PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria"

Transcripción

1 Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d admissió a les universitats públiques espanyoles, en l àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/6513] Conselleria de Educación ORDEN 38/2011, de 31 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 5 y el anexo II de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad de los mayores de 25, 40 y 45 años, establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2011/6513] PREÀMBUL D acord amb el que disposa el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen els procediments d accés a la universitat per als majors de 25, 40 i 45 anys, en el qual s atribuïxen competències a les comunitats autònomes per a determinar l establiment de les línies generals de la metodologia, el procés i els continguts dels exercicis que l integren, així com per a establir els criteris i les fórmules de valoració de les proves, es va dictar l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, que va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 d abril de 2010, amb la correcció d errors publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 d abril de La Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, fent ús de les atribucions que li conferix el Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula l esmentada comissió, va acordar, en la reunió del dia 26 d octubre de 2010, modificar les possibilitats de matrícula i el model de sol licitud d inscripció en les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys, a fi de fer constar totes les possibilitats d inscripció per a la realització de la prova d accés a una, dos o tres branques de coneixement universitàries. És necessari, per tant, modificar l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, a fi de canviar les possibilitats de matrícula i el model de sol licitud d inscripció en les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys, que figura com a annex II, d acord amb el que ha aprovat la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià. Per això, oït el Consell Valencià d Universitats, segons l acord pres per la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i vista la proposta del director general d Universitat i Estudis Superiors, de data 23 de maig de 2011, i de conformitat amb esta, fent exercici de les atribucions que conferix l article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, ORDENE Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació 1. Aprovar la modificació dels apartats 3 i 4 de l article 5, Estructura general de la prova d accés per a majors de 25 anys, de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d admissió a les universitats públiques espanyoles, en l àmbit de la Comunitat Valenciana, amb el contingut que especifica l annex I d esta orde. 2. Aprovar la modificació del annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 d abril de 2010, amb la correcció d errors publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 d abril de 2010, en el qual s arreplega el nou model de sol licitud d inscripció en PREÁMBULO De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad para los mayores de 25, 40 y 45 años, en el que se atribuyen competencias a las comunidades autónomas para determinar el establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que la integran, así como para el establecimiento de los criterios y las fórmulas de valoración de las pruebas, se dictó la citada Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, que fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de abril de 2010, con corrección de errores publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 de abril de La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se regula la citada comisión, acordó en su reunión de fecha 26 de octubre de 2010, modificar las posibilidades de matrícula y el modelo de solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a fin de hacer constar en la misma todas las posibilidades de inscripción para la realización de la prueba de acceso a una, dos o tres ramas de conocimiento universitarias. Es necesario pues proceder a la modificación de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, a fin de modificar las posibilidades de matrícula y el modelo de solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que figura como anexo II de la misma, según lo aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano. Por ello, oído el Consejo Valenciano de Universidades, según el acuerdo tomado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y vista la propuesta del director general de Universidad y Estudios Superiores, de fecha 23 de mayo de 2011, y de conformidad con la misma, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ORDENO Artículo único. Modificación de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación 1. Aprobar la modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 5, Estructura general de la prueba de acceso para mayores de 25 años, de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad de los mayores de 25, 40 y 45 años, establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con el contenido que se especifica en el anexo I de la presente orden. 2. Aprobar la modificación del anexo II de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de abril de 2010, con corrección de errores publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 de abril de 2010, en el que se recoge el nuevo modelo de solicitud de inscripción en

2 les proves d accés a la universitat per a majors de 25 anys, aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, amb el contingut que especifica l annex II d esta orde. DISPOSICIÓ FINAL Única. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb efectes des del curs 2011/2012. València, 31 de maig de 2011 El conseller d Educació, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, con el contenido que se especifica en el anexo II de la presente orden. DISPOSICIÓN FINAL Única. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con efectos desde el curso 2011/2012. Valencia, 31 de mayo de 2011 El conseller de Educación, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN ANNEX I Nova redacció dels apartats 3 i 4 de l article 5, Estructura general de la prova d accés per a majors de 25 anys, de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació: «3. La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per a continuar i superar els estudis de la branca de coneixement triada per ells. Constarà de dos exercicis i s estructura en cinc branques de coneixement: Branca A (Arts i Humanitats), Branca B (Ciències), Branca C (Ciències de la Salut), Branca D (Ciències Socials i Jurídiques) i Branca E (Enginyeria i Arquitectura). En cada una de les cinc branques de coneixement, els candidats s examinaran de dos matèries. La relació de les matèries, per branques de coneixement, és la següent: A. Arts i Humanitats. Els estudiants s examinaran de dos assignatures que han de triar entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d Expressió Plàstiques. B. Ciències. Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques, i, entre Física i, hauran de triar-ne una, de la qual s examinaran. C. Ciències de la Salut. Els estudiants s examinaran obligatòriament de Biologia i, entre Física i, hauran de triar-ne una, de la qual s examinaran. D. Ciències Socials i Jurídiques. Els estudiants s examinaran de dos assignatures que han de triar entre Geografia, Història o Matemàtiques. E. Enginyeria i Arquitectura. Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i, entre Física i Dibuix Tècnic, hauran de triar-ne una, de la qual s examinaran. 4. Els estudiants podran presentar-se per dos o tres branques de coneixement, d acord amb les possibilitats següents: 4.1. Per a poder accedir a les branques A (Arts i Humanitats) i D (Ciències Socials i Jurídiques), l estudiant realitzarà tres exàmens en la fase específica: Assignatura obligatòria: Història. Una assignatura que es a triarà entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d Expressió Plàstiques. Una assignatura que s ha de triar entre Geografia o Matemàtiques Per a poder accedir a les branques B (Ciències) i C (Ciències de la Salut), l estudiant s haurà d examinar de tres assignatures: Assignatures obligatòries: Matemàtiques i Biologia. Una assignatura que s ha de triar entre Física o Per a poder accedir a les branques B (Ciències) i E (Enginyeria i Arquitectura), l estudiant haurà d examinar-se de: Assignatura obligatòria: Matemàtiques. Haurà de triar una de les opcions següents: a) Examinar-se de Física. b) Examinar-se de i Dibuix Tècnic. c) Examinar-se de Física i. d) Examinar-se de Física i Dibuix Tècnic. 4.4 Per a poder accedir a les branques B (Ciències), C (Ciències de la Salut) i E (Enginyeria i Arquitectura), l estudiant s haurà d examinar de tres assignatures: Assignatures obligatòries: Matemàtiques, Física i Biologia». ANEXO I Nueva redacción de los apartados 3 y 4 del artículo 5, Estructura general de la prueba de acceso para mayores de 25 años, de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación: «3. La fase específica tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para continuar y superar los estudios de la rama de conocimiento elegida por ellos. Constará de dos ejercicios y se estructura en cinco ramas de conocimiento: Rama A (Artes y Humanidades), Rama B (Ciencias), Rama C (Ciencias de la Salud), Rama D (Ciencias Sociales y Jurídicas) y Rama E (Ingeniería y Arquitectura). En cada una de las cinco ramas de conocimiento, los candidatos se examinarán de dos materias. La relación de las materias, por ramas de conocimiento, es la siguiente: A. Artes y Humanidades. Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas a escoger entre Filosofía, Historia, Dibujo Artístico o Técnicas de Expresión Plásticas. B. Ciencias. Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre Física o. C. Ciencias de la Salud. Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Biología y escogerán una asignatura entre Física o. D. Ciencias Sociales y Jurídicas. Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas a escoger entre Geografía, Historia o Matemáticas. E. Ingeniería y Arquitectura. Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre Física o Dibujo Técnico. 4. Los estudiantes podrán presentarse por dos o tres ramas de conocimiento de acuerdo con las siguientes posibilidades: 4.1 Para poder acceder a las ramas A (Artes y Humanidades) y D (Ciencias Sociales y Jurídicas), el estudiante realizará tres exámenes en la Fase Específica: Asignatura obligatoria: Historia. Una asignatura a elegir entre Filosofía, Dibujo Artístico o Técnicas de Expresión Plásticas. Una asignatura a elegir entre Geografía o Matemáticas. 4.2 Para poder acceder a las ramas B (Ciencias) y C (Ciencias de la Salud), el estudiante se deberá examinar de tres asignaturas: Asignaturas obligatorias: Matemáticas y Biología. Una asignatura a elegir entre Física o 4.3 Para poder acceder a las ramas B (Ciencias) y E (Ingeniería y Arquitectura), el estudiante deberá examinarse de: Asignatura obligatoria: Matemáticas Deberá escoger una de las opciones siguientes: a) Examinarse de Física b) Examinarse de y Dibujo Técnico c) Examinarse de Física y d) Examinarse de Física y Dibujo Técnico 4.4 Para poder acceder a las ramas B (Ciencias), C (Ciencias de la Salud) y E (Ingeniería y Arquitectura), el estudiante se deberá examinar de tres asignaturas: Asignaturas obligatorias: Matemáticas, Física y Biología».

3 ANNEX II / ANEXO II Nou contingut de l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació / Nuevo contenido del anexo II de la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación ANNEX II SOL LICITUD D INSCRIPCIÓ A LES PROVES D ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS ANEXO II SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES COGNOMS I NOM APELLIDOS Y NOMBRE DNI / PASSAPORT DATA DE NAIXEMENT NACIONALITAT DNI / PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO. /. /. NACIONALIDAD ADREÇA TELÈFON DIRECCIÓN. TELÉFONO CODI POSTAL LOCALITAT PROVÍNCIA CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 2. DISCAPACITAT / DISCAPACIDAD DISCAPACITAT* NO DISCAPACIDAD* SI TIPUS DE DISCAPACITAT TIPO DE DISCAPACIDAD ADAPTACIONS SOL LICITADES ADAPTACIONES SOLICITADAS 3. RELACIÓ DE MATÈRIES/ RELACIÓN DE MATERIAS A) Branca de coneixement elegida i assignatures (marqueu l opció elegida dins del requadro i les assignatures / Rama de conocimiento elegida y asignaturas (marcar la opción elegida dentro del recuadro y las asignaturas) A) Arts i Humanitats / Artes y Humanidades Els estudiants s examinaran de dos assignatures, elegides entre les següents: Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas escogidas entre las siguientes: Filosofia Història Dibuix Artístic Tècniques d Expressió Plàstiques Filosofía Historia Dibujo Artístico Técnicas de Expresión Plásticas

4 B) Ciències / Ciencias Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre: Física (esta opció implica automàticament la matrícula en la branca E) Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama E) C) Ciències de la Salut / Ciencias de la Salud Els estudiants s examinaran obligatòriament de Biologia i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Biología y escogerán una entre: Física D) Ciències Socials i Jurídiques / Ciencias Sociales y Jurídicas Els estudiants s examinaran de dos assignatures, elegides entre les següents: Los estudiantes se examinarán de dos asignaturas escogidas entre las siguientes: Geografia Història Matemàtiques Geografía Historia Matemáticas E) Enginyeria i Arquitectura / Ingeniería y Arquitectura Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una entre: Física (esta opció implica automàticament la matrícula en la branca B) Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama B) Dibuix Tècnic Dibujo Técnico Si l estudiant es presenta per dos o tres branques de coneixement: / Si el estudiante se presenta por dos o tres ramas de conocimiento: A) i D) Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques A) y D) Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Els estudiants s examinaran obligatòriament d Història i elegiran dos assignatures més Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Historia y escogerán dos asignaturas más Elegiran una entre: / Escogerán una entre: Filosofia Dibuix Artístic Tècniques d Expressió Plàstiques Filosofía Dibujo Artístico Técnicas de Expresión Plásticas Elegiran una entre: / Escogerán una entre: Geografia / Geografía Matemàtiques / Matemáticas B) i C) Ciències i Ciències de la Salut / B) y C) Ciencias y Ciencias de la Salud Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i Biologia i elegiran una entre: Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y Biologia y escogerán una entre: Física (esta opció implica automàticament la matrícula en la branca E) Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama E) B) i E) Ciències i Enginyeria i Arquitectura / B) y E) Ciencias e Ingeniería y Arquitectura Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques i elegiran una de les opcions següents: / Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una de las opciones siguientes: Elegiran una de les opcions entre: / Escogerán una de las opciones entre: Física i Dibuix Tècnic Física i Física i Dibuix Tècnic Física y Dibujo Técnico Física y Física y Dibujo Técnico B), C) i E) Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria i Arquitectura / B), C) y E) Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura Els estudiants s examinaran obligatòriament de Matemàtiques, Física i Biologia Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas, Física y Biologia B) Marqueu l idioma de la prova de llengua estrangera / Marcar el idioma de la prueba de lengua extranjera Anglés / Inglés Francés / Francés Alemany / Alemán Italià / Italiano Portugués / Portugués 4. CLASSE DE MATRÍCULA / CLASE DE MATRÍCULA (La condició de família nombrosa s ha d acreditar mitjançant una fotocòpia del títol de família nombrosa) / (La condición de familia numerosa se ha de acreditar mediante una fotocopia del título de familia numerosa) Ordinària / Ordinaria Família nombrosa general / Familia numerosa general Família nombrosa especial / Familia numerosa especial

5 5. DECLARACIÓ JURADA / DECLARACIÓN JURADA Coneixedor/a de la normativa que regula l accés a la universitat, declare sota jurament que no estic en possessió de cap titulació que done accés a les titulacions que es poden elegir. Conocedor/a de la normativa que regula el acceso a la universidad, declaro bajo juramento no estar en posesión de ninguna titulación que dé acceso a las titulaciones a elegir. Aclariments / Aclaraciones * Si la resposta és afirmativa, haurà d acreditar-ho amb una justificació documental i indicar les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. / Si la respuesta es afirmativa, deberá acreditarlo mediante justificación documental e indicar las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. Haurà d aportar sempre el rebut del pagamant de les taxes. Deberá aportar siempre el recibo de pago de las tasas. Les dades que facilite seran objecte de tractament automatitzat per la universitat, que es compromet a no fer-ne un ús distint per al qual han estat demanades. Pot exercir els seu dret d accés, rectificació i cancel lació d estes dades davant el corresponent servici de la universitat. Los datos que facilita serán objeto de tratamiento automatizado por la universidad, que se compromete a no hacer un uso de ellos distinto de aquel para el que se han solicitado. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos ante el correspondiente servicio de la universidad...., de. de... FIRMA

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTULO I Disposiciones generales. CAPÍTOL I Disposicions generals

ORDENE ORDENO. CAPÍTULO I Disposiciones generales. CAPÍTOL I Disposicions generals Conselleria d Educació ORDE 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de de maig de 03, de la Universitat Jaume I de Castellón, per la qual es publica la modificació del pla d estudis de Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d Educació Primària.

Más detalles

ANEXO I UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2014/2015

ANEXO I UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2014/2015 Rectorado ANEXO I UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2014/2015 1. Normas generales. Además de la normativa general, a esta convocatoria

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana RESOLUCIÓ de 20 d abril de 2015, de la Direcció del l Institut Superior d Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment per a l adquisició

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 2015-2016. Qué se debe presentar junto con la solicitud?

ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 2015-2016. Qué se debe presentar junto con la solicitud? ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 2015-2016 Qué se debe presentar junto con la solicitud? EN TODO CASO, ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL DNI DE LA PERSONA QUE SOLICITA, DEL LIBRO DE FAMILIA Y ACREDITACIÓN DEL DOMICILIO

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

Qué puedo estudiar en la UIB?

Qué puedo estudiar en la UIB? Qué puedo estudiar en la UIB? G/A-es Grado Posgrado Título propio Tiene como finalidad que el estudiante obtenga una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Consta de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

ANNEX 09-a / ANEXO 09-a FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA X

ANNEX 09-a / ANEXO 09-a FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA X ANNE 9-a / ANEO 9-a FORMACIÓ PROFESSIONAL ÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL ÁSICA RELACIÓ PROVISIONAL D'ALUMNAT ADMÉS A FORMACIÓ PROFESSIONAL ÀSICA * / RELACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO A FORMACIÓN

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Índice de Contenidos. 1.- Objetivos de la P.A.U.

Índice de Contenidos. 1.- Objetivos de la P.A.U. Índice de Contenidos 1.- Objetivos de la Prueba de Acceso a la Universidad (P.A.U.) 2.- Estructura de la nueva prueba de acceso 3.- Condiciones para la superación de la prueba de acceso 4.- Nota de admisión

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Índice. Índex PREÀMBUL PREÁMBULO

Índice. Índex PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació DECRET 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s establix l ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Índice Preámbulo Título I. Procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros

Índice Preámbulo Título I. Procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 30/2013, de 26 d abril, de Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment

Más detalles

7.1.2. Prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana 7.1.2.1. Valencià

7.1.2. Prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana 7.1.2.1. Valencià Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 31/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de

Más detalles

La prueba de acceso a estudios universitarios se estructura en dos partes:

La prueba de acceso a estudios universitarios se estructura en dos partes: PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Los titulados de Bachillerato que deseen acceder a los estudios universitarios de grado desde Bachillerato hay que superar la P.A.U. (Prueba de acceso a la universidad).

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 15 d abril de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 3 La Guia d accés a la Universitat de València 2015-2016 és un suplement del número 30 de la

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

NORMATIVA. R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas

NORMATIVA. R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas PAEG 28/05/2013 NORMATIVA R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a

Más detalles

NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS MAYORES DE 25 y 45 AÑOS

NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS MAYORES DE 25 y 45 AÑOS NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS MAYORES DE 25 y 45 AÑOS (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2009, por el que se modifica el Reglamento

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias, Curso 2014-15

Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias, Curso 2014-15 Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias, Curso 2014-15 Para qué sirve la Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU)? La superación de la Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU),

Más detalles

Índice. Índex. Preàmbul Títol I. Procediment selectiu per a l ingrés en el cos de mestres

Índice. Índex. Preàmbul Títol I. Procediment selectiu per a l ingrés en el cos de mestres Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen el procediment selectiu per a l ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l adquisició

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació PREÀMBUL DECRET 117 /2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals d Arts Plàstiques i Disseny

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 29 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, sobre las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias

Más detalles

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194 DOGV - Núm. 4.194 20 02 2002 4495 jançant l Ordre de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria d Innovació i Competitivitat (DOGV de 28.12.2001), en matèria de formació comercial en el marc del Fons Social

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2015/16

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2015/16 CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS CURSO 2015/16 CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Granada Campus Universitario de Melilla

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Granada Campus Universitario de Melilla PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS Aviso Lo primero que tenéis que tener claro es que esta prueba es diferente para cada universidad, es decir sólo se puede acceder a la Universidad

Más detalles

Acceso Universidad Mayores de 25 años UNIVERSIDAD

Acceso Universidad Mayores de 25 años UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD Que es el acceso a la universidad para mayores de 25 años? La opción que has elegido es cursar estudios universitarios, la formación es la mejor manera de transformarte en un profesional cualificado

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Centro Asociado UNED CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2009/2010

Centro Asociado UNED CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2009/2010 Centro Asociado UNED CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2009/2010 CURSOS DE ACCESO A LOS GRADOS La normativa* que regula los accesos a los estudios de de Grado mantiene como una de las modalidades de acceso

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS Enlace: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=portal Ruta de acceso: www.uned.es > Estudiar en la UNED» Acceso

Más detalles

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS Curso 2012/13 Fundación General de la Universidad de Alcalá c/ Imagen, 1 3 28801 Alcalá de Henares Tlfno.: 91

Más detalles

MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, atesa l'adequació

Más detalles

GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS El presente documento pretende ser una guía para realizar la matrícula a las Pruebas de Acceso a la Universidad

Más detalles

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 1.- DEFINICION Y FUNCIONES. Las clases de adultos que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de l

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 11/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

CONVOCATORIA DEL CURSO Y DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (CAM-PAM/25) CURSO ACADÉMICO 2010-2011

CONVOCATORIA DEL CURSO Y DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (CAM-PAM/25) CURSO ACADÉMICO 2010-2011 CONVOCATORIA DEL CURSO Y DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (CAM-PAM/25) CURSO ACADÉMICO 2010-2011 PREÁMBULO Con la publicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre,

Más detalles

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLER E INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLER E INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) Comunidad de Madrid Consejería de Educación Unión Europea Instituto de Educación Secundaria Fondo Social Europeo C/ Nueva York, 44. 28936 Móstoles (Madrid). Código de Centro: 28023212 CIF

Más detalles

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Margarita Barañano Vicerrectora de Estudiantes 3 de marzo de 2011 definitiva de la Prueba La prueba de acceso consta de dos fases FASE GENERAL obligatoria FASE ESPECÍFICA

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 17 d abril de 2009, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los Conselleria de Sanitat DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] Conselleria de Sanidad DECRETO

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles