - Apustuen aurkezpen telematikora garapen berria (42F eredua). Ondarezko Eskualdaketak. - Ondarezko Eskualdaketen gaineko Zergaren (600 eredua) laguntza-programa egokitzea BizkaiBai bidez kudeatzeko. Bez - Ekitaldirako egokitzapenak eta BizkaiBai bidez 303 eta 340 ereduak aurkeztea. Mantentzea autolikidazioen sarreretan. - Ofiziozko zuzenketak eta bestelako aukerak ahalbidetzea 322 eta 353 ereduetan. - Laguntzako programa berria eta BEZeko fakturen erregistro-liburuei buruzko 340 eredurako inprimatzeko modulua, BizkaiBai bidez aurkeztu ahal izango dena. Zerga bereziak. - CAESen osaeraren egitura-aldaketak (Jarduera eta Establezimenduaren Kodea) eta 572 ereduen likidazioak sortzeko prozesuak. Sociedades. - Adaptación al ejercicio 2008 de los procesos, generales, del programa de ayuda y del módulo conversión del modelo 200 estatal. Impuesto sobre el juego. - Nuevo desarrollo para la presentación telemática de apuestas (modelo 42F). Transmisiones Patrimoniales. - Adaptación programa ayuda del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modelo 600) para su gestión a través de BizkaiBai. I.V.A. - Adaptaciones al ejercicio y presentación por BizkaiBai de los modelos 303 y 340. Mantenimiento en las entradas de las autoliquidaciones. - Posibilitar rectificaciones de oficio y otras opciones en los modelos 322 y Nuevo programa ayuda y módulo de impresión para el modelo 340 sobre libros registro de facturas de IVA que podrá ser presentado por BizkaiBai. Impuestos especiales. - Cambios en la estructura de composición de los CAES (Código de Actividad y Establecimiento). - Procesos para generar las liquidaciones de los modelos 524 y AEAT erantzun automatikoa jasotzea. - Recoger respuesta automática AEAT

11 - Zerga berezien informazioko ereduen Internet bidezko aurkezpena habilitatzea, pantailan betetzea baina html bidez eta ez pdf bidez. Hurrengo eredu hauek argitaratu dira: 510, 553, 554, 555, 557, 558, 570, 580. Informazioa trukatzeko bestelako Ogasunekin. - Habilitar la presentación por Internet de los modelos informativos de impuestos especiales, cumplimentación en pantalla pero vía html y no pdf. Se han publicado los siguientes modelos: 510, 553, 554, 555, 557, 558, 570, 580. Intercambio de información con otras Haciendas. - Trukerako 196 eredua egokitzea. - Adaptación del modelo 196 de intercambio. - Hileko trukea (RDM) zergadunak eragiketabolumenean. Ondasun Higiezinen gaineko zerga. - Kontsultak OHZ eta JEZera integratzea KAUDALAK aplikazioaren barruan. Informazioko ereduak. - Intercambio mensual (RDM) contribuyentes en volumen operaciones. Impuesto de bienes inmuebles. - Integración de las consultas a IBI e IAE dentro de la aplicación KAUDALAK. Modelos informativos eredu berriaren automatizazioa. - Automatización del nuevo modelo 189. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga. -Zergaren prozesuen ekitaldi berrirako egokitzapenak eta JBren karga. Diru-sarrerak eta ordainketak. - Araudira laguntza-programa eta 347 eredua kudeatzeko prozesuak egokitzea. Zerga-betebeharren zentsua. - Hileko itzulketen Erregistroko altaren eskabidea kontrolatzea eta zentsu berria sortzea Sozietateen eta BEZaren talde kontsolidatuentzat. Ikuskatzeko akten erabakiak. - Ikuskapeneko akten dokumentuetan egiazkotasun-zigilua eranstea. Bidalketak eskuduna ez den Administrazioko sarrerengatik. Impuesto de actividades económicas. - Adaptaciones de los procesos del impuesto al nuevo ejercicio y carga del VO. Ingresos y pagos. - Adaptación a la normativa del programa de ayuda y de los procesos de gestión del modelo 347. Censo de obligaciones tributarias. - Control de las solicitudes de alta en Registro de devoluciones mensuales y creación de un nuevo censo para grupos consolidados de Sociedades e IVA.. Acuerdos de las actas de inspección. - Incorporación de un sello de autenticidad a los documentos de las actas de inspección. Remesas por ingresos en Administración no competente. - Aplikazio berria ezartzea. - Implantación de la nueva aplicación. Sarreren identifikazioa. -Aplikazio berria ezartzea. Zerga-bilketako jarduketak. - Datu-trukerako bestelako aplikazioekiko interfazeen garapena. Identificación de Ingresos. - Implantación de la nueva aplicación. Actuaciones de recaudación. - Desarrollo de las interfases con otras aplicaciones para el intercambio de datos.

12 Zerga-bilketako bulegoetako espedienteen jarraipena. - Kautelazko bahiturak kudeatu eta erregistratzeko modulu berria. Bestelako erakundeen atxikipenak. - BizkaiBai webaren bidezko (RD aplikazioa) fitxategien elkartrukea egokitzea AEATrekiko TGSSren truke-sistemara (Zerga Agentzia). Zergadunaren egutegia. - Hobekuntzak zergadunaren egutegiaren kudeaketara. Konkurtso prozedurak. - Aplikazio berria konkurtsoko espedienteak izapidetu, jarraitu eta kontrolatzeko. Informazioaren elkartrukea. - Modulu berria Ogasuneko datuetara jotzea BFAren bestelako Sail batzuetatik. Aurretiko Hitzordua. -Modulu berria baimenen profilak kudeatzeko. Ogasuneko ziurtagiriak. - Garapen berria kiosko interaktiboaren aplikazioan (Arinet) zergadunek ziurtagiriak eskatu eta inprimatu ahal izateko. - Kioskoa integratzeko elkarreragingarritasuneko plataformaren inplantazioa. BIZKAIBAI. - Egokitzapenak BizkaiBai bidez aurkezteko ereduetara ( L12) araudien aldaketak jasotzeko. - Telematikoki sinatutako hartu-agiriak kontsultatzeko modulua. - Jakinarazpen telematikoa erabilgarri jartzearen egiaztagiria. - < euroko zergarekin Internet bidezko gerorapenak ematea kudeatzeko modulua. Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación. - Nuevo módulo para la gestión y registro de los embargos cautelares. Retenciones de otros organismos. - Adaptación del intercambio de ficheros por la web Bizkaibai (aplicación RD) al sistema de intercambio de la TGSS con la AEAT (Agencia Tributaria). Calendario del Contribuyente. - Mejoras a la gestión del calendario del contribuyente. Procedimientos Concursales. - Nueva aplicación para la tramitación, seguimiento y control de los expedientes concursales. Intercambio de información. - Nuevo módulo para la acceso a datos de Hacienda desde otros Departamentos de la DFB. Cita Previa. - Nuevo módulo para la gestión de perfiles de autorizaciones. Certificados de Hacienda. - Nuevo desarrollo para que en la aplicación del kiosco interactivo (Arinet) se puedan solicitar e imprimir los certificados por parte de los contribuyentes. - Implantación de la plataforma de interoperabilidad para la integración del kiosco. BIZKAIBAI. - Adaptaciones a los modelos de presentación en BizkaiBai ( L12) para recoger los cambios de normativas. - Módulo para consulta acuses de recibo firmados telemáticamente. - Acreditación de puesta a disposición de la notificación telemática. - Módulo para gestionar la concesión de aplazamientos por Internet con deuda < euros.

13 Hiri-lurren katastroa. - Mostradorearen baliagarritasunak eta Zergabilketarekiko integrazioa. - Espediente eta dokumentuen kudeaketa integrala. Catastro Urbano. - Utilidades de mostrador e integración con Recaudación. - Gestión integral de expedientes y documentos. - Katastroko Notario Indizearen Elkartrukea. - Intercambio del Índice Notarial de Catastro. - Katastroko errekerimenduen prozedura. - Procedimiento de requerimientos en el catastro. - Jakinarazpenen irteeren berrikuspena. - Revisión de las salidas de notificaciones. Ondasunen Balorazioa - Baloreen txostena. Grafika-alfazenbakizko sinkronismoa. Hiri-lurren katastro grafikoa. - Funtzionalitate berriak eranstea Katastroko Atarian (ziurtagirien sortzailea, hiritarrentzako nabigatzailea ). - Katastroko ziurtagiriak ematen dituzten prozesuak aldatzea PDFren sorrera bateratzeko Adobe LiveFormsekin. - Eraikinen argazkiak bistaratzea Katastro eta Balorazioaren Zerbitzuan erabiltzen diren kontsultako aplikazioetan. -Garapen berria merkatuko lagunak balidatzeko landan (gailu eramangarria). Erreklamazioak F.A.E.A.ri - Modulu berria, hiritarrei bere erreklamazioak Internet bidez FAEAri aurkeztea ahalbidetuko diena. Zerga ereduen inprimakien katalogazioa. - Erregistro, Jakinarazpen eta inprimakien salmenta atalean salgai dauden zerga-eredu guztien inprimakiak katalogatzeko aplikazio berria. Fakturazio elektronikoa. - Softeare librea erabiliz fakturazio elektronikoko programa egitea (Ef4ktur), Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundien artean ETEek faktura elektronikoak egin eta transmititzeko. - Bizkaiko Foru Aldundiaren Kudeaketa Ekonomikoko Sistema Integratu berrian (Bkon) Valoración de Bienes. - Ponencia de valores. Sincronismo gráficoalfanumérico. Catastro gráfico urbano. - Incorporación de nuevas funcionalidades al Portal de Catastro (generador de certificados, navegador para ciudadanos ). - Modificación de los procesos que emiten certificados catastrales para unificar la generación del PDF con Adobe LiveForms. - Visualización de fotos de edificios en las aplicaciones de consulta que se utilizan en el Servicio de Catastro y Valoración. - Nuevo desarrollo para validar muestras de mercado en campo (dispositivo portátil). Reclamaciones al T.E.A.F. - Nuevo módulo que permitirá a los ciudadanos interponer sus reclamaciones al TEAF a través de Internet. Catalogación de impresos de modelos tributarios. - Nueva aplicación de catalogación de los impresos de los distintos modelos tributarios que están a la venta en la sección de Registro, Notificaciones y venta de impresos. Facturación electrónica. - Elaboración con software libre del programa de facturación electrónica (Ef4ktur). entre las diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, para que las pymes puedan elaborar y transmitir facturas electrónicas. - Creación de la infraestructura de recepción y tratamiento de facturas electrónicas en el nuevo

14 faktura elektronikoen harrera eta tratamendurako azpiegitura sortzea. Zerga Informazioa. - Moduluak banatzeko menu berria, zergak ordaindu aurretiko proposamenak kudeatzeko modulua eta informazioaren kudeaketa. Ingurumen Foru Saila Desjabetzeko espedientearen jarraipena. Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen espedienteak (G.O.K.A.). - Aukerazko udalerria ahalbidetzea eta dokumentazioa eranstea Artxibo Orokorretik (AIGE). Sistema Integrado de Gestión Económica de la Diputación Foral de Bizkaia (Bkon). Información Tributaria. - Nuevo menú distribuidor de módulos, módulo de gestión de propuestas previas de tributación y módulo de catalogación y gestión de la información. Departamento Foral De Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. Expedientes de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (M.I.N.P.). - Permitir municipio opcional e incorporar documentación desde el Archivo General (AIGE). - Funtzionalitate berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Ekonomi Sustapeneko Foru Saila Prestakuntzako Zentroen Homologazioa. Departamento Foral De Promoción Económica Homologación de Centros de Formación. - Funtzionalitate berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. EKUNET azpiegitura. - Hobekuntza berria baliabideen kudeaketako jakinarazpen eta aldaketen modulura. Ekonomia Sustapeneko Espedienteak. - Zergadunen Maisua Ekonomia Sustapeneko espedienteekin konjugatzea: aldaketen kudeaketa. Lan Zerbitzuaren Laguntzak. - Lan Zerbitzuaren espedienteetako ez-betetzeen tratamendua. - Egokitza I Ekimeneko justifikazioak izapidetzeko (Hobelan). - Egokitzea Sustapen, Hobekuntza eta Laneratzea eta Guztilaneko eskabide telematikoen 2009ko dekretura. - Fiskalizatzeko prozesuak eguneratzea Ekunet bidez diru-laguntzen administrazioko espedienteen izapideetan. Prestakuntzako Zerbitzuaren Laguntzak. Infraestructura EKUNET. - Nuevas mejoras al módulo de notificaciones y modificaciones en la gestión de recursos. Expedientes de Promoción Económica. - Conjugación del Maestro Contribuyentes con los expedientes de Promoción Económica: Gestión de los cambios. Ayudas del Servicio de Empleo. - Tratamiento de los incumplimientos en los expedientes del Servicio de Empleo. - Adaptación para la tramitación de las justificaciones Iniciativa I ( Hobelan ). - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas de Fomento, Mejora, e Inserción y Guztilan. - Actualización de los procesos de fiscalización en la tramitación de los expedientes administrativos de subvenciones desde Ekunet. Ayudas del Servicio de Formación. - Prestakuntzako Zerbitzuaren laguntzen - Justificaciones de ayudas del Servicio de

15 justifikazioak. - Ikuskapeneko faseak amaierako txostenean eta praktiketan. Formación. - Fases de inspección en el informe final y en las prácticas. - Etendako zehapenen zerrenda berria. - Nueva relación de sanciones suspendidas ko dekretura egokitzea Bizkaia Landu eta Presteko eskabide telematikoak. Elkartegiak. - Elkartegien espedienteak izapidetzeko aplikazio berria. Laguntzako eskabideen aurkezpen telematikoa. - Azpiegituren Zerbitzuaren eskabide telematikoak Elkartegietan moduluak eskatzeko. - Aholkularien Homologaziorako eskabide telematikoak ko dekretura egokitzea BURUTU eskabide telematikoak: Bultzatu, Ekinberri, Xertatu eta Artisautza ko dekretura egokitzea BURUTU eskabide telematikoak: Bizkaiberri Zerbitzuak, Bizkaiberri Proiektuak eta Premie. Sustatu laguntzako espedienteak izapidetzea. - Sustatu Bideberri programan justifikazioak kudeatzeko modulu berria. - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas de Bizkaia Landu y Prest. Elkartegis. - Nueva aplicación para la tramitación de los expedientes de Elkartegiak. Presentación telemática de solicitudes de ayuda. - Solicitudes telemáticas del Servicio de Infraestructuras para pedir módulos en los diferentes Elkartegis. - Solicitudes telemáticas para la Homologación de Consultores. - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas BURUTU: Bultzatu, Ekinberri, Xertatu y Artisautza. - Adaptación al decreto 2009 de las solicitudes telemáticas: Bizkaiberri Zerbitzuak, Bizkaiberri Proiektuak y Premie. Tramitación expedientes de ayuda Sustatu. - Nuevo módulo para gestionar las justificaciones en el programa Sustatu Bideberri. - Sustatu espedienteen izapideak: Osagarriak. - Tramitación expedientes Sustatu: Complementos ko dekretura egokitzea Sustatuko Espedienteen izapideak kudeatzen dituen web modulua. Aholkulari Homologatuak. - Homologazio Aholkularien Espedienteen izapideak kudeatzeko aplikazio berria. Lan eta Prestakuntzako Erakundeen Erregistroa. - Fitxategiak prestatu eta berrantolatu izapidetzeko. - Enpleguko Bulego Birtualera gonbidatutako profilen kudeaketa. Herrilanen Foru Saila Semaforoen Instalazioen Kudeaketa. - Adaptación al decreto 2009 del módulo web que gestiona la tramitación de Expedientes de Sustatu. Consultores Homologados. - Nueva aplicación para gestionar la tramitación de Expedientes de Homologación Consultores. Registro de Entidades de Empleo y Formación. - Preparación y reorganización de ficheros para la tramitación. - Gestión de los perfiles "invitados" a la Oficina Virtual de Empleo. Departamento Foral De Obras Públicas Gestión de Instalaciones Semafóricas.

16 WEB aplikazio berria. Bizikletako Ibilbideen Kudeaketa. - Nueva aplicación WEB. Gestión de Recorridos Ciclables. - Funtzionalitate berrien garapena. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Herri Lanen GIS (Errepideak). GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. Ondare erantzukizuneko espedienteak. - Sarbideak aldatzea baimenen sistema korporatiboaren bidez egiteko (SECA). Egokitzapenak izapideetan eta dokumentuetan. Baimenen espedienteak. Expedientes de Responsabilidad patrimonial. - Modificación de los accesos para que se realicen a través del sistema de autorizaciones corporativo (SECA). Adaptaciones en la tramitación y los documentos. Expedientes de Autorizaciones. - Funtzionalitate berrien garapena. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Desjabetzeko Espedienteak. - Bertsio berria bere erabilera Udaletatik ezarri ahal izateko. Garraio Eta Hirigintza Foru Saila Linea Erregularren informazioa. - Bidaia-denboren azterketa Ustiapenerako Laguntza Sistemak (ULS) igorritako datuetan oinarriturik. Expedientes Expropiatorios. - Nueva versión para poder implantar su uso desde los ayuntamientos. Departamento Foral De Transportes Y Urbanismo Información de Líneas Regulares. - Estudio de tiempos de viaje a partir de los datos enviados por el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). - Bidaiarien adierazleen doikuntza. - Ajuste de los indicadores de viajeros. Oinarrizko kartografia. - Kontsulta guztietan ED-50 eta ETRS-89 proiekzioaren irizpidea sartzea ETRS-89 kartografiako minuten balidazioa eranstea Cartomanager izenekoan. Hirigintzako espedienteak. Cartografía básica. - Inclusión en todas las consultas del criterio de la proyección ED-50 y ETRS Incorporación de la validación de las minutas de cartografía 500 ETRS-89 en Cartomanager. Expedientes urbanísticos. - Funtzionalitate berrien eransketa. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Udal mugen dokumentazioaren kudeaketa. - Udal mugak, mezuak eta indarraldi-data eguneratzea. Gestión de documentación de límites municipales - Actualización de límites municipales, mensajes y fecha de vigencia.

17 Udal plangintza orokorra. Planeamiento general municipal. - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. - Babesteko bestelako lurzoruen kontsulta berria. - Nueva consulta de otros suelos de protección. Garraioen GIS GIS de Transportes. - Funtzionalitate berrien garapena. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Garraioko zerbitzu erregularren baimenak. - Egokitzea eskolako garraioaren baimenen tratamendua araudi berrira. Giza Urgazpenerako Foru Erakundea (Gufe) Nomina. Autorizaciones de servicios regulares de transporte. - Adaptación del tratamiento de las autorizaciones de transporte escolar a la nueva normativa. Instituto Foral De Asistencia Social (Ifas) Nomina. - Modulu berria. - Nuevo módulo. Langileen kudeaketa. - INEMrekin telematika bidezko lan-kontratuak egitea ahalbidetzen duen modulua ezartzea. Gestión de personal. - Implantación del módulo que permite realizar contratos de trabajo vía telemática con el INEM. - Hobekuntzak GUFErako modulurako. - Mejoras al módulo para el IFAS. - Doikuntzak gehiegizko orduak kalkulatu eta gozatzeko. Langileen hautapena. - Ajustes para calculo y disfrute del exceso horario. Selección de personal. - Hobekuntzak informazio-sisteman. - Mejoras en el sistema de información. Bizkaiko Iraunkortasunerako Erakundea Bizkaiko biztanleen errolda. - Egokitzapenak Biztanleen Erroldaren aplikazioan AIZen egitura berria eta kalkulatzeko algoritmo berria jasotzeko. Bizkaiko Bideak Bizkaiko Bideak kudeatzeko sistema. - Egokitzea Norberaren datuak babesteko lege organikora (DBLO) eta Segurtasun Araudira. Lantik Erosketen Kudeaketa Integratua Instituto Para La Sostenibilidad De Bizkaia Padrón de habitantes de Bizkaia. - Adaptaciones en la aplicación de Padrón de Habitantes para recoger la nueva estructura y el nuevo algoritmo de cálculo de los NIEs. Bizkaiko Bideak Sistema de gestión de Bizkaiko Bideak. - Adaptación al Reglamento de Seguridad y a la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD). Lantik Gestión Integrada de Compras.

18 - Zerrenden, kalitaterako adierazleak sortzeko eta Kontratuak eta materialen Biltegia moduluaren funtzionalitateetan bestelako hobekuntzak egiteko aukera berria garatzea (GW03). Informatikako eskaeren kudeaketa. - Funtzioa eranstea lankidetzako enpresetarako zereginak kudeatzen dituen moduluan. - Eskaeren garapenean sortu den dokumentazioari buruzko informazioa ematen duen modulu berria. Aplikazioetarako sarbideen kontrol eta segurtasuna. - Baimen masibo eta bestelako kontsulta eta zerrenden bajak. - Baja ematen duen erabiltzailearen informazioaren laguntza sistema. Ostalariaren azpiegitura. - Ustiatu eta Garatzeko batch adierazleak bistaratzea. SQL instrukzioen burutzapen dinamikoaren kudeaketa (SPUFI). - Burututako spufi bakoitza sartutako DB2 taulak zehaztu eta biltegiratzea. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2009 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozesuen burutzapena loteen arabera. Ekoizpenean edo bezeroak eskatuta planifikaturik: Lineako prozesuen kudeaketa. Bezeroek zuzenean burututa: 193 milioi transakzio. Ekoizpenerako pausuak. Ekoizpenean jarri dira 14 aplikazio berri eta hainbat modulu. Hauek programa berri, 352 DB2 taula berri eta SQL Server taula berri ekarri dituzte. Zerrenda eta dokumentuen inprimaketa milioi orriren inprimaketa zentralizatua egin da. Hartu-agiririk gabeko jakinarazpenen kartazaleratzeari kalitateko kontrol gehigarri berria - Desarrollo de una nueva opción de listados, generación de indicadores para calidad y otras mejoras en las funcionalidades del módulo de Contratos y Almacén de materiales (GW03). Gestión de pedidos informáticos. - Incorporación de la función en el módulo que gestiona las tareas para las empresas de colaboración. - Nuevo módulo que suministra información relativa a la documentación que se ha generado en el desarrollo de las peticiones. Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Bajas de autorizaciones masivas y otras consultas y listados. - Sistema de respaldo de la información del usuario que causa baja. Infraestructura host. - Visualización de los indicadores de batch de Explotación y Desarrollo. Gestión de la ejecución dinámica de instrucciones SQL (SPUFI). - Determinación y almacenamiento de las tablas DB2 accedidas por cada uno de los spufis ejecutados. Dentro de la Explotación De Los Sistemas De Información, durante el año 2009 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 193 Millones de transacciones. Pasos a producción. Se han puesto en producción 14 nuevas aplicaciones y diversos módulos que han supuesto nuevos programas, 352 nuevas tablas DB2 y nuevas tablas SQL Server. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado la impresión centralizada de 10,9 millones de páginas. Se ha incorporado un nuevo control de calidad adicional al ensobrado de las notificación sin

19 jarri zaio. Eta honek bikoiztuak igorri ahal izatea saihesten du. Dokumentuen kartazaleratzea. 2,5 milioi jakinarazpen kartazaleratu dira. Hauetatik k hartu-agiria dute. Internet eta intranet aplikazioen erabilgarritasun maila eta erantzuteko denbora monitorizatzeko sistemaren ezarpena. Segurtasun sailean urtean egindako proiektu eta jarduera aipagarrienak honako hauek izan dira: Orokorrak Informazioko sistemetan sartzeko baimenen kudeaketa. Segurtasuneko gorabeheren kudeaketa (pasahitzen ahaztura ). Dblo: - Segurtasuneko dokumentuaren 3 bertsio berriaren prestaketa. - Datuen sarrerako inprimakietan sartu beharreko DBLO legezko abisuen katalogoa sortzea. - Kontratuetan, DBLO segurtasun-neurriei buruz, sartu beharreko baldintzen prestaketa. - DBLO biurteko ikuskaritza egitea eta aurreko ikuskaritzaren ekintza zuzentzaileak bukatzea. - DBLOri buruzko 17 kontsultari erantzutea eta lotutako 6 gorabehera berrikustea. - DBEBri 8 fitxategi deklaratu zaizkio eta 1 APDri. DBEBri 8 aldaketa eskatu zaizkio. DMZren ikuskaritza eta antzemandako gabeziak ebazteko ekintza-planaren burutzapena. Hobekuntza Internet zerbitzuen segurtasunaren kudeaketan (IDS gailuen kudeaketa eta gertaeren korrelazioa). Kodea sinatzeko Izenpe ziurtagiria ematea. Lantik Eraikin Nagusiaren Hobekuntzak: Energia- Kontsumoaren Murrizketa (Argi Hotza Puntu Guztietan), Kargako Sarbidea Zabaltzea Beheko acuse de recibo, lo que evita el posible envío de duplicados. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,5 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Implantación del sistema de monitorización del nivel de disponibilidad y de tiempo de respuesta de las aplicaciones internet e intranet. En el Departamento de Seguridad los proyectos y actividades más relevantes realizados a lo largo del año 2009 han sido los siguientes: Generales Gestión de autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Gestión de incidencias de seguridad (olvido de contraseñas ). Lopd: - Elaboración de la nueva versión 3 del documento de Seguridad. - Creación del catálogo de avisos legales LOPD a incluir en los formularios de entrada de datos. - Confección de las cláusulas a incluir en los contratos, relativas a las medidas de seguridad LOPD. - Realización de la auditoría bienal LOPD y finalización de las acciones correctoras de la auditoría anterior. - Contestación a 17 consultas relativas a LOPD y revisión de las 6 incidencias relacionadas. - Se han declarado 8 nuevos ficheros a AVPD y 1 a APD. Se han solicitado 8 modificaciones a la AVPD. Auditoría de la DMZ y ejecución del plan de acción para la resolución de deficiencias detectadas. Mejora en la gestión de la seguridad de los servicios Internet (Gestión de dispositivos IDS y correlación de eventos). Emisión de certificado de Izenpe para firma de código. Lantik Mejoras En El Edificio Principal: Reducción De Consumo Energético (Luz Fría En Todos Los Puntos), Ampliar Acceso De Carga En Planta Baja

20 Solairuan, Hurbiltasuneko Irakurgailua Garajeetarako Sarbidean Eta Bestelako Obra Txikiak (Iragazketak, Konponbideak). Hobekuntzak Ordezko Zentroan: Larrialdi Eta Autobabeseko Plana Egitea, Megafonia Ezartzea, Sarrera-Irteerako Protokoloa Larrialdiko Egoerak Saihesteko Eta Hobekuntza Orokorrak Zaintza Eta Urrutiko Kudeaketaren Gainean. Eraikinak ebakuatzeko simulazioak egitea, bai eraikin nagusian bai DPZ IIn. Lantik-Eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzuaren Jarraipen Plana., Lector De Proximidad En Acceso A Garajes Y Otras Obras Menores (Filtraciones, Reparaciones). Mejoras En El Centro Alternativo: Elaboración Del Plan De Emergencia Y Autoprotección, Implantación De Megafonía, Protocolo De Entrada-Salida Para Evitar Situaciones De Emergencia Y Mejoras Generales Sobre Vigilancia Y Gestión Remota. Ejecución de simulacros de evacuación de edificios, tanto en edificio principal como CPD II. En el Departamento De Sistemas Centrales De Lantik a nivel interno a lo largo del 2009 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Plan de Continuidad del Servicio. - Urteko proba. - Prueba anual. Zerbitzuaren erabilgarritasuna eta kalitatea hobetzea. -Irudiak Kudeatzeko Sistema. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. - Sistema de Gestión de Imágenes. - CICS. - CICS. Azpiegituren Instalazioa. - DPZ-1ko UBM 2097 ordenagailu nagusiaren memoria 16 GBtan handitzea. - Z/OS sistema eragilearen 1.10 bertsioa eta lotutako produktu guztiak instalatu eta Garapen eta Ustiapenean jartzea. RMM-TLMS. RMM produktuaren instalazioa, probak, paraleloko funtzionamendua eta ebaluazioa TLMSrekin alderatuta. - Rational Developer for z, Clear Case Remote Build eta Rational Build Forge: produktuen hainbat bertsio instalatzea eta IBMrako laguntza probetan zehar eta sortutako arazoen ikerketan. - Banatutako inprimatzea: WRITER parametroa erabilita sistema berri bat diseinatu eta inplementatzea zerbitzariei zerrendak bidaltzea, VPS bidez, VPSren Probak, HP Laserjet 2055d inprimagailuarekin. - TMON for CICS. CICSeko monitorearen instalazioa. -TDS: Tivoli Decission Support produktuaren instalazioa eta ebaluatzeko probak. Instalación de Infraestructuras. - Ampliación en 16 GB de la memoria del ordenador Central IBM 2097 del CPD-1. - Instalación y puesta en marcha en Desarrollo y en Explotación de la versión 1.10 del Sistema Operativo z/os y todos los productos asociados. RMM-TLMS. Instalación, pruebas, funcionamiento en paralelo y evaluación del producto RMM comparado con el TLMS. - Rational Developer for z, Clear Case Remote Build y Rational Build Forge: instalación de varias versiones de los productos y soporte a IBM durante las pruebas y la investigación de los problemas surgidos. - Impresión distribuida: diseño e implementación de un nuevo sistema con utilización del parámetro WRITER para el envío de listados a servidores, vía VPS Pruebas de VPS con impresora HP Laserjet 2055d. - TMON for CICS. Instalación ydel Monitor de CICS. - TDS: instalación y pruebas de evaluación del producto Tivoli Decission Support.

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Zugaztel S.A. 2009. urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate anonimo publiko baten modura, Bizkaiko Foru Aldundiko

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES I LANTIK, SA sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, sozietate anonimo publikoaren

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. 2014 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. Txostena Memoria MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES LantiK,

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, SA 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Índice 1 Antecedentes 2 Situación ió actual en la DFB

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR

MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR Garapen eta Berrikuntza Saila Departamento de Desarrollo e Innovación Sumario 1 Antecedentes y situación actual... 3 2 Objetivo... 3 3 Instalación

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA. Jorge Díaz García-Herrera Técnico Sistemas Información Excmo. Ayuntamiento de Ronda

SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA. Jorge Díaz García-Herrera Técnico Sistemas Información Excmo. Ayuntamiento de Ronda 5 SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA Jorge Díaz García-Herrera Técnico Sistemas Información Excmo. Ayuntamiento de Ronda 1 Blanca SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES. La firma electrónica como base de la facturación n electrónica

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES. La firma electrónica como base de la facturación n electrónica Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES La firma electrónica como base de la facturación n electrónica Índice 1. Factura electrónica 2. Firma electrónica 3. Certificado electrónico

Más detalles

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla.

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA CÓDIGO: P.03 DENOMINACIÓN: Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. VERSIÓN: 03

Más detalles

ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES

ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES SEPTIEMBRE 2010 ÍNDICE ANCERT PLATAFORMA TECNOLÓGICA SERVICIOS DE ANCERT GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES MODELO DE COLABORACIÓN

Más detalles

Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento

Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento Concurso abierto Marzo 2005 Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento PROYECTO CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONEXIÓN DE LA

Más detalles

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica.

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. MEMORIA TECNICA I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aprovechando las oportunidades

Más detalles

Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid

Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Fundación SOCINFO Gestión de Big Data, Business Intelligence y Cuadros de Mando Madrid, 5 de junio de 2013 Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid

Más detalles

OFICINA VIRTUAL DEL O.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL)

OFICINA VIRTUAL DEL O.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL) OFICINA VIRTUAL DEL O.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL) Responsable Unidad Software Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A. Diputación de Sevilla Jefe de Sección

Más detalles

Solución de Contratación Electrónica

Solución de Contratación Electrónica Solución de Contratación Electrónica Conozca Pixelware Empresa Pixelware es líder en Soluciones de Contratación Electrónica Experiencia en sectores estratégicos de negocio. Diseñamos, desarrollamos e implantamos

Más detalles

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Página 20 Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Anuncio B.O. DE CÁCERES El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que

Más detalles

Vicepresidencia. B.- Área de Planificación y Nuevas Tecnologías. Ejes y Programas Estratégicos de la legislatura 2011-2015

Vicepresidencia. B.- Área de Planificación y Nuevas Tecnologías. Ejes y Programas Estratégicos de la legislatura 2011-2015 Vicepresidencia B.- EJE 2.- Sostenibilidad Económica Inclusión de Diputación de Badajoz y su organismos en la Red de Investigación Española (rediris), Red de Alta Capacidad y de Servicios Avanzados de

Más detalles

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria 8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Durante 1998 se ha continuado con la política de años anteriores de mejora y actualización de las aplicaciones informáticas existentes,

Más detalles

DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES 1. Rótulos Indicadores de Destino Tras un período de pruebas de varios meses con indicadores de destino basados en tecnología led de tres fabricantes distintos,

Más detalles

Ficha Descriptiva de Al SIGM

Ficha Descriptiva de Al SIGM Ficha Descriptiva de Al SIGM 2012 Ficha Descriptiva de la aplicación AL SIGM Índice: 1. Datos Generales... 2 1.1. Breve descripción de la aplicación... 2 1.2. Nomenclatura... 2 1.3. Logotipo... 2 1.4.

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AB4000

NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AB4000 ABANTIS SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AB4000 Versión 9 www.abantis.com PRESENTACIÓN Abantis AB4000 versión 9, es una aplicación informática de gama alta desarrollada para la

Más detalles

GESTIÓN TRIBUTARÍA Y DE RECAUDACIÓN Y OFICINA TRIBUTARIA VIRTUAL

GESTIÓN TRIBUTARÍA Y DE RECAUDACIÓN Y OFICINA TRIBUTARIA VIRTUAL GESTIÓN TRIBUTARÍA Y DE RECAUDACIÓN Y OFICINA TRIBUTARIA VIRTUAL Director de Proyectos Getronics 1 Palabras clave Ayuntamiento, tributos, Internet, virtual Resumen de su Comunicación Esta comunicación

Más detalles

COMUNICACIONES TECNIMAP 2007 GESTIONES Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

COMUNICACIONES TECNIMAP 2007 GESTIONES Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONES Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. INTRODUCCIÓN La Consejería de Hacienda en su afán por mejorar el servicio prestado al ciudadano ha

Más detalles

Unidades de competencia

Unidades de competencia F Comer 3 AREA COMERCIO Y MARKETING NIVEL 3 SUBAREAS Comercio Transporte Consumo 412601 412602 412603 412604 GC3 = GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING CI3 = COMERCIO INTERNACIONAL GT3 = GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Más detalles

Última modificación normativa: 05/12/2007

Última modificación normativa: 05/12/2007 Última modificación normativa: 05/12/2007 ORDEN FORAL 2935/2007, de 26 de noviembre, por la que se crea la Unidad de Auditoría Informática del Servicio de Inspección Tributaria y se dictan normas para

Más detalles

Los ámbitos de actuación, de manera general y no limitativa, de este servicio serán:

Los ámbitos de actuación, de manera general y no limitativa, de este servicio serán: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER PARA SERVICIOS DE TXINGUDI TXINGUDIKO

Más detalles

Diputación Digital de Huesca CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENTIDADES DE MENOS DE MENOS DE 1.000 HABITANTES.

Diputación Digital de Huesca CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENTIDADES DE MENOS DE MENOS DE 1.000 HABITANTES. CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENTIDADES DE MENOS DE MENOS DE 1.000 HABITANTES. ÍNDICE 1. ALCANCE DEL SERVICIO. 2. DESCRIPCION DEL SISTEMA. 3. SOPORTE TÉCNICO Y JURÍDICO.

Más detalles

INPRORP: Registro de Personal y Nóminas

INPRORP: Registro de Personal y Nóminas INPRORP: Registro de Personal y Nóminas Página: 1 de 5 Página: 2 de 5 Objetivos: Cubrir las necesidades informáticas en materia de Gestión de RR. HH. en el ámbito de las Entidades Locales (Ayuntamientos

Más detalles

Adquisición de un producto comercial. para la Gestión del proyecto de. Factura Electrónica

Adquisición de un producto comercial. para la Gestión del proyecto de. Factura Electrónica Adquisición de un producto comercial para la Gestión del proyecto de Factura Electrónica Índice Página 1 INTRODUCCIÓN 3 2 ÁMBITO 4 3 ALCANCE 5 3.1 REQUISITOS FUNCIONALES 6 3.1.1 Recepción de facturas 6

Más detalles

CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009

CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009 CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009 POLÍTICA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO... 2 SERVICIOS PRESTADOS POR LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA... 2 1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA... 2 2. BIZKAIBAI... 3

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local núm. 236 de 10-X-2015 1/8 IV. Administración Local Ayuntamientos DE SANTA EULALIA DE OSCOS Anuncio. Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de creación de ficheros de datos de carácter personal

Más detalles

Ya es posible realizar trámites completos por Internet con el Registro Oficial de Contratistas Kontratazio publiko elektronikoa Contratación pública electrónica Good Practice Label epractice.eu 2007 la

Más detalles

Organización experta en la aplicación de tributos. Visión avanzada en la gestión de procedimientos y servicios.

Organización experta en la aplicación de tributos. Visión avanzada en la gestión de procedimientos y servicios. Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo Organización experta en la aplicación de tributos. Visión avanzada en la gestión de procedimientos y servicios. OAPGT, entidad constituida

Más detalles

4. Servicios de asistencia a los ciudadanos

4. Servicios de asistencia a los ciudadanos 4. Servicios de asistencia a los ciudadanos La Agencia Tributaria realiza un esfuerzo permanente por ofrecer a todos los ciudadanos un amplio conjunto de servicios de información y ayuda con objeto de

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, AB 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

Plan de Modernización Hacienda Tributaria de Navarra. Proyecto de Servicios Telemáticos

Plan de Modernización Hacienda Tributaria de Navarra. Proyecto de Servicios Telemáticos Proyecto de Servicios Telemáticos Navarra es: - Comunidad Foral con 600.000 habitantes - Tradición histórica de autogobierno - En el ámbito tributario Hacienda pequeña, pero completa Se rige por el sistema

Más detalles

Los ámbitos de actuación, de manera general y no limitativa, de este servicio serán:

Los ámbitos de actuación, de manera general y no limitativa, de este servicio serán: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER PARA SERVICIOS DE TXINGUDI TXINGUDIKO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 15 de mayo de 2012 SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 15 de mayo de 2012 SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ANUNCIOS Anuncios particulares SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. 2155 ANUNCIO de modificación de la Convocatoria para la homologación de proveedores

Más detalles

Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria. Fundación Sociedad de la Información

Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria. Fundación Sociedad de la Información Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria Fundación Sociedad de la Información Indice Objetivo: Transformación Situación origen del proyecto Principios

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

Guía de servicios de la Sede Electrónica del Catastro.

Guía de servicios de la Sede Electrónica del Catastro. Guía de servicios de la Sede Electrónica del Catastro. Parte II: Servicios a instituciones y colaboradores registrados. Versión 1.5 1 Control Versión 1.0 Versión 1.1 Versión 1.2 Versión 1.3 Fecha: 10-09-2012

Más detalles

ZARAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PROVINCIAL

ZARAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PROVINCIAL ZARAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PROVINCIAL INDICE 1. ZARAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PROVINCIAL 2 1.1. LA SEDE ELECTRÓNICA...2 1.2. EL REGISTRO ELECTRÓNICO...5 1.3. GESTION DE EXPEDIENTES...6 1.4.

Más detalles

Plataforma de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de

Plataforma de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Plataforma de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Director General de Informática Consejería de Economía y Hacienda Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Jefe

Más detalles

CAMPAÑA DE RENTA 2011. 10 de abril de 2012

CAMPAÑA DE RENTA 2011. 10 de abril de 2012 CAMPAÑA DE RENTA 2011 10 de abril de 2012 PREVISIONES 2 RENTA 2011 Conceptos PREVISION Número de declaraciones 2010 (31/12/11) Importe 2011 Previsión % Incremento 2011/2010 Por forma de declaración Individuales

Más detalles

Oficina Virtual de la AEAT: Pagos Telemáticos. D. Francisco Royo Jefe Unidad de Grandes Empresas AEAT

Oficina Virtual de la AEAT: Pagos Telemáticos. D. Francisco Royo Jefe Unidad de Grandes Empresas AEAT Oficina Virtual de la AEAT: Pagos Telemáticos D. Francisco Royo Jefe Unidad de Grandes Empresas AEAT Presentaciones Telemáticas EVOLUCION DE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES POR VIA TELEMATICA EN LA ADMINISTRACION

Más detalles

La administración electrónica tributaria en el Ayuntamiento de Madrid

La administración electrónica tributaria en el Ayuntamiento de Madrid La administración electrónica tributaria en el Ayuntamiento de Madrid Madrid, 18 de abril de 2012 Marcelino J. Ferro Parga Subdirector General de Relaciones Externas y Coordinación Agencia Tributaria Madrid

Más detalles

Anexo III: Inventario de iniciativas horizontales incluidas en el Eje e-gestión.

Anexo III: Inventario de iniciativas horizontales incluidas en el Eje e-gestión. Anexo III: Inventario de iniciativas horizontales incluidas en el Eje e-gestión. Se describe a continuación en formato de ficha de proyecto el detalle de cada uno de los proyectos de la presente clasificación.

Más detalles

ASP- Administración Electrónica

ASP- Administración Electrónica ASP- Administración Electrónica eadministración Una Oferta Integrada de Servicios y Soluciones para la Administración Local Nuestra Visión de la eadministración para la Administración Lócal Plataforma

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRC 96/2006

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRC 96/2006 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRC 96/2006 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DE CONTRATO 1.1. OBJETO Este contrato tiene por objeto el servicio

Más detalles

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID D.G. Desarrollo de Tecnologías de la Información Ayuntamiento de Madrid S.D.G. Desarrollo de S.I.

Más detalles

Índice. » Qué es Platino» Qué ofrece Platino» Cómo es Platino. » Quién usa Platino» Recursos / documentación

Índice. » Qué es Platino» Qué ofrece Platino» Cómo es Platino. » Quién usa Platino» Recursos / documentación Índice» Qué es Platino» Qué ofrece Platino» Cómo es Platino Infraestructura técnica Bus de Servicios (ESB) Seguridad en Platino Servicios de Platino» Quién usa Platino» Recursos / documentación 2 Qué es

Más detalles

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Servicios Centrales: Calle de los Astros, nº 5 y 7 28007 Madrid

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Servicios Centrales: Calle de los Astros, nº 5 y 7 28007 Madrid MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Servicios Centrales: Calle de los Astros, nº 5 y 7 28007 Madrid NIPO: 275-14-011-9 Carta de Servicios Electrónicos 2015

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

Decreto. Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Nº Decreto: 2203/2012 Fecha: 26/11/2012 Asunto: Sección/Negociado: Expediente:

Decreto. Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Nº Decreto: 2203/2012 Fecha: 26/11/2012 Asunto: Sección/Negociado: Expediente: Nº Decreto: 2203/2012 Fecha: 26/11/2012 Asunto: Sección/Negociado: Expediente: Decreto Implantación del Tablón de Edictos Electrónico del El, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de septiembre de 2008,

Más detalles

CORA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE DATOS INTEROPERABILIDAD E INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE AA PP.

CORA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE DATOS INTEROPERABILIDAD E INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE AA PP. CORA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE DATOS INTEROPERABILIDAD E INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE AA PP. 29 de abril 2014 José Antonio Eusamio Mazagatos Índice 1. Plataforma

Más detalles

GDI - Sistema de Gestión de Inventario

GDI - Sistema de Gestión de Inventario GDI - de Inventario GDI - Tabla de Contenidos(I) Objetivos. Alcance. Modelo Tecnológico. Modelo Organizativo. Autenticación. Autorización. Acceso de Usuarios Internos a Sorolla2. Acceso de Usuarios Externos

Más detalles

Tributos Locales en Salamanca a través de Internet

Tributos Locales en Salamanca a través de Internet Tributos Locales en Salamanca a través de Internet INDICE 1. Introducción... 3 2. REGTSA... 4 2.1. Qué es REGTSA... 4 2.2. Página web REGTSA... 4 2.3. Contribuyente... 7 2.3.1. Agenda del Contribuyente...

Más detalles

GUÍA RESUMIDA DE USO. Agencia Tributaria DEL PROGRAMA 340. Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA

GUÍA RESUMIDA DE USO. Agencia Tributaria DEL PROGRAMA 340. Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA GUÍA RESUMIDA DE USO DEL PROGRAMA 340 Agencia Tributaria Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 Formulario 340... 3 Programa de Ayuda para la conversión de otros formatos... 3 ACCESO

Más detalles

LA DIRECTORA GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,

LA DIRECTORA GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, RESOLUCION 0831/1999 por la cual se adopta y establecen los parámetros operativos del Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN, para presentar las declaraciones tributarias y efectuar los pagos

Más detalles

Ingeniería informática desde 1997 Clientes = socios tecnológicos. 100% Implantaciones con éxito Confianza Seriedad Software bajo SQL SERVER

Ingeniería informática desde 1997 Clientes = socios tecnológicos. 100% Implantaciones con éxito Confianza Seriedad Software bajo SQL SERVER Dossier software 1 premio empresa consolidada 2011 UPV Instituto Ideas Noviembre 2011 Los premios Instituto IDEAS, patrocinados por la Fundación Bancaja, fueron entregados el día 29 de noviembre, en el

Más detalles

Facturación electrónica. Departamento de Acción Social Febrero 2015

Facturación electrónica. Departamento de Acción Social Febrero 2015 Facturación electrónica Departamento de Acción Social Febrero 2015 1 La facturación electrónica 1. Normativa 2. Plazos de implantación 3. Requisitos previos 4. Cómo descargarse y configurar la aplicación

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Febrero 2015 1. Introducción El Plan de Gestión recoge las actividades o proyectos que el CCASA ha planificado realizar en el año 2015 con los recursos

Más detalles

Proyecto de implantación de una oficina virtual de atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Baza

Proyecto de implantación de una oficina virtual de atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Baza Concurso abierto Marzo 2005 Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento Proyecto de implantación de una oficina virtual de atención al

Más detalles

Solución de Gestión de Facturas

Solución de Gestión de Facturas Solución de Gestión de Facturas Empresa Empresas Reducción de costes, productividad y automatización de procesos de negocio Mejora de organización empresarial y digitalización de procesos Agilizar la respuesta

Más detalles

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad.

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad. Denominación del proyecto desarrollado en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en cooperación con el Ayuntamiento de Candelaria, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ÍNDICE 1. OBJETO... 2 2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL... 2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ÍNDICE 1. OBJETO... 2 2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL... 2 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE COMPONENTES PARA LAS APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL SENADO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

Más detalles

Servicio de Representación Voluntaria Preguntas frecuentes

Servicio de Representación Voluntaria Preguntas frecuentes Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos Servicio de Representación Voluntaria Preguntas frecuentes 1. Qué es la representación voluntaria? La representación

Más detalles

SUPLEMENTO EUROPASS AL DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SUPLEMENTO EUROPASS AL DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPLEMENTO EUROPASS AL DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (ES) Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACION

Más detalles

RR.HH en la Intranet AEAT. La gestión de Recursos Humanos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

RR.HH en la Intranet AEAT. La gestión de Recursos Humanos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria La gestión de Recursos Humanos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria Agencia Tributaria Creación: - Nace el 1 de Enero de 1992 como Ente de Derecho Público - Se adscribe al Ministerio de Economía

Más detalles

PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO

PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO 1. DESCRIPCIÓN El objetivo básico del programa es la formación y el mantenimiento del catastro inmobiliario, así como la incorporación al mismo de los bienes

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE VICECONSEJERÍA DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADECUACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Más detalles

G1495 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Importe MENOR que Umbral Comunitario)

G1495 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Importe MENOR que Umbral Comunitario) G1495 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dirección de Infraestructuras Función de Políticas Tecnológicas 27/01/2015 ÍNDICE 1 OBJETO... 2 2 PRESUPUESTO... 2 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS... 2 4 CONDICIONES

Más detalles

Tramitación electrónica de Comunicaciones relativas a Aperturas de Centros de Trabajo

Tramitación electrónica de Comunicaciones relativas a Aperturas de Centros de Trabajo Tramitación electrónica de Comunicaciones relativas a Aperturas de Centros de Trabajo MANUAL DE USUARIO Versión 5 - Enero 2011 ÍNDICE 0 Introducción... 4 1 Identificación y Acceso... 5 1.1 Firma electrónica

Más detalles

CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA

CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA El papel de Pixelware en la Contratación Pública Electrónica Safwan Nassri Director General 6 de junio de 2012 Contratación Contratación Pública Electrónica? La Contratación

Más detalles

Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales

Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Fecha de realización: 3 de abril de 2009 INDICE INTRODUCCION... 3 ENTRADA EN LA APLICACIÓN... 4 SERVICIOS TELEMATICOS

Más detalles

Pliego técnico para la adquisicíon de la Herramienta de Inventario y Facility Management

Pliego técnico para la adquisicíon de la Herramienta de Inventario y Facility Management Pliego técnico para la adquisicíon de la Herramienta de Inventario y Facility Management LANBIDE requiere la adquisición de un sistema de información para la gestión integral de inmuebles en modalidad

Más detalles

Factura Electrónica. Un proyecto de facturación electrónica que integra empresas y administraciones

Factura Electrónica. Un proyecto de facturación electrónica que integra empresas y administraciones Factura Electrónica. Un proyecto de facturación electrónica que integra empresas y administraciones Resumen de la Comunicación El proyecto de Facturación electrónica forma parte de los planes del Gobierno

Más detalles

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Alicante Indice Organización de la Introducción Presentación Misión Organigrama Localización, Telefonos, web, etc Relación con resto Ayuntamiento Compromiso Personal del Responsable del Organo Procedimiento de

Más detalles

Ley Orgánica de Protección de Datos

Ley Orgánica de Protección de Datos Hécate GDocS Gestión del documento de seguridad Ley Orgánica de Protección de Datos 2005 Adhec - 2005 EFENET 1. GDocS - Gestión del Documento de Seguridad GDocS es un programa de gestión que permite mantener

Más detalles

El Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid

El Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid El Padrón Municipal de Habitantes del El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo donde figuran los habitantes de un municipio, siendo labor de los ayuntamientos su creación, mantenimiento,

Más detalles

SERVICIOS MÓDULOS FUNCIONALIDADES DESCRIPCIÓN

SERVICIOS MÓDULOS FUNCIONALIDADES DESCRIPCIÓN MANUAL Solicitud desde el Cliente de su propio Certificado de propósito Multiple (Correo, Firma Documentos, Usuario, Sellado de Fecha, etc...) El cliente dispondrá de un interfaz completamente personalizado

Más detalles

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del Normativa Consolidada a 28 enero 2015 Materia: Contabilidad General particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del y se modifican las órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se

Más detalles

mope PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Página 0 PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 20 28010 MADRID 91 752 79 59 www.mope.es info@mope.

mope PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Página 0 PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 20 28010 MADRID 91 752 79 59 www.mope.es info@mope. DENOMINACIÓN: Código: IFCT0609 Familia profesional: Informática y Comunicaciones Área profesional: Sistemas y telemática Nivel de cualificación profesional: 3 Cualificación profesional de referencia: IFC303_3

Más detalles

AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIONES INFORMATIVAS TRIBUTARIAS

AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIONES INFORMATIVAS TRIBUTARIAS NUEVA REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA PRESENTACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIONES INFORMATIVAS TRIBUTARIAS Se ha aprobado una Orden de 22 de noviembre que tiene como objetivo reducir

Más detalles