PLA ACCIÓ TUTORIAL Institut Samuel Gili i Gaya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLA ACCIÓ TUTORIAL Institut Samuel Gili i Gaya"

Transcripción

1 PLA ACCIÓ TUTORIAL Institut Samuel Gili i Gaya

2 1.- INTRODUCCIÓ 2.- OBJECTIUS DE L ACCIÓ TUTORIAL 3.- CRITERIS GENERALS DE LA COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PAT 4.- AMBITS DE L ACCIÓ TUTORIAL 5.- FUNCIONS DE LA COORDINACIÓ PEDAGÒGICA, COORDINACIÓ D ESO I COORDINACIÓ DE BATXILLERAT 6.- FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 7.- FUNCIONS DE TOT EL PROFESSORAT EN L ACCIÓ TUTORIAL 8.- FUNCIONS DELS TUTORS/TUTORES LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES LA REUNIÓ DE TUTORS LA COORDINACIO AMB L EQUIP EDUCATIU L ATENCIÓ INDIVIDUAL DE L ALUMNAT L ACCIÓ TUTORIAL AMB EL GRUP D ALUMNES 9.- CONTINGUTS DE LA TUTORIA GRUPAL L ACOLLIDA, A COMENÇAMENT DE CURS, DE L ALUMNAT AL GRUP I A L INSTITUT PARTICIPACIÓ DE L ALUMNAT EN EL SEU GRUP CLASSE I EN LES ACTIVITATS DE L INSTITUT 9.3. EL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE L AVALUACIÓ DE L ALUMNAT LES TÈCNIQUES D ESTUDI I LA ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PROGRAMES FORMATIUS I/O ACTIVITATS PER A JOVES EN COL LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS TEMES D ACTUALITAT QUE AJUDIN A ENTENDRE L ENTORN I EDUQUEN EN ELS VALORS SOCIALMENT ACCEPTATS 9.7. L ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 10.- AVALUACIÓ DEL PAT 11.- ACTIVITATS DE TUTORIA

3 1.- INTRODUCCIÓ Entenem l acció tutorial com una labor pedagògica encaminada al seguiment de l alumnat amb la intenció que cada alumne/a desenvolupi les seves capacitats en les condicions més favorables possibles. L acció tutorial forma part de l acció educativa i és inseparable del procés d ensenyament-aprenentatge. L acció tutorial és un recurs educatiu al servei de l aprenentatge i per això el nostre PAT tracta de ser coherent amb els criteris educatius del PEC. Entenem l orientació i la tutoria de l alumnat com una tasca de tot el professorat i per tant comprèn les actuacions que, amb caràcter més específic, desenvolupa el tutor/a i també aquelles que cada professor/a desenvolupa en la seva àrea. 2.- OBJECTIUS DE L ACCIÓ TUTORIAL L acció tutorial de l Institut Samuel Gili i Gaya té com a objectius fonamentals: Promoure la integració de l alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los en la participació a les diferents activitats de centre. Orientar a l alumnat en els aspectes personals i professionals. Potenciar una educació personalitzada i que tingui en compte les necessitats de cada alumne/a. Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquestes i la resta del professorat del grup. Aconseguir que l alumnat conegui el funcionament del centre i dels seus mecanismes de participació. Programar les activitats que s han de desenvolupar en les sessions de tutoria setmanals amb el grup classe. Per assolir aquests objectius són necessàries: Les actuacions dels tutors. L actuació coordinada de l equip educatiu. El recolzament de la Comissió d Atenció a la Diversitat (CAD). La funció orientadora de cada professor/a. La cooperació amb les famílies.

4 El PAT és el marc en el que s especifiquen els criteris per a l organització i les línies prioritàries de funcionament de l acció tutorial a l institut. Forma part del PEC i tracta de ser coherent amb la resta d elements d aquest. 3.- CRITERIS GENERALS DE LA COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PAT 1.- Es pretén que el PAT sigui un marc obert i flexible ja que els objectius del mateix poden ser treballats a través d activitats diferents en funció de les necessitats especifiques de cada grup. 2.- A partir de les línies d actuació generals els tutors, coordinadors i/o cap d estudis programaran, en les reunions setmanals, les activitats més adients. 3.- La coordinació pedagògica i les coordinadores d ESO, en el cas de l ESO, i el cap d estudis i la coordinadora de batxillerat, en el cas de batxillerat, proporcionaran l assessorament i els recursos personals i materials per que sigui possible el desenvolupament de les funcions tutorials. 4.- AMBITS DE L ACCIÓ TUTORIAL L acció tutorial a l Institut Samuel Gili i Gaya en concreta en cinc tipus d actuacions: Actuacions per assegurar la coherència educativa de les programacions. Actuacions amb el grup d alumnes en l horari setmanal de tutoria. Actuacions per atendre individualment a l alumnat. Actuacions per mantenir comunicació amb les famílies. Actuacions de col laboració en les diferents activitats que des de la tutoria, el centre, o els diferents departaments s organitzin. 5.- FUNCIONS DE LA COORDINACIÓ PEDAGÒGICA, COORDINACIÓ D ESO I COORDINACIÓ DE BATXILLERAT Elaborar les línies generals del Pla d Acció Tutorial. Convocar, coordinar i moderar les reunions de tutors. Planificar les sessions de tutoria en els diferents grups juntament amb els tutors de cada nivell educatiu.

5 Avaluar el desenvolupament de les activitats previstes juntament amb els tutors en cada nivell educatiu. Proposar i/o organitzar les activitats de tutoria. Informar dels acords presos en la CAD. Facilitar els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats. Informar als tutors dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Coordinar la intervenció del psicòleg contractat per l AMPA per a aquells alumnes i/o famílies ho requereixin. 6.- FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) Informar als tutors dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Informar a l equip educatiu, a començament de curs, dels alumnes amb NEE. Coordinar les reunions amb el professorat dels alumnes d escolarització externa (Aules Taller, UEC...). Fer els seguiment de l alumnat de 1r i 2n d ESO que presentin greus problemes de conducta, socials o acadèmics. Coordinar la intervenció del psicòleg contractat per l AMPA amb els alumnes de 3r i 4t d ESO que presentin greus problemes de conducta, socials, o acadèmics. 7.- FUNCIONS DE TOT EL PROFESSORAT EN L ACCIÓ TUTORIAL A l Institut Samuel Gili i Gaya tot el professorat contribueix en l acció tutorial: Atenent a les necessitats educatives de cada alumna/e en la seva matèria. Atenent a la formació personal de l alumnat, més enllà de la instrucció en la seva disciplina. Preocupant-se per les circumstàncies personals de cada alumna/e. Facilitant que tot l alumnat estigui integrat en el grup. Coordinant-se amb el tutor/a, aportant-li informació i recolzament. Afavorint l autoestima dels seus alumnes. Orientant l alumnat en la millor manera d estudiar la seva matèria. Atenent les demandes i suggeriments de l alumnat.

6 Col laborant amb la resta del professorat. 8.- FUNCIONS DELS TUTORS/TUTORES Les funcions dels tutors estan relacionades amb la col laboració amb el professorat que forma l Equip educatiu, la coordinadora pedagògica, les coordinadores d ESO, la coordinadora de batxillerat, el cap d estudis i les famílies. En les reunions de tutors es concreten i coordinen els diferents continguts de l acció tutorial LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES Durant el primer trimestre l equip directiu convocarà reunions de pares per a cada nivell educatiu. A primer de batxillerat, aquesta reunió es farà a finals del mes d octubre, un cop feta la preavaluació d aquest nivell. A segon de batxillerat es farà a finals del mes de novembre, un cop feta la primera avaluació d aquest nivell. La reunió tindrà una primera part conjunta de tots els grups on es donaran els trets generals del funcionament del curs. Posteriorment cada tutor/a mantindrà una reunió informativa més concreta amb els pares dels alumnes del seu grup. En aquesta reunió es pot requerir la intervenció de l equip educatiu per concretar informació sobre les diferents matèries. Els tutors disposaran d una hora setmanal per atendre individualment a les famílies, informant-les del procés d aprenentatge del seu fill/a, intercanviant informació i promovent la cooperació dels pares en la tasca educativa. Aquesta reunió pot ser sol licitada tan pels pares com pels tutors. Els tutors informaran als pares sobre les faltes d assistència i sobre els aspectes disciplinaris que es puguin donar i buscaran la seva cooperació en l adopció de mesures correctores. El tutor/a justificarà les faltes d assistència dels seus alumnes i quinzenalment enviarà un comunicat als pares dels alumnes que hagin comès tres o més faltes injustificades. També s informarà als pares en el cas que l equip educatiu cregui convenient que el seu fill/a segueixi un currículum adaptat.

7 L intercanvi d informació entre el tutor/a i els pares es podrà fer, també, a través de l aplicatiu informàtic de Tutoria, accessible als pares mitjançant la pàgina web de l institut. La cooperació dels pares amb el centre en la tasca educativa serà un objectiu a promoure per tot el professorat a través de l intercanvi d informació amb el tutor/a LA REUNIÓ DE TUTORS Té una periodicitat setmanal. S analitza com s han desenvolupat les activitats realitzades en les sessions de tutoria de la setmana anterior. S anticipen les línies de treball a mig termini per recollir les propostes i suggeriments dels tutors. S informa als tutors dels acords presos a les reunions d equip directiu, de les mesures disciplinaries, activitats extraescolars 8.3. LA COORDINACIO AMB L EQUIP EDUCATIU La figura del tutor/a té com a tasca principal assegurar que tot el professorat tingui en compte les necessitats especifiques de l alumnat. A partir del coneixement de les condicions socials i personals i de la seva evolució acadèmica en les diferents matèries, el tutor/a pot proposar amb un informe de l EAP, al professorat del grup, les mesures educatives per atendre les necessitats individuals. 8.4 L ATENCIÓ INDIVIDUAL DE L ALUMNAT Quan els alumnes s incorporen al nostre centre, se ls hi fa una entrevista personal amb la presència dels pares, per tal d afavorir el seu coneixement i poder informar a l equip educatiu. Per tal de facilitar l evolució acadèmica i personal dels alumnes, els tutors mantindran entrevistes individuals amb ells, i especialment en els casos d aquells alumnes que necessitin una orientació especial.

8 Els alumnes que es trobin amb dificultats per assolir els objectius acadèmics o presentin problemes d adaptació escolar seran objecte d una atenció preferent. Se ls derivarà per aquest motiu a la psicòloga o la psicopedagoga del centre. Per als alumnes amb greus problemes de comportament o adaptació es podran designar tutors de recolzament. 8.5 L ACCIÓ TUTORIAL AMB EL GRUP D ALUMNES L hora setmanal de tutoria no és una matèria més del currículum, si no que serveix per l anàlisi i la reflexió sobre els processos d aprenentatge, la dinàmica de cada grup, el funcionament de l institut i el futur acadèmic i professional, a més es realitzen sessions de tutoria en col laboració amb altres institucions, programes formatius per a joves, activitats organitzats des dels departaments, activitats de centre CONTINGUTS DE LA TUTORIA GRUPAL L acció tutorial que es desenvolupa en l horari setmanal de tutoria, s estructura en set blocs principals: L ACOLLIDA, A COMENÇAMENT DE CURS, DE CADA ALUMNE/A AL GRUP I A L INSTITUT Activitats comunes El primer dia de curs els tutors realitzaran una sessió d acollida amb el grup, en la qual es donarà als alumnes informació sobre el calendari escolar, horari, professors del grup, calendari d avaluacions, aules, etc. Tot el professorat del grup contribuirà a l acció tutorial realitzant activitats específiques d acollida en les respectives matèries: presentació als alumnes, informació dels objectius, continguts, metodologia, criteris d avaluació i forma de recuperació. Els alumnes que s incorporen per primera vegada al centre seran objecte d una especial atenció nomenant voluntaris que els hi facilitin la informació del funcionament del centre. Cada professor/a col laborarà en l acollida dels alumnes nouvinguts.

9 9.2.- PARTICIPACIÓ DE L ALUMNAT EN EL SEU GRUP CLASSE I EN LES ACTIVITATS DE L INSTITUT Activitats comunes Els alumnes rebran informació sobre l organització i funcionament del centre: organigrama de govern, consell escolar, claustre de professors, junta de delegats, etc. El primer mes del curs s organitzarà l elecció de delegat seguint el procediment establert a les NOF. Es designaran responsables amb caràcter rotatori de tasques organitzaves: tancar llums, finestres, ordre de l aula, El professorat s ha d implicar en les tasques de control de neteja de les aules. El delegat/ada, sempre que s hagi reunit la junta de delegats, informarà al grup dels assumptes que l afectin. En sessió de tutoria es reservarà un temps per analitzar problemes de convivència i aprenentatge comuns, a traves del diàleg EL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE L AVALUACIÓ DE L ALUMNAT Els tutors recolliran informació sobre els alumnes del grup referent a la situació acadèmica i personal, el seu entorn familiar, les entrevistes que s han mantingut amb els pares i les transmetran als tutors del curs següent, si és el cas. Els tutors col laboraran en la planificació del calendari d exàmens procurant que en resulti equilibrat. Abans de cada sessió d avaluació el tutor recollirà informació i les propostes i suggeriments que puguin resultar d interès a l equip educatiu. Els tutors informaran a l alumnat del grup, desprès de cada sessió d avaluació, dels acords d aquesta, que afectin al grup, indicant les mesures específiques de recuperació. En cas que els pares demanin tutoria d una matèria específica, el tutor farà d intermediari entre pares i professors. Els alumnes que a la primera i segona avaluació es trobin en situació de no obtenir els mínims per superar el curs seran objecte d una especial atenció, a tal efecte, el tutor/a

10 mantindrà una reunió amb els pares per intercanviar informació i afavorir compromisos LES TÈCNIQUES D ESTUDI I LA ORIENTACIÓ PROFESSIONAL A 1r i 2n d ESO serà prioritari afavorir hàbits per l aprofitament del temps de treball i estudi a casa. El tutor vetllarà pel repartiment equilibrat dels deures en les diferents matèries al llarg de la setmana. El tutor recollirà de l alumnat les impressions sobre el procés d ensenyament aprenentatge en les diferents àrees i informarà a l equip educatiu PROGRAMES FORMATIUS I/O ACTIVITATS PER A JOVES EN COL LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS Programa Órdago de prevenció de drogodependències Programa Salut i Escola. Programa Escoles sense fum Participació en el Plenari dels infants i adolescents. Diverses activitats organitzades pels Mossos d Esquadra TEMES D ACTUALITAT QUE AJUDIN A ENTENDRE L ENTORN I EDUQUEN EN ELS VALORS SOCIALMENT ACCEPTATS Participació en la cursa solidària i altres activitats en benefici de l ONG Save the Children. Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac. Celebració del Dia Mundial contra la Sida. Organització d activitats amb l Associació Antisida. Campanya de recollida d aliments per al Banc d aliments. Informació sobre col laboracions amb diferents ONG s L ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

11 Test d orientació acadèmica i professional. En base al test que es passa a l alumnat de 4t d ESO, s elabora un informe d orientació. Xerrada de la Coordinadora de Batxillerat sobre els diferents batxillerats, als alumnes de 3r i 4t d ESO. Informació sobre les Proves d Accés a la Universitat, estudis universitaris i cicles formatius de grau superior a través dels tutors, als alumnes de batxillerat. Informació sobre jornades de portes obertes de les diferents universitats i del Saló de l Ensenyament, als alumnes de batxillerat. Visita a la Fira de la Formació Professional. Orientació per a la prova d accés a cicles de grau mitjà i grau superior: Els alumnes que fan 17 anys, durant l any que es realitzen les proves, tenen la possibilitat de presentar-se a les proves d accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Igualment, els alumnes que fan 19 anys tenen la possibilitat de presentar-se a les proves d accés a Cicles Formatius de Grau Superior. A tots els alumnes que hi puguin accedir se ls informa i facilita la realització d aquesta prova mitjançant reunions informatives sobre: Explicació de la convocatòria. Com inscriure s. Exàmens d anys anteriors AVALUACIÓ DEL PAT Aquest Pla d Acció Tutorial està concebut com un instrument dinàmic al servei dels tutors i dels equips educatius, això fa que el document es trobi en un constant procés de revisió. A final de curs però, es farà una avaluació global del pla i s avaluaran els següents punts: Funcionament del PAT. Programació de les activitats de tutoria. Material emprat. Els equips de tutors dels diferents nivells, juntament amb les coordinadores d ESO, la coordinadora de batxillerat i el cap d estudis, faran aquesta valoració anual. Es revisaran

12 les actuacions que no han donat el resultat esperat, s analitzarà el per què i se n buscaran d altres que puguin ser més eficients. També es tindran en compte les aportacions i suggeriments de l alumnat a les diverses sessions de tutoria ACTIVITATS DE TUTORIA ACTIVITATS DE TUTORIA 1r ESO CURS ACOLLIDA Informació general Presentació. Lliurament i explicació de l horari. Objectius i organització del curs. Visita pel centre, per conèixer les seves dependències. Utilització de l agenda. Convivència Coneixement dels companys del grup. Comentari de les NOF. Campanya de neteja. Sortida de convivència a la Vall de Guara. PARTICIPACIÓ Elecció de delegat, sotsdelegat i altres càrrecs de classe. Elecció del delegat verd. SEGUIMENT DEL PROCÉS D APRENENTATGE Activitats de preavaluació. Comentari i reflexió sobre els resultats de la preavaluació i les avaluacions. Treball del quadern de tècniques d estudi: El lloc d estudi.

13 TÈCNIQUES D ESTUDI L horari d estudi. La concentració. Aprendre a aprendre. Preparació d exàmens. Presentació de treballs Informació sobre exàmens, controls i presentació de treballs. PROGRAMES FORMATIUS Salut i escola Programa Órdago Xerrada: Hàbits d higiene personal Xerrada: Higiene postural Xerrada: Canvis puberals Programa Escoles sense fum Celebració del dia mundial sense tabac Activitats sobre la prevenció de drogodependències: La pressió del grup. Mossos d esquadra Xerrada: Internet segura per a la protecció del menor EDUCACIÓ EN VALORS Participació en les activitats en benefici de l ONG Save the Children. Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac. Campanya de recollida d aliments i xerrades del Banc d aliments. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Matèries optatives de 1r d ESO. Orientació per a l elecció de matèries optatives de 2n d ESO.

14 ACTIVITATS DE TUTORIA 2n ESO CURS ACOLLIDA Informació general Presentació. Lliurament i explicació de l horari. Objectius i organització del curs. Utilització de l agenda. Convivència Comentari de les NOF. Campanya de neteja. Sortida de convivència a Alquèzar. PARTICIPACIÓ Elecció de delegat, sotsdelegat i altres càrrecs de classe. Elecció del delegat verd. SEGUIMENT DEL PROCÉS D APRENENTATGE Activitats de preavaluació. Comentari i reflexió sobre els resultats de la preavaluació i les avaluacions. TÈCNIQUES D ESTUDI Treball del quadern de tècniques d estudi: Consells per a la motivació. Condicions per a l estudi. L horari d estudi. Les distraccions en l estudi. Presentació de treballs. Informació sobre exàmens, controls i presentació de treballs.

15 PROGRAMES FORMATIUS Salut i escola Programa Órdago Xerrada: Hàbits d higiene personal Xerrada: Alimentació saludable Celebració del dia mundial sense tabac Activitats sobre la prevenció de drogodependències: La prevenció del consum d alcohol. Mossos d esquadra Xerrada: Utilització de les xarxes socials EDUCACIÓ EN VALORS Participació en les activitats en benefici de l ONG Save the Children. Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac. EDUCACIÓ EN VALORS Campanya de recollida d aliments i xerrades del Banc d aliments. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Orientació per a l elecció de matèries optatives de 3r d ESO.

16 ACTIVITATS DE TUTORIA 3r ESO CURS ACOLLIDA Informació general Presentació. Lliurament i explicació de l horari. Objectius i organització del curs. Utilització de l agenda. Convivència Comentari de les NOF. Campanya de neteja. Sortida de convivència als Llacs del Beciberri. PARTICIPACIÓ Elecció de delegat, sotsdelegat i altres càrrecs de classe. Elecció del delegat verd. SEGUIMENT DEL PROCÉS D APRENENTATGE Activitats de preavaluació. Comentari i reflexió sobre els resultats de la preavaluació i les avaluacions. TÈCNIQUES D ESTUDI Informació sobre exàmens, controls i presentació de treballs. Salut i escola Taller: Sexualitat i afectivitat Celebració del dia mundial sense tabac Activitats sobre la prevenció de

17 PROGRAMES FORMATIUS Programa Órdago drogodependències: Assistència a l obra de teatre: Max a escena. Activitats a l aula sobre l obra de teatre. Mossos d esquadra Xerrada: Situacions de risc per a joves EDUCACIÓ EN VALORS Participació en les activitats del Plenari dels infants i adolescents: La cultura. Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac EDUCACIÓ EN VALORS Campanya de recollida d aliments i xerrades del Banc d aliments. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Xerrada sobre els diferents itineraris a 4t d ESO i sortides desprès de l ESO (Batxillerat, Cicles Formatius...) Orientació per a l elecció de matèries específiques de 4td ESO.

18 ACTIVITATS DE TUTORIA 4t ESO CURS ACOLLIDA Informació general Presentació. Lliurament i explicació de l horari. Objectius i organització del curs. Utilització de l agenda. Convivència Comentari de les NOF. Campanya de neteja. Sortida de convivència als Llacs del Beciberri. Sortida de final d ESO a París. PARTICIPACIÓ Elecció de delegat, sotsdelegat i altres càrrecs de classe. Elecció del delegat verd. SEGUIMENT DEL PROCÉS D APRENENTATGE Activitats de preavaluació. Comentari i reflexió sobre els resultats de la preavaluació i les avaluacions. TÈCNIQUES D ESTUDI Informació sobre exàmens, controls i presentació de treballs. Salut i escola Xerrada: Malalties de transmissió sexual Preparació d activitats per la celebració del dia mundial contra la SIDA. Celebració del dia mundial sense tabac Programa

19 PROGRAMES FORMATIUS Órdago Activitat: Febre del divendres nit sobre la prevenció de drogodependències. Mossos d esquadra EDUCACIÓ EN VALORS Xerrada: Violència masclista Organització d activitats per al Dia Mundial contra la SIDA. Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac Campanya de recollida d aliments i xerrades del Banc d aliments. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Test d orientació acadèmica i professional. Xerrades d orientació acadèmica. Visita al BUS de les professions. Visita a la Fira de la Formació Professional. Orientació per a la prova d accés a cicles de Grau Mitjà.

20 ACTIVITATS DE TUTORIA 1r BATXILLERAT CURS Informació general Presentació. Lliurament i explicació de l horari. Objectius i organització del curs. ACOLLIDA Convivència Coneixement dels companys del grup. Comentari de les NOF. PARTICIPACIÓ Elecció de delegat, sotsdelegat i altres càrrecs de classe. Elecció del delegat verd. SEGUIMENT DEL PROCÉS D APRENENTATGE Activitats de preavaluació. Comentari i reflexió sobre els resultats de la preavaluació i les avaluacions. Associació Antisida Activitats monitoritzades. PROGRAMES FORMATIUS Programa Órdago Mossos d esquadra Activitats sobre la prevenció de drogodependències: Xerrada: Mobilitat segura. EDUCACIÓ EN VALORS Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac. Campanya de recollida d aliments per part del Banc d aliments.

21 ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Informació sobre les PAU Informació sobre les PA-CFGS Informació sobre estudis universitaris. Informació sobre CFGS. ACTIVITATS DE TUTORIA 2n BATXILLERAT CURS Informació general Presentació. Lliurament i explicació de l horari. Objectius i organització del curs. ACOLLIDA Convivència Coneixement dels companys del grup. Comentari de les NOF. PARTICIPACIÓ Elecció de delegat, sotsdelegat i altres càrrecs de classe. Elecció del delegat verd. SEGUIMENT DEL PROCÉS D APRENENTATGE EDUCACIÓ EN VALORS Comentari i reflexió sobre els resultats de les avaluacions. Organització d activitats per al Dia Mundial sense Tabac. Campanya de recollida d aliments per part del Banc d aliments. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Informació sobre les PAU Informació sobre les PA-CFGS Informació sobre estudis universitaris. Informació sobre CFGS.

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra XERRADA SOBRE LES DROGUES Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa mossos d esquadra Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A...

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A... Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Secretaria de Polítiques Educatives Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Servei d Immersió i Acolliment Lingüístics Programa biblioteca escolar

Más detalles

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 IMPLANTACIÓ D UN PAU CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 David Tisaire Berga Definicions i obligacions Implantació: tot el conjunt de mesures a prendre per assegurar l eficàcia operativa del

Más detalles

Especialista en Intervenció estratègica breu en context educatiu, sanitari i social

Especialista en Intervenció estratègica breu en context educatiu, sanitari i social 2016-17 Especialista en Intervenció estratègica breu en context educatiu, sanitari i social 1a edició Curs semipresencial a Barcelona. 65 hores. Diploma de la Fundació Universitat de Girona www.iesp.cat

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS ÍNDEX ÍNDEX 2 GES TIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT: 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS: 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RES ULTATS: 5 PROCÉS-Q-410-T-37-ET

Más detalles

Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES

Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Seguretat de Transports i Infraestructures Codi: 101868 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat

Más detalles

Índex de figures i taules

Índex de figures i taules Índex de figures i taules Capítol 1. Introducció... 13 Capítol 2. Vint-i-cinc anys de polítiques d integració de les TIC als centres docents de Catalunya... 27 Taules Taula 1. Formació del professorat

Más detalles

2.- Informe del director. Consell Català d Estadística 13 de novembre de 2013

2.- Informe del director. Consell Català d Estadística 13 de novembre de 2013 2.- Informe del director Consell Català d Estadística 13 de novembre de 2013 Activitats Idescat/SEC des de novembre 2012 Treballs en marxa i de futur Pla estadístic 2015-2018 Activitats Idescat/SEC des

Más detalles

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL CURRICULUM resumit Francesc López EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL - Incorporació a la plantilla en règim de contractat laboral indefinit com a mestre a l escola Costa i Llobera des de l any 1977 fins el 1986.

Más detalles

PARLA3 El teu futur parla idiomes

PARLA3 El teu futur parla idiomes PARLA3 El teu futur parla idiomes RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES Dimecres, 18 de febrer de 2015 MOTIVACIÓ En l enquesta que l AQU fa el 2014 als graduats universitaris

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

CEIP 25 DE SETEMBRE

CEIP 25 DE SETEMBRE CEIP 25 DE SETEMBRE 2009-2010 http://www.xtec.cat/ceip-25desetembre-rubi http://escola25setembre.blogspot.com/ EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA Necessitat d unes normes de convivència. Respectar als altres: companys,

Más detalles

LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL

LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL S E G O N A E D I C I Ó D E S A B A D E L L U N I V E R S I T A T D E L 7 A L 1 1 D E J U L I O L D E 2 0 0 3 LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL LES ESTRATÈGIES LOCALS EN LA MOBILITAT URBANA Joan Carles

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓ DE L ESPAI DE DEURES, UN PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR A SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

DOSSIER DE PRESENTACIÓ DE L ESPAI DE DEURES, UN PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR A SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA DOSSIER DE PRESENTACIÓ DE L ESPAI DE DEURES, UN PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR A SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA Què és? L Espai de deures és un projecte que vol contribuir a reduir l elevat índex de fracàs

Más detalles

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. Les funcions i tasques a desenvolupar s articulen dintre de les pròpies atribuïdes a l EAIA en el seu Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre (DOGC

Más detalles

IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses. Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ

IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses. Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ Índex Índex Pàg. 2 Informació General Pàg. 3 Què és? Pàg. 3 Quan? Pàg. 3 Dirigit

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

PEL REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA EN CENTRES DE GENT

PEL REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA EN CENTRES DE GENT IMPLANTACIÓ DE PANTALLES TÀCTILS PEL REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA EN CENTRES DE GENT GRAN Entitat gestora: M Dolors Fitó Selva Directora Residència Assistida, Centre de dia i CGG Font dels

Más detalles

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares;

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; 2011 El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; Tresorera: Eva Sala; Vocals: Estel Salomó, Flor Bellver,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

PROJECTE EDUCATIU ESCOLA BISBAT D ÈGARA

PROJECTE EDUCATIU ESCOLA BISBAT D ÈGARA PROJECTE EDUCATIU ESCOLA BISBAT D ÈGARA INDEX 0. INTRODUCCIÓ... 4 1. CONTEXT... 4 2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 2.1 Principis rectors... 5 2.2 Caràcter propi... 6 3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE... 7 4.

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

VACANCES, PERMISOS i LLICÈNCIES a l Institut Català de la Salut

VACANCES, PERMISOS i LLICÈNCIES a l Institut Català de la Salut VACANCES, PERMISOS i LLICÈNCIES VACANCES, PERMISOS i LLICÈNCIES a l Institut Català de la Salut PERSONAL LABORAL DE L INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 1. VACANCES Vacances 1 mes Art. 50, Ley 7/2007 del

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE 1. DEFINICIÓ: PER COMBINAR ESTUDIS AMB PERFECCIONAMENT DE GOLF Aquest Programa, va dirigit a nois i noies jugadors catalans, de nacionalitat espanyola i amb 2 anys,

Más detalles

Pla d atenció integral a les persones amb trastorns de l espectre autista (TEA) Barcelona, 17 de juliol de 2013

Pla d atenció integral a les persones amb trastorns de l espectre autista (TEA) Barcelona, 17 de juliol de 2013 Pla d atenció integral a les persones amb trastorns de l espectre autista (TEA) Barcelona, 17 de juliol de 2013 Dades Epidemiològiques El TEA es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal

Más detalles

Empresa Iniciativa Empresarial. (Responsabilitat Social de l empresa) -UNITAT 3-

Empresa Iniciativa Empresarial. (Responsabilitat Social de l empresa) -UNITAT 3- Empresa Iniciativa Empresarial (Responsabilitat Social de l empresa) -UNITAT 3- 1. La imatge corporativa La cultura corporativa-formada per la missió, la visió i els valors- representen l essència de l

Más detalles

Tallers de. dels nens

Tallers de. dels nens Tallers de coneixement i desenvolupament dels nens de 3 a 6 anys 2014-15 TALLERS DE CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DELS NENS DE 3 A 6 ANYS Els Tallers de coneixement i desenvolupament dels nens de 3 a 6

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya

Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya El Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya El Pla de Salut 2011-2015 I Tres eixos de transformació Programes de salut: més salut i per a tothom i millor qualitat de vida Nou línies

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

Col legi Sagrada Família Any ANIVERSARI

Col legi Sagrada Família Any ANIVERSARI Col legi Sagrada Família Any 1966-2016 50 ANIVERSARI 50 ANYS DE CAMÍ Amb la festa del naixement Maria Gay i Tibau, fundadora de les religioses de Sant Josep de Girona, comença la celebració del 50è aniversari

Más detalles

Tipus de Currículum Vitae

Tipus de Currículum Vitae El Currículum Vitae El currículum és un document que conté informació personal i professional necessària i rellevant per trobar feina en el món laboral. L objectiu del currículum és obtenir una entrevista

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Arnau Compte i Joan Casellas ESCOLES VEDRUNA DE CATALUNYA

Arnau Compte i Joan Casellas ESCOLES VEDRUNA DE CATALUNYA Arnau Compte i Joan Casellas ESCOLES VEDRUNA DE CATALUNYA Judit Vilà QUI SOM Som una xarxa de trenta-nou escoles d arreu del nostre país, molt diverses però cohesionades totes per una història i per un

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s actualitza la normativa que regula l elaboració dels plans de convivència

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Registre del consum d alcohol a l e-cap

Registre del consum d alcohol a l e-cap Registre del consum d alcohol a l e-cap Rosa Freixedas, Estela Díaz i Lídia Segura Subdirecció General de Drogodependències ASSOCIACIÓ D INFERMERI A FAMILIAR I COMUNITÀRI A DE CATALUN YA Índex Introducció

Más detalles

EL SERVEI COMUNITARI PER A L ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

EL SERVEI COMUNITARI PER A L ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EL SERVEI COMUNITARI PER A L ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Una acció educativa en el marc curricular Octubre 2015 ÍNDEX INTRODUCCIÓ... 1 1. OBJECTIUS... 4 2. MARC NORMATIU... 5 3. PRINCIPIS... 7 4.

Más detalles

guia de centres educatius ensenyament postobligatori

guia de centres educatius ensenyament postobligatori guia de centres educatius ensenyament postobligatori MONTCADA I REIXAC CURS ESCOLAR 2016/2017 ÍNDEX BATXILLERAT pàg. 4 Accés al batxillerat des d altres estudis pàg. 4 On s imparteix? pàg. 4 Accés als

Más detalles

PRÀCTICUM 0-3 EDUCACIÓ INFANTIL

PRÀCTICUM 0-3 EDUCACIÓ INFANTIL PRÀCTICUM 0-3 EDUCACIÓ INFANTIL (Projecte) Curs 2016-2017 ÍNDEX INTRODUCCIÓ...... 3 1. REQUISITS PREVIS... 4 2. COMPETÈNCIES I RESULTATS D APRENENTATGE... 4 3. CALENDARI DE REALITZACIÓ... 6 4. FUNCIONS

Más detalles

La guarda i custòdia compartida

La guarda i custòdia compartida Montserrat Tur Advocada i mediadora familiar Directora àrea legal IMBGrup Barcelona Article 90 del Codi Civil El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá contener,

Más detalles

1. OBJECTIU DEL CURS - Per a qui està pensat aquest curs? 4. MÒDULS, COMPETÈNCIES I CONTINGUTS De qué es tracta el curs?

1. OBJECTIU DEL CURS - Per a qui està pensat aquest curs? 4. MÒDULS, COMPETÈNCIES I CONTINGUTS De qué es tracta el curs? Curs de monitors 1. OBJECTIU DEL CURS - Per a qui està pensat aquest curs? 2. TITULACIÓ REGLADA Quín títol s obté? 3. REQUISITS D ACCÈS Quí pot apuntar-se? 4. MÒDULS, COMPETÈNCIES I CONTINGUTS De qué es

Más detalles

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp Crèdit núm. 10 : Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Durada: 120 hores més 10

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA 1.- La Llei de la Promoció de l autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L objecte de la llei és reconèixer un nou dret de la ciutadania a

Más detalles

La marca de la Diputació de Barcelona

La marca de la Diputació de Barcelona La marca de la Diputació de Barcelona La nostra marca evoluciona amb nosaltres La Diputació de Barcelona ha revisat la seva marca, d una banda per aconseguir una imatge unificada que ens identifiqui com

Más detalles

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura : Activitat física i Salut. Codi: (a emplenar posteriorment) Tipus : Presencial Impartició: Català Departaments implicats

Más detalles

FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS

FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS Els Objectius indiquen allò que es vol aconseguir o els efectes i els resultats que s esperen quan es planteja un pmk per modificar una determinada situació

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

CENTRO DE SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EL CAMPICO PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA. CURSO ACADÉMICO 2016/2017 TEMARIO

CENTRO DE SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EL CAMPICO PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA. CURSO ACADÉMICO 2016/2017 TEMARIO CENTRO DE SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EL CAMPICO CURSO: 3º E.S.O. ASIGNATURA: MÚSICA PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA. CURSO ACADÉMICO 2016/2017 TEMARIO Unidad 1. Unidad 2. Unidad 3. Unidad

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

Annex 1 Catàleg de llocs de treball de l Ajuntament de Barcelona. Sistema d Ordenació Municipal

Annex 1 Catàleg de llocs de treball de l Ajuntament de Barcelona. Sistema d Ordenació Municipal Annex 1 Catàleg de llocs de treball de l Ajuntament de Barcelona Sistema d Ordenació Municipal Desembre de 2012 Índex 1. Presentació... 2 2. Mapa de llocs de treball... 4 3. Fitxes Generals... 6 4. Introducció

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

PREMIS CEIER PREMIS CEIER. A la investigació i la innovació en l àmbit de l escola rural de Catalunya

PREMIS CEIER PREMIS CEIER. A la investigació i la innovació en l àmbit de l escola rural de Catalunya PREMIS CEIER 2015 2016 PREMIS CEIER A la investigació i la innovació en l àmbit de l escola rural de Catalunya 2014 2015 El Programa per a la Coordinació dels Estudis i Innovació de l Escola Rural, CEIER,

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

25 ANYS de MEDICINA DE ARA LA UNIVERSITAT

25 ANYS de MEDICINA DE ARA LA UNIVERSITAT Girona 16 d octubre de 2008 25 ANYS de MEDICINA DE FAMÍLIA ARA LA UNIVERSITAT Josep Basora i Gallisà Metge de Família Professor Associat Institut Català de la Salut Vicepresident de la semfyc 25 ANYS de

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

PROGRAMACIÓ DEL CENTRE D INFORMACIÓ JUVENIL. - Programa Garantia Juvenil dirigit a la busca d ocupació per a jóvens de anys.

PROGRAMACIÓ DEL CENTRE D INFORMACIÓ JUVENIL. - Programa Garantia Juvenil dirigit a la busca d ocupació per a jóvens de anys. PROGRAMACIÓ DEL CENTRE D INFORMACIÓ JUVENIL REGIDURIA DE JOVENTUT - CIJ GENER-FEBRER-MARÇ 2016 El Centre d Informació Juvenil (CIJ) és un espai públic d informació, assessorament i oci que la Regidoria

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA -----

CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA ----- CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA ----- Infraestructures Turístiques Hotel Aigua Blava Begur, 2 d octubre 2009 Miquel Alsius. Enginyer de Camins. Pte. Grup CETT Infraestructures Turístiques Què

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Escola Bressol Municipal JM Céspedes

Escola Bressol Municipal JM Céspedes Escola Bressol Municipal JM Céspedes Sant Adrià de Besòs EBM JM Céspedes L escola Bressol Municipal JM Céspedes forma part del Centre per a la petita infància i famílies de Sant Adrià de Besòs, està situada

Más detalles

isalut Historia Clínica Compartida de Catalunya

isalut Historia Clínica Compartida de Catalunya isalut Historia Clínica Compartida de Catalunya Índex 1 Resultats de publicació informació per RRSS 2 Nou model Tic i nou model de governança 3 Objectius Territorials lligats al contracte programa 4 Referents

Más detalles

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Organitza: 4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Gerard Mussot: Neu i brases 1r Concurs de Fotografia Digital L Andorra dels Paisatges Març Léopold Hurbin: Submarí 4t Concurs de

Más detalles

DIRECCIÓ GENERAL D INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA. Denominació/Denominación: Localitat/Localidad: Càrrec Cargo 1 DNI

DIRECCIÓ GENERAL D INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA. Denominació/Denominación: Localitat/Localidad: Càrrec Cargo 1 DNI Annex I / Anexo I Pla d Activitats / Plan de Actividades Servici Psicopedagògic Escolar o Gabinet Psicopedagògic Autoritzat Servicio Psicopedagógico Escolar o Gabinete Psicopedagógico Autorizado: A. Dades

Más detalles

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius:

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius: V EDICIÓ DEL CONCURS 5a BECA ROTARY IMPULS A L EMPRENEDORIA 2016 Rotary Club de Cerdanyola del Vallès i l Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, convoquen la cinquena Edició del Concurs 5a Beca Rotary Impuls

Más detalles

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE)

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) Curs Certificat per la Universitat San Jorge 110 HORES 3 MESOS 4 ECTS CAMBRIDGE ENGLISH: RECONEIXEMENT MUNDIAL Cambridge English s'ha convertit

Más detalles

2016-17 Postgrau en Teràpia Breu Estratègica 19a edició en dissabtes - 20a edició en dimarts Curs presencial a Barcelona. 12 Crèdits ECTS Diploma de la Fundació Universitat de Girona www.iesp.cat www.interpersonal.cat

Más detalles

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009 El treball en xarxa en la prevenció dels ASI www.alonsovarea.com CADA COSA EN SU MOMENTO Construir una RED es hermoso http://yoriento.com/2009/03/como-fomentar-el-trabajo-el-equipo-de-verdad-487.html

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Botànica (20336) Temari teòric PART 1. DIVERSITAT I EVOLUCIÓ VEGETAL. 1. Presentació de l assignatura

Botànica (20336) Temari teòric PART 1. DIVERSITAT I EVOLUCIÓ VEGETAL. 1. Presentació de l assignatura Botànica (20336) Titulació: Grau en Biologia Humana Curs: 1r. Trimestre: 3r. Nombre de crèdits ECTS: 4 Llengua o llengües de la docència: Català i castellà Professors: Dra. Elisabeth Moyano i Laura Ganzer

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de 2012 Roser Benavides Ollé VIè Workshop biblioudg Girona, 1 de març de 2013 PER QUÈ SOBRE TECNOLOGIES MÒBILS?

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

PROCÉS DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ EN UNA AULA DE P4 D UNA ESCOLA PÚBLICA DE PRIMÀRIA A ANGLATERRA

PROCÉS DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ EN UNA AULA DE P4 D UNA ESCOLA PÚBLICA DE PRIMÀRIA A ANGLATERRA PROCÉS DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ EN UNA AULA DE P4 D UNA ESCOLA PÚBLICA DE PRIMÀRIA A ANGLATERRA Berta Salvador Peyrón Mestra i postgraduada en psicomotricitat RESUM Aquest article es basa en l experiència

Más detalles

Màster Universitari en Formació de Professorat d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster Universitari en Formació de Professorat d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Programa Oficial de Postgrau Departament d Economia i Empresa (UPF) Departament d Humanitats (UPF) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (UPF) Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Más detalles

L Obra Social "la Caixa" treballa per trencar el cercle de la pobresa hereditària mitjançant ajuts a més de infants

L Obra Social la Caixa treballa per trencar el cercle de la pobresa hereditària mitjançant ajuts a més de infants Nota de premsa El programa CaixaProinfància s adreça a llars amb menors de 16 anys, en risc d exclusió social L Obra Social "la Caixa" treballa per trencar el cercle de la pobresa hereditària mitjançant

Más detalles

PEC : Projecte Educatiu de Centre

PEC : Projecte Educatiu de Centre [Escribir texto] : Projecte Educatiu de Centre Estat : Revisió [Escribir texto] 1. INTRODUCCIÓ... 2 1.1 Definició Projecte Educatiu de Centre 2. CARACTERÍSTIQUES DE L INSTITUT I EL SEU L ENTORN SOCIOECONÒMIC...

Más detalles

Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental. Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5

Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental. Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5 Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental (En extinció) Tipus: Troncal Codi: 242002 Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5 Departament: Infermeria de Salut Pública, Salut

Más detalles