PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria"

Transcripción

1 Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d admissió a les universitats públiques espanyoles, en l àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/6513] Conselleria de Educación ORDEN 38/2011, de 31 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 5 y el anexo II de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad de los mayores de 25, 40 y 45 años, establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2011/6513] PREÀMBUL D acord amb el que disposa el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen els procediments d accés a la universitat per als majors de 25, 40 i 45 anys, en el qual s atribuïxen competències a les comunitats autònomes per a determinar l establiment de les línies generals de la metodologia, el procés i els continguts dels exercicis que l integren, així com per a establir els criteris i les fórmules de valoració de les proves, es va dictar l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, que va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 d abril de 2010, amb la correcció d errors publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 d abril de La Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, fent ús de les atribucions que li conferix el Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula l esmentada comissió, va acordar, en la reunió del dia 26 d octubre de 2010, modificar les possibilitats de matrícula i el model de sol licitud d inscripció en les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys, a fi de fer constar totes les possibilitats d inscripció per a la realització de la prova d accés a una, dos o tres branques de coneixement universitàries. És necessari, per tant, modificar l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, a fi de canviar les possibilitats de matrícula i el model de sol licitud d inscripció en les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys, que figura com a annex II, d acord amb el que ha aprovat la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià. Per això, oït el Consell Valencià d Universitats, segons l acord pres per la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i vista la proposta del director general d Universitat i Estudis Superiors, de data 23 de maig de 2011, i de conformitat amb esta, fent exercici de les atribucions que conferix l article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, ORDENE Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació 1. Aprovar la modificació dels apartats 3 i 4 de l article 5, Estructura general de la prova d accés per a majors de 25 anys, de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d admissió a les universitats públiques espanyoles, en l àmbit de la Comunitat Valenciana, amb el contingut que especifica l annex I d esta orde. 2. Aprovar la modificació del annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 d abril de 2010, amb la correcció d errors publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 d abril de 2010, en el qual s arreplega el nou model de sol licitud d inscripció en PREÁMBULO De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad para los mayores de 25, 40 y 45 años, en el que se atribuyen competencias a las comunidades autónomas para determinar el establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que la integran, así como para el establecimiento de los criterios y las fórmulas de valoración de las pruebas, se dictó la citada Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, que fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de abril de 2010, con corrección de errores publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 de abril de La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se regula la citada comisión, acordó en su reunión de fecha 26 de octubre de 2010, modificar las posibilidades de matrícula y el modelo de solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a fin de hacer constar en la misma todas las posibilidades de inscripción para la realización de la prueba de acceso a una, dos o tres ramas de conocimiento universitarias. Es necesario pues proceder a la modificación de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, a fin de modificar las posibilidades de matrícula y el modelo de solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que figura como anexo II de la misma, según lo aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano. Por ello, oído el Consejo Valenciano de Universidades, según el acuerdo tomado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y vista la propuesta del director general de Universidad y Estudios Superiores, de fecha 23 de mayo de 2011, y de conformidad con la misma, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ORDENO Artículo único. Modificación de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación 1. Aprobar la modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 5, Estructura general de la prueba de acceso para mayores de 25 años, de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad de los mayores de 25, 40 y 45 años, establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con el contenido que se especifica en el anexo I de la presente orden. 2. Aprobar la modificación del anexo II de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de abril de 2010, con corrección de errores publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 de abril de 2010, en el que se recoge el nuevo modelo de solicitud de inscripción en

2 les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys, aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, amb el contingut que especifica l annex II d esta orde. DISPOSICIÓ FINAL Única. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb efectes des del curs 2011/2012. València, 31 de maig de 2011 El conseller d Educació, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, con el contenido que se especifica en el anexo II de la presente orden. DISPOSICIÓN FINAL Única. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con efectos desde el curso 2011/2012. Valencia, 31 de mayo de 2011 El conseller de Educación, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN ANNEX I Nova redacció dels apartats 3 i 4 de l article 5, Estructura general de la prova d accés per a majors de 25 anys, de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació: «3. La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per a continuar i superar els estudis de la branca de coneixement triada per ells. Constarà de dos exercicis i s estructura en cinc branques de coneixement: Branca A (Arts i Humanitats), Branca B (Ciències), Branca C (Ciències de la Salut), Branca D (Ciències Socials i Jurídiques) i Branca E (Enginyeria i Arquitectura). En cada una de les cinc branques de coneixement, els candidats s examinaran de dos matèries. La relació de les matèries, per branques de coneixement, és la següent: A. Arts i Humanitats. Els estudiants s examinaran de dos assignatures que han de triar entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d Expressió Plàstiques. B. Ciències. Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques, i, entre Física i, hauran de triar-ne una, de la qual s examinaran. C. Ciències de la Salut. Els estudiants s examinaran obligatòriament de Biologia i, entre Física i, hauran de triar-ne una, de la qual s examinaran. D. Ciències Socials i Jurídiques. Els estudiants s examinaran de dos assignatures que han de triar entre Geografia, Història o Matemàtiques. E. Enginyeria i Arquitectura. Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i, entre Física i Dibuix Tècnic, hauran de triar-ne una, de la qual s examinaran. 4. Els estudiants podran presentar-se per dos o tres branques de coneixement, d acord amb les possibilitats següents: 4.1. Per a poder accedir a les branques A (Arts i Humanitats) i D (Ciències Socials i Jurídiques), l estudiant realitzarà tres exàmens en la fase específica: Assignatura obligatòria: Història. Una assignatura que es a triarà entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d Expressió Plàstiques. Una assignatura que s ha de triar entre Geografia o Matemàtiques Per a poder accedir a les branques B (Ciències) i C (Ciències de la Salut), l estudiant s haurà d examinar de tres assignatures: Assignatures obligatòries: Matemàtiques i Biologia. Una assignatura que s ha de triar entre Física o Per a poder accedir a les branques B (Ciències) i E (Enginyeria i Arquitectura), l estudiant haurà d examinar-se de: Assignatura obligatòria: Matemàtiques. Haurà de triar una de les opcions següents: a) Examinar-se de Física. b) Examinar-se de i Dibuix Tècnic. c) Examinar-se de Física i. d) Examinar-se de Física i Dibuix Tècnic. 4.4 Per a poder accedir a les branques B (Ciències), C (Ciències de la Salut) i E (Enginyeria i Arquitectura), l estudiant s haurà d examinar de tres assignatures: Assignatures obligatòries: Matemàtiques, Física i Biologia». ANEXO I Nueva redacción de los apartados 3 y 4 del artículo 5, Estructura general de la prueba de acceso para mayores de 25 años, de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación: «3. La fase específica tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para continuar y superar los estudios de la rama de conocimiento elegida por ellos. Constará de dos ejercicios y se estructura en cinco ramas de conocimiento: Rama A (Artes y Humanidades), Rama B (Ciencias), Rama C (Ciencias de la Salud), Rama D (Ciencias Sociales y Jurídicas) y Rama E (Ingeniería y Arquitectura). En cada una de las cinco ramas de conocimiento, los candidatos se examinarán de dos materias. La relación de las materias, por ramas de conocimiento, es la siguiente: A. Artes y Humanidades. Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas a escoger entre Filosofía, Historia, Dibujo Artístico o Técnicas de Expresión Plásticas. B. Ciencias. Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre Física o. C. Ciencias de la Salud. Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Biología y escogerán una asignatura entre Física o. D. Ciencias Sociales y Jurídicas. Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas a escoger entre Geografía, Historia o Matemáticas. E. Ingeniería y Arquitectura. Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre Física o Dibujo Técnico. 4. Los estudiantes podrán presentarse por dos o tres ramas de conocimiento de acuerdo con las siguientes posibilidades: 4.1 Para poder acceder a las ramas A (Artes y Humanidades) y D (Ciencias Sociales y Jurídicas), el estudiante realizará tres exámenes en la Fase Específica: Asignatura obligatoria: Historia. Una asignatura a elegir entre Filosofía, Dibujo Artístico o Técnicas de Expresión Plásticas. Una asignatura a elegir entre Geografía o Matemáticas. 4.2 Para poder acceder a las ramas B (Ciencias) y C (Ciencias de la Salud), el estudiante se deberá examinar de tres asignaturas: Asignaturas obligatorias: Matemáticas y Biología. Una asignatura a elegir entre Física o 4.3 Para poder acceder a las ramas B (Ciencias) y E (Ingeniería y Arquitectura), el estudiante deberá examinarse de: Asignatura obligatoria: Matemáticas Deberá escoger una de las opciones siguientes: a) Examinarse de Física b) Examinarse de y Dibujo Técnico c) Examinarse de Física y d) Examinarse de Física y Dibujo Técnico 4.4 Para poder acceder a las ramas B (Ciencias), C (Ciencias de la Salud) y E (Ingeniería y Arquitectura), el estudiante se deberá examinar de tres asignaturas: Asignaturas obligatorias: Matemáticas, Física y Biología».

3 ANNEX II / ANEXO II Nou contingut de l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació / Nuevo contenido del anexo II de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación ANNEX II SOL LICITUD D INSCRIPCIÓ A LES PROVES D ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS ANEXO II SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES COGNOMS I NOM APELLIDOS Y NOMBRE DNI / PASSAPORT DATA DE NAIXEMENT NACIONALITAT DNI / PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO. /. /. NACIONALIDAD ADREÇA TELÈFON DIRECCIÓN. TELÉFONO CODI POSTAL LOCALITAT PROVÍNCIA CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 2. DISCAPACITAT / DISCAPACIDAD DISCAPACITAT* NO DISCAPACIDAD* SI TIPUS DE DISCAPACITAT TIPO DE DISCAPACIDAD ADAPTACIONS SOL LICITADES ADAPTACIONES SOLICITADAS 3. RELACIÓ DE MATÈRIES/ RELACIÓN DE MATERIAS A) Branca de coneixement elegida i assignatures (marqueu l opció elegida dins del requadro i les assignatures / Rama de conocimiento elegida y asignaturas (marcar la opción elegida dentro del recuadro y las asignaturas) A) Arts i Humanitats / Artes y Humanidades Els estudiants s examinaran de dos assignatures, elegides entre les següents: Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas escogidas entre las siguientes: Filosofia Història Dibuix Artístic Tècniques d Expressió Plàstiques Filosofía Historia Dibujo Artístico Técnicas de Expresión Plásticas

4 B) Ciències / Ciencias Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre: Física (esta opció implica automàticament la matrícula en la branca E) Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama E) C) Ciències de la Salut / Ciencias de la Salud Els estudiants s examinaran obligatòriament de Biologia i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Biología y escogerán una entre: Física D) Ciències Socials i Jurídiques / Ciencias Sociales y Jurídicas Els estudiants s examinaran de dos assignatures, elegides entre les següents: Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas escogidas entre las siguientes: Geografia Història Matemàtiques Geografía Historia Matemáticas E) Enginyeria i Arquitectura / Ingeniería y Arquitectura Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre: Física (esta opció implica automàticament la matrícula en la branca B) Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama B) Dibuix Tècnic Dibujo Técnico Si l estudiant es presenta per dos o tres branques de coneixement: / Si el estudiante se presenta por dos o tres ramas de conocimiento: A) i D) Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques A) y D) Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Els estudiants s examinaran obligatòriament d Història i elegiran dos assignatures més Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Historia y escogerán dos asignaturas más Elegiran una entre: / Escogerán una entre: Filosofia Dibuix Artístic Tècniques d Expressió Plàstiques Filosofía Dibujo Artístico Técnicas de Expresión Plásticas Elegiran una entre: / Escogerán una entre: Geografia / Geografía Matemàtiques / Matemáticas B) i C) Ciències i Ciències de la Salut / B) y C) Ciencias y Ciencias de la Salud Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i Biologia i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y Biologia y escogerán una entre: Física (esta opció implica automàticament la matrícula en la branca E) Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama E) B) i E) Ciències i Enginyeria i Arquitectura / B) y E) Ciencias e Ingeniería y Arquitectura Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i elegiran una de les opcions següents: / Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una de las opciones siguientes: Elegiran una de les opcions entre: / Escogerán una de las opciones entre: Física i Dibuix Tècnic Física i Física i Dibuix Tècnic Física y Dibujo Técnico Física y Física y Dibujo Técnico B), C) i E) Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria i Arquitectura / B), C) y E) Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques, Física i Biologia Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas, Física y Biologia B) Marqueu l idioma de la prova de llengua estrangera / Marcar el idioma de la prueba de lengua extranjera Anglés / Inglés Francés / Francés Alemany / Alemán Italià / Italiano Portugués / Portugués 4. CLASSE DE MATRÍCULA / CLASE DE MATRÍCULA (La condició de família nombrosa s ha d acreditar mitjançant una fotocòpia del títol de família nombrosa) / (La condición de familia numerosa se ha de acreditar mediante una fotocopia del título de familia numerosa) Ordinària / Ordinaria Família nombrosa general / Familia numerosa general Família nombrosa especial / Familia numerosa especial

5 5. DECLARACIÓ JURADA / DECLARACIÓN JURADA Coneixedor/a de la normativa que regula l accés a la universitat, declare sota jurament que no estic en possessió de cap titulació que done accés a les titulacions que es poden elegir. Conocedor/a de la normativa que regula el acceso a la universidad, declaro bajo juramento no estar en posesión de ninguna titulación que dé acceso a las titulaciones a elegir. Aclariments / Aclaraciones * Si la resposta és afirmativa, haurà d acreditar-ho amb una justificació documental i indicar les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. / Si la respuesta es afirmativa, deberá acreditarlo mediante justificación documental e indicar las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. Haurà d aportar sempre el rebut del pagamant de les taxes. Deberá aportar siempre el recibo de pago de las tasas. Les dades que facilite seran objecte de tractament automatitzat per la universitat, que es compromet a no fer-ne un ús distint per al qual han estat demanades. Pot exercir els seu dret d accés, rectificació i cancel lació d estes dades davant el corresponent servici de la universitat. Los datos que facilita serán objeto de tratamiento automatizado por la universidad, que se compromete a no hacer un uso de ellos distinto de aquel para el que se han solicitado. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos ante el correspondiente servicio de la universidad...., de. de... FIRMA

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTULO I Disposiciones generales. CAPÍTOL I Disposicions generals

ORDENE ORDENO. CAPÍTULO I Disposiciones generales. CAPÍTOL I Disposicions generals Conselleria d Educació ORDE 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS MAYORES DE 25 y 45 AÑOS

NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS MAYORES DE 25 y 45 AÑOS NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS MAYORES DE 25 y 45 AÑOS (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2009, por el que se modifica el Reglamento

Más detalles

NORMATIVA. R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas

NORMATIVA. R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas PAEG 28/05/2013 NORMATIVA R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de de maig de 03, de la Universitat Jaume I de Castellón, per la qual es publica la modificació del pla d estudis de Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d Educació Primària.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS Curso 2012/13 Fundación General de la Universidad de Alcalá c/ Imagen, 1 3 28801 Alcalá de Henares Tlfno.: 91

Más detalles

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA DE LOS MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA DE LOS MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA DE LOS MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS El Consejo de Gobierno, en su sesión de 15 de diciembre de 2014, en virtud de lo dispuesto en

Más detalles

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2015/16

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2015/16 CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS CURSO 2015/16 CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR AÑO 2015

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR AÑO 2015 PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR AÑO 2015 El inscribirse en estas pruebas de acceso no supone solicitar plaza escolar, para ello deberá entregar la solicitud de admisión telemática en

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Granada Campus Universitario de Melilla

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Granada Campus Universitario de Melilla PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS Aviso Lo primero que tenéis que tener claro es que esta prueba es diferente para cada universidad, es decir sólo se puede acceder a la Universidad

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 3 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Centro Asociado UNED CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2009/2010

Centro Asociado UNED CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2009/2010 Centro Asociado UNED CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2009/2010 CURSOS DE ACCESO A LOS GRADOS La normativa* que regula los accesos a los estudios de de Grado mantiene como una de las modalidades de acceso

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

La prueba de acceso a estudios universitarios se estructura en dos partes:

La prueba de acceso a estudios universitarios se estructura en dos partes: PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Los titulados de Bachillerato que deseen acceder a los estudios universitarios de grado desde Bachillerato hay que superar la P.A.U. (Prueba de acceso a la universidad).

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 29 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, sobre las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 29793 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 9317 Resolución 45/2009, de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica,

Más detalles

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Margarita Barañano Vicerrectora de Estudiantes 3 de marzo de 2011 definitiva de la Prueba La prueba de acceso consta de dos fases FASE GENERAL obligatoria FASE ESPECÍFICA

Más detalles

PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS Enlace: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=portal Ruta de acceso: www.uned.es > Estudiar en la UNED» Acceso

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLER E INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLER E INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) Comunidad de Madrid Consejería de Educación Unión Europea Instituto de Educación Secundaria Fondo Social Europeo C/ Nueva York, 44. 28936 Móstoles (Madrid). Código de Centro: 28023212 CIF

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

ANEXO I UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2014/2015

ANEXO I UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2014/2015 Rectorado ANEXO I UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2014/2015 1. Normas generales. Además de la normativa general, a esta convocatoria

Más detalles

Qué puedo estudiar en la UIB?

Qué puedo estudiar en la UIB? Qué puedo estudiar en la UIB? G/A-es Grado Posgrado Título propio Tiene como finalidad que el estudiante obtenga una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Consta de

Más detalles

GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS El presente documento pretende ser una guía para realizar la matrícula a las Pruebas de Acceso a la Universidad

Más detalles

Acceso Universidad Mayores de 25 años UNIVERSIDAD

Acceso Universidad Mayores de 25 años UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD Que es el acceso a la universidad para mayores de 25 años? La opción que has elegido es cursar estudios universitarios, la formación es la mejor manera de transformarte en un profesional cualificado

Más detalles

Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias, Curso 2014-15

Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias, Curso 2014-15 Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias, Curso 2014-15 Para qué sirve la Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU)? La superación de la Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU),

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 37 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación y Empleo 9 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General de Universidades e Investigación, por la que se da publicidad

Más detalles

NUEVA NORMATIVA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 26/04/2010

NUEVA NORMATIVA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 26/04/2010 NUEVA NORMATIVA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 26/04/2010 ANTECEDENTES Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Ley Orgánica 2/2006,

Más detalles

Borrador de 29 de abril de 2011

Borrador de 29 de abril de 2011 Real Decreto /., por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los

Más detalles

Índice de Contenidos. 1.- Objetivos de la P.A.U.

Índice de Contenidos. 1.- Objetivos de la P.A.U. Índice de Contenidos 1.- Objetivos de la Prueba de Acceso a la Universidad (P.A.U.) 2.- Estructura de la nueva prueba de acceso 3.- Condiciones para la superación de la prueba de acceso 4.- Nota de admisión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 103 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 20 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Universidades e Investigación, por

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment per a l adquisició

Más detalles

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CONVOCATORIA 2015

ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CONVOCATORIA 2015 UNIVERSIDAD DE BURGOS VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CONVOCATORIA 2015 Servicio de Gestión Académica Edificio de Administración y Servicios. C/ Don Juan

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Información PAU y Preinscripción Universitaria

Información PAU y Preinscripción Universitaria Información PAU y Preinscripción Universitaria Colegio Sagrada Familia (P. J. O.) Poeta Ricard Sanmarti, 3 46020 Valencia Teléfono: 963.391.550 www.fundacionpjo.es Email: fundacionpjo@fundacionpjo.es 2015

Más detalles

PLAZOS DE CADA COMUNIDAD PARA LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

PLAZOS DE CADA COMUNIDAD PARA LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR PLAZOS DE CADA COMUNIDAD PARA LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR ARAGÓN (Consejería de educación Tf: 976 71 40 00) http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?strseccion=sfp02&arrpadres=&arrides=&arridesvin

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 2 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Homologación n y pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado

Homologación n y pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Homologación n y pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado desde sistemas extranjeros Carmen de Pablos Consejería de Educación en EE.UU. y Canadá Conceptos previos Homologación Convalidación

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 15 d abril de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Más detalles

ANNEX 09-a / ANEXO 09-a FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA X

ANNEX 09-a / ANEXO 09-a FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA X ANNE 9-a / ANEO 9-a FORMACIÓ PROFESSIONAL ÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL ÁSICA RELACIÓ PROVISIONAL D'ALUMNAT ADMÉS A FORMACIÓ PROFESSIONAL ÀSICA * / RELACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO A FORMACIÓN

Más detalles

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016 INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016 1) PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: En el curso 2015-2016 solo habrá una convocatoria que se resolverá con la adjudicación de plazas el día 17 de JULIO

Más detalles

IES JUAN MARÍA LEONET VILLA DEL PRADO

IES JUAN MARÍA LEONET VILLA DEL PRADO IES JUAN MARÍA LEONET VILLA DEL PRADO DECRETO 67/2008 2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. REAL DECRETO 1892/2008

Más detalles

5.1. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

5.1. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 5.1. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 5.1.1. PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. AÑO 2010 A partir del curso 2009/2010, se desarrolla

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 4 JUEVES 7 DE MAYO DE 2009 B.O.C.M. Núm. 107 I. COMUNIDAD DE MADRID 1527 A) Disposiciones Generales Consejería de Educación ORDEN 1669/2009, de 16 de abril, por la que se regula para la Comunidad

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3885 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se regulan las pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de Grado en la Universidad de Extremadura para mayores

Más detalles

CONVOCATORIA DEL CURSO Y DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (CAM-PAM/25) CURSO ACADÉMICO 2010-2011

CONVOCATORIA DEL CURSO Y DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (CAM-PAM/25) CURSO ACADÉMICO 2010-2011 CONVOCATORIA DEL CURSO Y DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (CAM-PAM/25) CURSO ACADÉMICO 2010-2011 PREÁMBULO Con la publicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre,

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana RESOLUCIÓ de 20 d abril de 2015, de la Direcció del l Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Página 2922 / Núm. 29 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 4 de marzo de 2011 Cuarto.- Publiquese en el Boletín Oficial de La Rioja. Respecto a otros interesados, que no tengan la condición de Administración

Más detalles

Procedimientos de Acceso a la Universidad IES Dionisio Aguado

Procedimientos de Acceso a la Universidad IES Dionisio Aguado Procedimientos de Acceso a la Universidad IES Dionisio Aguado Normativa Reguladora Real Decreto 1892 (14/11/ 2008) Corrección de errores (28/03/2009) Orden 1434 (29/05/2009) Orden 3208 (02/07/2009) Corrección

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 171 Sábado 18 de julio de 2015 Sec. I. Pág. 59861 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8043 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic

Más detalles

(Aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de junio de 2011 y modificada en su sesión de 8 de mayo de 2013)

(Aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de junio de 2011 y modificada en su sesión de 8 de mayo de 2013) NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL (Aprobada en Consejo de Gobierno en su

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

INSCRIPCIÓN PARA HACER LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSCRIPCIÓN PARA HACER LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSCRIPCIÓN PARA HACER LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Apellidos: Nombre: Dirección: Móvil: Teléfono: Localidad: CP: DOI: Dirección electrónica: Fecha de nacimiento:

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

PRUEBA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO CURSO PREPARATORIO OFICIAL: CLASES MAGISTRALES PRUEBA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN QUIÉN PUEDE PRESENTARSE? CÓMO SON LAS PRUEBAS DE ACCESO? MATRÍCULA Y REALIZACIÓN

Más detalles

CONVOCATORIAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR AÑO 2012

CONVOCATORIAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR AÑO 2012 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Pseo. Mª. Agustín, 4 (Pasaje Ebrosa) 50004 - ZARAGOZA 976 22 89 45 www.academiaayala.net info@academiaayala.net CONVOCATORIAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR AÑO 2012

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 1.- DEFINICION Y FUNCIONES. Las clases de adultos que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de l

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID PARA MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID PARA MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID PARA MAYORES DE 25 AÑOS INFORMACIÓN GENERAL NORMATIVA Resolución de 26 de noviembre de 2014 (BOCM de 15 de diciembre de 2014), de la Dirección General

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO AÑO 2015

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO AÑO 2015 PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO AÑO 2015 El inscribirse en estas pruebas de acceso no supone solicitar plaza escolar, para ello deberá entregar la solicitud de admisión telemática en el

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias normativas establecidas, aprueba el presente.

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias normativas establecidas, aprueba el presente. REGLAMENTO REGULADOR DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS MISMOS ESTUDIOS Y DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, SEGÚN EL REAL DECRETO 1393/2007 DE

Más detalles

INSTRUCCIONES TABLA DE ACCESOS A TITULACIONES DE GRADO

INSTRUCCIONES TABLA DE ACCESOS A TITULACIONES DE GRADO INSTRUIONES 1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA Las personas mayores de 25 años de edad podrán acceder a enseñanzas universitarias de grado, mediante la superación de la prueba de acceso, siempre

Más detalles

Nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Materias de modalidad adscritas a las ramas de conocimiento

Nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Materias de modalidad adscritas a las ramas de conocimiento 05 39 93 63 38/9 05 39 93 60 22 SELECTIVIDAD 2013/2014 ÍNDICE Pruebas de Acceso a la Universidad Nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado Materias de modalidad adscritas a las

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 1550 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN ORDEN de 14 de enero de 2010 por la que se regulan las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años,

Más detalles

INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. Dirección: CP: Teléfono:

INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. Dirección: CP: Teléfono: INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Apellidos: Nombre: Dirección: CP: Teléfono: Localidad: Dirección electrónica: DNI: Fecha de nacimiento: EXPONGO: Que cumplo los

Más detalles