2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &"

Transcripción

1 !"!"#

2 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " &

3 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/ * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 <&= %.

4 4 /""*" + %7 ".( $%%... %" -= * 1,4 ".. &% %.0+"... "" ' (% * "* $"B",( %..6".7) %) +"+"*.6"C * %5& +"....*(.0+ %57 4" =81 B 5 49;(99$,0. &% +"A" "( 6 ) C81 B 19:;(99.7,%57 4","81 B!9:D99#..)"-..%.7 4"/B"81 B % "..0& %.-&/%6 C* "* 81 B 19D:(99.."",%,"$6E + & "-(,+ B

5 5. #%.666$$(" & " "4.... %5 F "*("...# % ( +".. % "'..-%7"(4 -( 0& 81 B."-% * 14""(2* 1 "0"4 -( *0*...- 0% ( ** 19D:(99. &1(%.. " 81 B G9D9 %.#.. 2%G1/G *)0 E./"...G$ % " "+""** 81 B!9H99#. )4 %.-

6 6 ' #,"I"4 1.3 $ )00/""("I6 " "* 11"( 6 "0 6 1G&'(") "("$* (( 81 B 831 " 40 I 31" $( " "(34-4".0. ("I -(" & " ("$* &*.). "" " 7 4 -(" & ".+ 0/4 81 B "00 /) /0" " (04, ""(I ( F" *1/ "4B /" "0,.. 2 (" 4 8 / ", B" ( " ( 4 +" B 3 ( ( 6" 7 "-( "A ( 4"81 B 31 3J44A" "" * 1.3 /"" "B 3 ( ( 0" $ " K L3 1 -( " (& I"(+" & "34"I* 0 $ 1 3A(/"" "4 2(."4" 6 $ $4

7 B"$B 2 &"+"" 404 0,( 0* B "A 4,0"0. 4(5 &" 41)**B(3,( (B ("$*," E8 3 & +" 4 ", " 0 4 " 7 4" E.+"44"

8 8 ' )".3(+"3 ) 0 0 $ " K L : ( ( - 5* 5 &'(") " ( 4 /"" K5 4 -( 2..9:;99L1( 3((6 34( 4 " 3/""303"4 +1,""""A 0 4 &( /3 ( +" 0(B/ )4* 4 ( ( $"" ( ("$*3 ( 1 " 4 $ " 5 $ " 4 &( & " 1 $"" "4 (4 +"0"( )(("$*(B " $ B". 40 +"4084 *(3( 6)-) ""4B ","*(65= 46 3+B", "1!$"" "4 # 1" - - / 4 / 1 7( "( ( $ " 1 ( 3 -" * ", 4 5 $ " ( *, B"(* A"" 34 "."" G$ B"0..( -.("" " "*0," 0.( ( 4 $ " 4 */ "4B 34(45*-

9 9 $ ",*"0" ( 1.0*1" (3 4 7"( ((.( ( *. "0 3 7,"".. 6)" G1 ** )7.3 ) "B * &( " 1 ( 4"4(( 6 -( 7"( 1 /B ",""( ".. 1 ( 4 "-( (, " 63 4( 1 - -" A 4 /""1-* 4.( )AB(2 ""34((J 1. "0)( 0 4 -(..8"( 4 4 -( *0 4""" 1"- 0 /"" " 0. ( ) )(K2 4 /..L.4, B"0 *..3 ( 0 0.0* 4 0" (0 +"3,"3 C3 " 3 6 +"0"( 1A 6 " 5 "*K5 "..L > 1 G,!#)(0KC - "L? 3""(,13, B"1.. 3 (G 1F "( 6 0 G 4 $A " (..1 ( 5K ) 1.!"#%2 4 2 &"%)3) 4I+.C - "). ),13,:?3("$"(99D 3 G,%5 "..4,

10 10..L : 1A!>>#"0K,..L ; " +)(+!>D#,1-( 6 12 ",!>?#*B 1M( 0K..L D -" 0, B" 7"( 1 04 B"")=* C 0!>:# 7!>D# 0 / 3 ""( 0 1 6!,#- " ", K5 4..L B"0"" ""..3 1 ( 0 -( 0 ""3 I 0) 7" 1 7A7" , 3)03,,B 0( 4 4"( 4 $A "- 4 -( ( 1 +4 J4".0*0 " 3 * 0""(5 0"3 " -( 0 0 (0 M(4" (. " C 1., 315 0"""(4. 1( 34 *B - "/ "7(0 &" 4B " -* 1.. *.""( " 0 A 6 )44/""7" 4 % ).. *("1$. 7 3.>> 5 +)(+ %,..,>D 6 7,B0!"#%..,%<$">? 7 +2.)!"#%6..7,0& 2 6!&26# / 3) 6!6#3,>D 8 F 3 < B!"#%5 4..) 4 3 D3$") A3F

11 11 #$%3,... % " -= * 1,4 " 6 G B" ( ) 37*" 7' 0..( 31 " 3 0"6,5 0*B +"3 /"" ( /".10 "9H:1A +4 -" ( $ 0"3( 1 )*0 04 "7A "/,0$ 47"05 "* "1""..3F (()4J 8"0 B 1 ""A 23 $B "B 3( " /.. *B &B - /"" 0 +" 3$ 0 2 0", 5 1 +" 1"-= B( )"37"(4"G1A " " 7 61-" 99 $4 (%K-J"3 + 71" 4 7 ",B( " 43(7"344" 8 " %(0 (F(J 1 B (048* 8 0" $B" ( 4 7 " ),4 "3 -* F(J 1 B ( N " O3) "(.( 9 " 3 "%. $" +" / ' + 24P9H: %Q 1 "$-B"06 (0 " 6%>;G "F (K0 "BI *' " "EL " 1 " =, 99D3)>D??

12 12 4 "3 0,4 " A" 1 $ (, 4 * R ( 20 1BI"&" B (" 43 " /" " " "( 1 3" -= * 2"( L " 3 0* (M("".." = "BI7""1 ",*(". "4 1-= * ( 43 " J " 7", " (B "," 0 C J)= 3 7. /.* 7""1 " ( ' /""3 " =.. " 3 2(0( 3 1A 7" = ( -"( "0" / "0" 33 =..34 $ ( 30 A 4" - """*B" 4A"( ) 4 0 )1 3B..(* "* 1 7" B" )( ( 4 -( ""(.," 0" " M(0""3 1( 3 4 ( (.. "3 " 0"* =..,*( 4 ( "( 8 '( 1 34 ""(B/ 0* ".. K B. L" 6** (G A04) A3"Q3 ((" ( 1(" 4%7"(, (3J..0 3 C "( 43 $B 4 ( 0 3 "B I -*"4" 0 11 " %$4 "(6%. *B&B $" 1-="4 6,993)666 $3)666

13 13 "( B 3 "4" 3 4 7**" 1 B"0 0" 44B $B ( ( 0 (" F(J 8 "S 3 4" F(J (3 0 5" 4 0 F(J 4,"34"34 4I"4A "B 334?F (99"I"0B.. 1., 0"0"B"43 4B,*( 4 "B,1" 0" 3 0"-1 ( BI 4" 0 4 -? G 7"" $((..0* B B * 4 7'*,( " F(J..0* "4 7 -/, (..& 134 4B 34 0 G 54 B" > '4 ( ( 4",*( 1"& 1( 4 3(4 0F(J (4 ".-=,4 " 1 4 ( 4 ( 1 +"*J 3. ( 1" A 7 70 I 3 & 1 * 0 ((34 * (+( B"-4+(""81B( ()(4 S"(3 -"1 0A3(1"& -=! $ "# * 3 0 B ( ( 34B,B "" 6 1+"3 &-4"7 4"6 0(( ( ( 2(3,"" ( 4 1 "( "4", ( ( 4.0$B 0 )"43 12 %.. " <8(1 F,("*9H999?&*0"99:

14 14 B ( 0" " -"( 03 1 *3 F(J 8 " 1 I " Q B " ( 4 *,"! 1 ( "3,"4 " 0 "( "* 3" 17"(06 )4..)= 4 ) 13 ( "" 3 *0 B ""*3 0*B "1 434J & 4 ( (+.& 3(4 J ((" &3 *0 B"" ( * 3 A3 $B 30, "+ 4 ( " 4 3 ( " 4" "3 )*0 4 /B " * "3 (I.1 * A$"( $ * 3 =.. 0 ( 3 (" 3"B ",) 0 )( 1 B -" * 3 4B ( "3, 0 *., " 4 J J (B, "0"-* ""( 00 " (.. "( B 5" " 4. (4 -( 1 "(B3 (*10 3 -" 11 * )=.. ( ( ) "3 4 4 * )= 1B"( (""..( 43 (3 4 )= 13 ("%)"""* -(" B. (" 99HS % B.* B ) 5 ".0

15 15 *' 1 1""(,"" " 3 A" - ( ("0 #47 4"..4"( 2 0 1) 23 1B,"" " + 0" ". ) I 43 " B "0 ( = 3 1 " Q "" * 11() " (A S " ( 4"-"( +"3 F(B 0 ) " " "B 0 1(" 0" 10" 4".. B 54 (B "7...) I( 0(3 *B154"A3 " 0 " 0 A ", 3,0 4" ) 4* (7("4 "3(34 4 (""1" =..* 4 0$0"1" ( ""/ 3 4 ( 0 (" (""3 01 4B * " "( 4 7 (" 4" 2 03$B..0 3), * )= " 43*4"B 0"" 6 3 4B ), "" " 0 * )= 7 4" * 0( * 1 4 0*B 0*B 1 7 1" 3 ( 1 6 ( ""(3 () "-"*0 "

16 16 $ % # 7&3 ( ( 3 1"(0" B5" : )4 "," &( & "A"!" 5 * #(,4 " = 3.. " "( 4 +" " 34, B"( &07 4" 4 " " "3 63 -** 4"(I (3A+ 3 * 0( 03 "( 7 "43 ( J 0 K)(0L " /,A B "( 0-A" /4 1 G1 + " I*J / 1-, ""B 54") / "" ;, 0 A J " 43 4, "" A" " 0 +"( 3 6 = (4 4+"+4 "" D 3=( 3)= 4 H " 7"( 1," " "*. "" 43 ( "( 0B"-B " ( -( (B3, "3 (0 & 04 ",4 " 7 " - ( BI3 (J 1 " () 4"..0"F(J 1" ( B ( B,4 ""3(J 1. " 4 A 1 " "B " 6 6 1*" "(3 14 &(U21V%)1W 1XXY1W Z* =6%.WJ= Y=1W=! #:!9H#3)>;?D ; G1+!"#%) 1[V0Y9:;99>,? >? D &43G-(3,!"#%5 ".. + ( >:C 03(>>D7,>DS+. 3)"%=( F - ")4" H 5 4.."1F 3 B!) 4 D#F

17 17 54 ( 4 "&' 4-1 B 6.= ( " " + " (. " , " 1 " $(" (F"I, 3A 1 "4 -"(, )1G0 7" "( * 4 +", B " %.7 4" 4D44" "BI" ( J&B" 3 (*. 4 4"1 33(" 1J B * 340.0* +" " ""* - 1 B 1 " ( B 1 """, (4. 0-( ( *=0 ) 4 43 "3M(""*1.00 0B 9 + 4". (0"4 ", I"( 6 9 G 10" ( *I $ 10" + 0 B)"(+3 + " = 4 1""489.0-*"B >. 4 * 3( 2" 5 4 * 4 7'00 4,4 4 >. *B P%/ " 1 = 4 + D > =6% G* > 7*9/' "1+ 0F 1-,9H9 > 7,*(4 * 1..) ( =67 11B"0-1 =,- ( G"/K 4" 3 ((G ) ", =, ", =(1 "*= ((4 L.," 0 /,"11 0O, (" " "I, 7* =" L!G" /% 5 =,- 1 9? 6% = ( =,( 1 C A(!) 0 -.., 0

18 18 M(" 3 4" )( B ( 3 ( "" ; 1 " 1( =, + 81 B A 4 $("- (* 3 *I *A 3 4, =*B( 3 ) 1 0 "3 - &*0" = F 4 >> F 4*B* "B "3 ")* 1 " 0 A3 0 J5 ( 7" 4 3"81 B -7 4"0,4"G0 4" J0( -I"G*B, ("1 3 5= 0 3"" ( "" 1F (9?H(B0 9?9 -"(1() 8)-. 40J5 ( 05=,(04 ", 5= "" 9::, ("440". >?. $("5 4 8) " B/ 1 0/" B" 3 4 9D "BI" B J G 1 4 2(* 8)-" ( 0 4 2(* B"3 ) &B 0" 43 8)- ( (04 *"A & " ( 8)- - * ( (.",*(" 6)= 4 "$(" 4 ( 4B " )4J ( $ I3.0 8)- 4 0 (. $ I 3 4 K)* L *B 9; G 1-" 3 0 4" KI, =L ( *3 G"/3 7("% 5 I, = $ B" G* "" =.. >>,1,%6 (0"-B" 4B " * %. 26% " * 6 0. K)= - L * 1 " 1, 1, 993)H;>:> >?. 38) %"" %7 =2 6%"" + 0( ",("24P>D3)D3):>?

19 19 7 (B") 304 B > G * 0&"J01 " 4 & "B" 61 1 B "(43)4J ( Q B 4 " "4 4., 4 0 S 0" 0B 5(( ("0 ( 81A"3.( 0 6 /"" 0(4B ". " ( ) 4 B 4 "3 5-0 )4 1 -" ( B&" (0" ( ""*. 0. 2"J0 ("3) F ( ( I ( " * ( )) ").0 " 404 "*0 "" 3(" ( 08)-0.4 ( ( M("" 7" 4 $*3 4B F " M("" "" I 0 I )( B(" 2 4 ( B" ")*.,*(* "4I16 " 4 )= 4-3 " 3 * 0 4 "AI4J../1 B " $B,1A"0 1 4 %?3; 9H G 3 ( 4" " ( - " +0 ) 3 " ( 0 ( J..3 "" ,*( * " 3 $*" 8)- 0 >: - ( * 1,*( 0 " 4 +" 5," > G 3 B/ )-4" $ I)4J 3" 24-4 "+",*(... )0AAG0 /+ 999

20 20 "(434 *B" *B6 " 4 ( ""( $""( (. (, "" ( 17"(" 16 ) 6!6)6# *""()C 6'!)C6# >; 3J )04 >D 9H G 4 )C6 4?; 5 "4 3**\, &(=&".1" 4 G20:\5 8)-34 > \7"34( 0 54 )* $ "" $" 04 ( &B 0. ", 1" ( D\ 4 4 "( 3.. 3>\ ) 3" $0)C6 &B4"-((( (3( ) 0" 9 \ )C6G " ( 3 ** ) " ' "*B" 5 " "( )= 4 4 " 8)- >H 9H9 +0 & ;) 0 8 "3. 1 )C6 ( 9D&B. 1>D:9GG 9H(9H;1"= >9 + *B&B4 8 " B"- 0 )(0.G0 19H (9H;4("34G"C04( K0 *B&B "%C '" =** 3 "= 24P >D +/ "( (16)6""())C 6'!))C6#3J, " -= "0"4 *B&B!4-?#3)H >H )C3/G %/ * 1 = >9 -)( 3""B03/(,%) -*1 >D:9 J9D J(39H9H;6%) D!9H9#D3

21 21 C )= B1 L? -1A8 " ( ""4B -=3997""," 44.". ()C61(". (" 7'* ) % 0"3 99 -" ) 1(. 1 " 3 GA") "1"" 44?.C..- 4 ",-=4"%!#. *B&B $" **"4B 4 &B B""I ( 1 " "" S""&BF ( & ""I0* &B?> $. )C6 (..>39\3 (D3:\5??.,( 4 7"( 0 -= "0 6 *.-3-""Q B.. ( 3. "A" )( 4B $ "3 (B"" 1 Q B " "" " (04 B" +"BI ( A " 01" 5 """ (A!(#. 0 $" "4B 4 &B *(0 G A "S F ( "" -( 04)C6G3(01?: -," J 13 ( F ( " ( ( " 1" ( )C6G 30 G"C04%)*01") 6%. *B&B!4 -?#3);H3)D? -0"7'* 99>1A 4 " 3GA") "%,(..6% 99>3H3);9DH?>. *B&B!4-?#3)??? 7(3)??: 7(3):

22 22 (4 "(?; ((5""0 G"!#. $ " ( +"( "** (4 M( " &! " +&)3 =)3 C =3 7"" (B #"F (B 9\3 **.. HH3? \ ( A S 0*B ) )C6 (.. BJF (?D 7"AI-(4"1 "* " 11-0 S 0 ("1" ) "0 "0( ( 0 -("! (*4)3& ( 4 1 B D\#!#6F (B K L2 4! =C# 6"4 3 4B 4 &B 4 B * 3 F ( ( 4 4 " "IB" $(" "( 0. >G "1 1*B S -=( ( 7 4", "37I " 0,4?H - 7'* 1" 3) "" 13*, B "B 4 %.. *(0 ( 1+KC =L4 1B" 0 S + K =L 4 ( 1 1A 3 -( 4 1" 0 S+KCLK,L *(0 -( (?9 6M("( (,*( -(4" 1 "* * ,B0 0 I-( = ( ) "=6'! )6# I 993( 1..- )C65 A K ( L/(,3"" B0%8 =% 4 **4E6%) 9!99#;D3);?;>3);>?D 7(3)??H 7(3)DH?9 " 3) "3,(!4->?#3)D?

23 23 KC =L3 K =L K7"" </"=L3 " 1 + KC LK,"=L :.$""4 KL4,*(9HG4" "*B" 4 &B!# J4" - ( ) 4 4 (! )C6G#3 4 (0",1A",*( 4** * "(J,B " +<7,*(.**!J+>3;#.." B " -4( "!(4.].." 0 # : K-(, "" AI(&B*( "L :>.-"( " (( 4 -( ( J+%2 4\)C6 ( " \ 4 5!)C6*0( #4 )C6 1 "3.. 4! $A "* ""3"" Q B 3,= 4# ("AI /-( 2 )C6G1A 4 " 54-4B "I8 "&3,* + /(,""B03(G993.."( 3 ) 3 +" 4% K8 = 4 **4EL :? 2-(B 0"4$""- ** ( * 0(0")C6 5 ""( 4 -""1 4 )( A " "" 5 " ( 4 0 ( 6 $""* " ( 4. ( 4" 4" B -( ( " K ( L 40 7(3)D: :. *B&B!4-?#3)? :> " 3) "3,(!4->?#3)D: :?,3B038

24 24 I :: 0 " 3 = G 0*(0 3 ' 5 1I. * 4B,( "3 +.. "" 3 0 )C6G 0" + "" (3 0 4 "1"((33 4A"(* ( B, B0"" - 0 "0 ( 1 B 1 3 J 3..*(0 31". 4)4$""""(*"4 ) 4 *0 B 0 ;\ 4- B") 4 54 " 3 "!K 43 4L# ( & " "" ( 3 K 4 = * 8 = =F "3413 = **4^ :; 7 40 " %.1". B A" 34 ( 4 B" "0A 7."") "B ( 3*.. = 1A* 4 -( 1A" A" "B 0 (4 3 1,"" ( B.04B"43 1"* 18 /00 - " * 0 0" J 1 * 0 $ B" / $""*0 ( //"" 310 "8 (3( 44 $0"$""*0) """ - (0) "" :D S41 "+ 31 $ B"/""0-"+"(" (3);> :; 7(3);> :D ( & %F ( G 7 6%6C-8)5 93)?9S %-(4"00 2. ( 7-6%

25 25, ("$* (0" - 4 "(! % *." 2(" * 04 "3. 0"1 0 "1(43(A )( ( B 53 1(3 0 8 B 0" -(B"" " 1 B" 1""".. 0" ( 4"04AG "I/ (K64"L3 0 ( 0 0 "" " B *I (* A" I3(" K, 7L 7. 04" * (""" 3. K64"L6 " -(" I B 2" 4"0B )"B 04 "( B 3 B,"" " -A" I 1" 6 )4J, 0"0.. *B" M(0""3 1 2" 0 4"3 _" 4J, 0" B )" $ " 1 B" 2" ( 1 /(10B 3B473K) 2L0(0" 3 4(* B ( (.&) " 3)7. K0 6 "0L 4 3 )0. 3*( 20 3"( B"" ( )( 3 0 $B "04" 4 10(/4.7 / I * I 4 7 " -(,+ B!-,+# 04 B*3 ( 4" (- " 3 ( J(4 47 -'-(%64"2,9:D

26 26 ) "3.. " " (0"3 K 7(L 0 I / -( (4"" ' 4 (" ( 0" 1 1 H:H:9(B 3 J )( 1 B (40 * ( $ 4"4. 4/. 0(4 " 0 " -". K L K BL/ " 3 * 7 " ( " $" / 3 -( (4""' 0 7,*3 " ( ( 2A", ,!.-# G9:D3 '*0 "1" I -! -# + 6 1( 4. C3 ) -""1+" 0A"3 7"4B1""G0 4 $ " " +"*0 B 0 0- $ 4 ""3 - (( ) (I " 6 (B S1" "(1 14" 8 "3 - "3 -( B 4" 6 3 )4 > G 6 " I1 B "" - 0 1(3 4 "!# 0" &A"( 3" 3*1 * 03 (0" "("47 6 A" :H. &A" *(" 0* 1 &(03 -,(" )0 B 48,1,%$ F*." I- F" +"96%.A" I- 0, "1G" ( 1 /,9993) & %. I- -( "6%7(3)

27 27 "" B3 ( &( " 00(3 ( ( *B +"0 " 3 +"( ) (" 0" "4 ", " 0 4. ( 4 B 3 /" (4 3 F ( 9> -".(1 3B *"-( I - 0 1( A3( (( K04 1"&3 4" L.,3 ( 4 R ( 43( )7*B"3+9:;1, 1((- "0 B"4B, &4".3. $ " " 003 $ 0" -*0*3 "0 " + 4"7" $B :9-7(( * 3( (6 ( "04 - * +" " I1 B "" /B"" "I/ ( 4 4 (I ;.)" &(0-" ( K* ; 7 4"0("0/.." I" 3 7>: ( (B " ;> -I, (( ) 1 +"3( " "4B " (4 ( " " K+"( L 49 ( & %.-" 5B 6 B 6%-5 8( " 1 ) 0"( &(0)0 ; 2A 0 %.. - 0, " I" I1 B +" 6%.,- ". 9:;99"1G" ( 1 2A 0 /,>>3)?9H ; ( & %7- $"" %.,*-.. 6%$8"" $"" %7."C * E8" /(" ) >>>>S, 1,% K$"" (4B ""^ * 6 "%.,* I- 7 7(3) >>? >>H ;> )%$. - 0,0-..-(0/ -,>

28 28 ((* ;? S + "3,"".. $40" - " (4 $40" ( / *""B0 4.( 81 B 3)( (/ (0" ( * B J(B * " 0 43 A / (" IS 81 B " ("3 " $"" J4" 1" 3 81 B.. () 4 ;: -( 0.. ( / " 10" (" * $B 0*I $"" 1 B 4" 0 " " 7 4 * 3 7"" ( ( 00 0",*4(B "-.. /B " ;; 040"JB" " * + - ;D * 3 * 0 " A"0B."I- 3 "..4 ( )=* ( & %, " 0 ( *0 +" 6% -" +"" > G 0&(0/" 99:) 0"( &(0)0 B,?399;3?3)9?HS)%5* ( B 1 -+" ;: ) (3+B"%+"0 81 B )( +B"3 C 3 3 A3 -( % +" 0 " B..6% +".. 9H-=, 5 T$ 6 ", 9H5 4 ;; G"0=%.B 6%.%) 0 %+"0 '.. A7"6%.' ) 0 %. 0* " 1, 1, ( &,24P99D3)D>D ;D +- H?99H, B"0;H, DG9H /3 99S *G"&% +-, " 0 7 4", = 190>G,99

29 29 F /B " 0 ( / (4 5"1.+ 4 * 10 (*. 0"" =1 993,..0,*(( 3 " 1( +" " (( - 3 (.. 0" " 1 "I. % K. 7"..( 0 "("I 5 7 > 3 >;\ ( B ",1A"7( 0 Q B %7. 3 /, 81 B," +B" "."" " 1" "B "A* 4"B"3"38 B3 ( "( "( (3 1( - " $ 0" *1 /B " 1 L B65 )= 0 ) ) ( 6 ( 370" " J4" 81"( 1 F" 0 ) 4.1"0( = "(A S99 0 ""(1, (".. 31 B "7" A-( 3 ( /" *. 4"3 0,*4 G-( 7 " 0 1" 8 "% K, /"*,*(..3. +A" " 9;;3," " =( 0" G3 1*B 7 " C* 0 -"". 1( "*"3 - " +"*" " $(" &(("" +A" "3 -( 4 84 B 0 7 " /" " =% * 36 "0* 3+" /.. 6% 6 "03 +".. " 1 " =,24P993);3)::

30 30 " /"*,*(..4 1( L ;H 7 +" " 6 3( (, %-.# 7( " * 7' 0 ) *B ( 7 /1 B 3 7 B" 1 4 "1 C ". 3 -""4B " $" " 71-"0. )* (, - "( ( * "" ", 0" 3 ) )7.6 0*4* 0437 ( " 1 3 J () M("4 "43 74"(4". M("4 4 / ""( 5B "*."*S $(, 0"0 1" ( 1 B ( 4 +B3,1A"3 4 *0 B 05)(4 0" 21" "B0 54 $B 413 4".. "*B". 4 "1),5.." " 4J * ;9 314 AI ) 0" F B3","" (07..4 *0.B 0 " 1F "3 B"-(1 0 -( 1A".. * 5,*((4 D. 4"4 7 4" 58 G-(% "6% "". "1G-(3, / B A>3)993)H9 ;9 )4J. ". 9::9:9"1G&,>> D GA"%. "9:9(996%. 5 " 19:;(> ) 7("1C, 3. 2 " ) *,>D3)>;?>D:

31 31.. " " "( 8(B"" 1 (J 1 1 " 3 4 "B 43 0 (( " )(1 " 4.0 **"4.. 0 ( ( ", 4 0(3 4" -( "" 4.1("B -("" 1 4 ( B " A" 3 =.* (0 " " ) &(= "(3 - "24B ((B"5 3(0"(A " 3*A 0"4) 0 + 0( 034 & "4 3" "" 4K "0* L) "* +"3 9; G 1"" / ""0 D 30)*"..13( B " $3 ( 4 3 " M(4"( ( 0 $04" ( 0 (3 4 4,"" 4 -( ".. " * -".. G!,0" 04( ) 1 $ K B"$ "L# -$ 2 3(4"4A"..3 $0 1 -( " * $B 4( 4 4" B"3 ( "1. """ &"3 "" 8 (* 3,*( *B ( 43.. ( 3 * 0"AI,42 ( ". )* ". + " " 3 J ) (,"3 0 * )* "1 " )= "0 0 3 A" * *B 0( 6 =* " 3 * " 04 A / 61.6 "0)07)"4 ". 06 "0*,9D

32 32 ( 3 ( 1"4 "I,*( 6" 0" )= 0. "4A 4 *0 B.(""5' B 4,304/ I J"3 "" = ""( D>, B.. $3 $,*( " 0 (3 1( 03 0B"/*1 4S0""( 0B 0 7"*B ** 6 9H G 3 4 5B"3 ".. B *7 D? -" 707&" ) 3 ",(3"1 "04( 7*B ) 0 /". ), 44 " 41" 01."( ( 4","46 ' 0 1 )= (". ( " ( F * 3 04 ( ) 3"" 1 "* "( ""4 " ). 4 ( 4B ((.. $" 1 -B 0 )C65 ( * ) J 9H? 9HH 6 G"" 9H? "A 1&B B (0"0.. B 0F ( S,. 6G""9HH(",.( 0)4J /4S 5 *( ""( 9H? 1 " 3) "( 03 K 62 ( & %5 3" + * 3.,>G 6% A6. >G, B""/"" & " ( 81 B 0,-10 ' 3 H> +( 999 " 1 " 1, 7 ". -1"*B,;,9993)?9S( & %,2"0, +" " 0 )0" 6% *, B. > G " 1 " 1,," ) " D?, %) " (" * 14""F

33 H? 9HH B" _" 0" * " )4 5 1B 4*"3 7 0 R"..""(,*( 4B H G 0 L D:. * 0..,. 43 ( (" -( ( 4 5(!/5-(# D; ( -* ( 34 J4") B, (" * 1"B0A DD 8 $04* (0" 04-.."- 0,! # "( 44 ($""*0%. ( = 3() 1B & "B" 3 0B "4 * B 221(99 *B 1( 0 TT "*B 7"6!6#3 G 1 ", +" /"!,+/# - " -=.. = 0 43 ( +0/ DH - "*B4(" ",-*B ( " 6($""*010" J 4 0&" )( -*" *" ( 4 3 * 0 4 * ( 434 * ( ( / &'%. * )=.. ( "" ".)0" 31 1B (3(A3 * 0 4 0*( 64 " 3) D; -( 04 "",*(. "".. *( ( 5( ( / 6%. DD C, %A" 0 * & (%5( /04,F ( 6%. ( & %$ "-B"-1`1$4,6%.,!4- :>#3)?9??H DH + = 7"37"(3 * 1T6T7"

34 34 6 9; G "4 *.. * B" B",3* ** )7.) ** "( 4 D9. 014*S1 '+7" 1 " )7.+" 1 6 "0 *3 "0.. 4 ( K0 L$ 4 ( " "7 "I * ( 9D G. (0* 4 4 *"*3 (4 ( 4 7 (0 1 *1 " "3 " 1 $ 1 4/ 1 1"" " 04 B > G / " "3 $ 04" B, 0 4 ( + 7 4" (""S +B" 8B" 3/ 1B "00(4B "34 ( - 104* A" 3 " * "-( " 1 (""( (B 5/ 4 ("" (4 " 0 3(4 - "()( 1 B.,* """*$ " 4 *0 B " 1-7( 3 4 "" 0" $"" "(.. 04 ** A % /"*..6%2 4 & % * 6%.)7. F" 7 ( " 1- ( 3 " ) * G", % *.. 6%. ( & % 1 %-0 0* 6"..6%8/F 1 %C100 Y)*[ZZ1 1W Z1 % 1 * 6% 0 " 1 C,.&*0" >;3) 9;>S),"%)4" )"E-4"* - 0" 1..6% 7(3)?>>

35 35 (( 81 B 4 23&*0"3 G ) ( 4 )2B 4 6,0 F(4(4 1" 0*.. 43 "BI" ""* $ " 4 *0 B 34 ""4+ B-../,B*J 43 4 (" $* ( J"3 1 &B "" -0 "AI 4 7 " ( 4 *.. / ) ($1 B 3!9D0/81 B (# /.3," +("3 -,3 &* )B - &*0"- 4 " "B *.. ( 1""( (""(4"3 " 3 ( I " 0 4 6)* 4""3 4 7 "3 ( 0 43 B"** 43 0 G0.. 0* 0 2 4" * +".. "I B" B "( 43"0 "A 4 3( )*B 3-4" 334- ( "4 +B 1" F(4 I 3 ( B - K4 L " "*=1(! 0*70 "#34"34 7 K"L "( "4" 1" -"*03 0B" B 3,B 3-( 3 4 ( " /0 4" ** 72 G -(% "".. +" 0 7 4" 4 6%

36 36 6 +B3 ( ( $ " 6 1" 3!""0"(1( 1B# ( * "(,340" 1"( 2 /4."34* 1, ( 3 -"*0 (734 1(B * 4 ""7,* 4- ", =( 1 ( (3A 7' 3. B. "B * + $ B """ 4""" 1 - ( 8 " 0.. " 4. "3 0" = * )= "3- )= S 0 1B "4 "" " (34" " ) 0 -( 3 K "" * )*B 54 (34 540( 0 " 0" 7 4"..+" K L " S,"3 * 0 4 0" 3 $B..("0 4 I)I4 ) 3A / F B F " 0 (. 0" ( $ 03 )*B *8( _1(43..9DGS 73 ( 1. &("1.,99>S. %. =( 1!99H>#,"*6%2 -% 45 * 84B0"7 4"3$4"3 -(4"6%2/ /032)?399;3 )>S% 6% *!4 -%!9>99#*="+" B 6%2 4

37 37 ) 4 42R)= 13( 0 ) 0"3(*B 1 " (3 0 ( G 9DH3* " ** 4 M(""0_4 * ( "I-( S 0 *" &1 ( 2 ) ( 7 8( _ -(" 1-( ) (21 " 4 3 4B,*( "I "","'* 0 3 A" 3 4,"(" * ( J""4 1 B"0A*3..J"".0 )4.. = M(I(3 " & (" + BE7 " ( = 3 " 4 $B 3 61 B" 61 4B " 1 1 0= * 0" ) "(, (43 A" 1 2 0" ( Q ( B " 4 1 B 0 " $ 0"* 7* 0A"3(04* 04" ) 7" 6*1 B0 " &( "I " (.. "" ( & %.* 0"G4 * +8( _6% 2 4 /!4-D#3)?;;HS)" *% (?..8 (, ""7" GA"%54 %. 2 R)=. "4E +... % 0 "?, 99?S-Z) %... 0"G GA"%-) B5 ( 2 0" 1 7B"B 0 +" 0 61 ".. 6% 8/F 67 1>;>D!21.099>#3);;9SG,B%61 1 )= 1",0 * 14 +"6%61!4-;#3)?? :DS-Z) %-K A EL$-(61 (.. =

38 38 1(3("3( '( 3 " " " 1". = (3 "..3 " -( ( 9H9* 1 74 " 1(3 K J * "4 B( 3 &(3 +B" A*0 14) ( 1"") B13&(3 ( ,( 5 ab " (341 1-( 31 -( 3 14 ( 7"(3 81 6* "1 (38 "+B" )* 1 0..N" O ( R"3-1 B 3( B 334 " 8 ( Q B ) $""*0 4 1(B"348"" * "..0(4 79 =3 * 36 "0*!4-:9#3)::

39 39 #&%.0+".. 0'1)23"0*%- 99"( 0) " 0..- B - 4" $1" K' L "-" " 0 %..." 6"(3) 0, """" 3 4 $* " 0 (J (1( & "" 434$* " 0 "/"" 4 ) 7 (J 1." ( 3 ( & "B".. 4 " A"I3("" )* 3") "(" -"( 1 4 "" )= F41 &"3) "0(J 10 3"(3 ( 4 $* "3 (J 1/,4 " (0 "8 340 &" 4* 6 A 3 " $"( / ( 60B F" 0+"+"..(* %M(" 4+" 3 " 0 3(* B"0+" $ 4 "3 * 7"* " "+"*J ) "K,4 L-.. 0* " " 3 4 I " "5, " (4 +" );* " "3-0 +" ".." " 31""4B "3)3 " "

40 40 7' 0( "" B.0 *' +""(, " - 3( 9H>+0" 4 %5#* 6 A 0 * " " * " "30+"..( "81 B " 4.I 3 )4* ((0+"2 4 ". 81 B 43"0 " B","3 ")4* 0+"... 4 ( * " " K"7" "L 4 K F" 0, L " 3 1 D +"*J ( 0 +"3 4( K 0 L 4 0 ( +"*J KC200L...( 43( 0"( 00"3 4( A "* 430" B,.4 1( 70"(0+"34 70"(" 5"$ 3J( I 4"" 4.00B ) /*3 "( -"( 1* ( /*6 1-4 (- 1* B03"( (0""4$""... 4"0+"4 $9H(9H; 5 $(B "!$(7# 1** $(7 0 +"?;(: 6 81 B ( 3" $(7 +" 0(". B 7" +""(4 1* 0"3 45"0$(7( 0 3* ) 0( 0 4(-( "( 3 0 +".. ) 4 3 ("

41 41 (1G4"14" 47,4" C( " C " "!F#. 5 4B F & 0 0 +" (, 241."34 ( 5.( ("4"4 3/4B 36 7"(3",1A"3 * "I & " -0 F C( "C ")*% ( "(" "E (4-"(5 1 40E.0A 1+ *,*B. J,"0 B""( "( 2G9D:)4 /44" ") "4/"4. 7 4"3 "I / +"*" ( 3 1 "4,05,*B 3 0"* AI-. 2 4$ 0"34 "& $" ) )"G **0*3( 17 0.= *. &(31)"0 "( 3 ( ( 0 G.. -)&(4 4 &( 0 (* - +"* "( "4 4 " ( +"* 0 ;:$ B" 8))3" c))8"g1 $ B", " "( " B $ B" $B 0*, "$ B".7 1 B * 4 ) 1("B" 7 (34 ) "") * &B"(, ""9H 4

42 42 ::D 3 4 >: 0 $"". 5 4 ( 9H: B "% 2 (0+"..49&"3 4 /"" 0( " (0 (3"3' ( "4". ( ) 3 4'*4 5( 74( (" 0 "4 0" 630 * 7 " $A " 0 0"1""". $0 0 4" 34"3J8 2 $ ") + /" ( /1.( J0 " M((- $ 4 G*3 8)-3 4 +,*(..( ".B + 3,30" G*-..(3 & ( ( I "E 5 "3 2.. ) 1I 4. B " C 7 0" 04 32(*0 43(411 ( 32(* *) 14, B $ 03 G 3 "I) & "B" 0+"" " A" %. K7*B.= * L3 K7*B F"L3 K " F"L3 K " -*L K6 + B F"L " ( 0 3" B

43 43 81 B 1"(6"(3" ") 034 " 4G9H>5 2 04("37* 0""( K6 + B F"L2 " " * $B" K6 + B F"L(3 81 B 1 " 0 ) 6 5) A 4" " ( $A ".. 4 -(( 4 & "B" ) I ( ) " ( 9HD * (8-03Q B 6(0 ( 3 0 ) -(" 1? * 34( 0 G 3G *0 A M( 4 $A "3 4 ( 3 0.0& "4 4B6 "%"-( 0$A ". 1"" (34 $A " (" 3 ( 7" ( 0 3 "" )4"."A 407" " ( A $ 9H ( 9H9 "( " ( ( ( 0 0 +" - 5" ( , 0 A5434A-, +"""7 =*,* 0A) 0A"08 0"4" $ 04.,-" (3 * "-( 0 6 "0 ( )04 "AI M(0"" & 0 )B 0 &( "8 (340 0 G..""(

44 44. 3(*6 " 3 0 G.." 1,0"+"4 % - 74$"1 1"(34* 4* "(0 "1-74 3(4" / - 740", B 0 3 M(""J C +" - ( 43 4 ", 6 3 +""(3 C 3 B0 06 ") 0" 0 3 ( ( 1 J4" 0" 0" 43 -" "( 0( , " ( ( "Q B * 8 040(9H: (J 1+ "3 (1, 04 -( (** "( ( ( 0 "6 " G9H: 4081 B 0"" 040" " 5 I 0 * 8 3-( """ ,( "F(B6* 7"("5( 6(* 3-(" " 1 B +" *A " * ) 3 7 4" 0 1" ( 1 * 0.BI(""3-( 3(

45 45 4 0(")B( / & "4 & "B" 844 0( B3(J * 5 I7 1 /4% K) A 3 B" )11AL

46 46 ) ((' ( * " * $"B",( )".3 ( ) 0B " 0, $( " $ "3 4B 2 () " "3 4 0 / 8 ( 1 B 7 " (J 1 "*B" S *A " &(1B 84 4 &4 &)0B (+..*7 ; G " 7B 0" ) * 4 ) %. - " 4 0/ " (( "B 3 )4" (. 1( " ( B 7"( +""" B " ( *," +" B"4B" 2""1* 7 ""A 4B("43$"B0+"0 30(3 $ =" A" (03 " ( 0 01-) 48 "' "* 3( 0 / " " "". 21 * ( "" "4 +" " " ( ) 4-4""!-** # '03.(04."0-4"7"( '4(/ 0 "I$ +""(3 4 ' 0-4" ""

47 47. A" - 1 7"( 1 * ) 3 0/ 0 &B34(B )434 A"3"B 00 *(0."AI,B" ' ",. 8 A"B 0 ""4 4(B 8"0$"" & 4-7 B 4 "",*( 1 "B 0" 4 & " 1 7 ".. - ) (*4 2)1%) 4+""(.. " 4 " " 0 )4 ( $("* 0"3"(41 7&CF3"" A" + "4 B 3 $0 1 +""(, "-4"B 5344" (0" (( 3 0 ( 4" 4 "-(" M( 8 0" 1 +""( ( 31 ( )!/&# ( +..) ( 4 / 0 "* - "2484," & *' "( (0" $ " 0 04" "" 7 $ (J 4,3 B3 4B3 0 /4 3 *'!& 3 " 0 2 & # 4 =" 84 ("" ( "" 0 -(B3 &B3 )4""3 ) "3 " * 1 : *' " 0 4 "/" 84 " 0(") 9;:"( 2 0" "), 07DG" ""0 2 0"0* 2!(*4 0,3 0 4B3 0 B #40&B 030-(B0C -""4B ") " ( (3 & " 0 ( / 4 2 " 3 84 ("3 $1 4 "

48 48 2 0" 1 / 1 4. "" & " 0 ") 01& 2 I 032 0") 0,3B 4B3 " & 3 ) 0 1 &B 2 0(", "" 1 -(B. "" 4."1" 21 G 1 9H9 0 9H> 4 " B" " 0.. 1( 84 " 0..3G99 4 / 7""1 " ( 43 " " " K84 L,. 7 + "" ( 6 / 1 ( 84..$01M(""""- 2" 4." 1 ""1 5 4"" ".. 340," 070""& " " " 4 0"("* 01,&B,*( 7"I "" ( >)* (993 ( 7""1 " ( 4S *B, ("$* $" 0 2 * $*, 3G0 02 *.84.. " 0B -"4 F " )" 84 " 0(,. A.C4!(4 # " 0. A" 0 +4(.% + /4-%*0 ) 1 B.. "B A& "B" ( -"( (4*,%4"84 2 0(* B 0""3(*4 4.. ( 1,*(3 84 "34*.-4" 1 1 ( 3( 0 1A"- 0" " "

49 49 " 84 0 ( -(4 -( ""3 "& ) 0,4" 4" A" 2 ")B""84 (- 1 8("(3 -(( 1, 4 7" C 1 ) )- - B I )4J 3 " " -(*"( 0 "" ""1 -(" $* ' :? "AI ".*!,0" K," *#. B 0" "($4 ""..(I3 4"" (47 "" 0 B" $1 ",A 1 " 1( 10( "" 0/ 1() F" 3 ( ) 84 * " ". 1" ( "0 (1 2 04"" + &4 "*B" 64, B " 70* "1 " (4" 0 7", "B 0 3 ) 0"( 4" ( + (" F" 4 (! ( 2 84 #( B " 3("" 0 ' 4"3+A" 2 03( 6 R ( 3( 70",""( ( (". 4 " "( +, "" " ""1 '," 1 (B I"""* $($ AI""84 BI" 0

50 50 )".3 /B " 84 ("$* 4 -"3 & "& " B" " ) 0( 4 ( 4 " " * " ( " $ 1 7 " ( "0 A" 0 " " ".( ( 999 4, 84 (3 D 81 B "( B "36 A" 4 "-0* 0(04 70" 1 "3,4 (B"")1 B" 0(04 * 7 "(0"4.(4( "B 0 F *, "(, " 3 $4 "384 1(B 1(B3 4

51 51 *) % ) +"+"* ".1", "(B +" 1 B /+ B )( H ) ) H!))/#81 B 3(+" ")(.. "-, "K.& "( ( +"7 4"L) ( ( 4 9;" " /+ B )(81 B >D9; ". ( "4+"3((7 "*" ) 4 4 "("* 7 " $0" B 2B 04-(" B '* 4+"&1 (4 7B ".-* ) 44J1", " 4 "7( " -(") 81 B 4 )" -(", &A" -"( ""L,""BI". 3 ( 43,-4"0 L!) 039D:#ab4 $ 0" 1 7(" ".0* ) 81 B K5"1 6"4 $ 81 B 0* 4!81 B 3$#" ,"4. 1*I!d$#40181 B " /(* " L!7&3>#a>b. 80 " >D;9;-99;?8(")( + B 99D? 8("/+ B & 0 "" ") (+ B 3 =/ H 2 H> 7$"<)3 >:3)(/""K.7 4" )( 9:;/ 4 L

52 52 K L ") "B"&A" $ 8 19%. -(( -(" +" 81 B ( 4 )(*'( 3 ( ) B. ". 4 ( ( "3 "( )(F(". ( 4" 1 / + B )( $7, $" /.)( (3 4" ( 7(B K,,L ( " 43 " "(G0 D* - D) *. " ) 1( 7-(" ) "( 1"(*' B 01 +"0 ""(. 4 :5"3."3+ 4D9/(?D"4 0 & a?b.)( ( 70"")*(!d# ()"*- 34 *" & ( -.)( (( 4 " +"*/+ B )( +" "! " -1 - ; G 9; 4 1 B,!4(# I D! 4) I# / + B )((0"+6 )4I 4 B (B&( " 3 +"J = 74 " 6 (B*' 4 &A *B)** ("(3-*" 4+"&4 "0 74 ",." '* 8 "., & +"*'

53 53 ) )( + B BI "I0""+A"->> 9;D (B+ B " 46,( 3(G9D? 344 " &(*') + B.0"A % 5.. )40* 3)4 "** 4$ )"B)""4(+4B %. $" " 3 ",4"" 4 = ( B 1 ) " ) =*.. A11 *. 4 $ " H? * (+"*..)(4 "!, # &4% 7" 8 "1 1 1)**34(4" ("0 -(" 1 0(!(% H: 7 8 "+ " 1 (04*' )( (04=, " 5.(. $ 7 8 " ) 0 7" 1 )*"1B0 $!(( %. 1""8 "1+ ""(B ")( H; ' 7 * -(" -( -( ( ( $4" 1 )4A )( ( " +" 3 1 -( " ( $("( 0 -(" " 676'8$ 9: H?. ("4 )(148 "(( H:.9D> &(49H;4 " /)( )( ""4 H; 9D;"

54 54 F(45"0 BI ("0 434) ) ""3 C-.C-&( 0. ( -"( K) 4L *4 A 4, (" '* )(. 0 ) ), ". 0" ( I*0 B 4 M(" "I " " 5, &.*0,0,"6664"/+ B ; "". 6 4 &( *0 B 0". 4"(" +" ( &( *0 B 1" &+"1* " * - 4 " 6 ""* *0 B " 3 B ( -" 1 & +""(( B " 4 6$66648 "1"3 (" (" ( 6 :) 0 "" 5 " &( 4 B. 4 ( "( " 5""00 " &( B ". I "4B " ) " 2 0" 1*0 B,("0 "$" " "( * *0 B ( ) * % - >; &( * 0+"*0 B 1-* 3+".*. 1" ) ) ( 3$(" 1"( &( " 0 )( 4"1" HD.C-.C-&( 49H;"* -( *0 B 1HG0(0

55 55 7"B0 0", > 0BI" 7 4" -(1 4 ("-, / 6, ) 4 "4" $B 4 "4 +" "" ". * 5 1 B -(" 14 -"0 '*.(! (0 *'% e7 4"1) =*)= ef* "1) (" o "-( *01) (, ""-" o C-.)= 7 41)" o ", (1 1)" o / '* 8 " 0.= 1 B( ")3B "4 o 7, " $(" -(" B ).=1) o )""( ")""1 o + " 1) o )4"" )= o )4 o A11 )4I o 84"1 A ) B )4I("" o )( 4 - " ".( (0 *'% ) )4""1

56 56 " -* * - ""( * B% 6, ) 4 4 " * * ( )(!)#. ) (" +"1 B" $304>;JB(4" "" * " "!+# "* "."") ) 4 * B+KL" JB$13>; HH : " 1%). 7( " ) +" +"* 81 B 04"B" 0 +"* ( -,*, ' / "". 0 0, ""4/ " 1 +B "" &( B ( G 0 ( * 04) 0 7-5( *'K,8 "L5 % $"+ " "1 4"( $0!/1# 7 4" "B!9H#3(14"G " 0 4.+" 1K7* "L! ( ") ) #B 9H 81 B * 7'* 8 "00$I" -4,* 4"4A+""("( ) " H G 4 ))/ ( K)*0)( H9 L"(. -"(5( HH -) 1 3)"48""" ) ) 0 H9 (

57 57 )*0 $..3..)( -( " +""** (-( ",1 ) A +" "4K L- 1 B 3(901 )+0"(4"4(B" 4, 4..+ )")a:b3a;b ; &-3 <.) ) +" 4-04* 1,*4"0" 4+"(( 4 )* " +" 0",.. ( K+ "" )4I L ( ) "07 0&-)7/)(." ( 05 * 0",*(," " ( B "4-"( ) "" -"; & ". A 1 >. 4 0"/ 1 ( )(. ) "(, * $ ** 4(, "6 1+"( 0 / K&" ) L " 0 (" (" ** 0 )*0. ( 4 $*" 0-4" & 0" )(. + 3 " -"A" " ( (" '( ( G& = 6 $?JB" +"( 4I"( B "(7"& &4I 4 4.)4I &$ ("$*4 " & ( K+ "" )4I L 3 )= "" 0 4 " (,0* 00 & 4

58 58,. 6 D G ( 44 BI *1 +"1( K7 4" = (" 0," 1 "" ) "L 7 4" " 4 2 (. *0,"1 0 ) " 0(46 + "" /+ B 4 -" ( 4" J G.. "" 4 ) " " ( $ " <( 4 7 +"*J ""( $"( 37 3C* 4 ) 0 2( ("""" 4. +"*J +" 6" ( (!6# - * * "" 6"0 )(( 9.&*"6 (" ( 4 4 0"* (". "JB"! (" " # * 04)( 0 "-( ab) 03%/+ B 81 B 3K/81 L3 81 B 9D: a>b&37%)( -(". 3) &=3)$"3("> a?b)"3%)( (3 ) 43 )( D3>9DD3)D?(D: a:b3%$>>g%..))")3 +>D3)>>(>? a;b7**3+ 3% *)3.)B01..) 32 1"3 99H adb) (3.%. 3" >> 4" )( 9:; / 4 3$"<)3 >: 9."6 )(

59 59,%)381 B 3) )!- %7)A#,>%5BI"7 4". (

60 60 6 * 5& +".. ) 6 0 >G /3(4 &( *" + ". (4 0 ( " 6-4" ( " & ;( > G 7* " B +"( & ".. &4..&. 0 +"3 4 " +"( ""(" 4 $A " 04 A"$+"( 044B+" *. 1 (+" ( &.. ( 3 14" 5 0" "465 0"( A(J 1+ 2" 4 1 ( +" & G 9D( 99 ( 71"""430"" =*"0..4 7"( (7 4"&..3(+"3 0 (,*04,1F,F&53,6)CF++ > 4 1 K6 1"" ) & L ""(,? # 879 " 5# )**=7)6) "" 40,"K& L0 "% K& L3 K-" L(0 3( /"( (&4 6,5B""(",0"04/"( " 1 "3 & / K/" &4 LK& L( 6C & /.0*."( -(

61 61 7& ( 6( /" (("**3 ( "" 3 = 4 ) ","** " (. " & (B *" 04 0" 0 ( 1( 4 ),* "A*!) ) (# 0,(#3 0" 0A1 A_0"07' 7 $ #8%)917%. +" & 4.. * (" 3 0,"" " K6 BI"3 )0 I4 L 0 1( " " 0 4 I( ( " & 0A 6 7"( +" 0 /"3 &(04& -" 0 2 0". 4+"& * -"4 +" 61+B""+" (7 4" ( ""& 34 4(* "( 3'. * " +" & ( 1 F"3 ( 1 &4 3 1""( A" 3 * 3 0,* - &4 4 /3 + * " 04.1 K+ +"L' 3 ' (4 -"1/ 3* ( 300 4( 3"( 2 4" 0 ( -( * " & +"- 1 $ "17 4"+"(. +0" +" ( & " 1 &4 (-&4 4 6 ( 3 0,* ( K+ &L3 K& 6 "LK& 6 0"L

62 ," +"(, 1 +" " 6 A " ( 3$ ""1 ",1 "1(. 4""+" 41- "(0,",( "3 " G(3 0 $"" " $ ""+""(1- ""(4( BI" )B" $4"+" " ++"4(- "-(+"( "- ""(034- " 44 +"( (A " - ( 4 & 0(- "(. A" 0+"( & 4" ""/ 4"6..4 ( ("0 2 (4 -" 6 4"/ 047 4" (*4 * 0( 6 34 ".. " D, +"0(7"(.. "*0 B 0 1"B.4 '* +" ("( 6* 4 ( K * L40A" ( "*0 B (3 (*4)0 40 " - 1 B ". /F 72)3, +" (, +"1 B"(04* $ 0" " $ B" 4-1 B 0 M( " +""( ( " 1B " M( " ) / 1 +"1( " (" 3 0 * -4 1 ( * -4" +"( 8 "A ) ( 4 (*4."= 4 8 *( 3, 4" ("$*" 4..4 * ") "B" )*0 6 "/." "(

63 63.A" * +"40 6 " 4 *B +" " 4 *B & 4 A" * " KL 6 ( +"3(*4 ",.3 4 (& 3-B("((+& 0 ( B " 3I * (3 $" " ")0 &B"(1" ( " +"*" / (*4 " /".""B = 4 ( "+ "" ", (" 4 ( " 0 &B3(*4/48". 43 "3 "K L.+"* ( 30"I. & ((*4(G4"?\ 1(A " B &(+""4( 6& &+" /) *J!0,I,".*( #+" - & 4" +" ""( 4 *0 B 4 "1")(430 - ""(3 B 81 B J / 6 "/." 4 " / " 0" "( (. +"* ( 0 (B., (/" B 4 +"! #*7% ++"( &..1 "" 6 +"*0 B & & " 7 4" B 4 +"& ( ( 64"3*11( * +" ""- 34 "" 43 1 B +"A 4

64 64 7 +"* 1(B 4 *0 B. 4 *0 B 0* " 1 4 "3 * 4 "$ 7 "& & B 4 (A " 0" (04 ( 0 -""" 6 " +B ( "" 1 0* *B ). " 4"44 ( 7*(" "4 6 3( 7'* ( (3" * 1(B '*,* " /* " % -) /* 4 (*4. 0 )4* 6( 0 * "(. 4, (" " (" "*0/ "4, ( /" 4 ) (*4 8 6//- 81 B ( 1"( 0" 0 *' " J "1) " )4 " 4 '* '" 0 6,>4 +"* '* ", # 17% ""3 4" 7" 4 "( &. "I " +"( 43 4 ( "" 3 "4 +"3 4 (*4 ( *=" 0" 4,"""BI 0 -( -4"3(*47 4"8 " *" ( 54!0,0",(( "31"( B #)(4 /*( )( 7 4" 1 +B $4" ) ( 4 $ B " 4.B 4*B /"( ( & "

65 65 7"( +" 0 ") 4 " " (3( ( -4" ( 4 ( A" (" 4. A ""& (0,*% 7'* 0," " -(* / "- ( 4-";G1)=1 F)77/8/."( 1,"4 $( "" 6$ 4D,"", (.A$"1A,7 4B",4 " 7( 1( 0)C627 ) 7 ; G.1*B A" K($""L K6) "L1 A " 1"" ) 4,"" 4 " ( A &R/27 0 H G 1""B" "" _/5F&. + 0 /-C ( -( 0 8 " 1 " ,"0-0"14 ", "& 0" -" 1 / 14" '* -4"" " 3 1"B" 0 (( -4"( 0 ( " 0 - " *= 4 ) 4 0,* ("(4 0 ( (4 7 "( -B" 0 K& ) L. R))7&(.)51B" 1&4 (( /- 51B" 1 4( $ 0 " + ",4 ", ( -( 0"0 1 0 F* 1 6 " " 4

66 66.$ B" ( "" 434" 43 """-( ( +0" +" " 0 ( ( / ) 4 "( "( +B "( 6 " "." "1 / ) )3>)7% < F 4+"" %((1-( * E 4" "+"4 (* 3& 0"/% 7 34* (3K+"L % e. BI"4 I( (3"I+B " 4 " "B 0 ""..& " 0 ) & =* " 1 +B..& +"0 54 " % e7"( &B. & e - ( &,B +" 16,."( *0 B. "3(K+"L"& ""( % e B 4 *B& & 3K L 3"" -( 0A" F 3 I 0 4 I 0 *&( e 6 &(,B ( / " &..)4 /)*B ) 4 $ %(K4((1..& L 3 +"34& "..4% e-/ 1& -(1 81 B 3 " 1 $ K+ ( & 81 B L 4 3& 6"4 4 & 1 ( (4B8( "(" (4B

67 67 # 8 4","" (, B " "&4 0-( " ) 3 &4 0 " -( &(("" &4 0 1() 9H99 7 4" & 10"3 " +""(0"I/, "(/ 0 7" I" -( "( 1 8"4 7 F,F&53 %. &(.. & ) &$"(>; >,6)CF++3-%/..3,3$" 0 ((3>:? 62/77))72$ K)726F72.7&-2./7C26L%, B" 0 &..3 $"<)(>?

68 68, & 71"4-"4 -" "44 (&4 & ( /" &4 & &!-" #

69 ,>! ( (1$ % $!-&4 4 # $! ((%/"&4 $ 0 )!,*#%+"0 /*. /")4 " +"0 + * /" $ ( (% ) %6 &, $"" *%(,4*=. ) %+"0 & )(, ' 1' &! $ ) %"4B &( $ 3 *0* 6 ' 1# 8! ) %81 B - " &4 ( + &# "& $ 3 *0*,*%81 B %,*%*0*" 0" $" J "1) " 51B" "1& 69

70 70 ) *(7#/+ 57 4" =81 B 5 19:;99 5,"G9:;&( ( =6 1 B"0 7". 6 "(B ( "4" 4 )B3(AB&(") * B * 0$"" $4,( "((.4" 4 ( """ 0 "AI )4" 3 6 4" ( 8" 4 ( B"0 9:D ( 04 0" "JB". =6 04& "7 "3(9;H.+"( ) " 0 -" 4( 7 " 0 99;H "" + B /..-(" 1.I 434 1"A 3 -( " 00A9D>" 7 "-2" "4& 49;H,(3 * ( "A " *= (" 4 ".0* '* *= +" (". -(,) *=" $(B-",() I34 (B B) =6 " * 4. +""" '* = 4 14" ( + A**= )4* -( ( *8 "() *= 7" 1 *0 + A*3 1""1 B3 * 6 0 ( 7 3 A " & (""1 4 7 * *3 * - -( " -( * $ 1 J" 4 Q0" - 5" 3 A3 " 2,) "3 43 3

71 71 ( A " ( *6 I-,4 B 6 4 B 0 (.4 A"3 )4" ( B (" 0 (4(04 I"B *7 0(""074B,1 1""(B""A " ""B 2/1)01=9:H( +". 9:9 & =.," ( *0 B ( 7 = " ) 7 = "*" ) 4 ( 9; " 6 ="" G )/ = &A""" 3 $014 ( /""( B"1""" 2 0B 8 " 0 2 ""4 1 7 = A 0 ( " 43 " 0 ",( " 1( 1( 0 $ = C(44"3 *0 /4* 4 (0" 0" G ) (" ( 1( 04/= )= - ( 2 ("37("308( 3. * )"3 A*3 G)03 +)4 0" +"" "I 541 '* ( =.04 & B" $ B " 4 8 " = &A"".-"(41G(37(3 G +A G" 7 (( ( B 43 B0 4")*0"B ( -?F (9DH" ") =81 B -. 4 ("( 74 5"( M(4"16 "074'* ( ( 4, = "" - -( "** B""+ B = 03 " ) " -(" 1

72 72 = ) ( " -* " 3)37 2 & +" $"( " +4( " 43J = 0 "1 7" )4* + ""41F ""5( 6 3 ( 2 0 +" 0 A 4 7 " 1""() Q0"0 -" 1 * 7" 4 +"4* K2 + A*+" L "".-(""( 4.* + " =3 &("+ =2((" 1"I 5 1 ) 03 / (. 1B BI""I, " 1 - ( B 7 0 ) 4 0, G 9H> 9> = 3 H +" 3 4 >;& 4 H 2 *= "( 6 7'( 2 1>3>$ (, "4.*( 3) +" B ",B" -(1 +" 1G ( - B " (43" ( 4, * '* -(""4 10( ( *=. " 0* -( 4 "** & " 1 $ 0" -("( 4 1( 34(4- ) 4 B 0."-("1"7'* *= = 4*0$ "(+ A*+" *=4( 1 B " ="B0 2 4B (( "I ) 0 K2 *=("L (" $""

73 73 7'* *=1" "I A /. I 1( " ( "I7 0( 7 1 J" 0 0/ JB" -(" B " ) ( B 1 &B " G)0_ *4G"7 2" --" = A I -4B (" (B" " (" + ( 81 B,S G(. * B"" 43. )"81 B 4 6 ' " "( )4* ** 6 * *= +". 4" " =. - *B" 434 ( " ) 0(""4 - ) = 81 B 4 " " +"1 " 6 "4 8 0" -("6 * 1 $ "* 4, (C 5G3G3 7 ( 4+ F " 45( 6 6*B""(3 6 + "4 =( 81 B, 81 B 4 $"I, " 4 -( 4 I " * 04 = * B 3 &44 " ")4J 4 3/3)3 1 74B )43 + 1!#3 G4!&44#1!"#46"!/#3,4!# !)# G! # 6" 6 1 "+"1(4-(""( 42 4 "* 4 ) " 1"4 )((4"(B 34J 1 + ) ". & "1A" ) "A"*" (" ( B " 4F " 50A35 4D ( 4B. : "* &(3,( B" 4

74 74 0-( B +0 -,* " % ((? -" 7 = "* 1 +"!" 7("#S, K) ("( 1( 0L 1 7("S141A"(( -">,K7 0 B L &(4/(,K/=+ )= L1 8( 3 G )03 + )4 0 5" 1 +"( " 5 :9- D, 3 4 "(1? =* (0G9H9. " ( B " A" 1-1) * 3 4 " 1 4 )4" *0 4& ("0/* " 4 -( 1 /"" 0 = " 4 74B 5" 0 K)"0 (= 2 61( L 9H;3 9H9S 0(K7' L4/""K2 3C 3+ L */""(B 6" " 431-"A") =81 B " -( " 4. * 1 7B 0" I )4" ( 3 B " $""4" (" 43( 7" 16 (44 & 07 4" = K, B" 0 81 B 99 ( & 0 $0 *=. G99HH

75 75 #& +"A" "( 6 ) C81 B 19:;(99 5 C 81 B " B"-B 015, B"1) "3((8 9>. "0?K)(L 9? 49H9C"4 " ", "13.,G>>6 9: 65 19:D(99 % (9:D% 42(" >( 49;?;;% ( KL6?9DH(99%. ) C / 0",(B 4B $"0 0$"" )4"B0 A(9;>,".4 104G" 3 (:G" $ I F" "(05 * 2A"6 =C 6 C -( ".6 =C 9:> $ )0" 3 9:;" (24)03)+"3 & "6 ( " 74*1 3( 9;3 ( 9; 1( 9;>;?"!)-( "( (0"7" (B+" "7 2 "( A K-" = CL# 2 -("" ( B & " 6 $ 0* "" +"( 8 B.B 39;?.81(& "6 ( >.-( "6 C "I% B 3HG"9D > )9?; 9?, B"0 81 B 3?39H9 9: ) C% B 6 C

76 76 >-( "-"C > ) 9:> B ( = "(!F'= *03 ="3 84" * B / =! "*#,* # -( 9:H ( B " &"( " 5 =" ( 9;> " -6 9;:% ( B ( 8,!., " B C 9:; 4 1 (( "? K(L"4" # >>-&,(B"""$ 4 " -"C 30"(9;;;/C&("4!7 4B0 * C1, -)4B$("( # >?70* B" """ +"-"C 0 /"39;;) &*0" (44 >>.-( " 0 C 4 ( 0 3(9:H.,B"-* *'6. 0 C 4 ( 4 >?.-( F"C >?.F"C "$ 6& 3 3 4",( 5 G" 9-*9:; (,(" &( (" 5!. 2 "** = 1 K 5L. / 4 4 ( 0 C 4 F=03(B " # >?> B*1C -( F" C 7 * -( 3 ( 4 ""2 ( 4.9:9.0 "G G B " C6 7 ( F" = "( 3 4 B

77 77 " =, 9;" &"( (6 1 *( >?: & 0 0B ( 0 - " 8 " -1 3 " ) K)J 5L 1 B ""( ( 9;9;>$" >?;. 1 F(. ) F" C &1 " >?D9;?5G 34 -( " F"C ($B 4. & B " (B -"J &("..*("40B -B" 3 "(9; 30/4 (B*0 B "0 + +" G 4 " $ 0" " 0 ( ("7"(!681 B 1 (: ( &"" 0, 9:H:93 ("3 '* 8 "( # 6&( 4 (&" B"2 "( ). = 204"- ( 0(34 )I 3 7"B B B) (" $B 4'* 8 "4 " $ - : )* ( 9;: ( ",B"3 & 5 7("-( "C6 0( B"6. ' (9;;. 0 C34"" 35 " "0I, "4 ;1-0% ( 0 -( ( "4 04 ".**12 = 7(" )3(G0 4 ((, "10( 11

78 78 C/=). C0* " ( 1($"!, >> " 6 0 K) L 1 0 "% K8 1 ( 4 BI " "( +)*0 "&.1" " "L#!$F*+"" A"" 1(1 9; #!$ (" B 4 4" 7"" * 7 4"..&( 4" # &4B3. 19;?(9;H6 + = (B " + " 5 "0 8 "3 +"07 4"1, 0 ;1( 6 ) ( F" "I 6 4!6 )I 4 ( * *, B" 0 ""( 8 "()( 1 B # -(9D;"4" B"-( "K-= CL," a)*0 -=1! "*3 ( 1 * ( "#b.1"&1 ") 04B)$04. "B 0 $) A % K.( &"A81 B "A( -B"1"L.,J" "*B" 4 ( *B ) B"+ "("4 57 0(( J 0 3) 434.*( 5 ( AA ;1>( 6 54G -( (= *1 4 ( ( 6 I(9DH( **1 9; F*+"%K5&(4 =81(L 5

79 79 =$(".1 5* (( 0 7"( (= ( "4" $ 3 ( " 1 +"0* (" 27 4" ""( 5 GJ"- "0"31(( "6 37" F "F"C""* 749DH ) 4" 17) "0+ 745$ 3) ( (6 F"C " 4) " 0-1 3I $B 0 ) 0 8, " ( Q B C - + " 5 ".0*. ) ) **B"43" 3").*. 4 (*"(.. - : G ("0 0 4" - ( 1 5 ( 1 1+"(.6 4* " 3 )"( ( F ) 3 4 B" 6 * 1 ""$ B(". I KL 6 2"J 0 * (& +" " 4 $ 1 4 " 1 " 4,.1"" " K701 B"L ( 1" " 4. " 3 - * "" " 7 4".. ( J " 0. 4 " ( $B" 4 G 1? " 1 6(5 F( 6 /B" &4 C &4 4 + B (. " B F(37"" )0,"= F " 4 ' & *0* B ( "0) C

80 80,4? " ,") C! 6G9DH4) C"" 641" %.6 -"C -( "-= C /C36 F"C6 = C 4 (0"%. -( " C * + B * 99DH -( "&4 C &4 4 + B 3 4 ( ) "" 4 F" "("1.) 40B K+(L " 301K (L % +(-") >+()=?+(-"4 C :+( =C 2 4G ) 3 ( +(-"CF"C M( (" (4 M( " 1 ". ) (" 4 1"" ( - 6 "" 8" " " &( )4"A* 341,4B 6 "(4% K7 5B 7 4" 4? 9DHD9 0 DH 7"4 4 *B81 B ".. -(" F1 B. -* 4 "4 )=* """( 3 (4 43. " 1 B 71) ""L 6B 0-?G 0 /-" 4 5 " /( 0

81 81 2 ""1 B 71 ) 0 " ( * A" "&+"31" 0"4 4-I,"K. L * ( "!-( - -"3 F1 B (4 4 7"" ( 3 K 1 G /L 0 # F0! 1 B 8" " 4# K6 " = )0L.-(" 70"03 J4 70" (3 ( 4 +" F" +"( (- ( 41( " + (" " ( -4+ " " 1-4" & 0 "*0 B, ( 0 0 )B" (B*" "(46" 4" 4H\!D$,7# "*0 B 3 - " 1 6 ( ( +"(. 4 4 * 81 B K "4 F "L * +" K,""0 +"* L 5 " 4 JB ;( H ( = )( 0 "1J"- ""(( 0!+ "%)( 0 $,7#6* 1&( 41( ""( 6A ( 344" 45(" 6 " (341"484 -( 4 * " " " K) ) 4"L K5 " ""L 6 4 "4! 4 71"# 6" $ ""* 7"(( 3* *(0 4!7 4?; 7"(("4$* " #.7"(( 4 0B DH(( /"03 4" 6*A(&"0"4I3 04 ""4

82 82.7 3""7"+" "119DH 1B BI"5B"""" 43 0 ( 49H1,A $0 ( """,0" 9DH " -( ( ""** K" = L 6.. ( 342 " B". 4 7 G *0 +"( ( )= * ( " ( "*0 B 8 - " 4 1A" 0 " "4B 8 0"+"&B-* 0 " "(" **.$ "("06 * " 9H= +" ) C44(

83 83 *, 57 4","81 B!9:D(99# 7, 0( 3/". 04) "( "5 " )4..4 )21(9:9( ) B"- ) 7 4" " 0( $"",1A" + """ G 9; 41$7,,4 +" 6,"30 *+ B "A34(2" "9:D& -", ( 0 3& 5"(1 7 4,"("( $ " 6,""($","3,"&!* 2(#3 "30(0$*=&4 ("-( 9:9 F(.0 & " 0*" 9; & )=, "( 0 4.(" -(","" 0+ B ) 9;4) )4 6 -( 2 4" 16 ="*+("81 B ) 4B $$(",)4"0 "$"36 =(" 81 B 0 " $. " J " 79; "3 0*34F 8 " -" 9; " K+J*L, 13 5" =("6 0(.. 5"6 (3+"6 "AI"( )I4(A " 4.7 "+0-4B /A" 7"" ( +B 9; 9;," ( ** 1," 0 ) ;"G!9;;#45"%, (* 1) 3

84 84 /1 ) 9;D. " +" 6 +1( "!6# 3!9;?"" # $"K=("L. 5"=(".**"!9;H# "$("0+"6 04" 9;9D 4 " (& (04- " J" 1( 81 B,( 0.& B " +" 4 /," 0 =" "* 4"74 ".0*1".6 (" 10+ B 2 + B " 0,"" 4 K.9D7*")7.5 ) " 81 B * " "" -( "("L!5-3)H3?-( 0# 4 * 17"(," ) 4 "" 1 &4 + B 6 &4,""" 4. "(," "4 " / -(" - 0 9D:0""""-(""," 31,"" "( 15 ( ) ("81 B ) "1,0 (81 B 4 ( " $81 B (,"3 0 4 " ",10.$""81 B 4 6,!&4 #>HG9D;(5)7. 0 "/(0 B") B-*"( %K0 5 A7'* "I$$,47'* 0 F" 81 B 3 $" 4 7 4" 4 4.,0 " 81 B 4( " 7'* A 2 1. A "$" ( L.$" "

85 85 * ". ( 81 B 0 "," 4 = ->G9D;* ( 2 + B 3K,","5 103(,"( 7 "81 B I )* *$" "5"A" ( " 4L 79DD!4 (G*B #." 0)7. " 81 B %K, 4 A"3I," / 03 0( "," 81 B L. ) (," 3"*B" 61& ( J"4 " ()," K 0*04 7 4"1&+"..L"( 81 B 36 $$, " 0-("1+( +,"7" -( " +(" 6 9 F ( K, " 0 $( ".*+("L - >9.0( $$, 81 B 31(, " 1( 3$ " "0G9DH(%K$ "(" "5( $$, 81 B &+"L.$ """((($ "","3+ 3, (4 4 4"" ",0" "81 B 6/," " ",.*(" )*0" "+(" (2)( 1;G9DH 3$ "(34 1 ( " 04JB" (".*("3 1 " (

86 86. )4* +(" 4 3 -(" (" 3 ( 13 "," "0 ) ")*B 4 " 04JB" JB ( () + /3, -(4("/81 B. " -J/""(, "( 1;G9DH( ","4"0 )," )(+ "!&(( 3 0*="#%K6 )( - $" ( *A $ " - f + "," B L 2 9H!(? G *B # 4 1 )!).#," "( 3, " ( )..0 0 $1" ) B ) 1( 3 )*"4 34.("$ "" >G(9HD749D96 -* 1("4 4 / %K&" " $" 0 7I" 1 74I B" ( 0, 2" L 2 9HD 4 $ " 7( 04!+( 81 B # -!-6# " 0. +0" " " (,( 4!K5 "..L! G, 4, S 99D% >> 6 F " 6F81 B #.- = 1, " )4* - " -1 " 6 0) ("4(B341" " "3 ) "3,,,/ R"(" 9DH 4.0 (" 4,"( ( ( &., (", (" 3 81 B 0 $""" 3(B"/ 0

87 87 +9D91".0 +("4 -( K 7 05 I# 6 04"3 ". " "4 B 1" 6 (" (0"+(" -, " BI "B 4 (3J6 %K7A 3I"0) *0 ( 6 04"( 3 4 $ "* "( +". 1,"A", 4 3 I) 34(3( 4L6 ( *A ",4(" J. ( 1 B F$""" 6 20"/ 4B "," 74 " 81 B B " A""4, " 0" ) 7 " $". ( ("0 4" ) " *0-"( 6 +"( B I )4* +") %K.I 5", L. +"4B 4 $ "I ""* *' A"8 ""4B 14!.# 1 0, $(" / R"1& ", 0 4 B 2B 0 04 " "3 ( *' +" 1 F, ( 7 ( "I- "", (" "0), &( 0( -( B 0-(0 - +"( &-( A" &+8 " F 44"1 -"2 4" ")", $ 0"

88 88 - R=, *B * 1,3 4 " - &( 5",&( 5",>+"( KL

89 89,?+" KL) K7'LKC*L-(,(

90 90 M("05 "( 0 ( 1- K;G," 81 B L!9:;99;#-* M(( 4B? S $( " )!$7)#>?3)9:.- 40" 3;G () 3-3 F( ),"81 B B " "4 1 JB"- B,6JB"+ "-"H G0&((/ ( ( 71" (. 430$ ) B(. 5" ") 1-1 (" 5 ". *" 8 "" * "3 (4",* "3 $ " 8 "( 6?* M( K."+ L ( ( (JB"K+. L"4 /A3 4 K-"*B" 0 ( 71"3 0" *32 4" 7 50L 50+ () /""-( ) 9DH 4 (" F =* 1 -( (" 1( 7""3 F,4("F 01K2 LF" K,," L!,,# 48 0"0"2 0B"4 - B "4B 3-1 "*,*(. "( " ( 1.. ) F" "A"" 7((*A7" )*0 ) 3(B 0 4(!7 =0* 4 #3 6(..4K("CL.* 1 ( 16 G 4 K0 0," =" 1 2 0L 1,f +(" /*=" 4 7 " " 4 -( $ 0 9H? 4 -

91 91 +* " " 7" G +""**- 2 *.. "0 4 & (K/*="L"A 0 6 5" 4 1 +( 6 /*=" B 0 &(, "4""( ;F (9H91. "4.,+("1 ( +( B(9HDJB 04 B"" K+(" ( ""L. K: ( "" 9H9L )4* K(", L 7" 5 0 F*!) K+(" 81 B & +"L 7, K$ B" 1: 0) " L>D3%57 4" +4 9:;("4 $"<)>D3 )D;H:#.)," (>JB",&, ) 2 4 ) 1 ). 03 4, & "1 ) % (" ) (" - 9H9H? +(", 9H?9HD (" )! # )/7-,"(" 9HD9H9 /*=" )* 9H9 R*=" 0 )4 ("

92 92 7HG$ ") ),"%,,".0,"., ("! #.0 R*=" 0.0R*="/.0" )=,(")*05".0 ="(".0 )= (" )*05",+(" -" -)I4,/*=".0 -, ", 0*=",.05*=" -,/ R" ** = 7 "!-/-# **-"A".0!-/-#

93 93 )0" ", )* "( K""3 " F " +" -("*.0*L4 ( +(,"(K," LS! 7- % 99:3 :# 4 (0. F " D G +(" (,( " 1,4,"81 B (*, 4 7' 0 74("( 7 4"% *'R= ")I,43 "/ R"1&4 3 2"", 3 F "/*="1$(J +3 2 * 0 "A 3 F ")=, -")=!>(B"&(( +G# 5 " "-( (" 4 6 & 04 $B" " *, 0 + 0" +"!9DD6 " "(#6,-5 00 ".-& 41 0*=" 0* ) 0*=" +" " ) *=" 1B "($,"%4B ( B 54 B 8 "-( A" 8 ""( &) 5) A 3 -" $ " $" &"" ("," 3 J 0 3 ( 1 &"" ("$*., 0"&B &4 ++ ( / 1 ">DK. + "L)41%.(?7 +"*J K""., 4 F L

94 94 5( &" &4 +36 F," +(" +(,"81 B (( 4.,",)C-(" +- +,(" & (. 19;;(1" & % ( <0 0%G)*g5"-0"9DD3)**DD>," ) =%1 ("7( 0-* -*3%!"#%K("-L37 /3,>S)>>>>H

95 95 5(-.. -"07 4"/B"81 B.. 5B A *," 0 " 7 4" 9:9 (") & B 9; ( "0.*4 -I4 -* ( /B" 3 ( ( /B " +.G3B6 " +.G3(J" -"30 09;;( ""..3-* )4J 09;H " 1 " $9;H(9D( 6 -" - 3(9D> F( ( 2"27 "1 2"4G 9D:6 /B"4 C81 B "" 30. (49D? 4 + B (. ( 6 04F( (.* "(6 ( -("& ( C /B" + +" ( "443(KI- L() I ( (* A 0A $ 04 -"( 3 74 " ( -( $*0 B " 0 3 -"( ( ( ( "0 "A 4. ( F( A / B "4 6 $" 03 3 " ( % 304 ( 3 (.$*0 B 4 7" "34 7 )4 ; B $""3 I 4 70 "" : ( & " ( 5, )4 * 0," 04 " +"*B3 :/. " 1 $7

96 96 I)!HH'>#03(,*0 B 3, 3 0$"".) 43+"( +" 0"4B -(,*0 B 3 03 ( I 3 J G ( 43 +" 3" 2-) (" -7 G 4 ) (0"( 3 ( ( )40( 03 1" 17,KL,4,K6 1(L(0 7 "" ( (. +"* /" ' "A 43( "4 "", "0 &A"74I*( ( 4 B 0 "" 43 +"*B -( " /B"( -.&( B " " " /B" " ( * ""( 43 ( 4 ( "" +3 ( 1 "* +" K L ()1 0 $ 0"-( "43" 0 0 *" " 5( & /4"3 & ( ( /A*1( " 3 & " C" 4 )4 / " 7 4 C -( 4 -* 3 +".*3 +""(1 '( ("A " " -( 4 5( +"0. - &4 ) 4/'* ( )4B"3 4 - " 4" 43 " (*30* " )*B +"7"(4 )4 *.(41"""3,8 "A" 1 B" * 3 * (( ) " 0A*=" 4.7"( 4 1 0(" 4.( 345 "3 + /B

97 97 3 -" ( " + M( " 0 (" -( * 5" B 1, " $0* 4 + +" ( -"( "( " *1. ; 0A*= 1 31(,(4B " 4 )105( -&.. 74I" 4 KF6 L /(* 8 74I" " 0 3 *-)-= " " -) -= / 3** " ( -" 6 ;G.)4 "3.5.)A. 0 "I +( 43 4 (" -), " (10". (" -), " B " $ 4-( -= >/.. (" 3 ( 4 -& B 3 &4 "( 8 -( G -*B &4 8 >:/.0$""3(")) -)-= 0$"" >/. 0"(344" K 4 L-(7..1" 4(-= 1/=*---??9041/=*---HH 74-= ".. ( ( * * 0 30,,CG*3( 0 8)0. 5( ( & "3 " ) A" ( ( " $ ( *) *!*)/#3 )44 3 " " * B 7"( 0. B" 5 )4 4 > ( >; \ A 3 7"4 4 " AI" ". 0 4 A 3;\3+ 0 *".8 " 4" K+L. " 1"

98 98 7"(3 (-" 9 G " "( 2 +"1(7 "4K L1 -( "3 0 )B 0" $ ")( 0(K1 L 2" ( 1+" "".+ 6 7$A "1( 04.* 0 +" + (4 " 7( (( 4 +" 1"1 (( -7 7"1*$ 0) 1 )4B.7"(4" 3(7 01 )4B1*A ) 4 $ 0 " 1 74I" -( 1 ( 4 ( 3 0B "" +" 7 " I" 7( " 1 + "*" )*B 4 8 " 0 $B" $ (* 0 $ ", ( ". 7"( 8 "(0.*( "" 7 0 "" )4B B( = ) 6 1 " +" 3., *3 "4" 4 7 (" B*!B( # ( ""5"7"") '(""" 2**.47HG2", ( /" 4"&4 84., ( " 4 "4B "( )0 0,6F )6&&4 ( (. 323/3.5B 03/)"" Q B 0. ""3 /JB7" " A4 + " 1 " ' 0 2 )=*3, ""34(" 0 JB 0 7" 2** 2 4, 1

99 99 )=*1A.(- (+ " ", F 4J0B (A ) -(0" 4 B ( *B" 4-1 B 0B $ " 81C &$) CC(.-( 1 55 * 43""(04*(C(.. "K-*'?L5( 0481 B (&B( &4 (1"( ( &4 / 0",( "" "". $( "."" "" -"((" ) 0* 4 ( 0*! )# ( /* ) /* " )4* 4 1 " ( "(( % 2 0"1-(B5* /B" >7 "+ 4 *B-(B"" 1$" G0?8 "0)""" *B0$(")" B 2 ( "*1 0. " 0. -" 7 ( "3 1, ( 43*1 C(65"4. (/B" 0 B"-( C(3 '* -(. "0 -")= *1,.,0" 0 2 /*.B 4 B" ) 04 (, 4 (A 5 1 "0 1 &B ' " *A 7'* " % +3 8"3/3,"3 )4J B C. ( /B" 4 ( 3 ( -( B "AI 0 0 " ) 4 ;; G " " $"3 > 6 -B=*9D9 0(.)=*4"

100 100 KF6 L /B" 1( " 6" D9/ >&B :; $ B" 4 ; 6 )=* 4 B" 7*B $"" /0!7-- # " 7 1 " >: >D&B 0 B" 9 4;) "A )10K- 1 B L " -" 4 ( -(" ). ) 0( +.-("41 "2( *BI"&1 " 4 / ) 0 (( ; -(1 ) *1 ( /B"0." ) ( ( 43 " -(" ) 5 4 1( 43 ( 1 &B "" ( 4

101 101 &8#/& %7&/ 6 C* "*81 B 19D:(99 6-("0 4 -( 2..19:; (99"A 77 4"6 81 B. 6 *0/"( "4 6 3C* "*3 81 B " B 0" ) 4 " ) 6 1( " ( 7" 9H: C)3)?D:" F(47 4"6 81 B 9D: " I-"& "4"" "4 +" *'1 7"(6.. ( +A" ", "" (C* "*)4 ( )4* +" & "I '10 4 "AI -0 4 ( 6 B " 7 I - & " +" 7 4" ) +" 3 4 -(" 6 "I -"(* * 2"47 4"6 81 B (, "" +" 1 -B" G 9D: ( 99 " 1"( 4 ( ("", 7 4"3 * +" & "B" 6 C* "*4) "..- 7(7 4"6 C* "*81 B "4B 6, H;3 6, 93 ) 99 D. " -" 17 4" ** % 7 **7 4"6 19D:(9D9 >7 **7 4"6 C* **7 4"6 C*

102 102 :7 **7 4"6 C* "*19H:(99!) 6 # """?3:,):.," 7 **49D?",81 B "0 7 "0 0 7 "81 B ",1 4 6( 9D?4 ( " 6 5-!" 1$7,C5G# B G 9D: 4 4, 0 ". 8 0 " 0 81 B 1 9D9D:!, #. 0 D9D: 0, (. &

103 " +" * "(B 81 B "( 3 4( ( 8( " B 4. - "( 5-3& -"7.-:/,415 0"B ) "0 4 & "16F1 ( 0 "BI" " A + B 3 $" ) ( "*3 2 ) ) 4 + " 4 +"( 0 "*". +"( ( ( C* 1 "* -&F&+!-&F& D -&F& DH#.-B" 0 7 4" 1)*0*(04 +* 0 $" "" 1 *0 -"(3 0, ) 3 -"4 "( ( "4A. ""-"(3"(7 **.. " 0 " " I -= " -( " 0 7 "+ B 81 B * * 4 8 0" 1 ( + B ( -( "1-"(Q 1(!.*(. # $ 2 0 "B". "3 +" & " 81 B ( 3 (" 7 D G! 5" #.0 "- " $" 1& +" 0 6. " 0 ((% 6 ""A0 3. 1( " " 81 B 0 0 $ " 4 ) 0

104 104 6 ", 04"S 1 (/) 6 " "A " B" 7 "3 0, 0 ( ) " B" 0*, " " ( " B" 0* ( ( 0 4 $ "." 0 "B 0 "G KL/" 1 +" & ). 1( " " 0 * 4 ( 4 ) " B " 5+J 9D9!?9D9#4) +"( 0." "*!,0"C* "*# ( ) )(!6 ( )(# ("& +""**44. +" 7 4"( 4. " 4 "( 1 ( ) 0 " %." "*C* "* "*."= " ( 4. ) 4 2(""4 "$ ""( )(( " "* ( *( )= 3 ( 3+* ) 4=!*0* 0 # *0-4" ( "3 & " 6 = 81 B 3) 3. ""F* "*(. 1( " " 0 81 B " * *

105 105, 7"( +" 7 4" "I '4 4 C* "* 0 ) 1B "-" -0". 4% 9D9( 3 "* 5 43 " 1 8 *"7-"(1"*F(J * ( )( 3 *"* "*) 4 >?"* F(J * ( )( ( -4"= C* "* "(3 B" "*B- " (. - "81 B ( D9( 0!5-3 ( 3 =(= # 5 7" " 7"( 4, " $(" "AI ", ( " $7, ( )(!C.C"3,7) D 3 5"B 3 1"*,# $7,.$5!7)7-"#. 1 ( " ( 4 +" ) 7 0!2 0" B" 2 #. 7 ** 7"( +" 7 4" 4 4 "!1" ) 993 6, H;# &!.* )*0" "O =( O# I0," (O6 O)! 74 ") 0") 6 81 B 4 G" -,, LM(-(3) " -( 4 F" 0 L 1 " +4

106 106 " 0 B 6 0. ( 6 ) ( +"&6 4J ) "!0, " 1 (3 1" 6, H;#. +"( 4 * " " ) 4 -( 0 C* "* 0 "* * " "L =( L0!" 1 2 G &3.#. * " " 4 +" " 6 +" " L-" 6 *0 *(L!" 1 # 4 -( 0 C* "*!81 B # C* "!/8.#".1"""+"( 47 ** " 0 0 ",0 % C* "* -4"!+ 0" -( 04 7 **# ( " ",..3 ( )(3 ( "6") 0* 81 B 3 0* 3 ) 1."= !( ( #3 )6* " ) "2" "* 4!) * = "*) 3 $ "" ( ( #3. ",(("3-"( 1-( 3, *0-4"S "* C* = +!)+#3 ( C*" ( 3 6* "1)* 3 ( ((3-4" (!)+3 C*C*# 0 ) 4*0 ) 4 "S

107 107 )*0* 8 "0"1)*0*3 7 4") = F)!)/)#S -4"-"=( /."1. 3 "= 05". - " 4 5 (%?3 ) D:;:. 2 0" 1 ", (!( )( $7,.$5 #44.& 6 "(" ) 1 0 ) 81 B )*0(" )*0" 6, " 3 A,) B C&?D.1 7 **(" ") 6 1( "G 9H:!,>"#.,0"6 (.0(9H; 14 4!,?8("#

108 108,>%") 6 1( ",?%8("

109 109.-"("" ) 4% -("1) "6 +6 ) 81 B ("1 ( '6 ( C* "* $""81 B *0 B,( () 6 -(C* "*0 C-.C-4..!C5# +" 7 4" + 0" 1""" +"( ( % C* "*-4". (= "" ") -"4B 6 4".- "0-(C5 ( B 0"& "B" ( "" ) 7 4 J 3 (" 7"9H999 1(8" " +" F.-(( C5 J 0 ( ) "" & "B" +" & 4 7A" -0 4 ( 3 0 $(" - "02() 6 " 6 1( 70 0+"7 4"A/(9H:>? 4. /( "( 0 6 ( +" 3 0 $(B "!$(7#3 0 0 /!/#..3 * * J4"G*B( /( +"( "J ) 9H: 0. +"( 0 C* "* 4 ) * K." "*."= L / K."L K) DL ".

110 110 / K."L4""0) "1 1 "*)= 4) 0./ K)DL 4 $ "" ( ( " " 0"*2") "4 ) 4 4" -/D!-( * 0 /"#( ( 35 /!5+/# 1"( 4 1 " 7(0" '* ( "4B ""(!( &+-!& 0-4""#3, ( )4 ( 8 7 #. * * /! -( "**# +" " * &B./( >? " +"( G M((/(>"( ) * /(?2 * 4) 0" ) "" +" ". ( >3D(* 7 0 ""( 9H: 04 () ""- ) * $ "".7"(-(( C5"4 4 " 7"( +" 7 4" 1 7 ** 4 7B 0" J ) ",4 " 1 * * % 4B " 1. (, ""5"!9HH# 6 1 "*8"(""*)!9H9# $ (B") 4* )D!9HD#)HH:!9H9#. +" & ( ( C* "* ( & " 0"I-" 6-7- ( * B "!/((?#3" ( 4 $ "!1" 6, 9# -" 81 B -0" 1 ( ) '100 +"7 4""(4 "I "1 B" B 0 ( 2 0"1 B" JB7A1 404(..

111 111 /( % +" 9H: ) 6 1( " 81 B!$4 *9H:3/*+"3+"J( 9H:# / $(7 0 * * * * $ 4 /." "* >3 DH3D $7,( )5/-6,* - 0."= ) * / / " / /8.."."." -8.))!) " # ) $7, &+-!,/ )D ;3; )D D3D >;93; )D $ ""?;93 )4# ( B /8 /. C*C* 3; ;3; /8. )8" 4 ) 8&*0" - / " 0?39?D?3D /8. )8", 6 = ) / 6 " / 3D HD3> 7-84,, ) /8. 6C. /" H3 >>939

112 112 /(>%) 6 81 B! $4 / $(7 0 / * * * * $ 4." "* $7, ( - )5/-6-0."= 7.,* I / % / " * 2 0 C-.C- * 2 0 ;3H C-.C- 3 * 2 0 ) ;993> C-.C- $ "" 3 /8. ( )( / - 8)) B /8 )1( ) 4 4" * = )1( ) 4 4" D3D * = :3; )1( ) 4 4" $ "" * = $ "" >3 /.. 3? /8. 81 B ) ( (, 1 ) * " >93> :>:39

113 113 /(?% B!$4 / $(7 0 / * * * * $ 4 C* C*?3?:93: /8. )8" 4-4" ) 8&*0" - +)8G / " $6.(!&/-# /= >3H DDD3? 6 81 B /,, ) /8.. ( :3 /8.. 6 = ). (C-. >D93? (. $ "" )( -4" 6 ;3: /8. 81 B / 8 ) ( )( 2 * H3 6" /" D9H?3; 1 $ "" >:3H >D;H3? & ). "0 7 4" 6 )*0"( 3 C* "*3 4B7 03"( & "4 1 B ( ) A""46"( "I-".. 4 " 7 4" 6 C* "* 990" 31""" 4

114 "() B "8.". ( 03( >D B 3J B 581 6,H; >G0 ) 6 1( "6,3!9H;# 7"H; 7"3% 81 B 6,9 >;G0 ) 6 6,3!99# ) )A3S 3 6!"(#% C3) 0" >G,0 "A 2 1" > ) 99 3 S)3 % C* "* (6,3 7"; 7"3% 81 B :9 >: D!>;# D 3%.7 4"6 81 B 1 9D: )3!"#% (>:C 01(> >D7 )???:67 & 2 6 / 63, >D

115 115 ) ((,,"$6E 7 0"34-(,+ B / -" "/"" 0 -(,+ B ( ( : G81 B..( S'"(; 7 "54 -( ")( (" " /""0 ((" 4% ) 4 3,"*.., " 0 $4" "" +" *"1,"*" 3 +"",". "A. " " 7' " /( " %1 44 (( 30B "0**0" % -(,+ B 4 =* ( I -" ",0" " ",4"" 2"J3 BI- "3 6 " &(1B 0/ 0( B /,1A"3J"03 $ 5 " **" " ) 4 ( $4 $ " 4" $3" E," *.0 $4"04" )( 0 J" 1 *1" ) C $ 0"3"7 "0 0*3 0 "BI $( B+"&" ) * 0 (4 *B"" 3 7 4" J" $(" 1,(" &("3 1 K 'L 3 = -"" 4 (" "A _I" 81 B &*0" ( F(" 3 " 3 " $," "B 0(""( 3" %K.81 B &*0"

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Más detalles

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MUNDAKA INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN

Más detalles

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671 Página: Pág: 1 HORARIOS DE CLASES IDIOMAS Jornada: M Sem:01 Curso:01 A.1.1 AA A.1.1 AA A.1.1 AA 11:00AM-12:00PM VIONIS VIONIS Jornada: M Sem:01 Curso:02 A.1.1 AB A.1.1 AB A.1.1 AB VIONIS VIONIS Jornada:

Más detalles

CEIBA es una entidad privada, no lucrativa ajena a fines políticos religiosos, destinada al servicio humanitario.

CEIBA es una entidad privada, no lucrativa ajena a fines políticos religiosos, destinada al servicio humanitario. ! " # $ " $ %&'& Consultor: Ismael Gómez Sánchez Revisión y Coordinación: Elías Raymundo Raymundo (Multiservicios Agroindustriales) Edición y Diseño de Portada y Contraportada: Melissa Reyes Muñoz. CEIBA

Más detalles

!"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..-

!#! $! # # # % & ' ( ) %!! $ % &! * +, -..- !"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..- 22 2 / 0 2 B 1% / ( 2* C 1% / + 3 2* C 2* C / 2* H % / 3 0 2* H / 2 2 A +++ * + / + / + / A / 4 2J / BB 5 6.-277# BJ 1 / / C? / 3 1 + H2 3 HA / 3 / 2?A

Más detalles

!" #$ $ " %!!& %! % $$! $))%)!$)!) *) ++ ,--.

! #$ $ %!!& %! % $$! $))%)!$)!) *) ++ ,--. !" #$ $ " %!!& %! % $'" '"(( $$! $))%)!$)!) *) ++,--. / #$$!+ '"$$$$(#)!00!'0 %! $!1$ )!" #$ $ " %!!& %! % $'" '"((/ &0,--.) 2!$)!) *) ++ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Más detalles

! "!!! $%&! )* +!, -. /! +!!!! 0 1)* +, !! 6! +! ')!,

! !!! $%&! )* +!, -. /! +!!!! 0 1)* +, !! 6! +! ')!, " " # $%& & '(( )* +, -. / + 0 1')2+,(), 1)* +, 1 /3 43 5 3 %& 6 + '), # % 5'&7 13% 1& " 8 & 3 53 7 53 4 &77. &0 9 & % 03 0 (& : ; 77 #53% 73 & 9 7 )6 2< &2 /+3, 37 7 &3 (& $ (< " 8 / = ' > & = # #?&/

Más detalles

!"#$%&', ()*%+,!,-.%,' */0 12'&340*%3/5 6/$*+4$*+.%&/5 3+%!7%22/8 */0 &*%9 :%4;$4)9 <=-&4%9 (>+?3/&%/7/)'&' @2//32+*)+)

!#$%&', ()*%+,!,-.%,' */0 12'&340*%3/5 6/$*+4$*+.%&/5 3+%!7%22/8 */0 &*%9 :%4;$4)9 <=-&4%9 (>+?3/&%/7/)'&' @2//32+*)+) !!"#$!$% &'!()!&'(% *+,)% -,)./,0 9 1.(-!'&.0$'(% *.'2!!"#$%&', ()*%+,!,-.%,' */0 12'&340*%3/5 6/$*+4$*+.%&/5 3+%!7%22/8 */0 &*%9 :%4;$4)9 +?3/&%/7/)'&' @2//32+*)+) @='9 (AB) CD$/$/9 CD&*/?./5E'9

Más detalles

! "# $ % & # ' ( " ) *

! # $ % & # ' ( ) * ! "# $ % & # ' ( " ) *!" # $ % # $ & "' %! + +, ' -. / 0112 3 7 7 C 7 7 G ' % 7 I % 7 @ %% 4 7 7 N 3 7 CC 5 ' 7 CG 6767 8 %9 7 7 CG 6707 8 % 7 CI 67:7 8; 7 7 CI 67:767 &- ) ' 7 CI 67:707 &- ) #! 7 CJ

Más detalles

"!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6%

!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6% !"#$%!&!(!"%) "!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! $#-$$3$)$!#24 #$!5!/44()!))!6% 7$%&#!! "! # $ % & (!))*+, - -(. /+, % 0 1 2 3! 4! 5 67+, /+, % %7 +, + 0 8 %! % +,!$3+9

Más detalles

Contents of COMMUNITY data

Contents of COMMUNITY data Contents of COMMUNITY data Variable A1 A1 - PROVINCIA A2 A2 - CANTON A3 A3 - PARROQUIA A4 A4 - COMUNIDAD A5 A5 - NOMBRE DE LA CIUDAD DE REFERENCIA A95 A95 - CONSTRUIDO O MEJORADO CARRETERA DE A91A A91A

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

! " # $ %&'$ %&' ()$%*!)*# + $,$+ -. & % ' & /% - 0 0 1'! )&$# *),# $# &. 2 ' &(% % & 1' 3-4 ) &$# *) &,+ &$ # ' # %( & #, %!

! # $ %&'$ %&' ()$%*!)*# + $,$+ -. & % ' & /% - 0 0 1'! )&$# *),# $# &. 2 ' &(% % & 1' 3-4 ) &$# *) &,+ &$ # ' # %( & #, %! !"#$! " # $ %&' ()$%*!)*# + $,$+ -. & % ' & /% - 0 0 %&'$ 1'! )&$# *),# $# &. 2 ' &(% % & $% 1' 3-4 ) &$# *) &,+ &$ # ' # %( & #, (%# $$%&.%$# *+ %! (% ) $$%$ % ) &/%#,5%(% )&/%$*&&6*&&$.'$.-# %!&$# *)7

Más detalles

Problemas de planificación y secuenciación determinística: modelización y técnicas de resolución

Problemas de planificación y secuenciación determinística: modelización y técnicas de resolución Curso 1995/96 CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DAVID ALCAIDE LÓPEZ DE PABLO Problemas de planificación y secuenciación determinística modelización y técnicas de resolución Director JOAQUÍN SICILIA RODRÍGUEZ SOPORTES

Más detalles

La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Coord.: Javier J.

La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Coord.: Javier J. La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales Coord.: Javier J. Maquilón Sánchez La formación del profesorado en el siglo XXI Propuestas ante

Más detalles

! " #! $% &' &(% &' * ' +, '

! #! $% &' &(% &' * ' +, ' ! " #! $% &' &(% &' ) " " * ' +, ' '-'# . /!"# " $ %!"# ) 0 1 0 1 2 / % -. 0 3$ 4 ) 4 1 ) 5). 6. ( 1 ) 1 ) ) 57 1 3 % 1 %8 ( ) 0 0 0 1 0 ) ) ( % 0 1 9 1 ) 0$ 4 :$%). ( 1 1 % ( 0$ 4 1 ( ).) :. -. 1 1 %

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

2? 4 *** "&*(#6,),# 2? -(.( * #" *)()" (" *," 4/!# " ( #

2? 4 *** &*(#6,),# 2? -(.( * # *)() ( *, 4/!# ( # !" #$#"%"& () *() +,)-.(*##(*"/!# " ' )0*#**,1) 2 (,**0())3"!%)3"&(#!%)3"4 1- "!%)3"4#"5#3)()!%)3"4#","*#6,),# '!%)3"*&).(*#"6,40()"! 2 7 "#&#)3"*#,"4/!# " 2 )0(.(*#","*4"(!# 4 #," 4/!# " (8#*# "-)*,"4/!#

Más detalles

CONCORDANCIA DE ACTIVIDADES DE LA CNAE CON LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP)

CONCORDANCIA DE ACTIVIDADES DE LA CNAE CON LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP) A.- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 01.- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 011.- Cultivos no perennes A01C 012.- Cultivos perennes A01C 013.- Propagación

Más detalles

La Historia Chocolate

La Historia Chocolate Proyecto Cacao Centroamérica La Historia del Cacao y del Chocolate COLECCIÓN ESCUELAS DE CAMPO En el Proyecto Cacao Centroamérica (PCC) del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza),

Más detalles

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN ELABORACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN ELABORACIÓN A. PLANIFICACIÓN, GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN B. GESTION DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES C. RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES D. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS E. GESTIÓN

Más detalles

! "# # $! # + #! # "#, " ' ( ( " $ * #" # "! # "#, " - ) ' ' !" #$ %& %''(

! # # $! # + #! # #, ' ( ( $ * # # ! # #, - ) ' ' ! #$ %& %''( ! "# # $! # # " % &' ( ) ' ( " # * #" + #! # "#, " ' ( ( " $ * #" # "! # "#, " - ) ' '. ( ' ( /'!" #$ %& %''( )* ) +$, # $ 4 6. B / B % 0 G / 1 44 / % 46 / % 0 0 4D / ( 4G / ( / $ +,2)+#3 $ 34# $ )2*$

Más detalles

!"!" " # " $!" # $ # %$

!! # $! # $ # %$ !"!" "# "$ # ## $ & "#'(# $ ) %!$# + &,# + & "(# $$ + &-"#$ + &- $ #(#. &"#$. &#$ $$. &#$ $ #. &&#$ $" ) #%$ $ # ) $ # )#,-$$# ) $ $$ )& $#,(# )&% $$ )& $#,(# $ "(# $$ )) #%$ /!##(# )) #%$! )) ## $ # ))####

Más detalles

INDICE. Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO

INDICE. Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO CÓMO USAR ESTE Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO El Indice codificado por OPCION DE MENU le permitirá a ud. encontrar rápidamente

Más detalles

INDICE ...2 ...3 ...15 ...20 !...42 "#!...45 PLAN PAIS PLAN DECENAL DE INFANCIA (2004 2015) PARA COLOMBIA. ... 15 ... 17 ... 24 ... 28 ... 32 ...

INDICE ...2 ...3 ...15 ...20 !...42 #!...45 PLAN PAIS PLAN DECENAL DE INFANCIA (2004 2015) PARA COLOMBIA. ... 15 ... 17 ... 24 ... 28 ... 32 ... INDICE...2...3...15... 15... 17...20 21... 24... 28... 32... 36!... 38 "... 40 # "... 41!...42 "#!...45 DOCUMENTO BORRADOR PARA LA DISCUSIÓN NACIONAL 1 $%&'()*+,,*$*+%&-.()*+&*/01$ /2*.0&+)*+&/&%3+*&*$*-&+)*&.0($*/$0)&/+(/

Más detalles

!" ##!$ # %! &%!"' '! %( ) *++,

! ##!$ # %! &%!' '! %( ) *++, !"##!$#%!&%!"'!%() *++, Editor: Editorial de la Universidad de Granada Autor: Lucía Ruiz Rosendo D.L.: Gr. 1104-2006 ISBN: 84-338-3856-3 $ -$. $./ % "0&% -$-$' % 1% #2!')!" ###$%&'$$%($) ##*#($+$$%($)

Más detalles

" #$!$! % &' ' & ()*+

 #$!$! % &' ' & ()*+ ! #$!$! % &' ' & ()*+ #$!$! % &' '! # $ %& ' () ) *,- ()*+ +#, %- (./ 0! 1 $ 234564752 &. %& ' () ) * 8 9: %& 8 9 : %& * ; ( 8 ( 9 : 3 / 1 % 1 % ), 1 ) ( ; ) %! %! 1 ) ' * % % - % < % * = %, ) 1 % ) %

Más detalles

! " #! # $% % " & ' ( ) ( * # " +, ( " % -. " /001

! #! # $% % & ' ( ) ( * # +, ( % -. /001 !"#!#$%%"& '()( *#"+,("% -."/001 #!2!% 3 4#! *2 "!3 4"#! " + 5!%"" - 2!"!"6 "( "#!2!% 3 4#!" #"! %!("#!!!"- 7% 8 " # % 5 + #7%!" 5! #!% -52"#!-9 9 9 "!"!,("%&( / !" #$! %!& $!" ' #(((((((((((((((((((((((()

Más detalles

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LOS

Más detalles

Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132

Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132 Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132 Motor con patas; IM B3 (IM 100, IM B6 (IM 101, IM B7 (IM 106, IM B8 (IM 107, IM V5 (IM 101, IM V6 (IM 103 Motor trifásico, motor con patas,

Más detalles

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS TESIS DE GRADO Previa la obtención del título de INGENIERO EN SISTEMAS Tema SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y AUTOMATIZACIÓN DE

Más detalles

INDICE !" #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4" #&!"&''5!...14.!'&"6'7# 6(#"#&( "8 #&"...

INDICE ! #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4 #&!&''5!...14.!'&6'7# 6(##&( 8 #&... INDICE!" #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4" #&!"&''5!...14.!'&"6'7# 6(#"#&( "8 #&"...15 0(!"#'8!'&'(! # 6'7#6(#"#&( %(6'7# (8 #...24 0"9 : ;...25

Más detalles

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA. 2010, Copyright. Todos los derechos son del autor

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA. 2010, Copyright. Todos los derechos son del autor SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA 2010, Copyright. Todos los derechos son del autor DR. JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ ETNÓLOGO SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DR. JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ "#$%&''()%*&+,-.&*/0123456472869:

Más detalles

!" #$%&!"#$%&' ()*+,

! #$%&!#$%&' ()*+, !" #$%& ' ()* +,-.!"#$%&' ()*+, -./ (.01 "2#$%&34567895: ; #$ ?! " @ABCD E 3 F, DGHIJKLMN O< : PQRSST* UVW XY? O=:!? Z[B; (.0\$ ]^%$_`abc BC N` BC&D &E ' _! M ` N` : Y :! :!? 3!DE 3 " :? K

Más detalles

!" #! $ "!" "!% & "!"%"'" ( "!"!!"!!""%) *! "! + ",-"-.&! "! / )!" %" ")!" $ "!1! " 0/!!&!& "!"!-! (!))!

! #! $ ! !% & !%' ( !!!!!%) *! ! + ,--.&! ! / )! % )! $ !1! 0/!!&!& !!-! (!))! !" #! $ "!" "!% & "!"%"'" ( "!"!!"!!""%) *! "! + ",-"-.&! "! / )!" %" ")!"!" 0%"")/! % $ "!1! " 0/!!&!& (!%!/)!%"! %""! $ %""!&) "!"!-! $!%"!)""! (!))! *!)" +!' 2!!,"/0! " 3 %!/!%! 4!!%/% )!% 5!!/ 6! "!

Más detalles

Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97)

Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97) Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97) !!"#$%&!!" '( )*( * + #$!%" "# &' ) (!,- + (!($)!./'0/#1'203+ *(#./0/.45/65 40'7115/8#

Más detalles

!" " "!"! # "! $% "!! & " ' $% "! ' ( ( ( $! # "!

! !! # ! $% !! & ' $% ! ' ( ( ( $! # ! !" " "!"! # "! $% "!! & " ' $% "! ' ( ( ( $! # "! !" #$%&"%'!$( + / ) + ; *+ + K *+* ) 8 K *+,, 88 E *+ +* -' "( " &$-' (+ 8 E *+ + '(&-'.#'/% "01$%"%#' + 8 E *+ +2 '(&-'.#'/%!" $'(($%+ 8 /? *+ + -$#"($!"

Más detalles

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MEMORA PARA LA SOLCTUD DE VERFCACÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMNSTRACÓN Y DRECCÓN DE EMPRESAS " "$%&'(&) %)*, ) %"- %)*.,-, %"- %)*. /1,&, %"- %)*( 3 "-45678* ))& $%" ): " "$%)&- ;& 3 ;< $"))&=6= )*& "$%3

Más detalles

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4 !""# $ % &'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4!""# !. 56- )* 7)-5 &&( 5 *&)0 ))( 1&*20 - *),+) &. 6+ 8( )&9 :::::::::::::::::::

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías Anexo No. 5 Estructura de Archivo - Registro de Garantías Para realizar el registro de garantías, el INTERMEDIARIO debe preparar previamente un archivo con la información de las operaciones perfeccionadas.

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POST-GRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POST-GRADO UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POST-GRADO!" !""# $ % & ' % ()*+' % $, - % $. / 0 $ % %, & ' 1 0 2 34 - $ % 5

Más detalles

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8 #$%& $'(""$" + -# &./# &+./# &++ 0// &+&"1/ &&/23# &4+-#5 %# &4&-#25 %# 4 %1 4+ 6/ 7 6# 7+8/#06# 7& 6%9: 74866# 778/6, /#;5,+ ;5,++-%# 06 >+./# >&#3#069 :??+?++./#?+& "?&651

Más detalles

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CATÁLOGO DE ASIGNATURAS ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CATÁLOGO DE ASIGNATURAS ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL Sede : CUSCO Semestre : 2016-2 PLAN DE ESTUDIOS DE FORMACION GENERAL 2016 Curso Sec. Ciclo Nombre Lun Mar Mie Jue Vie Sab Aula ANS006 1A 1 ANTROPOLOGIA: HOMBRE, CULTURA Y SOCIEDAD 11-13 11-13 AULA AG-701

Más detalles

%& )!(!1( 2 )! "!-# 3 * 0& # & * %! ) "'(0%&!# 0& " (&%# +6)(& #!0&)%&) "!)&!!%)7. )! )(!!)(& 0&!,&)) "!)!( &!2

%& )!(!1( 2 )! !-# 3 * 0& # & * %! ) '(0%&!# 0& (&%# +6)(& #!0&)%&) !)&!!%)7. )! )(!!)(& 0&!,&)) !)!( &!2 !"#$! "# $#%&'(!) % &) *+,& (&%$!-'(!&. &%& ) %!$ &)& )!%&/) )!)&&)!.0& )) "%& ) %!) *! %& )!(!1( 2 )! "!-# 3 * 0& # & * %! ) "'(0%&!# 0& " (&%# 4 5 &) " ) (. )) ",&)+ 6)(& #!0& )%&) "!)&!!%)7. )! )(!!)(&

Más detalles

!"!!#$!%!"&!"&!"#!"'&!&("#! )&! *"!"! (#&!"+#,!#-&#&!#"#!!&'#."&& '%! &!#"#-*..&!!/0!!!!#!" &!".%&"&!& ' #! & "1& $ 2#! )&!*"!"! (#&!

!!!#$!%!&!&!#!'&!&(#! )&! *!! (#&!+#,!#-&#&!##!!&'#.&& '%! &!##-*..&!!/0!!!!#! &!.%&&!& ' #! & 1& $ 2#! )&!*!! (#&! !!!!!!!!'!! )! *!!!+,!-!!!'. '!!-*..!!/0!!!!!!.! '! 1 2! )!*!!!+ 1!!! *..!!!2/344 5 ! ' ' ) *+,-*./ ' 0 ' 1 2 2 1 1 34 5! 1 66 / 1 7 7* ) 7 8 9 :;; 2! ')'* ) +' *, *-' *)' * )' ' 2 +! ' 3! *)*-.')* /!-*.'0

Más detalles

#$! % & #$$! '&!. / 0 #+$$!, $*/ 3 - #+$$$!+ -

#$! % & #$$! '&!. / 0 #+$$!, $*/ 3 - #+$$$!+ - !!" #$! % & #$$! '& #$$$!()* #$+ #+!, -!. / 0 1/ 2& #+$!.3 *4 * 3. & #+$$!, $*/ 3 - #+$$$!+ - 2 #$6!7 38-2 #6! 9 ) -& #6$! -- #6$$!. ) -- #6$$$! -- #6$+! -: #6+!* 3 1 -: #6+$!+* -: "# $%! ; #

Más detalles

!"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&

!#$%%&'$&!$ ( )%& $% %& $% %&& $*+!$%& !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 012 1 "%%(& $34! $%&.556 !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 7$"&#8&# $## $#&9%#%&: $;&!!+& :% "%%(&

Más detalles

!!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!

!!!# $!%#!#&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '((('!)&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%'!+/%- ( ( ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(! !!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- "0!)' ("!#!)1#'+,"&%#) (#/ ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!" # ) % & ) 3%- (##)%#+(#(#)& '#%(#*$)' )%#!)%#3%

Más detalles

" # # $ %& ' () & % ) ) ( * + ( & &% ( ) ( % & &, & (& (%& & ( - -

 # # $ %& ' () & % ) ) ( * + ( & &% ( ) ( % & &, & (& (%& & ( - - " # # $ %& ' () & % ) ) ( * + ( & &% ( ) ( % & &, & (& (%& & ( - -! "#$! " # $! %&'% /012-34 2/51+6 7 206802+ 6* ( 6*! 7 ( 2/51+6 29+--:+2-12-3212+.. () ;! : -!

Más detalles

!"! # $! ! " / (%0% 1 '%))%,2('' // '&%+'%* 4 ':%(,%-('%&%+%0)'% 7 )''%),')%-('%)(%&'&.' 8 '+%% '',(% 1 &(%) /!5#!

!! # $! ! / (%0% 1 '%))%,2('' // '&%+'%* 4 ':%(,%-('%&%+%0)'% 7 )''%),')%-('%)(%&'&.' 8 '+%% '',(% 1 &(%) /!5#! !"! # $!!! " "%%&'%()* +%',%('&'()%,(%-+.(% "%%)%)* / (%0% 1 '%))%,2('' 3 0',)*0)'&'%.,(%&'(+% 4 '&%5&(%-6&% 7 '&%+'%* 8 )(+%(.9% %(%&'('%% :'&'(''+'%)(+%0)'% )(+%0)'% %(',(%0)'%-)(+)9'(' / +('% 1 '%),')%-('%)(%&')9''

Más detalles

Medida de caudal SITRANS F O delta p - Órganos deprimógenos

Medida de caudal SITRANS F O delta p - Órganos deprimógenos Descripción técnica Órganos deprimógenos según DIN EN ISO 5167 Placas de orificio con cámaras anulares Diámetros nominales EN: DN 50... DN 1000 ASME: 2 pulgadas 40 pulgadas Presiones nominales EN:... 0

Más detalles

# # $ % & ' & & ( & ) & #! ) **+,*-. ( #!/**-&

# # $ % & ' & & ( & ) & #! ) **+,*-. ( #!/**-& " # # $ % ' ( ) # ) **+,*-. ( /0 #/**- ).. 1 2. 1 34 5 6 ' 7 5 8 3 1 2 1 $ 9 5 $1 8 1 $ 2 : 2 1 2 1. 12 1 1 1 ( 5 5 ;

Más detalles

EL MOVIMIENTO DE EMPRESAS Y FÁBRICAS RECUPERADAS EN EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO Alejandro Daniel Pizzi. Dipòsit Legal: T.

EL MOVIMIENTO DE EMPRESAS Y FÁBRICAS RECUPERADAS EN EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO Alejandro Daniel Pizzi. Dipòsit Legal: T. EL MOVIMIENTO DE EMPRESAS Y FÁBRICAS RECUPERADAS EN EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

Empresas trasnacionales y patentes en México y Estados Unidos

Empresas trasnacionales y patentes en México y Estados Unidos Empresas trasnacionales y patentes en México y Estados Unidos Jaime Aboites A.* Manuel Soria L.** Logo Admi... RESUMEN En este ensayo se presentan los resultados de una investigación sobre el patentamiento

Más detalles

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INFORMACION DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES (SIFER) VERSIÓN 2.0 DIRECCION SECTORIAL DE ENERGIA

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INFORMACION DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES (SIFER) VERSIÓN 2.0 DIRECCION SECTORIAL DE ENERGIA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INFORMACION DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES (SIFER) VERSIÓN 2.0 DIRECCION SECTORIAL DE ENERGIA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO CONTENIDO CONTENIDO...

Más detalles

bunes 17 de Enero de 1021 No se reparten esquelas. D o n QUE FALLECIO EN SALAMANCA EL DIA 18 DE ENERO DE 1920

bunes 17 de Enero de 1021 No se reparten esquelas. D o n QUE FALLECIO EN SALAMANCA EL DIA 18 DE ENERO DE 1920 P ñ: jc q v * C ú 2 5 ú- ú 37 P HW8KB vv : q 4 2 é ú 67 C v Z é XXX 235 7 2 "j Z 42 P Y B - 26 C j x - P v - j F C P C q - P j - v j j J Ñ P h 6 5 92 é B P G h: F h * B ñ ú v vv F: 7 v ñ q: ñ C C v: C

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' ! #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ref.: Normas ST.17 página: NORMA ST.17

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ref.: Normas ST.17 página: NORMA ST.17 Ref.: Normas ST.17 página: 3.17.1 NORMA ST.17 RECOMENDACIÓN PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS ENCABEZAMIENTOS DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN LOS BOLETINES OFICIALES INTRODUCCIÓN 1. La presente recomendación está

Más detalles

NOTA TÉCNICA. FECHA: 29 de marzo de 2011. Airbag DTC Codes NºPSA.15

NOTA TÉCNICA. FECHA: 29 de marzo de 2011. Airbag DTC Codes NºPSA.15 NOTA TÉCNICA FECHA: 29 de marzo de 2011 Airbag DTC Codes NºPSA.15 7150 Defecto información velocidad vehículo : No 71AD Defecto presente en el calculador de detección de choque con peatón : No 7362 Defecto

Más detalles

! "#$ % "#$ &'% "($ &% ")$ #*+, % -.+ #%,), ( #,( ).,/ ' 0 ' "-(/$ 1 "+2/$

! #$ % #$ &'% ($ &% )$ #*+, % -.+ #%,), ( #,( ).,/ ' 0 ' -(/$ 1 +2/$ ! "#$ % "#$ &'% "($ &% ")$ #*+, % -.+ #%,), ( #,( ).,/ ' 0 ' "-(/$ 1 "+2/$ 3 &% "4% 45 % 6% 7$% 0 (, 8% 0 69:; & #,%< 8 0 #.2 ) % 3 6% 4% 45 7 0 #. ) (* % #, = 0 % 0 3 % 3 3 & 10 >, 1%?? 1 > 8 ' 3 '% 1%

Más detalles

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2012 Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Página 2 FactuSOL 2012 Página 3 FactuSOL 2012 Ficheros que se pueden importar - Clientes - Actividades

Más detalles

!""#$% & &!" $%!" "' #' "!"" $ #"$!"! #'

!#$% & &! $%! ' #' ! $ #$!! #' !""#$% & &!" $%!" "' #' "!"" $ #"$!"! #' $$#!'$% * ""# $% * #""!"#" * (+,-$#!" $ $%. /0$"$ 1 *"#'#' 1 $$$0"# $&!$ % #$ #"2#$ 32$ & -$% $ 4545 67658 5 09 ($: 8 ; /3 ( #"2#$ $"%,$ / ' 9 : 8 7 * 9 75 * ("$"&,"

Más detalles

!" # $ %! ."&/58-+(41+31=367&/58-+(,444162&: E > &)C>*>0F< 2BBD18-8G=."&/5+-+1+(31567&/5+-+1+3(5,6

! # $ %! .&/58-+(41+31=367&/58-+(,444162&: E > &)C>*>0F< 2BBD18-8G=.&/5+-+1+(31567&/5+-+1+3(5,6 !" # $ %!! " # $"" " % #'((('#%) *+,*-."/0,012(,12345567/0,012(,128-8(69'962: 6; ; ; >>!'?@2 A *2B 2 8,+0-,B."/1(45532(1(452467/1(45532(1(4525562": 2#6; ; ; >>2# ' (C.$#D.9!D#B5,1=,5,A."/58-+(41+31=367/58-+(,444162:

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS

CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS CARACTRIZACIÓN L SOFTWAR COMPUTAORS Y PRIFÉRICOS CASO - FC - Revisión : Página de 8 Fecha de misión : 25/6/8 RSPONSABL: ING. ROGL MIGUZ Copia No Controlada, Impresa el día 25/6/8! CARACTRIZACIÓN L SOFTWAR

Más detalles

#0 % & 0 ++120 1 32" 3+ 1 "0133 + 1

#0 % & 0 ++120 1 32 3+ 1 0133 + 1 !"#!! $%&'()*&% +,-. /. #-, #0 % "0+ & 0 ++120 1 32" 3+ 1 "0133 + 1 +#++2"0+ 0"1+ 4 # "5 67 1. 4 % 890 3+1 12"1210 10 #0"+0 3+ 2+": 3+ 10 +0+ #0"+3+2+ 3+ 200 20 &; 67 1. 5 # " &; < #061+ 3+ 13 3+ 10 26930+

Más detalles

"# $ "%#& %"# ' %"# %"(# %")# %"*# %"+# # ' "#, "%#, "%# ("# - ("%# - )"# & )"%# & *#' '

# $ %#& %# ' %# %(# %)# %*# %+# # ' #, %#, %# (# - (%# - )# & )%# & *#' ' ! "# $ "%#& % %"# ' %"%# %"# %"# ' %"(# %")# %"*# %"+# # ' "#, "%#, "# # "# "%# (# - ("# - ("%# - ("# - )# & )"# & )"%# & )"# & *#' ' 1 ! "# $./01023456 756165/8109:4;/56;

Más detalles

Patrocinador Oficial

Patrocinador Oficial Patrocinador Oficial MGE15 Cuándo Dónde Exposición Actividades MADRID GOLF EXPERIENCE 2015: - Un innovador formato en su 9ª edición - Una mejor ubicación - Nuevas fechas - Amplísimo programa de actividades

Más detalles

MGE15 Cuándo Dónde Actividades Catálogo Contacto EXPERIENCE

MGE15 Cuándo Dónde Actividades Catálogo Contacto EXPERIENCE EXPERIENCE madridgolf EXPERIENCE 2015 es el mayor evento para los jugadores, aficionados y profesionales del mundo del golf en España. MGE15 es la novena edición de la feria Madrid Golf. MGE15 es también

Más detalles

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra ISBN 84-8081-092-0

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra ISBN 84-8081-092-0 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra ISBN 84-8081-092-0 !"# $%&'("&()*!"+, -.'(./-)!0&1# !""-*"*" &/*&!'-&+%!0 &&%'"-'/&'%&!/2- "./+"!&-3."-"3."!&4! "/"!""/'"-*"#!"!&(&# "4.- &(5'("&$%&'"+,-.')./-

Más detalles

*) -. $) /0 $)* /0. $)*)*"1.00"" $)*)$"(20 $)$03 $)4)*- " 5 # $)4)$- " 3 5 # 4) #2 4)*"(6.0 7) 6" 7)* 8" 0" 1 " ( 6

*) -. $) /0 $)* /0. $)*)*1.00 $)*)$(20 $)$03 $)4)*- 5 # $)4)$- 3 5 # 4) #2 4)*(6.0 7) 6 7)* 8 0 1 ( 6 * -. $ /0 $* /0. $**"1.00"" $*$"(20 $$03 $4*- " 5 # $4$- " 3 5 # 4 #2 4*"(6.0 7 6" 7* 8" 0" 1 " ( 6 "( 7$6#9: 748"66 778"06" ; 0

Más detalles

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 :

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 : !"#$%&' #&! )&*+$,#-.&/## 0 ''100#2 33&#$#&34$ %#4#,0# 5 66 85 6!!"#$%$&')#$"*"#$%$ 8914$#!* & +,-+,-&.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 6 0 +)-+ )-&0 "1.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 23402045426 8 59 : 8) ;,

Más detalles

Presentación resultados Enero - Septiembre 2010

Presentación resultados Enero - Septiembre 2010 Presentación resultados Enero - Septiembre 2010 Presentación resultados Enero - Diciembre 2010! #! " $ % $ &'()*+, &-'.()'(&(-'/+&-*(0/('1&/(/20/1*-3, /(0*(*4&2'1*&31'0&1&56/(-*(2/-3/(-'&6/2232-/70'89/1/7*0/(-'&9/2

Más detalles

%!" #$ %&!'( #()* +!"( ),'")"(-) )+!) (,$.) +).#/001

%! #$ %&!'( #()* +!( ),')(-) )+!) (,$.) +).#/001 !" #$ %!" #$ %&!'( #()* +!"( ),'")"(-) )+!) (,$.) +).#/001 2 3,( % (, % (, %,%!" " )#(%!),%# $ %& "%'() "!",) %!" " "4",(% )5)"")$% !(.%!* +!, $* -! *!! $!! *! *! *!* ** $! '!+! '!#! '!!+#, *!* $! $*!!!.!/

Más detalles

Telf

Telf I ó z y b y S. v p y C A, 1,5k. p Eá ú b Vy y py Rg Cb. N v p p gp, v, p /, T Bg p p, v,. x pk 2, 10.000 C á, pb á p A) y v Wp (H v Bbb S, q j p p. v p v pá pk. T. 647 975 975 www.x v A H Wp Aá g 25. x

Más detalles

Ejercicios de álgebra Vol. III

Ejercicios de álgebra Vol. III Ejercicios de álgebra Vol. III Ejercicios de álgebra. Vol. III Enrique Izquierdo Guallar ISBN: 978-84-9948-356-6 Depósito legal: A-789-2011 Edita: Editorial Club Universitario. Telf.: 96 567 61 33 C/ Decano,

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (VOL II)

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (VOL II) !!!" ## "! "!!$! %!!!!! # %!!&%! "! # " $$ # % &! " $' # "( #! " )%' " (" " " # " & "(" " ("" "# )%' # # (# # $$ #(# # # $ #" ##( %*$) $ ( $ # 1 ( " $&+ # + & +!+ )%'& %( #!'& (! "( (! # )%' ( " )' # )%',,

Más detalles

VL con 1 cámara. ... con guías integradas S con guías integradas

VL con 1 cámara. ... con guías integradas S con guías integradas Cilindro sin vástago original UNIVER, la gama más versátil para resolver problemas de automatización y posicionamiento... con 1 cámara Serie Perfil extrusionado de aluminio mm. Carrera hasta 6 m. Diversas

Más detalles

!! "# $! " %& ' " & # ( & $ ) *! )! +,! "-,.//0

!! # $! %& ' & # ( & $ ) *! )! +,! -,.//0 !! "#$! "%&' "&# ( &$ )*!)!,!"-,.//0 ! - "-! "#$! '&2& 3" 4 -.//5 TO THE KING! " #$ % &! % ! RESUMEN &-&#-" '#3-6 7 " 3# 8 2 & &* *&6 9 - :' &6-&#-;%& "" *!&# & %&"6 & *&, &* *&, : & -2!6 7' &%&!&&*#'

Más detalles

MARINE COMMANDER 4000. Manual de instrucciones

MARINE COMMANDER 4000. Manual de instrucciones MARINE COMMANDER 4000 Manual de instrucciones Índice Introducción...3 Puesta en marcha...3 Opción de idioma...4 Inicio del juego...5 La batalla...6 Variantes de juego...7 Selección de variantes de juego...9

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 009 010 Temario por Grados Nombre: Grado: Escuela: Provincia: Municipio: Número C.I.: Calif: La distribución de

Más detalles

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Índice

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Índice CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Índice A. Información general B. Dirección C. Equipo de dirección D. Personal E. Distribución del espacio F. Seguridad G. Colecciones H. Investigación

Más detalles

Valor Predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes entre las 28 32 semanas

Valor Predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes entre las 28 32 semanas UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE MEDICINA HUMANA E. A. P. DE OBSTETRICIA Valor Predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes entre las 28 32 semanas

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

PLANTILLAS DE IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA MOBILITY TOOL+ PARA PROYETOS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (KA103)

PLANTILLAS DE IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA MOBILITY TOOL+ PARA PROYETOS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (KA103) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PLANTILLAS DE IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA MOBILITY TOOL+ PARA PROYETOS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (KA103) Versión: 21 de abril

Más detalles

CAPÍTULO V ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS

CAPÍTULO V ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 7 CAPÍTULO V ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS Estructura Algebraca es todo conjunto no vacío en el cual se han defndo una o más leyes de composcón nterna, luego de cumplr certas propedades

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

!" # '*))- ). )! ) ! " " # $,.)!,

! # '*))- ). )! ) !  # $,.)!, !" # ( ))* %"+,)) '*))- ). )! )! " " # $,.)!, $ $ % $ & % ' & # #$ $ $%&'($(&)*+,$"-.&/,'*0)0.1&&234,%4$5$(&$//)6'$(,30$(,3,42,* *0$(,*5)&5+4,(&2$&'2$4&.')6'(&2,'*&7,(&)*+,$/&2&+4$($&',/0.+4&(& 888"&*0$+2&/)6&2,+7&0)9,(&/,'9&40)4$2$')6'.4,3&$&'2$4&%)6'5:*/,53&0)0)9$

Más detalles

11 TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS

11 TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS 11 TUBERÍA Y ACCESORIOS Página 1 de 8 TUBERIA PVC TUBERÍA SANITARIA (SERIE B) MULTICAPA ø mm. Espesor mm Longitud Ud/ Paquete Código P.V.P. 110 3,20 1 58 11055 11,33 110 3,20 3 76 11070 16,41 125 3,20

Más detalles

!!! A<;B;9C?=>D9! *89C;EC8!

!!! A<;B;9C?=>D9! *89C;EC8! "#$%&'&'((')*&*+,%-./01($+&+%2($%&*+#%&3'(33+4$#'(5&%2+&6#7 *89:;?@"#$%&'&()(*+,)+-).#+/)0)+,)+$12/0#3.&43+,#$%10)+ 4,#$5(*,67"#$%&'()*$+,-$./8"$*(#'-$01,&$2/ 9$-5'$:(;-(+',&,>?3?/ AD9

Más detalles

Disco de Alberti. Y el disco interno: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Disco de Alberti. Y el disco interno: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Disco de Alberti Se encuentra descrito en un manuscrito del siglo XVI en el cual su creador, Leon Battista Alberti explica su funcionamiento y denota el uso básico de dos alfabetos de la siguiente manera:

Más detalles

( # % )* $ # ) * )* $ # % +, $ ) * $ % - $, $.# $ +/ +('),()*&# $% ## &-'% +!'.(!.'%+# "/.&)(%()"& +,!)(%+.&)(),%$

( # % )* $ # ) * )* $ # % +, $ ) * $ % - $, $.# $ +/ +('),()*&# $% ## &-'% +!'.(!.'%+# /.&)(%()& +,!)(%+.&)(),%$ !" %"&!'%!%()&! " "! % " % & ' &' ( % ) ) ) % +, ) %," %, -,. +/ +('),()& % &-'% +!'.(!.'%+ "/.&)(%()"& +,!)(%+.&)(),% )+ 0" ( 0 Código Seguro de verificación:. Permite la verificación de la integridad

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA GESTION DE OPTICAS. Julio 2015

MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA GESTION DE OPTICAS. Julio 2015 MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA GESTION DE OPTICAS Julio 2015 (Revisión: 01/07/15) pmqsoft Servicios Informáticos, S.L. www.pmqsoft.com soporte@pmqsoft.com !" # $% & & '()* +, -, $%$ #, #! #& ' #.! # $/ "

Más detalles

Relación de la motivación y satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM

Relación de la motivación y satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE EDUCACIÓN UNIDAD DE POSTGRADO Relación de la motivación y satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad

Más detalles

# # $ "% $ % " & # ' ("! ' ( ' (! # ) * "! ' (! # +! *!,! )"-"

# # $ % $ % & # ' (! ' ( ' (! # ) * ! ' (! # +! *!,! )- ! #! # # $ % $ % & # ' (! ' ( ' (! # ) *! ' (! #! * # * +! *!,! )- $%&'( & Código Seguro de verificación:. Permite la verificación de la integridad de una ID. FIRMA afirma521 PÁGINA 1/36 . /0 $ %!.!, *!1!!

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles