1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales."

Transcripción

1 Per a omplir el model Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos parts: dades personals i dades de la sol licitud. Una vegada validada, es genera un arxiu pdf per a la seua impressió. El dit document no podrà ser guardat, ha d'imprimir-se en el moment de la seua generació. Para cumplimentar el modelo 046 Tasa por inscripción en pruebas selectivas, se utiliza una pantalla de captura de datos que permite validar parte de la información introducida. Dicha pantalla se divide en dos partes: datos personales y datos de la solicitud. Una vez validada, se genera un archivo pdf para su impresión. Dicho documento no podrá ser guardado, debe imprimirse en el momento de su generación. 1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. DNI amb la lletra / DNI con la letra Grau de discapacitat (no cal posar el símbol %) Grado de discapacidad (no es necesario poner el símbolo %) Data d obtenció de la Titulació Fecha de obtención de la Titulación Data de naixement amb format dd/mm/aaaa, per exemple 01/01/1980 Fecha de nacimiento con formato dd/mm/aaaa, por ejemplo 01/01/1980 Formació Pedagògica i Didàctica (CAP, Màster, etc.) Formación Pedagógica y Didáctica (CAP, Master, etc.) 1

2 2n Dades de la sol licitud / 2º Datos de la solicitud. En este apartat, els usuaris deuen de seleccionar aquells valors predeterminats disponibles que s'ajusten a les seues preferències. En este apartado, los usuarios deben de seleccionar aquellos valores predeterminados disponibles que se ajusten a sus preferencias. Al fer clic en els diferents camps, apareixeran els valors disponibles en un camp desplegable o en una pantalla auxiliar. És convenient omplir els camps en l'orde establit, ja que els dits valors poden dependre de camps anteriors, com per exemple l'especialitat, que depén del cos seleccionat, o la prova de castellà, que depén de la nacionalitat. Al hacer clic en los diferentes campos, aparecerán los valores disponibles en un campo desplegable o en una pantalla auxiliar. Es conveniente rellenar los campos en el orden establecido, ya que dichos valores pueden depender de campos anteriores, como por ejemplo la especialidad, que depende del cuerpo seleccionado, o la prueba de castellano, que depende de la nacionalidad. Una vegada omplits els camps, farem clic en el botó Acceptar perquè l'aplicació valide les dades introduïdes i ens permeta imprimir la sol licitud. Una vez cumplimentados los campos, haremos clic en el botón Aceptar para que la aplicación valide los datos introducidos y nos permita imprimir la solicitud. 2

3 3r Validació de dades / 3º Validación de datos. L'aplicació comprova que les dades obligatòries estiguen omplits. En cas contrari, ens apareixerà un missatge indicant l'error i ens remetrà a la pantalla anterior, en la que les dades requerits apareixeran marcats de color roig. La aplicación comprueba que los datos obligatorios estén cumplimentados. En caso contrario, nos aparecerá un mensaje indicando el error y nos remitirá a la pantalla anterior, en la que los datos requeridos aparecerán marcados de color rojo. A més de comprovar que les dades obligatòries estiguen omplits, també comprova la validesa dels mateixos, com per exemple, la lletra del NIF o que el número de telèfon este complet. Además de comprobar que los datos obligatorios estén cumplimentados, también comprueba la validez de los mismos, como por ejemplo, la letra del NIF o que el número de teléfono este completo. 3

4 En el cas que les dades estiguen omplides de manera correcta, l'aplicació mostrarà un missatge amb l'import de la taxa i un botó per a obtindre els fulls de la instància En caso de que los datos estén cumplimentados de manera correcta, la aplicación mostrará un mensaje con el importe de la tasa y un botón para obtener las hojas de la instancia. Segons la configuració del navegador, pot ocórrer que, al connectar amb la plataforma SARA per a generar la instància (model 046), aparega un missatge amb un problema amb el certificat de seguretat, recomanant-se tancar la pàgina. Els usuaris han d'obviar este missatge i fer clic en l'opció Vaja a este lloc web (no recomanat) per a continuar amb el procés. Según la configuración del navegador, puede ocurrir que, al conectar con la plataforma SARA para generar la instancia (modelo 046), aparezca un mensaje con un problema con el certificado de seguridad, recomendándose cerrar la página. Los usuarios deben obviar este mensaje y hacer clic en la opción Vaya a este sitio web (no recomendado) para continuar con el proceso. 4

5 4t Generació de la instància / 4º Generación de la instancia. En esta fase devem de comprovar que les dades introduïdes són correctes. Una vegada verificades, farem clic en el botó Aceptar perquè genere els fulls del model 046 (entitat col laboradora, administració i interessat). Recordem que els dites fulls deuen de ser firmades. En cas de trobar algun error en les dades reflectides, cal repetir el procés, ja que no es permet la modificació directa sobre el model 046. En esta fase debemos de comprobar que los datos introducidos son correctos. Una vez verificados, haremos clic en el botón Aceptar para que genere las hojas del modelo 046 (entidad colaboradora, administración e interesado). Recordemos que dichas hojas deben de ser firmadas.en caso de encontrar algún error en los datos reflejados, hay que repetir el proceso, ya que no se permite la modificación directa sobre el modelo 046. En este pas poden sorgir dos problemes: a) Alguns dels camps ixen buits o incomplets. Este error es deu a la compatibilitat de l'aplicació utilitzada per a visionar els documents pdf's, sent la recomanada Adobe Reader. b) A l'utilitzar els navegadors Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari, pot ocórrer que, al fer clic en el botó Acceptar per a generar les còpies necessàries, el pdf allotjat en la plataforma SARA produïsca el següent error Error a l'obrir URL per a enviar este formulari. En este cas, convé repetir tot el procés utilitzant el programa Internet Explorer. En este paso pueden surgir dos problemas: a) Algunos de los campos salen vacios o incompletos. Este error se debe a la compatibilidad de la aplicación utilizada para visionar los documentos pdf s, siendo la recomendada Adobe Reader. b) Al utilizar los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari, puede ocurrir que, al hacer clic en el botón Aceptar para generar las copias necesarias, el pdf alojado en la plataforma SARA produzca el siguiente error Error al abrir URL para enviar este formulario. En este caso, conviene repetir todo el proceso utilizando el programa Internet Explorer. 5

6 A continuació, apareixerà una pantalla de confirmació de dades, en la que farem clic en el botó Acceptar, amb la qual cosa es generara el número de liquidació i els fulls del model. Per a finalitzar, farem clic en el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries, que hauran de ser firmades abans de la seua tramitació. A continuación, aparecerá una pantalla de confirmación de datos, en la que haremos clic en el botón Aceptar, con lo que se generara el número de liquidación y las hojas del modelo. Para finalizar, haremos clic en el botón Imprimir para obtener las copias necesarias, que deberán ser firmadas antes de su tramitación. 6

GUÍA PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN A ACTIVIDADES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP)

GUÍA PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN A ACTIVIDADES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) GUÍA PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN A ACTIVIDADES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP) SOLICITANTES: Personal de Administraciones Públicas con destino

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Manual trámite telemático AYUDAS ECONÓMICAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CURSO 2015-2016

Manual trámite telemático AYUDAS ECONÓMICAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CURSO 2015-2016 Manual trámite telemático AYUDAS ECONÓMICAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CURSO 2015-2016 INDICE 1. Introducción...3 2. Requisitos previos...3 3. Ejecutar

Más detalles

Manual trámite telemático para la presentación de la RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL DOCENTE

Manual trámite telemático para la presentación de la RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL DOCENTE Manual trámite telemático para la presentación de la RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL DOCENTE ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2.REQUISITOS PREVIOS...3 3.EJECUTAR EL TRÁMITE...3 4.FIRMAR EL TRÁMITE...14 5.RECUPERAR

Más detalles

Solicitud individual de participación del alumnado

Solicitud individual de participación del alumnado Solicitud individual de participación del alumnado ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2. ACCESO AL TRÁMITE...3 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...9 Pág: 2 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este manual es explicar el funcionamiento

Más detalles

ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2. ACCESO AL TRÁMITE...3 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...9 MANUAL SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL BANCO DE LIBROS

ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2. ACCESO AL TRÁMITE...3 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...9 MANUAL SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL BANCO DE LIBROS Solicitud individual de participación en el Banco de Libros Curso 2016-2017 ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2. ACCESO AL TRÁMITE...3 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...9 Pág: 2 de 11 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de

Más detalles

Solicitud individual de participación en el banco de libros y en la 2 a Fase del Programa Xarxa de Llibres

Solicitud individual de participación en el banco de libros y en la 2 a Fase del Programa Xarxa de Llibres Solicitud individual de participación en el banco de libros y en la 2 a Fase del Programa Xarxa de Llibres ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2. ACCESO AL TRÁMITE...3 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...9 Pág: 2 de 11

Más detalles

GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES - CONVOCATORIAS: ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL

GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES - CONVOCATORIAS: ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES - CONVOCATORIAS: ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL 1. Son compatibles todos los navegadores? 2. Cuál debe ser el formato de los documentos subidos? 3. He extraviado la contraseña,

Más detalles

Manual para solicitud de sustituciones de aula virtual de FP a distancia en Oficina Virtual. Versión 1

Manual para solicitud de sustituciones de aula virtual de FP a distancia en Oficina Virtual. Versión 1 Manual para solicitud de sustituciones de aula virtual de FP a distancia en Oficina Virtual Versión 1 ÍNDICE ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y CUMPLIMENTACIÓN OFICINA VIRTUAL...2 3.

Más detalles

Comprobación instalación plugin PDF

Comprobación instalación plugin PDF En este documento se explican los pasos a seguir para comprobar el correcto funcionamiento del en la aplicación del Entorno Telemático de Tramitación. Si los campos de NIF del Titular o NIF del Representante

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

GUÍA DE USO PARA LOS CENTROS ESCOLARES GESTIÓN DE CANDIDATOS Y MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO CURSO 2015/16

GUÍA DE USO PARA LOS CENTROS ESCOLARES GESTIÓN DE CANDIDATOS Y MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO CURSO 2015/16 GUÍA DE USO PARA LOS CENTROS ESCOLARES GESTIÓN DE CANDIDATOS Y MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO CURSO 2015/16 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... Pág. 3 2. ALUMNOS CANDIDATOS A LAS PRUEBAS

Más detalles

Tasa por Inspección de Higiene, Sanitaria, Profilaxis y Seguridad Aplicativo WEB - Manual de Usuario 1.4

Tasa por Inspección de Higiene, Sanitaria, Profilaxis y Seguridad Aplicativo WEB - Manual de Usuario 1.4 Tasa por Inspección de Higiene, Sanitaria, Profilaxis y Seguridad Aplicativo WEB - Manual de Usuario 1.4 1 de 28 INTRODUCCIÓN...3 CARACTERÍSTICAS GENERALES...3 REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION...3 ORGANIZACIÓN

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Se deben seguir los siguientes pasos para la correcta instalación del módulo descargable:

MANUAL DE USUARIO. Se deben seguir los siguientes pasos para la correcta instalación del módulo descargable: MANUAL DE USUARIO La aplicación para la convocatoria Parques Científicos y Tecnológicos consta de un programa descargable más un módulo web. Mediante el módulo descargable, es posible cumplimentar todos

Más detalles

Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación

Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Abril 2015 (v1.0) Índice. 1. Introducción... 3 2. Requisitos para ejecutar la aplicación...

Más detalles

Manual para solicitud de autorización de licencias de software en la Oficina Virtual. Versión 2

Manual para solicitud de autorización de licencias de software en la Oficina Virtual. Versión 2 Manual para solicitud de autorización de licencias de software en la Oficina Virtual Versión 2 ÍNDICE ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y CUMPLIMENTACIÓN OFICINA VIRTUAL...2 3. DETALLE

Más detalles

Oficina Virtual de la CIPS

Oficina Virtual de la CIPS Manual de Usuario Versión: 12.0 Fecha: 29/07/2015 Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial,

Más detalles

Centro Guadalinfo de Cenes de la Vega EL CERTIFICADO DIGITAL

Centro Guadalinfo de Cenes de la Vega EL CERTIFICADO DIGITAL EL CERTIFICADO DIGITAL 1 CERTIFICADO DIGITAL QUÉ ES EL CERTIFICADO DIGITAL? Es un documento digital certificado con las mismas funcionalidades que cualquier documento físico, sirve para identificarnos

Más detalles

Manual de usuario para Facturación Electrónica 2011

Manual de usuario para Facturación Electrónica 2011 Contenido Manual de usuario Facturación Electrónica.... 2 Requisitos... 2 Registro de usuario.... 2 Inicio de sesión.... 4 Cerrar Sesión.... 4 Mi cuenta.... 5 Datos Personales.... 5 Información Fiscal...

Más detalles

Guía para la gestión de las

Guía para la gestión de las Guía para la gestión de las Ta S as Generalitat de Catalunya Departament de Justícia 1 2 Gestión de las tasas por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de

Más detalles

Procedimiento de Instalación y Configuración del. cliente VPN para Acceso Remoto a la Red. Corporativa en Mac OSX

Procedimiento de Instalación y Configuración del. cliente VPN para Acceso Remoto a la Red. Corporativa en Mac OSX Manual de Usuario Página 1 de 34 Procedimiento de Instalación y Configuración del cliente VPN para Acceso Remoto a la Red Corporativa en Mac OSX Este documento es propiedad de la Dirección General de Telecomunicaciones

Más detalles

GUÍA DE CLIENTE - ADMINISTRADOR

GUÍA DE CLIENTE - ADMINISTRADOR GUÍA DE CLIENTE - ADMINISTRADOR Contenido: GUÍA DE CLIENTE - ADMINISTRADOR Introducción a la guía de cliente..............2 Acceder a su correo desde su navegador Web.......... 4 Gestionar sus cuentas:

Más detalles

Ayuda Aplicación Oposición de Inspectores

Ayuda Aplicación Oposición de Inspectores Ayuda Aplicación Oposición de Inspectores Versión 1.0 Autor Secretaría General Técnica Fecha Inicio 09/03/2013 13:00:00 Fecha último cambio 09/03/2013 13:00:00 Fecha: 11/09/2013 Página 1 de 22 Índice 1.

Más detalles

Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital

Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas Acción Estratégica de Economía y Sociedad Fecha: 17/01/2014 Versión: 1.01 Índice. 1. Introducción... 3 2. Requisitos para ejecutar la aplicación...

Más detalles

G U Í A D E C L I E N T E

G U Í A D E C L I E N T E GUÍA DE CLIENTE GUÍA DE CLIENTE Contenido: Introducción a la guía de cliente..............2 Acceder a su correo desde su navegador Web.......... 4 Gestionar su cuenta: Parallels Plesk Panel.......... 7

Más detalles

Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2006

Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2006 Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2006 Las siguientes líneas están escritas con el único fin de guiarle en el uso de la aplicación informática para la solicitud de una Ayuda al Programa

Más detalles

MANUAL PARA USUARIOS DE MAC CONFIGURACIÓN DE NAVEGADORES VÁLIDOS PROGRAMA DE RENTA POR CLIENTE CITRIX FAQ. Agencia Tributaria INFORMÁTICA TRIBUTARIA

MANUAL PARA USUARIOS DE MAC CONFIGURACIÓN DE NAVEGADORES VÁLIDOS PROGRAMA DE RENTA POR CLIENTE CITRIX FAQ. Agencia Tributaria INFORMÁTICA TRIBUTARIA MANUAL PARA USUARIOS DE MAC CONFIGURACIÓN DE NAVEGADORES VÁLIDOS PROGRAMA DE RENTA POR CLIENTE CITRIX FAQ Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE

Más detalles

BORRADO DE CAHÉ MANUAL DE CONFIGURACIÓN

BORRADO DE CAHÉ MANUAL DE CONFIGURACIÓN Dirección General Académica Jefatura de Tecnologías de Información Coordinación de Desarrollo de Sistemas BORRADO DE CAHÉ MANUAL DE CONFIGURACIÓN CONTENIDO Descripción del documento... 3 Actividades...

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

Oficina virtual IFAPA. Preguntas y respuestas frecuentes /VEA

Oficina virtual IFAPA. Preguntas y respuestas frecuentes /VEA Oficina virtual IFAPA. Preguntas y respuestas frecuentes /VEA Versión: v02r01 Fecha: 22/09/2014 Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación

Más detalles

Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para Emprendetur I+D+i

Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para Emprendetur I+D+i Manual de usuario de la aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para Emprendetur I+D+i Fecha: 03/07/2015 Versión: 1.01 Índice. 1. Introducción... 3 2. Requisitos para ejecutar la aplicación...

Más detalles

Oficina virtual IFAPA. Preguntas y respuestas frecuentes /Presenta-PCT

Oficina virtual IFAPA. Preguntas y respuestas frecuentes /Presenta-PCT Oficina virtual IFAPA. Preguntas y respuestas frecuentes /Presenta-PCT Versión: v02r01 Fecha: 24/09/2014 Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIJOS DISCONTINUOS CON FICHEROS EXCEL

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIJOS DISCONTINUOS CON FICHEROS EXCEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIJOS DISCONTINUOS CON FICHEROS EXCEL Página 1 de 19 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. RESUMEN DE PASOS A SEGUIR... 3 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL

Más detalles

Aceptación / Renuncia Plaza Erasmus

Aceptación / Renuncia Plaza Erasmus Aceptación / Renuncia Plaza Erasmus 1. Requisitos a. Sistema Operativo b. Firma Digital y Navegadores Soportados c. Java d. Problemas comunes con Navegadores Soportados 2. Acceso 3. Cumplimentación 4.

Más detalles

Fecha: 28/03/2014 Versión: 1.01

Fecha: 28/03/2014 Versión: 1.01 aplicación para la presentación de solicitudes de ayudas para los programas Emprendetur I+D+i y Emprendetur Jóvenes Emprendedores Fecha: 28/03/2014 Versión: 1.01 Índice. 1. Introducción...3 2. Requisitos

Más detalles

Manual de usuarios Asignación y Pago en Línea AGENCIA ISBN COLOMBIA

Manual de usuarios Asignación y Pago en Línea AGENCIA ISBN COLOMBIA Manual de usuarios Asignación y Pago en Línea AGENCIA ISBN COLOMBIA Abril de 2014 1 REQUERIMIENTOS DEL NAVEGADOR Tenga en cuenta que para un correcto funcionamiento, debe tener habilitadas las ventanas

Más detalles

TELEMÁTICA EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA POLICÍA (ESCALAS BÁSICA Y EJECUTIVA).

TELEMÁTICA EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA POLICÍA (ESCALAS BÁSICA Y EJECUTIVA). MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR VACANTES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (ESCALAS BÁSICA Y EJECUTIVA). ÍNDICE 1. Introducción... 1 2. Página

Más detalles

Manual Usuario SEDI. Solicitud Electrónica Diseños Industriales (SEDI) Manual de Usuario. Versión: v2.0. Página: 1 de 22

Manual Usuario SEDI. Solicitud Electrónica Diseños Industriales (SEDI) Manual de Usuario. Versión: v2.0. Página: 1 de 22 Solicitud Electrónica Diseños Industriales () Manual de Usuario Manual Usuario Página: 1 de 22 1. Acceso al trámite Pinchado en Sede Electrónica o escribiendo la URL: https://sede.oepm.gob.es/esede/es/index.html

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FORMA OFICIAL 76 INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES (ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)

MANUAL DE USUARIO FORMA OFICIAL 76 INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES (ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN) FORMA OFICIAL 76 INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES (ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN) Mayo 2015 El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pone a su disposición una guía para interactuar

Más detalles

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CURSOS, CERTIFICADOS DE APTITUD PROFESIONAL Y TARJETAS DE CUALIFICACIÓN DE CONDUCTORES.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CURSOS, CERTIFICADOS DE APTITUD PROFESIONAL Y TARJETAS DE CUALIFICACIÓN DE CONDUCTORES. Manual de usuario V 1.22 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CURSOS, CERTIFICADOS DE APTITUD PROFESIONAL Y TARJETAS DE CUALIFICACIÓN DE CONDUCTORES. En Madrid a 16 de octubre de 2015 ÍNDICE ÍNDICE...

Más detalles

01.2012 Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E. 2008.12

01.2012 Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E. 2008.12 Sistemas de Información 01.2012 Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E. 2008.12 Hoja de Control Título Código Declaración por Internet de transacciones

Más detalles

CONVOCATORIA COMFUTURO

CONVOCATORIA COMFUTURO CONVOCATORIA COMFUTURO PRIMERA EDICIÓN GUÍA DEL SOLICITANTE Una iniciativa de ÍNDICE 0. Fases del proceso de solicitud.3 1. Preparación de la documentación a adjuntar en el formulario.3 A. Documentación

Más detalles

GUÍA DE AYUDA No. 652

GUÍA DE AYUDA No. 652 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 652 PROCESO: " COMO SUBIR FACTURAS ELECTRÓNICAS AL BUZÓN VIRTUAL PROCEDIMIENTO: Para poder subir nuestras facturas electrónicas sean CFD o CFDI al Buzón Virtual,

Más detalles

Si vas a entrar de nuevo y olvidaste tu folio, dale clic a la liga y te abrirá la siguiente ventana:

Si vas a entrar de nuevo y olvidaste tu folio, dale clic a la liga y te abrirá la siguiente ventana: Hola, te damos la más cordial bienvenida al Sistema de Registro en Línea de la Ibero. Te sugerimos que realices tu registro desde una computadora de escritorio (PC), una laptop o una Mac con un navegador

Más detalles

GUÍA Consejo Territorial y Asociaciones

GUÍA Consejo Territorial y Asociaciones REGISTRO ELECTRÓNICO DE INICIATIVAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO GUÍA Consejo Territorial y Asociaciones Octubre 2014 Guía _ presentación de iniciativas a través del Registro Electrónico 1 de 10 INDICE

Más detalles

Inserción de anuncios en el BOPB a través del Gestor de anuncios previa autenticación con certificado electrónico

Inserción de anuncios en el BOPB a través del Gestor de anuncios previa autenticación con certificado electrónico Inserción de anuncios en el BOPB a través del Gestor de anuncios previa autenticación con certificado electrónico Nombre del documento: Guía Gestor d anuncios Fecha de creación: 23-11-2005; Fecha de modificación:

Más detalles

1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA.

1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA. Contenido 1.- GENERAL.... 3 2.- INGRESO AL SISTEMA.... 3 2.1.- Ingreso y uso del sistema.... 3 3.- AMBIENTE DE TRABAJO.... 4 4.- GESTIÓN DE COMPROBANTES.... 5 4.1.- AGREGAR COMPROBANTE.... 5 4.1.1.- Agregar

Más detalles

Guía del Campus Global. Perfil Participante

Guía del Campus Global. Perfil Participante Guía del Campus Global Perfil Participante Barcelona, edición 2014-2015 Índice 1. Información general 03 1.1 El campus Global 03 1.2 Equipamento necessario 03 2. Cómo entrar 03 3. Funcionalitdades del

Más detalles

Junio de 2014 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Junio de 2014 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE

Más detalles

REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS Guía Rápida CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 03 Compatibilidades y Requisitos... 04 REGISTRO... 06 1. Registro de Usuario... 07 2. Confirmar el registro... 09 2. Crear una entidad

Más detalles

Manual Usuario Solemar_n. Solicitud Electrónica Signos Distintivos (Solemar_n) Manual de Usuario. Versión: v2.0 Página: 1 de 28

Manual Usuario Solemar_n. Solicitud Electrónica Signos Distintivos (Solemar_n) Manual de Usuario. Versión: v2.0 Página: 1 de 28 Solicitud Electrónica Signos Distintivos () Manual de Usuario Versión: v2.0 Página: 1 de 28 1. Acceso al trámite Pinchado en Sede Electrónica o escribiendo la URL: https://sede.oepm.gob.es/esede/es/index.html

Más detalles

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS I DICE VÍA DE ACCESO A LA APLICACIÓN PARA GRABACIÓN DE INSTANCIAS... 2 PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON CERTIFICADO... 6 Grabación

Más detalles

Manual de consulta del recibo de la nómina

Manual de consulta del recibo de la nómina Manual de consulta del recibo de la nómina Versión 01 22/03/2012 Control de versiones Versión Autor Fecha Observaciones 1.0 21/03/2012 Revisión de este documento: Creado por: Supervisado por: Fecha: Fecha:

Más detalles

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES Versión: 18/01/2010 V1.0- - 1 ÍNDICE 1 Descripción general de la presentación de NOTIFICACIONES...

Más detalles

Curso Formativo para la Aplicación de Matrícula de Grados 2012-2013 30 y 31 Agosto 2012. Manual de Usuario

Curso Formativo para la Aplicación de Matrícula de Grados 2012-2013 30 y 31 Agosto 2012. Manual de Usuario Curso Formativo para la Aplicación de Matrícula de Grados 2012-2013 30 y 31 Agosto 2012 Manual de Usuario Proceso de Matriculación del Estudiante Paso 1 Paso 2 Obtención de un Usuario UNED Inserción de

Más detalles

1. Comprobar el navegador 2 2. Solicitud 4. 3. Acreditación 9 4. Descarga e instalación 10. 5. Copia de seguridad 13 6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

1. Comprobar el navegador 2 2. Solicitud 4. 3. Acreditación 9 4. Descarga e instalación 10. 5. Copia de seguridad 13 6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15 INDICE 1. Comprobar el navegador 2 2. Solicitud 4 2.1. Requisitos previos 4 2.2. Acceso a la página de solicitud de la FNMT 4 2.3. Elegir la opción Solicitud vía Internet de su certificado 5 2.4. Elegir

Más detalles

GUÍA DE CONFIGURACIÓN PC PARA HACER USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

GUÍA DE CONFIGURACIÓN PC PARA HACER USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA GUÍA DE CONFIGURACIÓN PC PARA HACER USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Páginas afectadas Cambios 1.0 14/10/2015 Todas Versión inicial del documento

Más detalles

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR MANUAL USUARIO

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR MANUAL USUARIO FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR MANUAL USUARIO Este manual pretende ser una guía en el uso del Módulo de Financiación de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo. En su contenido podremos

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Sistema Nacional de Identificación Ciudadana. Manual de Usuario

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Sistema Nacional de Identificación Ciudadana. Manual de Usuario DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y Sistema Nacional de Identificación Ciudadana Manual de Usuario NOVIEMBRE 2014 VERSION 1.1 Contenido CONTENIDO... 2 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVOS

Más detalles

Solicitud de admisión on-line: Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Documento Ayuda

Solicitud de admisión on-line: Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Documento Ayuda Solicitud de admisión on-line: Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria Documento Ayuda Enero 2015 ÍNDICE 1 Introducción... 2 2 Fases del procedimiento... 2 2.1 Fase de Registro... 2 2.1.1

Más detalles

MANUAL DE AYUDA PAGO DE IMPUESTOS

MANUAL DE AYUDA PAGO DE IMPUESTOS MANUAL DE AYUDA PAGO DE IMPUESTOS Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE PAGO DE IMPUESTOS ACCESO A PAGO DE IMPUESTOS...3 Comprobaciones previas...

Más detalles

USO DEL CLIENTE DE @FIRMA

USO DEL CLIENTE DE @FIRMA USO DEL CLIENTE DE @FIRMA Documentación Interna a la Dirección de Informática DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ÁREA DE DESARROLLO HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO Relación de cambios efectuados Versión Fecha Versión

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y USO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA A LA COOPERACIÓN 2012

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y USO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA A LA COOPERACIÓN 2012 INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y USO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA A LA COOPERACIÓN 2012 Soporte telefónico para dudas sobre instalación y uso de la aplicación: 976210366 (de

Más detalles

Pantalla inicial. Primera vez. Manual sobre el uso de la aplicación: Admisión en Línea

Pantalla inicial. Primera vez. Manual sobre el uso de la aplicación: Admisión en Línea Manual sobre el uso de la aplicación: Admisión en Línea Gracias por su interés en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT; completar esta solicitud de admisión en línea es el primer

Más detalles

Guía rápida de registro y presentación de ofertas en la plataforma VORTALnext>

Guía rápida de registro y presentación de ofertas en la plataforma VORTALnext> Guía rápida de registro y presentación de ofertas en la plataforma VORTALnext> www.vortal.es Índice 1 Compatibilidades y requisitos... 1 2 Registro de usuario... 2 3 Registrar una empresa o asociarse a

Más detalles

Manual Instrucciones Firma Digital

Manual Instrucciones Firma Digital Manual Instrucciones Firma Digital INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 JAVA... 3 2.1 INSTALACION O ACTUALIZACION DE UNA VERSION EXISTENTE DE JAVA... 3 2.2 ACTIVACION DE JAVA EN LOS NAVEGADORES... 3 3 INTERNET

Más detalles

Racima y la seguridad de los navegadores

Racima y la seguridad de los navegadores Racima y la seguridad de los navegadores Al acceder a Racima por primera vez, el navegador utilizado puede mostrar algún aviso relacionado con la seguridad, desaconsejando, de una forma u otra, el acceso

Más detalles

GUÍA RÁPIDA DE NOTIFICACIÓN DE FICHEROS SERVICIO ELECTRÓNICO NOTA

GUÍA RÁPIDA DE NOTIFICACIÓN DE FICHEROS SERVICIO ELECTRÓNICO NOTA GUÍA RÁPIDA DE NOTIFICACIÓN DE FICHEROS SERVICIO ELECTRÓNICO NOTA Fecha última revisión 25 de Noviembre de 2015 Página 1 de 38 Se ha implementado, como alternativa a la presentación de notificaciones de

Más detalles

Denuncias On-Line. MANUAL DE USUARIO Denuncias On-Line Formulario constancia de documentos extraviados Ver. 1.2. Manual de Usuario

Denuncias On-Line. MANUAL DE USUARIO Denuncias On-Line Formulario constancia de documentos extraviados Ver. 1.2. Manual de Usuario Denuncias On-Line MANUAL DE USUARIO Denuncias On-Line Formulario constancia de documentos extraviados Ver. 1.2. Departamento de Desarrollo Dirección Nacional de TICs Abril de 2014 Manual de Usuario Sistema

Más detalles

INTRODUCCIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTOS. Qué es SIRO?

INTRODUCCIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTOS. Qué es SIRO? ÍNDICE INTRODUCCIÓN OBJETIVOS REQUERIMIENTOS INGRESO POR PRIMERA VEZ INGRESO AL SISTEMA TIPOS DE USUARIO SECCIÓN 1: IMPRENTAS Impresiones Busqueda SECCIÓN 2: OPERADORES Pedidos Búsqueda CERRAR SESIÓN 3

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA VIRTUAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA VIRTUAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA VIRTUAL ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN... 2 2 ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL... 2 3 TRÁMITES DISPONIBLES EN LA SECRETARÍA VIRTUAL... 4 4 CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES... 6 4.1

Más detalles

Tutorial e-administración. Suministro de Datos e Información Estadística con Certificado Digital

Tutorial e-administración. Suministro de Datos e Información Estadística con Certificado Digital Tutorial e-administración. Suministro de Datos e Información Estadística con Certificado Digital Acceda a la oficina virtual a través del enlace ubicado en la página web del Servicio de Planificación y

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES PÁGINA WEB OFICINA VIRTUAL

PREGUNTAS FRECUENTES PÁGINA WEB OFICINA VIRTUAL PREGUNTAS FRECUENTES PÁGINA WEB OFICINA VIRTUAL CASUÍSTICA Olvidó su contraseña RESOLUCIÓN Puede solicitar nuevamente la contraseña y el usuario en la Oficina Virtual en el apartado Si ha olvidado su contraseña

Más detalles

3.- Acceso al Portal de Convocatorias

3.- Acceso al Portal de Convocatorias Prueba de acceso a FP grado SUPERIOR Manual de Instrucciones: Solicitud telemática 1. Introducción El presente manual proporciona las instrucciones y la ayuda necesaria para la cumplimentación de la solicitud

Más detalles

Manual del sistema Sistema de solicitud de información OsTicket v1.9.5.1-.9

Manual del sistema Sistema de solicitud de información OsTicket v1.9.5.1-.9 Manual del sistema Sistema de solicitud de información OsTicket v1.9.5.1-.9 El presente manual ha sido elaborado por la Unidad de Transparencia (UTI) del Comité Ejecutivo Estatal en Jalisco del Partido

Más detalles

MANUAL PARA EMPRESAS PRÁCTICAS CURRICULARES

MANUAL PARA EMPRESAS PRÁCTICAS CURRICULARES MANUAL PARA EMPRESAS PRÁCTICAS CURRICULARES ÍNDICE 1. Introducción... 3. Registro y Acceso... 3.1. Registro Guiado... 4.1. Registro Guiado Datos Básicos... 5.1. Registro Guiado Contactos... 6 3. Creación

Más detalles

Guía de usuario. Sistema de Registro e Inscripción en línea al Concurso Público 2013 2014

Guía de usuario. Sistema de Registro e Inscripción en línea al Concurso Público 2013 2014 Guía de usuario Sistema de Registro e Inscripción en línea al Concurso Público 2013 2014 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral (SIISPE) Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional

Más detalles

Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2007

Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2007 Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2007 Las siguientes líneas están escritas con el único fin de guiarle en el uso de la aplicación informática para la solicitud de una Ayuda al Programa

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES. Junta Electoral Central. Elecciones a Rector/a 2013

PREGUNTAS FRECUENTES. Junta Electoral Central. Elecciones a Rector/a 2013 PREGUNTAS FRECUENTES 1 1. Cuál es el período de votación? El voto electrónico comienza el 3 de junio a las 10h y finaliza el 13 de junio a las 15h. 2. Dónde se realiza el voto electrónico? En la web de

Más detalles

Manual de usuario para Facturación Electrónica 2011

Manual de usuario para Facturación Electrónica 2011 Contenido Manual de usuario Facturación Electrónica.... 2 Requisitos... 2 Registro de usuario.... 2 Inicio de sesión.... 4 Cerrar Sesión.... 4 Mi cuenta.... 5 Datos Personales.... 5 Información Fiscal...

Más detalles

TRÁMITES DE SEGURIDAD PRIVADA. Manual de usuario para empresas de seguridad v6.0-24/01/2011

TRÁMITES DE SEGURIDAD PRIVADA. Manual de usuario para empresas de seguridad v6.0-24/01/2011 TRÁMITES DE SEGURIDAD PRIVADA Manual de usuario para empresas de seguridad v6.0-24/01/2011 Índice I. Introducción II. Funcionalidades de la aplicación III. Formularios inteligentes I. Introducción Objetivo

Más detalles

MANUAL EMPRESA PRÁCTICAS CURRICULARES

MANUAL EMPRESA PRÁCTICAS CURRICULARES MANUAL EMPRESA PRÁCTICAS CURRICULARES ÍNDICE 1. Introducción... 2 2. Registro y Acceso... 2 2.1. Registro Guiado... 3 2.1. Registro Guiado Datos Básicos... 4 2.1. Registro Guiado Contactos... 4 3. Creación

Más detalles

MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES 2010 MACOS

MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES 2010 MACOS MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES 2010 MACOS Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE SOCIEDADES 2010 INTRODUCCIÓN... 3 Requisitos mínimos... 3 REQUISITOS

Más detalles

Manual Sistema de Facturación Electrónica

Manual Sistema de Facturación Electrónica Manual Sistema de Facturación Electrónica pág. 1 Contenido ACCESO AL SISTEMA... 3 Usuario Registrado... 5 PDF visualizado en explorador Firefox... 7 PDF visualizado en explorador Internet Explorer... 11

Más detalles

IMPORTANTE: Por el momento el sistema opera mejor con Internet Explorer versión máximo 8. No funciona correctamente con otros navegadores como

IMPORTANTE: Por el momento el sistema opera mejor con Internet Explorer versión máximo 8. No funciona correctamente con otros navegadores como IMPORTANTE: Por el momento el sistema opera mejor con Internet Explorer versión máximo 8. No funciona correctamente con otros navegadores como Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, Etc. Llene los campos que

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema de Solicitud de Registro Tiuna

Manual de Usuario. Sistema de Solicitud de Registro Tiuna 1/31 Manual de Usuario Sistema de Solicitud de Registro Tiuna 2/31 Índice de contenido 1. Objetivo... 3 2. Inicio de Sesión... 4 3. Ingreso al Sistema... 5 4. Manual de usuario... 7 5. Preguntas Frecuentes...

Más detalles

APLICACIÓN PARA LA RENDICIÓN TELEMÁTICA DE CUENTAS Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN GUÍA DE AYUDA AL USUARIO VERSIÓN 10

APLICACIÓN PARA LA RENDICIÓN TELEMÁTICA DE CUENTAS Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN GUÍA DE AYUDA AL USUARIO VERSIÓN 10 APLICACIÓN PARA LA RENDICIÓN TELEMÁTICA DE CUENTAS Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN GUÍA DE AYUDA AL USUARIO VERSIÓN 10 Pág. 2 de 19 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. SOLICITUD DE ALTA

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS

MANUAL DE USUARIO PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS MANUAL DE USUARIO PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS ÍNDICE OBJETO... 3 ALCANCE... 3 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES... 3 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE

Más detalles

MANUAL DE AYUDA RENTA 2015 MACOS

MANUAL DE AYUDA RENTA 2015 MACOS MANUAL DE AYUDA RENTA 2015 MACOS Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE MANUAL DE AYUDA RENTA 2015 - MACINTOSH INTRODUCCIÓN... 3 Requisitos mínimos...

Más detalles

CAJA NOTARIAL Requisitos: NO HAGA FOTOCOPIAS

CAJA NOTARIAL Requisitos: NO HAGA FOTOCOPIAS 1. Requisitos: 1.1 Identificarse en el portal utilizando el usuario y contraseña proporcionado por la Caja. Notarial. 1.2 Es necesario tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader, versión 6 o superior

Más detalles

MANUAL DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL SUBPROGRAMA DE EUROSALUD 2008

MANUAL DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL SUBPROGRAMA DE EUROSALUD 2008 MANUAL DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL SUBPROGRAMA DE EUROSALUD 2008 Las siguientes líneas están escritas con el único propósito de ayudarle a solicitar ayudas del Subprograma de EUROSALUD 2008, y por ello

Más detalles

1. Solicitud 2. 2. Acreditación 9 3. Descarga e instalación 10. 4. Copia de seguridad 14

1. Solicitud 2. 2. Acreditación 9 3. Descarga e instalación 10. 4. Copia de seguridad 14 INDICE 1. Solicitud 2 1.1. Requisitos previos 2 1.2. Acceso a la página de solicitud de la FNMT 2 1.3. Elegir la opción Solicitud vía Internet de su certificado 3 1.4. Generación de las claves pública

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA EL DIVIDENDO DIGITAL

MANUAL DE USUARIO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA EL DIVIDENDO DIGITAL MANUAL DE USUARIO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA EL DIVIDENDO DIGITAL 28 abril 2015 (v2.01) 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA ACCEDER AL FORMULARIO...

Más detalles

Manual de Usuario Portal Privado

Manual de Usuario Portal Privado Factura Electrónica (CFDI) Servicio de Administración Tributaria (SAT) Contenido 1 Introducción... 1 2 Roles... 1 3 Acceso al portal... 1 Autenticación CIEC... 1 Autenticación FIEL... 2 Servicio de Generación

Más detalles

Antes de realizar tu compra es necesario que te registres en nuestro sitio web. Para esto accede a www.ebookstec.com y da clic en registrarse.

Antes de realizar tu compra es necesario que te registres en nuestro sitio web. Para esto accede a www.ebookstec.com y da clic en registrarse. Antes de realizar tu descarga: Antes de realizar tu compra es necesario que te registres en nuestro sitio web. Para esto accede a www.ebookstec.com y da clic en registrarse. Ya que te has registrado, verifica

Más detalles

Gerencia Área de Planificación MANUAL CONFIGURACIÓN CORRECTA PARA USO DE LA FIRMA DIGITAL

Gerencia Área de Planificación MANUAL CONFIGURACIÓN CORRECTA PARA USO DE LA FIRMA DIGITAL MANUAL CONFIGURACIÓN CORRECTA PARA USO DE LA FIRMA DIGITAL Índice 1.- Introducción..3 2.- Comprobar instalación certificado digital.4 3.- Comprobar instalación de Java.13 4.- Solucionar problemas en Google

Más detalles