BASES PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS INDIVIDUALITZATS A LESCOLARITZACIÓ, CURS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BASES PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS INDIVIDUALITZATS A LESCOLARITZACIÓ, CURS"

Transcripción

1 BASES PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS INDIVIDUALITZATS A L ESCOLARITZACIÓ EN CONCEPTE DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR I MATERIAL INFORMÀTIC PER SECUNDÀRIA. Curs 2014/15

2 BASES PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS INDIVIDUALITZATS A LESCOLARITZACIÓ, CURS INDEX 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 2. BENEFICIÀRIS 3. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 4. CRÈDIT PRESSUPOSTÀRI 5. CRÈDITS DE VALORACIÓ 5.1 CAPACITAT ECONÓMICA DE LA UNITAT FAMILIAR 5.2 VALORACIÓ SOCIO-FAMILIAR 6. CONCEPTES SUBVENCIONABLES ADMINISTRACIÓ 7. METODOLOGÍA I TEMPORALITZACIÓ DEL PROCÉS 8. TERMINI DE PRESENTACIÓ EXCEPCIONS NOVES MATRÍCULES SOL LICITUDS FORA DE TERMINI I/O MODIFICACIONS DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA 9. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 10. OBLIGACIÓ DELS BENEFICIÀRIS ( CONTRAPRESTACIONS ) 11. REVOCACIÓ DELS AJUTS INTRODUCCIÓ

3 Des del l Equip Bàsic d Atenció Social de l Ajuntament de Monistrol de Montserrat, troben necessari establir i unificar uns barems i criteris generals que estableixin l atorgament o denegació dels diferents ajuts que des d aquí es tramiten amb certa regularitat, així com també, el percentatge corresponent del total de l ajut que se ls concedeix en el cas que es cregui necessari i oportú aprovar l ajut. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, estableix, entre altres, com a principis del sistema educatiu, l equitat que garanteixi la igualtat d oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials. 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L objecte de la convocatòria es establir les bases reguladores per a la concessió d ajuts individualitzats en concepte de llibres de text, com a concepte prioritari, material escolar, en el cas que l import concedit permeti cobrir part de la despesa de material escolar i en el cas de secundària, també material informàtic ( no ordinadors ), corresponents al curs escolar 2014/15. Aquests ajuts estaran destinats a reduir la despesa econòmica relativa als tres conceptes anteriorment esmentats dels menors que estiguin empadronats a Monistrol de Montserrat, en edats compreses entre els 3 i els 16 anys i que cursin els seus estudis a les escoles de referència del municipi (CEIP Sant Pere i FEDAC Monistrol de Montserrat) o instituts de referència ( SES Bages Sud, FEDAC Sant Vicenç i IES Castellet ) o en escoles d Educació Especial, i que presentin necessitats socioeconòmiques. Aquests ajuts serviran per reduir les quotes de: Llibres de text ( prioritari ) Materials didàctics ( si l import de l ajut concedit permet cobrir també aquesta despesa). Material informàtic, en el cas de secundària ( No ordinadors ). El termini per la presentació de sol licituds s iniciarà des del dia següent a la publicació de l anunci de la convocatòria al BOP, amb un termini de quinze dies per la presentació d aquestes. Les instàncies es presentaran al Registre General de l Ajuntament en horari d oficines. Es recomana demanar visita prèvia amb els tècnics de serveis socials a les dependències de l àrea de Serveis Socials. En el moment d omplir la sol licitud cal portar tota la documentació necessària que acrediti la situació socioeconòmica que s indica en aquestes bases. 2. BENEFICIARIS Famílies que visquin i estiguin empadronades al municipi de Monistrol de Montserrat durant el darrer any, amb fills en edat d escolarització obligatòria i que realitzin estudis d educació infantil, educació primària i ESO a les escoles del municipi i/o institut o SES de referència.

4 També poden ser beneficiàries aquells casos d infants que estiguin escolaritzats en centres d Educació Especial i també aquelles famílies en situacions que des de l EBAS es considerin prioritaris i es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, tenint en compte també aquells casos que siguin nous empadronaments al municipi i que es trobin en la situació anteriorment esmentada. 3. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: DNI / NIE de tots els membres de la unitat familiar Volant de convivència. Llibre de família. Declaració de renda de l exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar. Si la situació econòmica durant el 2014 ha canviat, cal aportar documentació per justificar nova situació. Si no es fa la declaració de la renda, cal presentar un justificant d exempció. En el cas dels membres de la unitat familiar que no treballin, cal portar certificat de la OTG (INEM), de tots els membres majors de 16 anys que no estudiïn, on digui el que es cobra (en cas de cobrar atur, ajut familiar o altre tipus de prestació) i fins quan té dret a cobrar-lo. Si no cobra cap prestació, cal aportar el certificat negatiu on posi que no es cobra cap tipus de prestació i que no té dret a cobrar-ne cap Certificat de disminució, si es dóna el cas. Certificat de vida laboral actualitzat. Títol o certificat de família nombrosa o monoparental, si es dóna el cas. Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d incompliment de la pensió d aliments, si es dóna el cas. Últims dos rebuts del lloguer o la hipoteca. Informe social en aquells casos que les persones sol licitants no puguin adjuntar part de la documentació sol licitada i estiguin rebent assistència social rellevant. L'EBAS podrà sol licitar aquella documentació complementària, dades, aclariments que es considerin necessaris per resoldre la petició de sol licitud i l expedient. La sol licitud que no acompanyi la totalitat de la documentació obligatòria i no es presenti dins del termini obligatori, serà desestimada. La documentació, conjuntament amb la sol licitud, s haurà de presentar mitjançant registre d entrada a l Ajuntament de Monistrol de Montserrat, dins l horari d atenció al públic i dins del termini establert. En cas contrari, la sol licitud serà desestimada. 4. CRÈDIT PRESSUPOSTÀRI L Ajuntament destinarà pel global d aquests ajuts fins a un import màxim de 6000,00. Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost de l Ajuntament corresponent a l exercici La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostaria per tant, es concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l esmentada dotació pressupostària, a partir del qual seran denegades, tot i que d acord als barems li correspongui. 5. CRÈDITS DE VALORACIÓ :

5 5.1.CAPACITAT ECONÓMICA DE LA UNITAT FAMILIAR Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat de convivència durant l any corresponent al darrer exercici fiscal. Als efectes del càlcul es tindran en compte com a membres computables de la unitat a totes les persones empadronades al habitatge. La puntuació s establirà segons la taula següent. Les xifres de la taula indiquen el límit superior del tram. Puntuació segons ingressos familiars 1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts 6 punts 7 punts 8 punts 9 punts 10 punts Membres de la família No podran obtenir ajut les famílies que tinguin una renda superior a la primera columna, la que atorga un punt. Tampoc podran obtenir ajut les famílies que hagin tingut un volum de facturació superior a euros. Es prioritzaran sempre les famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques molt desfavorides i serà l Equip Bàsic d Atenció Social Primària qui farà la valoració d aquests casos. 5.2 VALORACIÓ SOCIO-FAMILIAR Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars: Infant en acolliment 1 punt Disminució de qualsevol membre de la unitat de convivència (certificació) 1 punt Títol de família nombrosa 1 punt Títol de família monoparental 1 punt Per risc social (informe i valoració de Serveis Socials) 1 punt PUNTS OBTINGUTS PERCENTATGE AJUT IMPORT MÀXIM AJUT 10 punts o més 100% punts 80% punts 60% punts 40% punts 20% punts Denegació beca.

6 6. CONCEPTES SUBVENCIONABLES Tal i com ja hem esmentat en l apartat 1, objecte de la convocatòria, són subvencionables els ajuts destinats a : Llibres de text corresponents al curs 2014/2015 Materials corresponents al curs 2014/2015. Material informàtic ( per secundària) corresponents al curs 2014/ ADMINISTRACIÓ - L abonament d aquests ajuts que correspon a l ajuntament es farà directament a les escoles, les quals hauran de justificar els imports percebuts ( llibres i material si s escau ). - No s abonaran els ajuts, en forma de diners, directament a les unitats familiars. - Totes les famílies podran sol licitar la informació de l import de l ajuda assignada al centre escolar dels seus fills /es. 7. METODOLOGÍA DEL PROCÉS Metodològicament el procés a seguir és, en tots els ajuts individualitzats, el mateix. Aquet procediment es pot resumir de la manera següent: 1. Visita de la persona que sol licita l ajut a l Educadora Social o a la Treballadora Social de l Equip Bàsic de Serveis Socials. 2. Complementar la sol licitud i entregar tota la documentació que es requereix, així com signar el full de compromisos, en el cas que sigui necessari. 3. La sol licitud, degudament complimentada, així com la documentació que s hi adjunta s haurà de presentar al Registre general de l Ajuntament en el termini establert, en horari d oficines. 4. Valoració per part de l Equip Bàsic d Atenció Social a partir dels barems que hi ha exposats en aquestes bases. 5. En el cas que es detecti manca de documentació o defectes subsanables a la sol licitud s atorgarà un termini de 15 dies després de la corresponent notificació a les persones interessades per tal de subsanar la documentació presentada. 6. Valoració i redacció de l informe proposta de resolució per part dels professionals de l EBAS. 7. Aprovació de l informe proposta per la Junta de Govern Local i posterior notificació a les escoles i publicació en el taulell d anuncis tant dels ajuts atorgats con denegats.

7 8. TERMINI DE PRESENTACIÓ Les famílies disposaran d un únic termini de presentació de sol licitud. Les sol licituds s hauran d haver entregat al registre general de l Ajuntament de Monistrol de Montserrat dins el termini establert EXCEPCIONS: Noves matrícules: S admetran les sol licituds corresponents a noves matrícules fins a 5 dies hàbils posteriors a la data límit de matriculació al centre. La família o el centre docent haurà de presentar la sol licitud al registre general de l Ajuntament de Monistrol de Montserrat Sol licituds fora de termini i/o modificacions de la situació socioeconòmica: Amb caràcter extraordinari es podrà demanar l ajut posteriorment als terminis indicats, o bé sol licitar una revisió de l ajut, en els supòsits següents: Alumnes de nova incorporació amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiqes desfavorides d acord amb una resolució d escolarització de la direcció dels Serveis Territorials d Educació de la Generalitat de Catalunya. Alumnes amb variacions significatives de la situació socioeconòmic degudament acreditades i a criteri de l EBAS / Ajuntament. 9. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ El regidora de Serveis Socials. La Treballadora Social. L Educadora Social. 10. OBLIGACIÓ DELS BENEFICIÀRIS ( CONTRAPRESTACIONS ) Presentar la documentació requerida al Departament de Serveis Socials de l Ajuntament. Acceptar, en cas que tècnicament es cregui oportú, un seguiment i Pla de treball per part de l Equip bàsic. (serà obligatori complir els pactes establerts). Comunicar al Departament de Serveis Socials de l Ajuntament qualsevol canvi de situació socioeconòmica de les famílies que va incidir en l atorgament de l ajut. Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts similars que pugui rebre l interessat provinent d altres Administracions o organismes oficials.

8 11. REVOCACIÓ DELS AJUTS L incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de documentació acreditativa, així com la negativa a acceptar i participar en el Pla de treball establert per l EBAS comportarà la revocació de l ajut concedit així com la negativa d ajuts que puguin sorgir posteriorment. 12. INTERPRETACIÓ DE LES BASES. La interpretació o aclariment de les qüestions o aspectes insuficientment regulats en les presents bases que s hi puguin observar correspon a la Junta de Govern Local, a proposta de la Regidora d Acció Social.

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle.

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle. ANUNCI APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE CONCESSIÓ D AJUTS DE L ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L AJUNTAMENT, DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D URGÈNCIA SOCIAL PER A L ANY 2012. (EXP 520/2012) La Junta de Govern

Más detalles

BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR

BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR 1. Objecte de la convocatòria: L objecte de la convocatòria és establir les

Más detalles

AJUNTAMENT DE L ESTANY

AJUNTAMENT DE L ESTANY BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2016-2017 1. Objecte de la convocatòria: L objecte de la convocatòria

Más detalles

BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT Aprovat en sessió plenària de data 11 de juliol de 2016. BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES

Más detalles

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Nous preus amb tarifació social perquè tothom pugui accedir-hi en igualtat de condicions L Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat les noves tarifes de la Piscina

Más detalles

BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR

BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR BASES PER LA CONCESSIÓ D AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2017-2018 1. Objecte de la convocatòria: L objecte de

Más detalles

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal:

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal: MODEL CCM1.AIMS 2018/2019 (pel sol licitant) SOL LICITUD D AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal NIF/NIE: Nom: Cognom1:

Más detalles

És beneficiària d aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l import del menjador escolar.

És beneficiària d aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l import del menjador escolar. BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D AJUTS PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL I LES ESCOLES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D IGUALADA, CURS 2017/2018 1.Objecte i destinataris.

Más detalles

Vista la proposta de la Regidora de Serveis Socials Rosa Duran i Villagrassa que es transcriu a continuació:

Vista la proposta de la Regidora de Serveis Socials Rosa Duran i Villagrassa que es transcriu a continuació: PROPOSTA APROVACIÓ DE BASES DELS AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR I CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2014-2015 Vista la proposta de la Regidora de Serveis Socials Rosa Duran i Villagrassa que es transcriu a continuació:

Más detalles

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO Pàgina: 1 / 5 ÍNDEX: 1. OBJECTE 2. ABAST 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. RESPONSABILITATS 6. DESENVOLUPAMENT 7. DOCUMENTS I REGISTRES 8. HISTÒRIC DE MODIFICACIONS Procediment aprovat pel Director de Promoció

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

BONIFICACIONS en factura d aigua

BONIFICACIONS en factura d aigua BONIFICACIONS en factura d aigua Llars amb 4 o més persones Els habitatges on convisquin 4 o més membres poden ampliar els trams del cànon de l aigua i els de les tarifes de consum a més d una reducció

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS PER A ACTIVITATS D ESTIU 2017

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS PER A ACTIVITATS D ESTIU 2017 CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS PER A ACTIVITATS D ESTIU 207. OBJECTE Regular els ajuts econòmics destinats a facilitar la participació dels infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú en les activitats

Más detalles

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA Rev. 15/11/2013 Pàg. 1 de 9 1. DADES DEL MEMBRE COL LEGIAT NOM COGNOMS NIF DATA DE NAIXEMENT ADREÇA POBLACIÓ PROVÍNCIA CODI POSTAL TELÈFON PARTICULAR TELÈFON MÒBIL CORREU

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES

Más detalles

Casal Benèfic Premianenc Circuit d entrada CIRCUIT D ENTRADA A UNA PLAÇA D ACOLLIMENT RESIDENCIAL

Casal Benèfic Premianenc Circuit d entrada CIRCUIT D ENTRADA A UNA PLAÇA D ACOLLIMENT RESIDENCIAL CIRCUIT D ENTRADA A UNA PLAÇA D ACOLLIMENT RESIDENCIAL 1 ÍNDEX 1. Tipus de places 2. Elaboració de la llista d espera 3. Gestió de la llista d espera 4. Criteris d admissió 5. Criteris d exclusió 6. Criteris

Más detalles

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 Servei Responsable: Participació Altres serveis que hi col laboren: --- --------------------------------------------------------------- NOM

Más detalles

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA A l EVIA s ha creat dins el mòdul de matrícula un apartat nou que tracta de la cita prèvia d automatrícula: Dins aquesta carpeta podem trobar dos eines:

Más detalles

MANUAL. T-Mes bonificada per a persones en situació d atur

MANUAL. T-Mes bonificada per a persones en situació d atur MANUAL T-Mes bonificada per a persones en situació d atur Qui hi pot tenir accés? Les persones que compleixin un d aquests tres requisits: ATUR < SMI Percebre un subsidi per desocupació d un import inferior

Más detalles

Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal

Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal Curs 2015-2016 Guia per a la presentació de les sol licituds Guia per a la presentació de les

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE MEDIONA BASES CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS Definició i justificació: Des dels Serveis Socials Bàsics se ns planteja el repte d abordar la canviant situació econòmica en què ens trobem,

Más detalles

BASES ATORGAMENT D AJUTS PER AL CASAL D ESTIU LA JONQUERA

BASES ATORGAMENT D AJUTS PER AL CASAL D ESTIU LA JONQUERA BASES ATORGAMENT D AJUTS PER AL CASAL D ESTIU 2015 - LA JONQUERA 1. DESCRIPCIÓ Donar ajuts indirectes individuals per minorar la quota mensual de pagament del Casal d Estiu de la Jonquera, per tal de facilitar

Más detalles

Informació sobre la targeta T-Família

Informació sobre la targeta T-Família TARGETA T-Família Informació sobre la targeta T-Família Taula de contingut Nova targeta T-Família... 3 Disseny... 4 Àmbit tarifari d aplicació... 4 Sistema d emissió... 5 Reglament d utilització de la

Más detalles

Perfil immersió i suport lingüístic

Perfil immersió i suport lingüístic ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 685 MARÇ 2016 Perfil immersió i suport lingüístic 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí 1.2 Especialitats

Más detalles

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm. 25 17190 Tel. 972 23 83 88 lledoner@salt.cat www.salt.cat Escola Bressol Municipal El Carrilet Passeig Països Catalans, núm.1 17190 Tel. 972 23

Más detalles

CONVOCATÒRIA BECA DE RECERCA SOBRE EL PROGRAMA 6_16 Bases de la convocatòria

CONVOCATÒRIA BECA DE RECERCA SOBRE EL PROGRAMA 6_16 Bases de la convocatòria CONVOCATÒRIA 2015 BECA DE RECERCA SOBRE EL PROGRAMA 6_16 Bases de la convocatòria Presentació La Beca de Recerca és una proposta conjunta promoguda per UNED CA Tortosa i el Col legi d Educadores i Educadors

Más detalles

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes Pàgina 1 de 9 Valoració de les assistències i canvi d estat al PMT. El SIGAC és l eina interna corporativa per

Más detalles

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ANNEX 8 A L ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D INFANTS MUNICIPALS

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ANNEX 8 A L ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D INFANTS MUNICIPALS PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ANNEX 8 A L ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D INFANTS MUNICIPALS Article 1- Fonament, naturalesa, objecte i àmbit. En ús de les facultats concedides

Más detalles

SOL LICITUD D AJUTS PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

SOL LICITUD D AJUTS PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR SOL LICITUD D AJUTS PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR Dades de la persona sol licitant (pare, mare, tutor/a legal) Nom: Cognoms: NIF / NIE: Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça (Nom de la

Más detalles

PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT

PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT - gener de 2017 ÍNDEX I. Introducció 1 II. Quina experiència laboral es valora? 2 III. Quan s ha de sol licitar? 2 IV. Com se sol licita?

Más detalles

Del 4 al 18 de maig de Publicació del llistat provisional d admesos Dia 30 de maig de 2016

Del 4 al 18 de maig de Publicació del llistat provisional d admesos Dia 30 de maig de 2016 PREINSCRIPCIÓ CURS 2016/2017 Termini de preinscripció Horari Lloc Del 4 al 18 de maig de 2016 Matins de 9.00 h a 13.30 h Escola Infantil Toninaina avinguda del Raiguer, s/n. Telèfon 971 502 989 Publicació

Más detalles

CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS CURS

CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS CURS CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS CURS 2018-2019 D acord amb el conveni de col laboració signat entre la Universitat de

Más detalles

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS Olot TORN A: Sortida dia 23 de desembre a les 15:30h i tornada el dia 30 de desembre a les 19h. Preu federat actiu: 450 Preu plaça becada: 180 Preu

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2017-2018 LLARS D INFANTS PÚBLIQUES I PRIVADES SUBVENCIONADES Publicació oferta provisional del places Presentació de les sol licituds Publicació de les llistes provisionals

Más detalles

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant:

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant: MODEL DE SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ Nom de la convocatòria/subvenció directa: Dades del sol licitant: Tipologia: Sol licitant 1 : particular entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

El reallotjament enfront de la pèrdua de l habitatge

El reallotjament enfront de la pèrdua de l habitatge El reallotjament enfront de la pèrdua de l habitatge Mesa d Emergència de Catalunya Barcelona, 16 d octubre de 2017 A. Pèrdua de l habitatge. 1 objectiu 3 instruments Ajudar a les famílies amb sobreendeutament,

Más detalles

SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS I FORMA D'ACREDITAR-LOS

SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS I FORMA D'ACREDITAR-LOS DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTARIA UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS Ref. ajuts ibi bases BASES PARTICULARS REGULADORES DELS AJUTS ECONOMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONOMICA QUE ESTIGUIN

Más detalles

Informació de bonificacions per a persones en situació d atur

Informació de bonificacions per a persones en situació d atur Bonificació aturats Informació de bonificacions per a persones en situació d atur Taula de contingut Definició de la targeta bonificada per a persones en situació d atur... 3 Requisits... 3 Certificats

Más detalles

RÈGIM ECÒNOMIC DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

RÈGIM ECÒNOMIC DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RÈGIM ECÒNOMIC DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Reglament del Parlament: ARTICLE 8. DRETS ECONÒMICS I RÈGIM DELS DRETS 1. Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre

Más detalles

CERTIFICAT D ANTECEDENTS PENALS Tràmits i gestions

CERTIFICAT D ANTECEDENTS PENALS Tràmits i gestions CERTIFICAT D ANTECEDENTS PENALS Tràmits i gestions L aprovació de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Ley 26/2015, de 28 de julio, BOE del 29 de julio),

Más detalles

Accés a l assistència sanitària de cobertura pública a les persones estrangeres empadronades a Catalunya que no tenen la condició d assegurat o

Accés a l assistència sanitària de cobertura pública a les persones estrangeres empadronades a Catalunya que no tenen la condició d assegurat o Accés a l assistència sanitària de cobertura pública a les persones estrangeres empadronades a Catalunya que no tenen la condició d assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut Barcelona, 30 de

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

CICLES DE GRAU SUPERIOR

CICLES DE GRAU SUPERIOR CICLES DE GRAU SUPERIOR DOCUMENTACIÓ QUE S HA D APORTAR PER A L ACCÉS VIA BATXILLER c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol licitud, es tenen els requisits acadèmics que permeten

Más detalles

Annex 3. Acord individualitzat de seguiment compartit de pacients amb malalties minoritàries

Annex 3. Acord individualitzat de seguiment compartit de pacients amb malalties minoritàries Annex 3. Acord individualitzat de seguiment compartit de pacients amb malalties minoritàries compartit annex és definir el procediment per establir un acord individualitzat de seguiment de referència -

Más detalles

OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS

OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS -18 Tarragona, 21 de març de Preinscripció -2018 Criteris de programació Variables per elaborar la programació

Más detalles

Perfil lectura i biblioteca escolar

Perfil lectura i biblioteca escolar ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 684 MARÇ 2016 Perfil lectura i biblioteca escolar 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí 1.2 Especialitats

Más detalles

BASES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D AJUTS ALS USUARIS DE 0 A 3 ANYS DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES LLARS D INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL.

BASES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D AJUTS ALS USUARIS DE 0 A 3 ANYS DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES LLARS D INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL. BASES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D AJUTS ALS USUARIS DE 0 A 3 ANYS DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES LLARS D INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL. Any 2016 PRIMERA-OBJECTE 1. L objecte de la present és regular la

Más detalles

Bases Reguladores Beques Activitats de Curs

Bases Reguladores Beques Activitats de Curs Bases Reguladores Beques Activitats de Curs Data d actualització 20/10/2014 Finalitat El Moviment de Centres d Esplai Cristians Catalans treballa per garantir l'accés de tots els infants i joves a les

Más detalles

Perfil lectura i biblioteca escolar

Perfil lectura i biblioteca escolar ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 684 MARÇ 2016 Perfil lectura i biblioteca escolar 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí 1.2 Especialitats

Más detalles

BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS QUE CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS / FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR.

BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS QUE CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS / FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR. Plaça Major, 2 08711 Òdena Tel.93 801 74 34 Fax 93 706 29 85 www.odena.cat odena@odena.cat BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS QUE CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS / FORMACIÓ PROFESSIONAL

Más detalles

LES POLÍTIQUES LOCALS D ESCOLARITZACIÓ DE 0-3 ANYS PER A GARANTIR L EDUCACIÓ EN IGUALTAT D OPORTUNITATS

LES POLÍTIQUES LOCALS D ESCOLARITZACIÓ DE 0-3 ANYS PER A GARANTIR L EDUCACIÓ EN IGUALTAT D OPORTUNITATS LES POLÍTIQUES LOCALS D ESCOLARITZACIÓ DE 0-3 ANYS PER A GARANTIR L EDUCACIÓ EN IGUALTAT D OPORTUNITATS La planificació educativa: un mecanisme d equitat i cohesió social Sessió 5 (Sessió pràctica) Docent/s:

Más detalles

Perfil Atenció a la diversitat de l alumnat

Perfil Atenció a la diversitat de l alumnat ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 681 MARÇ 2016 Perfil Atenció a la diversitat de l alumnat 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí

Más detalles

Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs

Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs -2018 Acord núm. 59/ del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs -2018 Document

Más detalles

CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS CURS

CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS CURS CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS CURS 2018-2019 D acord amb el conveni de col laboració signat entre la Universitat

Más detalles

DADES DE PRESTACIONS 2013

DADES DE PRESTACIONS 2013 ATUR / LÍMITS DE FOGASA / IT / IPREM / SMI IRSC / PENSIONS CONTRIBUTIVES / PENSIONS NO CONTRIBUTIVES / PRESTACIÓ FILLS A CÀRREC TOPALL PENSIÓ SEGURETAT SOCIAL BASES DE COTITZACIÓ [ATUR] [LÍMITS DE FOGASA]

Más detalles

CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS CURS

CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS CURS CONVOCATÒRIA D AJUTS UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS ESPORTISTES DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS CURS 2016 2017 D acord amb el conveni de col laboració signat entre la Universitat

Más detalles

BASES PER A LA CONVOCATORIA D AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR DE CAIRE MUNICIPAL PER AL CURS

BASES PER A LA CONVOCATORIA D AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR DE CAIRE MUNICIPAL PER AL CURS BASES PER A LA CONVOCATORIA D AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR DE CAIRE MUNICIPAL PER AL CURS 2017-2018 JUSTIFICACIÓ Segons la disposició final quarta de les bases reguladores dels Ajuts de Menjador

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles

Programa DRAC Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS

Programa DRAC Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS Programa DRAC 2018-2019 Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS ACCIONS 2018-2019 Per al curs 2018-2019, el programa DRAC s estructura en cinc accions: Estiu, Formació Avançada, Hivern, PDI i PAS. A continuació

Más detalles

L EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ DE 10 ANYS DE LA LLEI

L EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ DE 10 ANYS DE LA LLEI L EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ DE 10 ANYS DE LA LLEI 16/03/2016 Montse Llopis mllopis@acra.cat Situació actual d envelliment de la població La xifra de persones amb 65 anys o més a Catalunya pràcticament es

Más detalles

Aplicatius Gestió TFG ESAB

Aplicatius Gestió TFG ESAB Aplicatius Gestió TFG ESAB Presentació a PDIs ESAB Serveis Tècnics Juny 2013 Processos principals PDI-TUTOR CONSULTA ESTUDIANTS ESTUDIANTS TRIBUNAL CREA OFERTA Direcció valida oferta ASSIGNA OFERTA VALIDA

Más detalles

Modificació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC

Modificació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC Modificació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC -18 Acord núm. CG//06/07 del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

REGLAMENT DE JORNADA I HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL PAS UVEG

REGLAMENT DE JORNADA I HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL PAS UVEG REGLAMENT DE JORNADA I HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL PAS UVEG 1. ÀMBIT D APLICACIÓ Les normes d aquest reglament s'apliquen al personal d'administració i serveis a càrrec del capítol I del pressupost

Más detalles

ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009

ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009 ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009 (Aprovat en el Consell de Govern núm. 9/08 de 27 de novembre de 2008) Criteris generals: El calendari

Más detalles

calendari acadèmic dels estudis de grau i màster. Curs

calendari acadèmic dels estudis de grau i màster. Curs Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Curs 2018-2019 Acord núm. CG/2018/04/03 del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster. Curs 2018-2019 Document

Más detalles

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D OCUPACIÓ MUNICIPALS 2018 DE L AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D OCUPACIÓ MUNICIPALS 2018 DE L AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D OCUPACIÓ MUNICIPALS 2018 DE L AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 1. OBJECTE L Objecte d aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de 4 treballadors/es

Más detalles

Programa DRAC Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS

Programa DRAC Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS Programa DRAC 2017-2018 Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS ACCIONS 2017-2018 Per al curs 2017-2018, el programa DRAC s estructura en cinc accions: Estiu, Formació Avançada, Hivern, PDI i PAS. A continuació

Más detalles

INTRODUCCIÓ. Des del 2006 la Fundació forma part de la Xarxa d habitatges d inclusió, què actualment depèn de l agència de l habitatge de Catalunya.

INTRODUCCIÓ. Des del 2006 la Fundació forma part de la Xarxa d habitatges d inclusió, què actualment depèn de l agència de l habitatge de Catalunya. OCTUBRE 2016 INTRODUCCIÓ La Fundació Privada Habitat Solidari de Calella es va constituir el dia 23 d octubre de l any 1997 per iniciativa de Càritas Parroquial de Calella per tal de facilitar l accés

Más detalles

El teu esforç compta!

El teu esforç compta! El teu esforç compta! Nous informes d estrangeria per acreditar la integració i l adequació de l habitatge Nuevos informes de extranjería para acreditar la integración y la adecuación de la vivienda www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

Más detalles

E D I C T E BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR CURS 2017/2018

E D I C T E BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR CURS 2017/2018 E D I C T E Edicte de l Ajuntament de Ripollet, sobre l aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria de les beques de llibres i/o material escolar curs 2017/2018. En relació a les

Más detalles

6.5 Circuits i canals de comunicació

6.5 Circuits i canals de comunicació 6.5 Circuits i canals de comunicació Per tal de garantir un flux correcte i eficaç d informació, comunicació i documentació en matèria de prevenció de riscos laborals entre els responsables de les unitats,

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR CURS 2016/2017 Primera.- Objecte i àmbit Les beques de llibres i/o

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR CURS 2016/2017 Primera.- Objecte i àmbit Les beques de llibres i/o BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR CURS 2016/2017 Primera.- Objecte i àmbit Les beques de llibres i/o material escolar que es concedeixen sota aquesta convocatòria

Más detalles

Bases per a l atorgament d ajuts a alumnes de l Escola de Música de Vic

Bases per a l atorgament d ajuts a alumnes de l Escola de Música de Vic Bases per a l atorgament d ajuts a alumnes de l Escola de Música de Vic Justificació i finalitat La finalitat d aquestes bases és la d establir un sistema d ajuts econòmics per a alumnes de l Escola de

Más detalles

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI Informacions final de curs Grau Mitjà 1er curs PFI 1 Calendari final del curs 2017-20182 2 Informacions de Secretaria final del curs 2017-20183 3 Serveis del Dept. d Escola Empresa4 Barcelona, abril de

Más detalles

PROCEDIMENT AJUT IMPLÍCIT

PROCEDIMENT AJUT IMPLÍCIT Pàgina: 1 / 6 ÍNDEX: 1. OBJECTE 2. ABAST 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. RESPONSABILITATS 6. DESENVOLUPAMENT Procediment aprovat pel Director de Promoció de l Habitatge el 06/10/2015 Pàgina: 2 / 6 1.

Más detalles

L objecte d aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió d ajuts econòmics a:

L objecte d aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió d ajuts econòmics a: BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS ECONÒMICS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS NENS /ES A LES ACTIVITATS D ESTIU 2012 ORGANITZATS PER A LES AMPES i ENTITATS ESPORTIVES La convocatòria

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ Fax 977 55 62 11 PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ ORDRE D ASSIGNACIÓ DE PLACES GM: - El centre assignarà places, en primer lloc, a les persones que van participar

Más detalles

1) Evolució històrica dels indicadors d ingressos familiars.

1) Evolució històrica dels indicadors d ingressos familiars. NOTA EXPLICATIVA DE LA PONDERACIÓ DELS INGRESSOS FAMILIARS DE LES LLARS DE CATALUNYA PER A CONSIDERAR-LES BENEFICIÀRIES DELS PROGRAMES D HABITATGE DE LA GENERALITAT 1) Evolució històrica dels indicadors

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC DE CONDUCTOR D INSTAL LACIONS ESPECIALISTA EN INSTAL LACIONS HIPERBÀRIQUES SANITÀRIES LLOC DE TREBALL DENOMINACIÓ: conductor d instal

Más detalles

MATRICULACIÓ I CONCERTACIÓ SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS ESCOLAR / Carrer Número Pis. Població Telèfon fix Telèfon mòbil

MATRICULACIÓ I CONCERTACIÓ SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS ESCOLAR / Carrer Número Pis. Població Telèfon fix Telèfon mòbil Àrea d Educació i Política Social C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 Tel. 933779911 Fax.934743342 MATRICULACIÓ I CONCERTACIÓ SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS ESCOLAR / DADES PERSONALS DEL PARE/MARE

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

1. Objecte de les bases

1. Objecte de les bases REGLAMENT DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES ALS ALUMNES D EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DELS CENTRES ESCOLARS

Más detalles

Administració Local Ajuntaments. Núm Pàg. 42. Núm de setembre de 2018

Administració Local Ajuntaments. Núm Pàg. 42. Núm de setembre de 2018 Pàg. 42 Núm. 8217 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER Edicte d aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d ajuts econòmics Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de

Más detalles

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI PREÀMBUL NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s efectua

Más detalles

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades Confidencialitat Principi ètic en virtut del qual un metge no pot revelar cap informació obtinguda en el curs de l'assistència

Más detalles

1. Aneu a la pàgina web 2. Seleccioneu l organisme Conselleria d Educació, Cultura i Universitats.

1. Aneu a la pàgina web   2. Seleccioneu l organisme Conselleria d Educació, Cultura i Universitats. 1. Aneu a la pàgina web http://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx. 2. Seleccioneu l organisme Conselleria d Educació, Cultura i Universitats. 1. Trieu la quarta opció: Escola Oficial d Idiomes. A la

Más detalles

El municipi de Vilallonga del Camp celebra el Carnaval el 10 de febrer de 2018.

El municipi de Vilallonga del Camp celebra el Carnaval el 10 de febrer de 2018. ANUNCI El ple d aquest ajuntament en sessió extraordinària del dia 29 de novembre de 2017 va aprovar les Bases de la rua de Carnaval del IV Concurs de Disfresses del 2018. L anunci es va publicar al Butlletí

Más detalles

ANNEX 2.- GENT GRAN i FAMÍLIES MONOPARENTALS

ANNEX 2.- GENT GRAN i FAMÍLIES MONOPARENTALS ANNEX 2.- GENT GRAN i FAMÍLIES MONOPARENTALS 1. OBJECTE Constitueix l objecte de la subvenció reduir les despeses que per a determinats col lectius implica la titularitat o l ús d un habitatge. 2. Els

Más detalles

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS ANUNCI de l Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre l aprovació de la llista definitiva d admesos/es i exclosos/es i determinació de la data, hora i lloc de

Más detalles

PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES.

PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES. Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Lola Anglada Carrer Manuel de Falla, 5, 7, 9 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 372 11 04 Fax 93 372 11 04 ceip-lola-anglada-esplugues@xtec.cat

Más detalles