Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació Conselleria de Educación"

Transcripción

1 Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2011/5957] Conselleria de Educación ORDEN 33/2011, de 18 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el acceso, la admisión y matrícula para el alumnado que curse enseñanzas de grado medio y de grado superior de formación profesional en régimen presencial en modalidad completa o parcial en centros docentes públicos y privados con enseñanzas concertadas y semipresencial o a distancia en modalidad completa o parcial, en centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana. [2011/5957] Índex Preàmbul Capítol I. Disposicions generals Article 1. Objecte i àmbit d aplicació Article 2. Conceptes. Oferta completa i oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància Article 3. Participants en el procediment d admissió Article 4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional i amb altres ensenyances Article 5. Requisits d accés Article 6. Criteris de prioritat Article 7. Reserva de places Article 8. Comissions sectorials d escolarització de Formació Professional Article 9. Calendari del procediment d admissió i matrícula Article 10. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Article 11. Documentació necessària per a la matrícula Article 12. Alumnat en possessió d estudis estrangers homologats Article 13. Mobilitat de l alumnat Article 14. Constitució efectiva de les unitats i determinació de vacants Article 15. Reclamacions i recursos al procediment d admissió Capítol II. Admissió i matrícula en règim presencial en la modalitat d oferta completa Article 16. Vacants Article 17. Participants en el procediment d admissió Article 18. Requisits i condicions d accés Article 19. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Capítol III. Admissió i matrícula en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa Article 20. Vacants Article 21. Participants en el procediment d admissió Article 22. Requisits i condicions d accés Article 23. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Capítol IV. Admissió i matrícula en règim presencial i semipresencial o a distància en la modalitat d oferta parcial Article 24. Vacants Article 25. Participants en el procediment d admissió Article 26. Requisits i condicions d accés Article 27. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Disposició addicional primera. Execució Disposició addicional segona. Adaptació d annexos Disposició addicional tercera. Compliment i difusió Disposició transitòria primera. Admissió en oferta parcial Disposició transitòria segona. Models de sol licitud d admissió Disposició derogatòria única. Derogació normativa Disposició final primera. Modificació de l article 6 de l Orde 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i l organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Disposició final segona. Modificació de l article 8 de l Orde 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Índice Preámbulo Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación Artículo 2. Conceptos. Oferta completa y oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia Artículo 3. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 4. Compatibilidad de la matrícula en los ciclos formativos de formación profesional y con otras enseñanzas Artículo 5. Requisitos de acceso Artículo 6. Criterios de prioridad Artículo 7. Reserva de plazas Artículo 8. Comisiones sectoriales de escolarización de formación profesional Artículo 9. Calendario del procedimiento de admisión y matrícula Artículo 10. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Artículo 11. Documentación necesaria para la matrícula Artículo 12. Alumnado en posesión de estudios extranjeros homologados Artículo 13. Movilidad del alumnado Artículo 14. Constitución efectiva de las unidades y determinación de vacantes Artículo 15. Reclamaciones y recursos al procedimiento de admisión Capítulo II. Admisión y matrícula en régimen presencial en la modalidad de oferta completa Artículo 16. Vacantes Artículo 17. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 18. Requisitos y condiciones de acceso Artículo 19. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Capítulo III. Admisión y matrícula en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Artículo 20. Vacantes Artículo 21. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 22. Requisitos y condiciones de acceso Artículo 23. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Capítulo IV. Admisión y matrícula en régimen presencial y semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta parcial Artículo 24. Vacantes Artículo 25. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 26. Requisitos y condiciones de acceso Artículo 27. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Disposición adicional primera. Ejecución Disposición adicional segunda. Adaptación de anexos Disposición adicional tercera. Cumplimiento y difusión Disposición transitoria primera. Admisión en oferta parcial Disposición transitoria segunda. Modelos de solicitud de admisión Disposición derogatoria única. Derogación normativa Disposición final primera. Modificación del artículo 6 de la Orden 78/2010, de 27 de agosto de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y la organización académica de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana Disposición final segunda. Modificación del artículo 8 de la Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana

2 Disposició final tercera. Modificació de l article 15 de l Orde 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional Inicial en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Disposició final quarta. Modificació dels articles 6 i 10 de l Orde de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana i la redacció de la disposició final primera de l Orde 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i l organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Disposició final quinta. Modificació dels articles 9 i 13 de l Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l autorització i l organització de les ensenyances de cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana i la redacció de la disposició final primera de l Orde 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i l organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Disposició final sexta.entrada en vigor Annex I. Sol licitud d admissió en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en oferta completa. Annex I-a. Relació de cicles formatius de grau mitjà disponibles. Annex II. Sol licitud d admissió en cicles formatius de grau superior en règim presencial en oferta completa. Annex II-a. Relació de cicles formatius de grau superior disponibles. Annex III. Sol licitud d admissió en centres públics per a cursar cicles formatius de grau mitjà i grau superior en règim semipresencial/ distància en oferta completa. Annex III-a. Relació de mòduls professionals de cicles formatius disponibles en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa Annex IV. Sol licitud d admissió en centres públics per a cursar ensenyances en oferta parcial de Formació Professional de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en règim semipresencial/distància i en centres públics i privats concertats en el règim presencial. Annex IV-a. Relació de mòduls professionals de cicles formatius disponibles en règim presencial i semipresencial o a distància en modalitat d oferta parcial Annex V-a. Criteris en orde de prioritat, per a l admissió d alumnes d accés directe a cicles formatius de grau superior. Annex V-b. Criteris per a l admissió d alumnes per prova d accés a cicles formatius de grau superior. Annex VI-a. Vacants en règim presencial de cicles formatius de grau mitjà. Annex VI-a.1. Vacants de cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d oferta completa per municipi. Annex VI-a.2. Vacants del cicle formatiu de grau mitjà indicat en el centre de referència i en els altres centres on s impartix. Annex VI-b. Vacants en règim presencial i modalitat d oferta completa de cicles formatius de grau superior. Annex VI-b.1. Vacants de cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d oferta completa per municipi. Annex VI-b.2. Vacants del cicle formatiu de grau superior indicat en el centre de referència i en els altres centres de la província on s impartix. Annex VII-a. Vacants per centre de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex VII-b. Vacants per cicle formatiu de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Disposición final tercera. Modificación del artículo 15 de la Orden 77/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana Disposición final cuarta. Modificación de los artículos 6 y 10 de la Orden de 4 de julio de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización de las enseñanzas de los ciclos formativos de formación profesional en la modalidad semipresencial o a distancia en centros públicos de la Comunitat Valenciana y su redacción dada en la disposición final primera de la Orden 78/2010, de 27 de agosto de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y la organización académica de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana Disposición final quinta. Modificación de los artículos 9 y 13 de la Orden de 4 de mayo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la autorización y la organización de las enseñanzas de ciclos formativos de Formación Profesional inicial en la modalidad presencial o a distancia en centros privados de la Comunitat Valenciana y su redacción dada en la disposición final primera de la Orden 78/2010, de 27 de agosto de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y la organización académica de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana Disposición final sexta. Entrada en vigor Anexo I. Solicitud de admisión en ciclos formativos de grado medio en régimen presencial en oferta completa Anexo I-a. Relación de ciclos formativos de grado medio disponibles Anexo II. Solicitud de admisión en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial en oferta completa Anexo II-a. Relación de ciclos formativos de grado superior disponibles Anexo III. Solicitud de admisión en centros públicos para cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior en régimen semipresencial/distancia en oferta completa Anexo III-a. Relación de módulos profesionales de ciclos formativos disponibles en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa Anexo IV. Solicitud de admisión en centros públicos para cursar enseñanzas en oferta parcial de formación profesional de ciclos formativos de grado medio y grado superior en régimen semipresencial/ distancia y en centros públicos y privados concertados en el régimen presencial Anexo IV-a. Relación de módulos profesionales de ciclos formativos disponibles en régimen presencial y semipresencial o a distancia en modalidad de oferta parcial Anexo V-a. Criterios en orden de prioridad, para la admisión de alumnos/as de acceso directo a ciclos formativos de grado superior Anexo V-b. Criterios para la admisión de alumnos/as por prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior Anexo VI-a. Vacantes en régimen presencial de ciclos formativos de grado medio Anexo VI-a.1. Vacantes de ciclos formativos de grado medio en régimen presencial en la modalidad de oferta completa por municipio Anexo VI-a.2. Vacantes del ciclo formativo de grado medio indicado en el centro de referencia y en los otros centros donde se imparte Anexo VI-b. Vacantes en régimen presencial y modalidad de oferta completa de ciclos formativos de grado superior Anexo VI-b.1. Vacantes de ciclos formativos de grado superior en régimen presencial en la modalidad de oferta completa por municipio Anexo VI-b. 2. Vacantes del ciclo formativo de grado superior indicado en el centro de referencia y en los otros centros de la provincia donde se imparte Anexo VII-a. Vacantes por centro de módulos profesionales en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo VII-b. Vacantes por ciclo formativo de módulos profesionales en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa

3 Annex VIII. Vacants de mòduls professionals en la modalitat d oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància. Annex IX-a. Relació provisional d alumnat admés en règim presencial en cicles formatius de grau mitjà. Annex IX-b. Relació provisional per centre d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial. Annex IX-c. Relació provisional per cicle formatiu d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial. Annex X-a. Relació definitiva d alumnat admés en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial. Annex X-b. Relació definitiva per centre d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial. Annex X-c. Relació definitiva per cicle formatiu d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial. Annex XI-a. Relació provisional d alumnat admés en cicles formatius de grau superior en règim presencial. Annex XI-b. Relació provisional per centre d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial. Annex XI-c. Relació provisional per cicle formatiu d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial. Annex XII-a. Relació definitiva d alumnat admés en cicles formatius de grau superior en règim presencial. Annex XII-b. Relació definitiva per centre d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial. Annex XII-c. Relació definitiva per cicle formatiu d alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial. Annex XIII-a. Relació provisional d alumnat admés en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex XIII-b. Relació provisional per mòdul professional d alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex XIII-c. Relació provisional per centre d alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex XIV-a. Relació definitiva d alumnat admés en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex XIV-b. Relació definitiva per mòdul professional d alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex XIV-c. Relació definitiva per centre d alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa. Annex XV-a. Relació provisional d alumnat admés en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Annex XV-b. Relació provisional per mòdul professional d alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Annex XV-c. Relació provisional per centre d alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Annex XVI-a. Relació definitiva d alumnat admés en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Annex XVI-b. Relació definitiva per mòdul professional d alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Annex XVI-c. Relació definitiva per centre d alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Annex XVII. Comunicació de vacant inexistent. Anexo VIII. Vacantes de módulos profesionales en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia Anexo IX-a. Relación provisional de alumnado admitido en régimen presencial en ciclos formativos de grado medio Anexo IX-b. Relación provisional por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado medio en régimen presencial Anexo IX-c. Relación provisional por ciclo formativo de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado medio en régimen presencial Anexo X-a. Relación definitiva de alumnado admitido en ciclos formativos de grado medio en régimen presencial Anexo X-b. Relación definitiva por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado medio en régimen presencial Anexo X-c. Relación definitiva por ciclo formativo de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado medio en régimen presencial Anexo XI-a. Relación provisional de alumnado admitido en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial Anexo XI-b. Relación provisional por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial Anexo XI-c. Relación provisional por ciclo formativo de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial Anexo XII-a. Relación definitiva de alumnado admitido en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial Anexo XII-b. Relación definitiva por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial Anexo XII-c. Relación definitiva por ciclo formativo de alumnado no admitido en la 1ª opción en ciclos formativos de grado superior en régimen presencial Anexo XIII-a Relación provisional de alumnado admitido en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo XIII-b Relación provisional por módulo profesional de alumnado no admitido en la 1ª opción en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo XIII-c Relación provisional por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo XIV-a Relación definitiva de alumnado admitido en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo XIV-b Relación definitiva por módulo profesional de alumnado no admitido en la 1ª opción en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo XIV-c Relación definitiva por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Anexo XV-a. Relación provisional de alumnado admitido en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Anexo XV-b. Relación provisional por módulo profesional de alumnado no admitido en la 1ª opción en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Anexo XV-c. Relación provisional por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Anexo XVI-a. Relación definitiva de alumnado admitido en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Anexo XVI-b. Relación definitiva por módulo profesional de alumnado no admitido en la 1ª opción en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Anexo XVI-c. Relación definitiva por centro de alumnado no admitido en la 1ª opción en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Anexo XVII. Comunicación de vacante inexistente

4 PREÀMBUL La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, (BOE de 4 de maig) establix en el títol I, capítol V, article 41, les condicions d accés a la Formació Professional. El Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, (BOE de 3 de gener de 2007), pel qual s establix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, regula en el capítol V, l oferta, l accés, l admissió i la matrícula en els cicles formatius, i en el capítol VII (ensenyances de Formació Professional a distància) establix que les administracions educatives, en l àmbit de les seues competències, adoptaran les mesures necessàries per a la posada en marxa i funcionament d esta oferta educativa. L Orde 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i l organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de ) regula, en l article 3 l accés de l alumnat, en l article 4, l admissió de l alumnat i, en l article 5, la matrícula de l alumnat, en la Formació Professional del sistema educatiu. El Decret 33/2007, de 30 de març (DOCV de ), pel qual es regula l accés als centres docents públics i privats concertats que impartisquen ensenyances de règim general disposa en la seua disposició final primera que es faculta el conseller d Educació per a dur a terme el que s hi disposa. Fent ús de l autorització concedida, esta orde precisa, desenrotlla i articula els diferents aspectes que regulen el procediment que s ha de seguir per a determinar l orde d admissió, l accés i la matrícula de l alumnat en les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu en règim presencial i semipresencial o a distància en oferta completa o parcial en la Comunitat Valenciana, adaptant estos procediments a la normativa vigent. En virtut d això, previ dictamen del Consell Valencià de Formació Professional i vista la proposta conjunta de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de data 10 de maig de 2011, en exercici de les competències que conferix l article 28e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. PREÁMBULO La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, (BOE de 4 de mayo) establece en el título I, capítulo V, artículo 41, las condiciones de acceso a la formación profesional. El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, regula en el capítulo V, la oferta, acceso, admisión y matrícula en los ciclos formativos, y en el capítulo VII (Enseñanzas de formación profesional a distancia) establece que las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de esta oferta educativa. La Orden 78/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de ), regula en el artículo 3, el acceso del alumnado, en el artículo 4, la admisión del alumnado y en el artículo 5, la matrícula del alumnado, en la formación profesional del sistema educativo. El Decreto 33/2007, de 30 de marzo (DOCV de ), por el que se regula el acceso a los centros docentes públicos y privados concertados que impartan enseñanzas de régimen general dispone en su disposición final primera que se faculta al conseller de Educación para el desarrollo de lo que en él se dispone. En uso de la autorización concedida, esta orden precisa, desarrolla y articula los diferentes aspectos que regulan el procedimiento a seguir para determinar el orden de admisión, el acceso y la matrícula del alumnado en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en régimen presencial y semipresencial o a distancia en oferta completa o parcial en la Comunitat Valenciana, adaptando estos procedimientos a la normativa vigente. En su virtud, previo dictamen del Consejo Valenciano de Formación Profesional y vista la propuesta conjunta de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes y de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, de fecha 10 de mayo de 2011, en ejercicio de las competencias que confiere el artículo 28 e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. ORDENE CAPÍTOL I Disposicions generals Article 1. Objecte i àmbit d aplicació 1. Esta orde té com a objecte regular el desenrotllament dels procediments d accés, admissió i matrícula de l alumnat en cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior, en règim presencial en modalitat d oferta completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i en règim semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Es desenrotllaran dos procediments d accés, admissió i matrícula en cada curs escolar: un procediment ordinari i un altre d extraordinari. En este últim, es cobriran les vacants no cobertes en el procediment ordinari i aquelles altres la cobertura de les quals s autoritze. Article 2. Conceptes. Oferta completa i oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància 1. Als efectes d esta norma, es considera oferta completa en règim presencial de cicles formatius la constituïda per les ensenyances de Formació Professional de grau mitjà i superior, que inclou tots els mòduls que els configuren i que s impartix en règim presencial ordinari en horari de matí, de vesprada o d ambdós i en horari especial, nocturn, que s impartix d acord amb el que establix l article 5.1 de l Orde 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació. 2. L oferta completa en règim semipresencial o a distància està constituïda per tots els mòduls que componen cada cicle formatiu de Formació Professional de grau mitjà i superior autoritzat en els centres que tenen este règim d ensenyances. ORDENO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente orden tiene por objeto regular el desarrollo de los procedimientos de acceso, admisión y matrícula del alumnado en ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior, en régimen presencial en modalidad de oferta completa o parcial en centros docentes públicos y privados con enseñanzas concertadas y en régimen semipresencial o a distancia en modalidad completa o parcial, en centros docentes públicos del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Se desarrollarán dos procedimientos de acceso, admisión y matrícula en cada curso escolar: un procedimiento ordinario y otro extraordinario. En este último se cubrirán las vacantes no cubiertas en el procedimiento ordinario y aquellas otras cuya cobertura se autorice. Artículo 2. Conceptos. Oferta completa y oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia 1. A los efectos de esta norma, se entiende por oferta completa en régimen presencial de ciclos formativos, la constituida por las enseñanzas de formación profesional de grado medio y superior, que incluye todos los módulos que los configuran y que se imparte en régimen presencial ordinario en horario de mañana, de tarde o de ambas y en horario especial, nocturno, que se imparte conforme a lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden 78/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación. 2. La oferta completa en régimen semipresencial o a distancia está constituida por todos los módulos que componen cada ciclo formativo de formación profesional de grado medio y superior autorizado en los centros que tienen este régimen de enseñanzas.

5 3. Es considera oferta parcial la referida a mòduls professionals inclosos en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu. Esta modalitat podrà realitzar-se en règim presencial i semipresencial o a distància en els centres autoritzats específicament per a això. Article 3. Participants en el procediment d admissió 1. El procediment d admissió s aplicarà a l alumnat que accedix a un cicle formatiu, i no s aplicarà a aquells que, en el mateix centre, promocionen d un curs a un altre en règim presencial en oferta completa. 2. També serà aplicable a l alumnat que sol licite l admissió en qualsevol mòdul en règim presencial en modalitat d oferta parcial i en règim semipresencial o a distància en centres públics en modalitat d oferta completa o parcial regulades per esta orde encara que en cursos previs haja estat matriculat en règim presencial en la modalitat d oferta parcial o en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa o parcial. Així mateix haurà de sol licitar l admissió d aquells mòduls que, si és el cas, tinga pendents del curs o cursos anteriors. 3. L alumnat que haja superat algun mòdul professional en règim presencial en la modalitat d oferta parcial, en les proves d obtenció del títol o en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa o parcial, haurà de participar en el procediment d admissió per a cursar la resta de mòduls professionals, que pertanyen al mateix cicle formatiu, en règim presencial, en la modalitat d oferta completa, sempre que reunisca els requisits d accés establits en esta orde. 4. L alumnat estranger menor de 18 anys podrà participar en el procediment d admissió a les ensenyances regulades en esta orde sempre que: 4.1 Dispose d algun dels documents acreditatius següents: a) DNI, NIE o targeta d identitat d estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d estrangers, b) Certificat d empadronament en un municipi, c) Visat d estudis d) Targeta d estudiant estranger, i 4.2 Complisca els requisits següents: Requisits d accés a les corresponents ensenyances, Convalidació de títols o estudis anteriors. 5. L alumnat estranger major de 18 anys podrà participar en el procediment d admissió a les ensenyances regulades en esta orde quan: 5.1 Dispose de tots els documents acreditatius següents: a) Targeta d identitat d estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d estrangers, b) Visat d estudis o targeta d estudiant estranger, i 5.2 Complisca els requisits següents: Requisits d accés a les corresponents ensenyances, Convalidació de títols o estudis anteriors. Article 4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional i amb altres ensenyances 1. La matrícula en un cicle formatiu en règim presencial, siga quina siga la seua modalitat, serà compatible amb la matrícula en qualsevol altre cicle formatiu siga quin siga el règim i/o modalitat, o altres ensenyances, sempre que existisca compatibilitat d horaris. 2. Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en el mateix mòdul professional en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa i en la modalitat d oferta parcial. 3. La matrícula en un cicle formatiu, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix any acadèmic, en les proves per a l obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional que convoque la conselleria competent en matèria d educació del mateix cicle formatiu que l alumne o l alumna es trobe cursant, excepte anul lació de matrícula, del cicle o mòduls corresponents, abans de la sol licitud de participació en la prova per a l obtenció del títol. 3. Se entiende por oferta parcial la referida a módulos profesionales incluidos en los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo. Esta modalidad podrá realizarse en régimen presencial y semipresencial o a distancia en los centros autorizados específicamente para ello. Artículo 3. Participantes en el procedimiento de admisión 1. El procedimiento de admisión se aplicará al alumnado que accede a un ciclo formativo, no siendo de aplicación a aquellos que, en el mismo centro, promocionen de un curso a otro en régimen presencial en oferta completa. 2. También será de aplicación al alumnado que solicite la admisión en cualquier módulo en régimen presencial en modalidad de oferta parcial y en régimen semipresencial o a distancia en centros públicos en modalidad de oferta completa o parcial reguladas por esta orden aunque en cursos previos hubiera estado matriculado en régimen presencial en la modalidad de oferta parcial o en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa o parcial. Asimismo deberá solicitar la admisión de aquellos módulos que, en su caso, tuviera pendientes del curso o cursos anteriores. 3. El alumnado que haya superado algún módulo profesional en régimen presencial en la modalidad de oferta parcial, en las pruebas de obtención del título o en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa o parcial, deberá participar en el procedimiento de admisión para cursar el resto de módulos profesionales, pertenecientes al mismo ciclo formativo, en régimen presencial, en la modalidad de oferta completa, siempre que reúna los requisitos de acceso establecidos en esta orden. 4. El alumnado extranjero menor de 18 años podrá participar en el procedimiento de admisión a las enseñanzas reguladas en esta orden siempre que: 4.1. Disponga de alguno de los documentos acreditativos siguientes: a) DNI, NIE o Tarjeta de identidad de extranjero, expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros, b) Certificado de empadronamiento en un municipio, c) Visado de estudios d) Tarjeta de Estudiante Extranjero, y 4.2. Cumpla los requisitos siguientes: Requisitos de acceso a las correspondientes enseñanzas, Convalidación de títulos o estudios anteriores 5. El alumnado extranjero mayor de 18 años podrá participar en el procedimiento de admisión a las enseñanzas reguladas en esta orden cuando: 5.1. Disponga de todos los documentos acreditativos siguientes: a) Tarjeta de Identidad de extranjero, expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros, b) Visado de estudios o Tarjeta de Estudiante Extranjero, y 5.2. Cumpla los requisitos siguientes: Requisitos de acceso a las correspondientes enseñanzas, Convalidación de títulos o estudios anteriores Artículo 4. Compatibilidad de la matrícula en los ciclos formativos de formación profesional y con otras enseñanzas 1. La matrícula en un ciclo formativo en régimen presencial, cualquiera que sea su modalidad, será compatible con la matrícula en cualquier otro ciclo formativo sea cual fuere el régimen y/o modalidad, u otras enseñanzas, siempre que exista compatibilidad de horarios. 2. Durante un mismo curso académico, un alumno o alumna no podrá simultanear matrícula en el mismo módulo profesional en régimen presencial, semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa y en la modalidad de oferta parcial. 3. La matrícula en un ciclo formativo, tanto en régimen presencial como en régimen semipresencial o a distancia, no será compatible con la matrícula, durante el mismo año académico, en las pruebas para la obtención del título de Técnico y de Técnico Superior de formación profesional que convoque la conselleria competente en materia de educación del mismo ciclo formativo que el alumno o la alumna se encuentre cursando, salvo anulación de matrícula, del ciclo o módulos correspondientes, previa a la solicitud de participación en la prueba para la obtención del título.

6 4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre, en el mateix o distints règims o modalitats d oferta, en un mateix cicle formatiu. 5. No es podrà obtindre plaça en més d un cicle formatiu en els procediments ordinari i extraordinari d admissió d un mateix curs acadèmic previstos en esta orde en la modalitat d oferta completa, siga quin siga el règim. Tampoc es podrà obtindre plaça en més d un cicle formatiu en la modalitat d oferta parcial per estos procediments en un mateix curs acadèmic. No obstant això, atenent el que establix l apartat 1 d este article, els qui desitgen cursar més d un cicle formatiu participaran en estos procediments per un dels cicles i per a sol licitar plaça en l altre o altres consultaran les vacants que es produïsquen en cada centre després del període extraordinari de matrícula. 6. Serà possible obtindre plaça simultàniament, a través dels procediments d admissió regulats en esta orde en la modalitat d oferta completa i complementàriament en la modalitat d oferta parcial. Article 5. Requisits d accés 1. Cicles formatius de grau mitjà 1.1. Accés directe Per a accedir als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional es requerix estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, segons establix el punt 1 de l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig Sense perjuí del requisit establit en l apartat 1.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau mitjà els qui es troben en algun dels casos següents: a) Estar en possessió del títol de Tècnic Auxiliar. b) Estar en possessió del títol de Tècnic. c) Haver superat el segon curs del Batxillerat unificat i polivalent. d) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma de les ensenyances mitjanes. e) Haver superat el tercer curs del Pla d estudis de 1963, o segon curs de comuns experimental de les ensenyances d Arts Aplicades i Oficis Artístics. f) Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors Accés per mitjà de prova També podran accedir als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional sense reunir el requisit mencionat en l apartat 1.1 els sol licitants que tinguen aprovada la prova d accés als cicles formatius prevista en el punt 2 de l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, desplegada en l article 22 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s establix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu i regulada en l Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional inicial del sistema educatiu en l àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 d abril). Per a accedir per esta via, es requerirà tindre 17 anys com a mínim, o complir-los l any natural de realització de la prova Quedaran exempts de realitzar la prova: a) Els qui tinguen superada la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys. b) Els qui hagen superat la prova d accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions. c) Els qui hagen superat el primer nivell d un Programa de Qualificació Professional Inicial. En tot cas, el seu accés queda supeditat a tindre 17 anys com a mínim, o complir-los l any de realització de la prova. 2. Cicles formatius de grau superior 2.1. Accés directe Per a accedir als cicles formatius de grau superior de Formació Professional es requerix estar en possessió del títol de Batxiller, segons establix el punt 1 de l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig Sense perjuí del requisit establit en l apartat 2.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau superior els qui es troben en algun dels casos següents: 4. Ningún alumno o alumna podrá estar matriculado en el mismo o diferente centro, en el mismo o distintos regímenes o modalidades de oferta, en un mismo ciclo formativo. 5. No se podrá obtener plaza en más de un ciclo formativo en los procedimientos ordinario y extraordinario de admisión de un mismo curso académico previstos en esta orden en la modalidad de oferta completa, cualquiera que sea el régimen. Tampoco se podrá obtener plaza en más de un ciclo formativo en la modalidad de oferta parcial por estos procedimientos en un mismo curso académico. No obstante, atendiendo a lo establecido en el apartado 1 de este artículo, quienes deseen cursar más de un ciclo formativo participarán en estos procedimientos por uno de los ciclos y para solicitar plaza en el otro u otros consultarán las vacantes que se produzcan en cada centro después del periodo extraordinario de matrícula. 6. Será posible obtener plaza simultáneamente, a través de los procedimientos de admisión regulados en esta orden en la modalidad de oferta completa y complementariamente en la modalidad de oferta parcial. Artículo 5. Requisitos de acceso 1. Ciclos formativos de grado medio Acceso directo Para acceder a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional se requiere estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, según establece el punto 1 del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo Sin perjuicio del requisito establecido en el apartado 1.1.1, podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio quienes se encuentren en alguno de los siguientes casos: a) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar. b) Estar en posesión del título de Técnico. c) Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente. d) Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la Reforma de las enseñanzas medias. e) Haber superado el tercer curso del Plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. f) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores Acceso mediante prueba También podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional sin reunir el requisito mencionado en el apartado 1.1 los solicitantes que tuvieran aprobada la prueba de acceso a los ciclos formativos prevista en el punto 2 del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, desarrollada en el artículo 22 del Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo y regulada en la Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de abril). Para acceder por esta vía se requerirá tener 17 años como mínimo, o cumplirlos en el año natural de realización de la prueba Quedarán exentos de realizar la prueba: a) Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. b) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior en cualquiera de las opciones. c) Quienes hayan superado el primer nivel de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. En todo caso, su acceso queda supeditado a tener 17 años como mínimo, o cumplirlos en el año de realización de la prueba. 2. Ciclos formativos de grado superior 2.1. Acceso directo Para acceder a los ciclos formativos de grado superior de formación profesional se requiere estar en posesión del título de Bachiller, según establece el punto 1 del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo Sin perjuicio del requisito establecido en el apartado 2.1.1, podrán acceder a los ciclos formativos de grado superior quienes se encuentren en alguno de los siguientes casos:

7 a) Estar en possessió del títol de Batxiller establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d octubre, d Ordenació General del Sistema Educatiu. b) Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental. c) Haver superat el curs d orientació universitària o preuniversitari. d) Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics. e) Estar en possessió d una titulació universitària o equivalent Accés per mitjà de prova També podran accedir als cicles formatius de grau superior sense reunir el requisit mencionat en l apartat 2.1, els sol licitants que tinguen superada la corresponent prova d accés prevista en el punt 2 de l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, desplegada en l article 24 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s establix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu i regulada en l Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional inicial del sistema educatiu en l àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 d abril). Per a accedir per esta via, es requerirà tindre 19 anys complits l any natural de realització de la prova o 18 anys si s acredita estar en possessió d un títol de tècnic relacionat amb la família professional a la qual es vullga accedir Quedaran exempts de realitzar la prova: a) Els qui tinguen superada la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys. 3. Horari especial, nocturn Podran accedir a la modalitat d horari especial, nocturn, els interessats que, reunint els requisits d accés establits en esta orde, siguen majors de 18 anys i els majors de 16 anys que tinguen un contracte laboral el compliment del qual no els permeta acudir als centres educatius en règim ordinari, o siguen esportistes d alt rendiment o d elit de la Comunitat Valenciana. 4. Oferta parcial Sense perjuí dels requisits d accés establits amb caràcter general en els apartats 1, 2 i 3 també podran accedir a l oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior els interessats que, no reunint els requisits d accés, sol liciten l admissió en mòduls professionals associats a Unitats de competència. Per a l admissió en mòduls no associats a Unitats de competència i la posterior obtenció, si és el cas, d un títol de Formació Professional hauran d acreditar els requisits d accés establits per a cursar cicles formatius en els apartats 1, 2 i 3. Article 6. Criteris de prioritat 1. Cicles de grau mitjà 1.1. En la via d accés directe a cicles formatius de grau mitjà, es considerarà exclusivament la nota mitjana obtinguda en l Educació Secundària Obligatòria o en estudis equivalents En la via d accés per mitjà de prova es considerarà la nota obtinguda en la prova d accés, o l obtinguda en la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb independència que els sollicitants procedisquen del mateix o de distint centre, així com la puntuació de 5 per als qui hagen superat el primer nivell d un Programa de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana o la que corresponga si estos últims han optat per millorar la seua nota en la prova d accés Els qui no reunisquen els requisits d accés i sol liciten l admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència corresponents a oferta parcial se situaran en l orde de prelació a continuació dels indicats en els apartats 1.1 i 1.2 ordenats per registre d entrada Els empats que es produïsquen en la valoració de les sol licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances previstes en esta orde es dirimiran ordenant els sol licitants per orde alfabètic dels seus cognoms. L orde es fixarà a partir de la lletra determinada en el sorteig celebrat per la conselleria competent en matèria de funció pública per a a) Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. b) Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. c) Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario. d) Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos. e) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente Acceso mediante prueba También podrán acceder a los ciclos formativos de grado superior sin reunir el requisito mencionado en el apartado 2.1 los solicitantes que tuvieran superada la correspondiente prueba de acceso prevista en el punto 2 del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, desarrollada en el artículo 24 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo y regulada en la Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional inicial del sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de abril). Para acceder por esta vía se requerirá tener 19 años cumplidos en el año natural de realización de la prueba o 18 años si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con la familia profesional a la que se quiera acceder Quedarán exentos de realizar la prueba: a) Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 3. Horario especial, nocturno Podrán acceder a la modalidad de horario especial, nocturno, los interesados que, reuniendo los requisitos de acceso establecidos en la presente orden, sean mayores de 18 años y los mayores de 16 años que tengan un contrato laboral cuyo cumplimiento no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o sean deportistas de alto rendimiento o de elite de la Comunitat Valenciana. 4. Oferta parcial Sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter general en los apartados 1,2 y 3 también podrán acceder a la oferta parcial de módulos profesionales de ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior los interesados que, no reuniendo los requisitos de acceso, soliciten la admisión en módulos profesionales asociados a Unidades de competencia. Para la admisión en módulos no asociados a Unidades de competencia y la posterior obtención, en su caso, de un título de formación profesional deberán acreditar los requisitos de acceso establecidos para cursar ciclos formativos en los apartados 1,2 y 3. Artículo 6. Criterios de prioridad 1. Ciclos de grado medio 1.1. En la vía de acceso directo a ciclos formativos de grado medio, se considerará exclusivamente la nota media obtenida en la Educación Secundaria Obligatoria o en estudios equivalentes En la vía de acceso mediante prueba se considerará la nota obtenida en la prueba de acceso, o la obtenida en la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, con independencia de que los solicitantes procedan del mismo o distinto centro, así como la puntuación de 5 para los que hayan superado el primer nivel de un Programa de Cualificación Profesional Inicial en la Comunitat Valenciana o la que corresponda si estos últimos han optado por mejorar su nota en la prueba de acceso Quienes no reúnan los requisitos de acceso y soliciten la admisión en módulos profesionales asociados a Unidades de competencia correspondientes a oferta parcial se situarán en el orden de prelación a continuación de los indicados en los apartados 1.1 y 1.2 ordenados por registro de entrada Los empates que se produzcan en la valoración de las solicitudes de plaza escolar para cursar las enseñanzas previstas en esta orden se dirimirán ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos. El orden se fijará a partir de la letra determinada en el sorteo celebrado por la conselleria competente en materia de función pública para

8 establir l orde d intervenció dels aspirants en totes les proves selectives que se celebren durant eixe any natural. Si en el moment de dictar la resolució en què es fixa el calendari d admissió no s ha celebrat el sorteig i s ha publicat el seu resultat en el DOCV, s aplicarà la corresponent a l últim, celebrat i publicat. 2. Cicles de grau superior 2.1. En la via d accés directe a cicles formatius de grau superior caldrà ajustar-se exclusivament a l expedient acadèmic. La valoració de l expedient estarà referida a les modalitats i matèries vinculades per a cada títol, amb independència que els sol licitants procedisquen del mateix centre o d un altre distint. Dins de la via d accés directe s establixen els següents criteris de prioritat per a cada cicle formatiu, dels indicats en la primera columna del quadro que constituïx l annex V-a: Tindran preferència, ordenades segons la nota mitjana que figure en l expedient acadèmic, les sol licituds dels qui hagen cursat alguna de les modalitats de Batxillerat o de Batxillerat Experimental, així com les respectives opcions del Curs d Orientació Universitària, assenyalades en la segona columna de l annex V-a Dins dels anteriors, si els hi ha, tindran preferència les sollicituds dels qui hagen cursat la matèria o matèries assenyalada/es en la tercera columna de l annex V-a, ordenades, al seu torn, segons la nota mitjana de l expedient acadèmic. (Quan consten dos matèries, es donarà preferència a les sol licituds dels qui hagen cursat les dos matèries, en compte de només una; en cada subgrup s ordenaran per nota mitjana de l expedient acadèmic) A continuació seran ordenades, segons nota mitjana de l expedient acadèmic, les restants sol licituds dels qui complisquen els requisits d accés directe Dins d estes, si les hi ha, tindran preferència les sol licituds dels qui hagen cursat la matèria o matèries assenyalada/es en la tercera columna de l annex V-a, ordenades, al seu torn, segons la nota mitjana de l expedient acadèmic. Quan consten dos matèries, es donarà preferència a les sol licituds dels qui hagen cursat les dos matèries, en compte de només una; en cada subgrup s ordenaran per nota mitjana de l expedient acadèmic En la via d accés per mitjà de prova prevista en l article 5.2.2, els certificats acreditatius indicaran l opció o opcions que l alumne o alumna ha superat i la família/es o els cicles als quals té accés. Estes sol licituds s ordenaran de major a menor qualificació. Quan l opció o opcions de prova d accés superada no es corresponga amb la família o cicles que sol licita d acord amb allò que s ha indicat en l annex V-b serà exclòs del procediment d admissió Les sol licituds dels qui hagen superat la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys s ordenaran per la nota mitjana que figure en el seu certificat sempre que desitge accedir als cicles formatius de grau superior adscrits a la mateixa branca de coneixement que l opció de prova que va superar d acord amb el que ha indicat l annex V-b atenent el que disposa en l annex II de l Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina l adscripció a les branques de coneixement de l ordenació dels ensenyaments universitaris oficials o norma que la substituïsca. Quan el sol licitant desitge accedir a altres cicles no adscrits a la branca de coneixement corresponent a la seua opció de prova se li assignarà la qualificació de 5 atenent el que disposa l article 8 de l Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana Els qui no reunisquen els requisits d accés i sol liciten l admissió en mòduls professionals associats a Unitats de competència en la modalitat d oferta parcial se situaran en l orde de prelació a continuació dels indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3, ordenats per registre d entrada Els empats que es produïsquen en la valoració de les sol licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances regulades en esta orde es dirimiran ordenant els sol licitants per orde alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l apartat 1.4. establecer el orden de intervención de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se celebren durante ese año natural. Si en el momento de dictar la resolución en la que se fija el calendario de admisión no se hubiese celebrado el sorteo y publicado su resultado en el DOCV, se aplicará la correspondiente al último celebrado y publicado. 2. Ciclos de grado superior 2.1. En la vía de acceso directo a ciclos formativos de grado superior se atenderá exclusivamente al expediente académico. La valoración del expediente estará referida a las modalidades y materias vinculadas para cada título, con independencia de que los solicitantes procedan del mismo centro o de otro distinto. Dentro de la vía de acceso directo se establecen los siguientes criterios de prioridad para cada ciclo formativo, de los indicados en la primera columna del cuadro que constituye el anexo V-a: Tendrán preferencia, ordenadas según la nota media que figure en el expediente académico, las solicitudes de quienes hayan cursado alguna de las modalidades de Bachillerato o de Bachillerato Experimental, así como las respectivas opciones del Curso de Orientación Universitaria, señaladas en la segunda columna del anexo V-a Dentro de los anteriores, si los hubiere, tendrán preferencia las solicitudes de quienes hayan cursado la materia o materias señalada/s en la tercera columna del anexo V-a, ordenadas a su vez según nota media del expediente académico. (Cuando consten dos materias, se dará preferencia a las solicitudes de quienes hubiesen cursado las dos materias, en lugar de solamente una; en cada subgrupo se ordenarán por nota media del expediente académico) A continuación serán ordenadas, según nota media del expediente académico, las restantes solicitudes de quienes cumplan los requisitos de acceso directo Dentro de ellas, si las hubiere, tendrán preferencia las solicitudes de quienes hayan cursado la materia o materias señalada/s en la tercera columna del anexo V-a, ordenadas, a su vez, según nota media del expediente académico. Cuando consten dos materias, se dará preferencia a las solicitudes de quienes hubiesen cursado las dos materias, en lugar de solamente una; en cada subgrupo se ordenarán por nota media del expediente académico En la vía de acceso mediante prueba prevista en el artículo las certificaciones acreditativas indicarán la opción u opciones que el alumno o alumna ha superado y la/s familia/s o los ciclos a los que tiene acceso. Estas solicitudes se ordenarán de mayor a menor calificación. Cuando la opción u opciones de prueba de acceso superada no se corresponda con la familia o ciclos que solicita de acuerdo con lo indicado en el anexo V-b será excluido del procedimiento de admisión Las solicitudes de quienes hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se ordenarán por la nota media que figure en su certificado siempre que desee acceder a los ciclos formativos de grado superior adscritos a la misma rama de conocimiento que la opción de prueba que superó de acuerdo con lo indicado en el anexo V-b atendiendo a lo dispuesto en el anexo II de la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la cual se determina la adscripción a las ramas de conocimiento de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales o norma que la sustituya. Cuando el solicitante desee acceder a otros ciclos no adscritos a la rama de conocimiento correspondiente a su opción de prueba se le asignará la calificación de 5 atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la formación profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana Quienes no reúnan los requisitos de acceso y soliciten la admisión en módulos profesionales asociados a Unidades de competencia en la modalidad de oferta parcial se situarán en el orden de prelación a continuación de los indicados en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3, ordenados por registro de entrada Los empates que se produzcan en la valoración de las solicitudes de plaza escolar para cursar las enseñanzas reguladas en esta orden se dirimirán ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el apartado 1.4.

9 Article 7. Reserva de places En totes les ensenyances l admissió de les quals està regulada en esta orde, en els centres docents públics i privats amb ensenyances concertades, es tindrà en compte el següent per a la determinació de les places escolars vacants: 1. Es reservarà en primer lloc un 5% del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, i en cap cas la reserva serà inferior a una vacant, en aplicació del que establix la disposició addicional segona del Reial Decret 1538/2006, anteriorment mencionat. 2. En segon lloc, es reservarà un 5% de les places escolars oferides per als esportistes que acrediten la condició d esportista d elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana, considerats en el Decret 13/2006, de 20 de gener del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d elit de la Comunitat Valenciana i d alt nivell o d alt rendiment, de conformitat amb el que disposa l article 9.3 del Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d alt nivell i alt rendiment que reunisquen els requisits acadèmics previstos en l article 5 d esta orde. 3. En els cicles formatius de la família d Activitats Físiques i Esportives, el percentatge establit en l apartat anterior se substituirà per una reserva per a estos esportistes de les places escolars següents: a) 1 plaça escolar per grup per a accés directe. b) 2 places escolars per grup per a accés per mitjà de prova. 4. En tercer lloc, una vegada realitzades les reserves previstes en els apartats 1, 2 i 3 es reservarà el 20% de les places escolars oferides per a accés per mitjà de prova. 5. La resta de les places escolars es destinarà a la via d accés directe. 6. En el procediment d admissió ordinari, les vacants que hagen quedat sense cobrir, de les reservades, s oferiran als sol licitants que reunisquen els requisits acadèmics d accés directe requerits en esta orde sense que puguen oferir-se als sol licitants de la via de prova d accés. 7. En el procediment d admissió extraordinari es reservaran novament els percentatges establits anteriorment sobre les places oferides. 8. En el procediment d admissió extraordinari, les vacants que hagen quedat sense cobrir, després de baremades totes les sol licituds, s oferiran a tots els sol licitants que reunisquen els requisits requerits en esta orde independentment de la via d accés de la qual procedisquen. Article 8. Comissions sectorials d escolarització de Formació Professional 1. Cada Direcció Territorial d Educació establirà una única Comissió Sectorial d Escolarització que s ocuparà exclusivament del procediment d admissió en els cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional en règim presencial, i semipresencial o a distància en oferta completa o oferta parcial, que s impartisquen en el seu àmbit competencial. Els seus membres seran designats per la direcció territorial corresponent i estaran integrades, almenys, per: a) President, que representarà l administració educativa. b) Secretari c) El director o directora d un centre públic. d) El titular d un centre privat concertat, o el seu representant. e) Un representant de les associacions de mares i pares d alumnes i alumnes. f) Un representant de les associacions de l alumnat. g) Un representant de l administració local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 2. Les comissions sectorials d Escolarització de Formació Professional es regiran quant al seu funcionament pel que disposen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 3. Les comissions sectorials d Escolarització de Formació Professional s ocuparan, en el seu àmbit respectiu, de: a) Garantir als interessats la informació necessària sobre els centres públics i privats amb ensenyances concertades, i sobre les places d estes ensenyances disponibles en estos. Artículo 7. Reserva de plazas En todas las enseñanzas cuya admisión está regulada en esta orden, en los centros docentes públicos y privados con enseñanzas concertadas, se tendrá en cuenta lo siguiente para la determinación de las plazas escolares vacantes: 1. Se reservará en primer lugar un 5% del total de las plazas escolares ofertadas para las personas con discapacidad, y en ningún caso la reserva será inferior a una vacante, en aplicación de lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 1538/2006, anteriormente mencionado. 2. En segundo lugar se reservará un 5% de las plazas escolares ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de elite de nivel A y de nivel B de la Comunitat Valenciana, considerados en el Decreto 13/2006, de 20 de enero del Consell de la Generalitat sobre los deportistas de elite de la Comunidad Valenciana y de alto nivel o de alto rendimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.3 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento que reúnan los requisitos académicos previstos en el artículo 5 de la presente orden. 3. En los ciclos formativos de la familia de Actividades Físicas y Deportivas el porcentaje establecido en el apartado anterior se sustituirá por una reserva para dichos deportistas de las plazas escolares siguientes: a) 1 plaza escolar por grupo para acceso directo. b) 2 plazas escolares por grupo para acceso mediante prueba. 4. En tercer lugar, una vez realizadas las reservas previstas en los apartados 1, 2 y 3 se reservará el 20% de las plazas escolares ofertadas para acceso mediante prueba. 5. El resto de las plazas escolares se destinará a la vía de acceso directo. 6. En el procedimiento de admisión ordinario, las vacantes que hayan quedado sin cubrir, de las reservadas, se ofertarán a los solicitantes que reúnan los requisitos académicos de acceso directo requeridos en esta orden sin que puedan ofertarse a los solicitantes de la vía de prueba de acceso. 7. En el procedimiento de admisión extraordinario se reservarán nuevamente los porcentajes establecidos anteriormente sobre las plazas ofertadas. 8. En el procedimiento de admisión extraordinario, las vacantes que hayan quedado sin cubrir, después de baremadas todas las solicitudes, se ofertarán a todos los solicitantes que reúnan los requisitos requeridos en esta orden independientemente de la vía de acceso de la que procedan. Artículo 8. Comisiones sectoriales de escolarización de formación profesional 1. Cada Dirección Territorial de Educación establecerá una única Comisión Sectorial de Escolarización que se ocupará exclusivamente del procedimiento de admisión en los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en régimen presencial, y semipresencial o a distancia en oferta completa u oferta parcial, que se impartan en su ámbito competencial. Sus miembros serán designados por la Dirección Territorial correspondiente y estarán integradas, al menos, por: a) Presidente, que representará a la administración educativa. b) Secretario c) El director o directora de un centro público. d) El titular de un centro privado concertado, o su representante. e) Un representante de las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas. f) Un representante de las asociaciones del alumnado. g) Un representante de la administración local, propuesto por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 2. Las Comisiones Sectoriales de Escolarización de formación profesional se regirán en cuanto a su funcionamiento por lo dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 3. Las Comisiones Sectoriales de Escolarización de formación profesional se ocuparán, en su ámbito respectivo, de: a) Garantizar a los interesados la información necesaria sobre los centros públicos y privados con enseñanzas concertadas, y sobre las plazas de estas enseñanzas disponibles en los mismos.

10 b) Facilitar als centres docents del seu àmbit la informació i la documentació necessària sobre el procediment d admissió i matrícula i la formalització de les sol licituds. c) Comprovar que en els centres docents es publica dins del termini i la forma escaient, en el tauler d anuncis, el calendari d admissió i matrícula, la normativa vigent i les places vacants segons els models que figuren en l annex VI-a,VI-a.1, VI-a.2, VI-b, VI-b.1, VI-b.2, VII-a, VII-b i VIII. d) Resoldre els problemes d escolarització que li formulen els consells escolars, els consells socials dels centres integrats públics de Formació Professional o els titulars dels centres privats amb ensenyances concertades. e) Resoldre les reclamacions formulades en matèria d admissió d alumnat de Formació Professional. f) Informar la direcció territorial que corresponga dels problemes d escolarització del seu àmbit competencial, proposant, si és el cas, l adopció de les mesures pertinents. 4. Les comissions sectorials d Escolarització de Formació Professional en la sessió constitutiva, fixaran el calendari de reunions que s han de celebrar en el procediment d admissió de l alumnat per a eixe curs escolar. Este acord tindrà els efectes de convocatòria per a les successives reunions. Article 9. Calendari del procediment d admissió i matrícula En el primer trimestre de l any natural, les direccions territorials d Educació dictaran una resolució en què es determine el calendari de les successives fases del procediment d admissió i matrícula de l alumnat per als cicles formatius de grau mitjà i superior en els centres públics i privats amb ensenyances concertades del seu àmbit competencial, atenent les instruccions de la direcció general competent en matèria d admissió de l alumnat de Formació Professional. Article 10. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud 1.1. La sol licitud d admissió es realitzarà en els models oficials que figuren com a annexos I, II, III i IV a esta orde Els interessats formularan la seua sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit a este efecte en l aplicació corresponent per a l admissió de l alumnat en el portal institucional de la conselleria competent en matèria d educació en l adreça < fent entrega d una còpia de l esmentada sol licitud en el centre educatiu triat en primera opció. A este efecte, s habilitaran mitjans tecnològics necessaris en els centres educatius i es prestarà l assessorament necessari. El termini de presentació de sol licituds serà el que determine la convocatòria que establisca la resolució dictada per les direccions territorials d Educació a què fa referència l article En la sol licitud per a l assignació de places s indicaran les opcions per orde de prioritat determinades per a cada règim i modalitat d ensenyança Només podrà sol licitar-se plaça per a aquells cicles formatius i/o mòduls professionals respecte dels quals s haja publicat vacant Cada sol licitant podrà presentar una única sol licitud en cada un dels models dels annexos I, II, III i IV En el cas de sol licitar els mateixos cicles i/o mòduls en règim presencial i semipresencial o a distància, haurà d especificar, necessàriament, en la sol licitud d admissió en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa, la preferència pel règim presencial o pel règim semipresencial o a distància en cas de ser admés en ambdós, i en la modalitat d oferta parcial en l esmentada instància. Quan no s especifique l opció es considerarà que opta per l admissió en règim presencial en qualsevol de les modalitats d oferta sol licitades Quan es presente més d una sol licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol licituds seran excloses del procediment d admissió. Tot això sense perjuí de l exigència de responsabilitats que, respecte d això, puguen derivar-se Rebudes les sol licituds, els centres les incorporaran a l aplicació informàtica establida a este efecte amb l aportació prèvia pels inteb) Facilitar a los centros docentes de su ámbito la información y documentación necesaria sobre el procedimiento de admisión y matrícula y la formalización de las solicitudes. c) Comprobar que en los centros docentes se publica en tiempo y forma, en el tablón de anuncios, el calendario de admisión y matrícula, la normativa vigente y las plazas vacantes según los modelos que figuran en los anexos VI-a,VI-a.1, VI-a.2, VI-b, VI-b.1, VI-b.2, VII-a,VII-b y VIII. d) Resolver los problemas de escolarización que le formulen los consejos escolares, los consejos sociales de los centros integrados públicos de formación profesional o los titulares de los centros privados con enseñanzas concertadas. e) Resolver las reclamaciones formuladas en materia de admisión de alumnado de formación profesional. f) Informar a la dirección territorial que corresponda, de los problemas de escolarización de su ámbito competencial, proponiendo, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes. 4. Las Comisiones Sectoriales de Escolarización de formación profesional en la sesión constitutiva, fijarán el calendario de reuniones a celebrar en el procedimiento de admisión del alumnado para ese curso escolar. Este acuerdo tendrá los efectos de convocatoria para las sucesivas reuniones. Artículo 9. Calendario del procedimiento de admisión y matrícula En el primer trimestre del año natural, las Direcciones Territoriales de Educación dictarán resolución en la que se determine el calendario de las sucesivas fases del procedimiento de admisión y matrícula del alumnado para los ciclos formativos de grado medio y superior en los centros públicos y privados con enseñanzas concertadas de su ámbito competencial, atendiendo las instrucciones de la dirección general competente en materia de admisión del alumnado de formación profesional. Artículo 10. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud 1.1. La solicitud de admisión se realizará en los modelos oficiales que figuran como anexos I, II, III y IV a la presente orden Los interesados formularán su solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido al efecto en la aplicación correspondiente para la admisión del alumnado en el portal institucional de la conselleria competente en materia de Educación en la dirección < haciendo entrega de una copia de dicha solicitud en el centro educativo elegido en primera opción. A tal efecto se habilitarán medios tecnológicos precisos en los centros educativos y se prestará el asesoramiento necesario. El plazo de presentación de solicitudes será el determinado en la convocatoria que se establezca por la resolución dictada por las direcciones territoriales de Educación a que hace referencia el artículo En la solicitud para la asignación de plazas se indicarán las opciones por orden de prioridad determinadas para cada régimen y modalidad de enseñanza Sólo podrá solicitarse plaza para aquellos ciclos formativos y/o módulos profesionales respecto de los que se haya publicado vacante Cada solicitante podrá presentar una única solicitud en cada uno de los modelos de los anexos I, II, III y IV En el caso de solicitar los mismos ciclos y/o módulos en régimen presencial y semipresencial o a distancia, deberá especificar, necesariamente, en la solicitud de admisión en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa, la preferencia por el régimen presencial o por el régimen semipresencial o a distancia en caso de ser admitido en ambas, y en la modalidad de oferta parcial en dicha instancia. Cuando no se especifique la opción se considerará que opta por la admisión en régimen presencial en cualquiera de las modalidades de oferta solicitadas Cuando se presente más de una solicitud por el mismo anexo o se constate falsedad en los datos o documentación aportada, todas las solicitudes serán excluidas del procedimiento de admisión. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que, al respecto, pudieran derivarse Recibidas las solicitudes, los centros las incorporarán a la aplicación informática establecida al efecto previa aportación por los inte-

11 ressats de la documentació acreditativa necessària per a l accés sense perjuí del que disposa l apartat 1.11 d este article A la sol licitud s adjuntarà tota la documentació acreditativa necessària per a l accés, així com la necessària per a l aplicació dels criteris de prioritat a què es fa referència en esta orde Si en el moment de presentar la sol licitud no s aporta el certificat del requisit d accés corresponent en què conste la nota mitjana obtinguda o el certificat acadèmic de mòduls superats, s introduirà posteriorment esta dada, una vegada entregat el certificat en el termini determinat en la resolució dictada per les direccions territorials d Educació a què fa referència l article 9. El centre publicarà la llista de l alumnat que no ha presentat el requisit d accés corresponent. La publicació d esta llista tindrà efectes de requeriment a l interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmene les faltes o acompanye els documents preceptius Si no aporta la documentació que siga requisit d accés en el termini establit a este efecte, la sol licitud quedarà exclosa En cas que la documentació no aportada en termini únicament puga haver donat lloc a l aplicació d un determinat orde de prioritat, este no serà aplicable Quan les qualificacions dels certificats acadèmics presentats no siguen aritmètiques es valoraran segons la següent escala numèrica: Suficient 5,5 Bé 6,5 Notable 7,5 Excel lent El titular de la secretaria en els centres públics i la titularitat dels centres privats amb ensenyances concertades són els responsables de la custòdia de les sol licituds d admissió de l alumnat, de la documentació complementària i de la documentació necessària per al procediment d admissió El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d admissió s ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 2. Admissió 2.1. L assignació de places de cicles formatius de Formació Professional es realitzarà per mitjà d una aplicació informàtica dissenyada a este efecte, que assignarà les places tenint en compte el que establix l article 26 del Decret 33/2007, el que disposa l article 6 d esta orde i la resta de normativa vigent L aplicació informàtica realitzarà el procediment d adjudicació provisional de places en concurrència competitiva d acord amb els criteris de prioritat establits en l article 6 i seguint l orde de preferència en què hagen demandat plaça els sol licitants Si no s obté plaça escolar en el centre de primera opció, el procediment informàtic establit a este efecte realitzarà el procediment d adjudicació de plaça als centres de segona i successives opcions. En tot cas no podrà adjudicar-se plaça a un sol licitant en la seua primera o successives opcions, si hi ha un altre sol licitant que ha demandat la dita plaça en opció o opcions posteriors i gaudix d un orde de prioritat superior d acord amb el que establix l article 6, i en este cas este últim tindrà preferència en l adjudicació El Consell Escolar o Consell Social dels centres integrats públics de Formació Professional i els titulars dels centres privats concertats publicaran les llistes provisionals d acord amb els resultats obtinguts per l esmentada aplicació Els centres tindran accés a estes llistes a través de la mateixa aplicació informàtica Estes llistes tindran inicialment el caràcter de relació provisional d alumnat admés i no admés. S ajustaran als models arreplegats en els annexos IX-a, IX-b, IX-c en cicles de grau mitjà en règim presencial en modalitat d oferta completa; en els annexos XI-a, XI-b, XI-c en cicles de grau superior en règim presencial en modalitat d oferta completa; en els annexos XIII-a, XIII-b, XIII-c en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa i en els annexos XV-a, XV-b, XV-c en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Tots ells es publicaran en el tauler d anuncis dels centres. resados de la documentación acreditativa necesaria para el acceso sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.11 de este artículo A la solicitud se adjuntará toda la documentación acreditativa necesaria para el acceso, así como la necesaria para la aplicación de los criterios de prioridad a los que se hace referencia en la presente orden Si en el momento de presentar la solicitud no se aportase la certificación del requisito de acceso correspondiente en la que conste la nota media obtenida o la certificación académica de módulos superados, se introducirá posteriormente este dato, una vez entregado el certificado en el plazo determinado en la resolución dictada por las direcciones territoriales de Educación a que hace referencia el artículo 9. El centro publicará el listado del alumnado que no ha presentado el requisito de acceso correspondiente. La publicación de dicho listado tendrá efectos de requerimiento al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos De no aportar la documentación que constituya requisito de acceso en el plazo establecido al efecto la solicitud quedará excluida En caso de que la documentación no aportada en plazo únicamente pudiera haber dado lugar a la aplicación de un determinado orden de prioridad, éste no será aplicable Cuando las calificaciones de las certificaciones académicas presentadas no sean aritméticas se valorarán según la siguiente escala numérica: Suficiente 5,5 Bien 6,5 Notable 7,5 Sobresaliente El titular de la secretaría en los centros públicos y la titularidad de los centros privados con enseñanzas concertadas son los responsables de la custodia de las solicitudes de admisión del alumnado, de la documentación complementaria y de la documentación necesaria para el procedimiento de admisión El tratamiento de los datos personales obtenidos en el procedimiento de admisión se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Admisión 2.1. La asignación de plazas de ciclos formativos de formación profesional, se realizará mediante una aplicación informática diseñada al efecto, que asignará las plazas teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 26 del Decreto 33/2007, lo dispuesto en el artículo 6 de esta orden y restante normativa vigente La aplicación informática realizará el procedimiento de adjudicación provisional de plazas en concurrencia competitiva de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en el artículo 6 y siguiendo el orden de preferencia en que hubieran demandado plaza los solicitantes Si no se obtiene plaza escolar en el centro de primera opción, el procedimiento informático establecido al efecto realizará el procedimiento de adjudicación de plaza a los centros de segunda y sucesivas opciones. En todo caso no podrá adjudicarse plaza a un solicitante en su primera o sucesivas opciones, si hubiera otro solicitante que hubiera demandado dicha plaza en opción u opciones posteriores y gozara de un orden de prioridad superior de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, en cuyo caso este último tendrá preferencia en la adjudicación El Consejo Escolar o Consejo Social de los centros integrados públicos de formación profesional y los titulares de los centros privados concertados publicarán los listados provisionales conforme a los resultados obtenidos por dicha aplicación Los centros tendrán acceso a estos listados a través de la propia aplicación informática Estos listados tendrán inicialmente el carácter de relación provisional de alumnado admitido y no admitido. Se ajustarán a los modelos recogidos en los anexos IX-a, IX-b,IX-c en ciclos de grado medio en régimen presencial en modalidad de oferta completa; en los anexos XI-a, XI-b, XI-c en ciclos de grado superior en régimen presencial en modalidad de oferta completa; en los anexos XIII-a, XIII-b, XIII-c en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa y en los anexos XV-a, XV-b, XV-c en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia. Todos ellos se publicarán en el tablón de anuncios de los centros.

12 2.7. Els interessats podran presentar una reclamació davant del Consell Social o Consell Escolar del centre contra les esmentades llistes provisionals Si no s obté plaça en cap dels centres triats es remetran les sollicituds no ateses a la Comissió Sectorial d Escolarització de Formació Professional Una vegada resoltes les reclamacions, estes llistes tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors d acord amb els models arreplegats en els annexos X-a, X-b, X-c en cicles de grau mitjà en règim presencial en modalitat d oferta completa; els annexos XII-a, XII-b, XII-c en cicles de grau superior en règim presencial en modalitat d oferta completa; els annexos XIV-a, XIV-b, XIV-c en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa; i els annexos XVI-a, XVI-b, XVI-c en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància Els interessats podran presentar una reclamació davant de la Comissió Sectorial d Escolarització de Formació Professional contra les esmentades llistes definitives. Contra la resolució de la Comissió Sectorial d Escolarització a les reclamacions presentades, els interessats podran interposar un recurs d alçada davant del director territorial corresponent Els sol licitants no admesos en algun dels cicles formatius sol licitats quedaran en llista d espera ordenats en funció dels criteris establits en l article 6, i podran ser admesos en cas de quedar places vacants L alumnat que no haja obtingut plaça escolar en el procediment ordinari en cap de les opcions sol licitades, tant en les llistes provisionals com en les definitives ni a través de les vacants produïdes per renúncia, podrà sol licitar novament l admissió en el procediment extraordinari prèvia consulta de les vacants existents en les llistes publicades a través de l aplicació informàtica. 3. Matrícula 3.1. Després del procediment d admissió ordinari, l alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini que determine la convocatòria establida per resolució dictada per les direccions territorials d Educació a què fa referència l article Si l alumnat admés no formalitza la matrícula en el termini expressat, s entendrà que renuncia a la plaça escolar i la seua plaça es considerarà vacant per renúncia Acabat el termini de matrícula, cada centre publicarà la llista de l alumnat que, estant en la llista d admesos, no l ha formalitzat A les vacants que es produïren per renúncia o altres circumstàncies se sumaran les vacants existents de les reservades i detretes de l oferta inicial que no hagen sigut ocupades. En el procediment ordinari les esmentades places s oferiran a l alumnat de la llista de no admesos prevista en l apartat 2.11 d este article segons l orde de puntuació obtinguda, d acord amb la seua pertinença a la via d accés que procedisca L alumnat que haja obtingut vacant en el procediment ordinari formalitzarà matrícula en el termini assignat per a cobrir les places vacants per renúncia. 3.6 Després de finalitzar el procediment d admissió extraordinari es procedirà a la matrícula en els termes establits en els apartats 3.1, 3.2 i L alumnat de la llista de no admesos prevista en l apartat 2.11 d este article que no haja obtingut plaça escolar en cap de les opcions sol licitades després de finalitzar el procediment d admissió extraordinari, podrà sol licitar matrícula en les places vacants existents en el centre en què està en llista d espera amb independència de la via d accés per la qual haja concorregut L alumnat de la llista de no admesos que no haja obtingut plaça escolar en cap de les opcions sol licitades després de finalitzar el procediment d admissió extraordinari podrà sol licitar informació, o els seus pares o tutors en cas de menors d edat, a la Comissió Sectorial d Escolarització de les places escolars vacants en altres centres per a formalitzar matrícula en alguna d estes si reunix els requisits necessaris per a això amb independència de la via d accés per la qual haja concorregut Los interesados podrán presentar reclamación ante el Consejo Social o Consejo Escolar del centro contra dichas listas provisionales Si no se obtiene plaza en ninguno de los centros elegidos se remitirán las solicitudes no atendidas a la Comisión Sectorial de Escolarización de formación profesional Una vez resueltas las reclamaciones estos listados tendrán carácter definitivo y se publicarán mediante los mismos procedimientos que los anteriores de acuerdo con los modelos recogidos en los anexos X-a, X-b,X-c en ciclos de grado medio en régimen presencial en modalidad de oferta completa; los anexos XII-a, XII-b, XII-c en ciclos de grado superior en régimen presencial en modalidad de oferta completa; los anexos XIV-a, XIV-b, XIV-c en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa; y los anexos XVI-a, XVI-b, XVI-c en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia Los interesados podrán presentar reclamación ante la Comisión Sectorial de Escolarización de formación profesional contra dichas listas definitivas. Contra la resolución de la Comisión Sectorial de Escolarización a las reclamaciones presentadas los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el director territorial correspondiente Los solicitantes no admitidos en alguno de los ciclos formativos solicitados quedarán en lista de espera ordenados en función de los criterios establecidos en el artículo 6, y podrán ser admitidos en caso de quedar plazas vacantes El alumnado que no hubiese obtenido plaza escolar en el procedimiento ordinario en ninguna de las opciones solicitadas, tanto en las listas provisionales como en las definitivas ni a través de las vacantes producidas por renuncia, podrá solicitar nuevamente la admisión en el procedimiento extraordinario previa consulta de las vacantes existentes en los listados publicados a través de la aplicación informática. 3. Matrícula 3.1. Después del procedimiento de admisión ordinario el alumnado admitido deberá formalizar la matrícula en el plazo que determine la convocatoria establecida por resolución dictada por las direcciones territoriales de Educación a que hace referencia el artículo Si el alumnado admitido no formalizase matrícula en el plazo expresado, se entenderá que renuncia a la plaza escolar y su plaza se considerará vacante por renuncia Acabado el plazo de matrícula, cada centro publicará el listado del alumnado que, estando en la lista de admitidos, no la hubiese formalizado A las vacantes que se produjeran por renuncia u otras circunstancias se sumarán las vacantes existentes de las reservadas y detraídas de la oferta inicial que no hayan sido ocupadas. En el procedimiento ordinario dichas plazas se ofertarán al alumnado de la lista de no admitidos prevista en el apartado 2.11 de este artículo según el orden de puntuación obtenida, de acuerdo con su pertenencia a la vía de acceso que proceda El alumnado que haya obtenido vacante en el procedimiento ordinario formalizará matrícula en el plazo asignado para cubrir las plazas vacantes por renuncia Después de finalizar el procedimiento de admisión extraordinario se procederá a la matrícula en los términos establecidos en los apartados 3.1, 3.2 y El alumnado de la lista de no admitidos prevista en el apartado 2.11 de este artículo que no hubiese obtenido plaza escolar en ninguna de las opciones solicitadas después de finalizar el procedimiento de admisión extraordinario, podrá solicitar matrícula en las plazas vacantes existentes en el centro en que permaneciera en lista de espera con independencia de la vía de acceso por la que hubiera concurrido El alumnado de la lista de no admitidos, que no hubiese obtenido plaza escolar en ninguna de las opciones solicitadas después de finalizar el procedimiento de admisión extraordinario podrá solicitar información, o sus padres o tutores en caso de menores de edad, a la Comisión Sectorial de Escolarización de las plazas escolares vacantes en otros centros para formalizar matrícula en alguna de ellas si reúne los requisitos necesarios para ello con independencia de la vía de acceso por la que hubiera concurrido.

13 Article 11. Documentació necessària per a la matrícula Per a la formalització de matrícula, l alumnat admés haurà de presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació següent: 1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol licitant. S acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol licitant. 2. Per a l acreditació del requisit acadèmic en la via d accés directe als cicles formatius: 2.1 Grau mitjà. Es presentarà el certificat acadèmic en què consten les qualificacions obtingudes en l Educació Secundària Obligatòria o equivalent als efectes d admissió. S adjuntarà la fotocòpia compulsada del títol corresponent Grau superior. Es presentarà el certificat acadèmic en què consten les qualificacions obtingudes en cada una de les matèries del títol de Batxiller o equivalent i la nota mitjana de l expedient acadèmic. S adjuntarà la fotocòpia compulsada del títol corresponent. 3. Per a l acreditació del requisit en la via d accés als cicles formatius per mitjà de prova: 3.1. Grau mitjà: Es presentarà el certificat de superació amb expressió de la puntuació que s hi ha obtingut i la data de superació indicant que donarà accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà Si és el cas, es presentarà un certificat acadèmic en què conste que ha superat el primer nivell d un Programa de Qualificació Professional Inicial. En eixe supòsit la qualificació que se li assignarà serà de 5, sense perjuí de la qualificació superior que puga correspondre per haver optat per la participació en la prova d accés Els qui acrediten la superació de les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys hauran de presentar el certificat de superació d estes. 3.2 Grau superior: Es presentarà el certificat de superació amb expressió de la puntuació obtinguda en esta i la data de superació indicant les famílies professionals o cicles a què dóna accés Els qui acrediten la superació de les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys hauran de presentar el certificat de superació d esta en què conste l opció de la prova específica superada i la qualificació final obtinguda. 4. Acreditació de la discapacitat del sol licitant: D acord amb l Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l atenció a l alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV de 14 d abril), l alumnat amb greus problemes d audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials, si participa en el procediment d admissió per la reserva de plaça, haurà de presentar la documentació següent: 4.1. Certificat del dictamen emés per l òrgan competent Còpia de l informe emés pel departament de la família professional a què pertany el cicle formatiu que es desitja cursar del centre triat en primera opció, en el qual s indique les capacitats/habilitats que requerix l alumnat per a poder adquirir els objectius finals que el capaciten professionalment atenent el que disposa l article 14 de la mencionada orde Declaració responsable de l alumne o alumna on manifesta que és coneixedor de les capacitats terminals o resultats d aprenentatge i criteris d avaluació del cicle/s o mòdul/s que sol licita cursar. 5. Acreditació de la discapacitat del familiar de primer grau del sol licitant: s acreditarà per mitjà de certificat del dictamen emés per l òrgan competent. 6. Acreditació d esportista d elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana o d alt rendiment: s acreditarà per mitjà de certificat del dictamen emés per l òrgan públic competent. 7. Acreditació de la condició de treballador: s acreditarà per mitjà de contracte de treball, certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat laboral en què estiga afiliat. En el cas de treballadors per compte propi el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms i, en cas de desocupació, certificat de l organisme competent de la condició de treballador desocupat. Artículo 11. Documentación necesaria para la matrícula Para la formalización de matrícula el alumnado admitido deberá presentar, en el centro educativo en el cual haya obtenido plaza, la documentación siguiente: 1. Documentación acreditativa de la identidad y edad del solicitante. Se acreditará mediante fotocopia del DNI, NIE o cualquier otro documento oficial en el que figuren los datos personales y la fecha de nacimiento del solicitante. 2. Para la acreditación del requisito académico en la vía de acceso directo a los ciclos formativos: 2.1. Grado medio. Se presentará la certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en la educación secundaria obligatoria o equivalente a efectos de admisión. Se acompañará fotocopia compulsada del título correspondiente Grado superior. Se presentará certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en cada una de las materias del título de Bachiller o equivalente y la nota media del expediente académico. Se acompañará fotocopia compulsada del título correspondiente. 3. Para la acreditación del requisito en la vía de acceso a los ciclos formativos mediante prueba: 3.1. Grado medio: Se presentará el certificado de superación con expresión de la puntuación obtenida en la misma y la fecha de superación indicando que dará acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio En su caso, se presentará certificación académica en la que conste que ha superado el primer nivel de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. En ese supuesto la calificación que se le asignará será de 5, sin perjuicio de la calificación superior que pudiera corresponder por haber optado por la participación en la prueba de acceso Los que acrediten la superación de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años deberán presentar el certificado de superación de la misma Grado superior: Se presentará el certificado de superación con expresión de la puntuación obtenida en la misma y la fecha de superación indicando las familias profesionales o ciclos a los que da acceso Los que acrediten la superación de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años deberán presentar el certificado de superación de la misma en el que conste la opción de la prueba específica superada y la calificación final obtenida. 4. Acreditación de la discapacidad del solicitante: Conforme a la Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (DOGV de 14 de abril), el alumnado con graves problemas de audición, visión, motricidad u otras necesidades educativas especiales, si participa en el procedimiento de admisión por la reserva de plaza, deberá presentar la siguiente documentación: 4.1. Certificación del dictamen emitido por el órgano competente Copia del Informe emitido por el departamento de la familia profesional al que pertenece el ciclo formativo que se desea cursar del centro elegido en primera opción, en el que se indique las capacidades/ habilidades que requiere el alumnado para poder adquirir los objetivos finales que le capaciten profesionalmente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14 de la mencionada Orden Declaración responsable del alumno o alumna donde manifiesta que es conocedor de las capacidades terminales o resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del ciclo/s o módulo/s que solicita cursar. 5. Acreditación de la discapacidad del familiar de primer grado del solicitante: se acreditará mediante certificación del dictamen emitido por el órgano competente. 6. Acreditación de deportista de elite de nivel A y de nivel B de la Comunitat Valenciana o de alto rendimiento: se acreditará mediante certificación del dictamen emitido por el órgano público competente. 7. Acreditación de la condición de trabajador: se acreditará mediante contrato de trabajo, certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o mutualidad laboral en la que se estuviera afiliado. En el caso de trabajadores por cuenta propia el periodo de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y en caso de desempleo certificación del organismo competente de la condición de trabajador desempleado.

14 8. Acreditació de la superació d algun mòdul d un cicle formatiu: s acreditarà per mitjà de certificat acadèmic emés pel centre educatiu en què conste la qualificació obtinguda en este i el curs acadèmic en què es va superar amb indicació expressa dels mòduls cursats i el nombre d hores superades. 9. Acreditació d estar cursant un altre cicle formatiu o altres ensenyances reglades: s acreditarà per mitjà de certificat expedit pel centre docent corresponent. Article 12. Alumnat en possessió d estudis estrangers homologats 1. Amb l objecte de garantir la igualtat de condicions en el procediment d admissió dels qui estiguen en possessió d estudis estrangers homologats amb el sistema educatiu espanyol, per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d estudis i títols estrangers amb el Batxiller espanyol, caldrà ajustar-se al que disposa el punt 11 de la Resolució de 29 d abril de 2010, de la Secretaria d Estat d Educació i Formació Professional, per la qual s establixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d estudis i títols estrangers amb el Batxiller espanyol (BOE de 8 de maig de 2010) o la que la substituïsca. En el cas de les credencials de convalidació amb el primer curs de Batxillerat o d homologació amb el títol de Batxiller que, amb anterioritat a l entrada en vigor de l esmentada resolució, van ser emeses sense la nota mitjana, a petició de l interessat s emetrà un certificat en què figure la nota mitjana junt amb la data i el número de la credencial a què correspon, fent constar que la nota mitjana ha sigut calculada d acord amb el que establix la disposició addicional 3.a,5 del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre. 2. Per al càlcul de la nota mitjana dels estudis estrangers homologables al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria caldrà ajustar-se al que disposa la resolució anteriorment mencionada o norma que la substituïsca. En el certificat de la nota mitjana, haurà de constar que ha sigut calculada d acord amb el que establix la disposició addicional 2.a,7 del RD 1631/2006, de 29 de desembre, junt amb la data i el número de la credencial d homologació amb el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria a la qual correspon. 3. Els interessats que estan en possessió de la credencial podran sol licitar un certificat de la nota mitjana. Han de sol licitar-lo, preferentment, en el mateix lloc en què van sol licitar la convalidació/homologació a fi de facilitar els tràmits, llevat que no residisquen en el mateix lloc. Així mateix han d entregar un certificat amb les qualificacions obtingudes. Article 13. Mobilitat de l alumnat Conforme a l article 31.3 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s establix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu (BOE de 3/01/2007), a fi de garantir el dret a la mobilitat dels estudiants, els alumnes que hagen superat algun mòdul professional en una altra comunitat autònoma i no hagen esgotat el nombre de convocatòries establit, podran matricular-se en règim presencial o semipresencial o a distància. Per a això, estos alumnes podran realitzar matrícula parcial, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, bé siga en la modalitat d oferta completa com parcial en aquells mòduls professionals que tinguen pendents independentment dels criteris de promoció establits a este efecte. Article 14. Constitució efectiva de les unitats i determinació de vacants 1. La direcció general competent per raó de la matèria determinarà les unitats/grups que en cada curs hagen de constituir-se en centres públics per a atendre les necessitats d escolarització. 2. Les vacants dels distints cursos dels cicles formatius de Formació Professional en oferta completa o mòduls en oferta parcial es determinaran per la direcció general competent per raó de la matèria basant-se en els informes de les direccions territorials d Educació corresponents. Les direccions territorials demanaran informes del Consell Escolar en els centres públics, del Consell Social dels centres integrats públics de 8. Acreditación de superación de algún módulo de un ciclo formativo: se acreditará mediante certificación académica emitida por el centro educativo en la que conste la calificación obtenida en el mismo y el curso académico en que se superó con indicación expresa de los módulos cursados y el número de horas superadas. 9. Acreditación de estar cursando otro ciclo formativo u otras enseñanzas regladas: se acreditará mediante certificado expedido por el centro docente correspondiente. Artículo 12. Alumnado en posesión de estudios extranjeros homologados 1. Con el objeto de garantizar la igualdad de condiciones en el procedimiento de admisión de quienes estén en posesión de estudios extranjeros homologados con el sistema educativo español, para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el Bachiller español, se estará a lo dispuesto en el punto 11 de la Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el Bachiller español (BOE de 8 de mayo de 2010) o la que la sustituya. En el caso de las credenciales de convalidación con el primer curso de bachillerato o de homologación con el título de Bachiller que, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada resolución, fueron emitidas sin la nota media, a petición del interesado se emitirá una certificación en la que figure la nota media junto con la fecha y número de la credencial a la que corresponde, haciendo constar que la nota media ha sido calculada de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 3.ª, 5 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. 2. Para el cálculo de la nota media de los estudios extranjeros homologables al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se estará a lo dispuesto en la resolución anteriormente mencionada o norma que la sustituya. En la certificación de la nota media, deberá constar que ha sido calculada de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2.ª, 7 del RD 1631/2006, de 29 de diciembre, junto con la fecha y número de la credencial de homologación con el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria a la que corresponde. 3. Los interesados que estén en posesión de la credencial podrán solicitar una certificación de la nota media. Deberán solicitarlo, preferentemente, en el mismo lugar en el que solicitaron la convalidación/ homologación con el fin de facilitar los trámites, salvo que no residan en el mismo lugar. Asimismo deben entregar una certificación con las calificaciones obtenidas. Artículo 13. Movilidad del alumnado Conforme al artículo 31.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de ), con objeto de garantizar el derecho a la movilidad de los estudiantes, los alumnos o alumnas que hayan superado algún módulo profesional en otra Comunidad Autónoma y no hayan agotado el número de convocatorias establecido, podrán matricularse en régimen presencial o semipresencial o a distancia. Para ello, tales alumnos y alumnas podrán realizar matrícula parcial, tanto en régimen presencial como en régimen semipresencial o a distancia, bien sea en la modalidad de oferta completa como parcial en aquellos módulos profesionales que tengan pendientes independientemente de los criterios de promoción establecidos al efecto. Artículo 14. Constitución efectiva de las unidades y determinación de vacantes 1. La dirección general competente por razón de la materia determinará las unidades/grupos que en cada curso deban constituirse en centros públicos para atender las necesidades de escolarización. 2. Las vacantes de los distintos cursos de los ciclos formativos de formación profesional en oferta completa o módulos en oferta parcial se determinarán por la dirección general competente por razón de la materia basándose en los informes de las direcciones territoriales de Educación correspondientes. Las direcciones territoriales recabarán informes del Consejo Escolar en los centros públicos, del Consejo Social de los

15 Formació Professional i del titular del centre en els centres amb ensenyances concertades basant-se en el concert del nombre d unitats establit en l esmentat centre. 3. Quan el nombre de sol licituds que complisquen el requisit d accés no aconseguisca el mínim establit per a constituir unitat, esta no s autoritzarà, i a l alumnat que haja optat per eixe cicle o mòdul, segons els casos, se li consideraran les altres opcions formulades segons el seu orde de preferència. 4. La direcció general competent en matèria de personal atendrà les necessitats de personal que es deriven de les unitats autoritzades. Article 15. Reclamacions i recursos al procediment d admissió 1. Les reclamacions, que sempre es dirigiran al centre de primera opció, hauran de formular-se en el termini de tres dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de les llistes provisionals d alumnat admés i no admés i es resoldran amb anterioritat a la publicació de les llistes definitives. 2. En cas que l admissió s haja sol licitat en un centre públic, els interessats podran formular reclamació contra les llistes definitives d alumnat admés i no admés, en el termini de dos dies hàbils des del següent al de la seua publicació, davant de la Comissió Sectorial d Escolarització que corresponga, que resoldrà en el termini de tres dies hàbils. 3. Contra l esmentada resolució els interessats podran interposar un recurs d alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d un mes comptat des de l endemà de la publicació de l acord adoptat per la Comissió Sectorial d Escolarització o al del venciment del termini establit per a la seua adopció. La resolució de la direcció territorial posarà fi a la via administrativa i el silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. 4. En cas que l admissió s haja sol licitat en un centre privat amb ensenyances concertades, els interessats podran formular reclamació/ denúncia davant de la direcció territorial corresponent, la qual iniciarà, si és el cas, el procediment previst en els articles 61 i següents de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l educació, modificats per la disposició final primera punt 10 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. CAPÍTOL II Admissió i matrícula en règim presencial en la modalitat d oferta completa Article 16. Vacants 1. En el primer curs dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances, oferiran totes les places de primer, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics. Les places escolars de l alumnat que repetisca curs quan es mantinga el cicle i curs en el centre, es detrauran abans de determinar les vacants de primer. Les vacants de cicles formatius de grau mitjà es publicaran per mitjà de l annex VI-a, VI-a.1 i VI-a.2. Les vacants de cicle formatiu de grau superior es publicaran per mitjà dels annexos VI-b, VI-b.1 i VI-b En el segon curs dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances, oferiran les places resultants després de detraure les de l alumnat que ha promocionat de primer curs o que repetisca curs, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics. Article 17. Participants en el procediment d admissió Haurà de participar en el procediment d admissió l alumnat, que complint els requisits d admissió, accedix per primera vegada a un cicle formatiu de grau mitjà o superior en règim presencial, i no s aplicarà a aquells que, en el mateix centre, promocionen d un curs a un altre. Serà aplicable a aquells que sol liciten plaça en segon curs, o posterior en el cas d horari especial (nocturn), en un altre centre diferent del que van cursar l anterior. centros integrados públicos de formación profesional y del titular del centro en los centros con enseñanzas concertadas basándose en el concierto del número de unidades establecido en dicho centro. 3. Cuando el número de solicitudes que cumplan el requisito de acceso no alcance el mínimo establecido para constituir unidad, ésta no se autorizará, y al alumnado que hubiese optado por ese ciclo o módulo, según los casos, se le considerará las demás opciones formuladas según su orden de preferencia. 4. La dirección general competente en materia de personal atenderá las necesidades de personal que se deriven de las unidades autorizadas. Artículo 15. Reclamaciones y recursos al procedimiento de admisión 1. Las reclamaciones, que siempre se dirigirán al centro de primera opción, deberán formularse en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las listas provisionales de alumnado admitido y no admitido y se resolverán con anterioridad a la publicación de las listas definitivas. 2. En el supuesto de que la admisión se haya solicitado en un centro público, los interesados podrán formular reclamación contra las listas definitivas de alumnado admitido y no admitido, en el plazo de dos días hábiles desde el siguiente al de su publicación, ante la Comisión Sectorial de Escolarización que corresponda, que resolverá en el plazo de tres días hábiles. 3. Contra dicha resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial correspondiente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo adoptado por la Comisión Sectorial de Escolarización o al del vencimiento del plazo establecido para su adopción. La resolución de la Dirección Territorial pondrá fin a la vía administrativa y el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio. 4. En el supuesto de que la admisión se haya solicitado en un centro privado con enseñanzas concertadas, los interesados podrán formular reclamación/denuncia ante la Dirección Territorial correspondiente, la cual iniciará, en su caso, el procedimiento previsto en los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, modificados por la disposición final primera punto 10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. CAPÍTULO II Admisión y matrícula en régimen presencial en la modalidad de oferta completa Artículo 16. Vacantes 1. En el primer curso de los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, los centros públicos y privados concertados en estas enseñanzas, ofertarán todas las plazas de primero, sin perjuicio de que por causas debidamente justificadas la dirección territorial correspondiente resuelva ofertar un número inferior de vacantes en los centros docentes públicos. Las plazas escolares del alumnado que repita curso cuando se mantenga el ciclo y curso en el centro, se detraerán antes de determinar las vacantes de primero. Las vacantes de ciclos formativos de grado medio se publicarán mediante los anexos VIa, VI-a.1 y VI-a.2. Las vacantes de ciclo formativo de grado superior se publicarán mediante los anexos VI-b, VI-b.1 y VI-b En el segundo curso de los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, los centros públicos y privados concertados en estas enseñanzas, ofertarán las plazas resultantes tras detraer las del alumnado que ha promocionado de primer curso o que repita curso, sin perjuicio de que por causas debidamente justificadas la dirección territorial correspondiente resuelva ofertar un número inferior de vacantes en los centros docentes públicos. Artículo 17. Participantes en el procedimiento de admisión Deberá participar en el procedimiento de admisión el alumnado, que cumpliendo los requisitos de admisión, accede por primera vez a un ciclo formativo de grado medio o superior en régimen presencial, no siendo de aplicación a aquellos que, en el mismo centro, promocionen de un curso a otro. Será de aplicación a aquellos que soliciten plaza en segundo curso, o posterior en el caso de horario especial (nocturno), en otro centro distinto al que cursaron el anterior.

16 Article 18. Requisits i condicions d accés 1. Els requisits d accés a les ensenyances de Formació Professional en règim presencial seran els establits en l article 5. Article 19. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud 1.1. La sol licitud d admissió en els cicles formatius de Formació Professional en règim presencial en la modalitat d oferta completa, es realitzarà per cursos en règim presencial en horari ordinari i per blocs en horari especial (nocturn) Els interessats formularan la seua sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l article 10, i es farà entrega d una còpia de l esmentada sol licitud en el centre educatiu triat en primera opció La sol licitud d admissió es realitzarà en el model oficial que figura en esta orde com a annex I per als cicles formatius de grau mitjà i, annex II per als cicles formatius de grau superior Cada sol licitant presentarà una única sol licitud d admissió a cicles de grau mitjà i/o una única sol licitud d admissió a cicles de grau superior. En esta apareixeran fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà o superior, segons els casos, en centres educatius que tinguen autoritzades les esmentades ensenyances. 2. Admissió L aplicació informàtica realitzarà el procediment d adjudicació de places establit en l article Matrícula L alumnat admés s ajustarà al que disposa l article Al formalitzar la matrícula en règim presencial, en el cas que en un centre es constituïsquen dos grups d un mateix cicle formatiu en horari ordinari i distint torn, els interessats hauran de sol licitar expressament el torn triat per a cursar les ensenyances. L assignació a un o altre grup s efectuarà segons el següent orde prioritari: 1r) Treballadors ocupats. 2n) Alumnat amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33%. 3r) Esportistes d alt rendiment o d elit A i B de la Comunitat Valenciana. 4t) Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o en altres ensenyances reglades. Artículo 18. Requisitos y condiciones de acceso 1. Los requisitos de acceso a las enseñanzas de formación profesional en régimen presencial serán los establecidos en el artículo 5. Artículo 19. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud La solicitud de admisión en los ciclos formativos de formación profesional en régimen presencial en la modalidad de oferta completa, se realizará por cursos en régimen presencial en horario ordinario y por bloques en horario especial (nocturno) Los interesados formularán su solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido en el artículo 10, haciendo entrega de una copia de dicha solicitud en el centro educativo elegido en primera opción La solicitud de admisión se realizará en el modelo oficial que figura en la presente orden como Anexo I para los ciclos formativos de grado medio y Anexo II para los ciclos formativos de grado superior. 1.4 Cada solicitante presentará una única solicitud de admisión a ciclos de grado medio y/o una única solicitud de admisión a ciclos de grado superior. En la misma se relacionarán hasta un máximo de 5 opciones correspondientes a un máximo de cinco ciclos formativos de formación profesional de grado medio o superior, según los casos, en centros educativos que tengan autorizadas dichas enseñanzas. 2. Admisión La aplicación informática realizará el procedimiento de adjudicación de plazas establecido en el artículo Matrícula El alumnado admitido estará a lo dispuesto en el artículo Al formalizar la matrícula en régimen presencial, en caso de que en un centro se constituyan dos grupos de un mismo ciclo formativo en horario ordinario y distinto turno, los interesados deberán solicitar expresamente el turno elegido para cursar las enseñanzas. La asignación a uno u otro grupo se efectuará según el siguiente orden prioritario: 1º) Trabajadores ocupados. 2º) Alumnado con familiares de primer grado con discapacidad igual o superior al 33%. 3º) Deportistas de alto rendimiento o de elite A y B de la Comunitat Valenciana. 4º) Alumnado matriculado en otro ciclo formativo o en otras enseñanzas regladas. CAPÍTOL III Admissió i matrícula en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa Article 20. Vacants Els centres educatius públics que tinguen autoritzat este règim i modalitat d ensenyança oferiran per a cada curs escolar 45 places escolars per cada un dels mòduls que componen el cicle formatiu. La llista de vacants de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància es publicarà per mitjà dels annexos VII-a i VII-b. Les places escolars de l alumnat que no supere un determinat mòdul quan es mantinga el cicle i curs en el centre, no es detrauran per a determinar les vacants oferides. Article 21. Participants en el procediment d admissió Haurà de participar en el procediment d admissió tot l alumnat, que complint els requisits d accés, vullga realitzar els estudis d un cicle formatiu de grau mitjà o superior en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa, amb independència que haja cursat amb anterioritat estudis del mateix cicle en qualsevol règim i/o modalitat i haja superat o no els esmentats estudis. Article 22. Requisits i condicions d accés Els requisits d accés a les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància seran els establits en l article 5. CAPITULO III Admisión y matrícula en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Artículo 20. Vacantes Los centros educativos públicos que tengan autorizado este régimen y modalidad de enseñanza ofertarán para cada curso escolar 45 plazas escolares por cada uno de los módulos que componen el ciclo formativo. La relación de vacantes de módulos profesionales en régimen semipresencial o a distancia se publicará mediante los anexos VII-a y VII-b. Las plazas escolares del alumnado que no supere un determinado módulo cuando se mantenga el ciclo y curso en el centro, no se detraerán para determinar las vacantes ofertadas. Artículo 21. Participantes en el procedimiento de admisión Deberá participar en el procedimiento de admisión todo el alumnado, que cumpliendo los requisitos de acceso, quiera realizar los estudios de un ciclo formativo de grado medio o superior en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa, con independencia de que haya cursado con anterioridad estudios del mismo ciclo en cualquier régimen y/o modalidad y haya superado o no dichos estudios. Artículo 22.Requisitos y condiciones de acceso Los requisitos de acceso a las enseñanzas de formación profesional en régimen semipresencial o a distancia serán los establecidos en el artículo 5.

17 Article 23. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud 1.1. La sol licitud d admissió i matrícula en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa es realitzarà per mòduls professionals Els interessats formularan la seua sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l article 10, i faran entrega d una còpia de l esmentada sol licitud en el centre educatiu triat en primera opció La sol licitud d admissió es realitzarà en el model oficial que figura com a annex III a esta orde Cada sol licitant presentarà una única sol licitud. En esta apareixeran fins a un màxim de 50 mòduls professionals, tant si corresponen a cicles formatius de grau mitjà com de grau superior o ambdós, corresponents a un màxim de cinc centres educatius que tinguen autoritzades ensenyances en règim semipresencial o a distància Només podran ser adjudicades aquelles sol licituds de mòduls professionals la suma total de les quals per a un mateix cicle formatiu en un centre educatiu no excedisca les 1000 hores, o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle formatiu en règim presencial en la modalitat d oferta completa L orde d adjudicació atendrà l orde de prioritat de centre sollicitat on existisca vacant en algun o alguns dels mòduls sol licitats, i se li adjudicarà en l esmentat centre el nombre de mòduls que corresponga dels sol licitats amb el límit establit en l apartat anterior corresponents a un mateix cicle L alumnat que haja cursat un cicle formatiu de Formació Professional en règim presencial i haja esgotat el nombre de convocatòries a què té dret, podrà sol licitar la incorporació a estes ensenyances en règim semipresencial o a distància En la sol licitud d admissió a cicles formatius de formació professional en règim semipresencial o a distància no es podrà sol licitar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte. L admissió i matrícula en els esmentats mòduls es realitzarà una vegada s haja obtingut plaça en un centre educatiu i estarà condicionada a allò que s ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a l esmentat/s mòdul/s. 2. Admissió L aplicació informàtica prevista en l article 10 realitzarà el procediment d adjudicació provisional de places tenint en compte el següent: 2.1. En aquells centres on hi haja suficients places disponibles per a atendre totes les sol licituds presentades, seran admesos tots els sollicitants que complisquen els requisits establits en esta orde Quan en els centres no existisquen places suficients per a atendre totes les sol licituds que complisquen els requisits establits en esta orde, caldrà ajustar-se al següent orde de preferència: a) En primer lloc, aquelles presentades per sol licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en règim semipresencial o a distància, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d hores superades en l esmentat curs. b) En segon lloc, aquelles sol licituds que reunisquen els requisits d accés a què es referix l article 5 d esta orde, ordenades segons els criteris de prioritat previstos en l article 6. Dins de cada grup, en cas d empat, tindrà prioritat en l adjudicació els sol licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat. Si persistix l empat en la valoració de les sol licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances previstes en esta orde es resoldrà ordenant els sol licitants per orde alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l article Matrícula 3.1. Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admesos dels que apareixen en la seua sol licitud, fins a un màxim de 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d altres mòduls anteriors que Artículo 23. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud 1.1. La solicitud de admisión y matrícula en los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa se realizará por módulos profesionales Los interesados formularán su solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido en el artículo 10, haciendo entrega de una copia de dicha solicitud en el centro educativo elegido en primera opción La solicitud de admisión se realizará en el modelo oficial que figura como anexo III a la presente orden Cada solicitante presentará una única solicitud. En la misma se relacionarán hasta un máximo de 50 módulos profesionales, tanto si corresponden a ciclos formativos de grado medio como de grado superior o ambos, correspondientes a un máximo de cinco centros educativos que tengan autorizadas enseñanzas en régimen semipresencial o a distancia Solamente podrán ser adjudicadas aquellas solicitudes de módulos profesionales cuya suma total para un mismo ciclo formativo en un centro educativo no exceda de 1000 horas, o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo formativo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa El orden de adjudicación atenderá al orden de prioridad de centro solicitado donde exista vacante en alguno o algunos de los módulos solicitados, adjudicándosele en dicho centro el número de módulos que corresponda de los solicitados con el límite establecido en el apartado anterior correspondientes a un mismo ciclo El alumnado que haya cursado un ciclo formativo de formación profesional en régimen presencial y haya agotado el número de convocatorias a las que tiene derecho, podrá solicitar la incorporación a estas enseñanzas en régimen semipresencial o a distancia En la solicitud de admisión a ciclos formativos de formación profesional en régimen semipresencial o a distancia no se podrá solicitar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, de Proyecto. La admisión y matrícula en dichos módulos se realizará una vez se haya obtenido plaza en un centro educativo y estará condicionada a lo establecido respecto a la matrícula, promoción y acceso a dicho/s módulo/s. 2. Admisión La aplicación informática prevista en el artículo 10 realizará el procedimiento de adjudicación provisional de plazas teniendo en cuenta lo siguiente: 2.1. En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden Cuando en los centros no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden, se atenderá al siguiente orden de preferencia: a) En primer lugar aquellas presentadas por solicitantes que estén cursando en el curso académico inmediatamente anterior a aquel en que se pretenda ser admitido, en régimen semipresencial o a distancia, algún o algunos módulos del mismo ciclo al que se desea acceder ordenados por el número de horas superadas en dicho curso. b) En segundo lugar aquellas solicitudes que reúnan los requisitos de acceso a que se refiere el artículo 5 de la presente orden, ordenadas según los criterios de prioridad previstos en el artículo 6. Dentro de cada grupo, en caso de empate, tendrá prioridad en la adjudicación los solicitantes que acrediten la condición de trabajador, ocupado o desempleado. Si persistiera el empate en la valoración de las solicitudes de plaza escolar para cursar las enseñanzas previstas en esta orden se resolverá ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el artículo Matrícula 3.1. Los candidatos admitidos formalizarán su matrícula en los módulos profesionales en que hubieran sido admitidos de los relacionados en su solicitud, hasta un máximo de 1000 horas o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa, salvo incompatibilidades de matrícula en un determinado módulo por no acreditarse la superación de otros módulos

18 la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte es podrà realitzar quan l alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d esta. En els límit establits, no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball. 3.2 Al formalitzar la matrícula, els interessats hauran de sol licitar expressament el torn de matí o de vesprada en què volen rebre la tutoria col lectiva. Tindran prioritat en l elecció: 1r) Treballadors ocupats. 2n) Alumnat amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33%. 3r) Esportistes d alt rendiment o d elit A i B de la Comunitat Valenciana. 4t) Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o altres ensenyances reglades. CAPÍTOL IV Admissió i matrícula en règim presencial i semipresencial o a distància en la modalitat d oferta parcial Article 24. Vacants 1. Règim Presencial En els cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances, oferiran com a vacants totes les places dels mòduls professionals autoritzats sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial d Educació corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics. 2. Règim semipresencial o a distància Els centres educatius públics que tinguen autoritzat este règim i modalitat d ensenyança oferiran per a cada curs escolar 45 places escolars per cada un dels mòduls que s autoritzen. 3. Les vacants de mòduls professionals en la modalitat d oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància es publicaran per mitjà de l annex VIII. 4. Les places escolars de l alumnat que no supere un determinat mòdul quan es mantinga l oferta de l esmentat mòdul en el centre, no es detrauran per a determinar les vacants. Article 25. Participants en el procediment d admissió 1. Haurà de participar en el procediment d admissió tot l alumnat, que complint els requisits d accés, vullga cursar mòduls d un cicle formatiu de grau mitjà o superior en esta modalitat d ensenyança amb independència que haja cursat amb anterioritat estudis del mateix cicle en qualsevol règim i/o modalitat i els haja superat o siga repetidor. 2. Podran participar en l admissió en oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior els interessats que, no reunisquen els requisits d accés, i solliciten l admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència. Per a l admissió en mòduls no associats a unitats de competència i la posterior obtenció d un títol de Formació Professional hauran d acreditar els requisits d accés establits. Article 26. Requisits i condicions d accés Els requisits d accés a les ensenyances de Formació Professional en la modalitat d oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància seran els establits en l article 5; no obstant això, en els mòduls associats a unitats de competència no serà exigible el requisit d accés atenent el que establix l apartat 4 de l esmentat article.. Article 27. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud 1.1. La sol licitud d admissió i matrícula en la modalitat d oferta parcial es realitzarà per mòduls professionals Els interessats formularan la sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit a este efecte en l article 10, anteriores que la normativa vigente establezca como incompatibles o por ser continuación del módulo no superado. La matrícula del módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso de Proyecto se podrá realizar cuando el alumno o alumna haya superado con anterioridad un mínimo de 800 horas y estará condicionada a la confirmación de la misma. En los límites establecidos no computará la carga horaria del módulo de Formación en Centros de Trabajo Al formalizar la matrícula, los interesados deberán solicitar expresamente el turno de mañana o de tarde en que quieren recibir la tutoría colectiva. Tendrán prioridad en la elección: 1º) Trabajadores ocupados. 2º) Alumnado con familiares de primer grado con discapacidad igual o superior al 33%. 3º) Deportistas de alto rendimiento o de elite A y B de la Comunidad Valenciana. 4º) Alumnado matriculado en otro ciclo formativo u otras enseñanzas regladas. CAPITULO IV Admisión y matrícula en régimen presencial y semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta parcial Artículo 24. Vacantes 1. Régimen presencial En los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, los centros públicos y privados concertados en estas enseñanzas, ofertarán como vacantes todas las plazas de los módulos profesionales autorizados sin perjuicio de que por causas debidamente justificadas la dirección territorial de Educación correspondiente resuelva ofertar un número inferior de vacantes en los centros docentes públicos. 2. Régimen semipresencial o a distancia Los centros educativos públicos que tengan autorizado este régimen y modalidad de enseñanza ofertarán para cada curso escolar 45 plazas escolares por cada uno de los módulos que se autoricen. 3. Las vacantes de módulos profesionales en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia se publicarán mediante el anexo VIII. 4. Las plazas escolares del alumnado que no supere un determinado módulo cuando se mantenga la oferta de dicho módulo en el centro, no se detraerán para determinar las vacantes. Artículo 25. Participantes en el procedimiento de admisión 1. Deberá participar en el procedimiento de admisión todo el alumnado, que cumpliendo los requisitos de acceso quiera cursar módulos de un ciclo formativo de grado medio o superior en esta modalidad de enseñanza con independencia de que haya cursado con anterioridad estudios del mismo ciclo en cualquier régimen y/o modalidad y los haya superado o sea repetidor. 2. Podrán participar en la admisión en oferta parcial de módulos profesionales de ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior los interesados que, no reuniendo los requisitos de acceso, soliciten la admisión en módulos profesionales asociados a Unidades de competencia. Para la admisión en módulos no asociados a Unidades de competencia y la posterior obtención de un título de formación profesional deberán acreditar los requisitos de acceso establecidos. Artículo 26. Requisitos y condiciones de acceso Los requisitos de acceso a las enseñanzas de formación profesional en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia serán los establecidos en el artículo 5; no obstante en los módulos asociados a Unidades de competencia no será exigible el requisito de acceso atendiendo lo establecido el apartado 4 de dicho artículo. Artículo 27. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud La solicitud de admisión y matrícula en la modalidad de oferta parcial se realizará por módulos profesionales Los interesados formularán la solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido al efecto en el artí-

19 i entregaran una còpia de l esmentada sol licitud en el centre educatiu triat en primera opció La sol licitud d admissió es realitzarà en el model oficial que figura com a annex IV a esta orde Cada sol licitant presentarà una única sol licitud. En esta apareixeran fins a un màxim de 15 mòduls professionals, tant si correspon a cicles formatius de grau mitjà com de grau superior o ambdós, corresponents a un màxim de cinc centres educatius que tinguen autoritzades ensenyances en esta modalitat i règim Només podran ser adjudicades aquelles sol licituds de mòduls professionals la suma total de les quals per a un mateix cicle formatiu en un centre educatiu no excedisca les 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d oferta completa L orde d adjudicació atendrà l orde de prioritat de centre sollicitat on existisca vacant en algun o alguns dels mòduls sol licitats, i se li adjudicarà en l esmentat centre el nombre de mòduls que corresponga dels sol licitats amb el límit establit en l apartat anterior corresponents a un mateix cicle Quan l alumnat participe en el procediment d admissió en oferta parcial pel règim presencial i pel règim semipresencial i a distància indicarà en la sol licitud d admissió la preferència per cursar els mòduls professionals en un dels dos règims. Si no ho indica, es considerarà que opta per l admissió en règim presencial L alumnat que haja cursat un cicle formatiu de Formació Professional en règim presencial i haja esgotat el nombre de convocatòries a què té dret, podrà sol licitar la incorporació a estes ensenyances en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta parcial. En la sol licitud d admissió a cicles formatius de formació professional en règim semipresencial o a distància no es podrà sol licitar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte. L admissió i matrícula en els esmentats mòduls es realitzarà una vegada s haja obtingut plaça en un centre educatiu i estarà condicionada a allò que s ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a l esmentat/s mòdul/s. 2. Admissió L aplicació informàtica prevista en l article 10 realitzarà el procediment d adjudicació provisional de places tenint en compte el següent: 2.1. En aquells centres on hi haja suficients places disponibles per a atendre totes les sol licituds presentades, seran admesos tots els sollicitants que complisquen els requisits establits en esta orde Quan en els centres no existisquen places suficients per a atendre totes les sol licituds que complisquen els requisits establits en l article 5.1, 5.2 i 5.3 d esta orde, caldrà ajustar-se al següent orde de preferència: a) En primer lloc, aquelles presentades per sol licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en la modalitat d oferta parcial, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d hores superades en l esmentat curs. b) En segon lloc, aquelles presentades per sol licitants que reunisquen els requisits d accés a què es referix l article 5 d esta orde ordenades segons els criteris de prioritat previstos en l article 6. Dins de cada grup, en cas d empat, tindrà prioritat en l adjudicació els sol licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat. Si persistira l empat en la valoració de les sol licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances previstes en esta orde es resoldrà ordenant els sol licitants per orde alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l article Matrícula 3.1. Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admesos dels que apareixen en la seua sol licitud fins a un màxim de 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació culo 10, haciendo entrega de una copia de dicha solicitud en el centro educativo elegido en primera opción La solicitud de admisión se realizará en el modelo oficial que figura como anexo IV a la presente orden Cada solicitante presentará una única solicitud. En la misma se relacionarán hasta un máximo 15 módulos profesionales, tanto si corresponde a ciclos formativos de grado medio como de grado superior o ambos, correspondientes a un máximo de cinco centros educativos que tengan autorizadas enseñanzas en esta modalidad y régimen Solamente podrán ser adjudicadas aquellas solicitudes de módulos profesionales cuya suma total para un mismo ciclo formativo en un centro educativo no exceda de 1000 horas o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa El orden de adjudicación atenderá al orden de prioridad de centro solicitado donde exista vacante en alguno o algunos de los módulos solicitados, adjudicándosele en dicho centro el número de módulos que corresponda de los solicitados con el límite establecido en el apartado anterior correspondientes a un mismo ciclo Cuando el alumnado participe en el procedimiento de admisión en oferta parcial por el régimen presencial y por el régimen semipresencial y a distancia indicará en la solicitud de admisión la preferencia por cursar los módulos profesionales en uno de los dos regímenes. En caso de no indicarlo, se considerará que opta por la admisión en régimen presencial El alumnado que haya cursado un ciclo formativo de formación profesional en régimen presencial y haya agotado el número de convocatorias a las que tiene derecho, podrá solicitar la incorporación a estas enseñanzas en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta parcial En la solicitud de admisión a ciclos formativos de formación profesional en régimen semipresencial o a distancia no se podrá solicitar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, de Proyecto. La admisión y matrícula en dichos módulos se realizará una vez se haya obtenido plaza en un centro educativo y estará condicionada a lo establecido respecto a la matrícula, promoción y acceso a dicho/s módulo/s. 2. Admisión La aplicación informática prevista en el artículo 10 realizará el procedimiento de adjudicación provisional de plazas teniendo en cuenta lo siguiente: 2.1. En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden Cuando en los centros no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5.1, 5.2 y 5.3 de la presente orden, se atenderá al siguiente orden de preferencia: a) En primer lugar aquellas presentadas por solicitantes que estén cursando en el curso académico inmediatamente anterior a aquel en que se pretenda ser admitido, en la modalidad de oferta parcial, algún o algunos módulos del mismo ciclo al que se desea acceder ordenados por el número de horas superadas en dicho curso. b) En segundo lugar aquellas presentadas por solicitantes que reúnan los requisitos de acceso a que se refiere el artículo 5 de la presente orden ordenadas según los criterios de prioridad previstos en el artículo 6. Dentro de cada grupo, en caso de empate, tendrá prioridad en la adjudicación los solicitantes que acrediten la condición de trabajador, ocupado o desempleado. Si persistiera el empate en la valoración de las solicitudes de plaza escolar para cursar las enseñanzas previstas en esta orden se resolverá ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el artículo Matrícula 3.1. Los candidatos admitidos formalizarán su matrícula en los módulos profesionales en que hubieran sido admitidos de los relacionados en su solicitud hasta un máximo de 1000 horas o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa, salvo incompatibilidades de matrícula en un determinado módulo por no acreditarse la superación de otros módulos anteriores que la normativa vigente establezca como incompatibles o

20 del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte, es podrà realitzar quan l alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d esta. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball Quan es formalitze la matrícula en règim presencial, en cas que en un centre es constituïsquen dos grups d un mateix cicle formatiu en horari ordinari i distint torn, els interessats hauran de sol licitar expressament el torn triat per a cursar les ensenyances Al formalitzar la matrícula en règim semipresencial o a distància, els interessats hauran de sol licitar expressament el torn de matí o de vesprada en què volen rebre la tutoria col lectiva En els casos a què es referixen els apartats 3.2 i 3.3 anteriors tindran prioritat en l elecció: 1r) Treballadors ocupats. 2n) Alumnat amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33%. 3r) Esportistes d alt rendiment o d elit A i B de la Comunitat Valenciana. 4t) Alumnat matriculat en un altre cicle o altres ensenyances reglades. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Execució Es faculta les direccions generals competents per raó de la matèria i les direccions territorials d Educació perquè dicten, en els seus respectius àmbits competencials, les disposicions necessàries per a l execució i l aplicació del que preveu esta orde. Segona. Adaptació d annexos Així mateix, es faculta les direccions generals competents per raó de la matèria i les direccions territorials d Educació per a modificar, segons les seues competències respectives, per resolució els annexos d esta orde amb l objecte d adaptar-los a noves titulacions i la legislació que incidisca en el seu contingut. Tercera. Compliment i difusió La Inspecció Educativa i les direccions de cada centre docent públic i els titulars dels centres privats amb ensenyances concertades, compliran i faran complir el que establix esta orde i adoptaran les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera. Admissió en oferta parcial En el curs escolar 2011/2012 l oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius no es regirà pel procediment d admissió i adjudicació telemàtica previst en esta orde. Els centres autoritzats a impartir les ensenyances en oferta parcial realitzaran el procediment d admissió i adjudicació de places a través del Consell Escolar o el Consell Social atenent als criteris de prioritat establits en l article 6. Segona. Models de sol licitud d admissió Per a l admissió en el curs escolar 2011/2012, els models de sollicitud d admissió de cicles formatius en règim presencial i semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa i parcial seran els publicats per mitjà d esta orde. En cursos successius s utilitzaran els establits respecte d això en les resolucions per les quals s establix el calendari i el procediment d admissió. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa Queda derogada l Orde de 19 de maig 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l admissió de l alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, públics i privats amb ensenyances por ser continuación del módulo no superado. La matrícula del módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, del módulo Proyecto, se podrá realizar cuando el alumno o alumna haya superado con anterioridad un mínimo de 800 horas y estará condicionada a la confirmación de la misma cuando se cumplan los criterios de promoción a dicho/s módulo/s. En los límites establecidos no computará la carga horaria del módulo de Formación en Centros de Trabajo Al formalizar la matrícula en régimen presencial, en caso de que en un centro se constituyan dos grupos de un mismo ciclo formativo en horario ordinario y distinto turno, los interesados deberán solicitar expresamente el turno elegido para cursar las enseñanzas Al formalizar la matrícula en régimen semipresencial o a distancia, los interesados deberán solicitar expresamente el turno de mañana o de tarde en que quieren recibir la tutoría colectiva En los casos a que se refieren los apartados 3.2 y 3.3 anteriores tendrán prioridad en la elección: 1º) Trabajadores ocupados. 2º) Alumnado con familiares de primer grado con discapacidad igual o superior al 33%. 3º) Deportistas de alto rendimiento o de elite A y B de la Comunidad Valenciana. 4º) Alumnado matriculado en otro ciclo u otras enseñanzas regladas. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Ejecución Se faculta a las direcciones generales competentes por razón de la materia y a las direcciones territoriales de Educación para que dicten, en sus respectivos ámbitos competenciales, las disposiciones necesarias para la ejecución y aplicación de lo previsto en esta orden. Segunda. Adaptación de anexos Asimismo, se faculta a las direcciones generales competentes por razón de la materia y a las direcciones territoriales de Educación para modificar, según sus respectivas competencias, por resolución los anexos de la presente orden con el objeto de adaptarlos a nuevas titulaciones y legislación que incida en su contenido. Tercera. Cumplimiento y difusión La Inspección Educativa y las direcciones de cada centro docente público y los titulares de los centros privados con enseñanzas concertadas, cumplirán y harán cumplir lo establecido en esta orden y adoptarán las medidas necesarias para que su contenido sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Admisión en oferta parcial En el curso escolar 2011/2012 la oferta parcial de módulos profesionales de ciclos formativos no se regirá por el procedimiento de admisión y adjudicación telemática previsto en esta orden. Los centros autorizados a impartir las enseñanzas en oferta parcial realizarán el procedimiento de admisión y adjudicación de plazas a través del Consejo Escolar o el Consejo Social atendiendo a los criterios de prioridad establecidos en el artículo 6. Segunda. Modelos de solicitud de admisión Para la admisión en el curso escolar 2011/2012 los modelos de solicitud de admisión de ciclos formativos en régimen presencial y semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa y parcial serán los publicados mediante esta orden. En cursos sucesivos se utilizarán los establecidos al respecto en las resoluciones por las que se establece el calendario y el procedimiento de admisión. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa Queda derogada la Orden de 19 de mayo 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes de la Comunitat Valenciana, públicos y privados con

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Teléfono de Información 012 www.gva.es

Teléfono de Información 012 www.gva.es Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Proceso de preinscripción y matrícula para el curso académico 2014-2015 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. Objeto del trámite El

Más detalles

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS Para acceder a un ciclo formativo el interesado ha de: 1. Participar en el proceso de ADMISION (Preinscripción telemática + entrega documentación en centro elegido

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 19310 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 12 de julio de 2010 por la que se regula el procedimiento de convalidación entre las enseñanzas profesionales de música y danza y la Educación Secundaria Obligatoria

Más detalles

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICOY TÉCNICO SUPERIOR

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICOY TÉCNICO SUPERIOR PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICOY TÉCNICO SUPERIOR 1. DESTINATARIOS Para presentarse a las pruebas de obtención de los títulos de técnico y técnico superior en la Comunidad de Madrid se

Más detalles

ANEXO III.- PROPUESTA GRUPO DE UNIVERSIDADES G9

ANEXO III.- PROPUESTA GRUPO DE UNIVERSIDADES G9 ANEXO III.- PROPUESTA GRUPO DE UNIVERSIDADES G9 ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y DEL GRUPO G-9 DE UNIVERSIDADES, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS

Más detalles

ACUERDO. Tercero.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra

ACUERDO. Tercero.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA DETERMINADAS

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.2. Consejo de Gobierno I.2.6. Vicerrectorado de Estudiantes Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 3 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

CALENDARIO ADMISION - MATRICULACION 2011-2012

CALENDARIO ADMISION - MATRICULACION 2011-2012 CALENDARIO ADMISION - MATRICULACION 2011-2012 Proceso de solicitud de matrícula de alumnos en centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso

Más detalles

Artículo 2. Procedimiento de admisión de estudiantes con el título de Bachillerato Europeo.

Artículo 2. Procedimiento de admisión de estudiantes con el título de Bachillerato Europeo. NORMATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE

Más detalles

Requisitos de acceso.

Requisitos de acceso. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL y UNIVERSIDADES DIRECCION GENERAL DE EVAlUACiÓN Y dispuesto en la Orden ECI/994/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las normas que han

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (F.P.) La F.P. se estructura en Familias Profesionales. Dentro de cada Familia Profesional, la F.P. organiza en Ciclos Formativos (CC.FF.): CC.FF. de Grado Medio.

Más detalles

Artículo 2. Procedimiento de admisión de estudiantes con el título de Bachillerato Europeo.

Artículo 2. Procedimiento de admisión de estudiantes con el título de Bachillerato Europeo. NORMATIVA QUE REGULA LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA DETERMINADAS

Más detalles

Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2014

Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2014 NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 126 de 2-vi-2014 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que se establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2660 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2014, de la Vicerrectora de Estudios de Grado e Innovación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,

Más detalles

Índice. Índex. Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice. Índex. Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció

Más detalles

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. MARCO NOATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN con las modificaciones 1 introducidas por la LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

Más detalles

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 14578 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 12 de junio de 2012 por la que se convoca el proceso de admisión en la modalidad a distancia de los módulos voluntarios de programas de cualificación profesional

Más detalles

En consecuencia, resuelvo:

En consecuencia, resuelvo: Resolución de 9 de junio de 2015, del Director General de Ordenación Académica, por la que se programan y ofertan cursos de preparación de las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Sevilla, 5 de enero 2010 BOJA núm. 2 Página núm. 45 ORDEN de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias

Más detalles

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. Curso 2015/2016

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. Curso 2015/2016 Curso 2015/2016 Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes Modalidad Semipresencial IES Rodrigo Caro C/ Instituto s/n 41100 Coria del Río Sevilla 1.- A quiénes va dirigido? 2.-

Más detalles

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2015

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2015 INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2015 1. Requisitos. - Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22691 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 20 de septiembre de 2013 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional

Más detalles

Si no es deportista de alto rendimiento o tiene un contrato laboral, no podría incorporarse en ningún nivel.

Si no es deportista de alto rendimiento o tiene un contrato laboral, no podría incorporarse en ningún nivel. CASOS PRÁCTICOS: 1.- Un alumno ha cursado hasta 3ª de ESO en un IES, abandonó a los 16 años al finalizar el curso y tiene aprobadas las siguientes asignaturas: Matemáticas, EF, Valencià, FQ, Tecnología.

Más detalles

Ref: 09/114422.9/15. La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Ref: 09/114422.9/15. La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv Ref: 09/114422.9/15 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE REGULA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS

Más detalles

Ciclo Formativo De Grado Superior Comercio Internacional

Ciclo Formativo De Grado Superior Comercio Internacional Ciclo Formativo De Grado Superior Comercio Internacional ACCESO: Acceso por titulación académica: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones Estar en posesión del título de Bachiller. Haber

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Orden de 26 de abril 2011

Orden de 26 de abril 2011 (Disposición Vigente) Orden de 26 de abril 2011 LIB 2011\145 LENGUA CATALANA. Regula la homologación de los estudios de lengua catalana de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato con los

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 62 Lunes 14 de marzo de 2011 Sec. I. Pág. 27975 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4628 Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio,

Más detalles

Instituto Aragonés de la Mujer Servicio de Asesoramiento Laboral. La demanda de pruebas de acceso a la FP crece un 200% en 5 años.

Instituto Aragonés de la Mujer Servicio de Asesoramiento Laboral. La demanda de pruebas de acceso a la FP crece un 200% en 5 años. emple@ragón Boletín de información laboral de la Mujer en Aragón Instituto Aragonés de la Mujer Servicio de Asesoramiento Laboral Boletín nº 30 11 de abril de 2011 Noticias La demanda de pruebas de acceso

Más detalles

Requisitos de edad y académicos exigidos por la normativa vigente para el nivel educativo y curso al que se pretenda acceder. Cuándo solicitarlo?

Requisitos de edad y académicos exigidos por la normativa vigente para el nivel educativo y curso al que se pretenda acceder. Cuándo solicitarlo? Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Solicitud de matrícula de alumnos en centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2009/2010. Objeto

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

Núm. 152. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 152. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2014, del Director General de Ordenación Académica, por la que se establecen instrucciones para la matrícula a efectos de convalidación de módulos profesionales de ciclos formativos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 12 LUNES 7 DE MARZO DE 2011 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación 1 ORDEN 539/2011, de 11 de febrero, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD Fascículo 84 - Sec. III. - Pág. 16681 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 6226 Resolución de la Directora

Más detalles

[RÉGIMEN PRESENCIAM. Admisión y matrícula. Periodo ordinario:

[RÉGIMEN PRESENCIAM. Admisión y matrícula. Periodo ordinario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACiÓN. FORMACiÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓ N Y COOPERACIÓN TERRITORIAL INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CICLOS FORMATIVOS

Más detalles

Guía de Educación para Personas Adultas 2012/2013 Unidad de Promoción y Desarrollo Rodem Progresa

Guía de Educación para Personas Adultas 2012/2013 Unidad de Promoción y Desarrollo Rodem Progresa 1 INDICE 1. GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS... 3 2. QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR...3 2.1. ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS... 4 2.1.1. DÓNDE SE PUEDE ESTUDIAR... 5 2.1.2.

Más detalles

ANEXO I INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA IMPARTICIÓN DE DETERMINADAS MATERIAS DE BACHILLERATO

ANEXO I INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA IMPARTICIÓN DE DETERMINADAS MATERIAS DE BACHILLERATO ANEXO I INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA IMPARTICIÓN DE DETERMINADAS MATERIAS DE BACHILLERATO Primera. Los centros educativos públicos impartirán las materias opcionales (de modalidad y optativas) de Bachillerato,

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS ESCOLARES Subdirección Gral. de Inspección y Ordenación Académica Servicio de Ordenación Académica

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS ESCOLARES Subdirección Gral. de Inspección y Ordenación Académica Servicio de Ordenación Académica INSTRUCCIONES DE LA SOBRE LA EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO ESCOLAR Y BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE A AQUELLOS ALUMNOS QUE HUBIERAN CURSADO SIN FINALIZARLOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Página núm. 26 BOJA núm. 107 Sevilla, 31 de mayo 2007 ANVERSO ANEXO VI JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN OFERTA PARCIAL DE CICLOS FORMATIVOS (MÓDULOS PROFESIONALES) ADMISIÓN - MATRICULACIÓN SOLICITUD

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 19314 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se convoca la admisión del alumnado en centros públicos

Más detalles

ORDENO. Artículo 2. Ámbito de aplicación Esta orden es de aplicación en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana.

ORDENO. Artículo 2. Ámbito de aplicación Esta orden es de aplicación en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana. Propuesta de ORDEN /2015, de de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que es fija el número máximo de alumnos en los niveles no universitarios regulados por

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 270 Miércoles 9 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág. 116652 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17630 Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades

Más detalles

DISPONGO: Artículo 1. Objeto del real decreto.

DISPONGO: Artículo 1. Objeto del real decreto. PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN QUE DEBEN POSEER LOS MAESTROS DE LOS CENTROS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE EDUCACIÓN PRIMARIA. El artículo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 113 Sábado 8 de mayo de 2010 Sec. I. Pág. 40784 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7330 Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14

Más detalles

LEYORGÁNICA 4/2011, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (B.O.E. 12/03/2011)

LEYORGÁNICA 4/2011, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (B.O.E. 12/03/2011) LEYORGÁNICA 4/2011, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (B.O.E. 12/03/2011) Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN FP CURSO 2016/2017. Orden de 1 de junio de 2016. Servicio de Planificación y Escolarización. Córdoba 8 de junio de 2016

ESCOLARIZACIÓN FP CURSO 2016/2017. Orden de 1 de junio de 2016. Servicio de Planificación y Escolarización. Córdoba 8 de junio de 2016 ESCOLARIZACIÓN FP CURSO 2016/2017 Orden de 1 de junio de 2016 Servicio de Planificación y Escolarización Córdoba 8 de junio de 2016 ÍNDICE 1) Introducción 2) Requisitos de acceso 3) Criterios de acceso

Más detalles

CFGS EDUCACION INFANTIL: TELEFORMACIÓN

CFGS EDUCACION INFANTIL: TELEFORMACIÓN CFGS EDUCACION INFANTIL: TELEFORMACIÓN INFORMACIÓN GENERAL En que consiste la teleformación? Es un método de enseñanza/aprendizaje on-line, no presencial, que permite a los alumn@s que no pueden asistir

Más detalles

INSTRUCCIONES I. ASPETCOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS.

INSTRUCCIONES I. ASPETCOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS. Ref: 09/923214.9/13 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL, RELATIVAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN,

Más detalles

SEVILLA, 28 DE MAYO DE 2015 Alfonso Bengoa Díaz alfonso.bengoa@juntadeandalucia.es

SEVILLA, 28 DE MAYO DE 2015 Alfonso Bengoa Díaz alfonso.bengoa@juntadeandalucia.es POSIBILIDADES E INTERROGANTES QUE ABRE EL RD 412/2014 DE 6 DE JUNIO (REAL DECRETO 412/2014, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA BÁSICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 167 Sábado 13 de julio de 2013 Sec. I. Pág. 52150 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 7708 Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA Mediante el Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, se establecieron los Títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades

Más detalles

Grado en Criminología y Seguridad

Grado en Criminología y Seguridad Grado en Criminología y Seguridad Datos del título Denominación del Título: Graduado o Graduada en Criminología y Seguridad por la Universidad de Cádiz Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Más detalles

ANEXO LEGISLATIVO 1.- ORDENACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON CARÁCTER GENERAL.

ANEXO LEGISLATIVO 1.- ORDENACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON CARÁCTER GENERAL. ANEXO LEGISLATIVO 1.- ORDENACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON CARÁCTER GENERAL. - Ley Orgánica 1/90, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4). Capítulo

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES PRUEBAS LIBRES

PREGUNTAS FRECUENTES PRUEBAS LIBRES PREGUNTAS FRECUENTES PRUEBAS LIBRES 1. Qué son las pruebas libres? 2. Qué diferencias hay entre las pruebas libres y las enseñanzas en régimen semipresencial o a distancia? 3. Quiénes convocan las pruebas

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 2 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 155 Jueves 30 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 69436 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 11215 Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados

Más detalles

ADMISIÓN EN PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR Y MEDIO

ADMISIÓN EN PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR Y MEDIO ADMISIÓN EN PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR Y MEDIO DOCUMENTACIÓN - IMPRESO DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO. - LA SOLICITUD SE PRESENTARÁ ACOMPAÑADA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Más detalles

del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias. núm. 81 de 9-iv-2012 1/10 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Universidades Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por

Más detalles

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - VICECONSEJERA EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Fecha: 03/07/2015-09:58:49

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - VICECONSEJERA EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Fecha: 03/07/2015-09:58:49 RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA DETERMINAR, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE PUEDE OFERTAR PARA EL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 225 Jueves 17 de septiembre de 2009 Sec. I. Pág. 77569 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 14719 Real Decreto 1374/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos certificados

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACION TERRITORIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACION TERRITORIAL Proyecto de REAL DECRETO.. /, de de, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñará sus funciones en las Etapas de Educación infantil y de Educación primaria

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 22533 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 13 de septiembre de 2013 por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas

Más detalles

I. ANTECEDENTES. PRIMERO.- Tuvo entrada en esta Institución queja que quedó registrada con el número de referencia arriba expresado.

I. ANTECEDENTES. PRIMERO.- Tuvo entrada en esta Institución queja que quedó registrada con el número de referencia arriba expresado. Expte. DI-958/2005-8 EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 50009 ZARAGOZA Asunto: Recomendación sobre admisión en Ciclos Formativos de Grado Superior. I. ANTECEDENTES

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22193 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de mayo de 2015 por la que se regulan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 108 Jueves, 7 de junio de 2012 Pág. 37786 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2012, de la

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 64948 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 19287 Orden de 9 de noviembre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la

Más detalles

2º BACHILLERATO EXPERIMENTAL. BACHILLER SUPERIOR. TÍTULO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE. TÉCNICO AUXILIAR (FP1)

2º BACHILLERATO EXPERIMENTAL. BACHILLER SUPERIOR. TÍTULO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE. TÉCNICO AUXILIAR (FP1) EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 2015: INSTRUCCIONES Y CALENDARIO DE LOS PROCESOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR DE

Más detalles

1. ACCESO A LA UNIVERSIDAD

1. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 1. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 1.1 INGRESO EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DEL DISTRITO ANDALUZ (D.U.A.) A.) SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN Los estudiantes que deseen iniciar estudios en alguna Universidad Andaluza

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

CURSO DE HABILITACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL PREVISTO POR LA ORDEN DE 11 DE ENERO DE 1996 1, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CURSO DE HABILITACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL PREVISTO POR LA ORDEN DE 11 DE ENERO DE 1996 1, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO DE HABILITACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL PREVISTO POR LA ORDEN DE 11 DE ENERO DE 1996 1, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 26 de

Más detalles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Num. 7551 y con fecha de 18.06.2015 se publica: RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2015, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se concede

Más detalles

-LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta

-LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta CONVALIDACIONES EN FP NORMATIVA GENERAL -LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta -Real Decreto

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

BOR nº 69, de 27 de mayo de 2015 [página 10878]

BOR nº 69, de 27 de mayo de 2015 [página 10878] BOR nº 69, de 27 de mayo de 2015 [página 10878] Orden 4/2015 de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se regula el proceso de admisión y matrícula de alumnos en los ciclos

Más detalles

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 1. Requisitos. - Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 81 de 9-iv-2012 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Universidades Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Preámbulo Las enseñanzas especializadas de idiomas, como enseñanzas de régimen especial,

Más detalles

MODALIDAD DUAL I. REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DUAL

MODALIDAD DUAL I. REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DUAL CONDICIONES DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA IES. CRISTO DEL ROSARIO EMPRESA DEUTZ DITER S.A., ZAFRA MODALIDAD DUAL I. REQUISITOS DE

Más detalles

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL en el curso de referencia de esta publicación, 2003-2004, se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en los niveles anteriores

Más detalles

Grado en Enfermería. 4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título y perfil de ingreso recomendado

Grado en Enfermería. 4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título y perfil de ingreso recomendado 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXI Núm. 3 4 de enero de 2012 266 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Resolución de 15/12/2011, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación,

Más detalles

CURSO DE TECNICO DEPORTIVO EN PÁDEL OFERTA PARCIAL DEL NIVEL 1

CURSO DE TECNICO DEPORTIVO EN PÁDEL OFERTA PARCIAL DEL NIVEL 1 CURSO DE TECNICO DEPORTIVO EN PÁDEL OFERTA PARCIAL DEL NIVEL 1 INTRODUCCIÓN La Federación Española de Pádel, a través de su Área de Formación, sigue organizando en el año 2012 cursos oficiales de Técnico

Más detalles

NORMAS DE MATRÍCULA EN LOS GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Aprobada en Consejo de Gobierno de 01/07/2011 CAPÍTULO I MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO

NORMAS DE MATRÍCULA EN LOS GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Aprobada en Consejo de Gobierno de 01/07/2011 CAPÍTULO I MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO Consejo de Gobierno - Sesión Ordinaria de 01/07/11 (nº 7/11) Punto 7.2 ANEXO 16 NORMAS DE MATRÍCULA EN LOS GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Aprobada en Consejo de Gobierno de 01/07/2011 CAPÍTULO I MATRÍCULA

Más detalles