A Lei de Dependencia como oportunidade para a xeración de emprego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "A Lei de Dependencia como oportunidade para a xeración de emprego"

Transcripción

1 A Lei de Dependencia como oportunidade para a xeración de emprego Novo dereito. Universal e subxectivo. Garante atención e coidados ás persoas en situación de dependencia. Vanesa García Traballadora Social Ferrol. Novembro Lei 39/2006, de 14 de decembro,, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia. Aprobada no Pleno do Congreso dos Deputados o 30 de novembro de Vigor: >1 xaneiro de Implantación progresiva ata DEPENDENCIA Fenómeno presente en tódalas idades: Nacemento Infancia, xuventude, idade adulta. A proporción de persoas dependentes aumenta coa idade. Sistema de Saúde. Sistema Educativo. Sistema de Pensións. SAAD (Sistema para a Autonomía e a Atencións á Dependencia). Persoas maiores: : 17% da poboación. 1 millón + de persoas maiores que de rapaces de 0 a 14. Poboación >65 anos duplicouse nos últimos 30 anos. Envellecemento do envellecemento: poboación >80 en tan só 20. 1

2 Motivos: Aumento da esperanza de vida*: Melloras sanitarias, sociais. Alimentación, Descenso da natalidade: Control da reproducción. Custo da crianza e educación. Dificultades emprego estable. Dicultade acceso á vivenda. Descenso da * [España: 82,7 mulleres / 75,5 homes] O SAAD inspírase nos seguintes principios: Carácter universal e público das prestacións. Acceso en condicións de igualdade e non discriminación. Participación de tódalas Administracións Públicas. Aumento da dependencia progresivo coa idade persoas con algunha discapacidade (9%). 32% das persoas >65 anos presentan algún n tipo de discapacidade. Dispárase > 80 anos. Financiación: Admón. Xeral do Estado nivel mínimo de protección. Contémplanse tamén convenios coas CC.AA. CC.AA. alomenos unha cantidade igual que a do Estado. Beneficiarios segundo a súa capacidade económica. LEI AUTONOMÍA PERSOAL Dereito dos cidadáns a recibir unha atención por parte do Estado, cando non se poden valer por sí mesmos: Enfermidade. Accidente. Vellez. AUTONOMÍA: Capacidade de controlar, afrontar e tomar, por propia iniciativa, decisións persoais acerca de cómo vivir dacordo coas normas e preferencias propias, así como desenvolver as actividades básicas da vida diaria. Aportación en función das rendas. 2

3 ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA (ABVD): Aquelas que permiten é persoa desenvolverse cun mínimo de autonomía e independencia, tales como: o coidado persoal,, as mobilidades esenciais,, as actividades domésticas básicas, Requisitos: Dependencia nalgún dos graos establecidos. Residir en territorio español alomenos 5 anos, 2 consecutivos e anteriores. DEPENDENCIA: Estado de carácter permanente no que se atopan as persoas que, por razóns derivadas da idade,, a enfermidade, ou a discapacidade,, e ligadas á falla ou perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan da atención doutra/s persoas para realizar ABVD. GRAOS DE DEPENDENCIA: Dependencia moderada.. (ABVD 1 vez/día), apoio intermitente ou limitado. Dependencia severa. (ABVD 2-32 veces/día, pero non require apoio permanente dun coidador), apoio extenso. Grande dependencia. (ABVD varias veces/día, e apoio indispensable e continuo) PROCEDEMENTO: Órgano xestor (p.ex. SS.SS. Concellos). Valoración do solicitante. (Baremo BVD) Resolución. PIA Prestación do Servizo. 2 niveis en cada grao, en función: Da autonomía da persoa. Da intensidade dos coidados que requira. Prazo. 3

4 O grao pode revisarse: Interesado / Representante / De oficio. Motivos: Melloría ou empeoramento. Variación dos requisitos. Incumprimento das obrigas da Lei. Erro de diagnóstico ou na aplicación do baremo. SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL Desenvolver e manter a capacidade de controlar, afrontar e tomar decisións acerca de cómo vivir, e facilitar a realización das ABVD. P.ex.. turismo e balneoterapia, formación en NT, CATÁLOGO DE SERVIZOS Carácter prioritario. A través da oferta pública da Rede de SS.SS.. (centros e servizos públicos ou privados concertados). Prestacións económicas. SERVIZO DE TELEASISTENCIA Resposta inmediata en situacións de emerxencia, inseguridade, soedade ou aillamento. Favorecendo a permanencia no seu medio. SERVIZO DE PREVENCIÓN DAS SITUACIÓNS DE DEP.. Previr a aparición ou o agravamento. P.ex.. programas de hábitos saudables. SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO Coidados e atencións persoais,, e cobertura das necesidades domésticas. Potenciar a autonomía das persoas, favorecendo a permanencia no seu domicilio. 4

5 INTENSIDADE: Grao III: Grande Dependencia: Nivel 2: Entre 70 e 90 horas. Nivel 1: Entre 55 e 70 horas. Grao II: Dependencia Severa: Nivel 2: Entre 40 e 55 horas. Nivel 1: Entre 30 e 40 horas. PRESTACIÓNS ECONÓMICAS Adquisición dun servizo. Coidados no entorno familiar. Contratación de asistencia persoal. Adquisición de axudas técnicas. Eliminación de barreiras arquitectónicas. SERVIZOS DE CENTROS DE DÍA E DE NOITE Centros de Día para maiores. Centros de Día para < 65 anos. Centros de Día de Atención Especializada. Centros de Noite. PREST. EC. VINCULADA Prestación persoal e periódica. Destinada á adquisición dun servizo de atención e coidado que, estando determinado no PIA, non fose posible acceder a el. Público ou concertado. Servizo de Transporte Adaptado. SERVIZOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Atención integral e continuada, de carácter persoal,, social e sanitaria. Centros públicos ou acreditados. Carácter permanente ou temporal (respiro). Contía: 831,47 /mes Grao III, nivel ,60 /mes Grao III, nivel ,80 /mes Grao II, nivel ,00 /mes Grao II, nivel 1. 5

6 PREST. EC. COIDADOS NO MEDIO FAMILIAR Carácter excepcional. Condicións axeitadas: : circunstancias familiares, habitabilidade vivenda, Coidadores non profesionais. Afiliación, alta e cotización á Seg. Social. Requisitos dos coidadores non profesionais (II) Convenio especial coa Seg. Social. Falicitaráselle a súa incorporación a: Programas de formación. Información. Descanso. Contía: 519,13 /mes Grao III, nivel ,73 /mes Grao III, nivel ,24 /mes Grao II, nivel ,00 /mes Grao II, nivel ,67 /mes cota de Seguridade Social e Formación n Profesional (1,46 ). PREST. ECONÓMICA PARA ASISTENCIA PERSOAL Contratación dunha persoa que preste atención personalizada durante un nº horas. Facilitar unha vida máis autónoma: acceso á educación, ao traballo,, e ao exercicio das ABVD. Requisitos dos coidadores non profesionais (I) Cónxuxe. Parente por consanguinidade, afinidade ou adopción ata o 3º grao. Excepcionalmente, persoa do entorno, aínda sen parentesco, que resida no mesmo municipio ou cercano, alomenos durante 1 ano anterior. Contía: 831,47 /mes Grao III, nivel ,60 /mes Grao III, nivel 1. 6

7 DEDUCCIÓNS Coeficiente reductor, segundo a capacidade económica. Deduciranse outras prestacións análogas: Complemento de grande invalidez. Fillo a cargo >18 anos, 75% minusvalía. Complemento de 3ª persoa (PNC). Axuda de 3ª persoa (LISMI). A LEI DE DEPENDENCIA MELLORARÁ O EMPREGO? Galicia: solicitudes beneficiarios. (Listas oficiais do Consello Interterritorial da Dependencia). PROXECCIÓN N DO NÚMERO N DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA, POR GRAOS DE NECESIDADE DE COIDADOS. ( ) 2020) PERSOAS DEPENDENTES GRAO III (Gran Dependencia) GRAO II (Dependencia Severa) GRAO I (Dependencia Moderada) Total PERSOAS CON NECESIDADE DE AXUDA PARA REALIZAR TAREFAS DOMÉSTICAS E/OU DISCAPACIDADE MODERADA PARA ALGUNHA ABVD Discapacidade moderada para algunha ABVD Discapacidade para algunha AIVD Total TOTAL PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA Total Atención á dependencia un dos maiores xacementos de emprego nos países avanzados. España o sector dos servizos comunitarios ou persoais está menos desenvolvido Potencial de crecemento co SAAD. 7

8 Atención ás persoas con dependencia actividades de coidado persoal. Intensiva en man de obra. SAAD traerá efectos moi positivos no emprego. A calidade da atención é un requisito para a calidade do emprego. Efectos sobre o emprego Creación de novos empregos (desenvolvemento programas atención). Liberación de forza de traballo apartada. Afloramento da economía sumerxida. Implantación do SAAD mellora sustancial da calidade dos coidados. Incremento da intensidade e frecuencia. Asignación idónea de recursos. Mellora da cualificación e da calidade de emprego do persoal coidador. LEI DE AUTONOMÍA PERSOAL : Oportunidade de emprego e crecemento profesional. Creación de empregos. Crecemento económico no país (nacemento( de empresas do sector sociosanitario). Emprego de calidade (artigo 35). A calidade na atención require dunhas ratios maiores de persoal. (Referencia: Libro Blanco) 8

9 Centros Residencias: 0,5 en C.R. para maiores dependentes. 0,6 en C.R. para persoas con discapacidade gravemente afectadas. Centros de Día: 0,35. Axuda a Domicilio: Grande Dependencia: 0,7 (24,5 h/semana). Dependencia Severa: 0,51 (18 h/semana). Dependencia Moderada: 0,21 (7,5 h/semana). Asistencia Persoal: 0,7. Teleasistencia: 0,01 (1 tt.. x 100 usuarios). Libro Blanco da Dependencia: arredor de empregos directos que se xerarán grazas ao SAAD. Posta en marcha da Rede de Centros e Servizos do SAAD requerirá de novos profesionais con diferentes perfís. A calidade da atención require e presupón cantidade de calidade de emprego. Novas posibilidades de emprego para todos. Como asegurar a calidade no emprego? Estabilidade no emprego. Ratios de plantilla suficientes. Formación e cualificación dos traballadores. Cota de reserva do 2% para os traballadores con discapacidade. Avaliación e seguimento da calidade. Perfís requeridos: Coidados e atención persoal directa a usuarios. Tarefas de hostalería en centros residenciais e centros de día. Profesionais especializados. Tarefas de mantemento técnico de centros e servizos. Xestión e administración. 9

10 Estimación: TIPO DE SERVIZO CentrosResidenciais Centros de Día Axuda a Domicilio Asistentes Persoais Teleasistencia CREACIÓN DE NOVOS EMPREGOS Arredor de Incremento dos programas e servizos importante esforzo económico. (1% PIB) Gasto real inferior Incidencia potencial sobre o emprego da implantación do SAAD Xeración neta de emprego directo Emprego inducido: construcción, adaptación e equipamento de novos recursos Emprego indirecto (proveedores de centros e servizos) Afloración de emprego sumerxido Xeración de emprego na atención das persoas con necesidade de axuda para realizar tarefas domésticas e/ou con discapacidade moderada para algunha actividade básica da vida diaria ESTIMACIÓN DA XERACIÓN DE EMPREGO DERIVADA DA IMPLANTACIÓN DO SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA Coidadores familiares que poderían incorporarse ao mercado laboral OUTROS EFECTOS POTENCIAIS SOBRE A TAXA DE ACTIVIDADE Nº empregos equivalentes a xornada completa Descenso do gasto en prestacións por desemprego. Ingresos procedentes do IVE e do Imposto de Sociedades dos prestadores. Incremento da recadación do IVE vía v consumo. Incremento da recadación do IRPF. Incremento dos ingresos por cotas de Seguridade Social. RETORNOS ECONÓMICOS E SOCIAIS Melloras na atención racionalización do gasto, e aforro directo e indirecto no sistema sanitario. 10

11 Custo de oportunidade dos coidadores vai máis alá da renuncia á actividade laboral. Reducción n sustancial do tempo de ocio ou de relacións sociais. Débeda social cos coidadores de persoas dependentes. Grazas pola vosa atención 11

2. LA DEPENDENCIA: UN FENÓMENO MULTICAUSAL

2. LA DEPENDENCIA: UN FENÓMENO MULTICAUSAL Índice:. La configuración del Estado de Bienestar Español 2. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) 2.. Tipo de prestaciones 2.2. Procedimiento para reconocer la dependencia 3.

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Formación Profesional Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Obxectivo A homologación dos títulos de FP para: Facilitar a adecuación entre

Más detalles

Personas con discapacidades según edad y sexo

Personas con discapacidades según edad y sexo TABLA 1 Personas con discapacidades según edad y sexo Edad Total Cifras absolutas Total Cifras relativas Varones Mujeres Menor de 6 años De 6 a 15 años DE 16 a 44 años De 45 a 64 años Mas de 65 años TOTAL

Más detalles

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92 En que consisten? A Xunta de Galicia ten listas de

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

CENTRO SOCIAL DE OLEIROS

CENTRO SOCIAL DE OLEIROS CENTRO SOCIAL DE OLEIROS PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. MAIO E XUÑO DE 2015 Obradoiros e actividades! OBRADOIRO DE ESTIMULACION COGNITIVA A MEMORIA DESTINATARIOS:Terceira Idade HORARIO: Xoves de 16,00 17,30

Más detalles

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE WORKSHOP DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE MADRID 9-10 de maio de 2016 Clúster Alimentario de Galicia 0 A MISIÓN O Clúster Alimentario de Galicia CLUSAGA, en colaboración coa Asociación Española

Más detalles

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL 1. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN Distribución espacial da poboación. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL a) Observa e analiza os mapas. Elabora dous pequenos esquemas da distribución

Más detalles

ASISTENCIA PERSOAL Un Dereito recoñecido na Convención

ASISTENCIA PERSOAL Un Dereito recoñecido na Convención ASISTENCIA PERSOAL Un Dereito recoñecido na Convención Alison Lapper Os que nos desprazamos de forma diferente, os que reciben as sensacións de forma diferente e os que interpretan o mundo de forma diferente,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

ENTIDA D DE D S SEN ÁNIMO O DE D LU L C U R C O R 15/12/2015, A Coruña

ENTIDA D DE D S SEN ÁNIMO O DE D LU L C U R C O R 15/12/2015, A Coruña ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 15/12/2015, A Coruña MANTEMENTO Servizos sociais.- FOAXE Políticas de igualdade de xénero.- FOIO0A Programas sociosanitarios.- FOCVAA INVESTIMENTO Servizos sociais.- FOIE Non

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Sanitas Mayores. Ley de Dependencia. Sanitas.es/mayores

Sanitas Mayores. Ley de Dependencia. Sanitas.es/mayores Sanitas Mayores Ley de Dependencia Sanitas.es/mayores La Ley de Dependencia, con entrada en vigor el 1 de enero de 2007, es una ley a la que tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA ARTIGO I. OBXECTO O presente regulamento ten por obxecto establecer as condicións de uso

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 5 PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES REGULADOR DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA PERSOAS EMPRENDEDORAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Más detalles

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia EMPRESA FOC Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia 31/08/2015 Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado

Más detalles

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección.

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. Cuando una parte de todo cae, lo demás no está seguro Lucius Anneus Séneca

Más detalles

ANEXO VIII-III INFORME SOCIAL A EFECTOS DE SOLICITUD DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y ELABORACIÓN DEL PIA

ANEXO VIII-III INFORME SOCIAL A EFECTOS DE SOLICITUD DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y ELABORACIÓN DEL PIA ANEXO VIII-III PROCEDIMIENTO RECOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO BS210A DOCUMENTO INFORME SOCIAL INFORME SOCIAL A EFECTOS DE

Más detalles

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA APLICACIÓN N DE LA LEY DE PROMOCIÓN N DE LA PERSONAS EN SITUACIÓN N DE DEPENDENCIA

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA APLICACIÓN N DE LA LEY DE PROMOCIÓN N DE LA PERSONAS EN SITUACIÓN N DE DEPENDENCIA INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA APLICACIÓN N DE LA LEY DE PROMOCIÓN N DE LA AUTONOMÍA A PERSONAL Y ATENCIÓN N A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN N DE DEPENDENCIA 2011 1 RESUMEN GLOBAL En los cuatro primeros

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS O DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2014 ENTROU EN VIGOR O DECRETO POLO QUE SE REGULAN EN GALICIA AS CONDICIÓNS DE VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS DESDE AS EXPLOTACIÓNS

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA OBXECTO O Concello de Santiago de Compostela abre a primeira

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social Xunta de Galicia Social Dirección Xeral Santiago de Compostela, abril de 1 ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN...3 2. ACTUACIÓNS PREVISTAS POR PRIORIDADES E OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. Situación a 31 de Marzo de 2014

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. Situación a 31 de Marzo de 2014 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) DATOS DE GESTIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Más detalles

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016 Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 981291683 Páxina Web: http://www.atletismogalego.org e http://www.carreirasgalegas.com CIRCULAR 77/2015 - A todas as Delegacións (*) - A todolos

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

REGULAMENTO DA CARREIRA POPULAR XXXI MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA

REGULAMENTO DA CARREIRA POPULAR XXXI MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA REGULAMENTO DA CARREIRA POPULAR XXXI MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA O próximo día 4 de decembro de 2016, ás 10:00 horas, terá lugar a saída da XXXI edición do MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA, que se celebrará

Más detalles

NORMATIVA DE LA ASISTENCIA PERSONAL EN REGIÓN DE MURCIA

NORMATIVA DE LA ASISTENCIA PERSONAL EN REGIÓN DE MURCIA NORMATIVA DE LA ASISTENCIA PERSONAL EN REGIÓN DE MURCIA Vía de acceso Normativa Objeto Requisitos a cumplir por el beneficiario Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

Documento Resumen LEY DE DEPENDENCIA

Documento Resumen LEY DE DEPENDENCIA Documento Resumen LEY DE DEPENDENCIA Se ha creado esta ley como una nueva modalidad de protección social, que amplia y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social ya

Más detalles

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS MOLO CLARACIÓN SOBRE CAUSAS POSIBLE INCOMPATIBILIDA E ACTIVIDAS SUSCEPTIBLES PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS (Art. 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificado Real

Más detalles

Prestacións por desemprego. Prestación por desemprego de nivel contributivo. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA

Prestacións por desemprego. Prestación por desemprego de nivel contributivo. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA Prestacións por desemprego Prestación por desemprego de nivel contributivo Protección por desemprego XANEIRO - 2016 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Más detalles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA)

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA) PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA) La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de

Más detalles

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 235 Luns, 17 outubro 2011 3 Convenio colectivo de la empresa Autobuses Urbanos de Ourense, SL, 2011-2012 suscrito, el día 4 de agosto de 2011 Ourense, 22 de septiembre

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Do 16 de ao 21 de abril

Do 16 de ao 21 de abril Boletín nº 113 1. CONTRATACIÓNS SERGAS: PREVISIÓN DE PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS MES DE ABRIL NESTA SEMANA, E MOI PROBABLEMENTE O MÉRCORES DÍA 22: LISTAS COA BAREMACIÓN PROVISIONAL DAS CATEGORÍAS DE LICENCIADOS

Más detalles

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Economía, Emprego e Industria DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51893 III. Outras disposicións Consellería de Economía, Emprego e Industria ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan

Más detalles

ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN ESTRATEGIA CONJUNTA. Necesidades de salud Bienestar social. Sistema sanitario Sistema social

ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN ESTRATEGIA CONJUNTA. Necesidades de salud Bienestar social. Sistema sanitario Sistema social PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE GALICIA. Subdirección Xeral do Programa de Atención Sociosanitaria Secretaria Xeral Consellería de Sanidade ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Sistema sanitario Sistema social

Más detalles

CMUS Profesional de Viveiro

CMUS Profesional de Viveiro CMUS Profesional de Viveiro CONCELLO DE VIVEIRO PROBAS DE ACCESO LINGUAXE MUSICAL ÍNDICE PROBAS DE ACCESO... 3 Proba de acceso a 1º de grao elemental L.O.E.... 3 Proba de acceso a 2º de grao elemental

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

Seminarios de Formación Continua

Seminarios de Formación Continua Seminarios de Formación Continua E S T A T Í S T I C A S D O A N O 2 0 0 3 ORGANIZADOS POR BIC GALICIA Edita: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.) Edificio IGAPE,

Más detalles

MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Bases y herramientas para nuestra empresa

MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Bases y herramientas para nuestra empresa MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Bases y herramientas para nuestra empresa BLOQUE 1: La Igualdad de Oportunidades 1.1. Qué se entiende por Igualdad de Oportunidades Ley 7/2004

Más detalles

NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO

NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO Galego NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO O Museo do Pobo Galego organiza a Mostra de Cine Etnográfico que se celebra en Santiago de Compostela no mes de xuño. CONDICIÓNS XERAIS Entendemos

Más detalles

EXPERIENCIAS Y COMPROMISOS DE PÚBLICA CON EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL SALAMANCA

EXPERIENCIAS Y COMPROMISOS DE PÚBLICA CON EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL SALAMANCA EXPERIENCIAS Y COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA DIRECCIÓN DE ÁREA SERV. DE MUJER EMPLEO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO DE PARTICIPACIÓN

Más detalles

Cómo solicitar la prestación por Dependencia

Cómo solicitar la prestación por Dependencia Masterclass: Cómo solicitar la prestación por Dependencia Marta Ardizone Marín Periodista y abogada experta en Dependencia y Discapacidad 1 Qué vamos a aprender durante esta masterclass? 1. Qué es la Ley

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

INFORME SOCIAL. Nº Exp.: Exp. Relacionado: D. /Dña:.. con DNI:... Estado Civil... nacido/a el.. de... Sexo: Hombre Mujer Municipio. Nacionalidad...

INFORME SOCIAL. Nº Exp.: Exp. Relacionado: D. /Dña:.. con DNI:... Estado Civil... nacido/a el.. de... Sexo: Hombre Mujer Municipio. Nacionalidad... Nº Asunto Valoración: Nº Asunto PIA: (a rellenar por SVO) INFORME SOCIAL 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Nº Exp.: Exp. Relacionado: D. /Dña:.. con DNI:.... Estado Civil.... nacido/a el.. de.... Sexo: Hombre

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

MANIFIESTO RED NACIONAL DE VIDA INDEPENDIENTE

MANIFIESTO RED NACIONAL DE VIDA INDEPENDIENTE Página 1 de 5 Por la creación de la RED NACIONAL DE DOWN ESPAÑA APOSTAMOS POR La vida independiente, entendida como la situación en la que la persona con discapacidad intelectual ejerce el poder de decisión

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS 22.522 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 245 Xoves, 18 de decembro de 2008 I. DISPOSICIÓNS XERAIS PRESIDENCIA Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. Preámbulo I A igualdade de oportunidades

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense 2 III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Sección Relacións Laborais Convenio colectivo Limpezas de edificios e locais de Ourense

Más detalles

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra ALEGACIONES al borrador/proyecto de reforma del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuíta de Galicia Introducción.- Simultaneamente al envío

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS EN GALICIA

GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS EN GALICIA GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS 2007-2013 EN GALICIA Esta publicación é cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e

Más detalles

Atención a Mayores. Atención a la Discapacidad PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Atención a Mayores. Atención a la Discapacidad PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Atención a Mayores Atención a la Discapacidad PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Servicios de Atención a Mayores y Atención a la Discapacidad Desde el ICOMEM se persigue dar respuesta a aquellas

Más detalles

EDUCACIÓN INFANTIL ÁREA 1: O COÑECEMENTO E CONTROL DO SEU PROPIO CORPO. A AUTONOMÍA PERSOAL.

EDUCACIÓN INFANTIL ÁREA 1: O COÑECEMENTO E CONTROL DO SEU PROPIO CORPO. A AUTONOMÍA PERSOAL. EDUCACIÓN INFANTIL ÁREA 1: O COÑECEMENTO E CONTROL DO SEU PROPIO CORPO. A AUTONOMÍA PERSOAL. 1.1.O corpo. a) O corpo humano: partes, características diferenciais e imaxe. b) Representación global do corpo

Más detalles

LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITACIÓN DE DEPENDENCIA.

LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITACIÓN DE DEPENDENCIA. LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITACIÓN DE DEPENDENCIA. RESPUESTAS BÁSICAS 1.- Introducción. 2.- Cuál es el objeto de la Ley de Dependencia? 3.- Cómo se define

Más detalles

1. Disposiciones Ge n e r a l e s

1. Disposiciones Ge n e r a l e s Página 64021 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Ge n e r a l e s Consejo de Gobierno 20395 Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de los servicios,

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 10 sábado, 12 xaneiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Notificación de resolución de expediente de

Más detalles

Guía informativa sobre prestaciones básicas y beneficios fiscales - Salamanca, Asociación de Fibromialgia de Salamanca AFIBROSAL

Guía informativa sobre prestaciones básicas y beneficios fiscales - Salamanca, Asociación de Fibromialgia de Salamanca AFIBROSAL Guía informativa sobre prestaciones básicas y beneficios fiscales - Salamanca, 2005- Asociación de Fibromialgia de Salamanca AFIBROSAL Índice 1. Prestaciones Básicas de los Centros de Acción Social de

Más detalles

DOSSIER INFORMACIÓN GENERAL

DOSSIER INFORMACIÓN GENERAL DOSSIER INFORMACIÓN GENERAL Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia QUÉ ES LA DEPENDENCIA? Es el estado de carácter

Más detalles

5- TUS DERECHOS Y BENEFICIOS

5- TUS DERECHOS Y BENEFICIOS 5- TUS DERECHOS Y BENEFICIOS El tipo de ayuda que Vd. necesite dependerá de su hijo, y de sus propias circunstancias personales. Puede necesitar ayuda económica, de material, para la adaptación de su vivienda,

Más detalles

A través da presente convocatoria, a Concellaría de Educación proponse a consecución dos seguintes obxectivos:

A través da presente convocatoria, a Concellaría de Educación proponse a consecución dos seguintes obxectivos: BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2014/2015 1.- OBXECTO. Conforme ao disposto na Lei

Más detalles

Transitando hacia la vida independiente

Transitando hacia la vida independiente Transitando hacia la vida independiente Jornada técnica 29 y 30 septiembre 2015 Claudia Verdugo y Andrea Rojas Departamento Políticas y Coordinación Intersectorial Servicio Nacional de la Discapacidad

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 8 Xoves, 12 de xaneiro de 17 Páx. 93 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 28 de decembro de 16 pola que se convoca o proceso de acreditación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670

DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670 DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO XEFATURA DO ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO XEFATURA DO ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 98 Martes 24 de abril de 2012 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS XEFATURA DO ESTADO 5403 Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir

Más detalles

JORNADA PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE ATENCIÓN DOMICILIARIA

JORNADA PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE ATENCIÓN DOMICILIARIA JORNADA PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE ATENCIÓN DOMICILIARIA Pablo Martín Calderón. 16 de febrero de 2016. Problemas y posibles soluciones para el SAD y la Telasistencia, desde la visión de un proveedor.

Más detalles

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS APLICABLE A: Personal Funcionario de la Xunta de Galicia. Personal

Más detalles

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes:

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes: INFORME PROPOSTA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO. ASUNTO: SOLICITUDE DE ORZAMENTOS PARA A ADQUISICIÓN DE PAPEL A4 E A4 (PROCEDENTE DE E 100 % RECICLADO), PARA AS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

(Texto consolidado trala corrección de erros)

(Texto consolidado trala corrección de erros) (Texto consolidado trala corrección de erros) AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,

Más detalles