Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS"

Transcripción

1 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 847/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 30koa, onartzen duena 136 eredua, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga. Zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa. Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 26ko 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekreturen bitartez arautu zen, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arabako Lurralde Historikoan jokoaren irabazi batzuei aplikatu behar zaien zerga araubidea. Horrela, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari edo ez egoiliarren errentaren gaineko zergari lotuta geratzen dira, karga berezi baten bitartez, Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietateak eta autonomia erkidegoetako organoek eta erakundeek antolatutako loteria eta apustuetako sariak, Espainiako Gurutze Gorriak antolatutako zozketetan irabazitako sariak eta Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako jokoen modalitateetan irabazitakoak. Era berean, karga bereziari lotuta geratzen dira Europar Bata - suneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batzuetan erakunde publikoek edo irabazteko asmorik gabe gizarte edo laguntza lanetan ari diren erakundeek antolatzen dituzten loteria, apustu eta zozketetako sariak, baldin eta beraien helburuak gorago azaldu diren eta orain arte salbuetsita zeuden erakundeenak bezalakoak badira. Karga sortzen da saria ordaindu edo ematen den une berean. Hala, sariak irabazi dituzten zergadunek haien autolikidazio bat aurkeztera behartuta daude, eta dagokien zerga zorra zehaztera eta zenbatekoa ordaintzera. Hala ere, autolikidazio hori aurkeztu beharrik ez da izango irabazitako sariaren zenbatekoa salbuetsitakoa baino txikiagoa bada edota atxikipena edo konturako sarrera egin bada, karga bereziaren zenbateko berean, aipatutako 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak xedatzen duen moduan. Foru agindu honen bidez onartutako ereduaren xedea da bideratzea karga bereziaren arabera egin behar diren sarrerak. Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena aztertu da. Horregatik, dagozkidan eskumenez baliatuz, XEDATZEN DUT 1. artikulua. 136 eredua onartzea eredua onartzen da, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga. Zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa. Foru agindu honen I. eranskinean dago. 2. Eredu hau paperean aurkeztuko da soil-soilik. 2. artikulua. 136 eredua aurkeztu behar dutenak. Zergadunak, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergakoak eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarren errentaren gaineko zergakoak, behartuta daude 136 eredua aurkeztera eta dagokien karga berezia autolikidatu eta ordaintzera, baldin eta irabazi badituzte Órdenes Forales DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 6562 ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de aprobación del Modelo 136, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación. Mediante el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, de 28 de diciembre, se regula, a partir del 1 de enero de 2013, el régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego en el Territorio Histórico de Álava. Quedan así sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a través de un Gravamen Especial, los premios correspondientes a sorteos de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comu - nidades Autónomas, así como a los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y a las modalidades de juegos autorizadas a la Organi - zación Nacional de Ciegos Españoles. Del mismo modo, se someten al Gravamen Especial los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades españoles anteriormente señalados y que hasta ahora estaban exentos. El gravamen se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio. Así, los contribuyentes que hubieran obtenido los premios estarán obligados a presentar una autoliquidación por el mismo, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresando su importe. No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta por el mismo importe del gravamen especial, en los términos que señala el citado Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012. El modelo aprobado mediante la presente Orden Foral tiene por objeto canalizar los ingresos que deban realizarse en virtud del Gravamen Especial. Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria. En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen, DISPONGO Artículo 1. Aprobación del modelo Se aprueba el modelo 136 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación, que figura como Anexo a la presente Orden Foral. 2. El presente modelo se presentará exclusivamente en formato papel. Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 136. Están obligados a presentar el modelo 136, procediendo a autoliquidar e ingresar el Gravamen Especial, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin mediación de establecimiento

2 197 abenduaren 28ko 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak aipatzen dituen sariak, salbuetsitako zenbatekotik gorakoak, nola eta aurretik ez duten egin dagokien atxikipena edo konturako sarrera aipatutako 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak ezartzen duen moduan. 3. artikulua. 136 eredua aurkezteko epea. 136 eredua aurkeztu eta ordainduko da hilabeteko epean, karga berezia sortzen denetik. 4. artikulua. 136 eredua non aurkeztu. Autolikidaziotik ateratzen den kuota likidoaren zenbatekoa ordainduko da hura aurkezten denean, Foru Ogasuneko kutxan edo zerga bilketan laguntzeko baimena duten entitateetakoren batean. XEDAPEN IRAGANKORRA Bakarra. Foru agindu hau indarrean jarri baino lehen sortutako kuotak. Foru agindu hau indarrean jarri baino lehen sortutako karga bereziaren kuotak hilabeteko epean aurkeztu eta ordaindu beharko dira, foru agindu hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. AZKEN XEDAPENA Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 30a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua, AITOR URIBESALGO LORENZO. Ogasun zuzendaria, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO. permanente que, hubieran obtenido los premios a los que se refiere el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, de 28 de diciembre, en cuantía superior al importe exento, cuando tales premios no hubieran sido objeto de la retención o ingreso a cuenta dispuestos en el mismo, en los términos que señala el citado Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012. Artículo 3. Plazos de presentación del modelo 136. La presentación del modelo 136, así como su ingreso, se efectuará en el plazo de un mes desde el devengo del Gravamen Especial. Artículo 4. Lugar de presentación del modelo 136. El importe de la cuota líquida resultante de la autoliquidación se ingresará en el momento de la presentación de la misma en la Caja de la Hacienda Foral o a través de alguna de las Entidades autorizadas para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única. Cuotas devengadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral. Las cuotas del Gravamen Especial devengadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral deberán presentarse e ingresarse en el plazo de un mes desde la publicación de la presente Orden Foral en el BOTHA. DISPOSICIÓN FINAL La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA. Vitoria-Gasteiz a 30 de diciembre de Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, AITOR URIBESALGO LORENZO. Director de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

3 198 PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA eta EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean 136 AUTOLIKIDAZIOA Ogasun, Finantza Departamento de Hacienda, eta Aurrekontu Saila Finanzas y Presupuestos Saria kobratu den eguna IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA Sortzapena Ekitaldia Aldia AITORTZAILEA IFZ Abizenak eta izena edo sozietatearen izena Aitor penaren identifikazio zenbakia Helbidea (kalea/plaza/hirib.) Bide publikoaren izena zk. esk. solairua atea tel. PK Udalerria Probintzia/Herrialdea Loteria edo apustua antolatzen duen erakundea edo entitatea, zeinetatik lortu baita saria LOTERIA EDO APUSTU SARITUA Izena edo sozietatearen izena Herrialdea Herrialdearen ko dea Loteria edo apustuaren identifikazioa, noiz egin zen eta saritutako txartel, kupoi edo apustuaren unitate prezioa Izena Egin zen eguna Unitate prezioa (eurotan) 01 Saritutako txartel, kupoi edo apustutik eskuratutako zenbatekoa (edo merkatuko balioa, saria gauzatan jaso bada) Saritik aitortzaile banakoari dagokion zenbatekoa edo balioa 02 (Sariaren titulartasuna partekatua ez bada, ekarri lauki honetara aurreko laukian jarritako zenbateko berbera) Karga berezitik salbuetsitako zenbatekoa 03 (Txartel, kupoi edo apustuaren unitate prezioa bada 0,50 eurokoa edo handiagoa: 03 = x 02/01. Txikiagoa bada, ikus jarraibideak) LIKIDAZIOA Zerga oinarria (02-03) 04 Karga bereziaren kuota (04 laukiko zenbatekoaren % 20) 05 Kentzekoa (soilik autolikidazio osagarriaren kasuan) Sartzeko emaitzak, kontzeptu beraren eta sari beraren aurreko autolikidazioetakoak. 06 Sartzeko emaitza (07-06) 07 Autolikidazio hau bada kontzeptu, ekitaldi eta aldi beraren aurreko autolikidazio batena, adierazi lauki honetan "X" jarriz. Autolikidazio osagarria bada, idatzi hemen aurreko autolikidazioaren identifikazio zenbakia. OSAGARRIA Autolikidazio osagarria Aurreko aitorpenaren identifikazio zk. Ordain gutuna Data. Sinadura Zigilua eta sinadura Entitate kodea Data Zenbatekoa

4 199 Jarraibideak eredua aurkeztu behar dutenak Zergadunek (pertsona fisikoen errentaren gaineko zergakoek eta ezegoiliarren errentaren gaineko establezimendu iraunkorrik gabeko zergakoek) 136 eredua aurkeztu behar dute, eta, beraz, hainbat loteria eta apustutan eskuratutako sarien gaineko karga berezia autolikidatu eta sartu behar dute, baldin eta eskuratzen badituzte beheko a) eta b) ataletan adierazitako sariak, salbuetsita dagoen zenbatekotik (2.500 euro) gorakoak, eta ez badira aurrez atxiki edo konturako sarrera gisa ordaindu; hori guztia, abenduaren 28ko 14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak (ZPAD), jokoaren irabazi batzuei aplikatzeko zerga araubidea arautzen duenak, xedatzen duen moduan. Karga bereziari lotutako sariak a) Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietateak eta autonomia erkidegoetako organoek eta erakundeek antolatutako loteria eta apustuetako sariak, Espainiako Gurutze Gorriak antolatutako zozketetan irabazitako sariak eta Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako jokoen modalitateetan irabazitakoak. b) Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batzuetan erakunde publikoek edo irabazteko asmorik gabe gizarte edo laguntza lanetan ari diren entitateek antolatzen dituzten loteria, apustu eta zozketetako sariak, baldin eta beraien helburuak aurreko letran azaldu diren erakundeenak bezalakoak badira. Karga berezi hori bereiz eskatuko da loteria edo apustuetako saritutako dezimo, frakzio edo kupoi bakoitzeko. Kobratu den eguna Saria kobratu den eguna jarri behar da, formatu honekin: eguna/hila/urtea. Saria gauzatan eskuratu bada, sariaren merkatuko balioa jarri behar da. 02 laukia. Saritik aitortzaile banakoari dagokion zenbatekoa edo balioa. Saria ez bada titulartasun partekatukoa, 01 laukian jarritako zenbatekoa hainbanatu egingo da titularkideen artean, bakoitzari dagokion partaidetza kuotaren arabera, eta lauki honetan aitortzaileari dagokion zenbatekoa jarriko da. Saria ez bada titulartasun partekatukoa, lauki honetara ekarriko da 01 laukian jarritako zenbateko berbera. 03 laukia. Karga berezitik salbuetsitako zenbatekoa. Karga berezitik salbuetsiko dira zenbateko osoa gehienez eurokoa duten sariak. Zenbateko osoa eurotik gorakoa duten sarien kasuan, zergari lotuta egongo da zenbateko horretatik gorakoa, eta horixe jarri behar da 03 laukian, saria % 100ean aitortzaileari badagokio. Aurreko paragrafoan xedaturikoa aplikatuko da baldin eta loteria edo apustuko dezimo, frakzio edo kupoiaren balioa gutxienez 0,50 eurokoa bada; hortik beherakoa bada, proportzio berean txikitu behar da salbuetsitako gehieneko zenbatekoa (2.500 euro). Saria titulartasun partekatukoa bada, salbuetsitako zenbatekoa titularkideen artean hainbanatuko da (horietako bakoitzak bere 136 eredua aurkeztu beharko du), dagokien kuotaren arabera. 02 laukia 03 laukia = 2500 x Identifikazio datuak Aitortzailearen identifikazio datuak jasoko dira atal honetako laukietan. Saritutako loteria edo apustua Saritutako loteria edo apustua antolatzen duen erakunde edo entitatea Loteria edo apustua antolatzen duen erakundearen edo entitatearen datuak jarri behar dira, zeinetatik lortu baita saria. Herrialdearen kodea Saria eskuratu den herrialdearen kodea jarri behar da, indarrean dagoen herrialde kodeen zerrendaren arabera. Saritutako loteria edo apustuaren identifikazioa Hemen jarri behar da saritutako loteria edo apustuaren izena, noiz egin zen eta unitate prezioa. Likidazioa 01 laukia. Sariaren zenbatekoa, txartel, kupoi edo apustutik eskuratua. Txartel, kupoi edo apustutik eskuratutako sariaren zenbateko osoa jarri behar da. 01 laukia 04 laukia. Zerga oinarria. Zerga oinarria izango da sariaren salbuetsitako zenbatekotik gorakoa. 04 laukia = 02laukia - 03 laukia laukia. Karga bereziaren kuota. Karga bereziaren kuota osoa kalkulatzeko, zerga oinarriari (04 laukia) % 20ko tasa aplikatuko zaio. Aurkezteko epea Autolikidazioa egiteko ez dago aldi jakin bat: saria kobratzen den egunaren hurrengo hilean aurkeztu behar da. Data eta sinadura Aitortzailearen data eta sinadura jartzeko lekua.

5 200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS e IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas 136 AUTOLIQUIDACIÓN Ogasun, Finantza Departamento de Hacienda, eta Aurrekontu Saila Finanzas y Presupuestos Fecha de cobro del premio: ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA DEVENGO Ejercicio Período DECLARANTE Nº identificativo de la declaración NIF Apellidos y nombre o razón social Domicilio (Calle/Plaza/Avda.) Nombre de la vía pública N.º Esc Piso Atea / Pta. Telef. CP Municipio Provincia/País Organismo o entidad organizadora de la lotería o apuesta de la cual deriva el premio obtenido: LOTERÍA O APUESTA PREMIIADA Denominación o razón social: País: Código País: Identificación de la lotería o apuesta, fecha de celebración y precio unitario del boleto, cupón o apuesta premiado: Denominación: Fecha de celebración: Precio unitario (euros): 01 Importe del premio obtenido por el boleto, cupón o apuesta premiado (o valor de mercado, si el premio es en especie) Importe o valor del premio que corresponde individualmente al declarante 02 (Si el premio no fuese de titularidad compartida, traslade a esta casilla el mismo importe consignado en la casilla anterior) Cuantía exenta del gravamen especial 03 (Si el precio unitario del boleto, cupón o apuesta es igual o superior a 0,50 : 03 = 2.500x 02 / 01. Si es inferior, vea instrucciones) LIQUIDACION Base Imponible ( ) 04 Cuota del gravamen especial (el 20% del importe de la casilla 04 ).. 05 A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto y correspondientes al mismo premio.. 06 Resultado a ingresar ( ) 07 COMPLEMENTARIA Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una X esta casilla: Autoliquidación complementaria En caso de autoliquidación complementaria, consigne a continuación el número identificativo de la autoliquidación anterior: Nº identificativo de la declaración anterior Carta de pago Fecha:.. Firma Sello y firma Calve entidad Fecha Importe

6 201 Instrucciones 136 Obligados a presentar el modelo 136 Estarán obligados a presentar el modelo 136, procediendo por tanto a autoliquidar e ingresar el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) sin establecimiento permanente que obtengan los premios indicados en los apartados a) y b) siguientes, en cuantía superior al importe exento (2.500 euros) cuando tales premios no hubieran sido objeto de retención o ingreso a cuenta, todo ello en los términos indicados por el DNUF 14/2012 de 28 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego. Premios sujetos al gravamen especial a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior. El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiadas. Fecha de cobro Se indicará con formato día/mes/año, la fecha de percepción del premio. Si el premio fuera en especie se consignará el valor de mercado de dicho premio. Casilla 02, Importe o valor del premio que corresponde individualmente al declarante. En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, el importe consignado en la casilla 01 se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota de participación que corresponda y se consignará en esta casilla el importe que corresponda al declarante. Si el premio no fuese de titularidad compartida, se trasladará a esta casilla el mismo importe consignado en la casilla 01. Casilla 03, Cuantía exenta del gravamen especial. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea inferior o igual a euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a euros se someterán a tributación por la parte de los mismos que exceda de euros, por lo que será este importe el que deba de consignarse en la casilla 03, en el caso de que el premio fuera de titularidad en un 100% del declarante. Lo dispuesto anteriormente será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería sea al menos de 0,50 euros, si fuera inferior a 0,50 euros la cuantía máxima exenta (2.500) se reducirá de forma proporcional. Si el premio fuera de titularidad compartida, el importe exento se prorrateará entre los cotitulares (cada uno de los cuales deberá presentar el modelo 136), en función de la cuota que les corresponda. Casilla 02 Datos identificativos Se consignarán, los datos identificativos del declarante en los espacios correspondientes de este apartado. Lotería o apuesta premiada Organismo o entidad organizadora de la lotería o apuesta premiada. Se consignarán los datos referentes al organismo o entidad organizadora de la lotería o apuesta de la cual deriva el premio obtenido. Código país. Se hará constar el código del país de obtención del premio según la relación de códigos de países vigente. Identificación de la lotería o apuesta premiada. Se hará constar la denominación, fecha de celebración y precio unitario de la lotería o apuesta premiada. Liquidación Casilla 01, Importe del premio obtenido por el boleto, cupón o apuesta premiada. Se consignará el importe total del premio obtenido por el boleto, cupón o apuesta premiada. Casilla 03 = 2500 x Casilla 01 Casilla 04, Base imponible. La base imponible estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. Casilla 04 = Casilla 02 - Casilla 03 Casilla 05, Cuota gravamen especial La cuota íntegra del gravamen especial será el resultado de aplicar a la base imponible (casilla 04 ) el tipo del 20%. Plazo de presentación La autoliquidación tendrá carácter aperiódico: se presentará durante le mes siguiente al día en el que se haya producido el cobro del premio. Fecha y firma Espacio reservado para la fecha y la firma del declarante.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y APUESTAS

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y APUESTAS NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y APUESTAS La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación

Más detalles

Diversas organizaciones del Sindicato adquieren números de lotería, de los que son depositarios y venden participaciones.

Diversas organizaciones del Sindicato adquieren números de lotería, de los que son depositarios y venden participaciones. CONSULTA: Diversas organizaciones del Sindicato adquieren números de lotería, de los que son depositarios y venden participaciones. Se plantea consulta sobre el tratamiento fiscal que debería darse en

Más detalles

CIRCULAR FISCAL III. El Gravamen Especial y el IRPF

CIRCULAR FISCAL III. El Gravamen Especial y el IRPF CIRCULAR FISCAL Obligaciones en que pueden incurrir las entidades eclesiásticas en relación con el Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas I Algunas Diócesis han solicitado

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA Arabako Foru Aldundia DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 826/2014, del Diputado de Hacienda,

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

MODIFICACIONES SUSTANCIALES:

MODIFICACIONES SUSTANCIALES: NUEVO RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS GANANCIAS DEL JUEGO CONFORME A LA LEY 16/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 722/2015, del Diputado de

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible.

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible. ORDENANTZA FISKALA: TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEK EGITEN DUTEN UDAL JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU BEREZIRAKO ETA ERABILERA PRIBATURAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. ORDENANZA

Más detalles

II - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA

II - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 145. zk. 2000ko abenduaren 18a, astelehena - Lunes, 18 de diciembre de 2000 nº 145 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

En su virtud dispongo:

En su virtud dispongo: ORDEN HAP/70/2013, DE 30 DE ENERO, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 230 "IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL GRAVAMEN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6342 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 2870 18/2013

Más detalles

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración Ogasun eta Finantza Departamentua BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ENTITATEAK, PENTSIO PLANAK ETA FONDOAK, ORDEZKO SISTEMAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK, ASEGURATUTAKO AURREIKUSPEN PLANAK,

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

670 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

670 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora *84000701005* Kausagilea Causante Sortzapen eguna Fecha de devengo (7) Euskal Herrian bizi izandako urteak Nº años residencia País Vasco (8) Jaraunsletza / Herencia (9) Legatu / Legado (10) Likidazio partziala

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 1550 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 945 6/2012 FORU

Más detalles

INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. COMIENZO DE CAMPAÑA ----------- 7 DE ABRIL DE 2015

INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. COMIENZO DE CAMPAÑA ----------- 7 DE ABRIL DE 2015 BOLETÍN INFORMATIVO Nº 89 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS I.R.P.F. ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. COMIENZO DE CAMPAÑA ----------- 7 DE ABRIL DE 2015 FINALIZACIÓN DE LA

Más detalles

FISCALES EN EL IRPF. asociación de personas con discapacidad física de álava. arabako gutxitasun fisikoa duten pertsonen elkartea

FISCALES EN EL IRPF. asociación de personas con discapacidad física de álava. arabako gutxitasun fisikoa duten pertsonen elkartea G U Í A e s p e c i a l i d a d e s FISCALES EN EL IRPF asociación de personas con discapacidad física de álava arabako gutxitasun fisikoa duten pertsonen elkartea Qué especialidades fiscales existen para

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA BASE IMPONIBLE (+)... OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE (-)... TOTAL A INGRESAR (--)... () Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática () / /IFK /CIF () Protokolo zk. / Nro. de

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de UN VEHÍCULO de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo 8.- ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA 8.- ORDENANZA FISCAL

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 12654 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4368 Orden de 26 de febrero de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo

Más detalles

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa 1 30 Maiatzaren 17ko 15/1988 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Diputazioaren foru abonu-agirien sorrerari eta lehenengo jaulkipenari buruzkoa (G.A.O. 95 zbka.; 20-5; 2277 orr.).(*) Martxoaren18ko 1/1988 Foru

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ERREDAKZIO-BATZORDEA/CONSEJO DE REDACCIÓN Manuela Escribano Riego (Lehendakaria/Presidenta) José Luis España Guzmán (Zuzendaria/Director) Jon Martínez Alonso, José Rubí Cassinello, Miren Itziar Miner Canflanca,

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DECLARACIÓN CENSAL *8400032612008* Decreto Foral 64/2008 de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, profesionales y otros

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 284 Lunes 24 de noviembre de 2014 Sec. I. Pág. 96205 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 12146 Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

Las cifras globales de las partidas 01, 02 y 03 se desarrollan, por provincias y por tramos de base imponible, en el anexo que se acompaña.

Las cifras globales de las partidas 01, 02 y 03 se desarrollan, por provincias y por tramos de base imponible, en el anexo que se acompaña. PROVINCIA TRIBUTOS CEDIDOS (*)CÓD. TERRITORIAL 1 2 ORGANISMO EMISOR: 62005 CPR: 9053763 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y PAGO EN METÁLICO DEL IMPUESTO QUE GRAVA LOS DOCUMENTOS NEGOCIADOS POR

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa Ekainaren 6ko 57/2000 FORU DEKRE- TUA, tele-alarma zerbitzua arautzekoa eta zerbitzu horren prezio publikoak finkatzekoa. (G.A.O. 115 zk; 6-19; 9.743 or.) (*) Gipuzkoako 2000-2003 Gerontologia Planaren

Más detalles

CUADRO RESUMEN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS:

CUADRO RESUMEN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS: CUADRO RESUMEN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS: Impuesto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre Sociedades Novedad introducida página circular Eliminación de la deducción

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 49. zk. 2004, martxoak 11. Osteguna 5425 BOB núm. 49. Jueves, 11 de marzo de 2004

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 2014ko martxoaren 7a, ostirala ALHAO 27 BOTHA Viernes, 7 de marzo de 2014

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 2014ko martxoaren 7a, ostirala ALHAO 27 BOTHA Viernes, 7 de marzo de 2014 3298 saihestuko dira eta bultzatuko da aniztasuna sexuetan, roletan eta genero identitateetan. 16.2. Ezarritako betebehar horiek nahiz indarrean dagoen legerian onartutako edozein betebehar ez betetzeak

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS Viernes, 26 de Abril de 2013 Dolores Salas Vázquez Abogado del Área de Fiscal Número de colegiada 55.573 En los últimos meses

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332 14576 EHAA - 2003ko uztailak 28, astelehena N.º 146 ZK. BOPV - lunes 28 de julio de 2003 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA Zk-4332 AGINDUA, 2003ko uztailaren

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

10.190 ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE ALAVA. Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak. Disposiciones y Resoluciones Administrativas

10.190 ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE ALAVA. Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak. Disposiciones y Resoluciones Administrativas 10.190 ALHAO 146. zk. 2001eko abenduaren 21a, ostirala - Viernes, 21 de diciembre de 2001 BOTHA nº 146 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE ALAVA I Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak Zerga Premiatasuneko

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 3979 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Araugintzako Foru Dekretuak NEKAZARITZA SAILA 1781 10/2010 FORU DEKRETUA, diputatuen kontseiluarena,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 101. zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala 13387 BOB núm. 101. Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2008ko urtarrilaren 30a, asteazkena ZENBAKIA 13 NÚMERO Miércoles, 30 de enero de 2008 AURKIBIDEA

Más detalles

Informes de Auditoría Kontu ikuskaritzako Txostenak

Informes de Auditoría Kontu ikuskaritzako Txostenak I N F O R M E F I N A N C I E R O F I N A N T Z A T X O S T E N A F I N A N C I A L R E P O R T Informes de Auditoría Kontu ikuskaritzako Txostenak 1999 2000 2001 2002 2002 Cuentas Anuales Urteko Kontuak

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Sec. I. Pág. 52613 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7048 Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 174/2015, del Diputado de

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2007 REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2007 REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Alava Ogasun, Finantza eta Departamento de Hacienda Aurrekontu Saila Finanzas y Presupuestos IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DECLARACION LIQUIDACION RELATIVA AL PERIODO

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 8. zk. 2007, urtarrilak 11. Osteguna 881 BOB núm. 8. Jueves, 11 de enero de 2007

Más detalles

ANEXO I. Cónyuge: Cónyuge: Cónyuge: Si desea/n suscribirse al servicio de alertas a móviles para recibir mensajes de contacto: 10

ANEXO I. Cónyuge: Cónyuge: Cónyuge: Si desea/n suscribirse al servicio de alertas a móviles para recibir mensajes de contacto: 10 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es ANEXO I Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Declaración simplificada Ejercicio Página 1 Modelo D-101 Espacio reservado para

Más detalles

Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE

Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NCL011229 CIRCULAR 6/2014, de 19 de diciembre, del Banco de España, por la que se aprueban normas para la liquidación y el pago de

Más detalles

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros.

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN RICARDO GATZAGAETXEBARRIA JAUNAK EKONOMIA ETA OGASUN SAILBURUARI EGINDAKO

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 90. zk. 2006ko abuztuaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de agosto de 2006 nº 90

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 90. zk. 2006ko abuztuaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de agosto de 2006 nº 90 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 90. zk. 2006ko abuztuaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de agosto de 2006 nº 90 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

Modelo 150. PÁGINA 1. Carátula. Obligados a presentar. Duración. Ejercicio. Datos del/de la contribuyente. Representante. Contenido del régimen

Modelo 150. PÁGINA 1. Carátula. Obligados a presentar. Duración. Ejercicio. Datos del/de la contribuyente. Representante. Contenido del régimen Modelo 150 Obligados a presentar Están obligados a presentar y suscribir esta autoliquidación los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los que resulte de aplicación

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles