DOGV - Núm L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent:"

Transcripción

1 DOGV - Núm Altres administracions Ajuntament de Catarroja Bases de la convocatòria per a la selecció com a funcionari/ària de carrera d una plaça d informàtic municipal vacant en la plantilla d aquest ajuntament. [2002/X4105] L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent: «Bases de la convocatòria per a la selecció com a funcionari/ària de carrera d una plaça de informàtic municipal vacant en la plantilla d aquest ajuntament. De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases de Règim Local (article 91.2), en relació amb l article 19.1 de la Llei 30/1984, de 2 d agost, de la Funció Pública, i el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, sobre programes i regles bàsiques que s estableixen en el procediment de selecció dels funcionaris locals. D acord amb l oferta d ocupació pública aprovada per la Comissió de Govern el 21 de juny de 2001, corresponent a l any 2001, es convoquen proves selectives per a la selecció de la citada plaça, d acord amb les bases següents: 1. Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la selecció pel procediment de concurs-oposició lliure d una plaça de informàtic municipal, vacant en la plantilla de funcionaris d aquest ajuntament. El sistema selectiu serà el concurs-oposició. Aquesta plaça pertany a l escala de l administració Especial, subescala Tècnica, classe Superior, classificada en el grup A, dotada amb el sou corresponent als funcionaris d aquest grup, les pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments que corresponen a la dita subescala, d acord amb la legislació vigent. 2. Normativa aplicable El procés selectiu s ajusta al que disposen les presents bases i, en el que no preveuen, a la Llei 30/1984, de 2 d agost; a la Llei 7/1985, de 2 d abril; al Reial Decret Administratiu 781/1986, de 18 d abril; al Decret Legislatiu de 24 d octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana i a la modificació d aquest, aprovada per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana; al Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana; al Reial Decret 896/1991, de 7 de juny; al Reial Decret 364/1995, de 10 de març; i a les altres disposicions legals i reglamentàries aplicables. 3. Requisits dels aspirants Per a prendre part en l oposició caldrà reunir els requisits següents, referits al moment de finalització del termini de presentació d instàncies: a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat mentre de la Unió Europea. Ser cònjugue, descendent o descendent de cònjuge d una persona espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea, sempre que aquests descendents siguen menors de 21 anys o majors però visquen a costa dels pares o bé pertanguen a algun país amb el qual la Unió Europea tinga signat algun tractat, ratificat per Espanya, sobre la lliure circulació de treballadors. A excepció dels aspirants que es presenten a la plaça que, per implicar exercici del poder públic, estiguen reservades a qui tinga la nacionalitat espanyola. b) Tindre complits els 18 anys d edat i no excedir-se de l edat en què es puga accedir a la jubilació en el Règim General de la Seguretat Social. c) Estar en possessió del títol de la Llicenciatura d Informàtica en condicions d obtindre l en la data en què acabe el termini de presentació d instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger haurà d estar en possessió de la credencial que n acredite l homologació. 5. Otras administraciones Ayuntamiento de Catarroja Bases de la convocatoria para la selección como funcionario/a de carrera de una plaza de informático municipal vacante en la plantilla de este ayuntamiento. [2002/X4105] El Ayuntamiento de Catarroja, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de abril de 2002 aprobó lo siguiente: «Bases de la convocatoria para la selección como funcionario/a de carrera de una plaza de informático municipal vacante en la plantilla de este ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 91.2), en relación con el artículo 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de la Función Pública, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre programas y reglas básicas que se establecen en el procedimiento de selección de los funcionarios locales. Todo ello de acuerdo con la oferta de empleo público aprobada por la Comisión de Gobierno el 21 de junio de 2001, correspondiente al año 2001, se convocan pruebas selectivas para la selección de la citada plaza, de acuerdo con las bases que a continuación se desarrollan: 1. Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria, la selección por el procedimiento de concurso-oposición libre, de 1 plaza de informático municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento. El sistema selectivo será concurso-oposición. Dicha plaza esta encuadrada en la escala de administración especial, subescala Técnica, clase superior, clasificada en el grupo A, dotada con el sueldo correspondiente a los funcionarios de este grupo, pagas extraordinarias, trienios, y demás emolumentos que corresponden a dicha subescala, con arreglo a la legislación vigente. 2. Normativa aplicable El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases, y en lo no previsto en ellas, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto; por la Ley 7/1985, de 2 de abril; por el Real Decreto Administrativo 781/1986, de 18 de abril; por el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana y su modificación aprobada por la Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de la Generalitat Valenciana; por el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana; por el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y por el resto de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 3. Requisitos de los aspirantes Para tomar parte en la oposición será necesario reunir los siguientes requisitos, referidos al momento de finalización del plazo de presentación de instancias: a) Tener nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Ser cónyuge, descendiente o descendiente de cónyuge de español, o de una nacionalidad de cualquier estado de la Unión Europea, siempre que estos descendientes sean menores de 21 años o mayores que vivan a expensas de sus padres: o bien pertenecer a algún país con el que el Unión Europea tenga firmado algún tratado, ratificado por España sobre la libre circulación de trabajadores. A excepción de los aspirantes que comparezcan a las plazas, que por implicar ejercicio del poder público, están reservadas a quien tengan la nacionalidad española. b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquella en que se pueda acceder a la jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. c) Estar en posesión del título de la Licenciatura en Informática, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

2 DOGV - Núm d) No patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb el compliment de les funcions o que les impossibilite. e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servici en qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l exercici de funcions públiques. 4. Sol licituds Qui vulga participar en les proves selectives ho haurà de sol licitar mitjançant el model normalitzat d instància que figura en les presents bases i que es facilitaran a l Oficina d Informació i Registre i en Infoville (www.catarroja.infoville.net). S hi sol licitarà prendre part en el concurs-oposició i els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions que s exigeixen en la base 3ª. Les sol licituds es dirigiran a l alcaldepresident de la Corporació i es presentaran al Registre General de l Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l endemà de la publicació de l extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Les bases, així mateix, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província. Les instàncies també es podran presentar en la manera com determina l art de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de Els drets d examen, que es fixen en la quantitat de euros (3.000 PTA), els abonaran els aspirants abans de presentar la instància i adjuntaran a aquesta el resguard acreditatiu de l ingrés per transferència en el compte de la Caixa, a nom de l Ajuntament de Catarroja. En la transferència es farà constar el concepte i el nom i DNI de l aspirant. Si el pagament s efectuara mitjançant gir postal o telegràfic, en la instància s indicaria el número de gir i s hi adjuntaria el justificant d aquest. Els citats drets d examen només es tornaran a qui no siga admés en el procediment selectiu per falta d algun dels requisits. Per a ser admesos i prendre part en les proves selectives, a més de les circumstàncies personals, els sol licitants hauran de manifestar en les instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d expiració del termini assenyalat per a la presentació d instàncies i que es comprometen a prestar-hi el preceptiu jurament o promesa. Aquestes condicions s hauran de mantindre al llarg de tot el procés selectiu, durant el qual, en qualsevol moment, podran ser requerits els aspirants per a efectuar-ne les comprovacions oportunes. Els mèrits que s hagen d al legar en la fase de concurs s hauran de presentar numerats, junt amb la sol licitud, on es farà referència als dits documents. 5. Admissió dels aspirants Una vegada expirat el termini d admissió d instàncies, per Resolució de l Alcaldia, s aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d edictes de l ajuntament, i s hi concedirà un termini de 10 dies hàbils per a reclamacions. Aquestes, si n hi haguera, s acceptaran o es refusaran en la Resolució per la qual s aprove la llista definitiva, dictada, així mateix, per l Alcaldia-Presidència. Les possibles variacions, si n hi haguera, es publicaran al tauler d edictes de l Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. En el supòsit que no s hi presentara cap reclamació, les llistes provisionals esdevindran automàticament definitives, la qual cosa es farà constar en la resolució de l Alcaldia i es publicarà únicament al tauler d edictes municipal. Les errades de fet es podran esmenar en qualsevol moment, d ofici o a instància de la persona interessada. En qualsevol cas, amb l objecte d evitar errors i en el supòsit que se n produïren, se n possibilitarà l esmena en el temps i de manera que els aspirants puguen comprovar fefaentment no solament que no figuren en la relació d exclosos, sinó que, a més, els seus noms consten en la d admesos. d) No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones o que las imposibilite. e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio a cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 4. Solicitudes Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante el modelo normalizado de instancia que figura en las presentes bases. Serán facilitadas en la Oficina de Información y Registro y en Infoville (www.catarroja.infoville.net). En ellas se solicitará tomar parte en el concurso-oposición, y los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base 3ª, estas se dirigirán al alcaldepresidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las bases asimismo se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia. Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 18,03 Euros (3.000 PTA.) serán satisfechos por los aspirantes antes de presentar la instancia debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo de su ingreso por transferencia en la cta de la Caixa a nombre del Ayuntamiento de Catarroja, haciendo constar en la transferencia concepto y nombre y DNI del aspirante. Si el pago se efectuó mediante giro postal o telegráfico se consignará en la instancia numero de giro y se adjuntará justificante del mismo. Los citados derechos de examen sólo podrán ser devueltos a quienes no sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de alguno de los requisitos. Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas además de sus circunstancias personales, los solicitantes habrán de manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento o promesa. Estas condiciones se deberán mantener a lo largo de todo el proceso selectivo durante el que, en cualquier momento, podrán ser requeridos los aspirantes para efectuar las comprobaciones oportunas. Aquellos méritos que sean alegados para la fase de concurso deberán presentarse numerados junto con la solicitud haciendo en la misma referencia a dichos documentos. 5. Admisión de aspirantes Expirado el plazo de admisión de instancias, por Resolución de la Alcaldía, se aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos del ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para reclamaciones. Dichas reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, dictada asimismo por la Alcaldía- Presidencia. Las posibles variaciones si las hubiera serán publicadas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán automáticamente en definitivas, haciéndose constar en la resolución de Alcaldía y procediendo a su publicación únicamente en el tablón de edictos municipal. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso con el objeto de evitar errores y en el supuesto de producirse, posibilitar la subsanación en tiempo y forma los aspirantes comprobarán, fehacientemente, no solo que no figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la de admitidos.

3 DOGV - Núm Si en algun moment del procés selectiu arribara a coneixement del tribunal que algun dels aspirants no posseeix tots els requisits exigits en aquestes bases, amb l audiència prèvia de la persona interessada, se n proposarà l exclusió a l alcalde-president de l Ajuntament, indicant les inexactituds o falsedats formulades per l aspirant en la sol licitud d admissió a les proves selectives i als efectes procedents. 6. Tribunal qualificador El tribunal qualificador que jutjarà el procés selectiu estarà compost pels membres següents: President: el de la Corporació o membre d aquesta que delegue Secretari: el de la Corporació o funcionari que delegue, amb veu, però sense vot Vocals: Un representant de la Generalitat Valenciana Un representant del professorat oficial designat per l IVAP El cap del Servici o funcionari que delegue Un funcionari de carrera designat per l Alcaldia a proposta de la Junta de Personal La designació dels membres del tribunal inclourà la dels suplents respectius, i es farà pública juntament amb la llista d admesos i exclosos. L Ajuntament sol licitarà als òrgans corresponents la designació dels representants respectius, la qual s haurà d efectuar en el termini dels 20 dies següents a la recepció de la sol licitud. La composició del tribunal serà predominanment tècnica i els vocals hauran de posseir un nivell de titulació o d especialització igual o superior als exigits per a l accés a la plaça convocada. El tribunal podrà disposar la incorporació als treballs, per a alguna o algunes de les proves, d assessors que es limitaran a l exercici de la seua especialitat tècnica, sobre la base de la qual col laboraran amb el tribunal. Quan concórreguen en els membres del tribunal alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquests s abstindran d intervindre-hi i notificaran aquesta circumstància a l Alcaldia-Presidència. Així mateix, els aspirants podran recusar-los en la forma prevista en l article 29 de la citada llei. El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l assistència de més de la meitat dels integrants, titulars o suplents, indistintament. Així mateix, estan facultats per a resoldre les qüestions que es puguen suscitar durant la realització de les proves, per a adoptar els acords necessaris que garantisquen el degut ordre en aquestes, en tot el que preveuen aquestes bases, i per a l adequada interpretació d aquestes. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, excepte el secretari, que no tindrà vot. En cada sessió del tribunal podran participar els membres titulars presents en el moment de la constitució d aquest i, si n estan absents, els suplents, però no es podran substituir en la mateixa sessió. Si, constituït el tribunal i iniciada la sessió, s absenta el president, aquest designarà, entre els vocals que hi concorren, el qui el substituirà durant l absència. A efectes d assistència, el tribunal que actue en aquestes proves tindrà la categoria 1ª prevista en l article 33.2 del Reial Decret 236/1988, de 4 de març. 7. Calendari de les proves La data, l hora i el lloc del començament de les proves selectives s anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de València junt amb la llista provisional d admesos i exclosos. Una vegada començades les proves selectives, no serà obligatòria la publicació dels anuncis dels altres exercicis i incidències en el Butlletí Oficial de la Província. Aquests anuncis, els haurà de fer públics el tribunal en el local on s hagen realitzat les proves anteriors i al tauler d anuncis de l Ajuntament, amb una antelació de 12 hores, si es tracta del mateix exercici, o de 48 hores, si se n tracta d un nou. Si en algún momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia del interesado se propondrá su exclusión al alcalde presidente del Ayuntamiento, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas y a los efectos procedentes. 6. Tribunal calificador El Tribunal Calificador que juzgará el proceso selectivo estará compuesto de la siguiente, según la siguiente distribución: Presidente: el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien delegue con voz pero sin voto. Vocales: Un representante de la Generalitat Valenciana. Un representante del profesorado oficial designado por el IVAP. El jefe del Servicio o funcionario en quien se delegue. Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía a propuesta de la Junta de Personal La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, y se hará pública junto a la lista de admitidos y excluidos. El Ayuntamiento solicitará de los órganos correspondientes la designación de los respectivos representantes, que deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes a la recepción e la solicitud. La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer nivel de titulación o especialización iguales o superiores a los exigidos para el acceso a la plaza convocada. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos, para alguna o algunas pruebas, de asesores que se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en base a la cual colaborarán con el tribunal. Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo29 de la citada ley. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente. Asimismo, están facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases, y para la adecuada interpretación de las mismas. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto el secretario, que no tendrá voto. En cada sesión del Tribunal podrán participar los miembros titulares presentes en el momento de su constitución y, si están ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre si en la misma sesión. Sí, constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará, de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia. A efectos de asistencia, el Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría 1ª prevista en el artículo 33.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 7. Calendario de las pruebas La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas selectivas se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia junto con la lista provisional de admitidos y excluidos. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de los restantes ejercicios e incidencias en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el local donde se hayan realizado las anteriores pruebas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con una antelación de 12 horas si se trata del mismo ejercicio, o de 48 horas si se trata de uno nuevo.

4 DOGV - Núm Entre l acabament d un exercici i el començament del següent haurà de transcórrer un període mínim de 72 hores i un màxim de 45 dies naturals. L ordre d actuació dels aspirants en els exercicis que on es puguen realitzar conjuntament serà el que determina la Generalitat Valenciana per a la selecció del seu personal, d acord amb l article 10, apartat 3 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. Els opositors seran convocats per a cada exercici en una crida única, llevat del cas de força major degudament justificada i valorada lliurement pel tribunal. La no presentació d un aspirant en el moment de ser cridat a qualsevol dels exercicis obligatoris determinarà automàticament la desaparició del seu dret a participar en aquest exercici i en els successius, per la qual cosa quedarà exclòs del procés selectiu. El tribunal podrà requerir en qualsevol moment que cada un dels aspirants n acredite la identitat, motiu pel qual hauran d anarhi proveïts del Document Nacional d Identitat. 8. Desenvolupament de les proves selectives Els exercicis de l oposició seran els següents. Primer exercici: Obligatori i eliminatori Consistirà en un exercici o prova psicotècnica, actitudinal i de personalitat. Prèviament, el Tribunal determinarà el perfil que considere oportú per al lloc de treball, entés dins l organització. Es valorarà amb la qualificació d apte o no apte. Segon exercici: Obligatori i eliminatori. Defensa d un projecte Consistirà en l exposició davant del Tribunal durant un temps màxim de quaranta-cinc minuts d un Projecte sobre Aplicació de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació en la relació Ciutadà-Administració. Este projecte haurà de presentar-se en castellà i en anglés i haurà d exposar-se davant del Tribunal en anglés, qui podrà formular les preguntes o aclariments que el mateix jutge oportunes. El dit projecte, junt amb la documentació necessària per a la seua exposició, es presentarà en sobre tancat en el moment d iniciar-se les proves de selecció (1r. exercici), en el registre general d entrada d esta Corporació, indicant-se en la part externa del sobre si es necessita algun mitjà audiovisual per a la seua exposició. Tercer exercici. Obligatori i eliminatori Consistirà en el desenvolupament per escrit de quatre temes del temari inclòs en l annex II, extrets a l atzar (un tema de cada bloc del mateix annex). La durada de l exercici serà d un màxim de quatre hores. L exercici, el llegiran els aspirants al tribunal, el qual podrà formular preguntes sobre el contingut dels temes, com a aclariment del que s exposa. Quart exercici. Pràctic. Obligatori i eliminatori Consisitirà en el desenvolupament, per escrit, durant un temps màxim de tres hores, d un tema proposat pel tribunal, sense atendre a l enunciat del bloc II, III i IV de l annex II del programa. S hi valoraran els coneixements sobre els temes desenvolupats, l exposició, la capacitat de síntesi, la claredat de les idees i la redacció de l escrit. L exercici, el llegiran els aspirants al tribunal, que podrà formular preguntes sobre el contingut dels temes, com a aclariment del que s exposa. Cinqué exercici. Valencià. Obligatori i no eliminatori Consistirà en la traducció del castellà al valencià, i viceversa, d uns textos administratius relacionats amb les tasques pròpies del lloc convocat, d acord amb la normativa sobre ús del valencià de la Generalitat Valenciana. La durada d aquest exercici serà de 30 minuts. 9. Fase de concurs (posterior a la fase d oposició) Els mèrits es valoraran d acord amb el barem següent: Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un periodo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente será el determinado por la Generalitat Valenciana para la selección de su personal de conformidad con el art. 10, apartado 3 del Decreto 33/1999 de 9 de marzo, del gobierno Valenciano. Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado libremente por el tribunal. La no presentación de un aspirante en el momento de ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará excluido del proceso selectivo. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento que cada uno de los aspirantes acredite su identidad, a cuyo efecto deberán ir provistos del documento nacional de identidad. 8. Desarrollo de las pruebas selectivas Los ejercicios de la Oposición serán los siguientes: Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio Consistirá en un ejercicio o prueba psicotécnica, actitudinal y de personalidad, previamente el Tribunal determinará el perfil que considere oportuno para el puesto de trabajo, entendido dentro de la organización, que se valorará con la calificación de apto o no apto. Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Defensa de un Proyecto. Consistirá en la exposición ante el Tribunal durante un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos de un Proyecto sobre Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la relación Ciudadano-Administración. Este proyecto deberá presentarse en castellano y en inglés y deberá exponerse ante el Tribunal en inglés, quien podrá formular las preguntas o aclaraciones que el mismo juzgue oportunas. Dicho proyecto, junto con la documentación necesaria para su exposición, se presentará en sobre cerrado en el momento de iniciarse las pruebas de selección (1er. ejercicio), en el registro general de entrada de esta Corporación, indicándose en la parte externa del sobre si se necesita algún medio audiovisual para su exposición. Tercer ejercicio. Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en el desarrollo por escrito de 4 temas del temario incluido en el Anexo II extraído al azar (un tema de cada bloque del anexo II). La duración del ejercicio será de un máximo de 4 horas. El ejercicio será leído por los aspirantes al tribunal que podrá formular preguntas sobre el contenido de los temas en aclaración de lo expuesto. Cuarto ejercicio, práctico. Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de 3 horas, un tema propuesto por el Tribunal sin atender al enunciado sobre el contenido del bloque II, III y IV del Anexo II del programa. Se valorará en este ejercicio los conocimientos sobre los temas desarrollados, la exposición, capacidad de síntesis, claridad de ideas y redacción del escrito. El ejercicio será leído por los aspirantes al tribunal que podrá formular preguntas sobre el contenido de los temas en aclaración de lo expuesto. Quinto ejercicio. Valenciano. Obligatorio y no eliminatorio. Consistirá en la traducción del castellano al valenciano y viceversa, de unos textos administrativos relacionados con las tareas propias del puesto convocado, de acuerdo con la normativa sobre uso del valenciano de la Generalitat Valenciana. La duración de este ejercicio será de 30 minutos. 9. Fase de concurso (posterior a la fase de oposición). Los méritos se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

5 DOGV - Núm Servicis prestats en l administració Pública. Màxim 1 punt Es valoraran a raó de 0 25 punts per any complet de servicis en el mateix grup de funcionaris o categoria laboral, per la qual cosa es rebutjaran les fraccions inferiors a un any. A tal efecte, es comptaran els servicis previs prestats en l administració reconeguts a l empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de novembre, i la resta de la normativa aplicable. No es comptaran mai els servicis que s hagen prestat simultàniament amb altres també al legats. Únicament es consideraran acreditats els servicis prestats a l administració Pública si s aporta la certificació oficial a tal efecte. Es tindran en compte, per a això, els certificats expedits pels responsables del departament. La valoració es comptarà fins a la data de finalització del termini de presentació d instàncies. 2. Experiència professional. Màxim 6 punts Es valoraran els servicis efectius prestats a l administració Pública Local com a funcionari, funcionari interí, laboral fix o termporal quan el cos, l escala, la categoria professional i l especialitat, si escau, on s han prestat els servicis siguen anàlegs a les funcions del cos i de l especialitat al qual s opta, i sempre que es tracte del mateix grup de titulació. No es comptaran els servicis prestats simultàniament amb altres també al legats. Es tindran en compte, per a això els certificats expedits de valoració positiva pels responsables del departament, servici o àrea de l administració o on l aspirant haja treballat. La valoració d aquest apartat serà de dos punts per any i de 0 17 punts per mes, i es rebutjaran les fraccions inferiors al mes. 3. Valencià. Màxim 1 punt. Seran avaluables els certificats expedits per la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià, i qualsevol altre tipus susceptible de ser homologat per este organisme, d acord amb el que disposa l Orde de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de ), segons el següent detall: Oral: 0.25 punts Elemental: 0.35 punts Mitjà: 0.75 punts Superior: 1 punt 4. Publicacions, ponències i experiència en docència en cursos relacionats en informàtica. Es puntuarà amb un màxim d 1 punt. A valorar pel Tribunal de forma ponderada, en funció de la duració dels cursos i docència, així com de l extensió de les publicacions. 5. Cursos de Formació especifica informàtica. Màxima 1 50 punts. Es valoraran els cursos relacionats en informàtica, segons el següent detall: 0 40 punts per cursos de 60 hores o més 0 25 punts per cursos de 30 a 59 hores 0 15 punts per cursos inferiors a 30 hores 6. Cursos de formació genèrica. Màxim 2 5 punts Només es valoraran aquests cursos si són impartits per centres oficials reconeguts pel Ministeri d Educació i Ciència, així com els impartits per organismes i institucions oficials dependents de les administracions públiques competents en el marc de programes de formació contínua, de formació d empleats públics i de cursos realitzats per universitats, extrems tots ells que l aspirant haurà d acreditar. Seran propis del funcionament de l administració Pública, d habilitats socials, d intel ligència emocional, d autoconeixement punts per cursos de 60 hores o més 0 25 punts per cursos de 30 a 59 hores 0 15 punts per cursos inferiors a 30 hores 1. Servicios prestados en la administración Pública. Máximo 1 punto. Se valorarán a razón de 0,25 puntos por año completo de servicios en el mismo grupo de funcionarios o categoría laboral, despreciando las fracciones inferiores a un año. A tal efecto se computarán los servicios previos prestados en la administración que se hayan reconocido al amparo de lo dispuesto por la Ley 70/1978, de 26 de noviembre, y la demás normativa aplicable. No se computarán nunca los servicios que se hayan prestado simultáneamente con otros también alegados. Unicamente se considerarán acreditados los servicios prestados a la administración Pública si se aporta certificación oficial al efecto. Se tendrá en cuenta para ello los certificados expedidos por los responsables del departamento. La valoración se computará hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 2. Experiencia Profesional. Máximo 6 puntos. Se valorarán los servicios efectivos prestados para la administración Pública Local como funcionario, interino, laboral fijo o temporal, cuando el Cuerpo, Escala, Categoría profesional y Especialidad, en su caso, donde se han prestado los servicios sean análoga a las funciones del Cuerpo y Especialidad al que se opta, y siempre que se trate del mismo Grupo de Titulación. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros también alegados. Se tendrán en cuenta para ello los certificados expedidos de valoración positiva por los responsables del departamento, servicio o área de la administración o donde el aspirante haya trabajado. La valoración de este apartado será de 2 puntos por año y 0, 17 puntos por mes despreciando las fracciones inferiores al mes. 3. Valenciano. Máximo 1 punto. Se valorarán los certificados expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, y cualquier otro susceptible de ser homologado por este organismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 22 de mayo de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV de ), según el siguiente detalle: Oral: 0.25 puntos Elemental: 0.35 puntos Mitjà: 0.75 puntos Superior: 1 punto 4. Publicaciones, ponencias y experiencia en docencia en cursos relacionados en informática. Se puntuará con un máximo de 1 punto. A valorar por el Tribunal de forma ponderada, en función de la duración de los cursos y docencia, así como de la extensión de las publicaciones. 5. Cursos de Formación especifica informática. Máxima 1 50 puntos. Se valorarán los cursos relacionados en informática, según el siguiente detalle: 0 40 puntos por cursos de 60 horas o mas 0 25 puntos por cursos de 30 a 59 horas 0 15 puntos por cursos inferiores a 30 horas 6. Cursos de Formación genérica. Máximo de 1 punto. Sólo se valoraran estos cursos si son impartidos por Centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por Organismos e Instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas competente en el marco de programas de formación continua, de formación de empleados públicos y cursos realizados por Universidades, debiendo el aspirante acreditar tal extremo. Serán propios del funcionamiento de la administración Pública, de habilidades sociales, inteligencia emocional, autoconocimiento. 0,4 puntos por curso de 60 horas o superior. 0,25 puntos por curso entre 30 horas y 59 horas. 0,15 puntos por curso menos a 30 horas.

6 DOGV - Núm La qualificació final del concurs serà el resultat de la suma de les puntuacions atorgades pel tribunal a cada mèrit considerat. La valoració dels mèrits en la fase de concurs no podrà, en cap cas, superar el 40% de la puntuació màxima assolible en la fase d oposició, d acord amb l art. 5.4 del Decret 33/1999, del Govern Valencià. 10. Qualificació i valoració dels exercicis El primer exercici serà valorat amb la qualificació d apte o no apte. El segon, tercer i quart exercici es qualificaran cada un d ells amb un màxim de 10 punts, i caldrà per a aprovar-los un mínim de 5 punts, de manera que en quedaran eliminats els opositors que no arriben al mínim indicat en cada exercici. El cinqué exercici, obligatori i no eliminatori, d idioma, es qualificarà fins a un màxim de 3 punts. Les qualificacions s adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels diversos membres del tribunal i dividint el total pel nombre d assistents. El quoficient resultant serà la qualificació obinguda en cada exercici. Tanmateix, per a declarar que els aspirants han superat, o no, els exercici eliminatoris, el tribunal actuarà de conformitat amb el que preveu l art de la Llei 30/92, de 26 de novembre, en el benentés que els suspesos no podran obindre la puntuació de 5 i els aprovats n obtindran 5 o més. Les qualificacions de cada exercici es faran públiques el mateix dia en què s acorden i s exposaran al tauler d edictes de la Corporació. De conformitat amb el que preveu l art. 4.5 del Decret 33/1999, del Consell de la Generalitat Valenciana, la relació d aspirants que han superat les proves es formarà amb els qui, havent realitzat i superat tots els exercicis obligatoris, se sumen les puntuacions obtingudes en tots els exercicis i s hi afegeixen el total de punts obinguts en la fase de concurs. La relació començarà amb l aspirant que haja obtingut d aquesta manera la puntuació més alta, i acabarà quan el nombre d inclosos coincidisca amb el nombre de llocs convocats. Si el nombre d aspirants relacionats d aquesta manera fora inferior al de places convocades, les no cobertes es declararien desertes. El tribunal no podrà declarar aprovats a més aspirants que el total de places que s han de cobrir en la convocatòria (total 1). El tribunal elevarà a l Alcaldia la proposta de nomenament de funcionari en pràctiques a favor de l aspirant aprovat. 11. Relació d aprovats, presentació de documents i nomenament L aspirant proposat presentarà en el Servici de Personal de l Ajuntament, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de la publicació de la llista d aprovats, els documents acreditatius de les condicions per a prendre part en les proves selectives que s exigeixen, i que són: 1. Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent o fotocòpia del DNI, que es presentarà juntament amb l original per a fer-ne la confrontació. 2. Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, referit a la data d acabament de les proves selectives. 3. Còpia autèntica o fotocòpia, que s acompanyarà de l original per a confrontar-lo, del títol exigit. 4. Declaració jurada de no incórrer en causa d incapacitat. 5. Declaració jurada de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l exercici de les funcions públiques. 6. Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que l impossibilite per a l exercici normal de la funció. 7. Declaració de la persona interessada de no estar ocupant cap lloc de treball o realitzant cap activitat en el sector públic delimitat per l article 1 de la Llei 53/84, i de no realitzar cap activitat privada incompatible o subjecta a reconeixement d incompatibilitat. La calificación final de concurso será el resultado de la suma de las puntuaciones otorgadas por el tribunal a cada mérito considerado. La valoración de los méritos en la fase de concurso no podrá en ningún caso superar el 40% de la puntuación máxima alcanzable en la fase de concurso-oposición, conforme al articulo 5.4 del Decreto 33/1999, del Gobierno Valenciano. 10. Calificación y valoración de los ejercicios El primer ejercicio será valorado con la calificación de apto y no apto. El segundo, tercero, y cuarto ejercicio, se calificarán cada uno de ellos con un máximo de 10 puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos, quedando eliminados aquellos opositores que no alcancen el mínimo indicado en cada ejercicio. El quinto ejercicio, obligatorio y no eliminatorio del idioma se calificará hasta un máximo de 3 puntos. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquel, siendo el coeficiente la calificación obtenida en cada ejercicio. Sin embargo, para declarar que los aspirantes han superado, o no, los ejercicios eliminatorios, el Tribunal actuará de conformidad con lo prevenido en el artículo 26,4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, bien entendido que los suspendidos no podrán alcanzar la puntuación de 5 y los aprobados alcanzarán 5 o más puntos. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón de edictos de la Corporación. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.5 del Decreto 33/1999, del Consell de la Generalitat Valenciana, la relación de aspirantes que han superado las pruebas se formará con los que, habiendo realizado y superado todos los ejercicios obligatorios, sumando para cada uno de ellos las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios y añadiendo a esta puntuación el total de puntos obtenidos en la fase de Concurso. Dicha relación dará comienzo con el aspirante que haya obtenido de esta forma la puntuación más alta, y finalizará cuando el número de incluidos en la misma coincida con el número de puestos convocados. Si el número de aspirantes relacionados de esta forma fuera inferior al de plazas convocadas, las no cubiertas se declararán desiertas. El Tribunal no podrá declarar aprobados a más aspirantes que el total de plazas a cubrir en la convocatoria (total 1). El Tribunal elevará a la Alcaldía propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas a favor del aspirante aprobado. 11. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento El aspirante propuesto presentará en el Servicio de Personal del Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones para tomar parte en las pruebas selectivas que se exigen, y que son: 1. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspondiente o fotocopia del DNI que se presentará junto con el original para su compulsa. 2. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes, referido a la fecha de terminación de las pruebas selectivas 3. Copia auténtica o fotocopia, que deberá acompañarse del original para su compulsa, del título exigido. 4. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 5. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 6. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función. 7. Declaración del interesado de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1º de la Ley 53/84, indicando asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de incompatibilidad.

7 DOGV - Núm Davant la impossibilitat, degudament justificada, de presentar els documents expressats, es podrà acreditar que es reuneixen les condicions exigides en la convocatòria mitjançant qualsevol tipus de prova admissible en dret. Qui estiga en la condició de funcionari públic estarà exempt de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per a obtindre l anterior nomenament. Qui, en el termini fixat i llevat dels casos de força major, degudament acreditats, no presente la documentació o de l examen d aquesta es deduïra que no té tots o alguns dels requisits assenyalats, no podrà ser nomenat funcionari de carrera i quedaran anual lades totes les actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què haguera incorregut per falsetat. El nomenat, amb la formulació de jurament o promesa prèvia a què es refereix l art. 32.c del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, haurà de prendre n possessió, com a funcionari en pràctiques, en el termini dels 20 dies comptadors des de l endemà d haver-li notificat el nomenament. Si no pren possessió en el termini assenyalat, sense causa justificada, es considerarà que renuncia als seus drets sobre la plaça i no obtindrà la qualificació com a funcionari. L aspirant proposat serà nomenat per l Alcaldia funcionari en pràctiques durant un període de tres mesos. Als dos mesos i mig, el funcionari en pràctiques presentarà una memòria sobre la situació de l equip, així com de les funcions realitzades durant el dit període. Sobre la base de tot això, es farà una valoració exhaustiva de l aptitud i de l actitud del funcionari en pràctiques. Serà preceptiu l informe del comité valorador compost per l alcalde, el secretari i el director de Personal, que es reuniran a tal efecte. El dit informe s elevarà al tribunal, el qual podrà practicar les proves que estime oportunes, i que declararà o no la superació de les dites pràctiques. En cas de no considerar-lo apte, l alcalde dictarà una resolució motivada en la qual posarà de manifest que l aspirant no ha superat el període de pràctiques i que, per ant, se n declara no procedent el nomenament com a funcionari de carrera. En aquest últim cas, serà preceptiu l informe previ del tribunal desfavorable al nomenament, tribunal que es constituirà a l efecte i que podrà practicar les proves que estime precises per a per fonamentar suficientment el seu informe. Els declarats no aptes en quedaran eliminats i no seran, per tant, nomenats funcionaris de carrera. 12. Recursos Contra les presents bases i la convocatòria corresponent, actes tots dos que esgoten la via administrativa, cal interposar: A. Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l òrgan municipal que en va dictar l acte. El termini per a interposar dit recurs serà d un mes, comptador des de l endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Interposat el recurs, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o se n haja produït la desestimació per silenci pel transcurs d un mes, comptador des de la data de la interposició, sense haver-se n notificat resolució, cas en el qual quedarà expedita la via contenciosa administrativa. B. Recurs contenciós administratiu, directament, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. El termini per a interposar el recurs es: a) De dos mesos, comptadors des de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si no s ha interposat el recurs de reposició potestatiu. b) De dos mesos, comptadors des del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició, o c) De sis mesos, comptadors a partir del transcurs d un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se n haja notificat resolució expressa. Contra les resolucions i els actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, quan aquests decidisquen directament o indirecta, el fons de l assumpte, determinen la impossibilitat de continuar Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. Quienes estuvieran en la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, debidamente acreditados, no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de todos o algunos de los requisitos señalados, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad. El nombrado, previo formulación de juramento o promesa a que se refiere el articulo 32.c del texto refundido de la Ley de la Función Publica Valenciana, deberá tomar posesión, como funcionario en prácticas, en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente en que le sea notificado el nombramiento. Si no toma posesión dentro del plazo señalado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia a sus derechos sobre la plaza y no obtendrá calificación de funcionario. El aspirante propuesto, será nombrado por la Alcaldía funcionario en prácticas durante un periodo de 3 meses. A los dos meses y medio el funcionario en prácticas presentará una memoria sobre la situación del equipo, así como las funciones realizadas durante este periodo. En base a todo ello se hará una valoración exhaustiva de la aptitud y actitud del funcionario en practicas. Será preceptivo el informe del comité valorador compuesto por el alcalde, el secretario, el director de Personal que se reunirá al efecto. Dicho informe será elevado al Tribunal que podrá practicar las pruebas que estime precisas, declarando o no la superación de dichas prácticas. En caso de no ser considerados aptos, el alcalde dictará una resolución motivada en la que pondrá de manifiesto que el aspirante no ha superado el período de prácticas y que, por lo tanto, se declara no procedente su nombramiento como funcionario de carrera. En este último caso, será preceptivo el informe previo desfavorable al nombramiento del Tribunal, que se constituirá al efecto y que podrá practicar las pruebas que estime precisas para poder fundamentar suficientemente su informe. Los declarados no aptos quedarán eliminados, no siendo nombrados funcionarios de carrera. 12. Recursos Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, actos que agotan la vía administrativa, cabe interponer: A. Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano municipal que dictó el acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,. Interpuesto el recurso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio por el transcurso de un mes, contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado su resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía contencioso administrativa. B. Recurso contencioso administrativo, directamente, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El plazo para interponer el recurso es: a) De dos meses, contados desde la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si no se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición; b) De dos meses, contados desde el día en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o c) De seis meses, contados a partir del transcurso de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse notificado resolución expresa del mismo. Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía administrativa, cuando estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de

8 DOGV - Núm el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar el recurs d alçada en el termini d un mes davant l òrgan superior jeràrquic que nomenà el tribunal. continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico que nombró el tribunal. ANNEX I M. I. AJUNTAMENT DE CATARROJA c/e: Camí Reial, 22 Tel: Catarroja Fax: (València) CIF: P D INSTÀNCIA INSTANCIA Nom i cognoms Nombre y apellidos DNI Adreça Domicilio Municipi Municipio Altres dades d interés Otros datos de interés c/e M.I. AJUNTAMENT CATARROJA SECRETARIA REGISTRE GENERAL DATA : ENTRADA NÚM. : CODI : Telèfon Teléfono Codi Postal Código Postal Vista la convocatòrica que l Ajuntament de Catarroja ha publicat en (1)/Vista la convocatoria que el Ayuntamiento de Catarroja ha publicado en (1) per a seleccionar (2)/para seleccionar (2) pel procediment de (3)/por el procedimiento de (3) EXPOSA EXPONE Que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits en les bases corresponents / Visto que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases correspondientes, (4) SOL LICITA SOLICITA Prendre part en les proves selectives indicades més amunt / Tomar parte en las pruebas selectivas arriba indicadas. Signatura / Firma Catarroja, de/d de (1) Butlletí/periòdic i data / Boletín/periódico y fecha. (2) Nombre de places i denominació del lloc que s ha de seleccionar / Nº de plazas y denominación del puesto a seleccionar. (3) Concurs, concurs-oposició, oposició / Concurso, concurso-oposición, oposición. (4) En cas d aportar documentació addicional, feu-ho constar / En el supuesto de aportar documentación adicional, hacerlo constar. SR. ALCALDE DE L AJUNTAMENT DE CATARROJA (València) SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA (Valencia)

9 DOGV - Núm ANNEX II ANEXO II Temari general Bloc I 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, la reforma de la Constitució 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols: garantia i suspensió, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Poble 3. El poder legislatiu: composició, atribucions i funcionament de les Corts Generals, elaboració de les lleis. El poder judicial: principis constitucionals. Organització judicial espanyola 4. El Govern i l administració de l Estat: relacions entre el Govern i les Corts Generals. La Llei del Govern 5. Organització territorial de l Estat: les comunitats autònomes. Constitució i competències. Els estatuts d autonomia 6. L Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana 7. Les comunitats europees. Les institucions europees: la Comissió, el Parlament, el Consell i el Tribunal de Justícia. Altres institucions europees. La Unió Europea 8. Els actes administratius: concepte, elements i classes. Validesa. Eficàcia. La nul litat i l anul labilitat. Les disposicions de caràcter general 9. El procediment administratiu. Els interessats. Fases del procediment administratiu comú: iniciació, ordenació, instrucció, finalització i execució. Notificació i publicació 10. El règim local espanyol: principis generals i regulació jurídica 11. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població 12. Organització municipal: òrgans de l Ajuntament. Les competències municipals 13. El personal al servici de l administració Local. L ingrés en la funció pública. La carrera administrativa: la provisió de llocs de treball i la promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Les situacions administratives. El personal laboral. 14. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Incompatibilitats. règim disciplinari. La Seguretat Social dels funcionaris de l administració Local. 15. Els contractes de l administració Local: classificació de contractes, elements, la selecció del contractista, adjudicació, formalització i execució del contracte, la revisió dels preus, l extinció del contracte 16. La Hisenda Local: especial estudi de les taxes, contribucions especials i impostos. 17. Pressupostos locals: concepte, principis i estructura. Elaboració del pressupost. La liquidació del pressupost 18. El règim de la despesa pública local: l execució del pressupost. Orde de prelació de les despeses. Expedients de modificació de crèdits. Comptabilitat i rendició de comptes. Control i fiscalització pressupostària Temes específics. Àrea informàtica Bloc II Àrea de gestió municipal 19. La informàtica i la gestió municipal. Processos clau. Processos de suport. Relacions entre les distintes àrees organitzatives de la gestió municipal. 20. La informàtica i les hisendes locals: la gestió tributària, la gestió d ingressos, les estructures tributàries, els servicis de recaptació externs 21. La informàtica i els processos de comptabilització de la gestió tributària i la recaptació 22. Intercanvi d informació informatitzada entre l administració Local i altres administracions Temario general Bloque I 1. La Constitución española de 1978: estructura, principios generales, la reforma de la Constitución 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles: su garantía y suspensión, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. 3. El poder legislativo: composición, atribuciones y funcionamiento de las Cortes Generales, elaboración de las leyes. El poder judicial: principios constitucionales. Organización judicial española. 4. El Gobierno y la administración del Estado: relaciones entre el Gobierno y la Cortes Generales. La Ley del Gobierno. 5. Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 7. Las Comunidades Europeas. Las instituciones europeas: la Comisión, el Parlamento, el Consejo y el Tribunal de Justicia. Otras instituciones europeas. La Unión Europea. 8. Los actos administrativos: concepto, elementos y clases. Validez. Eficacia. La nulidad y anulabilidad. Las disposiciones de carácter general. 9. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. Notificación y publicación. 10. El régimen local español: principios generales y regulación jurídica. 11. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población. 12. Organización municipal: órganos del Ayuntamiento. Las competencias municipales. 13. El personal al servicio de la administración Local. El ingreso en la función pública. La carrera administrativa: la provisión de puestos de trabajo y la promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Las situaciones administrativas. El personal laboral. 14. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Sistema retributivo. Incompatibilidades. régimen disciplinario. La Seguridad Social de los funcionarios de la administración Local. 15. Los contratos de la administración local : clasificación de contratos, sus elementos, la selección del contratista, adjudicación, formalización y ejecución del contrato, la revisión de los precios, la extinción del contrato. 16. La Hacienda Local: especial estudio de las tasas, contribuciones especiales e impuestos. 17. Presupuestos locales: concepto, principios y estructura. Elaboración del presupuesto. Su liquidación. 18. El régimen del gasto público local: la ejecución del presupuesto. Orden de prelación de los gastos. Expedientes de modificación de créditos. Contabilidad y rendición de cuentas. Control y fiscalización presupuestaria. Temas específicos Área Informática Bloque II Área de Gestión Municipal 19. La informática y la Gestión Municipal. Procesos Clave. Procesos de Soporte. Relaciones entre las distintas áreas organizativas de la gestión municipal. 20. La informática y las Haciendas Locales: la gestión tributaria, gestión de ingresos, estructuras tributarias, servicios recaudatorios externos. 21. La informática y los procesos de contabilización de la gestión tributaria y la recaudación. 22. Intercambio de información informatizada entre la administración Local y otras administraciones.

10 DOGV - Núm Intercanvi d informació informatitzada entre l administració Local i altres organismes i entitats Àrea de qualitat 24. El Model Europeu de Qualitat Total (EFQM): descripció, criteris i procés de puntuació 25. Procés d autoavaluació segons el model EFQM en una organització Àrea de protecció de dades de transaccions en Internet. Signatura electrònica 26. Reial Decret Llei 14/1999, sobre Signatura Electrònica. Normativa europea per a l establiment d un marc comunitari per a la signatura electrònica 27. Tipus de sistemes d encriptació. Alternatives tecnològiques 28. Aplicació de la signatura electrònica avançada en l Agència Estatal d Administració Tributària 29. Construcció d una infraestructura d e-goverment de confiança. Beneficis, riscos, reptes i metes 30. Certificats de servidors SSL. Funcionament i ús en estructures d e-commerce i/o e-goverment. 31. Infraestructures de clau pública (PKIs) 32. Certificats digitals. Publicació, noms distintius, estructura del certificat X.509, atributs i llistes de revocació 33. Certificats digitals X-509 emesos per l autoritat certificadora de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Tipus, directoris, informació continguda i particularitats 34. Projecte CERES de la FNMT-RCM. Aspectes tècnics del projecte. Possibles aplicacions. Disseny d infraestructura i servidors 35. Projecte CERES de la FNMT-RCM. Protecció de servidor web i client de web segura Bloc III Àrea de comunicacions 36. Xarxes públiques: Tecnologia RDSI 37. Disseny de connectivitat de xarxes per mitjà de RDSI 38. Xarxes públiques: tecnologia Frame-Relay 39. Disseny de connectivitat de xarxes per mitjà de Frame- Relay Àrea de seguretat i protecció de dades 40. Llei Orgànica 15/1999. Protecció de dades de caràcter personal 41. L Agència de Protecció de Dades. Naturalesa i funcions 42. Reial Decret 994/1999. Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers Automatitzats que continguen dades de caràcter personal 43. Seguretat en instal lacions de procés de dades. Polítiques i organització de seguretat 44. Seguretat física en instal lacions de procés de dades 45. Seguretat lògica en instal lacions de procés de dades 46. Seguretat en connexions externes 47. Recuperació de desastres en instal lacions de procés de dades 48. Programes preparatoris i de control de la seguretat en instal lacions de procés de dades Àrea de noves tecnologies en la relació entre el ciutadà i l administració 49. Aplicació de les noves tecnologies en l administració Local 50. Construcció de serveis web interactius en una administració local 51. Construcció de serveis wap interactius en una administració local 52. Aplicació de la signatura electrònica en la relació ciutadà- Administració 23. Intercambio de información informatizada entre la administración Local y otros organismos y entidades. Área de Calidad 24. El Modelo europeo de calidad total (EFQM): descripción, criterios y proceso de puntuación. 25. Proceso de autoevaluación según el Modelo EFQM en una organización. Area de Securización de transacciones en Internet. Firma electrónica 26. Real Decreto-Ley 14/1999 sobre Firma Electrónica. Normativa europea para el establecimiento de un marco comunitario para la firma electrónica. 27. Tipos de sistemas de encriptación. Alternativas tecnológicas. 28. Aplicación de la firma electrónica avanzada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 29. Construcción de una infraestructura de e-goverment de confianza. Beneficios, riesgos, retos y metas. 30. Certificados de Servidores SSL. Funcionamiento y uso en estructuras de e-commerce y/o e-goverment. 31. Infraestructuras de Clave Pública (PKIs) 32. Certificados digitales. Publicación, nombres distintivos, estructura del certificado X.509, atributos y listas de revocación. 33. Certificados digitales X-509 emitidos por la Autoridad Certificadora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tipos, directorios, información contenida y particularidades. 34. Proyecto CERES de la FNMT-RCM. Aspectos técnicos del proyecto. Posibles aplicaciones. Diseño de infraestructura y servidores. 35. Proyecto CERES de la FNMT-RCM. Protección de servidor web y cliente de web segura. Bloque III Área de comunicaciones 36. Redes públicas: Tecnología RDSI. 37. Diseño de conectividad de redes mediante RDSI. 38. Redes públicas: Tecnología Frame-Relay. 39. Diseño de conectividad de redes mediante Frame-Relay. Área de Seguridad y Protección de Datos 40. Ley Orgánica 15/1999. Protección de datos de carácter personal. 41. La Agencia de Protección de Datos. Naturaleza y funciones. 42. Real Decreto 994/1999. Reglamento de medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 43. Seguridad en instalaciones de proceso de datos. Políticas y organización de seguridad. 44. Seguridad física en instalaciones de proceso de datos. 45. Seguridad lógica en instalaciones de proceso de datos. 46. Seguridad en conexiones externas. 47. Recuperación de desastres en instalaciones de proceso de datos. 48. Programas preparatorios y de control de la seguridad en instalaciones de proceso de datos. Área de nuevas tecnologías en la relación de Ciudadano y Administración 49. Aplicación de las nuevas tecnologías en la administración Local. 50. Construcción de servicios web interactivos en una Administración Local. 51. Construcción de servicios wap interactivos en una Administración Local. 52. Aplicación de la Firma Electrónica en la relación Ciudadano-Administración.

11 DOGV - Núm Bloc IV Àrea de llenguatge XML-XSL 53. Llenguatge XML. Història i fonaments teòrics. Aplicacions i avantatges del llenguatge XML 54. Llenguatge XML. Estructura del fitxer XML 55. Llenguatge XML. Document DTD associat al XML 56. XML i fulles d estil. Introducció, XSL, XSLT, XPATH. Eines XML-XSL 57. Llenguatge XSL. Patrons XSL 58. Llenguatge XSL. Elements XSL Àrea del gestor de bases de dades d Informix Dynamic Server 59. Informix. Evolució de motors, eines i connectivitat 60. Informix Online Dynamic Server. Conceptes generals 61. Informix Online Dynamic Server. Components de l arquitectura en línia (on-line) 62. Informix Online Dynamic Server. Arquitectura Multithread 63. Informix Online Dynamic Server. Configuració client-servidor 64. Informix Online Dynamic Server. Configuració del sistema 65. Informix Online Dynamic Server. Ús d un monitor 66. Informix Online Dynamic Server. Fragmentació i PDQ 67. Informix Online Dynamic Server. Utilitats de supervisió 68. Informix Online Dynamic Server. Gestió de modes 69. Informix Online Dynamic Server. Arquitectura i gestió de discos 70. Informix Online Dynamic Server. Operacions del sistema. Cua LRU, procés de checkpoint, buidatge de logs 71. Informix Online Dynamic Server. Gestió de fitxers logs 72. Informix Online Dynamic Server. Eines de còpies de seguretat 73. Informix Online Dynamic Server. Planificació de còpies de seguretat 74. Informix Online Dynamic Server. Auditoria de seguretat 75. Informix Online Dynamic Server. Utilitats de migració 76. Informix Online Dynamic Server. Seguretat de les dades 77. Informix Online Dynamic Server. Problemes més comuns. Resolució 78. Informix Online Dynamic Server. Taules del SMI (System Monitoring Interfície) Àrea d INFORMIX-SE, I-4GL i SQL 79. Desenrotllament d aplicacions amb I-4GL. Estructura de programa, manipulació de dades, formats i informes 80. Informix-SE. Diari de transaccions 81. Informix-SE. Bloquejos i concurrència 82. Informix-SE. Utilitats DBLoad, DBExport i DBImport 83. Informix-SE. Auditoria de taules 84. Informix-SE. Reparació de fitxers índexs 85. Informix-SQL. Creació de bases de dades Àrea del sistema operatiu UNIX 86. Sistema operatiu UNIX. Evolució i característiques generals 87. Sistema operatiu UNIX. Sistemes de fitxers 88. Sistema operatiu UNIX. Processos i ordes 89. Sistema operatiu UNIX. Administració, arrancada i desconnexió 90. Sistema operatiu UNIX. Còpies de seguretat. Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement. Catarroja, 15 d abril de L alcalde: Francisco Chirivella Peris. Bloque IV Área de Lenguaje XML-XSL 53. Lenguaje XML. Historia y fundamentos teóricos. Aplicaciones y ventajas del lenguaje XML. 54. Lenguaje XML. Estructura del fichero XML. 55. Lenguaje XML. Documento DTD asociado al XML. 56. XML y hojas de estilo. Introducción, XSL, XSLT, XPATH. Herramientas XML-XSL. 57. Lenguaje XSL. Patrones XSL. 58. Lenguaje XSL. Elementos XSL. Area del Gestor de Bases de Datos de Informix Dynamic Server 59. Informix. Evolución de motores, herramientas y conectividad. 60. Informix Online Dynamic Server. Conceptos generales. 61. Informix Online Dynamic Server. Componentes de la Arquitectura de Online. 62. Informix Online Dynamic Server. Arquitectura Multithread. 63. Informix Online Dynamic Server. Configuración Cliente- Servidor. 64. Informix Online Dynamic Server. Configuración del Sistema. 65. Informix Online Dynamic Server. Uso de un monitor. 66. Informix Online Dynamic Server. Fragmentación y PDQ. 67. Informix Online Dynamic Server. Utilidades de supervisión. 68. Informix Online Dynamic Server. Gestión de modos. 69. Informix Online Dynamic Server. Arquitectura y gestión de discos. 70. Informix Online Dynamic Server. Operaciones del sistema. Cola LRU, proceso de checkpoint, vaciado de logs. 71. Informix Online Dynamic Server. Gestión de ficheros logs. 72. Informix Online Dynamic Server. Herramientas de Copias de Seguridad. 73. Informix Online Dynamic Server. Planificación de Copias de Seguridad. 74. Informix Online Dynamic Server. Auditoría de seguridad. 75. Informix Online Dynamic Server. Utilidades de Migración. 76. Informix Online Dynamic Server. Seguridad de los datos. 77. Informix Online Dynamic Server. Problemas más comunes. Resolución. 78. Informix Online Dynamic Server. Tablas del SMI (System monitoring interface). Área de INFORMIX-SE, I4GL y SQL 79. Desarrollo de aplicaciones con I-4GL. Estructura de programa, manipulación de datos, formatos e informes. 80. Informix-SE. Diario de transacciones. 81. Informix-SE. Bloqueos y concurrencia. 82. Informix-SE. Utilidades DBLoad, DBExport y DBImport. 83. Informix-SE. Auditoría de tablas. 84. Informix-SE. Reparación de ficheros índices. 85. Informix-SQL. Creación de Bases de Datos. Área del Sistema Operativo UNIX 86. Sistema Operativo UNIX. Evolución y características generales. 87. Sistema Operativo UNIX. Sistemas de ficheros. 88. Sistema Operativo UNIX. Procesos y órdenes. 89. Sistema Operativo UNIX. Administración, arranque y desconexión. 90. Sistema Operativo UNIX. Copias de seguridad. Lo que se hace público para conocimiento general de los interesados. Catarroja, 15 de abril de El alcalde: Francisco Chirivella Peris.

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE INSPECTORES DE OBRAS

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE INSPECTORES DE OBRAS BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE INSPECTORES DE OBRAS PRIMERO: Aprobar las siguientes Bases que han de regir la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de Inspectores de

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJES

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJES BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJES PRIMERO: Aprobar las siguientes Bases que han de regir la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de Conserjes: 1.- Objeto de la

Más detalles

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO (ASTURIAS)

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO (ASTURIAS) BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIOS EXTERIORES COMO FUNCIONARIO INTERINO Primera. Objeto de la convocatoria. 1. El objeto de la convocatoria consiste

Más detalles

Ajuntament de Benicarló Recursos Humans

Ajuntament de Benicarló Recursos Humans Ajuntament BASES REGULADORAS DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO BASE 1. Objeto Es objeto de las

Más detalles

BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES

BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES 1.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de un puesto de trabajo de carácter interino estacional de Agente

Más detalles

AJUNTAMENT DE NÀQUERA (Valéncia)

AJUNTAMENT DE NÀQUERA (Valéncia) BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE PSICÓLOGO/A PARA POSIBLES CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES. Las

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

AYUNTAMIENTO DE CHESTE BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CUATRO PUESTOS DE PROFESORES/AS DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN/FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS, PARA EL CENTRO DE FPA DE CHESTE, PARA EL CURSO

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, GRUPO C1.

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, GRUPO C1. BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, GRUPO C1. A).- NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS: 1. Objeto de la convocatoria Constituye el objeto de

Más detalles

2.1. Para tomar parte en esta oposición, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

2.1. Para tomar parte en esta oposición, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones: BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR INTERINAMENTE 2 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Más detalles

Ajuntament de Vilanova d'alcolea

Ajuntament de Vilanova d'alcolea BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE VILANOVA D'ALCOLEA PRIMERA. Objeto de la Convocatoria Es objeto de las presentes bases es la contratación

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL: DOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN JARDÍN DE INFANCIA.

BASES DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL: DOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN JARDÍN DE INFANCIA. BASES DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL: DOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN JARDÍN DE INFANCIA. PRIMERO. Normas Generales Las presentes bases de selección regirán

Más detalles

A N U N C I O. Su dotación será con los haberes correspondientes al grupo AP, con la clasificación y denominación siguiente

A N U N C I O. Su dotación será con los haberes correspondientes al grupo AP, con la clasificación y denominación siguiente A N U N C I O La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2014, acordó convocar dos plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, a tiempo parcial, mediante procedimiento de concurso

Más detalles

- 1 Licenciado de ámbito científico o sociolingüístico - 1 Licenciado en Filología Inglesa

- 1 Licenciado de ámbito científico o sociolingüístico - 1 Licenciado en Filología Inglesa BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por

Más detalles

Bases de convocatoria específicas que han de regir en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición un puesto de

Bases de convocatoria específicas que han de regir en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición un puesto de Bases de convocatoria específicas que han de regir en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición un puesto de AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, personal laboral temporal, del

Más detalles

Ajuntament de Moncofa Pl. Constitució, 1 12593 Moncofa Tel. 964580421 Fax: 964580348 www.moncofa.com

Ajuntament de Moncofa Pl. Constitució, 1 12593 Moncofa Tel. 964580421 Fax: 964580348 www.moncofa.com BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DEL PUESTO DE TRABAJADORA FAMILIAR, POR EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN. PRIMERA.- OBJETO DE LA

Más detalles

RESOLUCIÓN ALCALDÍA.

RESOLUCIÓN ALCALDÍA. RESOLUCIÓN ALCALDÍA. DÑA. Mª DOLORES GÓMEZ VAQUERO, en su calidad de Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Solana de los Barros, visto el informe de Secretaría Intervención de fecha 2 de enero de 2015

Más detalles

EXCM. AJUNTAMENT DE SENYERA (Valencia)

EXCM. AJUNTAMENT DE SENYERA (Valencia) EXCM. AJUNTAMENT DE SENYERA (Valencia) Plaça de l ajuntament, 1 C.I.F.: P-4622900-A 46669 Senyera Tel.(96) 245 25 60 Fax:(96) 245 22 81 BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

Más detalles

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 6 de Marzo de 2014 EDICTO

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 6 de Marzo de 2014 EDICTO EDICTO Por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos número 201400491, de 60/03/2014, se han aprobado las bases de la Convocatoria 14/05 para la provisión temporal de dos puestos de OFICIAL 1ª

Más detalles

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol Ajuntament de Puçol Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d una plaça de tècnic superior informàtic, de l escala d administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs oposició

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 272 LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 Pág. 165 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 44 COLLADO MEDIANO OFERTAS DE EMPLEO Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de noviembre de 2015,

Más detalles

1.3. La provisión de esta plaza se efectuará mediante el sistema selectivo de oposición libre.

1.3. La provisión de esta plaza se efectuará mediante el sistema selectivo de oposición libre. BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE A.T.S. DE EMPRESA/D.U.E. ENFERMERÍA DEL TRABAJO, COMO FUNCIONARIO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PRIMERA- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de la presente convocatoria es la creación de

Más detalles

Bases de la convocatoria de proceso selectivo de un Auxiliar Educativo para la sustitución de una trabajadora del Programa de Absentismo Escolar.

Bases de la convocatoria de proceso selectivo de un Auxiliar Educativo para la sustitución de una trabajadora del Programa de Absentismo Escolar. Bases de la convocatoria de proceso selectivo de un Auxiliar Educativo para la sustitución de una trabajadora del Programa de Absentismo Escolar. BASES PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de

Más detalles

PRIMERA. Normas Generales

PRIMERA. Normas Generales BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL POR CONCURSO Y ENTREVISTA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS (Grupo

Más detalles

ayuntamiento de san martín de BOniCHes

ayuntamiento de san martín de BOniCHes Pág. 50 Lunes 6 de mayo de 2013 Núm. 50 ayuntamiento de san martín de BOniCHes NÚM. 2064 ANUNCIO Por Resolución de Alcaldía de fecha 26/03/2013, se aprobaron las bases y la convocatoria para la creación

Más detalles

BASES QUE REGIRÁN LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORAS DE LA GUARDERÍA INFANTIL ALCALDE SALVADOR BOSCH.

BASES QUE REGIRÁN LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORAS DE LA GUARDERÍA INFANTIL ALCALDE SALVADOR BOSCH. A N U N C I O Por Resolución de Alcaldía número 926/2011, de diez de agosto, quedaron aprobadas las bases que han de regir la constitución de una bolsa de trabajo para la contratación de cuidadoras de

Más detalles

La retribución bruta mensual máxima correspondiente al trabajador, será de 750,00 euros, extra incluida.

La retribución bruta mensual máxima correspondiente al trabajador, será de 750,00 euros, extra incluida. BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES DE NATACIÓN EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS. Primero.- Objeto

Más detalles

EDICTO. El periodo de vigencia de la bolsa para los respectivos puestos solicitados será de 2 años, o hasta que se realicen nuevas pruebas de acceso.

EDICTO. El periodo de vigencia de la bolsa para los respectivos puestos solicitados será de 2 años, o hasta que se realicen nuevas pruebas de acceso. EDICTO Aprobada la convocatoria pública para la creación de una BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PUESTO DE MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL O PROFESORES DE

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

UNA PLAZA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TÍTULO DE GRADO EQUIVALENTE.

UNA PLAZA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TÍTULO DE GRADO EQUIVALENTE. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (P.C.P.I), DE AUXILIAR DE COCINA. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: Es objeto

Más detalles

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CONFECCIONAR UNA LISTA DE ESPERA PARA FUTURAS VINCULACIONES MEDIANTE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL, DE LA CATEGORIA

Más detalles

BASES PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR DE AQUAEROBIC DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS.

BASES PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR DE AQUAEROBIC DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS. BASES PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR DE AQUAEROBIC DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es el objeto de la presente convocatoria la

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre (Badajoz)

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre (Badajoz) BASES DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR/A PARA EL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (P09), CURSO ACADÉMICO 2015-2016. PRIMERA.- OBJETO DE

Más detalles

Resolución de Alcaldía núm. 2.762/2010. D. Juan Carlos Benavides Yanguas, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar,

Resolución de Alcaldía núm. 2.762/2010. D. Juan Carlos Benavides Yanguas, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar, AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (Granada) Bases de tres plazas de Operario de Medio Ambiente EDICTO Resolución de Alcaldía núm. 2.762/2010. D. Juan Carlos Benavides Yanguas, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento

Más detalles

A Y U N T A M I E N T O D E JADRAQUE (Guadalajara)

A Y U N T A M I E N T O D E JADRAQUE (Guadalajara) A Y U N T A M I E N T O D E JADRAQUE (Guadalajara) Plaza Mayor s/n, 19240 Jadraque. Tlf: 949-89-00-00. Fax: 949-89-04-98. informacion@jadraque.org // www.jadraque.org TEXTO A PUBLICAR EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local núm. 33 de 10-ii-2016 1/7 IV. Administración Local Ayuntamientos De Valdés Anuncio. Convocatoria y bases para la provisión, mediante concurso-oposición, con carácter de urgencia y en régimen de interinidad,

Más detalles

PROGRAMA : PROMOCIÓN EDUCATIVA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 Consignación Comprometido Disponible Previsión Comprometido Disponible

PROGRAMA : PROMOCIÓN EDUCATIVA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 Consignación Comprometido Disponible Previsión Comprometido Disponible BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE EMPLEO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR, MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL, 1 PLAZA DE DIRECTOR/A ADSCRITO/A AL SERVICIO DE EDUCACI ÓN PERMANENTE DE ADULTOS, CURSO

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL OAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL OAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, HOSPITAL ASILO SANTA MARTA BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL OAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, HOSPITAL ASILO SANTA MARTA PRIMERO: Aprobar las siguientes Bases que han de regir la

Más detalles

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO, DE UNA PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO, DE UNA PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA Excmo. Ayuntamiento de Salamanca Area de Régimen Interior Departamento de Recursos Humanos OPOSICIO/OFICIALELECTRICISTAPI BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO,

Más detalles

1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS.

1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS. Bases y convocatoria para la formación de una Bolsa de Empleo de Técnicos en Educación Infantil para las aulas de dos años del CEIP Portus Blendium de Suances 1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS.

Más detalles

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. BASES PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACION CON CARÁCTER TEMPORAL Y EN REGIMEN LABORAL DE UN SOCORRISTA Y UN MONITORES DE NATACION CON DESTINO A LA PISCINA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Más detalles

1166 13 01 2005 DOGV - Núm. 4.923

1166 13 01 2005 DOGV - Núm. 4.923 1166 13 01 2005 DOGV - Núm. 4.923 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2004, de la Universitat d Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l ingrés en l escala de tècnic mitjà d aquesta universitat.

Más detalles

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CUATRO TALLERES DE EMPLEO.

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CUATRO TALLERES DE EMPLEO. CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CUATRO TALLERES DE EMPLEO. Por Resolución del Director Provincial de la Consejería de Economía, Empresas

Más detalles

Valdelacasa de Tajo. EDICTO.Base para Selección de un puesto de personal de limpieza

Valdelacasa de Tajo. EDICTO.Base para Selección de un puesto de personal de limpieza Número 182 / Lunes 21 de Septiembre de 2015 Página 55 Valdelacasa de Tajo EDICTO.Base para Selección de un puesto de personal de limpieza Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2015, se

Más detalles

TERCERA.- Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

TERCERA.- Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: BASES PROVISIONALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE UN/A PSICÓLOGO/A PARA EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2012-2013. PRIMERA.- Es objeto de las presentes Bases regular

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZORITA DEL MAESTRAZGO.

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZORITA DEL MAESTRAZGO. BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZORITA DEL MAESTRAZGO. PRIMERA.- OBJETO. El objeto de esta convocatoria es la creación

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS CONCEJALÍA EMPLEO, PERSONAL Y BASES QUE HAN REGIR LA CREACIÓN Y CONVOCATORIA UNA BOLSA TRABAJO MONITORES CURSOS INFORMATICA L AYUNTAMIENTO EN RÉGIMEN CONTRATACIÓN LABORAL CARÁCTER TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

MODELOS DE LAS BASES QUE REGULAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS SELECTIVOS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACUERDO DE JULIO DE 2014

MODELOS DE LAS BASES QUE REGULAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS SELECTIVOS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACUERDO DE JULIO DE 2014 MODELOS DE LAS BASES QUE REGULAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS SELECTIVOS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACUERDO DE JULIO DE 2014 1 BASES DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE...PLAZA

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO TOMELLOSO Área Régimen Interior Dpto. Personal Contratación

EXCMO. AYUNTAMIENTO TOMELLOSO Área Régimen Interior Dpto. Personal Contratación BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 2013/2014 DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN JARDIN DE INFANCIA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN RÉGIMEN

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

Ayuntamiento De Aceuchal

Ayuntamiento De Aceuchal BASES QUE REGIRAN LA SELECCION DEL PERSONAL A CONTRATAR POR EL AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL PARA DOS PLAZAS DE PROFESOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. BASE PRIMERA. Objeto: Es objeto de la presente, la realización

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Navia

Excmo. Ayuntamiento de Navia BASES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL POR LAS QUE SE REGIRAN LAS PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 AUXILIARES DE POLICÍA. 1º- OBJETO.- La contratación de 4 auxiliares de Policía como personal

Más detalles

ANUNCIO TABLÓN DE EDICTOS

ANUNCIO TABLÓN DE EDICTOS ANUNCIO TABLÓN DE EDICTOS Visto que en Sesión Plenaria de fecha 31 de julio de 2013, fueron aprobadas las Bases Generales del proceso de selección para la contratación de una plaza de personal de limpieza,

Más detalles

a) REGIMEN JURÍDICO b) DENOMINACIÓN c) OBJETO d) TIPO DE CONTRATO e) NIVEL RETRIBUTIVO f) PERIODO DE PRUEBA g) INCOMPATIBILIDADES

a) REGIMEN JURÍDICO b) DENOMINACIÓN c) OBJETO d) TIPO DE CONTRATO e) NIVEL RETRIBUTIVO f) PERIODO DE PRUEBA g) INCOMPATIBILIDADES Este Ayuntamiento convoca a los interesados en el proceso de selección del puesto de trabajo cuya denominación y características a continuación se indican: a) REGIMEN JURÍDICO: Laboral. b) DENOMINACIÓN:

Más detalles

AJUNTAMENT DE GAVARDA (VALÈNCIA)

AJUNTAMENT DE GAVARDA (VALÈNCIA) BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES-PEON EN REGIMEN LABORAL TEMPORAL POR JUBILACION ESPECIAL REGULADA EN EL REAL DECRETO 1194/1985, DE 17 DE JULIO. PRIMERA. Objeto

Más detalles

Primera.- Objeto de la convocatoria

Primera.- Objeto de la convocatoria BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER SEIS PLAZAS DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL (TECNICO JARDIN DE INFANCIA), MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN LIBRE, VACANTES EN

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete) C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 ALBACETE. TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete) C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 ALBACETE. TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es BASES QUE REGIRÁN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE EL SISTEMA DE CONSURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO DE SUSTITUCIÓN UNA PLAZA DE TÉCNICO EN INFORMÁTICA.

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt RH i PERSONAL

Excm. Ajuntament de Sagunt RH i PERSONAL BASES DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PROFESOR DE GUITARRA CON DESTINO AL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA. PRIMERA.- DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (Granada) Bases una plaza de Ordenanza-Conserje EDICTO RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 2897.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (Granada) Bases una plaza de Ordenanza-Conserje EDICTO RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 2897. AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (Granada) Bases una plaza de Ordenanza-Conserje EDICTO RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 2897. BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION

Más detalles

Primera.- Número, denominación y características de la plaza a proveer.

Primera.- Número, denominación y características de la plaza a proveer. BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE SERVICIOS DE LA BRIGADA DE OBRAS, VACANTE EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE, RESERVADA A

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO (MADRID)

AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO (MADRID) BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE PEONES DE LIMPIEZA DE LOCALES, EN REGIMEN LABORAL TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO (MADRID). 1ª. Objeto.-

Más detalles

EDICTO 1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LA PLAZA A CUBRIR Y SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO

EDICTO 1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LA PLAZA A CUBRIR Y SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO EDICTO Por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de Mayo de 2014, se ha aprobado las Bases que se expresan a continuación, procediendo a su publicación y dar un plazo de 10 días hábiles para presentación de

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

SECRET/EXPDTES/BASES MAESTRA ESCUELA INFANTIL/BASES

SECRET/EXPDTES/BASES MAESTRA ESCUELA INFANTIL/BASES SECRET/EXPDTES/BASES MAESTRA ESCUELA INFANTIL/BASES BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACION DE BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACION DE MAESTRA/O ESPECIALIZADA/O EN EDUCACION INFANTIL PARA

Más detalles

BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO.

BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO. BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente convocatoria

Más detalles

AJUNTAMENT DE MOIXENT (VALÈNCIA) Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010 Fax 96 2260037 C.I.F. P4617200C

AJUNTAMENT DE MOIXENT (VALÈNCIA) Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010 Fax 96 2260037 C.I.F. P4617200C BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN LA CATEGORIA PROFESIONAL DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMERA.- Objeto de la convocatoria, condiciones de la contratación

Más detalles

Ayuntamiento de La Puebla y Villa de Guadalupe. Avda. Conde de Barcelona 2-10140 GUADALUPE Tel. 927367006 - Fax 927367049 www.guadalupe.

Ayuntamiento de La Puebla y Villa de Guadalupe. Avda. Conde de Barcelona 2-10140 GUADALUPE Tel. 927367006 - Fax 927367049 www.guadalupe. RESOLUCION DE ALCALDÍA 311/2014 Don Francisco Rodríguez Muñiz, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.g de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora

Más detalles

2. Autoridades y personal

2. Autoridades y personal Núm. 69 página 20 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 13 de abril 2015 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Universidades Resolución de 7 de abril de 2015, de

Más detalles

Sexta. Tribunal de Selección. Los órganos de selección se ajustarán a principios de imparcialidad y profesionalidad.

Sexta. Tribunal de Selección. Los órganos de selección se ajustarán a principios de imparcialidad y profesionalidad. BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UNA PLAZA DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO Primera. Objeto. Es objeto de

Más detalles

La retribución neta será la establecida en el Convenio aplicable del Ayuntamiento con la categoría de auxiliar administrativo.

La retribución neta será la establecida en el Convenio aplicable del Ayuntamiento con la categoría de auxiliar administrativo. BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN CONSERJE PARA EL CENTRO DE OCIO EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO PRIMERA. Normas Generales Es objeto

Más detalles

Ayuntamiento de Siero

Ayuntamiento de Siero BASES DEL CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TECNICOS EN EDUCACION INFANTIL. *************************************************************************************************

Más detalles

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA GENERACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA PARA EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE TEJEDA, RESERVADO

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

Primera.- Objeto de la convocatoria. Segunda.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Primera.- Objeto de la convocatoria. Segunda.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes. BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORIA DE TÉCNICO DE JARDIN DE INFANCIA, EN REGIMEN DE DERECHO LABORAL, CON CARÁCTER TEMPORAL. Primera.- Objeto de la convocatoria.

Más detalles

ANEXO. Primera.- Número, denominación y características de la plaza a proveer.

ANEXO. Primera.- Número, denominación y características de la plaza a proveer. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), en sesión celebrada, ha acordado convocar las pruebas selectivas para la formalización de un contrato de trabajo, empleado público, laboral

Más detalles

Convocatòria d una plaça d intendent cap de la policia local per promoció interna inclosa en l oferta d ocupació pública 2010.

Convocatòria d una plaça d intendent cap de la policia local per promoció interna inclosa en l oferta d ocupació pública 2010. Ajuntament d Albal Convocatòria d una plaça d intendent cap de la policia local per promoció interna inclosa en l oferta d ocupació pública 2010. [2011/4062] Ayuntamiento de Albal Convocatoria de una plaza

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 22 de Abril de 2014 EDICTO

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 22 de Abril de 2014 EDICTO EDICTO Por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos número 201400861, de 17/04/2014, se han aprobado las bases de la Convocatoria 14/01 para la provisión interina de 1 puesto de PEÓN, con el contenido

Más detalles

Valdelacasa de Tajo. EDICTO. Bases Reguladoras para La Contratación Temporal de Un Auxiliar De Biblioteca

Valdelacasa de Tajo. EDICTO. Bases Reguladoras para La Contratación Temporal de Un Auxiliar De Biblioteca Número 182 / Lunes 21 de Septiembre de 2015 Página 61 Valdelacasa de Tajo EDICTO. Bases Reguladoras para La Contratación Temporal de Un Auxiliar De Biblioteca Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de

Más detalles

Primera.- Objecte, procediment de selecció, característiques de la plaça i normativa

Primera.- Objecte, procediment de selecció, característiques de la plaça i normativa BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA D ASPIRANTS PER PROVEIR, COM A FUNCIONARIS INTERINS, PLACES VACANTS DE POLICIA LOCAL DE L AJUNTAMENT DE SANT JOAN Primera.- Objecte,

Más detalles

, -. / +01+ )..,2 5( ( 6 ( 6 '(

, -. / +01+ )..,2 5( ( 6 ( 6 '( !"#$% &"'()()*!!!+(, -. / +01+ )..,2 &"'"+,+3-4/ 15 1+ ( 6 5.4+78894-:8;,. (.

Más detalles

BASES. Primera. Objeto de la convocatoria.

BASES. Primera. Objeto de la convocatoria. BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN MONITOR DE ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO URBAN-EMPLEO, QUE SE ENMARCA EN EL ÁREA TEMÁTICA 1: FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DENTRO DEL APARTADO:

Más detalles

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN.

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN. BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN. A.- NORMAS GENERALES. 1.- El objeto de las presentes bases, es

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN) Número 1 Lunes, 04 de Enero de 2016 Pág. 9 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN) 8433 Bases reguladoras de la convocatoria de dos plazas de Policía Local de la plantilla de personal funcionario

Más detalles

ÁREA DE EDUCACIÓN NO REGLADA 1 Profesor de preparación acceso Ciclos Formativos y acceso Universidad. 1 Profesor de Informática.

ÁREA DE EDUCACIÓN NO REGLADA 1 Profesor de preparación acceso Ciclos Formativos y acceso Universidad. 1 Profesor de Informática. BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL PARA PROFESORES/AS DE LA ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS (E.P.A.) DEL

Más detalles

OPOSICIONES A DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (50 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

OPOSICIONES A DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (50 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO) OPOSICIONES A DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (50 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO) 1. FASES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. Las fases por las que pasa sucesivamente

Más detalles

Art. 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Art. 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSAS DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL / FUNCIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA.- Art. 1 CARACTERÍSTICAS

Más detalles

Expte: 6/2015 Ref: JMGA Procedimiento: Convocatoria para la contratación laboral de un auxiliar de ayuda a domicilio.

Expte: 6/2015 Ref: JMGA Procedimiento: Convocatoria para la contratación laboral de un auxiliar de ayuda a domicilio. Expte: 6/2015 Ref: JMGA Procedimiento: Convocatoria para la contratación laboral de un auxiliar de ayuda a domicilio. BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN AUXILIAR DE AYUDA

Más detalles

BASES ESPECIFICAS RECTORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICO EN TURISMO CONGRESUAL

BASES ESPECIFICAS RECTORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICO EN TURISMO CONGRESUAL BASES ESPECIFICAS RECTORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICO EN TURISMO CONGRESUAL. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las presentes bases

Más detalles

Las presentes Bases serán publicadas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Web municipal.

Las presentes Bases serán publicadas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Web municipal. BASES PARA PROVEER EN RÉGIMEN JURIDICO LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA 21 PUESTOS DE SOCORRISTAS ACUATICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE ROQUETAS DE MAR PARA

Más detalles

ANUNCIO. Para el MONITOR DE NATACIÓN: Graduado escolar o equivalente y título de monitor de natación, expedido por la Federación andaluza de Natación.

ANUNCIO. Para el MONITOR DE NATACIÓN: Graduado escolar o equivalente y título de monitor de natación, expedido por la Federación andaluza de Natación. ANUNCIO El Ayuntamiento de Jimera de Líbar convoca para su provisión mediante concurso, dos plazas de socorristas para la temporada de verano y una de monitor de natación durante el plazo de un mes. REQUISITOS:

Más detalles

ANUNCIO BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD 71 PLAZAS DE OFICIAL DE SERVICIOS.-

ANUNCIO BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD 71 PLAZAS DE OFICIAL DE SERVICIOS.- ANUNCIO La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, en sesión celebrada en fecha 26 de octubre de 2001, adoptó el siguiente acuerdo: Vistas las actuaciones precedentes en el expediente.

Más detalles

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE AUXILIARES DE GERIATRIA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE AUXILIARES DE GERIATRIA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE AUXILIARES DE GERIATRIA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO PRIMERA.- Objeto Las presentes bases son de aplicación para la confección de la lista

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA TEMPORAL DE MAESTRO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE NOVALLAS CON CARÁCTER INTERINO.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA TEMPORAL DE MAESTRO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE NOVALLAS CON CARÁCTER INTERINO. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA TEMPORAL DE MAESTRO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE NOVALLAS CON CARÁCTER INTERINO. ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de NOVALLAS (ZARAGOZA) PLAZA:

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS RECTORAS DE LA FUNCIONARIZACIÓN DE LOS MÚSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA SUBGRUPOS A1 Y A2.

BASES ESPECÍFICAS RECTORAS DE LA FUNCIONARIZACIÓN DE LOS MÚSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA SUBGRUPOS A1 Y A2. BASES ESPECÍFICAS RECTORAS DE LA FUNCIONARIZACIÓN DE LOS MÚSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA SUBGRUPOS A1 Y A2. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente convocatoria tiene por

Más detalles

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.-

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO- OPOSICION DE MAESTRO EN EDUCACION INFANTIL. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.-

Más detalles