FÍSICA I QUÍMICA: EXERCICIS REPÀS 3r ESO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FÍSICA I QUÍMICA: EXERCICIS REPÀS 3r ESO"

Transcripción

1 FÍSICA I QUÍMICA: EXERCICIS REPÀS 3r ESO Exercicis Temes 0 i 1: 1- A) Escriu els següents nombres utilitzant la notació científica: 0, m g 0,001mm 1200kg 0,23478s N B) Canvia les següents unitats utilitzant factors de conversió: a) 34Mg a kg b) 456 ml a m 3 c) 250 km/h a m/s d) nm a mm e) 1278 kg/m 3 a g/dm 3 f) 0,045 Gm a dam 2- A) Relaciona mitjançant fletxes: Treball Longitud Superfície Massa Volum Temps Força metres cúbics segons joules newton metre quilograms metre quadrat Indica la diferència entre magnitud i unitat. B) A la següent gràfica hi ha representades dues substàncies, indica si hi ha alguna substància pura i en què et bases per dir-ho: Temp Substància A Substància B Temps 3- A) Què diu la teoria cineticomolecular? Explica la diferència entre els tres estats de la matèria segons aquesta teoria, dibuixa el model en cada cas.

2 B) Explica els següents fets a partir de la teoria cineticomolecular: a. La densitat dels gasos és més baixa que la dels sòlids i els líquids. b. Els gasos es comprimeixen amb molta més facilitat que els sòlids i líquids. 4- A) Quin és l estat físic de cadascuna de les substàncies següents a 45 ºC: A: Temp. Fusió 34 i Temp. Ebullició 40ºC. B: Temp. Fusió 123 i Temp. Ebullició 1456ºC. C: Temp. Fusió 21 i Temp. Ebullició 345ºC 5- Escriu les lleis de Boyle-Mariotte i de Charles i Gay-Lussac. 6- Defineix: pressió d un gas, ebullició, evaporació, sublimació. 7- Calcula la densitat del material amb què està feta una esfera de 10 cm de diàmetre i 1,5 kg de massa (V esfera = 4/3 π r 3 ). Expressa el resultat en kg/m Calcula el volum final d un gas que inicialment ocupava 3 m 3 a Pa si es comprimeix fins a 2, Pa. (T=constant). 9- Quina pressió tindrà un gas que inicialment tenia un volum de 100 cm 3 a 4, Pa i 5 ºC, si li disminuïm el volum a 30 cm 3 i la temperatura a -15ºC? Exercicis tema 2 1- Descriu aquests conceptes: Mescla homogènia, dispersió col loïdal i temperatura de punt d ebullició. 2- La solubilitat del clorur de sodi és de 38g en 100ml d aigua a 30º C. Calcula la quantitat d aigua que hem d afegir a 12g de NaCl per obtenir una solució saturada. 3- Barregem 20g de sucre en un got que conté 200ml d aigua. Calcula la concentració en % en massa d aquesta solució. Dada: densitat de l aigua 1 g/cm Calcula la quantitat d alcohol que hi ha en un litre de cervesa si la concentració és de 5% en volum. 5- Disposem de 150 cm 3 d una solució de sal de concentració 8,5 g/l. Escalfem la solució fins que el volum disminueix fins 120 cm 3. Calcula la concentració en g/l de la nova solució. 6- Indica quina tècnica utilitzaries per separar aquestes barreges: a) ferro i calç b) tinta comercial c) sucre barrejat amb sofre d) una barreja de dos líquids immiscibles Exercicis tema Defineix element, compost i isòtop.

3 2- Explica les diferències entre els models atòmics de Dalton, Thomson i Rutherford. 3- Què és el nombre atòmic i el nombre màssic? 4- Indica el nombre de protons, neutrons i electrons d aquest isòtops: S Nb Xe W 5- Calcula la massa atòmica relativa del plom segons les dades d aquesta taula: isòtop Massa atòmica relativa Abundància % Pb 203,97 1, Pb 205,97 24, Pb 206,98 22, Pb 207,98 52,3 6- Defineix els diferents tipus de radiació. 7- Què diferencia la fissió de la fusió nuclear? 8- El bor té dos isòtops naturals, el bor-10 i el bor-11, que tenen 10,13 i 11,009 de massa respectivament. La massa atòmica de l element bor és 10,811. Determina l abundància natural de cada isòtop. 9- Indica algunes aplicacions dels radioisòtops. 10- Calcula el temps que passarà perquè la quantitat d un radioisòtop, amb una vida mitjana de 3,7 anys, passi de 2000g a 125g. Exercicis tema 4 1- Explica com varia el volum atòmic al llarg d un grup i d un període. I la electronegativitat? 2- A) Quins són els elements químics més abundants en la escorça terrestre? I en el cos humà? B) El fluor, clor, brom i iode formen part del grup dels. 3- Defineix enllaç químic, xarxa cristal lina, gasos nobles, enllaç iònic, enllaç covalent i enllaç metàl lic. 4- Calcula la massa molecular de: - KMnO 4 - CaCO 3

4 - Na 2 SO 4 Masses moleculars: K=39; Mn=54,9; O=16;Ca=40; C=12; Na=23; S=32; 5- Indica 4 propietats de les substàncies covalents atòmiques, 4 propietats de les substàncies metàl liques i 4 propietats de les substàncies iòniques. 6- Perquè les substàncies covalents moleculars són gasos o líquids a temperatura ambient? 7- A) Escriu el nom o la formula d aquestes substàncies: NaCl NH 3 Fe 2 O 3 KH Metà Pentaòxid de difòsfor Clorur de liti Disulfur de carboni Trihidrur de ferro B) Indica si aquestes fórmules estan ben escrites o mal escrites: - BrNa - O 3 Fe 2 - KCl - Li 1 H 1 8- Considera el volum d un àtom d alumini Al i del seu ió Al 3+. Quin creus que és més gran? Per què? Exercicis tema 5 1- Classifica les situacions següents en canvis físics o químics: a) Congelació de l oli b) Dissolució de sal en aigua c) Evaporació d un perfum. d) La fotosíntesi de les plantes. e) Butà cremant-se en una estufa 2- Indica les característiques principals de les reaccions químiques. 3- Explica detalladament la llei de Lavoisier. 4- Quina diferència hi ha entre catalitzador i un enzim? 5- Defineix: Mol, Coeficient estequiomètric i nombre d Avogadro. 6- Relaciona: Síntesi Reacció d oxidació que produeix pèrdues econòmiques.

5 Combustió Corrosió Descomposició Dos o més compostos es combinen per formar-ne un altre de més complex. A partir d un compost s obtenen dos o més compostos més senzills Reacció en què es desprèn llum i calor 7-Calcula: a) El nombre de mols d aigua que hi ha en una ampolla d 1 litre. Massa atòmica de l oxigen=16 i massa atòmica de l hidrogen=1. b) Els grams d hidrogen que hi ha en un recipient que conté 24, àtoms d hidrogen. 8- Iguala les reaccions químiques següents: a. Cu + O 2 CuO b. H 2 SO 4 + NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O c. C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O d. Al + HCl AlCl 3 + H 2 9- L amoníac (NH 3 ) es forma a partir de la combinació del nitrogen (N 2 ) i de l hidrogen (H 2 ). Escriu l equació, iguala-la i calcula la quantitat d amoníac que obtindrem si disposem de 250 grams d hidrogen. Massa atòmica del nitrogen= La respiració consisteix en la combustió bioquímica de la glucosa. Aquesta reacció la podem escriure com: C 6 H 12 O 6 (s) + 6 O 2 (g) 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O(l) Una persona crema uns 600g de glucosa al dia. Calcula: a) La massa d aigua que es produirà. b) La massa d oxigen que necessitarem per completar la combustió. Exercicis tema 7 1- Indica si els següents materials són conductors o aïllants: Coure, vidre, llana, ferro, fusta, alumini, paper i or. 2- Exposa l enunciat de la llei de Coulomb. 3- Calcula la força amb què s atrauen dues càrregues, Q= 15 µc i Q = -32 nc, separades per una distància de 3 mm. 4- Defineix: Camp elèctric i intensitat de camp elèctric. 5- Representa les línies de força creades per una càrrega de 3,5 µc. A continuació calcula la intensitat de camp elèctric que crea aquesta mateixa càrrega en un punt que dista 2m d ella.

6 Exercicis tema 8 i 9 1- Quin tipus d aparell elèctric és la pila Volta? Per a qué serveix? Explica breument en què es basa el seu funcionament. 2- Quina és la intensitat de corrent en un conductor pel qual ha circulat una càrrega 3,7 C en 23 segons? 3- Dibuixa, utilitzant els símbols adequats, l esquema d un circuit format per una bombeta, una pila i un interruptor. 4- Calcula l energia dissipada durant 3h per una bombeta en la qual es llegeix 220V- 60W. A continuació, calcula n el cost econòmic, si cada KWh costa 0,1 euros. 5- Explica què és una material ferromagnètic. 6- Explica que són i com indueixen camp magnètic els elements següents: Bobina i electroimant. 7- Explica quina és la base de funcionament de qualsevol central elèctrica. 8- Justifica la importància del concepte de desenvolupament sostenible en l actualitat. 9- Explica dues aplicacions de la relació entre electricitat i magnetisme.

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Les primeres lleis relatives a les reaccions químiques han estat desenvolupades al segle XVIII. Hi ha lleis referents

Más detalles

Enllaços intermoleculars

Enllaços intermoleculars D17 8.3.2. Enllaços intermoleculars FORCES INTERMOLECULARS O H Dins de la molècula trobem Enllaç Covalent O H H Molècula Però entre molècules i molècules quina interacció o enllaç es produeix? Forces de

Más detalles

Els elements i els compostos químics

Els elements i els compostos químics 5 Els elements i els compostos químics PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Elselementsquímics Classificació dels elements La taula periòdica Els elements químics més comuns:

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

Unitats 1 i 2-9 d'octubre de 2012

Unitats 1 i 2-9 d'octubre de 2012 Unitats 1 i 2-9 d'octubre de 2012 1) Passa a la corresponent unitat del Sistema Internacional les quantitats següents, utilitzant factors de conversió: 2 ks; 40 mm; 4 10-4 GA; 200 dg; 4 hores. 2) Efectua

Más detalles

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques.

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. UNITAT 1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR LLEIS PONDERALS Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. i. Llei de Lavoissier o de Conservació de la massa

Más detalles

Tema 5. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC

Tema 5. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC Tema 5. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC PRIMERA PART: ELS ÀTOMS I TAULA PERIÒDICA 5.1. Classificació de la matèria 5.2. L àtom 5.2.1. Models dels àtoms 5.2.2. Nombre atòmic i nombre màssic 5.3. Model actual

Más detalles

1.a) Què és una magnitud? b) Indica set propietats que són magnituds, i les unitats corresponents en el SI.

1.a) Què és una magnitud? b) Indica set propietats que són magnituds, i les unitats corresponents en el SI. Recuperació de Física i química 3ESO 1.Dossier d exercicis - Presentar un dossier amb els exercicis resolts en ordre i amb l enunciat copiat (en bolígraf tan la resolució com l enunciat ). Respostes raonades

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

IES PICASSO. Concepte de mol

IES PICASSO. Concepte de mol IES PICASSO Concepte de mol 1 Unitat de quantitat de matèria 12 g del isótop de C-12 conte 6,022x10 23 àtoms. Aquest nombre es coneix amb el nom de nombre d Avogadro (N A ) 1 mol 12 C = 12 g de C-12 =

Más detalles

PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment.

PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment. 3 PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment. 3.1. Inicis de la teoria atòmica 3.2. Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust 3.3. Teoria

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS 1.* Indiqueu quants electrons tenen a l última capa cada un d aquests elements. a) C f) O k) K b) F g) P l) S c) Ne h) H m) He d) Br i) I n) Cl

Más detalles

PART I: QUÍMICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1.

PART I: QUÍMICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1. PART I: QUÍMICA Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1. UNITAT 1: MESURAR PER INVESTIGAR Saps què és la matèria 1- Completa la taula que hi ha a continuació:

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 46 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Digues quatre substàncies de la naturalesa que van ser proposades pels grecs com a constituents de la matèria. L aigua, l aire, la terra i el foc.

Más detalles

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR 1.- LLEIS PONDERALS : FORMACIÓ DE COMPOSTOS A les reaccions químiques, els àtoms s uneixen mitjançant certs tipus d enllaços formant molècules o cristalls. Aquestes reaccions (combinacions d àtoms) compleixen

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS RESOLTS ENLLAÇ QUÍMIC 2n BATXILLERAT 35. Explica la geometria d aquestes molècules segons la teoria de l enllaç de valència: a) amoníac; b) trifluorur de nitrogen;

Más detalles

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS ELS ESTATS DE LA MATÈRIA I LA TEORIA CINETICOMOLECULAR Per poder explicar les propietats i el comportament dels diferents estats d agregació de la matèria, els científics

Más detalles

TEMA 1: TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC

TEMA 1: TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC TEMA 1: TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC REVISIÓ: CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA Els electrons d un àtom es troben a l escorça, girant al voltant del nucli en determinades òrbites. El nombre d electrons i protons

Más detalles

FEINA ESTIU 2013 FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

FEINA ESTIU 2013 FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO FEINA ESTIU 2013 FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO Nom: Curs: 3r A Per a poder fer l examen de recuperació de setembre és obligatori fer els exercicis que figuren en aquest dossier. De la mateixa manera, és molt

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

NATURALS DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n ESO C i D

NATURALS DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n ESO C i D NATURALS DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n ESO C i D S han de copiar els enunciats i resoldre les activitats en un full apart. El dia de la recuperació s entregarà el dossier al professor/a. TEMA 12 1.a) Què és

Más detalles

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Anomenem magnituds físiques totes aquelles propietats dels cossos de l Univers que es poden mesurar, és a dir, aquelles a les quals podem atorgar un nombre o valor;

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 8

S O L U C I O N A R I Unitat 8 S O L U C I O N A R I Unitat 8 Unitat 8. Propietats periòdiques dels elements Qüestions inicials Per què Dimitri Mendeleiev va ordenar els elements segons la massa atòmica i no segons el nombre atòmic?

Más detalles

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Anomenem magnituds físiquesf totes aquelles propietats dels cossos de l Univers l que es poden mesurar, és s a dir, aquelles a les quals podem atorgar un nombre o

Más detalles

Química Criteris específics de correcció Model 1

Química Criteris específics de correcció Model 1 rova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química Criteris específics de correcció Model 1 er poder avaluar-se una pregunta, la resposta ha de ser raonada. No es valorarà cap resposta

Más detalles

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LA MATÈRIA ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LES PROPIETATS DELS MATERIALS... 10 MESCLES I DISSOLUCIONS...

Más detalles

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria 1. Calcula quin volum de diòxid de carboni es formarà a 298 K i 1,01 10 5 Pa en la combustió de 55 grams de gas propà. 2. S escalfen fortament

Más detalles

Física i Química 4t ESO ENLLAÇ QUÍMIC

Física i Química 4t ESO ENLLAÇ QUÍMIC ENLLAÇ QUÍMIC 1. Justifica el tipus d enllaç de: a) sodi i brom b) magnesi i clor c) liti i hidrogen d) carboni i hidrogen e) sofre i hidrogen f) potassi i sofre g) magnesi i ferro h) sodi i sofre i) fòsfor

Más detalles

RECULL D'EXÀMENS i EXERCICIS BÀSICS. Física i Química de 2n ESO a l'ies Vinyet. Curs

RECULL D'EXÀMENS i EXERCICIS BÀSICS. Física i Química de 2n ESO a l'ies Vinyet. Curs RECULL D'EXÀMENS i EXERCICIS BÀSICS Física i Química de 2n ESO a l'ies Vinyet Curs 2010-2011 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Tema 1: La mesura Tema 2: Les propietats de la matèria Tema 3: La matèria

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 999999 Aferrau una etiqueta identificativa amb codi de barres Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) Contestau les preguntes següents, incloeu en la resposta les explicacions

Más detalles

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA.

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. Conceptes 1. *Substàncies pures i mescles. 2. *Classificació de les substàncies pures: elements i compostos. 3. *Classificació de les mescles: mescles homogènies

Más detalles

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

Más detalles

Lleisfonamentalsde la matèria -Química 1r Batxillerat-

Lleisfonamentalsde la matèria -Química 1r Batxillerat- Lleisfonamentalsde la matèria -Química 1r Batxillerat- Lleisponderalsde les reaccions químiques Lleis de les reaccions químiques deduïdes experimentalment mitjançant la determinació de masses. Són: -Lleide

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: Blocs 1-5: punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: puntos cada Problema/Cuestión L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR

Más detalles

Estructura dels àtoms. Les peces bàsiques de la matèria

Estructura dels àtoms. Les peces bàsiques de la matèria Estructura dels àtoms Les peces bàsiques de la matèria Teoria de la matèria La matèria esta formada per partícules en constant moviment Tota la matèria està formada per un o mes tipus de elements Els àtoms

Más detalles

1. Classifica les següents propietats de la matèria segons els criteris indicats (intensiva o extensiva; general o característica):

1. Classifica les següents propietats de la matèria segons els criteris indicats (intensiva o extensiva; general o característica): Intensiva Extensiva General Característica Unitat 4. 1. Conceptes fonamentals 1. Classifica les següents propietats de la matèria segons els criteris indicats (intensiva o extensiva; general o característica):

Más detalles

La matèria: els estats físics

La matèria: els estats físics 2 La matèria: els estats PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Els estats de la matèria Els gasos Els estats de la matèria i la teoria cinètica Els canvis d estat Lleis La

Más detalles

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA 1. La Geologia 2. L estructura interna de la Terra 3. L estructura dinàmica de la Terra 4. La química de la Terra 5. Mètodes d estudi 1. LA GEOLOGIA 2. L ESTRUCTURA INTERNA

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

Segon principi de la termodinàmica

Segon principi de la termodinàmica Segon principi de la termodinàmica El segon principi de la termodinàmica s introdueix a fi de poder preveure la direccionalitat i espontaneïtat d una reacció química. El segon principi de la termodinàmica

Más detalles

1. Classifica les següents propietats de la matèria segons els criteris indicats (intensiva o extensiva; general o característica):

1. Classifica les següents propietats de la matèria segons els criteris indicats (intensiva o extensiva; general o característica): Intensiva Extensiva General Característica Unitat 4. 1. Conceptes fonamentals 1. Classifica les següents propietats de la matèria segons els criteris indicats (intensiva o extensiva; general o característica):

Más detalles

Activitats. 30. Si la fórmula d una substància és H 2, és una substància simple o un compost?

Activitats. 30. Si la fórmula d una substància és H 2, és una substància simple o un compost? 30. Si la fórmula d una substància és H 2, és una substància simple o un compost? 31. A temperatura ambient el clor (Cl 2 ) és una substància gasosa de color groc verdós, el sodi (Na) és un sòlid tou de

Más detalles

Unitat 1. Estructura de la matèria

Unitat 1. Estructura de la matèria Unitat 1. Estructura de la matèria Lleis ponderals de les reaccions químiques 1. Segons la llei de Lavoisier o llei de la conservació de la massa: En tota reacció química la massa total de les substàncies

Más detalles

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2.

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2. PART II: FÍSICA Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2. UNITAT 1: INTRODUCCIÓ AL MOVIMENT Posició i desplaçament 1- Marca la resposta correcta en cada cas:

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA 3R ESO. ACTIVITATS DE REFORÇ D ESTIU. A presentar el dia de l'examen de la matèria pendent.

FÍSICA I QUÍMICA 3R ESO. ACTIVITATS DE REFORÇ D ESTIU. A presentar el dia de l'examen de la matèria pendent. FÍSICA I QUÍMICA 3R ESO. ACTIVITATS DE REFORÇ D ESTIU. A presentar el dia de l'examen de la matèria pendent. Per recuperar l assignatura de Física i Química de 3 r d'eso cal que, et preparis la matèria

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS UNITAT : ELS CANVIS EN ELS PROCESSOS QUÍMICS 1r BATXILLERAT Conceptes unitat 1. Sistemes homogenis. Dissolucions. Concentració i formes d expressar-la (g/l; %

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

La matèria: les propietats elèctriques i l àtom

La matèria: les propietats elèctriques i l àtom 4 La matèria: les propietats elèctriques i l àtom PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa La matèria: les propietats elèctriques i l àtom Àtoms Fenòmens elèctrics de la matèria

Más detalles

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg )

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg ) Tema 8. Energia tèrmica (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg. 178-200) ÍNDEX 8.1. Formes de transferir energia 8.2. Temperatura, calor i energia tèrmica 8.3. Calor 8.3.1. Formes de transferència

Más detalles

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg )

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg ) Unitat 10 La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg. 267-284) Index D1 10.1. Taula Periòdica actual 10.2. Descripció de la Taula Periòdica actual 10.3. L estructura electrònica i la Taula Periòdica

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Convocatòria maig de 2006 QUÍMICA

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Convocatòria maig de 2006 QUÍMICA Convocatòria maig de 2006 1- Explica, enuncia o defineix: a) Radi atòmic. Quina és la seva variació a la taula periòdica? b) Enllaç iònic. Principals propietats dels composts químics amb aquest enllaç.

Más detalles

EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT

EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT 1. Completa la taula següent: Símbol Z A protons neutrons electrons 27Co 60 90 Sr 38 8O 10 O 8 2. El Bor és format per una mescla de dos isòtops; l'un de massa

Más detalles

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO Aquestes activitats s han de presentar el dia de l examen de recuperació (dia 1 de setembre). IMPORTANT: Les activitats s han de presentar en un

Más detalles

FÍSICA DEL MEDI AMBIENT 1. Estructura de la matèria

FÍSICA DEL MEDI AMBIENT 1. Estructura de la matèria FÍSICA DEL MEDI AMBIENT 1 Estructura de la matèria 1 Sumari Estructura corpuscular de la matèria Dispersió de Rutherford Experiment de Thomson Experiment de Millikan Unitats i constants fonamentals Els

Más detalles

Exercicis de magnetisme PAU

Exercicis de magnetisme PAU 1) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 0,50 T que forma un angle de 60 respecte de la normal a l espira. Calculeu el flux magnètic que travessa l espira.

Más detalles

2. Llegeix l extracte d un article aparegut en un diari i respon les qüestions que es plantegen a continuació.

2. Llegeix l extracte d un article aparegut en un diari i respon les qüestions que es plantegen a continuació. 1. Classifica en propietats generals o específiques les propietats de la matèria següents: volum, color, densitat, conductivitat tèrmica, sabor, massa, duresa i fragilitat. 2. Llegeix l extracte d un article

Más detalles

Unitat 2 A LES PROFUNDITATS DE LA MATÈRIA

Unitat 2 A LES PROFUNDITATS DE LA MATÈRIA Unitat 2 A LES PROFUNDITATS DE LA MATÈRIA 1. L àtom més senzill (el d hidrogen) està constituït per un electró i un protó. Representa l. 2. Quina càrrega té el nucli d un àtom? Raona la teva resposta.

Más detalles

Resum. Característiques dels sòlids, dels líquids i dels gasos.

Resum. Característiques dels sòlids, dels líquids i dels gasos. Resum Característiques dels sòlids, dels líquids i dels gasos. Sòlids Líquids Gasos S expandeixen? Es comprimeixen? Canvien de forma en funció del recipient que els conté? Exemples Segons la teoria, tota

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

L alumne pot entregar el dossier resolt al professor el dia de l examen de setembre.

L alumne pot entregar el dossier resolt al professor el dia de l examen de setembre. DOSSIER QUÍMICA El programa de química s ha de preparar completament. Aquest dossier és un complement als exercicis del llibre i del curs. No és exhaustiu i en cap cas és orientatiu de les preguntes que

Más detalles

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components.

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures. Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic)

Más detalles

TEMA 4:TEMPERATURA, CALORCANVI D ESTAT

TEMA 4:TEMPERATURA, CALORCANVI D ESTAT TEMA 4:TEMPERATURA, CALORCANVI D ESTAT TEMPERATURA [K] [ºC] La temperatura és una propietat intensiva del sistema, relacionada amb l'energia cinètica mitja de las molècules que el formen. 5ºC 5ºC 6ºC 4ºC

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

La tecnociència de l'ictíneo

La tecnociència de l'ictíneo Què pesa més? Un quilogram de palla o un quilogram de plom? En alguna ocasió t'hauran plantejat aquesta pregunta, que no deixa de ser un parany, en què es comparen dos materials de densitat diferent, però

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA La velocitat de les reaccions La VELOCITAT d una reacció es mesura per la quantitat d un dels reactants que es transforma per unitat de temps. Equació de

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

j Unitat 9. L enllaç químic

j Unitat 9. L enllaç químic 74 09 j Unitat 9. L enllaç químic Activitats 1. Quina part de l àtom és la responsable de l enllaç químic? Raona la teva resposta. Els electrons. Segons la seva situació (configuració electrònica) fan

Más detalles

Conjunt d àtoms, enllaçats entre ells químicament, que és elèctricament neutre.

Conjunt d àtoms, enllaçats entre ells químicament, que és elèctricament neutre. Conceptes Fonamentals de Química - Estequiometria 1. DEFINICION Element Químic ubstància que no pot ésser descomposta en unes altres de més senzilles per mètodes químics. Molècula Conjunt d àtoms, enllaçats

Más detalles

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples.

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. Unitat 12. 1. Conceptes bàsics 1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. 2. Algunes variables d estat termodinàmiques s anomenen funcions d estat. Quina és la principal

Más detalles

Química. 2n cicle d ESO. Ciències de la naturalesa

Química. 2n cicle d ESO. Ciències de la naturalesa Química 2n cicle d ESO Ciències de la naturalesa Índex La matèria......3 Formulació: nombres d oxidació...6 Reaccions químiques...7 Reaccions químiques: solucions...8 Utillatge químic...9 Temperatura de

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

fusta llum núvols cuir dolor - intel ligència cotó alcohol so

fusta llum núvols cuir dolor - intel ligència cotó alcohol so TEMA 1: LA MATÈRIA I ELS MATERIALS 1. Indica les coses que estan formades de matèria: fusta llum núvols cuir dolor - intel ligència cotó alcohol so És matèria No és materia 2. Propietats de la matèria.

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

Física o química 2 La cera i el gel

Física o química 2 La cera i el gel Física o química 2 La cera i el gel Heu vist tot sovint que la cera de les espelmes quan es fon es converteix en cera líquida i que el gel quan es fon es converteix en aigua. Però heu observat alguna diferència

Más detalles

TEMA 3 : LA MATÈRIA PER DINS 1. Com està constituïda la matèria? 2. Classificació de les substàncies 3. Elements i compostos químics 4. L'interior dels àtoms 5. La Taula Periòdica ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

EXERCICIS TEMA 6. EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N.

EXERCICIS TEMA 6. EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N. EXERCICIS TEMA 6 EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N. EXERCICI 2. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 45mm, quan

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX Índex Concepte d oxidació/reducció Igualació de reaccions redox Volumetries redox Piles

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS RESOLTS UNITAT 3: ÀTOMS POLIELECTRÒNICS I SISTEMA PERIÒDIC DELS ELEMENTS 2n BATXILLERAT Nombres atòmic i màssic, isòtops i ions 1. Assenyala l afirmació incorrecta:

Más detalles

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 1 LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA Leyes ponderales. 1.- Dejamos a la intemperie una chapa de hierro de 450 g. Pasado un tiempo observamos que se ha oxidado y que su masa es de 470 g. Se ha incumplido

Más detalles

UNITAT 1. La física i la química: dues ciències ajuden a comprendre el món

UNITAT 1. La física i la química: dues ciències ajuden a comprendre el món Fitxa 1 Avaluació de diagnosi UNITAT 1. La física i la química: dues ciències ajuden a comprendre el món 1. Digues quin dels següents instruments de mesura no serveix per mesurar longituds. a) Peu de rei.

Más detalles

Variació periòdica de les propietats dels elements

Variació periòdica de les propietats dels elements Variació periòdica de les propietats dels elements PROPIETATS PERIÒDIQUES Les propietats periòdiques són aquelles propietats dels elements que varien d una manera regular al llarg d un grup i d un període

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ AVALUACIÓ 1. 4t ESO NOTA FINAL DE RECUPERACIÓ

DOSSIER DE RECUPERACIÓ AVALUACIÓ 1. 4t ESO NOTA FINAL DE RECUPERACIÓ DOSSIER DE RECUPERACIÓ AVALUACIÓ 1 FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO NOTA FINAL DE RECUPERACIÓ Els alumnes han de presentar un resum de les unitats 1, 2 i 3 del llibre de text (extensió: un foli dues cares- per

Más detalles

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària.

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària. 1. Completa les operacions següents: 6 5 4 1 2 x x 9 4 4 5 7 8 5 2 1 9 6 2 1 1 8 2. Quin nombre hem de multiplicar per 537 per obtenir 9.666? 3. Subratlla els nombres que siguin múltiples de 2 i encercla

Más detalles

Unitat 8. Estudi del tipus de reaccions químiques (Llibre de text Unitat 6, pàg )

Unitat 8. Estudi del tipus de reaccions químiques (Llibre de text Unitat 6, pàg ) Unitat 8 Estudi del tipus de reaccions químiques (Llibre de text Unitat 6, pàg. 188-240) Index D1 8.1. Reacció química i energia 8.2. Velocitat de les reaccions químiques 8.3. Reaccions àcid-base 8.3.1.

Más detalles

Unidad 3. Átomos y moléculas

Unidad 3. Átomos y moléculas Unidad 3. Átomos y moléculas Índice de contenido 1. Elementos y compuestos...2 1.1. Teoría atómica de Dalton...2 2.-El átomo...3 3.-Número atómico y número másico...4 4.-Isótopos, unidad de masa atómica

Más detalles

TEMA 5: Sistema mètric decimal

TEMA 5: Sistema mètric decimal TEMA 5: Sistema mètric decimal Concepte de magnitud Són característiques dels cossos que es poden quantificar (relacionar amb un nombre) o mesurar. Nombre de llibres de una biblioteca magnitud Amplada

Más detalles

Principios y conceptos básicos de Química

Principios y conceptos básicos de Química Principios y conceptos básicos de Química Se estudiarán durante las dos primeras quincenas, estos contenidos están en el tema 2 del libro de texto. Quincena 1ª - Repaso de conceptos estudiados en ESO (Densidad,

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT Deures d estiu 2012

FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT Deures d estiu 2012 1. A continuació hi ha representada la gràfica de la pressió exercida sobre un gas (que compleix la llei de Boyle Mariotte) a temperatura constant en funció del volum que ocupa. (a) Enuncia la llei de

Más detalles

Matèria. Substàncies pures. Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies

Matèria. Substàncies pures. Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies Matèria Substàncies pures Mescles Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies Classificació de la MATÈRIA - Estan formats per un sol - Estan formats per dos o més àtom. àtoms diferents. Exemples:

Más detalles

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA UNITAT 2 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA QUÍMICA 1 BATXILLERAT Matèria homogènia i matèria heterogènia La matèria homogènia és aquella els constituents de la qual no distingim ni a ull nu ni amb el microscopi

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles