Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS"

Transcripción

1 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 847/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 30koa, onartzen duena 136 eredua, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga. Zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa. Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 26ko 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekreturen bitartez arautu zen, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arabako Lurralde Historikoan jokoaren irabazi batzuei aplikatu behar zaien zerga araubidea. Horrela, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari edo ez egoiliarren errentaren gaineko zergari lotuta geratzen dira, karga berezi baten bitartez, Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietateak eta autonomia erkidegoetako organoek eta erakundeek antolatutako loteria eta apustuetako sariak, Espainiako Gurutze Gorriak antolatutako zozketetan irabazitako sariak eta Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako jokoen modalitateetan irabazitakoak. Era berean, karga bereziari lotuta geratzen dira Europar Bata - suneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batzuetan erakunde publikoek edo irabazteko asmorik gabe gizarte edo laguntza lanetan ari diren erakundeek antolatzen dituzten loteria, apustu eta zozketetako sariak, baldin eta beraien helburuak gorago azaldu diren eta orain arte salbuetsita zeuden erakundeenak bezalakoak badira. Karga sortzen da saria ordaindu edo ematen den une berean. Hala, sariak irabazi dituzten zergadunek haien autolikidazio bat aurkeztera behartuta daude, eta dagokien zerga zorra zehaztera eta zenbatekoa ordaintzera. Hala ere, autolikidazio hori aurkeztu beharrik ez da izango irabazitako sariaren zenbatekoa salbuetsitakoa baino txikiagoa bada edota atxikipena edo konturako sarrera egin bada, karga bereziaren zenbateko berean, aipatutako 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak xedatzen duen moduan. Foru agindu honen bidez onartutako ereduaren xedea da bideratzea karga bereziaren arabera egin behar diren sarrerak. Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena aztertu da. Horregatik, dagozkidan eskumenez baliatuz, XEDATZEN DUT 1. artikulua. 136 eredua onartzea eredua onartzen da, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga. Zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa. Foru agindu honen I. eranskinean dago. 2. Eredu hau paperean aurkeztuko da soil-soilik. 2. artikulua. 136 eredua aurkeztu behar dutenak. Zergadunak, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergakoak eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarren errentaren gaineko zergakoak, behartuta daude 136 eredua aurkeztera eta dagokien karga berezia autolikidatu eta ordaintzera, baldin eta irabazi badituzte Órdenes Forales DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 6562 ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de aprobación del Modelo 136, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación. Mediante el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, de 28 de diciembre, se regula, a partir del 1 de enero de 2013, el régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego en el Territorio Histórico de Álava. Quedan así sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a través de un Gravamen Especial, los premios correspondientes a sorteos de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comu - nidades Autónomas, así como a los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y a las modalidades de juegos autorizadas a la Organi - zación Nacional de Ciegos Españoles. Del mismo modo, se someten al Gravamen Especial los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades españoles anteriormente señalados y que hasta ahora estaban exentos. El gravamen se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio. Así, los contribuyentes que hubieran obtenido los premios estarán obligados a presentar una autoliquidación por el mismo, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresando su importe. No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta por el mismo importe del gravamen especial, en los términos que señala el citado Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012. El modelo aprobado mediante la presente Orden Foral tiene por objeto canalizar los ingresos que deban realizarse en virtud del Gravamen Especial. Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria. En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen, DISPONGO Artículo 1. Aprobación del modelo Se aprueba el modelo 136 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación, que figura como Anexo a la presente Orden Foral. 2. El presente modelo se presentará exclusivamente en formato papel. Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 136. Están obligados a presentar el modelo 136, procediendo a autoliquidar e ingresar el Gravamen Especial, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin mediación de establecimiento

2 197 abenduaren 28ko 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak aipatzen dituen sariak, salbuetsitako zenbatekotik gorakoak, nola eta aurretik ez duten egin dagokien atxikipena edo konturako sarrera aipatutako 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak ezartzen duen moduan. 3. artikulua. 136 eredua aurkezteko epea. 136 eredua aurkeztu eta ordainduko da hilabeteko epean, karga berezia sortzen denetik. 4. artikulua. 136 eredua non aurkeztu. Autolikidaziotik ateratzen den kuota likidoaren zenbatekoa ordainduko da hura aurkezten denean, Foru Ogasuneko kutxan edo zerga bilketan laguntzeko baimena duten entitateetakoren batean. XEDAPEN IRAGANKORRA Bakarra. Foru agindu hau indarrean jarri baino lehen sortutako kuotak. Foru agindu hau indarrean jarri baino lehen sortutako karga bereziaren kuotak hilabeteko epean aurkeztu eta ordaindu beharko dira, foru agindu hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. AZKEN XEDAPENA Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 30a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua, AITOR URIBESALGO LORENZO. Ogasun zuzendaria, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO. permanente que, hubieran obtenido los premios a los que se refiere el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, de 28 de diciembre, en cuantía superior al importe exento, cuando tales premios no hubieran sido objeto de la retención o ingreso a cuenta dispuestos en el mismo, en los términos que señala el citado Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012. Artículo 3. Plazos de presentación del modelo 136. La presentación del modelo 136, así como su ingreso, se efectuará en el plazo de un mes desde el devengo del Gravamen Especial. Artículo 4. Lugar de presentación del modelo 136. El importe de la cuota líquida resultante de la autoliquidación se ingresará en el momento de la presentación de la misma en la Caja de la Hacienda Foral o a través de alguna de las Entidades autorizadas para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única. Cuotas devengadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral. Las cuotas del Gravamen Especial devengadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral deberán presentarse e ingresarse en el plazo de un mes desde la publicación de la presente Orden Foral en el BOTHA. DISPOSICIÓN FINAL La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA. Vitoria-Gasteiz a 30 de diciembre de Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, AITOR URIBESALGO LORENZO. Director de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

3 198 PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA eta EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean 136 AUTOLIKIDAZIOA Ogasun, Finantza Departamento de Hacienda, eta Aurrekontu Saila Finanzas y Presupuestos Saria kobratu den eguna IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA Sortzapena Ekitaldia Aldia AITORTZAILEA IFZ Abizenak eta izena edo sozietatearen izena Aitor penaren identifikazio zenbakia Helbidea (kalea/plaza/hirib.) Bide publikoaren izena zk. esk. solairua atea tel. PK Udalerria Probintzia/Herrialdea Loteria edo apustua antolatzen duen erakundea edo entitatea, zeinetatik lortu baita saria LOTERIA EDO APUSTU SARITUA Izena edo sozietatearen izena Herrialdea Herrialdearen ko dea Loteria edo apustuaren identifikazioa, noiz egin zen eta saritutako txartel, kupoi edo apustuaren unitate prezioa Izena Egin zen eguna Unitate prezioa (eurotan) 01 Saritutako txartel, kupoi edo apustutik eskuratutako zenbatekoa (edo merkatuko balioa, saria gauzatan jaso bada) Saritik aitortzaile banakoari dagokion zenbatekoa edo balioa 02 (Sariaren titulartasuna partekatua ez bada, ekarri lauki honetara aurreko laukian jarritako zenbateko berbera) Karga berezitik salbuetsitako zenbatekoa 03 (Txartel, kupoi edo apustuaren unitate prezioa bada 0,50 eurokoa edo handiagoa: 03 = x 02/01. Txikiagoa bada, ikus jarraibideak) LIKIDAZIOA Zerga oinarria (02-03) 04 Karga bereziaren kuota (04 laukiko zenbatekoaren % 20) 05 Kentzekoa (soilik autolikidazio osagarriaren kasuan) Sartzeko emaitzak, kontzeptu beraren eta sari beraren aurreko autolikidazioetakoak. 06 Sartzeko emaitza (07-06) 07 Autolikidazio hau bada kontzeptu, ekitaldi eta aldi beraren aurreko autolikidazio batena, adierazi lauki honetan "X" jarriz. Autolikidazio osagarria bada, idatzi hemen aurreko autolikidazioaren identifikazio zenbakia. OSAGARRIA Autolikidazio osagarria Aurreko aitorpenaren identifikazio zk. Ordain gutuna Data. Sinadura Zigilua eta sinadura Entitate kodea Data Zenbatekoa

4 199 Jarraibideak eredua aurkeztu behar dutenak Zergadunek (pertsona fisikoen errentaren gaineko zergakoek eta ezegoiliarren errentaren gaineko establezimendu iraunkorrik gabeko zergakoek) 136 eredua aurkeztu behar dute, eta, beraz, hainbat loteria eta apustutan eskuratutako sarien gaineko karga berezia autolikidatu eta sartu behar dute, baldin eta eskuratzen badituzte beheko a) eta b) ataletan adierazitako sariak, salbuetsita dagoen zenbatekotik (2.500 euro) gorakoak, eta ez badira aurrez atxiki edo konturako sarrera gisa ordaindu; hori guztia, abenduaren 28ko 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak (ZPAD), jokoaren irabazi batzuei aplikatzeko zerga araubidea arautzen duenak, xedatzen duen moduan. Karga bereziari lotutako sariak a) Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietateak eta autonomia erkidegoetako organoek eta erakundeek antolatutako loteria eta apustuetako sariak, Espainiako Gurutze Gorriak antolatutako zozketetan irabazitako sariak eta Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako jokoen modalitateetan irabazitakoak. b) Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batzuetan erakunde publikoek edo irabazteko asmorik gabe gizarte edo laguntza lanetan ari diren entitateek antolatzen dituzten loteria, apustu eta zozketetako sariak, baldin eta beraien helburuak aurreko letran azaldu diren erakundeenak bezalakoak badira. Karga berezi hori bereiz eskatuko da loteria edo apustuetako saritutako dezimo, frakzio edo kupoi bakoitzeko. Kobratu den eguna Saria kobratu den eguna jarri behar da, formatu honekin: eguna/hila/urtea. Saria gauzatan eskuratu bada, sariaren merkatuko balioa jarri behar da. 02 laukia. Saritik aitortzaile banakoari dagokion zenbatekoa edo balioa. Saria ez bada titulartasun partekatukoa, 01 laukian jarritako zenbatekoa hainbanatu egingo da titularkideen artean, bakoitzari dagokion partaidetza kuotaren arabera, eta lauki honetan aitortzaileari dagokion zenbatekoa jarriko da. Saria ez bada titulartasun partekatukoa, lauki honetara ekarriko da 01 laukian jarritako zenbateko berbera. 03 laukia. Karga berezitik salbuetsitako zenbatekoa. Karga berezitik salbuetsiko dira zenbateko osoa gehienez eurokoa duten sariak. Zenbateko osoa eurotik gorakoa duten sarien kasuan, zergari lotuta egongo da zenbateko horretatik gorakoa, eta horixe jarri behar da 03 laukian, saria % 100ean aitortzaileari badagokio. Aurreko paragrafoan xedaturikoa aplikatuko da baldin eta loteria edo apustuko dezimo, frakzio edo kupoiaren balioa gutxienez 0,50 eurokoa bada; hortik beherakoa bada, proportzio berean txikitu behar da salbuetsitako gehieneko zenbatekoa (2.500 euro). Saria titulartasun partekatukoa bada, salbuetsitako zenbatekoa titularkideen artean hainbanatuko da (horietako bakoitzak bere 136 eredua aurkeztu beharko du), dagokien kuotaren arabera. 02 laukia 03 laukia = 2500 x Identifikazio datuak Aitortzailearen identifikazio datuak jasoko dira atal honetako laukietan. Saritutako loteria edo apustua Saritutako loteria edo apustua antolatzen duen erakunde edo entitatea Loteria edo apustua antolatzen duen erakundearen edo entitatearen datuak jarri behar dira, zeinetatik lortu baita saria. Herrialdearen kodea Saria eskuratu den herrialdearen kodea jarri behar da, indarrean dagoen herrialde kodeen zerrendaren arabera. Saritutako loteria edo apustuaren identifikazioa Hemen jarri behar da saritutako loteria edo apustuaren izena, noiz egin zen eta unitate prezioa. Likidazioa 01 laukia. Sariaren zenbatekoa, txartel, kupoi edo apustutik eskuratua. Txartel, kupoi edo apustutik eskuratutako sariaren zenbateko osoa jarri behar da. 01 laukia 04 laukia. Zerga oinarria. Zerga oinarria izango da sariaren salbuetsitako zenbatekotik gorakoa. 04 laukia = 02laukia - 03 laukia laukia. Karga bereziaren kuota. Karga bereziaren kuota osoa kalkulatzeko, zerga oinarriari (04 laukia) % 20ko tasa aplikatuko zaio. Aurkezteko epea Autolikidazioa egiteko ez dago aldi jakin bat: saria kobratzen den egunaren hurrengo hilean aurkeztu behar da. Data eta sinadura Aitortzailearen data eta sinadura jartzeko lekua.

5 200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS e IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas 136 AUTOLIQUIDACIÓN Ogasun, Finantza Departamento de Hacienda, eta Aurrekontu Saila Finanzas y Presupuestos Fecha de cobro del premio: ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA DEVENGO Ejercicio Período DECLARANTE Nº identificativo de la declaración NIF Apellidos y nombre o razón social Domicilio (Calle/Plaza/Avda.) Nombre de la vía pública N.º Esc Piso Atea / Pta. Telef. CP Municipio Provincia/País Organismo o entidad organizadora de la lotería o apuesta de la cual deriva el premio obtenido: LOTERÍA O APUESTA PREMIIADA Denominación o razón social: País: Código País: Identificación de la lotería o apuesta, fecha de celebración y precio unitario del boleto, cupón o apuesta premiado: Denominación: Fecha de celebración: Precio unitario (euros): 01 Importe del premio obtenido por el boleto, cupón o apuesta premiado (o valor de mercado, si el premio es en especie) Importe o valor del premio que corresponde individualmente al declarante 02 (Si el premio no fuese de titularidad compartida, traslade a esta casilla el mismo importe consignado en la casilla anterior) Cuantía exenta del gravamen especial 03 (Si el precio unitario del boleto, cupón o apuesta es igual o superior a 0,50 : 03 = 2.500x 02 / 01. Si es inferior, vea instrucciones) LIQUIDACION Base Imponible ( ) 04 Cuota del gravamen especial (el 20% del importe de la casilla 04 ).. 05 A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto y correspondientes al mismo premio.. 06 Resultado a ingresar ( ) 07 COMPLEMENTARIA Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una X esta casilla: Autoliquidación complementaria En caso de autoliquidación complementaria, consigne a continuación el número identificativo de la autoliquidación anterior: Nº identificativo de la declaración anterior Carta de pago Fecha:.. Firma Sello y firma Calve entidad Fecha Importe

6 201 Instrucciones 136 Obligados a presentar el modelo 136 Estarán obligados a presentar el modelo 136, procediendo por tanto a autoliquidar e ingresar el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) sin establecimiento permanente que obtengan los premios indicados en los apartados a) y b) siguientes, en cuantía superior al importe exento (2.500 euros) cuando tales premios no hubieran sido objeto de retención o ingreso a cuenta, todo ello en los términos indicados por el DNUF 14/2012 de 28 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego. Premios sujetos al gravamen especial a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior. El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiadas. Fecha de cobro Se indicará con formato día/mes/año, la fecha de percepción del premio. Si el premio fuera en especie se consignará el valor de mercado de dicho premio. Casilla 02, Importe o valor del premio que corresponde individualmente al declarante. En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, el importe consignado en la casilla 01 se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota de participación que corresponda y se consignará en esta casilla el importe que corresponda al declarante. Si el premio no fuese de titularidad compartida, se trasladará a esta casilla el mismo importe consignado en la casilla 01. Casilla 03, Cuantía exenta del gravamen especial. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea inferior o igual a euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a euros se someterán a tributación por la parte de los mismos que exceda de euros, por lo que será este importe el que deba de consignarse en la casilla 03, en el caso de que el premio fuera de titularidad en un 100% del declarante. Lo dispuesto anteriormente será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería sea al menos de 0,50 euros, si fuera inferior a 0,50 euros la cuantía máxima exenta (2.500) se reducirá de forma proporcional. Si el premio fuera de titularidad compartida, el importe exento se prorrateará entre los cotitulares (cada uno de los cuales deberá presentar el modelo 136), en función de la cuota que les corresponda. Casilla 02 Datos identificativos Se consignarán, los datos identificativos del declarante en los espacios correspondientes de este apartado. Lotería o apuesta premiada Organismo o entidad organizadora de la lotería o apuesta premiada. Se consignarán los datos referentes al organismo o entidad organizadora de la lotería o apuesta de la cual deriva el premio obtenido. Código país. Se hará constar el código del país de obtención del premio según la relación de códigos de países vigente. Identificación de la lotería o apuesta premiada. Se hará constar la denominación, fecha de celebración y precio unitario de la lotería o apuesta premiada. Liquidación Casilla 01, Importe del premio obtenido por el boleto, cupón o apuesta premiada. Se consignará el importe total del premio obtenido por el boleto, cupón o apuesta premiada. Casilla 03 = 2500 x Casilla 01 Casilla 04, Base imponible. La base imponible estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. Casilla 04 = Casilla 02 - Casilla 03 Casilla 05, Cuota gravamen especial La cuota íntegra del gravamen especial será el resultado de aplicar a la base imponible (casilla 04 ) el tipo del 20%. Plazo de presentación La autoliquidación tendrá carácter aperiódico: se presentará durante le mes siguiente al día en el que se haya producido el cobro del premio. Fecha y firma Espacio reservado para la fecha y la firma del declarante.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

11 ORDENANTZA/ORDENANZA

11 ORDENANTZA/ORDENANZA HIGIEZINEN FATXADETAN BIDE PUBLIKOTIK ZUZENEAN ERABIL DAITEZKEEN KUTXAZAIN AUTOMATIKOAK JARTZEAGATIK UDAL JABARI PUBLIKOA ERABILTZEAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Más detalles

Información general sobre las formas de presentación del modelo 111 y la cumplimentación del mismo

Información general sobre las formas de presentación del modelo 111 y la cumplimentación del mismo MODELO 111 Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Información general sobre

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 312 Viernes 28 de diciembre de 2012 Sec. I. Pág. 88097 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 15650 Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas

Más detalles

Tributación de no residentes. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. www.agenciatributaria.es

Tributación de no residentes. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. www.agenciatributaria.es Tributación de no residentes Impuesto sobre la Renta de no Residentes www.agenciatributaria.es Sumario 1. LA RESIDENCIA 5 La residencia de las personas físicas. La residencia de las personas jurídicas.

Más detalles

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GUÍA DE LA DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES Cómo cumplimentar los modelos 036 y 037 de

Más detalles

Modelo 390. Instrucciones para cumplimentar el modelo. Modelo 390. Instrucciones para la presentación del modelo.

Modelo 390. Instrucciones para cumplimentar el modelo. Modelo 390. Instrucciones para la presentación del modelo. Modelo 390. Instrucciones para cumplimentar el modelo Modelo 390. Instrucciones para la presentación del modelo. La declaración-resumen anual es una declaración tributaria que contiene las operaciones

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

Artículo 5 bis. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales.

Artículo 5 bis. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales. Arganda del Rey, 1 de Marzo de 2010 Estimado cliente, El pasado 25 de Enero de 2010 ha entrado en vigor el RD 41/2010 de 15 de Enero por el que se modifica la organización, celebración y desarrollo de

Más detalles

DEVENGADAS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE

DEVENGADAS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE Esta publicación tiene carácter meramente informativo. TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES (Impuesto sobre la Renta de no Residentes) RENTAS DEVENGADAS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2011 Agencia Tributaria V.5 MINISTERIO

Más detalles

Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (BOB 19 Julio)

Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (BOB 19 Julio) "Última modificación normativa: 01/01/2014" Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (BOB 19 Julio) En virtud de la competencia

Más detalles

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre)

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) Última modificación normativa: 10/12/2014 DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) La aprobación

Más detalles

El Real Decreto se estructura en dos artículos y dos disposiciones finales.

El Real Decreto se estructura en dos artículos y dos disposiciones finales. SECRETARÍA DE ESTADO PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 439/2007, DE 30 DE MARZO, Y EL REGLAMENTO

Más detalles

Guía práctica del patrimonio 2015

Guía práctica del patrimonio 2015 TGuías TBanco CaminosT 15T Guía práctica del patrimonio 2015 Guía práctica del patrimonio 2015 El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 2 Viernes 2 de enero de 2015 Sec. I. Pág. 84 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25 Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de

Más detalles

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril) - 1 - REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN (Decreto Foral 23/2013, de

Más detalles

IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303

IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303 IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303 MUY IMPORTANTE: A partir de la declaración correspondiente al primer periodo de liquidación del ejercicio 2014 y siguientes, debe

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA 12690 Miércoles 2 abril 2003 BOE núm. 79 «a) Horizontalmente en su parte superior una banda magnética de alta coercitividad y tres pistas de grabación según norma ISO/IEC 7811-6. La pista 2 quedará reservada

Más detalles

TRIBUTACIÓN DE LAS EARS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

TRIBUTACIÓN DE LAS EARS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES José Antonio Bustos Buiza* TRIBUTACIÓN DE LAS EARS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES En el año 2002, la normativa del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) fue objeto de importantes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 165 Sábado 11 de julio de 2015 Sec. I. Pág. 57702 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7770 Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA I. DISPOSICIÓN GENERAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA I. DISPOSICIÓN GENERAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA I. DISPOSICIÓN GENERAL Artículo 1. El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria

Más detalles

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer:

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer: Pág. 1 de 8 2.4.2. ORDEN HAC/2318/2003, DE 31 DE JULIO, POR LA QUE SE DETERMINA LA ATRIBUCIÓN DE LAS FUNCIONES INSPECTORAS EN EL AMBITO DE LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO Y SE APRUEBA EL CONTENIDO Y

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES I N T E R V E N C I Ó N

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES I N T E R V E N C I Ó N AYUNTAMIENTO DE CÁCERES I N T E R V E N C I Ó N ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Art. 1.- En cumplimiento de lo dispuesto por

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1

PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1 SECRETARÍA DE ESTADO PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1 La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades ha establecido

Más detalles