2 C PÍTULO A P O IMER R ONCEPTOS DE INTRODUCCIÓN C é E íf gá gó v h í f xg, b fí" g J SEPH O M L RÉCHA A, S J EL O MPLI A h ó é D CTUALIDA A xg v, u u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "2 C PÍTULO A P O IMER R ONCEPTOS DE INTRODUCCIÓN C é E íf gá gó v h í f xg, b fí" g J SEPH O M L RÉCHA A, S J EL O MPLI A h ó é D CTUALIDA A xg v, u u"

Transcripción

1 D I Iuó P M Tb D jwh Khu ( A A B) U : w wwu

2 2 C PÍTULO A P O IMER R ONCEPTOS DE INTRODUCCIÓN C é E íf gá gó v h í f xg, b fí" g J SEPH O M L RÉCHA A, S J EL O MPLI A h ó é D CTUALIDA A xg v, u ub C ó z, ó uqu h q u h z g gá u ó Lb h S " " f, f qu ó u bg, ó ó uó á, vzó u á u é góg fu u x bó g b g u é f "", v v v uz u b ó E g ó í ó, gfó,, g h S O á gá u é E góg f O O u h é u ñ, u í z vá uv L á vv,

3 3 b hu E í é fuó u á g á E v fuó hf b gfv h C Ew :, g h P fuó ug, á gb, u í g vb, u f, ó u A hu u g á ffí hu b gu í g u b f z z g quí A - h ub; ó h S á z uqu j ; ó é gu ; b á g b C b b é á fuz z ó f u u h b íu hh P bgí fgí á v uu g ubá L uv íu D í, Ov, A H 2 ñ: h ffí "Sh b, b fu x P x fu z u x O, hg uv á u f fóf, b f x á " g uu f h u b h H -

4 4 ; h v bú bg, ; g f á, u é bj h f gu, v j A vg, gó b, íf zó u ; u " " O "", íb guj b O, (h) z u, x b ú b u Jg, C G D E 3 u x áf, gu, h h í : Ch", E Agu b "C g L " hó f g, ó, ggáf u xó L hu x gu b, z vv í xj, qu ág qu, u é, u u O fu O u vó L u g v b j h bz bg quzá E h" Hkg E W D E 4 x bé Hv, : j fí v zb E " z, h P hg u h h b vub, u u,

5 5 g u gí bí b v Ng é " á u, b u u Q g í í u ( O h u v ) L uv ó h f, uz h O, b u b í uó f é fu, í í, bá ó g uv f hb, gu Jg D E v b 5 u b: ; h j "L P u b u fu ó ó, u g, x ú ó u ñ h O P ó,, f, ó ó C v ó g, v xí fu, g gí gu, 'buí' b u g, P ó f gó u, N í xg, u é u óg b b á O buí L á á á, jufó v " uó u E u hu L

6 6 u g í u A x h, f vv í Rg g, u E b u x u h g uh, óg fu Dbb B Gg D E zó 6 Jg D óg f u " q óg fó E á" b u u, E u xó, v E v v b, v u v v,, v C vu fó gg, b ó gu g ó h u, u E gb f g á b jv, h v E b uv ó hb ú á, í, hu, f f h b E b, gu qu b gó, H fí h ub hb E vv f g g hb b ó, b u u, bj uá Aó? á qué E g: Y? á Ag hb? fuu v Qué ub bz Quzá h h í v g u í Nu b h vu

7 7 v b,, vzó u b x u hu b g á j Nu vó, g b, b, v g " v D E " xó j B Ch 7 u é x Y, : h bj j v "C uz uv z g ; L é h á v u, hu" W gu b u u g í A, b u ó, u, í b h u u u b u gu u ág L! b uv, N, xñ u ú E u b x L " S u í íu uv u b E b vj vu g Cz á j b f " g U ub x g E " v qu v, b u hh fá, á v f u uu, b vz b gí

8 8 x " hb, A u hb "E, u íb ó u gu ú Nu u bé u b" á fuu u b P b gb, b b v g H Y fí u ú h, u x g h v g, u, x vb E bg, - h vuó g L á v x u v, z u P z u qu í uó, qué A g: fu v u hu? j Ex? u g H b ó, u h h v? ú b E bz, v v g v í, L? fó h b é h f, x f í qu, C hb, b v ó, V vz b á; u N vub g, íf fóf, góg, gz áx fuz f gu b uó, z á L A u -

9 9 " g v b h h gu S g", u hu bá á, u g h hb í b, u, 850 bv Ru h fá g fu vg b é, uv hb uó g C b L gu ó 8 L b : u é b Jk, P gf qué g "H í h g ; é, b Dí ub, z g fu, z, g N vz uv hb Db v u u z u E x vu Eu hu u q v gu í E f gu u, v, bá v g H fv u b u ó v" ó h v ñ v, M b, h bó C u gé u q uguó S h hu ub v uv P é u v, v gu, b uv u v Quzá g á é hb h ó ví, í fu u,, í ub v v ú, uz gz fz E g

10 0 u u éu j, uá ó b, í H áqu Hb, uh Sb u g u gí, u hu u b ub x P b b h áqu, h gz u áx u, g z h á v h "z" u hb, u g f zó gí vuv, j Bbb Ivg 9 g h b bv h h f, " hb uz - " Có f g ",, b - hh u, - Bbb b" 0 " bv) g g ( ñ uv ú j á hu" hu, gu u x bb P u ñ hu b, h - u u bg, b í g g Aquí x u u b, g - u fb u, hu g P gu g hu, gó x í, x z f fé, f f, - B D E ú hb " : vó, b, h b í Uv gf á H E h í L v" ub Ex : h í é u

11 fó, uz E í ub h L íu u gu; f g E uz b qu v, í u bu, bz uó vó b ; v ñ,, é ), (ó u zó C, gz g h f h uv u í, í L u u vó, b qu v x gu b b, N v b S ó g ug x v í, bé Ex á f f í é u, uv é b vó é b v, v ó é L b E í u ó é u ó hb u b E u fó hu, h, P í u bá óg ó ó z, ój gó u h D E Pu 2 gó " : hu uu v" v gf "u" b b D x u g, v f N gz g á óg v u, g, gf "u" b E uz

12 2 b Eu, ó, z, b j u íf, vgó g h hu f u h x é u C í v, f gf f b, ú f b gí g uz, í, ñ, Du v u x í fó fuz uv, - hb Hb fí ub g f h gé; hu z h g; f, bj b; ú hu u uz hb v, g Quzá z í é fé, u g v u bé u; u v h uó, á fu gü f ú u q g g E bg b hb v hb b gó b g hb j xí Af v, é u u í í x z í hb D é b u v É C u q v u, í u u u b ub u uz, b u fv uó L

13 3 u q h C b, O j fu O, qub é ñz O, b g, fuu bá z juvu uó f h O E h u v, uzó f quó fí O, E uuó f, f u f ó ó h fó u, fí; f u h v, fuó M fí v v b, h (v vz b g u g qub, b á z) O f z á hu bf, gu á O f L uu u N : 7 ág C, f A h T 2 27 ág Qu, Eug T 3 O F S E 4 75 ág F, B I f, S 5 O F S E 6 85 ág Iuó, I 7 h Ph A 30 7, 23, ág M, Su f ág x, gu R

14 4 9 Df E A uí: H 0 Í 8 Pág M, Su Of Phh A 2 27 ág Nw Rf, h T C PÍTULO A S O GUND E L PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN E u " f á ó v D f v á hh, u x b v f g vu" Ov A H NO U hu í h f uh f vv, u - z E uv é - u gz, g b fu E á á g h uó E g gu é gí, z - v u E á gu - g ju x E; g, gu f u b - í ñz f O gu, A u O, ó b f vu b hu ó A v uó H b, uó ) (gú fuu

15 5 hh, u v, vu uó é: í íf g í ág, A - u góg u ó, u f h g H b z z j hu, v v b u f f góg u g b C g á v V b b áx u hh ué g b ñ, ú b v, bf áx b ub uó u N, u xó fh í uu fuz b u, uz; uó b gu v u h u Eñ uu hh ó ñ vf x v v vv ñ u v bg,, G f - b,, Iu Uv bv u u vó u u f gz uó - C ú ó f uj hb ú ñ u h juvu, u u D há á v Só juzg h b gú u vu uu u vzó h uó é íf zó E, u hu, f J M Rufu D u, :

16 6 N j h z g "P b u quv x g C zó b b ó bz uí E íu bj u u jé v h hub í, juvu g uu uó,, u E bg, u Nu b f z, bu g u ñz ú g íf hh fó f b u, fó, bí, uó, vv íu uu á, " vu uvó ó gu, Eu A E g h I VII X v ó S u u fb qu, u O bhá Bj u qu z uu O, - g í, bf í - j h fh h vu uó u h E hu uz hb ñ vz P v vu f z, hu, b L fu í g óg, bó f, L g h uh, gu g, í z h úb ó v, f u vu E gí hí fu h fu uh u fuz, u gu í g v u g g Quzá, z é gu vv

17 7 b gfá u vu, D v uv f fá - O, é v O f é, b A u í uó, h bjv u g b u fuz, S fá E uó f í u, á g u, b f j u ví, á E í hh h, b gú u, ú v bg, S í ó, - b, uó x " " fu "gu gf - L uv u u ", x bí h gu f ñ, ñ j guá D h vv, á í há u; ñá gu; v u, f,, ó g b x S í b, u f uvó, uz z, Pí Quzá? h u v quí h u hbé u í, v, gf v ñ b bu b S uó ó,, uz ñ x uvó v

18 8 v u zó u, h u uvó bj u uó,, bjv u vg ú u C W H Pf S 2 u f á ó u, ó ", ó f bj, z bj u, u,, ó ó u" f ", Cf hu, ú gú " - gu hb v g, b Quzá ú u é, vó uó, fu é í gú u v Dbb, B G D E 3 h b b quí b uó, uv é bg, ó fu uz :" u z ó, hb, x g ág f, u L uz g uó C u v " á u uó ñ ug E, T, zó, : bj uó; u, í, ub

19 9 uó, hu, hb ug h b, á úb u v, u g á uv g h C x hh f hb ó b hu L b b u v f zó v j v qu Db L v j u b f, h x b hb áx g í fj bí N uv xó, há quó u zó, gu Db á,, ufh f ó, x b ó fu x E v, ó uó v b hu q h ú, b áx g u uu h vu, j fz f L uv zó b, bé -, v z f, P u bz -, fu u vu gú u f v f fu quí P bjv v á uá b u g uó, R D E 4 íu x : u gó, uó b R " b f uó í í g Qu ó j f u uó; qué b ubá uó b

20 0 2 h g P v f f bg uó gf b f u hz v C uó? f E í;? f Su qué? f Su f? qué, í; Nuv, í; fá, L? ju h qué b ju qué g uó L? u, uqu E u u ó gv, góg " f g uó uv L ",, f vu hb" v áx, bj uó f "Cú b é A, bv: u, gg bé gó, v,, uó:" x fu bv E D, Bhgv 5 Aá Cf P j: uó, E, gó, g L ", u gó h S b u v b E D ó gú D, uz ó gf v, uv u, g íf v é, u u, hb í H uh gó, gu, ub h P u

21 2 u u C íf é, f" ó O O E u u h hb v - v u á ó f u, - é U hu xg ví uv v u fu, u, j v h u j A á, g b Wgg D v", qu "u 6 f, E íf" fu á ", á u qu u b ó, é v fí éx g á z v éx E g g vu hu f vu E u ub b g uv Db gb j v uó á ó qu uó T h x vu, ó ó, xg ; b u ó, í vz v u L góg vz á bé í, v á fu, bj u zó v vá í u uó ", Ru B uv ó bí ó g u, hh v fu u h g v b z

22 2 2 ó Db " u ú v, z í N gó u u é á N? uv v uó u g g S? hh g é q á b H b " u bb v", é vó uó u " x M D zó bé u quzá ub,, f " f uó u u ú x Ag u hu b é vó á g, uó u u ú gf g g á N Pj z h f vuv, u v uó v u hu, hu, u f u, z, fj Pj í, hu gé D? uv vv, gó h bjv v á íu, v v b v u x ó vu Kg, 7 b: gu ug í S hu; zó - uh; u gfó u uá P z Db x v u uá íf, E gñ ví qué b Pb óv v h h H v bg, S ñ

23 3 2, hb í, í éf b Dqu gz hb S ; b v gu, é; u, í v uó ó ó h g v O uó T u b ú, ó S v v L fó ó z u ó, ó ú qu ó P gf h g gfó ó ; fu P fó) ( í ó ó, b fó L íu uz ó ; fu u ó ví h Bj b u S uz u, h fó, uuó uó, í" v b E u u é h, u b u S g gz z h vu, u é z b u, f qu ó S uuu f bjv á, S á éx, g z gí, u é E gu buí uh g, u, á vu é u uó vj vh h

24 4 2 é x v, x u gu h Dubá h x í b, g b u M D Ev 8 v " uó f - Su hu v u ó z v gfv vó z vu, b ub x b fó E " u ; b vv v, b, í b f ó, h gu L f uh í, f b v á uó L z í gó, á u S), Hb ( " "vv, v f v E hb f, ví hb, z u f u u f u á qu "v P u íu u v qu g í " b h P u fó f g hb u í g hb bb N hb u b qué D u u b ó h S u? u hb í u h h b h u, uá hu, xó í g ó qué P? f, Dvv v? g b b ; u ó ; á u, f u, uv f gu bé á h, b bá hh g úu P

25 5 2 v hu ó b g h hu bó f xó uz v - uh Pó Bu, C, v, fu u, j b qué P ñ u hb If, zó g g S? vuv u S gu? á g vv x v - gg hu z f 0? z uu u f - hé u ó u í, u u ó uv Nu b? vz ó, hu v u, f, z uu á - éx uó, vz á ág, í b v, Muh uv? g á hb u, g h b u uv hb á x v x v xuv h h h g, í ó E z í gv f vg v v é hb óg; bóg fí, quí, f ó ú u vv h f fí; bú v, g u u í b, u u u, gb u f L b u uv, í W b R z j W, h 9 gu; v "Y

26 6 2 " u v "vu bé z h uó L v, gf bú N b" fx j, qué é é í é x ó f í u ó, uh b, N hh x, vg h hb v bú vé - xz f Ov D E vv 0 v b í, j v : V '' v u g, "S, Ex á v ú v u, x L gfv g v j ub v P h bu gú v f u u 'ó' b b bg, S éx u É áb h v háb b,, v f, vb, vb g" fu vé bj é h, quzá hb, L bú v f x f Quzá u z h uz, í bú g íu f g v T v uz, fz, z í, f u L é u íf vb hó z gó g í, bj, h C bjv bjv vb vb

27 7 2 vgó xu, g f g í, f P v ub v u f, D D, u Y hb bú bz v ó ó g S b Aú bu g h u í gú b b, f - vu ó uv gí u, E Mg L C D j 923 Gff f bu b b: Pf u u gb x "A jquí g, v, ó f E bu vz,, gá; bu v bu fxv ó ó u fxv; v, ó g, P é u bu, gú v, z qu j f g u hb gu E bu u" "E : u b, u Y ñ u, uv h fuz uv 'vó', uv hb í D g v gz f z 'zó' " 2 Hkg D b b E 3 u bv ó ug b A f uó L h á á hu, v hb f b v uz f

28 8 2 A hu u h v ug b v vó, A u gu b é á ó é há ; vá uv, uó í hu g u L uz uv u g u uv ó v u q b, u f u fu, u, v í, g, ú vv uv uv fu, u g D u, g g v - b uu ó ó, b: ó D u j é á uv é x, u, v uv ó vu ó á g, u é T u u uv vb, gb ubó v u hu hu g, E u hu í, x h v g g, uv u u, é uv u ug xg vu bú f á E v f, v í hu, ó v hu é E v, gó uv g u

29 9 2 é f u g,, uv é b E u uv O E uv vu, O E uó á j g vu v, uó vg g C íf uu x vzó, u h g bé u, f - á h u b u L f v ví vg, b - ó ó u, b, f uv z uv uó h b hu f E P: E Sg:, hb u hu f z u, xó u uz fá,, F fí f fí L g xó ( vuv M R vé gu u fí), u v uh Aí, f, u v g, u, b, v bé v, u v f f C z vu f, bó z uz ó E f gu f u u, hu ó, z, uó g uv h vu, v u E á g é E u x,

30 0 3 g f g hh h ú E ó bé b, Eu Bu, : Sv v hb, í h O Aí C Kh, Sh Z, fó, é u g u, u vu v ñz D I v hu u hb, xé u E u ó gz g g bv u v vu vu E u, A g h, uh j ) vv águ ( f, u q - z fu í E á v h u b, hé u v, bjv xuv j S z vu fí b f g, ég b x í u, b - u uó O, fv v á bjv E u O E u, L hé á u, x P, : uu u á u b j, hu u u gú Sg, b u uz, ó L Y ó á á í, gb uv,, fí hb á u, u buá f v é há

31 3 ó L ó ñ, h h u z, ú b é h bj - u E b é íf uu N h A, j P -, gu uó v úb u u v, u í, g, b j u - b á á hu u - uuó f, - gf E fó v hh gu O, g b x h S g v b -, uh b z vzó,, hb íf vgó g Gu, g hu, vuó - E Ivu g ó u u gu: u b O O u G vu I b L b B C buí S Objv vzó C bjv uu C á D í D gó R x E v uó E z E C gó R E ó M vgó I fxó R bá u bg, S u é - b, f bé Ab ó - L uu

32 2 3 g uá O uó - U uó xg fí b u ub fb gu g ó uu L á é u u j O, g, uu v á v á O á á á vzó, u f O ó; ó é buí u uu, íf E hu u g vu uá u, hf b z fá hb u Auá bjv bjv á u á, hb uv f é, vvá v, í vz á, v uó ó vá íu g g f g b P u, vá f á, í b g : á u ( g v u ó, ), zá,, u h L íf ó fu hb b O E uó v vz,, uó P, Luzz f 4 Pf I, M P bv "E góg, b v v, í b hb b hb E uz" f u b qu g f uv

33 N : Th N f Su E, W U Mgz O ub P h f C hg, ág 2 3 I Iu, ág 28 4 Eu Rg, W U, Mgz, ub T h U f A Thugh,, Of A Rg, ág 2 6 T h Nw Dgu f S 7 Cv Ug, ág 257, Lb Eu, ág V III, Pf 9 L v f G, 0 T h Eug Qu, ág 4 Lf, M S ág X 2 I 3 H u Nu Rkg 4 G P C APÍTULO TE RCERO L A NATURALEZA DEL ALMA " D fóf, D, f h bj f ;, ú, h v C : b u" 33 M E kh

34 4 3 URANTE D f, gú, é xó uv, u u v u b á u b hó b v b Du ó v, uz ( v xó, hb u f) g bá xó x g, hb E gf ; u g E uh x, ; f g ó z hu), f f ( v; hb gf v g Kg bjv vu bjv, : hb, hb A " ó S v, gf, é x gf, qu xó vu, v f u, b" u P ú, qu ó quí, f - á b, fxv h á u g í í z ó u uv Ww H, D b v h L 2 ñ

35 5 3 : uá E Luz hb E b, f,, á u, u I vv j! í ó, u; u P,! uá D, E, u, f gu ñ b v h ñ T ; D z uz D b, uv gí ; vví f f h á, zá f h v ó É u, Luz hb b á vó E Luz v uz hu uz uó b í fu f vuó L f, guz hb, h ub é, O, x É í "; í uv " g, K g b, 3 u, g "b v g u,, ó hb b, h P, ó b u b v, é u vz á : h vb v ó, hb S ", ú E " :

36 6 3 hu, f Ex P: vhíu hb, f vuv f L xó - b z f h C u v ó g vz f, j A Sg: E, u á, "" u, fí v, gí g v, u - z, ffí gú v, b vv, v v hb f xó u, j Lug x v E uz A á uz bó uz h, h gu b, uz "Y C, b uz b "j íu xh ", v" hb Cu : T L u, v ó v h R, b, g g, ó b u u, S h v v, v f ( u ó L ó u) g -, gí ó, ó fó u,, b hó E f ó, uv, u q z E D Wb 4 u f í:

37 7 3 b U " u, v vu, v vhíu íqu; v f x uz u vu b" x u u Wb 5, u b gg Fh,, "g j u, u, E v Rh D b, kh 6 : Cu, v U gá "T u uó, '' g b, E f v, b f L uz é f u fí gz v á u, uz L E uó g v x, x ó óg g v u, í b íu z í E " - g C k uuh, u, v, u bu u íqu, f " h Su, fg E v E u U, L, v fó, f hb, h g v, f E g f) b, (u, hu h hb E,

38 8 3 g g, ó u f u b, á ug ó ; h í,,, h ó uv u Su ó L gu ó T, í u, R - ó hu ó L, qu xó;, g qu ; u, ó, x fí u h ú E fí v v, u gí, x v Du u zó gí v fuí, f á gí, v L fí u guí, uz zó, v L g v, uz b á u, gí, v x, P ó bz v zó z z u u, Mg L C D E f 7, : "" b xó ú "E g L u í ' 'í ', 'gí hb qu S u gí u x bg,, fó u, v z f" fxv u á íu b A 8 :

39 9 3 íu v, C ", ; xó v, j h íu,, h xó f E v íf, x v í, u, D; fó ó, v Eíu, D, u, " í fuz D vó E u v bjv v D D bjv;, D uz; u fó, E ó é M hb v ó, h ó ug, é ub b U v gí fí u v, x vu f, uz g - u b D; h, ó zó b v u ub f, ó ó u D guí u q D h g f, E ; R D ub é b Kí F D E v gu T ub v, u íu h h Hv Uv Mh uv: g u N " Ag á Uv uó ú gí fó u, ', 'g ', 'uvu Pu v gí ' 'u, 'íu u', Jhvá águ, D g hb b, u á b D, x g fv"

40 0 4 u í ubé D - g hb z,, í á ub x; f f u u q - P x D u, v u vhíu v, gí b í, gí f v gí ó v, u E fu fí, g b 9 b x quí, xé,, áf: bjv, f x bjv u Dá " - u ú é, u v E gí v é u fuz u, bu u g f, vé g f,, b P v u u, z g v á v zó, vé (g), u" u u, Ex,, fó u hb, fí b u b, b v í v, u é gí u á á u, (g á, ug,, E u, é u) v, z, u í u b ú u uó, fí, gí gz uz ó v

41 4 x v g, z A gu u, u, v fí g Aág u v, b v ó, bjv u x g f,, v, vz C hb, fé z ú, u h f u C fí v, vv uv b h g u -, v, gí Du vhíu, vé u u hb h v u C f g vu v g, hu u P, Bwg 0 íg hb "E : uv z D", h h v quu vb f, ó Aí u uó z uz v vgó h, Su fí, v h bjv, f ó, f S, h g ó h f ubjv f g ó ó bu S Kg hb f" " v ó, x bu S í v -, gu v Y v u D, Hj x fuz, í v é É - E D bu h, uz uv é bó u

42 2 4 h g u, u T u - f, í v A v vz g í í, f ub v u b, g gú u q, v b éf vb, f - vb x f ( v b, h u fó) v ó uz u L zó bz fuz E fuá vó, fu u zó f uv ju uv g S ó ; b z fé, uv gu í v, f, fuz gu v u D, u ub D f x f uv hb Ez v,, u, uz, h uqu fé, P u, h u hb Dj hu u g gí u,,, b ; ú A h bz bj, fu h fó g ; vuó xó vhíu ó b D Hj v í A h, uó G L ó x - z -

43 3 4 ó z vu gu v hu, L á f, u u S g uó ñ vu, v uu hu ó uó L uó u ug h b vz Có h b bg P x b ub hb u - ju hb u Có? - u z v - h b Qué hb? uá ó u, ó z Có uz? h uv f u?, b buí x vz L " E óg: g g L Mó b:?" ó C "Sí" : u b v, ó v u E v ufó u, u ó, L v ó u, v, u hh E uó - é" í, hb " z : N U v C 80 ág g, ág u, I ág Ug, v C E D, Nw I b' W 5 I 6 T Phh, I I I , 279, ág, 7 35 ág S, M Í, L

44 ág, I 9 Mí L A E C I I I B A A, 0 P C PÍTULO A C O ART U OS OBJETIVOS DE LA MEDITACIÓN L uz bug g ó "L g íqu, í gu, z C " j P ONSIDERADAS C íu í fv b ú á, ó z u hb gu f g ó, E u; vg u á, f g fuz j u g á, fz ú V é g é quzá, b, u ó L ó Mg: J v, g P x, x u, fug v

45 5 4 h u q fu ; Ex u b P zó zó b g quó u, S h í, bá fu, g bé ó, f f f, qu f,, ó f ó L ó u ó, ó fu v, Ex b í fuó g ó, hbb S B f vó ó, " Qué j: D?" u z L, z í, g vu g qu fuz, gu uh D ug h; qu fu; qu ; u, í A f, f u, b v f z, b, gz u; b D, f v, P vó g, ó, í uz L zó, bu hb h ; g zó g: u h L

46 6 4 u bf P 2 á u vu P 3 ó,, P 4 v ó uó P á bvá S g, u v u, uz íz ó u z "L j: hb bó Sé ó ó bu v, " (u) u ; h bj v ó L ó á bj ug - hb v, g ó bá, u v x u v R ó zó, í h b, ó vu zó bg ó L ó ó L í u u E C u gz v v, h í, v, - ( b vó ó) u ó í í h vó, ó ó, x é v ó z ú P P Pé v D'O", gâ "D u z v í gú u, ó E u u u hb ó, v v g uz é U vu g; D b á v b á uz í g, hb u g

47 7 4 í b, bg, bvá, S u ó, g u, v í, bé ub h v qu gb, Ab u bé u, vó ó b g v, u, b, Ru B ó C gu í é Ú, u u b Su b u : u f í, ffí "L u, z,, ó "Ex, í; uv ó buí, v,,, x, x u fb L ó z í ó f u buí v, L u á ub, g vó z ó u f, u í g qu u, x b fxó ó u "L b uó, ó vó, u á, zó, u uó, ég u guí g á, Í uó

48 8 4, R R S ó; u ó, u, áu v, vé g, b v, E hu z v v gu g: bu, P fj éb z b vv í b; é vó: uz, g í g "L gó, u vó ó g í fí ñ U - g u, f ó b fuu ó, vó; u ú L, u uó, E í v u,, bu, j, : g b, b u f, f vó" ó ó í P í, vó h v bu A; h B D E bj v g 2, Y, é í, "E : b b f ó, u ó ; f u fuz,, bé

49 9 4 b g, u h v h E x" gú b, g h, ó f f uv g ó, uv, u ñ quí E b h u ñ ó ó ó, G v fó uv fugz bv u, í í f, x, v, á Méh, Jh P E v ub 3 : b b fu, ág v, b " u, u, í u xó ó z, g, ug u v, ; D S, uó, ub b h L ",, u bu fu uó u S S, ó, ó ó,, b, x b (L " b, B A A ) b v í bjv E - h P v v uv g ó f, éx b f u ú hb fuó gu Rqu f vó ág fuz, u z Db f qu - í b qub v bé hb b bg, S ó, qub v vz á z v

50 0 5 bb h é f h é v h, ó ó H, R h u uz hb v u, L ó S v f zó f u Cuá ó? ó A vv, Aqu D x g bj j, u v v b, íb, ó, E Cu D C fu L T R u x, g u g D g u, ub vu f vó, v, h D, hj D ú, u E zó v - E ug h L Uó C h g z h, vv, f fó b u E v ug, v hb, h h S Y v, g u ú h hb u b á f, uz b uó á quí ( hú, b gu E hb) 4 b: gfv u

51 5 qu qu f g E ; qu h f f, j á qu g" h Pb S Y 5 á : ( é P " bu ), ó u í; á, hb gu P b h v b v P D u uv Qué í Dh b á u" u ) v ( bá! D S E Sv D C, D Tf, D "C Pb, S b Sgú hb u hh v E g" z í f u h ó L b x í u b h h L Pb S fó v v ó,, h b A v f v í D hj v b h, v g Sb á fu hu, f h S u á á u, h h hu fz h u, z h vuó, u h v h U u hu u h v vzó qu, Sb vó -

52 2 5 x qu, v R h g ó, x b S u "D b: u u é Có b? Có x" ó, x L? b gu é, x : u gu fu íf,, v h u é, h uv E bb fu á bj xu h ñ H ó h h óg L uz g u uh v háb hb g H u á, b u uv D í ub uó bjv u á, j Agu f ñ u, ávu bj á quí v L D v, g,, í b h ug, Ov D E D ub 6 u "T : á D E gfó xó u bú A v u v ub í b, u D ñ, " v é ó bé f P v, g z hb u x uó L f hz - g L v u uv j v x u fá,

53 3 5 uó f,, f - P b! uó, bj b u v f ó, u f ub ó, v u q j u b v h ó fó, f Bu u q g z h z, v v ( ) f bg,, gb R íb f v Qu x ó g P v á J J S Pb gu uó 7 uv j: vub u zó fz g fó "L f gfó u f j ; f, f ub hb h vu bé j " v u v uz hb E u u, uz u é í vu, u b u uz Su g g u Af E Pj g Y ó, bá x b, b u A Luz L 8 áf, gu ó, gu " " uz u ", fj u g h gú E " ó b b uz v, u hu,, g vé b v í bé h E v b Pj 9 f "L :, f vhíu g gu, L vuv" f á u á g b h

54 4 5 g h uá b á E v u v F " h Pfff z 0 : D vu, j uv "S gí vu, v í j h M g v, u, v " D v z, O O ñ Aí íb u,, ó L b b E D ub hb u vb L v v H " " : quí, b gu, g u hb x, vv ó fu h E, v h gú vuv h N u fb gu, uz, g b u á hb gñ L u bj u xg ó v ó á, ( " " qu ñ f E f fá v) v u E b hgv G B hb ó h "N xv u uh; fug qu P ñ bj,, f u g ó u ó L hb u h h h u u vuó, íf quó, zó,

55 5 5 b E v u f h ó, h hb E vz ó, fí u u E v f h g, O f ó v f á u, uh gu, é, v b é vé A z" "C v, ó h ó f hu u ó f g, v E vu v vu v, u uó, b u, f é gí ó b Tuó v f fí, uz, fí íqu uz j,, S u,, ú u, v, gí f f fuz u v uz b T u hb, vz u, u E u í b uvó z f ", ó uá b á hb E", fu f h E b, h fá vu á f fó L u g x, E

56 6 5, ó ug á, f g á b, u, vhíu; ó ó qu U gu uá bñ v ub u, ó g v h z ó ug á, f hb, g í zá uv, ó v hu, ó, á u á bu ó L u, x ú, b fu h é, ó u D E buí vé í, fu Tg, v uz u f, ( ó f u h v, g D v ); í bj, S ó é b, x, í, u v ú uv b f fj, " E v gb, ) (, g ú u v f u " 2, v hb A u Cá v bá Tbé íu v uz fó ó ó Aí b ó í E fó, hbá hbá h Yg j R Lbó, Uó gf Qu qu b ú ) (C u x, j, Gué, Ré D v f 3

57 7 5 b gu h b, quí: u "ó", b ó L " fú fó í ó, g, E v f,, v gf 'ó' f,, g b bv Db b zó 'uó 'g', xó gú x', u uó, ó Shkâhâ, x quí, b hh vu; h, j, b fv g v vu " v P ó ó f, gu b g h u, uz v v vu E fí u ; D j h bj á v ( u, uz fí; b ) fj uf h uz, ó fj gz h Aí D ó u f, z hu gí fu,, ó v v ó E ó é E ó x é E ó f, ó fu u g á u, 4 Bwg: b f z

58 8 5 ; á v L ; x, g, ó x v ; u, u b u b, b b C, v u uz, b vz fu á u q E,, ó bj x fó hb f, á E f í z, vv ó E u u b bv u u v uó, b fí, u Pfff, Fz uó ó F, b, 5 Ekh M b é S, b g V I X :, D v E D v hb "T u É b f; ó g, uz D g E u gá, u vó, zu, uz v L E ág v" ó uz E bj u v

59 9 5 D v uz uz zó E E v uz E ub uz Pj 6 g é " v h h uz, u, ug uó" uó "E " uz v uz g ó u C gu; uó E 7 D, f u C vhíu, C ó í, x u h f, fu, ; óg j, fí j E b u f v L fí vó íqu uó, f P ó ó vó fb u ó L u íqu, fí f, gí ó, fó v f x z u, f vuv Dh, u, Su j D u S fí f fu, u í v E S P fu A vz f, é,

60 0 6 h E g ú, f z Pfff Fz 8 b: bí f L " x D; é uó uó zó; é ", v Wh, Ch D b L 9 Ré b u ué, G bjv b u f: S ó f uu bu " u, b é L u hu,, j v, L O ub, j í b, vz bu, j v P, Sgú bu v v u ó, gu, hu, gé vu uz v vb, u gó, Su u, S U' ' íqu u b uó u í, vz íqu b, b u, gu ó z u b, h v, u ó bu vá, C, í h hh E b u z, u, ú, x u E f ó j b ó, é ; ó u

61 u u uó Db b v, ó ( b x ), f, uz v, gú E h z ú, g ó v, Ivu bé ó v h, u b fí L ó f é uv xé L g b ó, f v uv N : M Lg, ág 8, 9, 0, 2 A Phh Su f M, ág 92 3 S u h Phg f h M, ág 32, 0 4 Bhgv G, V I: 6 5 R, 7: 8; 22, T h Eug Qu, ág O Uv A U, ág Lb I I, Af 52 9 Lb I V, Af 2 0 M Ekh, ág 4 Bhgv G, Lb V I, Af 6, 7 2 L Luz A, Lb I V, A f M H Bg, ág 37 4 P (vó b) 5 M Ekh, ág 0 6 L Luz A, Lb I I, Af 27, 28; L I V, Af 26 7 Í, Lb I II, Af 5, 6 8 M Ekh, ág 40 9 M H Bg, ág X 6

62 C PÍTULO A Q O INT U M LA DE TAPAS E N DITACIÓ E í? h, h, hí Qué "? hí Qué v: u v u buí O í í A S, (!) u ug hbí" vz Y E ELYN V U L DERHIL N EMOS H bjv bv u h, v ó ó, g fu qu uz T S S v x x í v v b bá qu x u, Cb J R Rv b L f j u uó x :, uz f A " uv, f uh D, hg u b u v Db b ó C vb á í gf u,

63 3 6 ub" v v b uó Ah á Só z ju, qu, v u, í, u v bú g u f u S u u h v h f S v u fí f uó x, u g v v L x Lv u h á u v h v v fxb, b vub z h ñ, ub z, u b j ug ó uz b, u;, g h P h fu z uh fuz; fé u v, z u S g u z C ó u fu b v g gu vb uó b u fóu, g vz qu u uz águ uv fb ó bg, S Pj zó, v b Af b fuz gu h : C, : ' ó ' u á "L 'u ug ', 'ó, u' f M" 'vó',

64 4 6 "" "" í v "ó" b L - b L Wb D gú h,, b Aó íz v "íu" f, xó hb Db ó v D ó hb fug vu ó, vu ó fg, D - uz vv P u uf hgu u b b vz, f, b f E g u u q b b fug j uh u Bb, fug, uz, "g v L ), bgí qué ( " u, v í í gu ó f b, D hj u f ó u u h E: C J Db 2 u; A v Cuz " í g uz uz; g Lág uz u uz L v v gz ub; u vz u, u q uz, b v D" f hu, u ó Ez h, fug vé gu í ub u b á E u L Abg M S, h Bb, u b, ; hgu j fu

65 5 6 I u ó fu g E D Hj j, M b E f hb bz g u, (fu "ág" gf - u b ", "gz gf S ) - ; u ó hh h í S", v " gf Abg Hj v fí u fó ú g S), ( D Vé ( I I I 3 2, ) h N hgu, ub b u, u qu, g gfó L gú u; u g b L bé fóg,, "", U b v b Quzá éx "h", á z hb v b,, uz j u q ó é fá ú ó ; b ó L h Cv z hb ó u fu u, hb T x j u é g u u, vó ó u hb P uh, C, g u h z, h E ó z h b x uz u qu f, íg O íf u u, u q gf b v g bá: í T v j fó, g, éx b f fó, uz j u q

66 66 gf qu Pj f E g E u" "u xó -, vó, j f S bu ub f u, íb u q u v "", u bvá S u u v x f v h f hu f v, v, v T uz C v gb fó bj v u, z b hb uf, x b í Lg á, qu Gu, f gñ V uá á, ó E f u u f hz j, hb, u bá é, u j b, í fá, u v, u u M b qu E N Iu u gú v b, á ú M, E uh E u M ó u, gu C, Czó, M b,, Su h M E vv uá, " u "vz u gí, v á v á Lug u v "Vb g, b S, Vz hh Vb C ", uó ué D u Qu E xu f ó í, b, xg, qu g u u á uqu b C

67 7 6 C uz u, (J bá" v Su u "S b: ñ :7) 7 f E v, bú b, f, bó h b ó, N ó xó, u x Cu u á g v g, O O hé h b u f, v vu b C u b D E Méh 3 ó x : b," 'g' gf Qué " f g g,, "A v hbu bó f, u ó u; u g j', 'g g "Igu x, jugu h, v u L fu ó v fu á, Sb " Db gu' 'g g hu, ó x í ju " v bó ú h L fí,, z v,, u h u gu, v ó E v u v T

68 8 6, u, u hb bu é, f u uó bv u E v u: ó C, E uz f 2 ó M ó g f E f ó u b uqu 3 ó C f, v E, v 4 uó I, u E h b qu 5 ó I uó, u E v v f ó u f, gu, E P v í b ó, u qu g u ó bb xuó ó, x S ó, ñ b bg, S hbí é v, v ó v u v, u f I ó C E L u, vz u E E z g V I X Ekh M, 4 j: g hh, u Pb "S

69 9 6 vó z, D P v, L D S, L b g, L qu Có v z, háb P u? " ó u, é f á E é f hb bu v) uh u ( v, qu, ví v u, hb u b h u fu u Ekh M x L G: Bhgv E ú, Eu gu 5 Kh, " ; u, ubu,, v j fí j; fí L u S " - f j u á u á h u C " v ñá u á uó, ñ h u ñz b "C, vó f á " ó zá P E qu, hg h gf u fu í fó L g b, u x, j, Hu b, " f E " v v u u g g

70 0 7 g hz, u u b, L L, uz, óg Ag quí u ; U g v b u u uu ", íf u u fí f U ó" j u f, v, u, vé vé v, h u é g P zb í - g u qu gf vg, vb, b úb ó x u, P g hb b ó u x h h ó, gu í,, u gí é u ú M Mg L D E ó 6 í u :, f u á ; u '' b " g f íu, u g, D; v, g u q, vuó; v íqu, bu v" ó u v, v, ó quí T, hu bé vuó, f,, hb f v, íqu hu C

71 7 v v v g u E uó fu v fó b, é - f L f - f u hb u g ó - íqu v fí ó g, á - v g é b hb, ) (gu, hb, b u, g L ú ág x uu, g á, L, bé, bj,, g u ú fó g gu Mu U fuó u vz b v f h x uá bg,, Su g! x, g u h v u, P vé, h x ú, hb gfí b E b, hí g, vz, u g, fó g g u, v P á v g Dué fó; ", " L f u u ág v; u, f E ó,, b hb í P í v b hb, Eu g ub z u u g f

72 2 7 u g u h f f f u, v g vz E, b g x, u u, gá v hb, C á u u u v uv qu E hb, b ó, fó L bé - u, b, E b h hb é z v gu b á v b bg, S x v h é b - ué b, j v, uh f gv; h S g uv xuv fuz u, fu ó z é fu fó uv f É z fí ó h v uó "", b v "ó" b L " Sgf "",, u f"; ú f fj f - vó, ó u bj, xñ x ó I ó Pj bvó 7 "L í: f ó fj " bj, f vu E v qu f b b P

73 3 7 qu v Lug, qué b, f ó, z b, há u L bá f b h háb uv H : gu v, E 2 uz, L 3, E á qub) á ( 4 u, vz b, E - f, g fó b f Có í é ; ; vz xu b b u ó, ó b O ó, f ó E ó Méh P 8 " I ó, uó, ó, h fó, Pu h g, á, gu b, g h z ' ' P b ó ú bé ó, ó f jv ó, ñ v, h, f, v " fá é uá gá S vb b í S " é u "L é: f " j u", j uv xuv " h uz

74 4 7 uv gú f I f" á, uv ó f g uá ó O í : í u á ó L í u h P v xu háb uv u ó b h ó í, u, v L b ó, vá, u, ué ó, u u bj gu, P fuz u v, u v, u á ó, uv u á u E ó v - ó á í, v gu u b hé h Pí u éx E v h x hb A ó! P b: f, b b, g h f u á f ggá b uv u A j v ó, E g, bj fj, gu L fxó b, x uqu b v f xé,, ó gu á L u j fu gu u: gu

75 5 7 z g R 2 vz vhíu vu Pz 3, ó A í L b x uz, gu, 4 D á, fu ó 5 b vb ó f P u g u q Mó L E L I I ó f j P ó z, bé g f f E gó fu b í quó u ó á M f f g bá, P u - f g ó u z fb íu bj, uqu b f b ó L g fb", "íu b ó,, f ó v, u f g, b A, ó í u z h ó, Du b ó, Du uz, uz á h gu ñ b g, g E z ó u, qu b f

76 6 7 b g ó, v S buí bú f g u, éx, g qu u S é ó, b u u h,,,, g u E á ú v E é f, gú í, C ó h u ó hbó ó, u, ó b j á L ó uz g, ó P Yg Af E j b: gu qu gu "L ó, f bj ' ó" vv u u ó L g x, g u, u á G, Bhgv E á 0 á ó f: gu u E b 2 b E 3 óg E 4 u E gí 5 E k" vá,, u v ó L u E f á ó u M fí b h

77 7 7 u g z b, b h, gú áu L D, g u q b v b, b,, x é, u b Uz gfí ó v hb u b, fó v b f ó S vbó v h Pfff Fz í E bjv M kh E, b í ó f f: h é x ú "P, b bév Lug f, b f, Tó L x v f, x; vz,, f, í v j u 'ju',, g u b z,,, b hb E " qu, ó, bj u E gu j u u, z E, fz vó z v,,,, vé b h u buí v, u á é ub hb v A D D x "

78 8 7 g, u Vé E u u u u, x fu fuz bj g b, u u f z b u f qu E hh hb, v vuv, u f z bj u, g g u éx, b qu á N u S u gú b z, ó v h zó, v b u g E z f, fí uz u h ó, f; u óv u h u h Tbé f fó ó f vz ó h vz g h ó L h g h T x ó L é v gu v, u ó Lv h é v h u h L gv, ó bvuz f Lg, f L fó E ó bj f á, T bv u gu, "ó u u u, " b ó M uz f

79 9 7 2 b ó M u f 3 b ó M ó f 4 b ó M v f, v íb f T v g ó E Có Fug b T 2 gu u : b f á g u "E íb U íb xó, xó ; ú u ó vz, í, á L bb u íb gu: xé ó L b, íb uz bjv u, g v xé L f ó: vg g D íb vu E b, hu ó b í á, f L, g L hb, z vuó uz v f,, L x u íb gí íb ó uqu C f uz, vhíu g f, ó f,

80 0 8 v íb, u V ú 2 bjv ó L v gf, ub, E bjv fó g í, ó u, v E bjv í ó, h ué xé f v u íb, E z é hb hb» ñ, hh, h : u O j f á V f u u h Lg f h, u, fu Cz, gí f u u E " bj ñ uz ñ ó; bj gá fó, bjv gí ;, z fuz uz u gí u hb E " h bj ó f v v b, f u A D vuó hb, bj á b z u, gñ Y f íb

81 8 gú v u f u gf E 3 á h v ubjv, í, fó f v á xé ó u u, g g uj ó f b á gí L bjv" v g E I ó u f, P v V ó u g ó,, f g, b gú víu íf b f á g b gf v z u; H b h D M x P, b E D Czó x D? v á g hu b quí u J Dv L ó u v u fó h z E v A, C u, hb D N : Lb A, Luz L I I 2, Af, 2 h Eg f Bk (Oxf 508 ág Uw, Ow V) M 3 66 ág Mj, h PhLg f h u S 4 ág Ekh, M Pfff Fz 97,

82 5 Bhgv G, V I: 34-35; II E g Ev!u, ág 37 7 L Luz A, Lb I II, Af A A B 8 S u h Phg f h M, ág 90 9 L Luz A, Lb I II, Af 0 Bhgv G, Lb X VIII: Af 3, 4 M Ekh, ág 279, 47, Fz Pfff 2 T b Fug Có, ág 964, 65, 66, A A B C APÍTULO SE XTO E TAPAS DE LA MEDITACIÓN ( Cuó) M f ó Db b ó E u h zó M, fu, f- á Hb fu Cu, (é) ó Iuó D u R E CHUNG ( xí b E L Tb) HEMOS v b á ó, u í í u,, - ó h g, u hub z u, bj 82

83 3 8 h f Nu " " P g u í gí u h, uv v quí A é vg ñ, u U ub,, ug,, f x ó ó f qu, O ó uqu z bg, g ñ u f z ó u v, g u q fá g v S f á, gu í v, g uv é L u, é u ñ g hí, u x fuó z b fó h, b éu b S, ó éu á jug b L óg b, Fh: Luwg b xu háb f E " ó f uu f b óg vg,,,, é óg E ó f b, f E b g ó uu óg f fó b g u

84 4 8 T, j ó u á ó íf f ó ó uó b "E L j u uu xv u ó óg gu" uh ó T, gu ó ó S bgu uó S D b, g 2 zó u b gf "bí fí" gí " g" u x v, í f P u, uh u g h f, b; z, bjv hó b xó, b uz u x L uz u hb ó fu g vg; z, f u, bí z fó) ñ b (v uv fu bí hb Dug M D E v 3 v b, u ) (u u, á E, u g, ú u g, ; g ógf b f u ub, á g u u á

85 5 8 v ú C í u ó f u S - ó ó L uó ó í íf f O, uh O, E L C D E b g Mg 4 () "x D, - ( ó x) (2) ( g), A D u x g D, ú Mg D E " 5 gu v u : v b g íu "E L qué é, fxv ó Mg u ó fó A, v C 'v' íu f u íu v, u, xó v j xó íu, v u, ó vó E fó vu j ó v" u ó v D L f v vz, v vé h Má v z b, uó á u íu, uh E u " ", v hu v x v E, v f b - qu ó, ó

86 6 8 h f u ó, P ó b, f (v ó j ) v, f g g b, v uá fó, f, f ( Uv M D, M u) é z E í u u hu vuv h T v í P águ f hb, f é D, V vó Uv T ñ hu gé Fh Luwg 6 hh ó u g f "á fu u ñ u", v u j u, é g j u q Su í b hb bá uó u u ó f g x, v g h : u, b Só " E v b u uó guí bj í zó gu ú; v b h ó h g E hu z uu ó hó hó, b, vz U uv b, x, b hó b z" g u A N hó b gu b

87 7 8 ó hó á b, u u, f g v h, uh b, hh u gú u, b, gu é, H u f, h v, uz f u u b u h, h ó bb h u A ó uv u u b hó f ú á gu: x P gu D, u, Ex L qu uz,, h u u vuv v á vuó, qu, C uz ú" " f á, í, ju Ekh M - u C ó uh b u b v hz ( b v f, vz x D" " g qu);, ó, f hb, b é, h f uqu T b hó u E vgó h v ó u T gu b í u, ug vz,, u ó z uv? v quzá gu, u u A b, u - :,

88 8 8 P h v h vuv g E : b h ub hu, P í f g T g v, é u u q f u v f é b g S hb A : E b u, ó u h x, u, b", " h v b, v xg vv v hb E éu ug u ú, f hu Cz hu u h g gu, g T x D : h hu x h, hb á á f f, g bú, hu, x g fb, ó E vb h qu bu vz hb ), ( u A u b, ub bú fuz ; x g, ó g, u í fb á E ó R h hb u q u hu ú v u b, f, b u, f, f fuu Du

89 9 8 h vz h u; vb u gu g, á ó h E f R u g á,, b, vuv, u gg, bá v z f g g E b h - v v bj u, u, z O Ruf D E 7 u gu b hb " : ó, vé 'óu g h, uó ' v vb fz é, " í v óu b L u, g ó " bé bu v gf bjv, íf v, u gó, b, í x x f h x, u" 8 I ffí f Hv, D u, u S u ñ g, A " hb u q, í u,, bj, ó f vá hu v' ' fó hh E u u h gu, ó, á u Ag, hb ' h á', ', '" 9 ó v, ó ó M u, é vv v, bj b - ó,, j u ó

90 0 9 h uh g, f g -, : u z á S, ó S,, z, v; f uu g vz E v uv f h, b u, fó bb uv h, h hb, b fu uv x z fó fu h E bj; u z ñ uó u ó, á Lg u h u u, h ó, fó h P í b á N fuz uv u x, h v u q f uó, gu b,, P hh? ó f f é, uv fu é u hb á, ó Aí, Ch: M b v 0 " " vé gfó z qu h hb A b í S gí vvá f: á uó L g gf á j hb x g uz f óg uá vz x, hh h u í,, x, v

91 9 íu E h u é ó b, u, z u g, b f x hz, fu j u é h C fé f vz v í ó f h í), guj (u u, u hb uv vub u ó E ó v hb h, h h fí u E v v gv quu, v b v v, u ó,, Db bj h ó g é bj", "h b", "h : x bó hb bj", " " " U í " x f x, u g, fgu ó ", ó Sgu b v z E - v bjv gb L hó b gú ó, bb á, P bjv u ó ñ L hz b ó í í v, z, b, ág L gó" " bu u gz, bé ú, f á ó h E g bj, ", "ó u í: Sgú b h?" fu j é Có " Db, ó bjv uó g g báu á Aquí g b N uó

92 2 9, g j ug u z j Db uz bb h, fu ó u í h E h é é, u f u u bé g S ó ó, quí T ú u uó ó é, ó, : u bv g fxó, zó ó ó u h Cuá bí: u uá, S? h gz R 2 hb ó z C - í,, vz ó f 3 á, ó fu D f ó, uqu b vb g Uh Ev : fu f f f, ó "E íu ', u, ', z ó, é guj u" ó u ó, Có E L II I buz, f h E : v ó b,, í f, z á v, v - u é z b

93 3 9 í, L ó g, g bu vó uó éx gz Eá h gí, fugz u ó zó, u ( P x í ó, z gu h ) f, z ó, ó é gu E u u, O, ú b, ó z í x, v D fó v é, qu h z L é gg u í g, ó P, gí ó, ó,, u ó í g ó N bj" " ", "ó, E b E z h ú Nu P E xv 2 b u b b: gu b g, hb "C fv, ó b ó, ó ó, A g í, h b ó, ú ' z uz uh qu hb ; g z, fu v u E b f, u, z" uv v L z b v, h v, u,

94 4 9 E g ó vé b, ó u x fé vb, z, v b, f hb E v v, b, fu; ú ó u ó h z, E uv vv,, uv ó u v vb ó, f v v, E á f b, í fí - bg, á, ñ N h fí á g u S b v, uz gú ó, á j ( u - g ), guz zó á fí Ab gv vu h á g,, g f á, hb í ú vz á v Su v fí vz vgá - E v fuu qu f g fá g, b v, L v f á ó u E z g x, u S b uj uv hb v f g ó é u; " xv á "

95 5 9 v ó, E x M h v, E h áf, g, Mí, qu g, í zá fá u E fí é qu ú ó u v B Ch D E ví h 3 g b : D Rubk b g f b "Rubk v ', v, bu P, v: ' f Sg, fuz ó b uá, u u v bg, E u v u, f E í f ó, á h, u fuz éx ug, á v vu, fu 'P é g vhíu h, f " ' u g ó íu,, hb B D E, g b, x, ó Pj, I, b E v vó ( R bb " : ó f), hb v u ", v D ó, - ó v h u ub hu u O Có? g " : C E h bí hh h bó, h " 4 g ó ó E L

96 6 9 L v hu fg,, v hb E D v,, f v qu, v E v g u fó u ; v S uz; hh - hh u D ó - fí u v ó u, u f á, hb, L f uz h x,, vé íu, D"; R " b,, v b z uz, gí, v M gv uz í ú u hb v b, u b f Sgú h v, á hg, g b b é D b ó E fí, b,, - ó E ó ú fí b b v á b, u h x v ó ) ( u á ú, hb E hu fuz bv,, gu, f E fí, h b u f u

97 7 9 b f,, Má g h hb, g f u - ó gó v é, g u u g v u Lug fí, b g, ó u L íu b: b í h fó vhíu "L, x,, íu, fó vhíu T u V z " 5 u, é guj E, Rhu C E í ó g D, v hb " ó Tu uv" z 6 : x, : fu "D u v, Su É v f v Su u É í ó; Su bu b í jz; u íu E ví fu, C u hb u gú, vuv ub u, f " u q h ó L íqu T J u 7 ó ó "ó hu D, v vó z Mv Fç v" uz, 8 vvó g I VI X : v, x,

98 8 9 f (ó) "E hb, z z, z E gj v quí ; E x v, v; u b u z b, vó vó, ó z, D " M D bj, u vó hb E í D bé b z, P v u ; x u ó uqu u, f qu, b E, f z ó f u b b b,,, b, E ó ó, ñ ú b E f uó ub u guí háb M fí v, uó, v, g ó vz vz,, L f g v u x, ó x, fó g b u fu C qu u, v, b uz á f ó f g v, u Pu b, ú,, u b, Pj: 9

99 9 9 gu qu "L g ó), ( bj u ó), ( ó vv ó" " uá, fú Y ó, ó ó, E " T Mv, bv á D Sg, g ó f, v, III, O L é ó, f O, U Ev f bé h ó L h b, M v" u " é uv u u Du á quzá E ó v E á v, v v fí b qu h S v bé f, f g u ó, ó f, h ó; ú uz v v fé fó hz R ó u g h u ú, v ug, Az ó, í hb v E f b g, bv á v L g, -, ", ó ó " b, u, b h b E 20 x h : áf é, u bí bg, "S

100 0 0 h h f L, u, á, bj h u, hb E ví b b bé fí, uá b v vz b ó g bv u á A ó U vó uv, ó u uv z L ó vó, v v, f u h v gu, b h P b vub g zó" fuu gí z u bj v g L Hbé g uz, f,, ó f ué f, fuá, v Sá ág í bu u, U u v b uv, g g fá Lug, xu g, v guá b qu fó v, x v u, j h C - u b, é ó f b, u b, v f u hb b, f b D Hj v u, u, C g z fí b vv u D Hj v E j L D u vz,

101 0 íu uó gu á Ev b Uh: 2 í v u "L, ó, P u, ( u, E v v ), gu h gf v fó b bz,, gf v,, P hb u, í, bé z D í u u, S Abu, b, xó b E, ó,, u, ñ,, g ú í g " C v u uó z uó L ó f u v uá uó; x u;, í ú ó á u gu íu : N 35 ág Thuqh, f Suu h T ág vu Nu, E 3 Bhvu f S h hg, P 4 29 ág Evu, g E 5 32 ág S, M f, L

102 6 T h Suu f Thugh, ág 36 7 T h I f h H, ág 7 8 I, Pf Tu, ág X IX 9 I, ág X V 0 T h Su, ág 63 M, ág 58 2 C u 'H 'O, Lb IV C I 3 A PLh Su f M, ág 62 4 T h Vhu Pu, VI: 7, 90 5 L D S, H P Bvk, T I, ág 06 6 G f I P, ág 272 C P P u,rpsj 7 P, ág 8, M Pug 8 A S Mh f Rg h SuL C, ág 02 9 L Luz A, Lb III: Af A A B 20 L Luz A, Lb III, Af 9, A A B 2 M, ág 42, 43 C APÍTULO SÉ PTIMO I NTUICIÓN E ILUMINACIÓN " Y D j: Hág uz! uz fu hh" L A BI BLIA HEMOS góg g é O, hb fz 02

103 3 0 v uj, hb g uh, Sug vuó uó u u, ( ó é, h ó) ó ó,, u v v á v, fu zá ué gu bé bv H uó z ó, é u, O ó zó g u P z x v O uó L í f, E uó uó f u g bu í u f, óg u á bu, u ó, gú b, u P fu f u, qub,, hb íf íqu qub f qué uó uz L b b f ó ñ g h j, u u Sg h ñz gu I VI X R b, Jg: G C Wh "C j: Tzu Lü M E " gu u g - b bá hb Luz, uó í: gu L h" u ; b u, "C S b g gu á u Luz, x u u u, "

104 4 0 u, uó í E hb, bv h íu u L ó, ó u u u ; íf v uv f, v, v g uó ág u, f u u D - ó ó bv fí: f u vz u v uv ó u, í h ó E L í vó, u b Luz u b f ñ gu ó g h g, ó v, fgí v g u v gf í, v b x v b ub vg, bg, S u h u q h f gí gf - uh guj, f L ó b, u hb g f gu D E é Ov 2 g ú g - " ñ u,, gú, zó u, z b h v ú b ñ ñ, ", "E f ó ó x " u xó f " v Cú uó"

105 5 0 u x b b hb " ", g v D b f vu b í P, z u uí fu ' S hu gé u, h hb fu é', u í v h ú, u" h ú, í fu L Ov, D f j á "E uó h x f 930 B Cf j í", 3 " h b x, u fu, z í, f ub z u v j z x - b b,, ó v x v,, g, gé gú v b " uz bj f b u u x O quí A u u bé uó, b - hb v, é ó u é E fó u - f u fó ó L v uv ó u u uz fj ó E b vz u, ó b, f, Yg Af Pj, b, 4 :,, Sñ "E v, v u Db " u

106 6 0 v uó fu u, g "C, fj bj, b ó b fj, Aí " v b, ó "E uó h g é "C ug uz, v h q uó u u éu, z uó) ( "E gv" z Pj 5 b ué ñ u " ó, ó ó, v uz : gg gu", z, uz v qu "C b ó), (, É f uó, P ó C bb u g uz", b "j íu b xhb bó, f hbb b fu uz f ó, vé uó b uz" v Luz "E x: b h h h C Ig L u I Pufó" "C bó, - zó fó u f uz E hu uz u v uh h u v, b v Ww H, D E h 6 bz, :

107 7 0 bú bz P f á v í u, h O D E v b ub x 7 u "vó", fu b xég b v E f á b, vz í Aí ó g íu v ) í v (g ub ug T é É f, é u h f f, b g h íf é P g ub v, Ww W D E "gí" 8 f é: gu vz é "E g h v v f ; R, v, D v R " fu u í v V v, H D, 9 gg "Df : b uó " T b, f x quí T qué v u, u v h ó - u h qu h, uuó f é, g g h ó ó M " h f v L uz" f ), b ó z (

108 8 0 ú v í C í uz L x f uz, fó ú M D g f ó, v D, ó Abb fí Pb) S fu ( C" "T, R, vó bíf ó f x,, v ó ; v,, P vv á v j b v V, u á buí uh ; b uu b, b uí b b bj: j é x D M P v ó b á u u, - qu u, v f - vé b, N u v Luz f h, f g v bg, S v ó b v v, f g uz ó g fu gí L f h v; x x g D b ó b é u, uí fj b z, uó f Ex b b u q xuv u é u u í, é Uh, Ev 0 u " j, Dv, P Abu: vó u v " ñ, "E", E" ó uó L f"

109 9 0 g ó D ó u u f, f á u, u v L uó ó bí u ó E v, ó, D u u b ó á, ó v u u í, ó L ú á z O, í, E quí B, v : ó í,, u z vu zó,,, é Su éx fu u E ó ó - h fuz, vó, h vó Sñ", hí zó vó ", f " ", u " B", " Dué, éx gu B" gu í, h fu,, v ju í - h ó, ó v hb j, uv Lug x h b vó, uv z h, vó B uv b E b, í uzó, x H bv g u M Rubk Bh, : í b, fu u kh, E V u uh Pfff: Fz,, "H u D L x f gu ó

110 0 v g v) ( E b, xó,, ó h D" í, é C E g, é bú; bj v ; f M - D; bu f;,, fó ú fu á uzó, v, Mu D C, E u í, -- Ff, 2 hb " v, u, é f Vvá vu uó z á uzó, 'v', v uó, f, z á " u D, v, U E h E uz, f A v, gu N LUMINACIÓ I 3 f u é D; g v "E D f D: L " bv u b f E D z uh, Au ; é A D f u bjv fuz, quzá, í v P u bí vó, í é v uó g, bí fuz

111 u v hb E u f, í bó bz ó O O í é u E zó, ó) ( gu O á í, O f uz b h í g, hu,, qu f ú, b, í ó, uó L b, gv buí, u, x u hb gú f u, f Dj fú u ó, f, P, uó gu: u v ó b f U qu é v ó é bu b Uv M A uó, v b f O uó í á ó b v u z v á ó f N b b, b íqu,, ú b ó z, v b v, ó u v u g Hj g L Bu C D,,, u f í uó

112 2 uó u é, guj gú, uz E f, u u S éx x f gz, fó xv fó u, z uz uv bj v gz, fz A " b, zu,, b, v, bj, z, vv g v" h j C j u q u u fí u E - gu u, íu P, : b b f v, uz ó fu g,, v é j bz, vb u W W D E w H, 4 uó, b b uó " b uz, fóg" bé óg hh,,, u u L hu, fí, - f bá, gí f h v E vhíu u ó f f u h Qué ó v P bv Ru uó? gí, b g g h é h g fu g b P h uó L f

113 3 z fu v, ó g E uqu N bz v g uu, vu b S g u fb, v T b u v ú g bu, ub vu Uh Ev gí, 5 f : é gu ó u " ufó, gu,, ó, u vz hb u v h g Su ó uf uf, vz v uz uv', 'Hb Cu guj, u u, hb fu í D g' ' í, uv vó ó v, uv" xó f v E í gú bb hu, ub j b h u í, uó f u E h f uó, é hb u é hb P E Méh 6 uv ó f - é: u g uó L " g f f

114 4 T fu bj ó uó ó; u u, fó fu u ú bjv; jz, í qu,, ; bj bj, b, j ú í bj" ó b gv b b U í v g uó Dbb, D, 7 f v Oxf, O Iu, ó " : uó, C " f, uó - x Jg D b x - vg u vz, C W H Pf fó bé N 8: "L, ó, uó f bj, u ó u, zó), bj u ( Db D uó", "L u" ó, - b, b 9 u u " gb bé, f áf, gu E " 20 í í) ó, (quzá :, á Iuv ó " v gí ú, f bug f " f fí quí A,, g gu vz g gu b, fí uó, Dbb D u E b 2

115 5 f g "H b: x g óg b, z, á, hu, E uó" f, fu, ñz v ó f u f uz v u u gó h gó u uó, áu g uó L b gu:, u, f uó uó, x vz,, E fb u v, u v b u fú C - u, hb xu, á b u b, v g L - ó uó " h h S í z, v j u u u í, - Lu P, hu ó, g, uh u u g E " gu, E b h hb z Uv, M ó Dv, Pó u, u x E u D, vé, j u hb gu h, zó, v h D u u h fh, uz, hb v D vv u v, T h g v, u, u

116 6, U v Sb f h h Su ó h D Hj G b ub í h ó, v Uv, M é u buí fu á uu, u A u v á g h, b hb j b, f g g fu h á ó E u, í L u j uv, á hb uz g h h guí, uv b, E ug á, v g h v xó I á, á uh z h hb v h uó u h u uh E u í uó, gu Db b f x v í v, R u b E uz b u f x ój, z, f uz, qu u g E u u ó z í : u E í h U

117 7 ñ, u óv I, z,, j ó b; v, v b vv, uu g ág, ó bg ub, b h; u z N u,,, ñ ué S ; f u, v, é u 2 2 í éx u u u E fu vó gu v, h zó ó E í u u ub gz xó -, b, Lv, fgu, E ñ u ó B, vu x g; u A b E z á á g u b,,, vá ub xá; vó á S uá u, E, fí éx, Uh, Ev, bu u b 23 Mv: P h ñ í v g "L f b b, g, u U u f fb z u vív gó, E f, bj u vó f,, b g g qu u A D

118 8, í g, v j D b" óg ú E éx 24 ú, bó L " f í g,,, bvá S b" éx ó z u, vó ó, á E b ó; fu h xzó f u hg x E b ó gá, bá ó ó uzó v Nu h u ó, f ó v vá Má ó ubá uá xu uó E u b í b f E u vu ó, í b fí v z C ó g b, uó, Ex bj fu bz uz í bé u gí u hb E v í é, vé u f P, b S z qu u h u z, b, hb, bj,, á f v g b vg, b ó, bj T v ñ bv, E ó ub v, gí

119 9 b áx h b gu, b u g E u g í, v fuz fu gu u, ó í gí v ó, ju fu b b v v, h f, g U b b á hh E bz uz Jg D E xó 25 f : gu vó " - uh ú x uz gfó, g ub í, ú g ug f gf g í, Bg, v Hg : b f vó, x, v ñz ', uz x j z vó ó; uz b uz L x>> u N fj ub b uh v L gu hu u, gu uh v vó é g V, uz g f u N uz z uz v v gz M v v uz, áu z fz á vu "Cz h H x fó fó, b, g bv Hg,

120 0 2 z, vu ú íqu,, ó, hh E u z gí í g, h h íf g, g P u v á, ó f b f Su v b u íqu, uó g - v, í, 'b ó'" v u, x ó u T - u fó E b g, ó í x b v f C uó fí x, g í bu x h b uh v bz uz E g v v fu,, f v bz fu v fu; uz v P - f b, - g, x gú,, ug ; Dué b u "uz" (quzá vív é zu ó uz í ) vv b S, fu, h f j b, bó h ju " " í h u uz b ñ bz, uz E bb uó, v b g u bz - ó uh ú vg Db

121 2 g z Muh ju g z, ó x, bj hu fuz v hh uh Quzá uz u, uó f bz ó u hb, ó vuó u, C fí hb, g hbá hu hb v á uó, b u b " uz " u, - T fá Aí b qu b íu Pí í hu í, í v, í j : hu E ú uz u qu ó Bh, "S u á hu ; á L u,, hu u, uz L, u hu u uz,, xó á, uz P M Bh E " u b: E D! v v H " í, P D, v bó u T T vv u

122 2 2 D, v fug! v U Pé! fug u hb,!, v U ó v b!, v U b u D v, Su, É v f fug" ú g í f v á Aí g L ó ó, S í S v b, v D Hj x S fí ó zó v, ug u S D x P Hg ub u, : N D F S E ág Qu, Eujg h T ág G, hg P Lb A Luz L V I Lb 28, 27 26, 23, 22, 8, Af, I I, 27 f A Lb A Luz L I I I 43 Af, 6 93 ág u, I 7 H h f I h T 8 94 ág u, I 9 2 ág, Í ág, M 28 83, 4, ág Ekh, M

123 2 M f h Su, ág M Ekh, ág I u, ág 9 5 M, ág 3 6 S u h Phg f M, ág 98 7 I Iu, ág 85 8 P hh f Chg, ág 2 9 I Iu, ág Í, ág 30 2 I, ág Q u, ág 629, Jh S Muh 23 M, ág Í, ág E S F D C APÍTULO OC TAVO LA UNIVERSALIDAD D E LA MEDITACIÓN " A hb b u C, C C Y C f v f;, bu, v v quí á P hb b u C f, h b C b gu " J OHN OX ENHAM 23

124 4 2 EMOS H u í u é f bé v uó u v v v u fí b z E u g hb, hb vb f fí vv f bu v, ó h ó g h vg h Dub, z - b qu é x h, g, zó h - gu g u é bé Hb D é v, V ó uz qu u ó bó u H hb, f v u u: gu v é v, x U P: bu v h C v u uqu vuv, - quí fí bgí, b g í A zb é é fí bé ú, u é zb qu f u vó E g: S M ó á u uó óg b uv f, vz b qu, b qu,,, uz g vuv, h E g f

125 5 2 g, gv gu vó v qu, f x Dá f, uz h b u u f E fí u uh u v, Aú u g g u g f,,, ó x f, u g b v hb E hu v á ; á u v h í ú v E hu, u,, zó L á Pj, : b "E uó L u f P u q, b f ( u q v" b ) u u Pj E 2 v x " v fí vv - íu gu L uuh x) ( u x bjv f ó g b M u hb u" uz uv v x M gu, ó g hb g h f, uz u h hb E f, ó u vgó, u,

126 6 2 óg ó bb bjv, u u uh h E vg, g x v u fu u, z b u E v? ó D hu; vuó g g hub u ó z T; ó vv hb égf, á h h, hb E vó H g u h f g g u g L íqu gb ub u íf hu, hb h P íu ú z u z u u E Ekh, M Pág, Aó, Pó, C, Bu, Sz Bh, b J uh b E b N g; u fu á uh ó, b, uz, h uv ó, v D u? u á j, h uz fí gu h u h íqu, gú P vuv? vv z, hu uz uó uz u hb? h f ó í, C L : T u g guj E R D ó u, - f v

127 7 2 q N u b bv gf u x gó C íb í h u f v hu T x guz ( uh, v ) hb í L ó? qué g u f, gí qu P f u, S D C P u Pó" "v V, x f, j v bé ; v vv, qu D u f ú, u z u P Su hu), f (u C L é C g uv gu é, E v P Pó vó, g é v u bj g á Sb vuv v h u, b u b C Cu: á u hf, Dv Ufó D Uó x: D E f á hb - f á Tu 3 : ág D g hb ó "E gu, fuz, b v uz, í S M uz b g f g" u zó,, u bj f T b h z

128 8 2 hb v, u, u, f v, vb u v á z, ój hh D ó hí v; E x h uz, u C D h ó, ñ "Qu Pb: S b uv qu, Qu Jú, C fu v D" gu uó ó D, g ( ó E v) b, uó u x qu v h u q - fu, uó C v v u v, f - ó S, é u á g b Pá v á uh b x b v 4 " : u q gá uv uv á z uv íu v, D ó vá fuu, hu z h E, uu, v, u é, uz, fá, g" buí ñz f quí bv E é z, g vuó,, A g g vg vg, D C é ó uz é, gu g H u fgí

129 9 2 u bv fv, z ó g u b gu b á f b A é Hb hu v v á C, g j, v, u, g L hú bu, g: g bó, b h Ev D E uó - Oxf, Wz hu u b uó é: gu b u L ", g uó v, v j á v, E u hb E g g,, h g é,,, E b h ú v A - á uz v Yg, g, h, z h u q E Bu hb, g, f T qu hb x, - hé, Iu" v D Tb Bu Mé E u A M, v 6 vvó Tíb, S g I X I I X fó h,, ó á é ó buv D: uó, ú hb qu Fu " í u u u fu í b éx ó f

130 0 3, z hb, qu "Fu,, v bu j vu quó u, Bu vó, gu b bó v g Fu " ó b qu Hb b vó, fu g x u f f b "Fu ó bu) b, fxó, (á, u gv u É u ó éx uó M, C f í "Fu qu bó uó, á, vb, fó f b já b u u, bí) b (, v S fó v, h" b T, v uó ó ó, Ch Bu Mé E u bu U ó u Luz, hó Bu ó ó u g v b, f h u u gu u b

131 3 Suzuk, D E u uz 7 Z Bu f P gu b hb K, Bu, Iu f " D áf uv Bhv,, buí zó Bu ", : E Bu fó " vz; u u fu u uó j u u, u, í ' j buí jñ, bj; vzó ó h ', ó b é ; u uó, bu uó u "V h fuz g xg ' ' ó z óg u f, E ', ó, á á,, g, u u ó Y ' ' b u z ' ' ó, u á fuz h b hh E í v ub, uó x fuz u zó Bu gu, b v áx jó g L uh éx z v v b u, uó, u v uó E f zó Bu E v u b v z, ó uv - g, u u í P u é, fuz áx í b; v

132 2 3 h gó uó; v g v g u b j, uv vó u" z ñ Suzuk D, ág E fó, ué, v E quó b: f ub bu) ( "E xuv í uó u B b z u, v u b g, u g ; v ó x; bu gfb b g hh u b gfó f v v, u á fó 8 u, uz "jñ", é E f " E : vu u uó b h u q Bu uó, hb í "jñ' S u v v E v u B,, ú uó j u Bu, Iuó" b 9 h uz f quí T v ó ug áx ué Sgu uz, f v uó vó, Hu Yg Mé E

133 3 3 quzá z, h hu L gú gu, Sh ñ bí, - Gué Ré kh, 0 : b, f, u gu "E "', ( í f j é, í x) (Jñ - u xó hk, b u u'), 'uó xu b), b ( b uv, f, ó " g (u ó z h qu gu E í ó), vz Dub, ug g Bh, f á,, í S S Ú E, Cu D D, v, á : Y ú D " ( b, u,, Bh, Su ' É Bu, fó), bu x, P ), ( u ó ( j g í u bj, - f" u) É " h B u qu, g u E ( u b h Luz ), u, uz f ug, ó, u 'Y', "É ( fug b ), Luz fó

134 4 3 uf, b fug u C "C u ),, ( zó bu), R v g, ( " u vuv, Méh P E 2 : v vv óg x ", ó f u O, M vgh S gu v f 'E : b x u b b E u b á ug ;, bj xuv f fu x; v f bj b b ó uf vb, S, ó í g E ó bj g u, uv óg á j, ó u bj, " u, ó j, P C b g Yg, 3 Lb f h V I, b: gu u v (bb E " - z hb ) z hb u, u

135 5 3 b "E g ( u u u L f uz) U" b ó u, g "C b, fj bj, Lug u " ó quí T, E zó f bó uó E u Suf Mé E gí v u á Sufí L b u í x é, g quzá v xó g P gu x gu L bá é P T Suf b bv E á u C, g u, ñ u, v x, b E f A Khf h T - hjúb M 4 : quó fó "E ó ó ó, f, h f u E ó ó g fó h u, z D ó : fó "Nu

136 6 3 fó f, j, h ó f, ug v g f ó "L ó f fó, ó g ó f fó, Su z u h D v hbu, ug j x; hbu j gf v f,, f g v, ug b g h ó x; g f D, h hu j u v D fó, D; ub v D, b h - fó v q, ó u " ó gf D, b E 5 b: 'Cu : Shkh "U é f, quó : u q f zó í uz u, z f quó L ó é, ó ú Dv, Mj fó u, u u D; ó, ó z zó í uz í uz f ó zó'" v uv, í, T

137 7 3 C Mé E j uh fá Ru D h C bé é f fu ug z u é h z, bv ó uv u "Aí : Aguí S uv í, P Hj g fb, u g x bé Ekh M v" 6 C vu b: gu u, v "E b bí Lb v b v b h L h D h á, D, Rfj uz, í j, E f v v, b u, v b f z b f "L x D; uó zó, ;, uó u v, u,, í u f h hb "C D há ó, g, fuj E " uz g E í Su ví D, h uz, b á vv hb j,

138 8 3 g hb E " gé fuó fu, gu Aí b fu E " u fu (v u ó u g L í u f) ó hu, bu, v D bá:, f ; D; Ufó v; f v á, u bjv; D; ó R; ó ó bgu D, uó Ex h v T ó T; I Uv; u vgí, ó, Y z bu qu fv E x, E - b, ó Hj D P, D S fó hh, j S, Eíu D z, I É T U U T í u, bjv f,, h T O D O vu bg, S ; j, f á, N v z U N :

139 L Luz A, Lb I I, Af 6 7, A A B 2 Í, Lb III, Af 35 3 Th G f I P, ág 80, Pu, R P S J 4 E A M C V II 5 T b' G Yg, Mg, ág 5 6 Ev- Wx, WY, Tb' G Yg, M, ág 32, 33, 35, 38 7 E Z Buh, ág E Z Buh, ág 47 9 Í, ág, 52, 53 0 M H Bg, ág 254 Í, ág 256, 258, 259, S u h Phg f M, ág 32, 33 3 L Luz A, Lb I V, A f 22, 25, 34, A A B 4 P ág 28, P ág 302, M Ekh, Fz Pfff, ág 6, 0, 44, 338 C APÍTULO NO VENO L A PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN "Dbí u b u, ú qu f g h vz g ó, D gu C, É guí, b báu q u g f Có" M IGUEL DE MOLINO S, Th Su Gu 39

140 0 4 ASTA H é h xó u quí C h S fv uv v, h S h gu, h uh Ah uó I á bj bjv z, hb ó á ó u u g hb b, u C g g D ó u P á bf, qu Pu, : é? ó g S buv C L : L, á uó,, vzó v,, jg v u á, u? b Ab g V á u gu é u ó b b, u E z, b bj, u u h b N C S h ub í L u vz g qu j, ó z T -, g P h, xí h u,, bjv u v h ub, u ó, f bv h qu u Q -

141 4 fó bá, v ub h qué b qu fuó - u L ó, L u ó,, u fu ub ; í ub ; hbí ó fé, u ó, - x g g; C f uz, u - v v vz h u - L é ó u A g z, bu ñó, gu x, í, ó ó vu, u z, f b E u ó b, j h ú g, u L h ; h b ó í E b f uv h u z É ñ b v, u ó ó á f U, v f ú uqu bj g, h hu v j í, vv E A u b u ó á f, uó b h - uh qu hbá ó, ó g - u u v, fu f, u v gu, P g á Qué u g f u v v

142 2 4 vó uqu u, g, ó u f L í? ú, u f, g u, fuz v buó, bvb f uqu v g h ñó Cfu gz g fuz á vzó - u u, Shh Hu v u ", - hu g g zó u f v, bú z í b hu; gé b f u vu ó g, hu u f uz, uz f ú b í u í vzó u" h u u b Nu uh v H, u h - z, uz ó, u bg v í íu, h b í g Aí D P g, h, f, bj gz, G : hh b v, fu gí, h vz ó é gu ó u; u u É ú h L h fuu h f,, u E u fí gí f u h

143 3 4 á gó L gb vb fu C ó b É u g, h u v ( é á vb ó), uó ug h fu, uz ág v h á E u ó f v, gá Aí v C g, u qué T v, bj u é uó gu á, ó u u z v gz h u gzó uó, fí, Tég fí vz ñ; uh háb uz b bj, h E fá u fí b, fu á b " ó, gu L bé í, h ó", A ó u z gá fí, u b; v uá g u uó, h fí u bu f,, Muh gú, f, b á - h fu u, uv - uz hu: u M fí, ó - g u ó, á - f fó gu ó, h u, f hb, h x ( hu

144 4 4 h v ), u T bj hh h ó Mu Mx Pf E 2 : f Db " 'Tú : V fí f 'Tú ' É : N É' u T á Tú ; 'Tú ' h, g x z b ú g á; j á, v v P u ué, Bh, v vu, b Bh, " h hb Pb S h v L R E g" z í C " U T f; v vuó b hh T, U hb D u u v S : g P h A : x ó z hb u g S : z b hó C f f uz, fí, u á g E v gz ó T : fu ó A h g) ó ( ó ó P b v E í b,,, uz b ug L ug, ó u ó g, ;

145 5 4 vg v, v D bj v h gá z quí bv Cb v u u fuz U, ó: v v, g gó v L ó ó, ó v ug í, í ó, gz, í ó á O, v h ó, gu b b, u b, L x é u, gú í qu g L ó gu : éx b,,, éx E M gó bé P Obv, u gó ( á U g N ), u gu f u b g, í é xu, gá N u á é hbó, u v, vg u, u v bg N b, u h, ó hg u ñ v g, uqu g, vó f, uz uó S v xg v z u v, v í g, v, gu z, h á u é j u v ó v L E g

146 6 4 z v guz, v gz u E é v fuz z é b qu h E v b v z v, u ju gz bá; qu S u fz u ub v vu bvá b z f b Cu b gg, f, f,, ó b uv h ú v z, u bgó, g v N f,, h hb g L fuz u j g z gí uh g, á L f u q v fá uh ó u juv, g h, é v uj fxv, á, bj b E hg u v u v b í gz S u á u, ó, í u v b h S u h u u v ñ uu hg, u, u, v j uh h u ó, á juv A h h h h, v v, qu fá u H g S ú ; fu f b ó b g, g u L b, v f u D h,

147 7 4, uz uv h b v fu, g gu u h Mu u uv é uv f u ó b, hb bu Vv B áb u u bj uó, b h ó, ó uu qu z z b E u fu? b h N b? u z T ó, u, fuz ( ó) bu hb? á uó ub I - z g hb u b, b u ó, vg uv z L v gu vu u O, E jv v gu, bu Pg g h é ú, g vz uv ó E g h E vz g u jg vv, gó u, v bu u ub, ub u vu, b, u í z g ó v, b z Pj g Luz, ub hb ug E, ug ; í b v bz, f gó,, u fu z, u hb E u v uz f u z

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w.

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w. Tfí T L [ Bk P. H. í ] f P H.P.B. í f 'I) P (L D F fé bó T, R L ó 1889). (M ó gé T Ob J : f, F 1889. H.P.B. á bg: x; ó x H.P.B. í,., b j b x g Tfí gú fó b í z g, g f g í, óf í H.P.B. ó P g. g b bó,, b

Más detalles

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (P ó) F u y T Y T P u x u P Púb y ó Púb F u u, qu : x- y é Púb- Fuó Púb T V Y, y é Púb, y V V, Fuó Púb, fu u, fó XXV; 7, fó XV b y á ó Púb F; 66 y 7 y F Puu y b ; 4 y é Púb, y 6 Fuó Púb, y Qu u 66 y F

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1 R Ezbh Gu Cmg* E m fm y uu v mé m mm g h ñ y ñ 1 Rum E p gu m p m gmó, y m u g m fm y m uu v v mé m. P zó, u pm mm z fó m m bó g ju, b u m y. Pm z m y v qu p, u b jupu mb, m fm y m uu y, fm, b pp qu jug

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

dades Habili INFORMATICA Uso avan InDesing. IDIOMAS de diseño uncan.

dades Habili INFORMATICA Uso avan InDesing. IDIOMAS de diseño uncan. 2016 C Cuuu4 Lg f6 Rgh8 P b10 Dgó: Iv12 Mu 14 Equ u16 Afh v18 Fff20 Bbgf22 LOGOS 2 Hb INFORMATICA z U v y M, w W v ff g ñ g b, f h, u, Ph j IDg f á g ñ D ó ; 5 f P -113 1987 809 IDIOMAS Ig v I ñ v ó u

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

1 P e r i ó d i c o E L SOL, de Costa Rica, PIO B ARO JA

1 P e r i ó d i c o E L SOL, de Costa Rica, PIO B ARO JA 1311)1 3\ J P ' P - P T PB P PT P F TV TfT' T G 111 ' T P V (g 0 2 5 ( 10 J 1957 j J 2 4 ú 600 Ñ V * 40 1 P J é x H V Z H! é z > ) x; z ); 3 - g T - - - X T J T P H P G J G (Tx g H) T TG B TT F H (Tx g

Más detalles

bunes 17 de Enero de 1021 No se reparten esquelas. D o n QUE FALLECIO EN SALAMANCA EL DIA 18 DE ENERO DE 1920

bunes 17 de Enero de 1021 No se reparten esquelas. D o n QUE FALLECIO EN SALAMANCA EL DIA 18 DE ENERO DE 1920 P ñ: jc q v * C ú 2 5 ú- ú 37 P HW8KB vv : q 4 2 é ú 67 C v Z é XXX 235 7 2 "j Z 42 P Y B - 26 C j x - P v - j F C P C q - P j - v j j J Ñ P h 6 5 92 é B P G h: F h * B ñ ú v vv F: 7 v ñ q: ñ C C v: C

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

3e tc. Contenido: 01. Presentación. 02. Degradaciones paulatinas oe a. i i. s i. w e tc r 03. Vínculos Humanos. 05.

3e tc. Contenido: 01. Presentación. 02. Degradaciones paulatinas oe a. i i. s i. w e tc r 03. Vínculos Humanos. 05. ó Au b V 1 Hu óg H ( uuhé Sáh) ( uuhé Sáh) qu u á bá u Muh g g u u f u gb D Au Exí f uuhé u hb b hu qu u u ó f qu uh u 1 ó 2 Dg u U u 1 ó Fó á bj ó 2 U J Juí óg h Víu Hu M óg F Dh U G Hb g u j (u Rg) 8

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

Experiencias Índice. Experiencias. Formación

Experiencias Índice. Experiencias. Formación Ex Í Ex Av Ogz Szó 2 E Í Ex Pó Py í Abb: L q á g v x y v jg R E: Rfx jg P E: Mh P E P: Tj z, bj v / U q / U ó EARTE: E v Wy: N g b,? CS: P : M Afbzó Ifá: F R Pb: Jóv y / q y b E E / M v: N M: S B M v:

Más detalles

Las sanciones económicas y financieras comenzarán a aplicarse el día 18

Las sanciones económicas y financieras comenzarán a aplicarse el día 18 Mí ó í v 1935 ]«- M: Mx 177; í 6 v: Mx 7 v; í -1 : G v v; ñ é: Mx 7088; í 7071: ó : f 1: ñ XXú 5678 :: : 15 é f M 1917 M 3 v 1935 Ó Í MÓ é ~~ í 6 - : «- / ó ú ; f v v - H q - * G * x q q «M f «ó * {( í

Más detalles

,,, z z Y,, é Y E Y é ; Y ; Y á T; x Y ; Y;,, Y, ó,, E, L Y ú Nz, E j Aí, ó,,,, ó z? Y é P Y? é P é, x? zó Y N j í, á Y, á, x, x ú Y E ó zó,, ó, E, Y,

,,, z z Y,, é Y E Y é ; Y ; Y á T; x Y ; Y;,, Y, ó,, E, L Y ú Nz, E j Aí, ó,,,, ó z? Y é P Y? é P é, x? zó Y N j í, á Y, á, x, x ú Y E ó zó,, ó, E, Y, O TRE ENDERO DE PERFECCION L ROLOGO P Tó, I ó Có x C é, N G ó z, ú í x, K, á k, J, G, á A C é, M ñ, ; x ñ já L; á NNIE EANT A O TRE ENDERO L ARMA MARGA K ó, z Ví L, L á,, é, A á x, A ú, Y E - í, M -, K

Más detalles

Bibliotecas Escolares y de Aula

Bibliotecas Escolares y de Aula S E S g á 4C B 4 E g ág Cá B 4C B - R á B 4 - - R C R 4 TODOS C EN ECTORES B y - RSOMOS 4 ESCUE Y ESCRITORES B - R - R y y y S E S E g y g á y S E S E g á 4C B S E - g á 4C B g B S E C á á 4 - R g C B

Más detalles

Criterios de eficiencia en el diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)

Criterios de eficiencia en el diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) C f ñ E V zj (EV) Ej Tmá: Sm, M y E Sb Lí Tmá: Igó E y M Ry-Lóz, Ov. C: y@vg..mx Uv V E Gj (UVEG) Ház-M, Mí C. C: h@..mx Uv V Uv Cy (UDEC) RESUMEN. E vgó g, q mzó f y m q b v ó v, m fz b mó Vzó Eó D y

Más detalles

Telf

Telf I ó z y b y S. v p y C A, 1,5k. p Eá ú b Vy y py Rg Cb. N v p p gp, v, p /, T Bg p p, v,. x pk 2, 10.000 C á, pb á p A) y v Wp (H v Bbb S, q j p p. v p v pá pk. T. 647 975 975 www.x v A H Wp Aá g 25. x

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

ALEX LORA, rumbo a los 50

ALEX LORA, rumbo a los 50 NOTICIAS S C V 24 J 2016 E: J Ríz T: 5021000 Ex 1515 E áf I A Cz FA MA : k R E Rk f ( z ) Bb Mí Jú N J Ríz á Eñ 2017 ALEX LORA b 50 L Jéz AGENCIA REFORMA GUADALAJARA J- Y á! Ax L í b x E T b bb í P L á

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

LAS COSAS RARAS QUE HAN PASADO CON EL SEGUNDO PREMIO

LAS COSAS RARAS QUE HAN PASADO CON EL SEGUNDO PREMIO k4 ó ó 8 M J h f M í 1820 : 10 é ñ X 3115 22 b 1930 BMBBwBBBMBMMMBWMWWBMB^ Í V Q G M É b fó ^fí h z í ^ j: ó ^! q f q b j*^ h f ^^ f ó ^ h j q h^ í f h^ fí í b 1 fé í M - h h k é j hbí ^ f ^ zq ^ jí^ ñ

Más detalles

No encarceles a mi compañero

No encarceles a mi compañero 2 PODER POPULAR v 2016 N m mñ L ó ERE y é má fv Có hug y mvz Rqu Míz* E 2012 u ub Rfm Lb, PP y CU, qu m mv y j gó y bj, v (PP: ERE) óm, m vz, S úb (CU: PEC). Tmbé ñ qu, xu f mu, S v óm, b, S úb b bu y

Más detalles

Fandaáoí y Éifeete?, J U t i i a S e c o d e. de San Juan. los Tristes; arrancando de nuevo desde

Fandaáoí y Éifeete?, J U t i i a S e c o d e. de San Juan. los Tristes; arrancando de nuevo desde T B I F D CBIZOH x - x 8 f( f RIÓDICO BHTTHIO f F Éf O F I C I N R C 8 T H Z F D Q OBTTOBI8 INDNDINT Nú T B I F D CONICDO D D T R 9 N - D f f H - ñ f f - f f z é ñ f x f - - f ñ H x ú f C Y f z x T C O

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y MISIONALES DEL ICBF

GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y MISIONALES DEL ICBF MAROPROESO GESTION PARA LA NUTRIION GUIA TENIA DEL OMPONENTE DE ALIMENTAION Y NUTRIION PARA LOS PROGRAMAS Y PROYETOS MISIONALES DEL IF G6.MPM4 20/04/2016 Vó 5.0 Pág 1 I NUTRIIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y PROYETOS

Más detalles

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu ba be bi bo bu bra bre bri bro bru bla ble bli blo blu ca ce ci co cu cra cre cri cro cru qui cla cle bli clo clu que da dra dla fa fra fla de dre dle fe fre fle di dri dli fi fri fli do dro dlo fo fro

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

ARA'GOZA, BARCELONA, SEVILLA, JAÉN

ARA'GOZA, BARCELONA, SEVILLA, JAÉN óó X 8 W D J f D áu 1920 «:40 Jñ X ú 2802 21 1929 BÉBBBHHBBBBHBBBBBBWBBBBB^^ D D VDD 'GZ B V JÉ BU D "UV " Y D D B U D v! J áz! Fáz! v q «U f! f! v «q! V j j! á q f v! ^ j < H ú j v! q! Y q? Dó á 'w q

Más detalles

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II uo á u uo o II EERE - of. Joé Fo oo Fo E _fo@o.o ov 55-68 Of 9577 E. of. uo uo Quo. E.uo@.u. IROUIÓ E uo á óo-áo fvo vá ofu o ofo uo o u u oó % o oo o uo. OIEREIOE E uo o u o oo v, bo fou ouo. L bbofí

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 ID_PLAN PLAN CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 Mi Plan Plus 1430 CI9 Pool Optimo 167 CJ0

Más detalles

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO H P 3 1 3 41 18 $1423 x $6 H é é q x G q 1-16 Y x @_ wwwx 216 / 22 RÍZ D DPD Qé q? 63% j q? q á x #PP Pí GRU D P á : U j é í ñ q x á á á j G Á j B q Pá á 3 á 7 25 j é ; j ú 8 V? P í í í í q á H q 2 9 ú:

Más detalles

NOTICIAS Sección C. Sábado 28 de Noviembre de 2015 Editor: Jaime Rodríguez Tel: 502.1000 Ext. 1515. Christi Cruz Cortes. Staff. n los. h o gar.

NOTICIAS Sección C. Sábado 28 de Noviembre de 2015 Editor: Jaime Rodríguez Tel: 502.1000 Ext. 1515. Christi Cruz Cortes. Staff. n los. h o gar. NICIA ó C áb 28 Nvb 2015 : J Rígz : 5021000 x 1515 FA MA gáfi C Cz C C MA zó FR CIA R A g AG N F C D MÉXI b b é j b v á v é A jv v D v 2) U G Dg R (C g x f / D D ñ v L vó v fá fi vé v á bé C úb ó b x x j

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

APLICACIÓN DE UN CONTROLADOR LINEAL CUADRÁTICO USANDO UN OBSERVADOR DE ORDEN MÍNIMO SOBRE UN PUENTE GRÚA

APLICACIÓN DE UN CONTROLADOR LINEAL CUADRÁTICO USANDO UN OBSERVADOR DE ORDEN MÍNIMO SOBRE UN PUENTE GRÚA Sn hn ñ XIII, N 37, Db 7. Unv nóg P. ISSN -7 9 PLIIÓN DE UN ONROLDOR LINEL UDRÁIO USNDO UN OBSERVDOR DE ORDEN MÍNIMO SOBRE UN PUENE GRÚ Q Ln n n ng Mn O Obv n n RESUMEN En í n n gí ñ n n ó á b n n n, b

Más detalles

NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO. NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO. MUNDIAL CONTRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL

NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO. NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO. MUNDIAL CONTRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL #DíMá DÍA #NPYP MUNDIAL ONTRA L ÁNR 2016 Bí Ifó V 2, Nú 2 4 fb 2016 A (A) Lzbh Añ Mhá D jv P Sáhz Q Gó L Ab S V Gó Rg Lzbh A; P Sáhz Mó A A A Aj Nñ Bg hf Off U ó Dfó Dñ gó A 45 # 103-34 Of 401 PBX (+571)

Más detalles

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM IP PLAN 6º EPO 2 d TERM ONTENT UNIT 3: GROWING UP! ASSESSMENT I S, w fdg : Hw d f d gw d dp A h hg h k p dg py f y d g Hw h pd Hw y dp d h A dff hd f p I Sy, w fdg : A dff yp f hp A h p d f h f fy d A

Más detalles

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE BIHLWIEDEMANNCOM ME EDICIÓN f M A u C z C z Wl h z Th z ll u u u fu Th z ll k u h f ubqul h p h f u h fu Pl hv u h p f h F h p, u h p h h f l fu l If u u hh u p h, pl u h z h p f Clk Nx f u p h f M A u

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

B over. O tra c a rre ra. C o rrió s e a c o n tin u a c ió n u n a c a. lia n a, a 20 v u e lta s, e n tre ü r b ln a

B over. O tra c a rre ra. C o rrió s e a c o n tin u a c ió n u n a c a. lia n a, a 20 v u e lta s, e n tre ü r b ln a ó ó: 11 : 25-72 J 8058 Kí S MDD MS Y S «S - > S - - H S - «* S - ^ V É ñ ú 10 M S 2 M S G S S ( í ) í 750 í í í ó ó ó 20 ü (D ) U { ) ( í S ) U í J - 31 1925 D ñ - - 1 " ñ J - - - - (D ) 16 : 1 2 3 5 6

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

Precio de subscripción en teda E s p a ñ a : = = S E I S P E S E T A S ÜL TBIIMESTRa Talleres: Ramos del Manzano, 42.

Precio de subscripción en teda E s p a ñ a : = = S E I S P E S E T A S ÜL TBIIMESTRa Talleres: Ramos del Manzano, 42. V KN"~» 1 ú 37N P = : = = P Ü BM : M 42 q 1 - q 01 0» B $ < ú 25» «N ü - ú 67 - - ú Z V 18 F 1 9 2 1 XKXV 11263 \ Ñ X V U F N «F 17 F B 1921 N Y Ñ : M B j: J J M P P V J j - V q - -50 0 : 1 q F: q: - :

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

EN DEFENSA DE TUS DERECHOS

EN DEFENSA DE TUS DERECHOS O DE R J U DI CI A L REÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN NACIONAL DE LA DEFENSA ÚBLICA BOLETÍN NUMERO 3 AÑO 2011 A éz L S D ú, h j, y, j j E D Dh: ó, y () ú () q v Dó N D ú. L Có Rú q y E h y, q y h v. (Aí

Más detalles

Un marido feroz. TUYO A su MUJER DOS AÑOS METIDA. ^s cmco encadeiiada un muro. Durante todo el tiempo do su dres, a pesar de los innumerables

Un marido feroz. TUYO A su MUJER DOS AÑOS METIDA. ^s cmco encadeiiada un muro. Durante todo el tiempo do su dres, a pesar de los innumerables óó C /' 8 -^ f / * U^ 1920 CO OVU fü GUY O O U CCUC XÑ é xó q ^ b ff é Y v ó ^x j v w v ú év ff ó q /> v v v q ó q v x b b x? C q ú q &/ q H v b é - q f Q - j é f ó f-& b x C v> q b- U b ñ v qz b- b b

Más detalles

%"% ;,02% 1% 7*' % 1% %,..<2% 1%"% +<7/8-%

%% ;,02% 1% 7*' % 1% %,..<2% 1%% +<7/8-% !"##$ % & '% & ' (' % & ) % & '* + % % % (% "% ' )% "% % ),% "%"% -./.0% "%% ),% "%1% 2% "%3% 4% "%5% 2,20.% "%6% 7/8-% "%9%.,% "%$%.0!% "% #% % "% % :..2 "% "%.2 "% % -2/.!-% "% 1%.% "% 3% -/-! "% 5%

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N 3 óig igu 7 u iuió iizió viu ii i éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN ii ifái vi ii 7357 P? óig NO 5u éi º 8i Oigi ui y i 6,5 éi

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉU VUÓ U ctualización: nero 2009 FGM V MÓ U V JF M V MV M V V MÓ Y FZ. V UV V JF F U HUM FUU Y B M JF M G GU FU upervisar y controlar el manejo correcto de los recursos

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY Aq Bg zm,, m g, m, mb ó, fv, v m. U m vó v ( v f m má m E), q b v ó m. Ag Bg z, g, w b v b f vm, mm, xg, f m v bf. A m w v v ( w f m m mm b E); w v g w g m. Bg

Más detalles

"!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6%

!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6% !"#$%!&!(!"%) "!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! $#-$$3$)$!#24 #$!5!/44()!))!6% 7$%&#!! "! # $ % & (!))*+, - -(. /+, % 0 1 2 3! 4! 5 67+, /+, % %7 +, + 0 8 %! % +,!$3+9

Más detalles

rticipe Entérese Noviembre

rticipe Entérese Noviembre u p U R I U L F IN j h u c x é cp P c é C Eé P m p m C M C Nvmb P p 015 Gg Euccó Dpm Cmpm P Eé... E Pgm Cmpm P, Tíu I, P A (T I, P A P Eggm Pgm) Dpm Euccó Gg á v cb u cv v c bjv hc pcp cvm cu, p y cmu

Más detalles

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LOS

Más detalles

MAEditor gráfico. Un Amor. Prohibido. Pide Sheen. millonaria suma

MAEditor gráfico. Un Amor. Prohibido. Pide Sheen. millonaria suma NOTICIS V 4 D 2015 Só C E: J Rígz T: 5021000 Ex 1515 F ME gáf I Cz DY j GG ñ Sff NUEV YORK EU- B Gg Mj ñ ú á ó 11 N Yk á E U f 7 í é ó g B Q j q q 19 21 j ú q j E Q x 30 q ó z j á á g j ó í N R Ó Té q

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACION EN LA CIUDAD DE JEREZ.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACION EN LA CIUDAD DE JEREZ. RDAZA RGUADRA D A ACCSBDAD Y MAC D BARRRAS TRASRT Y A CMUCAC A CUDAD D JRZ XSC D MTVS í á z q q h q / f á ffí f ñ C 987 j ñ q hz D í Bj 2 Mz 996 A 26 Mz 999 h D B C D q q 3 f f A Jz CM MSRS F C j z A q

Más detalles

Depósito Legal M-2-M58. Trimestre, pesetas; semestre, 750, y u n a ñ o,

Depósito Legal M-2-M58. Trimestre, pesetas; semestre, 750, y u n a ñ o, N U $ V E R N E S D E G O S T O OF OLETN DE L ROVN DE DRD D Lg -- DVERTEN REOS ORTNTE TRF D E NSERONES D E SUSRÓN í f q ñ S é BOLETÍN á q j K á h g S ú ) - j! g : S j g f jf : z j : Fz v : S j "^ g F Ov

Más detalles

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes PROGRAMA MAJORS DE 60 ANYS Aiguagim A- Piscina coberta - dilluns 11:00 a 12:00 Activitats Esportives Municipals 35 28432906 AE2-2016-130-XX 25 004514758L AE2-2016-93-PX 10 009995973N AE2-2016-55-JA 16

Más detalles

aactividad dcondicionese generales y particulares

aactividad dcondicionese generales y particulares R L C S A C g y R L C S A C g y ÍICE f Qé gí h C Oj g f ú z f íf g Á gí Rg g gí C Iz C C Sg Pf, f, y g B L g Qé h L z Az Az R qj y E y P g F y f Og T Sg www 1 R L C S A C g y / 6458 / CETRO REALE MEIAOR

Más detalles

Sant Adriŕ vuelve a acoger la Feria de Abril con todas sus entidades andaluzas representadas

Sant Adriŕ vuelve a acoger la Feria de Abril con todas sus entidades andaluzas representadas ABRIL b 2005 2005 Ań VIII - úm 98 Ejm Gu www.b.m Á Bň 1 Ró y Pub: C/ Bň, 7 T. 93 462 23 01, Fx 93 462 18 63 S Aŕ Bň, B y S Cm Gm D. 10.000 jm OPINIÓN CULTURA DEPORTES ACTUALIDAD AGENDA SERVICIOS S Aà/B.-

Más detalles

AGENDA. 1. GENTE que estudia español SOLUCIONES SOLUCIONES. El 9488293546. 4. ocho 5. política 6. gente 7. naturaleza 8. monumento.

AGENDA. 1. GENTE que estudia español SOLUCIONES SOLUCIONES. El 9488293546. 4. ocho 5. política 6. gente 7. naturaleza 8. monumento. 3. GENE q d ñ L. L gg v. L z. L j. L ñ. COBOS CASAÑO MIGUEL MAÍA JOSÉ JOSÉ MAÍA FLOES AGUIE VÁZQUEZ ISABEL DOMÍNGUEZ PUJANE D zqd dh y d j) : 0 : 3: 3 : 0 : 00. Gzáz. Hádz. Fádz. C 3. dg. F. Ug. y. f 3.

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

!" " "!"! # "! $% "!! & " ' $% "! ' ( ( ( $! # "!

! !! # ! $% !! & ' $% ! ' ( ( ( $! # ! !" " "!"! # "! $% "!! & " ' $% "! ' ( ( ( $! # "! !" #$%&"%'!$( + / ) + ; *+ + K *+* ) 8 K *+,, 88 E *+ +* -' "( " &$-' (+ 8 E *+ + '(&-'.#'/% "01$%"%#' + 8 E *+ +2 '(&-'.#'/%!" $'(($%+ 8 /? *+ + -$#"($!"

Más detalles

del 6 al 10 octubre 2015 ven y descubre l s del sonido acerca de

del 6 al 10 octubre 2015 ven y descubre l s del sonido acerca de 6 10 b b 2 0 15 p 20 15 v y b 6 10 b 20 15 E Fv I Mú y Nv Tí V S py Sí C E Mhá, Cj N p C y A y C Mx p Mú y A S (CMMAS). E v M p ví pf y, v púb, í f y pv ó b q v í. S h v f p pó y í pá Méx Ibé. E h f p

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA CONFECCIONES MELISSA LAS TUNAS

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA CONFECCIONES MELISSA LAS TUNAS PROEDMENTO PARA EL REGSTRO, ANÁLSS Y ONTROL DE LOS NVENTAROS EN LA EMPRESA ONFEONES MELSSA LAS TUNAS MSc. Lb V Fáz MSc. A A Qu v@u.u.cu SÍNTESS L vgcó zó E fcc M, L Tu, c bjv ñ u c g, á y c u v fu. P fu

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Las objeciones de Colombia a la Convención Internacional de la UNESCO. la UNESCO sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático

Las objeciones de Colombia a la Convención Internacional de la UNESCO. la UNESCO sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático D h A Jé Rgf Lz* L bj Cmb Cvó I UNESCO b Pó Pm Cuu Subuá Rum E Nvmb 2001, pub Cvó b Pó Pm Subuá UNESCO. A p pó Cvó, gm ju p m f: p u p, h vm ufg, u v g pá y u vgó mm y p p h v vó u. E p u z vz ju bj Cmb

Más detalles

INF-VALPARAÍSO-02. Asistencia solicitada por: COE REGIÓN DE VALPARAÍSO, COE NACIONAL

INF-VALPARAÍSO-02. Asistencia solicitada por: COE REGIÓN DE VALPARAÍSO, COE NACIONAL EFETOS DEL INENDIO DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2014, OUNA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO: ÁREAS DE RIESGO POR REOIONES EN ASA SEGÚN INSTRUENTOS DE PLANIFIAIÓN VIGENTES Y ESTUDIO DE PELIGRO DE SERNAGEOIN.

Más detalles

Recopilación y presentación de estadísticas del trabajo basadas en registros administrativos

Recopilación y presentación de estadísticas del trabajo basadas en registros administrativos R í bj b g v R L g b bj g f fz h í, b f z í. E ILO/EASMAT b b q f M Tbj q á b f b í bj h g. E ILO/EASMAT: Eí bj b g v: P (Bgkk, 1997). E h b, q g : - L v g í bj: L g f á v b í bj í q hg b. L b í áx v v.

Más detalles

ANEXO A) DOCUMENTACION PARA OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO A) DOCUMENTACION PARA OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE ANEXO A) DOCUMENTACION PARA OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE T b q : A) Ob f fh, b y q q fq b vv, z, b í f; v; Rf q g f g f v j ; Tbé y g y v b y v. B) Ob fh,, y b q fg q y vv, z f q fq b; V y

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN. T r i m e s t r e, p e s e t a s ; s e m e s t r e, 750, y u n a ñ o,

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN. T r i m e s t r e, p e s e t a s ; s e m e s t r e, 750, y u n a ñ o, 9 L OCTUB OVINCI NU 9Í I ó L - - 9 VTNCI IOTNT CIOS SUSCICIÓN q S B O L T Í N q j I T ; ( ) C C- 6 6-9 T é : ó 6 T 6 9 H ^ ^ B - Y ^ ^ ^ ú : í fó L q «L B O L T Í N O I C I L C 6-9 C ó ó G C í ó BOLTIY

Más detalles

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dpo Ifoá Dpu Povl So Ju Clo G www.po. Mo éo y ogzvo SORI Supf:.36 K Hb: 95. D: 9 hb/k PONTEVEDR Supf: 4.495 K Hb: 959.764 D: 4 hb/k Ju Clo G 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dbu poblol

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' ! #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

T E X T O D E L M A N U A L D E H T M L, W E B M A E S T R O, P O R F R A N C I S C O A R O C E N A

T E X T O D E L M A N U A L D E H T M L, W E B M A E S T R O, P O R F R A N C I S C O A R O C E N A T E X T O D E L M A N U A L D E H T M L, W E B M A E S T R O, P O R F R A N C I S C O A R O C E N A Q U E S E E N C U E N T R A E N I N T E R N E T E N : h t t p : / / w w w. l a n d e r. e s / w e b m

Más detalles

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671 Página: Pág: 1 HORARIOS DE CLASES IDIOMAS Jornada: M Sem:01 Curso:01 A.1.1 AA A.1.1 AA A.1.1 AA 11:00AM-12:00PM VIONIS VIONIS Jornada: M Sem:01 Curso:02 A.1.1 AB A.1.1 AB A.1.1 AB VIONIS VIONIS Jornada:

Más detalles

www.radioelectron.com

www.radioelectron.com abrera 726 - elefax 0358-4635900 (íneas otativas) - 5800 ío uarto ( ba.) rgentina Fax: 0800-6666123 -mail: ventas@radioelectron.com Válidas del 05/10/2015 al 10/10/2015 : G UY VU V, U V Y U - V V H U V

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

A R N E S E S ABRAZADERA DE BOBINA UNIVERSAL ABRAZADERA DE BOBINA CHRYSLER UNIVERSAL KB-U CILINDRICA TODOS

A R N E S E S ABRAZADERA DE BOBINA UNIVERSAL ABRAZADERA DE BOBINA CHRYSLER UNIVERSAL KB-U CILINDRICA TODOS Z V K- Z V Z K-95 G K-96 Y 2ª G K-97 VV M V K-98 F 9007 K-99 V K-100 MV K 84-89 K-101 K-102 J M 678 K-103 G K-104 M FG 93-97 K-105 J M 679 K-106 Y 1 K-107 V G K-108 V G K-109 VV M G K-110 MV K-111 G K-112...

Más detalles

" #$!$! % &' ' & ()*+

 #$!$! % &' ' & ()*+ ! #$!$! % &' ' & ()*+ #$!$! % &' '! # $ %& ' () ) *,- ()*+ +#, %- (./ 0! 1 $ 234564752 &. %& ' () ) * 8 9: %& 8 9 : %& * ; ( 8 ( 9 : 3 / 1 % 1 % ), 1 ) ( ; ) %! %! 1 ) ' * % % - % < % * = %, ) 1 % ) %

Más detalles

Índice General. Pró l o g o a la pr i m e r a ed i c i ó n... xvii

Índice General. Pró l o g o a la pr i m e r a ed i c i ó n... xvii Índice General Pró l o g o a la pr i m e r a ed i c i ó n... xvii Int r o d u c c i ó n... xxiii CAPÍTULO I La autonomía de la voluntad y el derecho comercial 1. In t r o d u c c i ó n... 1 2. Lo s lí

Más detalles

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12 PRO PO RCIO NALIDADES 1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : a) 4 x 10 60 b) 9 12 12 x c) 8 2 32 3 x x d) x 12 Sol : a) x= 2 4, b) x= 1 6, c)

Más detalles

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4 !""# $ % &'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4!""# !. 56- )* 7)-5 &&( 5 *&)0 ))( 1&*20 - *),+) &. 6+ 8( )&9 :::::::::::::::::::

Más detalles

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011 UU GÁ FUL Ñ 2011 MV J GGM UUL L GB MUL L H M M Y L GB sesoria Jurídica LL Fiscalización de bra ública JUV elaciones úblicas samblea antonal omité ívico de esarrollo antonal Mesas de oncertación, onsejos

Más detalles

Contra todos los príncipes azules

Contra todos los príncipes azules Eó f E DGM U mí y: qué f m b? guu qu D h g, guu h pfum uu p u óg m (Pág 3 y 4) H h z Hhz u huí h óg h fm u jug f hhz uí v g b (Pág 6) Mf m g-gí p v f v m móf (Pág 7) DPTV DE PEÓ 1 Pgmó m y vg h h z Vv

Más detalles

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 :

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 : !"#$%&' #&! )&*+$,#-.&/## 0 ''100#2 33&#$#&34$ %#4#,0# 5 66 85 6!!"#$%$&')#$"*"#$%$ 8914$#!* & +,-+,-&.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 6 0 +)-+ )-&0 "1.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 23402045426 8 59 : 8) ;,

Más detalles

Índice alfabético. página: 565 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. búsqueda contenido imprimir última pantalla atrás siguiente

Índice alfabético. página: 565 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. búsqueda contenido imprimir última pantalla atrás siguiente Í é á: 565 á é ú ú á í é á: 566 A A é, 376 A, 378 379 Aé, 309 310 Aé ( ), 311 Aé, 305 308 Aé, 305 A, 463 A á B, 470 A á, 384 385 A,, Bç, 338 340 A é, 337 A, 333 334 A, 410 419 A K, 466 A, 123 A í, 205

Más detalles

El sonido, l E d la letra y la palabra. Bloque III. e CONTENIDOS. i l r. unidad. o t Rellena y relaciona.

El sonido, l E d la letra y la palabra. Bloque III. e CONTENIDOS. i l r. unidad. o t Rellena y relaciona. 09_9_ 11/6/08 10:36 ág 61 Y G á spñ c sg g g y s fs y s s xps bgcó s síbs y s cs ífss bgcó s s s y pbs 1.1. y c. s spcs c pb. spés, c s pbs c ss ágs y p fb spñ. g pfs sgfc csp. bás spbs q czcs. J Ó Ñ F

Más detalles

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ref.: Normas ST.17 página: NORMA ST.17

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ref.: Normas ST.17 página: NORMA ST.17 Ref.: Normas ST.17 página: 3.17.1 NORMA ST.17 RECOMENDACIÓN PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS ENCABEZAMIENTOS DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN LOS BOLETINES OFICIALES INTRODUCCIÓN 1. La presente recomendación está

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MEMORA PARA LA SOLCTUD DE VERFCACÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMNSTRACÓN Y DRECCÓN DE EMPRESAS " "$%&'(&) %)*, ) %"- %)*.,-, %"- %)*. /1,&, %"- %)*( 3 "-45678* ))& $%" ): " "$%)&- ;& 3 ;< $"))&=6= )*& "$%3

Más detalles