EV ALUACION DEL EFECTO DEL PARASITISMO POR Spalangia endius

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EV ALUACION DEL EFECTO DEL PARASITISMO POR Spalangia endius"

Transcripción

1 ) EV ALUACION DEL EFECTO DEL PARASITISMO POR Spalangia ndius W. (Hym. Ptrmalida) SOBRE LA DINAMICA DE POBLACION DE MuscadmsticaL.ENGALPONESPARAAVES(LAFWRIDA-RISARALDA) Guillrm Cabrals Raúl Figura Frnand Urib Clara l. Trchz COMPENDIO ABSTRACT En 12 galpns para pndras n jaula, s btuv hasta 95 / d parasitism n pupas d M. dmstica cn 2 nivls d libracins smanals d S. ndius (9 750 y parasítids pr cada avs), dsis qu s rduj hasta la trcra part hacía l final dl nsay. La pblación d msca adulta s rduj n un 85 /. En l siti dl nsay s ncntró un m icrhymnptr d tr minad pr M. E. Scflauff(Systmatic Entmlgy Labratry: USDA )cm Ztticntus sp. (Encyrtida), spci n rgistrada n Clmbia y aparnt mnt n l mund, cm parásit d pupas d msca. Untíl 95 pr cnt n hus fly Musca dmstica L. parasítism wr btaind aftr rlass f Spalangia ndius W. in 12 cagd laying hns installatíns, tw wkly infstatíns lvls wr usd with and parasitíd by layrs. Thisds was rducd un til third p rt t>ward nd tst. Adulthus fly ppulatin was rducd un ti 1 85 pr cnt. In lcatin f tst was sn a mi crhymnptr dtrminad in Syst matic Entmlgy Labratry (USDA) by M. E. Schauff as Ztticntus sp. Encyrtida, in spit that Clmbian and wrld rcrds nt rprt it as hu s fly pupa parasitid. Estudiant d pr~rad. Univrsidad Nacinal d Clmbia. Asistncia Técnica particular. Acta Agrn. Vl. 35(1)

2 l. INTRODUCCION En la industria avícla, l mayr prblma d plagas s la msca (Msca dmstica L.) y s más agud n granjas cn l sistma d avs n jaula, l cual ha gnrad un cnsidrabl intrés n l dsarrll d prgramas d cntrl intgrad, cn énfasis n l cntrl bilógic y n particular,cn libracins d avispas parásits (Rutz y Axtll, 16). El cntrl bilógic cmprnd ds tapas: 1 a primra s l aumnt clnización priódica mdiant un prgrama d libracins d avispas parásits, alrddr d ls sitis d cría d la msca. La sgunda s la cnsrvación manj d ls parásits, l cuál implica la manipulación dl mdi ambint n favr d la pblación parasitaria, d la cntinuidad dl cntrl Las spcis d la familia Ptrmalida han sid las más studiadas, sind las más imprtants Muscidifurax raptr Girault y Sandrs, Spalangia camrni Prkins, S. ndius Walkr, Nasnia vitripnnis Walkr, Pachycrpidus vindmia Rndani Tachynaphagus zalandicus Ashmad ( Lgnr y Oltn, 2; Mrgan t al, 5 ). Ph. Mrgan y clabradrs, ntr 1975 y 1979, han rprtad prgramas d libración d Spalangia ndius y Muscidifurax raptr n lchrías y granjas avíclas d pstura y d ngrd, cn óptims rsultads y alt parasitism tant sbr Msca dmstica L. cm n Stmxys calcitrans. El parásit hmbra dpsita un sól huv dntr d la pupa y tant lla cm su prgni, s alimntan d la hmlinfa d la pupa. El nuv individu mrg ntr ls 20 y ls 35 días (dpndind d las cndicins climáticas) para cmnzar inmdiatamnt la búsquda dl ára hspdra, la lcalización d la pupa, l tant y prfración d la misma y su alimntación y pstura (M rgan t al, 5 ). La avispa parásit p!jcd vivir a xpnsas d pr l mns tras 5 spcis d mscas qu s ncuntran rgularmnt n gallinrs y stabls tals cm Stmxys calcitrans L., Siphna irritans L., Fannia canicularis L., F. fmralis L. (D Bach, 1 ). En Clmbia s han ralizad trabajs d cntrl d mscas n xp ltacins pcuarias cn Spalangia camrni y 1\f. raptr, pr hasta l prsnt n s ha valuad la fctividad y l cmprtamint d ls parásits n l camp. Pr ésta razón, ls bjtivs dl nsay furn valuar l parasitism d pupas d msca n 2 nivls d libración, mdir la fluctuación d pblación d adults d msca y d!:trminar la factibilidad cnómica d ls tra tam in ts. 94

3 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL El trabaj s ralizó n la vrda La Flrida, municipi d Prira (Risaralda), a 1750 m d altitud, l7 C, y 80 / d humdad rlativa, n trs plantls d pndras: Granja l ( avs, n 7 galpns), Granja 2 (cn capacidad para avs pr sól tuv durant l nsay, 1 galpón) y Granja 3 ( avs, 4 galpns). Tds ls galpns psn 4 hilras d jaulas aparadas n un, d s trs piss, lvadas 1 m dl sul y sparadas pr calljns d lm. Cada jaula ncirra ntr 3 y 4 avs, dbaj d las cuals s va acumuland la cama d dschs qu s utiliza cm abn rganic para l cultiv d la cblla junca, s almacna n scadrs cnvncinals d stircl. Estmatrial, agrgad al qu s llva d tras rgins y al qu s prduc n tras xpltacins pcuarias mnrs, así cm la acumulación d basuras, tc. cran las cndicins idals para la cría y prlifración d mscas n la rgión causand gravs prblmas sanitaris. Prcins cmrcials (6 500 a pupas parasitadas n 4 días.cnscutivs) s clcaban smanalmnt dbaj d las jaulas, n blsas d tul, prtgidas d la humdad y d ls dañs casinads pr animals pr bs praris dl galpón. Pr cada 1000 avs s nsayarn ds nivls d libración: parásits ó 1 prción (nivl 1) y parásits / 2 prcins (nivl 2). Las prcins ncsarias n cada galpón s dtrminarn cn bas n l númr d avs aljadas y al ps d loo g d cada prción. La pblación hspdra dpnd dirctamnt d la cantidad d xcrmnt a viar dispnibl, n un ára y n un timp dtrrnínaél, y pr cnsiguint, incid n la cantidad d parásits qu dbn librars. Al finalizar la ctava smana (cuand ya s había naturalizad la avispa) y durant las 7 smanas siguints, s disminuyó a la mitad la cantidad d parásits librads. D la smana 16 a la 30 (príd fmal d libracins) la cantidad d parásits s rduj a un trci d la libración inicial. En la Granja 3, n fu psibl rducir las libracins hasta un trci d la cantidad inicial, prqu rtiraban tda la cama d dschs, intrrumpind l cicl d ls rganisms bnéfics prsnts n la gallinaza. En las tras granjas s djó una franja xtrir d aprximadamnt 20 cm d anch, a l larg d la cama. La fctividad d las libracins s valuó pr l prcntaj d parasitism y l númr d mscas pr rjilla. El parasitism s valuó mdiant mustr d camp y mustr cntrlad: n l primr, pupas rclctadas smanalmnt al azar n ls brds d la cama, s mantnían durant 10 95

4 días n pquftas cajas, s liminaban las mscas y ls puparis vacís y cn las rstants s calcula l prcnt~ d parasitism prmdi. En l mustr cntrlad, 5 mustras d 100 pupas rcién frmadas ncrradas n blsas d tul, s smtían a la acción parasítica durant 7 días. Para calculat l númr d mscas pr rjijla (0.25 m 2 ), s J"alizarn cnts varias v cs y n difrnts sitis dl galpón y ls valrs más alts s cruidraban m un índic d la dinámica d pblación. Otr dats tnids n cunta furn prcntaj d parasitism natural, prcnt~ d mrtalidad dl parásit y númr d parásits clsinads. En una granja "tstig", quidistant d las tras 3 y cn capacidad para avs, s cnsrvó la franja d dschs pr n s ralizarn libracins. 3. RESULTADOS Y DISCUSION 3.1. Cmparación ntr sistmas d mustr. El prcntaj d parasitism btnid pr l mustr cntrlad y pr l d camp n prsntó difrncias &.ignificativas y l alt grad d crrlación ntr ls ds, indica qu s psibl stimar ls rsultads d un n función d ls rsultads dl tr, mpland la cuación: / P(Camp)= /P (cntrlad) Estimación dl parasitism y mrtalidad naturals. En las ds smanas antrirs al inici d las libracins, l parasitism natural prmdi fu d 3.9 / n las granjas tratadas y 2.3 / n la tstig. Lós prcntajs d mrtalidad natural n mustras tmadas al brd d la cama d dschs furn mnrs dl3 / Mdl gnral d crcimint dl parásit. Cn prmdis d gral\ias, d nivls d libración y d sistmas d mustr, s dtíminarn ~rs fass d crcimint dl parasitism n l príd d valuación (0 a 35 smanas): n la fas 1 (smana 1 a 15), l parasitism crc n frma gmétrica y s lgran ls máxims nivls dbid a la cntinuidad d las libracins y a la aparición d sucsivas gnracins. En la fas 2(smana 15 a 30), la tasa d crcimint dl parasitism s rlativamnt baja (0.19 /) y l rang d parasitism fluctuó ntr l 8 7 y 90 /; la pblación hspdra s mínima y la acción dl parásit stá cndicinada pr la cantidad d pupa dispnibl qu s ncuntra también n nivls muy bajs; s una fas d tndncia linal. En la fas 3 (6 smanas dspués d suspndidas las libracins), s rduc n l prcntaj d parasitism, la rducción s mns acntuada n las granjas dnd s cnsr- 96

5 vó la frarúa xtrir d la cama d dschs, y s tipificó mdiant un mdl d rgrsión linal (Fig. 1 ) Tipificación d la dinámica d pblación d la msca. Cn un prmdi móvil, para atnuar las furts variacins d ls dats riginals,s dfinirn trs fass (Fig. 1) n la dinámica d pblación d mscas: n la fas 1 (smana 1 a 16), l mdl d rgrsión prsnta un dcrcimint dl huéspd, asciad cn un crcimint dl parasitid. La fas 2(smana 16 a 30),d máxim prcntaj d parasitism, crrspndió a ls nivls más b:ijs d pblación d msca. En la fas 3 (6 smanas d spués d suspndidas las libracins), la pblación d msca cminza a rcuprars n f rma aclrada (3.84 mscas pr rjilla y pr smana), y pdría llgar a ls nivls inicials dbid al "mal" manj dl parasitid, a mns qu s rstablzca l prgrama dé libracins Rlación ntr l prcntaj d parasitism y la pblación d mscas. El punt d crt d las ds tndncias, dfmid cm l punt d quilibri bilógic ntr las ds spcis, currió ntr las smanas lo y 11 (Figura 1 ). Est punt pud dsplazars n un u tr sntid dpndi d l-s nivls d libración, d la pridicidad d las libracins y d la calidad dl manj dl cntrl bilógic. La rlación ntr las ds variabls n las difrnts fass d dsarrll dl prgrama, stá dscrita pr 4 fass: n la fas 1, cuand l parásit n ha lgrad aún su naturalización pr n habrs prducid la primra gnración (F 1 ), xist una alta pblación d msca qu cminza a disminuir gradualmnt ( 1 msca mns pr cada / d incrmnt n l parasitism). En la fas 2, cuand l parasitid stá prand activamnt y su crcimint s raliza n frma gmétrica dbid a la suprpsición d gnracins, l parasitism aumnta (0.918 / pr cada msca mns cntabilizada).en la fas 3, d máxima actividad parasitaria, l nivl d mscas s 30 pr lctura d rjilla, aunqu s frcunt ncntrar rjillas n blanc (sin mscas). En la fas 4, al suspndr las libracins la pblación d mscas s rcupra rápidamnt (Fig. 2). Cn bas n las cuacins d rgrsión, s disñó una tabla d rlación (Cuadr 1) para juzgar l stad dl prgrama n un mmnt dtrminad, hacind slamnt cnts d msca pr rjilla Cmparación ntr nivls d libración dl parasitid. Cnsidrand tdas las granjas, sn rlativamnt similars las tndncias dl parasitism prmdi para cada nivl d libración; l punt d quili- 97

6 ~ ~ "' "V J> 21 J>!!? -4 ~ ~ \ M= t,2: h OJ;lr" '' lfi: Ti! 15,~ % p: f.... M: Q837T. 15~f ' 30 16f:' ~ 30 r = O. 821,. % P: T. 304.' ft 35 r \ M T- 301 z 100 ~ "' ~ "' ~ (") t; 60 ~ g J> "' 20 ~ J> TI EM PO EN SEMANAS Fig. l. Cmprtamint sm.nal d las variabls prcntaj d parasitísm y númr d mscas pr unidad d ára.

7 , 90 A y: 89 8~ 1 " ~ 80~ <r a:: <r n. 70 w ~ 60 \ % P M. 1~4~ M 31.1 ;J.: :f!a '... ~ FASE :nz: U') ~ 10 4!) <r a:: N.i. MOSCAS/AREA ~ 40,. w Y IIO.<:tS M.. ~2~ Mlf 1107 '" ~ Y "' M. ASEJit FASElt IZO N UMERO DE MOSCAS POR UNIDAD le AREA ID ID Fig. 2. Rlación ntr l prcnt<ij d parasitism (Prmdi gnral) y l númr d mscas pr unidad d ára.

8 Cuadr 1 - Rlación ntr l númr d mscas pr rjilla y l prcntaj d parasitism FASE Mscas/rjilla Parasitism(/) Máxima Mdia Mínima Máxima Mdia Mínima Máxima Mdia Mínima 89.0

9 brí s alcanza más rapidamnt (15 días ants) n l nivl 2 qu n l nivl l. Sinmbarg, l mpl d un u tr métd garantiza alts prcntajs d parasitism a partir d la smana 19. Una vz finalizadas las libracins, l nivl 2 prsnta una tasa d rducción dl parasitism más lnta qu l nivll, aunqu la tasa d rcupración d la msca s similar para ambs nivls. Las difrncias n l prcntaj d parasitism ntr ls ds nivls sn altamnt significativas sól hasta la smana 19, épca n la cuál ls prcnt(ijs sn rlativamnt lvads para ambs nivls. En sin tsis, la mnr pblación librada n l nivl 1 prsntó la misma fctividadqu la dl nivl 2, pr l prgrama d cntrl s un pc más lnt Influncia d las cndicins d manj dl galpón sbr l parasitism. La rmción ttal y priódica d la gallinaza, cnllva la vacuación d las pupas parasitadas y pr cnsiguint a la suspnsión casi dfmitiva dl prgrama d cntrl, cm currió n la grarúa 3, n dnd ls mayrs nivls d parasitism (hasta 80 /) s lgran smanas más tard; ésta situación bligó a qu la rducción gradual sól llgara al SO / d libración y n hasta l66.6 / cm n las tras granjas, "bin manjadas". Las difrncias n l prcntaj d parasitism ntr granjas.-bin y mal manjadas, furn altamnt significativas n l timp. La autrs cnsidran bu n manj al djar ls brds d la cama d dsch al hacr la rmción d gallinaza Cmparación ntr sistmas d cntrl quúnic y cntrl bilógic Análisis cnómic. El cntrl d mscas más utilizad ha sid l cntrl químic; n la zna s cmbat cn Muscamn, n frma d cbs, y una mzcla d Pivutrin y ACPM, aplicada cn nbulizadr. Tratamint qu al brar pr cntact sól afcta part d la pblación d msca, admás d su alt cst (sin incluir l quip d aplicación, ni la man d bra para las aplicacins y rtir smanal d gallinaza cm mdida d cntr.l cultural), sumad a la rsistncia adquirida pr las mscas a ls prducts tóxics; y qu tin un fct ngativ sbr la prducción d huvs pr la prsncia cnstant d praris dntr d ls galpns (Cuadr 2). En cndicins d bun manj d ls parásits y d ls dschs s lgran xclnts rsultads cn l cntrl bilógic, sind más rntabl l nivl 2. En síntsis l cntrl bilógic n sól s más ficaz, sin más barat. 101

10 Cuadr 2 )-O!'.:> Cmparación d ls csts dl cntrl químic y bilógic d la msca dméstica n La Flrida, Prira. Risaralda C O NTROL Q U 1M ICO * Prduct Cantidad Cst smanal Cst anual Cst/av/aft Muscamn Pivutrin ACPM 1 kg 1 kg 10 gal. $ $ $ 800 $ $ $ CO NTROL BIOLOGICO ** Smana Prcins libradas Ttal Cst smanal Cst/av/añ *** $ $ 700 $ $ $ 4.74 * Granja 3: avs, 4 galpns, 4 830m 2 u Nivl 1 : 1 prción pr "1 000 avs. *** Cst d la prción S 200.

11 Vntajas clógicas y bilógicas. La manipulación d prducts tóxics simpr acarra risgs para td sr viv. Ls rsidus cntaminan ls prducts d la granja. Ls dschs rgánics s usan n sól cm abns, sin también m imprtan t funt d alimnt para tras spcis. Admás d muchas manras p u dn llgar a cntaminar las crrints d agua. Pr tra part, la falta d cntrl d la msca n ésts dschs cntribuy también a la disminación dl prblma. Si pr l cntrari, gran cantidad d pupas d msca prsnts n ls dschs llvan nmigs naturals n su intrir, ést matrial cntribuy a la difusión y naturalización d las spcis bnéficas. En La Flrida fu vidnt la disminución d mscas: l parasitism n la granja "tstig" s incrmntó d 2.6 / al iniciar las libracins, hasta 33 / al finalizar l tra tam in t Rgistr d un génr n cóncid n Clmbia. Hacia l fmal d la tapa d libracins s dtctó la prsncia d un ncyrtíd, difrnt d Spalangia ndius librad y d bs naturalizads Muscidifurax raptr y Pachycrpidus vindmia y s cnstató su mrgncia d pupas d msca rclctadas n ls galpns. S bsrvó la mrgncia d hasta 18 avispas d una sla pupa. El Dr. David A. Nickl dl IIBIII (lnsct Idntificatin and Bnfical Insct Intrductin Institut) cnfirmó cm S. ndius la spci utilizada n l nsay y dt~1inó la tra mustra cm Ztticntis sp, génr d la familia Encyrtida n rgistrad ants n Clmbia y n cuant a la spci, s aparntmnt nuva n l mund. El gnr Ztticntis Ztticntus s ha rprtad cm parásit d hmóptrs (Diaspiditus prnrurn Liang) y clóptrs (Encausts pranbilis Lwís- Ertylida y Carpphilus sp.-nitidulida); nada s sab sbr parasitism n díptrs, si s un parásit d la msca rsultaría d xtrardinari intrés pr su gran ptncial biótic dbid a su plimbrinía, caractrística d ncyrtids; n s rar tnr un cas d hiprparasitism sbr Spalangia, fnómn frcunt ntr Calcidids. 4. CONCLUSIONES 4.1. El cntrl bilógic d Musca dmstica L., mdiant libracins masivas d Spalangia ndius W., n sól s más ficaz qu l cntrl quí- 103

12 mic sin qu s más barat y tin tras vntajas d rdn biclógic. Cn ls ds nivls d libración mplads n l nsay s cnsigun xclnts rsultads, sind l nivl l l más cnómic para avicultrs d La Flrida Ls prgramas d libración d avispas stablcn un quilibri ntr las pblacins d M. dmstica L. y S. ndius W. A mayr cantidad d avispas libradas inicialmnt, más prnt s alcanza ést q ui 1 i bri La adpción d algunas prácticas culturals (cnsrvar una franja d 10 a 20 cm d anch n ls brds d la cama d dschs al timp d la rmción d la gallinaza; mantnr scs ls dschs) influy n la fctividad dl cntrl 4.4. La dinámica d la pblación d adults d msca s pud stimar cn l us d rjillas d cnt, sind más práctica la mplada n ést trabaj. Esta dinámica guarda crrspndncia cn l prcntaj d parasitism d pupas. 5. BffiLIOGRAFIA 1. DEBACH P. Lucha bilgica cntra ls nmigs d las plantas. Mundiprnsa, pp: LEGNER, E. F. and OLTON G. S. Th bilgical mthd and intgratd f hus fly and stabl fly in Califrnia. Agricult. C a 1 i f MORGAN P. B. t al. Raring and rlas f th hus fly pupal parasit Spalangia ndius. Envirmntal Entm. 4 (4): Intrrlatisnhip btwn tw spcis f muscid flis and pupal parasitid S. ndius. J. Md. Entm. 16 (4) Th ptntialus f parasits t cntrl M. dmstica and thr flith brding flis at agricultura! instabatins in th Suthrn Unitd Stats. Dpartmnt f Agricult RUTZ, D. and AXTELL, R. Hus fly (M. dmstica) parasits assciats with pultry manur in Nrth Carlina. Entm. Sc. f Amrica. 9(2)

13 7. RUTZ, D. and AXTELL, R. Hus tly (M. dmstica) cntrl in bri- Ir- brdr pultry huss by pupa! parasits: indignus parasit spcis and rla ss f Muscidifurax raptr. Entm. Sc. f Amrica 1 O (3 ). 198 l. 105