MECA-D3O12 - Mecànica

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MECA-D3O12 - Mecànica"

Transcripción

1 Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú EM - Departament d'enginyeria Mecànica GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 6 Idiomes docència: Català Professorat Responsable: Altres: INGRID MAGNUSSON MORER Marc Escolà Fernandez Nieto Reina, Iván Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura Específiques: 1. D1. Coneixements dels principis fonamentals de la mecànica del sòlid rígid i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria (cinemàtica, estàtica i dinàmica). 2. D2. Capacitat per a definir les condicions de funcionament de sistemes pneumàtics i hidràulics aplicables en màquines i sistemes mecànics. 3. D3. Capacitat per a realitzar propostes de configuracions de sistemes pneumàtics i hidràulics. Transversals: 4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades. Metodologies docents Existeixen dos tipus de sessions presencials: les sessions de teoria i problemes i les sessions de pràctiques de laboratori. Les sessions de teoria i problemes integren les exposicions dels conceptes teòrics bàsics dels continguts temàtics de l'assignatura, se'n descriuen exemples aplicats en forma d'exercicis i es presenten i resolen per part del professor exercicis d'aplicació dels conceptes teòrics introduïts i se'n proposa d'altres per a la resolució per part de l'estudiant, individualment o en grup. A les classes de pràctiques de laboratori, es desenvolupen assaijos experimentals i és l'estudiant, individualment o en grup, qui ha de treballar els aspectes pautats pel professor. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de: Analitzar i relacionar les sol licitacions, esforços i moviments en els sistemes mecànics. Conèixer els elements pneumàtics i hidràulics, i els seus símbols de representació per a poder interpretar els circuits pneumàtics i hidràulics. Dimensionar components i seleccionar els diferents elements pneumàtics i hidràulics. 1 / 8

2 Simular el comportament d'un circuit pneumàtic i hidràulic mitjançant un programa de simulació. Decidir quin temps utilitza per a cada tasca a partir d'uns temps orientatius. Treballar amb les fonts d'informació que el professorat li indica i amb les que ell o ella amplia. Hores totals de dedicació de l'estudiantat Dedicació total: 150h Hores grup gran: 42h 28.00% Hores grup mitjà: 0h 0.00% Hores grup petit: 6h 4.00% Hores activitats dirigides: 0h 0.00% Hores aprenentatge autònom: 102h 68.00% 2 / 8

3 Continguts 1- Anàlisi estructural de mecanismes Dedicació: 10h Grup gran: 3h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 3h Aprenentatge autònom: 2h 1.1 Definicions bàsiques de teoria de màquines 1.2 Membres i parells cinemàtics 1.3 Tipus de mecanismos 1.4 Esquematització 1.5 Graus de llibertat d'un mecanisme A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes 2- Mecànica vectorial Dedicació: 4h Grup gran: 2h Activitats dirigides: 2h 2.1 Conceptes i deficions bàsiques 2.2 Operacions vectorials i trigonometría 2.3 Moment d'una força respecte d'un punt. Parell de forces 2.4 Sistemes equivalents de forces A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes 3 / 8

4 3- Geometria de masses Dedicació: 12h Grup gran: 4h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 6h 3.1 Centre de masses 3.2 Moment d'inèrcia de masses i superfícies A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes 4 - Estàtica del sòlid rígid Dedicació: 50h Grup gran: 16h Activitats dirigides: 4h Aprenentatge autònom: 30h 4.1 Problemes d'estàtica del sòlid rígid sense frec. 1a i 3a llei de Newton. Conceptes bàsics: sòlid rígid, força, massa i pes. Diagrames del cos lliure. Equacions d'equilibri del sòlid rígid. Moment d'una força respecte d'un punt. 4.2 Problemes d'estàtica del sòlid rígid amb frec. Concepte de força de frec de Coulomb. 4.3 Teorema de les potències vituals. A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Resoldre problemes d'estàtica del sòlid rígid. 4 / 8

5 5 - Cinemàtica del sòlid rígid Dedicació: 37h Grup gran: 12h Activitats dirigides: 3h Aprenentatge autònom: 22h Anàlisi de posició i velocitats en un mecanisme pla. A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. En acabar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Determinar en un sòlid rígid la velocitat lineal d'un punt i la velocitat angular del sòlid, a partir de les dades cinemàtiques suficients. - Realitzar l'estudi de posició i velocitats en mecanismos plans. 6 - Dinàmica del sòlid rígid Dedicació: 10h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 6h 6.1 2a llei de Newton i Mètode de D'Alembert Força d'inèrcia Moment d'inèrcia Moment degut a la inèrcia A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Resoldre problemes de dinàmica del sòlid rígid mitjançant el mètode de D'Alembert. 5 / 8

6 7 - Disseny i anàlisi de sistemes pneumàtics i hidràulics Dedicació: 27h Grup gran: 8h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 16h 7.1. Pneumàtica / oleohidràulica Conceptes i característiques bàsiques dels dos sistemes. 7.2 Components pneumàtics Elements de treball o potència Elements de comandament. Vàlvules. 7.3 Disseny de circuits pneumàtics bàsics. 7.4 Disseny de circuits pneumàtics seqüencials. 7.5 Simulació de circuits pneumàtics. 7.6 Equips oleohidràulics. 7.7 Circuits oleohidràulics. A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: Conèixer els elements principals d'una instal lació pneumàtica i oleohidràulica. Conèixer el funcionament dels components pneumàtics i oleohidràulics, la seva simbologia i interpretació dins de les diferents aplicacions. Dissenyar circuits pneumàtics i oleohidràulics. Analitzar el comportament d'un circuit pneumàtic i oleohidràulic mitjançant un programa de simulació. 6 / 8

7 Planificació d'activitats A1. AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE Activitats formatives (algunes d'elles acreditatives) per a l'adquisició dels coneixements i les competències pròpies de l'assignatura. Material de suport: Enunciat de la prova. Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Resolució per escrit, o de forma oral, justificada i individual de les qüestions plantejades. Avaluar el grau d'assoliment dels coneixements i competències pròpies de l'assignatura. A2. PRÁCTIQUES Desenvolupament al laboratori d'un treball de realització experimental, pautat i guiat pel professor. Material de suport: Informes preparatoris del procediment de la realització de la pràctica de laboratori. Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Per a cada sessió de pràctiques de laboratori, es lliurarà un document acreditatiu del treball desenvolupat, segons les condicions especificades en cada cas particular. Reconèixer i aplicar alguns dels conceptes estudiats a les activitats de teoria. Explicar i descriure els fenòmens pràctics observats all laboratori. A3. PRESENTACIÓ D'INFORMES Treball individual o en equip, de ressolució d'exercicis i de problemes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Material de suport: Recull de problemes i apunts de teoria de suport. Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Resolució justificada d'exercicis. Resoldre exercicis d'aplicació dels continguts corresponents al currículum de l'assignatura. Sistema de qualificació La qualificació final de l'assignatura es determinarà tenint en compte la següent ponderació dels actes avaluatius: l'avaluació de l'aprenentatge mitjançant proves individuals (A1) ponderarà un 70%, l'avaluació de les pràctiques de laboratori (A2) ponderarà un 15% i l'avaluació dels informes i treballs presentats (A3) tindrà un pes d'un 15%. 7 / 8

8 Normes de realització de les activitats Les condicions de realització de cada prova s'especificaran, en cada cas, amb la suficient antel lació. Bibliografia Bàsica: Beer, Ferdinand Pierre; Johnston, E. Russell; Mazurek, David F.; Eisenberg, Elliot R. Mecánica vectorial para ingenieros. 9a ed. México [etc.]: McGraw-Hill, ISBN , Beer, Ferdinand Pierre ; Johnston, E. Russell ; DeWolf, John; Mazurek, David F. Mecánica de materiales. 5a ed. México [etc.]: Mc Graw Hill, ISBN Riley, William F.; Sturges, Leroy D. Ingeniería mecánica. Barcelona [etc.]: Reverté, ISBN X, Serrano Nicolás, A. Neumática. Madrid: Paraninfo, ISBN Farrando Boix, Ramón. Circuitos neumáticos, electricos e hidráulicos : curso práctico. 2a ed. Barcelona: Marcombo, ISBN X. Carnicer Royo, Enrique; Mainar Hasta, Concepción. Oleohidráulica : conceptos básicos. 2a ed. Madrid: Paraninfo, ISBN Roldán Viloria, José. Neumática, hidráulica y electricidad aplicada : física aplicada. Otros fluídos. Madrid: Paraninfo, 1989, reimpr ISBN Millán Teja, Salvador. Automatización neumática y electroneumática. Barcelona: Marcombo : Norgen, ISBN Complementària: Rohner, Peter; Smith, Gordon. Pneumatic control for industrial automation. Brisbane: John Wiley & Sons, ISBN Deppert, W.; Stoll, K. Dispositivos neumáticos. Bogotá: Marcombo, ISBN X. Hyde, John; Regué, Josep; Cuspinera, Albert. Control electroneumático y electrónico. Barcelona: Norgren, Biblioteca técnica : Marcombo Boixareu, ISBN Deppert, W.; Stoll, K. Aplicaciones de la neumática. Barcelona: Marcombo-Boixareu, ISBN FESTO. Manual de FluidSIM Sistema neumática. Festo, / 8

F2 - Física II

F2 - Física II Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 748 - FIS - Departament de

Más detalles

Logística de Transport i Emmagatzematge

Logística de Transport i Emmagatzematge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Teoria de Circuits

Teoria de Circuits Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 709 - EE - Departament d'enginyeria

Más detalles

EH - Energia Hidràulica

EH - Energia Hidràulica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Manresa 750 - EMIT - Departament d'enginyeria Minera, Industrial

Más detalles

OLEOHIDRÁULICA Y NEUMÁTICA I.T. AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES.

OLEOHIDRÁULICA Y NEUMÁTICA I.T. AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES. OPTATIVA TITULACIÓN: CURSO: TERCERO I.T. AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES. CUATRIMESTRE: SEGUNDO CRÉDITOS TEORÍA: 3 (30 horas) CRÉDITOS PRÁCTICAS: 3 (30 horas) DESCRIPTORES:

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Termodinàmica Fonamental

Termodinàmica Fonamental Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2012 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 721 - FEN - Departament de Física i Enginyeria

Más detalles

TMSB - Transferència de Massa en Sistemes Biològics

TMSB - Transferència de Massa en Sistemes Biològics Unitat responsable: 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona Unitat que imparteix: 748 - FIS - Departament de Física Curs: Titulació: 2016 GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS (Pla 2009).

Más detalles

220240 - Estructures de Formigó

220240 - Estructures de Formigó Unitat responsable: 220 - ETSEIAT - Escola Tècnica Superior d'enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa Unitat que imparteix: 737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a

Más detalles

SO - Sistemes Operatius

SO - Sistemes Operatius Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2014 300 - EETAC - Escola d'enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 701 - AC - Departament d'arquitectura

Más detalles

POSTVITV - Postproducció de Vídeo i Televisió

POSTVITV - Postproducció de Vídeo i Televisió Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró Unitat que imparteix: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró Curs: Titulació: 2016 GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

Más detalles

Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES

Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Seguretat de Transports i Infraestructures Codi: 101868 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura: Evaluación de Impacto Ambiental Número de créditos Plan 2001: 4.5 Número de créditos

Más detalles

CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS INGENIERÍA ELECTRICA

CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS INGENIERÍA ELECTRICA 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS Carrera: INGENIERÍA ELECTRICA Clave de la asignatura: Horas teoría - horas práctica créditos: 4 2 10 2.- HISTORIA

Más detalles

Guia docent de l assignatura Sociologia i psicologia del turisme

Guia docent de l assignatura Sociologia i psicologia del turisme Guia docent de l assignatura Sociologia i psicologia del turisme I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Sociologia i psicologia del turisme Codi: 101226 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2016-2017

Más detalles

IESF - Introducció a l'energia Solar Fotovoltaica

IESF - Introducció a l'energia Solar Fotovoltaica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits: 2015 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

VALASAIG - Validación y Ensayo de Máquinas

VALASAIG - Validación y Ensayo de Máquinas Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Unidad que imparte: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Curso: Titulación: 2016 GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Más detalles

370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual

370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009).

Más detalles

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura : Activitat física i Salut. Codi: (a emplenar posteriorment) Tipus : Presencial Impartició: Català Departaments implicats

Más detalles

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es 2.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: INDUSTRIES ALIMENTARIES Nombre de crèdits Pla 2001: 6 Nombre de crèdits ECTS: 5 Caràcter (troncal T, obligatòria Ob, optativa Op): T Titulació:

Más detalles

GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PROMOCIÓ PÚBLICA

GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PROMOCIÓ PÚBLICA GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PROMOCIÓ PÚBLICA I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Destinacions Turístiques i Promoció Pública Codi: 101215 Titulació: Grau de Turisme Curs

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. - Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa.

Titulació Tipus Curs Semestre. - Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa. Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 2015/2016 Codi: 100451 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 3 1 Professor de contacte Nom: Lluís Sáez Giol Correu electrònic:

Más detalles

MÈTODES - Métodos de Investigación

MÈTODES - Métodos de Investigación Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría 749 - MAT - Departamento

Más detalles

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA INGENIERÍA VESPERTINA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA FLUIDICA INDUSTRIAL PROFESOR JUAN C TRAVIESO 2004 INFORMACIÓN ASIGNATURA, JUAN C TRAVIESO Pagina 2 Objetivos Fluídica Industrial

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Any acadèmic GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia. Coordinació: Francisco Ferrezuelo

Any acadèmic GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia. Coordinació: Francisco Ferrezuelo Any acadèmic 2016-17 GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia Coordinació: Francisco Ferrezuelo Informació general de l'assignatura Denominació Semestre d'impartició Caràcter BIOLOGIA MOLECULAR

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 1, 2S, GTUR Identificació de l'assignatura Crèdits Període d'impartició d'impartició 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores). 1, 2S, GTUR(Campus Extens) Segon semestre

Más detalles

Enginyeria del Producte

Enginyeria del Producte Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 758 - EPC - Departament d'enginyeria de Projectes

Más detalles

Guia Docent Criminologia II FITXA IDENTIFICATIVA RESUM CONEIXEMENTS PREVIS. Dades de l'assignatura Codi Criminologia II

Guia Docent Criminologia II FITXA IDENTIFICATIVA RESUM CONEIXEMENTS PREVIS. Dades de l'assignatura Codi Criminologia II FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35071 Nom Criminologia II Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2016-2017 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1302 - Grau de Criminologia

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1 Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 2012/2013 Codi: 100451 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1 Professor de contacte

Más detalles

804029 - HCI-M - Human-Computer Interaction

804029 - HCI-M - Human-Computer Interaction Coordinating unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre Teaching unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre Academic year: Degree: 2015 BACHELOR'S DEGREE

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

ELPO-E5O10 - Electrónica de Potencia

ELPO-E5O10 - Electrónica de Potencia Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Más detalles

Estatica. Carrera: Participantes Academia de Ing. Civil del ITN. Asignaturas Temas Asignaturas Temas Resistencia de Materiales.

Estatica. Carrera: Participantes Academia de Ing. Civil del ITN. Asignaturas Temas Asignaturas Temas Resistencia de Materiales. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Estatica Ingeniería Civil Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y fecha de elaboración

Más detalles

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 IMPLANTACIÓ D UN PAU CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 David Tisaire Berga Definicions i obligacions Implantació: tot el conjunt de mesures a prendre per assegurar l eficàcia operativa del

Más detalles

Codi: Crèdits: 3. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 3. Titulació Tipus Curs Semestre Bioinformàtica 2016/2017 Codi: 102890 Crèdits: 3 Titulació Tipus Curs Semestre 2502442 Medicina OT 2 2 2502442 Medicina OT 3 0 2502442 Medicina OT 4 0 2502442 Medicina OT 5 0 2502442 Medicina OT 6 0 Professor

Más detalles

Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental. Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5

Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental. Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5 Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental (En extinció) Tipus: Troncal Codi: 242002 Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5 Departament: Infermeria de Salut Pública, Salut

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

GUIA DOCENT ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

GUIA DOCENT ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Professorat: ALBERT IBARZ RIBAS ALFONSO GARVÍN ARNÉS Informació general de l'assignatura

Más detalles

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS 1. Competencias Desarrollar y conservar sistemas automatizados

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Grau d Educació Primària

Grau d Educació Primària Grau d Educació Primària Curs 2012-2013 MATÈRIA: Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I CODI: 100814 MÒDUL: Ensenyament i aprenentatge de les llengües CURS: Primer CRÈDITS ECTS: 7 crèdits SEMESTRE:

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

SISTELEC - Sistemas Eléctricos

SISTELEC - Sistemas Eléctricos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró GRADO

Más detalles

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE)

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) Curs Certificat per la Universitat San Jorge 110 HORES 3 MESOS 4 ECTS CAMBRIDGE ENGLISH: RECONEIXEMENT MUNDIAL Cambridge English s'ha convertit

Más detalles

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas.

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas. 1.- DATOS INICIALES Asignatura: Frigoconservación de frutas y hortalizas. Créditos plan 2001: 4,5 Créditos ECTS: 3,5 Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias.

Más detalles

SÍLABO I. DATOS GENERALES:

SÍLABO I. DATOS GENERALES: SÍLABO I. DATOS GENERALES: 1. Nombre de la asignatura : Automatización Industrial Electroneumatica y Oleohidráulica. 2. Carácter : Obligatorio. 3. Carreras Profesionales : Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Más detalles

860019-21003SIM - Sistemas Mecánicos

860019-21003SIM - Sistemas Mecánicos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN

Más detalles

Psicologia de la Memòria: Camps d'aplicació

Psicologia de la Memòria: Camps d'aplicació Psicologia de la Memòria: Camps d'aplicació 2016/20 Codi: 102560 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502443 Psicologia OT 4 2 Professor de contacte Nom: Dolores Sáiz Roca Correu electrònic: Dolors.Saiz@uab.cat

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

PDAQ - Potabilización y Distribución de Agua

PDAQ - Potabilización y Distribución de Agua Unidad responsable: 820 - EUETIB - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química Curso: Titulación: 2015 GRADO EN

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

340453 - DAMO-I7P23 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles

340453 - DAMO-I7P23 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles Unidad responsable: 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación Curso: Titulación: 2015 GRADO

Más detalles

Pla d Activitat Docent. Gestió d Institucions No Lucratives

Pla d Activitat Docent. Gestió d Institucions No Lucratives Pla d Activitat Docent Gestió d Institucions No Lucratives Assignatura enmarcada en el projecte Barcelona Social Business City Graus Administració i Direcció d Empreses (ADE) Codi: 21887 Economia (ECO)

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Economía Financiera (20843)

Economía Financiera (20843) Economía Financiera (20843) Curs 2015-16 Titulació/estudi: Grau en Administració i Direcció d'empreses Curs: segon Trimestre: tercer Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits Hores de dedicació de l'estudiant:

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Psicologia criminal aplicada 2015/2016 Codi: 100446 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elena Garrido Gaitan Correu electrònic: Elena.Garrido@uab.cat

Más detalles

Guía Docente de Fundamentos Físicos de la Robótica

Guía Docente de Fundamentos Físicos de la Robótica Guía Docente de Fundamentos Físicos de la Robótica 1. ESQUEMA GENERAL 1.1.- Datos identificativos Universidad: Politécnica de Valencia Centro: E.T.S. de Informática Aplicada Título: Ingeniero Técnico en

Más detalles

TMDM-E7P09 - Técnicas de Mantenimiento y Diagnóstico en Motores y Accionamientos Eléctricos

TMDM-E7P09 - Técnicas de Mantenimiento y Diagnóstico en Motores y Accionamientos Eléctricos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas Guía Docente 35804 Matemática Financiera FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35804 Nombre Matemática Financiera Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2015-2016 Titulación(es) Titulación

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Física. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Física. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Física Ingeniería Ambiental IAC - 0415 4-2-10 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA ORIENTACIONS PER LES PROVES D'ACCÉS A CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA ORIENTACIONS PER LES PROVES D'ACCÉS A CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA ORIENTACIONS PER LES PROVES D'ACCÉS A CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL document actualitzat el setembre de 2011 L'objectiu d'aquest document és

Más detalles

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS )

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) ÍNDEX: 8.1.- Generalitats 8.2.- La Força 8.3.- La Resistència 8.4.- La Velocitat 8.5.- La Flexibilitat 8.1.- GENERALITATS El moviment corporal té

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Assignatura

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Assignatura 1, 1S Identificació de l'assignatura Assignatura 20913 - Filosofia Moderna II Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 1, 1S (Campus Extens) Període

Más detalles

SCSB - Sensores y Acondicionadores de Señal

SCSB - Sensores y Acondicionadores de Señal Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 820 - EEBE - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Professorat: Dr. Anton Aluja Sr. Salvador Gallart Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter

Más detalles

Facultat de Medicina. Departaments implicats : Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia

Facultat de Medicina. Departaments implicats : Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura : Farmacologia Codi: 364484 Tipus : Obligatòria Impartició: segon quatrimestre Departaments implicats : Anatomia Patològica,

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1. DATOS INFORMATIVOS: MATERIA O MÓDULO: Física General CÓDIGO: 12040 CARRERA: NIVEL: Civil Preparatorio No. CRÉDITOS: 6 CRÉDITOS TEORÍA: 6 CRÉDITOS PRÁCTICA: SEMESTRE / AÑO ACADÉMICO: Segundo Semestre

Más detalles

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de 2012 Roser Benavides Ollé VIè Workshop biblioudg Girona, 1 de març de 2013 PER QUÈ SOBRE TECNOLOGIES MÒBILS?

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA 1. DADES GENERALS DE IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Biotecnologia Microbiana Nombre de

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

ASIGNATURA: FÍSICA. MATERIA: Física MÓDULO: Formación Básica. ESTUDIOS: Ingeniería Química. CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN.

ASIGNATURA: FÍSICA. MATERIA: Física MÓDULO: Formación Básica. ESTUDIOS: Ingeniería Química. CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN. Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Anual Semestre/s: 1 y 2 Número de créditos ECTS:

Más detalles

IEAI-E6O09 - Instalaciones Eléctricas y Automatización Industrial

IEAI-E6O09 - Instalaciones Eléctricas y Automatización Industrial Unidad responsable: 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú Unidad que imparte: 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica Curso: Titulación: 2016 GRADO EN

Más detalles

Dinámica. Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Dinámica. Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Dinámica Ingeniería Electromecánica EMM - 0511 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

EXAR-D3O17 - Expresión Artística

EXAR-D3O17 - Expresión Artística Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ASIGNATURA: OPERACIONES BÁSICAS DE LA INGENIERÍA I

ASIGNATURA: OPERACIONES BÁSICAS DE LA INGENIERÍA I Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES Tipo: BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN Las operaciones básicas o unitarias de los procesos químicos son las piezas que permiten llevar a cabo los distintos procesos

Más detalles

GSEP-E7P09 - Gestión de Sistemas Eléctricos de Potencia y Ahorro de la Energía Eléctrica

GSEP-E7P09 - Gestión de Sistemas Eléctricos de Potencia y Ahorro de la Energía Eléctrica Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Más detalles

GUIA DOCENT MITOLOGIA I LITERATURA

GUIA DOCENT MITOLOGIA I LITERATURA GUIA DOCENT MITOLOGIA I LITERATURA 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Mitologia i literatura Codi 100422 Crèdits ECTS 6 Curs i període en què s imparteix Horari Lloc on s imparteix 2012-2013,

Más detalles

PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1213 SEMESTRE: 2º ESTÁTICA. HORAS SEMESTRE CARACTER GEOMETRÍA ANALÍTICA.

PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1213 SEMESTRE: 2º ESTÁTICA. HORAS SEMESTRE CARACTER GEOMETRÍA ANALÍTICA. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL ACATLÁN PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1213 SEMESTRE:

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 33, 1S, GAID Identificació de l'assignatura Assignatura 21216 - Direcció Comercial I Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 33, 1S, GAID (Campus

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Física I. Carrera: SCM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Física I. Carrera: SCM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Física I Ingeniería en Sistemas Computacionales SCM - 0409 3-2-8 2.- HISTORIA DEL

Más detalles