Unidade 1. Primaria Ciencias da Natureza 5 Programación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Unidade 1. Primaria Ciencias da Natureza 5 Programación"

Transcripción

1 Primaria Ciencias da Natureza 5 Programación Unidade 1 1. Presentación da unidade 2. Obxectivos didácticos 3. Contidos da unidade/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe avaliables 4. Selección de evidencias para o portfolio 5. Competencias: descritores e desempeños 6. Tarefas 7. Estratexias metodolóxicas 8. Recursos 9. Ferramentas de avaliación 10. Medidas para a inclusión e atención á diversidade 11. Autoavaliación do profesorado

2 1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE Título Os seres vivos. Descrición da unidade Nesta unidade farase un percorrido pola estrutura e as funcións básicas dos seres vivos e as variacións nestas, que permiten clasificar a enorme biodiversidade do planeta. Estes contidos trátanse segundo unha secuencia didáctica, que pretende ser un eixe condutor para fundamentar a aprendizaxe. Esta secuencia didáctica baséase na definición de célula e dos distintos niveis de organización, a definición das funcións vitais desde a perspectiva dos órganos e aparatos implicados, os criterios para clasificar os seres vivos nos cinco reinos, e estudar a vida desde unha perspectiva máis global, atendendo á diversidade, o uso do microscopio e o concepto de biosfera. Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de xeito atractivo e motivador, que gocen aprendendo. A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran os coñecementos seguintes: As partes da célula e as tarefas que realizan. Os niveis de organización dos seres vivos. As funcións vitais. As características xerais dos cinco reinos de seres vivos. Os niveis de clasificación dos seres vivos. A definición de especie. Temporalización: Setembro Outubro 2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS Coñecer os principais compoñentes celulares e as funcións que desempeñan, e os niveis de organización dos seres vivos. Afondar no coñecemento das funcións vitais. Adquirir unhas ideas xerais sobre as características dos seres vivos para a súa clasificación, e aplicalas con seres vivos do ámbito. Desenvolver pautas para observar con respecto a natureza. Coñecer e utilizar elementos e estratexias matemáticos, e TIC para resolver problemas e investigar sobre os seres vivos. Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre os seres vivos para expresar coñecementos de forma oral e escrita. 2

3 3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables A célula. Partes e tarefas que realizan. 1. Adquirir unha idea básica de célula como 1.1. Identifica, nomea e describe as tarefas das partes dunha Niveis de organización unidade funcional dos célula típica, coñece a dos seres vivos: seres vivos e coñecer a organización e a disposición células, tecidos, organización fisiolóxica das células en tecidos, órganos, aparatos e dos seres unicelulares órganos e aparatos, e define sistemas. e pluricelulares. ser unicelular e ser A función de nutrición pluricelular. e os procesos que a 2. Afondar no 2.1. Define función de nutrición; conforman. coñecemento das describe e nomea os Tipos de nutrición. funcións vitais. procesos que a integran. Explica os tipos de nutrición A función de relación e identifica e nomea seres nos seres vivos. vivos que os realizan. A función de 2.2. Define función de relación e reprodución e os seus función de reprodución. tipos. Nomea, explica e compara Os cinco reinos de os tipos de reprodución: seres vivos. sexual e asexual. Características de 3. Coñecer os aspectos 3.1. Coñece as características cada un deles. funcionais que permiten que permiten clasificar seres Niveis de clasificación. clasificar seres vivos, vivos. Nomea os cinco A especie. as xerarquías reinos, describe as súas Informacións básicas sobre nomenclatura binomial. Nomes existentes na clasificación destes e a estrutura e a utilidade características e nomea seres vivos que os compoñen. comúns e nomes da nomenclatura 3.2. Coñece distintos niveis da científicos. binomial. clasificación dos seres vivos. Realización de observacións de seres vivos e de imaxes destes. Respecto á natureza e Define especie. Coñece a estrutura da nomenclatura binomial e os nomes científicos dalgúns animais do ámbito. aprecio pola variedade 4. Desenvolver pautas de 4.1. Mostra curiosidade por e complexidade dos observación de seres coñecer diferentes aspectos seres vivos. vivos, afianzar o dos seres vivos e aplica os Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua como respecto pola natureza e apreciar a enorme variedade de mecanismos que teñen os seres vivos para seus coñecementos sobre os seus niveis de organización e a súa clasificación nas descricións que realiza deles. instrumento de realizar as súas 4.2. Mostra respecto pola comunicación e funcións vitais. natureza e manifesta mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. Coñecemento e aplicación de 5. Comprender curiosidade por coñecer o ámbito natural próximo e aprecia os esforzos pola súa conservación Comprende informacións, 3

4 elementos, operacións e estratexias matemáticos para resolver problemas. Comprensión da realidade social e exercicio dunha cidadanía construtiva, solidaria e respectuosa coa sociedade e coa natureza. Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre os seres vivos. Uso de estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar problemas e defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. informacións, adquirir vocabulario sobre os seres vivos, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos sobre a biodiversidade e a exploración para o seu descubrimento. 6. Coñecer e aplicar elementos e estratexias matemáticos para resolver problemas sobre medidas reais de microorganismos vistos ao microscopio. 7. Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de aprendizaxe. 8. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar problemas e defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de traballar en grupo. adquire vocabulario sobre os seres vivos, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura Coñece e aplica elementos, operacións e estratexias matemáticos para resolver problemas sobre medidas reais de microorganismos vistos ao microscopio Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 4

5 4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa evolución en cada un deles. No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu grupo. Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) Estándares de aprendizaxe avaliables 1.1. Identifica, nomea e describe as tarefas das partes dunha célula típica, coñece a organización e a disposición das células en tecidos, órganos e aparatos, e define ser unicelular e ser pluricelular Define función de nutrición; describe e nomea os procesos que a integran. Explica os tipos de nutrición e identifica e nomea seres vivos que os realizan Define función de relación e función de reprodución. Nomea, explica e compara os tipos de reprodución: sexual e asexual Coñece as características que permiten clasificar seres vivos. Nomea os cinco reinos, describe as súas características e nomea seres vivos que os compoñen Coñece distintos niveis da clasificación dos seres vivos. Define especie. Coñece a estrutura da nomenclatura binomial e os nomes científicos dalgúns animais do ámbito Mostra curiosidade por coñecer diferentes aspectos dos seres vivos e aplica os seus coñecementos sobre os seus niveis de organización e a súa clasificación nas descricións que realiza deles Mostra respecto pola natureza e manifesta curiosidade por coñecer o Selección de evidencias para o portfolio Actividades do LA para identificar imaxes (debuxos e fotografías) de compoñentes celulares. Actividade do LA, que traballa coa imaxe, para diferenciar os tipos de nutrición e recoñecer as substancias implicadas en cada proceso que integra a función de nutrición. Actividades do LA para describir como realiza a función de relación unha planta. Actividades do LA para comparar os tipos de reprodución. Actividade do LA, que traballa coa imaxe, para coñecer e aplicar algunhas características dos seres vivos utilizados para clasificalos. Actividade do LA para ordenar nunha táboa algúns aspectos de cada un dos cinco reinos. Actividades do LA para aprender a clasificar, utilizando unha clave dicotómica, seres vivos comúns no ámbito. Ficha de ampliación dos RF para clasificar animais. Proxecto para investigar sobre os nomes comúns de seres vivos moi coñecidos no ámbito, proposto na PD. Actividade, da tarefa do LA, para observar a natureza utilizando o microscopio titulada 5

6 ámbito natural próximo e aprecia os esforzos pola súa conservación Comprende informacións, adquire vocabulario sobre os seres vivos, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura Coñece e aplica elementos, operacións e estratexias matemáticos para resolver problemas sobre medidas reais de microorganismos vistos ao microscopio Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. «Descubrimos seres microscópicos». Actividades do LA para traballar coa lectura e o vocabulario. Actividade do LA para aplicar estratexias matemáticas para resolver problemas sobre medidas reais de microorganismos vistos ao microscopio. Actividade do LA para participar activamente e mellorar no propio proceso de aprendizaxe completando o esquema da unidade. Actividade de aprendizaxe cooperativa do proxecto sobre os cinco reinos proposto na PD. 6

7 5. COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS Competencia Descritor Desempeño Comunicación lingüística. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Competencia dixital. Aprender a aprender. Competencias sociais e cívicas. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Conciencia e expresións culturais. Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. Plan lector: Gozar coa lectura. Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o que acontece ao noso redor. Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. Intelixencias múltiples: Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. Educación en valores: Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. Elabora unha biografía de Linneo. Le a lectura inicial e os textos recomendados no plan lector. Aplica os coñecementos aprendidos para clasificar seres vivos utilizando unha clave dicotómica. Interpreta con corrección o apoio visual para a realización da actividade sobre a célula humana. Fai un esquema cos catro procesos dos que consta a función de nutrición dos seres vivos. Constrúe un modelo de célula para desenvolver as intelixencias espacial e natural e científica. Participa activamente no traballo en grupo coa información sobre un dos cinco reinos. Recoñece a importancia dos seres vivos e do ámbito no que habitan. Opina sobre a posibilidade de vida noutros planetas como Marte. Realiza o proxecto de observación de seres unicelulares nunha gota de auga, coidando a estética, a orde e a pulcritude. 7

8 6. TAREFAS Libro do alumno (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) Tarefa 1: Lemos «A Expedición Malaspina» e traballamos co texto e a imaxe inicial. Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD. Lemos a lectura aplicando a metodoloxía de aprendizaxe cooperativa de lectura compartida e realizamos as actividades do LA e do LD. Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA e do LD, algunhas destas actividades facémolas de forma cooperativa tal e como se suxire na PD. Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade do LD. Realizamos a actividade «Recorda o que sabes sobre os seres vivos» do LD. Tarefa 2: Coñecemos as características dos seres vivos; a célula e os niveis de organización. Coñecemos as suxestións metodolóxicas e identificamos as ideas previas e as dificultades da aprendizaxe coa PD. Describimos a célula, as súas partes e a función que desempeñan co LA, traballamos coa imaxe dunha célula vista ao microscopio e realizamos as actividades do LA e do LD. Distinguimos entre seres unicelulares e seres pluricelulares co LA, e visualizamos a presentación do LD. Realizamos as actividades do LA e do LD, as actividades 1 e 2 da ficha de reforzo dos RF e as actividades de reforzo e ampliación da PD. Facemos o proxecto (observar seres unicelulares nunha gota de auga) para investigar da PD, o obradoiro de ciencias «Como construír un modelo de célula dos RF», e o vídeo-obradoiro «Constrúo un modelo de célula», do LD. Tarefa 3: Definimos as funcións vitais. Coñecemos as suxestións metodolóxicas e identificamos as ideas previas e as dificultades da aprendizaxe coa PD. Describimos a función de nutrición e os procesos que a integran, traballamos coas imaxes de nutrición heterótrofa e autótrofa, co LA e cos materiais dixitais do LD. Realizamos a actividades do LA e do LD, de reforzo da PD e do LD. Describimos a función de relación e reprodución co LA, e visualizamos o vídeo «A función de relación en animais» e a presentación «A función de relación nas plantas» do LD. Realizamos as actividades do LA e do LD, e aplicamos as estratexias de aprendizaxe cooperativa tal e como se propón na PD. Facemos o proxecto (sementeira de sementes de céspede) para investigar da PD. Tarefa 4: Clasificamos seres vivos. Coñecemos as suxestións metodolóxicas coa PD. Expoñemos as diferenzas entre os seres vivos e traballamos coa imaxe, co LA e co LD. Describimos as características máis importantes de cada reino e expoñemos a curiosidade sobre os escaravellos co LA e o LD. Realizamos as actividades sobre a clasificación dos seres vivos en reinos, do LA e do LD, e o proxecto para traballar en grupo coa información (sobre un dos cinco reinos) aplicando estratexias de aprendizaxe cooperativa da PD. 8

9 Definimos especie e nome científico co LA e visualizamos o vídeo sobre Linneo do LD. Traballamos o concepto de especie coas imaxes e realizamos as actividades sobre a clasificación dos seres vivos do LA e do LD, e das fichas de reforzo e ampliación dos RF. Facemos o proxecto (clasificar e nomear especies comúns) para investigar e visitamos a web do Museo de Ciencias Naturais, tal e como se propón na PD. Coñecemos as suxestións metodolóxicas para a tarefa coa PD. Expoñemos «Pequenos científicos: aprendemos a clasificar» do LA e realizamos as actividades do LA e a actividade do LD. Tarefa 5: Descubrimos seres microscópicos e observamos un tecido. Coñecemos as suxestións metodolóxicas coa PD. Expoñemos a primeira parte da tarefa do LA. Visualizamos a información audiovisual que explica o funcionamento do microscopio e o vídeo-obradoiro (o uso do microscopio) do LD. Realizamos as actividades do LA e do LD, e outras actividades como a lectura, do LD e o obradoiro de ciencias «Que hai nunha gota de auga?» dos RF. Expoñemos a segunda parte da tarefa do LA. Realizamos as actividades do LA e do LD, e outras actividades traballando en cooperativo como propón a PD. Tarefa 6: Repasamos a unidade. Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD. Lemos o resumo da unidade do LD. Realizamos as actividades de repaso da unidade do LA e do LD. Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: Exposición do profesor utilizando diferentes soportes e incidindo na forma de describir os seres vivos, desde o que se ve por fóra a como é por dentro. Antes de comezar, débense coñecer as ideas previas e as dificultades da aprendizaxe do alumnado. Realización de observacións reais dalgúns seres vivos, sempre que sexa posible, no laboratorio ou visitando medios naturais; para iso é importante ter as mostras e os materiais preparados e prever con tempo as visitas. Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais, proxectos para investigar e obradoiros de ciencias. Traballo en grupo cooperativo no desenvolvemento de actividades e proxectos: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e utilizar as estruturas de cooperativo suxeridas na guía do profesor para traballar os principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. Recoméndase a aprendizaxe cooperativa aplicando as metodoloxías de lectura compartida, folio xiratorio, lapis ao centro e mapa conceptual compartido. Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou de grupo. 9

10 8. RECURSOS Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de Ciencias da Natureza: Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, ampliación, obradoiros de ciencia e avaliación. Cadernos complementarios do libro do alumno. Os materiais dixitais, entre os que destacan os vídeos e as simulacións con información complementaria sobre as células e os seres vivos, a observación de organismos mediante o microscopio, a descrición e o uso deste instrumento, a forma de realizar observacións científicas, as técnicas de observación da biodiversidade en medios naturais... Un microscopio escolar e materiais para realizar observacións. Guías de clasificación, manuais, enciclopedias e medios informáticos de consulta. Recursos dixitais Libro dixital: Os alumnos poderán reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os recursos dixitais dispoñibles. CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. Enlaces web: e 9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN. Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital).. Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación).. Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 10. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? Como vou minimizar as dificultades? Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 11. AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO Que porcentaxe de alumnos alcanzaron os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 10

11 Que é o que mellor funcionou nesta unidade? Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 11

Unidad 1. Primaria Ciencias de la Naturaleza 5 Programación

Unidad 1. Primaria Ciencias de la Naturaleza 5 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 5 Programación Unidad 1 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 4. Primaria Religión 3 Programación

Unidad 4. Primaria Religión 3 Programación Primaria Religión 3 Programación Unidad 4 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizajes evaluables 4. Selección de evidencias

Más detalles

Unidad 8. Primaria Religión 3 Programación

Unidad 8. Primaria Religión 3 Programación Primaria Religión 3 Programación Unidad 8 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizajes evaluables 4. Selección de evidencias

Más detalles

Unidad 9. Primaria Religión 3 Programación

Unidad 9. Primaria Religión 3 Programación Primaria Religión 3 Programación Unidad 9 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizajes evaluables 4. Selección de evidencias

Más detalles

Unidad 8. Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación

Unidad 8. Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación Unidad 8 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 7. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación

Unidad 7. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 5. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación

Unidad 5. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Unidad 5 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección

Más detalles

Unidad 1. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación

Unidad 1. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Unidad 1 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección

Más detalles

Unidad 2. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación

Unidad 2. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Unidad 2 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección

Más detalles

Unidad 2. Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación

Unidad 2. Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación Unidad 2 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 4. Primaria Lengua 1 Programación

Unidad 4. Primaria Lengua 1 Programación Primaria Lengua 1 Programación Unidad 4 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de evidencias

Más detalles

Unidad 6. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación

Unidad 6. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Unidad 6 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4 XUSTIFICACIÓN: Este documento ten coma finalidade dar a coñecer ao alumnado e a comunidade educativa en xeral a información básica relativa a Programación Didáctica dos distintos Ciclos para o CURSO2010-2011,

Más detalles

Unidad 10. Primaria Valores Sociales y Cívicos 3 Programación

Unidad 10. Primaria Valores Sociales y Cívicos 3 Programación Primaria Valores Sociales y Cívicos 3 Programación Unidad 10 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables

Más detalles

Unidad 1. Primaria Matemáticas 3 Programación

Unidad 1. Primaria Matemáticas 3 Programación Primaria Matemáticas 3 Programación Unidad 1 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL:SEXTO ÁREA:CIENCIAS NATURALES PRIMER TRIMESTRE CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO 1) Distinguir las características de las funciones vitales de los seres vivos. 2) Conocer las características de

Más detalles

Unidad 3. Primaria Matemáticas 5 Programación

Unidad 3. Primaria Matemáticas 5 Programación Primaria Matemáticas 5 Programación Unidad 3 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

Unidad 7. Primaria Matemáticas 5 Programación

Unidad 7. Primaria Matemáticas 5 Programación Primaria Matemáticas 5 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

Unidad 12. Primaria Matemáticas 3 Programación

Unidad 12. Primaria Matemáticas 3 Programación Primaria Matemáticas 3 Programación Unidad 12 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

Primaria Lengua Castellana y Literatura 1 Programación

Primaria Lengua Castellana y Literatura 1 Programación Primaria Lengua Castellana y Literatura 1 Programación Unidad 13 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables

Más detalles

Unidad 14. Primaria Matemáticas 5 Programación

Unidad 14. Primaria Matemáticas 5 Programación Primaria Matemáticas 5 Programación Unidad 14 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

Unidad 1. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación

Unidad 1. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Unidad 1 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 1. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación

Unidad 1. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Unidad 1 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 5. Primaria Valores Sociales y Cívicos 1 Programación

Unidad 5. Primaria Valores Sociales y Cívicos 1 Programación Primaria Valores Sociales y Cívicos 1 Programación Unidad 5 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables

Más detalles

Unidad 3. Primaria Lengua Castellana y Literatura 5 Programación

Unidad 3. Primaria Lengua Castellana y Literatura 5 Programación Primaria Lengua Castellana y Literatura 5 Programación Unidad 3 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables

Más detalles

Primaria Lengua Castellana y Literatura 3 Programación

Primaria Lengua Castellana y Literatura 3 Programación Primaria Lengua Castellana y Literatura 3 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables

Más detalles

Unidad 7. Primaria Matemáticas 3 Programación

Unidad 7. Primaria Matemáticas 3 Programación Primaria Matemáticas 3 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

el universo y el sistema solar

el universo y el sistema solar el universo y el sistema solar Unidad de trabajo 5º de Primaria elementos del currículo definidos en esta programación objetivos competencias básicas contenidos temporalización metodología evaluación atención

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

O PEC. Aspectos lexislativos e organizativos

O PEC. Aspectos lexislativos e organizativos O PEC. Aspectos lexislativos e organizativos LOE: Título V Participación, autonomía y gobierno de los centros Capítulo II. Autonomía de los centros Artículo 120. Disposiciones generales. 1. Los centros

Más detalles

Primaria Lengua Castellana y Literatura 3 Programación

Primaria Lengua Castellana y Literatura 3 Programación Primaria Lengua Castellana y Literatura 3 Programación Unidad 4 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables

Más detalles

Unidad 8. Primaria Matemáticas 5 Programación

Unidad 8. Primaria Matemáticas 5 Programación Primaria Matemáticas 5 Programación Unidad 8 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de

Más detalles

PRIMARIA. en conexión

PRIMARIA. en conexión PRIMARIA GALICIA aprender aprender es é crecer crecer en conexión aprender aprender es é crecer crecer en conexión EL APRENDIZAJE INTELIGENTE Profundizar en los contenidos curriculares con rigor y potenciar

Más detalles

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2014-2020 Seminario: Programas de financiamento europeo para ONG de acción social Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015 MARCO NORMATIVO ESTRATEXIA EUROPA

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

UNIDAD DIDÁCTICA EL ECOSISTEMA Área: Conocimiento del Medio Etapa: Educación Primaria Ciclo: 3º Curso: 6º. Justificación:

UNIDAD DIDÁCTICA EL ECOSISTEMA Área: Conocimiento del Medio Etapa: Educación Primaria Ciclo: 3º Curso: 6º. Justificación: UNIDAD DIDÁCTICA EL ECOSISTEMA Área: Conocimiento del Medio Etapa: Educación Primaria Ciclo: 3º Curso: 6º Justificación: En esta unidad se abordan los contenidos transversales del eje Educación Ambiental.

Más detalles

1 de 5 10/10/26 16:47

1 de 5 10/10/26 16:47 DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Organización de Empresas Código 650G01016 Titulación GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Idioma Departamento Cr. totais Cr. teóricos

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Unidad 7. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación

Unidad 7. Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Primaria Ciencias Sociales 5 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

PAU XUÑO 2015 DEBUXO ARTÍSTICO II

PAU XUÑO 2015 DEBUXO ARTÍSTICO II Calificación para las dos opcións: Cuestión 1ª = 5 puntos; cuestión 2ª = 5 puntos. OPCIÓN A 1. Realizar un debuxo de dous prismas de base rectangular e un cubo. A organización do debuxo e a súa composición

Más detalles

Unidad 7. Primaria Ciencias Sociales 1 Programación

Unidad 7. Primaria Ciencias Sociales 1 Programación Primaria Ciencias Sociales 1 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

Lograr la excelencia. Proyecto Aula3D de Lengua castellana y Literatura ESO Y BACHILLERATO. Contenidos y competencias. Actividades competenciales

Lograr la excelencia. Proyecto Aula3D de Lengua castellana y Literatura ESO Y BACHILLERATO. Contenidos y competencias. Actividades competenciales es activo y constructivo. Actividades sobre un texto audiovisual. paz de verificar hipótesis, crear opiniones argumentadas y pueda establecer conclusiones. El aprendizaje En LCL y LCLB se prepara al alumnado

Más detalles

Elaboración de una campaña de tráfico

Elaboración de una campaña de tráfico Elaboración de una campaña de tráfico Física y Química 4º ESO IES Saulo Torón María Dolores Ramírez Rodríguez En España los accidentes de tráfico son la quinta causa de muerte no natural siendo la velocidad

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad A Manual de do Elementos de identidade Elementos de identidad e 02_ O símbolo 02_ El símbolo A_02 02_1 SÍMBOLO O símbolo representa graficamente o. O símbolo amosa a parte máis emblemática da Muralla de

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Nombre de la asignatura Psicología Evolutiva II Curso 3º Equipo docente responsable de la evaluación y las tutorías

Nombre de la asignatura Psicología Evolutiva II Curso 3º Equipo docente responsable de la evaluación y las tutorías Nombre de la asignatura Psicología Evolutiva II Curso 3º Equipo docente responsable de la evaluación y las tutorías Alfredo Oliva Delgado oliva@us.es Criterios de calificación Ver programa Material objeto

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Unidad 7. Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación

Unidad 7. Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 1 Programación Unidad 7 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

Unidad 3. Primaria Música 5 Programación

Unidad 3. Primaria Música 5 Programación Primaria Música 5 Programación Unidad 3 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de evidencias

Más detalles

TEXTOS EXTREMEÑOS DE TRADICIÓN ORAL Y ESCRITA

TEXTOS EXTREMEÑOS DE TRADICIÓN ORAL Y ESCRITA UNIDAD DIDÁCTICA: TETOS ETREMEÑOS DE TRADICIÓN ORAL Y ESCRITA OBJETIVO GENERAL: Leer textos literarios y no literarios, identificando sus modalidades y estructuras, resumiendo su contenido, analizando

Más detalles

UAP UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

UAP UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SÍLABUS DE TALLER DE DANZAS 1.- INFORMACIÓN GENERAL 1.1. ASIGNATURA : TALLER DE DANZAS

Más detalles

Datos do Departamento

Datos do Departamento CENTRO: FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE Guía docente de la materia: Código: 203311206 Nome da Materia: EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA II (EDUCACION FISICA) Aprobado polo Consello do Dpto.

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS. Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso Período 3 2 1 Troncal Terceiro Anual

DATOS IDENTIFICATIVOS. Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso Período 3 2 1 Troncal Terceiro Anual DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Novas Tecnoloxías Aplicadas a Educación Código 652211303 Titulación MESTRE: ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA Ciclo 1º e 2º Ciclo Créditos, tipo e calendario Idioma Departamento

Más detalles

GUÍA DEL ESTUDIANTE. ÁREA O MATERIA: Biología y geología 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: BIOLOGIA Y GEOLOGIA.

GUÍA DEL ESTUDIANTE. ÁREA O MATERIA: Biología y geología 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: BIOLOGIA Y GEOLOGIA. GUÍA DEL ESTUDIANTE ÁREA O MATERIA: Biología y geología 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: BIOLOGIA Y GEOLOGIA. JEFE DE DEPARTAMENTO : Dª Mª Luisa Rodríguez Rodríguez PROFESORA DEL GRUPO: Dª Mª Luisa Rodríguez

Más detalles

A continuación se recogen los bloques de contenido por unidad del primer trimestre, directamente relacionados con los criterios de evaluación.

A continuación se recogen los bloques de contenido por unidad del primer trimestre, directamente relacionados con los criterios de evaluación. UNIDADES DIDÁCTICAS 3º DIVERSIFICACIÓN A continuación se recogen los bloques de contenido por unidad del primer trimestre, directamente relacionados con los criterios de evaluación. 1 UNIDADES DIDÁCTICAS

Más detalles

246 DOSIFICACIÓN BLOQUE 1

246 DOSIFICACIÓN BLOQUE 1 ESCUELA: GRUPO: PROFESOR: FECHA: CONTENIDO 1 EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD CONTENIDO 1.1 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SERES VIVOS Se reconoce como parte de la biodiversidad al comparar

Más detalles

ASIGNATURA: BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA

ASIGNATURA: BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS: 6 Idioma/s:

Más detalles

I. U.D. Educación Primaria

I. U.D. Educación Primaria Ejemplo de unidad dida ctica: I. U.D. Educación Primaria TÍTULO: Catálogo-guía de las plantas del entorno. ÁREA-S: Interdisciplinar (C. Medio + Artística + EF +Lengua y literatura castellana + Lengua extranjera).

Más detalles

SELLO EUROPEO TERCER PREMIO. Fomento de las lenguas extranjeras. desde una perspectiva global

SELLO EUROPEO TERCER PREMIO. Fomento de las lenguas extranjeras. desde una perspectiva global Fomento de las lenguas extranjeras desde una perspectiva global TERCER PREMIO 2008 SELLO EUROPEO c e i p P E D R O D E V A L D I V I A. B A D A J O Z. E X T R E M A D U R A Coordinador Gregorio Miranda

Más detalles

TEMPORALIZACIÓN: Unidades 1-3 (septiembre/octubre). Unidades 4-6 (noviembre/diciembre).

TEMPORALIZACIÓN: Unidades 1-3 (septiembre/octubre). Unidades 4-6 (noviembre/diciembre). PRIMER TRIMESTRE 2014-15 ASIGNATURA: Conocimiento l medio CURSO: Year 6 UNIDADES DIDÁCTICAS: Unidad 1: Los seres vivos. Unidad 2: El reino las plantas. Unidad 3: La protección l medio ambiente. Unidad

Más detalles

Unidad 2. Primaria Música 5 Programación

Unidad 2. Primaria Música 5 Programación Primaria Música 5 Programación Unidad 2 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4. Selección de evidencias

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Bioloxía Código CSPEC03 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

ÁREA: MATEMÁTICAS UNIDAD : 1 TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE 1ª QUINCENA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA: MATEMÁTICAS UNIDAD : 1 TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE 1ª QUINCENA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA: MATEMÁTICAS UNIDAD : 1 TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE 1ª QUINCENA Conocer los nueve primeros órdenes de unidades y las equivalencias entre ellos. Leer, escribir y descomponer números de hasta nueve cifras.

Más detalles

TRABALLOS E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º ESO

TRABALLOS E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º ESO TRABALLOS E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º ESO CIENCIAS DA NATUREZA Ten en conta que a realización correcta destas cuestións contará para a nota final. Asimesmo seleccionaranse preguntas deste traballo

Más detalles

Contenido. Unidad Uno. Conoce los contenidos 1 Los seres vivos 2. Reino Mónera 6 Reino Fungí 6

Contenido. Unidad Uno. Conoce los contenidos 1 Los seres vivos 2. Reino Mónera 6 Reino Fungí 6 2 Contenido Unidad Uno Conoce los contenidos 1 Los seres vivos 2 Actividad 3 Reino Mónera 6 Reino Fungí 6 Reino Vegetal 8 Reino Animal 8 Actividad 9 Reino protista 10 Glosario 11 Guía de aplicación Unidad

Más detalles

TÉCNICAS DE ESTUDIO (III): RESUMEN

TÉCNICAS DE ESTUDIO (III): RESUMEN SERVEI D ORIENTACIÓ EDUCATIVA TÉCNICAS DE ESTUDIO (III): RESUMEN PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ESTUDIO CEIP AZORÍN-CALP TALLER DE HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 5º de Educación Primaria MÉTODO DE ESTUDIO

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

UNIDAD DIDÁCTICA: El paso del tiempo. Las sociedades cambian

UNIDAD DIDÁCTICA: El paso del tiempo. Las sociedades cambian UNIDAD DIDÁCTICA: El paso del tiempo. Las sociedades cambian Publicación de la unidad: Curso 2010-20111 Nivel al que se dirige: 4º del 2º Ciclo de Primaria. Elaboración de la Unidad: Juan Manuel Dios Oubiña.

Más detalles

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Enxeñería do Software (intensificación) Código 614P07116 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr.

Más detalles

Rúbricas. La evaluación. Qué es una rúbrica?

Rúbricas. La evaluación. Qué es una rúbrica? @ Rúbricas La evaluación Toda evaluación del aprendizaje implica un juicio de valor sobre otra persona de la cual sólo se conocen unas manifestaciones observables. Pero es importante que todos los docentes

Más detalles

Plan anual de lecturas Curso 2014/2015

Plan anual de lecturas Curso 2014/2015 Plan anual de lecturas Curso 2014/2015 I.E.S. Lama das Quendas R./ Uxío Novoneyra s/n 27500 - Chantada (Lugo) Telf.: 982 440 551 Fax: 982 440 912 www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas ies.lama.quendas@edu.xunta.es

Más detalles

PLAN DE AUTONOMÍA DE INGLÉS.

PLAN DE AUTONOMÍA DE INGLÉS. . El objetivo que pretendemos con este nuevo proyecto es aumentar la competencia lingüística en inglés en nuestro alumnado. 1. JUSTIFICACIÓN DE DICHO PLAN. La Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, por la

Más detalles

Unidad 5. Primaria Ciencias de la Naturaleza 5 Programación

Unidad 5. Primaria Ciencias de la Naturaleza 5 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 5 Programación Unidad 5 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

1º ESO CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS NATURALES 1º ESO MÍNIMOS Y 1º ESO MÍNIMOS Y Unidad 1. El Universo y el Sistema Solar Concepción, componentes y origen del Universo. Tamaños y distancias en el Universo. El Sistema Solar, astros

Más detalles

PROGRAMACIÓN DE AULA 4º ESO. UNIDAD 1: La Iglesia católica

PROGRAMACIÓN DE AULA 4º ESO. UNIDAD 1: La Iglesia católica PROGRAMACIÓN DE AULA 4º ESO UNIDAD 1: La Iglesia católica El centro de interés desde el que se desarrolla el tema y se motiva a los alumnos es 2la vida de san Pío de Pietrelcina. Por medio de la vida de

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

ASIGNATURA: BIOLOGÍA. MATERIA: Biología MÓDULO: Fundamental ESTUDIOS: Grado en Química CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN. Página 1 de 5.

ASIGNATURA: BIOLOGÍA. MATERIA: Biología MÓDULO: Fundamental ESTUDIOS: Grado en Química CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN. Página 1 de 5. Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS:

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

Educación plástica, visual y audiovisual

Educación plástica, visual y audiovisual ESO Educación plástica, visual y audiovisual aprender es crecer en conexión ESO aprender es crecer en conexión EL APRENDIZAJE INTELIGENTE Profundizar en los contenidos curriculares con rigor y potenciar

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Sistemas de Control por Computador Código 614P07226 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 109 Mércores, 8 de xuño de 2011 Páx. 13756 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 105/2011, do 12 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo

Más detalles

Nombre de la asignatura: Algoritmos y Lenguajes de programación.

Nombre de la asignatura: Algoritmos y Lenguajes de programación. Nombre de la asignatura: Algoritmos y Lenguajes de programación. Créditos: 2-4- 6 Aportación al perfil Dominar la lógica necesaria para aprender lenguajes de programación de alto nivel para poder resolver

Más detalles

Nombre y apellidos Nº EXAMEN TEMA 3. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 4º E.S.O.

Nombre y apellidos Nº EXAMEN TEMA 3. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 4º E.S.O. 1.- Resuelve las siguientes ecuaciones (1p): a) 2x 2 50 = 0 b) 7x 2 + 5x = 0 2.- Resuelve la siguiente ecuación bicuadrada (1p): x 4 10x 2 + 9 = 0 3.- Resuelve el sistema de ecuaciones por cualquiera de

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Los Pitagóricos y la Escuela Pitagórica. Descripción del Proyecto

Los Pitagóricos y la Escuela Pitagórica. Descripción del Proyecto Título Los Pitagóricos y la Escuela Pitagórica Duración Un trimestre Etapa educativa/ Curso (s) Segundo ciclo de ESO Asignatura Matemáticas Edad Alumnos 13-15 Descripción del Proyecto El proyecto pretende

Más detalles

VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS CONTENIDOS MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 3.

VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS CONTENIDOS MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 3. VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LOS Y LOS MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 3.º de la ESO N.º 1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 4. Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquiera de los personajes

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Unidad 3. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación

Unidad 3. Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Primaria Ciencias de la Naturaleza 3 Programación Unidad 3 1. Presentación de la unidad 2. Objetivos didácticos 3. Contenidos de la unidad/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables 4.

Más detalles

LECCIÓN 7 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. [Seleccionar fecha] PROFESOR VIRTUAL LECCIÓN 7 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

LECCIÓN 7 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. [Seleccionar fecha] PROFESOR VIRTUAL LECCIÓN 7 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE [Seleccionar fecha] PROFESOR VIRTUAL LECCIÓN 7 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Lección 1: FUNDAMENTOS EN PEDAGOGÍA Lección 8: PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EN E- LEARNING Lección 9: APLICACIÓN DE TÉCNICAS

Más detalles

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la Asignatura: Servicios Web Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones Clave de la Asignatura: DWH-1302 SATCA 1 : 1-3-4 2.- PRESENTACIÓN

Más detalles

COMPETENCIA S Y OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO DE TERCERO

COMPETENCIA S Y OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO DE TERCERO 1 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CEIP EL ZARGAL C/ Zargal s/n; 18190 CENES DE LA VEGA Telfs. 958893177-78 ; FAX 958893179 18001792.averroes@juntadeandalucia.es COMPETENCIA S Y DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO DE TERCERO

Más detalles